Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří"

Transkript

1 Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Na základě ustanovení 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), pořizovatel výše uvedeného územního plánu vypracoval v souladu s ustanovením 12 odst. 1, písm. a-e) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zprávu o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří s tímto obsahem : I. Průběh procesu projednávání dokumentace. II. Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. III. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. IV. Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. V. Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. VI. Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy. VII. Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno. Ad I./ Průběh procesu projednávání územně plánovací dokumentace Zastupitelstvo města Bohušovice nad Ohří rozhodlo na svém zasedání dne o zpracování 2. návrhu ÚP. Určeným zastupitelem byl určen starosta města Ivo Hynl. Zpracování 2. návrhu ÚP město zadalo u projektanta Ing. Stanislava Zemana ČKA , AUA Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6. Na základě projektantem předaného 2. návrhu ÚP úřad územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této územně plánovací dokumentace (dále jen,,úpd ) podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Bohušovice nad Ohří, sousedním obcím a organizacím působícím v území dopisem ze dne č.j /10/ROZ/ZK1. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do včetně. Zároveň dotčené orgány, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Bohušovice nad Ohří a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že 2. návrh ÚP, včetně odůvodnění, bude vystaven na této internetové adrese: O prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nepožádal žádný dotčený orgán.

2 V rámci nařízeného společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, krajský úřad, Město Bohušovice nad Ohří, sousední obce a organizace působící v území: Dotčené orgány Ministerstvo dopravy, odbor strategie, nábř.l.svobody 12/1222, PO BOX 9, Praha 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 1, Praha 1 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Velká Krajská 1, Litoměřice Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Mírové nám. 36, Ústí nad Labem 1 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - odbor územního plánování a stavebního řádu - odbor životního prostředí a zemědělství - odbor dopravy a silničního hospodářství - odbor kultury a památkové péče Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, Mírové nám. 35, Litoměřice Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997, Litoměřice ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, W. Churchilla 12, Ústí nad Labem Obvodní báňský úřad v Mostě, U města Chersonu 1429, Most Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, Praha Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, Litoměřice - odbor životního prostředí - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Obec, pro kterou se územní plán pořizuje Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 42, Bohušovice nad Ohří. Sousední obce Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín, Obec Travčice, č.p. 150, Litoměřice, Obec Oleško, č.p. 2, Litoměřice, Obec Hrobce, č.p. 14, Hrobce, Obec Dolánky, č.p. 31, Roudnice nad Labem, Obec Brňany, č.p. 93, Litoměřice, Obec Keblice, č.p. 68, Lovosice 2. Organizace působící v území Centrum dopravního výzkumu divize rozvoje dopravy, Thámova 7, Praha 8, Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná 1003/7, Praha 1, Zemědělská vodohospodářská správa, Velká Krajská 1, Litoměřice, Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, 2

3 ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 8, Děčín IV, RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., U Katovny, Litoměřice, Pozemkový fond ČR, Velká Dominikánská 11, Litoměřice, Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1. Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska se souhlasy a bez připomínek tyto dotčené orgány : Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, č.j. 645/2010 ze dne , Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, č.j. HSUL ÚP/LT-PREV-Če-2010, ze dne , Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem, č.j. 2010/2394/KVSU Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, č.j. 97/KP/2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j /2010/05100 ze dne Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Lesní hospodářství - Vodní hospodářství - Odpadové hospodářství Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: Obvodní báňský úřad v Mostě, č.j. 1240/10 ze dne V území je evidováno chráněné ložiskové území (dále CHLÚ) ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ Bohušovice nad Ohří a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B Bohušovice nad Ohří. Je třeba respektovat význam a ochraňovat zmíněné CHLÚ a výhradní ložisko. Zajistit vyznačení v textové a mapové části příslušné projektové dokumentace. Vyhodnocení pořizovatele: Chráněné ložiskové území, ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B jsou vyznačena v grafické části odůvodnění 2. návrhu ÚP (Koordinační výkres) a uvedena v textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP v kapitole a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem soulad s Politikou územního rozvoje ČR. Zmíněné CHLÚ i výhradní ložisko jsou územním plánem respektována. Městský úřad Litoměřice - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, č.j /10/ŠKAS/Poč, ze dne V koordinačním výkresu je třeba doplnit hranici Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín, které v tomto výkresu končí u levého břehu řeky Ohře, přičemž jeho vymezení je určeno i pravobřežní částí k hranici katastrálního území Bohušovice nad Ohří. 3

4 Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Hranice Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín bude ve výkresové části doplněna. - V legendě koordinačního výkresu požadují opravit ochranné pásmo MPR Terezín na hranice MPR Terezín. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek bereme na vědomí. V legendě koordinačního výkresu bude opraveno ochranné pásmo MPR Terezín na MPR Terezín. Grafické vyjádření bude upraveno tak, aby nedošlo k záměně jevů. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, č.j. 5122/38857 ÚP/ /44, ze dne S návrhem ÚP Bohušovice nad Ohří souhlasí. Upozorňují na respektování podmínek podaných v dokumentu č.j. 2935/ ze dne Vyhodnocení pořizovatele: Ve všech výkresech 2. návrhu ÚP bude opraveno chybné zakreslení katastrální hranice obce Hrdly čímž dojde k doplnění plochy muničního skladu v k. ú. Hrdly. Podmínky v uvedeném dokumentu tímto budou respektovány. - Souhlas se nevztahuje pro případné umístění staveb větrných elektráren. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny pozemky a objekty, ke kterým má příslušnost hospodařit MO ČR. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné plochy pro větrné elektrárny ani nejsou dotčeny pozemky nebo objekty MO ČR. - Dále zasílají pro potřeby stavebního úřadu Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, č.j. KHSUL 11135/2010, ze dne Stanovují podmínku, že konkrétní záměry pro navržené plochy výroby a skladování V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot hluku vůči navrženým plochám individuálního bydlení BI1 a BI2. Vyhodnocení pořizovatele: Do textové části 2. návrhu ÚP, bude doplněna podmínka, že konkrétní záměry pro plochy V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot vůči plochám bydlení BI1 a BI2. Do podmíněně přípustného využití bude doplněna skutečnost, že výstavba na ploše V3 bude přípustná za podmínky akustického posouzení vůči nejbližší obytné výstavbě. Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Ochrana ovzduší - Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství nemá k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - Jako pořizovatel Krajského programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Ústeckého kraje upozorňují na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 4

5 vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších změn a dodatků. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Týká se až následných stavebních řízení. Ochrana přírody a krajiny - Na dotčené lokalitě se nachází prvky regionálního ÚSES regionální biocentrum RBC 32, které je zakreslené v upřesněných hranicích. Toto upřesnění je třeba předem projednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, které má toto upřesnění v jiných hranicích. Vyhodnocení pořizovatele: Hranice regionálního biocentra RBC 32 budou v grafické části upraveny spolu s údaji o RBC 32 v textové části, aby byly v souladu se zakreslením v ÚP VÚC Litoměřice. - Na dotčeném území se nacházejí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které spadají pod ochranu dle 49 a 50 zákona č. 114/2006 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Místa jejich výskytu a ani samotné jedince není dovoleno omezovat a ohrožovat. Upozorňují, že v lokálním biokoridoru d na sever od Obce Hrdly se nachází zvláště chráněná rostlina šater svazčitý, v blízké zahrádkářské kolonii se pak nachází významná psamofilní fauna bezobratlých, výskytem vzácných brouků (střevlík Harpalus servus, nosatec Gronops inaequalis aj.) Vyhodnocení pořizovatele: Dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK) odboru životního prostředí je výskyt ladoňky vídeňské (silně ohrožená), lesáka rumělkového (silně ohrožený), ropuchy zelené (silně ohrožená), skokana skřetohlavého (kriticky ohrožený), ropuchy obecné (ohrožená) a čolka obecného (silně ohrožený) situován do plochy RBC 32, kde nejsou navržena žádná opatření. Lokalita, kde je udán výskyt lnu tenkolistého(ohrožený), se z části nachází v ochranném pásmu silniční komunikace č.iii/24048 a v ochranném pásmu dráhy (OPD) č.090 a má v územním plánu charakter orné půdy (ZO). Pro tuto plochu nejsou v 2. návrhu ÚP navrženy žádné prvky ÚSES a žádná opatření. Lokality, kde se dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ke stanovisku KÚÚK odboru životního prostředí vyskytuje šater svazčitý (silně ohrožený), jsou až na poslední uvedený výskyt součástí RBC 40, které bude po doplnění v ÚPD respektováno. Poslední uvedený výskyt této rostliny na řešeném území se nachází na sever od obce Hrdly, kde je chráněn navrženým lokálním biokoridorem LBCd. - Doporučují z hlediska zakládání lokálních prvků ÚSES se vyvarovat používání nepůvodních druhů dřevin. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedené doporučení, bez konkrétních připomínek vlastním návrhům ÚSES, bereme na vědomí. Prvky ÚSES jsou v 2. návrhu ÚP navrženy na základě projednaného a schváleného zadání ÚP - dle nadřazené ÚPD a dokumentace Plán ÚSES z roku 2003, zpracované Ing. I.M.Rothbauerem CSc., autorizovaným projektantem ÚSES. Zadavatelem a konzultantem uvedeného plánu ÚSES byl odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. - U lokálních biokoridorů c v části nad Dolánkami a d nad Hrdly, kde jsou navržena zalesňovací opatření, upozorňují, že se jedná o částečně historicky bývalé pastviny a na takovýchto lokalitách se ve veliké většině, pokud se dochovaly nezalesněné, vyskytuje množství vzácných druhů rostlin, často chráněných zákonem. Proto je nutné nezalesněné plochy bývalých pastvin nechat prověřit s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a v případě jejich výskytu respektovat jejich zákonnou ochranu a výsadbu v těchto místech v žádném případě neprovádět. 5

6 Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění KÚÚK považujeme za nadbytečné a zmatečné, neboť příslušným dotčeným orgánem k vydání stanoviska k lokálním prvkům ÚSES je MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, který k navrženým lokálním prvkům ÚSES (nejedná se o návrhy zalesnění, ale o konkrétní opatření v rámci ÚSES) nemá námitek, viz níže. - Maloplošné zvláště chráněné území ani ptačí oblast se v zájmovém území nenacházejí, na dotčeném území se nachází Evropsky významná lokalita Ohře, která je správně zakreslena v mapových podkladech. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci o výskytu ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit bereme na vědomí. - V dotčeném území se nachází Přírodní park Dolní Poohří. Z hlediska tohoto přírodního parku i z hlediska prvků ÚSES lokální úrovně, krajinného rázu, VKP, je příslušným k projednání odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci o působnosti Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí bereme na vědomí. Dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě souhlasné stanovisko bez připomínek. Ochrana zemědělského půdního fondu - Požadují dle 17a písm.a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, do vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (tabulkové části) doplnit chybějící údaje dle katastru nemovitostí, konkrétně čísla lokalit dotčených pozemkových parcel. Vyhodnocení pořizovatele: Tento požadavek bereme na vědomí. Chybějící údaje budou doplněny do textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP. Posuzování na životní prostředí - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal k návrhu zadání změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří samostatné stanovisko ze dne , č.j. 2969/08/ZPZ-SEA, č.ev /2008, s výsledkem, že návrh změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana přírody a krajiny - Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny nemají k navrženým zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám sídelní zeleně námitek ve smyslu zákonu č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - K požadavku na umístění fotovoltaické elektrárny na ploše V1 v k.ú. Bohušovice nad Ohří sdělují, že záměr považují za podmíněně přípustný s podmínkou dočasnosti dané stavby a předložení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 odst. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a s podmínkou výsadby zeleně podél vnitřní strany oplocení pozemku. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Samostatná plocha pro umístění FVE se nenavrhuje. Přípustné je pouze umístění solárních článků na stávajících stavebních objektech u ploch výroby a skladování (V). - Nesouhlasí se zalesněním plochy L1 mezi sídly Bohušovice nad Ohří a Hrdly. Vyhodnocení pořizovatele: Zalesnění plochy L1 bude vypuštěno z 2. návrhu ÚP, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ropucha zelená silně 6

7 ohrožená, skokan skřetohlavý kriticky ohrožený), kteří spadají pod ochranu dle 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve stanovené lhůtě uplatnily připomínky nebo vyjádření bez připomínek tyto ostatní orgány a organizace: Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Státní správa lesů - Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), v platném znění, není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným dotčeným orgánem, který vydává v tomto případě stanovisko je Městský úřad Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí nemá námitky k 2. návrhu ÚP. - Předložená dokumentace byla přesto prostudována a po jejím posouzení sdělují, že k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří nemají připomínek. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Vodní hospodářství - Krajský úřad Ústeckého kraje podle současně platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), není příslušným vodoprávním úřadem k vydání stanoviska k ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Příslušný dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě stanovisko bez námitek, viz výše. - Krajský úřad Ústeckého kraje se přesto dokumentací zabýval a upozorňuje na nutnost projednání staveb umisťovaných na VS1 a VS5, nacházejících se ve stanoveném záplavovém území řeky Ohře, s příslušným vodoprávním úřadem, který v souhlasu vydaném dle 17 vodního zákona případně stanoví konkrétní podmínky a omezení ve vazbě na 67 vodního zákona. Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění bereme na vědomí. Vodoprávní úřad Městského úřadu Litoměřice byl obeslán a nemá námitek. Výstavba na plochách, které budou označeny jako V1 a V5 je přípustná za podmínky realizace protipovodňových opatření, která budou navržena uvnitř těchto ploch, s ohledem na plánované stavební záměry. Upozornění je tedy v tomto případě bezpředmětné. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana ZPF Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je k vyjádření příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a jeho připomínky jsou uvedeny výše. Ochrana ovzduší Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je dotčeným orgánem Ministerstvo životního prostředí dle 43 písm. l) uplatňuje stanovisko 7

8 obsahující podmínky ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. a) k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a ve stanovené lhůtě stanovisko nezaslal. Centrum dopravního výzkumu Divize rozvoje dopravy, ,č.j /10/ROZ, (zmatečně zaslána i druhá kopie) - Lokality V3 a PO1 leží v koridoru VRT. Tento koridor je nezbytné respektovat a chránit v šířce 300 m na každou stranu od jeho osy. V koridoru VRT není možné budování trvalých staveb. Vyhodnocení pořizovatele: Povodňová opatření na ploše PO1 nejsou návrhovým stavem, ale stavem právním, neboť je již vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato připomínka je tudíž bezpředmětná. Plocha V3 se nachází severně od plánované trasy VRT v 300m ochranném pásmu, přičemž vlastní trasa je uvažována v prostoru jižně od stávající železniční trati ČD. Pro plochu V3 bude v textové části 2. návrhu ÚP doplněno podmíněně přípustné využití v ochranném pásmu VRT při vydání kladného souhlasu Ministerstva dopravy. - U lokalit zasahujících do ochranného pásma dráhy (OPD) a lokalit ležících v blízkosti OPD lokality V3,PO1,Z1,IZ1,L1,VP2, - je nezbytné respektování tohoto OPD a respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění. Stavby je třeba umisťovat mimo OPD. Využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury hrazena. Toto je třeba uvést v územním plánu jako podmínky využití dotčených ploch. Vyhodnocení pořizovatele: U ploch V3,Z1,IZ1,VP2 bude doplněna do textové části ÚP skutečnost, že výstavba v OPD je přípustná podmíněně. Plocha L1 navržená k zalesnění bude z ÚPD vypuštěna, v tomto případě je tedy připomínka bezpředmětná. Protipovodňové opatření navržené v ploše PO1 již skrze vydané stavební povolení nabylo právního stavu. Požadavek na respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb. považujeme za zmatečný, neboť se týká konkrétního umisťování staveb a nikoliv požadavků řešitelných ÚPD. RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, zn.277/10/280 ze dne Požadavek na respektování těchto skutečností v územním plánu: - Respektování stávajícího plynárenského zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: do DN m na obě strany plynovodu do DN m na obě strany plynovodu nad DN m na obě strany plynovodu Bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10 m Ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu Ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu - Zakreslení plynárenského zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP. - Při řešení územního plánu požadují dodržet: 8

9 v ochranném pásmu: může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení na trase); keře a nízkokořenné stromy je nutno vysazovat 2m od osy plynovodu na každou stranu;hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu;oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo v bezpečnostním prostoru: provádět výstavbu objektů mimo bezpečností pásmo, netýká se otevřených staveb např. parkoviště nebo skladových otevřených ploch; sklady hořlavin, čerpací stanice PHM umístit mimo bezpečnostní pásmo dále: styk zařízení RWE se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČS EN 1594; přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely; Vyhodnocení pořizovatele: Projektant převzal do 2. návrhu ÚP data o plynárenských zařízeních z územně analytických podkladů ORP Litoměřice, které byly pořízeny na základě poskytnutých dat poskytovatelem údajů o území (Severočeská plynárenská a.s. a RWE GasNet, s.r.o.) z portálu Pořizovatel konstatuje, že 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné nové plynovodní vedení. Obecné požadavky k umístění nových staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu, výsadbě stromů v ochranném pásmu apod., bez konkrétních připomínek k 2. návrhu ÚP, považujeme za bezpředmětné. Národní památkový ústav, č.j. NPÚ 302/2546/2010 ze dne Požadují zapracovat do textové části ÚP následující text: V posuzovaném územně plánovacím podkladě je nutné zohlednit také zájmy archeologické památkové péče, neboť celé území, kterého se 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří dotýká, je území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení pořizovatele: Archeologické naleziště jsou v 2. návrhu ÚP respektovány a bude doplněn text v kapitole c) odůvodnění, kde pořizovatel nechá doplnit odkaz na povinnosti vyplývající z 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. - Návrhové plochy BI2, BI3, V1 a V2, které se nacházejí v území památkového ochranného pásma Malé pevnosti s Národním hřbitovem a historickým jádrem Terezín, včetně navržených protipovodňových opatření, vidí v rozporu s podmínkami OP NKP, kdy předmětem ochrany daného území je ochrana širšího přírodně krajinného zázemí NKP včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany. Podmínky ochrany ve vnější části pásma jsou dány zvýšenou ochranou hodnot NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín a spočívá mimo jiné v ochraně: terénu, zeleně, přírodních a krajinářských prvků a významných dominant apod. širší přírodně krajinné zázemí NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany Vyhodnocení pořizovatele: Stanovisko této organizace, která není dotčeným orgánem bereme na vědomí s tím, že z hlediska předmětné územně plánovací dokumentace, tato byla kladně projednána a odsouhlasena s místně a věcně příslušným dotčeným 9

10 orgánem, kterým je MěÚ Litoměřice odbor školství, kultury, sportu a památkové péče. V případě plochy bývalého hřbitova patřící do navržené plochy VZ3 (veřejná a parková zeleň), která se nachází v MPR Terezín a kde je dotčeným orgánem MK ČR (Pozn., které své stanovisko k projednávané dokumentace neuplatnilo), respektujeme připomínku NPÚ týkající se neetičnosti umístění dětského hřiště v této části plochy VZ3 s tím, že návrh ÚPD bude po posouzení podle 51 upraven. - Požadují z nepřípustného využití ploch V Plochy výroby a skladování výroba a sklady, vypustit formulaci výroba elektrické energie s výjimkou solárních článků umístěných na stavebních objektech, neboť v území OP NKP Terezín není žádoucí umisťování FVE, ani solárních článků na stavebních objektech. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek na vypuštění textu považujeme za zmatečný, neboť dotčeným orgánem na území ochranného pásma je MěÚ Litoměřice odbor kultury, školství, sportu a památkové péče, který v tomto případě vydal stanovisko, viz výše. Ve stanovené lhůtě uplatnili připomínky (zmatečně, neboť podle 50 odst. 2 stavebního zákona se v této etapě koná společné jednání s dotčenými orgány, krajem a sousedními obcemi): Ing Vlasta Helclová, Ing. Václav Helcl, Masarykova 272, Bohušovice nad Ohří, dopisem ze dne , bez č.j. Uplatnili připomínky k návrhu protipovodňových opatření, na které pořizovatel odpoví sdělením o možnosti tyto uplatnit až ve fázi řízení o návrhu podle 52. Ad II./ Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. Konstatujeme, že všechny požadavky vyplývající pro území obce z širších vztahů byly ve zpracovaném návrhu územního plánu zohledněny. V řešeném území je respektována veškerá nadřazená veřejná infrastruktura (a to včetně OP). V případě ostatních nadřazených limitů jsou v řešeném území z hlediska širších vztahů respektovány veškeré nadřazené systémy ekologické stability, biokoridor nadregionálního významu K 10 řeka Labe, nadřazené trasy dopravní infrastruktury, včetně již realizovaného záměru dálničního přivaděče pro Litoměřice a silničního mostu a koridory technické infrastruktury nadmístního významu, stávající hlavní telekomunikační kabel, ochranné pásmo MPR Litoměřice nazvané v dokumentaci VÚC jako velkoplošné ochranné pásmo, hranice záplavových území, hranice CHOPAV Severočeská křída, nevýhradní ložisko a prognózní zdroj nerostných surovin. Limity byly převzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice schválený usnesením vlády ČR č. 110 dne , a od upravený podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Ad III./ Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením Vlády ČR č.929 ze dne Pořizovatel prověřil soulad zpracované územně plánovací dokumentace s touto nadřazenou dokumentací a konstatuje, že : 10

11 Zpracovaný návrh územního plánu Bohušovice nad Ohří není v rozporu se žádnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje uvedenými v kapitole 2.2 Republikové priority, na některé z bodů, kterých se řešení ÚP Bohušovice nad Ohří, pak reaguje podrobněji takto: bod 14) Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Město Bohušovice nad Ohří se nachází převážně v záplavovém území řeky Ohře. Městem prochází také hranice MPR Terezín. Rozsah zastavitelných ploch je tedy relativně malý a nedochází k výraznému zásahu do urbanistické struktury sídla a území. bod 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). V sídle Hrdly projektant navrhuje s ohledem na stávající urbanistické členění sídla plochu smíšenou obytnou SV1, která se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a silnicí II/608. bod 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Z důvodu velmi omezených možností byly navržené plochy pro budoucí výstavbu projektantem umístěny tak, aby navazovaly na severní část sídla Bohušovice nad Ohří a nacházejí se tedy v záplavovém území Q20 řeky Ohře. Umístění je možné z důvodu výstavby protipovodňového opatření v této lokalitě, pro které již bylo vydáno stavební povolení. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) nebyly dosud vydány. Dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo zadání ZÚR a v současné době se připravuje řízení o návrhu ZÚR dle 39 stavebního zákona.. Do doby vydání ZÚR platí Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice, schválený usnesením vlády ČR č. 110 ze dne a upravený od podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Pro zpracování územně plánovací dokumentace vyplývá respektovat: nadřazené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES): - nadregionální a regionální biocentrum č.32 Brňanský luh, - regionální biocentrum č.40 Mrchový kopec (Trávčický les), - nadregionální biokoridor Ohře vymezený profilem řeky, vedení nadmístní technické infrastruktury, chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, vysokorychlostní trať chráněné ložiskové území štěrkopísků ochranné pásmo národní kulturní památky Malá pevnost s národním hřbitovem a souborem kulturních památek v historickém jádru města Terezín. Ad IV./ Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. Žádná ze sousedních obcí se k projednávanému návrhu územního plánu se písemně nevyjádřila a neuplatnila žádnou připomínku, kterou by bylo nutné ve zpracovávané územně plánovací dokumentaci zohledňovat. 11

12 Ad V./ Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. Z hlediska vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území byl posuzován první návrh ÚP (text uvedený v kapitolách 1. a 6. výše), jehož výsledek však nebyl ukončen žádostí o stanovisko krajského úřadu podle 51. V rámci 2. návrhu nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno, neboť: - Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje potvrdil ve stanovisku ze dne č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, že 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. (Pozn. pořizovatele: Na záměr podléhající podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovacímu řízení konkrétně pro plochu V1 byla v rámci zpracování 2. změny ÚPN SÚ zpracována dokumentace SEA, přičemž závěry zjišťovacího řízení byly převzaty do návrhu nového ÚP). - Z hlediska ochrany přírody a krajiny vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu dne pod č.j. 1107/60731/ZPZ/2008/UP-056 stanovisko, ve kterém se píše, cituji: Návrh nebude mít v souladu s 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ad VI./ Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy: V průběhu procesu projednávání byly negativní vlivy na výše uvedené lokality vyloučeny, a proto tento bod považujeme za bezpředmětný. Ad VII./ Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno: Vyjádření nebylo a nemohlo být vydáno vzhledem ke skutečnosti, že Rada obcí pro udržitelný rozvoj území nebyla a není ve správním obvodu naší obce s rozšířenou působností, ve smyslu ustanovení 9 stavebního zákona zřízena. 12

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ PODLE 53 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY

Více

Z P R Á V A o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání Změny č. 7 Územního plánu města Štětí

Z P R Á V A o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání Změny č. 7 Územního plánu města Štětí Z P R Á V A o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání Změny č. 7 Územního plánu města Štětí Zpracoval: Městský úřad Štětí Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Únor 2012 Zastupitelstvo

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Jindřichov jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem Stanoviska dotčených orgánů 1. Č.j. MUCL/94442/2013 Městský úřad Česká Lípa Orgán

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Nabytí účinnosti: 28.12.2012 Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Listopad 2012 OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Výkres základního

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání Č.j.: VÚP/490/12/69 326/1a Dle seznamu Územní plán sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 10 návrh zadání, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle znění pozdějších předpisů (dále

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více