SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, Terezín, Tel ,www.super-ctyrkolky.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz"

Transkript

1 SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, Terezín, Tel ,www.super-ctyrkolky.cz

2 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut spoleností BAOTIAN MOTORCYCLE INDUSTRIAL CO., LTD. Motocykl nabízí jedinené vlastnosti vynikající kvalitu, elegantní vzhled a isté linie, které jist zaruí, že Vám náš produkt pinese do života mnoho potšení a pohodlí. Tento manuál obsahuje informace o obecné struktue, funkcích, chodu a metodách údržby sktru BT49QT-20A2. tte prosím tento návod peliv. Dodržování pokun popsaných v tomto návodu zvýší výkon Vašeho motocyklu a prodlouží dobu životnosti,. Vnujte pozornost ásti zabývající se zábhem motocyklu a dodržujte všechny provozní instrukce. Je to velice dležité pro Vaši bezpenou a pohodlnou jízdu. Po prvních ujetých 300 km podrobte Váš motocykl prvotní garanní /servisní kontrole v ureném servisním míst. Další pravidelné kontroly by mly být uinny po každých 1000 km, viz Servisní knížka. Všechny pokyny, ilustrace a údaje, zahrnuté v tomto návodu, jsou založeny na nejnovjších výrobních informacích. Prosím, bute si vdomi, že tyto informace mohou být mírn odlišné od aktuálního stavu motocyklu, Tento motocykl byl navržen a vyroben tak, aby vyhovoval jakosti e-mark, bezpenostním standardm Evropské Unie. Maximální rychlost jízdy je 45 km/h. Prosím nevymujte žádné ásti motocyklu bez profesionálního pouení a nepoužívejte neoriginální souástky. Pedejdete tak ohrožení idie a nedodržení dopravních pedpis.

3 Obsah Základní pouení Popis 6 Ovládání 7 Palivová nádrž 9 Palivo a motorový olej 10 Startovací pedál 10 Startování motoru 12 Zábh 13 Pravidelná údržba 14 Náadí 20 Technické parametry 21 Diagram elektrického obvodu 24

4 Základní pouení Mjte prosím stále na mysli bezpenost a dodržujte bhem své jízdy dopravní pedpisy. Vnujte pozornost následujícím pravidlm: 1. Kontrola ped jízdou V rámci své bezpenosti tt prosím pokyny v píslušné ásti tohoto návodu. 2. Helma Pamatujte, že bhem své jízdy musíte vždy nosit helmu. 3. Bute obeznámeni s ovládáním motocyklu. Umt ovládát motocykl je velice dležité pro zajištní Vaší bezpenosti. 4. Rychlostní omezení Jezdte vhodnou rychlostí s ohledem na stav vozovky. Varování Jízda na mokrém povrchu je velice nebezpená. Bhem zrychlování nezatáejte prudce. Udržujte si bezpený odstup od ostatních vozidel.

5 5. Umístní sériových ísel íslo karoserie a íslo motoru jsou dležité údaje pro registraci Vašeho motocyklu. V pípad poteby technické kontroly, opravy i jiných odborných služeb Vám teto ísla umožní získat kvalitní servis u našich prodejních míst. Prosím poznamenejte tato ísla níže: íslo karoserie íslo karoserie: íslo motoru:

6 Popis

7 Ovládání 1. Páka pro ovládání zadní brzdy Zadní brzda funguje pi pevném stiknutí píslušné páky (viz. obrázek níže). pravý blinkr C. Klakson 3. Tachometr a kontrolky 2. Spínae umístné vlevo A. Pepínání potkávacích a dálkových svtel B. Pepínání blinkr levý blinkr A.Kontrolka, upozorující na nízkou hladinu motorového oleje B. Kontrolka levého blinkru C. Kontrolka dálkových svtel D. Kontrolka pravého blinkru E. Ukazatel otáek v 1000 ot./min. F. Ukazatel stavu paliva G. pepína CELKOVÉ KM A trip, zobrazení a zmna asu

8 H. Ukazuje rychlost v km/h I. Tlaítko MODE (režim). V rámci standartního režimu stisknte pro jeho pepnutí krátce tlaítko Mode, poté budete moci provádt zmny; pro nastavení hodin makejte tlaítko mode opakovan, každým stiskem zmníte as o 1 hodinu vped J.Tlaítko LIGHT (svtlo). Pro nastavení zadních svtel tisknte krátce toto tlaírko. K.Tlaítko SET (nastavení). V režimu ODO zmáknte dlouze tlaítko SET po dobu, takto mžete pepínat km/míle; v režimu TRIP zmáknte pro stejné nastavení též dlouze tlaítko SET ; není-li motocykl v provozu, zmáknte v režimu CLOCK (hodiny) dlouze tlaítko SET, alespo 2s pro úpravu asu, krátkým stiskem pak volíte zmnu nastavovacího režimu. V rámci standartního režimu docílíte pepnutí režimu krátkým stlaením tlaítka Mode. 4. Páka pro ovládání pední brzdy Pední brzda funguje pi pevném stiknutí píslušné páky (viz. obrázek níže). 5. Spínae umístné vpravo A. Vypína B. Spína dálkových svtel C. Elektrický startér Pokud je spína zapalování v pozici ON, držte brzdovou páku a stisknte elktrický startér, ímž nastartujete motor.

9 6. Spína zapalování ON (zapnut): Motor mže být nastartován a všechny svtla mohou být zapnuta. Kli nesmí být vytažen ze zapalování. OFF (vypnut): Celý obvod je perušen. Motor ani svtla nelze zapnout. Klí smí být vytažen ze zapalování. LOCK (uzamen): Otote ídítky pln vlevo a klíem v zapalování do pozice LOCK (uzamen). Poté mžete klí vytáhnout ze zapalování. Palivová nádrž Použití zámku palivové nádrže: 1. Vložte klí a odklopte sedadlo. 2. Otote zámek palivové nádrže proti smru hodinových ruiek a vyjmte jej. 3. ep zámku umístte zpt do otvoru palivové nádrže tak, aby zapadl plynn do drážky otvoru, poté otote zámkem palivové nádrže ve smru hodinových ruiek, ímž palivovou nádrž opt uzamknete.

10 Varování Když doplujete nádrž, mjte vypnutý motor. Uzávr palivové nádrže odstraujte pomalu. Neplte palivovou nádrž palivem nad vyznaenou míru. Do paliva nic nepidávejte. Startovací pedál Startovací pedál slouží k nastartování motoru nakopnutím. Palivo a motorový olej A. Palivo Dležité pro motor je kvalitní palivo. Písek v nádrži je naprosto zakázaný. Preferován je bezolovnatý benzín Natural 95# nebo vyšší kategorie. B. Motorový olej 10W40 pro tytaktní motory

11 Kontrola ped jízdou Prosím, zkontrolujte ped jízdou tyto ásti motocyklu.. ást motocyklu Obsah kontroly 1 ídítka 1.Flexibilita 2.Žádná vle/rozchod nebo náznak uvolnní 2 Brzdový systém 1.Dráha pohybu pední a zadní brzdy 2.Žádné porušení kabelu 3.Ovladatelný výkon 3 Pneumatiky 1.Vhodný tlak 2.Žádné trhliny i ezná porušení 4 Palivo Dostatek paliva 5 Motorový olej Dostatek motorového oleje 6 Svtla Funknost 7 Klakson Funknost 8 Olej v pevodovce Stav v normálu 9 Plyn 1. Správný zábr 2.Správná funknost 3.Ovládací páka se hladce vrací 10 Všechny šrouby a matice Žádný náznak uvolnní.

12 Startování motoru 1. Prosím, ped jízdou kontrolujte množství motorového oleje a paliva. Hlavní a postranní stojan by mly být bhem startování uloženy v pvodní poloze. 2. Otote spínaem zapalování do pozice ON. 3. Startování motoru el.startérem Stisknte brzdovou páku, zmáknte startovací tlaítko (startér). Tím se motor nastartuje. Varování Pi startování stisknte vždy zadní brzdu pro pípad, kdyby se motocykl neekan rozjel.

13 Varování Startér držte v kuse maximáln 5 sekund, mezi jednotlivými startováními dodržujte interval v délce minimáln 10 sekund Ihned poté co motor nastartuje, startér puste. Nemakejte startovací tlaítko za chodu motoru, mohl by se tím poškodit. Pokud používáte elktrické startování, stisknte prosím nejprve páku zadní brzdy pro propojení elektrického obvodu a nastartování mortoru. Když užíváte ke startování elektrický starter, dodržujte max. 5 sekundové stisky a pauzy mezi nimi. V opaném pípad mže dojít k poškození startéru a baterie. Po nastartování za studena motor zahejte (zhruba 3 minuty). 4. Startování nakopnutím Stisknte brzdovou páku a nakopnte startovací pedál, ímž se motor nastartuje. Zábh Varování Poté co motor nastartujete, startovací pedál by ml být umístn do pvodní polohy, jinak mže ohrozit idiovu bezpenost. Prosím, nestartujte motocykl v nevtraných prostorách, jelikož unikající plyn spolen s CO je pro lovka nebezpený. Pro správné zabhnutí Vašeho motocyklu dodržujte prosím pravidla uvedená níže: Vzdálenost (km) Rychlostní limit (km/h)

14 Pravidelná údržba Interval Km Souástka Msíc Nový motor Baterie I I I I I Filtr motorového oleje C C Palivový filtr R Karburátor I I I C Vzduchový filtr Vyistte po každých ujetých 2000km a v pípad poteby vymte Zapalovací svíka Vyistte po každých ujetých 3000km a v pípad poteby vymte Ovlada plynu A A A A Hnací emen I I Motorový olej R R Vymte po každých 3000 ujetých km Brzdový systém I I I I I Pední vidlice a ložiska ídící tye I I I I Odpružení I I I I Pneumatiky I I I I I Upevovací šrouby a matice I F F F Pevodový olej R Vymte po každých 5000 ujetých km / 5 msících POZNÁMKA: I=Zkontrolujte a vyistte/seite/vym te i promažte, pokud je poteba, C=Vyistte, R=Vym te, F=Utáhnte Pokud užíváte motocykl v prašných podmínkách, provádjte údržbu astji.

15 1. Baterie 12V/6Ah baterie Pokud je naptí nižší než 11.5V, prosím nastartujte motor nakopnutím, namísto startovacím tlaítkem. Ped výmnou baterie, nastavte klíek ve spínací skínce do polohy OFF. Oznaení elektrod: + erven, - zelen. Každé 4 roky vymte baterii za novou. Varování Pi výrob byl závit pro otáky pi chodu naprázdno seízen do nejvyšší pozice. 3. Vzduchový filtr 2. Karburátor a seizování otáek pi chodu volnobhu Udržujte motor 2-3 minuty zahátý. Seite šroub pro otáky volnobhu na otáky motoru 1700±100 ot/m. Šroub pro nastaveí volnobhu je znázornn níže: A: Odstrate krycí plasty motocyklu. Odstrate 7 upevovacích šroub krytu vzduchového filtru. Odstrate kryt vzduchového filtru. B: Vyjmte filtru.

16 IŠTNÍ: 1. Nalijte neholavý istící prostedek do umyvadla a ponote houbové jádro do tohoto istícího prostedku. 2. Zmáknte jádro dlanmi a vyždímejte z nj istící prostedek. Nikdy s jádrem nekrute, mohlo by se poniit. 3. Ponote jádro do motorového oleje. 4. Vyždímejte pebytený olej tak, aby bylo jádro jen lehce nasáklé. Pokud by bylo jádro rozbité, prosím, vymte jej za nové. POZNÁMKA: Neistte jej olejem, ani vodou. 5. Palivo Pokud ukazuje signalizaní ruika palivomru do ervené oblasti, je teba doplnit doporuený bezolovnatý benzín Natural 95# i vyšší. POZNÁMKA: Kvalitní Bezolovnatý benzín prodlouží životnost zapalovací svíky a katalytického konvertoru. 4. Zapalovací svíka Odstrate ze zapalovací svíky uhelné usazeniny za použití pevného drátu i ocelové jehly. Seite tlouškomrem rozptí elektrod na mm. V pípad poteby výmny použijte A7 klí na svíky.

17 6. Motorový olej Pokud varovná kontrolka svítí erven, znamená to, že byste mli motorový olej doplnit i vymnit kontrolovat jak nejrychleji mžete a v rámci 100 km jej ješt jak nejrychleji Pro otevení krytu baterie použijte klí. Odstrate kryt nádrže na motorový olej. Do nádrže nalijte 0,8 l doporueného motorového oleje. 7. Brzdový systém Standartní vle zábru brzd je ca mm. Pední brzda (kotouová) Upevnte kryt nádrže motorového oleje a poté uzamknte kryt baterie.

18 Zadní brzda (kotouová) brzdového kotoue, prosím obrate se na autorizovaný servis, aby vymnil brzdové destiky. Û Ù VLE ZÁBRU je pojem, který charakterizuje vzdálenost mezi klidovou pozící brzdové páky a pozicí páky, kdy brzda zane poprvé psobit. Varování Vnujte pozornost citlivosti brzdy. Kotouová brzda Stisknte brzdovou páku a zkontrolujte na brzdách ukazatel. Pokud se ukazatel opotebení tém dotýká Ú Indikátor opotebení Brzdový kotou Brzdové destiky Ped jízdou zkontrolujte tyto ásti brzdového systému: 1 Zkontrolujte, zda nedochází k jakémukoli vytékání brzdové kapaliny. 2 Zkontrolujte, zda pivodní hadice tsní a zda se na nich nevyskytují njaké trhliny. 3 Brzdová páka by mla mít uritou vli zábru v rozmezí 10-20mm a mla by mír dostatený zptný odpor pro vracení do klidové polohy. 4 Opotebení brzdových destiek

19 Hladina brzdové kapliny Než motocykl opustí výrobní továrnu, je naplnn speciální brzdovou kapalinoum. Uživatel by ml používat kvalitní brzdovou kapalinu (nap.:.dot3 or DOT4) a nechávat ji doplovat a mnit v autorizovaném servisu. Nikdy nepoužívejte jinou brzdovou kaplinu, ani ji nemíchejte s jinou. Mohlo by to vést k poškození brzdového systému. Pokud nebudete mít dostatek brzdové kapaliny, je možné, že do brzdového systému vnikne vzduch a tím mže dojít k jeho selhání. 8. Pneumatiky Nedostatený tlak v pneumatikách urychluje jejich opotebení a ovlivuje negativn stabilitu pi jízd. V rámci pravidelné kontroly zkontrolujte tlak pneumatik a hloubku vzorku pneumatik. Tlak pneumatik: pední 250kPa, zadní 250kPa. Hloubka vzorku pneumatik: je doporuováno mnit pneumatiky za nové, pokud je hloubka jejich vzorku nižší než 3 mm. 1mm Varování Brzdová kapalina je žíravina. Mže poniit i narušit lak. Pokud kapalina vystíkne na ást motocyklu, je teba toto místo oistit. Pokud se Vám dostane kapalina na pokožku i do oí, ihned pokožku umyjte a oi vypláchnte velkým množstvím vody. Varování Standartním typem pední a zadní pneumatiky je 130/ Jiný typ pneumatik by mohl zpsobovat problémy. Tlak v pneumatice a jejich celkový stav jsou velmi dležité pro dobrý výkon pneumatik a bezpenost motocyklu.

20 9. Nastartování motoru Zkontrolujte upevovací šrouby a uhlíky a v pípad poteby je vymte. 10. Pojistka Pojistka je spojená s vnjší ástí baterie. Pokud náhle selže nkteré ze svtel i elektrický obvod, jako první zkontrolujte pojistku. Jak vymnit pevodový olej: Postavte motocykl na hlavní stojan. Vyjmte plnící olejový šroub. Vyjmte výpustní olejový šroub a nechte starý olej všechen vytéct. Upevnte zpt výpustní olejový šroub. Doplte nádrž na olej novým pevodovým olejem a opt upevnte plnící olejový šroub. Pojistka nesmí být nahrazena žádným železným i hliníkovým drátem. 11. Pevodový olej Prosím, používejte doporuený motorový olej: SAE85W/90 Celkový objem: 110ml Výmnný objem: 100ml Po doplnní se prosím ujistte, že jste uzaveli ob zátky a upevnili všechny šrouby.

21 Náadí Kompletní sada náadí je vhodná pro každodenní použití. Technické parametry Rozmry Délka Šíka Výška Rozvor Položky Specifikace 1860 mm 660 mm 1130 mm 1300 mm Váha Výkon Netto váha motocyklu Maximální technicky pípustná váha Maximální rychlost Sklon stoupání 92 kg 242 kg 45 km/h 6

22 Zapalovací svíka Baterie Pojistka Pední svtla Obvodový systém Pední blinkry Zadní blinkry Brzdová svtla Parkovací svtla Obsah palivové nádrže Obsah nádrže motorového oleje A7RTC 12V/5AH 10A 12V 35/35W 12V 10W 12V 10W 12V 21/5W 12V 5W 4.5L±0.5L 1L

23 Motor Pérování Model Typ Válec Zdvih Obsah válce Pomr stlaení istý maximální výstupní výkon istá maximální kroutivá síla Karburátor Vzduchový filtr Typ zapalování Startovací režim Režim chlazení Režim promazávání Brzdový systém Pední tlumi Zadní tlumi 139QMA 4válcový 1 39mm 41.4 mm 49cm 10.5±0.1:1 2.61kw / 8000 min N.m / 5500 min-1 GY50-7 Houbové jádro CDI Electrické/Manuální startování Chlazeno hnaným vzduchem Tlakový sprej Pední: kotouová brzda Zadní: kotouová brzda Variabilní-s pružinou & hydraulické tlumie Variabilní- s pružinou & hydraulické tlumie Pneumatiky 130/60-13 pro pední i zadní pneumatiku

24 ELEKTRICKÉ SCHÉMA

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie

Více

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2 1 Úvod Dkujeme Vám za nákup tykolky Shineray XY350ST-2 Tento manuál obsahuje hlavní údaje, základní konstrukci

Více

! "! # $ " % &' ( ) *" &! #" #" + $

! ! # $  % &' ( ) * &! # # + $ ! "!#$"%&' ( ) *"&!#"#"+$ Strana 1 Obsah OBSAH.....2 DLEŽITÍ INFORMACE....3-4 RYCHLÝ PEHLED DLEŽITÝCH INFORMACÍ.5 SEZNÁMENÍ SE MOTOKOLBŽKOU.....6 OBSAH BALENÍ...7 MANIPULACE SE MOTOKOLBŽKOU.....7 MONTÁŽ...7-8

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

! "#$%&& Centrum tykolek, Terezín, SUPER-TYKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz tel. 411 131 040 WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ

! #$%&& Centrum tykolek, Terezín, SUPER-TYKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz tel. 411 131 040 WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ ! "#$%&& '()* tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. 1 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení MOTO CARGO RIKSHA 200. Tento návod obsahuje dležité bezpenostní informace. Je

Více

Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky

Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky 1 BEZPENOSTNÍ INFORMACE Pozor!! Dležité uživatelské informace. Bezpodmínen

Více

ÚVOD. Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3

ÚVOD. Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3 [Zadejte text.] ÚVOD Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3 Tento manuál Vám umožní poznat základní vlastnosti uvedené tykolky a osvojit si manipulaci s ní. Tento manuál obsahuje dležité

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz.

Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. Xplorer LYDA 203E Hardworker LYDA 203E-1 Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. 1 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení XQUAD LYDA ATV. Tento návod obsahuje

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

PF 400 Návod k použití

PF 400 Návod k použití - 1 - PF 400 Návod k použití - 2 - obsah strana 1. Montáž, instalace 3 2. Pokyny ped použitím 3 3. Použití 6 4. Údržba a seízení pák a motoru 8 5. Uložení stroj 10 6. Jak ešit problémy 10 7. Bezpenostní

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze a údržb

Návod k obsluze a údržb Návod k obsluze a údržb VAROVÁNÍ Tyto jednotky jsou ureny POUZE pro použití v prmyslových systémech vedení stlaeného vzduchu. NEJSOU URENY pro jiné pracovní látky, než je okolní vzduch. Pívodní vzduch

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

APACHE ELEKTRONICA NEXUS,

APACHE ELEKTRONICA NEXUS, Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

- 1 - PF 360. Návod k použití

- 1 - PF 360. Návod k použití - 1 - PF 360 Návod k použití - 2 - obsah strana 1. Montáž, instalace 3 2. Pokyny ped použitím 3 3. Použití 6 4. Údržba a seízení pák a motoru 8 5. Uložení stroj 10 6. Jak ešit problémy 10 7. Bezpenostní

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Obsah. Ped použitím výrobku se seznamte s návodem k obsluze. Záruní list 1 Odkazy na evropské normy 2 Bezpenostní požadavky dle normy EN 1398 3-5

Obsah. Ped použitím výrobku se seznamte s návodem k obsluze. Záruní list 1 Odkazy na evropské normy 2 Bezpenostní požadavky dle normy EN 1398 3-5 Návod k použití Obsah Tento návod k použití je nedílnou souástí píslušenství níže popsaného zaízení. Souástí tohoto návodu jsou také dokumenty potvrzující, že výrobek spluje všechny platné pedpisy, pesný

Více

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT EN GUIDE TO INSTALLATION DK FR GUIDE D'UTILISATION FI PT CZ Ž OBSAH CZ VATELE 1 / PRO UŽIVATELE Bezpenostní Bezpenostní údaje 84 4 edí Ochrana životního prostedí 85 4 ístroje Popis pístroje 86 TALACE 2

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Keeway KW50QT-2 HURRICANE

Keeway KW50QT-2 HURRICANE Keeway KW50QT-2 HURRICANE ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si koupili skútr KEEWAY KW50QT-2. Společnost KEEWAY využívá při vývoji a výrobě nejnovější techniku a nejkvalitnější výrobní technologii. Uděláme vše

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Games Palace II 750 FV-761

Games Palace II 750 FV-761 Games Palace II 750 FV-761 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Všechny technické údaje v této píruce uvedené byly firmou Austrian Gaming Industrie vypracovány pop. sestaveny s nejvtší pelivostí a s využitím úinných kontrolních

Více

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY.

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY. Verze 3-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ENERGY, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

ATV-280A S/U ATV-320 S/U UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ATV-280A S/U ATV-320 S/U UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 ATV-280A S/U ATV-320 S/U UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH STRANA PŘEDMLUVA----------------------------------------------------------------------------------------------2 VAROVÁNÍ_ ---------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str. 5 2. VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC

Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str. 5 2. VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC Sematic: Smlouva o utajení: Všechny náležité informace, myšlenky, návody a know-how, jsou dvrné a jsou výluným vlastnictvím spolenosti Sematic. Nesmí být kopírovány nebo jakkoli dále rozšiovány v jakékoliv

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín)

Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín) Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LOUWMAN PRAHA Model: Yaris KSP130 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,0L (51kW) 1KR-FE Výroba: 07/2011-15 000 km / 1 rok * Olej motorový 3,1 l 1 575 Kč 2 745

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife NC 150 North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA SUPERB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA SUPERB v uživatelské příručce

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LOUWMAN PRAHA Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 277 Kč 4

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

Verze 7-2012 ÚVOD Apache Elektra/Elektron, Apache Elektra/Elektron.

Verze 7-2012 ÚVOD Apache Elektra/Elektron, Apache Elektra/Elektron. Verze 7-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola Apache Elektra/Elektron, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z MANUÁL PRO UŽIVATELE w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z OBSAH str. 1. Představení zařízení 3-4 2. Technické údaje 4 3. Komponenty e-tříkolky 5 4. Funkce jednotlivých indikátorů 5 5. Ovládací prvky 6

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín)

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Avensis ZZT251 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,8L 95kW) 1ZZ-FE Výroba: 01/2003-10/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.:

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.: DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : Rádi bychom Vás informovali, že za přísných jakostních podmínek poskytujeme záruku, jak je popsaná v záruční příručce dodávané prodejcem produktů TGB. Naše skútry musí být pravidelně

Více