ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád PREAMBULE ZÁKLADNÍM PRINCIPEM, KTERÝ UPRAVUJE VZTAH ŠKOLY A DÍTĚTE, JE ZÁSADA Č.1, DEKLARACE PRÁV DÍTĚTE, VE KTERÉ JE MJ. ZAKOTVENO: DÍTĚ MÁ NÁROK NA VZDĚLÁNÍ, KTERÉ MÁ BÝT BEZPLATNÉ A POVINNÉ ALESPOŇ V ZAČÁTEČNÍCH STUPNÍCH. MÁ MU BÝT POSKYTOVÁNA VÝCHOVA, KTERÁ POMÁHÁ ZVÝŠIT JEHO VŠEOBECNOU KULTURNÍ ÚROVEŇ A UMOŽNÍ MU NA ZÁKLADĚ STEJNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ROZVÍJET JEHO SCHOPNOSTI, ÚSUDEK A SMYSL PRO MORÁLNÍ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST A STÁT SE TAK PLATNÝM ČLENEM SPOLEČNOSTI. NEJLEPŠÍ ZÁJMY DĚTÍ MAJÍ BÝT VŮDČÍMI ZÁSADAMI PRO TY, KDOŽ ODPOVÍDAJÍ ZA VÝCHOVU A VEDENÍ DÍTĚTE. TUTO ODPOVĚDNOST NESOU V PRVÉ ŘADĚ RODIČE DÍTĚTE.

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ CÍLE ZŠ A MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRÁVA ŽÁKŮ (ZÁKON 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ) CO MŮŽU: POVINNOSTI ŽÁKŮ ( 22 VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA) JSEM POVINEN: CO BUDU: CO NEBUDU: CO NESMÍM: PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY VÝUKA DOCHÁZKA DO ŠKOLY HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKA ZA HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ A ZÁSAD CHOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO: ZA SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE POVAŽOVÁNO: DOJDE-LI K PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD ZE STRANY ŽÁKŮ, MŮŽE NÁSLEDOVAT: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝUKA A PŘESTÁVKY PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK RODIČŮ SPECIFIKA PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ V MŠ PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY V ZŠ A MŠ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PODMÍNKY PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠKOLNÍ DRUŽINA ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

3 6.3. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAVOVACÍ REŽIM DĚTÍ V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ POSTUP PŘI ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ: ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ: HODNOCENÍ CHOVÁNÍ, CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA V JEDNOTLIVÝCH POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH STANOVENÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM SE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE HODNOTÍ NA VYSVĚDČENÍ STUPNI PROSPĚCHU: CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA SE NA VYSVĚDČENÍ VYJADŘUJE STUPNI: STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ FORMY OVĚŘOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ, SCHOPNOSTÍ, POSTOJŮ, HODNOT: ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HODNOCENÍ NADANÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

4 10.2. POUČENÍ NA POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU POUČENÍ NA POČÁTKU PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINY POUČENÍ PŘED ČINNOSTMI, KTERÉ SE PROVÁDÍ MIMO ŠKOLNÍ BUDOVU POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI PROVÁDÍ TŘÍDNÍ UČITEL, KTERÝ: ZÁZNAM O ŠKOLNÍM ÚRAZU KNIHA ÚRAZŮ ZÁPIS DO KNIHY ÚRAZŮ PROVÁDÍ: V KNIZE ÚRAZŮ SE UVEDE: ZÁZNAM O ÚRAZU OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY SPECIFIKA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘESUNY DĚTÍ PŘI POBYTU MIMO ÚZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH : POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ: ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ SPORTOVNÍ ČINNOSTI A POHYBOVÉ AKTIVITY PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY ŘÁD UŽÍVÁNÍ SOKOLOVNY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5 1. ZÁKLADNÍ CÍLE ZŠ A MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UPŘESŇUJE CÍLE, ZAMĚŘENÍ, FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK UPLATNĚNÝCH NA ZŠ A MŠ A V RÁMCI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ: PODPORA ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE PODÍLENÍ SE NA JEHO ZDRAVÉM CITOVÉM, ROZUMOVÉM A TĚLESNÉM ROZVOJI PODÍLENÍ SE NA OSVOJOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL CHOVÁNÍ DÍTĚTE ZŠ A MŠ V RÁMCI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH NÁVYKŮ, HODNOT A MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ DÍTĚTE VYTVÁŘENÍ ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO POKRAČOVÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ PÉČE DĚTEM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ NADANÝCH DĚTÍ 2. PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE 2.1. PRÁVA ŽÁKŮ (ZÁKON 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ) NA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY PODLE ZÁKONA. NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH SVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. ZAKLÁDAT V RÁMCI ŠKOLY SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY ŽÁKŮ, VOLIT A BÝT DO NICH VOLENI, PRACOVAT V NICH A JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SE OBRACET NA ŘEDITELKU ŠKOLY S TÍM, ŽE ŘEDITELKA JE POVINNA SE STANOVISKY A VYJÁDŘENÍMI TĚCHTO SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ ZABÝVAT. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘIČEMŽ TVÉMU VYJÁDŘENÍM MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU A STUPNI VÝVOJE. 5

6 NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE TOHOTO ZÁKONA. NA ODPOČINEK A VOLNÝ ČAS. NA ŽIVOT A PRÁCI VE ZDRAVÉM A PODNĚTNÉM PROSTŘEDÍ CO MŮŽU: ZEPTAT SE DRUHÉHO NA TO, CO MI NENÍ JASNÉ. BÝT INFORMOVÁN O VEŠKERÉM DĚNÍ VE ŠKOLE, KTERÉ SE TÝKÁ MÉ OSOBY. POHYBOVAT SE VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY URČENÝCH ŽÁKŮM PŘI DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL. VHODNOU FORMOU VYJÁDŘIT SVÉ NÁZORY A PŘIPOMÍNKY K DĚNÍ VE ŠKOLE POVINNOSTI ŽÁKŮ ( 22 VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA) JSEM POVINEN: ŘÁDNĚ DOCHÁZET DO ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŘÁDNĚ SE VZDĚLÁVAT. JSEM SÁM ZA SEBE ZODPOVĚDNÝ, PROTO SE CHOVÁM TAK, ABYCH SI NEUBLÍŽIL. DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD, PŘEDPISY A POKYNY ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, S NIMIŽ JSEM BYL SEZNÁMEN. PLNIT POKYNY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY VYDANÉ V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ŠKOLNÍM ŘÁDEM. DO SI ODNÉST VEŠKERÉ VĚCI A POMŮCKY, JINAK BUDOU ZLIKVIDOVÁNY. JSEM POVINEN ABSOLVOVAT VÝUKU PLAVÁNÍ (V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ JE TŘEBA PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ LÉKAŘE). OKAMŽITĚ OHLÁSIT, ŽE JE MI NEBO NĚKOMU UBLIŽOVÁNO CO BUDU: MÍT PŘIPRAVENÉ POMŮCKY, UČEBNICE NA VYUČOVÁNÍ A BUDU PŘEVLEČEN DO TV PŘED PŘÍCHODEM VYUČUJÍCÍ. MÍT PŘEVLEČENÍ DO ŠD. DODRŽOVAT ZAČÁTEK A KONEC HODINY DLE POKYNU UČITELE/KY. CHRÁNIT UČEBNICE, POMŮCKY A VYBAVENÍ ŠKOLY. 6

7 SPOLUPRACOVAT S PEDAGOGY A OSTATNÍMI. POZORNÝ VE VYUČOVÁNÍ, CHTÍT SE DOVĚDĚT NĚCO NOVÉHO, V PŘÍPADĚ, ŽE NEMOHU SPOLUPRACOVAT, NEBUDU RUŠIT OSTATNÍ. UDRŽOVAT V POŘÁDKU A ČISTOTĚ SVÉ MÍSTO, TŘÍDU, ŠATNU A OSTATNÍ PROSTORY. UČIT SE PŘIZNAT CHYBU A NAPRAVIT JI. SAMOSTATNÝ. OHLEDUPLNÝ K OSTATNÍM, OCHRAŇOVAT MLADŠÍ A SLABŠÍ KAMARÁDY, ZVÍŘATA A PŘÍRODU. UPOZORNÍM IHNED DOSPĚLÉHO NA PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL, NA NEBEZPEČÍ OHNĚ, ÚRAZU, NEHODY. PLNIT DOMÁCÍ ÚKOLY. DODRŽOVAT PARTNERSKÝ VZTAH MEZI DĚTMI, DOSPĚLÝMI VE ŠKOLE, RODIČI. ZDRŽOVAT SE O MALÉ PŘESTÁVCE PŘEVÁŽNĚ VE TŘÍDĚ CO NEBUDU: PŘERUŠOVAT ŘEČ DRUHÉHO, BUDU MU NASLOUCHAT. ZNEUŽÍVAT DŮVĚRU DRUHÉHO. POVYŠOVAT SE NAD DRUHÉ. NIČIT TO, CO MI NEPATŘÍ. ŽVÝKAT A JÍST VE VYUČOVÁNÍ. VYKŘIKOVAT VE VYUČOVÁNÍ CO NESMÍM: OPOUŠTĚT BUDOVU ŠKOLY A HŘIŠTĚ BEZ SOUHLASU UČITELE/LKY, VYCHOVATELE. UBLIŽOVAT KAMARÁDŮM, ZVÍŘATŮM, PŘÍRODĚ. ŠIKANOVAT, PODÍLET SE NA DISTRIBUCI DROG, KOUŘIT A POŽÍVAT ALKOHOL, PONECHÁVAT PENÍZE V HOTOVOSTI, OSOBNÍ CENNÉ VĚCÍ A MOBILY VOLNĚ V LAVICÍCH, SKŘÍŇKÁCH, TŘÍDÁCH APOD. POUŽÍVAT MOBIL PO CELOU DOBU VYUČOVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINY. NOSIT DO ŠKOLY VĚCI NESOUVISEJÍCÍ S VYUČOVÁNÍM. 7

8 2.3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRÁVO NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE. VOLIT A BÝT VOLENI DO ŠKOLSKÉ RADY. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ JEJICH DĚTÍ, PŘIČEMŽ JEJICH VYJÁDŘENÍ MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST. NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY PRO JEJICH DĚTI V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POŽÁDAT O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY. ZAJISTIT, ABY JEJICH DÍTĚ DOCHÁZELO ŘÁDNĚ DO ŠKOLY. NA VYZVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY SE OSOBNĚ ZÚČASTNIT PROJEDNÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. INFORMOVAT ŘEDITELKU, TŘÍDNÍ UČITELKU O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ DÍTĚTE NEBO JINÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ. OZNAMOVAT ŠKOLE ÚDAJE PODLE 22 ODST. 2 A 3 (OSOBNÍ ÚDAJE DO MATRIKY) A DALŠÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU PODSTATNÉ PRO PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ NEBO BEZPEČNOST DÍTĚTE A ZMĚNY V TĚCHTO ÚDAJÍCH. SDĚLENÉ ÚDAJE JSOU DŮVĚRNÉ, VYUČUJÍCÍ SE ŘÍDÍ ZÁKONEM 101/2000 SB. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ UČEBNICE JI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE UHRADÍ. SLEDOVAT ALESPOŇ 1X TÝDNĚ INFORMACE O PROSPĚCHU V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE, NOTÝSKU. ZMĚNY V OBVYKLÉM REŽIMU (VÝLETY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ATD.) BUDOU UVEDENY V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE V DENÍČKU NEBO NOTÝSKU. ŠKOLA POVAŽUJE SDĚLENÍ ZA DORUČENÉ DEN PO JEHO ZÁPISU VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY VYDÁVAJÍ ŽÁKŮM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM POUZE TAKOVÉ POKYNY, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ SOUVISÍ S PLNĚNÍM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, ŠKOLNÍHO ŘÁDU A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ. 8

9 VYZVE-LI ŘEDITELKA ŠKOLY NEBO JINÝ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K OSOBNÍMU PROJEDNÁVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE ŽÁKA, KONZULTUJE TERMÍN SCHŮZKY SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ŽÁKA. VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI SE POVINNĚ ZÚČASTŇUJÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTAČNÍCH DNŮ, NA KTERÝCH INFORMUJÍ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH CHOVÁNÍ. V PŘÍPADĚ OMLUVENÉ NEPŘÍTOMNOSTI PEDAGOGA ZAJISTÍ, ABY ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BYLI INFORMOVÁNI JINÝM ZPŮSOBEM. 3. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 3.1. VÝUKA VE ŠKOLE SE VYUČUJE PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ UČITELÉ/KY MOHOU VYUŽÍVAT BLOKOVOU VÝUKU. BĚHEM BLOKOVÉ VÝUKY BY MĚLY UČITELKY ZAŘAZOVAT TĚLOVÝCHOVNÉ CHVILKY NEBO MĚNIT PRACOVNÍ MÍSTA. PODLE 29 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA MOHOU BÝT DO VYUČOVÁNÍ ZAŘAZENY PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA NEŽÁDOUCÍ JEVY VE ŠKOLE DOCHÁZKA DO ŠKOLY ŽÁCI SE SHROMAŽĎUJÍ PŘED ŠKOLOU, ŠKOLA SE OTEVÍRÁ NEJDŘÍVE V 7.40 HODIN. ŽÁCI ODKLÁDAJÍ SVRCHNÍ ODĚV I OBUV DO SKŘÍŇKY A IHNED JDOU DO TŘÍDY, ZBYTEČNĚ SE ZDE NEZDRŽUJÍ. V 7.55 MUSÍ BÝT NACHYSTANÍ NA VYUČOVÁNÍ. ŽÁK NENOSÍ DO ŠKOLY NEPOTŘEBNÉ ČI DRAHÉ VĚCI, NEBOŤ ŠKOLA ZA JEJICH ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ NENESE ODPOVĚDNOST. NEMŮŽE-LI SE ŽÁK ZE ZÁVAŽNÝCH RODINNÝCH NEBO ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ DOSTAVIT DO ŠKOLY, PODÁ O TOM JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PÍSEMNOU ZPRÁVU (OSOBNÍ SDĚLENÍ) POKUD MOŽNO PŘEDEM, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 2 DNŮ. PO NÁVRATU DO ŠKOLY PŘEDLOŽÍ ŽÁK TŘÍDNÍ UČITELCE PÍSEMNOU OMLUVU, V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ MŮŽE TŘÍDNÍ UČITELKA VYŽADOVAT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA. 9

10 ŽÁK, KTERÝ MUSÍ OPUSTIT ŠKOLU V PRŮBĚHU VYUČOVÁNÍ, ŽÁDÁ O SOUHLAS TŘÍDNÍ UČITELKU, TA HO UVOLŇUJE POUZE NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, VE KTERÉ JE JASNĚ UVEDENO KDY, KAM, S KÝM PŮJDE. NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ MŮŽE ŽÁKA OMLUVIT NA 2 DNY TŘÍDNÍ UČITELKA, NA VÍCE DNÍ ŘEDITELKA ŠKOLY. V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ ČI NEVOLNOSTI ŽÁKA, ODVEDE VYUČUJÍCÍ (UČITEL KONAJÍCÍ DOZOR V DOBĚ PŘESTÁVKY) POSTIŽENÉHO DO ŘEDITELNY, VEDENÍ ŠKOLY ZAJISTÍ INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍPADNÉ PŘEDÁNÍ ŽÁKA, ČI JEHO OŠETŘENÍ HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY TŘÍDNÍ UČITELKA PROVEDE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU A V POLOLETÍ BESEDU S ŽÁKY O BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE I MIMO BUDOVU ŠKOLY A PROVEDE O TOM ZÁPIS DO TŘÍDNÍ KNIHY. PŘED KAŽDÝMI PRÁZDNINAMI PROVEDE POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ, ZAPÍŠE DO TŘÍDNÍ KNIHY CHOVÁNÍ ŽÁKA ŽÁK ŠKOLY SE CHOVÁ SLUŠNĚ A OHLEDUPLNĚ KE VŠEM DOSPĚLÝM I SPOLUŽÁKŮM. DBÁ DŮSLEDNĚ POKYNŮ VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY. ZODPOVĚDNĚ SE DO ŠKOLY PŘIPRAVUJE, PLNÍ SVÉ POVINNOSTI. ZŘETELNĚ ZDRAVÍ VŠECHNY DOSPĚLÉ I KAMARÁDY, VYJADŘUJE SE SLUŠNĚ ZA HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ A ZÁSAD CHOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO: ÚMYSLNÉ ZPŮSOBENÍ ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU KRÁDEŽÍ, NIČENÍM, POŠKOZOVÁNÍM ČI PODVODEM ÚMYSLNÉ NARUŠENÍ VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ TÍM, ŽE JINÉMU VYHROŽUJE NÁSILÍM NEBO JINÉMU UBLIŽUJE NA ZDRAVÍ ÚMYSLNÉ NARUŠENÍ VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ TÍM, ŽE JINÉHO PONIŽUJE, URÁŽÍ ÚMYSLNĚ NEPRAVDIVĚ JINÉHO OBVINÍ, ČINÍ SCHVÁLNOSTI, ŠIKANUJE, NEBO HRUBĚ SE CHOVÁ K OSTATNÍM ZA SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE POVAŽOVÁNO: VYVOLÁVÁNÍ KONFLIKTŮ SE SPOLUŽÁKY OPAKUJÍCÍ SE ZAPOMÍNÁNÍ ÚKOLŮ A POMŮCEK NEKÁZEŇ VE VYUČOVÁNÍ 10

11 POUŽÍVÁNÍ VULGARISMŮ AJ DOJDE-LI K PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD ZE STRANY ŽÁKŮ, MŮŽE NÁSLEDOVAT: VÝCHOVNÉ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY NEBO SNÍŽENÍ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ 2. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 3. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 3.5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁK CHODÍ DO ŠKOLY PRAVIDELNĚ A VČAS PODLE ROZVRHU HODIN. NA VYUČOVACÍ HODINY PŘICHÁZÍ VČAS, PŘESTÁVEK VYUŽÍVÁ PŘEDEVŠÍM K PŘÍPRAVĚ NA DALŠÍ HODINU A K ODPOČINKU. NEMŮŽE-LI SE ŽÁK ZÚČASTNIT VYUČOVÁNÍ Z DŮVODŮ PŘEDEM ZNÁMÝCH, POŽÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA PÍSEMNĚ PŘEDEM O UVOLNĚNÍ, A TO TAKTO: 1 VYUČOVACÍ HODINA VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTU 1 2 DNY TŘÍDNÍ UČITEL 3 A VÍCE DNÍ ŘEDITELKA ŠKOLY NEMOC ŽÁKA OMLOUVAJÍ RODIČE. ŽÁK ODEVZDÁ OMLUVENKU TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO DVOU DNŮ PO UKONČENÍ NEMOCI. O ONEMOCNĚNÍ ŽÁKA INFORMUJÍ RODIČE TŘÍDNÍHO UČITELE DO 48 HODIN. V DOBĚ VYUČOVÁNÍ NAVŠTĚVUJÍ ŽÁCI LÉKAŘE JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ. ŠKOLNÍ BUDOVA SE OTEVÍRÁ V 7.40 HOD. ŽÁK JE VE TŘÍDĚ NEJPOZDĚJI 5 MINUT PŘED ZAČÁTKEM VYUČOVÁNÍ. PO PŘEZUTÍ SE ODEBERE DO SVÉ TŘÍDY A PŘIPRAVUJE SE NA VYUČOVÁNÍ DLE ROZVRHU HODIN. PŘÍPADNÁ JÍZDNÍ KOLA SE UKLÁDAJÍ DO STOJANU POD PŘÍSTŘEŠEK NA DVOŘE ŠKOLY (VSTUP BOČNÍM VCHODEM). NELZE JE UCHOVÁVAT V CHODBĚ ŠKOLY ANI PŘES NI KOLY PŘEJÍŽDĚT. DOJÍŽDĚNÍ DO ŠKOLY NA KOLE NENÍ DOVOLENO ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ. 11

12 VYUČOVÁNÍ ZAČÍNÁ V 8.00 HOD., VYUČOVACÍ HODINA TRVÁ 45 MINUT. TZV. MALÉ PŘESTÁVKY JSOU DESETIMINUTOVÉ, HLAVNÍ PŘESTÁVKA PO DRUHÉ VYUČOVACÍ HODINĚ DVACETIMINUTOVÁ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽE VYUČUJÍCÍ PŘESTÁVKU PŘESUNOUT. UČITELÉ VYKONÁVAJÍ PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽÁKY VE TŘÍDÁCH, NA DVOŘE, NA ZAHRADĚ I NA ŠKOLNÍ CHODBĚ. PO VYUČOVÁNÍ ODCHÁZEJÍ UČITELÉ S DĚTMI DO ŠATNY. DĚTI NEMAJÍ POVOLEN VSTUP DO SBOROVNY, ŘEDITELNY A KABINETU BEZ VYZVÁNÍ. DODRŽOVÁNÍ PITNÉHO REŽIMU CHLAPCŮ A DĚVČAT UMOŽŇUJE VÁRNICE ČAJE V UMÝVÁRNĚ, KTEROU MAJÍ ZÁJEMCI K DISPOZICI VÝUKA A PŘESTÁVKY VYUČOVACÍ HODINY PŘESTÁVKY 1.HOD MINUT 2.HOD MINUT 3.HOD MINUT 4.HOD MINUT 5.HOD PŘESTÁVKA NA OBĚD 7.HOD MINUT 8.HOD PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK RODIČŮ PŘIPOMÍNKY RODIČŮ ŘEŠÍ RODIČE S TÍM VYUČUJÍCÍM, KTERÉHO SE PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍ. RODIČE I VYUČUJÍCÍ NAVRHNOU ZPŮSOB ŘEŠENÍ A DOHODNOU SE. POKUD RODIČE NEJSOU S ŘEŠENÍM ZCELA SPOKOJENI, OBRÁTÍ SE NA TŘÍDNÍHO UČITELE. RODIČE I VYUČUJÍCÍ NAVRHNOU ZPŮSOB ŘEŠENÍ A DOHODNOU SE. TŘÍDNÍ UČITEL NAVRHNE ZPŮSOB ŘEŠENÍ SITUACE A DOHODNOU SE. 12

13 V PŘÍPADĚ, ŽE ANI S TŘÍDNÍM UČITELEM SE NEDOHODNOU NA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ PROBLÉMU, OBRÁTÍ SE NA ŘEDITELE ŠKOLY. RODIČE I ŘEDITEL ŠKOLY NAVRHNOU ŘEŠENÍ. NEDOHODNOU-LI SE NA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ S ŘEDITELEM ŠKOLY, MOHOU POŽÁDAT O SPOLUPRÁCI ŠKOLSKOU RADU. ŠKOLSKÁ RADA SE SKLÁDÁ ZE ZÁSTUPCŮ ŠKOLY, RODIČŮ A ZASTUPITELSTVA OBCE, MŮŽE TEDY NA DANOU, PRO RODIČE DŮLEŽITOU SITUACI, NAHLÍŽET Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU. JEDNÁNÍ NA ŠKOLSKÉ RADĚ PROBĚHNE ZA OSOBNÍ ÚČASTI STĚŽUJÍCÍHO A ŘEDITELKY ŠKOLY. PO VYSLECHNUTÍ OBOU STRAN UČINÍ ŠKOLSKÁ RADA NÁVRH ŘEŠENÍ OBĚMA STRANÁM A PROVEDE SE O TOMTO ZÁPIS. POKUD RODIČ PŘEDLOŽÍ SVŮJ PROBLÉM PÍSEMNĚ A NA JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY SE NEDOSTAVÍ, BUDE MU V TOMTO PŘÍPADĚ STANOVISKO ŠKOLSKÉ RADY DORUČENO PÍSEMNĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE RODIČE ANI TENTOKRÁT NEBUDOU SPOKOJENI SE ZPŮSOBEM ŘEŠENÍ, MOHOU SE OBRÁTIT NA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO NEBO ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCI. 5. SPECIFIKA PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ V MŠ 5.1. PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STANOVÍ VEDOUCÍ UČITELKA (NEBO TŘÍDNÍ UČITELKA) MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOHODĚ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE DNY DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DÉLKU JEHO POBYTU V TĚCHTO DNECH V MATEŘSKÉ ŠKOLE A ZÁROVEŇ DOHODNE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE ZPŮSOB A ROZSAH JEHO STRAVOVÁNÍ PO DOBU POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE. POKUD ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BUDOU POŽADOVAT ZMĚNU TĚCHTO SJEDNANÝCH PODMÍNEK, JE NUTNO TUTO ZMĚNU PÍSEMNĚ DOHODNOUT S VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI V DOBĚ URČENÉ PRO PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEDÁVAJÍ DÍTĚ PO JEHO PŘEVLEČENÍ V ŠATNĚ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO AŽ V PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ. NESTAČÍ DOPROVODIT DÍTĚ POUZE KE VCHODU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO DO ŠATNY S TÍM, ŽE DÍTĚ DOJDE DO TŘÍDY JIŽ SAMO. V TOMTO PŘÍPADĚ BY MATEŘSKÁ ŠKOLA NENESLA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČÍ DÍTĚTE AŽ DO JEHO PŘÍCHODU DO TŘÍDY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SI PŘEBÍRAJÍ DÍTĚ PO SKONČENÍ JEHO VZDĚLÁVÁNÍ OD PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍMO VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, POPŘÍPADĚ NA 13

14 ZAHRADĚ (HŘIŠTI) MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO V DOBĚ URČENÉ MATEŘSKOU ŠKOLOU K PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI. V PŘÍPADĚ, ŽE JE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE DOHODNUTA INDIVIDUÁLNÍ DÉLKA JEHO POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE, BUDE S NIMI I SAMOSTATNĚ (PÍSEMNĚ) DOHODNUT ZPŮSOB PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PŘEDÁVÁNÍ PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE MOHOU POVĚŘIT JINOU DOSPĚLOU OSOBU K PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VYSTAVENÉ PÍSEMNÉ POVĚŘENÍ PODEPSANÉ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE PŘEDAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI TŘÍDNÍ UČITELCE MŠ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SE MOHOU INFORMOVAT O CÍLECH, ZAMĚŘENÍ, FORMÁCH A OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ KONKRETIZOVANÝCH PODLE PODMÍNEK UPLATNĚNÝCH NA MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU, KTERÝ JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ NA NÁSTĚNCE VE VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SE MOHOU BĚHEM ROKU V PŘEDEM DOMLUVENÉM TERMÍNU INFORMOVAT U PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA VYKONÁVAJÍCÍHO PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. VEDOUCÍ UČITELKA NEJMÉNĚ JEDNOU ZA POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SVOLÁVÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, NA KTERÝCH JSOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ INFORMOVÁNI O VŠECH ROZHODNUTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ. V PŘÍPADĚ NEZBYTNÉ POTŘEBY MŮŽE BÝT SVOLÁNA I MIMOŘÁDNÁ SCHŮZKA RODIČŮ I S VEDENÍM ŠKOLY, A TO ZEJMÉNA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SI MOHOU DOMLUVIT S ŘEDITELKOU ŠKOLY, VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO S PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKEM ŠKOLY VYKONÁVAJÍCÍM PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, INDIVIDUÁLNÍ POHOVOR, NA KTERÉM BUDOU PROJEDNÁNY PODSTATNÉ PŘIPOMÍNKY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. ŘEDITELKA ŠKOLY, VEDOUCÍ UČITELKA NEBO PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYKONÁVAJÍCÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, MOHOU VYZVAT ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY SE OSOBNĚ DOSTAVILI K PROJEDNÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. POKUD MATEŘSKÁ ŠKOLA ORGANIZUJE A POŘÁDÁ AKCE JAKO NAPŘ. VÝLETY, EXKURZE, DIVADELNÍ A FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI, BESÍDKY, DĚTSKÉ DNY APOD., INFORMUJE O 14

15 TOM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PROSTŘEDNICTVÍM SDĚLENÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKEM PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI PO UKONČENÍ DENNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, NEBO PÍSEMNÝM UPOZORNĚNÍM UMÍSTĚNÝM NA NÁSTĚNKÁCH U ŠATEN JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ČI NA NÁSTĚNCE U VSTUPU DO MŠ. POKUD JE ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI DOPŘEDU ZNÁMÁ KRÁTKODOBÁ NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, OZNÁMÍ TUTO SKUTEČNOST VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODU A DOBY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU MATEŘSKÉ ŠKOLE, A TO BUĎ OZNÁMENÍM PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI VYKONÁVAJÍCÍMU PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ NEBO TELEFONICKÝM OZNÁMENÍM MATEŘSKÉ ŠKOLE. POKUD PŘEDPOKLÁDANÁ NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘESÁHNE DOBU 5 DNŮ, PROJEDNÁ TUTO SKUTEČNOST ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OSOBNĚ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU S VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ ONEMOCNÍ, NEBO SE MU STANE ÚRAZ A NEMŮŽE SE Z TOHOTO DŮVODU ÚČASTNIT VZDĚLÁVÁNÍ, OZNÁMÍ TUTO SKUTEČNOST BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MATEŘSKÉ ŠKOLE, A TO VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ DOBY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. OZNÁMENÍ TÉTO NEPŘEDVÍDANÉ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE JE MOŽNÉ I PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU, U. PO UKONČENÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE Z DŮVODU INFEKČNÍ NEMOCI (TŘI DNY A VÍCE) NEBO PRO ÚRAZ PROKÁŽE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘI OPĚTOVNÉM NÁSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTVRZENÍM OD OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE, ŽE DÍTĚ MŮŽE ZE ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA NAVŠTĚVOVAT MŠ PŘEBÍRAJÍCÍMU PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI MATEŘSKÉ ŠKOLY. PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE KE KAŽDODENNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE INFORMUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE PŘEJÍMAJÍCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA O PŘÍPADNÝCH MENŠÍCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH DÍTĚTE, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA OMEZENÍ JEHO ČINNOSTI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ. POKUD DÍTĚ JEVÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NEBUDE MU VZHLEDEM K OCHRANĚ OSTATNÍCH DĚTÍ UMOŽNĚN VSTUP DO PROSTOR ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE SE BĚHEM DNE U DÍTĚTE PROJEVÍ ZNÁMKY NEMOCI, UČITELKA TELEFONICKY UVĚDOMÍ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A TI SI DÍTĚ NEPRODLENĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ODVEDOU NEBO ZAJISTÍ ODVEDENÍ DÍTĚTE OSOBOU UVEDENOU V PÍSEMNÉM POVĚŘENÍ. 15

16 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE INFORMUJÍ NEPRODLENĚ PÍSEMNOU FORMOU MATEŘSKOU ŠKOLU O KAŽDÉ ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE, O VĚTŠÍCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH A DALŠÍCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. U ZAPSANÝCH DĚTÍ, KTERÉ VŠAK NASTOUPÍ DO MŠ AŽ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE POVINNI INFORMOVAT VEDOUCÍ UČITELKU MŠ MINIMÁLNĚ TÝDEN PŘEDEM O SKUTEČNÉM DNU ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY JEJICH DÍTĚTE DO MŠ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY V ZŠ A MŠ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VÝŠE ÚPLATY JE DÁNA ORGANIZAČNÍ SMĚRNICÍ ŠKOLY - SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ NEJSOU OSVOBOZENI OD ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ, DODRŽUJÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN ÚHRADY ÚPLATY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE UHRADÍ ÚPLATU NA ÚČET ŠKOLY ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ SE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE VEDOUCÍ ŠJ MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN ÚHRADY ÚPLATY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE UHRADÍ ÚPLATU BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET ŠKOLY 16

17 5.3. PODMÍNKY PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU NEÚČASTI DÍTĚTE NA VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITEL ŠKOLY NA NÁVRH VEDOUCÍ UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽE ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE, POKUD SE NEPŘETRŽITĚ NEÚČASTNILO VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU DELŠÍ NEŽ DVA TÝDNY A NEBYLO OMLUVENO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM PODLE STANOVENÝCH PRAVIDEL. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM NEBO OPAKOVANĚ PORUŠUJÍ PRAVIDLA ŠKOLNÍHO ŘÁDU, MŮŽE ŘEDITEL ŠKOLY (NA NÁVRH VEDOUCÍ UČITELKY) ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Z DŮVODU NARUŠOVÁNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. POKUD PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BYLA STANOVENA ZKUŠEBNÍ DOBA POBYTU A LÉKAŘ NEBO ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ V PRŮBĚHU TÉTO ZKUŠEBNÍ DOBY DOPORUČÍ NEZATĚŽOVAT DÍTĚ DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM, MŮŽE ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ TAKOVÉHO DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE OPAKOVANĚ NEDODRŽUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ, MŮŽE ŘEDITEL ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Z DŮVODU NEHRAZENÍ STANOVENÝCH ÚPLAT. 6. ŠKOLNÍ DRUŽINA 6.1. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY JE SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 11.40/12, HOD. ŠD MÁ K DISPOZICI 1 HERNU V PŘÍZEMÍ ŠKOLNÍ BUDOVY. ŠD DRUŽINA DÁLE VYUŽÍVÁ ŠKOLNÍ DVŮR, HŘIŠTĚ, SOKOLOVNU, PC UČEBNU. VE VŠECH PROSTORÁCH MOHOU BÝT ŽÁCI POUZE V DOPROVODU VYCHOVATELE ŠD. ZA PŘIHLÁŠKU SE POVAŽUJE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK. O VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠD MŮŽE ROZHODNOUT ŘŠ V PŘÍPADĚ, POKUD ŽÁK SOUSTAVNĚ A VÝZNAMNÝM PROJEVEM PORUŠUJE KÁZEŇ A POŘÁDEK, OHROŽUJE ZDRAVÍ I BEZPEČNOST OSTATNÍCH. 17

18 POPLATEK ZA ŠD ČINÍ 100 KČ/MĚSÍČNĚ. STANOVENOU ROČNÍ ČÁSTKU ZAPLATÍ RODIČE VE DVOU SPLÁTKÁCH: ZÁŘI PROSINEC /V ZÁŘÍ/ LEDEN ČERVEN /V LEDNU/ ODCHODY DĚTI ZE ŠD: V DOPROVODU RODIČŮ (OSOB UVEDENÝCH NA ZÁPISNÍM LÍSTKU) SAMOSTATNĚ PODLE DOBY ODCHODU V ZÁPISNÍM LÍSTKU SAMOSTATNĚ NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI RODIČŮ (LÍSTEK S DOBOU ODCHODU, DATEM, PODPISEM A ÚDAJEM, ŽE DÍTĚ ODCHÁZÍ SAMOSTATNĚ) NA TELEFONICKOU ŽÁDOST NEBUDOU DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ UVOLŇOVÁNY. V ZÁVISLOSTI NA REŽIMU ŠD JE DOBA ODCHODŮ ZE ŠD STANOVENA TAKTO: DO HOD., POTÉ AŽ OD HOD VYCHOVATEL PŘEBÍRÁ DĚTI OD VYUČUJÍCÍCH PO VYUČOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ DELŠÍHO VYUČOVÁNÍ VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ DOPROVODÍ VYUČUJÍCÍ PO POSLEDNÍ HODINĚ DO PŘÍSLUŠNÉHO ODDĚLENÍ ŠD. PŘI VEŠKERÉ ČINNOSTI (V ŠD, PŘI VYCHÁZCE, VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, PŘI PŘESUNECH NA CHODBÁCH A POBYTU V ODBORNÝCH UČEBNÁCH) JSOU ŽÁCI POVINNI ŘÍDIT SE POKYNY VYCHOVATELE. PROVOZ ŠD ZAČÍNÁ PODLE ROZVRHU ŠKOLNÍ DRUŽINY V PROSTORÁCH DRUŽINY. VE DNECH, KDY TŘÍDA KONČÍ VYUČOVÁNÍ ČTVRTOU VYUČOVACÍ HODINOU, PŘEBÍRÁ DOZOR NAD NIMI URČENÝ VYUČUJÍCÍ. DĚTI, KTERÉ SE NESTRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A NENAVŠTĚVUJÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU, OPUSTÍ PO VYUČOVÁNÍ NEPRODLENĚ ŠKOLU. PO ODCHODU DĚTÍ Z BUDOVY ŠKOLY SE UZAMYKÁ HLAVNÍ VCHOD DO ŠKOLY. ÚČASTNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY SE POHYBUJÍ V PROSTORU PRO ŠD VYHRAZENÉM, ČI URČENÉM PRO TU KTEROU ČINNOST VYCHOVATELEM ŠD. VYCHOVATEL ŠD ODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST ŽÁKŮ V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, MÁ POD DOZOREM VŠECHNY DĚTI I PŘI SKUPINOVÉ PRÁCI. DBÁ NA PŘEDCHÁZENÍ MOŽNÝM ÚRAZŮM. 18

19 PŘEVLÉKÁNÍ A PŘEZOUVÁNÍ SE ŘÍDÍ VŠEMI HYGIENICKÝMI A BEZPEČNOSTNÍMI PRAVIDLY, SE KTERÝMI JSOU ŽÁCI SEZNÁMENI NA ZAČÁTKU DOCHÁZKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. PROVOZ ŠD JE DENNĚ DO 16 HOD DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PO PŘIHLÁŠENÍ POVINNÁ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VÝŠE ÚPLATY JE DÁNA ORGANIZAČNÍ SMĚRNICÍ ŠKOLY - SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DODRŽUJÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE, PLATBU LZE ZAPLATIT VE DVOU SPLÁTKÁCH / ZÁŘÍ AŽ PROSINEC, LEDEN AŽ ČERVEN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA UHRADÍ ÚPLATU NA ÚČET ŠKOLY VYCHOVATEL MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN NEBO JINÝ ZPŮSOB ÚHRADY ÚPLATY 6.3. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY OSOBNÍ HYGIENA, ODPOČINKOVÁ ČINNOST (ČETBA, KRESLENÍ, HRY SE STAVEBNICEMI, STOLNÍ A SPOLEČENSKÉ HRY, POSLECH MAGNETOFONOVÝCH A CD NAHRÁVEK, HRY S HRAČKAMI, INDIVIDUÁLNÍ HRY VE SKUPINKÁCH) OBĚD REKREAČNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST (TURISTICKÉ VYCHÁZKY, POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY, NA ŠKOLNÍM DVOŘE, V SOKOLOVNĚ NEBO NA HŘIŠTI), ÚČAST V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PODLE ŠVP PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ, SEBEVZDĚLÁVACÍ ČINNOST (INDIVIDUÁLNĚ DOMÁCÍ ÚKOLY, PROCVIČENÍ UČIVA FORMOU HER A SOUTĚŽÍ, SMYSLOVÉ A DIDAKTICKÉ HRY, ENCYKLOPEDIE, REKREAČNÍ A ODPOČINKOVÁ ČINNOST, HRY SE STAVEBNICEMI, ROZHOVORY S DĚTMI, POHÁDKY). ÚČAST V ZÁJMOVÝCH ČINNOSTECH ŠD, POSTUPNÉ ODCHÁZENÍ DĚTÍ ZE ŠD 19

20 7. REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 7.1. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZŘÍZENA JAKO ŠKOLA DVOUTŘÍDNÍ S CELODENNÍM PROVOZEM, S URČENOU DOBOU POBYTU PRO DĚTI OD 6.30 DO HODIN. V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU MŮŽE ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM STANOVENÝ PROVOZ OMEZIT NEBO PŘERUŠIT, A TO ZEJMÉNA Z DŮVODU STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘEDPOKLÁDANÉHO NÍZKÉHO POČTU DĚTÍ V TOMTO OBDOBÍ, NEDOSTATKU PEDAGOGICKÉHO PERSONÁLU APOD. ROZSAH OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ OZNÁMÍ ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ NEJMÉNĚ 2 MĚSÍCE PŘEDEM. VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROBÍHÁ VE 3 ROČNÍCÍCH, PŘIČEMŽ DO JEDNÉ TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY LZE ZAŘADIT DĚTI Z RŮZNÝCH ROČNÍKŮ. MATEŘSKÁ ŠKOLA MŮŽE ORGANIZOVAT ZOTAVOVACÍ POBYTY VE ZDRAVOTNĚ PŘÍZNIVÉM PROSTŘEDÍ BEZ PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ VÝLETY A DALŠÍ AKCE SOUVISEJÍCÍ S VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY. O USKUTEČNĚNÍ TĚCHTO POBYTŮ, VÝLETŮ A DALŠÍCH AKCÍ INFORMUJE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ NEPRODLENĚ PŘED JEJICH ZAHÁJENÍM VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PODLE STANOVENÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROBÍHÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ZÁKLADNÍM DENNÍM REŽIMU: DOBA URČENÁ PRO PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘEDÁNÍ DĚTÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI JIŽ PŘÍTOMNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYKONÁVAJÍ VOLNĚ SPONTÁNNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY, VÝBĚR A NABÍDKA ČINNOSTÍ PODLE ŠVP PV, KOMUNIKATIVNÍ A KOMUNITNÍ KRUH, AKLIMATIZAČNÍ PROGRAM PRO NOVÉ DĚTI, INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DÍTĚTEM PRŮBĚŽNÁ HYGIENA, SVAČINA HRY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE, DIDAKTICKY ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI (ZÁMĚRNÉ I SPONTÁNNÍ UČENÍ), HRY VE SKUPINÁCH I INDIVIDUÁLNĚ, VÝTVARNÉ A 20

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43 Kelč PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 330 /2012 Vypracovala: PhDr. Pavla Čučková Schválil: Mgr. Roman Blaha zástupkyně ředitele

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013 Základní škola Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 48/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 48/2011 Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 48/2011 Vypracoval:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ- 270/2013

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ- 270/2013 Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: ZŠ- 270/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Kolstrunková,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 1. Zásady hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole

Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole Základní škola a mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež Pravidla pro hodnocení žáků v základní škole 1. Úvod Tento dokument je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ součást školního řádu a školního vzdělávacího programu Č.j.: ZŠ 85/2013 Pedagogická rada

Více