Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres Benešov adresa školy Lhotecká č. 270, Načeradec právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO IZO ZÁKLADNÍ ŠKOLA identifikátor školy vedení školy ředitel: Ing. Bc. Jana Beránková zástupce ředitele: Mgr. Jana Houdková zástupce ředitele pro MŠ: Jaroslava Koubíková kontakt Tel.: , , MŠ: zřizovatel název zřizovatele Městys Načeradec adresa zřizovatele Zámecké náměstí č.152, Načeradec kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 60 Základní škola 180 Školní druţina 58 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků oddělení na třídu 1 Počet ţáků na pedagoga (včetně ŘŠ a ZŘŠ) Mateřská škola ,5 13,67 1. stupeň ZŠ 5 69 ( ) stupeň ZŠ 4 50 ( ) 13 7,94 Školní druţina ,73 Školní jídelna x 151 x x Komentář: Počet ţáků na pedagoga- počítáno dle úvazků pedagogů ( na 1. stupni 5 učitelů ) Škola vykonává VHČ- ve ŠJ stravování pro cizí strávníky(ţivnostenský list), nájem určených prostor školy(jídelna, tělocvična). 1.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - materiálně-technické podmínky základní školy Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 herny pro ŠD Odborné pracovny, knihovna, multimediální 5 odborných pracoven- F+Ch, Vv+Hv, PC, učebna cv. kuchyň, prac. šití, 1 ţákovská knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště není k dispozici Sportovní zařízení tělocvična v budově školy, hřiště obce mimo Dílny a pozemky školní dílna v budově, školní pozemek mimo budovu školy (pozemek u MŠ)

2 Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty, ţákovská knihovna Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben, metodické materiály Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, vybavení školy Školní jídelna 5 kmen.+2 odborné učebny- nábytek KLASSA, ostatní zastaralý-vyhovující, nábytek ve 4.a 5. třídě (KŘOVINA ), nábytek - pracovna ČJ II. stupeň (KŘOVINA ) do ŠD koberec, polštářky, rohoţe, hračky do MŠ hračky, chladnička Zakoupeno- průběţně jsou obměňovány nové učebnice - hlavně pro tř. (ŠVP). Pomůcky a učebnice pro 1. roč.- hrazeno z rozpočtu školy. vybavení stávající 2 učebny stávající pracovna přestěhovaná místo sborovny + zařízena nová PC učebna z dotace EU peníze školám + 7 Notebooků pro učitele, 2 Dataprojektory Během školního roku vymalování potřebných tříd a chodeb, řešíme problém výměny oken Nová zakoupená lednice, ostatní vybavení stávající 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt- předseda ŠR Mgr. Martina Ctiborová, tel Údaje o občanském sdruţení při škole Registrace SRPŠ Zaměření Finanční pomoc při zajišťování akcí školy ( LVVZ, plavecký výcvik ), zajištění Vv potřeb, soutěţí, cestového a jiných potřeb Kontakt- předseda Bc. Helena Kůrová, tel Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy v základní škole Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 1., 2., 3.,4.,5., 6., 7., 8., Cesta k poznání, 9. tř. Č.j.: 4070 / Vzdělávací program v MŠ: Svět očima dětí 2 třídy 2

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické osoby/přepočtené úvazky Počet pracovníků celkem 26/25,42 (12uč.ZŠ+4ŠJ+3spr.+3uč.MŠ+2ukl.+2vych ) Počet učitelů ZŠ 12 / 11, 91 Počet vychovatelů ŠD 2/1,46 Počet asistentek pedagoga 2/0,55 Počet učitelek MŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců MŠ 2/1,5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4/4 (z toho 1 VHČ) Do úvazků učitelů jsou započítané i úvazky hrazené z peněz dotace EU. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogič tí Funkce Úvazek. Roků ped. praxe Stupeň vzdělání Aprobace pracovníci 1. Učitelka MŠ 1,0 36 SŠ Učitelství MŠ 2. Učitelka MŠ 1,0 9 VŠ Vychovatelství, speciální pedagogika 3. Učitelka MŠ 1,0 29 SŠ Učitelství MŠ 4. Učitelka 1.st. 1,0 5 VŠ 1.st. 5. Učitelka 1.st. 1,0 20 VŠ 1.st. 6. Učitelka 1.st. 1,0 36 VŠ 1.st. 7. Učitelka 1.st. 0,91 12 SŠ 8. Učitelka 1.st. 1,0 17 VŠ 2.st. 9. Učitelka 1.st. 1,0 16 VŠ 1. st. 10. učitelka 2.st. 1,0 28 VŠ Z+Rj 11. Učitelka 2.st. 1,0 36 VŠ M+F 12. Učitelka 2.st. 1,0 15 VŠ Čj+Hv 13. Učitel 2.st. 1,0 3 VŠ M+F 14. Vychov./ 28 SŠ Vychovatelství asistent ped. 0,96/0, Vychov./ 0,5/0,425 6 SŠ Vychovatelství asistent ped. 16. Zástupkyně 1,0 33 VŠ Čj+Ov ŘŠ 17. Ředitelka 1,0 13 VŠ ČVUT+pedag. způsobilost Komentář: Učitelky 1.st. ZŠ 5,91 úvazku, učitelky 2.st. ZŠ 6 úvazku 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 83,33 Učitelé 2. stupně 83,33 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Asistentky pedagoga 100 3

4 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. Údrţbář-domovník 1,0 Základní 2. Uklízečka-domovník ZŠ 1,0 SOU 3. Uklízečka ZŠ 1,0 Základní 4. Uklízečka-domovník MŠ 1,0 SOU 5. Uklízečka MŠ 0,5 Základní 6. Vedoucí ŠJ/kuchařka 0,809/ SŠ+SOU 0, Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SŠ+ SOU 9. Kuchařka-VHČ 1,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 b) na SŠ zřizované krajem z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy SOU s matur. zk. Jiná škola (pro LMP ) SOU bez matur. zk. celkem c) z toho na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy 4 ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem

5 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 9 0 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků, 2.pololetí školního roku Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Od začátku šk. roku se 3 ţáci 1. stupně odhlásili ze školy. 2. stupeň Třída Počet ţáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet ţáků Nehodnoceno vyznamenáním s dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Od začátku šk. roku se 1 ţák ze školy odhlásil, 1 ţák se přihlásil. Celkový přehled Počet ţáků 1. stupeň Prospělo s Neprospělo Počet ţáků s Nehodnoceno vyznamenáním dostatečnou

6 stupeň Celkem Komentář: 38 3 ţáci v zahraničí vzděláváni individuální formou výuky, byli přezkoušeni za období jednoho školního roku na konci srpna Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet ţáků Tabule cti Pochvaly na vysvědčení Napomenutí TU Důtky TU I II III IV V Celkem Důtky ŘŠ 2. stupeň Třída Počet ţáků Tabule cti Pochvala na vysv. NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet Tabule Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3. stupeň ţáků cti na vysv. TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem Komentář: 4 ţáci 9.tř. obdrţeli kniţní odměnu ohodnocení celé škol. docházky. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách za školní rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na ţáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,70 0 0,00 2. stupeň ,2 4 0,08 Celkem ,14 4 0,03 Počet neomluvených hodin na ţáka 6

7 5.3 Údaje o integrovaných ţácích v základní škole: Druh postiţení: Ročník: Počet ţáků: Mentální postiţení 5.,9. 3 S vývojovými poruchami chování-zař.do spec.škol S vývojovými poruchami učení- zař. do spec. škol 1.,3.,4.,5.,6.,8.,9. 15 Komentář: Během šk. roku bylo vyšetřeno v PPP 5 ţáků 5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Hodnocení výsledků výchovného působení: Činnost výchovné poradkyně byla zaměřena do oblastí: 1. Profesionální orientace ţáků Na tomto úseku proběhly akce schůzka rodičů vycházejících ţáků se zástupci středních škol a SOU, informativní schůzka s výchovnou poradkyní - předání informací Úřadu práce Benešov, účast ţáků 9.tř. společně na přehlídce škol ve Vlašimi, zpracování a kontrola přihlášek ţáků na střední školy a učiliště. Vých. poradkyně zajišťovala celoročně informace pro ţáky v přijímacím řízení nástěnka, dny otevřených dveří, informace na internetu. Zajištěna exkurze na SZeŠ v Benešově pro 8. tř. 2. Spolupráce s PPP, s ÚP S PPP spolupracovala výchovná poradkyně zejména na úseku integrace ţáků s poruchami učení, zajištění vyšetření evidovaných nebo problémových ţáků, 1x do roka účast na akci pro výchovné poradce. Zajistila informativní schůzku na ÚP pro ţáky 9.tř. + testy k volbě povolání+videokazety, besedu v 8.tř. s pracovnicí ÚP. Spolupracovala s SPC Kolín integrace 3 ţáků s LMP. 3. Spolupráce s ostatními pedagogy S metodikem prevence, TU, s předsedou metod. sdruţení, ved. vychovatelkou ŠD, koordinátorkou EVVO a p. uč. vykonávající reedukaci postiţených ţáků - průběţné řešení vzniklých problémů ( individuální doučování, spolupráce s rodiči neprospívajících ţáků ) Řešení kázeňských přestupků, osobní jednání s rodiči, telefonické jednání s rodiči. 4. Styk s rodiči, s ţáky Informativní schůzka - předání informací Úřadu práce Benešov k volbě povolání,zajištění schůzky se zástupci středních škol na Vlašimsku, individuální spolupráce s rodiči ţáků účastnících se přijímacího řízení, jednání s rodiči při řešení kázeňských problémů ţáků. Vyuţívání stanovených konzultačních hodin pro ţáky a pro rodiče. Výsledky prevence negativních jevů: 7

8 Činnost v této oblasti se řídila Minimálním preventivním programem, dále jen MPP, který obsahoval tyto okruhy: Preventivní aktivity realizované školou: louhodobé preventivní aktivity - Patronát 9.třídy nad prvňáčky (Celoroční projekt vzájemné spolupráce 9.tř. s prvňáčky Projekt EuDap ( celoroční protidrogový projekt pro ţáky 6. třídy, Školní časopis ( vydávání časopisu v tomto školním roce omezeno v důsledku dlouhodobé nemoci p.uč. L.Jedličkové, PEER Program - pro ţáky 7.,a 8.tř ednorázové aktivity - beseda Policie ČR Čechtice ( téma krádeţe pro ţáky 4. tř.), společnost Centrum Prevence, Klub Pathfinder výukové programy pro 1. stupeň ( Opatrnost tě ochrání, Zlobivé lopatičky téma šikana, V zajetí dţungle kyberšikana pro 5. třídu ), pro Fond Sidus bylo vybráno 665 Kč v říjnu 2012 a 600 Kč v květnu 2013, sbírka Ţivot dětem - vybráno Kč,ţáci 9. třídy se zúčastnili přednášky Láska ano, děti ještě ne, ve sbírce pro hypoterapii CK CHRPA bylo vybráno 450 Kč, byla uspořádána beseda o prevenci patolog. jevů ( šikana, záškoláctví a návykové látky )se sociál. pracovnicemi z MěÚ Vlašim a Benešova pro 8. a 9. třídu, korporátní bubnování pro ţáky 1. stupně, byla zajištěna nabídka či zajištění volnočasových aktivit, byla pravidelně aktualizovaná nástěnka, metodička prevence koordinovala schůzky ţákovské samosprávy ( problémy následně řešeny s ředitelkou školy ), pomáhala při organizování jednotlivých akcí Ekocentrum Vlašim, Masopustní průvod, Velikonoční besídka, příprava akce Dobrých přátel není nikdy dost - účast ţáků 8.třídy Metodička spolupracuje s ostatními členy vedení, s TU, vychovatelkami, výchovnou poradkyní, účastní se jednání s rodiči. Celoroční činnost byla ve spolupráci s Ekocentrem Vlašim ( Jak chutná prales, Jak krtek ke kalhotkám přišel,, Votice, Policií ČR, MěÚ Vlašim - odbor soc.péče, Městyse Načeradec, PPP, ZŠ Pacov, ZŠ Lukavec organizace akce Dobrých přátel není nikdy dost, KÚ, SDH Načeradec, SPC Kolín. Významné zorganizované akce- Masopustní průvod, Velikonoční školní besídka, Den dětí turistické výlety do okolí ( ţáci 8. třídy připravili program pro děti z MŠ a ţáci 9. třídy program pro 1. třídu ), sportovní soutěţe pro ţáky 2. stupně ( před Vánočními a Letními prázdninami ), pro ţáky 8. třídy akce Dobrých přátel není nikdy dost, PEER PROGRAM SZŠ Benešov, SDH Načeradec, patronát nad prvňáčky- patrony byli opět ţáci 9.tř. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 8

9 Návštěva divadel, kulturní aktivity, exkurze KD Blaník Vlašim- 1. stupeň( např. Čert a Káča ), Divadlo ABC Praha Vánoční příběh pro 2. stupeň, divadlo Praha České Vánoce pro ţáky 2. stupně, Divadlo GONG Praha Tancovačka, varhanní koncert v místním kostele, Planetárium Praha( Vesmír blízký i vzdálený ), Agrodruţstvo Načeradec, Spalovna bioodpadu Načeradec, ÚP Benešov pro ţáky 9. třídu beseda k volbě k povolání, ZOO Jihlava pro ţáky 2.a 3. třídy, Husitské muzeum Tábor ţáci 5. třídy, Divadélko pro školy Hradec Králové pro 1. a 2. stupeň pro 1. stupeň Dobrodruţství veverky Zrzečky a pro 2. stupeň Divadelní cestopis, hudební pořad p. Hrabě Dechové nástroje v současnosti, divadélko Kůzle v MŠ pro ţáky 1.,2.,3. třídy Spoluúčast na Vánoční prodejní výstavě organizované Městys Načeradec zpěv vánočních koled ve spolupráci s Klubem Ráchel z Vlašimi Anglický týden pro zájemce ( říjen ) - intenzivní výuka AJ pod vedením 2 lektorů ( rodilých mluvčích ) - 2 studijní skupiny pro ţáky zejména ze 2. stupně Zpěv vánočních koled reprezentace naší školy v ZŠ Mladá Voţice, v MŠ Vlašim, Domašin ve spolupráci s občanským sdruţením Klub Ráchel z Vlašimi Velikonoční školní besídka ve spolupráci se SRPDŠ - prezentace kaţdé třídy+mš dobrovolný vstup, dětská tombola, prodejní velikonoční výstava organizovaná ŠD a MŠ Projektové dni- Masopustní průvod, EUDAP ( celoroční protidrogový projekt pro ţáky 6. třídy), D-projekce filmu Hej Gusto Z Letopisů Máselné Lhoty 1985 pro ţáky 8. a 9. třídy, Vánoční tvoření pro ţáky 5. třídy, Zelený ostrov pro ţáky 6. třídy, Pravěk pro ţáky 4. třídy, Zlatá nit pro 5.a 6. třídu, Zdravé zuby pro 1. stupeň, Den s myslivcem pro 1. a 2. třídu, PEER program na SZŠ Benešov (7., 9. tř.), Testování ţáků- KALIBRO- 9.tř.(Čj+M ), KALIBRO - 5.tř. (Čj+M), Kvalita školy, celoplošné testování ţáků 5. a 9. tříd, ve školním roce 2012/2013 bylo testování Kalibro rozšířeno ještě o další předměty Humanitní základ, Přírodovědný základ, Anglický jazyk, Ekonomické dovednosti ( testy byly poskytnuty škole zdarma ) Zdravé zuby pro 1. stupeň, a MŠ Exkurze- Ekocentrum Vlašim, ÚP Benešov, SZeŠ Benešov, Agrodruţstvo Načeradec, Spalovna bioodpadu Načeradec, Ochrana fauny Votice Plavecký výcvik ţáků 2.a 3.tř.- Plavecká škola Vlašim. Den dětí- turistické výlety do okolí, 2. stupeň - sportovní soutěţe, cyklovýlet pro ţáky 7. třídy, ţáci 8. třídy připravili program pro děti z MŠ a ţáci 9. třídy program pro 1. třídu ) Školní výlety: - jednodenní poznávací ( KD Blaník Vlašim- 1. stupeň, Divadlo ABC Praha, Planetárium Praha, Divadlo GONG Praha, ZOO Jihlava, Husitské muzeum Tábor, - vícedenní- turistické pobyty - Dobrých přátel není nikdy dost pro ţáky 8. třídy, LVVZ Akce v oblasti environmentální výchovy: 9

10 Metodik EV inicioval návštěvy Ekocentra Vlašim- účastnily všechny kolektivy 1-2 akcí. V oblasti EV se konaly další akce: beseda Třídění odpadu, Jeden den na školách o ţivotním prostředí ( téma Můj kámoš a moje kámoška, Ti druzí, Šumava na rozcestí, Globální oteplování ), pro 6. aţ 9. tř. Program Ochrana fauny Votice Smyslů zbaveni, beseda pro 8. a 9. třídu Rumunsko Banát, účast na akci ke Dni Země ( 1. aţ 4. třída Čapí hnízdo). Pro ţáky školy byla zorganizovaná přednáška Dravci, sovy, beseda Houby. Celoročně byl prováděn třídami 2. stupně úklid okolí školy. Ţáci se pod vedením metodika EV zúčastnili školního i okresního kola zeměpisné olympiády, kde se Pavel Duda (6.tř.) umístil na 13. místě v kategorii A, Karel Doubek (7.tř.) na 10. místě v kategorii B, v 9.třídě se Josef Chmel umítil na 29. a Tomáš Hlinský na 32. místě v kategorii C. Ţáci 6.,7. a 9.tř. postoupili do krajského kola Eurorebus.V kategorii Eurorebus Junior ţáci Jan Doubek ze 3. třídy, Adéla Borková ze 4. třídy a Kateřina Svobodová z 5. třídy získali 1. místo v krajském kole a postoupili do celostátního finále, kde získali krásné 12. místo. Ţáci 6.,7. a 8. třídy se zúčastnili internetové soutěţe Znáš naše lesy, ţáci 6. a 7. třídy internetové soutěţe Lesníkův učeň, v internetové soutěţi zdravá výţiva Sapere ţáci 1. i 2. stupně postoupili do krajského kola, kde se ţáci 5. třídy Radek Filip, Jiří Hejný a Tereza Kupsová umístili na 2. místě. Do internetové soutěţe Evropské srdce se zapojili ţáci 7.. aţ 9. ročníku. Ţáci 6. a 7. ročníku se zapojili do výtvarné soutěţe Máme rádi zvířata, CHKO Přání pro Zemi - 6.,7.tř., Byl organizován sběr hliníku, sběr víček od PET lahví, sběr starého papíru (ve spolupráci se ŠD ). Škola se zapojila do Vv soutěţe ke Dni Země. Metodik byl celoročně v kontaktu s ostatními pedagogy, spolupracoval s Městysem Načeradec propagace činnosti v Načeradských novinách. Činnost školní druţiny: Organizace zájmové činnosti ve 2 odděleních, byla naplněna kapacita ŠD (58 zapsaných dětí), střídání odpočinkové a zájmové činnosti, vyuţíváno těchto prostor 2 klubovny, tělocvična, hřiště, park DDŠ, pracovna PC, cvičná kuchyň. Organizace sportovních, dovednostních soutěţí- 1x měsíčně, pro všechny ţáky školy Šachový turnaj, Pexesiáda, Výtvarná dílna, šachový turnaj, vánoční turnaj ve florbale pro 2. stupeň, PUZZLE - soutěţ ve skládání, soutěţ v sáňkování a bobování, výtvarná dílna, soutěţ ve vybíjené, soutěţ Mladých zdravotníků, nohejbal, jízda zručnosti, šipkovaná, Dopravní soutěţ, soutěţ v Dámě, Zlatý slavík. Spolupráce s obecní knihovnou besedy pro děti. ŠD zajistila organizaci sběru starého papíru, sběr kaštanů Výroba přání k Vánocům, dárků k zápisu dětí do 1.tř. Podíl na prodejní Vánoční výstavě, organizace prodejní Velikonoční výstavy Organizace pracovních dílen- výroba keramiky, perníčků, ubrousková technika, pletení pomlázek (výrobky pouţity do prodejních výstav). Pálení čarodějnic - zábavné odpoledne ŠD se zapojila do akcí pořádaných školou projektové dni, masopustní průvod, Vánoční trhy, Velikonoční školní besídka spojená s prodejní výstavou, sportovní soutěţe. ŠVP v základní škole: 10

11 Ve všech ročnících byly vypracovány pro jednotlivé předměty tématické plány podle našeho ŠVP. Velký důraz byl kladen na rozvoj klíčových kompetencí, to je hlavní cíl vzdělávání, konkrétní obsah je prostředkem pro jejich rozvoj. Naší snahou je vést ţáky k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, pěstovat zájem o zdravý ţivotní styl. Hlouběji se věnujeme environmentální výchově, organizujeme pro ţáky sběry, vychováváme k třídění odpadu, k udrţování pořádku v obci i v okolí školy. Klademe důraz na vedení ţáků k volbě povolání, k vyuţívání ICT technologií, podporujeme výuku na PC. Vhodně zařazujeme průřezová témata. Během školního roku proběhly jednodenní celoškolní projekty- Masopustní průvod, Velikonoční školní besídka, atd. V jednotlivých třídách probíhaly další projekty viz výše. Celoroční spolupráce s ţáky 9.tř.- Patronát nad prvňáčky. Během celého roku probíhala dle potřeby spolupráce s třídními učitelkami a s koordinátorem ŠVP. Činnost v oblasti ICT: Pravidelná aktualizace webových stránek. Pravidelná údrţba PC (poruchy počítačů, výměna sluchátek, doinstalování potřebných programů). Zakoupeno: Notebook 2x, 2x tiskárna Laser BW duplex,1x Wi-Fi router, 1x Interaktivní dataprojektor Pravidelná kontrola ových účtů. Provoz programu BAKALÁŘ (archivace a dearchivace). Tisk výpisů vysvědčení a vysvědčení. Celoroční provoz 2 počítačových učeben. Zpracování matriky v elektronické podobě (podzimní a jarní sběr). 6. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. (DVPP) a dalších pracovníků a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů nebo k rozšíření odbor.kvalifikace Učitelka 1. stupně- ukončila studium VŠ učitelství 1. stupně. b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Metodik prevence J. Švárová se zúčastnila školení Prevence rizikového chování v praxi škol, Dokumentace škol. Metod., výchovná poradkyně J. Svobodová se zúčastnila školení Jak tvořit IVP. ZŘŠ Mgr. J. Houdková se zúčastnila školení změny v zákoně o pedagog. pracovnících, koordinátorka ŠVP se zúčastnila školení Změny v ŠVP c) studium k prohlubování odborné kvalifikace Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení pro výuku AJ pro 1. a 2. stupeň, Prezentační programy ve školní výuce výuka ICT, Textové editory, Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení, školení v oblasti přírodních věd, Nebezpečné látky, Ekonaratologie, Konflikty a krizová situace ve škole, Zlatá nit, schůzka pro VP, M.R.K.E.V. Školení BOZP a PO ( všichni zaměstnanci ) Všichni zaměstnanci se zúčastnili Školení První pomoci a Školení BOZP a PO. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7. 1 Účast ţáků školy v soutěţích Snahou školy je účastnit se co nejvíce soutěţí s oblastní, okresní či vyšší působností, aby ţáci poznali soutěţní atmosféru, aby mohli porovnat své schopnosti a znalosti s dětmi jiných škol - vytvářeli si tak zdravé sebevědomí, příliš se nepřeceňovali ani nepodceňovali, učili se zvládat trému, psychicky náročnější situace. Účastnili jsme se oblastních, okresních kol těchto soutěţí: a) znalostní Okresní přebor v šachu 11

12 Zeměpisná olympiáda školní a okresní kolo ţáci 2. stupně Pythagoriáda školní kolo Dějepisná olympiáda pro ţáky 8. a 9. třídy 1 ţák postup do okresního kola ( nezúčastnil se z důvodu nemoci ) Olympiáda z M školní kola pro jednotlivé ročníky Mladý zahrádkář okresní kolo: 6 soutěţících ze 6. a 7. třídy Evropské srdce internetová soutěţ tříčlenných skupin všeobecné znalosti ( otázky z přírodních věd ): ţáci 2. stupně Krajské kolo s. Eurorebus kolektivy ze 6.,7.a 9. tř. Soutěţ ve vázání adventních věnců b) sportovní Futsal ţáci 7. třídy 3. místo Perventan Cup 2013 vybíjená ţáků 4. aţ 5. třídy Mládeţnický florbal ţáci 2. aţ 5. třídy 4. místo Atletická všestrannost: vybraní ţáci 1. stupeň c) jiné dovednostní Okresní přebor v šachu Vv soutěţ: Máme rádi zvířata, Přání pro Zemi, Malujeme s muzeem, PO očima dětí d) soutěţe org. školou Organizované ŠD - Zlatý slavík, vybíjená, dáma, nohejbal, florbal, puzzle, Školní dopravní soutěţ, sáňkování, bobování, jízda zručnosti, Pexesiáda e) další aktivity Výtvarná dílna, pomoc při organizaci akce Cyklorytíř 2013, účast v soutěţi Vazba adventních věnců na SZem škole v BN 7.2 Mimoškolní aktivity ţáků: Dětský maškarní karneval pořádaný v tělocvičně školy. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků-u příleţitosti zápisu do 1.tř. Setkání starostů obcí, pana faráře s ţáky - zahájení školního roku, zakončení školního roku vyhodnocení ţáků úspěšně reprezentujících školu a obec v soutěţích. Slavnostní rozloučení s vycházejícími ţáky se zástupci školy a obce. ZÁJMOVÁ ČINNOST ŢÁKŮ: a) nepovinné předměty Náprava čtení a psaní b) krouţky /zajišťované pedag. prac., p. farářem/ anglický jazyk, německý jazyk,ruský jazyk, počítače, florbal, výtvarný krouţek, sportovní hry náboţenství, turistický, keramika, výtvarná dílna, cykloturistický c)zájmová činnost zajišťovaná jinými org. či osobami Hudební škola p. Volek, ZUŠ Votice-p. Kopecký Hasičský krouţek - manţelé Hlinských Rybářský krouţek, včelařský krouţek Fotbal - TJ Blaník Načeradec + SK Načeradec Fotbal v jiných org. ZUŠ Vlašim DDM Vlašim Divadelní krouţek paní Čálková Hokej Vlašim 12

13 Z vlastního hodnocení školy v roce 2012 vyplynulo: ŠVP bez připomínek kladně hodnoceno zakoupení nových učebnic pro výuku AJ a NJ kladně hodnocena účast ţáků v různých soutěţích a olympiádách ( výsledky jsou závislé na přístupu jednotlivých ţáků ) dokumentace školy bez připomínek podmínky ke vzdělávání kladně hodnocena nová počítačová učebna, Notebooky pro učitele, dataprojektory. Je třeba efektivněji vyuţít prostory ve škole a zajistit prostor pro jednání učitelů s rodiči prostor nově zajištěn v šatně učitelů 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2012/2013 byla provedena kontrola ČŠI: veřejnosprávní a finanční kontrola finanční prostředky byly pouţity oprávněně, škola postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy, v oblasti vnitřního kontrolního systému bylo provedeno opatření- pracovník pověřený vedením účetnictví je zaměstnancem školy. 9. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2012: příjmy: ,51 Kč výdaje: ,75 Kč Hospodářský výsledek ,76 Kč 10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Naše škola se nezapojila do mezinárodních programů. 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDÉLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Správní zaměstnanci školy se zúčastnili školení o bezpečnosti práce 1x ročně DVPP v ŠJ: všechny pracovnice školní jídelny se zúčastnily školení Hygienické předpisy ve školní jídelně Domovník údrţbář absolvoval školení k získání odborné způsobilosti o poţární ochraně 12. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 13

14 Naše škola ukončila projekt z oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost název projektu: Kvalitní výuka, ještě lepší znalosti. V současné době zpracovává závěrečnou zprávu projektu. Byl zpracován projekt do dotačního programu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Asistentský pobyt Comenius hostitelské instituce. Projekt byl schválen a v současné době čekáme na přidělení vhodného zahraničního asistenta. 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V naší škole není odborová organizace. 14. ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 14

15 14. 1 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Dvoutřídní mateřská škola Načeradec je od 1. ledna 2003 součástí subjektu Základní škola a mateřská škola Načeradec. Ve školním roce 20012/2013 navštěvovalo mateřskou školu 44 dětí ve věku 3 7let, z toho 16 dětí předškolního věku. Mateřskou školu navštěvují děti z Načeradce a okolních spádových vesnic Daměnic, Slavětína, Štamberka, Pravětic,Vračkovic, dále pak z Kříţova, Karhule, Kondrace a Vilic. Provoz školy zůstává beze změny, 6,30 16,30 hod. Tento provoz je vţdy na začátku školního roku projednán s rodiči a poté odsouhlasen OÚ Načeradec. I. Oddělení Berušky II. Oddělení - Motýlci 14.2 CHARAKTERISTIKA A OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SVĚT OČIMA DĚTÍ Cílem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti přirozenou výchovou a poloţit základy dalšího vzdělávání všem dětem podle jejich moţností, zájmů a potřeb. V součinnosti s Rámcově vzdělávacím programem předškolního vzdělávání nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy kulturní akce, akce pro rodiče a děti besídky ( Vánoce, Den matek ), zábavná tematická odpoledne, pohybová průpravu, tématicky zaměřené výlety apod. Při vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Veškeré snaţení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby byly děti v MŠ šťastné a spokojené. Velkou pozornost věnujeme spolupráci s rodiči, hlavně jejich informovanosti veškeréinformace se pravidelně zveřejňují na nástěnkách, dle potřeb individuálně. Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky školy. Součástí vzdělávacího programu je ekologická výchova, kde děti vedeme ke zdravému ţivotnímu postoji, uvědomění si ovlivnitelnosti ochrany ţivotního prostředí a kladnému vztahu k přírodě, které jsme součástí. Samozřejmostí je třídění odpadu ve třídách a škole vůbec. Témata a podtémata vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek ostatních kulturních zařízení. Učitelky při práci vyuţívají dětských knih, encyklopedií, didaktických pomůcek, pokusů, jezdí s dětmi na divadelní představení, pořádají divadelní představení přímo v mateřské škole nebo ve spolupráci se základní školou ( aby byla lepší finanční dostupnost), koncerty, tématické vycházky, exkurse a výlety. Aktivity doplňují vhodně program dětí. Všechny tyto aktivity, včetně jejich četnosti, jsou buď pevně začleněny do dětského výchovně vzdělávacího programu či nepravidelně probíhají podle ročního období, plánovaných akcí školy, momentálního stavu dětí a nabídek ostatních kulturních zařízení. Vzdělávání je cílevědomé, zaloţené na didaktických hrách a činnostech, při kterých učitelky plní cíle vzdělávací, které vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ten je jednotný pro všechny mateřské školy. Na základě těchto cílů si učitelky vytvořily rámcová témata a podtémata tak, aby byla pro děti zajímavá a aktuální a vzbudila v nich touhu po poznání. Při vzdělávání dětí je vyuţívána ve velké míře hra, praktické činnosti, pokusy a pozorování. Během celého dne učitelky dbají na vyváţenost spontánních a řízených činností, aby v dětech vzbudily nadšení, radost z poznání a pohybu v mateřské škole. K plnění vzdělávacích cílů učitelky vyuţívají skupinové i individuální činnosti, podle zájmu a potřeb dětí, aby byl pro děti pobyt v mateřské škole radostný a děti byly spokojené a zároveň, aby získaly nové poznatky a vědomosti 15 dle svých schopností.

16 14.3 AKCE ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Úkoly předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další ţivotní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě ţít ve společnosti ostatních a přibliţovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě s ní napomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji Slavnostní zahájení škol.roku Divadelní představení :Jak veverka Zrzečka zachránila les Cesta do lesa za zvířátky Návštěva místní knihovny Jablíčkový týden Kuchařský den Beseda s Českou policií Oslava Hallowenu Fotograf ve školce vánoční motiv Divadelní představení - Vánoční příběh včelích medvídků Návštěva hasičského domu Bramborový týden Kloboučkový den Divadelní představení - Čarovná květinka Mikulášská nadílka pekelný den Vánoční trhy prodejní výstavka MŠ Vystoupení učitelek-mš Domašín Vystoupení učitelek- Azylový dům Vystoupení učitelek MŠ Velíšská Vlašim Vystoupení učitelek ZŠ Načeradec Vánoční nadílka Vystoupení učitelek ZŠ Mladá Voţice Vánoční besídka Návštěva předškoláků ve školní druţině Soutěţ ve skládání puzzlí Týden veselých sněhuláků Zápis do základní školy 16

17 Karneval Pohádkový týden - Z pohádky do pohádky Cirkusové vystoupení v MŠ Návštěva místní knihovny Divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula Velikonoční besídka + prodejní výstavka Divadelní představení O zatoulaném psaníčku Hledání pokladu Velikonočního zajíčka Indiánský týden Korporátní bubnování Divadelní představení- Na kouzelném paloučku Rozkvetlý chodník Soutěţ o nejhezčí rozkvetlý truhlík Divadelní představení Šípková Růţenka Stavění májky Jak se lítá na koštěti Srdíčkový týden Ukázka výcviku dravých ptáků Netradiční Olympiáda Dovádění ve skákacím hradu Cvičný poplach Oslava Dne dětí Fotograf na školce Beseda se členem Mysliveckého sdruţení Načeradec Rozlučková besídka Školní výlet Pohádková země Pičín, prohlídka Svaté Hory Návštěva vyučování v 1.třídě s předškoláky Vystoupení pro seniory v DPP 25.ţ.2013 Diskotéka v Annie Pohádková cesta Slavnostní zakončení školního roku ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 3. 4.dubna Informace o zápisu vyšly na webových stránkách ZŠ Načeradec, v Načeradských novinách, dále byly vyvěšeny na úřední desce obce, na vývěsce mateřské i základní školy, v okolních vesnicích, v Kondraci, ve Vlašimi. Celkem bylo zapsáno 19 dětí. Ředitelka školy, ing.jana Beránková vydala rozhodnutí o přijetí všech přihlášených dětí do mat.školy. V květnu rodiče dvou dětí ţádost odvolali pro moţnost přijetí do bliţší mateřské školy.celkem k přijato17dětí. 17

18 14. 5 POČTY DĚTÍ ŠKOLN Í ROK POČET DĚTÍ V MŠ DĚTI ZAPSANÉ V PŘIJÍM. ŘÍZENÍ DOCHÁZKA UKONČENÁ V PRŮBĚHU ROKU DĚTI PŘIJATÉ V PRŮBĚHU R. DOCHÁZEJÍC Í DĚTI S ODKLADEM ŠKOL. DOCHÁZKY DĚTI- CIZINCI (mimo EU) DĚTI- CIZINCI (EU) 2012/13 1.tř tř. 22 Celkem Stav počtu dětí je platný k Věkové sloţení dětí ve škol.roce 2012/13 Počet dětí Počet dětí 1.tř. 2.tř 2letí (nar a později) 0 0 3letí ( nar ) letí (nar ) 9 0 5letí (nar ) 3 6 6letí (nar ) letí (nar. Do ) 0 3 Stav věkového sloţení dětí je platný k ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DĚTÍ Z MŠ NAČERADEC VE ŠKOL. ROCE 2011/12 Počet dětí Odklad povinné školní docházky 3 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 Celkem 3 Zápis do první třídy pro školní rok 2013/2014 proběhl dne Celkem bylo zapsáno 10 předškolních dětí z naší mat.školy do Základní školy Načeradec a 1 předškolák do Základní školy v Plzni. Rodiče 5ti dětí poţádali o odklad školní docházky pro školní rok 2013/ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PARTNERY - Spolupráce s rodiči 18

19 Škola má dobrou spolupráci s rodiči. Spolupracují s učitelkami při takzv.zvykacím týdnu nově přihlášených dětí. Učitelky objektivně rodiče informují o veškerém dění v MŠ na webových stránkách ZŠ a MŠ, formou nástěnek, vývěsek, či osobním kontaktem. Nabízí jim moţnost návštěv na různých akcích pořádaných školou. Rodiče pomáhají s organizací některých akcí (např. Pohádková cesta, Jablíčkový týden, nadílka Mikuláše ) Pomáhají s přípravou kostýmů, zajišťují sladkosti na soutěţe, doplňovali školce kreslící materiál čtvrtky, kartony, křídy, pastelky, hračky na vánoční nadílku. V průběhu roku opravovali rozbité hračky. - Spolupráce se základní školou Děti z mat.školy navštěvují divadel. představení pořádaná základní školou a naopak ţáci 1.,2.,3.třídy chodí na divadel. představení do mat.školy. Předškoláci se zúčastnily ukázkové vyučovací hodiny v první třídě. Děti z mateřské školy se zúčastnily projektu ZŠ Tradice Vánoc s koledami.v letošním školním roce spolupracovali s mateřskou školou ţákyně a ţáci 8.tř. ZŠ s paní učitelkou Fišerovou. Nejprve pro naše děti připravili hezký Den dětí, plný netradičních soutěţí a následovně se oblékli do kostýmů pohádkových postav a zpříjemnili dětem Pohádkovou cestu. Ředitelka školy i zástupkyně řed.pro ZŠ jsou přítomny na všech třídních schůzkách mat.školy, provádí pravidelné hospitace a kontroly zaměstnanců. Zástup.řed.školy pro MŠ se schází s řed. školy na pravidel.poradách, kde společně řeší problémy mat.školy, zúčastňuje se slavnostního zahájení a ukončení školního roku. - Spolupráce s Městysem Načeradec Škola dobře spolupracuje se zřizovatelem, Městys Načeradec. Děti z mateřské školy vystupují na Vítání občánků, učitelky pomáhají s přípravou zábavného dne pro děti Loučení s prázdninami. Obecní úřad zajišťuje na budově školy rekonstrukce a opravy budovy mat.školy. - Spolupráce s místní knihovnou Děti navštěvují několikrát do roka místní knihovnu. Děti zde poznávají správné návyky zacházení s knihou, paní knihovnice pro ně připravuje vţdy pěkný program. - Spolupráce s ostatním i partnery MŠ spolupracuje o.s.kamarádi Načeradec. Jejich podporu pociťuje naše školka při organizaci soutěţí, nadílky Mikuláše, zapůjčením kostýmů do Pohádkové cesty. V letošním roce zakoupilo toto sdruţení dětem nové ručníčky pro děti obou tříd MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2012/2013 nedošlo v mateřské škole k ţádným výrazným změnám 19

20 v interiéru ani v exteriéru mateřské školy. Mateřská škola se nedočkala slíbené úpravy umýváren a toalet pro děti i zaměstnance školy. Mateřská škola se zapojila do akce volající po úpravě školní zahrady. Ani zde dotace na vybavení zahrady nevyšla. V zahradě stále chybí prostor na uloţení dětských hraček do pískoviště. Ředitelka školy zajistila školce nový PC, v hodnotě ,90Kč a novou didaktickou pomůcku Demonstrační obrázky v hodnotě 5 600,-Kč KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOL. ROCE 2011/2012 Ve dnech 10.a11.října provedla kontrolu na ZŠ a MŠ Načeradec ČŠI. Nalezla vše v pořádku bez připomínek. Tato inspekce se zaměřila na kontrolu veškeré dokumentace(evidenční listy dětí, docházky dětí, přehledy výchovné práce.) 15. Závěr výroční zprávy: Na závěr je moţné konstatovat, ţe úkoly vytyčené na začátku školního roku se ve většině bodů podařilo splnit. V příštím školním roce bude práce v ZŠ zaměřena zejména do oblastí: - výuka podle ŠVP ( zařazení povinného předmětu Německý jazyk - environmentální výchova, primární prevence negativních jevů - podpora výuky anglického jazyka (anglický týden ) a vyuţívání ICT při výuce - elektronické zpracovávání školní matriky - elektronické zpracování Podacího deníku - podpora čtenářské gramotnosti - podpora finanční gramotnosti vyuţívání vypracovaných podkladů v rámci projektu EU Peníze školám - sportovní výchova činnost v rámci zájmových krouţků ( Florbal pro 1. i 2. stupeň ) 20

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více