Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Tvořivá škola

2 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Chválenice Adresa školy : Chválenice 31, Jméno ředitele: Mgr. Zdeňka Hiclová Kontakty: telefon: e mail: www stránky: Zřizovatel: Obec Chválenice, okres Plzeň - město Adresa: Chválenice 21, Kontakty: telefon: e mail: fax: Platnost dokumentu od: Další doporučené údaje: IZO: IČO: Jméno koordinátora: Mgr. Oldřiška Janečková Kontakt: telefon: e- mail : Podpis ředitele: Razítko školy:

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Chválenice je málotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Jedná se o spádovou školu pro obce Chválenice, Nezbavětice, Želčany a Chouzovy. V první třídě se vyučují žáci prvního a druhého ročníku. Ve druhé třídě žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Vybavení školy /materiální, prostorové, technické, hygienické/ Základní škola a mateřská škola jsou v jedné budově spolu se školní jídelnou, kuchyní, tělocvičnou, kabinetem, sborovnou a ředitelnou. Součástí školy je i tělocvična, zahrada vybavená průlezkami a pronajaté školní hřiště. Ve školní kuchyni se vaří obědy pro školní děti i děti z mateřské školy. Všechny učebny jsou rozděleny na část pracovní a relaxační a jsou vybaveny novým žákovským nábytkem. Prostředí tříd a jejich vybavení je zaměřeno pracovně je účelné vzhledem k charakteru všech prováděných činností. Pomůcky, texty a pracovní materiál je volně přístupný může být používán i bez výslovného souhlasu učitele. Prostory školy jsou stísněné, ale umožňují v plné míře realizovat výchovně vzdělávací činnost. V případě příznivého počasí je pro velkou přestávku využívána školní zahrada. V první třídě jsou 4 počítače s tiskárnou a připojením na internet. Ve druhé třídě jsou 4 repasované počítače, které jsou také připojené na internet. Sborovna školy je také vybavena počítačem. Jeden počítač je i ve třídě MŠ. V jedné z učeben je televize a video, každá z učeben je vybavena radiem s CD přehrávačem. Trvalá péče je věnovaná nákupu alternativních učebnic, metodických příruček, počítačových programů a další literatury pro učitelskou a žákovskou knihovnu. Vyučující si sami vyrábějí velké množství pomůcek a didaktických přehledů ke zpestření výuky. Škola je vybavena funkčními pomůckami. Dle možností jsou obměňovány a modernizovány. ZŠ odebírá tyto odborné časopisy: Učitelské listy, Učitelské noviny, Rodina a škola. Do učitelské knihovny je odebírán soubor KAFOMET (Katalog forem a metod vyučování), který je doplňován o aktualizace. Je využíván ve vyučování. Výuka je zpestřována didaktickými hrami, projektovým vyučování a skupinovým vyučováním. Někdy výuka probíhá v blocích. Chodba slouží k relaxaci o přestávkách. Stěny učeben i chodeb jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků a informují o akcích školy. Na škole funguje pitný režim a akce školní mléko.

4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá ze 2 učitelů VŠ ředitelka školy Mgr. Zdeňka Hiclová učitelství I. st. s rozšířenou Tv a Mgr. Oldřiška Janečková učitelství I. st. s rozšířenou Pč, která zároveň vyučuje anglický jazyk. Tělesná výchova, výtvarná výchovu a pracovní činnosti jsou vyučovány na zkrácený úvazek. Ředitelka, učitelka ZŠ a jedna učitelka MŠ mají splněny a dokončeny kurzy počítačové gramotnosti Z i P. Všichni pedagogičtí pracovníci školy pravidelně navštěvují kurzy dalšího vzdělávání Krajského centra vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Pedagogové se zaměřují na školení Tvořivá škola, prošli vzděláváním Projektového vyučování, akcí v oblasti vývojové psychologie a didaktiky na I. st. ZŠ. Veškeré poznatky získané na těchto školeních jsou využívány pravidelně ve vyučování. Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně žáci z místní obce Chválenice a několik žáků dojíždí ze spádových obcí Nezbavětice, Želčany, Chouzovy. Spolupráce s rodiči a veřejností Spolupráce s rodiči: Na začátku roku je vydáván pro rodiče informační bulletin s výňatky nového školního řádu a organizací školního roku. Pro rodiče připravujeme slavnostní zahájení školního roku, vánoční besídku, zpívání v kostele a u vánočního stromku, vánoční a velikonoční výstavu. S pomocí rodičů probíhá mikulášská nadílka, školní karneval a pálení čarodějnic. Jednou měsíčně se ve škole koná Výtvarné tvoření pro rodiče. Ke Dni Země děti pro rodiče připravují anketu, týkající se životního prostředí v obci. Společně s MŠ organizujeme výlet rodičů s dětmi do ZOO v Praze. Škola pravidelně informuje občany obce o svých aktivitách v Plzeňském deníku. Přispívá i do nově založených obecních novin. Díky spolupráci rodičů, pedagogů a občanů obce se podařilo uspět v roce 2007 s projektem na školní hřiště u firmy ČEZ a škola tak získala sponzorský dar na výstavbu tohoto hřiště ,- Kč. Školní hřiště bylo vybaveno velkým množstvím průlezek a v odpoledních hodinách ho mají možnost navštěvovat i ostatní občané obce se svými dětmi. Rodiče mají možnost navštívit kdykoliv výuku a podílet se na školní práci. Rodičům je zapůjčována odborná pedagogická literatura a jsou s nimi konzultovány případné problémy dětí s výukou. Učitelé s rodiči hledají společnou cestu, jak dětem, co nejvíce pomoci. Některé děti jsou po poradě s rodiči a s jejich souhlasem poslány na vyšetření do PPP.

5 Během roku se uskuteční tři třídní schůzky, při kterých učitelé informují rodiče o prospěchu a chování žáků. Osvědčil se systém hovorových schůzek. Pouze první informativní třídní schůzka jsou společná. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost se poradit s učiteli kdykoliv. Velmi dobře funguje doučování a individuální péče o méně nadané žáky v odpoledních hodinách. Většina rodičů aktivně spolupracuje se školou při přípravě školních akcí a celoročních projektů. Zapojují se do přípravy kostýmů a rekvizit. Spolupráce s obcí a veřejností: Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. V případě problémů s budovou je obecní úřad vždy nápomocen. Zastupitelé se často svou pomocí podílejí na zlepšení prostředí školy. Pomohli také s přípravou projektu školního hřiště a jeho dokončením. Pan starosta se zúčastňuje slavnostního zahájení školního roku. Přímo na obecním úřadě je nástěnka, která občanům přibližuje práci ZŠ a MŠ. Obec také pro děti organizuje sportovní a kulturní akce, které pomáhají vyplňovat jejich volný čas. Spolupráce s MŠ: Metodická a materiální část Návštěva budoucích prvňáčků ve škole zapojení do výuky. Zápis dětí do 1. ročníku účast vedoucí učitelky při zápisu. Návštěva učitelky 1. roč. v MŠ. Vzájemné půjčování odborných časopisů a literatury. Seznámení rodičů s požadovaným vybavením do první třídy. Společné kulturní akce, vystoupení, exkurze, výlety a plavecký výcvik. Využití školní zahrady MŠ. Vzájemné půjčování pomůcek. Personální oblast ZŠ a MŠ má společné zaměstnance p. kuchařku, p. školnici a vedoucí školní jídelny. Veškerou spolupráci bohatě doplňuje každodenní oboustranná vstřícnost, která je užitečná především pro děti. Zároveň se respektují specifické potřeby dětí z MŠ a ZŠ. Při společných akcích se školní děti učí pomáhat, spolupracovat a poznávat se se svými mladšími kamarády. Vzájemná propojenost MŠ a ZŠ je velmi prospěšná pro děti mateřské školy, protože jejich vstup do první třídy je bezproblémový. Spolupráce se ZŠ Nezvěstice: Mezi řediteli obou škol probíhali konzultace, které se týkaly tvorby školního vzdělávacího programu. Žáci naší školy se společně s žáky nezvěstické školy zúčastňují srovnávacích testů Scio. Testy jsou vzájemně porovnávány. Obě školy společně řeší otázku učebnic, hlavně učebnic AJ a otázku návaznosti učiva u přecházejících žáků. Žáci 5. roč. se každoročně v červnu seznamují s prostředím školy. Spolupráce s policií ČR: Vzhledem k tomu, že škola je umístěna v bezprostřední blízkosti velmi frekventované komunikace je spolupráce s Policií ČR velmi potřebná. Každoročně pedagogové pro žáky zajišťují besedy s Policií ČR.

6 Soutěže Matematický Klokánek a Cvrček. Recitační soutěž. Pěvecká soutěž. Školní sportovní desetiboj. Srovnávací testy SCIO.

7 PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE A PROJEKTY PROJEKTY ŠKOLY Jsou nabízeny všem žákům a vedou k posílení a rozvoji všech klíčových kompetencí a naplňování průřezových témat: Jsou zařazována do ročního plánu školy. Celoroční projekt Je vždy zaměřena na určitou oblast (ekologie, cizí jazyky, tradice a zvyky, zdraví životní styl ). Na tvorbě projektů se podílejí všichni zaměstnanci školy. Téma vyplyne z aktuálních společenských potřeb, které na školu působí a ovlivňují ji. Zdroj nových informací, naplňování průřezových témat, možnost zapojení veřejnosti, využívání projektové výuky, týmové práce, vzájemné komunikace, nové příležitosti pro učitele, prevence šikany. Slavnostní zahájení školního roku vítání prvňáčků Příjemné vykročení do školního roku, setkání s rodiči, dodržování tradic, vzbuzování pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu, prevence šikany. Mikulášská nadílka Čertí škola Rodiče společně s pedagogy pro děti připravují Mikulášskou nadílku. Zdroj nových informací. Projekt Čertí škola. Spolupráce s rodiči. Žáci si uvědomují tradice a zvyky. Vytváří velmi dobré podmínky k sebereflexi, sebehodnocení i společné reflexi celé skupiny, aby se děti tolik nebály, aby dokázaly uplatnit své vědomosti i zkušenosti ze života čertů. A že vlastní přiznání svých hříchů je vždy prvním krokem k nápravě. Žáci objasňují hodnoty, odhadují výsledky chování.

8 Vánoce Advent ve škole Vyprávění a zpěv, zapalování svíček na adventním věnci, adventní kalendář. Připomenutí a upevňování tradic, navození příjemné atmosféry, pocit sounáležitosti komunitní výchova, žáci aplikují základní společenské normy chování, upevňování vztahu mezi učitelem a žákem. Vánoční besídka, zpívání koled v kostele a u stromečku, vánoční jarmark Příprava vystoupení žáků pro rodiče, prarodiče a obyvatele obce. Prodej výrobků rodičů žáků a keramiky. Výroba kostýmů, rekvizit a kulis žáky. Dodržování a připomínání vánočních tradic a zvyků. Prezentace školy na veřejnosti. Pečení a zdobení perníků, přání a dárků. Prevence šikany. Žáci se učí vystupovat a prezentují školu na veřejnosti. Uvědomují si dodržování tradic, ověřují si své komunikační a organizační schopnosti. Prožívají úspěch a pocit sounáležitosti ke škole. Žáci rozvijí svou tvořivost, získávají emocionální podněty, získávají hezký vztah ke starším lidem. Netradiční zápis Předchází návštěva předškoláků v první třídě. Zápis vychází z pohádek. Starší žáci provázejí předškoláky zápisem v pohádkových kostýmech. Ulehčená vstupu do první třídy, prezentace školy na veřejnosti, neformální kontakt s rodiči, starší žáci se aktivně zapojují do přípravy a průběhu zápisu. Usnadnění vstupu do 1. třídy. Školní karneval Soutěž o nejlepší masku. Připomenutí tradic, rozvoj fantazie, tvořivosti a zručnosti při přípravě masek. Vynášení Morény Žáci školy připravují Morénu, dodržování tradic a zvyků vesnice, prezentace školy na veřejnosti.

9 Žáci si uvědomují tradice a zvyky, aktivně se zapojují do dění, prezentují školu na veřejnosti. Projekt Velikonoce a velikonoční jarmark Směřuje k dodržování tradic. Zdroj nových informací. Náplň projektu se každoročně obměňuje vždy se zaměřením na Velikonoce. Prodej výrobků rodičů žáků a keramiky. Žáci si uvědomují tradice a zvyky. Prezentace školy na veřejnosti. Pálení čarodějnic Odpolední setkání rodičů a žáků školy u ohýnku na zahradě školy. Společné soutěžení, zpívání a hraní. Soutěž o nejlepší čarodějnici výstava. Upalování čarodějnic. Spolupráce s rodiči. Dodržování tradic a zvyků. Rozvoj tvořivosti dětí. Pocit sounáležitosti. Den Země Ekologicky zaměřený projekt. Strom nářků a naděje - anketa občanů obce, jak se jim líbí životní prostředí v obci. Předání výsledků starostovi obce. Třídění odpadu celoročně. Žáci se učí chránit a zlepšovat životní prostředí v obci. Učí se rozeznávat nevhodné chování. Aktivně se zapojují do veřejných aktivit. Spolupráce s obcí. Prezentace školy na veřejnosti. Klub mladého čtenáře Návštěva knihovny v obci, pravidelné půjčování knih. Vzbudit v dětech zájem o čtení a literaturu. Získávání emocionálních zážitků. Recitační a pěvecká soutěž Vystoupit před svými spolužáky s připravenou písní (básní). Nácvik přednesu společně s pedagogy. Upevňování učiva čtení a hudební výchovy. Žáci se učí přednesu a vystupování před ostatními a prožívají úspěch.

10 Školní desetiboj Splnění deseti sportovní a zábavných disciplin a jejich vyhodnocení. Rozvoj zájmu o sport a zdravé soutěžení. Dodržování pravidel fair play. Odhadování svých sportovních výsledků, upevňování vazeb v kolektivu. Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 5. třídy Rozloučená se s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do spádové školy v Nezvěsticích. Předání pamětních knih za přítomnosti starosty obce a předání dárků, které si pro ně připravili jejich spolužáci. Upevňování pozitivního vztahu a sounáležitosti ke škole, kam žáci pět let chodili. Spolupráce s obcí a rodiči. Udržování školních tradic, uvědomění si slavnostního okamžiku a významu. Klub mladého diváka Návštěva plzeňských divadel. Prožití kulturního zážitku, společenské chování. Rozvíjení emocionálního a estetického cítění. Rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku. Kultivovaný projev při divadelních vystoupeních. Pravidelné exkurze Určeno žákům v jednotlivých ročnících podle obsahu učiva. Poznávání obce Pro všechny ročníky. Vycházky do okolí obce. Návštěva obecního úřadu, pošty a zdravotního střediska. Upevňování a procvičování poznatků z prvouky a přírodovědy. Dopravní výchova. Rozvíjení základní dovednosti dobré komunikace. Pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Poznávání kultury obce a její ochrany, seznamování se se životním stylem obce.

11 Praha Exkurze do Prahy, poznávání hlavního města, návštěva kulturních památek. Upevňování poznatků z prvouky a vlastivědy v praxi. ZOO Pro ročník. Seznámení s cizokrajnými zvířaty a rozšíření poznatků o nich. Vztah člověka k přírodě. Ochrana přírody. Citlivý přístup k přírodě a přírodnímu dědictví. Výlet Pro ročník. Návštěva blízkého a vzdálenějšího okolí bydliště. Upevňování mezilidských vztahů, týmová spolupráce. Návštěva spádové školy v Nezvěsticích Pro žáky 5. ročníku. Seznámení s prostředím školy. Usnadnění přestupu do větší školy. Matematická soutěž Cvrček, Klokánek a testy Scio Nadstavbové učivo v jednotlivých ročnících. Příležitost k prosazení nadaných žáků, porovnávání výsledků žáků naší školy s ostatními málotřídními školami a hlavně se spádovou školou v Nezvěsticích. Projekty EU Škola se snaží uspět v některém z projektů vyhlášených Evropskou unií a získat finanční dotaci na nákup interaktivní tabule, a tak zmodernizovat výuku na málotřídní škole.

12 1. Kompetence k učení Výchovné a vzdělávací strategie - během výuky praktikujeme formy a metody tvořivé školy, projektového a skupinového vyučování (vedeme žáky k vzájemné toleranci, spolupráci mezi jednotlivými ročníky) - zároveň dodržujeme individuální přístup k jednotlivým žákům (integrovaní žáci, ale i žáci s různými individuálními potřebami i žáci nadaní) - poskytujeme prostor pro vlastní nápady žáků a aktivity, kdy si žáci zkouší různé postupy a přístupy k řešení problémů na základě vlastních zkušeností (využíváme projektové akce, pracovní dílny) - volíme metody porozumění učiva bez zbytečného odříkávání pouček a celých textů (cestou oddělení podstatného a nepodstatného, důležitého a méně důležitého) zařazujeme úkoly, které podněcují a probouzejí zájem žáků o učivo - snažíme se zvyšovat jejich zájem aktivním přístupem (žáci sami přicházejí s nápady na úkoly, které souvisejí s jejich životem, osobním zájmem, problémy, životem v obci, aktuálním děním, navrhují postupy při přípravě na projektové dny) 2. Kompetence k řešení problémů - využíváme k řešení úkolů hodně poznatky z běžného života, života na vesnici, využíváme dostupnost přírody, zařazujeme metody problémové a projektové - snažíme se každý žákův nápad či metodu řešení problémů společně se všemi žáky zkonzultovat, posoudit, vyžadujeme od žáků kritické zhodnocení úspěchu, neúspěchu - zadáváme úkoly, které vyžadují samostatné vyhledávání informací v tisku, literatuře, internetu, dalších médiích, rozhovorem ap. - pravidelně zařazujeme ranní třídní kruhy kolektivně diskutujeme, řešíme problémy, dozvídáme se o úspěších i neúspěších a snažíme se najít východisko, řešení - umožňujeme žákům pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích, kde aplikují a zkouší různé metody a přístupy (olympiády, školní, třídní soutěže) 3. Kompetence komunikativní - komunikaci mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem vedeme v co nejklidnější atmosféře, snažíme se budovat přátelské, klidné prostředí, aby všichni vždy dostali potřebný prostor pro vyjádření problému - během ranních kruhů diskutujeme o starostech i radostech - učíme žáky kulturnímu vyjadřování - učíme žáky vyslechnout i názory a připomínky ostatních - umožňujeme žákům zapojovat se do diskuzí, podílet se na vymezování pravidel pro vedení diskuze, dle tématu i diskuzi vést - podporujeme spolupráci ve skupinkách, mezi ročníky, třídami a mezi školou a mateřskou školou, (účastníme se kolektivně návštěv kulturních zařízení, připravujeme společně besídky a kulturní vystoupení, kde se žáci prezentují Vánoční besídky, Vystoupení pro důchodce a rodáky různé akce školy) - s žáky nacvičujeme vystoupení a zároveň využíváme různé formy komunikace

13 4. Kompetence sociální a personální - volíme metody skupinové a individuální práce respektování jedince i výsledek celé skupiny - vedeme žáky k upřímnému kritickému zhodnocení činnosti (umění přijmout pochvalu i kritiku, v rámci svých individuálních i věkových možností pochopit rozdíly, specifické problémy jednotlivců) - učíme žáky toleranci, vystupujeme proti násilí, xenofobii, rasismu (rozhovory, diskuse, besedy s policií apod. 5. Kompetence občanská - společně se žáky stanovujeme pravidla chování (třídní úmluvy, školní řád) a dbáme na jejich dodržování, ne porušování -seznamujeme žáky s jejich právy, ale i povinnostmi a s právy a povinnostmi dospělých (Listina práv a svobod), vedeme žáky k odpovědnosti za případné přestupky a provinění - učíme žáky porozumět a respektovat sebe sama, ostatní spolužáky, dospělé - organizujeme různé školní akce, kterých se žáci pravidelně účastní besídky, pomoc škole a obci (rozvíjíme vztah k životnímu prostředí výsadba zeleně, pomoc při úklidu okolí školy a obce, ekologické dny, sběr a třídění odpadu) -seznamujeme žáky s životem a kulturou nejen u nás, ale i v ostatních zemích EU a ve světě 6. Kompetence pracovní - zapojujeme žáky do pomoci škole a obci, lesu a okolí - volíme takové formy práce a činnosti, aby odpovídaly věku a zájmům žáků

14 Klíčové kompetence a jejich rozpracování konec 5. ročníku 1. Kompetence k učení Metody a způsoby učení 1.1 -ví, že se lez učit různými způsoby, s pomocí učitele zkouší a vyhodnocuje, které způsoby mu vyhovují a při dalších úkolech používá ty, které se mu osvědčily 1.2 -slušně požádá spolužáky v bezprostředním okolí, aby se ztišili, pokud potřebuje klid, respektuje, když stejný klid potřebují naopak oni potřebuje-li se poradit, dohodne se na podmínkách (místo, čas, doba trvání), pokud dotyčná osoba (spolužák, učitel, jiný dospělý) nechce či nemůže ihned na vyučování se připravuje průběžně a vhodně střídá přípravu a relaxaci Výuka aktivně vstupuje do výuky, je-li pro něho probírané učivo málo srozumitelné, obtížné, příliš lehké, nebojí se zeptat, požádat o vysvětlení nebo o konkrétní příklady - zajímá se o možnosti získání dalších poznatků o tématu, které ho zaujalo přizpůsobí se různým výukovým aktivitám (skupinové vyučování, samostatná práce, projekty apod.) dle zadání učitele - ve spolupráci s učitelem navrhuje svůj způsob učení s porozuměním textu zpracuje pod vedením učitele přiměřeně dlouhé poznámky z učebnice či výkladu a správně si je uspořádá vysvětlí a uvede příklady, jak se může konkrétní učivo, informace nebo dovednost z výuky využít v jeho osobním životě, popř. V dalším studiu nebo v různých zaměstnáních Výsledky učení nebojí se přijít za učitelem a poradit se, jak by mohl své výsledky zlepšit vyhledává odporu, radu a pomoc, v případě, že ji potřebuje, nestydí se chodit na doučování - nezlehčuje nepříznivé hodnocení ze strany učitele, ale chápe jej jako podnět k další práci a učení nevysmívá se ostatním za nesprávné odpovědi rozpozná vlastní chybu a pokusí se zjistit její příčinu s pomocí učitele si předem stanoví základní podmínky, za kterých bude jeho práce úspěšná (odevzdá úkol včas, dodrží předepsanou úpravu a rozsah, správně odpoví na danou otázku, v případě nejasností či různých možností správnost své odpovědi i postu obhájí) - porovná svůj výsledek s předchozím stavem jednoduše popíše, jak pracoval na určitém úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo, co se mu nedařilo nebo v čem udělal chybu, nevyhýbá se otevřenému přiznání chyb, v případě nezvládnutí úkolu se vyrovná s negativní zpětnou vazbou otevřeně diskutuje s učitelem i se spolužáky o svých vědomostech a dovednostech v různých oblastech, případě požádají o radu, o pomoc či doučování

15 rozliší důležité cíle od těch méně důležitých a předem si rozvrhne čas na potřebnou přípravu, plánuje své učení Práce s informacemi vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů, vyhledá informace na internetu, vypůjčí si knihu v knihovně, pracuje s encyklopediemi, osloví vhodné osoby Propojování a využití vědomostí formuluje, jaký význam má získaná informace pro běžný život, propojuje nové získané informace s předešlými zkušenostmi 2. Kompetence k řešení problémů Analýza problémů sám nebo v spolupráci s učitelem žák problém pojmenuje určí, koho a čeho se problém týká odhadne, co způsobuje problém rozpozná, zda se již setkal s podobným problémem identifikuje alespoň jedno místo, které je z hlediska řešení problémů rizikové posoudí, jak by problém viděl někdo jiný Plánování, řešení při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat vytváří a využívá vizuální znázornění jednoduchého problému formuluje jednoduchou hypotézu posoudí, zda může jednoduchý/známý problém vyřešit s tím co ví - pozná, že chybí informace vyřešení jednoduchého problému a alespoň jednu identifikuje navrhne možnosti, kterých by při řešení mohl použít formuluje s pomocí učitele, za jakých podmínek je možné zvolit dané řešení vybírá vhodnější řešení z navržených možností a obhájí je Řešení problémů samostatně nebo s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení problému pokračuje v hledání řešení, i když byl na poprvé neúspěšný nečekána hotové řešení a začíná problém řešit sám či s menší pomocí rozpozná a uvědomí si s menší pomocí spolužáka a učitele chybu řešení a opraví ji pokusí se v případě jednoduchého problému vyvinout novou hypotézu, když s předchozí ukázala mylná

16 Experimentální práce navrhne jednoduchý experiment pro ověření jednoduché hypotézy provádí jednoduchý experiment zaznamenává postup a výsledky jednoduchého experimentu vyhodnocuje výsledky jednoduchého experimentu samostatně nebo s pomocí učitele či spolužáků vyvozuje závěry s poznatků získaných prostřednictvím jednoduchého experimentu Posouzení a aplikace řešení posoudí s pomocí učitele, zda jeho výsledné řešení dává smysl využije výsledná řešení v konkrétních situacích srozumitelně vysvětluje své řešení neukvapuje se ve svých závěrech změní své závěry na základě nových informací vysvětlí konkrétní důsledky výsledných řešení přínosy a nežádoucí dopady 3. Kompetence komunikativní Práce s informacemi (jejich výběr, třídění) v textu, promluvě či jiném záznamu najde ty myšlenky a místa, které jsou vzhledem k zadanému úkolu klíčové, a stručně je shrne v různých zdrojích, které má k dispozici, najde informace, které souvisejí s tématem, o němž s učitelem a spolužákem diskutují pod vedením učitele pozná, které informace v textu si odporují porovná různá tvrzení k danému tématu, pozná, když se od sebe liší k získávání a výměně informací využije základní funkce informačních a komunikačních prostředků a technologií, v dané situaci použije komunikační prostředky nebo technologie, které ovládá Způsob vyjadřování (jeho srozumitelnost a logika) používá termíny a výstižné výrazy, které souvisejí s daným tématem, vysvětlí ostatním termín, který použil, v případě, že mu neporozuměli, dokončuje věty k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků při popisu situací nebo vyprávění příběhu ze života postupuje chronologicky od začátku do konce, najde příčiny a následky dané situace a popíše je Písemný projev svou myšlenku, svůj prožitek nebo příběh podává písemně s jasnou logikou od začátku do konce, neztrácí se v podrobnostech Ústní projev pro jednotlivce i pro celou třídu srozumitelně vysloví svou myšlenku, shrne

17 nejdůležitější informace, které se dočetl Nebo, které vybral z ústního projevu druhého, a stručně a srozumitelně je sdělí ostatním, souvisle a zřetelně vypráví krátký příběh nebo popisuje jednoduchou situaci, uvědomuje si přítomnost posluchačů rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem (dítětem) nebo s dospělým, se známým nebo neznámým člověkem a přizpůsobí tomu svou mluvu když mluví před ostatními, sleduje jejich chování a reaguje na ně mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátům, řeč těla slouží sdělení Naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval, udržuje s mluvčím oční kontakt za pomocí starších osob nebo svých vrstevníků naváže v kolektivu nové kontakty a domluví se s osobami, které dosud neznal když něčemu nerozumí, zeptá, jak to mluvčí myslel odpoví na položenou otázku, řekne svůj názor na věc když s druhým nesouhlasí, řekne mu to tak, aby ho neurazil, zformuluje, proč nesouhlasí přihlásí se o slovo, řídí se pravidly diskuze, která si se skupinou dohodl, v diskuzi upozorní, když něčí vstup nepatří k hlavnímu tématu v diskuzi mluví tak, aby mu ostatní rozuměli 3.21 Přemýšlí o názorech druhých (chce je slyšet, není k nim hluchý) a respektuje, že mohou mít názory odlišné od jeho, přijme, když jiný nesouhlasí s jeho názorem (nezlobí se na něj pro jeho názor) různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky popisuje, co se mu nelíbí na názoru či výsledku práce jiné osoby, nikoliv na osobě samotné hájí svůj názor na věc, zformuluje, proč je o věci přesvědčen, je ochoten svůj názor změnit na základě nových informací pokud je pro něj nějaká komunikace nepříjemná a má pocit, že ho chce někdo o něčem proti jeho vůli přesvědčit, podle situace s ním odmítne komunikaci, popřípadě vyhledá pomoc u staršího spolužáka nebo u dospělého spolupodílí se na utváření pravidel komunikace ve třídě 4. Kompetence sociální a personální Přípravná fáze ve skupině než začne pracovat, probere vlastními slovy s ostatními ve skupině zadaný úkol rozdělí si ve skupině role, které jsou v zadání vymezeny, použije známé role vymezuje s ostatními kritéria dobře odvedené práce upraví pracovní místo, půjčuje pracovní pomůcky dodržuje termín splnění práce, plní dohodnuté termíny stanovené učitelem spolupodílí se na vytvoření pravidel spolupráce, dodržuje dohodnutá pravidla, upozorní na jejich porušení plní jednoduché úkoly s menším počtem kroků, plní jasné role s návodem

18 Realizace práce ve skupině při potížích hledá pomoc nejprve u spolužáků, v knihách, jiných zdrojích v případě nouze, nabízí svoji pomoc postará se o hotové dílo v rámci zadání nebo na pokyn učitele po dobu práce udržuje pracovní pořádek, po skončení práce se postará o úklid Vyhodnocení práce ve skupině hodnotí práci skupiny podle zadaných hledisek pomocí pracovního listu, kritéria připravená učitelem pod vedením učitele nebo pracovního listu navrhuje, co by se příště mohlo dělat stejně, co třeba změnit chválí dříve, než kritizuje, děkuje druhým za pochvalu, bere hodnocení práce jako celé skupiny neodmítá kritiku, nápady ostatních, neposmívá se nezdarům jiných, reaguje na informaci, nikoli na osobu při potížích či nezdaru neshazuje vinu na druhé Podložená volba osobních cílů z nabídky úkolů si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí skupiny v sebehodnotících pracovních listech si s pomocí dospělého volí cíl pro sebezlepšení vyslechne, co mu druzí i učitel o jeho práci říkají, radí se s ostatními, jak zlepšit své další jednání na základě zpětné vazby Emoce pokud jedná impulsivně a nezvládne své chování, omluví se Kompetence občanská Respekt k druhým vyslechne názor druhých až do konce, zdržuje se odsuzujících komentářů, ověřuje si jaký názor na něj mají ostatní a chce znát důvody emocím druhých se neposmívá, nedělá opovržlivé poznámky posuzuje konkrétní jevy podle sebe i pohledem druhých nevyjadřuje se opovrhlivě ani s předsudky o skupinách lidí a jejich příslušníků Pravidla s pomocí dospělého vytváří a formuluje pravidla společenského soužití (třída, kroužek) - pravidla dodržuje, popř. přijímá sankce z důsledku jejich nedodržení chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí

19 Odmítání násilí v konfliktní situaci navrhuje, jak by bylo vhodné jednat připomíná pravidla soužití snaží se získat pomoc pro napadeného spolužáka, všímá si křivdy a neoplácí ji pomáhá spolužákům, i když nejsou kamarádi, učiteli, bližním, rodičům navrhuje konkrétní cestu k odstranění nešvarů, problémů Samostatné jednání za pomoci učitele žák ve skupině posuzuje, zda má dost informací k tomu, aby se mohl rozhodnout Respekt k právům jedince nad návrhy ostatních o společných záležitostech uvažuje a neodmítá je rovnou posuzuje, jak v reálné životní situace, kterou prožil, byla respektována nebo porušována jeho práva - využije spolupráce s dospělým v situaci, kde svá práva nemůže uplatnit sám pokud nezná důvody pro to, co je mu jako dítěti zakázáno nebo není dopřáno, požádá o vysvětlení, trpělivě vyslechne a respektuje Udržitelnost života respektuje základní jednoduchá pravidla trvale udržitelného života Krizové situace zná telefonní čísla, místa nebo osoby pro přivolání pomoci, ví jak přivolá pomoc, případně ji poskytne v kritických situacích bez zmatku počká na instrukce, nebo si najde vhodnou osobu, která mu pomůže vyhýbá se známým nebezpečím v okolí bydliště a školy, řídí se radami a doporučeními dospělých v tom, jak předcházet rizikům (výška, hloubka, dopravní provoz, nebezpečné látky a zařízení) Vztah ke kulturnímu dědictví osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalosti o místu, neničí památky, podílí se na výzdobě ke hře a i spolupráci přijímá ostatní a neodmítá nikoho navštěvuje kulturní události v obci Kompetence pracovní Plánování naplánuje s pomocí učitele dílčí činnosti nutné ke splnění úkolu a s pomocí učitele

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

I. Identifikační údaje

I. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULČICE Obsah I. Identifikační údaje. 1 II. Charakteristika školy... 3 III. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy... 7 B. Výchovné a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní a mateřská škola Stupno Stupno 62 4.verze upravena k 2.9.2013 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy a ŠVP 2. 1 Charakteristika školy..5

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Pojďme, budeme na sebe hodní! předkladatel: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Lánov Dolní

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KUK komunikace - učení - kooperace

KUK komunikace - učení - kooperace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUK komunikace - učení - kooperace ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Předškolní 420/5, Praha Kunratice, 148 00 Tel.: 261097211, e-mail: skola@zskunratice.cz, web:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

Školní vzdělávací program. Začít spolu. Účinnost od 01. 09. 2006 Platný pro školní rok 2009/2010

Školní vzdělávací program. Začít spolu. Účinnost od 01. 09. 2006 Platný pro školní rok 2009/2010 Školní vzdělávací program Začít spolu Účinnost od 01. 09. 2006 Platný pro školní rok 2009/2010 Základní a Mateřská škola Bošovice,okres Vyškov, příspěvková organizace, Školní 106, 683 55 Bošovice, tel.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více