Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitel Základní školy a Mateřské školy, Dolní Olešnice, tento Školní řád. Přílohou Školního řádu je Klasifikační řád a Řád školní družiny, Řád školního hřiště, Řád dětského hřiště a Provozní řád školní jídelny. Tyto směrnice jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Školní řád Obsah: 1) Působnost 2) Vnitřní režim školy 3) Práva žáků 4) Chování žáků ve škole 5) Povinnosti žáků a zákonných zástupců 6) Docházka do školy 7) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 8) Hygiena a bezpečnost práce 9) Povinnosti pracovníků školy 10) Platnost školního řádu 11) Příloha č.1. Klasifikační řád 1) Vymezení působnosti školního řádu a) Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce). b) Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole. Podrobnosti k docházce do školy, provoz a vnitřní režim školy, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pravidlech chování žáků, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků c) Pracovníci školy mají vymezená práva a povinnosti Pracovním a Organizačním řádem a Vnitřním platovým předpisem ZŠ a MŠ Dolní Olešnice. 2) Vnitřní režim školy a) Časový rozpis provozu školy: Škola se otevírá v 7.30 hodin a zamyká v hodin. Vyučování začíná v 7.55 hodin. Hlavní vchod školy otevře stanovený dozor v 7:25 a uzavře v 7:50. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování, aby byli včas připraveni na výuku. Po příchodu do budovy se žáci přezouvají, odkládají svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. Vyučovací hodina trvá 45 minut a končí na pokyn učitele. K zajištění bezpečnosti všech pracovníků školy a žáků je školní budova v době vyučování dostupná pouze ručním otevřením hlavních dveří. Odpolední vyučování začíná ve 13,35 hodin. V době polední přestávky, která je dána rozvrhem a trvá od 12,30 do 13,25 se žáci nesmí bez dovolení nebo bez dozoru volně pohybovat po škole nebo před školou. Žáci, kteří chodí na oběd do školní jídelny jsou po celou dobu přestávky pod dozorem vyučujícího. Děti, které na oběd nedocházejí, tráví polední přestávku ve školní družině. Po skončení vyučování žáci ihned opustí školu.

2 b) Přestávky ve vyučování jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině dvacetiminutové. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je padesátipětiminutová. c) Školní družina je v provozu od 11,40 hodin do hodin. Žáci, kteří mají v odpoledních hodinách zájmové kroužky, mají možnost využívat služeb ŠD. Pokud však této služby nevyužijí, nemohou zůstávat bez dozoru ve školní budově. Tyto žáky si vyzvedne před školní budovou vedoucí kroužku, který pak plně zodpovídá za jejich bezpečnost a dodržování provozního řádu školy nebo konkrétní místnosti (např.tělocvičny nebo učebny, ). d) Školní hřiště je určeno především pro činnost školy a školní družiny. Pro veřejnost je škoní hřiště v provozu pouze v době mimo vyučování v měsících září listopad a březen- červen v době od ukončení výuky ZŠ do setmění. O státních svátcích a o víkendech, v sobotu a v neděli, je ve výše uvedených měsících provoz pro veřejnost po celý den, pokud se v tuto dobu na hřišti nekoná plánovaná školní akce. Uživatele hřiště jsou povinni dodržovat Řád školního hřiště. e) Dětské hřiště je určeno především pro činnost mateřské školy. Pro veřejnost je dětské hřiště v provozu pouze v době od do hod ve všední dny. O státních svátcích a o víkendech, v sobotu a v neděli, je ve výše uvedených měsících provoz pro veřejnost po celý den, pokud se v tuto dobu nekoná plánovaná školní akce. Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat Řád dětského hřiště. 3) Práva žáků a) Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. b) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání c) Na odpočinek a volný čas (mají právo trávit hlavní přestávku v areálu školy a během ní se v tomto prostoru pohybovat. Musí se však chovat ohleduplně a nesmí ohrozit bezpečnost svou ani ostatních). d) Na informace podporující vzdělávání a rozvoj osobnosti. e) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. f) Na ochranu před fyzickým i psychickým násilím, nedbalým zacházením. g) Na pomoc v nesnázích. h) Na zvláštní péči učitelů v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, mimořádné schopnosti). i) Na život a práci ve zdravém prostředí. j) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícímu se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. k) Na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. l) Zákonní zástupci žáků mají práva uvedená pod písmeny b), d), e), h) 4) Chování žáků ve škole a) Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole i při činnostech mimo školu. b) Žáci přicházejí do školní budovy 10 minut před začátkem vyučování. 5 minut před zahájením vyučování musí být ve třídě a připraveni na hodinu. c) Žáci dodržují zásady slušného chování. Pomáhají slabším a postiženým spolužákům. Zdraví učitele a jiné dospělé osoby pozdravem Dobrý den.

3 d) Žáci přicházejí do školy vhodně a čistě upraveni. e) Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla bezpečnosti a slušného chování. Do jiných učeben i do šaten přecházejí žáci pod vedením učitele. V šatně jsou žáci jen nezbytně nutnou dobu, v polední přestávce v ní nesmějí pobývat. Před ukončením vyučování žák nesmí bez dovolení opouštět školní budovu. f) Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, Také nenosí do školy cenné předměty a větší obnosy peněz. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli. g) Žáci jsou povinni připravovat se na vyučování, nosit si učebnice, sešity pomůcky potřebné pro daný předmět. Chovají se tak, aby jejich chování neobtěžovalo spolužáky. Rovněž je nepřípustná šikana a omezování práv a potřeb spolužáků. h) Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (týká se i kouření). i) Žákům není dovoleno používat mobilní telefony během vyučovací hodiny. Škola neručí za jejich ztrátu. j) Po skončení vyučování odchází vyučující společně se žáky do šatny, kde dohlédne na to, aby žáci v pořádku opustili šatnu a budovu. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předá vyučující p. vychovatelce. Po skončení vyučování se žáci nesmějí bez dozoru zdržovat v prostorách školy ani na školním pozemku. k) Žáci odpovídají za pořádek a čistotu svého pracovního místa, pomůcek a učebny. V jídelně se žáci řídí pokyny učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného chování a stolování. l) Žáci se k sobě chovají ohleduplně, slušně a neubližují si. Tělesný vzhled, věk, barva pleti, odlišná národnost apod. nesmí být terčem posměchu a urážek. Prokázané projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na zdraví nebo šikanování spolužáků je hodnoceno sníženou známkou z chování. 5) Povinnosti žáků a zákonných zástupců Žáci jsou povinni: a) Účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučování přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky. b) Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. c) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. d) Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: e) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. f) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. g) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání. h) Oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

4 6) Docházka do školy a) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků. b) Žák je povinen účastnit se vzdělávání podle rozvrhu vyučování. c) Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných důvodů do dvou dnů třídnímu učiteli, možno i telefonicky. Po ukončení nepřítomnosti bude mít žák omluvenou nepřítomnost potvrzenou rodiči v žákovské knížce. d) V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitelka školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí zákonný zástupce žáka předložit prostřednictvím třídního učitele vedení školy s dostatečným předstihem, aby bylo možnost žádost posoudit. e) V jednom školním roce lze žáka uvolnit ze školní docházky z důvodů rodinné rekreace maximálně v souhrnné délce dvou týdnů. f) V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení. Neomluvená absence včetně svévolného opuštění školního areálu v době vyučování je kvalifikováno jako porušení Šklního řádu a je řešeno podle Klasifikačního řádu ZŠ a MŠ Dolní Olešnice. g) Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nejnutnějších případech. h) Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. 7) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami a) Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je povinen udržovat je v pořádku a nepoškozené a řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. b) Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. c) Žák nesmí svým jednáním a chováním svévolně poškozovat majetek, který tvoří zařízení školy a dále věci, které mu byly svěřeny do osobního užívání (učebnice, učební pomůcky apod.). Nedodržení tohoto ustanovení lze kvalifikovat jako přestupek proti Školnímu řádu. d) Žáci dbají na to, aby neničili zeleň a vybavení venkovních prostor v areálu školy. Nedodržení tohoto ustanovení lze kvalifikovat jako přestupek proti Školnímu řádu. 8) Hygiena a bezpečnost práce a) Žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. b) Všichni žáci se ve škole i mimo školu chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. c) Žáci tráví hlavní přestávku ve venkovním prostoru školy, pokud jsou vhodné podmínky d) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování i při společné činnosti mimo školu, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. e) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, okny bez dozoru učitele. f) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.

5 g) Před akcemi mimo školu doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. h) Jestliže žák nesplní své povinnosti v době vyučování, může být vyzván učitelem k náhradě po vyučování. i) Žáci, kteří nečekají na odpolední vyučování nebo na zahájení organizované zájmové mimoškolní činnosti, se mohou zdržovat v areálu školy, ale nesmějí žádným způsobem narušovat probíhající výuku a jejich pobyt v areálu musí být v souladu s Řádem sportovního hřiště. Za jejich bezpečnost a ochranu zdraví škola nenese v tuto dobu žádnou odpovědnost. 9) Povinnosti pracovníků školy a) Učitelé přicházejí do školy 25 min před zahájením vyučování. Po skončeném vyučování učitelé zkontrolují čistotu a pořádek ve třídách a s žáky odcházejí do šatny. Dohlédnou na to, aby všichni žáci opustili budovu školy. b) Učitelé se na vyučování odpovědně připravují, vedou přehled klasifikace, dbají na dodržování zásad hodnocení a klasifikace. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy. Dbají, aby se zdraví žáka a jeho zdravý vývoj nenarušil. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z PPP a na sdělení rodičů o dítěti. Zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. V případě náhlého onemocnění žáka informují jeho rodiče. Nemocný žák může být odeslán k lékaři jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí ošetření lékařem. Úraz žáka, nebo i vlastní, ihned hlásí vedení školy. c) Učitelé jsou povinni dodržovat dozor ve škole a ve ŠJ podle rozpisu. Exkurze a vycházky hlásí předem (3 dny) řediteli. d) Učitelé pravidelně informují rodiče žáka o jeho prospěchu a chování v určených konzultačních hodinách jednou za tři měsíce, též po domluvě s rodiči, průběžně zápisy v ŽK. Závažné pedagogické poznatky o žácích, o mimořádném zhoršení prospěchu či chování sdělují podle potřeby ihned. e) Během vyučování neposílají učitelé žáky ze třídy (žáci mohou se souhlasem vyučujících v případě potřeby odejít na WC). f) Správci kabinetů a audiovizuální techniky provádějí k fyzickou kontrolu inventáře. Dle finančních možností inventář doplňují, udržují v pořádku a půjčují jej ostatním. g) Učitelé odpovídají za inventář ve třídě, za estetický vzhled třídy a vhodnost výzdoby. Školní řád nabývá účinnost dnem 3.září 2012 Mgr. Monika Páchniková ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád na školní rok 2014 2015

Školní řád na školní rok 2014 2015 Školní řád na školní rok 2014 2015 Úvodní ustanovení 1. Školní řád je závazný pro pedagogické a ostatní pracovníky školy, pro všechny žáky školy a jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Byl vypracován v

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 4/2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Ježková Aktualizováno: 7.9.2012 S platností od: 7.9.2012 1 OBSAH OBSAH...2 1. Úvodní ustanovení...3 1.1. Ustanovení o školním řádu...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Část 2.: ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Část 2.: ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 2.: ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. 2/ 2014 Vypracoval: Schválil: MgA. Mgr. Kateřina Laloušková MgA. Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola Hýskov. Školní řád

Základní škola Hýskov. Školní řád Základní škola Hýskov Školní řád Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců žáka ve znění zák. předpisů,zákon

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více