ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád PREAMBULE ZÁKLADNÍM PRINCIPEM, KTERÝ UPRAVUJE VZTAH ŠKOLY A DÍTĚTE, JE ZÁSADA Č.1, DEKLARACE PRÁV DÍTĚTE, VE KTERÉ JE MJ. ZAKOTVENO: DÍTĚ MÁ NÁROK NA VZDĚLÁNÍ, KTERÉ MÁ BÝT BEZPLATNÉ A POVINNÉ ALESPOŇ V ZAČÁTEČNÍCH STUPNÍCH. MÁ MU BÝT POSKYTOVÁNA VÝCHOVA, KTERÁ POMÁHÁ ZVÝŠIT JEHO VŠEOBECNOU KULTURNÍ ÚROVEŇ A UMOŽNÍ MU NA ZÁKLADĚ STEJNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ROZVÍJET JEHO SCHOPNOSTI, ÚSUDEK A SMYSL PRO MORÁLNÍ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST A STÁT SE TAK PLATNÝM ČLENEM SPOLEČNOSTI. NEJLEPŠÍ ZÁJMY DĚTÍ MAJÍ BÝT VŮDČÍMI ZÁSADAMI PRO TY, KDOŽ ODPOVÍDAJÍ ZA VÝCHOVU A VEDENÍ DÍTĚTE. TUTO ODPOVĚDNOST NESOU V PRVÉ ŘADĚ RODIČE DÍTĚTE.

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ CÍLE ZŠ A MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRÁVA ŽÁKŮ (ZÁKON 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ) CO MŮŽU: POVINNOSTI ŽÁKŮ ( 22 VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA) JSEM POVINEN: CO BUDU: CO NEBUDU: CO NESMÍM: PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY VÝUKA DOCHÁZKA DO ŠKOLY HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKA ZA HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ A ZÁSAD CHOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO: ZA SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE POVAŽOVÁNO: DOJDE-LI K PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD ZE STRANY ŽÁKŮ, MŮŽE NÁSLEDOVAT: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝUKA A PŘESTÁVKY PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK RODIČŮ SPECIFIKA PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ V MŠ PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY V ZŠ A MŠ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PODMÍNKY PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠKOLNÍ DRUŽINA ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

3 6.3. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAVOVACÍ REŽIM DĚTÍ V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ POSTUP PŘI ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ: ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ: HODNOCENÍ CHOVÁNÍ, CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA V JEDNOTLIVÝCH POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH STANOVENÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM SE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE HODNOTÍ NA VYSVĚDČENÍ STUPNI PROSPĚCHU: CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA SE NA VYSVĚDČENÍ VYJADŘUJE STUPNI: STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ FORMY OVĚŘOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ, SCHOPNOSTÍ, POSTOJŮ, HODNOT: ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HODNOCENÍ NADANÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

4 10.2. POUČENÍ NA POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU POUČENÍ NA POČÁTKU PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINY POUČENÍ PŘED ČINNOSTMI, KTERÉ SE PROVÁDÍ MIMO ŠKOLNÍ BUDOVU POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI PROVÁDÍ TŘÍDNÍ UČITEL, KTERÝ: ZÁZNAM O ŠKOLNÍM ÚRAZU KNIHA ÚRAZŮ ZÁPIS DO KNIHY ÚRAZŮ PROVÁDÍ: V KNIZE ÚRAZŮ SE UVEDE: ZÁZNAM O ÚRAZU OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY SPECIFIKA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘESUNY DĚTÍ PŘI POBYTU MIMO ÚZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH : POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ: ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ SPORTOVNÍ ČINNOSTI A POHYBOVÉ AKTIVITY PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ ČINNOSTI OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY ŘÁD UŽÍVÁNÍ SOKOLOVNY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5 1. ZÁKLADNÍ CÍLE ZŠ A MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UPŘESŇUJE CÍLE, ZAMĚŘENÍ, FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ PODLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK UPLATNĚNÝCH NA ZŠ A MŠ A V RÁMCI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ: PODPORA ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE PODÍLENÍ SE NA JEHO ZDRAVÉM CITOVÉM, ROZUMOVÉM A TĚLESNÉM ROZVOJI PODÍLENÍ SE NA OSVOJOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL CHOVÁNÍ DÍTĚTE ZŠ A MŠ V RÁMCI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH NÁVYKŮ, HODNOT A MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ DÍTĚTE VYTVÁŘENÍ ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO POKRAČOVÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ PÉČE DĚTEM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ NADANÝCH DĚTÍ 2. PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE 2.1. PRÁVA ŽÁKŮ (ZÁKON 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ) NA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY PODLE ZÁKONA. NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH SVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. ZAKLÁDAT V RÁMCI ŠKOLY SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY ŽÁKŮ, VOLIT A BÝT DO NICH VOLENI, PRACOVAT V NICH A JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SE OBRACET NA ŘEDITELKU ŠKOLY S TÍM, ŽE ŘEDITELKA JE POVINNA SE STANOVISKY A VYJÁDŘENÍMI TĚCHTO SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ ZABÝVAT. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘIČEMŽ TVÉMU VYJÁDŘENÍM MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU A STUPNI VÝVOJE. 5

6 NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE TOHOTO ZÁKONA. NA ODPOČINEK A VOLNÝ ČAS. NA ŽIVOT A PRÁCI VE ZDRAVÉM A PODNĚTNÉM PROSTŘEDÍ CO MŮŽU: ZEPTAT SE DRUHÉHO NA TO, CO MI NENÍ JASNÉ. BÝT INFORMOVÁN O VEŠKERÉM DĚNÍ VE ŠKOLE, KTERÉ SE TÝKÁ MÉ OSOBY. POHYBOVAT SE VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY URČENÝCH ŽÁKŮM PŘI DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL. VHODNOU FORMOU VYJÁDŘIT SVÉ NÁZORY A PŘIPOMÍNKY K DĚNÍ VE ŠKOLE POVINNOSTI ŽÁKŮ ( 22 VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA) JSEM POVINEN: ŘÁDNĚ DOCHÁZET DO ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŘÁDNĚ SE VZDĚLÁVAT. JSEM SÁM ZA SEBE ZODPOVĚDNÝ, PROTO SE CHOVÁM TAK, ABYCH SI NEUBLÍŽIL. DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD, PŘEDPISY A POKYNY ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, S NIMIŽ JSEM BYL SEZNÁMEN. PLNIT POKYNY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY VYDANÉ V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ŠKOLNÍM ŘÁDEM. DO SI ODNÉST VEŠKERÉ VĚCI A POMŮCKY, JINAK BUDOU ZLIKVIDOVÁNY. JSEM POVINEN ABSOLVOVAT VÝUKU PLAVÁNÍ (V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ JE TŘEBA PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ LÉKAŘE). OKAMŽITĚ OHLÁSIT, ŽE JE MI NEBO NĚKOMU UBLIŽOVÁNO CO BUDU: MÍT PŘIPRAVENÉ POMŮCKY, UČEBNICE NA VYUČOVÁNÍ A BUDU PŘEVLEČEN DO TV PŘED PŘÍCHODEM VYUČUJÍCÍ. MÍT PŘEVLEČENÍ DO ŠD. DODRŽOVAT ZAČÁTEK A KONEC HODINY DLE POKYNU UČITELE/KY. CHRÁNIT UČEBNICE, POMŮCKY A VYBAVENÍ ŠKOLY. 6

7 SPOLUPRACOVAT S PEDAGOGY A OSTATNÍMI. POZORNÝ VE VYUČOVÁNÍ, CHTÍT SE DOVĚDĚT NĚCO NOVÉHO, V PŘÍPADĚ, ŽE NEMOHU SPOLUPRACOVAT, NEBUDU RUŠIT OSTATNÍ. UDRŽOVAT V POŘÁDKU A ČISTOTĚ SVÉ MÍSTO, TŘÍDU, ŠATNU A OSTATNÍ PROSTORY. UČIT SE PŘIZNAT CHYBU A NAPRAVIT JI. SAMOSTATNÝ. OHLEDUPLNÝ K OSTATNÍM, OCHRAŇOVAT MLADŠÍ A SLABŠÍ KAMARÁDY, ZVÍŘATA A PŘÍRODU. UPOZORNÍM IHNED DOSPĚLÉHO NA PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL, NA NEBEZPEČÍ OHNĚ, ÚRAZU, NEHODY. PLNIT DOMÁCÍ ÚKOLY. DODRŽOVAT PARTNERSKÝ VZTAH MEZI DĚTMI, DOSPĚLÝMI VE ŠKOLE, RODIČI. ZDRŽOVAT SE O MALÉ PŘESTÁVCE PŘEVÁŽNĚ VE TŘÍDĚ CO NEBUDU: PŘERUŠOVAT ŘEČ DRUHÉHO, BUDU MU NASLOUCHAT. ZNEUŽÍVAT DŮVĚRU DRUHÉHO. POVYŠOVAT SE NAD DRUHÉ. NIČIT TO, CO MI NEPATŘÍ. ŽVÝKAT A JÍST VE VYUČOVÁNÍ. VYKŘIKOVAT VE VYUČOVÁNÍ CO NESMÍM: OPOUŠTĚT BUDOVU ŠKOLY A HŘIŠTĚ BEZ SOUHLASU UČITELE/LKY, VYCHOVATELE. UBLIŽOVAT KAMARÁDŮM, ZVÍŘATŮM, PŘÍRODĚ. ŠIKANOVAT, PODÍLET SE NA DISTRIBUCI DROG, KOUŘIT A POŽÍVAT ALKOHOL, PONECHÁVAT PENÍZE V HOTOVOSTI, OSOBNÍ CENNÉ VĚCÍ A MOBILY VOLNĚ V LAVICÍCH, SKŘÍŇKÁCH, TŘÍDÁCH APOD. POUŽÍVAT MOBIL PO CELOU DOBU VYUČOVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINY. NOSIT DO ŠKOLY VĚCI NESOUVISEJÍCÍ S VYUČOVÁNÍM. 7

8 2.3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRÁVO NA INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE. VOLIT A BÝT VOLENI DO ŠKOLSKÉ RADY. VYJADŘOVAT SE KE VŠEM ROZHODNUTÍM TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ JEJICH DĚTÍ, PŘIČEMŽ JEJICH VYJÁDŘENÍ MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA POZORNOST. NA INFORMACE A PORADENSKOU POMOC ŠKOLY PRO JEJICH DĚTI V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POŽÁDAT O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY. ZAJISTIT, ABY JEJICH DÍTĚ DOCHÁZELO ŘÁDNĚ DO ŠKOLY. NA VYZVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY SE OSOBNĚ ZÚČASTNIT PROJEDNÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. INFORMOVAT ŘEDITELKU, TŘÍDNÍ UČITELKU O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ DÍTĚTE NEBO JINÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ. OZNAMOVAT ŠKOLE ÚDAJE PODLE 22 ODST. 2 A 3 (OSOBNÍ ÚDAJE DO MATRIKY) A DALŠÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU PODSTATNÉ PRO PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ NEBO BEZPEČNOST DÍTĚTE A ZMĚNY V TĚCHTO ÚDAJÍCH. SDĚLENÉ ÚDAJE JSOU DŮVĚRNÉ, VYUČUJÍCÍ SE ŘÍDÍ ZÁKONEM 101/2000 SB. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ UČEBNICE JI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE UHRADÍ. SLEDOVAT ALESPOŇ 1X TÝDNĚ INFORMACE O PROSPĚCHU V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE, NOTÝSKU. ZMĚNY V OBVYKLÉM REŽIMU (VÝLETY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ATD.) BUDOU UVEDENY V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE V DENÍČKU NEBO NOTÝSKU. ŠKOLA POVAŽUJE SDĚLENÍ ZA DORUČENÉ DEN PO JEHO ZÁPISU VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY VYDÁVAJÍ ŽÁKŮM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM POUZE TAKOVÉ POKYNY, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ SOUVISÍ S PLNĚNÍM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, ŠKOLNÍHO ŘÁDU A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ. 8

9 VYZVE-LI ŘEDITELKA ŠKOLY NEBO JINÝ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K OSOBNÍMU PROJEDNÁVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE ŽÁKA, KONZULTUJE TERMÍN SCHŮZKY SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ŽÁKA. VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI SE POVINNĚ ZÚČASTŇUJÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTAČNÍCH DNŮ, NA KTERÝCH INFORMUJÍ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH CHOVÁNÍ. V PŘÍPADĚ OMLUVENÉ NEPŘÍTOMNOSTI PEDAGOGA ZAJISTÍ, ABY ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BYLI INFORMOVÁNI JINÝM ZPŮSOBEM. 3. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 3.1. VÝUKA VE ŠKOLE SE VYUČUJE PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ UČITELÉ/KY MOHOU VYUŽÍVAT BLOKOVOU VÝUKU. BĚHEM BLOKOVÉ VÝUKY BY MĚLY UČITELKY ZAŘAZOVAT TĚLOVÝCHOVNÉ CHVILKY NEBO MĚNIT PRACOVNÍ MÍSTA. PODLE 29 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA MOHOU BÝT DO VYUČOVÁNÍ ZAŘAZENY PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA NEŽÁDOUCÍ JEVY VE ŠKOLE DOCHÁZKA DO ŠKOLY ŽÁCI SE SHROMAŽĎUJÍ PŘED ŠKOLOU, ŠKOLA SE OTEVÍRÁ NEJDŘÍVE V 7.40 HODIN. ŽÁCI ODKLÁDAJÍ SVRCHNÍ ODĚV I OBUV DO SKŘÍŇKY A IHNED JDOU DO TŘÍDY, ZBYTEČNĚ SE ZDE NEZDRŽUJÍ. V 7.55 MUSÍ BÝT NACHYSTANÍ NA VYUČOVÁNÍ. ŽÁK NENOSÍ DO ŠKOLY NEPOTŘEBNÉ ČI DRAHÉ VĚCI, NEBOŤ ŠKOLA ZA JEJICH ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ NENESE ODPOVĚDNOST. NEMŮŽE-LI SE ŽÁK ZE ZÁVAŽNÝCH RODINNÝCH NEBO ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ DOSTAVIT DO ŠKOLY, PODÁ O TOM JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PÍSEMNOU ZPRÁVU (OSOBNÍ SDĚLENÍ) POKUD MOŽNO PŘEDEM, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 2 DNŮ. PO NÁVRATU DO ŠKOLY PŘEDLOŽÍ ŽÁK TŘÍDNÍ UČITELCE PÍSEMNOU OMLUVU, V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ MŮŽE TŘÍDNÍ UČITELKA VYŽADOVAT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA. 9

10 ŽÁK, KTERÝ MUSÍ OPUSTIT ŠKOLU V PRŮBĚHU VYUČOVÁNÍ, ŽÁDÁ O SOUHLAS TŘÍDNÍ UČITELKU, TA HO UVOLŇUJE POUZE NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, VE KTERÉ JE JASNĚ UVEDENO KDY, KAM, S KÝM PŮJDE. NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ MŮŽE ŽÁKA OMLUVIT NA 2 DNY TŘÍDNÍ UČITELKA, NA VÍCE DNÍ ŘEDITELKA ŠKOLY. V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ ČI NEVOLNOSTI ŽÁKA, ODVEDE VYUČUJÍCÍ (UČITEL KONAJÍCÍ DOZOR V DOBĚ PŘESTÁVKY) POSTIŽENÉHO DO ŘEDITELNY, VEDENÍ ŠKOLY ZAJISTÍ INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PŘÍPADNÉ PŘEDÁNÍ ŽÁKA, ČI JEHO OŠETŘENÍ HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY TŘÍDNÍ UČITELKA PROVEDE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU A V POLOLETÍ BESEDU S ŽÁKY O BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE I MIMO BUDOVU ŠKOLY A PROVEDE O TOM ZÁPIS DO TŘÍDNÍ KNIHY. PŘED KAŽDÝMI PRÁZDNINAMI PROVEDE POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A CHOVÁNÍ, ZAPÍŠE DO TŘÍDNÍ KNIHY CHOVÁNÍ ŽÁKA ŽÁK ŠKOLY SE CHOVÁ SLUŠNĚ A OHLEDUPLNĚ KE VŠEM DOSPĚLÝM I SPOLUŽÁKŮM. DBÁ DŮSLEDNĚ POKYNŮ VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY. ZODPOVĚDNĚ SE DO ŠKOLY PŘIPRAVUJE, PLNÍ SVÉ POVINNOSTI. ZŘETELNĚ ZDRAVÍ VŠECHNY DOSPĚLÉ I KAMARÁDY, VYJADŘUJE SE SLUŠNĚ ZA HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ A ZÁSAD CHOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO: ÚMYSLNÉ ZPŮSOBENÍ ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU KRÁDEŽÍ, NIČENÍM, POŠKOZOVÁNÍM ČI PODVODEM ÚMYSLNÉ NARUŠENÍ VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ TÍM, ŽE JINÉMU VYHROŽUJE NÁSILÍM NEBO JINÉMU UBLIŽUJE NA ZDRAVÍ ÚMYSLNÉ NARUŠENÍ VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ TÍM, ŽE JINÉHO PONIŽUJE, URÁŽÍ ÚMYSLNĚ NEPRAVDIVĚ JINÉHO OBVINÍ, ČINÍ SCHVÁLNOSTI, ŠIKANUJE, NEBO HRUBĚ SE CHOVÁ K OSTATNÍM ZA SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE POVAŽOVÁNO: VYVOLÁVÁNÍ KONFLIKTŮ SE SPOLUŽÁKY OPAKUJÍCÍ SE ZAPOMÍNÁNÍ ÚKOLŮ A POMŮCEK NEKÁZEŇ VE VYUČOVÁNÍ 10

11 POUŽÍVÁNÍ VULGARISMŮ AJ DOJDE-LI K PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁSAD ZE STRANY ŽÁKŮ, MŮŽE NÁSLEDOVAT: VÝCHOVNÉ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY NEBO SNÍŽENÍ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ 2. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 3. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 3.5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁK CHODÍ DO ŠKOLY PRAVIDELNĚ A VČAS PODLE ROZVRHU HODIN. NA VYUČOVACÍ HODINY PŘICHÁZÍ VČAS, PŘESTÁVEK VYUŽÍVÁ PŘEDEVŠÍM K PŘÍPRAVĚ NA DALŠÍ HODINU A K ODPOČINKU. NEMŮŽE-LI SE ŽÁK ZÚČASTNIT VYUČOVÁNÍ Z DŮVODŮ PŘEDEM ZNÁMÝCH, POŽÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA PÍSEMNĚ PŘEDEM O UVOLNĚNÍ, A TO TAKTO: 1 VYUČOVACÍ HODINA VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTU 1 2 DNY TŘÍDNÍ UČITEL 3 A VÍCE DNÍ ŘEDITELKA ŠKOLY NEMOC ŽÁKA OMLOUVAJÍ RODIČE. ŽÁK ODEVZDÁ OMLUVENKU TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO DVOU DNŮ PO UKONČENÍ NEMOCI. O ONEMOCNĚNÍ ŽÁKA INFORMUJÍ RODIČE TŘÍDNÍHO UČITELE DO 48 HODIN. V DOBĚ VYUČOVÁNÍ NAVŠTĚVUJÍ ŽÁCI LÉKAŘE JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ. ŠKOLNÍ BUDOVA SE OTEVÍRÁ V 7.40 HOD. ŽÁK JE VE TŘÍDĚ NEJPOZDĚJI 5 MINUT PŘED ZAČÁTKEM VYUČOVÁNÍ. PO PŘEZUTÍ SE ODEBERE DO SVÉ TŘÍDY A PŘIPRAVUJE SE NA VYUČOVÁNÍ DLE ROZVRHU HODIN. PŘÍPADNÁ JÍZDNÍ KOLA SE UKLÁDAJÍ DO STOJANU POD PŘÍSTŘEŠEK NA DVOŘE ŠKOLY (VSTUP BOČNÍM VCHODEM). NELZE JE UCHOVÁVAT V CHODBĚ ŠKOLY ANI PŘES NI KOLY PŘEJÍŽDĚT. DOJÍŽDĚNÍ DO ŠKOLY NA KOLE NENÍ DOVOLENO ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ. 11

12 VYUČOVÁNÍ ZAČÍNÁ V 8.00 HOD., VYUČOVACÍ HODINA TRVÁ 45 MINUT. TZV. MALÉ PŘESTÁVKY JSOU DESETIMINUTOVÉ, HLAVNÍ PŘESTÁVKA PO DRUHÉ VYUČOVACÍ HODINĚ DVACETIMINUTOVÁ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽE VYUČUJÍCÍ PŘESTÁVKU PŘESUNOUT. UČITELÉ VYKONÁVAJÍ PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽÁKY VE TŘÍDÁCH, NA DVOŘE, NA ZAHRADĚ I NA ŠKOLNÍ CHODBĚ. PO VYUČOVÁNÍ ODCHÁZEJÍ UČITELÉ S DĚTMI DO ŠATNY. DĚTI NEMAJÍ POVOLEN VSTUP DO SBOROVNY, ŘEDITELNY A KABINETU BEZ VYZVÁNÍ. DODRŽOVÁNÍ PITNÉHO REŽIMU CHLAPCŮ A DĚVČAT UMOŽŇUJE VÁRNICE ČAJE V UMÝVÁRNĚ, KTEROU MAJÍ ZÁJEMCI K DISPOZICI VÝUKA A PŘESTÁVKY VYUČOVACÍ HODINY PŘESTÁVKY 1.HOD MINUT 2.HOD MINUT 3.HOD MINUT 4.HOD MINUT 5.HOD PŘESTÁVKA NA OBĚD 7.HOD MINUT 8.HOD PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK RODIČŮ PŘIPOMÍNKY RODIČŮ ŘEŠÍ RODIČE S TÍM VYUČUJÍCÍM, KTERÉHO SE PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍ. RODIČE I VYUČUJÍCÍ NAVRHNOU ZPŮSOB ŘEŠENÍ A DOHODNOU SE. POKUD RODIČE NEJSOU S ŘEŠENÍM ZCELA SPOKOJENI, OBRÁTÍ SE NA TŘÍDNÍHO UČITELE. RODIČE I VYUČUJÍCÍ NAVRHNOU ZPŮSOB ŘEŠENÍ A DOHODNOU SE. TŘÍDNÍ UČITEL NAVRHNE ZPŮSOB ŘEŠENÍ SITUACE A DOHODNOU SE. 12

13 V PŘÍPADĚ, ŽE ANI S TŘÍDNÍM UČITELEM SE NEDOHODNOU NA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ PROBLÉMU, OBRÁTÍ SE NA ŘEDITELE ŠKOLY. RODIČE I ŘEDITEL ŠKOLY NAVRHNOU ŘEŠENÍ. NEDOHODNOU-LI SE NA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ S ŘEDITELEM ŠKOLY, MOHOU POŽÁDAT O SPOLUPRÁCI ŠKOLSKOU RADU. ŠKOLSKÁ RADA SE SKLÁDÁ ZE ZÁSTUPCŮ ŠKOLY, RODIČŮ A ZASTUPITELSTVA OBCE, MŮŽE TEDY NA DANOU, PRO RODIČE DŮLEŽITOU SITUACI, NAHLÍŽET Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU. JEDNÁNÍ NA ŠKOLSKÉ RADĚ PROBĚHNE ZA OSOBNÍ ÚČASTI STĚŽUJÍCÍHO A ŘEDITELKY ŠKOLY. PO VYSLECHNUTÍ OBOU STRAN UČINÍ ŠKOLSKÁ RADA NÁVRH ŘEŠENÍ OBĚMA STRANÁM A PROVEDE SE O TOMTO ZÁPIS. POKUD RODIČ PŘEDLOŽÍ SVŮJ PROBLÉM PÍSEMNĚ A NA JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY SE NEDOSTAVÍ, BUDE MU V TOMTO PŘÍPADĚ STANOVISKO ŠKOLSKÉ RADY DORUČENO PÍSEMNĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE RODIČE ANI TENTOKRÁT NEBUDOU SPOKOJENI SE ZPŮSOBEM ŘEŠENÍ, MOHOU SE OBRÁTIT NA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO NEBO ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCI. 5. SPECIFIKA PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ V MŠ 5.1. PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STANOVÍ VEDOUCÍ UČITELKA (NEBO TŘÍDNÍ UČITELKA) MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOHODĚ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE DNY DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DÉLKU JEHO POBYTU V TĚCHTO DNECH V MATEŘSKÉ ŠKOLE A ZÁROVEŇ DOHODNE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE ZPŮSOB A ROZSAH JEHO STRAVOVÁNÍ PO DOBU POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE. POKUD ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BUDOU POŽADOVAT ZMĚNU TĚCHTO SJEDNANÝCH PODMÍNEK, JE NUTNO TUTO ZMĚNU PÍSEMNĚ DOHODNOUT S VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI V DOBĚ URČENÉ PRO PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEDÁVAJÍ DÍTĚ PO JEHO PŘEVLEČENÍ V ŠATNĚ PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO AŽ V PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ. NESTAČÍ DOPROVODIT DÍTĚ POUZE KE VCHODU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO DO ŠATNY S TÍM, ŽE DÍTĚ DOJDE DO TŘÍDY JIŽ SAMO. V TOMTO PŘÍPADĚ BY MATEŘSKÁ ŠKOLA NENESLA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČÍ DÍTĚTE AŽ DO JEHO PŘÍCHODU DO TŘÍDY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SI PŘEBÍRAJÍ DÍTĚ PO SKONČENÍ JEHO VZDĚLÁVÁNÍ OD PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍMO VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, POPŘÍPADĚ NA 13

14 ZAHRADĚ (HŘIŠTI) MATEŘSKÉ ŠKOLY, A TO V DOBĚ URČENÉ MATEŘSKOU ŠKOLOU K PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI. V PŘÍPADĚ, ŽE JE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE DOHODNUTA INDIVIDUÁLNÍ DÉLKA JEHO POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE, BUDE S NIMI I SAMOSTATNĚ (PÍSEMNĚ) DOHODNUT ZPŮSOB PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PŘEDÁVÁNÍ PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE MOHOU POVĚŘIT JINOU DOSPĚLOU OSOBU K PŘEDÁVÁNÍ A PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VYSTAVENÉ PÍSEMNÉ POVĚŘENÍ PODEPSANÉ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DÍTĚTE PŘEDAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI TŘÍDNÍ UČITELCE MŠ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SE MOHOU INFORMOVAT O CÍLECH, ZAMĚŘENÍ, FORMÁCH A OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ KONKRETIZOVANÝCH PODLE PODMÍNEK UPLATNĚNÝCH NA MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU, KTERÝ JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ NA NÁSTĚNCE VE VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SE MOHOU BĚHEM ROKU V PŘEDEM DOMLUVENÉM TERMÍNU INFORMOVAT U PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA VYKONÁVAJÍCÍHO PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. VEDOUCÍ UČITELKA NEJMÉNĚ JEDNOU ZA POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SVOLÁVÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, NA KTERÝCH JSOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ INFORMOVÁNI O VŠECH ROZHODNUTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY TÝKAJÍCÍCH SE PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ. V PŘÍPADĚ NEZBYTNÉ POTŘEBY MŮŽE BÝT SVOLÁNA I MIMOŘÁDNÁ SCHŮZKA RODIČŮ I S VEDENÍM ŠKOLY, A TO ZEJMÉNA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SI MOHOU DOMLUVIT S ŘEDITELKOU ŠKOLY, VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO S PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKEM ŠKOLY VYKONÁVAJÍCÍM PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, INDIVIDUÁLNÍ POHOVOR, NA KTERÉM BUDOU PROJEDNÁNY PODSTATNÉ PŘIPOMÍNKY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. ŘEDITELKA ŠKOLY, VEDOUCÍ UČITELKA NEBO PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYKONÁVAJÍCÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ, MOHOU VYZVAT ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY SE OSOBNĚ DOSTAVILI K PROJEDNÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. POKUD MATEŘSKÁ ŠKOLA ORGANIZUJE A POŘÁDÁ AKCE JAKO NAPŘ. VÝLETY, EXKURZE, DIVADELNÍ A FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI, BESÍDKY, DĚTSKÉ DNY APOD., INFORMUJE O 14

15 TOM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PROSTŘEDNICTVÍM SDĚLENÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKEM PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI PO UKONČENÍ DENNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, NEBO PÍSEMNÝM UPOZORNĚNÍM UMÍSTĚNÝM NA NÁSTĚNKÁCH U ŠATEN JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ČI NA NÁSTĚNCE U VSTUPU DO MŠ. POKUD JE ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI DOPŘEDU ZNÁMÁ KRÁTKODOBÁ NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, OZNÁMÍ TUTO SKUTEČNOST VČETNĚ UVEDENÍ DŮVODU A DOBY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU MATEŘSKÉ ŠKOLE, A TO BUĎ OZNÁMENÍM PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI VYKONÁVAJÍCÍMU PEDAGOGICKOU ČINNOST VE TŘÍDĚ, DO KTERÉ DÍTĚ DOCHÁZÍ NEBO TELEFONICKÝM OZNÁMENÍM MATEŘSKÉ ŠKOLE. POKUD PŘEDPOKLÁDANÁ NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘESÁHNE DOBU 5 DNŮ, PROJEDNÁ TUTO SKUTEČNOST ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OSOBNĚ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU S VEDOUCÍ UČITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ ONEMOCNÍ, NEBO SE MU STANE ÚRAZ A NEMŮŽE SE Z TOHOTO DŮVODU ÚČASTNIT VZDĚLÁVÁNÍ, OZNÁMÍ TUTO SKUTEČNOST BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MATEŘSKÉ ŠKOLE, A TO VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ DOBY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. OZNÁMENÍ TÉTO NEPŘEDVÍDANÉ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE JE MOŽNÉ I PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU, U. PO UKONČENÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE Z DŮVODU INFEKČNÍ NEMOCI (TŘI DNY A VÍCE) NEBO PRO ÚRAZ PROKÁŽE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘI OPĚTOVNÉM NÁSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTVRZENÍM OD OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE, ŽE DÍTĚ MŮŽE ZE ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA NAVŠTĚVOVAT MŠ PŘEBÍRAJÍCÍMU PEDAGOGICKÉMU PRACOVNÍKOVI MATEŘSKÉ ŠKOLY. PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE KE KAŽDODENNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE INFORMUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE PŘEJÍMAJÍCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA O PŘÍPADNÝCH MENŠÍCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH DÍTĚTE, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA OMEZENÍ JEHO ČINNOSTI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ. POKUD DÍTĚ JEVÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NEBUDE MU VZHLEDEM K OCHRANĚ OSTATNÍCH DĚTÍ UMOŽNĚN VSTUP DO PROSTOR ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE SE BĚHEM DNE U DÍTĚTE PROJEVÍ ZNÁMKY NEMOCI, UČITELKA TELEFONICKY UVĚDOMÍ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A TI SI DÍTĚ NEPRODLENĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ODVEDOU NEBO ZAJISTÍ ODVEDENÍ DÍTĚTE OSOBOU UVEDENOU V PÍSEMNÉM POVĚŘENÍ. 15

16 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE INFORMUJÍ NEPRODLENĚ PÍSEMNOU FORMOU MATEŘSKOU ŠKOLU O KAŽDÉ ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE, O VĚTŠÍCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH A DALŠÍCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE. U ZAPSANÝCH DĚTÍ, KTERÉ VŠAK NASTOUPÍ DO MŠ AŽ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE POVINNI INFORMOVAT VEDOUCÍ UČITELKU MŠ MINIMÁLNĚ TÝDEN PŘEDEM O SKUTEČNÉM DNU ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY JEJICH DÍTĚTE DO MŠ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY V ZŠ A MŠ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VÝŠE ÚPLATY JE DÁNA ORGANIZAČNÍ SMĚRNICÍ ŠKOLY - SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ NEJSOU OSVOBOZENI OD ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ, DODRŽUJÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN ÚHRADY ÚPLATY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE UHRADÍ ÚPLATU NA ÚČET ŠKOLY ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ SE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE VEDOUCÍ ŠJ MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN ÚHRADY ÚPLATY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE UHRADÍ ÚPLATU BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET ŠKOLY 16

17 5.3. PODMÍNKY PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU NEÚČASTI DÍTĚTE NA VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITEL ŠKOLY NA NÁVRH VEDOUCÍ UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽE ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE, POKUD SE NEPŘETRŽITĚ NEÚČASTNILO VZDĚLÁVÁNÍ PO DOBU DELŠÍ NEŽ DVA TÝDNY A NEBYLO OMLUVENO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM PODLE STANOVENÝCH PRAVIDEL. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM NEBO OPAKOVANĚ PORUŠUJÍ PRAVIDLA ŠKOLNÍHO ŘÁDU, MŮŽE ŘEDITEL ŠKOLY (NA NÁVRH VEDOUCÍ UČITELKY) ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Z DŮVODU NARUŠOVÁNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. POKUD PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE KE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BYLA STANOVENA ZKUŠEBNÍ DOBA POBYTU A LÉKAŘ NEBO ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ V PRŮBĚHU TÉTO ZKUŠEBNÍ DOBY DOPORUČÍ NEZATĚŽOVAT DÍTĚ DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM, MŮŽE ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ TAKOVÉHO DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE OPAKOVANĚ NEDODRŽUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ, MŮŽE ŘEDITEL ROZHODNOUT O UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Z DŮVODU NEHRAZENÍ STANOVENÝCH ÚPLAT. 6. ŠKOLNÍ DRUŽINA 6.1. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY JE SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 11.40/12, HOD. ŠD MÁ K DISPOZICI 1 HERNU V PŘÍZEMÍ ŠKOLNÍ BUDOVY. ŠD DRUŽINA DÁLE VYUŽÍVÁ ŠKOLNÍ DVŮR, HŘIŠTĚ, SOKOLOVNU, PC UČEBNU. VE VŠECH PROSTORÁCH MOHOU BÝT ŽÁCI POUZE V DOPROVODU VYCHOVATELE ŠD. ZA PŘIHLÁŠKU SE POVAŽUJE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK. O VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠD MŮŽE ROZHODNOUT ŘŠ V PŘÍPADĚ, POKUD ŽÁK SOUSTAVNĚ A VÝZNAMNÝM PROJEVEM PORUŠUJE KÁZEŇ A POŘÁDEK, OHROŽUJE ZDRAVÍ I BEZPEČNOST OSTATNÍCH. 17

18 POPLATEK ZA ŠD ČINÍ 100 KČ/MĚSÍČNĚ. STANOVENOU ROČNÍ ČÁSTKU ZAPLATÍ RODIČE VE DVOU SPLÁTKÁCH: ZÁŘI PROSINEC /V ZÁŘÍ/ LEDEN ČERVEN /V LEDNU/ ODCHODY DĚTI ZE ŠD: V DOPROVODU RODIČŮ (OSOB UVEDENÝCH NA ZÁPISNÍM LÍSTKU) SAMOSTATNĚ PODLE DOBY ODCHODU V ZÁPISNÍM LÍSTKU SAMOSTATNĚ NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI RODIČŮ (LÍSTEK S DOBOU ODCHODU, DATEM, PODPISEM A ÚDAJEM, ŽE DÍTĚ ODCHÁZÍ SAMOSTATNĚ) NA TELEFONICKOU ŽÁDOST NEBUDOU DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ UVOLŇOVÁNY. V ZÁVISLOSTI NA REŽIMU ŠD JE DOBA ODCHODŮ ZE ŠD STANOVENA TAKTO: DO HOD., POTÉ AŽ OD HOD VYCHOVATEL PŘEBÍRÁ DĚTI OD VYUČUJÍCÍCH PO VYUČOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ DELŠÍHO VYUČOVÁNÍ VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ DOPROVODÍ VYUČUJÍCÍ PO POSLEDNÍ HODINĚ DO PŘÍSLUŠNÉHO ODDĚLENÍ ŠD. PŘI VEŠKERÉ ČINNOSTI (V ŠD, PŘI VYCHÁZCE, VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, PŘI PŘESUNECH NA CHODBÁCH A POBYTU V ODBORNÝCH UČEBNÁCH) JSOU ŽÁCI POVINNI ŘÍDIT SE POKYNY VYCHOVATELE. PROVOZ ŠD ZAČÍNÁ PODLE ROZVRHU ŠKOLNÍ DRUŽINY V PROSTORÁCH DRUŽINY. VE DNECH, KDY TŘÍDA KONČÍ VYUČOVÁNÍ ČTVRTOU VYUČOVACÍ HODINOU, PŘEBÍRÁ DOZOR NAD NIMI URČENÝ VYUČUJÍCÍ. DĚTI, KTERÉ SE NESTRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A NENAVŠTĚVUJÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU, OPUSTÍ PO VYUČOVÁNÍ NEPRODLENĚ ŠKOLU. PO ODCHODU DĚTÍ Z BUDOVY ŠKOLY SE UZAMYKÁ HLAVNÍ VCHOD DO ŠKOLY. ÚČASTNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY SE POHYBUJÍ V PROSTORU PRO ŠD VYHRAZENÉM, ČI URČENÉM PRO TU KTEROU ČINNOST VYCHOVATELEM ŠD. VYCHOVATEL ŠD ODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST ŽÁKŮ V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, MÁ POD DOZOREM VŠECHNY DĚTI I PŘI SKUPINOVÉ PRÁCI. DBÁ NA PŘEDCHÁZENÍ MOŽNÝM ÚRAZŮM. 18

19 PŘEVLÉKÁNÍ A PŘEZOUVÁNÍ SE ŘÍDÍ VŠEMI HYGIENICKÝMI A BEZPEČNOSTNÍMI PRAVIDLY, SE KTERÝMI JSOU ŽÁCI SEZNÁMENI NA ZAČÁTKU DOCHÁZKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. PROVOZ ŠD JE DENNĚ DO 16 HOD DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PO PŘIHLÁŠENÍ POVINNÁ ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VÝŠE ÚPLATY JE DÁNA ORGANIZAČNÍ SMĚRNICÍ ŠKOLY - SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DODRŽUJÍ PŘI ÚHRADĚ ÚPLATY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: ÚPLATA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC JE SPLATNÁ DO 15. DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE, PLATBU LZE ZAPLATIT VE DVOU SPLÁTKÁCH / ZÁŘÍ AŽ PROSINEC, LEDEN AŽ ČERVEN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA UHRADÍ ÚPLATU NA ÚČET ŠKOLY VYCHOVATEL MŮŽE SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ DOHODNOUT JINÝ TERMÍN NEBO JINÝ ZPŮSOB ÚHRADY ÚPLATY 6.3. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY OSOBNÍ HYGIENA, ODPOČINKOVÁ ČINNOST (ČETBA, KRESLENÍ, HRY SE STAVEBNICEMI, STOLNÍ A SPOLEČENSKÉ HRY, POSLECH MAGNETOFONOVÝCH A CD NAHRÁVEK, HRY S HRAČKAMI, INDIVIDUÁLNÍ HRY VE SKUPINKÁCH) OBĚD REKREAČNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST (TURISTICKÉ VYCHÁZKY, POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY, NA ŠKOLNÍM DVOŘE, V SOKOLOVNĚ NEBO NA HŘIŠTI), ÚČAST V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, VZDĚLÁVACÍ ČINNOST PODLE ŠVP PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ, SEBEVZDĚLÁVACÍ ČINNOST (INDIVIDUÁLNĚ DOMÁCÍ ÚKOLY, PROCVIČENÍ UČIVA FORMOU HER A SOUTĚŽÍ, SMYSLOVÉ A DIDAKTICKÉ HRY, ENCYKLOPEDIE, REKREAČNÍ A ODPOČINKOVÁ ČINNOST, HRY SE STAVEBNICEMI, ROZHOVORY S DĚTMI, POHÁDKY). ÚČAST V ZÁJMOVÝCH ČINNOSTECH ŠD, POSTUPNÉ ODCHÁZENÍ DĚTÍ ZE ŠD 19

20 7. REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 7.1. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZŘÍZENA JAKO ŠKOLA DVOUTŘÍDNÍ S CELODENNÍM PROVOZEM, S URČENOU DOBOU POBYTU PRO DĚTI OD 6.30 DO HODIN. V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU MŮŽE ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM STANOVENÝ PROVOZ OMEZIT NEBO PŘERUŠIT, A TO ZEJMÉNA Z DŮVODU STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘEDPOKLÁDANÉHO NÍZKÉHO POČTU DĚTÍ V TOMTO OBDOBÍ, NEDOSTATKU PEDAGOGICKÉHO PERSONÁLU APOD. ROZSAH OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ OZNÁMÍ ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ NEJMÉNĚ 2 MĚSÍCE PŘEDEM. VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROBÍHÁ VE 3 ROČNÍCÍCH, PŘIČEMŽ DO JEDNÉ TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY LZE ZAŘADIT DĚTI Z RŮZNÝCH ROČNÍKŮ. MATEŘSKÁ ŠKOLA MŮŽE ORGANIZOVAT ZOTAVOVACÍ POBYTY VE ZDRAVOTNĚ PŘÍZNIVÉM PROSTŘEDÍ BEZ PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ VÝLETY A DALŠÍ AKCE SOUVISEJÍCÍ S VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY. O USKUTEČNĚNÍ TĚCHTO POBYTŮ, VÝLETŮ A DALŠÍCH AKCÍ INFORMUJE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ NEPRODLENĚ PŘED JEJICH ZAHÁJENÍM VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PODLE STANOVENÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROBÍHÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ZÁKLADNÍM DENNÍM REŽIMU: DOBA URČENÁ PRO PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘEDÁNÍ DĚTÍ PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI JIŽ PŘÍTOMNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYKONÁVAJÍ VOLNĚ SPONTÁNNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY, VÝBĚR A NABÍDKA ČINNOSTÍ PODLE ŠVP PV, KOMUNIKATIVNÍ A KOMUNITNÍ KRUH, AKLIMATIZAČNÍ PROGRAM PRO NOVÉ DĚTI, INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DÍTĚTEM PRŮBĚŽNÁ HYGIENA, SVAČINA HRY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE, DIDAKTICKY ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI (ZÁMĚRNÉ I SPONTÁNNÍ UČENÍ), HRY VE SKUPINÁCH I INDIVIDUÁLNĚ, VÝTVARNÉ A 20

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Každý má svou šanci Škola: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Školní řád A Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD ÚČINNOST OD 1. ZÁŘÍ 2005 PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE: 31.8. 2005 SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE: 27.9.2005 ZMĚNY PROJEDNÁNY DNE:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Pravidla hodnocení žáků Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení je chápáno jako proces stálého poznávání a posuzování

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH:

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín Školní řád Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sídlo organizace: Sluhy 29, 250 63, p. Mratín Identifikační číslo organizace:

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43 Kelč PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 330 /2012 Vypracovala: PhDr. Pavla Čučková Schválil: Mgr. Roman Blaha zástupkyně ředitele

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( Klasifikační řád )

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( Klasifikační řád ) Zašová 500 756 51 Česká republika Základní škola Zašová, okres Vsetín Telefon 571634020 ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( Klasifikační řád ) Č. j. : 2-1/170 /2009 Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk příspěvková organizace v Zábřehu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: O - 1 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Základní škola Budišov - příspěvková organizace Budišov 221, 675 03 telefon: 568 875 119 IČO 702 83 915 www.zs.budisov.cz skola@zsbudisov.cz 161774752/0300 Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Účinnost: od 1.9.2009 Skartační znak: A5 Počet stran: 25 Schváleno pedagogickou radou dne: 1.9.2009 Schváleno radou školy:

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012

16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka 16. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 4 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně

Více

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25.

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25. Č.j. 3/10-2012 Základní škola Horažďovice, Účinnost: 1. 9. 2012 Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012 Počet stran:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: 558/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. D. Krumnikl, Schválil: Mgr. Bc. D. Krumnikl Pedagogická rada projednala dne: 31.8. 2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013 Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝ- SLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 2ZŠ 311/12 2012 /2013 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková ředitelka školy

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků I. Úvod Cílem každého hodnocení žáků je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil. Hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 12/2014 Projednáno pedagogickou radou 28. 8. 2014 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 239/14 Spisový znak:

Více