ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Chotíkov Chotíkov 173, tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Chotíkov Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Chotíkov Chotíkov 173, tel.: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

2 Vypracoval: Mgr. Pavlína Spoustová Schválil: Mgr. Zuzana Houdková Projednáno školskou radou dne: 23. září 2014 Projednáno pedagogickou radou: 28. srpna 2014 Účinnost ode dne: 1. září

3 Obsah 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy Práva žáků Povinnosti žáků Práva a povinnosti zákonného zástupce nebo osoby, kterým bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy (dále jen ZZ ) žáka Pravidla vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy Práva a povinnosti zaměstnanců školy Provoz, režim školy, podmínky bezpečnosti Docházka do školy, příchod a odchod ze školy, pobyt ve škole Pravidla omlouvání a uvolňování žáků Školní budova, třídy a pravidla provozu Školní družina (dále jen ŠD ) a zájmová činnost organizovaná školní družinou Školní jídelna Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Bezpečnost a ochrana zdraví žáků Prevence rizikového chování Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Zásady pro hodnocení chování ve škole Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace a jejich charakteristiky, včetně předem stanovených kritérií Stupně hodnocení prospěchu Výchovná opatření a stupně hodnocení chování Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kobinace slovního hodnocení a klasifikace, zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení Způsob získávání podkladů pro hodnocení

4 5.5. Komisionální a opravné zkoušky Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Závěrečná ustanovení

5 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy 1.1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy Práva žáků Tvoje práva a povinnosti jsou obecně formulovány v Úmluvě o právech dítěte. Máš právo: a) Na vzdělávání. b) Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují tvůj duchovní, morální a sociální rozvoj. c) Na ochranu před informacemi, které škodí tvému pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují tvojí morálku. d) Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se tě týkají. Svůj názor vyjadřuj přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. e) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, f) na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. g) Sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy. h) Na ochranu před ponižováním, fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před rizikovými jevy, projevy diskriminace. i) Na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitneš-li se v nesnázích nebo máš nějaké problémy. j) Na pomoc vyučujícího v případě, že neporozumíš učivu nebo si potřebuješ doplnit své znalosti z důvodu dlouhodobé absence. k) Požádat o komisionální přezkoušení. l) Být chráněn před vměšováním se do soukromí. m) Být ve škole chráněn před nežádoucím vlivem reklamy. (např. alkohol, tabák, omamné látky, atd.) n) Na speciální péči v rámci možností školy podle školského zákona 561/2004 Sb., na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání, pokud patříš mezi žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování o) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí tvého vzdělávání, přičemž tomuto vyjádřením bude věnována pozornost odpovídající tvému věku a stupni vývoje. p) Na to, aby byl respektován tvůj soukromý život a život tvojí rodiny. 5

6 Povinnosti žáků Tvojí povinností je: a) Zachovávat pravidla společenského chování. b) Chovat se v prostorách školy tiše, aby nebyla rušena výuka a dbát pokynů pedagogického dozoru nebo jiných pověřených osob. c) Udržovat pořádek a čistotu v učebnách, šatnách a ostatních prostorách školy. Při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí. Po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle. d) Hlásit třídnímu učiteli všechny změny v tvých osobních údajích a údajích tvých zákonných zástupců (např. změna adresy, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny apod.). Žákům je zakázáno a) Otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken. b) Kouřit v areálu školy a na akcích pořádaných školou. c) Jíst při vyučování. d) Ve škole i při činnostech organizovaných školou distribuovat, přinášet, nabízet a požívat návykové látky (např. alkoholické nápoje, drogy, cigarety apod.). e) Nosit do školy věci ohrožující zdraví a život (např. výbušniny, zbraně, jedy apod.) f) Používat mobilní telefony v době výuky (musejí být vypnuty). Při nerespektování tohoto pokynu, bude mobilní telefon žákovi odebrán, uzamčen ve školním trezoru a vydán jen zákonnému zástupci. g) Navádět ostatní spolužáky k porušování tohoto řádu nebo k jednání, ze kterého by porušení tohoto řádu mohlo vyplývat. h) Propagovat ve škole rasismus, xenofobii, fašismus, třídní nenávist a jiné antihumánní ideologie. i) Zneužívat nahrávací zařízení k neetickým formám sledování a zaznamenávání. j) Slovně nebo fyzicky napadat jiného spolužáka, vyučujícího nebo jiného zaměstnance školy. k) Z důvodu omezené možnosti komunikace nebo pohybu nosit brýle s neprůhlednými skly, používat sluchátka od přehrávačů, telefonů a jiných podobných zařízení l) Vstupovat do sborovny, kabinetů a jiných prostor školy, které nejsou běžně žákům přístupné, bez vyzvání pedagogického nebo jiného zaměstnance. m) Provádět jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči bez souhlasu vyučujícího (včetně dobíjení baterií). n) Běhat po schodech, chodbách a ve třídách. Chování žáků a) Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů a ani jméno školy. b) Pravidla slušného chování dodržuj svým jednáním, zevnějškem, oblečením a vztahem k opačnému pohlaví. c) Měl/a bys dodržovat následující základní společenská pravidla: 6

7 Vstoupil/a jsi pozdrav. Odcházíš rozluč se. Chceš řekni prosím. Dostaneš řekni děkuji. Používej i ostatní kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. Nenič, každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým. Mluv pravdu, lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. Braň všechny hodnoty, které chceš, aby jiní respektovali. Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu. Važ si sám sebe i druhých. d) Při pohybu v areálu školy či na školních akcích mimo budovu školy se chovej tak, abys neohrozil/a zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. e) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned oznam nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi, popřípadě třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. f) Jestliže potřebuješ nosit s sebou do školy léky a během dne je užívat, informuj o tom svého třídního učitele. g) Pomáhej slabším a postiženým spolužákům, popřípadě osobám, které se nacházejí v areálu školy a pomoc potřebují. Tato pomoc by měla být úměrná tvým schopnostem a fyzické kondici. h) Své soukromé záležitosti si vyřizuj zásadně v době mimo vyučování. i) V budově školy se přezouvej do hygienicky vhodné nesportovní obuvi. Do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou. (Podobnou obuv je třeba používat i na horním školním hřišti.) j) Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (např. mobilní telefon, velká peněžní částka atd.) máš v kanceláři školy. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu věcí neprodleně oznam svému třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. Pravidla chování ve třídě a) Se zvoněním buď ve třídě na svém místě, nebo na jiném tomu určeném prostoru. Měj připravené potřebné věci k vyučování. Pozdní příchod na vyučování se eviduje v třídní knize. b) Řiď se řády učeben a poučením o bezpečnosti práce. c) Dodržuj vždy příslušné bezpečnostní předpisy. d) Jestliže jsi se nemohl/a z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl/a přítomen/přítomna na minulé hodině, omluv se na začátku vyučovací hodiny. e) Do školy nos pravidelně žákovskou knížku, kterou předkládej na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuj v pořádku. f) Ztrátu žákovské knížky neprodleně oznam třídnímu učiteli a zajisti si vyhotovení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících. 7

8 g) Do školy nos učebnice, a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele h) Dodržuj stanovený rozvrh hodin. i) Nedostaví-li se vyučující 5 minut od zahájení vyučovací hodiny do třídy, oznámí to služba vedení školy či v kanceláři hospodářky školy. j) Při vyučování zachovávej pravidla, která jste si s vyučujícím domluvili na začátku školního roku nebo hodiny. k) Vzdělání na naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Svědomitě se připravuj na vyučování a snaž se úspěšně pracovat. Nenarušuj průběh vyučovací hodiny! l) Udržuj své pracovní místo v pořádku a čistotě během celého vyučování. m) Po skončení vyučování si ukliď své místo (např. dej židli na lavici apod.) podle pokynů pedagogického zaměstnance a třídní služby. n) Do jiných tříd přecházej ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smíš pouze s pedagogickým zaměstnancem. V případě zájmových činností se svým vedoucím. o) Nezapomínej třídit odpad. Pravidla chování o přestávkách a) Přestávky využívej pro odpočinek. b) Větrej jen pomocí ventilace. Celé okno smí být otevřeno o přestávkách ve třídě pouze se svolením pedagogického pracovníka a v jeho přítomnosti. c) Neseď na radiátorech ani na parapetu. d) Porušením školního řádu je vyhazování jakýchkoli předmětů z okna! e) Dveře na chodbu zůstávají vždy otevřeny! f) Během malých přestávek se zdržuj v určené třídě. Hlavní přestávku můžeš trávit v určených prostorách školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky, a to v rozsahu, který stanoví vedení školy. g) K potvrzování různých listin je určena pouze hlavní přestávka. h) Během polední přestávky můžeš opustit areál školy. Pravidla pro stravování ve školní jídelně a) Na oběd docházej v předepsaném čase. b) Svou školní aktovku si odkládej na místo tomu určené. c) Do školní jídelny vstupuj podle pokynů pedagogického dozoru nebo jiné pověřené osoby. d) V jídelně se řiď pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců kuchyně. e) Při nevhodném chování můžeš být vykázán z jídelny. Nárok na oběd neztrácíš. f) V případě absence si nezapomeň oběd odhlásit Práva a povinnosti zákonného zástupce nebo osoby, kterým bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy (dále jen ZZ ) žáka a) ZZ mají právo i povinnost seznámit se se školním řádem školy 8

9 b) ZZ zajistí, aby žák docházel do školy včas, seznámí se s platným rozvrhem, dbají na přípravu žáka do školy, pravidelně konzultují jeho školní práci oceňují úspěchy a pomáhají dítěti odstranit příčiny nezdarů, vybaví své dítě pomůckami potřebnými ke školnímu vyučování. c) ZZ pravidelně kontrolují žákovskou knížku (příp. notýsek), kontrolu stvrzují svým podpisem. d) ZZ zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a na školní akce zdraví a čistě a vhodně oblečeni. e) Na začátku každého školního roku vyplní Dotazník žáka f) Na požádání ředitele školy jsou ZZ povinni dostavit se do školy. g) ZZ jsou povinni omlouvat absenci dle Pravidel omlouvání a uvolňování žáků. h) Je dobré, aby žák v době své nepřítomnosti udržoval kontakt se školou a doplňoval zameškané učivo. Po skončení absence pomohou ZZ žákovi doplnit si učivo dle pokynů učitelů. i) V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách absencí je škola povinna informovat o docházce žáka spádové oddělení péče o dítě. Při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být v souladu s klasifikačním řádem žákovi odložena klasifikace a žák bude přezkoušen komisionálně. j) ZZ mají právo uplatňovat své připomínky a návrhy při pravidelně svolávaných třídních schůzkách i prostřednictvím zápisů ze třídních schůzek. k) ZZ pravidelně sledují informace o chování a vzdělávání žáka prostřednictvím žákovských knížek, které jsou vedené v elektronické i tištěné podobě. l) Rodiče mají možnost informovat se osobně o chování a prospěchu svých dětí i mimo třídní schůzky a to v době konzultačních hodin jednotlivých pedagogických pracovníků. Mimo tyto hodiny jsou tato jednání možná jen po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně v době mimo vyučování. m) V případě, že je žákovi povoleno vzdělávání podle IVP, mají ZZ právo aktivně se podílet na jeho plnění formou dopomoci žákovi při domácí přípravě (dle pokynů vyučujícího). n) Důležité informace jsou také uveřejňovány na stránkách školy: o) Pokud dítě svévolně poškodí majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, hradí škodu ZZ zakoupením nové pomůcky, knihy, učebnice nebo uhrazením opravy. p) ZZ mají právo zúčastnit se po vzájemné domluvě vyučování, být seznámeni s kritérii hodnocení a klasifikace žáků. q) ZZ mají právo volit a být voleni do Školské rady, právo účastnit se jednání Školské rady, jejím prostřednictvím uplatňovat svoje připomínky a návrhy. Školská rada také může zastupovat ZZ při jednání s vedením školy. r) V případě výchovných nebo vzdělávacích problémů žáka informují pedagogičtí pracovníci nebo vedení školy ZZ, a to bez prodlení telefonicky, elektronicky nebo písemně. s) ZZ mají právo využívat služeb výchovného poradce školy a metodika prevence rizikového chování. t) ZZ mají právo požádat pro své dítě o vzdělávání, jehož obsah, metody a formy odpovídají potřebám a možnostem žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami. u) Škola může uvolnit žáka ze závažných důvodů na určitou dobu z vyučování na žádost ZZ. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až tři dny třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. O uvolnění požádají ZZ vždy písemnou formou (viz Pravidla omlouvání a uvolňování žáků ). 9

10 v) Po ukončení vyučování žáci opouštějí školu a odpovědnost za žáky je v kompetenci zákonných zástupců žáka nebo osob, kterým bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy, resp. odpovědnost nenese škola. w) ZZ mají povinnost oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu; údaje o předchozím vzdělávání; údaje o tom, zda žák je zdravotně postižen, včetně druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; jméno a příjmení ZZ, místo jeho trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické a ové spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. x) ZZ mají povinnost písemně na předepsaném formuláři informovat školu o přestupu dítěte na jinou školu a před jeho odchodem odevzdat majetek školy zapůjčený žákovi Pravidla vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy a) Pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy ke spolupráci, k toleranci a vzájemnému respektu, k bezproblémovému soužití žáků a osob různých národností, náboženství a kultur. b) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. c) Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se chování nebo vzdělávání žáka, navrhne zákonnému zástupci maximálně tři termíny schůzky. d) Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičům potřebné informace individuálně. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogický pracovník zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem nebo v náhradním termínu. e) Jednání výchovné komise je vždy přítomen třídní učitel a výchovný poradce, případně metodik prevence rizikového chování, ředitelka školy nebo zástupce ředitelky školy. Průběh a výsledky jednání jsou zapisovány do protokolu. f) V průběhu vyučovací hodiny učitel neposkytuje zákonným zástupcům žádné informace. Pokud dojde ke změně v rozvrhu nebo učitel potřebuje nechat žáky po vyučování ve třídě na doučování či z jiných výchovných důvodů, dá to den předem vědět rodičům. V tom případě učitel za žáky odpovídá až do jejich odchodu ze školy. g) Osobní údaje a informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné informace o žákovi (zdravotní způsobilost, zpráva lékaře, pedagogicko-psychologické poradny apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. h) Žák srozumitelně zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy, pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. Jakékoli slovní nebo fyzické napadení učitele se posuzuje jako hrubé porušení školního řádu. 10

11 i) Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami rizikového zacházení a chování. Zjistíli, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti Práva a povinnosti zaměstnanců školy Podrobnosti o právech a povinnostech zaměstnanců školy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, občanský zákoník, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláška MŠMT č. 48/2005 o základní škole, organizační řád školy, vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, náplň práce dle pracovního zařazení, vnitřní směrnice školy a další související předpisy. Povinnosti zaměstnanců školy a) Zaměstnanec školy chrání a ctí dobré jméno školy. b) Zaměstnanec školy se řídí Školským zákonem, Zákoníkem práce, Občanským zákoníkem, předpisy BOZP, vnitřním řádem školy a pravidly společenského chování a předpisy souvisejícími. c) Zaměstnanec školy chrání svěřené majetkové hodnoty a pečuje o ně. d) Zaměstnanec školy jedná se žáky ve vzájemné úctě a respektuje jejich základní práva. Dodržuje pravidla slušného chování. 2. Provoz, režim školy, podmínky bezpečnosti Docházka do školy, příchod a odchod ze školy, pobyt ve škole a) Do školy choď pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastni se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. b) Do školy choď slušně a čistě oblečen. c) Vždy se řiď pokyny pedagogických pracovníků, popř. ostatních zaměstnanců školy d) Vždy dodržuj školní řád, vnitřní předpisy školy a školského zařízení, dodržuj pravidla stanovená třídním kolektivem. e) Vyučování začíná v budově školy nebo na jiném místě, které je stanoveno v rozvrhu hodin. Ve výjimečných případech může výuka nebo akce školy začínat nebo končit na jiném místě (např. knihovna, nádraží apod.), v tomto případě je o této skutečnosti předem písemně informován zákonný zástupce žáka. f) Při účasti na akcích, které organizuje škola mimo areál školy, dodržuj pravidla tamního vnitřního řádu. 11

12 g) Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. h) Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, zúčastni se jí. i) V době vyučování navštěvuj zdravotnická zařízení jen v nutném a odůvodněném případě. V době tvé nepřítomnosti za tebe přebírá odpovědnost zákonný zástupce. (viz Pravidla omlouvání a uvolňování žáků.) j) Do školy vcházej a odcházej hlavním vchodem. k) Do školy přicházej nejdříve 20 minut před zahájením školního dne a nezapomeň, že jsi povinen být nejpozději 5 minut před zahájením vyučování na svém místě v určené třídě. l) Areál školy je během dopoledního provozu uzamčen. Příchod do školy v tuto dobu je možný hlavním vchodem zvonky do kanceláří školy a sborovny. m) Areál školy se otevírá dle samostatného rozpisu, který je umístěn u hlavního vchodu. n) Oděvy a obuv si odkládej ve své šatní skřínce. Šatní skříňku zamykej vždy tím předcházíš ztrátě. Klíč od šatní skříňky obdržíš na začátku školního oproti vratné záloze 200,- Kč a ručíš za něj po celý školní rok. o) Před odchodem na hodiny tělesné výchovy si nechávej věci ve třídě k tomu určené. Vyučující tělesné výchovy ji před nástupem do vyučovací hodiny zamyká. p) V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházej jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Neopouštěj svévolně školní budovu nebo třídu, a třídní kolektiv při akcích mimo areál školy. q) Pokud mimo výuku nemáš nepovinný předmět, zájmový kroužek, nejsi v učebně výpočetní techniky, v jídelně či školní družině nebo na konzultaci s některým z vyučujících, opusť prostor školní budovy ihned po skončení vyučování. r) Máš-li odpolední vyučování, můžeš zůstat v prostorách školní budovy o polední přestávce pouze v případě, že bude s tebou zaměstnanec školy působící jako dozor. (K pobytu můžeš využít i školní družinu, pokud jsi přihlášen.) 2.2. Pravidla omlouvání a uvolňování žáků a) Nepřítomnost žáka ve škole musí být písemně omluvena jeho zákonnými zástupci nebo osobami, kterým bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy (dále je ZZ ). b) Předem známou nepřítomnost písemně omlouvají ZZ dopředu. c) Na základě žádosti ZZ může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: jedna vyučovací hodina vyučující příslušného předmětu jeden, dva nebo tři dny třídní učitel více jak tři dny ředitel školy d) Uvolnění žáka z vyučování v průběhu dne je možné pouze při osobním vyzvednutí žáka ZZ nebo osobou k tomu písemně zmocněnou ZZ. O tomto uvolnění musí být třídní učitel písemně informován na předepsaném formuláři. e) Nepřítomnost žáka ve vyučování omlouvají jeho zákonní zástupci em, osobně nebo písemně poštou či do schránky školy do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Po skončení nepřítomnosti, nejpozději však do dvou dnů, předkládá žák písemnou omluvu s uvedením důvodu nepřítomnosti na omluvném listu v žákovské knížce 12

13 f) Absenci omlouvá třídní učitel nebo zastupující třídní učitel. g) Pokud se objeví podezření na neomluvenou hodinu, škola má právo vyžádat si lékařské potvrzení. h) Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. i) Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. j) Každé uvolnění a absence žáků musejí být zapsány v třídní knize. V případě reprezentace školy, výměnného zájezdu apod. jsou žáci zapsáni do třídní knihy a zameškané hodiny se jim nezapočítávají do součtu zameškaných hodin. k) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho ZZ zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo příslušného odborného lékaře. l) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy na základě žádosti ZZ takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. ZZ žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky Školní budova, třídy a pravidla provozu a) Škola je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 hodin do 17:00 hodin. V odpoledních a večerních hodinách je zařízení školy využíváno pro zájmovou činnost. b) Školní budova se pro žáky a návštěvy školy otvírá v 7:10. c) Za otevírání a řádné uzavření budovy odpovídá školník. d) Vyučování začíná v 7:30 hodin a končí nejpozději v 14:35 hodin. Pozdní příchody jsou vážným porušením Školního řádu Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace. e) Žák nesmí v průběhu vyučování samovolně opustit školní budovu. f) Otvírání školní budovy pro správní zaměstnance se řídí jejich pracovní dobou. g) Po příchodu do školy se žák na místech k tomu určených přezuje, odloží svrchní oděv včetně pokrývky hlavy a uloží jej na určené místo. V průběhu vyučování má žák přístup do šaten pouze ve výjimečných případech (odchod k lékaři, předčasný odchod ze školy apod.) se svolením dozírajícího učitele. h) Po přezutí a odložení svršků odchází žáci do svých tříd, kde nad nimi přebírá dohled určený pedagogický pracovník. V případě pozdějšího příchodu žáci zvoní na zvonek umístěný u vchodových dveří. i) Vyučovací hodina trvá 45 minut. j) Přestávky trvají 10 minut, po 2. vyučovací hodině 20 minut, po 5. vyučovací hodině 5 minut. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu ZZ nebo jiné jimi pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. k) Polední přestávka trvá 50 minut. 13

14 l) Žáci využívají toalety o všech přestávkách. Při hodinách povolí vyučující odchod na WC pouze výjimečně. Výjimku tvoří žáci 1. a 2. třídy. m) Vyučování je organizováno dle rozvrhů jednotlivých tříd. Rozvrhy jsou žákům sděleny na začátku školního roku, dále jsou zveřejněny v každé jednotlivé třídě, v ředitelně, ve sborovně a na Škole Online. n) V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. Během polední přestávky je přísně zakázán žákům vstup do tříd. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. o) Škola zabezpečuje výuku plavání žáků, bruslení a lyžařský výcvik. Jsou součástí tělesné výchovy. p) Škola organizuje zdravotní pobyt žáků (škola v přírodě). q) Škola organizuje exkurze, návštěvy kulturních představení, sportovní akce, výlety a jiné vzdělávací akce Školní družina (dále jen ŠD ) a zájmová činnost organizovaná školní družinou a) Provoz ranní školní družiny začíná v 6:30 a končí v 7:15. Provoz odpolední školní družiny začíná v 11:10 a končí v 17:00. b) Žáci mohou vstoupit do budovy ŠD v době od 6:30 do 7:10 hodin. c) Žáky ŠD předává pedagog vychovatelce po skončení vyučování a je povinen informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu. d) Ze ŠD si vyzvedávají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo žák odchází dle písemných pokynů v zápisovém lístku do ŠD (vyplní ZZ na začátku školního roku). Dítě musí opustit ŠD nejpozději do 17:00 hodin. e) Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. f) Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. g) Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy nebo 1. den školního roku. Ostatní žáci školy během 1.týdne školního roku. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů). h) Žáci ŠD se řídí pravidly Vnitřního řádu školní družiny Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině. i) Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích). j) Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD. 14

15 2.5. Školní jídelna a) Výdej obědů každý den od 11:10 hod. do 13:15 hod. b) V době nemoci strávníka jsou ZZ povinni odhlásit obědy na určitou dobu a pokračování nemoci hlásit vedoucí ŠJ. Obědy lze odhlásit osobně nebo telefonicky či SMS na čísle nejpozději do 8:00 hodin toho dne. První den nemoci si můžete oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11:30 hod. do 12:00 hod. c) Žákům je povolen vstup do školní jídelny pouze v přítomnosti pracovníka provádějícího dohled. Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek. d) Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí, v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu. Do jídelny se již nevrací. Ovoce, jogurty nebo zákusky je povoleno vynášet z jídelny jen ve výjimečných případech a se souhlasem dohlížejícího učitele. e) Při porušení zásad pravidel slušného chování, nerespektování pokynů dohlížejícího pracovníka a podvodů při odebírání obědů může ředitel školy dočasně žáka ze školního stravování vyloučit. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a) Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: - se školním řádem, - se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, - se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, - s postupem při úrazech, - s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru b) Vyučující tělesné výchovy, světu práce, informatiky, chemie, fyziky a výtvarné výchovy seznámí žáky s bezpečným chováním v těchto předmětech. Doklad o tomto proškolení je vložen do třídní knihy. c) Poučení před činnostmi, které se provádějí mimo školní budovu - vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky, zajistí určený nebo třídní učitel. Seznámí žáky se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. Poučení zapíše třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled, do elektronické třídní knihy. Záznam o školním úrazu: a) Školním úrazem se rozumí úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. b) Školním úrazem není úraz, který se žákům stane: - při cestě do školy a zpět, 15

16 - při cestě na místo nebo zpět, které bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo místo, kde probíhá vzdělávání, c) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování v prostorách školy nebo při akci pořádané mimo školu, žáci ihned hlásí vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. d) Všem pracovníkům školy je přísně zakázáno podávat žákům ve škole jakékoliv léky bez souhlasu zákonného zástupce. Kniha úrazů je uložena v kanceláři školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy úrazů provádí: a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv), b) učitel konající dozor (např. o přestávkách), c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu), d) třídní učitel (všechny ostatní případy). V knize úrazů se uvede a) pořadové číslo úrazu, b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, c) popis úrazu, d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, e) zda a kým byl úraz ošetřen, f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. h) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. Hlášení úrazu a) O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy. b) O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. c) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. d) O úrazu podá zástupce školy bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je školské zařízení pojištěno. e) Škola podá bez zbytečného odkladu hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce. 16

17 Zasílání záznamu o úrazu Záznam o úrazu zasílá vedoucí hospodářského úseku školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce a) zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce. b) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola do 5 pracovních dnů po podání hlášení zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, příslušnému inspektorátu České školní inspekce a místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Jak postupovat, stane-li se úraz žáka a) Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. b) Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. c) Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. d) Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. e) Provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. f) Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem Prevence rizikového chování a) Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence rizikového chování, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. b) Všichni pedagogové jsou povinni seznámit se s metodickým materiálem a vnitřním předpisem týkajícím se této oblasti (čj. 5/2003 OŘ/VV), který připravuje ředitel školy ve spolupráci s odborníky a metodikem prevence rizikového chování. c) Metodik prevence rizikového chování (dále jen MR) zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Metodik prevence rizikového chování spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. d) Žáci mohou v případě jakékoli stížnosti či žádosti o pomoc v nouzi využívat schránku důvěry, která je umístěna v přízemí školy. e) Žákům jsou ve škole i na školních akcích zakázány jakékoli projevy nenávisti, segregace, xenofobie, rasismu a extremismu, každý takovýto projev bude hodnocen jako hrubé porušení školního řádu. f) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy i v jejím okolí, a všude tam, kde mohou dát negativní příklad spolužákům (kouření, alkohol, drogy). g) Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. h) Projevy šikanování mezi žáky a všechny jeho formy, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, kyberšikana apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči 17

18 jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. i) Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postupu a postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. V případě potřeby neodkladného řešení předá případ policii k prošetření. j) Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. k) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k rizikovému chování mohlo docházet. 4. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami a) Máš právo užívat zařízení školy, pomůcky, učebnice související s výukou, při tom se řídíš pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob. b) Školní techniku nepoužívej k soukromým účelům c) Nepoškozuj a nenič věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty, které ti byly svěřeny v souvislosti s výukou. d) Pokud zjistíš poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci, neprodleně tyto skutečnosti oznam nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi nebo jinému zaměstnanci školy. e) Pokud jsi svým jednáním odporujícím Školnímu řádu ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvkové organizace zapříčinil škodu, jsi povinen (i prostřednictvím ZZ) podílet se na nápravě finanční nebo uvedením do původního stavu. Nevypátrá-li se viník, může ředitel školy požádat žáky jednotlivé třídy o podíl na náhradě škody. f) Psát na lavice, nábytek, šatní skříňky a zdi školy či jakýmkoliv jiným způsobem poškozovat majetek školy je zakázáno. g) Šetři elektrickou energií, vodou, mýdlem a toaletním papírem! h) Také se dobře chovej k učebnicím a školním pomůckám! V případě poškození nebo ztráty je musíš nahradit novými, a to na vlastní náklady, nebo finanční kompenzací. i) Udržuj pořádek a čistotu svého pracovního místa a jeho okolí j) Udržuj čistotu sociálního zařízení 18

19 5. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech je nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem těchto pravidel hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků základní školy je součástí výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. V případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převede škola slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Žák je klasifikován, pokud jeho docházka do školy činí minimálně 60% časové dotace vyučovacích hodin v klasifikačním období. Při nižší docházce (pod 60%) může být žák na základě rozhodnutí ředitele školy komisionálně přezkoušen. Pokud neprokáže alespoň základní znalosti, není z příslušného předmětu klasifikován. Tato skutečnost může být na konci školního roku důvodem pro opakování ročníku. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, stanoví ředitel školy náhradní termín pro uzavření klasifikace za první pololetí tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, stanoví ředitel školy náhradní termín pro uzavření klasifikace za druhé pololetí tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Při dlouhodobé nemoci spojené s hospitalizací v nemocnici jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat se o probíraném učivu a zabezpečit tak žákovi přenos informací o probíraném učivu. Ve výchovně vzdělávacím procesu je klasifikace průběžná a celková, průběžná klasifikace se používá při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Při hodnocení žáka jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným u jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagog uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Na klasifikaci ve vyučovacích předmětech nemá vliv chování žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru klasifikace za příslušné období. 19

20 Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Vyučující je povinen výsledky klasifikace a chování vkládat nejméně 1x týdně do informačního systému KATEDRA Škola OnLine. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: - průběžně prostřednictvím žákovské knížky - prostřednictvím elektronické žákovské knížky - před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), - případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. Pokud se žák mimořádně zhorší v prospěchu, informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá zákonný zástupce krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Na žádost učiliště nebo střední školy rozhodne ředitel školy o zpracování hodnocení žáků. Třídní učitel zpracuje výstupní hodnocení žáka v posledním roce plnění povinné školní docházky. V případě přihlášky žáka na víceleté gymnázium zpracuje toto hodnocení v pátém nebo sedmém ročníku ZŠ Zásady pro hodnocení chování ve škole Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, klasifikace chování je projednána na pedagogické radě. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. O stupni klasifikace chování žáka hlasuje Pedagogická rada Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, nadpoloviční většina přítomných rozhoduje o stupni klasifikaci chování. 20

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77 Školní řád základní školy Práva žáků: 1. na vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dne: 25. 08.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice. Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.cz Školní řád Úvod Tento Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Vnitřní klasifikační řád Masarykovy základní školy a mateřské školy Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více