PRVák program rozvojového vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVák program rozvojového vzdělávání"

Transkript

1 PRVák program rozvojového vzdělávání Období realizace Popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení) Definice cílové skupiny, které bude realizace projektu určena a charakteristika dalších zainteresovaných stran Záměr, cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení, kvantifikace měřitelných výstupů)... 4 Záměr projektu... 4 Cíle projektu... 4 Výstupy projektu Indikátory výstupů projektu Postup realizace projektu (přehled aktivit, jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap) A) Popis 1. modulu Mateřské školy... 6 B) Popis 2. modulu Základní školy... 8 C) Popis 3. modulu Střední školy Personální zajištění realizace projektu (role a kvalifikační předpoklady jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti) Zhodnocení rizik a předpokladů

2 1. Popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení) Humanitární organizace ADRA realizuje Program rozvojového vzdělávání PRVák již od roku Uţ před tímto rokem ADRA realizovala na školách dílčí vzdělávací aktivity s rozvojovou tematikou. V roce 2006 byly všechny vzdělávací aktivity spojeny v Program PRVák, který se za čtyři a půl roku své působnosti velmi rozrostl. V roce 2010 nám byl v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta přiznán tříletý projekt na období 2010 až V rámci Programu rozvojového vzdělávání PRVák realizujeme programy s rozvojovou tématikou od mateřských, přes základní a střední, až po vysoké školy. Uţ od roku 2006 se kromě programů pro ţáky zaměřujeme na školení učitelů na základních školách (1. i 2. stupně) a od roku 2009 začínáme školit i učitele na mateřských školách. Kromě školení stávajících učitelů se zaměřujeme i na budoucí učitele. Mnoţství našich lektorů jsou budoucí (a někdy i současní) učitelé, kteří u nás mají možnost praxe. Tuto praxi nabízíme studentům na oboru Primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a studentům oboru neziskový sektor na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Kromě nabytých zkušeností v rozvojovém vzdělávání je velkou výhodou Programu PRVák rozsáhlá lektorská základna. Lektorů, kteří vedou semináře a programy, je v současné době kolem 40ti. Všichni lektoři prošli vstupním školením a jsou dále průběţně školeni. Tito lidé lektorují pro Program PRVák uţ dlouhou dobu a jsou velmi kvalitní. Značným pozitivem Programu PRVák je i to, ţe díky svým lektorům pocházejícím z celé České republiky je moţné výukové programy a semináře realizovat po celé České republice. Neomezujeme se tedy jen na Prahu a na Střední Čechy, kde je nabídka rozvojového vzdělávání veliká, ale i na regiony, kde nabídka rozvojového vzdělávání omezenější. Za čtyři a půl roku si Program PRVák vytvořil svoje know how, jak připravovat a vést programy na rozvojová témata, a svoje metodické materiály (omalovánky pro děti na MŠ, metodika pro učitele na ZŠ). Toto know how spolu s metodickými materiály předává na seminářích pro učitele na základních a mateřských školách. V rámci programu také fungují 2

3 internetové stránky, kde se průběţně snaţíme vyvěšovat informace k rozvojovému vzdělávání určené učitelům a ostatním zainteresovaným cílovým skupinám. O Program PRVák je rok od roku větší zájem. S desítkami mateřských, základních a středních škol byla od roku 2006 navázána hlubší spolupráce. Nové výukové programy vznikají podle aktuální potřeby škol a ve spolupráci s pedagogy. Zaznamenali jsme zájem u mateřských škol o semináře pro učitele. Učitelé mateřských škol jsou, co se týče rozvojového vzdělávání, více méně opomíjení. Přitom učitelé mateřských škol mají velký zájem a také prostor na zapojení rozvojového vzdělávání do výuky. Základní školy mají díky Rámcovému vzdělávacímu programu o semináře týkající se rozvojového vzdělávání rovněţ velký zájem. Na seminářích se mimo jiné mohou dozvědět, jak propojit rozvojové vzdělávání s průřezovým tématem Myšlení v evropských a globálních souvislostech. Program PRVák si klade za cíl nenásilnou formou tří praktických modulů (mateřské, základní a střední školy) přispět k rozšíření rozvojového vzdělávání na českých školách, a to na všech úrovních školského systému, aby došlo k formování povědomí o této problematice jiţ od raného věku. To, ţe program rozvojového vzdělávání PRVák znamená určitou kvalitu, potvrzuje také fakt, ţe nad programem převzalo v roce 2008 záštitu IC OSN v Praze. 2. Definice cílové skupiny, které bude realizace projektu určena a charakteristika dalších zainteresovaných stran Program PRVák je určený několika cílovým skupinám. V první řadě se program zaměřuje na učitele základních a mateřských škol, pro které jsou pořádány semináře o rozvojovém vzdělávání. V druhé řadě se program soustředí na děti, žáky a studenty na mateřských, základních a středních školách. Pro tyto cílové skupiny jsou připravovány programy (90 min aţ celodenní programy) na školách (MŠ, ZŠ, SŠ), programy na školách v přírodě (ZŠ), letní příměstské tábory (děti na 1. stupni ZŠ), výtvarná soutěţ (děti na 1. stupni ZŠ). Pro studenty středních škol je rovněţ organizován dobrovolnický klub, v rámci kterého studenti realizují různé dobrovolnické aktivity. Další cílovou skupinou jsou studenti na vysokých školách, často budoucí učitelé, pro které je připraven seminář o rozvojovém vzdělávání (Fakulta humanitních studií UK), Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, nebo kterým je nabízena praxe na školách (Pedagogická fakulta UK). 3

4 Mezi další zainteresované strany patří: - Katedra oboru Studia občanského sektoru, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova - Katedra oboru Primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě - Spolupracující neziskové organizace Jules a Jim, o.s. - Dobrovolnické centrum Lékořice (Fakultní Thomayerova nemocnice) - Nakladatelství Fraus, s.r.o. 3. Záměr, cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení, kvantifikace měřitelných výstupů) Záměr projektu Záměrem projektu je zvýšit zapojení dětí, žáků, studentů a jejich rodičů do rozvojové problematiky. Tomuto záměru napomůţe především školení učitelů, takzvaných multiplikátorů, kteří rozvojové vzdělávání následně zapojí do své výuky a do školních vzdělávacích programů. Prostřednictvím programů na rozvojová témata pro děti, ţáky a studenty předpokládáme, ţe se o problematice rozvojového vzdělávání alespoň z části dozví také jejich rodiče a ţe děti, ţáci a studenti alespoň z jedné čtvrtiny oslovených škol se zapojí do dobrovolnických aktivit (například aktivním zapojením v dobrovolnickém klubu, sponzorováním dětí z rozvojových zemí, kupováním Fair Trade výrobků, účastí na akcích ČPCH, organizace ADRA a dalších organizací, které se zabývají rozvojovou problematikou či jinou dobrovolnickou činností). Cíle projektu Jako hlavní cíle projektu jsme stanovili dva cíle, které se navzájem podmiňují. Prvním cílem projektu je zvýšit informovanost dětí, žáků a studentů o rozvojové problematice. Cílem není však jen zvýšení znalostí na dané téma, ale i vybudování určitých dovedností a postojů u těchto skupin. Druhým cílem projektu je zapojit rozvojové vzdělávání do školních vzdělávacích programů. Pokud se nám podaří přes školení učitelů zapojit rozvojové vzdělávání do školních vzdělávacích programů, přispějeme tím samozřejmě i k naplnění prvního cíle, tedy zvýšení informovanosti dětí, ţáků a studentů o rozvojové problematice. 4

5 Výstupy projektu Mateřské školy 1.1 Děti a učitelé, kteří prošli programem MŠ Základní školy 2.1 Ţáci a učitelé, kteří prošli programem ZŠ a ţáci, kteří se zúčastnili ŠVP 2.2 Děti, které se zúčastnily táborů 2.3 Školy a veřejnost zapojené do výtvarné soutěţe Střední školy 3.1 Studenti, kteří prošli programem SŠ 3.2 Studenti zapojeni do středoškolského dobrovolnického klubu Vysoké školy 3.3 Studenti, kteří prošli kurzem GRV na FHS UK Společné výstupy 4.1 Metodické materiály pro MŠ, ZŠ a SŠ Indikátory výstupů projektu Mateřské školy dětí a 100 učitelů na 30ti navštívených MŠ Základní školy ţáků a 250 učitelů na 25ti navštívených ZŠ a 60 ţáků na ŠVP 70 dětí na 2 táborech dětí zapojených do soutěţe a 500 výtisků publikace k výtvarné soutěţi Střední školy studentů na 25ti navštívených SŠ 15 dobrovolníků zapojených do dobrovolnického klubu, 5 aktivit realizovaných dobrovolnickým klubem 15 účastníků kurzu globálního rozvojového vzdělávání na FHS UK Společné výstupy ks omalovánek a 200 ks metodického materiálu pro učitele 5

6 4. Postup realizace projektu (přehled aktivit, jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap) Vzdělávací program je realizován ve třech dílčích částech (modul 1-3). Program kaţdého modulu je přizpůsoben věkové kategorii cílových skupin, aby byla podchycena všechna období dítěte a mladého člověka důleţitá pro vytváření správných postojů k rozvojové problematice (např. k otázkám solidarity, globální propojenosti problémů, sociálním otázkám, atd.). Důraz je kladen na práci s učiteli, kteří budou následně sami vyuţívat metod RV ve svých hodinách a zavádět témata RV do školních vzdělávacích programů. A) Popis 1. Modulu Mateřské školy Aktivity 1. modulu Semináře pro učitele MŠ Programy pro děti MŠ Školení pro lektory MŠ Semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele na MŠ V návaznosti na výukové programy pro děti byl v roce 2009 vytvořen koncept čtyřhodinového semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele na MŠ a v roce 2010 začaly tyto semináře probíhat na MŠ. Jedná se o cílovou skupinu, pro kterou v České republice existuje málo metodických materiálů z oblasti rozvojového vzdělávání. Dosavadní úspěch výukových programů ADRA na úrovni MŠ a konzultace s učiteli ovšem vypovídá o tom, ţe o témata rozvojového vzdělávání je na této úrovni vzdělávání velký zájem. Na semináři se učitelé blíţe seznámí s konceptem rozvojového vzdělávání, základními tématy, která vyplývají z deklarace Rozvojové cíle tisíciletí, pouţívanými metodami a materiály. Důraz je kladen na praktickou úroveň, tedy na moţnosti a způsoby zapojení těchto témat do výuky a přípravy vzdělávacích programů. Důleţitým tématem je souvislost s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Učitelé se dozvědí o tom, jak souvisí témata RV s jednotlivými vzdělávacími oblastmi, které jsou v rámcovém vzdělávacím programu zmíněny. Učitelé po skončení semináře rovněţ obdrţí certifikát o absolvování semináře. V současné době usilujeme o udělení akreditace MŠMT. 6

7 Na přípravě seminářů se podílejí členové pracovní skupiny k semináři, pedagogové a spolupracovníci programu PRVák s praktickými zkušenostmi s cílovou skupinou předškoláků. Při vytváření struktury ADRA čerpá ze zkušeností se semináři pro učitele na základních školách. Učitelé, kteří se semináře zúčastní, mají moţnost dále konzultovat své zkušenosti mezi sebou navzájem, sdílet své nápady a praktické poznatky a mohou se zapojit do pracovní skupiny RV, která se podílí například na přípravě dalších omalovánek a metodických materiálů v rámci programu PRVák a slouţí jako prostor pro setkávání a sdílení. Výukové programy pro děti na MŠ V rámci 1. modulu jsou od roku 2006 nabízeny výukové programy pro děti předškolního věku a raného školního věku (poslední ročníky mateřské školy a první třída základní školy). Výběr témat výukových programů je samozřejmě upraven podle věku dětí. V rámci programů by si děti měly uvědomit, ţe existují jiné země, neţ je ta naše, a jiné světadíly, neţ je Evropa. Měly by si uvědomit, ţe existují různí lidé, kteří různě vypadají, různě se oblékají, bydlí v různých obydlích, mají různé zvyky, různé tradice, různá náboţenství apod. Na druhou stranu by si však měly uvědomit, ţe všichni lidé jsou si podobní a všichni mají stejné potřeby jako mít co jíst, mít kde spát a být někým milován. Nejlépe se tyto odlišnosti a podobnosti ukazují na příbězích vrstevníků dětí z jiných zemí. Děti se pak mohou s malým Afričanem nebo Asiatem lépe identifikovat a pochopit tak jeho chování. Rovněţ použité metody jsou voleny adekvátně věku dětí a odpovídají potřebám cílové skupiny. Lektoři mají pro děti připravené různé hry, písničky, africké tanečky, vyrábění všemoţných předmětů, malování apod. Na programech pouţívají různé výtvarné pomůcky, fotografie a předměty z exotických zemí. Jako metodický materiál vydala humanitární organizace ADRA sadu omalovánek: Příběh Jakuba a Lenga, Příběh o Aničce a Latifě a Povídání o Tuje a Kláře. Děti si na paralelních příbězích ze ţivota svých vrstevníků mohou uvědomit jak rozdíly, tak podobnosti ţivota dětí z České republiky a z rozvojových zemí. Zároveň jim příběh ukáţe, ţe sebemenší pomoc můţe učinit někoho na druhém konci světa šťastným - Leng z Kambodţy dostane za Jakubových 10 korun pastelky, Aniččina třída začne sponzorovat Latifu z Keňi, aby mohla začít chodit do školy, a Tuja z Mongolska získá novou kamarádku Klárku, se kterou si můţe dopisovat. Kromě omalovánek lektoři mimo jiné vyuţívají metodický materiál Watoto Světem k jiným dětem zaměřený na několik příběhů dětí z rozvojových zemí, který vydala Společnost pro Fair Trade a metodický materiál Carly zaměřený na uprchlickou tématiku, který vydalo Sdruţení pro příleţitosti mladých migrantů Meta ve spolupráci s UNHCR. 7

8 Výukové programy pro děti na mateřských školách mohou mít různou délku (od hodinových po celodenní) a mohou být jednorázové nebo navazující. Záleţí vţdy na zájmu dané školy. Programy na mateřských školách jsou realizovány lektory humanitární organizace ADRA, kteří mají zkušenosti se vzděláváním, prací s dětmi a mládeţí a rozvojovými zeměmi a zároveň prošli intenzivním školením ADRA. Do programu se mohou zapojit i učitelé mateřských škol. Jejich přítomnost v hodinách či podílení se na přípravě a koncepci programů je vítána. Mohou tak získat inspiraci a jiný pohled na vzdělávání dětí a prohloubí si své znalosti o rozvojové problematice. V rámci programu rozvojového vzdělávání PRVák na mateřských školách humanitární organizace ADRA spolupracuje s katedrou primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Školení pro lektory MŠ (Viz Personální zajištění projektu) B) Popis 2. Modulu Základní školy Aktivity 2. modulu Semináře pro učitele ZŠ Programy pro ţáky ZŠ ŠVP pro ţáky ZŠ Školení pro lektory ZŠ Tábory pro děti Výtvarná soutěţ Vernisáţ a beneficie Publikace k výtvarné soutěţi Semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele na ZŠ V rámci druhého modulu jsou na základních školách pořádány čtyřhodinové semináře, na kterých jsou učitelé blíže seznámeni s problematikou rozvojového vzdělávání. Školení pro učitele se skládá ze dvou částí. V první části semináře se učitelé seznámí se základní teorií týkající se rozvojového vzdělávání: co je to rozvojové vzdělávání, proč je rozvojové vzdělávání důleţité, jak začlenit rozvojové vzdělávání do školního vzdělávacího programu a jaké metody výuky rozvojové vzdělávání vyuţívá. Z témat rozvojového vzdělávání se zdůrazňují především body rozvojových cílů tisíciletí, tedy problematika chudoby a hladu, vzdělávání, nerovnosti pohlaví, dětské úmrtnosti, nemocí (HIV/AIDS, malárie), udrţitelnosti 8

9 ţivotního prostředí atd. Na semináři se rovněţ probírají způsoby zahraniční rozvojové spolupráce, pozornost je věnována taktéţ problematice uprchlictví a menšin, současně s dalšími souvisejícími tématy. V druhé části školení si učitelé vyzkouší několik konkrétních aktivit zaměřených na rozvojovou problematiku, které mohou následně vyuţít ve svých hodinách se ţáky. Nedílnou součástí školení je i vlastní práce učitelů, kde učitelé pracují na konkrétním plánu, jak zapojit rozvojové vzdělávání právě do svých hodin. Cílem seminářů je mimo jiné pomoci učitelům v přípravě průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Semináře pro učitele jsou pořádány v prostorách školy a v termínu, který si škola sama vybere. Na konci semináře učitelé dostávají metodiku rozvojového vzdělávání s terminologií klíčových pojmů rozvojového vzdělávání a s aktivitami na témata související s rozvojovou problematikou a řadu informačních materiálů. Učitelé po skončení semináře rovněţ obdrţí certifikát o absolvování semináře. Semináře pro učitele jsou od roku 2009 akreditovány MŠMT. Výukové programy pro žáky na ZŠ Kromě seminářů pro učitele se na základních školách konají programy pro žáky zaměřené na rozvojovou problematiku. Ţáci na základních školách se tak prostřednictvím interaktivních aktivit seznámí s problémy rozvojových zemí, otázkami chudoby a nerovnosti, rozvojovými cíly tisíciletí a významem rozvojové spolupráce. Pozornost je věnována také problematice uprchlictví a menšin. Programy mají v ţácích vzbudit zájem o danou problematiku, motivovat je a pomáhat jim vytvářet si vlastní názor. V roce 2009 jsme vytvořili novou koncepci výukových programů. Odklonili jsme se od krátkých 45ti a 90ti minutových programů a vytvořili jsme koncepci tzv. tematických dnů (něco jako projektové dny). Pro první stupeň trvá tematický den 5 vyučovacích hodin a pro druhý stupeň šest vyučovacích hodin. Tematické dny jsou zaměřené na šest určitých témat z rozvojové problematiky: globalizace, chudoba, kulturní rozmanitost, migrace, udrţitelnost ţivotního prostředí a lidská práva. Pracuje se s interaktivními metodami a záţitkovou pedagogikou, přičemţ důraz je kladen na aktivní zapojení ţáků. Vyuţívají se rovněţ fotografie a krátký filmový materiál. 9

10 Programy na školách v přírodě pro žáky ZŠ V roce 2009 byla vytvořená koncepce programů na školy v přírodě (od jednodenního aţ po pětidenní program). Programy na školách v přírodě mají outdoorovější náplň a obsahují i pohybové aktivity a aktivity určené do venkovního prostředí. V rámci programu si ţáci vyzkouší delší aktivity zaměřené na rozvojové země, které z důvodů náročnosti není moţné pořádat ve školách. Na školách v přírodě mají moţnost se věnovat rozvojovým tématům do hloubky tak, jak by to běţné vyučování na škole neumoţnilo. Programy na školy v přírodě byly vytvořené ve dvou verzích pro první a pro druhý stupeň. Na školách v přírodě se intenzivně pracuje i s učiteli, kteří se do programu se ţáky aktivně zapojují. Školení a supervize pro lektory ZŠ (Viz Personální zajištění projektu) Letní příměstské tábory pro děti V rámci programu rozvojového vzdělávání se budou i v létech 2011 a 2012 konat opět dva příměstské tábory pro děti prvního stupně ZŠ (5 aţ 12 let). Příměstské tábory jsou zaměřené na problematiku rozvojových zemí, témata jsou však přizpůsobena věku dětí. V rámci šesti dní mají děti moţnost formou společných her a výletů proputovat pět rozvojových zemí a dozvědět se, jak se ţije lidem jinde na světě. Děti na táboře tráví celý den (od 9:00 do 17:00) a na noc se vracejí domů. V sobotu, poslední den tábora, probíhá společný program pro rodiče a děti. Kaţdé léto proběhne jeden tábor v areálu Kulturního centra Zahrada a druhý, konaný ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Lékořice, v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice. Výtvarná soutěž Jako kaţdým rokem se i v letech 2011 a 2012 budou konat výtvarné soutěţe. Tyto výtvarné soutěţe jsou zaměřené na ţáky prvního stupně základních škol. Soutěţí se mohou zúčastnit základní školy, umělecké školy nebo jednotlivci. Soutěţe začínají v únoru a končí v dubnu. V květnu porota vybere nejlepší obrázky a na začátku června se koná slavnostní vernisáž spojená s tiskovou konferencí. K výtvarným soutěţím budou opět vytištěny publikace s výherními obrázky doplněné o několik zajímavých příběhů lidí z rozvojových zemí. C) Popis 3. Modulu Střední školy Aktivity 3. modulu 10

11 3.1.1 Programy pro studenty SŠ Školení pro lektory SŠ Středoškolský dobrovolnický klub ADRA Kurz RV na FHS UK Programy pro studenty středních škol Cílem třetího modulu je u středoškolských studentů rozšířit odborné znalosti o rozvojových zemích a rozvojové spolupráci, o principech zahraniční rozvojové spolupráci a roli mezinárodních organizací. Konečným cílem je vzbudit u studentů aktivní zájem o rozvojovou problematiku, budovat smysl pro spoluzodpovědnost a povzbudit je k angaţovanosti v rámci občanského sektoru (například formou zapojení do středoškolského dobrovolnického klubu ADRA). Středním školám, odborným učilištím a gymnáziím po celé České republice jsou nabízeny výukové programy, které jim mohou usnadnit zapojování rozvojových témat do výuky, předávání informací o aktuálních rozvojových tématech a osobnostní rozvoj studentů a studentek středních škol. Nabídka výukových programů pro střední školy zahrnuje 14 témat (viz příloha), přičemţ tři programy jsou nabízeny i v angličtině (nabídka programů v angličtině je průběţně aktualizována). Standardní délka programu je 90 minut s moţností program rozšířit podle potřeb pedagoga a třídy. Programy jsou zaměřeny na témata humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, ţivota v rozvojových zemích a chudoby ve světě, propojenost jednotlivých regionů světa a jejich vzájemné ovlivňování, vztahy zemí rozvojových a rozvinutých, ekonomiku rozvojových zemí, spravedlivý obchod, a další. Jednotlivá rozvojová témata jsou studentům přiblíţeny formou příkladů (např. popis situace v určité zemi a probíhající či navrhované způsoby řešení, specifikace role zahraniční rozvojové spolupráce a úvod do struktury zahraniční rozvojové spolupráce ČR). Programy probíhají interaktivní formou a vyuţívají moderních výukových metod, přičemţ důraz je kladen na aktivní participaci studentů v programu, na diskusi a posilování kritického myšlení. Kromě klasických výukových programů nabízí třetí modul i moţnost projektových dnů zaměřených na rozvojové země a jednotlivá rozvojová témata, s nimiţ má ADRA zkušenost. Pro školy, které jiţ zavedly výuku v souladu s Rámcově vzdělávacím programem, mohou nabízené výukové programy usnadnit začlenění rozvojových témat do výuky a pomoci při naplňování průřezových témat. V případě gymnaziálních průřezových témat se výukové programy PRVáku prolínají zejména s obsahem průřezového tématu Myšlení v globálních a evropských souvislostech. Programy však tématicky přesahují i do dalších průřezových témat. V případě průřezových témat středního odborného vzdělávání lze programy PRVáku úspěšně 11

12 zařadit do průřezového tématu - Občan v demokratické společnosti, nicméně lze opět najít široký přesah i do ostatních průřezových témat. Spolupráce s pedagogy: Pedagogové jsou při výukových programech často přítomni a programy třetího modulu mohou tedy prohloubit jejich znalosti o rozvojové problematice a poskytnout inspiraci do hodin výuky, zejména pak v jiţ zmíněných průřezových tématech. Pedagogům je poskytnuta metodická příručka programu pouţívaná i v rámci 2. modulu a je jim nabídnuta moţnost konzultací s lektory programu PRVák. Školení a supervize pro lektory SŠ (Viz Personální zajištění projektu) Středoškolský dobrovolnický klub ADRA Protoţe cílem programu PRVák je nejen získat lepší znalosti a informace o současných globálních problémech, ale také vzbudit u studentů aktivní zájem o rozvojovou spolupráci a dobrovolnictví, je mladým lidem nabízena moţnost aktivně se zapojit v rámci občanského sektoru. Studenti, kteří projdou výukovými programy a projeví zájem, se mohou zapojit do studentského dobrovolnického klubu (SDK ADRA). Klub funguje jako otevřená skupina mladých lidí, kteří realizují vlastní dobrovolnickou činnost, akce, besedy či jiné programy a vypomáhají s prezentačními akcemi organizace ADRA a programu PRVák. Myšlenka SDK ADRA je postavena na slovech kulturní antropoloţky Margaret Mead: Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka nadšených a obětavých lidí může změnit svět. Ve skutečnosti jsou jediní, kterým se to kdy podařilo. Volitelný předmět pro studenty kombinovaného studia Katedry studií občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy Třetí modul také propojuje střední školy s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, se kterou ADRA spolupracuje jiţ od roku V tomto roce bude, podobně jako v roce 2010, 15ti studentům kombinovaného studia Katedry studií občanské společnosti nabídnut volitelný předmět Globální rozvojové vzdělávání. Tento předmět má za cíl představit koncept globálního rozvojového vzdělávání, nastínit jeho místo v české vzdělávací soustavě a zaměřit se na roli nestátních neziskových organizací v procesu integrace témat GRV do výuky. V první části výuky se studenti dozvědí o teoretickém rámci GRV, cílech, pouţívané terminologii a základních východiscích. Témata GRV, jako je například globalizace, 12

13 mezinárodní obchod, chudoba, země třetího světa, či rozvoj, budou představena formou diskuse a s vyuţitím názorných interaktivních metod. V druhé části výuky se studenti blíţe seznámí s metodami GRV a neziskovými organizacemi, které na poli GRV působí v České republice. Studenti v rámci tohoto předmětu navštíví neziskové organizace věnující se GRV a z této návštěvy vypracují reflexi. Budou mít také moţnost navštívit výukové programy PRVák na středních školách, které následně budou hodnotit z pohledu vyuţitých metod a teoretických konceptů. Výuka bude realizována ve dvou blocích v časové dotaci 2 x 90 minut a bude jej vyučovat Mgr. Petra Antošová. Od roku 2010 na Fakultě humanitních studií probíhá také prezenční kurz Úvod do rozvojových studií, který rovněţ vede Mgr. Petra Antošová. Tisk metodického materiálu (včetně omalovánek pro MŠ, ZŠ a SŠ) (Viz popis jednotlivých modulů) Zpoplatnění programů V září 2008 jsme zpoplatnili výukové programy na SŠ jeden 90ti minutový výukový program za 400 Kč. K tomuto kroku nás vedlo několik důvodů. Tím, ţe se programy zpoplatnily touto částkou, si školy začaly programů více váţit (co je zadarmo, toho si většinou lidé neváţí). Druhým důvodem byl velký zájem o programy a třetím důvodem vzrůstající kvalita programů. Tato částka však zdaleka nepokryje náklady na výukový program, náklady na jeden výukový program jsou často aţ 1000 Kč. Od roku 2010 jsme se rozhodli zpoplatnit i výukové programy, tematické dny pro ţáky a školy v přírodě na ZŠ. Výukové programy na MŠ a semináře pro učitele na MŠ a ZŠ zpoplatněny nebyly a zatím se to neplánuje. Peníze vybrané za zrealizované programy jsou pouţity na kofinancování projektu. 5. Personální zajištění realizace projektu (role a kvalifikační předpoklady jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti) Celkovou koordinaci projektu zajišťují dvě koordinátorky - Kristýna Fialová (MŠ a ZŠ) a Jarmila Szkutová (SŠ), které mají obě dlouhodobé pedagogické zkušenosti a zároveň mají zkušenosti s rozvojovou tématikou. Hlavní vedoucí Programu PRVák zůstává (byť na zmenšený úvazek) Petra Antošová. Výukové programy na školách má na starosti Eva Vítková. 13

14 Vedení seminářů pro učitele a vedení výukových programů na MŠ, ZŠ a SŠ mají na starosti lektoři. Lektorů, kteří lektorují pro Program PRVák je v současné době kolem 40ti. Velká část lektorů spolupracuje na tomto programu uţ od začátku. Značná část lektorů jsou studenti pedagogických oborů nebo uţ vystudovaní pedagogové. Svojí praxi si u nás plní například studenti primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, studenti Fakulty humanitních studií UK v Praze. Všichni lektoři nejdříve absolvovali intenzivní jedno aţ tří denní úvodní seminář a dále se v průběhu roku účastní dalších vzdělávacích seminářů na různá témata z rozvojové oblasti nebo z lektorských dovedností. Na školení lektorů spolupracujeme s mnoţstvím odborníků (např. PhDr. Soňa Koťáková z Pedagogické fakulty UK primární pedagogika, Mgr. Dana Moree z katedry Studií občanské společnosti FHS UK lektorské dovednosti, interkulturní vzdělávání, Mgr. Jakub Švec z o.s. Odyssea lektorské dovednosti atd.). Lektoři se také mohou zapojit do videotréninku interakcí. V rámci svých hodin jsou natočeni videotrenérem, aby mohli, na základě rozboru z natáčení, dále zdokonalovat své komunikační a lektorské dovednosti. V roce 2008 byl v rámci programu PRVák, z lektorů a dalších spolupracovníků, zformován tým odborníků řešitelský tým, který se bude nadále podílet na přípravě metodických materiálů a přípravě a realizaci výukových programů a seminářů pro učitele. Řešitelský tým, sloţený z pedagogů a odborníků na rozvojová témata, slouţí jako garant kvality poskytovaných programů a materiálů. Složení řešitelského týmu je následující (ţivotopisy viz příloha): Mgr. Petra Antošová, vedoucí zahraničního a vzdělávacího oddělení ADRA Mgr. Kristýna Fialová, koordinátorka 1. a 2. modulu (MŠ a ZŠ) Mgr. Jarmila Szkutová, koordinátorka 3. modulu (SŠ) Bc. Eva Vítková, koordinátorka výukových programů (ZŠ a SŠ) Mgr. Olga Píclová, lektorka na MŠ Mgr. Tomáš Retka, lektor na MŠ Mgr. Lenka Činčalová, lektorka na MŠ a ZŠ Mgr. Barbora Malíková, lektorka na ZŠ Mgr. Lenka Hlavičková, lektorka na ZŠ a SŠ Mgr. Magdalena Topiarzová, lektorka na ZŠ a SŠ M.A. Iva Petříčková, lektorka na ZŠ a SŠ Bc. Martina Kollerová, lektorka na ZŠ a SŠ Bsc. Dita Chapman, lektorka na ZŠ a SŠ Bc. Tereza Podrouţková, lektorka na ZŠ a SŠ 14

15 Bc. Petra Kunčíková, lektorka na ZŠ a SŠ 6. Analýza rizik a předpokladů Úspěšnost Programu PRVák závisí především na zájmu vedení a učitelů na MŠ, ZŠ a SŠ zapojit rozvojové vzdělávání do výuky a do školních vzdělávacích programů. Pro realizaci projektu je podmínkou, aby učitelé na MŠ a ZŠ měli zájem o naše semináře pro učitele a aby na MŠ, ZŠ a SŠ byl zájem o naše programy pro děti, ţáky a studenty. Z našich zkušeností však vyplývá, ţe zájem škol jak o semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele, tak o výukové programy na rozvojová témata pro děti, ţáky a studenty, roste. Velká část škol je například ochotná za takové programy i platit. Zájem škol o semináře pro učitele a výukové programy pro ţáky také umocňují rámcové vzdělávací programy. V těchto rámcových vzdělávacích programech lze rozvojové vzdělávání najít především v průřezovém tématu Myšlení v Evropských a globálních souvislostech. Důleţitou podmínkou úspěšnosti projektu je také ochota dětí, ţáků, studentů po absolvování výukových programů zapojit se do dobrovolnických aktivit (například dobrovolnický klub). Úspěšnost Programu PRVák je také podmíněna volbou vhodných témat a metod pro různé věkové skupiny. Program PRVák se snaţí v kaţdém ze tří modulů zohledňovat schopnosti vyučovaných vzhledem k jejich věku. Zejména v prvním modulu pro děti posledního ročníku mateřské školy a prvního ročníku základní školy jsou velmi opatrně voleny metody a témata tak, aby děti byly schopny rozvojovou problematiku uchopit. Tento způsob byl zvolen za účelem předcházení rizik, která jsou uvedena v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání: výběr a nabídka témat, která jsou ţivotu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky vyuţitelná. U dalších věkových skupin se snaţíme předcházet tomu, aby ţáci a studenti povaţovali tématiku za nudnou, opět především volbou metod. Hojně vyuţíváme vizuálních materiálů a konkrétních příkladů, které činí problematiku nejen snáze uchopitelnou, ale také atraktivnější. To samé platí i na seminářích pro učitele. Zároveň volíme lektory, kteří mají sami zkušenosti z rozvojových zemí, o tématice jsou tedy schopni zasvěceně hovořit a zároveň mají odpovídající pedagogické či lektorské zkušenosti a dovednosti. 15

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských v základním vzdělávání METODICKÁ PODPORA Výchova k myšlení v evropských Výchova k myšlení v evropských Výchova k myšlení v evropských a globálních

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Šička Prem Sreyroth z Kambodže Co přináší globální rozvojové vzdělávání pedagogům? Získáte kompetence pro rozvíjení

Více

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

kaţdoročně zapojuje do veřejných sbírek Tříkrálová sbírka (problematika chudoby, charitativní práce, humanitární pomoci), Český den proti rakovině

kaţdoročně zapojuje do veřejných sbírek Tříkrálová sbírka (problematika chudoby, charitativní práce, humanitární pomoci), Český den proti rakovině Mgr. Zlata Steuerová ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457, IČ 70645469, IZO 102008469 Tel./fax: 554641746, MT:702020296, e-mail:steuerova@zsjindrichov.cz,

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 19. 6. 2014 a školská rada dne 25. 6. 2014. Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Často kladené dotazy žadatelé

Často kladené dotazy žadatelé Často kladené dotazy žadatelé Projektové: 1. Kdo může žádat o podporu z OP VK? Odpověď: V případě podpory z globálních grantů realizovaných Jihočeským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více