Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres Benešov adresa školy Lhotecká č. 270, Načeradec právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO IZO ZÁKLADNÍ ŠKOLA identifikátor školy vedení školy ředitel: Ing. Bc. Jana Beránková zástupce ředitele: Mgr. Jana Houdková zástupce ředitele pro MŠ: Jaroslava Koubíková kontakt Tel.: , , MŠ: zřizovatel název zřizovatele Městys Načeradec adresa zřizovatele Zámecké náměstí č.152, Načeradec kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 60 Základní škola 180 Školní druţina 58 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků oddělení na třídu 1 Počet ţáků na pedagoga (včetně ŘŠ a ZŘŠ) Mateřská škola ,5 13,67 1. stupeň ZŠ 5 69 ( ) stupeň ZŠ 4 50 ( ) 13 7,94 Školní druţina ,73 Školní jídelna x 151 x x Komentář: Počet ţáků na pedagoga- počítáno dle úvazků pedagogů ( na 1. stupni 5 učitelů ) Škola vykonává VHČ- ve ŠJ stravování pro cizí strávníky(ţivnostenský list), nájem určených prostor školy(jídelna, tělocvična). 1.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - materiálně-technické podmínky základní školy Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 herny pro ŠD Odborné pracovny, knihovna, multimediální 5 odborných pracoven- F+Ch, Vv+Hv, PC, učebna cv. kuchyň, prac. šití, 1 ţákovská knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště není k dispozici Sportovní zařízení tělocvična v budově školy, hřiště obce mimo Dílny a pozemky školní dílna v budově, školní pozemek mimo budovu školy (pozemek u MŠ)

2 Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty, ţákovská knihovna Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben, metodické materiály Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, vybavení školy Školní jídelna 5 kmen.+2 odborné učebny- nábytek KLASSA, ostatní zastaralý-vyhovující, nábytek ve 4.a 5. třídě (KŘOVINA ), nábytek - pracovna ČJ II. stupeň (KŘOVINA ) do ŠD koberec, polštářky, rohoţe, hračky do MŠ hračky, chladnička Zakoupeno- průběţně jsou obměňovány nové učebnice - hlavně pro tř. (ŠVP). Pomůcky a učebnice pro 1. roč.- hrazeno z rozpočtu školy. vybavení stávající 2 učebny stávající pracovna přestěhovaná místo sborovny + zařízena nová PC učebna z dotace EU peníze školám + 7 Notebooků pro učitele, 2 Dataprojektory Během školního roku vymalování potřebných tříd a chodeb, řešíme problém výměny oken Nová zakoupená lednice, ostatní vybavení stávající 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt- předseda ŠR Mgr. Martina Ctiborová, tel Údaje o občanském sdruţení při škole Registrace SRPŠ Zaměření Finanční pomoc při zajišťování akcí školy ( LVVZ, plavecký výcvik ), zajištění Vv potřeb, soutěţí, cestového a jiných potřeb Kontakt- předseda Bc. Helena Kůrová, tel Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy v základní škole Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 1., 2., 3.,4.,5., 6., 7., 8., Cesta k poznání, 9. tř. Č.j.: 4070 / Vzdělávací program v MŠ: Svět očima dětí 2 třídy 2

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické osoby/přepočtené úvazky Počet pracovníků celkem 26/25,42 (12uč.ZŠ+4ŠJ+3spr.+3uč.MŠ+2ukl.+2vych ) Počet učitelů ZŠ 12 / 11, 91 Počet vychovatelů ŠD 2/1,46 Počet asistentek pedagoga 2/0,55 Počet učitelek MŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců MŠ 2/1,5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4/4 (z toho 1 VHČ) Do úvazků učitelů jsou započítané i úvazky hrazené z peněz dotace EU. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogič tí Funkce Úvazek. Roků ped. praxe Stupeň vzdělání Aprobace pracovníci 1. Učitelka MŠ 1,0 36 SŠ Učitelství MŠ 2. Učitelka MŠ 1,0 9 VŠ Vychovatelství, speciální pedagogika 3. Učitelka MŠ 1,0 29 SŠ Učitelství MŠ 4. Učitelka 1.st. 1,0 5 VŠ 1.st. 5. Učitelka 1.st. 1,0 20 VŠ 1.st. 6. Učitelka 1.st. 1,0 36 VŠ 1.st. 7. Učitelka 1.st. 0,91 12 SŠ 8. Učitelka 1.st. 1,0 17 VŠ 2.st. 9. Učitelka 1.st. 1,0 16 VŠ 1. st. 10. učitelka 2.st. 1,0 28 VŠ Z+Rj 11. Učitelka 2.st. 1,0 36 VŠ M+F 12. Učitelka 2.st. 1,0 15 VŠ Čj+Hv 13. Učitel 2.st. 1,0 3 VŠ M+F 14. Vychov./ 28 SŠ Vychovatelství asistent ped. 0,96/0, Vychov./ 0,5/0,425 6 SŠ Vychovatelství asistent ped. 16. Zástupkyně 1,0 33 VŠ Čj+Ov ŘŠ 17. Ředitelka 1,0 13 VŠ ČVUT+pedag. způsobilost Komentář: Učitelky 1.st. ZŠ 5,91 úvazku, učitelky 2.st. ZŠ 6 úvazku 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 83,33 Učitelé 2. stupně 83,33 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Asistentky pedagoga 100 3

4 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. Údrţbář-domovník 1,0 Základní 2. Uklízečka-domovník ZŠ 1,0 SOU 3. Uklízečka ZŠ 1,0 Základní 4. Uklízečka-domovník MŠ 1,0 SOU 5. Uklízečka MŠ 0,5 Základní 6. Vedoucí ŠJ/kuchařka 0,809/ SŠ+SOU 0, Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SŠ+ SOU 9. Kuchařka-VHČ 1,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 b) na SŠ zřizované krajem z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy SOU s matur. zk. Jiná škola (pro LMP ) SOU bez matur. zk. celkem c) z toho na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy 4 ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem

5 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 9 0 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků, 2.pololetí školního roku Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Od začátku šk. roku se 3 ţáci 1. stupně odhlásili ze školy. 2. stupeň Třída Počet ţáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet ţáků Nehodnoceno vyznamenáním s dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Od začátku šk. roku se 1 ţák ze školy odhlásil, 1 ţák se přihlásil. Celkový přehled Počet ţáků 1. stupeň Prospělo s Neprospělo Počet ţáků s Nehodnoceno vyznamenáním dostatečnou

6 stupeň Celkem Komentář: 38 3 ţáci v zahraničí vzděláváni individuální formou výuky, byli přezkoušeni za období jednoho školního roku na konci srpna Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet ţáků Tabule cti Pochvaly na vysvědčení Napomenutí TU Důtky TU I II III IV V Celkem Důtky ŘŠ 2. stupeň Třída Počet ţáků Tabule cti Pochvala na vysv. NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet Tabule Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3. stupeň ţáků cti na vysv. TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem Komentář: 4 ţáci 9.tř. obdrţeli kniţní odměnu ohodnocení celé škol. docházky. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách za školní rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na ţáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,70 0 0,00 2. stupeň ,2 4 0,08 Celkem ,14 4 0,03 Počet neomluvených hodin na ţáka 6

7 5.3 Údaje o integrovaných ţácích v základní škole: Druh postiţení: Ročník: Počet ţáků: Mentální postiţení 5.,9. 3 S vývojovými poruchami chování-zař.do spec.škol S vývojovými poruchami učení- zař. do spec. škol 1.,3.,4.,5.,6.,8.,9. 15 Komentář: Během šk. roku bylo vyšetřeno v PPP 5 ţáků 5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Hodnocení výsledků výchovného působení: Činnost výchovné poradkyně byla zaměřena do oblastí: 1. Profesionální orientace ţáků Na tomto úseku proběhly akce schůzka rodičů vycházejících ţáků se zástupci středních škol a SOU, informativní schůzka s výchovnou poradkyní - předání informací Úřadu práce Benešov, účast ţáků 9.tř. společně na přehlídce škol ve Vlašimi, zpracování a kontrola přihlášek ţáků na střední školy a učiliště. Vých. poradkyně zajišťovala celoročně informace pro ţáky v přijímacím řízení nástěnka, dny otevřených dveří, informace na internetu. Zajištěna exkurze na SZeŠ v Benešově pro 8. tř. 2. Spolupráce s PPP, s ÚP S PPP spolupracovala výchovná poradkyně zejména na úseku integrace ţáků s poruchami učení, zajištění vyšetření evidovaných nebo problémových ţáků, 1x do roka účast na akci pro výchovné poradce. Zajistila informativní schůzku na ÚP pro ţáky 9.tř. + testy k volbě povolání+videokazety, besedu v 8.tř. s pracovnicí ÚP. Spolupracovala s SPC Kolín integrace 3 ţáků s LMP. 3. Spolupráce s ostatními pedagogy S metodikem prevence, TU, s předsedou metod. sdruţení, ved. vychovatelkou ŠD, koordinátorkou EVVO a p. uč. vykonávající reedukaci postiţených ţáků - průběţné řešení vzniklých problémů ( individuální doučování, spolupráce s rodiči neprospívajících ţáků ) Řešení kázeňských přestupků, osobní jednání s rodiči, telefonické jednání s rodiči. 4. Styk s rodiči, s ţáky Informativní schůzka - předání informací Úřadu práce Benešov k volbě povolání,zajištění schůzky se zástupci středních škol na Vlašimsku, individuální spolupráce s rodiči ţáků účastnících se přijímacího řízení, jednání s rodiči při řešení kázeňských problémů ţáků. Vyuţívání stanovených konzultačních hodin pro ţáky a pro rodiče. Výsledky prevence negativních jevů: 7

8 Činnost v této oblasti se řídila Minimálním preventivním programem, dále jen MPP, který obsahoval tyto okruhy: Preventivní aktivity realizované školou: louhodobé preventivní aktivity - Patronát 9.třídy nad prvňáčky (Celoroční projekt vzájemné spolupráce 9.tř. s prvňáčky Projekt EuDap ( celoroční protidrogový projekt pro ţáky 6. třídy, Školní časopis ( vydávání časopisu v tomto školním roce omezeno v důsledku dlouhodobé nemoci p.uč. L.Jedličkové, PEER Program - pro ţáky 7.,a 8.tř ednorázové aktivity - beseda Policie ČR Čechtice ( téma krádeţe pro ţáky 4. tř.), společnost Centrum Prevence, Klub Pathfinder výukové programy pro 1. stupeň ( Opatrnost tě ochrání, Zlobivé lopatičky téma šikana, V zajetí dţungle kyberšikana pro 5. třídu ), pro Fond Sidus bylo vybráno 665 Kč v říjnu 2012 a 600 Kč v květnu 2013, sbírka Ţivot dětem - vybráno Kč,ţáci 9. třídy se zúčastnili přednášky Láska ano, děti ještě ne, ve sbírce pro hypoterapii CK CHRPA bylo vybráno 450 Kč, byla uspořádána beseda o prevenci patolog. jevů ( šikana, záškoláctví a návykové látky )se sociál. pracovnicemi z MěÚ Vlašim a Benešova pro 8. a 9. třídu, korporátní bubnování pro ţáky 1. stupně, byla zajištěna nabídka či zajištění volnočasových aktivit, byla pravidelně aktualizovaná nástěnka, metodička prevence koordinovala schůzky ţákovské samosprávy ( problémy následně řešeny s ředitelkou školy ), pomáhala při organizování jednotlivých akcí Ekocentrum Vlašim, Masopustní průvod, Velikonoční besídka, příprava akce Dobrých přátel není nikdy dost - účast ţáků 8.třídy Metodička spolupracuje s ostatními členy vedení, s TU, vychovatelkami, výchovnou poradkyní, účastní se jednání s rodiči. Celoroční činnost byla ve spolupráci s Ekocentrem Vlašim ( Jak chutná prales, Jak krtek ke kalhotkám přišel,, Votice, Policií ČR, MěÚ Vlašim - odbor soc.péče, Městyse Načeradec, PPP, ZŠ Pacov, ZŠ Lukavec organizace akce Dobrých přátel není nikdy dost, KÚ, SDH Načeradec, SPC Kolín. Významné zorganizované akce- Masopustní průvod, Velikonoční školní besídka, Den dětí turistické výlety do okolí ( ţáci 8. třídy připravili program pro děti z MŠ a ţáci 9. třídy program pro 1. třídu ), sportovní soutěţe pro ţáky 2. stupně ( před Vánočními a Letními prázdninami ), pro ţáky 8. třídy akce Dobrých přátel není nikdy dost, PEER PROGRAM SZŠ Benešov, SDH Načeradec, patronát nad prvňáčky- patrony byli opět ţáci 9.tř. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 8

9 Návštěva divadel, kulturní aktivity, exkurze KD Blaník Vlašim- 1. stupeň( např. Čert a Káča ), Divadlo ABC Praha Vánoční příběh pro 2. stupeň, divadlo Praha České Vánoce pro ţáky 2. stupně, Divadlo GONG Praha Tancovačka, varhanní koncert v místním kostele, Planetárium Praha( Vesmír blízký i vzdálený ), Agrodruţstvo Načeradec, Spalovna bioodpadu Načeradec, ÚP Benešov pro ţáky 9. třídu beseda k volbě k povolání, ZOO Jihlava pro ţáky 2.a 3. třídy, Husitské muzeum Tábor ţáci 5. třídy, Divadélko pro školy Hradec Králové pro 1. a 2. stupeň pro 1. stupeň Dobrodruţství veverky Zrzečky a pro 2. stupeň Divadelní cestopis, hudební pořad p. Hrabě Dechové nástroje v současnosti, divadélko Kůzle v MŠ pro ţáky 1.,2.,3. třídy Spoluúčast na Vánoční prodejní výstavě organizované Městys Načeradec zpěv vánočních koled ve spolupráci s Klubem Ráchel z Vlašimi Anglický týden pro zájemce ( říjen ) - intenzivní výuka AJ pod vedením 2 lektorů ( rodilých mluvčích ) - 2 studijní skupiny pro ţáky zejména ze 2. stupně Zpěv vánočních koled reprezentace naší školy v ZŠ Mladá Voţice, v MŠ Vlašim, Domašin ve spolupráci s občanským sdruţením Klub Ráchel z Vlašimi Velikonoční školní besídka ve spolupráci se SRPDŠ - prezentace kaţdé třídy+mš dobrovolný vstup, dětská tombola, prodejní velikonoční výstava organizovaná ŠD a MŠ Projektové dni- Masopustní průvod, EUDAP ( celoroční protidrogový projekt pro ţáky 6. třídy), D-projekce filmu Hej Gusto Z Letopisů Máselné Lhoty 1985 pro ţáky 8. a 9. třídy, Vánoční tvoření pro ţáky 5. třídy, Zelený ostrov pro ţáky 6. třídy, Pravěk pro ţáky 4. třídy, Zlatá nit pro 5.a 6. třídu, Zdravé zuby pro 1. stupeň, Den s myslivcem pro 1. a 2. třídu, PEER program na SZŠ Benešov (7., 9. tř.), Testování ţáků- KALIBRO- 9.tř.(Čj+M ), KALIBRO - 5.tř. (Čj+M), Kvalita školy, celoplošné testování ţáků 5. a 9. tříd, ve školním roce 2012/2013 bylo testování Kalibro rozšířeno ještě o další předměty Humanitní základ, Přírodovědný základ, Anglický jazyk, Ekonomické dovednosti ( testy byly poskytnuty škole zdarma ) Zdravé zuby pro 1. stupeň, a MŠ Exkurze- Ekocentrum Vlašim, ÚP Benešov, SZeŠ Benešov, Agrodruţstvo Načeradec, Spalovna bioodpadu Načeradec, Ochrana fauny Votice Plavecký výcvik ţáků 2.a 3.tř.- Plavecká škola Vlašim. Den dětí- turistické výlety do okolí, 2. stupeň - sportovní soutěţe, cyklovýlet pro ţáky 7. třídy, ţáci 8. třídy připravili program pro děti z MŠ a ţáci 9. třídy program pro 1. třídu ) Školní výlety: - jednodenní poznávací ( KD Blaník Vlašim- 1. stupeň, Divadlo ABC Praha, Planetárium Praha, Divadlo GONG Praha, ZOO Jihlava, Husitské muzeum Tábor, - vícedenní- turistické pobyty - Dobrých přátel není nikdy dost pro ţáky 8. třídy, LVVZ Akce v oblasti environmentální výchovy: 9

10 Metodik EV inicioval návštěvy Ekocentra Vlašim- účastnily všechny kolektivy 1-2 akcí. V oblasti EV se konaly další akce: beseda Třídění odpadu, Jeden den na školách o ţivotním prostředí ( téma Můj kámoš a moje kámoška, Ti druzí, Šumava na rozcestí, Globální oteplování ), pro 6. aţ 9. tř. Program Ochrana fauny Votice Smyslů zbaveni, beseda pro 8. a 9. třídu Rumunsko Banát, účast na akci ke Dni Země ( 1. aţ 4. třída Čapí hnízdo). Pro ţáky školy byla zorganizovaná přednáška Dravci, sovy, beseda Houby. Celoročně byl prováděn třídami 2. stupně úklid okolí školy. Ţáci se pod vedením metodika EV zúčastnili školního i okresního kola zeměpisné olympiády, kde se Pavel Duda (6.tř.) umístil na 13. místě v kategorii A, Karel Doubek (7.tř.) na 10. místě v kategorii B, v 9.třídě se Josef Chmel umítil na 29. a Tomáš Hlinský na 32. místě v kategorii C. Ţáci 6.,7. a 9.tř. postoupili do krajského kola Eurorebus.V kategorii Eurorebus Junior ţáci Jan Doubek ze 3. třídy, Adéla Borková ze 4. třídy a Kateřina Svobodová z 5. třídy získali 1. místo v krajském kole a postoupili do celostátního finále, kde získali krásné 12. místo. Ţáci 6.,7. a 8. třídy se zúčastnili internetové soutěţe Znáš naše lesy, ţáci 6. a 7. třídy internetové soutěţe Lesníkův učeň, v internetové soutěţi zdravá výţiva Sapere ţáci 1. i 2. stupně postoupili do krajského kola, kde se ţáci 5. třídy Radek Filip, Jiří Hejný a Tereza Kupsová umístili na 2. místě. Do internetové soutěţe Evropské srdce se zapojili ţáci 7.. aţ 9. ročníku. Ţáci 6. a 7. ročníku se zapojili do výtvarné soutěţe Máme rádi zvířata, CHKO Přání pro Zemi - 6.,7.tř., Byl organizován sběr hliníku, sběr víček od PET lahví, sběr starého papíru (ve spolupráci se ŠD ). Škola se zapojila do Vv soutěţe ke Dni Země. Metodik byl celoročně v kontaktu s ostatními pedagogy, spolupracoval s Městysem Načeradec propagace činnosti v Načeradských novinách. Činnost školní druţiny: Organizace zájmové činnosti ve 2 odděleních, byla naplněna kapacita ŠD (58 zapsaných dětí), střídání odpočinkové a zájmové činnosti, vyuţíváno těchto prostor 2 klubovny, tělocvična, hřiště, park DDŠ, pracovna PC, cvičná kuchyň. Organizace sportovních, dovednostních soutěţí- 1x měsíčně, pro všechny ţáky školy Šachový turnaj, Pexesiáda, Výtvarná dílna, šachový turnaj, vánoční turnaj ve florbale pro 2. stupeň, PUZZLE - soutěţ ve skládání, soutěţ v sáňkování a bobování, výtvarná dílna, soutěţ ve vybíjené, soutěţ Mladých zdravotníků, nohejbal, jízda zručnosti, šipkovaná, Dopravní soutěţ, soutěţ v Dámě, Zlatý slavík. Spolupráce s obecní knihovnou besedy pro děti. ŠD zajistila organizaci sběru starého papíru, sběr kaštanů Výroba přání k Vánocům, dárků k zápisu dětí do 1.tř. Podíl na prodejní Vánoční výstavě, organizace prodejní Velikonoční výstavy Organizace pracovních dílen- výroba keramiky, perníčků, ubrousková technika, pletení pomlázek (výrobky pouţity do prodejních výstav). Pálení čarodějnic - zábavné odpoledne ŠD se zapojila do akcí pořádaných školou projektové dni, masopustní průvod, Vánoční trhy, Velikonoční školní besídka spojená s prodejní výstavou, sportovní soutěţe. ŠVP v základní škole: 10

11 Ve všech ročnících byly vypracovány pro jednotlivé předměty tématické plány podle našeho ŠVP. Velký důraz byl kladen na rozvoj klíčových kompetencí, to je hlavní cíl vzdělávání, konkrétní obsah je prostředkem pro jejich rozvoj. Naší snahou je vést ţáky k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, pěstovat zájem o zdravý ţivotní styl. Hlouběji se věnujeme environmentální výchově, organizujeme pro ţáky sběry, vychováváme k třídění odpadu, k udrţování pořádku v obci i v okolí školy. Klademe důraz na vedení ţáků k volbě povolání, k vyuţívání ICT technologií, podporujeme výuku na PC. Vhodně zařazujeme průřezová témata. Během školního roku proběhly jednodenní celoškolní projekty- Masopustní průvod, Velikonoční školní besídka, atd. V jednotlivých třídách probíhaly další projekty viz výše. Celoroční spolupráce s ţáky 9.tř.- Patronát nad prvňáčky. Během celého roku probíhala dle potřeby spolupráce s třídními učitelkami a s koordinátorem ŠVP. Činnost v oblasti ICT: Pravidelná aktualizace webových stránek. Pravidelná údrţba PC (poruchy počítačů, výměna sluchátek, doinstalování potřebných programů). Zakoupeno: Notebook 2x, 2x tiskárna Laser BW duplex,1x Wi-Fi router, 1x Interaktivní dataprojektor Pravidelná kontrola ových účtů. Provoz programu BAKALÁŘ (archivace a dearchivace). Tisk výpisů vysvědčení a vysvědčení. Celoroční provoz 2 počítačových učeben. Zpracování matriky v elektronické podobě (podzimní a jarní sběr). 6. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. (DVPP) a dalších pracovníků a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů nebo k rozšíření odbor.kvalifikace Učitelka 1. stupně- ukončila studium VŠ učitelství 1. stupně. b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Metodik prevence J. Švárová se zúčastnila školení Prevence rizikového chování v praxi škol, Dokumentace škol. Metod., výchovná poradkyně J. Svobodová se zúčastnila školení Jak tvořit IVP. ZŘŠ Mgr. J. Houdková se zúčastnila školení změny v zákoně o pedagog. pracovnících, koordinátorka ŠVP se zúčastnila školení Změny v ŠVP c) studium k prohlubování odborné kvalifikace Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení pro výuku AJ pro 1. a 2. stupeň, Prezentační programy ve školní výuce výuka ICT, Textové editory, Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení, školení v oblasti přírodních věd, Nebezpečné látky, Ekonaratologie, Konflikty a krizová situace ve škole, Zlatá nit, schůzka pro VP, M.R.K.E.V. Školení BOZP a PO ( všichni zaměstnanci ) Všichni zaměstnanci se zúčastnili Školení První pomoci a Školení BOZP a PO. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7. 1 Účast ţáků školy v soutěţích Snahou školy je účastnit se co nejvíce soutěţí s oblastní, okresní či vyšší působností, aby ţáci poznali soutěţní atmosféru, aby mohli porovnat své schopnosti a znalosti s dětmi jiných škol - vytvářeli si tak zdravé sebevědomí, příliš se nepřeceňovali ani nepodceňovali, učili se zvládat trému, psychicky náročnější situace. Účastnili jsme se oblastních, okresních kol těchto soutěţí: a) znalostní Okresní přebor v šachu 11

12 Zeměpisná olympiáda školní a okresní kolo ţáci 2. stupně Pythagoriáda školní kolo Dějepisná olympiáda pro ţáky 8. a 9. třídy 1 ţák postup do okresního kola ( nezúčastnil se z důvodu nemoci ) Olympiáda z M školní kola pro jednotlivé ročníky Mladý zahrádkář okresní kolo: 6 soutěţících ze 6. a 7. třídy Evropské srdce internetová soutěţ tříčlenných skupin všeobecné znalosti ( otázky z přírodních věd ): ţáci 2. stupně Krajské kolo s. Eurorebus kolektivy ze 6.,7.a 9. tř. Soutěţ ve vázání adventních věnců b) sportovní Futsal ţáci 7. třídy 3. místo Perventan Cup 2013 vybíjená ţáků 4. aţ 5. třídy Mládeţnický florbal ţáci 2. aţ 5. třídy 4. místo Atletická všestrannost: vybraní ţáci 1. stupeň c) jiné dovednostní Okresní přebor v šachu Vv soutěţ: Máme rádi zvířata, Přání pro Zemi, Malujeme s muzeem, PO očima dětí d) soutěţe org. školou Organizované ŠD - Zlatý slavík, vybíjená, dáma, nohejbal, florbal, puzzle, Školní dopravní soutěţ, sáňkování, bobování, jízda zručnosti, Pexesiáda e) další aktivity Výtvarná dílna, pomoc při organizaci akce Cyklorytíř 2013, účast v soutěţi Vazba adventních věnců na SZem škole v BN 7.2 Mimoškolní aktivity ţáků: Dětský maškarní karneval pořádaný v tělocvičně školy. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků-u příleţitosti zápisu do 1.tř. Setkání starostů obcí, pana faráře s ţáky - zahájení školního roku, zakončení školního roku vyhodnocení ţáků úspěšně reprezentujících školu a obec v soutěţích. Slavnostní rozloučení s vycházejícími ţáky se zástupci školy a obce. ZÁJMOVÁ ČINNOST ŢÁKŮ: a) nepovinné předměty Náprava čtení a psaní b) krouţky /zajišťované pedag. prac., p. farářem/ anglický jazyk, německý jazyk,ruský jazyk, počítače, florbal, výtvarný krouţek, sportovní hry náboţenství, turistický, keramika, výtvarná dílna, cykloturistický c)zájmová činnost zajišťovaná jinými org. či osobami Hudební škola p. Volek, ZUŠ Votice-p. Kopecký Hasičský krouţek - manţelé Hlinských Rybářský krouţek, včelařský krouţek Fotbal - TJ Blaník Načeradec + SK Načeradec Fotbal v jiných org. ZUŠ Vlašim DDM Vlašim Divadelní krouţek paní Čálková Hokej Vlašim 12

13 Z vlastního hodnocení školy v roce 2012 vyplynulo: ŠVP bez připomínek kladně hodnoceno zakoupení nových učebnic pro výuku AJ a NJ kladně hodnocena účast ţáků v různých soutěţích a olympiádách ( výsledky jsou závislé na přístupu jednotlivých ţáků ) dokumentace školy bez připomínek podmínky ke vzdělávání kladně hodnocena nová počítačová učebna, Notebooky pro učitele, dataprojektory. Je třeba efektivněji vyuţít prostory ve škole a zajistit prostor pro jednání učitelů s rodiči prostor nově zajištěn v šatně učitelů 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2012/2013 byla provedena kontrola ČŠI: veřejnosprávní a finanční kontrola finanční prostředky byly pouţity oprávněně, škola postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy, v oblasti vnitřního kontrolního systému bylo provedeno opatření- pracovník pověřený vedením účetnictví je zaměstnancem školy. 9. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2012: příjmy: ,51 Kč výdaje: ,75 Kč Hospodářský výsledek ,76 Kč 10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Naše škola se nezapojila do mezinárodních programů. 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDÉLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Správní zaměstnanci školy se zúčastnili školení o bezpečnosti práce 1x ročně DVPP v ŠJ: všechny pracovnice školní jídelny se zúčastnily školení Hygienické předpisy ve školní jídelně Domovník údrţbář absolvoval školení k získání odborné způsobilosti o poţární ochraně 12. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 13

14 Naše škola ukončila projekt z oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost název projektu: Kvalitní výuka, ještě lepší znalosti. V současné době zpracovává závěrečnou zprávu projektu. Byl zpracován projekt do dotačního programu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Asistentský pobyt Comenius hostitelské instituce. Projekt byl schválen a v současné době čekáme na přidělení vhodného zahraničního asistenta. 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V naší škole není odborová organizace. 14. ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 14

15 14. 1 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Dvoutřídní mateřská škola Načeradec je od 1. ledna 2003 součástí subjektu Základní škola a mateřská škola Načeradec. Ve školním roce 20012/2013 navštěvovalo mateřskou školu 44 dětí ve věku 3 7let, z toho 16 dětí předškolního věku. Mateřskou školu navštěvují děti z Načeradce a okolních spádových vesnic Daměnic, Slavětína, Štamberka, Pravětic,Vračkovic, dále pak z Kříţova, Karhule, Kondrace a Vilic. Provoz školy zůstává beze změny, 6,30 16,30 hod. Tento provoz je vţdy na začátku školního roku projednán s rodiči a poté odsouhlasen OÚ Načeradec. I. Oddělení Berušky II. Oddělení - Motýlci 14.2 CHARAKTERISTIKA A OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SVĚT OČIMA DĚTÍ Cílem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti přirozenou výchovou a poloţit základy dalšího vzdělávání všem dětem podle jejich moţností, zájmů a potřeb. V součinnosti s Rámcově vzdělávacím programem předškolního vzdělávání nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy kulturní akce, akce pro rodiče a děti besídky ( Vánoce, Den matek ), zábavná tematická odpoledne, pohybová průpravu, tématicky zaměřené výlety apod. Při vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Veškeré snaţení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby byly děti v MŠ šťastné a spokojené. Velkou pozornost věnujeme spolupráci s rodiči, hlavně jejich informovanosti veškeréinformace se pravidelně zveřejňují na nástěnkách, dle potřeb individuálně. Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky školy. Součástí vzdělávacího programu je ekologická výchova, kde děti vedeme ke zdravému ţivotnímu postoji, uvědomění si ovlivnitelnosti ochrany ţivotního prostředí a kladnému vztahu k přírodě, které jsme součástí. Samozřejmostí je třídění odpadu ve třídách a škole vůbec. Témata a podtémata vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek ostatních kulturních zařízení. Učitelky při práci vyuţívají dětských knih, encyklopedií, didaktických pomůcek, pokusů, jezdí s dětmi na divadelní představení, pořádají divadelní představení přímo v mateřské škole nebo ve spolupráci se základní školou ( aby byla lepší finanční dostupnost), koncerty, tématické vycházky, exkurse a výlety. Aktivity doplňují vhodně program dětí. Všechny tyto aktivity, včetně jejich četnosti, jsou buď pevně začleněny do dětského výchovně vzdělávacího programu či nepravidelně probíhají podle ročního období, plánovaných akcí školy, momentálního stavu dětí a nabídek ostatních kulturních zařízení. Vzdělávání je cílevědomé, zaloţené na didaktických hrách a činnostech, při kterých učitelky plní cíle vzdělávací, které vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ten je jednotný pro všechny mateřské školy. Na základě těchto cílů si učitelky vytvořily rámcová témata a podtémata tak, aby byla pro děti zajímavá a aktuální a vzbudila v nich touhu po poznání. Při vzdělávání dětí je vyuţívána ve velké míře hra, praktické činnosti, pokusy a pozorování. Během celého dne učitelky dbají na vyváţenost spontánních a řízených činností, aby v dětech vzbudily nadšení, radost z poznání a pohybu v mateřské škole. K plnění vzdělávacích cílů učitelky vyuţívají skupinové i individuální činnosti, podle zájmu a potřeb dětí, aby byl pro děti pobyt v mateřské škole radostný a děti byly spokojené a zároveň, aby získaly nové poznatky a vědomosti 15 dle svých schopností.

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V Ostravě-Proskovicích dne 30.6.2009 Předkladatel:... Mgr. Eva

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více