Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Tvořivá škola

2 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Chválenice Adresa školy : Chválenice 31, Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Hiclová Kontakty: telefon: e mail: www stránky: Zřizovatel: Obec Chválenice, okres Plzeň - město Adresa: Chválenice 21, Kontakty: telefon: e mail: fax: Platnost dokumentu od: Další doporučené údaje: IZO: IČO: Jméno koordinátora: Mgr. Oldřiška Janečková Kontakt: telefon: e- mail : Podpis ředitele: Razítko školy:

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Chválenice je málotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Jedná se o spádovou školu pro obce Chválenice, Nezbavětice, Želčany a Chouzovy. V první třídě se vyučují žáci prvního a druhého ročníku. Ve druhé třídě žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Vybavení školy /materiální, prostorové, technické, hygienické/ Základní škola a mateřská škola jsou v jedné budově spolu se školní jídelnou, kuchyní, tělocvičnou, kabinetem, sborovnou a ředitelnou. Součástí školy je i tělocvična, zahrada vybavená průlezkami a pronajaté školní hřiště. Ve školní kuchyni se vaří obědy pro školní děti i děti z mateřské školy. Všechny učebny jsou rozděleny na část pracovní a relaxační a jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Prostředí tříd a jejich vybavení je zaměřeno pracovně je účelné vzhledem k charakteru všech prováděných činností. Pomůcky, texty a pracovní materiál je volně přístupný může být používán i bez výslovného souhlasu učitele. Prostory školy jsou stísněné, ale umožňují v plné míře realizovat výchovně vzdělávací činnost. V případě příznivého počasí je pro velkou přestávku využívána školní zahrada. V první třídě jsou 4 počítače s tiskárnou a připojením na internet. Ve druhé třídě jsou 4 repasované počítače, které jsou také připojené na internet. Sborovna školy je také vybavena počítačem. Jeden počítač je i ve třídě MŠ. V jedné z učeben je televize a video, každá z učeben je vybavena radiem s CD přehrávačem. Trvalá péče je věnovaná nákupu alternativních učebnic, metodických příruček, počítačových programů a další literatury pro učitelskou a žákovskou knihovnu. Vyučující si sami vyrábějí velké množství pomůcek a didaktických přehledů ke zpestření výuky. Škola je vybavena funkčními pomůckami. Dle možností jsou obměňovány a modernizovány. ZŠ odebírá tyto odborné časopisy: Učitelské listy, Učitelské noviny, Rodina a škola. Do učitelské knihovny je odebírán soubor KAFOMET (Katalog forem a metod vyučování), který je doplňován o aktualizace. Je využíván ve vyučování. Výuka je zpestřována didaktickými hrami, projektovým vyučování a skupinovým vyučováním. Někdy výuka probíhá v blocích. Chodba slouží k relaxaci o přestávkách. Stěny učeben i chodeb jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků a informují o akcích školy. Na škole funguje pitný režim a akce školní mléko.

4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá ze 2 učitelů VŠ ředitelka školy Mgr. Zdeňka Hiclová učitelství I. st. s rozšířenou Tv a Mgr. Oldřiška Janečková učitelství I. st. s rozšířenou Pč, která zároveň vyučuje anglický jazyk. Tělesná výchova, výtvarná výchovu a pracovní činnosti jsou vyučovány na zkrácený úvazek. Ředitelka, učitelka ZŠ a jedna učitelka MŠ mají splněny a dokončeny kurzy počítačové gramotnosti Z i P. Všichni pedagogičtí pracovníci školy pravidelně navštěvují kurzy dalšího vzdělávání Krajského centra vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Pedagogové se zaměřují na školení Tvořivá škola, prošli vzděláváním Projektového vyučování, akcí v oblasti vývojové psychologie a didaktiky na I. st. ZŠ. Veškeré poznatky získané na těchto školeních jsou využívány pravidelně ve vyučování. Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně žáci z místní obce Chválenice a několik žáků dojíždí ze spádových obcí Nezbavětice, Želčany, Chouzovy. Spolupráce s rodiči a veřejností Spolupráce s rodiči: Na začátku roku je vydáván pro rodiče informační bulletin s výňatky nového školního řádu a organizací školního roku. Pro rodiče připravujeme slavnostní zahájení školního roku, vánoční besídku, zpívání v kostele a u vánočního stromku, vánoční a velikonoční výstavu. S pomocí rodičů probíhá mikulášská nadílka, školní karneval a pálení čarodějnic. Jednou měsíčně se ve škole koná Výtvarné tvoření pro rodiče. Ke Dni Země děti pro rodiče připravují anketu, týkající se životního prostředí v obci. Společně s MŠ organizujeme výlet rodičů s dětmi do ZOO v Praze. Škola pravidelně informuje občany obce o svých aktivitách v Plzeňském deníku. Přispívá i do nově založených obecních novin. Díky spolupráci rodičů, pedagogů a občanů obce se podařilo uspět v roce 2007 s projektem na školní hřiště u firmy ČEZ a škola tak získala sponzorský dar na výstavbu tohoto hřiště ,- Kč. Školní hřiště bylo vybaveno velkým množstvím průlezek a v odpoledních hodinách ho mají možnost navštěvovat i ostatní občané obce se svými dětmi. Rodiče mají možnost navštívit kdykoliv výuku a podílet se na školní práci. Rodičům je zapůjčována odborná pedagogická literatura a jsou s nimi konzultovány případné problémy dětí s výukou. Učitelé s rodiči hledají společnou cestu, jak dětem, co nejvíce pomoci. Některé děti jsou po poradě s rodiči a s jejich souhlasem poslány na vyšetření do PPP.

5 Během roku se uskuteční tři třídní schůzky, při kterých učitelé informují rodiče o prospěchu a chování žáků. Osvědčil se systém hovorových schůzek. Pouze první informativní třídní schůzka jsou společná. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost se poradit s učiteli kdykoliv. Velmi dobře funguje doučování a individuální péče o méně nadané žáky v odpoledních hodinách. Většina rodičů aktivně spolupracuje se školou při přípravě školních akcí a celoročních projektů. Zapojují se do přípravy kostýmů a rekvizit. Spolupráce s obcí a veřejností: Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. V případě problémů s budovou je obecní úřad vždy nápomocen. Zastupitelé se často svou pomocí podílejí na zlepšení prostředí školy. Pomohli také s přípravou projektu školního hřiště a jeho dokončením. Pan starosta se zúčastňuje slavnostního zahájení školního roku. Přímo na obecním úřadě je nástěnka, která občanům přibližuje práci ZŠ a MŠ. Obec také pro děti organizuje sportovní a kulturní akce, které pomáhají vyplňovat jejich volný čas. Spolupráce s MŠ: Metodická a materiální část Návštěva budoucích prvňáčků ve škole zapojení do výuky. Zápis dětí do 1. ročníku účast vedoucí učitelky při zápisu. Návštěva učitelky 1. roč. v MŠ. Vzájemné půjčování odborných časopisů a literatury. Seznámení rodičů s požadovaným vybavením do první třídy. Společné kulturní akce, vystoupení, exkurze, výlety a plavecký výcvik. Využití školní zahrady MŠ. Vzájemné půjčování pomůcek. Personální oblast ZŠ a MŠ má společné zaměstnance p. kuchařku, p. školnici a vedoucí školní jídelny. Veškerou spolupráci bohatě doplňuje každodenní oboustranná vstřícnost, která je užitečná především pro děti. Zároveň se respektují specifické potřeby dětí z MŠ a ZŠ. Při společných akcích se školní děti učí pomáhat, spolupracovat a poznávat se se svými mladšími kamarády. Vzájemná propojenost MŠ a ZŠ je velmi prospěšná pro děti mateřské školy, protože jejich vstup do první třídy je bezproblémový. Spolupráce se ZŠ Nezvěstice: Mezi řediteli obou škol probíhali konzultace, které se týkaly tvorby školního vzdělávacího programu. Žáci naší školy se společně s žáky nezvěstické školy zúčastňují srovnávacích testů Scio. Testy jsou vzájemně porovnávány. Obě školy společně řeší otázku učebnic, hlavně učebnic AJ a otázku návaznosti učiva u přecházejících žáků. Žáci 5. roč. se každoročně v červnu seznamují s prostředím školy. Spolupráce s policií ČR: Vzhledem k tomu, že škola je umístěna v bezprostřední blízkosti velmi frekventované komunikace je spolupráce s Policií ČR velmi potřebná. Každoročně pedagogové pro žáky zajišťují besedy s Policií ČR.

6 Soutěže Matematický Klokánek a Cvrček. Recitační soutěž. Pěvecká soutěž. Školní sportovní desetiboj. Srovnávací testy SCIO.

7 PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE A PROJEKTY PROJEKTY ŠKOLY Jsou nabízeny všem žákům a vedou k posílení a rozvoji všech klíčových kompetencí a naplňování průřezových témat: Jsou zařazována do ročního plánu školy. Celoroční projekt Je vždy zaměřena na určitou oblast (ekologie, cizí jazyky, tradice a zvyky, zdraví životní styl ). Na tvorbě projektů se podílejí všichni zaměstnanci školy. Téma vyplyne z aktuálních společenských potřeb, které na školu působí a ovlivňují ji. Zdroj nových informací, naplňování průřezových témat, možnost zapojení veřejnosti, využívání projektové výuky, týmové práce, vzájemné komunikace, nové příležitosti pro učitele, prevence šikany. Slavnostní zahájení školního roku vítání prvňáčků Příjemné vykročení do školního roku, setkání s rodiči, dodržování tradic, vzbuzování pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu, prevence šikany. Mikulášská nadílka Čertí škola Rodiče společně s pedagogy pro děti připravují Mikulášskou nadílku. Zdroj nových informací. Projekt Čertí škola. Spolupráce s rodiči. Žáci si uvědomují tradice a zvyky. Vytváří velmi dobré podmínky k sebereflexi, sebehodnocení i společné reflexi celé skupiny, aby se děti tolik nebály, aby dokázaly uplatnit své vědomosti i zkušenosti ze života čertů. A že vlastní přiznání svých hříchů je vždy prvním krokem k nápravě. Žáci objasňují hodnoty, odhadují výsledky chování.

8 Vánoce Advent ve škole Vyprávění a zpěv, zapalování svíček na adventním věnci, adventní kalendář. Připomenutí a upevňování tradic, navození příjemné atmosféry, pocit sounáležitosti komunitní výchova, žáci aplikují základní společenské normy chování, upevňování vztahu mezi učitelem a žákem. Vánoční besídka, zpívání koled v kostele a u stromečku, vánoční jarmark Příprava vystoupení žáků pro rodiče, prarodiče a obyvatele obce. Prodej výrobků rodičů žáků a keramiky. Výroba kostýmů, rekvizit a kulis žáky. Dodržování a připomínání vánočních tradic a zvyků. Prezentace školy na veřejnosti. Pečení a zdobení perníků, přání a dárků. Prevence šikany. Žáci se učí vystupovat a prezentují školu na veřejnosti. Uvědomují si dodržování tradic, ověřují si své komunikační a organizační schopnosti. Prožívají úspěch a pocit sounáležitosti ke škole. Žáci rozvijí svou tvořivost, získávají emocionální podněty, získávají hezký vztah ke starším lidem. Netradiční zápis Předchází návštěva předškoláků v první třídě. Zápis vychází z pohádek. Starší žáci provázejí předškoláky zápisem v pohádkových kostýmech. Ulehčená vstupu do první třídy, prezentace školy na veřejnosti, neformální kontakt s rodiči, starší žáci se aktivně zapojují do přípravy a průběhu zápisu. Usnadnění vstupu do 1. třídy. Školní karneval Soutěž o nejlepší masku. Připomenutí tradic, rozvoj fantazie, tvořivosti a zručnosti při přípravě masek. Vynášení Morény Žáci školy připravují Morénu, dodržování tradic a zvyků vesnice, prezentace školy na veřejnosti.

9 Žáci si uvědomují tradice a zvyky, aktivně se zapojují do dění, prezentují školu na veřejnosti. Projekt Velikonoce a velikonoční jarmark Směřuje k dodržování tradic. Zdroj nových informací. Náplň projektu se každoročně obměňuje vždy se zaměřením na Velikonoce. Prodej výrobků rodičů žáků a keramiky. Žáci si uvědomují tradice a zvyky. Prezentace školy na veřejnosti. Pálení čarodějnic Odpolední setkání rodičů a žáků školy u ohýnku na zahradě školy. Společné soutěžení, zpívání a hraní. Soutěž o nejlepší čarodějnici výstava. Upalování čarodějnic. Spolupráce s rodiči. Dodržování tradic a zvyků. Rozvoj tvořivosti dětí. Pocit sounáležitosti. Den Země Ekologicky zaměřený projekt. Strom nářků a naděje - anketa občanů obce, jak se jim líbí životní prostředí v obci. Předání výsledků starostovi obce. Třídění odpadu celoročně. Žáci se učí chránit a zlepšovat životní prostředí v obci. Učí se rozeznávat nevhodné chování. Aktivně se zapojují do veřejných aktivit. Spolupráce s obcí. Prezentace školy na veřejnosti. Klub mladého čtenáře Návštěva knihovny v obci, pravidelné půjčování knih. Vzbudit v dětech zájem o čtení a literaturu. Získávání emocionálních zážitků. Recitační a pěvecká soutěž Vystoupit před svými spolužáky s připravenou písní (básní). Nácvik přednesu společně s pedagogy. Upevňování učiva čtení a hudební výchovy. Žáci se učí přednesu a vystupování před ostatními a prožívají úspěch.

10 Školní desetiboj Splnění deseti sportovní a zábavných disciplin a jejich vyhodnocení. Rozvoj zájmu o sport a zdravé soutěžení. Dodržování pravidel fair play. Odhadování svých sportovních výsledků, upevňování vazeb v kolektivu. Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 5. třídy Rozloučená se s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do spádové školy v Nezvěsticích. Předání pamětních knih za přítomnosti starosty obce a předání dárků, které si pro ně připravili jejich spolužáci. Upevňování pozitivního vztahu a sounáležitosti ke škole, kam žáci pět let chodili. Spolupráce s obcí a rodiči. Udržování školních tradic, uvědomění si slavnostního okamžiku a významu. Klub mladého diváka Návštěva plzeňských divadel. Prožití kulturního zážitku, společenské chování. Rozvíjení emocionálního a estetického cítění. Rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku. Kultivovaný projev při divadelních vystoupeních. Pravidelné exkurze Určeno žákům v jednotlivých ročnících podle obsahu učiva. Poznávání obce Pro všechny ročníky. Vycházky do okolí obce. Návštěva obecního úřadu, pošty a zdravotního střediska. Upevňování a procvičování poznatků z prvouky a přírodovědy. Dopravní výchova. Rozvíjení základní dovednosti dobré komunikace. Pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Poznávání kultury obce a její ochrany, seznamování se se životním stylem obce.

11 Praha Exkurze do Prahy, poznávání hlavního města, návštěva kulturních památek. Upevňování poznatků z prvouky a vlastivědy v praxi. ZOO Pro ročník. Seznámení s cizokrajnými zvířaty a rozšíření poznatků o nich. Vztah člověka k přírodě. Ochrana přírody. Citlivý přístup k přírodě a přírodnímu dědictví. Výlet Pro ročník. Návštěva blízkého a vzdálenějšího okolí bydliště. Upevňování mezilidských vztahů, týmová spolupráce. Návštěva spádové školy v Nezvěsticích Pro žáky 5. ročníku. Seznámení s prostředím školy. Usnadnění přestupu do větší školy. Matematická soutěž Cvrček, Klokánek a testy Scio Nadstavbové učivo v jednotlivých ročnících. Příležitost k prosazení nadaných žáků, porovnávání výsledků žáků naší školy s ostatními málotřídními školami a hlavně se spádovou školou v Nezvěsticích. Projekty EU Škola se snaží uspět v některém z projektů vyhlášených Evropskou unií a získat finanční dotaci na nákup interaktivní tabule, a tak zmodernizovat výuku na málotřídní škole.

12 1. Kompetence k učení Výchovné a vzdělávací strategie - během výuky praktikujeme formy a metody tvořivé školy, projektového a skupinového vyučování (vedeme žáky k vzájemné toleranci, spolupráci mezi jednotlivými ročníky) - zároveň dodržujeme individuální přístup k jednotlivým žákům (integrovaní žáci, ale i žáci s různými individuálními potřebami i žáci nadaní) - poskytujeme prostor pro vlastní nápady žáků a aktivity, kdy si žáci zkouší různé postupy a přístupy k řešení problémů na základě vlastních zkušeností (využíváme projektové akce, pracovní dílny) - volíme metody porozumění učiva bez zbytečného odříkávání pouček a celých textů (cestou oddělení podstatného a nepodstatného, důležitého a méně důležitého) zařazujeme úkoly, které podněcují a probouzejí zájem žáků o učivo - snažíme se zvyšovat jejich zájem aktivním přístupem (žáci sami přicházejí s nápady na úkoly, které souvisejí s jejich životem, osobním zájmem, problémy, životem v obci, aktuálním děním, navrhují postupy při přípravě na projektové dny) 2. Kompetence k řešení problémů - využíváme k řešení úkolů hodně poznatky z běžného života, života na vesnici, využíváme dostupnost přírody, zařazujeme metody problémové a projektové - snažíme se každý žákův nápad či metodu řešení problémů společně se všemi žáky zkonzultovat, posoudit, vyžadujeme od žáků kritické zhodnocení úspěchu, neúspěchu - zadáváme úkoly, které vyžadují samostatné vyhledávání informací v tisku, literatuře, internetu, dalších médiích, rozhovorem ap. - pravidelně zařazujeme ranní třídní kruhy kolektivně diskutujeme, řešíme problémy, dozvídáme se o úspěších i neúspěších a snažíme se najít východisko, řešení - umožňujeme žákům pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích, kde aplikují a zkouší různé metody a přístupy (olympiády, školní, třídní soutěže) 3. Kompetence komunikativní - komunikaci mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem vedeme v co nejklidnější atmosféře, snažíme se budovat přátelské, klidné prostředí, aby všichni vždy dostali potřebný prostor pro vyjádření problému - během ranních kruhů diskutujeme o starostech i radostech - učíme žáky kulturnímu vyjadřování - učíme žáky vyslechnout i názory a připomínky ostatních - umožňujeme žákům zapojovat se do diskuzí, podílet se na vymezování pravidel pro vedení diskuze, dle tématu i diskuzi vést - podporujeme spolupráci ve skupinkách, mezi ročníky, třídami a mezi školou a mateřskou školou, (účastníme se kolektivně návštěv kulturních zařízení, připravujeme společně besídky a kulturní vystoupení, kde se žáci prezentují Vánoční besídky, Vystoupení pro důchodce a rodáky různé akce školy) - s žáky nacvičujeme vystoupení a zároveň využíváme různé formy komunikace

13 4. Kompetence sociální a personální - volíme metody skupinové a individuální práce respektování jedince i výsledek celé skupiny - vedeme žáky k upřímnému kritickému zhodnocení činnosti (umění přijmout pochvalu i kritiku, v rámci svých individuálních i věkových možností pochopit rozdíly, specifické problémy jednotlivců) - učíme žáky toleranci, vystupujeme proti násilí, xenofobii, rasismu (rozhovory, diskuse, besedy s policií apod. 5. Kompetence občanská - společně se žáky stanovujeme pravidla chování (třídní úmluvy, školní řád) a dbáme na jejich dodržování, ne porušování -seznamujeme žáky s jejich právy, ale i povinnostmi a s právy a povinnostmi dospělých (Listina práv a svobod), vedeme žáky k odpovědnosti za případné přestupky a provinění - učíme žáky porozumět a respektovat sebe sama, ostatní spolužáky, dospělé - organizujeme různé školní akce, kterých se žáci pravidelně účastní besídky, pomoc škole a obci (rozvíjíme vztah k životnímu prostředí výsadba zeleně, pomoc při úklidu okolí školy a obce, ekologické dny, sběr a třídění odpadu) -seznamujeme žáky s životem a kulturou nejen u nás, ale i v ostatních zemích EU a ve světě 6. Kompetence pracovní - zapojujeme žáky do pomoci škole a obci, lesu a okolí - volíme takové formy práce a činnosti, aby odpovídaly věku a zájmům žáků

14 Klíčové kompetence a jejich rozpracování konec 5. ročníku 1. Kompetence k učení Metody a způsoby učení 1.1 -ví, že se lez učit různými způsoby, s pomocí učitele zkouší a vyhodnocuje, které způsoby mu vyhovují a při dalších úkolech používá ty, které se mu osvědčily 1.2 -slušně požádá spolužáky v bezprostředním okolí, aby se ztišili, pokud potřebuje klid, respektuje, když stejný klid potřebují naopak oni potřebuje-li se poradit, dohodne se na podmínkách (místo, čas, doba trvání), pokud dotyčná osoba (spolužák, učitel, jiný dospělý) nechce či nemůže ihned na vyučování se připravuje průběžně a vhodně střídá přípravu a relaxaci Výuka aktivně vstupuje do výuky, je-li pro něho probírané učivo málo srozumitelné, obtížné, příliš lehké, nebojí se zeptat, požádat o vysvětlení nebo o konkrétní příklady - zajímá se o možnosti získání dalších poznatků o tématu, které ho zaujalo přizpůsobí se různým výukovým aktivitám (skupinové vyučování, samostatná práce, projekty apod.) dle zadání učitele - ve spolupráci s učitelem navrhuje svůj způsob učení s porozuměním textu zpracuje pod vedením učitele přiměřeně dlouhé poznámky z učebnice či výkladu a správně si je uspořádá vysvětlí a uvede příklady, jak se může konkrétní učivo, informace nebo dovednost z výuky využít v jeho osobním životě, popř. V dalším studiu nebo v různých zaměstnáních Výsledky učení nebojí se přijít za učitelem a poradit se, jak by mohl své výsledky zlepšit vyhledává odporu, radu a pomoc, v případě, že ji potřebuje, nestydí se chodit na doučování - nezlehčuje nepříznivé hodnocení ze strany učitele, ale chápe jej jako podnět k další práci a učení nevysmívá se ostatním za nesprávné odpovědi rozpozná vlastní chybu a pokusí se zjistit její příčinu s pomocí učitele si předem stanoví základní podmínky, za kterých bude jeho práce úspěšná (odevzdá úkol včas, dodrží předepsanou úpravu a rozsah, správně odpoví na danou otázku, v případě nejasností či různých možností správnost své odpovědi i postu obhájí) - porovná svůj výsledek s předchozím stavem jednoduše popíše, jak pracoval na určitém úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo, co se mu nedařilo nebo v čem udělal chybu, nevyhýbá se otevřenému přiznání chyb, v případě nezvládnutí úkolu se vyrovná s negativní zpětnou vazbou otevřeně diskutuje s učitelem i se spolužáky o svých vědomostech a dovednostech v různých oblastech, případě požádají o radu, o pomoc či doučování

15 rozliší důležité cíle od těch méně důležitých a předem si rozvrhne čas na potřebnou přípravu, plánuje své učení Práce s informacemi vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů, vyhledá informace na internetu, vypůjčí si knihu v knihovně, pracuje s encyklopediemi, osloví vhodné osoby Propojování a využití vědomostí formuluje, jaký význam má získaná informace pro běžný život, propojuje nové získané informace s předešlými zkušenostmi 2. Kompetence k řešení problémů Analýza problémů sám nebo v spolupráci s učitelem žák problém pojmenuje určí, koho a čeho se problém týká odhadne, co způsobuje problém rozpozná, zda se již setkal s podobným problémem identifikuje alespoň jedno místo, které je z hlediska řešení problémů rizikové posoudí, jak by problém viděl někdo jiný Plánování, řešení při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat vytváří a využívá vizuální znázornění jednoduchého problému formuluje jednoduchou hypotézu posoudí, zda může jednoduchý/známý problém vyřešit s tím co ví - pozná, že chybí informace vyřešení jednoduchého problému a alespoň jednu identifikuje navrhne možnosti, kterých by při řešení mohl použít formuluje s pomocí učitele, za jakých podmínek je možné zvolit dané řešení vybírá vhodnější řešení z navržených možností a obhájí je Řešení problémů samostatně nebo s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení problému pokračuje v hledání řešení, i když byl na poprvé neúspěšný nečekána hotové řešení a začíná problém řešit sám či s menší pomocí rozpozná a uvědomí si s menší pomocí spolužáka a učitele chybu řešení a opraví ji pokusí se v případě jednoduchého problému vyvinout novou hypotézu, když s předchozí ukázala mylná

16 Experimentální práce navrhne jednoduchý experiment pro ověření jednoduché hypotézy provádí jednoduchý experiment zaznamenává postup a výsledky jednoduchého experimentu vyhodnocuje výsledky jednoduchého experimentu samostatně nebo s pomocí učitele či spolužáků vyvozuje závěry s poznatků získaných prostřednictvím jednoduchého experimentu Posouzení a aplikace řešení posoudí s pomocí učitele, zda jeho výsledné řešení dává smysl využije výsledná řešení v konkrétních situacích srozumitelně vysvětluje své řešení neukvapuje se ve svých závěrech změní své závěry na základě nových informací vysvětlí konkrétní důsledky výsledných řešení přínosy a nežádoucí dopady 3. Kompetence komunikativní Práce s informacemi (jejich výběr, třídění) v textu, promluvě či jiném záznamu najde ty myšlenky a místa, které jsou vzhledem k zadanému úkolu klíčové, a stručně je shrne v různých zdrojích, které má k dispozici, najde informace, které souvisejí s tématem, o němž s učitelem a spolužákem diskutují pod vedením učitele pozná, které informace v textu si odporují porovná různá tvrzení k danému tématu, pozná, když se od sebe liší k získávání a výměně informací využije základní funkce informačních a komunikačních prostředků a technologií, v dané situaci použije komunikační prostředky nebo technologie, které ovládá Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika) používá termíny a výstižné výrazy, které souvisejí s daným tématem, vysvětlí ostatním termín, který použil, v případě, že mu neporozuměli, dokončuje věty k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků při popisu situací nebo vyprávění příběhu ze života postupuje chronologicky od začátku do konce, najde příčiny a následky dané situace a popíše je Písemný projev svou myšlenku, svůj prožitek nebo příběh podává písemně s jasnou logikou od začátku do konce, neztrácí se v podrobnostech Ústní projev pro jednotlivce i pro celou třídu srozumitelně vysloví svou myšlenku, shrne

17 nejdůležitější informace, které se dočetl Nebo, které vybral z ústního projevu druhého, a stručně a srozumitelně je sdělí ostatním, souvisle a zřetelně vypráví krátký příběh nebo popisuje jednoduchou situaci, uvědomuje si přítomnost posluchačů rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem (dítětem) nebo s dospělým, se známým nebo neznámým člověkem a přizpůsobí tomu svou mluvu když mluví před ostatními, sleduje jejich chování a reaguje na ně mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátům, řeč těla slouží sdělení Naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval, udržuje s mluvčím oční kontakt za pomocí starších osob nebo svých vrstevníků naváže v kolektivu nové kontakty a domluví se s osobami, které dosud neznal když něčemu nerozumí, zeptá, jak to mluvčí myslel odpoví na položenou otázku, řekne svůj názor na věc když s druhým nesouhlasí, řekne mu to tak, aby ho neurazil, zformuluje, proč nesouhlasí přihlásí se o slovo, řídí se pravidly diskuze, která si se skupinou dohodl, v diskuzi upozorní, když něčí vstup nepatří k hlavnímu tématu v diskuzi mluví tak, aby mu ostatní rozuměli 3.21 Přemýšlí o názorech druhých (chce je slyšet, není k nim hluchý) a respektuje, že mohou mít názory odlišné od jeho, přijme, když jiný nesouhlasí s jeho názorem (nezlobí se na něj pro jeho názor) různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky popisuje, co se mu nelíbí na názoru či výsledku práce jiné osoby, nikoliv na osobě samotné hájí svůj názor na věc, zformuluje, proč je o věci přesvědčen, je ochoten svůj názor změnit na základě nových informací pokud je pro něj nějaká komunikace nepříjemná a má pocit, že ho chce někdo o něčem proti jeho vůli přesvědčit, podle situace s ním odmítne komunikaci, popřípadě vyhledá pomoc u staršího spolužáka nebo u dospělého spolupodílí se na utváření pravidel komunikace ve třídě 4. Kompetence sociální a personální Přípravná fáze ve skupině než začne pracovat, probere vlastními slovy s ostatními ve skupině zadaný úkol rozdělí si ve skupině role, které jsou v zadání vymezeny, použije známé role vymezuje s ostatními kritéria dobře odvedené práce upraví pracovní místo, půjčuje pracovní pomůcky dodržuje termín splnění práce, plní dohodnuté termíny stanovené učitelem spolupodílí se na vytvoření pravidel spolupráce, dodržuje dohodnutá pravidla, upozorní na jejich porušení plní jednoduché úkoly s menším počtem kroků, plní jasné role s návodem

18 Realizace práce ve skupině při potížích hledá pomoc nejprve u spolužáků, v knihách, jiných zdrojích v případě nouze, nabízí svoji pomoc postará se o hotové dílo v rámci zadání nebo na pokyn učitele po dobu práce udržuje pracovní pořádek, po skončení práce se postará o úklid Vyhodnocení práce ve skupině hodnotí práci skupiny podle zadaných hledisek pomocí pracovního listu, kritéria připravená učitelem pod vedením učitele nebo pracovního listu navrhuje, co by se příště mohlo dělat stejně, co třeba změnit chválí dříve, než kritizuje, děkuje druhým za pochvalu, bere hodnocení práce jako celé skupiny neodmítá kritiku, nápady ostatních, neposmívá se nezdarům jiných, reaguje na informaci, nikoli na osobu při potížích či nezdaru neshazuje vinu na druhé Podložená volba osobních cílů z nabídky úkolů si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí skupiny v sebehodnotících pracovních listech si s pomocí dospělého volí cíl pro sebezlepšení vyslechne, co mu druzí i učitel o jeho práci říkají, radí se s ostatními, jak zlepšit své další jednání na základě zpětné vazby Emoce pokud jedná impulsivně a nezvládne své chování, omluví se Kompetence občanská Respekt k druhým vyslechne názor druhých až do konce, zdržuje se odsuzujících komentářů, ověřuje si jaký názor na něj mají ostatní a chce znát důvody emocím druhých se neposmívá, nedělá opovržlivé poznámky posuzuje konkrétní jevy podle sebe i pohledem druhých nevyjadřuje se opovrhlivě ani s předsudky o skupinách lidí a jejich příslušníků Pravidla s pomocí dospělého vytváří a formuluje pravidla společenského soužití (třída, kroužek) - pravidla dodržuje, popř. přijímá sankce z důsledku jejich nedodržení chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí

19 Odmítání násilí v konfliktní situaci navrhuje, jak by bylo vhodné jednat připomíná pravidla soužití snaží se získat pomoc pro napadeného spolužáka, všímá si křivdy a neoplácí ji pomáhá spolužákům, i když nejsou kamarádi, učiteli, bližním, rodičům navrhuje konkrétní cestu k odstranění nešvarů, problémů Samostatné jednání za pomoci učitele žák ve skupině posuzuje, zda má dost informací k tomu, aby se mohl rozhodnout Respekt k právům jedince nad návrhy ostatních o společných záležitostech uvažuje a neodmítá je rovnou posuzuje, jak v reálné životní situace, kterou prožil, byla respektována nebo porušována jeho práva - využije spolupráce s dospělým v situaci, kde svá práva nemůže uplatnit sám pokud nezná důvody pro to, co je mu jako dítěti zakázáno nebo není dopřáno, požádá o vysvětlení, trpělivě vyslechne a respektuje Udržitelnost života respektuje základní jednoduchá pravidla trvale udržitelného života Krizové situace zná telefonní čísla, místa nebo osoby pro přivolání pomoci, ví jak přivolá pomoc, případně ji poskytne v kritických situacích bez zmatku počká na instrukce, nebo si najde vhodnou osobu, která mu pomůže vyhýbá se známým nebezpečím v okolí bydliště a školy, řídí se radami a doporučeními dospělých v tom, jak předcházet rizikům (výška, hloubka, dopravní provoz, nebezpečné látky a zařízení) Vztah ke kulturnímu dědictví osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalosti o místu, neničí památky, podílí se na výzdobě ke hře a i spolupráci přijímá ostatní a neodmítá nikoho navštěvuje kulturní události v obci Kompetence pracovní Plánování naplánuje s pomocí učitele dílčí činnosti nutné ke splnění úkolu a s pomocí učitele

20 stanoví čas na jejich realizaci reflektuje, zda měl dost nebo málo času na práci a jak čas využil pro vlastní činnost vybere z nabídky takové materiály a nástroje, které nejlépe odpovídají pracovnímu úkolu, připraví je pro danou činnost zvolí a připraví vhodné pracovní místo Vlastní práce pracuje podle osvědčeného postupu či jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc spolužáka či učitele přehledně zaznamenává, popřípadě vysvětlí, svůj pracovní postup - s pomocí učitele, předlohy při práci sleduje termín splnění úkolu, zohlednění doporučení ohledně dodržení termínu pracuje úsporně (šetří materiál, elektrickou energii) pod vedením učitele dodržuje bezpečnostní pravidla při práci - pracuje tak, aby chránil zdraví své i ostatních Hodnocení dílčí činnosti s pomocí učitele průběžně porovnává s předem stanovenými kritérii a navrhuje úpravy, které vedou ke zlepšení rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol podle zadání a předem stanovených kritérií s pomocí učitele či spolužáka zhodnotí práci svoji i ostatních na základě hodnocení celé práce pojmenuje příčiny úspěchu i neúspěchu a snaží se navrhnout úpravy, co by mohl příště udělat lépe s pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají výrobní postupy, které používá, na kvalitu životního prostředí Profese uvědomuje si, jaké pracovní činnosti ho těší, jaké mu jdou lépe, jaké hůře poznává různé obory lidského konání, vysvětlí, v čem spočívá jeho význam získává informace o různých profesích a učí se v nich orientovat poznává možnosti uplatnění vlastních schopností a dovedností a využívá je v různých činnostech Podnikatelské myšlení vhodným způsobem nabídne vlastní služby vyžaduje adekvátní ocenění vlastního nápadu, námětu, ocení návrhy druhých hospodaří s utrženými finančními prostředky šetří na konkrétní výdaje s pomocí učitele vysvětlí na příkladech základní etické normy podnikání

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výuka vyučovacího předmětu přírodopis je realizována po celé čtyři roky.

Výuka vyučovacího předmětu přírodopis je realizována po celé čtyři roky. Organizační vymezení předmětu: Výuka vyučovacího předmětu přírodopis je realizována po celé čtyři roky. V primě se vyučují 2 hodiny přírodopisu nedělené a do předmětu přírodopis je integrován tematický

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/5 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. I 1. stupeň V.3. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 5. ročníku. Žáci mohou

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více