Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/ Profil učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051. Profil učitele"

Transkript

1 Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/ Profil učitele Autoři studijního textu : Mgr. Jiří Šimonek Rok vydání: 2010 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 OBSAH 1. POSTAVENÍ UČITELE VE VYUČOVACÍM PROCESU A ZÁKLADNÍ MĚŘITELNÉ CHARAKTERISTIKY UČITELE OSOBNOST UČITELE A KONSTRUKTIVNÍ TYPY CHOVÁNÍ CHOVÁNÍ UČITELE Rozdílné styly práce učitele klíč ke klimatu třídy Sdílené klima třídy Jak u učitelů ovlivňují činnosti atmosféru vztahů ROZVOJOVÝ POTENCIÁL UČITELE Formy rozvíjení pedagogického potenciálu ZVLÁDÁNÍ STRESU V PROFESI PEDAGOGA PŘÍLOHA: VYHODNOCENÍ VYUČOVACÍ HODINY PODLE GEOFFREYE PETTYHO SLOVO ZÁVĚREM LITERATURA /51

3 SLOVO ÚVODEM Studijní text, který jste otevřeli, Vám nabízí určitý pohled na profil osobnosti učitele základní a mateřské školy. Text si dal za cíl nabídnout jeden z takových pohledů, který respektuje principy komplexního a především interakčního modelu. Předkládáme Vám v něm také přehled nejdůležitějších pedagogických dovedností a navrhujeme funkční způsob, jakým je možné využít a rozšiřovat svůj pedagogický potenciál. Jedním z výrazných témat je oblast sociálního klimatu, které může naprosto zásadně ovlivnit výchovný a vzdělávací proces dětí. Text je sestaven tak, abyste při čtení a následné možnosti diagnostiky sama sebe, měli možnost reflektovat svoji vlastní pedagogickou zkušenost se zrcadlem, které Vám nabídne diagnostika, na těchto základech se budete moct dál rozvíjet. Budeme velmi rádi, pokud se pro Vás četba textu stane podnětem k další práci a inspirací. 3/51

4 1. POSTAVENÍ UČITELE VE VYUČOVACÍM PROCESU A ZÁKLADNÍ MĚŘITELNÉ CHARAKTERISTIKY UČITELE Vyučovací proces je komplikovaným, dynamickým systémem, na který působí velmi mnoho faktorů. Učitel v něm hraje velmi důležitou roli a je nezastupitelným článkem vzdělávacího procesu. V současné době díky společenským změnám v oblasti zaměstnanecké politiky a díky demografickým změnám posledních let převažuje model tzv. malé, tedy dvougenerační rodiny. Mladí lidé se stěhují za lepšími pracovními příležitostmi, obvykle před založením rodiny a dost často vymění i vystudovaný obor na vysoké škole, za lépe placenou práci v oboru jiném. Nové generace dětí tak vyrůstají často bez přímého vlivu prarodičů, což vede k vyššímu podílu jejich času strávenému v některém školském zařízení. Existuje mnoho definic vyučování. Podívejme se na definici Jiřího Musila z jeho publikace Speciální psychologie: Vyučování je proces, během něhož dochází k předávání informací a vytváření vědomostí, dovedností a návyků u žáků. Základními činiteli vyučovacího procesu jsou žáci, učitelé, pedagogické cíle, požadavky a podmínky, prostředí a jejich vzájemné působení, případně relacionální změny v průběhu času. 1 Podívejme se v tomto kontextu na základní parametr Zacházení s pravidly, který lze změřit pomocí diagnostiky, kterou máte v rámci projektu možnost využít. Tento parametr je velice stabilní a v krátkém čase prakticky nezměnitelný. Prosazuje svá pravidla za všech okolností Dodržuje pravidla, se kterými se ztotožní Spoluvytváří a dodržuje pravidla Podřizuje se pravidlům Bezmezně se podřizuje pravidlům Obrázek č. 1 - Zacházení s pravidly Graf slouží ke zjištění, jak bude učitel nejčastěji zacházet s pravidly. Toto je prvním předpokladem pro to, jak efektivní bude fungování učitele ve skupině. 1 Musil, J.: Speciální psychologie. Olomouc 1999, s /51

5 Způsoby zacházení s pravidly jsou vyjádřeny 5 kvalitativními pásmy Prosazování pouze svých pravidel v tomto případě je učitel ryzí individualista. Ať už budou pravidla nastavena jakkoliv, nerad se s nimi ztotožní a snaží se vždy prosadit svá pravidla. Pro žáky potom může působit jako individualita, která se přespříliš neztotožní s pravidly nastavenými ve škole. Dodržování pravidel, se kterými se ztotožním učitel je připraven přijmout pouze pravidla, která bude považovat za správná a velice často bude mít své varianty. Pravidla stanovená jinými, nová či jím samotným neověřená, přijímá obtížně. Spoluvytváření a dodržování pravidel učitel je ochoten podílet se jak na vytváření pravidel, tak na dodržování pravidel určených jinými. Jde o takzvaný zlatý střed, který nabízí velmi dobrou výchozí pozici, jak pro učitele, tak pro vedení školy. Podřízení se pravidlům učitel se poměrně lehce podřídí nastaveným pravidlům a bude je spolehlivě, nebo spíše automaticky dodržovat. Není však ideální osobou pro vytváření pravidel a jejich rychlé zavádění. V praxi se toto nastavení projevuje občasnou neschopností se sám rozhodnout. Bezmezné podřízení se pravidlům učitel potřebuje dodržovat pouze pravidla stanovená jinými, kterými se striktně řídí. Svá pravidla zásadně nevytváří. Při změně se buď brání, nebo je nedokáže reálně uplatňovat. V praxi je velmi silnou stránkou schopnost odhalit díry v systému, ale slabou stránkou zůstává neschopnost tyto situace kreativně vyřešit. Poté co jsme si osvětlili význam základního parametru Zacházení s pravidly, podívejme se ještě na parametr, který s ním úzce souvisí, ale je zaměřen přímo na pracovní pravidla. 5/51

6 Prosazuje svá pracovní pravidla za všech okolností Dodržuje pracovní pravidla, se kterými se ztotožní Spoluvytváří a dodržuje pracovní pravidla Podřizuje se pracovním pravidlům Bezmezně se podřizuje pracovním pravidlům Obrázek č. 2 - Zacházení s pracovními pravidly Druhý ze základních grafů slouží ke zjištění, jak bude učitel nejčastěji zacházet s pracovními pravidly. Toto je velkým předpokladem pro efektivní fungování v učitelské skupině. U grafu Zacházení s pracovními pravidly platí stejný systém čtení jako u prvního grafu Zacházení s pravidly, jen je potřeba zasadit celý význam do pracovního prostředí a nedívat se na něj, jako na celoživotní postoj. Jaké role zastávají učitelé ve vyučovacím procesu? Zde se nabízí první nahlédnutí do vnitřní motivace k výkonu učitelské profese a do očekávání, která limitují pedagogickou zkušenost. Položte si otázky: Když jsme vstupovali do třídy v prvním roce našeho pedagogického působení, kým jsme chtěli být? Předkladatelem nových informací? Rádcem? Spolutvůrcem nových dovedností dětí? Vzorem dobře se orientujícího dospělého člověka? Průvodcem? Autoritou? Když vcházíme do třídy nyní, po určitých zkušenostech, která ze zmíněných rolí je pro nás zásadní? Existuje mnoho systémů, které se snažili definovat vhodné role učitele pro vzdělávací proces. V projektu se nabízí jedinečná příležitost porovnat role v jednotlivých systémech s rolemi, které jsou Vám vlastní. V systému Marie Montessoriové ( ), který je příznačný svým důrazem na individualitu žáka, by měl učitel vystupovat především jako: vychovatel jako třetí vychovatel dítěte vedle přírody a podnětného prostředí podporovatel žákovy individuality aktivita dítěte se vyplývá ze svobodného rozhodování žáka inspirační činitel souvisí s podnětným prostředím jako jedním z vychovatelů žáka: učitel toto podnětné, motivující prostředí připravuje a 6/51

7 dotváří pozorovatel má pozorovat utváření dětské osobnosti a na základě znalostí zákonů vývoje dítěte patřičně modelovat svůj přístup. Ve Waldorfské škole (vytvořena Rudolfem Steinerem, ) má učitel na žáky působit především jako: vzor vztahy dítěte ke světu jsou utvářeny napodobováním vzorů autorita kterou dítě respektuje a která poskytuje pevný bod pro orientaci dítěte ve vnějším prostředí tvůrce kritického myšlení pomáhá dítěti utvořit a formulovat svůj vlastní názor na učivo i sociální vztahy. Tzv. Jenský plán (vytvořen Peterem Petersenem, ) s důrazem na týmovou práci akcentuje role učitele jako: koordinátora, který řídí a usměrňuje činnosti žáků tak, aby byl naplněn společný cíl kooperátora, který podporuje vzájemnou pomoc, spolupráci starších a mladších žáků ve skupině a který dbá na rozvíjení sociálního rozměru výuky. Célestine Freinet ( ) vytvořil základy dalšího vlivného pedagogického směru, zaměřeného na spolupráci uvnitř i vně školy, kde je učitel chápán jako: partner - nevystupuje jako nadřízená autorita, ale v duchu spolupráce v rámci společné činnosti se žákem rádce, který je schopen a ochoten poskytovat rady a náměty k řešení učebních životních činností žáků týmový spolupracovník, který v týmu učitelů je ochoten sdílet své zkušenosti a vyměňovat si je s kolegy otevřený reprezentant školy, který pomáhá otevřít školu vlivům a působení vnějšího prostředí. Hnutí progresivní výchovy, silné zejména v USA, jehož guruem byl představitel 7/51

8 pragmatické filozofie a pedagogiky John Dewey ( ), pokládá za nejdůležitější učitelovu roli inovátora výukových metod a facilitátora učení zcela v souladu s akcentací inovace v tomto pojetí výchovy. Učitel by měl dokázat rozpracovat a používat problémovou a projektovou metodu, koordinovat spolupráci, podporovat pocit vlastní odpovědnosti u žáků, pomáhat dosahovat cíl. Z hlediska dostupné diagnostiky v projektu se můžete z výsledků dozvědět, kterému systému vaše osobnost nejvíce vyhovuje. Role je zde chápána ucelený soubor postojů, argumentů, názorů, zvyků a následných konkrétních aktivit, které vedou k typickému chování osoby ve skupině (např. jako stratég, vizionář, vytrvalec atd.). Šnek automaticky používaných rolí Obrázek č. 3 Role používané automaticky Graf zobrazuje individuální pořadí rolí, které si učitel automaticky volí a může je i efektivně zastávat. Jak číst graf na obrázku č. 3? 8/51

9 Role jsou seřazeny od nejčastěji po nejméně zastávané. Nejvhodnější role pro jedince se nachází na nejvyšším místě Šneka. Směrem doprava následují role seřazeny až po nejméně často a nejméně kvalitně využitelné. Za každou rolí je v závorce číslo udávající pozici v běžné populaci České republiky (norma). Například nejběžnější a nejužívanější role v ČR je Demokrat. Je to také informace o tom, zda role, které daný jedinec preferuje a zastává, jsou v porovnání s populací běžné či vzácnější. Statisticky jsou zhruba první 3 až 4 role pro jedince nebo skupinu vysoce významné ve smyslu častosti a obsahové náplně potřebě a chuti takové role zastávat či plnit. Na opačném konci škály pak stojí 3 až 4 role, které jedinec nebo skupina vysoce významně odmítá plnit nebo zastávat. V běžné realitě života se nevyskytují monotypy rolí. Dochází k jejich kumulaci a prolínání. Výhodné je, aby docházelo k prolínání silných a podpůrných rolí. Takové prolínání zabezpečí možnost kvalitní identifikace jedince se skupinou a skupiny s jedincem, což posiluje jejich adaptační potenciál. Grafické uspořádání do kruhového grafu umožňuje využívat i optické, tvarově představitelné seskupení rolí do celku. Můžeme pak na první pohled opravdu vidět Šneka postupná, vyváženě ubývající schopnost role zastávat. Můžeme ale vidět i Lasturu, kdy zhruba první polovina rolí je výrazně preferována a druhá polovina rolí je výrazně odmítána a nepoužívána. Můžeme vidět Mořského koníka, kdy první dvě až tři role jsou vysoce preferovány a pak postupně do poloviny rychle preferencí ubývá, přičemž od poloviny jsou již hodnoty zcela minimální. I zde tedy stále platí princip silných a slabých stránek, na kterých stojí dynamika efektivity používání rolí. Pokud je plocha Šneka vyrovnaná a velká, pak je učitel schopen plnit i zastávat většinu rolí. Pokud je plocha orientována jen k některým rolím, Šnek je silně vytvarovaný, pak je vhodné osobu situovat pouze do preferovaných rolí. Naopak nelze očekávat zvládnutí rolí nepreferovaných a slabě obsazených. Zastávání i plnění rolí závisí jak na osobní volbě, tak na delegovaných pravomocech, kromě toho i na struktuře skupiny, pracovní pozici atd. Ve skupinách jsme schopni preferovat i využívat různé role. 9/51

10 Interakční role je souhrnem uplatňovaných mozkových schémat (dynamických asociačních stereotypů) v oblasti racionální analýzy, prožívání a chování. Mozková asociační schémata se opírají o kombinace šesti konstruktivních typů chování. Podle úmyslu či záměru, pak nese také etickou část. Sociální role je uplatňována s cílem: 1. aktivním automatické zajištění cíle 2. podmíněným využívající okolností k zajištění cíle 3. blokačním zamezování jiným cílům. Silné, široce zaměřené role (role efektivně použitelné pro široké sociální okolí, pro společné cíle velkých sociálních skupin, poskytující obecné vzory a modely rozhodování, jsou vhodné pro identifikaci i menších sociálních podskupin s různorodou motivací v rámci jednoho celku) Vizionář Upřednostňuje propojování, rozpoznávání a ustalování pracovních i lidských možností do nových funkčních celků nosné vize. Prioritou je současná a široká využitelnost příležitostí, aktivit i lidí. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládají, že ten, kdo roli obsazuje (jedinec, skupina lidí) bude uplatňovat své dispozice k využívání a vyhledávaných příležitostí, aktivit všeho druhu, včetně potenciálu v lidech. Stmelovač Upřednostňuje vztahové vazby, lidské modely spolupráce i atmosféru pracovních aktivit pro jednotný, dlouhodobý a společný cíl. Prioritou je skupinová a vztahová spokojenost celku. Pokud je role očekávaná, pak čekající předpokládají, že ten, kdo roli obsazuje (skupina, jedinec), dokáže vytvářet spokojenost celku díky podpoře modelů spolupráce a udržování dlouhodobého společného cíle. Vytrvalec Upřednostňuje důsledné a dlouhodobé prosazování pracovních postupů, ve kterých se musí uplatňovat dovednosti a známé poznatky. Prioritou je stále se prosazovat a uplatňovat poznaným. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládají udržování kontinuity pracovních postupů, dovedností, uplatňování 10/51

11 poznaného a jeho prosazování. Vůdce Upřednostňuje dynamické, rychlé a úspěšné pracovní aktivity s vysokým osobním vlivem a rozsáhlou aktivitou. Prioritou je vítězství, rychlost, skupinové i osobní zisky. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládá od jedince, skupiny, vykazující se touto rolí, především rychlé a úspěšné aktivity, které povedou k očekávanému zisku všech zainteresovaných. Silné, úžeji zaměřené role (role efektivně použitelné pro středně velké a menší sociální skupiny, pro konkrétně definované společné cíle takových skupin, poskytující konkrétní vzory a modely rozhodování pro osobní identifikaci skupin i jednotlivců) Komunikátor Upřednostňuje týmové aktivity, návaznosti a spolupráci s podporováním příznivé atmosféry ve vztazích. Prioritou jsou kontakty, atmosféra, tým a společné cíle, což akcentuje i svou vlastní aktivitou. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládá od jedince, skupiny, zajišťování kontaktů, kvalitní tvůrčí atmosféry, držení se společného cíle. Tahoun Upřednostňuje rychlé, automatizované pracovní postupy a procesy s důrazem na výkonnost a úspěšnost. Prioritou jsou akce, práce a úspěšně měřitelný výsledek, který sám požaduje i od sebe. Pokud je role očekávána, čekající předpokládá nabízení srozumitelných postupů, které přinášejí ověřitelné výsledky v oblasti, která je sledována. Inovátor Upřednostňuje přesně strukturované, silně provázané a jasně definované pracovní aktivity, které vedou k realizaci nových cílů. Prioritou jsou dlouhodobá koncepční rozhodnutí, za kterými usilovně i sám směřuje. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládá od jedince, skupiny osob v této roli, především jasně sdělovaná koncepční rozhodnutí, která jsou provázána pracovními aktivitami vedoucími k stanoveným cílům. Objevitel 11/51

12 Upřednostňuje objevování nových aplikačních možností i oblastí s důrazem na své poznatky a sebeuplatnění. Prioritou jsou aplikace nového, jejich smysluplné využití pro skupinové aspirace i své osobní ambice. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládá, že objevitel dokáže nabízet nové a stále nové aplikace do stávajícího systému tak, aby bylo dosaženo sebeuplatnění všech zainteresovaných. Doplňkové (podpůrné) role (role efektivně použitelné pro konkrétně definované sociální aktivity ve známých podmínkách, které podporují a umožňují osobní identifikaci jednotlivců) Demokrat Upřednostňuje sdílený řád společně přijatelných životních hodnot. Pro své pracovní aktivity potřebuje být v kontaktu a součástí skupiny. Prioritou je fungování celku s tolerancí jinosti. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládá stabilní a kvalitní kontakt s daným jedincem, skupinou v této roli, komunikaci podporující sdílený řád, společné hodnoty. Posuzovatel Upřednostňuje nastavování a prosazování rozumových měřítek i rozhodovacích kritérií pro pracovní aktivity. Prioritou je rozlišování kvality činností. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládá od jedince, skupiny usazené v této roli především korekci ve smyslu prosazování rozumných měřítek, rozhodovacích kritérií, které vyčlení priority a rozliší kvalitu v činnostech. Stratég Upřednostňuje rozumově a jasně nastavovanou spolupráci, kterou přímo podporuje svou pracovní součinností. Prioritou jsou smíšené pracovní skupiny, vztahy a návaznosti práce. Pokud je role očekávána, skupina čekajících předpokládá explorace a návrhy pracovních součinností, návrhy spolupráce. Vykonavatel Upřednostňuje uplatnění svých pracovních předností a dovedností při jasně rozumově stanovených pravidlech a postupech. Prioritou je kontakt a sebeuplatnění. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládá od jedince, skupiny jedinců v této roli, že bude uplatňovat své dovednosti, schopnosti při 12/51

13 dobrém kontaktu a sebeprezentaci. Organizátor Upřednostňuje dynamické a rychlé pracovní aktivity u sebe i skupiny s potřebou ovlivňovat společné pracovní cíle. Prioritou je činorodost, expanze a úspěch. Pokud je role očekávána, pak jsou čekající připraveni pro nabídku rychlých pracovních aktivit, velkou činorodost, expanzi a úspěch, který jim přinesou aktivity těch, kteří v roli organizátora přetrvávají. Velitel Upřednostňuje své vlastní aktivity, pracovní způsoby i ambice, které se snaží prosadit i do svého okolí. Prioritou je osobní vliv a podíl na pracovních aktivitách skupiny. Pokud je role očekávána pak jsou čekající připraveni respektovat pracovní způsoby a také ambice toho, těch, které do této role usazují. Navrhovatel Upřednostňuje své nápady, poznatky a rozumový pracovní řád, který vnímá jako potřebný a prospěšný i pro pracovní aktivity ostatních. Prioritou je uplatnění jeho nápadů a návrhů. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládají, že mohou od jedince, skupiny v této roli přijímat náměty, nápady, pracovní řád a podobné aktivity, které se také jich samotných budou dotýkat. Předělávač Upřednostňuje své poznatky a dovednosti jako základ změn pro přímou spolupráci ostatních členů skupiny. Prioritou je připodobnit ostatní svému modelu spolupráce. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládají, že bude vyžadováno přizpůsobování se modelu toho, těch, kteří v roli jsou ustaveni. Diplomat Upřednostňuje a zdůrazňuje společná kriteria, společné cíle a společnou práci jako základ pro spokojenost a pracovní úspěšnost. Prioritou je jeho model zapojení a podílení se všech. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládají uplatnění společných cílů, společných pravidel ke spokojenosti obou stran skupiny, jedince v dané roli i druhé strany. Obhajovatel Upřednostňuje uplatnění svých konkrétních ambicí, poznatků a zkušeností jako 13/51

14 základu úspěšné práce pro všechny. Prioritou je jeho model sebeuplatnění, který platí i pro ostatní. Pokud je role očekávána znamená to, že čekající předpokládá u skupiny, jedince ustanovené v této roli uplatňování jeho, jejich ambicí, zkušeností tak, že budou platit i pro ostatní. Mluvčí Upřednostňuje sdělování a zveřejňování společných cílů i pracovních aktivit jako formy svého konkrétního sebeuplatnění. Prioritou je mluvit za ostatní a být viděn. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládají, že držitel této role (jedinec, skupina jedinců) bude prezentovat společné aktivity, cíle, pracovní postupy atd. ostatním, bude zviditelňovat jejich činnosti. Kazatel Upřednostňuje své vlastní chápání a měřítka společných pracovních aktivit jako jediného správného konkrétního přístupu k práci. Prioritou je prosazení svého modelu měřítek mezi ostatní. Pokud je role očekávána, pak čekající předpokládají ze strany jedince, skupiny, ustavené v roli, že bude prosazovat spíše svá měřítka, postupy atd., pouze tyto bude považovat za správná. 14/51

15 Role používané situačně podle podmínek Obrázek č. 4 Role používané situačně podle podmínek Sociální role je uplatňována s cílem: Aktivním automatické zajištění cíle, role je přijatelně plněna a spolehlivě zastávána nezávisle na podmínkách, ve kterých učitel funguje. Pro ostatní ve skupině bývá přínosem. Podmíněným využívající okolností k zajištění cíle, role je situačně zastávána v závislosti na podmínkách, ve kterých se učitel nachází. V nevhodných podmínkách tuto roli neplní a pro ostatní ve skupině je tím méně přijatelná. Za příznivých okolností zastane roli stejně spolehlivě jako u předchozího způsobu. Blokačním zamezování jiným cílům, role je používána k blokaci, destrukci a úplnému zamezení komunikace či pracovních aktivit. Zastávána tímto způsobem může být užitečná v mnohých rizikových situacích. 15/51

16 Role používané v ohrožení Obrázek č. 5 Role používané v ohrožení Definice rolí používaných v ohrožení Utopista (Vizionář) Snaží se prosadit a zavést smyšlený konstrukt, utopickou vizi, která je lepší a novou variantou již uskutečňovaného záměru. Prioritou jsou v pozadí nesdělované osobní zájmy. Loudil (Stmelovač) Snaží se vytvořit jiné spojení, lidské vazby i pracovní aktivity k domněle lepšímu společnému cíli a zlepšení atmosféry. Prioritou jsou v pozadí tajené výhody, které mu tím vzniknou. Zatvrzelec (Vytrvalec) Vytrvale a urputně se snaží prosadit staré, známé a dobré pravdy bez ohledu na jejich neplatnost, překonanou účinnost a velké změny podmínek. Prioritou v pozadí je skrývaná nechuť a neschopnost přijímat nové. Diktátor (Vůdce) Silově, vehementně a bezohledně prosazuje svoje způsoby rozhodování a osobního vlivu. Důrazně vynucuje ve svém okolí povinnost poslouchat jej. Prioritou v pozadí je nadřazenost a pohrdání jinými. 16/51

17 Pozér (Inovátor) Prosazuje a předkládá vykonstruované pracovní postupy a aktivity jako novátorskou koncepci, která určitě zajistí splnění cílů. Prioritou v pozadí je nedocenění jeho domnělých tvůrčích schopností mezi ostatními. Šťoural (Objevitel) Zdůvodňuje, předkládá a poukazuje na své poznatky, které se neuplatňují, nerespektují a obcházejí. Prioritou v pozadí je nedocenění jeho samotného mezi ostatními. Manipulátor (Komunikátor) Vitálně prosazuje a vnucuje okolí manipulační formu komunikace jako jediný způsob udržení dobré atmosféry ve vztazích. Prioritou v pozadí je zkreslování reality ve svůj prospěch a cíl. Mučedník (Tahoun) Prosazuje a vyzvedává své domněle vysoké pracovní nasazení a výkonnost jako model, který ostatní nejsou schopni plnit a proto to musí udělat on sám. Prioritou v pozadí je utrpení při udržení své ceny mezi ostatními. Rovnostář (Demokrat) Vitálně prosazuje potřebnost rovných podmínek a ceny všech lidí jako nutný základ společně sdílených hodnot a cílů. Prioritou v pozadí je selektování a osobní neschopnost přijmout různorodost. Normalizátor (Posuzovatel) Vehementně prosazuje potřebnost stejných pravidel, norem a hodnocení všech lidí jako základ pracovních aktivit. Prioritou v pozadí je neschopnost nést samostatné pracovní riziko, různorodost postupů a různé pracovní aktivity. Našeptávač (Stratég) Předkládá své varianty zaručených řešení spolupráce a pracovních součinností, které se osvědčily za jakýchkoli podmínek. Prioritou v pozadí je zvyšování své ceny v očích nadřízených a čerpání výhod z toho plynoucích. Všeuměl (Vykonavatel) 17/51

18 Prosazuje, jak je vše snadné a nadhodnocuje lidské dovednosti, které je potřeba jen do pracovních aktivit prostě vložit a vše se podaří. Prioritou v pozadí je osobní neschopnost rozlišovat kvalitu od kvantity, stejně tak jako odpovědnost od neodpovědnosti. Megaloman (Organizátor) Prosazuje rychlé a velké zisky, které automaticky přijdou, jen když se pracovní aktivity dobře naplánují, zorganizují a zkontrolují. Prioritou v pozadí je vlastní sebepřeceňování a nízký vliv na okolí. Spasitel (Velitel) Prosazuje zaručené postupy, které stačí jen vhodně nařídit, motivovat okolí a odměňovat za ně. Úspěch se pak podle spasitele musí určitě dostavit. Prioritou v pozadí je osobní nechuť realizovat a dokazovat efektivitu svých pracovních dovedností. Puntičkář (Navrhovatel) Důsledně a neúprosně prosazuje všechny možné detaily pracovních postupů i poznatků bez možnosti a připouštění jiných variant. Prioritou v pozadí je vysoká myšlenková i osobní nepřizpůsobivost, neschopnost tvořivě reagovat na různé podmínky. Hybatel (Předělávač) Prosazuje neustálé drobné změny a opravy, které stačí uvést do praxe v okolí a všem se bude lépe pracovat. Prioritou v pozadí je osobní chaotičnost, nestabilita a nízká míra seberegulace. Rozdělovač (Diplomat) Předkládá stále nové možnosti jak činnosti a pracovní postupy rozdělit, každému je přizpůsobit či zohlednit, aby se podařil společný úspěch. Prioritou v pozadí je vztahová nejistota, neschopnost zvládat konflikty a důsledky zodpovědnosti. Parazit (Obhajovatel) Prosazuje a obhajuje postupy, záměry a pracovní zkušenosti silných a mocných. Prioritou v pozadí je potřeba být pod ochranou, nevystavovat se konkurenci a tlaku na sebe samotného. 18/51

19 Osvětlovač (Mluvčí) Výběrově si přivlastňuje a osvětluje ty nejlepší společné cíle, principy i pracovní aktivity, které mají být všem jasné. Prioritou v pozadí je nízká sebedůvěra a praktická neschopnost vlastní realizace. Vševěd (Kazatel) Šíří, že existuje jen jeden univerzální a všemocný lék na všechno, který on moc dobře zná a podřizuje se mu. Okolí se snaží přesvědčit, že stačí, když mu budou naslouchat a následovat jeho příkladu. Prioritou v pozadí je komplex méněcennosti a nízkého vlivu na okolí. 19/51

20 2. OSOBNOST UČITELE A KONSTRUKTIVNÍ TYPY CHOVÁNÍ Tuto kapitolu uvedeme nejprve obecnou definicí osobnosti a faktorů, které na ni působí. Pak se opět podíváme na to, jakými předpoklady pro řešení situací můžeme být vybaveni a co dokáže odhalit dostupná diagnostika. Pojem osobnost má svůj původ v latinském slově persona - původně maska pro boha podsvětí, později typ, stálý charakter člověka. V jedné z nejužívanějších učebnic obecné psychologie R. Atkinsonové a kolegů se osobnost definuje jako příznačné a charakteristické vzorce myšlení, emocí a chování, které definují individuální osobní styl interakce s fyzickým a sociálním prostředím. 2 Naše vzorce myšlení, emocí a chování tedy přímo ovlivňují všechny naše sociální interakce - to znamená i vyučovací proces. Každá osobnost, včetně osobnosti učitele, je určována řadou činitelů, ke kterým patří: faktory biologické (tělesné): jde o genetický základ jedince, jeho genetickou podmíněnost i zvláštnost, činnost orgánů a orgánových soustav, řízení organismu pomocí nervové, hormonální a imunitní soustavy, chemické procesy vyvolané typem stravování, důsledky onemocnění a úrazů a podobně faktory psychické (kterým se budeme dále zevrubně věnovat) faktory sociální (typ a působení sociálních interakcí vztahů uvnitř rodiny i vně, vztahů se spolupracovníky, přáteli, žáky atd.) faktory kulturní (které by se daly připojit k šíře chápaným faktorům sociálním) kultura národa / kontinentu, kulturní sekundární sociální skupiny, ve které se člověk pohybuje, normativy kultury doby jazyk, společenské normy, zvyky faktory transcendentální nebo také spirituální, duchovní (zahrnující potřeby růstu, přesahu apod.). Všechny tyto roviny se navzájem ovlivňují, doplňují, interagují, korelují. Obecně definované parametry v rovině psychické jsou: o nutnou psychickou odolnost 2 Atkinson, R.a kol. Psychologie. Praha Str /51

21 o zdravou míru sebeúcty o dostatek smyslu pro systém i jednotlivost o flexibilitu o schopnost kvalitního rozhodování o spolehlivost a svědomitost. Obdobné parametry, můžeme nalézt ve výsledcích dostupné diagnostiky, která pomůže odhalit, které vlastnosti může učitel více či méně využít. Obrázek č. 6 Konstruktivní typy chování Graf zobrazuje šest základních konstruktivních typů chování, které charakterizují osobu v jejím celkovém projevu při skutečném řešení úkolů a situací. Jak číst graf na obrázku č. 6? Vrcholy grafu představují konstruktivní typy chování, které jsou nejsilněji aktivovány (učitel na obrázku číslo 6 se výrazněji opírá o Ambice, nejméně o Kooperaci). Norma České republiky je zobrazena pomocí černé čáry. Pokud je plocha masivní a vyrovnaná, učitel využívá všechny konstruktivní typy chování. Jestliže plocha vystřeluje do paprsků, pak jsou výrazně využívány jen některé typy konstruktivního chování. Objeví-li se položka nulová, pak je typ chování záměrně nebo nevědomě vyblokován a nevyužíván. 21/51

22 Definice konstruktivních typů chování a) Individuální konstruktivní typy do řešení zapojujeme své individuální schopnosti a přednosti. Vitalita - činorodost Potřeba individuální expanze, činorodosti a elánu při různorodých pracovních a osobních projevech. Nosný model učení je opakovaný pokus omyl. Prosazuje konkrétní rychlé aktivity na úkor plánování. Ambice - ctižádost Potřeba individuální uplatnitelnosti poznatků, vědomostí i dovedností. Nosný model učení je hledání příležitostí kdy, kde a v čem vyniknout. Prosazuje svoji osobní cenu i ambice. Logika - uspořádanost Potřeba individuálního řádu, uspořádanosti a rozumové vysvětlitelnosti důvodů pracovních aktivit. Nosný model učení je opakování a aplikace vyzkoušeného a poznaného. Prosazuje jasnost, přesnost, zdůvodnitelnost a plánovatelnost aktivit. b) Skupinové konstruktivní typy do řešení zapojujeme své skupinové schopnosti a přednosti. Kooperace - spolupráce Potřeba přímé součinnosti a návaznosti společných aktivit. Nosný model učení je sociální nápodoba. Podmiňuje pracovní efektivitu v rámci skupiny. Učitel vnímá nutnost a potřebu souhry svých i pracovních aktivit všech členů skupiny. Participace - sdílení Potřeba přijímání a respektování společných cílů i smyslu pracovních aktivit v rámci skupiny. Nosný model učení je stálá komunikace a kontakt. Preferuje tolerantní porozumění a sdílení společných hodnot. c) Smíšené konstruktivní typy do řešení propojujeme individuálních přednosti a schopností s působením a efektem ve skupině. Dominance - prosazování Potřeba důrazného prosazování individuálních rozhodovacích pravidel, vlivu i způsobů práce. Nosný model učení je efektivní sebeprosazování. Snaží se o převahu, trvalost a 22/51

23 rozhodnost v pracovních aktivitách. 23/51

24 3. CHOVÁNÍ UČITELE V kapitole o chování učitele si vysvětlíme rozdíly mezi různými styly práce učitele, budeme hovořit o jeho postojích a funkcích postojů. Dále se krátce dotkneme motivačních procesů ve výuce a otázky klimatu třídy ROZDÍLNÉ STYLY PRÁCE UČITELE KLÍČ KE KLIMATU TŘÍDY Rozlišujeme tři způsoby vedení (kolektivu, třídy, skupiny), které je možno rozlišit také ve vykonávání profese pedagoga. Styl vedení třídy je základem pro efektivitu práce, pro míru kázně ve výuce, pro uvolnění nebo naopak blokování tvořivosti žáků. Styl pedagogova řízení třídy tak přímo ovlivňuje klima této třídy. AUTORITATIVNÍ STYL: učitel vymezuje, co a jak je přípustné ve třídě říkat, jak mají žáci chápat učivo, jak se mají chovat atd. Řídí žáky prostřednictvím příkazů a nařízení, normy chování a znalostí, které po žácích vyžaduje, obvykle bývají jasně specifikované. Je poněkud zarážející, že výsledky žáků ve znalostech žáků při tomto stylu práce učitele bývají relativně nejlepší (hovoříme však o výsledcích ve znalostech, zcela jiných parametrů by nabylo klima třídy či kvalita vztahu mezi učitele a žákem.). 4 Vyšší míra agrese učitele ve vztahu k žákům je kompenzována ve třídě nebo i mimo ni, v nejbližších rodinných vztazích. Při uplatňování autoritativního stylu vedení třídy si poměrně velké procento žáků osvojí učitelem vyžadované poznatky. Stres pociťovaný žáky při tomto stylu vyučování (pokud překračuje únosnou míru zátěže) však má za následek blokování tvůrčího způsobu uvažování a řešení problémů. DEMOKRATICKÝ STYL: učitel uznává žáka jako partnera, základem jeho přístupu k žákovi je rovnoprávnost mezi osobností učitele a žáka (při zachování jasně rozdělených funkcí v rámci sociální interakce). Učitel se dovede vcítit do žákovy situace, je mu spíše rádcem a oporou, vzorem. Výsledky žáků při takovém řízení třídy bývají zpravidla dobré, klima třídy je oproti řízení v autokratickém stylu mnohem uvolněnější a inspirativnější. Vzhledem k rovnosti učitele a žáka nebývá 4 Srv. Podlahová (ed.): Učitel sekundární školy 1. Olomouc 2008, str /51

25 jejich vztah narušen, žáci mají důvěru učitele, tím získávají i důvěru k učiteli. Tímto přístupem se také posiluje kvalita vztahů uvnitř třídy učitelův respekt k žákovi se dále odráží na respektu, který žáci zachovávají vůči sobě navzájem, i když pravděpodobně tento vliv výrazněji nepřesáhne rámec vyučovací jednotky. LIBERÁLNÍ STYL: učitel neprosazuje svoji vůli, rozhoduje jen v krajních případech. Neřízení hodiny produkuje chaos a neklid. Učitel sám je poznamenán stresem, určitým způsobem jsou stresovaní i žáci. Při tomto stylu učitel dosahuje nejhorších výsledků, klima třídy je poznamenáno rozrušením i bezmocností (jak učitele, tak žáků). Nyní si opět ukážeme parametry, které můžeme nalézt ve výsledcích dostupné diagnostiky, která pomůže odhalit podstatu Atmosféry vztahů přinášenou učitelem. Typy atmosfér vztahů Obrázek č.7 Atmosféra vztahů V profilu učitele je charakterizováno 8 základních typů klimat ve 3 kvalitativních pásmech, pro které jsou v profilu použity popularizované názvy. Pro vaši informaci, tyto názvy byly pojmenovány dětmi. 25/51

26 A. Růstová klimata Růstová klimata jsou definována tři, ale kvalitativně jsou mezi nimi rozdíly, kdy dochází k postupnému snižování proaktivního nastavení. Celkově se dá říct, že tato klimata podporují efektivitu a výkon ve skupině. Brána do nebes Učitel je ochoten zcela rovnovážně akceptovat pracovní podmínky i nastavená pravidla mezi sebou a okolím (včetně autorit). Při komunikaci nastavená pravidla neblokuje svými projevy, ale naopak je aktivně podporuje. Pokud možno udržuje jejich stálost a vzájemnou vyrovnanost. Sám od sebe je aktivní, vstřícný, snaží se o sebeřízení a využívá prostoru, který jemu okolí svým přístupem k práci nabízejí. Snaží se nacházet a nabízet řešení pracovních problémů i nezištnou pomoc kolegům. Růžové brýle Učitel má svou představu o tom, za jakých pracovních podmínek, pravidel a při jakých nárocích na okolí je ochoten dobře pracovat. V žádném případě aktivity svými projevy sice neblokuje, ale dává najevo, co je a není ochoten od okolí akceptovat, čemu věří a co považuje za dobré i potřebné. Vadí mu nevhodné nastavení pracovních podmínek, či nevhodný styl vedení. Poukazuje na ně různorodými drobnými protesty a žádá zvýšenou toleranci, respektování známých požadavků i potřeb. Má iluzorní představu, že zlepšení podmínek všechno vyřeší. Buldozer pravdy Komunikace v tomto typu klimatu je zcela a jasně podřízena jednou daným, nastaveným a prosazovaným podmínkám (jediná varianta pravdy ). Jsou chápány nekompromisně, nárokově až netolerantně, jako základní prvek možné a společné pracovní úspěšnosti. Pravidla jsou pregnantně vnucována do pracovního výkonu i hodnocení, bez vlivu na jejich možné změny. Učitel nebrání vstřícné aktivitě a neblokuje autonomní. Tu naopak od sebe i okolí přímo vyžaduje. Pokud jsou takto nastavené podmínky a styl akceptovány, učitel je pracovně velmi výkonný a podporuje společnou úspěšnost. 26/51

27 A. Problémová klimata Problematická klimata jsou definována dvě a z hlediska typů problému zde nalezneme protipóly. Údolí války je konfrontační, dynamické, řešící klima a Mount Everest je naopak stagnační, nedynamické, těžkopádné klima. Tvoří určitý kvalitativní přechod mezi růstovými a blokačními klimaty. Údolí války V tomto typu klimatu se komunikace odehrává v neustálých vyhraněných, vyhrocených a vzájemně neslučitelných postojových pravdách. Učitel sám sobě i svému okolí neustále vnucuje své rozporné náhledy na úkoly, cíle školy, pracovní výsledky, aniž je schopen přijímat kompromisy a zohledňovat dané podmínky. Klima není časově příliš stálé a dlouhodobé. Vyskytuje se v případech silných, otevřených konfliktů, anebo provází některé vývojové a generační změny. Mount Everest Učitel v tomto typu klimatu není iniciátorem blokací, ale projevuje svůj neustálý tlak na změny pracovních podmínek s důrazem na respektování svých požadavků i představ. Je přesvědčen, že stávající pracovní postupy jen stěží umožní a zajistí celkovou úspěšnost. Sám od sebe neaktivuje ani vstřícné, ani sebekorekční a pro okolí přijatelné kompromisy. Komunikace v tomto typu klimatu je celkově obtížná a náročná pro obě strany. A. Blokační klimata Blokační klimata jsou definována tři a interakce v těchto typech je již narušena a tudíž má negativní vliv na efektivitu a výkon ve skupině. Buldozer zloby Komunikace se odehrává v trvale nepříznivém pracovním napětí vytvářeném okolím i autoritami, jež nekompromisně tlačí a vnucují veškerá výkonová, hodnotící i sociální pravidla. Celé okolí se tak prosazuje na úkor osoby, přičemž k tomu využívá převážně trestajícího modelu, podhodnocování výkonu i znevažování lidských kvalit. Učitel je přesvědčen o křivdách a nespravedlnosti vůči sobě, blokuje vstřícné aktivity a v případě svého velkého existenčního ohrožení přestává kontrolovat své chování. Obrana v zákopech Komunikace v tomto typu klimatu má ráz manipulací, úniků či až náhražkově 27/51

28 volených obran i požadavků. Učitel je v neustálém defenzivním a obranném postoji. Blokuje a znemožňuje celkový proces společných pracovních aktivit. Stále poukazuje nemožnost pracovního sebeuplatnění. Optika vidění záporů, vad, kazů a nepříjemností zcela pomíjí pozitiva a neumožňuje vstřícné a sebekorekční aktivity. Brána do pekel Komunikace mezi učitelem a okolím se odehrává jakoby paralelně vedle sebe. Učitel i okolí jsou k sobě netečné a nejsou schopny navzájem se jakkoli pozitivně a stimulačně oslovit, protože se zcela naprosto liší životní hodnotovou orientací a náhledy. Učitel sice nuceně akceptuje nastavené podmínky, ale zcela rezignuje na vstřícné i společné pracovní aktivity. Typickým projevem je blokace požadavků a potřeb ze strany okolí. Klima je časově velmi stabilní a prakticky postojově nezměnitelné. Příkladem této atmosféry vztahů je suplovaná hodina. 28/51

29 3.2. Sdílené klima třídy Sdílené klima třídy je dlouhodobý jev, podmíněný sociálně a osobnostně všemi výše míněnými aktivitami: učitelovým stylem řízení třídy a způsobem organizace vyučovací hodiny jeho postoji, které zpětně ovlivňují styl řízení (základem je kladné emocionální bezpečí třídy) posilováním motivační složky osobnosti žáků ve výuce dodržováním pravidel ve výuce, tedy kázně v neposlední řadě také skladbou třídního kolektivu. Diagnostika dostupná v projektu Vám umožní, podívat se na klima, které je měřeno na třídním kolektivu. Názvy zůstávají stejné jako v případě učitele, ale podívejme se na to, co tím chce třída říct. Vzorem nám budou děti v mateřské škole, které dost často fakta řeknou velmi srozumitelně a jasně. Brána do nebes Dejte nám volnost, prostor i čas a my přímo poletíme za novými zážitky, poznáním i úspěchy až na konec vesmíru. Máme na to sílu, chuť i nápady. Vy nás jen nasměrujte a dávejte nám hlášení, kde jsme, co už jsme překonaly, čemu se máme vyhýbat, co už víme, umíme a co nás ještě čeká za dobrodružství. Ostatní nechte na nás. Růžové brýle Tak se podívejte, kolik toho už víme, kolik jsme toho už udělaly, jak jsme dobré, platné a jakou máme velkou cenu. Máme sílu i chuť běžet takhle dál, jen se nám zdá, že častěji zbytečně bloudíme a chodíme v kruhu. Dejte nám nový směr, potřebujeme vědět, kdy a kde už budeme zase úspěšné a šikovné. Jen pořád hlídejte, čemu se vyhnout a kterou cestou se dát, když budeme na křižovatce. Buldozer pravdy Moc dobře víme, co chceme a jak na to jít. Jen nám nebourejte naši pravdu, víru a jistoty. Uvidíte, co všechno uděláme, přemůžeme a jak se nelekáme žádných nesnází. Jen se stydíme se přiznat vám i sobě, že často nevíme, jestli to nepřeháníme, jestli je to pokaždé to nejlepší, co se dá dělat a jestli to někomu anebo něčemu neuškodilo. Jen nám v tom pomožte a dělejte, že jste si ničeho nevšimli. My to zase spravíme samy a pak se přijdeme pochlubit. 29/51

30 Údolí války Známe a víme co je dobro i zlo. Víme, co je to hrůza i krása. Chceme s vámi i v sobě bojovat, aby už konečně bylo jasno, co a kdo zvítězí. Kdo a kdy má pravdu, komu a kdy můžeme věřit. Chceme mít jistotu, kdy už zase uslyšíme melodie ptáků místo praskavých výstřelů, kdy a s kým se už můžeme obejmout radostí a necítit nůž v zádech. Prostě: kdy budeme společně ladit, místo všem a pořád vadit. Nepodceňujte nás, jsme silné děti a budeme bojovat. Obrana v zákopech Schováváme svoje trápení, zranění a strasti. Máme jich už v sobě hodně a neumíme je ani překonat ani se jich zbavit, protože nám je udělali jiní - buď ti velcí a mocní, anebo sama příroda. A tak jen čekáme, prověřujeme a nevěříme, že se můžeme volně nadechnout a nemusíme se bát, že budeme znova otráveny a nebo se pořád samy za sebe stydět. Pomůžete nám najít, kdy, kde a s kým se bát nemusíme? Jen musíte snést, že vám ještě dlouho jen tak věřit nezačneme a trochu potají si ukradneme to dobré jen a jen pro sebe. Buldozer zloby Proč si pořád myslíte, že všechno děláme špatně? Proč musíme dělat všechno jen podle vás? Proč nás pořád jen nutíte, peskujete, strašíte a řídíte? Co jsme komu udělaly, že nestojíme za nic? To se musíme pořád zlobit, abyste si všimli, že taky něco chceme a umíme po svém? To musíme tropit mnoho povyku pro nic a pak to teprve na chvilku jde? Kdy už nás uznáte a necháte na pokoji? Až budeme velcí? Ale my chceme mít bezpečí, jistotu, pochvalu a uznání hned teď! Copak to nevidíte a necítíte? Brána do pekel Vůbec vám a vašemu světu nerozumíme. Nezajímáte se o naše radosti ani bolesti, nemáte na nás vůbec čas. Jste pořád někde jinde nebo jdete raději pryč, když něco chceme. Nebo mlčíte a věnujete se jen tomu svému, protože vaše práce a ti druzí jsou důležitější. Jak tedy máme žít? Co máme dělat, když nám to ani neřeknete ani neukážete, když nic o nás nevíte? Dáte nám najíst, napít, oblečete nás, pošlete spát a i jinak všechno zařídíte. Takže vám máme jít raději z cesty a nepřekážet vám, aby náhodou nenastalo peklo, což už jsme si párkrát zažily a nevíme proč? Tak my se to tak naučíme, ale pak po nás ani vy nic nechtějte, budeme mít jen svůj svět a vy už do něho patřit nebudete. 30/51

31 3.3. Jak u učitelů ovlivňují činnosti atmosféru vztahů V rámci statistických údajů nahlédněme, jakou atmosféru přinášejí jednotlivé činnosti, které jsme naměřili v České republice. Vzorek: Snímáno v rámci Vnitřní evaluace škol v ČR z let 2008/2009 Věkový interval: 18 a výše Počet: 6681 osob, 5080 žen, 1621 mužů Slovo Celkem Ženy Muži Umím Buldozer pravdy Buldozer pravdy Údolí války Chci Údolí války Údolí války Údolí války Moje psychika Údolí války Údolí války Údolí války Peníze Buldozer pravdy Buldozer pravdy Buldozer pravdy Moje rodina Údolí války Údolí války Údolí války Informace Buldozer pravdy Buldozer pravdy Údolí války Sportuji Buldozer pravdy Buldozer pravdy Údolí války Spolupráce Buldozer pravdy Buldozer pravdy Buldozer pravdy Energie Údolí války Údolí války Údolí války Odpovědnost Buldozer pravdy Buldozer pravdy Údolí války Lidé Údolí války Údolí války Údolí války Moje práce Údolí války Údolí války Údolí války Děti Údolí války Údolí války Údolí války Svět Údolí války Údolí války Buldozer pravdy Výchova Buldozer pravdy Buldozer pravdy Údolí války Moje zdraví Údolí války Buldozer pravdy Údolí války Samostatný/á Údolí války Buldozer pravdy Údolí války Moje bolest Brána do pekel Brána do pekel Brána do pekel 31/51

32 4. ROZVOJOVÝ POTENCIÁL UČITELE Při komentování fází přípravy a realizace vyučovacího procesu jsme zdůraznili skutečnost, že učitel aktivně rozhoduje o vytváření vyučovací hodiny, o časovém plánu hodiny, o vyučovacích metodách, pomůckách atd. Obecně je brán příklad ideálního pedagoga vize tvořivého učitele, o kterém podrobněji referuje M. Pasch a kol. 5 Pedagog, který chce být tvořivým učitelem v pravém slova smyslu, usiluje o svůj profesní i osobnostní rozvoj s cílem co nejvíce uvolnit svůj rozvojový potenciál. Uvolnění potenciálu je vzhledem k nikdy nekončícím změnám ve společnosti celoživotní výzvou. Přijetí této výzvy vyžaduje pevné rozhodnutí nebýt uvláčeným pedagogem, naplňujícím dobu vyučovací hodiny jakýmsi obsahem, který nadiktuje kurikulum předmětu. Toto rozhodnutí je základem postoje, který bychom mohli charakterizovat jako pedagogické sebeřízení. Hovoříme však zde vlastně o dvou vzájemně se ovlivňujících se entitách: 1. o profesním rozvoji učitele 2. o celkovém rozvoji jeho osobnosti. Celkový rozvoj osobnosti není předmětem našich úvah, ačkoli je vhodné podotknout, že zralost učitelovy osobnosti má přímý vliv na kvalitu jeho výuky. Budeme se tedy dále věnovat pouze profesnímu rozvoji učitele. V rámci dostupné diagnostiky existuje parametr, který definuje potenciál k profesnímu růstu učitele. 5 Pasch, M., Gardner, T.G., Langerová, G.M., Starková, A.J., Moodyová, Ch.D.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha 2005, str /51

33 Krátkodobě se přepíná Přetěžuje svůj potenciál Plně využívá svůj potenciál Využitelné rezervy Nevyužívá svůj potenciál Obrázek č. 8 Rozvojový potenciál učitele Graf zachycuje potenciál učitele pro svůj vlastní rozvoj. Jedná se o klíčovou informaci pro další profesní růst a využívání systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozvojový potenciál je vyjádřen 5 kvalitativními pásmy Krátkodobě se přepíná Učitel funguje za hranicemi svých aktuálních možností. Využívá informace, které nemusí správně chápat a je nucen překonávat překážky, které ho vnitřně ohrožují. Přetěžuje svůj potenciál Učitel se snaží využít maximálně svého aktuálního rozvojového potenciálu téměř až za hranice svých možností. Plně využívá svůj potenciál Učitel plně využívá svého aktuálního rozvojového potenciálu. Využitelné rezervy Učitel má ještě stále rezervy ve využití svého aktuálního rozvojového potenciálu. Nevyužívá svůj potenciál Učitel nevyužívá svého aktuálního potenciálu a stagnuje ve svém rozvoji. Vlivem okolí nebo sám a vědomě neuplatňuje poznatky a nepřekonává překážky bránící jejímu růstu. 33/51

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Třída v krizi DŮVĚRNÉ. Vypracováno pro: Verze dokumentu: info@dap-services.cz. Zpracováno na základě Barev života

Třída v krizi DŮVĚRNÉ. Vypracováno pro: Verze dokumentu: info@dap-services.cz. Zpracováno na základě Barev života Třída v krizi Vypracováno pro: Verze dokumentu: Datum a čas enerování dokumentu: Předkladatel dokumentu: Telefon: Email: DŮVĚRNÉ 1.0 01.01.2009 00:00:00 DAP Services a.s. +420 595 136 948 info@dap-services.cz

Více

Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051. Profil jednotlivce

Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051. Profil jednotlivce Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Profil jednotlivce Autoři studijního textu : Mgr. Bohdana Fialová Mgr. Jiří Šimonek Rok vydání: 2010

Více

Vnitřní evaluace školy - Učitelský výstup

Vnitřní evaluace školy - Učitelský výstup Vnitřní evaluace školy - Učitelský výstup vypracoval DAP Services a.s. Sadová 553/8 Ostrava 702 00 Název dokumentu: Vypracováno pro: Vnitřní evaluace školy - Učitelský výstup Předkladatel dokumentu: tel:

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života

Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života Evaluaci prováděla firma DAP Services a.s. Sadová 553/8 Ostrava 702 00 Hlavním cílem evaluačního výstupu je zmapování současné situace ve škole a snaha

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Třída v krizi DŮVĚRNÉ. Ulice Město 30497 Verze dokumentu: 1.0. Email: info@dap-services.cz. Zpracováno na základě Barev života

Třída v krizi DŮVĚRNÉ. Ulice Město 30497 Verze dokumentu: 1.0. Email: info@dap-services.cz. Zpracováno na základě Barev života Třída v krizi Vypracováno pro: Ukázková třída Ulice Město 30497 Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu: 01.12.2008 13:37:47 Předkladatel dokumentu: DAP Services a.s. Telefon: +420 595 136

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života

Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života vypracováno pro Ukázková škola Ulice 747 Město 999 99 vypracoval DAP Services a.s. Soukenická 3181/19 Ostrava 702 00 DŮVĚRNÉ Důležité upozornění: Tento

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Profil jednotlivce. vypracoval. DAP Services a.s. Sadová 553/8 Ostrava 702 00 DŮVĚRNÉ

Profil jednotlivce. vypracoval. DAP Services a.s. Sadová 553/8 Ostrava 702 00 DŮVĚRNÉ Profil jednotlivce vypracoval DAP Services a.s. Sadová 553/8 Ostrava 702 00 Název dokumentu: Vypracováno pro: Oddělení: Email: Rok narození: Předkladatel dokumentu: Profil jednotlivce Jan Koláček 1974

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Profil učitele. Název dokumentu: Profil učitele Vypracováno pro: Email: Rok narození: 1968 Předkladatel dokumentu:

Profil učitele. Název dokumentu: Profil učitele Vypracováno pro: Email: Rok narození: 1968 Předkladatel dokumentu: Profil učitele Název dokumentu: Profil učitele Vypracováno pro: Email: Rok narození: 1968 Předkladatel dokumentu: tel: fax: email: DAP Services a.s. Sadová 553/8 Ostrava 702 00 www.dap-services.cz +420

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více