Výroční zpráva 2012/2013. Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012/2013. Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12, 460 01 Liberec 1, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 212/213 Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12, 46 1 Liberec 1, příspěvková organizace IČO: tel.: , Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 Statutární zástupce: Bc. Janků Michaela ředitelka MŠ 1. Základní statistické údaje Počet tříd z toho speciálních počet dětí z toho ve speciálních třídách 26 skupinově integrovaných průměrná roční docházka v % 26 72,4

2 Pedagogičtí pracovníci Kvalifikační do 3ti let předpoklady splňuje 2 nesplňuje 31 4 let 41 5let až důchodový věk důchodový věk Celkem 6 2. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku běžná třída 27 dětí 1. speciální třída 14 dětí 2. speciální třída 12 dětí celkem 53 dětí z toho 3 s odkladem školní docházky 26 skupinově integrovaných dětí ve speciálních třídách 4 pedagogové se speciálně pedagogickým vzděláním 3 děti odešly, 3 děti byly dodatečně přijaty žádost o přijetí do MŠ podalo 29 zákonných zástupců, bylo přijato 13 dětí (11 do speciálních tříd a 2 děti do běžné třídy), nepřijato bylo 16 dětí, nikdo ze zákonných zástupců se neodvolal proti rozhodnutí o nepřijetí 13 dětí odešlo do základních škol ZŠ Barvířská, ZŠ 5. květen, ZŠ Dobiášova, ZŠ E. Krásnohorské 6 dětem byl navrhnut odklad školní docházky o jeden rok důvodem byla sociální a psychická nezralost 3. Výchovně vzdělávací proces Výchovně vzdělávací proces je řízen Školním vzdělávacím programem Radostný kruh učení, který je zaměřen převážně na prožitkové učení a úzkou spolupráci s rodiči dětí. Školní vzdělávací program byl vypracován pro tento školní rok nový, protože bývalé vedení mateřské školy veškerou dokumentaci a ŠVP neponechalo. Cíle výchovně vzdělávacího procesu se podařilo naplnit tak, jak bylo naplánováno. Pro příští rok bude upraveno vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou přesněji vymezeny kompetence pedagogů a větší důraz bude kladen na spolupráci rodičů a dětí. Mateřská škola má dostatečné materiální vybavení a dostatek pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí. Vzhledem k tomu, že se mateřská škola chce věnovat převážně přípravě dětí na vstup do základní školy, tak i nabízené aktivity vycházejí z těchto záměrů. V mateřské škole učitelky po celý školní rok pořádaly kroužek šikovných ručiček, kde se děti seznamovaly s novými výtvarnými technikami. Tento kroužek navštěvovalo 12 dětí. Do solné jeskyně docházelo každé úterý pravidelně 24 dětí. Během školního roku se v mateřské škole odehrálo 12 divadelních představení, na 11 divadelních představení se děti šly podívat do Naivního divadla nebo do PKO v Lidových sadech. V rámci environmentální výchovy jsme 4krát navštívili Ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích. Osmkrát děti 2

3 byly na polodenním výletě nebo na sportovní akci. V závěru školního roku jsme s dětmi byli na celodenním výletě s pohádkou na hradě Bezděz. Během roku děti navštívily Tipsport Arénu, Oblastní Galerii, Krajskou vědeckou knihovnu, kasárny a dětská hřiště v Liberci i akce pořádané jinými subjekty Bambiriáda, Den otevřených dveří Libereckého kraje, Dinopark, Lesopark a hřiště U kina ve Vratislavicích nad Nisou, ZOO, návštěva základní školy Barvířská. V mateřské škole jsme pořádali 4 setkání s rodiči podzimní výroba draků, vánoční zdobení stromečku, velikonoční barvení vajíček a rozloučení se školáky s opékáním vuřtů a odpolední hrou. Hospitační činnost ředitelky MŠ se v tomto roce zaměřila na kontrolu poměru řízených a spontánních činností, na jednotnost v přístupu a metodice výchovně vzdělávacího procesu. Hospitační činnost proběhla u všech učitelek MŠ a výsledky byly zhodnoceny na pedagogické radě. Na spolupráci s mateřskou školou rodiče nebyli zvyklí, postupně je začínáme zapojovat do aktivit mateřské školy. Naším cílem je rodiče přesvědčit o jejich zákonné povinnosti a podílu na výchově a vzdělávání dětí. Ujistit je, že mateřská škola je pouze pomocná a podpůrná instituce a v žádném případě nemůže a ani není v jejích možnostech zastoupit tuto povinnost vůči dětem i rodičům. Pro rodiče jsme během roku připravili i tři besedy. Jedna se týkala výchovy z pohledu psychologa, druhá byla určena pro rodiče budoucích prvňáčků, kde se dozvěděli vše o vstupu dítěte do základní školy. Třetí beseda byla s výživovou poradkyní, která rodiče informovala o vlivu stravy na chování dětí. Tyto besedy jsme dělali pro rodiče poprvé a i přesto, že byly zdarma, zúčastnilo se jich jen malé množství zájemců. Je to škoda, protože šlo o velmi kvalitní a zajímavé informace. Snad si časem rodiče uvědomí, že tyto informace jim pomohou v jejich roli rodiče a udělají si na ně čas. V rámci spolupráce s jinými subjekty v oblasti poradenské činnosti spolupracuje naše mateřská škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a Speciálně pedagogickým centrem v Liberci a Turnově. V tomto školním roce jsme měly skupinově integrovaných 26 dětí, které navštěvovaly 2 speciální třídy. Převážně se jednalo o děti s narušenou komunikační schopností, s opožděným vývojem řeči, s těžkými vadami řeči, s kombinovanou vadou či děti se syndromem ADHD nebo lehkou mentální retardací. Většina rodičů dostala doporučení na foniatrické či psychiatrické vyšetření, která se svými dětmi absolvovali. V tomto roce se poprvé mateřské škola zapojila do projektu firmy Prima Vizus, která provádí plošný screening dětí a zjišťuje zrakové vady. Toto šetření je hrazeno rodiči, proto bylo vyšetřeno jen 5 dětí a u všech byla zjištěna oční vada, která se včasným zásahem odborníků může ještě v dětském věku upravit či dokonce odstranit. Rodiče v této mateřské škole nebyli na tyto aktivity zvyklé a opět musím konstatovat, že mne překvapil malý zájem ze strany rodičů, i když jde o zdraví dětí. Mezi další aktivity mateřské školy musíme zařadit i spolupráci se Střední odbornou školou pedagogickou, Jeronýmova 425 v Liberci, s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou, Jírovcova 1374 a Technickou univerzitou v Liberci, jejichž 12 studentkám jsme zajistili odbornou praxi na našem pracovišti, která byla zaměřena převážně na práci ve speciálních třídách mateřské školy. V letošním školním roce jsme 2krát navštívili Základní školu Barvířská, která každoročně pořádá pro okolní mateřské školy akce sportovního charakteru či návštěvu budoucích školáků. V příštím roce chceme navázat užší spolupráci se Základní školou U Soudu a Mateřskou školou Srdíčko, která s námi sousedí. Již jsme v jednání s vedením o vzájemné spolupráci a společných akcích. 3

4 4. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí V tomto školním roce mateřskou školu navštívila kontrola z Magistrátu města Liberce, která provedla následnou kontrolu z roku 211. Kontrolní orgán neshledal žádná závažnější pochybení, ostatní bylo odstraněno na místě. Výsledek kontroly hodnotím kladně. Mateřská škola přešla od ledna 213 k novým subjektům, které zajišťují účetní a mzdový servis. Přechod na nový způsob práce, vykazování a zpracovávání dokladů bylo hlavní náplní THP pracovníka mateřské školy v tomto školním roce. Rovněž jsme velmi důkladně zpracovávali inventuru majetku, která se nacházela v dosti neutěšeném stavu. 5. Údaje o pracovnících MŠ V mateřské škole pracuje 6 pedagogů: 1 Mgr. ukončené vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Speciální pedagogika učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika 2 Bc. ukončené vzdělání na Technické univerzitě v Liberci obor Speciální pedagogika předškolního věku; 1 Bc. - ukončené vzdělání na Univerzitě J. A. Komenského obor Speciální pedagogika vychovatelství; 2 učitelky se středoškolským pedagogickým vzděláním zaměřeným pro učitelství v mateřské škole 1 asistent pedagoga ukončené vzdělání pro Asistenta pedagoga 12 hodin v rámci celoživotního vzdělávání 1 THP pracovník středoškolské vzdělání v ekonomické oblasti 1 kuchařka výuční list v oboru 1 uklizečka a 1 školnice středoškolské vzdělání s maturitou Všechny učitelky se podílí na všech akcích mateřské školy. Každá akce má svého garanta, který zabezpečuje finanční stránku akce, fotodokumentaci a slovní zhodnocení, které poskytujeme rodičům na web mateřské školy, rovněž zpracovává seznam dětí, které se akce zúčastnily. Všechny učitelky se podílejí větší či menší mírou na organizaci sportovních akcí, besídek, exkurzí, akcí pro rodiče a děti. V tomto roce začaly učitelky ze speciálních tříd zpracovávat Individuální plány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich pravidelnou evaluaci a všechny učitelky tvoří Třídní vzdělávací programy. Ředitelka mateřské školy navrhla vytvoření metodiky pro výchovu a vzdělání. Ne všechny učitelky byly schopné tyto metodiky rozpracovat do praktické podoby. Na tomto budeme ještě v dalším školním roce pracovat společně. 6. Oblast materiálního vybavení a oprav spolupráce s obcí V letošním školním roce jsme řešili se zřizovatelem pouze jednu havárii, která se stala ve sklepních prostorách, kde nám začala dlažbou protékat splašková voda z kuchyně z důvodu zastavění průchodu trativodu do kanalizace firmou, která pracovala na rekonstrukci ulice Matoušova. Byla vysekána původní dlažba, odizolován povrch, zapuštěna nová jímka s odvodem splaškové vody náhradní cestou do kanalizace a následně pak odvod splaškových plynů z místnosti a položení nové dlažby. Celou rekonstrukci této havárie hradil zřizovatel Statutární město Liberec. Během školního roku jsme z vlastních zdrojů pořídili rekonstrukci sklepních prostor sanace vlhkého zdiva v celém prostoru, výmalba a nákup nových šatnových bloků v šatnách pro speciální třídy. 4

5 V příštím roce plánujeme dokoupení nových šatnových bloků pro běžnou třídu a dokončení sanace chodeb speciální sanační omítkou, která odvádí vlhkost. Rovněž plánujeme výzdobu těchto prostor. O prázdninách byla provedena rekonstrukce zimní zahrady, kde se vybudovala stavebními úpravami nová kancelář pro THP a zázemí pro zaměstnance mateřské školy s kuchyňkou, aby nemuseli vstupovat do prostor kuchyně mateřské školy. Následně byla provedena rekonstrukce ředitelny mateřské školy výmalba, natření radiátorů, pokládka koberce, nové zařízení kanceláře. Vše svépomocí. V letošním školním roce se investovalo do věcí určených pro renovaci a rekonstrukci stávajících prostor nábytek, oprava lina a jeho následné čištění, čištění starých koberců, nová tiskárna, stoly pro děti do jídelny, renovace a výmalba sklepních prostor, nové šatny pro děti ze speciálních tříd, nová jídelní linka pro zázemí personálu, kamerový systém do šatnových prostor, nová kancelář pro hospodářku a ředitelku mateřské školy. Celkové finanční náklady činily cca 1,- Kč. K dalším závadám, které je třeba řešit, patří naprosto nevyhovující ba přímo nebezpečné vybavení a prostory zahrady mateřské školy, kde jsou již zastaralé herní prvky, které byly sice opraveny, aby alespoň trochu normu splňovaly, ale dlouhodoběji nelze situaci těmito opravami řešit. Zahrada je opatřena nevhodnými a nebezpečnými obrubníky, keře neplní svůj účel, jsou zanedbané a místo listí mají jen ostré větve, chodníky mají vymleté, často chybí i kostky. Zahrada má rovněž nevyhovující povrch, místa v trávě jsou vyšlapaná, vymletá, byla by potřeba nová zavážka zeminy, tím by se povrch srovnal a znovu by se měl oset travou a osázet novými keři. Na zahradu jsme si nechali vypracovat nový posudek zahradnické firmy, která celkovou rekonstrukci odhadla na cca 27.,- Kč. Rovněž budeme v dalším období řešit položení nové lepenky na balkon, pod kterou podtéká srážková voda a zatéká do nově zrekonstruované zimní zahrady, kde je v současnosti nová kancelář THP. Vandalové nám zničili parapety, které lemují celý objekt mateřské školy, který vyrvali z hmoždinek a s tím i kusy zdiva na straně z ulice Matoušova. Rovněž poškodili fasádu domu malbami grafity. I toto do budoucna bude nutno řešit, aby pod parapety nezatékala dešťová voda. Celý objekt nebyl léta malován a zdi jsou špinavé, výmalba oprýskaná, nevzhledná. Rovněž okna a dveře již potřebují pravidelnou údržbu natřením nového nátěru, který by je ochránil. V celém prostoru mateřské školy jsou staré a dnes již nevyhovující podlahové krytiny. Částečně byly některé zvláště poškozené a nebezpečné nahrazeny novými, některé byly znovu vyčištěny a zrenovovány odbornými firmami, kolem lina byly nalepeny nové lišty, které chyběly a docházelo k otěru malby a omítky. Je třeba dokoupit 12 nových matrací do jedné z tříd, kde děti odpolední klid na lůžku tráví v naprosto hygienicky nepřijatelných podmínkách na starých matracích, které jsou potrhané a velmi tenké. Děti tak odpočívají spíše na sololitových deskách kovových lehátek. Dokoupením nových matrací a nových boxů na jejich skladování se ušetří i místo v herně, kde se lehátka ukládají a zabírají neekonomicky prostor, který může být využit k dětské hře. Všechny tyto úpravy a opravy jsou odvislé od financí. Pokusíme se o zainteresování rodičů do této problematiky a spoléháme na sponzorské dary od rodičů a jejich finanční podporu. V rámci dobrovolných brigád bychom využili nabídku některých rodičů o poskytnutí pracovní výpomoci, např. natření a renovace oplacení celého objektu, které je značně zanedbáno a plot vykazuje známky pokročilé koroze. Z financí určených na provoz mateřské školy se takovéto nákladné úpravy a opravy dělat nemohou. V letošním školním roce jsme sponzorsky od jednoho rodiče dostali polštář na hraní dětí. Ostatní rodiče zatím přispívají spíše kopírováním omalovánek, kancelářským papírem na volné kreslení pro děti, který je z jedné strany popsán či poskytnutím reklamních předmětů pro akce dětí. 5

6 7. Závěry pro práci v příštím školním roce V příštím školním roce se více zaměříme na přípravu dětí na základní školu ve spolupráci s elementaristy na základní škole. Začneme se více věnovat Osobnímu rozvoji dětí ve speciálních třídách, který budeme vypracovávat namísto Individuálních vzdělávacích programů. Do spolupráce se budeme snažit více zapojit rodinu. Omezíme akce mateřské školy, kterých bylo v letošním roce skutečně mnoho. Zaměříme se na postupnou rekonstrukci tříd v rámci finančních možností, kdy využijeme více svépomoci rodičů, kteří se nám již po prvních třídních schůzkách nabízejí. Výroční zpráva o hospodaření školy A/ příjmy státní dotace dotace obce školné hospodářská činnost ostatní příjmy 131 celkem B/ výdaje investiční výdaje mzdy odvody učebnice, pomůcky DVPP provozní náklady celkem schválený hospodářský výsledek C/ informace o výsledcích kontrol hospodaření V tomto školním roce mateřskou školu navštívila kontrola z Magistrátu města Liberce, která provedla následnou kontrolu z roku 211. Kontrolní orgán neshledal žádná závažnější pochybení, ostatní bylo odstraněno na místě. Výsledek kontroly hodnotím kladně. Mateřská škola přešla od ledna 213 k novým subjektům, které zajišťují účetní a mzdový servis. Přechod na nový způsob práce, vykazování a zpracovávání dokladů bylo hlavní náplní THP pracovníka mateřské školy v tomto školním roce. Rovněž jsme velmi důkladně zpracovávali inventuru majetku, která se nacházela v dosti neutěšeném stavu. 6

7 D/přílohy Obrázek - Den matek Obrázek 2 - V Dinoparku Obrázek 3 - V knihovně Vratislavicích n.n. Obrázek 4 - Lesopark ve 7

8 Obrázek 5 - Mokrá pohádka v MŠ sadech Obrázek 6 - V parku v Lidových Obrázek 7 - V Ekocentru Střevlík Obrázek 8 - V ZOO Obrázek 9 - Hřiště U Kina Obrázek 1 - Školní výlet 8

9 Obrázek 11 - Výlet autobusem Beruška Obrázek 12 - Svačinka v MŠ Výroční zpráva školy byla projednána na radě provozních a pedagogických zaměstnanců mateřské školy v září 213. Zpracovala: Bc. Janků Michaela ředitelka MŠ 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace Stromovka 285/1 Liberec 10 46010 Telefon 485151062,777311062 e-mail: ms18.lbc@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Říčanech dne: 14. 10. 2014 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace telefon: 482 739 755,mobil: 739 011 973, e-mail: materskaskolka@volny.cz www.mstanvaldska.cz Zpracovala a předkládá: Iva Muzikářová V Liberci

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail:

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01

Základní škola speciální Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY za období 2011-2014 motto naší školy: VÁHA ČMELÁKOVA TĚLA VZHLEDEM K NOSNOSTI JEHO KŘÍDEL MU ČINÍ NEMOŽNÝM, ABY LÉTAL. ON TO ALE NEVÍ A TAK LÉTÁ. Základní škola speciální

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Mateřská škola Ostrava Dubina, A. Gavlase 12A. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013 2014. V Ostravě 30.9.

Mateřská škola Ostrava Dubina, A. Gavlase 12A. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013 2014. V Ostravě 30.9. Mateřská škola Ostrava Dubina, A. Gavlase 12A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 V Ostravě 30.9.2014 Povinnost zpracovávat a předkládat zřizovateli výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více