ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád PREAMBULE ZÁKLADNÍM PRINCIPEM, KTERÝ UPRAVUJE VZTAH ŠKOLY A DÍTĚTE, JE ZÁSADA Č.1, DEKLARACE PRÁV DÍTĚTE, VE KTERÉ JE MJ. ZAKOTVENO: DÍTĚ MÁ NÁROK NA VZDĚLÁNÍ, KTERÉ MÁ BÝT BEZPLATNÉ A POVINNÉ ALESPOŇ V ZAČÁTEČNÍCH STUPNÍCH. MÁ MU BÝT POSKYTOVÁNA VÝCHOVA, KTERÁ POMÁHÁ ZVÝŠIT JEHO VŠEOBECNOU KULTURNÍ ÚROVEŇ A UMOŽNÍ MU NA ZÁKLADĚ STEJNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ROZVÍJET JEHO SCHOPNOSTI, ÚSUDEK A SMYSL PRO MORÁLNÍ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST A STÁT SE TAK PLATNÝM ČLENEM SPOLEČNOSTI. NEJLEPŠÍ ZÁJMY DĚTÍ MAJÍ BÝT VŮDČÍMI ZÁSADAMI PRO TY, KDOŽ ODPOVÍDAJÍ ZA VÝCHOVU A VEDENÍ DÍTĚTE. TUTO ODPOVĚDNOST NESOU V PRVÉ ŘADĚ RODIČE DÍTĚTE.

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ CÍLE ZŠ A MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRÁVA ŽÁKŮ (ZÁKON 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ) CO MŮŽU: POVINNOSTI ŽÁKŮ ( 22 VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA) JSEM POVINEN: CO BUDU: CO NEBUDU: CO NESMÍM: PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY VÝUKA DOCHÁZKA DO ŠKOLY HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKA ZA HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ A ZÁSAD CHOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO: ZA SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE POVAŽOVÁNO: DOJDE-LI K PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD ZE STRANY ŽÁKŮ, MŮŽE NÁSLEDOVAT: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝUKA A PŘESTÁVKY PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK RODIČŮ SPECIFIKA PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ V MŠ PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY V ZŠ A MŠ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PODMÍNKY PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠKOLNÍ DRUŽINA ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

3 6.3. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAVOVACÍ REŽIM DĚTÍ V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ POSTUP PŘI ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ: ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ: HODNOCENÍ CHOVÁNÍ, CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA V JEDNOTLIVÝCH POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH STANOVENÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM SE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE HODNOTÍ NA VYSVĚDČENÍ STUPNI PROSPĚCHU: CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA SE NA VYSVĚDČENÍ VYJADŘUJE STUPNI: STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ FORMY OVĚŘOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ, SCHOPNOSTÍ, POSTOJŮ, HODNOT: ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HODNOCENÍ NADANÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

4 10.2. POUČENÍ NA POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU POUČENÍ NA POČÁTKU PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINY POUČENÍ PŘED ČINNOSTMI, KTERÉ SE PROVÁDÍ MIMO ŠKOLNÍ BUDOVU POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI PROVÁDÍ TŘÍDNÍ UČITEL, KTERÝ: ZÁZNAM O ŠKOLNÍM ÚRAZU KNIHA ÚRAZŮ ZÁPIS DO KNIHY ÚRAZŮ PROVÁDÍ: V KNIZE ÚRAZŮ SE UVEDE: ZÁZNAM O ÚRAZU OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY SPECIFIKA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘESUNY DĚTÍ PŘI POBYTU MIMO ÚZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH : POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ: ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ SPORTOVNÍ ČINNOSTI A POHYBOVÉ AKTIVITY PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY ŘÁD UŽÍVÁNÍ SOKOLOVNY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5 1. ZÁKLADNÍ CÍLE ZŠ A MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UPŘESŇUJE CÍLE, ZAMĚŘENÍ, FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK UPLATNĚNÝCH NA ZŠ A MŠ A V RÁMCI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ: PODPORA ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE PODÍLENÍ SE NA JEHO ZDRAVÉM CITOVÉM, ROZUMOVÉM A TĚLESNÉM ROZVOJI PODÍLENÍ SE NA OSVOJOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL CHOVÁNÍ DÍTĚTE ZŠ A MŠ V RÁMCI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH NÁVYKŮ, HODNOT A MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ DÍTĚTE VYTVÁŘENÍ ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO POKRAČOVÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ PÉČE DĚTEM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ NADANÝCH DĚTÍ 2. PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE 2.1. PRÁVA ŽÁKŮ (ZÁKON 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ) NA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY PODLE ZÁKONA. NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH SVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. ZAKLÁDAT V RÁMCI ŠKOLY SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY ŽÁKŮ, VOLIT A BÝT DO NICH VOLENI, PRACOVAT V NICH A JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SE OBRACET NA ŘEDITELKU ŠKOLY S TÍM, ŽE ŘEDITELKA JE POVINNA SE STANOVISKY A VYJÁDŘENÍMI TĚCHTO SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ ZABÝVAT. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘIČEMŽ TVÉMU VYJÁDŘENÍM MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU A STUPNI VÝVOJE. 5

6 NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE TOHOTO ZÁKONA. NA ODPOČINEK A VOLNÝ ČAS. NA ŽIVOT A PRÁCI VE ZDRAVÉM A PODNĚTNÉM PROSTŘEDÍ CO MŮŽU: ZEPTAT SE DRUHÉHO NA TO, CO MI NENÍ JASNÉ. BÝT INFORMOVÁN O VEŠKERÉM DĚNÍ VE ŠKOLE, KTERÉ SE TÝKÁ MÉ OSOBY. POHYBOVAT SE VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY URČENÝCH ŽÁKŮM PŘI DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL. VHODNOU FORMOU VYJÁDŘIT SVÉ NÁZORY A PŘIPOMÍNKY K DĚNÍ VE ŠKOLE POVINNOSTI ŽÁKŮ ( 22 VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA) JSEM POVINEN: ŘÁDNĚ DOCHÁZET DO ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŘÁDNĚ SE VZDĚLÁVAT. JSEM SÁM ZA SEBE ZODPOVĚDNÝ, PROTO SE CHOVÁM TAK, ABYCH SI NEUBLÍŽIL. DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD, PŘEDPISY A POKYNY ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, S NIMIŽ JSEM BYL SEZNÁMEN. PLNIT POKYNY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY VYDANÉ V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ŠKOLNÍM ŘÁDEM. DO SI ODNÉST VEŠKERÉ VĚCI A POMŮCKY, JINAK BUDOU ZLIKVIDOVÁNY. JSEM POVINEN ABSOLVOVAT VÝUKU PLAVÁNÍ (V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ JE TŘEBA PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ LÉKAŘE). OKAMŽITĚ OHLÁSIT, ŽE JE MI NEBO NĚKOMU UBLIŽOVÁNO CO BUDU: MÍT PŘIPRAVENÉ POMŮCKY, UČEBNICE NA VYUČOVÁNÍ A BUDU PŘEVLEČEN DO TV PŘED PŘÍCHODEM VYUČUJÍCÍ. MÍT PŘEVLEČENÍ DO ŠD. DODRŽOVAT ZAČÁTEK A KONEC HODINY DLE POKYNU UČITELE/KY. CHRÁNIT UČEBNICE, POMŮCKY A VYBAVENÍ ŠKOLY. 6

7 SPOLUPRACOVAT S PEDAGOGY A OSTATNÍMI. POZORNÝ VE VYUČOVÁNÍ, CHTÍT SE DOVĚDĚT NĚCO NOVÉHO, V PŘÍPADĚ, ŽE NEMOHU SPOLUPRACOVAT, NEBUDU RUŠIT OSTATNÍ. UDRŽOVAT V POŘÁDKU A ČISTOTĚ SVÉ MÍSTO, TŘÍDU, ŠATNU A OSTATNÍ PROSTORY. UČIT SE PŘIZNAT CHYBU A NAPRAVIT JI. SAMOSTATNÝ. OHLEDUPLNÝ K OSTATNÍM, OCHRAŇOVAT MLADŠÍ A SLABŠÍ KAMARÁDY, ZVÍŘATA A PŘÍRODU. UPOZORNÍM IHNED DOSPĚLÉHO NA PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL, NA NEBEZPEČÍ OHNĚ, ÚRAZU, NEHODY. PLNIT DOMÁCÍ ÚKOLY. DODRŽOVAT PARTNERSKÝ VZTAH MEZI DĚTMI, DOSPĚLÝMI VE ŠKOLE, RODIČI. ZDRŽOVAT SE O MALÉ PŘESTÁVCE PŘEVÁŽNĚ VE TŘÍDĚ CO NEBUDU: PŘERUŠOVAT ŘEČ DRUHÉHO, BUDU MU NASLOUCHAT. ZNEUŽÍVAT DŮVĚRU DRUHÉHO. POVYŠOVAT SE NAD DRUHÉ. NIČIT TO, CO MI NEPATŘÍ. ŽVÝKAT A JÍST VE VYUČOVÁNÍ. VYKŘIKOVAT VE VYUČOVÁNÍ CO NESMÍM: OPOUŠTĚT BUDOVU ŠKOLY A HŘIŠTĚ BEZ SOUHLASU UČITELE/LKY, VYCHOVATELE. UBLIŽOVAT KAMARÁDŮM, ZVÍŘATŮM, PŘÍRODĚ. ŠIKANOVAT, PODÍLET SE NA DISTRIBUCI DROG, KOUŘIT A POŽÍVAT ALKOHOL, PONECHÁVAT PENÍZE V HOTOVOSTI, OSOBNÍ CENNÉ VĚCÍ A MOBILY VOLNĚ V LAVICÍCH, SKŘÍŇKÁCH, TŘÍDÁCH APOD. POUŽÍVAT MOBIL PO CELOU DOBU VYUČOVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINY. NOSIT DO ŠKOLY VĚCI NESOUVISEJÍCÍ S VYUČOVÁNÍM. 7

8 2.3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRÁVO NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE. VOLIT A BÝT VOLENI DO ŠKOLSKÉ RADY. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ JEJICH DĚTÍ, PŘIČEMŽ JEJICH VYJÁDŘENÍ MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST. NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY PRO JEJICH DĚTI V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POŽÁDAT O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY. ZAJISTIT, ABY JEJICH DÍTĚ DOCHÁZELO ŘÁDNĚ DO ŠKOLY. NA VYZVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY SE OSOBNĚ ZÚČASTNIT PROJEDNÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. INFORMOVAT ŘEDITELKU, TŘÍDNÍ UČITELKU O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ DÍTĚTE NEBO JINÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ. OZNAMOVAT ŠKOLE ÚDAJE PODLE 22 ODST. 2 A 3 (OSOBNÍ ÚDAJE DO MATRIKY) A DALŠÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU PODSTATNÉ PRO PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ NEBO BEZPEČNOST DÍTĚTE A ZMĚNY V TĚCHTO ÚDAJÍCH. SDĚLENÉ ÚDAJE JSOU DŮVĚRNÉ, VYUČUJÍCÍ SE ŘÍDÍ ZÁKONEM 101/2000 SB. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ UČEBNICE JI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE UHRADÍ. SLEDOVAT ALESPOŇ 1X TÝDNĚ INFORMACE O PROSPĚCHU V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE, NOTÝSKU. ZMĚNY V OBVYKLÉM REŽIMU (VÝLETY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ATD.) BUDOU UVEDENY V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE V DENÍČKU NEBO NOTÝSKU. ŠKOLA POVAŽUJE SDĚLENÍ ZA DORUČENÉ DEN PO JEHO ZÁPISU VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY VYDÁVAJÍ ŽÁKŮM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM POUZE TAKOVÉ POKYNY, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ SOUVISÍ S PLNĚNÍM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, ŠKOLNÍHO ŘÁDU A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ. 8

9 VYZVE-LI ŘEDITELKA ŠKOLY NEBO JINÝ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K OSOBNÍMU PROJEDNÁVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE ŽÁKA, KONZULTUJE TERMÍN SCHŮZKY SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ŽÁKA. VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI SE POVINNĚ ZÚČASTŇUJÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTAČNÍCH DNŮ, NA KTERÝCH INFORMUJÍ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH CHOVÁNÍ. V PŘÍPADĚ OMLUVENÉ NEPŘÍTOMNOSTI PEDAGOGA ZAJISTÍ, ABY ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BYLI INFORMOVÁNI JINÝM ZPŮSOBEM. 3. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 3.1. VÝUKA VE ŠKOLE SE VYUČUJE PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ UČITELÉ/KY MOHOU VYUŽÍVAT BLOKOVOU VÝUKU. BĚHEM BLOKOVÉ VÝUKY BY MĚLY UČITELKY ZAŘAZOVAT TĚLOVÝCHOVNÉ CHVILKY NEBO MĚNIT PRACOVNÍ MÍSTA. PODLE 29 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA MOHOU BÝT DO VYUČOVÁNÍ ZAŘAZENY PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA NEŽÁDOUCÍ JEVY VE ŠKOLE DOCHÁZKA DO ŠKOLY ŽÁCI SE SHROMAŽĎUJÍ PŘED ŠKOLOU, ŠKOLA SE OTEVÍRÁ NEJDŘÍVE V 7.40 HODIN. ŽÁCI ODKLÁDAJÍ SVRCHNÍ ODĚV I OBUV DO SKŘÍŇKY A IHNED JDOU DO TŘÍDY, ZBYTEČNĚ SE ZDE NEZDRŽUJÍ. V 7.55 MUSÍ BÝT NACHYSTANÍ NA VYUČOVÁNÍ. ŽÁK NENOSÍ DO ŠKOLY NEPOTŘEBNÉ ČI DRAHÉ VĚCI, NEBOŤ ŠKOLA ZA JEJICH ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ NENESE ODPOVĚDNOST. NEMŮŽE-LI SE ŽÁK ZE ZÁVAŽNÝCH RODINNÝCH NEBO ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ DOSTAVIT DO ŠKOLY, PODÁ O TOM JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PÍSEMNOU ZPRÁVU (OSOBNÍ SDĚLENÍ) POKUD MOŽNO PŘEDEM, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 2 DNŮ. PO NÁVRATU DO ŠKOLY PŘEDLOŽÍ ŽÁK TŘÍDNÍ UČITELCE PÍSEMNOU OMLUVU, V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ MŮŽE TŘÍDNÍ UČITELKA VYŽADOVAT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA. 9

10 ŽÁK, KTERÝ MUSÍ OPUSTIT ŠKOLU V PRŮBĚHU VYUČOVÁNÍ, ŽÁDÁ O SOUHLAS TŘÍDNÍ UČITELKU, TA HO UVOLŇUJE POUZE NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, VE KTERÉ JE JASNĚ UVEDENO KDY, KAM, S KÝM PŮJDE. NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ MŮŽE ŽÁKA OMLUVIT NA 2 DNY TŘÍDNÍ UČITELKA, NA VÍCE DNÍ ŘEDITELKA ŠKOLY. V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ ČI NEVOLNOSTI ŽÁKA, ODVEDE VYUČUJÍCÍ (UČITEL KONAJÍCÍ DOZOR V DOBĚ PŘESTÁVKY) POSTIŽENÉHO DO ŘEDITELNY, VEDENÍ ŠKOLY ZAJISTÍ INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍPADNÉ PŘEDÁNÍ ŽÁKA, ČI JEHO OŠETŘENÍ HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY TŘÍDNÍ UČITELKA PROVEDE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU A V POLOLETÍ BESEDU S ŽÁKY O BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE I MIMO BUDOVU ŠKOLY A PROVEDE O TOM ZÁPIS DO TŘÍDNÍ KNIHY. PŘED KAŽDÝMI PRÁZDNINAMI PROVEDE POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ, ZAPÍŠE DO TŘÍDNÍ KNIHY CHOVÁNÍ ŽÁKA ŽÁK ŠKOLY SE CHOVÁ SLUŠNĚ A OHLEDUPLNĚ KE VŠEM DOSPĚLÝM I SPOLUŽÁKŮM. DBÁ DŮSLEDNĚ POKYNŮ VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY. ZODPOVĚDNĚ SE DO ŠKOLY PŘIPRAVUJE, PLNÍ SVÉ POVINNOSTI. ZŘETELNĚ ZDRAVÍ VŠECHNY DOSPĚLÉ I KAMARÁDY, VYJADŘUJE SE SLUŠNĚ ZA HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ A ZÁSAD CHOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO: ÚMYSLNÉ ZPŮSOBENÍ ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU KRÁDEŽÍ, NIČENÍM, POŠKOZOVÁNÍM ČI PODVODEM ÚMYSLNÉ NARUŠENÍ VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ TÍM, ŽE JINÉMU VYHROŽUJE NÁSILÍM NEBO JINÉMU UBLIŽUJE NA ZDRAVÍ ÚMYSLNÉ NARUŠENÍ VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ TÍM, ŽE JINÉHO PONIŽUJE, URÁŽÍ ÚMYSLNĚ NEPRAVDIVĚ JINÉHO OBVINÍ, ČINÍ SCHVÁLNOSTI, ŠIKANUJE, NEBO HRUBĚ SE CHOVÁ K OSTATNÍM ZA SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE POVAŽOVÁNO: VYVOLÁVÁNÍ KONFLIKTŮ SE SPOLUŽÁKY OPAKUJÍCÍ SE ZAPOMÍNÁNÍ ÚKOLŮ A POMŮCEK NEKÁZEŇ VE VYUČOVÁNÍ 10

11 POUŽÍVÁNÍ VULGARISMŮ AJ DOJDE-LI K PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD ZE STRANY ŽÁKŮ, MŮŽE NÁSLEDOVAT: VÝCHOVNÉ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY NEBO SNÍŽENÍ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ 2. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 3. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 3.5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁK CHODÍ DO ŠKOLY PRAVIDELNĚ A VČAS PODLE ROZVRHU HODIN. NA VYUČOVACÍ HODINY PŘICHÁZÍ VČAS, PŘESTÁVEK VYUŽÍVÁ PŘEDEVŠÍM K PŘÍPRAVĚ NA DALŠÍ HODINU A K ODPOČINKU. NEMŮŽE-LI SE ŽÁK ZÚČASTNIT VYUČOVÁNÍ Z DŮVODŮ PŘEDEM ZNÁMÝCH, POŽÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA PÍSEMNĚ PŘEDEM O UVOLNĚNÍ, A TO TAKTO: 1 VYUČOVACÍ HODINA VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTU 1 2 DNY TŘÍDNÍ UČITEL 3 A VÍCE DNÍ ŘEDITELKA ŠKOLY NEMOC ŽÁKA OMLOUVAJÍ RODIČE. ŽÁK ODEVZDÁ OMLUVENKU TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO DVOU DNŮ PO UKONČENÍ NEMOCI. O ONEMOCNĚNÍ ŽÁKA INFORMUJÍ RODIČE TŘÍDNÍHO UČITELE DO 48 HODIN. V DOBĚ VYUČOVÁNÍ NAVŠTĚVUJÍ ŽÁCI LÉKAŘE JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ. ŠKOLNÍ BUDOVA SE OTEVÍRÁ V 7.40 HOD. ŽÁK JE VE TŘÍDĚ NEJPOZDĚJI 5 MINUT PŘED ZAČÁTKEM VYUČOVÁNÍ. PO PŘEZUTÍ SE ODEBERE DO SVÉ TŘÍDY A PŘIPRAVUJE SE NA VYUČOVÁNÍ DLE ROZVRHU HODIN. PŘÍPADNÁ JÍZDNÍ KOLA SE UKLÁDAJÍ DO STOJANU POD PŘÍSTŘEŠEK NA DVOŘE ŠKOLY (VSTUP BOČNÍM VCHODEM). NELZE JE UCHOVÁVAT V CHODBĚ ŠKOLY ANI PŘES NI KOLY PŘEJÍŽDĚT. DOJÍŽDĚNÍ DO ŠKOLY NA KOLE NENÍ DOVOLENO ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ. 11

12 VYUČOVÁNÍ ZAČÍNÁ V 8.00 HOD., VYUČOVACÍ HODINA TRVÁ 45 MINUT. TZV. MALÉ PŘESTÁVKY JSOU DESETIMINUTOVÉ, HLAVNÍ PŘESTÁVKA PO DRUHÉ VYUČOVACÍ HODINĚ DVACETIMINUTOVÁ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽE VYUČUJÍCÍ PŘESTÁVKU PŘESUNOUT. UČITELÉ VYKONÁVAJÍ PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽÁKY VE TŘÍDÁCH, NA DVOŘE, NA ZAHRADĚ I NA ŠKOLNÍ CHODBĚ. PO VYUČOVÁNÍ ODCHÁZEJÍ UČITELÉ S DĚTMI DO ŠATNY. DĚTI NEMAJÍ POVOLEN VSTUP DO SBOROVNY, ŘEDITELNY A KABINETU BEZ VYZVÁNÍ. DODRŽOVÁNÍ PITNÉHO REŽIMU CHLAPCŮ A DĚVČAT UMOŽŇUJE VÁRNICE ČAJE V UMÝVÁRNĚ, KTEROU MAJÍ ZÁJEMCI K DISPOZICI VÝUKA A PŘESTÁVKY VYUČOVACÍ HODINY PŘESTÁVKY 1.HOD MINUT 2.HOD MINUT 3.HOD MINUT 4.HOD MINUT 5.HOD PŘESTÁVKA NA OBĚD 7.HOD MINUT 8.HOD PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK RODIČŮ PŘIPOMÍNKY RODIČŮ ŘEŠÍ RODIČE S TÍM VYUČUJÍCÍM, KTERÉHO SE PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍ. RODIČE I VYUČUJÍCÍ NAVRHNOU ZPŮSOB ŘEŠENÍ A DOHODNOU SE. POKUD RODIČE NEJSOU S ŘEŠENÍM ZCELA SPOKOJENI, OBRÁTÍ SE NA TŘÍDNÍHO UČITELE. RODIČE I VYUČUJÍCÍ NAVRHNOU ZPŮSOB ŘEŠENÍ A DOHODNOU SE. TŘÍDNÍ UČITEL NAVRHNE ZPŮSOB ŘEŠENÍ SITUACE A DOHODNOU SE. 12

13 V PŘÍPADĚ, ŽE ANI S TŘÍDNÍM UČITELEM SE NEDOHODNOU NA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ PROBLÉMU, OBRÁTÍ SE NA ŘEDITELE ŠKOLY. RODIČE I ŘEDITEL ŠKOLY NAVRHNOU ŘEŠENÍ. NEDOHODNOU-LI SE NA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ S ŘEDITELEM ŠKOLY, MOHOU POŽÁDAT O SPOLUPRÁCI ŠKOLSKOU RADU. ŠKOLSKÁ RADA SE SKLÁDÁ ZE ZÁSTUPCŮ ŠKOLY, RODIČŮ A ZASTUPITELSTVA OBCE, MŮŽE TEDY NA DANOU, PRO RODIČE DŮLEŽITOU SITUACI, NAHLÍŽET Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU. JEDNÁNÍ NA ŠKOLSKÉ RADĚ PROBĚHNE ZA OSOBNÍ ÚČASTI STĚŽUJÍCÍHO A ŘEDITELKY ŠKOLY. PO VYSLECHNUTÍ OBOU STRAN UČINÍ ŠKOLSKÁ RADA NÁVRH ŘEŠENÍ OBĚMA STRANÁM A PROVEDE SE O TOMTO ZÁPIS. POKUD RODIČ PŘEDLOŽÍ SVŮJ PROBLÉM PÍSEMNĚ A NA JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY SE NEDOSTAVÍ, BUDE MU V TOMTO PŘÍPADĚ STANOVISKO ŠKOLSKÉ RADY DORUČENO PÍSEMNĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE RODIČE ANI TENTOKRÁT NEBUDOU SPOKOJENI SE ZPŮSOBEM ŘEŠENÍ, MOHOU SE OBRÁTIT NA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO NEBO ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCI. 5. SPECIFIKA PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ V MŠ 5.1. PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STANOVÍ VEDOUCÍ UČITELKA (NEBO TŘÍDNÍ UČITELKA) MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOHODĚ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE DNY DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DÉLKU JEHO POBYTU V TĚCHTO DNECH V MATEŘSKÉ ŠKOLE A ZÁROVEŇ DOHODNE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE ZPŮSOB A ROZSAH JEHO STRAVOVÁNÍ PO DOBU POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE. POKUD ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BUDOU POŽADOVAT ZMĚNU TĚCHTO SJEDNANÝCH PODMÍNEK, JE NUTNO TUTO ZMĚNU PÍSEMNĚ DOHODNOUT S VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI V DOBĚ URČENÉ PRO PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEDÁVAJÍ DÍTĚ PO JEHO PŘEVLEČENÍ V ŠATNĚ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO AŽ V PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ. NESTAČÍ DOPROVODIT DÍTĚ POUZE KE VCHODU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO DO ŠATNY S TÍM, ŽE DÍTĚ DOJDE DO TŘÍDY JIŽ SAMO. V TOMTO PŘÍPADĚ BY MATEŘSKÁ ŠKOLA NENESLA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČÍ DÍTĚTE AŽ DO JEHO PŘÍCHODU DO TŘÍDY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SI PŘEBÍRAJÍ DÍTĚ PO SKONČENÍ JEHO VZDĚLÁVÁNÍ OD PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍMO VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, POPŘÍPADĚ NA 13

14 ZAHRADĚ (HŘIŠTI) MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO V DOBĚ URČENÉ MATEŘSKOU ŠKOLOU K PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI. V PŘÍPADĚ, ŽE JE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE DOHODNUTA INDIVIDUÁLNÍ DÉLKA JEHO POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE, BUDE S NIMI I SAMOSTATNĚ (PÍSEMNĚ) DOHODNUT ZPŮSOB PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PŘEDÁVÁNÍ PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE MOHOU POVĚŘIT JINOU DOSPĚLOU OSOBU K PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VYSTAVENÉ PÍSEMNÉ POVĚŘENÍ PODEPSANÉ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE PŘEDAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI TŘÍDNÍ UČITELCE MŠ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SE MOHOU INFORMOVAT O CÍLECH, ZAMĚŘENÍ, FORMÁCH A OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ KONKRETIZOVANÝCH PODLE PODMÍNEK UPLATNĚNÝCH NA MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU, KTERÝ JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ NA NÁSTĚNCE VE VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SE MOHOU BĚHEM ROKU V PŘEDEM DOMLUVENÉM TERMÍNU INFORMOVAT U PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA VYKONÁVAJÍCÍHO PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. VEDOUCÍ UČITELKA NEJMÉNĚ JEDNOU ZA POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SVOLÁVÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, NA KTERÝCH JSOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ INFORMOVÁNI O VŠECH ROZHODNUTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ. V PŘÍPADĚ NEZBYTNÉ POTŘEBY MŮŽE BÝT SVOLÁNA I MIMOŘÁDNÁ SCHŮZKA RODIČŮ I S VEDENÍM ŠKOLY, A TO ZEJMÉNA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SI MOHOU DOMLUVIT S ŘEDITELKOU ŠKOLY, VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO S PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKEM ŠKOLY VYKONÁVAJÍCÍM PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, INDIVIDUÁLNÍ POHOVOR, NA KTERÉM BUDOU PROJEDNÁNY PODSTATNÉ PŘIPOMÍNKY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. ŘEDITELKA ŠKOLY, VEDOUCÍ UČITELKA NEBO PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYKONÁVAJÍCÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, MOHOU VYZVAT ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY SE OSOBNĚ DOSTAVILI K PROJEDNÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. POKUD MATEŘSKÁ ŠKOLA ORGANIZUJE A POŘÁDÁ AKCE JAKO NAPŘ. VÝLETY, EXKURZE, DIVADELNÍ A FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI, BESÍDKY, DĚTSKÉ DNY APOD., INFORMUJE O 14

15 TOM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PROSTŘEDNICTVÍM SDĚLENÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKEM PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI PO UKONČENÍ DENNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, NEBO PÍSEMNÝM UPOZORNĚNÍM UMÍSTĚNÝM NA NÁSTĚNKÁCH U ŠATEN JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ČI NA NÁSTĚNCE U VSTUPU DO MŠ. POKUD JE ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI DOPŘEDU ZNÁMÁ KRÁTKODOBÁ NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, OZNÁMÍ TUTO SKUTEČNOST VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODU A DOBY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU MATEŘSKÉ ŠKOLE, A TO BUĎ OZNÁMENÍM PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI VYKONÁVAJÍCÍMU PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ NEBO TELEFONICKÝM OZNÁMENÍM MATEŘSKÉ ŠKOLE. POKUD PŘEDPOKLÁDANÁ NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘESÁHNE DOBU 5 DNŮ, PROJEDNÁ TUTO SKUTEČNOST ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OSOBNĚ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU S VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ ONEMOCNÍ, NEBO SE MU STANE ÚRAZ A NEMŮŽE SE Z TOHOTO DŮVODU ÚČASTNIT VZDĚLÁVÁNÍ, OZNÁMÍ TUTO SKUTEČNOST BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MATEŘSKÉ ŠKOLE, A TO VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ DOBY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. OZNÁMENÍ TÉTO NEPŘEDVÍDANÉ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE JE MOŽNÉ I PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU, U. PO UKONČENÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE Z DŮVODU INFEKČNÍ NEMOCI (TŘI DNY A VÍCE) NEBO PRO ÚRAZ PROKÁŽE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘI OPĚTOVNÉM NÁSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTVRZENÍM OD OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE, ŽE DÍTĚ MŮŽE ZE ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA NAVŠTĚVOVAT MŠ PŘEBÍRAJÍCÍMU PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI MATEŘSKÉ ŠKOLY. PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE KE KAŽDODENNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE INFORMUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE PŘEJÍMAJÍCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA O PŘÍPADNÝCH MENŠÍCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH DÍTĚTE, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA OMEZENÍ JEHO ČINNOSTI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ. POKUD DÍTĚ JEVÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NEBUDE MU VZHLEDEM K OCHRANĚ OSTATNÍCH DĚTÍ UMOŽNĚN VSTUP DO PROSTOR ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE SE BĚHEM DNE U DÍTĚTE PROJEVÍ ZNÁMKY NEMOCI, UČITELKA TELEFONICKY UVĚDOMÍ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A TI SI DÍTĚ NEPRODLENĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ODVEDOU NEBO ZAJISTÍ ODVEDENÍ DÍTĚTE OSOBOU UVEDENOU V PÍSEMNÉM POVĚŘENÍ. 15

16 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE INFORMUJÍ NEPRODLENĚ PÍSEMNOU FORMOU MATEŘSKOU ŠKOLU O KAŽDÉ ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE, O VĚTŠÍCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH A DALŠÍCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. U ZAPSANÝCH DĚTÍ, KTERÉ VŠAK NASTOUPÍ DO MŠ AŽ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE POVINNI INFORMOVAT VEDOUCÍ UČITELKU MŠ MINIMÁLNĚ TÝDEN PŘEDEM O SKUTEČNÉM DNU ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY JEJICH DÍTĚTE DO MŠ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY V ZŠ A MŠ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VÝŠE ÚPLATY JE DÁNA ORGANIZAČNÍ SMĚRNICÍ ŠKOLY - SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ NEJSOU OSVOBOZENI OD ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ, DODRŽUJÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN ÚHRADY ÚPLATY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE UHRADÍ ÚPLATU NA ÚČET ŠKOLY ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ SE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE VEDOUCÍ ŠJ MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN ÚHRADY ÚPLATY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE UHRADÍ ÚPLATU BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET ŠKOLY 16

17 5.3. PODMÍNKY PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU NEÚČASTI DÍTĚTE NA VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITEL ŠKOLY NA NÁVRH VEDOUCÍ UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽE ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE, POKUD SE NEPŘETRŽITĚ NEÚČASTNILO VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU DELŠÍ NEŽ DVA TÝDNY A NEBYLO OMLUVENO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM PODLE STANOVENÝCH PRAVIDEL. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM NEBO OPAKOVANĚ PORUŠUJÍ PRAVIDLA ŠKOLNÍHO ŘÁDU, MŮŽE ŘEDITEL ŠKOLY (NA NÁVRH VEDOUCÍ UČITELKY) ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Z DŮVODU NARUŠOVÁNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. POKUD PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BYLA STANOVENA ZKUŠEBNÍ DOBA POBYTU A LÉKAŘ NEBO ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ V PRŮBĚHU TÉTO ZKUŠEBNÍ DOBY DOPORUČÍ NEZATĚŽOVAT DÍTĚ DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM, MŮŽE ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ TAKOVÉHO DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE OPAKOVANĚ NEDODRŽUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ, MŮŽE ŘEDITEL ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Z DŮVODU NEHRAZENÍ STANOVENÝCH ÚPLAT. 6. ŠKOLNÍ DRUŽINA 6.1. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY JE SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 11.40/12, HOD. ŠD MÁ K DISPOZICI 1 HERNU V PŘÍZEMÍ ŠKOLNÍ BUDOVY. ŠD DRUŽINA DÁLE VYUŽÍVÁ ŠKOLNÍ DVŮR, HŘIŠTĚ, SOKOLOVNU, PC UČEBNU. VE VŠECH PROSTORÁCH MOHOU BÝT ŽÁCI POUZE V DOPROVODU VYCHOVATELE ŠD. ZA PŘIHLÁŠKU SE POVAŽUJE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK. O VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠD MŮŽE ROZHODNOUT ŘŠ V PŘÍPADĚ, POKUD ŽÁK SOUSTAVNĚ A VÝZNAMNÝM PROJEVEM PORUŠUJE KÁZEŇ A POŘÁDEK, OHROŽUJE ZDRAVÍ I BEZPEČNOST OSTATNÍCH. 17

18 POPLATEK ZA ŠD ČINÍ 100 KČ/MĚSÍČNĚ. STANOVENOU ROČNÍ ČÁSTKU ZAPLATÍ RODIČE VE DVOU SPLÁTKÁCH: ZÁŘI PROSINEC /V ZÁŘÍ/ LEDEN ČERVEN /V LEDNU/ ODCHODY DĚTI ZE ŠD: V DOPROVODU RODIČŮ (OSOB UVEDENÝCH NA ZÁPISNÍM LÍSTKU) SAMOSTATNĚ PODLE DOBY ODCHODU V ZÁPISNÍM LÍSTKU SAMOSTATNĚ NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI RODIČŮ (LÍSTEK S DOBOU ODCHODU, DATEM, PODPISEM A ÚDAJEM, ŽE DÍTĚ ODCHÁZÍ SAMOSTATNĚ) NA TELEFONICKOU ŽÁDOST NEBUDOU DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ UVOLŇOVÁNY. V ZÁVISLOSTI NA REŽIMU ŠD JE DOBA ODCHODŮ ZE ŠD STANOVENA TAKTO: DO HOD., POTÉ AŽ OD HOD VYCHOVATEL PŘEBÍRÁ DĚTI OD VYUČUJÍCÍCH PO VYUČOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ DELŠÍHO VYUČOVÁNÍ VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ DOPROVODÍ VYUČUJÍCÍ PO POSLEDNÍ HODINĚ DO PŘÍSLUŠNÉHO ODDĚLENÍ ŠD. PŘI VEŠKERÉ ČINNOSTI (V ŠD, PŘI VYCHÁZCE, VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, PŘI PŘESUNECH NA CHODBÁCH A POBYTU V ODBORNÝCH UČEBNÁCH) JSOU ŽÁCI POVINNI ŘÍDIT SE POKYNY VYCHOVATELE. PROVOZ ŠD ZAČÍNÁ PODLE ROZVRHU ŠKOLNÍ DRUŽINY V PROSTORÁCH DRUŽINY. VE DNECH, KDY TŘÍDA KONČÍ VYUČOVÁNÍ ČTVRTOU VYUČOVACÍ HODINOU, PŘEBÍRÁ DOZOR NAD NIMI URČENÝ VYUČUJÍCÍ. DĚTI, KTERÉ SE NESTRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A NENAVŠTĚVUJÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU, OPUSTÍ PO VYUČOVÁNÍ NEPRODLENĚ ŠKOLU. PO ODCHODU DĚTÍ Z BUDOVY ŠKOLY SE UZAMYKÁ HLAVNÍ VCHOD DO ŠKOLY. ÚČASTNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY SE POHYBUJÍ V PROSTORU PRO ŠD VYHRAZENÉM, ČI URČENÉM PRO TU KTEROU ČINNOST VYCHOVATELEM ŠD. VYCHOVATEL ŠD ODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST ŽÁKŮ V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, MÁ POD DOZOREM VŠECHNY DĚTI I PŘI SKUPINOVÉ PRÁCI. DBÁ NA PŘEDCHÁZENÍ MOŽNÝM ÚRAZŮM. 18

19 PŘEVLÉKÁNÍ A PŘEZOUVÁNÍ SE ŘÍDÍ VŠEMI HYGIENICKÝMI A BEZPEČNOSTNÍMI PRAVIDLY, SE KTERÝMI JSOU ŽÁCI SEZNÁMENI NA ZAČÁTKU DOCHÁZKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. PROVOZ ŠD JE DENNĚ DO 16 HOD DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PO PŘIHLÁŠENÍ POVINNÁ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VÝŠE ÚPLATY JE DÁNA ORGANIZAČNÍ SMĚRNICÍ ŠKOLY - SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DODRŽUJÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE, PLATBU LZE ZAPLATIT VE DVOU SPLÁTKÁCH / ZÁŘÍ AŽ PROSINEC, LEDEN AŽ ČERVEN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA UHRADÍ ÚPLATU NA ÚČET ŠKOLY VYCHOVATEL MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN NEBO JINÝ ZPŮSOB ÚHRADY ÚPLATY 6.3. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY OSOBNÍ HYGIENA, ODPOČINKOVÁ ČINNOST (ČETBA, KRESLENÍ, HRY SE STAVEBNICEMI, STOLNÍ A SPOLEČENSKÉ HRY, POSLECH MAGNETOFONOVÝCH A CD NAHRÁVEK, HRY S HRAČKAMI, INDIVIDUÁLNÍ HRY VE SKUPINKÁCH) OBĚD REKREAČNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST (TURISTICKÉ VYCHÁZKY, POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY, NA ŠKOLNÍM DVOŘE, V SOKOLOVNĚ NEBO NA HŘIŠTI), ÚČAST V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PODLE ŠVP PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ, SEBEVZDĚLÁVACÍ ČINNOST (INDIVIDUÁLNĚ DOMÁCÍ ÚKOLY, PROCVIČENÍ UČIVA FORMOU HER A SOUTĚŽÍ, SMYSLOVÉ A DIDAKTICKÉ HRY, ENCYKLOPEDIE, REKREAČNÍ A ODPOČINKOVÁ ČINNOST, HRY SE STAVEBNICEMI, ROZHOVORY S DĚTMI, POHÁDKY). ÚČAST V ZÁJMOVÝCH ČINNOSTECH ŠD, POSTUPNÉ ODCHÁZENÍ DĚTÍ ZE ŠD 19

20 7. REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 7.1. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZŘÍZENA JAKO ŠKOLA DVOUTŘÍDNÍ S CELODENNÍM PROVOZEM, S URČENOU DOBOU POBYTU PRO DĚTI OD 6.30 DO HODIN. V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU MŮŽE ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM STANOVENÝ PROVOZ OMEZIT NEBO PŘERUŠIT, A TO ZEJMÉNA Z DŮVODU STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘEDPOKLÁDANÉHO NÍZKÉHO POČTU DĚTÍ V TOMTO OBDOBÍ, NEDOSTATKU PEDAGOGICKÉHO PERSONÁLU APOD. ROZSAH OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ OZNÁMÍ ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ NEJMÉNĚ 2 MĚSÍCE PŘEDEM. VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROBÍHÁ VE 3 ROČNÍCÍCH, PŘIČEMŽ DO JEDNÉ TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY LZE ZAŘADIT DĚTI Z RŮZNÝCH ROČNÍKŮ. MATEŘSKÁ ŠKOLA MŮŽE ORGANIZOVAT ZOTAVOVACÍ POBYTY VE ZDRAVOTNĚ PŘÍZNIVÉM PROSTŘEDÍ BEZ PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ VÝLETY A DALŠÍ AKCE SOUVISEJÍCÍ S VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY. O USKUTEČNĚNÍ TĚCHTO POBYTŮ, VÝLETŮ A DALŠÍCH AKCÍ INFORMUJE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ NEPRODLENĚ PŘED JEJICH ZAHÁJENÍM VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PODLE STANOVENÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROBÍHÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ZÁKLADNÍM DENNÍM REŽIMU: DOBA URČENÁ PRO PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘEDÁNÍ DĚTÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI JIŽ PŘÍTOMNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYKONÁVAJÍ VOLNĚ SPONTÁNNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY, VÝBĚR A NABÍDKA ČINNOSTÍ PODLE ŠVP PV, KOMUNIKATIVNÍ A KOMUNITNÍ KRUH, AKLIMATIZAČNÍ PROGRAM PRO NOVÉ DĚTI, INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DÍTĚTEM PRŮBĚŽNÁ HYGIENA, SVAČINA HRY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE, DIDAKTICKY ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI (ZÁMĚRNÉ I SPONTÁNNÍ UČENÍ), HRY VE SKUPINÁCH I INDIVIDUÁLNĚ, VÝTVARNÉ A 20

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Vnitřní řád MŠ Paršovice

Vnitřní řád MŠ Paršovice Vnitřní řád MŠ Paršovice 1) Provoz a režim dne mateřské školy Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:00 Kapacita mateřské školy je 25 dětí v jedné třídě MŠ je zabezpečena videotelefonem sloužícímu k

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696 Hodnocení žáků 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Kapitola II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Kapitola I. Obecná ustanovení 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Č. j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ŠKOLA: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o. Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice Tel.: 386 354 440

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Dětmarovice Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace a hodnocení

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více