O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity Adresa a kontakty...16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16"

Transkript

1

2 Obsah O Step by Step ČR, o.s...3 Realizované projekty...6 Celoročně probíhající aktivity...13 Adresa a kontakty...16 Občanské sdružení/ zaměstnanci, členové, správní rada...16 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výsledovka)...18 // 2

3 Step by Step ČR, o.s. Posláním Step by Step ČR, o.s. je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur. SbS se v roce 01 osamostatnilo jako samostatný program, který byl do té doby součástí dnešní Nadace Open Society Fund Praha. Základním pilířem organizace je garance vzdělávacího programu Začít spolu v České republice. Step by Step ČR, o.s. je členem mezinárodní sítě International Step by Step Association (ISSA, sdružující 30 partnerských organizací, jejichž náplní je garance programu Začít spolu (Step by Step) na národní úrovni. Step by Step ČR, o.s. je otevřena spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, se kterými ji pojí společné cíle a zájmy. Proběhl finanční audit SbS za rok 09 realizován Evou Chmátalovou (číslo auditorského osvědčení 1737) výrok auditora: bez závad. Cíle Step by Step ČR, o.s.: napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání; zvyšovat kvalitu učení dětí a podílet se zvyšování kvality pedagogické práce učitelů všech úrovní a zaměření typů a to jak na úrovni škol, tak i komunity; napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice; posilovat spolupráci na poli rodina-škola-komunita // 3

4 Poslání a dlouhodobé cíle jsou naplňovány v oblastech: Vzdělávací program Začít spolu vzdělávání v metodologii Začít spolu, celoplošná metodická podpora pedagogů 1 a vedení škol, kteří praktikují metodiku Začít spolu; inkluze a integrace - trénink a školení specializovaných pracovníků ve školství a ve veřejné správě (minoritní skupiny ohrožené sociální exkluzí, handicapované děti); celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol; supervizní konzultace pro pedagogy i ředitele škol v oblastech managementu a podpory zavedení kurikulární reformy v ČR; proces měření kvality pedagogické práce a podpora zavedení mentoringu v ČR; podpora implementace RVP ZV; pilotáž projektů zaměřených na nové metodiky pro pracovníky působící ve školství. Vzdělávací program Začít spolu (Step by Step) Od roku 1994 je Vzdělávací program Začít spolu aplikován do podmínek a systému české vzdělávací soustavy. Dle metodiky Začít spolu se dnes vyučuje na mateřských školách, na obou stupních základních škol a program se vyučuje také na VŠ. Nedílnou součástí tohoto procesu je profesní pre a in příprava kvalitních pedagogických pracovníků a spolupracovníků programu, které představují hlavní náplň organizace. V rámci garance programu se Step by Step ČR, o.s. věnuje také procesu měření kvality pedagogické práce, zavedení mentoringu do národní vzdělávací soustavy a vzdělávání pro sociální spravedlnost (Anti-Bias Education). V roce 1997 byla navázána užší spolupráce s několika vysokými školami v České republice. Spolupráce probíhá zejména formou implementace prvků programu Začít spolu 1 Oslovení pedagog, učitel,certifikátor, mentor, účastník, lektor, žák je v textu použito pro označení pedagogů i pedagožek, učitelů i učitelek, certifikátorů i certifikátorek, mentorů i mentorek, účastníků i účastnic, lektorů i lektorek, žáků i žákyň. // 4

5 na vybraných pracovištích (katedrách) do přípravy studentů učitelství a smluvní praxe studentů ve školách s programem Začít spolu. Studenti na pedagogických fakultách jsou v rámci přednášek a seminářů seznamováni se strategiemi a dovednostmi potřebnými pro realizaci vzdělávacího programu Začít spolu. Vysokoškolští učitelé také rozvíjejí vzdělávací program Začít spolu v rámci své výzkumné a publikační činnosti (doktorské a habilitační práce). Od počátku programu v ČR bylo zavedeno 22 tréninkových center, které rozšiřují metodologii programu Začít spolu na úrovni mateřských (v ČR od roku 1994), základních (v ČR od roku 1996) a zvláštních či speciálních škol a komunity. Step by Step ČR, o.s. každým rokem pořádá Letní školu Začít spolu a v průběhu školního roku vzdělávání pro pedagogy. K navazujícím službám organizace na program Začít spolu patří Proces měření kvality pedagogické práce dle Mezinárodních standardů ISSA. Členství v profesních organizacích a tématických sítích Step by Step ČR,o.s. je členem několika formálních i neformálních sdružení International Step by Step Association (ISSA) Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) Centrum pro spolupráci NNO na Praze 3 Še3sil Koalice Společně do školy Fórum pro integraci (Forint) // 5

6 Realizované projekty Předsudky jsou OUT Cíle projektu Snížit tendenci utváření postojů a názorů na základě zažitých stereotypů a předsudků. Zvýšit informovanost o situaci národnostních a etnických menšin žijících v ČR Podpořit studenty v realizaci vlastních projektů, které budou v rámci boje proti rasismu a xenofobii Posílit školy v naplňování průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova Posílit školy v interaktivní, zážitkové a projektové formě výuky Doba realizace je od do Cílovou skupinou jsou studenti středních škol a jejich pedagogové. Zapojené školy: Gymnázium Františka Křižíka Plzeň Gymnázium Česká České Budějovice Gymnázium Dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem Hlavní projektové aktivity v roce : Jak je to s předsudky - Kurz pracuje s tématem předsudků a stereotypního jednání zážitkovou formou. Jak se žije národnostním a etnickým menšinám v ČR - Studenti získávají informace o životě menšin. Seminář se zaměřuje také na téma sociálního vyloučení. Projekty... jak na ně? Studenti se učí pracovat s jednotlivými fázemi projektu a vytvoří si plány vlastních projektů. Podpora studentských projektů Studentům je poskytována podpora při realizaci projektů supervizory. Studentské projekty jaké byly - Zhodnocení průběhu studentských projektů jak po obsahové, // 6

7 tak po metodologické stránce. Závěrečná prezentace Studenti mají možnost prezentovat své projekty na veřejnosti. Financování projektu: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Cíle projektu: podpořit kompetence učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům vytvořit a poskytnout celým školním týmům i jednotlivým učitelům konkrétních škol ucelený blok systematického vzdělávání vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k žákům poskytnout prostor pro výměnu zkušeností Doba realizace: od 1. března do 28. února 13 Cílová skupina: učitelé I. a II. stupně základních škol a další pedagogičtí pracovníci // 7

8 otevřené semináře vzájemné předávání zkušeností mezi zapojenými školami (sdílení příkladů dobré praxe) Aktivity proběhlé v r. : V r. proběhla na projektových školách analýza jejich vzdělávacích potřeb a bylo uskutečněno 18 seminářů Základního bloku, kterých se zúčastnilo celkem 271 učitelů 1. a 2. stupňů projektových škol. Financování projektu: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Cesta k předškolnímu inkluzívnímu vzdělávání v Moldavsku Cílem projektu je vytvořit v Moldavsku vzdělávací mechanismy, které usnadní přístup ke vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím podpořit začlenění těchto dětí do vzdělávacího procesu. Projekt se zaměřuje na začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku do běžných mateřských škol, vytvoření kapacit jedné vybrané modelové mateřské školy, které budou schopny pracovat s postiženými dětmi, a na podporu Ministerstva školství při utváření norem, které institucionalizují model inkluzivního vzdělávání do platného legislativního rámce. Hlavní rolí SbS ČR je spoluvytváření strategických dokumentů (kurikula; učební matriály; vzdělávací a rehabilitační programy pro děti se speciálními potřebami; standardy kvality služeb poskytovaných v inkluzivní školce) Přímá cílová skupina: děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Moldavsku; zaměstnanci MŠ; rodiče dětí;zaměstnanci Ministerstva školství v Moldavii. // 9

9 Výstupy a aktivity za rok Vybraná mateřská škola byla zrekonstruovaná a přizpůsobena potřebám dětí se speciálními potřebami. Zároveň probíhá zařizování nezbytným vybavením pro rehabilitační a integrační proces. Učitelé a odborný personál jsou odborně proškolováni v poskytování pomoci dětem se speciálními potřebami v jejich rehabilitačním procesu. Předškolní děti se speciálními potřebami z okresu Orhei navštěvují školku poskytující služby inkluzivního vzdělávání Rodiče děti se speciálními potřebami jsou si vědomí potřeb jejich dětí navštěvovat inkluzivní vzdělávací instituce Místní komunita začala být pravidelně informována o existenci školky poskytující inkluzivní vzdělávání a o jejich úspěších a výhodách. Realizace projektu: Projekt je implementován čtyřmi NGO: Vedoucí organizací ADRA Česká republika, dále potom ADRA Moldavsko, Step by Step Česká republika a Femeia si Copilul - Protectie si Sprijin. Mentorská podpora studentů pedagogiky Projekt je zaměřen na přípravu, realizaci a ověření podpůrného systému spolupráce pedagoga a studenta učitelství v rámci pedagogických praxí prostřednictvím mentoringu a supervize. Mentoring pomáhá studentům a učitelům nahlížet zkušenosti z praxí různého typu z jiného pohledu, umožňuje jim poznávat jiné přístupy, případně přináší expertízu a poučení, pomáhá překonávat problémy a získávat profesionální jistotu a povzbuzuje k další práci, umožňuje studentům lépe používat osobní a odborné zdroje a poskytuje kontrolu kvality a etiky pedagogické práce (praxe). //

10 Cíle projektu: vyvinout, ověřit a evaluovat koncepční, obsahový a organizační model podpory práce učitele a studenta učitelství prostřednictvím mentoringu zmapovat vzdělávací potřeby fakultních učitelů v oblasti vedení praxí studentů seznámit se s hlavními tématy mentoringu a supervize seznámit se se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraničí získat klíčové mentorské dovednosti sdílet zkušenosti s vedením praxí studentů vytvořit nástroj k sumativnímu hodnocení studentů, využití Mezinárodních profesních ISSA standardů: Kompetentní učitel 21. století vytvořit a odpilotovat Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi Cílové skupiny: Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vysokoškolští pedagogové (didaktici, specialisté na pedagogiku, vedoucí studentských praxí) PeDF UK a Fakulty pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Jejich role v projektu je zejména supervizní. Jsou reflektujícími průvodci studenta v jeho přípravě na profesi, vědomě a promyšleně podporují propojování praxe s teoretickými východisky a učí tomu i studenty. Učí je nacházet pedagogické situace, analyzovat je, propojovat je s teoretickými východisky, klást si otázky, nacházet problém, hledat více řešení, řešení reflektovat a vyhodnocovat apod. Učitelé základních (fakultních) škol Začít spolu v Praze a Plzni, kteří přijímají studenty ve své třídě na pedagogickou praxi. V projektu zastávají roli mentorů. Jsou experti na metodologii, podporují studenty v jejich profesním růstu, provádí analýzy, které pomáhají studentovi vykonávat učební činnosti, sdílí se studentem svou profesionální zkušenost, své praktické znalosti, doprovází studenta při rozborech jeho aktivit (pomáhají mu vidět se). // 11

11 Pomáhají studentovi při interpretaci a volbě učebních postupů a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi sebereflexe. Realizované aktivity a výstupy v rámci projektu v roce Září- 3 denní seminář zaměřený na seznámení se se zkušenostmi s mentoringem v Holandsku, nácvik mentorských dovedností (Dr. Birgit Pfeifer) Listopad- 2 denní seminář zaměřený na vymezení rolí VŠ učitele a fakultního učitele na praxi, úkoly studentů, na rozvoj dalších mentorských dovedností (techniky dotazování, simulace mentorského pohovoru, rozbor videonahrávek), tvorba a následná práce se Souborem kvalit studentovy práce na pedagogické praxi Listopad- květen realizace praxí, poskytování mentorské podpory, pilotování Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi, pravidelná supervizní setkání student- mentor (fakultní učitel)- supervizor (VŠ pedagog) Prosinec- dvoudenní kurz zaměřený na rozvoj mentorských a hodnotících dovedností a práci s ISSA standardy -praktický nácvik, zpětná vazba, video ze třídy, kritéria hodnocení apod. (Peter Repiský) Projekt je realizován v období 1. září prosince 11 a je finančně podpořen Open Society Institute. // 12

12 Celoročně probíhající aktivity: Vzdělávací aktivity Vzdělávací program Začít spolu Step by Step ČR,o.s. má akreditaci MŠMT na většinu svých vzdělávacích aktivit, na akreditaci dalších průběžně pracujeme. akcí účastníků Semináře Návštěvy ve třídách Letní školy 2 9 celkem Letní škola Litomyšl, v základní škole 89 účastníků (2 skupiny začátečníků I.stupeň; 1 skupina pokročilých I.stupeň; 1 skupina účastníků mateřských škol, 1 skupina lektorských dovedností) kromě workshopů účastníci využili nabídku konzultací s cílem reflexe a zlepšení jejich pedagogické práce výstupem Letní školy byla vydaná osvědčení o absolvování programu akreditovaném MŠMT Slaný, v mateřské škole účastníků (1 skupina účastníků mateřských škol) výstupem Letní školy byla vydaná osvědčení o absolvování programu akreditovaném MŠMT // 13

13 Individuální vzdělávání programu Začít spolu - byly realizovány individuální semináře v rámci podpory školních týmů i jednotlivých učitelů (genetická metoda čtení, návštěvy ve třídách ZaS MŠ i ZŠ, badatelské metody, ) Měření kvality pedagogické práce SbS ČR vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů kvality pedagogické práce (dále jen Standardy). Cílem Standardů je v maximální možné míře podpořit učitele ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí. Každý učitel má možnost využít poradenské a servisní služby nezávislých certifikátorů-pozorovatelů, získat tak zpětnou vazbu na svoji práci a naplánovat si další kroky a postupy, které povedou ke zkvalitnění jeho práce. Step by Step ČR zajišťuje učitelům dvě základní roviny podpory, které vedou ke zkvalitnění jejich práce: systematickou, která vyžaduje od učitele práci na vlastním profesním rozvoji, naplnění Mezinárodních ISSA standardů pedagogické práce a splnění podmínek pro to, aby mohl získat mezinárodní certifikát Ocenění kvality pedagogické práce; a jednorázovou podporu učiteli, který se rozhodne ověřit si kvalitu/ úspěšnost svých vzdělávacích postupů (na základě jasných a měřitelných ukazatelů pomocí Standardů). Cílem je získat bezprostřední zpětnou vazbu na svoji práci (s ohledem na Standardy). Učitel obdrží zprávu o stavu kvality své práce a plán na její zlepšení. Cíle projektu: nabídnout učitelům 1. stupně ZŠ a jejich ředitelům, kteří si chtějí ověřit kvalitu své práce s ohledem na mezinárodní Standardy systematickou podporu a plánování dalších kroků a možností, které povedou ke zkvalitnění jejich práce. Obsah projektu: Tato služba/ servis obsahuje: návštěvy přímo ve třídě, pozorování ve třídě, zaslání zprávy o stavu kvality a plánu na zlepšení kvality, konzultace s učitelem (osobní, ové, telefonické,...), doporučení vhodné literatury, seminářů Produkty projektu: práce na vlastním profesním rozvoji, ověřování doporučených postupů v praxi, konzultace // 14

14 s certifikátory dle potřeby a domluvy zprávy o stavu kvality a plán na zlepšení kvality: konkrétní kroky, postupy a nápady, které by mohly učiteli pomoc při plánování a realizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve třídě ( s ohledem na Standardy); portfolio učitele, které mapuje jeho profesní vývoj, ukázky příprav na hodinu/ den, zrealizované projekty a jejich evaluace, ukázky spolupráce s rodinou apod. Mezinárodní certifikát Ocenění vysoké kvality pedagogické práce (po splnění všech podmínek a kritérií) Financování projektu Zájemci o měření kvality pedagogické práce si hradí většinu nákladů spojenou s certifikací. Aktivity v rámci ISSA S ISSA celoročně průběžně spolupracujeme a podílíme se na společných aktivitách. V červenci jsme se zúčastnili mezinárodní konference na téma inkluzivní vzdělávání. // 15

15 Adresa a kontakty Step by Step ČR, o.s. IČO Číslo účtu /5500 Kontakty Kubelíkova 22/ Praha 3 - Žižkov tel/fax: nebo formát Více informací na: Zaměstnanci (na HPP) Felcmanová Lenka výkonná ředitelka Škardová Mirka koordinátorka vzdělávacích aktivit Veselková Anna asistentka (do 31.května), koordinátorka PR aktivit (od 1.června) Marie Michlová projektová koordinátorka Lenka Vyčichlová administrátorka projektu a projektová koordinátorka (od 1.prosince) Lucie Jindráková koordinátorka projektu (1.března-15.prosince) Petra Rösslerová asistentka (od 1.června) Lucie Tlamichová koordinátorka zahraničních aktivit (od 1.října) Markéta Budská administrátorka projektu (od 1.října) Kateřina Turková administrátorka projektu (od 1.prosince) Správní rada Věra Krejčová Lucie Tlamichová Kristina Poláčková // 16

16 Členská základna Jana Kargerová Pavla Koudelková Hana Kuličková Lucie Masopustová Iveta Němečková Miroslava Škardová Lucie Tlamichová // 17

17 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výsledovka) // 18

18 // 19

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva 2014 1 Obsah O Step by Step ČR, o.p.s.... 3 Realizované projekty... 5 Celoročně probíhající aktivity...10 Výrok auditora...12 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)...13 2

Více

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association 1 člen mezinárodní organizace International Step by Step Association Step by Step ČR, o.p.s. je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu včr. Stará se o jeho monitorování,

Více

Obsah. O Step by Step ČR, o.s.. 3. Realizované projekty.. 5. Celoročně probíhající aktivity. 10. Adresa a kontakty.. 13

Obsah. O Step by Step ČR, o.s.. 3. Realizované projekty.. 5. Celoročně probíhající aktivity. 10. Adresa a kontakty.. 13 Výroční zpráva 2008 Obsah O Step by Step ČR, o.s.. 3 Realizované projekty.. 5 Celoročně probíhající aktivity. 10 Adresa a kontakty.. 13 Občanské sdružení/ členové, správní rada.. 13 Zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 O Step by Step ČR, o.s. Projekty v roce 2007 Celoročně probíhající aktivity Adresa a kontakty Zpráva o hospodaření Občanské sdružení/ členové, představenstvo Step by Step ČR,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Základní údaje o projektu Typ projektu: Individuální národní Období: 2008 2012 Garant projektu: MŠMT Realizátor: NIDV a

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková

Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková Mentorská perspektiva v rámci karierního systému učitelů Mgr. Jarmila Bučková Kariérní systém Kvalita vzdělávacího systému je přímo závislá na kvalitě učitelů Zvyšování profesionality pedagogů - jedna

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

Klíčové aktivity (KA1- KA5)

Klíčové aktivity (KA1- KA5) Ředitel Název operačního programu: OP VK Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Ţádost o finanční podporu z

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA Projekt Badatelé.cz Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Sdružení TEREZA www.terezanet.cz Ing. Dana Votápková Proč projekt vznikl? návaznost na projekt 3V vědě

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2008 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: Živnostenská banka, Na Příkopě

Více

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148 Hrajeme si s fotoaparátem Operační program: Vzdělávání

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více