PRVák program rozvojového vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVák program rozvojového vzdělávání"

Transkript

1 PRVák program rozvojového vzdělávání Období realizace Popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení) Definice cílové skupiny, které bude realizace projektu určena a charakteristika dalších zainteresovaných stran Záměr, cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení, kvantifikace měřitelných výstupů)... 4 Záměr projektu... 4 Cíle projektu... 4 Výstupy projektu Indikátory výstupů projektu Postup realizace projektu (přehled aktivit, jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap) A) Popis 1. modulu Mateřské školy... 6 B) Popis 2. modulu Základní školy... 8 C) Popis 3. modulu Střední školy Personální zajištění realizace projektu (role a kvalifikační předpoklady jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti) Zhodnocení rizik a předpokladů

2 1. Popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a vyhodnocení) Humanitární organizace ADRA realizuje Program rozvojového vzdělávání PRVák již od roku Uţ před tímto rokem ADRA realizovala na školách dílčí vzdělávací aktivity s rozvojovou tematikou. V roce 2006 byly všechny vzdělávací aktivity spojeny v Program PRVák, který se za čtyři a půl roku své působnosti velmi rozrostl. V roce 2010 nám byl v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta přiznán tříletý projekt na období 2010 až V rámci Programu rozvojového vzdělávání PRVák realizujeme programy s rozvojovou tématikou od mateřských, přes základní a střední, až po vysoké školy. Uţ od roku 2006 se kromě programů pro ţáky zaměřujeme na školení učitelů na základních školách (1. i 2. stupně) a od roku 2009 začínáme školit i učitele na mateřských školách. Kromě školení stávajících učitelů se zaměřujeme i na budoucí učitele. Mnoţství našich lektorů jsou budoucí (a někdy i současní) učitelé, kteří u nás mají možnost praxe. Tuto praxi nabízíme studentům na oboru Primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a studentům oboru neziskový sektor na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Kromě nabytých zkušeností v rozvojovém vzdělávání je velkou výhodou Programu PRVák rozsáhlá lektorská základna. Lektorů, kteří vedou semináře a programy, je v současné době kolem 40ti. Všichni lektoři prošli vstupním školením a jsou dále průběţně školeni. Tito lidé lektorují pro Program PRVák uţ dlouhou dobu a jsou velmi kvalitní. Značným pozitivem Programu PRVák je i to, ţe díky svým lektorům pocházejícím z celé České republiky je moţné výukové programy a semináře realizovat po celé České republice. Neomezujeme se tedy jen na Prahu a na Střední Čechy, kde je nabídka rozvojového vzdělávání veliká, ale i na regiony, kde nabídka rozvojového vzdělávání omezenější. Za čtyři a půl roku si Program PRVák vytvořil svoje know how, jak připravovat a vést programy na rozvojová témata, a svoje metodické materiály (omalovánky pro děti na MŠ, metodika pro učitele na ZŠ). Toto know how spolu s metodickými materiály předává na seminářích pro učitele na základních a mateřských školách. V rámci programu také fungují 2

3 internetové stránky, kde se průběţně snaţíme vyvěšovat informace k rozvojovému vzdělávání určené učitelům a ostatním zainteresovaným cílovým skupinám. O Program PRVák je rok od roku větší zájem. S desítkami mateřských, základních a středních škol byla od roku 2006 navázána hlubší spolupráce. Nové výukové programy vznikají podle aktuální potřeby škol a ve spolupráci s pedagogy. Zaznamenali jsme zájem u mateřských škol o semináře pro učitele. Učitelé mateřských škol jsou, co se týče rozvojového vzdělávání, více méně opomíjení. Přitom učitelé mateřských škol mají velký zájem a také prostor na zapojení rozvojového vzdělávání do výuky. Základní školy mají díky Rámcovému vzdělávacímu programu o semináře týkající se rozvojového vzdělávání rovněţ velký zájem. Na seminářích se mimo jiné mohou dozvědět, jak propojit rozvojové vzdělávání s průřezovým tématem Myšlení v evropských a globálních souvislostech. Program PRVák si klade za cíl nenásilnou formou tří praktických modulů (mateřské, základní a střední školy) přispět k rozšíření rozvojového vzdělávání na českých školách, a to na všech úrovních školského systému, aby došlo k formování povědomí o této problematice jiţ od raného věku. To, ţe program rozvojového vzdělávání PRVák znamená určitou kvalitu, potvrzuje také fakt, ţe nad programem převzalo v roce 2008 záštitu IC OSN v Praze. 2. Definice cílové skupiny, které bude realizace projektu určena a charakteristika dalších zainteresovaných stran Program PRVák je určený několika cílovým skupinám. V první řadě se program zaměřuje na učitele základních a mateřských škol, pro které jsou pořádány semináře o rozvojovém vzdělávání. V druhé řadě se program soustředí na děti, žáky a studenty na mateřských, základních a středních školách. Pro tyto cílové skupiny jsou připravovány programy (90 min aţ celodenní programy) na školách (MŠ, ZŠ, SŠ), programy na školách v přírodě (ZŠ), letní příměstské tábory (děti na 1. stupni ZŠ), výtvarná soutěţ (děti na 1. stupni ZŠ). Pro studenty středních škol je rovněţ organizován dobrovolnický klub, v rámci kterého studenti realizují různé dobrovolnické aktivity. Další cílovou skupinou jsou studenti na vysokých školách, často budoucí učitelé, pro které je připraven seminář o rozvojovém vzdělávání (Fakulta humanitních studií UK), Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, nebo kterým je nabízena praxe na školách (Pedagogická fakulta UK). 3

4 Mezi další zainteresované strany patří: - Katedra oboru Studia občanského sektoru, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova - Katedra oboru Primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě - Spolupracující neziskové organizace Jules a Jim, o.s. - Dobrovolnické centrum Lékořice (Fakultní Thomayerova nemocnice) - Nakladatelství Fraus, s.r.o. 3. Záměr, cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení, kvantifikace měřitelných výstupů) Záměr projektu Záměrem projektu je zvýšit zapojení dětí, žáků, studentů a jejich rodičů do rozvojové problematiky. Tomuto záměru napomůţe především školení učitelů, takzvaných multiplikátorů, kteří rozvojové vzdělávání následně zapojí do své výuky a do školních vzdělávacích programů. Prostřednictvím programů na rozvojová témata pro děti, ţáky a studenty předpokládáme, ţe se o problematice rozvojového vzdělávání alespoň z části dozví také jejich rodiče a ţe děti, ţáci a studenti alespoň z jedné čtvrtiny oslovených škol se zapojí do dobrovolnických aktivit (například aktivním zapojením v dobrovolnickém klubu, sponzorováním dětí z rozvojových zemí, kupováním Fair Trade výrobků, účastí na akcích ČPCH, organizace ADRA a dalších organizací, které se zabývají rozvojovou problematikou či jinou dobrovolnickou činností). Cíle projektu Jako hlavní cíle projektu jsme stanovili dva cíle, které se navzájem podmiňují. Prvním cílem projektu je zvýšit informovanost dětí, žáků a studentů o rozvojové problematice. Cílem není však jen zvýšení znalostí na dané téma, ale i vybudování určitých dovedností a postojů u těchto skupin. Druhým cílem projektu je zapojit rozvojové vzdělávání do školních vzdělávacích programů. Pokud se nám podaří přes školení učitelů zapojit rozvojové vzdělávání do školních vzdělávacích programů, přispějeme tím samozřejmě i k naplnění prvního cíle, tedy zvýšení informovanosti dětí, ţáků a studentů o rozvojové problematice. 4

5 Výstupy projektu Mateřské školy 1.1 Děti a učitelé, kteří prošli programem MŠ Základní školy 2.1 Ţáci a učitelé, kteří prošli programem ZŠ a ţáci, kteří se zúčastnili ŠVP 2.2 Děti, které se zúčastnily táborů 2.3 Školy a veřejnost zapojené do výtvarné soutěţe Střední školy 3.1 Studenti, kteří prošli programem SŠ 3.2 Studenti zapojeni do středoškolského dobrovolnického klubu Vysoké školy 3.3 Studenti, kteří prošli kurzem GRV na FHS UK Společné výstupy 4.1 Metodické materiály pro MŠ, ZŠ a SŠ Indikátory výstupů projektu Mateřské školy dětí a 100 učitelů na 30ti navštívených MŠ Základní školy ţáků a 250 učitelů na 25ti navštívených ZŠ a 60 ţáků na ŠVP 70 dětí na 2 táborech dětí zapojených do soutěţe a 500 výtisků publikace k výtvarné soutěţi Střední školy studentů na 25ti navštívených SŠ 15 dobrovolníků zapojených do dobrovolnického klubu, 5 aktivit realizovaných dobrovolnickým klubem 15 účastníků kurzu globálního rozvojového vzdělávání na FHS UK Společné výstupy ks omalovánek a 200 ks metodického materiálu pro učitele 5

6 4. Postup realizace projektu (přehled aktivit, jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap) Vzdělávací program je realizován ve třech dílčích částech (modul 1-3). Program kaţdého modulu je přizpůsoben věkové kategorii cílových skupin, aby byla podchycena všechna období dítěte a mladého člověka důleţitá pro vytváření správných postojů k rozvojové problematice (např. k otázkám solidarity, globální propojenosti problémů, sociálním otázkám, atd.). Důraz je kladen na práci s učiteli, kteří budou následně sami vyuţívat metod RV ve svých hodinách a zavádět témata RV do školních vzdělávacích programů. A) Popis 1. Modulu Mateřské školy Aktivity 1. modulu Semináře pro učitele MŠ Programy pro děti MŠ Školení pro lektory MŠ Semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele na MŠ V návaznosti na výukové programy pro děti byl v roce 2009 vytvořen koncept čtyřhodinového semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele na MŠ a v roce 2010 začaly tyto semináře probíhat na MŠ. Jedná se o cílovou skupinu, pro kterou v České republice existuje málo metodických materiálů z oblasti rozvojového vzdělávání. Dosavadní úspěch výukových programů ADRA na úrovni MŠ a konzultace s učiteli ovšem vypovídá o tom, ţe o témata rozvojového vzdělávání je na této úrovni vzdělávání velký zájem. Na semináři se učitelé blíţe seznámí s konceptem rozvojového vzdělávání, základními tématy, která vyplývají z deklarace Rozvojové cíle tisíciletí, pouţívanými metodami a materiály. Důraz je kladen na praktickou úroveň, tedy na moţnosti a způsoby zapojení těchto témat do výuky a přípravy vzdělávacích programů. Důleţitým tématem je souvislost s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Učitelé se dozvědí o tom, jak souvisí témata RV s jednotlivými vzdělávacími oblastmi, které jsou v rámcovém vzdělávacím programu zmíněny. Učitelé po skončení semináře rovněţ obdrţí certifikát o absolvování semináře. V současné době usilujeme o udělení akreditace MŠMT. 6

7 Na přípravě seminářů se podílejí členové pracovní skupiny k semináři, pedagogové a spolupracovníci programu PRVák s praktickými zkušenostmi s cílovou skupinou předškoláků. Při vytváření struktury ADRA čerpá ze zkušeností se semináři pro učitele na základních školách. Učitelé, kteří se semináře zúčastní, mají moţnost dále konzultovat své zkušenosti mezi sebou navzájem, sdílet své nápady a praktické poznatky a mohou se zapojit do pracovní skupiny RV, která se podílí například na přípravě dalších omalovánek a metodických materiálů v rámci programu PRVák a slouţí jako prostor pro setkávání a sdílení. Výukové programy pro děti na MŠ V rámci 1. modulu jsou od roku 2006 nabízeny výukové programy pro děti předškolního věku a raného školního věku (poslední ročníky mateřské školy a první třída základní školy). Výběr témat výukových programů je samozřejmě upraven podle věku dětí. V rámci programů by si děti měly uvědomit, ţe existují jiné země, neţ je ta naše, a jiné světadíly, neţ je Evropa. Měly by si uvědomit, ţe existují různí lidé, kteří různě vypadají, různě se oblékají, bydlí v různých obydlích, mají různé zvyky, různé tradice, různá náboţenství apod. Na druhou stranu by si však měly uvědomit, ţe všichni lidé jsou si podobní a všichni mají stejné potřeby jako mít co jíst, mít kde spát a být někým milován. Nejlépe se tyto odlišnosti a podobnosti ukazují na příbězích vrstevníků dětí z jiných zemí. Děti se pak mohou s malým Afričanem nebo Asiatem lépe identifikovat a pochopit tak jeho chování. Rovněţ použité metody jsou voleny adekvátně věku dětí a odpovídají potřebám cílové skupiny. Lektoři mají pro děti připravené různé hry, písničky, africké tanečky, vyrábění všemoţných předmětů, malování apod. Na programech pouţívají různé výtvarné pomůcky, fotografie a předměty z exotických zemí. Jako metodický materiál vydala humanitární organizace ADRA sadu omalovánek: Příběh Jakuba a Lenga, Příběh o Aničce a Latifě a Povídání o Tuje a Kláře. Děti si na paralelních příbězích ze ţivota svých vrstevníků mohou uvědomit jak rozdíly, tak podobnosti ţivota dětí z České republiky a z rozvojových zemí. Zároveň jim příběh ukáţe, ţe sebemenší pomoc můţe učinit někoho na druhém konci světa šťastným - Leng z Kambodţy dostane za Jakubových 10 korun pastelky, Aniččina třída začne sponzorovat Latifu z Keňi, aby mohla začít chodit do školy, a Tuja z Mongolska získá novou kamarádku Klárku, se kterou si můţe dopisovat. Kromě omalovánek lektoři mimo jiné vyuţívají metodický materiál Watoto Světem k jiným dětem zaměřený na několik příběhů dětí z rozvojových zemí, který vydala Společnost pro Fair Trade a metodický materiál Carly zaměřený na uprchlickou tématiku, který vydalo Sdruţení pro příleţitosti mladých migrantů Meta ve spolupráci s UNHCR. 7

8 Výukové programy pro děti na mateřských školách mohou mít různou délku (od hodinových po celodenní) a mohou být jednorázové nebo navazující. Záleţí vţdy na zájmu dané školy. Programy na mateřských školách jsou realizovány lektory humanitární organizace ADRA, kteří mají zkušenosti se vzděláváním, prací s dětmi a mládeţí a rozvojovými zeměmi a zároveň prošli intenzivním školením ADRA. Do programu se mohou zapojit i učitelé mateřských škol. Jejich přítomnost v hodinách či podílení se na přípravě a koncepci programů je vítána. Mohou tak získat inspiraci a jiný pohled na vzdělávání dětí a prohloubí si své znalosti o rozvojové problematice. V rámci programu rozvojového vzdělávání PRVák na mateřských školách humanitární organizace ADRA spolupracuje s katedrou primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Školení pro lektory MŠ (Viz Personální zajištění projektu) B) Popis 2. Modulu Základní školy Aktivity 2. modulu Semináře pro učitele ZŠ Programy pro ţáky ZŠ ŠVP pro ţáky ZŠ Školení pro lektory ZŠ Tábory pro děti Výtvarná soutěţ Vernisáţ a beneficie Publikace k výtvarné soutěţi Semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele na ZŠ V rámci druhého modulu jsou na základních školách pořádány čtyřhodinové semináře, na kterých jsou učitelé blíže seznámeni s problematikou rozvojového vzdělávání. Školení pro učitele se skládá ze dvou částí. V první části semináře se učitelé seznámí se základní teorií týkající se rozvojového vzdělávání: co je to rozvojové vzdělávání, proč je rozvojové vzdělávání důleţité, jak začlenit rozvojové vzdělávání do školního vzdělávacího programu a jaké metody výuky rozvojové vzdělávání vyuţívá. Z témat rozvojového vzdělávání se zdůrazňují především body rozvojových cílů tisíciletí, tedy problematika chudoby a hladu, vzdělávání, nerovnosti pohlaví, dětské úmrtnosti, nemocí (HIV/AIDS, malárie), udrţitelnosti 8

9 ţivotního prostředí atd. Na semináři se rovněţ probírají způsoby zahraniční rozvojové spolupráce, pozornost je věnována taktéţ problematice uprchlictví a menšin, současně s dalšími souvisejícími tématy. V druhé části školení si učitelé vyzkouší několik konkrétních aktivit zaměřených na rozvojovou problematiku, které mohou následně vyuţít ve svých hodinách se ţáky. Nedílnou součástí školení je i vlastní práce učitelů, kde učitelé pracují na konkrétním plánu, jak zapojit rozvojové vzdělávání právě do svých hodin. Cílem seminářů je mimo jiné pomoci učitelům v přípravě průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Semináře pro učitele jsou pořádány v prostorách školy a v termínu, který si škola sama vybere. Na konci semináře učitelé dostávají metodiku rozvojového vzdělávání s terminologií klíčových pojmů rozvojového vzdělávání a s aktivitami na témata související s rozvojovou problematikou a řadu informačních materiálů. Učitelé po skončení semináře rovněţ obdrţí certifikát o absolvování semináře. Semináře pro učitele jsou od roku 2009 akreditovány MŠMT. Výukové programy pro žáky na ZŠ Kromě seminářů pro učitele se na základních školách konají programy pro žáky zaměřené na rozvojovou problematiku. Ţáci na základních školách se tak prostřednictvím interaktivních aktivit seznámí s problémy rozvojových zemí, otázkami chudoby a nerovnosti, rozvojovými cíly tisíciletí a významem rozvojové spolupráce. Pozornost je věnována také problematice uprchlictví a menšin. Programy mají v ţácích vzbudit zájem o danou problematiku, motivovat je a pomáhat jim vytvářet si vlastní názor. V roce 2009 jsme vytvořili novou koncepci výukových programů. Odklonili jsme se od krátkých 45ti a 90ti minutových programů a vytvořili jsme koncepci tzv. tematických dnů (něco jako projektové dny). Pro první stupeň trvá tematický den 5 vyučovacích hodin a pro druhý stupeň šest vyučovacích hodin. Tematické dny jsou zaměřené na šest určitých témat z rozvojové problematiky: globalizace, chudoba, kulturní rozmanitost, migrace, udrţitelnost ţivotního prostředí a lidská práva. Pracuje se s interaktivními metodami a záţitkovou pedagogikou, přičemţ důraz je kladen na aktivní zapojení ţáků. Vyuţívají se rovněţ fotografie a krátký filmový materiál. 9

10 Programy na školách v přírodě pro žáky ZŠ V roce 2009 byla vytvořená koncepce programů na školy v přírodě (od jednodenního aţ po pětidenní program). Programy na školách v přírodě mají outdoorovější náplň a obsahují i pohybové aktivity a aktivity určené do venkovního prostředí. V rámci programu si ţáci vyzkouší delší aktivity zaměřené na rozvojové země, které z důvodů náročnosti není moţné pořádat ve školách. Na školách v přírodě mají moţnost se věnovat rozvojovým tématům do hloubky tak, jak by to běţné vyučování na škole neumoţnilo. Programy na školy v přírodě byly vytvořené ve dvou verzích pro první a pro druhý stupeň. Na školách v přírodě se intenzivně pracuje i s učiteli, kteří se do programu se ţáky aktivně zapojují. Školení a supervize pro lektory ZŠ (Viz Personální zajištění projektu) Letní příměstské tábory pro děti V rámci programu rozvojového vzdělávání se budou i v létech 2011 a 2012 konat opět dva příměstské tábory pro děti prvního stupně ZŠ (5 aţ 12 let). Příměstské tábory jsou zaměřené na problematiku rozvojových zemí, témata jsou však přizpůsobena věku dětí. V rámci šesti dní mají děti moţnost formou společných her a výletů proputovat pět rozvojových zemí a dozvědět se, jak se ţije lidem jinde na světě. Děti na táboře tráví celý den (od 9:00 do 17:00) a na noc se vracejí domů. V sobotu, poslední den tábora, probíhá společný program pro rodiče a děti. Kaţdé léto proběhne jeden tábor v areálu Kulturního centra Zahrada a druhý, konaný ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Lékořice, v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice. Výtvarná soutěž Jako kaţdým rokem se i v letech 2011 a 2012 budou konat výtvarné soutěţe. Tyto výtvarné soutěţe jsou zaměřené na ţáky prvního stupně základních škol. Soutěţí se mohou zúčastnit základní školy, umělecké školy nebo jednotlivci. Soutěţe začínají v únoru a končí v dubnu. V květnu porota vybere nejlepší obrázky a na začátku června se koná slavnostní vernisáž spojená s tiskovou konferencí. K výtvarným soutěţím budou opět vytištěny publikace s výherními obrázky doplněné o několik zajímavých příběhů lidí z rozvojových zemí. C) Popis 3. Modulu Střední školy Aktivity 3. modulu 10

11 3.1.1 Programy pro studenty SŠ Školení pro lektory SŠ Středoškolský dobrovolnický klub ADRA Kurz RV na FHS UK Programy pro studenty středních škol Cílem třetího modulu je u středoškolských studentů rozšířit odborné znalosti o rozvojových zemích a rozvojové spolupráci, o principech zahraniční rozvojové spolupráci a roli mezinárodních organizací. Konečným cílem je vzbudit u studentů aktivní zájem o rozvojovou problematiku, budovat smysl pro spoluzodpovědnost a povzbudit je k angaţovanosti v rámci občanského sektoru (například formou zapojení do středoškolského dobrovolnického klubu ADRA). Středním školám, odborným učilištím a gymnáziím po celé České republice jsou nabízeny výukové programy, které jim mohou usnadnit zapojování rozvojových témat do výuky, předávání informací o aktuálních rozvojových tématech a osobnostní rozvoj studentů a studentek středních škol. Nabídka výukových programů pro střední školy zahrnuje 14 témat (viz příloha), přičemţ tři programy jsou nabízeny i v angličtině (nabídka programů v angličtině je průběţně aktualizována). Standardní délka programu je 90 minut s moţností program rozšířit podle potřeb pedagoga a třídy. Programy jsou zaměřeny na témata humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, ţivota v rozvojových zemích a chudoby ve světě, propojenost jednotlivých regionů světa a jejich vzájemné ovlivňování, vztahy zemí rozvojových a rozvinutých, ekonomiku rozvojových zemí, spravedlivý obchod, a další. Jednotlivá rozvojová témata jsou studentům přiblíţeny formou příkladů (např. popis situace v určité zemi a probíhající či navrhované způsoby řešení, specifikace role zahraniční rozvojové spolupráce a úvod do struktury zahraniční rozvojové spolupráce ČR). Programy probíhají interaktivní formou a vyuţívají moderních výukových metod, přičemţ důraz je kladen na aktivní participaci studentů v programu, na diskusi a posilování kritického myšlení. Kromě klasických výukových programů nabízí třetí modul i moţnost projektových dnů zaměřených na rozvojové země a jednotlivá rozvojová témata, s nimiţ má ADRA zkušenost. Pro školy, které jiţ zavedly výuku v souladu s Rámcově vzdělávacím programem, mohou nabízené výukové programy usnadnit začlenění rozvojových témat do výuky a pomoci při naplňování průřezových témat. V případě gymnaziálních průřezových témat se výukové programy PRVáku prolínají zejména s obsahem průřezového tématu Myšlení v globálních a evropských souvislostech. Programy však tématicky přesahují i do dalších průřezových témat. V případě průřezových témat středního odborného vzdělávání lze programy PRVáku úspěšně 11

12 zařadit do průřezového tématu - Občan v demokratické společnosti, nicméně lze opět najít široký přesah i do ostatních průřezových témat. Spolupráce s pedagogy: Pedagogové jsou při výukových programech často přítomni a programy třetího modulu mohou tedy prohloubit jejich znalosti o rozvojové problematice a poskytnout inspiraci do hodin výuky, zejména pak v jiţ zmíněných průřezových tématech. Pedagogům je poskytnuta metodická příručka programu pouţívaná i v rámci 2. modulu a je jim nabídnuta moţnost konzultací s lektory programu PRVák. Školení a supervize pro lektory SŠ (Viz Personální zajištění projektu) Středoškolský dobrovolnický klub ADRA Protoţe cílem programu PRVák je nejen získat lepší znalosti a informace o současných globálních problémech, ale také vzbudit u studentů aktivní zájem o rozvojovou spolupráci a dobrovolnictví, je mladým lidem nabízena moţnost aktivně se zapojit v rámci občanského sektoru. Studenti, kteří projdou výukovými programy a projeví zájem, se mohou zapojit do studentského dobrovolnického klubu (SDK ADRA). Klub funguje jako otevřená skupina mladých lidí, kteří realizují vlastní dobrovolnickou činnost, akce, besedy či jiné programy a vypomáhají s prezentačními akcemi organizace ADRA a programu PRVák. Myšlenka SDK ADRA je postavena na slovech kulturní antropoloţky Margaret Mead: Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka nadšených a obětavých lidí může změnit svět. Ve skutečnosti jsou jediní, kterým se to kdy podařilo. Volitelný předmět pro studenty kombinovaného studia Katedry studií občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy Třetí modul také propojuje střední školy s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, se kterou ADRA spolupracuje jiţ od roku V tomto roce bude, podobně jako v roce 2010, 15ti studentům kombinovaného studia Katedry studií občanské společnosti nabídnut volitelný předmět Globální rozvojové vzdělávání. Tento předmět má za cíl představit koncept globálního rozvojového vzdělávání, nastínit jeho místo v české vzdělávací soustavě a zaměřit se na roli nestátních neziskových organizací v procesu integrace témat GRV do výuky. V první části výuky se studenti dozvědí o teoretickém rámci GRV, cílech, pouţívané terminologii a základních východiscích. Témata GRV, jako je například globalizace, 12

13 mezinárodní obchod, chudoba, země třetího světa, či rozvoj, budou představena formou diskuse a s vyuţitím názorných interaktivních metod. V druhé části výuky se studenti blíţe seznámí s metodami GRV a neziskovými organizacemi, které na poli GRV působí v České republice. Studenti v rámci tohoto předmětu navštíví neziskové organizace věnující se GRV a z této návštěvy vypracují reflexi. Budou mít také moţnost navštívit výukové programy PRVák na středních školách, které následně budou hodnotit z pohledu vyuţitých metod a teoretických konceptů. Výuka bude realizována ve dvou blocích v časové dotaci 2 x 90 minut a bude jej vyučovat Mgr. Petra Antošová. Od roku 2010 na Fakultě humanitních studií probíhá také prezenční kurz Úvod do rozvojových studií, který rovněţ vede Mgr. Petra Antošová. Tisk metodického materiálu (včetně omalovánek pro MŠ, ZŠ a SŠ) (Viz popis jednotlivých modulů) Zpoplatnění programů V září 2008 jsme zpoplatnili výukové programy na SŠ jeden 90ti minutový výukový program za 400 Kč. K tomuto kroku nás vedlo několik důvodů. Tím, ţe se programy zpoplatnily touto částkou, si školy začaly programů více váţit (co je zadarmo, toho si většinou lidé neváţí). Druhým důvodem byl velký zájem o programy a třetím důvodem vzrůstající kvalita programů. Tato částka však zdaleka nepokryje náklady na výukový program, náklady na jeden výukový program jsou často aţ 1000 Kč. Od roku 2010 jsme se rozhodli zpoplatnit i výukové programy, tematické dny pro ţáky a školy v přírodě na ZŠ. Výukové programy na MŠ a semináře pro učitele na MŠ a ZŠ zpoplatněny nebyly a zatím se to neplánuje. Peníze vybrané za zrealizované programy jsou pouţity na kofinancování projektu. 5. Personální zajištění realizace projektu (role a kvalifikační předpoklady jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti) Celkovou koordinaci projektu zajišťují dvě koordinátorky - Kristýna Fialová (MŠ a ZŠ) a Jarmila Szkutová (SŠ), které mají obě dlouhodobé pedagogické zkušenosti a zároveň mají zkušenosti s rozvojovou tématikou. Hlavní vedoucí Programu PRVák zůstává (byť na zmenšený úvazek) Petra Antošová. Výukové programy na školách má na starosti Eva Vítková. 13

14 Vedení seminářů pro učitele a vedení výukových programů na MŠ, ZŠ a SŠ mají na starosti lektoři. Lektorů, kteří lektorují pro Program PRVák je v současné době kolem 40ti. Velká část lektorů spolupracuje na tomto programu uţ od začátku. Značná část lektorů jsou studenti pedagogických oborů nebo uţ vystudovaní pedagogové. Svojí praxi si u nás plní například studenti primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, studenti Fakulty humanitních studií UK v Praze. Všichni lektoři nejdříve absolvovali intenzivní jedno aţ tří denní úvodní seminář a dále se v průběhu roku účastní dalších vzdělávacích seminářů na různá témata z rozvojové oblasti nebo z lektorských dovedností. Na školení lektorů spolupracujeme s mnoţstvím odborníků (např. PhDr. Soňa Koťáková z Pedagogické fakulty UK primární pedagogika, Mgr. Dana Moree z katedry Studií občanské společnosti FHS UK lektorské dovednosti, interkulturní vzdělávání, Mgr. Jakub Švec z o.s. Odyssea lektorské dovednosti atd.). Lektoři se také mohou zapojit do videotréninku interakcí. V rámci svých hodin jsou natočeni videotrenérem, aby mohli, na základě rozboru z natáčení, dále zdokonalovat své komunikační a lektorské dovednosti. V roce 2008 byl v rámci programu PRVák, z lektorů a dalších spolupracovníků, zformován tým odborníků řešitelský tým, který se bude nadále podílet na přípravě metodických materiálů a přípravě a realizaci výukových programů a seminářů pro učitele. Řešitelský tým, sloţený z pedagogů a odborníků na rozvojová témata, slouţí jako garant kvality poskytovaných programů a materiálů. Složení řešitelského týmu je následující (ţivotopisy viz příloha): Mgr. Petra Antošová, vedoucí zahraničního a vzdělávacího oddělení ADRA Mgr. Kristýna Fialová, koordinátorka 1. a 2. modulu (MŠ a ZŠ) Mgr. Jarmila Szkutová, koordinátorka 3. modulu (SŠ) Bc. Eva Vítková, koordinátorka výukových programů (ZŠ a SŠ) Mgr. Olga Píclová, lektorka na MŠ Mgr. Tomáš Retka, lektor na MŠ Mgr. Lenka Činčalová, lektorka na MŠ a ZŠ Mgr. Barbora Malíková, lektorka na ZŠ Mgr. Lenka Hlavičková, lektorka na ZŠ a SŠ Mgr. Magdalena Topiarzová, lektorka na ZŠ a SŠ M.A. Iva Petříčková, lektorka na ZŠ a SŠ Bc. Martina Kollerová, lektorka na ZŠ a SŠ Bsc. Dita Chapman, lektorka na ZŠ a SŠ Bc. Tereza Podrouţková, lektorka na ZŠ a SŠ 14

15 Bc. Petra Kunčíková, lektorka na ZŠ a SŠ 6. Analýza rizik a předpokladů Úspěšnost Programu PRVák závisí především na zájmu vedení a učitelů na MŠ, ZŠ a SŠ zapojit rozvojové vzdělávání do výuky a do školních vzdělávacích programů. Pro realizaci projektu je podmínkou, aby učitelé na MŠ a ZŠ měli zájem o naše semináře pro učitele a aby na MŠ, ZŠ a SŠ byl zájem o naše programy pro děti, ţáky a studenty. Z našich zkušeností však vyplývá, ţe zájem škol jak o semináře o rozvojovém vzdělávání pro učitele, tak o výukové programy na rozvojová témata pro děti, ţáky a studenty, roste. Velká část škol je například ochotná za takové programy i platit. Zájem škol o semináře pro učitele a výukové programy pro ţáky také umocňují rámcové vzdělávací programy. V těchto rámcových vzdělávacích programech lze rozvojové vzdělávání najít především v průřezovém tématu Myšlení v Evropských a globálních souvislostech. Důleţitou podmínkou úspěšnosti projektu je také ochota dětí, ţáků, studentů po absolvování výukových programů zapojit se do dobrovolnických aktivit (například dobrovolnický klub). Úspěšnost Programu PRVák je také podmíněna volbou vhodných témat a metod pro různé věkové skupiny. Program PRVák se snaţí v kaţdém ze tří modulů zohledňovat schopnosti vyučovaných vzhledem k jejich věku. Zejména v prvním modulu pro děti posledního ročníku mateřské školy a prvního ročníku základní školy jsou velmi opatrně voleny metody a témata tak, aby děti byly schopny rozvojovou problematiku uchopit. Tento způsob byl zvolen za účelem předcházení rizik, která jsou uvedena v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání: výběr a nabídka témat, která jsou ţivotu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky vyuţitelná. U dalších věkových skupin se snaţíme předcházet tomu, aby ţáci a studenti povaţovali tématiku za nudnou, opět především volbou metod. Hojně vyuţíváme vizuálních materiálů a konkrétních příkladů, které činí problematiku nejen snáze uchopitelnou, ale také atraktivnější. To samé platí i na seminářích pro učitele. Zároveň volíme lektory, kteří mají sami zkušenosti z rozvojových zemí, o tématice jsou tedy schopni zasvěceně hovořit a zároveň mají odpovídající pedagogické či lektorské zkušenosti a dovednosti. 15

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY V INKLUZIVNÍ ŠKOLE (registrační číslo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ 2010 2 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR soubor vybraných příspěvků z regionálních konferencí 3 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR Elektronický

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Mariana Fendrychová ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM NEJSME TU SAMI Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2013 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více