O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity Adresa a kontakty...16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16"

Transkript

1

2 Obsah O Step by Step ČR, o.s...3 Realizované projekty...6 Celoročně probíhající aktivity...13 Adresa a kontakty...16 Občanské sdružení/ zaměstnanci, členové, správní rada...16 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výsledovka)...18 // 2

3 Step by Step ČR, o.s. Posláním Step by Step ČR, o.s. je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur. SbS se v roce 01 osamostatnilo jako samostatný program, který byl do té doby součástí dnešní Nadace Open Society Fund Praha. Základním pilířem organizace je garance vzdělávacího programu Začít spolu v České republice. Step by Step ČR, o.s. je členem mezinárodní sítě International Step by Step Association (ISSA, sdružující 30 partnerských organizací, jejichž náplní je garance programu Začít spolu (Step by Step) na národní úrovni. Step by Step ČR, o.s. je otevřena spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, se kterými ji pojí společné cíle a zájmy. Proběhl finanční audit SbS za rok 09 realizován Evou Chmátalovou (číslo auditorského osvědčení 1737) výrok auditora: bez závad. Cíle Step by Step ČR, o.s.: napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání; zvyšovat kvalitu učení dětí a podílet se zvyšování kvality pedagogické práce učitelů všech úrovní a zaměření typů a to jak na úrovni škol, tak i komunity; napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice; posilovat spolupráci na poli rodina-škola-komunita // 3

4 Poslání a dlouhodobé cíle jsou naplňovány v oblastech: Vzdělávací program Začít spolu vzdělávání v metodologii Začít spolu, celoplošná metodická podpora pedagogů 1 a vedení škol, kteří praktikují metodiku Začít spolu; inkluze a integrace - trénink a školení specializovaných pracovníků ve školství a ve veřejné správě (minoritní skupiny ohrožené sociální exkluzí, handicapované děti); celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol; supervizní konzultace pro pedagogy i ředitele škol v oblastech managementu a podpory zavedení kurikulární reformy v ČR; proces měření kvality pedagogické práce a podpora zavedení mentoringu v ČR; podpora implementace RVP ZV; pilotáž projektů zaměřených na nové metodiky pro pracovníky působící ve školství. Vzdělávací program Začít spolu (Step by Step) Od roku 1994 je Vzdělávací program Začít spolu aplikován do podmínek a systému české vzdělávací soustavy. Dle metodiky Začít spolu se dnes vyučuje na mateřských školách, na obou stupních základních škol a program se vyučuje také na VŠ. Nedílnou součástí tohoto procesu je profesní pre a in příprava kvalitních pedagogických pracovníků a spolupracovníků programu, které představují hlavní náplň organizace. V rámci garance programu se Step by Step ČR, o.s. věnuje také procesu měření kvality pedagogické práce, zavedení mentoringu do národní vzdělávací soustavy a vzdělávání pro sociální spravedlnost (Anti-Bias Education). V roce 1997 byla navázána užší spolupráce s několika vysokými školami v České republice. Spolupráce probíhá zejména formou implementace prvků programu Začít spolu 1 Oslovení pedagog, učitel,certifikátor, mentor, účastník, lektor, žák je v textu použito pro označení pedagogů i pedagožek, učitelů i učitelek, certifikátorů i certifikátorek, mentorů i mentorek, účastníků i účastnic, lektorů i lektorek, žáků i žákyň. // 4

5 na vybraných pracovištích (katedrách) do přípravy studentů učitelství a smluvní praxe studentů ve školách s programem Začít spolu. Studenti na pedagogických fakultách jsou v rámci přednášek a seminářů seznamováni se strategiemi a dovednostmi potřebnými pro realizaci vzdělávacího programu Začít spolu. Vysokoškolští učitelé také rozvíjejí vzdělávací program Začít spolu v rámci své výzkumné a publikační činnosti (doktorské a habilitační práce). Od počátku programu v ČR bylo zavedeno 22 tréninkových center, které rozšiřují metodologii programu Začít spolu na úrovni mateřských (v ČR od roku 1994), základních (v ČR od roku 1996) a zvláštních či speciálních škol a komunity. Step by Step ČR, o.s. každým rokem pořádá Letní školu Začít spolu a v průběhu školního roku vzdělávání pro pedagogy. K navazujícím službám organizace na program Začít spolu patří Proces měření kvality pedagogické práce dle Mezinárodních standardů ISSA. Členství v profesních organizacích a tématických sítích Step by Step ČR,o.s. je členem několika formálních i neformálních sdružení International Step by Step Association (ISSA) Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) Centrum pro spolupráci NNO na Praze 3 Še3sil Koalice Společně do školy Fórum pro integraci (Forint) // 5

6 Realizované projekty Předsudky jsou OUT Cíle projektu Snížit tendenci utváření postojů a názorů na základě zažitých stereotypů a předsudků. Zvýšit informovanost o situaci národnostních a etnických menšin žijících v ČR Podpořit studenty v realizaci vlastních projektů, které budou v rámci boje proti rasismu a xenofobii Posílit školy v naplňování průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova Posílit školy v interaktivní, zážitkové a projektové formě výuky Doba realizace je od do Cílovou skupinou jsou studenti středních škol a jejich pedagogové. Zapojené školy: Gymnázium Františka Křižíka Plzeň Gymnázium Česká České Budějovice Gymnázium Dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem Hlavní projektové aktivity v roce : Jak je to s předsudky - Kurz pracuje s tématem předsudků a stereotypního jednání zážitkovou formou. Jak se žije národnostním a etnickým menšinám v ČR - Studenti získávají informace o životě menšin. Seminář se zaměřuje také na téma sociálního vyloučení. Projekty... jak na ně? Studenti se učí pracovat s jednotlivými fázemi projektu a vytvoří si plány vlastních projektů. Podpora studentských projektů Studentům je poskytována podpora při realizaci projektů supervizory. Studentské projekty jaké byly - Zhodnocení průběhu studentských projektů jak po obsahové, // 6

7 tak po metodologické stránce. Závěrečná prezentace Studenti mají možnost prezentovat své projekty na veřejnosti. Financování projektu: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Cíle projektu: podpořit kompetence učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům vytvořit a poskytnout celým školním týmům i jednotlivým učitelům konkrétních škol ucelený blok systematického vzdělávání vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k žákům poskytnout prostor pro výměnu zkušeností Doba realizace: od 1. března do 28. února 13 Cílová skupina: učitelé I. a II. stupně základních škol a další pedagogičtí pracovníci // 7

8 otevřené semináře vzájemné předávání zkušeností mezi zapojenými školami (sdílení příkladů dobré praxe) Aktivity proběhlé v r. : V r. proběhla na projektových školách analýza jejich vzdělávacích potřeb a bylo uskutečněno 18 seminářů Základního bloku, kterých se zúčastnilo celkem 271 učitelů 1. a 2. stupňů projektových škol. Financování projektu: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Cesta k předškolnímu inkluzívnímu vzdělávání v Moldavsku Cílem projektu je vytvořit v Moldavsku vzdělávací mechanismy, které usnadní přístup ke vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím podpořit začlenění těchto dětí do vzdělávacího procesu. Projekt se zaměřuje na začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku do běžných mateřských škol, vytvoření kapacit jedné vybrané modelové mateřské školy, které budou schopny pracovat s postiženými dětmi, a na podporu Ministerstva školství při utváření norem, které institucionalizují model inkluzivního vzdělávání do platného legislativního rámce. Hlavní rolí SbS ČR je spoluvytváření strategických dokumentů (kurikula; učební matriály; vzdělávací a rehabilitační programy pro děti se speciálními potřebami; standardy kvality služeb poskytovaných v inkluzivní školce) Přímá cílová skupina: děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Moldavsku; zaměstnanci MŠ; rodiče dětí;zaměstnanci Ministerstva školství v Moldavii. // 9

9 Výstupy a aktivity za rok Vybraná mateřská škola byla zrekonstruovaná a přizpůsobena potřebám dětí se speciálními potřebami. Zároveň probíhá zařizování nezbytným vybavením pro rehabilitační a integrační proces. Učitelé a odborný personál jsou odborně proškolováni v poskytování pomoci dětem se speciálními potřebami v jejich rehabilitačním procesu. Předškolní děti se speciálními potřebami z okresu Orhei navštěvují školku poskytující služby inkluzivního vzdělávání Rodiče děti se speciálními potřebami jsou si vědomí potřeb jejich dětí navštěvovat inkluzivní vzdělávací instituce Místní komunita začala být pravidelně informována o existenci školky poskytující inkluzivní vzdělávání a o jejich úspěších a výhodách. Realizace projektu: Projekt je implementován čtyřmi NGO: Vedoucí organizací ADRA Česká republika, dále potom ADRA Moldavsko, Step by Step Česká republika a Femeia si Copilul - Protectie si Sprijin. Mentorská podpora studentů pedagogiky Projekt je zaměřen na přípravu, realizaci a ověření podpůrného systému spolupráce pedagoga a studenta učitelství v rámci pedagogických praxí prostřednictvím mentoringu a supervize. Mentoring pomáhá studentům a učitelům nahlížet zkušenosti z praxí různého typu z jiného pohledu, umožňuje jim poznávat jiné přístupy, případně přináší expertízu a poučení, pomáhá překonávat problémy a získávat profesionální jistotu a povzbuzuje k další práci, umožňuje studentům lépe používat osobní a odborné zdroje a poskytuje kontrolu kvality a etiky pedagogické práce (praxe). //

10 Cíle projektu: vyvinout, ověřit a evaluovat koncepční, obsahový a organizační model podpory práce učitele a studenta učitelství prostřednictvím mentoringu zmapovat vzdělávací potřeby fakultních učitelů v oblasti vedení praxí studentů seznámit se s hlavními tématy mentoringu a supervize seznámit se se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraničí získat klíčové mentorské dovednosti sdílet zkušenosti s vedením praxí studentů vytvořit nástroj k sumativnímu hodnocení studentů, využití Mezinárodních profesních ISSA standardů: Kompetentní učitel 21. století vytvořit a odpilotovat Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi Cílové skupiny: Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vysokoškolští pedagogové (didaktici, specialisté na pedagogiku, vedoucí studentských praxí) PeDF UK a Fakulty pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Jejich role v projektu je zejména supervizní. Jsou reflektujícími průvodci studenta v jeho přípravě na profesi, vědomě a promyšleně podporují propojování praxe s teoretickými východisky a učí tomu i studenty. Učí je nacházet pedagogické situace, analyzovat je, propojovat je s teoretickými východisky, klást si otázky, nacházet problém, hledat více řešení, řešení reflektovat a vyhodnocovat apod. Učitelé základních (fakultních) škol Začít spolu v Praze a Plzni, kteří přijímají studenty ve své třídě na pedagogickou praxi. V projektu zastávají roli mentorů. Jsou experti na metodologii, podporují studenty v jejich profesním růstu, provádí analýzy, které pomáhají studentovi vykonávat učební činnosti, sdílí se studentem svou profesionální zkušenost, své praktické znalosti, doprovází studenta při rozborech jeho aktivit (pomáhají mu vidět se). // 11

11 Pomáhají studentovi při interpretaci a volbě učebních postupů a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi sebereflexe. Realizované aktivity a výstupy v rámci projektu v roce Září- 3 denní seminář zaměřený na seznámení se se zkušenostmi s mentoringem v Holandsku, nácvik mentorských dovedností (Dr. Birgit Pfeifer) Listopad- 2 denní seminář zaměřený na vymezení rolí VŠ učitele a fakultního učitele na praxi, úkoly studentů, na rozvoj dalších mentorských dovedností (techniky dotazování, simulace mentorského pohovoru, rozbor videonahrávek), tvorba a následná práce se Souborem kvalit studentovy práce na pedagogické praxi Listopad- květen realizace praxí, poskytování mentorské podpory, pilotování Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi, pravidelná supervizní setkání student- mentor (fakultní učitel)- supervizor (VŠ pedagog) Prosinec- dvoudenní kurz zaměřený na rozvoj mentorských a hodnotících dovedností a práci s ISSA standardy -praktický nácvik, zpětná vazba, video ze třídy, kritéria hodnocení apod. (Peter Repiský) Projekt je realizován v období 1. září prosince 11 a je finančně podpořen Open Society Institute. // 12

12 Celoročně probíhající aktivity: Vzdělávací aktivity Vzdělávací program Začít spolu Step by Step ČR,o.s. má akreditaci MŠMT na většinu svých vzdělávacích aktivit, na akreditaci dalších průběžně pracujeme. akcí účastníků Semináře Návštěvy ve třídách Letní školy 2 9 celkem Letní škola Litomyšl, v základní škole 89 účastníků (2 skupiny začátečníků I.stupeň; 1 skupina pokročilých I.stupeň; 1 skupina účastníků mateřských škol, 1 skupina lektorských dovedností) kromě workshopů účastníci využili nabídku konzultací s cílem reflexe a zlepšení jejich pedagogické práce výstupem Letní školy byla vydaná osvědčení o absolvování programu akreditovaném MŠMT Slaný, v mateřské škole účastníků (1 skupina účastníků mateřských škol) výstupem Letní školy byla vydaná osvědčení o absolvování programu akreditovaném MŠMT // 13

13 Individuální vzdělávání programu Začít spolu - byly realizovány individuální semináře v rámci podpory školních týmů i jednotlivých učitelů (genetická metoda čtení, návštěvy ve třídách ZaS MŠ i ZŠ, badatelské metody, ) Měření kvality pedagogické práce SbS ČR vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů kvality pedagogické práce (dále jen Standardy). Cílem Standardů je v maximální možné míře podpořit učitele ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí. Každý učitel má možnost využít poradenské a servisní služby nezávislých certifikátorů-pozorovatelů, získat tak zpětnou vazbu na svoji práci a naplánovat si další kroky a postupy, které povedou ke zkvalitnění jeho práce. Step by Step ČR zajišťuje učitelům dvě základní roviny podpory, které vedou ke zkvalitnění jejich práce: systematickou, která vyžaduje od učitele práci na vlastním profesním rozvoji, naplnění Mezinárodních ISSA standardů pedagogické práce a splnění podmínek pro to, aby mohl získat mezinárodní certifikát Ocenění kvality pedagogické práce; a jednorázovou podporu učiteli, který se rozhodne ověřit si kvalitu/ úspěšnost svých vzdělávacích postupů (na základě jasných a měřitelných ukazatelů pomocí Standardů). Cílem je získat bezprostřední zpětnou vazbu na svoji práci (s ohledem na Standardy). Učitel obdrží zprávu o stavu kvality své práce a plán na její zlepšení. Cíle projektu: nabídnout učitelům 1. stupně ZŠ a jejich ředitelům, kteří si chtějí ověřit kvalitu své práce s ohledem na mezinárodní Standardy systematickou podporu a plánování dalších kroků a možností, které povedou ke zkvalitnění jejich práce. Obsah projektu: Tato služba/ servis obsahuje: návštěvy přímo ve třídě, pozorování ve třídě, zaslání zprávy o stavu kvality a plánu na zlepšení kvality, konzultace s učitelem (osobní, ové, telefonické,...), doporučení vhodné literatury, seminářů Produkty projektu: práce na vlastním profesním rozvoji, ověřování doporučených postupů v praxi, konzultace // 14

14 s certifikátory dle potřeby a domluvy zprávy o stavu kvality a plán na zlepšení kvality: konkrétní kroky, postupy a nápady, které by mohly učiteli pomoc při plánování a realizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve třídě ( s ohledem na Standardy); portfolio učitele, které mapuje jeho profesní vývoj, ukázky příprav na hodinu/ den, zrealizované projekty a jejich evaluace, ukázky spolupráce s rodinou apod. Mezinárodní certifikát Ocenění vysoké kvality pedagogické práce (po splnění všech podmínek a kritérií) Financování projektu Zájemci o měření kvality pedagogické práce si hradí většinu nákladů spojenou s certifikací. Aktivity v rámci ISSA S ISSA celoročně průběžně spolupracujeme a podílíme se na společných aktivitách. V červenci jsme se zúčastnili mezinárodní konference na téma inkluzivní vzdělávání. // 15

15 Adresa a kontakty Step by Step ČR, o.s. IČO Číslo účtu /5500 Kontakty Kubelíkova 22/ Praha 3 - Žižkov tel/fax: nebo formát Více informací na: Zaměstnanci (na HPP) Felcmanová Lenka výkonná ředitelka Škardová Mirka koordinátorka vzdělávacích aktivit Veselková Anna asistentka (do 31.května), koordinátorka PR aktivit (od 1.června) Marie Michlová projektová koordinátorka Lenka Vyčichlová administrátorka projektu a projektová koordinátorka (od 1.prosince) Lucie Jindráková koordinátorka projektu (1.března-15.prosince) Petra Rösslerová asistentka (od 1.června) Lucie Tlamichová koordinátorka zahraničních aktivit (od 1.října) Markéta Budská administrátorka projektu (od 1.října) Kateřina Turková administrátorka projektu (od 1.prosince) Správní rada Věra Krejčová Lucie Tlamichová Kristina Poláčková // 16

16 Členská základna Jana Kargerová Pavla Koudelková Hana Kuličková Lucie Masopustová Iveta Němečková Miroslava Škardová Lucie Tlamichová // 17

17 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výsledovka) // 18

18 // 19

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 O Step by Step ČR, o.s. Projekty v roce 2007 Celoročně probíhající aktivity Adresa a kontakty Zpráva o hospodaření Občanské sdružení/ členové, představenstvo Step by Step ČR,

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výstupy expertních skupin

Výstupy expertních skupin Výstupy expertních skupin Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základy protipředsudkového vzdělávání a multikulturní výchovy

Základy protipředsudkového vzdělávání a multikulturní výchovy Základy protipředsudkového vzdělávání a multikulturní výchovy Č. AKREDITACE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE U MŠMT: PRO KOHO JE KURZ URČEN: PRŮŘEZOVÉ TÉMA RVPZV Č. AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU U MŠMT: ČASOVÁ

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka představuje Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka Popis programu: Institut uvádí nový dlouhodobý program

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více