Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb"

Transkript

1 Primární část Zpráva ze sociologického výzkumu Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Zadavatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Vítkova 10/241, Praha 8 Zpracovatel: Daniel Topinka, e- mail: červenec 2005

2 2 OBSAH: I. Úvod str. 3-4 II. Metodika str. 4-5 III. Podrobné výsledky a rozbory 1. Zkoumaný vzorek str Obeznámenost s oblastí řízení a zvyšování kvality poskytovaných služeb str Zájem o zavedení některé z metod str Motivační a demotivační faktory str Vzdělávací potřeby str Komunitní plánování str IV. Hlavní výsledky a doporučení str V. Zhodnocení výzkumu str. 82 VI. Dodatky str. 83

3 3 I. ÚVOD: Sociologický výzkum se zaměřil na zmapování aktuálního stavu v oblasti řízení a zvyšování kvality mezi poskytovateli sociálních služeb na území statutárního města Ostravy. Výzkum proběhnul napříč celým spektrem organizací poskytujících sociální služby, přičemž si kladl za cíl: a) popsat aktuální stav znalostí v oblasti řízení a zvyšování kvality poskytovaných služeb a případný rozsah implementace nových metod, b) zjistit zájem o zavedení některé z metod řízení a zvyšování kvality v organizaci, c) zjistit působící motivační a demotivační faktory související se zaváděním metod, d) detekovat vzdělávací potřeby s ohledem na dílčí oblasti řízení a zvyšování kvality poskytovaných služeb, včetně potřeb pracovníků týkajících se efektivního zajištění vzdělávacích akcí, e) zachytit některé postoje zaměstnanců organizací ke komunitnímu plánování sociálních služeb a regionálnímu informačnímu systému (RISK). Výsledky sociologického výzkumu mají sloužit jako podklad pro vypracování vzdělávacího projektu, který bude reflektovat postoje pracovníků sociálních služeb a aktuální stav v oblasti řízení a zvyšování kvality. S tímto záměrem byli obeznámeni všichni dotázaní a motivováni ke spoluúčasti, neboť svými odpověďmi přímo přispěli k vytvoření projektu, z něhož budou mít užitek, a jehož cílem je co nejvíce zrcadlit momentální potřeby pracovníků služeb. Samotný výzkum mezi zaměstnanci měl dozajista i vedlejší efekt respondenti zaznamenali zájem o oblast zvyšování kvality sociálních služeb ze strany Magistrátu města Ostravy a Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, jejichž jménem byli dotázaní osloveni k vyplnění dotazníku. Pro mnohé může být výzkum dalším signálem, že

4 4 zájem o tuto oblast roste, pro mnohé zase výzvou k obeznámení se s něčím novým nebo alespoň zamyšlením se nad vlastní prací. Výzkum se zaměřil na organizace poskytující sociální služby a zadavatele sociálních služeb na území města Ostravy. Jednalo se o Magistrát města Ostravy, úřady městských obvodů, příspěvkové organizace, organizační složky zřizované statutárním městem a nestátní neziskové organizace. Výzkum byl koncipován tak, aby byly osloveny různé kategorie zaměstnanců poskytovatelů služeb, přičemž bylo nutné získat podporu a důvěru organizací. Poskytovatelé sociálních služeb byli napříč celým spektrem osloveni prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, což přispělo k vysoké návratnosti dotazníků a významně podpořilo hodnověrnost celého šetření u respondentů. Výzkum proběhnul v červenci roku 2005 a jeho výsledky lze interpretovat a vztahovat pouze k tomuto datu. II. METODIKA: Šetření proběhlo za použití standardních sociologických výzkumných metod a technik. Data byla sebrána dotazníkovou technikou. Zkoumanou populací byli zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb, kteří služby poskytují na území města Ostravy a z nich jsme vybrali potřebný vzorek. Pro potřeby výzkumu nebylo nutné oslovit všechny zaměstnance jednotlivých organizací. Vzhledem k pestrosti organizací, různorodosti poskytovaných služeb a potřebě zacílit šetření vzhledem k vnitřní stratifikaci organizací, postačovalo provést patřičný výběr vzorku, který by zrcadlil celou populaci. Při výběru jsme se rozhodli kombinovat některé techniky výběru vzorku. Jednalo se o stratifikovaný výběr z hlediska pracovní pozice v organizaci a dále systematický výběr mezi řadovými zaměstnanci. Každá organizace byla seznámena s postupem, jak vhodně oslovit a vybrat zaměstnance podle výběrového klíče, který jsme odvodili z celkového počtu zaměstnanců pracujících v sociálních službách.

5 5 Vedoucí pracovníci organizací byli osloveni průvodním dopisem, kde jim byl vysvětlen cíl celého šetření, obdrželi instrukce k provedení výběru ( výběrový klíč ) a k dodržení anonymity, včetně způsobu zajištění návratu vyplněných dotazníků zpět na Magistrát města Ostravy. K průvodnímu dopisu byl přiložen příslušný počet dotazníků s obálkami, který byl odvozen od nám známého celkového počtu zaměstnanců v organizacích. Zaměstnanci Magistrátu odevzdali zalepené obálky s dotazníky zpracovateli, žádné z nich nebyly předány zpracovateli rozbalené či poškozené, byla dodržena všechna pravidla zaručující anonymitu každého zaměstnance. Zpracovatel se zavázal, že odpovědi z dotazníků převede do statistické podoby a poté dotazníky skartuje, aby nedošlo k jejich možnému zneužití. Z datového souboru nelze identifikovat žádného respondenta. Zaměstnanci byli v záhlaví dotazníku seznámeni s cílem šetření, byli požádáni o pravdivé zodpovězení otázek, informováni o způsobu zaznamenávaní odpovědí a postupu zaručujícího jejich anonymitu. Celkem bylo distribuováno 1250 dotazníků s předpokladem, že skutečně oslovených zaměstnanců bude o něco méně. Na základě složení vzorku můžeme říci, že výběrový klíč, o jehož dodržení jsme vedoucí organizací požádali v průvodním dopisu, byl respektován. Nemohl ale počítat se zaměstnanci, kteří byli v danou chvíli v pracovní neschopnosti, vyslaní na služební cestu, čerpali dovolenou nebo byli jiným způsobem zaneprázdněni. Počet skutečně oslovených byl ve skutečnosti o něco menší, s čímž jsme počítali. Navrácených dotazníků bylo celkem 813. Asi 60 dotazníků dorazilo s výrazným časovým zpožděním a nebylo možné je do analýzy zahrnout. Během vkládání dat bylo vyřazeno 19 dotazníků a to z důvodu nevěrohodnosti nebo neúplnosti vyplnění. Někteří do obálek vložili dotazníky bez zaznamenaných odpovědí. Do analýzy tedy celkem vstoupilo 734 dotazníků, celková návratnost tedy činila 65 %. Harmonogram šetření se skládal z přípravy a formulace předmětu výzkumu, přípravy dotazníků, předvýzkumu, distribuce dotazníků, sběru dat, vkládání dat, jejich počítačového zpracování, další úpravy dat, statistického vyhodnocení a zpracování výzkumné zprávy.

6 6 III. PODROBNÉ VÝSLEDKY A ROZBORY: 1. Zkoumaný vzorek Výběrový vzorek čítá celkem 734 zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby. Je velmi různorodý a podle námi zvolených kritérií můžeme zaměstnance zatřídit do různých skupin a kategorií. Mezi tato kritéria patří především věk, pohlaví, dosažené vzdělání, pracovní pozice, doba praxe v sociálních službách, doba práce v organizaci a profese. Rozlišit lze také jednotlivé organizace a to podle spádových oblastí, z nichž pochází klientela, dále podle typu klientely, místa působení, počtu klientů v péči, typu organizace a druhu poskytovaných služeb. Nejdříve se budeme věnovat respondentům a poté i organizacím. Dotázaní považovali za nejcitlivější údaj, který měli v dotazníku označit, svůj věk. Téměř třetina z nich odmítla uvést rok narození. Stejně jako u některých dalších údajů zde platí, že řada respondentů úzkostlivě dbala na to, aby nebyla žádným způsobem identifikovatelná. Údaje, které by mohly vést podle respondentů k vyzrazení, zůstávaly častěji bez odpovědi, v několika případech dali dotazovaní průchod svým obavám poznámkou do dotazníku. Záměrem šetření nebylo nikterak pátrat po tom, jak jednotlivé osoby odpovídaly a postupně je odhalovat, ale nalézt a zachytit hlavní trendy v postojích a názorech na oblast vzdělávacích potřeb podle významných skupin a kategorií. Přesto je asi na místě se ptát, proč třetina respondentů vážila a třídila otázky na ty, které lze s klidem a pravdivě zodpovědět a na ty, které by teoreticky umožnily jejich identifikaci. Obavy z identifikace organizací se odrazily i na pečlivém zalepování obálek, které někteří respondenti po důkladném zalepení ještě přelepovali průhlednou lepící páskou. Mezi nejcitlivější otázky vedle otázky po udání roku narození patřily otázky zjišťující počet odpracovaných let u organizace a počet klientů, o které se organizace stará. Skutečností je, že získání těchto údajů je pro výzkum nezbytné, neboť musíme zohledňovat proměnné, které významně ovlivňují postoje zaměstnanců a mezi ně věk bezesporu patří.

7 7 Průměrný věk respondentů činil 42 let, přičemž nejmladšímu bylo 21 let. Z hlediska věku se ukázalo jako užitečné roztřídit zaměstnance do čtyř kategorií. Každá z těchto kategorií obsahuje přibližně stejný počet zaměstnanců. Podle věku budeme rozlišovat kategorii zaměstnanců do 29 let, dále od 30 do 39 let, od 40 do 49 a více než 50 let. pohlaví Dalším znakem, který je významný pro rozlišení populace, je pohlaví. Lze očekávat, že názory žen žena 90 a mužů se budou v mnohém lišit. Překvapením asi nebude informace, muž 10 že v oblasti sociálních služeb pracují převážně ženy. Z hlediska pohlaví mezi zaměstnanci zcela dominují, je 0 Percent jich 90 %. Zbývajících 10 % patří mužům. Vzdělání je výsledkem procesu získávání vědomostí a 50 dosažené vzdělání schopností. Často bývá spojeno s vyšší prestiží a dovednostním kapitálem. Mezi zaměstnanci 30 sociálních služeb dominují středoškoláci s maturitou (45%). 20 Vysokoškoláků je celkem 13,1%, zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním 14,2 %. Percent základní, nevyučen 12 základní, vyučen 14 střední s maturitou střední bez maturity 5 vyšší odborné 8 vysokoškolské (Mgr., vysokoškolské (Bc.)

8 8 Každá organizace má vytvořenou strukturovanou hierarchii pracovních pozic. Ve výzkumu se měli zaměstnanci přiřadit k jedné ze čtyř předdefinovaných úrovní, které odlišovaly řadové zaměstnance, kteří bývají v přímém kontaktu s klienty, řadové zaměstnance, kteří naopak nemají přímý kontakt s klienty, zaměstnance střední úrovně řízení a zaměstnance vrcholového managementu. Poslední dvě jmenované kategorie zahrnují řídící (vedoucí) pracovníky. Z dotázaných se čtyři pětiny zaměstnanců označily jako řadoví pracovníci (79,7 %) a pětina jako vedoucí (20,3 %). V sociálních službách převažují řadoví pracovníci v přímém kontaktu s klienty. pracovní pozice vrcholový management 5,2% střední úrov. řízení 15,1% řadový bez kontaktu 7,6% řadový v kontaktu 72,1% V organizaci pracuje zaměstnanec průměrně 7,7 let. Příliv nových zaměstnanců do organizací poskytujících sociální služby byl markantní v roce 1992 a také v období Od roku 2000 se situace stabilizuje a do organizací přichází každoročně téměř desetina

9 9 nových zaměstnanců. V organizacích tak vedle sebe pracují zaměstnanci s dlouhodobou či střednědobou zkušeností a nováčci, kteří každoročně přichází v rámci běžné fluktuace nebo nastupují na nově vytvořená místa. Podle doby práce v organizaci budeme rozlišovat zaměstnance pracující do jednoho roku, dva až tři roky, čtyři až šest let, sedm až dvanáct let a déle než třináct let. Pro řadu zaměstnanců není jejich organizace v oblasti sociálních služeb první, v které pracují. Proto je doba praxe v sociálních službách o něco delší ve srovnání s dobou působení v organizaci. Průměrná praxe zaměstnance v sociálních službách je 9,5 let. Z hlediska praxe má smysl rozlišovat mezi čtyřmi kategoriemi zaměstnanců. Jedná se o zaměstnance s praxí do tří let, od čtyř do osmi let, od devíti do třinácti let a nad čtrnáct let. Každá z těchto kategorií obsahuje zhruba stejný počet zaměstnanců. Pokud srovnáme průměrnou dobu práce ve vlastní organizaci a průměrnou dobu praxe v sociálních službách, tak rozdíl činí 1,8 roku. Průměrný zaměstnanec tak mimo svou organizaci strávil přibližně jednu pětinu své kariéry ve službách. 60 profesní kategorie Zaměstnanci se také měli podle své odbornosti zařadit k jedné ze tří profesí. Vzhledem k práci v sociálních službách rozlišujeme 40 profesi sociálního, zdravotního a jiného pracovníka. K profesi sociálního pracovníka se přiřadilo 54,8 % zaměstnanců, ke kategorii zdravotního pracovníka 25,8 %. Percent 10 0 sociální zdravotní ostatní Zbývajících 19,5 % zaměstnanců se nezařadilo do žádné z těchto kategorií (kategorie ostatní).

10 10 Podle skupinové příslušnosti související s typem poskytovaných služeb se respondenti zařazovali jako pracovníci úřadu, rezidenčních (pobytových) služeb, terénních služeb a jiných služeb. Většinou se označili za pracovníky rezidenčních služeb (43,2 %), třetina za pracovníky jiných služeb (28,1 %), pětina za pracovníky úřadu (18,6 %) a desetina za pracovníky služeb terénních (10,2 %). typ poskytovaných služeb úřad jiné služby 18,6% 28,1% terénní služby 10,2% rezidenční služby 43,2% Organizace poskytující sociální služby můžeme rozlišit podle několika kritérií. Některá kritéria odvozujeme od osob, o které organizace pečují. Podle heterogenity služeb lze rozlišit organizace různorodé a specializované. Organizace může pečovat současně o různorodou klientelu nebo se specializovat na jeden vymezený typ klientů. Zjistili jsme, že jednomu typu klientely svou specializovanou péči věnuje 15,6 % organizací. Většina sociálních služeb je tak poskytovaná více typům klientely současně (84,4 %).

11 11 Podle spádové oblasti, z nichž klienti pochází, rozeznáváme tři typy organizací. Patří sem organizace poskytující péči klientům v rámci svého městského obvodu, organizace pečující o klienty i z jiných městských obvodů a organizace s klienty pocházejícími i z oblastí mimo město. Mezi poslední jmenované patří téměř dvě třetiny tzv. mimoměstských klientů (60,3 %). Třetina klientů se rekrutuje také z okolních z obvodů a jen desetina klientů pochází přímo z obvodu, ve kterém organizace sídlí (10,7 %). 70 spádové oblasti klientů Percent i z ostatních obvodů z městského obvodu z oblastí mimo město Podle místní příslušnosti můžeme hovořit o dvou typech organizací. Prvním typem jsou organizace lokálního charakteru, které působí výhradně na teritoriu města Ostravy a nemají žádné přesahy za hranice města. Druhým typem jsou organizace, které přesahují lokalitu a působí současně i mimo Ostravu. Často mívají charakter celostátní a jejich centrála je umístěna mimo město. Vzhledem k jejich odlišnému charakteru je budeme dále v textu

12 12 označovat jako mimoměstské organizace, lokální organizace jako městské organizace. Nejedná se o nějaké stigmatizující označení, ale jak se dále v textu ukáže, toto rozlišující kritérium je velmi důležité. Podle zvolených kritérií je městských organizací více než polovina (55,1 %), organizací mimoměstských méně než polovina (44,9 %). Nesmíme opomenout rozlišení podle typů klientely, s nimiž organizace pracují. V tomto ohledu jsme se inspirovali Komunitním plánem a převzali rozlišení klientů na seniory, občany s duševním onemocněním, občany s mentálním onemocněním, občany s jiným zdravotním postižením, děti a rodiny, občany společensky nepřizpůsobené, romské etnikum a prostor jsme ponechali i pro ostatní. typ klientely 70 65, ,2 53,5 50 procenta ,8 27,4 20,6 17, senioři ostatní občané s jiným zdravotním onemocněním romské etnikum děti a rodina občané společensky nepřizpůsobiví občané s mentálním onemocněním občané s duševním onemocněním

13 13 Organizace pečují o různé množství klientů, hraniční počet klientů 200 rozděluje organizace na dvě stejně početně velké kategorie. Můžeme říci, že polovina organizací se stará o klienty, jejichž počet je méně než dvě stě, druhá polovina organizací pečuje o více než dvě stě klientů. Sem spadají organizace, které mají na starost zařízení s velkou kapacitou nebo působí více plošně. Organizace podle počtu klientů v péči členíme do čtyř typů: drobné, které pečující o méně než 100 klientů, malé ( klientů), střední ( klientů) a velké, pečující o více než 350 klientů. Podle typu organizace jsou nejpočetněji zastoupeni zaměstnanci příspěvkových organizací. Následuje úřad městského obvodu (17,5 %) a nestátní neziskové organizace (15,6 %). Zaměstnanci Magistrátu města Ostravy tvoří 7,7, % a nejmenší skupinou jsou zaměstnanci organizační složky (3,3 %). typ organizace Úřad měst. obvodu 17,5% Magistrát města OV 7,7% příspěvková nestátní nezisková 56,0% 15,6% organizační složka 3,3%

14 14 2. Obeznámenost s oblastí řízení a zvyšování kvality poskytovaných služeb Naším záměrem je v této kapitole popsat skutečný stav znalostí v oblasti řízení a zvyšování kvality poskytovaných služeb a míru implementace těchto nových metod v praxi. Popis skutečného stavu vychází z deklaratorních tvrzení respondentů, kteří v dotazníku vybírali nejpřiléhavější odpověď. Předpokládali jsme, že řada zaměstnanců má obecné povědomí o procesu implementace nových metod řízení a zvyšování kvality poskytovaných služeb. S tím je spojené riziko, že se nemusí jednat o bezprostřední zkušenost, ale zkušenost zprostředkovanou, přenesenou z jiných pracovišť, které prochází procesem zavádění metod a jsou vyzdvihovány a dávány za příklad. Mnozí zaměstnanci tak mohli věci z doslechu promítat do skutečnosti ve snaze být již o krok napřed. Způsoby prezentace zavádění metod mají v diskurzu sociálních pracovníků několik významů od prosté snahy vyhovět přáním nadřízených přes opravdové úsilí napomoci zlepšení až po samospasitelská přehnaná očekávání. Předpokládali jsme proto, že řada pracovníků pod tímto tlakem může navenek deklarovat proces v pokročilejším stádiu, než v jakém ve skutečnosti je a toto riziko jsme v interpretacích zohledňovali. Otázku zjišťující přímou zkušenost se zaváděním některé z metod jsme rozšířili o další, v které měli respondenti uvést název metody, s níž mají osobní zkušenost. Předpokládali jsme, že vyznačení názvu konkrétní metody nám bude eliminovat ty respondenty o nichž jsme se zmínili výše a také ty, kteří metody nevědomě zaměňují s manažerskými či jinými metodami, které také představují jistý přínos, ale nesouvisí se zvyšováním celkové kvality služeb. Na první otázku týkající se přímé zkušenosti uvedlo celkem 44,2 % zaměstnanců, že má přímou zkušenost s některou z metod řízení a zvyšování kvality. To by znamenalo, že méně než polovina dotázaných byla či je zapojena do procesu implementace. Toto číslo je ale

15 15 spíše deklaratorní a nese v sobě riziko, na které jsme upozornili, a které by se mělo ukázat až ve vztahu k druhé otázce. Ještě dodáváme, že 55,8 % respondentů uvedlo, že žádnou zkušenost se zaváděním metod nemá. 60 přímá zkušenost s metodou Percent 0 ano ne Přejděme tedy k druhé otázce, ve které byli následně respondenti vyzváni, aby uvedli název konkrétní metody, s níž mají přímou zkušenost. Předpokládáme, že ten, kdo měl osobní zkušenost se zaváděním, musel název metody opakovaně slyšet a dobře si ho zapamatoval. Z výsledků vyčteme, že název konkrétní metody vypsala čtvrtina všech dotázaných (25,9 %). Znamená to, že z těch, kteří uvedli svou přímou zkušenost dokázaly tři pětiny následně uvést i název metody. Rozdíl mezi respondenty, kteří uvedli, že mají přímou zkušenost a těmi, kteří vypsali název metody činí 18,3 %. Můžeme říci, že méně než polovina respondentů s přímou zkušeností a tedy přibližně pětina všech dotázaných má zkušenost spíše deklaratorní než faktickou. Přesto se jedná o osoby, které mají velmi obecné povědomí o existenci metod a dokáží si alespoň rámcově představit o čem pojednávají. Ale i ti, kteří uvedli název metody, nebyli v některých případech v názvu metody přesní.

16 16 Nejčastěji se mezi názvy metod objevovalo označení Standardů kvality. Spíše okrajově se objevily metody CAF, Benchmarking, Strategické řízení a Projektové řízení. Někteří se dopouštěli nepřesností v označování a metody směšovali s některými progresivními postupy a manažerskými prvky řízení aplikovanými v organizacích. Jednalo se především o supervizi, péči o zaměstnance, změny v řídících postupech, demokratické způsoby řízení, různé formy terapie, plánování, způsoby komunikace nebo konkrétní změny v řízení pracovišť. Jednalo se o řadu prvků, které jsou také součástí některých metod řízení a zvyšování kvality. Pokud zohledníme také tuto skutečnost drobných nepřesností v pojmenování, můžeme tvrdit, že přímou faktickou zkušenost se zavádění metod řízení a zvyšování kvality má čtvrtina respondentů (25,9 %). Pětina respondentů má zkušenost spíše deklaratorní, to znamená, že má obecné povědomí o existenci metod a je motivována k jejich implementaci. Žádnou zkušenost s metodami nemá 55,8 % dotázaných. Z uvedených názvů metod je zřejmé, že přímou zkušenost mají zaměstnanci především se Standardy kvality, které byly nejčastěji citovanou metodou. Po předložení názvů osmi konkrétních metod měli respondenti označit ty metody, o kterých někdy slyšeli. Zjišťovali jsme tedy povědomí o jejich existenci obeznámenost s konkrétními metodami. Dle očekávání označila převážná část dotázaných Standardy kvality sociálních služeb (83,4 %). Méně než třetině respondentů není neznámé Strategické řízení (26,5 %) a méně než čtvrtině Projektové řízení (18,4 %). Kolem deseti procent dotázaných označilo metodu ISO a Benchmarking. Zbývající tři metody CAF, EFQM a Balanced Scorecard - se podle obeznámenosti umístily pod hranicí pěti procent. Níže uvedený graf srovnává obeznámenost s jednotlivými metodami, přičemž ilustruje jednoznačnou a dominantní pozici Standardů kvality sociální péče.

17 17 obeznámenost s konkrétní metodou 90 83, procenta ,5 18,4 18,1 8 4,2 3,6 2,6 0 ISO EFQM Standardy kvality soc. služeb CAF: Společný hodnotící rámec Projektové řízení Strategické řízení Benchmarking Balanced Scorecard Podle provedeného předvýzkumu jsme očekávali, že zaměstnanci sociálních služeb preferují metodu Standardů kvality. Proto jsme do dotazníku zařadili kontrolní otázky, které měly indikovat skutečnost, že organizace skutečně prošla nebo prochází procesem zavádění Standardů kvality. Jednalo se o další kontrolní mechanismus, jak od sebe odlišit zaměstnance s faktickou a deklaratorní zkušeností ze zavádění standardů. Patřila sem otázka zjišťující existenci aktu uzavírání dohody o poskytování služby mezi reprezentantem organizace a uživatelem služeb, přítomnost vypracovaného systému dalšího vzdělávání zaměstnanců v organizaci, přítomnost písemného postupu pro přijímání sponzorských darů a vypracování systému podávání a vyřizování stížností. Je zřejmé, že kladné odpovědi na tyto otázky musí korespondovat s odpověďmi těch, kteří uvedli přímou zkušenost se zaváděním standardů kvality resp. uvedli standardy jako metodu, s níž mají přímou zkušenost.

18 18 Můžeme říci, že podle respondentů má vypracovaný systém dalšího vzdělávání 35 % organizací. Písemný postup pro přijímání sponzorských darů má vyhotoven 45,7 % organizací, dohodu s klientem uzavírá 60,9 %. Systém podávání a vyřizování stížností má zpracováno 84,8 % organizací. Souvisí tyto indikátory standardů kvality skutečně se zaváděním metody do praxe nebo se některé prvky metody objevují izolovaně bez jakékoliv metodické souvislosti? Jak se zdá, některé prvky jsou zaváděny bez zakotvení v širším metodickém kontextu Standardů kvality a organizace k nim dospívají či již dříve dospěly na základě procesu vnitřní kultivace nebo se inspirovaly některými prvky z vnějších zdrojů. Výjimkou je systém pravidel pro další vzdělávání zaměstnanců a písemný postup pro přijímání sponzorských darů, který bezprostředně souvisí se zaváděním Standardů kvality do praxe. Systém dalšího vzdělávání zaměstnanců a definovaný postup pro přijímání sponzorských darů patří v organizacích k prvním přínosům zavádění nových metod, přítomnost dalšího vzdělávání a postupů pro přijímání sponzorských darů indikují pokročilý průběh zavádění standardů. Další zjištění: Jistým handicapem se ukazuje být lokální charakter městské organizace. Mimoměstské organizace, které překračují hranice obvodu, např. i tím, že jejich klienti pochází i z oblastí mimo Ostravu, směřují k větší konkrétní zkušenosti se zaváděním metod řízení a kvality služeb. Nevýhodou městských organizací je přílišná uzavřenost v místě, tím i menší pravděpodobnost přístupu k trendům přicházejícím zvenčí. Přístup k trendům a inovacím mnohdy vyžaduje zprostředkování, aby k přenosu informací směrem k lokálním poskytovatelům služeb vůbec došlo, což má za následek jistou časovou prodlevu. Nevýhodou je také příliš silná orientace městských organizací na klienty v rámci jednoho obvodu. Zaměstnanci městských organizací jsou obeznámeni s metodami výrazně méně než ti, jejichž organizace jsou mimoměstské. Zde se negativně promítá jistá uzavřenost

19 19 organizací městského typu. Příčin může být více (konzervativnost, nedostatek informací, zpoždění v informovanosti apod.), všechny ale souvisí s uzavřením se vůči trendům přicházejícím zvenčí. Mimoměstské organizace, jejichž působení přesahuje z různých důvodů Ostravu, disponují větším počtem zaměstnanců, kteří přišli do kontaktu s některou z metod, případně mají přímou zkušenost z implementace konkrétní metody. V tomto ohledu jsou o krok napřed. Zaměstnanci, kteří mají přímou zkušenost se zaváděním některé z metod, hodnotí vztah se zaměstnavatelem častěji než ostatní jako velmi dobrý. Implementace metod podporuje aktivní zapojení zaměstnanců do dění v organizaci, čímž může dojít k efektu pozitivnějšího hodnocení zaměstnavatele. Častější přímou zkušenost se zaváděním metod má část respondentů, která pracuje se seniory, s občany s duševním onemocněním a občany s mentálním onemocněním. Platí, že v rámci práce s těmito třemi typy klientely vládne jistá schizofrenie kvality, neboť byly identifikovány dvě odlišné skupiny zaměstnanců. Jedna skupina má přímou zkušenost ze zavádění, druhá žádnou zkušenost nemá. Může se stát, že tentýž typ klientely užívá v rovině kvality poměrně diferencované služby. Na druhou stranu zde existuje možnost šíření znalostí a zkušeností v horizontálním směru od skupiny zkušené směrem k nezkušené. Ti, kteří mají zkušenost s některou z metod, patří mezi propagátory jejich zavádění v organizaci. Zde se projevuje efekt padající sněhové koule, kdy zkušení na sebe postupně mohou nabalovat další zaměstnance, motivovat je a zkušenost jim zpřístupnit. Nejčastěji do přímého kontaktu s některou z metod přišli zaměstnanci organizační složky a nestátních neziskových organizací.

20 20 Do přímého kontaktu s některou z metod přišli nejméně často zaměstnanci úřadů městských obvodů. Patří k těm, kterých se metody doposud nijak nedotkly. Nejvíce obeznámení s metodami jsou zaměstnanci vrcholového managementu a zaměstnanci střední úrovně řízení. Řadoví zaměstnanci ve srovnání s vedoucími pracovníky nemají tak častou přímou zkušenost. Méně častou přímou zkušenost ze zavádění metod mají pracovníci úřadů. Čím je vyšší vzdělání respondentů, tím je i frekventovanější přímá zkušenost s některou z metod. Častější zkušenost s metodami nalezneme u zaměstnanců organizací, které pečují o více než 201 klientů. Ti, kteří vypsali název konkrétní metody, věří tomu, že je má jejich obor stále čím překvapit. V konkrétních metodách se častěji orientují zaměstnanci nestátních neziskových organizací. K Projektovému řízení, Benchmarkingu a Standardům kvality soc. péče se častěji přiklánějí ti, kteří se specializují na práci s jedním vymezeným typem klientely. Ti zaměstnanci, kteří nabyli zkušenost se zaváděním Standardů kvality, patří k organizacím, které přesahují rámec Ostravy a mají mimoměstský charakter. Absence vypracovaného systému dalšího vzdělávání v organizaci působí negativně na obeznámenost s některými metodami, obzvláště se Standardy kvality.

21 21 Za metodu, s kterou mají blízkou zkušenost, označili zaměstnanci pracující se seniory nejčastěji Standardy kvality, rovněž tak učinili i zaměstnanci pracující s občany s duševním onemocněním, méně častěji pak zaměstnanci pracující s občany s mentálním onemocněním. Strategické řízení, Projektové řízení a EFQM jsou metody známější zaměstnancům pohybujícím se v oblasti práce s dětmi a rodinou. Strategické řízení je také známé v oblasti práce s občany společensky nepřizpůsobivými. Balanced Scorecard je metoda více známá v oblasti práce s romským etnikem. Strategické řízení je metoda častěji známá v neziskovém nestátním sektoru a na úřadech městských obvodů. Projektové řízení je více známé v nestátních neziskových organizacích. Benchmarking je známý v organizační složce a nestátních neziskových organizacích. EFQM je metoda více známá v nestátních neziskových organizacích. Obeznámenost se Standardy kvality je častější u organizací příspěvkových. Pro všechny metody platí, že povědomí o nich je především doménou zaměstnanců střední úrovně řízení a zaměstnanců vrcholového managementu. Sociální pracovníci jsou častěji obeznámeni se Strategickým řízením a Projektovým řízením, zdravotní pracovníci zase se Standardy kvality.

22 22 Podle typu služeb je obeznámenost se Standardy kvality doménou služeb rezidenčních (pobytových). Strategické řízení je více známé mezi muži, Balanced Scorecard, Projektové řízení, ISO, Benchmarking a CAF zase mezi ženami. Obeznámenost s metodami souvisí se vzděláním zaměstnance. Vysokoškolské vzdělání znamená vyšší míru obeznámenosti s metodami. Obeznámenost je ale překvapivě menší u osob s vyšším odborným vzděláním. Strategické řízení je známější metodou v zařízeních menšího typu, které pečují o 101 až 200 klientů. Na obeznámenost s metodami nemá vliv věk zaměstnance nebo délka praxe v sociálních službách. V tomto směru je obeznámenost rovnoměrně rozprostřena do všech věkových kategorií a mezi zaměstnance s větší i menší dobou praxe. 3. Zájem o zavedení některé z metod Zájem o zavedení některé z metod řízení a zvyšování kvality poskytované péče projevilo celkem 75,6 % respondentů. Z toho pak jednoznačný zájem vyjádřila třetina dotázaných (35,3 %). Těch, co nedokázali definovat svůj zájem či nezájem, bylo 17,1 %. Oproti tomu nezájem projevilo 7,3 % respondentů, přičemž zcela zavádění odmítlo 1,3 %. Můžeme tedy říci, že více než jedna třetina zavádění metod jednoznačně vítá a téměř čtyři pětiny respondentů projevily o implementaci zájem. Desetinu zaměstnanců bude potřeba intenzivně přesvědčovat, zatímco dvě pětiny postačí k zavádění vhodnou formou motivovat.

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADY MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. zpracovala projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče, na který získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více