Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří"

Transkript

1 Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Na základě ustanovení 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), pořizovatel výše uvedeného územního plánu vypracoval v souladu s ustanovením 12 odst. 1, písm. a-e) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zprávu o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří s tímto obsahem : I. Průběh procesu projednávání dokumentace. II. Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. III. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. IV. Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. V. Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. VI. Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy. VII. Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno. Ad I./ Průběh procesu projednávání územně plánovací dokumentace Zastupitelstvo města Bohušovice nad Ohří rozhodlo na svém zasedání dne o zpracování 2. návrhu ÚP. Určeným zastupitelem byl určen starosta města Ivo Hynl. Zpracování 2. návrhu ÚP město zadalo u projektanta Ing. Stanislava Zemana ČKA , AUA Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6. Na základě projektantem předaného 2. návrhu ÚP úřad územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této územně plánovací dokumentace (dále jen,,úpd ) podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Bohušovice nad Ohří, sousedním obcím a organizacím působícím v území dopisem ze dne č.j /10/ROZ/ZK1. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do včetně. Zároveň dotčené orgány, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Bohušovice nad Ohří a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že 2. návrh ÚP, včetně odůvodnění, bude vystaven na této internetové adrese: O prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nepožádal žádný dotčený orgán.

2 V rámci nařízeného společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, krajský úřad, Město Bohušovice nad Ohří, sousední obce a organizace působící v území: Dotčené orgány Ministerstvo dopravy, odbor strategie, nábř.l.svobody 12/1222, PO BOX 9, Praha 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 1, Praha 1 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Velká Krajská 1, Litoměřice Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Mírové nám. 36, Ústí nad Labem 1 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - odbor územního plánování a stavebního řádu - odbor životního prostředí a zemědělství - odbor dopravy a silničního hospodářství - odbor kultury a památkové péče Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, Mírové nám. 35, Litoměřice Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997, Litoměřice ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, W. Churchilla 12, Ústí nad Labem Obvodní báňský úřad v Mostě, U města Chersonu 1429, Most Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, Praha Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, Litoměřice - odbor životního prostředí - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Obec, pro kterou se územní plán pořizuje Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 42, Bohušovice nad Ohří. Sousední obce Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín, Obec Travčice, č.p. 150, Litoměřice, Obec Oleško, č.p. 2, Litoměřice, Obec Hrobce, č.p. 14, Hrobce, Obec Dolánky, č.p. 31, Roudnice nad Labem, Obec Brňany, č.p. 93, Litoměřice, Obec Keblice, č.p. 68, Lovosice 2. Organizace působící v území Centrum dopravního výzkumu divize rozvoje dopravy, Thámova 7, Praha 8, Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná 1003/7, Praha 1, Zemědělská vodohospodářská správa, Velká Krajská 1, Litoměřice, Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, 2

3 ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 8, Děčín IV, RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., U Katovny, Litoměřice, Pozemkový fond ČR, Velká Dominikánská 11, Litoměřice, Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1. Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska se souhlasy a bez připomínek tyto dotčené orgány : Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, č.j. 645/2010 ze dne , Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, č.j. HSUL ÚP/LT-PREV-Če-2010, ze dne , Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem, č.j. 2010/2394/KVSU Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, č.j. 97/KP/2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j /2010/05100 ze dne Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Lesní hospodářství - Vodní hospodářství - Odpadové hospodářství Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: Obvodní báňský úřad v Mostě, č.j. 1240/10 ze dne V území je evidováno chráněné ložiskové území (dále CHLÚ) ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ Bohušovice nad Ohří a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B Bohušovice nad Ohří. Je třeba respektovat význam a ochraňovat zmíněné CHLÚ a výhradní ložisko. Zajistit vyznačení v textové a mapové části příslušné projektové dokumentace. Vyhodnocení pořizovatele: Chráněné ložiskové území, ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B jsou vyznačena v grafické části odůvodnění 2. návrhu ÚP (Koordinační výkres) a uvedena v textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP v kapitole a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem soulad s Politikou územního rozvoje ČR. Zmíněné CHLÚ i výhradní ložisko jsou územním plánem respektována. Městský úřad Litoměřice - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, č.j /10/ŠKAS/Poč, ze dne V koordinačním výkresu je třeba doplnit hranici Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín, které v tomto výkresu končí u levého břehu řeky Ohře, přičemž jeho vymezení je určeno i pravobřežní částí k hranici katastrálního území Bohušovice nad Ohří. 3

4 Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Hranice Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín bude ve výkresové části doplněna. - V legendě koordinačního výkresu požadují opravit ochranné pásmo MPR Terezín na hranice MPR Terezín. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek bereme na vědomí. V legendě koordinačního výkresu bude opraveno ochranné pásmo MPR Terezín na MPR Terezín. Grafické vyjádření bude upraveno tak, aby nedošlo k záměně jevů. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, č.j. 5122/38857 ÚP/ /44, ze dne S návrhem ÚP Bohušovice nad Ohří souhlasí. Upozorňují na respektování podmínek podaných v dokumentu č.j. 2935/ ze dne Vyhodnocení pořizovatele: Ve všech výkresech 2. návrhu ÚP bude opraveno chybné zakreslení katastrální hranice obce Hrdly čímž dojde k doplnění plochy muničního skladu v k. ú. Hrdly. Podmínky v uvedeném dokumentu tímto budou respektovány. - Souhlas se nevztahuje pro případné umístění staveb větrných elektráren. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny pozemky a objekty, ke kterým má příslušnost hospodařit MO ČR. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné plochy pro větrné elektrárny ani nejsou dotčeny pozemky nebo objekty MO ČR. - Dále zasílají pro potřeby stavebního úřadu Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, č.j. KHSUL 11135/2010, ze dne Stanovují podmínku, že konkrétní záměry pro navržené plochy výroby a skladování V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot hluku vůči navrženým plochám individuálního bydlení BI1 a BI2. Vyhodnocení pořizovatele: Do textové části 2. návrhu ÚP, bude doplněna podmínka, že konkrétní záměry pro plochy V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot vůči plochám bydlení BI1 a BI2. Do podmíněně přípustného využití bude doplněna skutečnost, že výstavba na ploše V3 bude přípustná za podmínky akustického posouzení vůči nejbližší obytné výstavbě. Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Ochrana ovzduší - Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství nemá k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - Jako pořizovatel Krajského programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Ústeckého kraje upozorňují na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 4

5 vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších změn a dodatků. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Týká se až následných stavebních řízení. Ochrana přírody a krajiny - Na dotčené lokalitě se nachází prvky regionálního ÚSES regionální biocentrum RBC 32, které je zakreslené v upřesněných hranicích. Toto upřesnění je třeba předem projednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, které má toto upřesnění v jiných hranicích. Vyhodnocení pořizovatele: Hranice regionálního biocentra RBC 32 budou v grafické části upraveny spolu s údaji o RBC 32 v textové části, aby byly v souladu se zakreslením v ÚP VÚC Litoměřice. - Na dotčeném území se nacházejí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které spadají pod ochranu dle 49 a 50 zákona č. 114/2006 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Místa jejich výskytu a ani samotné jedince není dovoleno omezovat a ohrožovat. Upozorňují, že v lokálním biokoridoru d na sever od Obce Hrdly se nachází zvláště chráněná rostlina šater svazčitý, v blízké zahrádkářské kolonii se pak nachází významná psamofilní fauna bezobratlých, výskytem vzácných brouků (střevlík Harpalus servus, nosatec Gronops inaequalis aj.) Vyhodnocení pořizovatele: Dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK) odboru životního prostředí je výskyt ladoňky vídeňské (silně ohrožená), lesáka rumělkového (silně ohrožený), ropuchy zelené (silně ohrožená), skokana skřetohlavého (kriticky ohrožený), ropuchy obecné (ohrožená) a čolka obecného (silně ohrožený) situován do plochy RBC 32, kde nejsou navržena žádná opatření. Lokalita, kde je udán výskyt lnu tenkolistého(ohrožený), se z části nachází v ochranném pásmu silniční komunikace č.iii/24048 a v ochranném pásmu dráhy (OPD) č.090 a má v územním plánu charakter orné půdy (ZO). Pro tuto plochu nejsou v 2. návrhu ÚP navrženy žádné prvky ÚSES a žádná opatření. Lokality, kde se dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ke stanovisku KÚÚK odboru životního prostředí vyskytuje šater svazčitý (silně ohrožený), jsou až na poslední uvedený výskyt součástí RBC 40, které bude po doplnění v ÚPD respektováno. Poslední uvedený výskyt této rostliny na řešeném území se nachází na sever od obce Hrdly, kde je chráněn navrženým lokálním biokoridorem LBCd. - Doporučují z hlediska zakládání lokálních prvků ÚSES se vyvarovat používání nepůvodních druhů dřevin. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedené doporučení, bez konkrétních připomínek vlastním návrhům ÚSES, bereme na vědomí. Prvky ÚSES jsou v 2. návrhu ÚP navrženy na základě projednaného a schváleného zadání ÚP - dle nadřazené ÚPD a dokumentace Plán ÚSES z roku 2003, zpracované Ing. I.M.Rothbauerem CSc., autorizovaným projektantem ÚSES. Zadavatelem a konzultantem uvedeného plánu ÚSES byl odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. - U lokálních biokoridorů c v části nad Dolánkami a d nad Hrdly, kde jsou navržena zalesňovací opatření, upozorňují, že se jedná o částečně historicky bývalé pastviny a na takovýchto lokalitách se ve veliké většině, pokud se dochovaly nezalesněné, vyskytuje množství vzácných druhů rostlin, často chráněných zákonem. Proto je nutné nezalesněné plochy bývalých pastvin nechat prověřit s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a v případě jejich výskytu respektovat jejich zákonnou ochranu a výsadbu v těchto místech v žádném případě neprovádět. 5

6 Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění KÚÚK považujeme za nadbytečné a zmatečné, neboť příslušným dotčeným orgánem k vydání stanoviska k lokálním prvkům ÚSES je MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, který k navrženým lokálním prvkům ÚSES (nejedná se o návrhy zalesnění, ale o konkrétní opatření v rámci ÚSES) nemá námitek, viz níže. - Maloplošné zvláště chráněné území ani ptačí oblast se v zájmovém území nenacházejí, na dotčeném území se nachází Evropsky významná lokalita Ohře, která je správně zakreslena v mapových podkladech. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci o výskytu ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit bereme na vědomí. - V dotčeném území se nachází Přírodní park Dolní Poohří. Z hlediska tohoto přírodního parku i z hlediska prvků ÚSES lokální úrovně, krajinného rázu, VKP, je příslušným k projednání odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci o působnosti Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí bereme na vědomí. Dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě souhlasné stanovisko bez připomínek. Ochrana zemědělského půdního fondu - Požadují dle 17a písm.a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, do vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (tabulkové části) doplnit chybějící údaje dle katastru nemovitostí, konkrétně čísla lokalit dotčených pozemkových parcel. Vyhodnocení pořizovatele: Tento požadavek bereme na vědomí. Chybějící údaje budou doplněny do textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP. Posuzování na životní prostředí - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal k návrhu zadání změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří samostatné stanovisko ze dne , č.j. 2969/08/ZPZ-SEA, č.ev /2008, s výsledkem, že návrh změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana přírody a krajiny - Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny nemají k navrženým zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám sídelní zeleně námitek ve smyslu zákonu č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - K požadavku na umístění fotovoltaické elektrárny na ploše V1 v k.ú. Bohušovice nad Ohří sdělují, že záměr považují za podmíněně přípustný s podmínkou dočasnosti dané stavby a předložení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 odst. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a s podmínkou výsadby zeleně podél vnitřní strany oplocení pozemku. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Samostatná plocha pro umístění FVE se nenavrhuje. Přípustné je pouze umístění solárních článků na stávajících stavebních objektech u ploch výroby a skladování (V). - Nesouhlasí se zalesněním plochy L1 mezi sídly Bohušovice nad Ohří a Hrdly. Vyhodnocení pořizovatele: Zalesnění plochy L1 bude vypuštěno z 2. návrhu ÚP, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ropucha zelená silně 6

7 ohrožená, skokan skřetohlavý kriticky ohrožený), kteří spadají pod ochranu dle 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve stanovené lhůtě uplatnily připomínky nebo vyjádření bez připomínek tyto ostatní orgány a organizace: Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Státní správa lesů - Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), v platném znění, není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným dotčeným orgánem, který vydává v tomto případě stanovisko je Městský úřad Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí nemá námitky k 2. návrhu ÚP. - Předložená dokumentace byla přesto prostudována a po jejím posouzení sdělují, že k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří nemají připomínek. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Vodní hospodářství - Krajský úřad Ústeckého kraje podle současně platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), není příslušným vodoprávním úřadem k vydání stanoviska k ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Příslušný dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě stanovisko bez námitek, viz výše. - Krajský úřad Ústeckého kraje se přesto dokumentací zabýval a upozorňuje na nutnost projednání staveb umisťovaných na VS1 a VS5, nacházejících se ve stanoveném záplavovém území řeky Ohře, s příslušným vodoprávním úřadem, který v souhlasu vydaném dle 17 vodního zákona případně stanoví konkrétní podmínky a omezení ve vazbě na 67 vodního zákona. Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění bereme na vědomí. Vodoprávní úřad Městského úřadu Litoměřice byl obeslán a nemá námitek. Výstavba na plochách, které budou označeny jako V1 a V5 je přípustná za podmínky realizace protipovodňových opatření, která budou navržena uvnitř těchto ploch, s ohledem na plánované stavební záměry. Upozornění je tedy v tomto případě bezpředmětné. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana ZPF Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je k vyjádření příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a jeho připomínky jsou uvedeny výše. Ochrana ovzduší Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je dotčeným orgánem Ministerstvo životního prostředí dle 43 písm. l) uplatňuje stanovisko 7

8 obsahující podmínky ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. a) k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a ve stanovené lhůtě stanovisko nezaslal. Centrum dopravního výzkumu Divize rozvoje dopravy, ,č.j /10/ROZ, (zmatečně zaslána i druhá kopie) - Lokality V3 a PO1 leží v koridoru VRT. Tento koridor je nezbytné respektovat a chránit v šířce 300 m na každou stranu od jeho osy. V koridoru VRT není možné budování trvalých staveb. Vyhodnocení pořizovatele: Povodňová opatření na ploše PO1 nejsou návrhovým stavem, ale stavem právním, neboť je již vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato připomínka je tudíž bezpředmětná. Plocha V3 se nachází severně od plánované trasy VRT v 300m ochranném pásmu, přičemž vlastní trasa je uvažována v prostoru jižně od stávající železniční trati ČD. Pro plochu V3 bude v textové části 2. návrhu ÚP doplněno podmíněně přípustné využití v ochranném pásmu VRT při vydání kladného souhlasu Ministerstva dopravy. - U lokalit zasahujících do ochranného pásma dráhy (OPD) a lokalit ležících v blízkosti OPD lokality V3,PO1,Z1,IZ1,L1,VP2, - je nezbytné respektování tohoto OPD a respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění. Stavby je třeba umisťovat mimo OPD. Využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury hrazena. Toto je třeba uvést v územním plánu jako podmínky využití dotčených ploch. Vyhodnocení pořizovatele: U ploch V3,Z1,IZ1,VP2 bude doplněna do textové části ÚP skutečnost, že výstavba v OPD je přípustná podmíněně. Plocha L1 navržená k zalesnění bude z ÚPD vypuštěna, v tomto případě je tedy připomínka bezpředmětná. Protipovodňové opatření navržené v ploše PO1 již skrze vydané stavební povolení nabylo právního stavu. Požadavek na respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb. považujeme za zmatečný, neboť se týká konkrétního umisťování staveb a nikoliv požadavků řešitelných ÚPD. RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, zn.277/10/280 ze dne Požadavek na respektování těchto skutečností v územním plánu: - Respektování stávajícího plynárenského zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: do DN m na obě strany plynovodu do DN m na obě strany plynovodu nad DN m na obě strany plynovodu Bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10 m Ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu Ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu - Zakreslení plynárenského zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP. - Při řešení územního plánu požadují dodržet: 8

9 v ochranném pásmu: může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení na trase); keře a nízkokořenné stromy je nutno vysazovat 2m od osy plynovodu na každou stranu;hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu;oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo v bezpečnostním prostoru: provádět výstavbu objektů mimo bezpečností pásmo, netýká se otevřených staveb např. parkoviště nebo skladových otevřených ploch; sklady hořlavin, čerpací stanice PHM umístit mimo bezpečnostní pásmo dále: styk zařízení RWE se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČS EN 1594; přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely; Vyhodnocení pořizovatele: Projektant převzal do 2. návrhu ÚP data o plynárenských zařízeních z územně analytických podkladů ORP Litoměřice, které byly pořízeny na základě poskytnutých dat poskytovatelem údajů o území (Severočeská plynárenská a.s. a RWE GasNet, s.r.o.) z portálu Pořizovatel konstatuje, že 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné nové plynovodní vedení. Obecné požadavky k umístění nových staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu, výsadbě stromů v ochranném pásmu apod., bez konkrétních připomínek k 2. návrhu ÚP, považujeme za bezpředmětné. Národní památkový ústav, č.j. NPÚ 302/2546/2010 ze dne Požadují zapracovat do textové části ÚP následující text: V posuzovaném územně plánovacím podkladě je nutné zohlednit také zájmy archeologické památkové péče, neboť celé území, kterého se 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří dotýká, je území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení pořizovatele: Archeologické naleziště jsou v 2. návrhu ÚP respektovány a bude doplněn text v kapitole c) odůvodnění, kde pořizovatel nechá doplnit odkaz na povinnosti vyplývající z 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. - Návrhové plochy BI2, BI3, V1 a V2, které se nacházejí v území památkového ochranného pásma Malé pevnosti s Národním hřbitovem a historickým jádrem Terezín, včetně navržených protipovodňových opatření, vidí v rozporu s podmínkami OP NKP, kdy předmětem ochrany daného území je ochrana širšího přírodně krajinného zázemí NKP včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany. Podmínky ochrany ve vnější části pásma jsou dány zvýšenou ochranou hodnot NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín a spočívá mimo jiné v ochraně: terénu, zeleně, přírodních a krajinářských prvků a významných dominant apod. širší přírodně krajinné zázemí NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany Vyhodnocení pořizovatele: Stanovisko této organizace, která není dotčeným orgánem bereme na vědomí s tím, že z hlediska předmětné územně plánovací dokumentace, tato byla kladně projednána a odsouhlasena s místně a věcně příslušným dotčeným 9

10 orgánem, kterým je MěÚ Litoměřice odbor školství, kultury, sportu a památkové péče. V případě plochy bývalého hřbitova patřící do navržené plochy VZ3 (veřejná a parková zeleň), která se nachází v MPR Terezín a kde je dotčeným orgánem MK ČR (Pozn., které své stanovisko k projednávané dokumentace neuplatnilo), respektujeme připomínku NPÚ týkající se neetičnosti umístění dětského hřiště v této části plochy VZ3 s tím, že návrh ÚPD bude po posouzení podle 51 upraven. - Požadují z nepřípustného využití ploch V Plochy výroby a skladování výroba a sklady, vypustit formulaci výroba elektrické energie s výjimkou solárních článků umístěných na stavebních objektech, neboť v území OP NKP Terezín není žádoucí umisťování FVE, ani solárních článků na stavebních objektech. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek na vypuštění textu považujeme za zmatečný, neboť dotčeným orgánem na území ochranného pásma je MěÚ Litoměřice odbor kultury, školství, sportu a památkové péče, který v tomto případě vydal stanovisko, viz výše. Ve stanovené lhůtě uplatnili připomínky (zmatečně, neboť podle 50 odst. 2 stavebního zákona se v této etapě koná společné jednání s dotčenými orgány, krajem a sousedními obcemi): Ing Vlasta Helclová, Ing. Václav Helcl, Masarykova 272, Bohušovice nad Ohří, dopisem ze dne , bez č.j. Uplatnili připomínky k návrhu protipovodňových opatření, na které pořizovatel odpoví sdělením o možnosti tyto uplatnit až ve fázi řízení o návrhu podle 52. Ad II./ Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. Konstatujeme, že všechny požadavky vyplývající pro území obce z širších vztahů byly ve zpracovaném návrhu územního plánu zohledněny. V řešeném území je respektována veškerá nadřazená veřejná infrastruktura (a to včetně OP). V případě ostatních nadřazených limitů jsou v řešeném území z hlediska širších vztahů respektovány veškeré nadřazené systémy ekologické stability, biokoridor nadregionálního významu K 10 řeka Labe, nadřazené trasy dopravní infrastruktury, včetně již realizovaného záměru dálničního přivaděče pro Litoměřice a silničního mostu a koridory technické infrastruktury nadmístního významu, stávající hlavní telekomunikační kabel, ochranné pásmo MPR Litoměřice nazvané v dokumentaci VÚC jako velkoplošné ochranné pásmo, hranice záplavových území, hranice CHOPAV Severočeská křída, nevýhradní ložisko a prognózní zdroj nerostných surovin. Limity byly převzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice schválený usnesením vlády ČR č. 110 dne , a od upravený podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Ad III./ Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením Vlády ČR č.929 ze dne Pořizovatel prověřil soulad zpracované územně plánovací dokumentace s touto nadřazenou dokumentací a konstatuje, že : 10

11 Zpracovaný návrh územního plánu Bohušovice nad Ohří není v rozporu se žádnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje uvedenými v kapitole 2.2 Republikové priority, na některé z bodů, kterých se řešení ÚP Bohušovice nad Ohří, pak reaguje podrobněji takto: bod 14) Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Město Bohušovice nad Ohří se nachází převážně v záplavovém území řeky Ohře. Městem prochází také hranice MPR Terezín. Rozsah zastavitelných ploch je tedy relativně malý a nedochází k výraznému zásahu do urbanistické struktury sídla a území. bod 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). V sídle Hrdly projektant navrhuje s ohledem na stávající urbanistické členění sídla plochu smíšenou obytnou SV1, která se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a silnicí II/608. bod 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Z důvodu velmi omezených možností byly navržené plochy pro budoucí výstavbu projektantem umístěny tak, aby navazovaly na severní část sídla Bohušovice nad Ohří a nacházejí se tedy v záplavovém území Q20 řeky Ohře. Umístění je možné z důvodu výstavby protipovodňového opatření v této lokalitě, pro které již bylo vydáno stavební povolení. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) nebyly dosud vydány. Dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo zadání ZÚR a v současné době se připravuje řízení o návrhu ZÚR dle 39 stavebního zákona.. Do doby vydání ZÚR platí Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice, schválený usnesením vlády ČR č. 110 ze dne a upravený od podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Pro zpracování územně plánovací dokumentace vyplývá respektovat: nadřazené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES): - nadregionální a regionální biocentrum č.32 Brňanský luh, - regionální biocentrum č.40 Mrchový kopec (Trávčický les), - nadregionální biokoridor Ohře vymezený profilem řeky, vedení nadmístní technické infrastruktury, chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, vysokorychlostní trať chráněné ložiskové území štěrkopísků ochranné pásmo národní kulturní památky Malá pevnost s národním hřbitovem a souborem kulturních památek v historickém jádru města Terezín. Ad IV./ Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. Žádná ze sousedních obcí se k projednávanému návrhu územního plánu se písemně nevyjádřila a neuplatnila žádnou připomínku, kterou by bylo nutné ve zpracovávané územně plánovací dokumentaci zohledňovat. 11

12 Ad V./ Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. Z hlediska vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území byl posuzován první návrh ÚP (text uvedený v kapitolách 1. a 6. výše), jehož výsledek však nebyl ukončen žádostí o stanovisko krajského úřadu podle 51. V rámci 2. návrhu nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno, neboť: - Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje potvrdil ve stanovisku ze dne č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, že 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. (Pozn. pořizovatele: Na záměr podléhající podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovacímu řízení konkrétně pro plochu V1 byla v rámci zpracování 2. změny ÚPN SÚ zpracována dokumentace SEA, přičemž závěry zjišťovacího řízení byly převzaty do návrhu nového ÚP). - Z hlediska ochrany přírody a krajiny vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu dne pod č.j. 1107/60731/ZPZ/2008/UP-056 stanovisko, ve kterém se píše, cituji: Návrh nebude mít v souladu s 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ad VI./ Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy: V průběhu procesu projednávání byly negativní vlivy na výše uvedené lokality vyloučeny, a proto tento bod považujeme za bezpředmětný. Ad VII./ Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno: Vyjádření nebylo a nemohlo být vydáno vzhledem ke skutečnosti, že Rada obcí pro udržitelný rozvoj území nebyla a není ve správním obvodu naší obce s rozšířenou působností, ve smyslu ustanovení 9 stavebního zákona zřízena. 12

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Květen 2011 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE: A. ZMĚNA Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

ZADÁNÍ Změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRATONOHY

ZADÁNÍ Změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRATONOHY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZADÁNÍ Změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRATONOHY - návrh k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta,

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Nabytí účinnosti: 28.12.2012 Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Listopad 2012 OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Výkres základního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ) Telnice Zastupitelstvo obce Telnice, příslušné podle 6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad

Více