K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ"

Transkript

1 K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních školách bylo ve školním roce 1993/94 v Praze, Kladně a Brně zadáno 40 dotazníků s požadavkem údajů o žákovi a s otázkami pro učitele: Praha Kladno Bmo Celkem / z toho dívek MŠ /2 ZŠ /4 sš /14 Celkem /20 Pro zpracování údajů a k jejich rozboru byly stanoveny jednotlivé okruhy obsahující podmínky, které je nutno nezbytně vytvořit pro socializaci postižené mládeže zařazené do škol běžného typu. Tyto okruhy zachycují: - základní údaje o tělesně postiženém žáku (TPŽ)'\ - chování a vlastnosti TPŽ. vztah zdravých žáků k TPŽ, - individuální potřeby TPŽ ve výuce, - schopnosti TPŽ ve výuce, - údaje o rodině TPŽ, - vyjádření učitele k integraci TPŽ, - kvalifikaci učitele. "Poznámka k terminologii: pro vzorek šetřeni je používáno jednotné označeni - tělesně postižený žák (TPŽ), i když v mateřské škole se jedná o dítě a ve střední škole o studenta.

2 Bylo zjišťováno zjakého podnětu došlo k zařazení TPŽ do běžné třídy: Podnět k zařazení do běžné třídy Počet přání rodičů 23 přání rodičů a doporučení spec. školy 2 přání rodičů a doporučení SPC 1 vlastní přání TPŽ 1 vlastní přání TPŽ a doporučení spec. školy 1 nabídka základní církevní školy 2 doporučení klin. logopéda 1 doporučení lékaře 1 doporučení pedagogicko-psycholog. poradny 1 údaj neuveden 7 Nejčastějším podnětem bylo přání rodičů, zajímavý údaj je zařazení na vlastní přání (ve 2 případech) u studentů střední školy. Z údajů nelze určit zda, či do jaké míry, bylo rozhodnutí rodičů k zařazení TPŽ do běžné třídy ovlivněno doporučením a radami různých odborných pracovníků. Důležitým faktorem rozhodnutí rodičů jistě byla i možnost umístit své postižené dítě do školy v místě bydliště a tím řešit problémy s dojížděním do speciální školy. Dotazník byl zaměřen na zjištění postižení hybnosti dolních a horních končetin. Ve vzorku se vyskytují TPŽ s různými typy tělesného postižení a různého stupně. Od lehkých vad (např. malformace horní končetiny, pahýl pravé nebo levé horní končetiny, poruchy jemné motoriky, zkrácená dolní končetina) až po těžké postižení hybnosti (např. různé formy DMO, poúrazové deformity všech končetin, vrozené anomálie všech končetin). Na základě údajů lze uvést přehled úrovně hybnosti dolních končetin sledovaných TPŽ: Hybnost dolních končetin Počet pohyb samostatný 32 pohyb s oporou 3 pohyb samostatný ve strojku 1 na vozíku 1 pohyb s oporou i na vozíku 1 protéza 1 pohyb samostatný + vozík (delší vzdál.) 1 Vyvození závěrů - opodstatnění vhodnosti integrace Závěry byly vyvozeny na základě zjištěných skutečností z dotazníků a opodstatnění vhodnosti zařazení tělesně postižených žáků do škol běžného typu bylo stanoveno na základě posouzení (míry) plnění podmínek:... pro socializaci postižených osob je třeba především vytvořit potřebné podmínky. Pokud se snažíme o zařazování tělesně, zdravotně, smyslově a mentálně postižené mládeže do škol běžného typu, musí být předem nezbytně splněny určité podmínky ze strany postiženého dítěte, školy i rodiny dítěte. " 2> 21 Kabele, F Kritéria a podmínky socializace tělesně, zdravotně, smyslově a mentálně postižené mládeže, ln: Speciální pedagogika, r /93, č. 1 s. 7.

3 Převážná část šetření byla zaměřena na splněni podmínek ze strany postiženého dítěte. Schopnost plnit vcelku požadavky učebního plánu a učebních osnov, jako podmínka zařazení do běžné školy, je splněna ve všech případech tělesně postižených žáků v základních a středních školách. Problémy se vyskytly pouze v mateřské škole a pravděpodobně souvisejí s tím, že v mateřské škole nejsou pevně stanoveny požadavky, je zde značná benevolence - záleží zejména na učitelce, jakou měrou děti zatěžuje a jaké požadavky má. Je tedy možné, že u konstatování, že dítě není schopno vcelku plnit požadavky, jde o posouzení do jisté míry značně subjektivní. U dětí v mateřské škole, kde učitelky uváděj í neschopnost nebo jen částečnou schopnost plnit požadavky, je možno vysledovat souvislost s vlastnostmi a chováním těchto dětí. Učitelky je charakterizují jako neklidné, nepozorné, neukázněné. Je tedy obtížné určit zda příčinou problému v plnění požadavků je tělesné postižení či uvedené vlastnosti dítěte a jeho chování nebo do jaké míry tělesné postižení ovlivňuje jeho vlastnosti a chování. Ve 2 případech se učitelky mateřské školy k tomuto problému nevyjádřily, zřejmě také z důvodu, že v mateřské škole nejde o striktní plnění učebního plánu a osnov. V základních a středních školách mohli učitelé objektivně posoudit schopnosti postižených žáků v plnění požadavků na základě konkrétních učebních osnov a učebních plánů školy. Podmínka vcelku plnit požadavky učebního plánu připouští možnost úpravy učebního plánu či redukci učebních osnov některých předmětů nebo i možnost přihlédnutí k postižení při hodnocení tělesné postiženého žáka v běžné škole. Nejčastější úpravou je vypuštění tělesné výchovy (v 11 případech), dále byly redukovány učební osnovy tělesné výchovy (v 8 případech) a učební osnovy pracovního vyučování (v 1 případě). Náhradní řešení při osvobození a redukci nejsou uvedena, ale zřejmě nebyla nalezena. Hrozí tedy určité nebezpečí zanedbání dítěte ve složce výchovy, která by byla ve speciální škole, při použití speciálních metod a pomůcek, zřejmě realizována. Možným řešením by byla spolupráce se speciálně pedagogickými centry a speciálními školami. K potvrzení splnění podmínky schopnosti vcelku plnit požadavky je možno zahrnout i údaje o úrovni vědomostí a dovedností postižených žáků. Tyto údaje potvrzují vhodnost zařazení postižených žáků do běžných škol. Nižší úroveň vědomostí a dovedností je konstatována pouze v 7 případech. Z nich 4 případy jsou opět postižené děti z mateřské školy. Je pravděpodobné, že zde není důvod k úvaze o nevhodnosti integrace, protože v mateřské škole nejde o měření výkonů a srovnávání úrovně vědomostí a dovedností. Cíl výchovy v mateřské škole je formulován zcela na jiné úrovni a zahrnuje odlišné aspekty. Ani nižší úroveň vědomostí a dovedností u ostatních případů nelze považovat za výraznou překážku vzdělávání v běžné škole, pokud se nevyskytují další problémy.

4 Také výsledky, které uvádí srovnání klasifikace postiženého žáka v běžné škole s případnou předcházející klasifikací ve speciální škole svědčí o vhodnosti integrace všech žáků, u kterých byl údaj uveden. Ani u 2 případů průměrného zhoršení klasifikace nelze hovořit o nevhodnosti nebo nemožnosti dalšího vzdělávání v běžné škole. Je možno brát v úvahu i průměrné zhoršování klasifikace u některých žáků postupem do vyšších ročníků a zvyšováním nároků na žáky, což je patrné i u zdravé populace. Další podmínkou zařazení postiženého dítěte do běžné školy je, aby dítě svým stavem, chováním a projevy nenarušovalo průběh výchovně-vzdělávacího působení učitele ani pozornosti ostatních žáků. Tato podmínka byla zcela splněna ve 33 případech u všech žáků základních a středních škol. Negativní vliv v některých případech byl konstatován pouze učitelkami mateřských škol, což možná souvisí i s počtem dětí ve třídě a s problémy organizačního charakteru ve výchovné práci učitelek. V 1 případě učitel základní školy uvedl, že postižený žák kladně ovlivňuje jeho výchovné působení. O splnění poslední podmínky ze strany postiženého dítěte a o vhodnosti jeho zařazení do běžné školy svědčí údaj, že ze 38 postižených žáků (ze 40) naprosto nevyžaduje nadměrnou individuální pomoc a péči na úkor ostatních žáků. V 1 případě v mateřské škole byla nadměrná péče potřeba pouze ze začátku, v 1 případě je potřeba nadměrné individuální pomoci učitele řešena individuálními konzultacemi s postiženým žákem, ne tedy na úkor ostatních žáků. Splnění této podmínky lze potvrdit i dalším zjištěním, že postižení žáci v běžných školách jsou v 31 případech vyučováni společně s ostatními žáky, v 8 případech učitel kombinuje společnou a individuální výuku. Pouze v 1 případě v mateřské škole učitelka uvádí individuální výchovnou péči. Z podmínek, které musí splňovat škola, do které je postižené dítě zařazeno, bylo šetření zaměřeno, z oblasti zajištění materiálních podmínek, zejména na využívání speciálních pomůcek při výuce postiženého dítěte. Z údajů vyplynulo, že v uvedeném vzorku byli 32 postižení žáci schopni samostatného pohybu bez opory (viz tabulka), což jistě usnadnilo jejich integraci z toho důvodu, že nebylo nutno řešit problémy související se stavebními bariérami, dopravou a speciálním vybavením učeben a dalších prosto školy. Při rozboru zaměřeném na využívání speciálních pomůcek a zařízení při výuce je možno uvést, že učitelé běžných škol speciální pomůcky při výuce tělesně postižených žáků nevyužívají. Nelze posoudit zda při výuce postižených ze vzorku šetření není potřeba, z hlediska jejich stavu (druhu a stupně postižení), využívat speciální pomůcky a zařízení, či zda učitelé nemají, z různých důvodů, možnost je využívat. Lze uvažovat i o tom, že učitelé běžných škol nemají přehled o speciálních pomůckách a o jejich používání a chybí jim instruktáž v této oblasti ze strany odborných pracovišť (SPC,

5 speciálních škol a dalších). Také je možné, že vhodné speciální pomůcky pro využití v běžných školách prostě nejsou. Přínosem by jistě bylo zjištění, které speciální pomůcky, v konkrétních případech, učitelé postrádají. Tento návrh podporuje i zjištění, že v názorech a doporučení učitelů na řešení problémů v zájmu tělesně postižených žáků v běžných školách je požadavek kvalitnějšího zajištění v oblasti speciálních pomůcek třetím nejčastějším. K podmínce zajištění učitele se speciálněpedagogickou kvalifikací lze, na základě tohoto šetření, uvést dosti překvapující zjištění, že více než polovina učitelů běžných škol nepovažuje za nutné zajistit odbornou pomoc speciálního pedagoga při výuce tělesně postiženého žáka. Učitelé zřejmě odpovídali v souvislosti se zkušenostmi s konkrétním postiženým žákem (nevyjádřili se k tomuto problému všeobecně). V úvahu je možno brát i zájem učitele o optimální rozvoj postiženého žáka v podmínkách běžné školy, dále i jeho snahu pomoci žákovi, vytvořením vhodných podmínek, překonat problémy, související s postižením, ve výuce. Část učitelů považuje za nutné zajistit pomoc speciálního pedagoga jen na začátku práce s postiženým žákem a pouze 4 učitelé považují za nutné zajistit občasnou pomoc a 5 učitelů stálou pomoc speciálního pedagoga při výuce. Ve vzorku se vyskytl pouze 1 případ učitelky se speciálněpedagogickou kvalifikací a 1 případ, kdy učitelka studuje speciální pedagogiku (obě učitelky jsou z mateřské školy). Ve školách zatím nebyly vytvořeny podmínky, aby byl speciální pedagog k dispozici, jako stálý pracovník běžné školy, kde jsou integrováni postižení žáci. Na základě těchto uvedených skutečností lze konstatovat značné nedostatky ve splnění podmínky zajištění učitele se speciálněpedagogickou kvalifikací nebo alespoň zajištění odborné pomoci speciálního pedagoga při výuce tělesně postižených žáků v běžných školách. Je třeba uvažovat o důvodu. Jedná se o žáky, jejichž postižení je takového charakteru (druhu a stupně), že speciálněpedagogická pomoc opravdu není nutná nebo je možno konstatovat, že je zde opět určitá rezerva v zajištění této podmínky ze strany odborných pracovišť (SPC, speciálních škol, pedagogických fakult) v oblasti informovanosti ředitelů a učitelů běžných škol a eventuálně i v nabídce této pomoci? To by mohlo být námětem dalšího šetření. Rezerva v práci odborných pracovišť je patrná i ze zjištění, že poznatky z problematiky výchovy a vzdělávání tělesně postižených žáků získávají jejich učitelé, z největší části, sebevzděláním. Je možno doporučit větší angažovanost odborných pracovišť i v této oblasti, například pořádáním odborných konzultací, seminářů a stáží pro ředitele a učitele škol, s cílem zlepšit individuální speciální péči o tělesně postižené žáky v běžných školách a tím zlepšit podmínky pro jejich socializaci. Poslední uvedenou podmínkou ze strany školy je vytvoření vhodného sociálního prostředí. U zkoumaného vzorku tělesně postižených žáků je tato podmínka

6 splněna ve 38 případech. Z údajů a rozboru je zřejmé, že zdraví žáci přijímají postiženého žáka mezi sebe, nečiní rozdílu v jednání s ním, přátelí se s ním a pomáhají mu. Pouze v 1 případě je uveden nezájem ze strany zdravých spolužáků ve střední škole. V 1 případě učitelka mateřské školy uvádí, že zdravé děti nepřijaly postižené dítě a straní se ho. Zde je však možno vzít v úvahu snadnou ovlivnitelnost dětí v předškolním věku a využít této vlastnosti k ovlivnění přístupu zdravých dětí k postiženému. Nepovažuji tedy tento důvod, v předškolním věku, za vážnou překážku integrace. Z potřebných podmínek pro zařazování postižené mládeže do škol běžného typu ze strany rodiny byla v dotazníku sledována podmínka pomoci postiženému dítěti při přípravě do školy. Současně byla posouzena úroveň spolupráce rodiny postiženého žáka se školou. Téměř u 3/4 postižených žáků z mateřských a základních škol je učiteli hodnocena spolupráce jako dobrá, v několika případech jako problematická, ani jednou se nevyskytla odpověď - spolupráce žádná. Toto zjištění je jistě, vzhledem k věku těchto žáků a jej ich závislosti za pomoci rodičů, uspokojivé z hlediska úspěšnosti zařazení v běžné škole. U studentů středních škol závislost na pomoci rodiny klesá, ale u některých tělesně postižených jedinců je pomoc rodiny podmínkou jejich vzdělávání v běžné škole např. zajištění dopravy do školy a zpět apod.). Možno uvést, že čím je dítě mladší, tím je nutnost úzké spolupráce rodiny a školy důležitější jako podmínka úspěšné integrace. Pomoc v přípravě na vyučování je uvedena v 18 případech postižených žáků základních a středních škol (ze vzorku 10 žáků základních škol je uvedena pomoc v 8 případech, v 1 případě učitel uvedl, že není potřeba a v 1 případě je uvedena pomoc nedostatečná). Názory a doporučení učitelů k řešení problémů v zájmu tělesně postižených žáků zařazených v běžných školách V této části se projevily zkušenosti učitelů z jejich praxe s postiženým žákem a také snaha části učitelů o zlepšení podmínek postižených žáků v běžných školách. Někteří dotazovaní učitelé uvedli i několik svých názorů a doporučení, jiní se nevyjádřili vůbec. Nejčastěji se vyskytovalo doporučení řešit problémy v oblasti stavebních bariér (18 x), dále učitelé uváděli nutnost zlepšení podmínek z hlediska činnosti speciálně pedagogických center (10 x), v oblasti speciálních pomůcek doporučuj í učitelé zlepšení 8 x a řešení problémů v oblasti legislativy doporučují učitelé 5 x. Další konkrétní názory a doporučení učitelů: - provádění speciálních cvičení s postiženým žákem ve škole odborným pracovníkem - optimální je zařazení postiženého žáka v běžné škole a docházení za odborníky několikrát týdně - jsou nutné přesné informace o dítěti ze

7 SPC a rady jak s ním průběžně pracovat - za současných podmínek je problematické zařazovat do běžných škol těžší případy postižení, je nutná úprava počtu dětí ve třídě - rozsáhlejší propagace vzájemné tolerance a pomoci; učitel by měl být speciální pedagog - pomoc studentů vyšších ročníků speciální pedagogiky, zvláště v 1. pololetí po přijetí postiženého žáka - je nutná důkladná příprava ostatních žáků běžné školy, rodičů a zejména učitelů před nástupem postiženého žáka - na začátku zařazení postiženého žáka je nutná přítomnost speciálního pedagoga. Některé příklady řešení problémů souvisejících s omezením hybnosti a srozumitelnosti řeči u tělesně postižených žáků zařazených v běžných školách: - v přístupu do budovy školy postiženému žákovi pomáhá matka, při přesunech spolužáci, postižený žák se stravuje doma - možnost využití gauče při únavě postiženého žáka - třída, kde je zařazen postižený žák je v přízemí, obědy ze školní jídelny nosí matka domů - spolužáci píší výklad učitele přes kopírovací papír pro postiženého žáka - zkoušení formou písemných odpovědí při problémech se srozumitelností řeči - přesuny postiženého žáka ve škole omezeny na minimum, žák nechodil do šatny, měl 2 sady učebnic - žák přijíždí do školy v místě bydliště na speciálně upraveném kole za doprovodu matky. V souhrnu k závěrům šetření o integračním stupni socializace lze uvést, že ze 40 sledovaných tělesně postižených žáků v běžných školách pouze 2 žáci byli přeřazeni do speciální školy (1 žák do základní školy v Jedličkově ústavu a 1 žák do gymnázia v Jedličkově ústavu v Praze). V případě přeřazení žáka do základní školy v Jedličkově ústavu je důvod uveden, není však takový, aby vylučoval možnost vzdělávání tohoto žáka v běžné škole. V případě přeřazení do gymnázia v Jedličkově ústavu není důvod uveden (z údajů v dotazníku vyplývá, že žák měl problémy s pomalým tempem, hlavně při zápisech a dosahoval horších výsledků hlavně v českém jazyce a v matematice). Integraci v běžných školách u ostatních žáků možno hodnotit jako vhodnou vzhledem ke splnění převážné většiny potřebných podmínek. V některých případech je integrace možná s přiměřenou úpravou učebního plánu či s redukcí osnov některých předmětů. Spíše než rozsáhlé redukce předmětů, kde jde zejména o dovednosti tělesně postižených žáků je jistě vhodnější jen přihlédnutí k postižení žáka při hodnocení úrovně jeho výkonů a výsledků.

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Stati. Úvod do problematiky

Stati. Úvod do problematiky Stati VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dagmar Přinosilová Anotace:

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah 1. Speciální

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Jan Michalík a kolektiv autorů Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2012 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. Pravidla pro hodnocení žáků Účelem vzdělávání v základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Je to soubor dovedností, znalostí, návyků a postojů, které

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků I. Úvod Cílem každého hodnocení žáků je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil. Hodnocení

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Pravidla hodnocení žáků Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení je chápáno jako proces stálého poznávání a posuzování

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

A. V předmětech s převahou naukového zaměření Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 8/00 Sb., o základním vzdělávání. Cílem a základem každého hodnocení

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ. 6.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ. 6.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8.1 Úvod Hodnocení úrovně dovedností, postojů, vědomostí žáka při vytváření klíčových kompetencí, představuje nedílnou součást procesu edukace. Cíle vzdělávání,

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více