Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří"

Transkript

1 Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Na základě ustanovení 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), pořizovatel výše uvedeného územního plánu vypracoval v souladu s ustanovením 12 odst. 1, písm. a-e) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zprávu o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří s tímto obsahem : I. Průběh procesu projednávání dokumentace. II. Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. III. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. IV. Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. V. Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. VI. Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy. VII. Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno. Ad I./ Průběh procesu projednávání územně plánovací dokumentace Zastupitelstvo města Bohušovice nad Ohří rozhodlo na svém zasedání dne o zpracování 2. návrhu ÚP. Určeným zastupitelem byl určen starosta města Ivo Hynl. Zpracování 2. návrhu ÚP město zadalo u projektanta Ing. Stanislava Zemana ČKA , AUA Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6. Na základě projektantem předaného 2. návrhu ÚP úřad územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této územně plánovací dokumentace (dále jen,,úpd ) podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Bohušovice nad Ohří, sousedním obcím a organizacím působícím v území dopisem ze dne č.j /10/ROZ/ZK1. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do včetně. Zároveň dotčené orgány, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Bohušovice nad Ohří a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že 2. návrh ÚP, včetně odůvodnění, bude vystaven na této internetové adrese: O prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nepožádal žádný dotčený orgán.

2 V rámci nařízeného společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, krajský úřad, Město Bohušovice nad Ohří, sousední obce a organizace působící v území: Dotčené orgány Ministerstvo dopravy, odbor strategie, nábř.l.svobody 12/1222, PO BOX 9, Praha 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 1, Praha 1 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Velká Krajská 1, Litoměřice Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Mírové nám. 36, Ústí nad Labem 1 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - odbor územního plánování a stavebního řádu - odbor životního prostředí a zemědělství - odbor dopravy a silničního hospodářství - odbor kultury a památkové péče Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, Mírové nám. 35, Litoměřice Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997, Litoměřice ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, W. Churchilla 12, Ústí nad Labem Obvodní báňský úřad v Mostě, U města Chersonu 1429, Most Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, Praha Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, Litoměřice - odbor životního prostředí - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Obec, pro kterou se územní plán pořizuje Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 42, Bohušovice nad Ohří. Sousední obce Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín, Obec Travčice, č.p. 150, Litoměřice, Obec Oleško, č.p. 2, Litoměřice, Obec Hrobce, č.p. 14, Hrobce, Obec Dolánky, č.p. 31, Roudnice nad Labem, Obec Brňany, č.p. 93, Litoměřice, Obec Keblice, č.p. 68, Lovosice 2. Organizace působící v území Centrum dopravního výzkumu divize rozvoje dopravy, Thámova 7, Praha 8, Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná 1003/7, Praha 1, Zemědělská vodohospodářská správa, Velká Krajská 1, Litoměřice, Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, 2

3 ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 8, Děčín IV, RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., U Katovny, Litoměřice, Pozemkový fond ČR, Velká Dominikánská 11, Litoměřice, Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1. Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska se souhlasy a bez připomínek tyto dotčené orgány : Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, č.j. 645/2010 ze dne , Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, č.j. HSUL ÚP/LT-PREV-Če-2010, ze dne , Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem, č.j. 2010/2394/KVSU Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, č.j. 97/KP/2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j /2010/05100 ze dne Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Lesní hospodářství - Vodní hospodářství - Odpadové hospodářství Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: Obvodní báňský úřad v Mostě, č.j. 1240/10 ze dne V území je evidováno chráněné ložiskové území (dále CHLÚ) ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ Bohušovice nad Ohří a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B Bohušovice nad Ohří. Je třeba respektovat význam a ochraňovat zmíněné CHLÚ a výhradní ložisko. Zajistit vyznačení v textové a mapové části příslušné projektové dokumentace. Vyhodnocení pořizovatele: Chráněné ložiskové území, ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B jsou vyznačena v grafické části odůvodnění 2. návrhu ÚP (Koordinační výkres) a uvedena v textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP v kapitole a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem soulad s Politikou územního rozvoje ČR. Zmíněné CHLÚ i výhradní ložisko jsou územním plánem respektována. Městský úřad Litoměřice - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, č.j /10/ŠKAS/Poč, ze dne V koordinačním výkresu je třeba doplnit hranici Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín, které v tomto výkresu končí u levého břehu řeky Ohře, přičemž jeho vymezení je určeno i pravobřežní částí k hranici katastrálního území Bohušovice nad Ohří. 3

4 Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Hranice Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín bude ve výkresové části doplněna. - V legendě koordinačního výkresu požadují opravit ochranné pásmo MPR Terezín na hranice MPR Terezín. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek bereme na vědomí. V legendě koordinačního výkresu bude opraveno ochranné pásmo MPR Terezín na MPR Terezín. Grafické vyjádření bude upraveno tak, aby nedošlo k záměně jevů. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, č.j. 5122/38857 ÚP/ /44, ze dne S návrhem ÚP Bohušovice nad Ohří souhlasí. Upozorňují na respektování podmínek podaných v dokumentu č.j. 2935/ ze dne Vyhodnocení pořizovatele: Ve všech výkresech 2. návrhu ÚP bude opraveno chybné zakreslení katastrální hranice obce Hrdly čímž dojde k doplnění plochy muničního skladu v k. ú. Hrdly. Podmínky v uvedeném dokumentu tímto budou respektovány. - Souhlas se nevztahuje pro případné umístění staveb větrných elektráren. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny pozemky a objekty, ke kterým má příslušnost hospodařit MO ČR. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné plochy pro větrné elektrárny ani nejsou dotčeny pozemky nebo objekty MO ČR. - Dále zasílají pro potřeby stavebního úřadu Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, č.j. KHSUL 11135/2010, ze dne Stanovují podmínku, že konkrétní záměry pro navržené plochy výroby a skladování V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot hluku vůči navrženým plochám individuálního bydlení BI1 a BI2. Vyhodnocení pořizovatele: Do textové části 2. návrhu ÚP, bude doplněna podmínka, že konkrétní záměry pro plochy V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot vůči plochám bydlení BI1 a BI2. Do podmíněně přípustného využití bude doplněna skutečnost, že výstavba na ploše V3 bude přípustná za podmínky akustického posouzení vůči nejbližší obytné výstavbě. Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Ochrana ovzduší - Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství nemá k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - Jako pořizovatel Krajského programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Ústeckého kraje upozorňují na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 4

5 vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších změn a dodatků. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Týká se až následných stavebních řízení. Ochrana přírody a krajiny - Na dotčené lokalitě se nachází prvky regionálního ÚSES regionální biocentrum RBC 32, které je zakreslené v upřesněných hranicích. Toto upřesnění je třeba předem projednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, které má toto upřesnění v jiných hranicích. Vyhodnocení pořizovatele: Hranice regionálního biocentra RBC 32 budou v grafické části upraveny spolu s údaji o RBC 32 v textové části, aby byly v souladu se zakreslením v ÚP VÚC Litoměřice. - Na dotčeném území se nacházejí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které spadají pod ochranu dle 49 a 50 zákona č. 114/2006 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Místa jejich výskytu a ani samotné jedince není dovoleno omezovat a ohrožovat. Upozorňují, že v lokálním biokoridoru d na sever od Obce Hrdly se nachází zvláště chráněná rostlina šater svazčitý, v blízké zahrádkářské kolonii se pak nachází významná psamofilní fauna bezobratlých, výskytem vzácných brouků (střevlík Harpalus servus, nosatec Gronops inaequalis aj.) Vyhodnocení pořizovatele: Dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK) odboru životního prostředí je výskyt ladoňky vídeňské (silně ohrožená), lesáka rumělkového (silně ohrožený), ropuchy zelené (silně ohrožená), skokana skřetohlavého (kriticky ohrožený), ropuchy obecné (ohrožená) a čolka obecného (silně ohrožený) situován do plochy RBC 32, kde nejsou navržena žádná opatření. Lokalita, kde je udán výskyt lnu tenkolistého(ohrožený), se z části nachází v ochranném pásmu silniční komunikace č.iii/24048 a v ochranném pásmu dráhy (OPD) č.090 a má v územním plánu charakter orné půdy (ZO). Pro tuto plochu nejsou v 2. návrhu ÚP navrženy žádné prvky ÚSES a žádná opatření. Lokality, kde se dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ke stanovisku KÚÚK odboru životního prostředí vyskytuje šater svazčitý (silně ohrožený), jsou až na poslední uvedený výskyt součástí RBC 40, které bude po doplnění v ÚPD respektováno. Poslední uvedený výskyt této rostliny na řešeném území se nachází na sever od obce Hrdly, kde je chráněn navrženým lokálním biokoridorem LBCd. - Doporučují z hlediska zakládání lokálních prvků ÚSES se vyvarovat používání nepůvodních druhů dřevin. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedené doporučení, bez konkrétních připomínek vlastním návrhům ÚSES, bereme na vědomí. Prvky ÚSES jsou v 2. návrhu ÚP navrženy na základě projednaného a schváleného zadání ÚP - dle nadřazené ÚPD a dokumentace Plán ÚSES z roku 2003, zpracované Ing. I.M.Rothbauerem CSc., autorizovaným projektantem ÚSES. Zadavatelem a konzultantem uvedeného plánu ÚSES byl odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. - U lokálních biokoridorů c v části nad Dolánkami a d nad Hrdly, kde jsou navržena zalesňovací opatření, upozorňují, že se jedná o částečně historicky bývalé pastviny a na takovýchto lokalitách se ve veliké většině, pokud se dochovaly nezalesněné, vyskytuje množství vzácných druhů rostlin, často chráněných zákonem. Proto je nutné nezalesněné plochy bývalých pastvin nechat prověřit s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a v případě jejich výskytu respektovat jejich zákonnou ochranu a výsadbu v těchto místech v žádném případě neprovádět. 5

6 Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění KÚÚK považujeme za nadbytečné a zmatečné, neboť příslušným dotčeným orgánem k vydání stanoviska k lokálním prvkům ÚSES je MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, který k navrženým lokálním prvkům ÚSES (nejedná se o návrhy zalesnění, ale o konkrétní opatření v rámci ÚSES) nemá námitek, viz níže. - Maloplošné zvláště chráněné území ani ptačí oblast se v zájmovém území nenacházejí, na dotčeném území se nachází Evropsky významná lokalita Ohře, která je správně zakreslena v mapových podkladech. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci o výskytu ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit bereme na vědomí. - V dotčeném území se nachází Přírodní park Dolní Poohří. Z hlediska tohoto přírodního parku i z hlediska prvků ÚSES lokální úrovně, krajinného rázu, VKP, je příslušným k projednání odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci o působnosti Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí bereme na vědomí. Dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě souhlasné stanovisko bez připomínek. Ochrana zemědělského půdního fondu - Požadují dle 17a písm.a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, do vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (tabulkové části) doplnit chybějící údaje dle katastru nemovitostí, konkrétně čísla lokalit dotčených pozemkových parcel. Vyhodnocení pořizovatele: Tento požadavek bereme na vědomí. Chybějící údaje budou doplněny do textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP. Posuzování na životní prostředí - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal k návrhu zadání změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří samostatné stanovisko ze dne , č.j. 2969/08/ZPZ-SEA, č.ev /2008, s výsledkem, že návrh změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana přírody a krajiny - Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny nemají k navrženým zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám sídelní zeleně námitek ve smyslu zákonu č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - K požadavku na umístění fotovoltaické elektrárny na ploše V1 v k.ú. Bohušovice nad Ohří sdělují, že záměr považují za podmíněně přípustný s podmínkou dočasnosti dané stavby a předložení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 odst. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a s podmínkou výsadby zeleně podél vnitřní strany oplocení pozemku. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Samostatná plocha pro umístění FVE se nenavrhuje. Přípustné je pouze umístění solárních článků na stávajících stavebních objektech u ploch výroby a skladování (V). - Nesouhlasí se zalesněním plochy L1 mezi sídly Bohušovice nad Ohří a Hrdly. Vyhodnocení pořizovatele: Zalesnění plochy L1 bude vypuštěno z 2. návrhu ÚP, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ropucha zelená silně 6

7 ohrožená, skokan skřetohlavý kriticky ohrožený), kteří spadají pod ochranu dle 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve stanovené lhůtě uplatnily připomínky nebo vyjádření bez připomínek tyto ostatní orgány a organizace: Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Státní správa lesů - Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), v platném znění, není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným dotčeným orgánem, který vydává v tomto případě stanovisko je Městský úřad Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí nemá námitky k 2. návrhu ÚP. - Předložená dokumentace byla přesto prostudována a po jejím posouzení sdělují, že k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří nemají připomínek. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Vodní hospodářství - Krajský úřad Ústeckého kraje podle současně platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), není příslušným vodoprávním úřadem k vydání stanoviska k ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Příslušný dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě stanovisko bez námitek, viz výše. - Krajský úřad Ústeckého kraje se přesto dokumentací zabýval a upozorňuje na nutnost projednání staveb umisťovaných na VS1 a VS5, nacházejících se ve stanoveném záplavovém území řeky Ohře, s příslušným vodoprávním úřadem, který v souhlasu vydaném dle 17 vodního zákona případně stanoví konkrétní podmínky a omezení ve vazbě na 67 vodního zákona. Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění bereme na vědomí. Vodoprávní úřad Městského úřadu Litoměřice byl obeslán a nemá námitek. Výstavba na plochách, které budou označeny jako V1 a V5 je přípustná za podmínky realizace protipovodňových opatření, která budou navržena uvnitř těchto ploch, s ohledem na plánované stavební záměry. Upozornění je tedy v tomto případě bezpředmětné. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana ZPF Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je k vyjádření příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a jeho připomínky jsou uvedeny výše. Ochrana ovzduší Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je dotčeným orgánem Ministerstvo životního prostředí dle 43 písm. l) uplatňuje stanovisko 7

8 obsahující podmínky ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. a) k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a ve stanovené lhůtě stanovisko nezaslal. Centrum dopravního výzkumu Divize rozvoje dopravy, ,č.j /10/ROZ, (zmatečně zaslána i druhá kopie) - Lokality V3 a PO1 leží v koridoru VRT. Tento koridor je nezbytné respektovat a chránit v šířce 300 m na každou stranu od jeho osy. V koridoru VRT není možné budování trvalých staveb. Vyhodnocení pořizovatele: Povodňová opatření na ploše PO1 nejsou návrhovým stavem, ale stavem právním, neboť je již vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato připomínka je tudíž bezpředmětná. Plocha V3 se nachází severně od plánované trasy VRT v 300m ochranném pásmu, přičemž vlastní trasa je uvažována v prostoru jižně od stávající železniční trati ČD. Pro plochu V3 bude v textové části 2. návrhu ÚP doplněno podmíněně přípustné využití v ochranném pásmu VRT při vydání kladného souhlasu Ministerstva dopravy. - U lokalit zasahujících do ochranného pásma dráhy (OPD) a lokalit ležících v blízkosti OPD lokality V3,PO1,Z1,IZ1,L1,VP2, - je nezbytné respektování tohoto OPD a respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění. Stavby je třeba umisťovat mimo OPD. Využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury hrazena. Toto je třeba uvést v územním plánu jako podmínky využití dotčených ploch. Vyhodnocení pořizovatele: U ploch V3,Z1,IZ1,VP2 bude doplněna do textové části ÚP skutečnost, že výstavba v OPD je přípustná podmíněně. Plocha L1 navržená k zalesnění bude z ÚPD vypuštěna, v tomto případě je tedy připomínka bezpředmětná. Protipovodňové opatření navržené v ploše PO1 již skrze vydané stavební povolení nabylo právního stavu. Požadavek na respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb. považujeme za zmatečný, neboť se týká konkrétního umisťování staveb a nikoliv požadavků řešitelných ÚPD. RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, zn.277/10/280 ze dne Požadavek na respektování těchto skutečností v územním plánu: - Respektování stávajícího plynárenského zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: do DN m na obě strany plynovodu do DN m na obě strany plynovodu nad DN m na obě strany plynovodu Bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10 m Ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu Ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu - Zakreslení plynárenského zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP. - Při řešení územního plánu požadují dodržet: 8

9 v ochranném pásmu: může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení na trase); keře a nízkokořenné stromy je nutno vysazovat 2m od osy plynovodu na každou stranu;hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu;oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo v bezpečnostním prostoru: provádět výstavbu objektů mimo bezpečností pásmo, netýká se otevřených staveb např. parkoviště nebo skladových otevřených ploch; sklady hořlavin, čerpací stanice PHM umístit mimo bezpečnostní pásmo dále: styk zařízení RWE se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČS EN 1594; přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely; Vyhodnocení pořizovatele: Projektant převzal do 2. návrhu ÚP data o plynárenských zařízeních z územně analytických podkladů ORP Litoměřice, které byly pořízeny na základě poskytnutých dat poskytovatelem údajů o území (Severočeská plynárenská a.s. a RWE GasNet, s.r.o.) z portálu Pořizovatel konstatuje, že 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné nové plynovodní vedení. Obecné požadavky k umístění nových staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu, výsadbě stromů v ochranném pásmu apod., bez konkrétních připomínek k 2. návrhu ÚP, považujeme za bezpředmětné. Národní památkový ústav, č.j. NPÚ 302/2546/2010 ze dne Požadují zapracovat do textové části ÚP následující text: V posuzovaném územně plánovacím podkladě je nutné zohlednit také zájmy archeologické památkové péče, neboť celé území, kterého se 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří dotýká, je území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení pořizovatele: Archeologické naleziště jsou v 2. návrhu ÚP respektovány a bude doplněn text v kapitole c) odůvodnění, kde pořizovatel nechá doplnit odkaz na povinnosti vyplývající z 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. - Návrhové plochy BI2, BI3, V1 a V2, které se nacházejí v území památkového ochranného pásma Malé pevnosti s Národním hřbitovem a historickým jádrem Terezín, včetně navržených protipovodňových opatření, vidí v rozporu s podmínkami OP NKP, kdy předmětem ochrany daného území je ochrana širšího přírodně krajinného zázemí NKP včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany. Podmínky ochrany ve vnější části pásma jsou dány zvýšenou ochranou hodnot NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín a spočívá mimo jiné v ochraně: terénu, zeleně, přírodních a krajinářských prvků a významných dominant apod. širší přírodně krajinné zázemí NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany Vyhodnocení pořizovatele: Stanovisko této organizace, která není dotčeným orgánem bereme na vědomí s tím, že z hlediska předmětné územně plánovací dokumentace, tato byla kladně projednána a odsouhlasena s místně a věcně příslušným dotčeným 9

10 orgánem, kterým je MěÚ Litoměřice odbor školství, kultury, sportu a památkové péče. V případě plochy bývalého hřbitova patřící do navržené plochy VZ3 (veřejná a parková zeleň), která se nachází v MPR Terezín a kde je dotčeným orgánem MK ČR (Pozn., které své stanovisko k projednávané dokumentace neuplatnilo), respektujeme připomínku NPÚ týkající se neetičnosti umístění dětského hřiště v této části plochy VZ3 s tím, že návrh ÚPD bude po posouzení podle 51 upraven. - Požadují z nepřípustného využití ploch V Plochy výroby a skladování výroba a sklady, vypustit formulaci výroba elektrické energie s výjimkou solárních článků umístěných na stavebních objektech, neboť v území OP NKP Terezín není žádoucí umisťování FVE, ani solárních článků na stavebních objektech. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek na vypuštění textu považujeme za zmatečný, neboť dotčeným orgánem na území ochranného pásma je MěÚ Litoměřice odbor kultury, školství, sportu a památkové péče, který v tomto případě vydal stanovisko, viz výše. Ve stanovené lhůtě uplatnili připomínky (zmatečně, neboť podle 50 odst. 2 stavebního zákona se v této etapě koná společné jednání s dotčenými orgány, krajem a sousedními obcemi): Ing Vlasta Helclová, Ing. Václav Helcl, Masarykova 272, Bohušovice nad Ohří, dopisem ze dne , bez č.j. Uplatnili připomínky k návrhu protipovodňových opatření, na které pořizovatel odpoví sdělením o možnosti tyto uplatnit až ve fázi řízení o návrhu podle 52. Ad II./ Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. Konstatujeme, že všechny požadavky vyplývající pro území obce z širších vztahů byly ve zpracovaném návrhu územního plánu zohledněny. V řešeném území je respektována veškerá nadřazená veřejná infrastruktura (a to včetně OP). V případě ostatních nadřazených limitů jsou v řešeném území z hlediska širších vztahů respektovány veškeré nadřazené systémy ekologické stability, biokoridor nadregionálního významu K 10 řeka Labe, nadřazené trasy dopravní infrastruktury, včetně již realizovaného záměru dálničního přivaděče pro Litoměřice a silničního mostu a koridory technické infrastruktury nadmístního významu, stávající hlavní telekomunikační kabel, ochranné pásmo MPR Litoměřice nazvané v dokumentaci VÚC jako velkoplošné ochranné pásmo, hranice záplavových území, hranice CHOPAV Severočeská křída, nevýhradní ložisko a prognózní zdroj nerostných surovin. Limity byly převzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice schválený usnesením vlády ČR č. 110 dne , a od upravený podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Ad III./ Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením Vlády ČR č.929 ze dne Pořizovatel prověřil soulad zpracované územně plánovací dokumentace s touto nadřazenou dokumentací a konstatuje, že : 10

11 Zpracovaný návrh územního plánu Bohušovice nad Ohří není v rozporu se žádnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje uvedenými v kapitole 2.2 Republikové priority, na některé z bodů, kterých se řešení ÚP Bohušovice nad Ohří, pak reaguje podrobněji takto: bod 14) Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Město Bohušovice nad Ohří se nachází převážně v záplavovém území řeky Ohře. Městem prochází také hranice MPR Terezín. Rozsah zastavitelných ploch je tedy relativně malý a nedochází k výraznému zásahu do urbanistické struktury sídla a území. bod 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). V sídle Hrdly projektant navrhuje s ohledem na stávající urbanistické členění sídla plochu smíšenou obytnou SV1, která se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a silnicí II/608. bod 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Z důvodu velmi omezených možností byly navržené plochy pro budoucí výstavbu projektantem umístěny tak, aby navazovaly na severní část sídla Bohušovice nad Ohří a nacházejí se tedy v záplavovém území Q20 řeky Ohře. Umístění je možné z důvodu výstavby protipovodňového opatření v této lokalitě, pro které již bylo vydáno stavební povolení. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) nebyly dosud vydány. Dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo zadání ZÚR a v současné době se připravuje řízení o návrhu ZÚR dle 39 stavebního zákona.. Do doby vydání ZÚR platí Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice, schválený usnesením vlády ČR č. 110 ze dne a upravený od podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Pro zpracování územně plánovací dokumentace vyplývá respektovat: nadřazené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES): - nadregionální a regionální biocentrum č.32 Brňanský luh, - regionální biocentrum č.40 Mrchový kopec (Trávčický les), - nadregionální biokoridor Ohře vymezený profilem řeky, vedení nadmístní technické infrastruktury, chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, vysokorychlostní trať chráněné ložiskové území štěrkopísků ochranné pásmo národní kulturní památky Malá pevnost s národním hřbitovem a souborem kulturních památek v historickém jádru města Terezín. Ad IV./ Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. Žádná ze sousedních obcí se k projednávanému návrhu územního plánu se písemně nevyjádřila a neuplatnila žádnou připomínku, kterou by bylo nutné ve zpracovávané územně plánovací dokumentaci zohledňovat. 11

12 Ad V./ Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. Z hlediska vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území byl posuzován první návrh ÚP (text uvedený v kapitolách 1. a 6. výše), jehož výsledek však nebyl ukončen žádostí o stanovisko krajského úřadu podle 51. V rámci 2. návrhu nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno, neboť: - Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje potvrdil ve stanovisku ze dne č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, že 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. (Pozn. pořizovatele: Na záměr podléhající podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovacímu řízení konkrétně pro plochu V1 byla v rámci zpracování 2. změny ÚPN SÚ zpracována dokumentace SEA, přičemž závěry zjišťovacího řízení byly převzaty do návrhu nového ÚP). - Z hlediska ochrany přírody a krajiny vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu dne pod č.j. 1107/60731/ZPZ/2008/UP-056 stanovisko, ve kterém se píše, cituji: Návrh nebude mít v souladu s 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ad VI./ Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy: V průběhu procesu projednávání byly negativní vlivy na výše uvedené lokality vyloučeny, a proto tento bod považujeme za bezpředmětný. Ad VII./ Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno: Vyjádření nebylo a nemohlo být vydáno vzhledem ke skutečnosti, že Rada obcí pro udržitelný rozvoj území nebyla a není ve správním obvodu naší obce s rozšířenou působností, ve smyslu ustanovení 9 stavebního zákona zřízena. 12

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice V Ledčicích, dne 8. prosince 2009 Zastupitelstvo obce Ledčice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ:

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ: Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce VLACHOVICE Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Valašské Klobouky stavební úřad, oddělení

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN za období listopad 2007 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Březen 2015 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Slavětín dle 55 odst.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky Zpráva o uplatňování Územního plánu Křídlůvky dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH 8. změny Územního plánu města Přerova výsledek projednání návrhu podle 65 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E Ú Z E M N Í P L Á N O B C E OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem: Obsah 1. Postup při pořizování změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice 2. Vyhodnocení

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE ZMĚNA č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Litoměřice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 1 Název územně plánovací

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

SOUBORNÉ STANOVISKO. Petrovičky.

SOUBORNÉ STANOVISKO. Petrovičky. SOUBORNÉ STANOVISKO k projednání zadání územního plánu obce Petrovičky Souborné stanovisko je součástí zadání pro zpracování návrhu územního plánu obce Petrovičky a slouží jako doklad o projednání zadání.

Více

Územní plán obce Sluštice změna č. 4

Územní plán obce Sluštice změna č. 4 Územní plán obce Sluštice změna č. 4 okres Praha východ kraj Středočeský Dokumentace ke společnému jednání Pořizovatel: Obecní úřad Sluštice, se sídlem Sluštice 21, 250 84, Sluštice zastoupená starostou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4 a) Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Znětínek rozhodlo dne 07.02.2007 o pořízení územního plánu. Na žádost obce Znětínek ze dne 02.04.2007 se stal Městský úřad Žďár nad Sázavou pořizovatelem

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2011

Opatření obecné povahy č. 1/2011 Opatření obecné povahy č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Horní Studénky jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více