SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, Terezín, Tel ,www.super-ctyrkolky.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz"

Transkript

1 SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, Terezín, Tel ,www.super-ctyrkolky.cz

2 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut spoleností BAOTIAN MOTORCYCLE INDUSTRIAL CO., LTD. Motocykl nabízí jedinené vlastnosti vynikající kvalitu, elegantní vzhled a isté linie, které jist zaruí, že Vám náš produkt pinese do života mnoho potšení a pohodlí. Tento manuál obsahuje informace o obecné struktue, funkcích, chodu a metodách údržby sktru BT49QT-20A2. tte prosím tento návod peliv. Dodržování pokun popsaných v tomto návodu zvýší výkon Vašeho motocyklu a prodlouží dobu životnosti,. Vnujte pozornost ásti zabývající se zábhem motocyklu a dodržujte všechny provozní instrukce. Je to velice dležité pro Vaši bezpenou a pohodlnou jízdu. Po prvních ujetých 300 km podrobte Váš motocykl prvotní garanní /servisní kontrole v ureném servisním míst. Další pravidelné kontroly by mly být uinny po každých 1000 km, viz Servisní knížka. Všechny pokyny, ilustrace a údaje, zahrnuté v tomto návodu, jsou založeny na nejnovjších výrobních informacích. Prosím, bute si vdomi, že tyto informace mohou být mírn odlišné od aktuálního stavu motocyklu, Tento motocykl byl navržen a vyroben tak, aby vyhovoval jakosti e-mark, bezpenostním standardm Evropské Unie. Maximální rychlost jízdy je 45 km/h. Prosím nevymujte žádné ásti motocyklu bez profesionálního pouení a nepoužívejte neoriginální souástky. Pedejdete tak ohrožení idie a nedodržení dopravních pedpis.

3 Obsah Základní pouení Popis 6 Ovládání 7 Palivová nádrž 9 Palivo a motorový olej 10 Startovací pedál 10 Startování motoru 12 Zábh 13 Pravidelná údržba 14 Náadí 20 Technické parametry 21 Diagram elektrického obvodu 24

4 Základní pouení Mjte prosím stále na mysli bezpenost a dodržujte bhem své jízdy dopravní pedpisy. Vnujte pozornost následujícím pravidlm: 1. Kontrola ped jízdou V rámci své bezpenosti tt prosím pokyny v píslušné ásti tohoto návodu. 2. Helma Pamatujte, že bhem své jízdy musíte vždy nosit helmu. 3. Bute obeznámeni s ovládáním motocyklu. Umt ovládát motocykl je velice dležité pro zajištní Vaší bezpenosti. 4. Rychlostní omezení Jezdte vhodnou rychlostí s ohledem na stav vozovky. Varování Jízda na mokrém povrchu je velice nebezpená. Bhem zrychlování nezatáejte prudce. Udržujte si bezpený odstup od ostatních vozidel.

5 5. Umístní sériových ísel íslo karoserie a íslo motoru jsou dležité údaje pro registraci Vašeho motocyklu. V pípad poteby technické kontroly, opravy i jiných odborných služeb Vám teto ísla umožní získat kvalitní servis u našich prodejních míst. Prosím poznamenejte tato ísla níže: íslo karoserie íslo karoserie: íslo motoru:

6 Popis

7 Ovládání 1. Páka pro ovládání zadní brzdy Zadní brzda funguje pi pevném stiknutí píslušné páky (viz. obrázek níže). pravý blinkr C. Klakson 3. Tachometr a kontrolky 2. Spínae umístné vlevo A. Pepínání potkávacích a dálkových svtel B. Pepínání blinkr levý blinkr A.Kontrolka, upozorující na nízkou hladinu motorového oleje B. Kontrolka levého blinkru C. Kontrolka dálkových svtel D. Kontrolka pravého blinkru E. Ukazatel otáek v 1000 ot./min. F. Ukazatel stavu paliva G. pepína CELKOVÉ KM A trip, zobrazení a zmna asu

8 H. Ukazuje rychlost v km/h I. Tlaítko MODE (režim). V rámci standartního režimu stisknte pro jeho pepnutí krátce tlaítko Mode, poté budete moci provádt zmny; pro nastavení hodin makejte tlaítko mode opakovan, každým stiskem zmníte as o 1 hodinu vped J.Tlaítko LIGHT (svtlo). Pro nastavení zadních svtel tisknte krátce toto tlaírko. K.Tlaítko SET (nastavení). V režimu ODO zmáknte dlouze tlaítko SET po dobu, takto mžete pepínat km/míle; v režimu TRIP zmáknte pro stejné nastavení též dlouze tlaítko SET ; není-li motocykl v provozu, zmáknte v režimu CLOCK (hodiny) dlouze tlaítko SET, alespo 2s pro úpravu asu, krátkým stiskem pak volíte zmnu nastavovacího režimu. V rámci standartního režimu docílíte pepnutí režimu krátkým stlaením tlaítka Mode. 4. Páka pro ovládání pední brzdy Pední brzda funguje pi pevném stiknutí píslušné páky (viz. obrázek níže). 5. Spínae umístné vpravo A. Vypína B. Spína dálkových svtel C. Elektrický startér Pokud je spína zapalování v pozici ON, držte brzdovou páku a stisknte elktrický startér, ímž nastartujete motor.

9 6. Spína zapalování ON (zapnut): Motor mže být nastartován a všechny svtla mohou být zapnuta. Kli nesmí být vytažen ze zapalování. OFF (vypnut): Celý obvod je perušen. Motor ani svtla nelze zapnout. Klí smí být vytažen ze zapalování. LOCK (uzamen): Otote ídítky pln vlevo a klíem v zapalování do pozice LOCK (uzamen). Poté mžete klí vytáhnout ze zapalování. Palivová nádrž Použití zámku palivové nádrže: 1. Vložte klí a odklopte sedadlo. 2. Otote zámek palivové nádrže proti smru hodinových ruiek a vyjmte jej. 3. ep zámku umístte zpt do otvoru palivové nádrže tak, aby zapadl plynn do drážky otvoru, poté otote zámkem palivové nádrže ve smru hodinových ruiek, ímž palivovou nádrž opt uzamknete.

10 Varování Když doplujete nádrž, mjte vypnutý motor. Uzávr palivové nádrže odstraujte pomalu. Neplte palivovou nádrž palivem nad vyznaenou míru. Do paliva nic nepidávejte. Startovací pedál Startovací pedál slouží k nastartování motoru nakopnutím. Palivo a motorový olej A. Palivo Dležité pro motor je kvalitní palivo. Písek v nádrži je naprosto zakázaný. Preferován je bezolovnatý benzín Natural 95# nebo vyšší kategorie. B. Motorový olej 10W40 pro tytaktní motory

11 Kontrola ped jízdou Prosím, zkontrolujte ped jízdou tyto ásti motocyklu.. ást motocyklu Obsah kontroly 1 ídítka 1.Flexibilita 2.Žádná vle/rozchod nebo náznak uvolnní 2 Brzdový systém 1.Dráha pohybu pední a zadní brzdy 2.Žádné porušení kabelu 3.Ovladatelný výkon 3 Pneumatiky 1.Vhodný tlak 2.Žádné trhliny i ezná porušení 4 Palivo Dostatek paliva 5 Motorový olej Dostatek motorového oleje 6 Svtla Funknost 7 Klakson Funknost 8 Olej v pevodovce Stav v normálu 9 Plyn 1. Správný zábr 2.Správná funknost 3.Ovládací páka se hladce vrací 10 Všechny šrouby a matice Žádný náznak uvolnní.

12 Startování motoru 1. Prosím, ped jízdou kontrolujte množství motorového oleje a paliva. Hlavní a postranní stojan by mly být bhem startování uloženy v pvodní poloze. 2. Otote spínaem zapalování do pozice ON. 3. Startování motoru el.startérem Stisknte brzdovou páku, zmáknte startovací tlaítko (startér). Tím se motor nastartuje. Varování Pi startování stisknte vždy zadní brzdu pro pípad, kdyby se motocykl neekan rozjel.

13 Varování Startér držte v kuse maximáln 5 sekund, mezi jednotlivými startováními dodržujte interval v délce minimáln 10 sekund Ihned poté co motor nastartuje, startér puste. Nemakejte startovací tlaítko za chodu motoru, mohl by se tím poškodit. Pokud používáte elktrické startování, stisknte prosím nejprve páku zadní brzdy pro propojení elektrického obvodu a nastartování mortoru. Když užíváte ke startování elektrický starter, dodržujte max. 5 sekundové stisky a pauzy mezi nimi. V opaném pípad mže dojít k poškození startéru a baterie. Po nastartování za studena motor zahejte (zhruba 3 minuty). 4. Startování nakopnutím Stisknte brzdovou páku a nakopnte startovací pedál, ímž se motor nastartuje. Zábh Varování Poté co motor nastartujete, startovací pedál by ml být umístn do pvodní polohy, jinak mže ohrozit idiovu bezpenost. Prosím, nestartujte motocykl v nevtraných prostorách, jelikož unikající plyn spolen s CO je pro lovka nebezpený. Pro správné zabhnutí Vašeho motocyklu dodržujte prosím pravidla uvedená níže: Vzdálenost (km) Rychlostní limit (km/h)

14 Pravidelná údržba Interval Km Souástka Msíc Nový motor Baterie I I I I I Filtr motorového oleje C C Palivový filtr R Karburátor I I I C Vzduchový filtr Vyistte po každých ujetých 2000km a v pípad poteby vymte Zapalovací svíka Vyistte po každých ujetých 3000km a v pípad poteby vymte Ovlada plynu A A A A Hnací emen I I Motorový olej R R Vymte po každých 3000 ujetých km Brzdový systém I I I I I Pední vidlice a ložiska ídící tye I I I I Odpružení I I I I Pneumatiky I I I I I Upevovací šrouby a matice I F F F Pevodový olej R Vymte po každých 5000 ujetých km / 5 msících POZNÁMKA: I=Zkontrolujte a vyistte/seite/vym te i promažte, pokud je poteba, C=Vyistte, R=Vym te, F=Utáhnte Pokud užíváte motocykl v prašných podmínkách, provádjte údržbu astji.

15 1. Baterie 12V/6Ah baterie Pokud je naptí nižší než 11.5V, prosím nastartujte motor nakopnutím, namísto startovacím tlaítkem. Ped výmnou baterie, nastavte klíek ve spínací skínce do polohy OFF. Oznaení elektrod: + erven, - zelen. Každé 4 roky vymte baterii za novou. Varování Pi výrob byl závit pro otáky pi chodu naprázdno seízen do nejvyšší pozice. 3. Vzduchový filtr 2. Karburátor a seizování otáek pi chodu volnobhu Udržujte motor 2-3 minuty zahátý. Seite šroub pro otáky volnobhu na otáky motoru 1700±100 ot/m. Šroub pro nastaveí volnobhu je znázornn níže: A: Odstrate krycí plasty motocyklu. Odstrate 7 upevovacích šroub krytu vzduchového filtru. Odstrate kryt vzduchového filtru. B: Vyjmte filtru.

16 IŠTNÍ: 1. Nalijte neholavý istící prostedek do umyvadla a ponote houbové jádro do tohoto istícího prostedku. 2. Zmáknte jádro dlanmi a vyždímejte z nj istící prostedek. Nikdy s jádrem nekrute, mohlo by se poniit. 3. Ponote jádro do motorového oleje. 4. Vyždímejte pebytený olej tak, aby bylo jádro jen lehce nasáklé. Pokud by bylo jádro rozbité, prosím, vymte jej za nové. POZNÁMKA: Neistte jej olejem, ani vodou. 5. Palivo Pokud ukazuje signalizaní ruika palivomru do ervené oblasti, je teba doplnit doporuený bezolovnatý benzín Natural 95# i vyšší. POZNÁMKA: Kvalitní Bezolovnatý benzín prodlouží životnost zapalovací svíky a katalytického konvertoru. 4. Zapalovací svíka Odstrate ze zapalovací svíky uhelné usazeniny za použití pevného drátu i ocelové jehly. Seite tlouškomrem rozptí elektrod na mm. V pípad poteby výmny použijte A7 klí na svíky.

17 6. Motorový olej Pokud varovná kontrolka svítí erven, znamená to, že byste mli motorový olej doplnit i vymnit kontrolovat jak nejrychleji mžete a v rámci 100 km jej ješt jak nejrychleji Pro otevení krytu baterie použijte klí. Odstrate kryt nádrže na motorový olej. Do nádrže nalijte 0,8 l doporueného motorového oleje. 7. Brzdový systém Standartní vle zábru brzd je ca mm. Pední brzda (kotouová) Upevnte kryt nádrže motorového oleje a poté uzamknte kryt baterie.

18 Zadní brzda (kotouová) brzdového kotoue, prosím obrate se na autorizovaný servis, aby vymnil brzdové destiky. Û Ù VLE ZÁBRU je pojem, který charakterizuje vzdálenost mezi klidovou pozící brzdové páky a pozicí páky, kdy brzda zane poprvé psobit. Varování Vnujte pozornost citlivosti brzdy. Kotouová brzda Stisknte brzdovou páku a zkontrolujte na brzdách ukazatel. Pokud se ukazatel opotebení tém dotýká Ú Indikátor opotebení Brzdový kotou Brzdové destiky Ped jízdou zkontrolujte tyto ásti brzdového systému: 1 Zkontrolujte, zda nedochází k jakémukoli vytékání brzdové kapaliny. 2 Zkontrolujte, zda pivodní hadice tsní a zda se na nich nevyskytují njaké trhliny. 3 Brzdová páka by mla mít uritou vli zábru v rozmezí 10-20mm a mla by mír dostatený zptný odpor pro vracení do klidové polohy. 4 Opotebení brzdových destiek

19 Hladina brzdové kapliny Než motocykl opustí výrobní továrnu, je naplnn speciální brzdovou kapalinoum. Uživatel by ml používat kvalitní brzdovou kapalinu (nap.:.dot3 or DOT4) a nechávat ji doplovat a mnit v autorizovaném servisu. Nikdy nepoužívejte jinou brzdovou kaplinu, ani ji nemíchejte s jinou. Mohlo by to vést k poškození brzdového systému. Pokud nebudete mít dostatek brzdové kapaliny, je možné, že do brzdového systému vnikne vzduch a tím mže dojít k jeho selhání. 8. Pneumatiky Nedostatený tlak v pneumatikách urychluje jejich opotebení a ovlivuje negativn stabilitu pi jízd. V rámci pravidelné kontroly zkontrolujte tlak pneumatik a hloubku vzorku pneumatik. Tlak pneumatik: pední 250kPa, zadní 250kPa. Hloubka vzorku pneumatik: je doporuováno mnit pneumatiky za nové, pokud je hloubka jejich vzorku nižší než 3 mm. 1mm Varování Brzdová kapalina je žíravina. Mže poniit i narušit lak. Pokud kapalina vystíkne na ást motocyklu, je teba toto místo oistit. Pokud se Vám dostane kapalina na pokožku i do oí, ihned pokožku umyjte a oi vypláchnte velkým množstvím vody. Varování Standartním typem pední a zadní pneumatiky je 130/ Jiný typ pneumatik by mohl zpsobovat problémy. Tlak v pneumatice a jejich celkový stav jsou velmi dležité pro dobrý výkon pneumatik a bezpenost motocyklu.

20 9. Nastartování motoru Zkontrolujte upevovací šrouby a uhlíky a v pípad poteby je vymte. 10. Pojistka Pojistka je spojená s vnjší ástí baterie. Pokud náhle selže nkteré ze svtel i elektrický obvod, jako první zkontrolujte pojistku. Jak vymnit pevodový olej: Postavte motocykl na hlavní stojan. Vyjmte plnící olejový šroub. Vyjmte výpustní olejový šroub a nechte starý olej všechen vytéct. Upevnte zpt výpustní olejový šroub. Doplte nádrž na olej novým pevodovým olejem a opt upevnte plnící olejový šroub. Pojistka nesmí být nahrazena žádným železným i hliníkovým drátem. 11. Pevodový olej Prosím, používejte doporuený motorový olej: SAE85W/90 Celkový objem: 110ml Výmnný objem: 100ml Po doplnní se prosím ujistte, že jste uzaveli ob zátky a upevnili všechny šrouby.

21 Náadí Kompletní sada náadí je vhodná pro každodenní použití. Technické parametry Rozmry Délka Šíka Výška Rozvor Položky Specifikace 1860 mm 660 mm 1130 mm 1300 mm Váha Výkon Netto váha motocyklu Maximální technicky pípustná váha Maximální rychlost Sklon stoupání 92 kg 242 kg 45 km/h 6

22 Zapalovací svíka Baterie Pojistka Pední svtla Obvodový systém Pední blinkry Zadní blinkry Brzdová svtla Parkovací svtla Obsah palivové nádrže Obsah nádrže motorového oleje A7RTC 12V/5AH 10A 12V 35/35W 12V 10W 12V 10W 12V 21/5W 12V 5W 4.5L±0.5L 1L

23 Motor Pérování Model Typ Válec Zdvih Obsah válce Pomr stlaení istý maximální výstupní výkon istá maximální kroutivá síla Karburátor Vzduchový filtr Typ zapalování Startovací režim Režim chlazení Režim promazávání Brzdový systém Pední tlumi Zadní tlumi 139QMA 4válcový 1 39mm 41.4 mm 49cm 10.5±0.1:1 2.61kw / 8000 min N.m / 5500 min-1 GY50-7 Houbové jádro CDI Electrické/Manuální startování Chlazeno hnaným vzduchem Tlakový sprej Pední: kotouová brzda Zadní: kotouová brzda Variabilní-s pružinou & hydraulické tlumie Variabilní- s pružinou & hydraulické tlumie Pneumatiky 130/60-13 pro pední i zadní pneumatiku

24 ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pro všechny majitele tohoto motocyklu SUZUKI VL800 VOLUSIA. VL800 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Tento Návod k obsluze a údržbě" pokládejte za nedílnou součást

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s.

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. GCV 135E * GCV 160E Návod k obsluze a Zárucní knížka HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. 3 Návod k obsluze pro motor HONDA GCV135E, GCV160E Dekujeme Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost Registraní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Sada: 8 B

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Desatero bezpečného létání 3 Návod k použití 4 Důležitá upozornění 4 Doplňování manuálu změny 4 Rozměry 5 Nastavení polohy karabin 6 Zajištění pilota a pasažéra 8 Normální postupy

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více