O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity Adresa a kontakty...16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16"

Transkript

1

2 Obsah O Step by Step ČR, o.s...3 Realizované projekty...6 Celoročně probíhající aktivity...13 Adresa a kontakty...16 Občanské sdružení/ zaměstnanci, členové, správní rada...16 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výsledovka)...18 // 2

3 Step by Step ČR, o.s. Posláním Step by Step ČR, o.s. je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur. SbS se v roce 01 osamostatnilo jako samostatný program, který byl do té doby součástí dnešní Nadace Open Society Fund Praha. Základním pilířem organizace je garance vzdělávacího programu Začít spolu v České republice. Step by Step ČR, o.s. je členem mezinárodní sítě International Step by Step Association (ISSA, sdružující 30 partnerských organizací, jejichž náplní je garance programu Začít spolu (Step by Step) na národní úrovni. Step by Step ČR, o.s. je otevřena spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, se kterými ji pojí společné cíle a zájmy. Proběhl finanční audit SbS za rok 09 realizován Evou Chmátalovou (číslo auditorského osvědčení 1737) výrok auditora: bez závad. Cíle Step by Step ČR, o.s.: napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání; zvyšovat kvalitu učení dětí a podílet se zvyšování kvality pedagogické práce učitelů všech úrovní a zaměření typů a to jak na úrovni škol, tak i komunity; napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice; posilovat spolupráci na poli rodina-škola-komunita // 3

4 Poslání a dlouhodobé cíle jsou naplňovány v oblastech: Vzdělávací program Začít spolu vzdělávání v metodologii Začít spolu, celoplošná metodická podpora pedagogů 1 a vedení škol, kteří praktikují metodiku Začít spolu; inkluze a integrace - trénink a školení specializovaných pracovníků ve školství a ve veřejné správě (minoritní skupiny ohrožené sociální exkluzí, handicapované děti); celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol; supervizní konzultace pro pedagogy i ředitele škol v oblastech managementu a podpory zavedení kurikulární reformy v ČR; proces měření kvality pedagogické práce a podpora zavedení mentoringu v ČR; podpora implementace RVP ZV; pilotáž projektů zaměřených na nové metodiky pro pracovníky působící ve školství. Vzdělávací program Začít spolu (Step by Step) Od roku 1994 je Vzdělávací program Začít spolu aplikován do podmínek a systému české vzdělávací soustavy. Dle metodiky Začít spolu se dnes vyučuje na mateřských školách, na obou stupních základních škol a program se vyučuje také na VŠ. Nedílnou součástí tohoto procesu je profesní pre a in příprava kvalitních pedagogických pracovníků a spolupracovníků programu, které představují hlavní náplň organizace. V rámci garance programu se Step by Step ČR, o.s. věnuje také procesu měření kvality pedagogické práce, zavedení mentoringu do národní vzdělávací soustavy a vzdělávání pro sociální spravedlnost (Anti-Bias Education). V roce 1997 byla navázána užší spolupráce s několika vysokými školami v České republice. Spolupráce probíhá zejména formou implementace prvků programu Začít spolu 1 Oslovení pedagog, učitel,certifikátor, mentor, účastník, lektor, žák je v textu použito pro označení pedagogů i pedagožek, učitelů i učitelek, certifikátorů i certifikátorek, mentorů i mentorek, účastníků i účastnic, lektorů i lektorek, žáků i žákyň. // 4

5 na vybraných pracovištích (katedrách) do přípravy studentů učitelství a smluvní praxe studentů ve školách s programem Začít spolu. Studenti na pedagogických fakultách jsou v rámci přednášek a seminářů seznamováni se strategiemi a dovednostmi potřebnými pro realizaci vzdělávacího programu Začít spolu. Vysokoškolští učitelé také rozvíjejí vzdělávací program Začít spolu v rámci své výzkumné a publikační činnosti (doktorské a habilitační práce). Od počátku programu v ČR bylo zavedeno 22 tréninkových center, které rozšiřují metodologii programu Začít spolu na úrovni mateřských (v ČR od roku 1994), základních (v ČR od roku 1996) a zvláštních či speciálních škol a komunity. Step by Step ČR, o.s. každým rokem pořádá Letní školu Začít spolu a v průběhu školního roku vzdělávání pro pedagogy. K navazujícím službám organizace na program Začít spolu patří Proces měření kvality pedagogické práce dle Mezinárodních standardů ISSA. Členství v profesních organizacích a tématických sítích Step by Step ČR,o.s. je členem několika formálních i neformálních sdružení International Step by Step Association (ISSA) Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) Centrum pro spolupráci NNO na Praze 3 Še3sil Koalice Společně do školy Fórum pro integraci (Forint) // 5

6 Realizované projekty Předsudky jsou OUT Cíle projektu Snížit tendenci utváření postojů a názorů na základě zažitých stereotypů a předsudků. Zvýšit informovanost o situaci národnostních a etnických menšin žijících v ČR Podpořit studenty v realizaci vlastních projektů, které budou v rámci boje proti rasismu a xenofobii Posílit školy v naplňování průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova Posílit školy v interaktivní, zážitkové a projektové formě výuky Doba realizace je od do Cílovou skupinou jsou studenti středních škol a jejich pedagogové. Zapojené školy: Gymnázium Františka Křižíka Plzeň Gymnázium Česká České Budějovice Gymnázium Dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem Hlavní projektové aktivity v roce : Jak je to s předsudky - Kurz pracuje s tématem předsudků a stereotypního jednání zážitkovou formou. Jak se žije národnostním a etnickým menšinám v ČR - Studenti získávají informace o životě menšin. Seminář se zaměřuje také na téma sociálního vyloučení. Projekty... jak na ně? Studenti se učí pracovat s jednotlivými fázemi projektu a vytvoří si plány vlastních projektů. Podpora studentských projektů Studentům je poskytována podpora při realizaci projektů supervizory. Studentské projekty jaké byly - Zhodnocení průběhu studentských projektů jak po obsahové, // 6

7 tak po metodologické stránce. Závěrečná prezentace Studenti mají možnost prezentovat své projekty na veřejnosti. Financování projektu: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Cíle projektu: podpořit kompetence učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům vytvořit a poskytnout celým školním týmům i jednotlivým učitelům konkrétních škol ucelený blok systematického vzdělávání vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k žákům poskytnout prostor pro výměnu zkušeností Doba realizace: od 1. března do 28. února 13 Cílová skupina: učitelé I. a II. stupně základních škol a další pedagogičtí pracovníci // 7

8 otevřené semináře vzájemné předávání zkušeností mezi zapojenými školami (sdílení příkladů dobré praxe) Aktivity proběhlé v r. : V r. proběhla na projektových školách analýza jejich vzdělávacích potřeb a bylo uskutečněno 18 seminářů Základního bloku, kterých se zúčastnilo celkem 271 učitelů 1. a 2. stupňů projektových škol. Financování projektu: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Cesta k předškolnímu inkluzívnímu vzdělávání v Moldavsku Cílem projektu je vytvořit v Moldavsku vzdělávací mechanismy, které usnadní přístup ke vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím podpořit začlenění těchto dětí do vzdělávacího procesu. Projekt se zaměřuje na začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku do běžných mateřských škol, vytvoření kapacit jedné vybrané modelové mateřské školy, které budou schopny pracovat s postiženými dětmi, a na podporu Ministerstva školství při utváření norem, které institucionalizují model inkluzivního vzdělávání do platného legislativního rámce. Hlavní rolí SbS ČR je spoluvytváření strategických dokumentů (kurikula; učební matriály; vzdělávací a rehabilitační programy pro děti se speciálními potřebami; standardy kvality služeb poskytovaných v inkluzivní školce) Přímá cílová skupina: děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Moldavsku; zaměstnanci MŠ; rodiče dětí;zaměstnanci Ministerstva školství v Moldavii. // 9

9 Výstupy a aktivity za rok Vybraná mateřská škola byla zrekonstruovaná a přizpůsobena potřebám dětí se speciálními potřebami. Zároveň probíhá zařizování nezbytným vybavením pro rehabilitační a integrační proces. Učitelé a odborný personál jsou odborně proškolováni v poskytování pomoci dětem se speciálními potřebami v jejich rehabilitačním procesu. Předškolní děti se speciálními potřebami z okresu Orhei navštěvují školku poskytující služby inkluzivního vzdělávání Rodiče děti se speciálními potřebami jsou si vědomí potřeb jejich dětí navštěvovat inkluzivní vzdělávací instituce Místní komunita začala být pravidelně informována o existenci školky poskytující inkluzivní vzdělávání a o jejich úspěších a výhodách. Realizace projektu: Projekt je implementován čtyřmi NGO: Vedoucí organizací ADRA Česká republika, dále potom ADRA Moldavsko, Step by Step Česká republika a Femeia si Copilul - Protectie si Sprijin. Mentorská podpora studentů pedagogiky Projekt je zaměřen na přípravu, realizaci a ověření podpůrného systému spolupráce pedagoga a studenta učitelství v rámci pedagogických praxí prostřednictvím mentoringu a supervize. Mentoring pomáhá studentům a učitelům nahlížet zkušenosti z praxí různého typu z jiného pohledu, umožňuje jim poznávat jiné přístupy, případně přináší expertízu a poučení, pomáhá překonávat problémy a získávat profesionální jistotu a povzbuzuje k další práci, umožňuje studentům lépe používat osobní a odborné zdroje a poskytuje kontrolu kvality a etiky pedagogické práce (praxe). //

10 Cíle projektu: vyvinout, ověřit a evaluovat koncepční, obsahový a organizační model podpory práce učitele a studenta učitelství prostřednictvím mentoringu zmapovat vzdělávací potřeby fakultních učitelů v oblasti vedení praxí studentů seznámit se s hlavními tématy mentoringu a supervize seznámit se se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraničí získat klíčové mentorské dovednosti sdílet zkušenosti s vedením praxí studentů vytvořit nástroj k sumativnímu hodnocení studentů, využití Mezinárodních profesních ISSA standardů: Kompetentní učitel 21. století vytvořit a odpilotovat Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi Cílové skupiny: Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vysokoškolští pedagogové (didaktici, specialisté na pedagogiku, vedoucí studentských praxí) PeDF UK a Fakulty pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Jejich role v projektu je zejména supervizní. Jsou reflektujícími průvodci studenta v jeho přípravě na profesi, vědomě a promyšleně podporují propojování praxe s teoretickými východisky a učí tomu i studenty. Učí je nacházet pedagogické situace, analyzovat je, propojovat je s teoretickými východisky, klást si otázky, nacházet problém, hledat více řešení, řešení reflektovat a vyhodnocovat apod. Učitelé základních (fakultních) škol Začít spolu v Praze a Plzni, kteří přijímají studenty ve své třídě na pedagogickou praxi. V projektu zastávají roli mentorů. Jsou experti na metodologii, podporují studenty v jejich profesním růstu, provádí analýzy, které pomáhají studentovi vykonávat učební činnosti, sdílí se studentem svou profesionální zkušenost, své praktické znalosti, doprovází studenta při rozborech jeho aktivit (pomáhají mu vidět se). // 11

11 Pomáhají studentovi při interpretaci a volbě učebních postupů a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi sebereflexe. Realizované aktivity a výstupy v rámci projektu v roce Září- 3 denní seminář zaměřený na seznámení se se zkušenostmi s mentoringem v Holandsku, nácvik mentorských dovedností (Dr. Birgit Pfeifer) Listopad- 2 denní seminář zaměřený na vymezení rolí VŠ učitele a fakultního učitele na praxi, úkoly studentů, na rozvoj dalších mentorských dovedností (techniky dotazování, simulace mentorského pohovoru, rozbor videonahrávek), tvorba a následná práce se Souborem kvalit studentovy práce na pedagogické praxi Listopad- květen realizace praxí, poskytování mentorské podpory, pilotování Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi, pravidelná supervizní setkání student- mentor (fakultní učitel)- supervizor (VŠ pedagog) Prosinec- dvoudenní kurz zaměřený na rozvoj mentorských a hodnotících dovedností a práci s ISSA standardy -praktický nácvik, zpětná vazba, video ze třídy, kritéria hodnocení apod. (Peter Repiský) Projekt je realizován v období 1. září prosince 11 a je finančně podpořen Open Society Institute. // 12

12 Celoročně probíhající aktivity: Vzdělávací aktivity Vzdělávací program Začít spolu Step by Step ČR,o.s. má akreditaci MŠMT na většinu svých vzdělávacích aktivit, na akreditaci dalších průběžně pracujeme. akcí účastníků Semináře Návštěvy ve třídách Letní školy 2 9 celkem Letní škola Litomyšl, v základní škole 89 účastníků (2 skupiny začátečníků I.stupeň; 1 skupina pokročilých I.stupeň; 1 skupina účastníků mateřských škol, 1 skupina lektorských dovedností) kromě workshopů účastníci využili nabídku konzultací s cílem reflexe a zlepšení jejich pedagogické práce výstupem Letní školy byla vydaná osvědčení o absolvování programu akreditovaném MŠMT Slaný, v mateřské škole účastníků (1 skupina účastníků mateřských škol) výstupem Letní školy byla vydaná osvědčení o absolvování programu akreditovaném MŠMT // 13

13 Individuální vzdělávání programu Začít spolu - byly realizovány individuální semináře v rámci podpory školních týmů i jednotlivých učitelů (genetická metoda čtení, návštěvy ve třídách ZaS MŠ i ZŠ, badatelské metody, ) Měření kvality pedagogické práce SbS ČR vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů kvality pedagogické práce (dále jen Standardy). Cílem Standardů je v maximální možné míře podpořit učitele ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí. Každý učitel má možnost využít poradenské a servisní služby nezávislých certifikátorů-pozorovatelů, získat tak zpětnou vazbu na svoji práci a naplánovat si další kroky a postupy, které povedou ke zkvalitnění jeho práce. Step by Step ČR zajišťuje učitelům dvě základní roviny podpory, které vedou ke zkvalitnění jejich práce: systematickou, která vyžaduje od učitele práci na vlastním profesním rozvoji, naplnění Mezinárodních ISSA standardů pedagogické práce a splnění podmínek pro to, aby mohl získat mezinárodní certifikát Ocenění kvality pedagogické práce; a jednorázovou podporu učiteli, který se rozhodne ověřit si kvalitu/ úspěšnost svých vzdělávacích postupů (na základě jasných a měřitelných ukazatelů pomocí Standardů). Cílem je získat bezprostřední zpětnou vazbu na svoji práci (s ohledem na Standardy). Učitel obdrží zprávu o stavu kvality své práce a plán na její zlepšení. Cíle projektu: nabídnout učitelům 1. stupně ZŠ a jejich ředitelům, kteří si chtějí ověřit kvalitu své práce s ohledem na mezinárodní Standardy systematickou podporu a plánování dalších kroků a možností, které povedou ke zkvalitnění jejich práce. Obsah projektu: Tato služba/ servis obsahuje: návštěvy přímo ve třídě, pozorování ve třídě, zaslání zprávy o stavu kvality a plánu na zlepšení kvality, konzultace s učitelem (osobní, ové, telefonické,...), doporučení vhodné literatury, seminářů Produkty projektu: práce na vlastním profesním rozvoji, ověřování doporučených postupů v praxi, konzultace // 14

14 s certifikátory dle potřeby a domluvy zprávy o stavu kvality a plán na zlepšení kvality: konkrétní kroky, postupy a nápady, které by mohly učiteli pomoc při plánování a realizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve třídě ( s ohledem na Standardy); portfolio učitele, které mapuje jeho profesní vývoj, ukázky příprav na hodinu/ den, zrealizované projekty a jejich evaluace, ukázky spolupráce s rodinou apod. Mezinárodní certifikát Ocenění vysoké kvality pedagogické práce (po splnění všech podmínek a kritérií) Financování projektu Zájemci o měření kvality pedagogické práce si hradí většinu nákladů spojenou s certifikací. Aktivity v rámci ISSA S ISSA celoročně průběžně spolupracujeme a podílíme se na společných aktivitách. V červenci jsme se zúčastnili mezinárodní konference na téma inkluzivní vzdělávání. // 15

15 Adresa a kontakty Step by Step ČR, o.s. IČO Číslo účtu /5500 Kontakty Kubelíkova 22/ Praha 3 - Žižkov tel/fax: nebo formát Více informací na: Zaměstnanci (na HPP) Felcmanová Lenka výkonná ředitelka Škardová Mirka koordinátorka vzdělávacích aktivit Veselková Anna asistentka (do 31.května), koordinátorka PR aktivit (od 1.června) Marie Michlová projektová koordinátorka Lenka Vyčichlová administrátorka projektu a projektová koordinátorka (od 1.prosince) Lucie Jindráková koordinátorka projektu (1.března-15.prosince) Petra Rösslerová asistentka (od 1.června) Lucie Tlamichová koordinátorka zahraničních aktivit (od 1.října) Markéta Budská administrátorka projektu (od 1.října) Kateřina Turková administrátorka projektu (od 1.prosince) Správní rada Věra Krejčová Lucie Tlamichová Kristina Poláčková // 16

16 Členská základna Jana Kargerová Pavla Koudelková Hana Kuličková Lucie Masopustová Iveta Němečková Miroslava Škardová Lucie Tlamichová // 17

17 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výsledovka) // 18

18 // 19

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Akční plán pro rok 2011

Akční plán pro rok 2011 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

PROFESNÍ STANDARD A JEHO ROLE VE ZKVALITŇOVÁNÍ UČITELSKÉ PROFESE

PROFESNÍ STANDARD A JEHO ROLE VE ZKVALITŇOVÁNÍ UČITELSKÉ PROFESE 13 PROFESNÍ STANDARD A JEHO ROLE VE ZKVALITŇOVÁNÍ UČITELSKÉ PROFESE KVĚTA SUCHÁNKOVÁ Abstrakt: V souvislosti s probíhající kurikulární reformou se aktualizuje potřeba věnovat pozornost zjišťování profesních

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více