Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří"

Transkript

1 Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Na základě ustanovení 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), pořizovatel výše uvedeného územního plánu vypracoval v souladu s ustanovením 12 odst. 1, písm. a-e) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zprávu o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří s tímto obsahem : I. Průběh procesu projednávání dokumentace. II. Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. III. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. IV. Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. V. Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. VI. Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy. VII. Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno. Ad I./ Průběh procesu projednávání územně plánovací dokumentace Zastupitelstvo města Bohušovice nad Ohří rozhodlo na svém zasedání dne o zpracování 2. návrhu ÚP. Určeným zastupitelem byl určen starosta města Ivo Hynl. Zpracování 2. návrhu ÚP město zadalo u projektanta Ing. Stanislava Zemana ČKA , AUA Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6. Na základě projektantem předaného 2. návrhu ÚP úřad územního plánování oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této územně plánovací dokumentace (dále jen,,úpd ) podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Bohušovice nad Ohří, sousedním obcím a organizacím působícím v území dopisem ze dne č.j /10/ROZ/ZK1. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do včetně. Zároveň dotčené orgány, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Bohušovice nad Ohří a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že 2. návrh ÚP, včetně odůvodnění, bude vystaven na této internetové adrese: O prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska nepožádal žádný dotčený orgán.

2 V rámci nařízeného společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, krajský úřad, Město Bohušovice nad Ohří, sousední obce a organizace působící v území: Dotčené orgány Ministerstvo dopravy, odbor strategie, nábř.l.svobody 12/1222, PO BOX 9, Praha 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 1, Praha 1 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, Velká Krajská 1, Litoměřice Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Mírové nám. 36, Ústí nad Labem 1 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - odbor územního plánování a stavebního řádu - odbor životního prostředí a zemědělství - odbor dopravy a silničního hospodářství - odbor kultury a památkové péče Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, Mírové nám. 35, Litoměřice Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997, Litoměřice ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, W. Churchilla 12, Ústí nad Labem Obvodní báňský úřad v Mostě, U města Chersonu 1429, Most Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, Praha Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, Litoměřice - odbor životního prostředí - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Obec, pro kterou se územní plán pořizuje Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 42, Bohušovice nad Ohří. Sousední obce Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín, Obec Travčice, č.p. 150, Litoměřice, Obec Oleško, č.p. 2, Litoměřice, Obec Hrobce, č.p. 14, Hrobce, Obec Dolánky, č.p. 31, Roudnice nad Labem, Obec Brňany, č.p. 93, Litoměřice, Obec Keblice, č.p. 68, Lovosice 2. Organizace působící v území Centrum dopravního výzkumu divize rozvoje dopravy, Thámova 7, Praha 8, Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná 1003/7, Praha 1, Zemědělská vodohospodářská správa, Velká Krajská 1, Litoměřice, Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, 2

3 ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 8, Děčín IV, RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., U Katovny, Litoměřice, Pozemkový fond ČR, Velká Dominikánská 11, Litoměřice, Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1. Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska se souhlasy a bez připomínek tyto dotčené orgány : Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad, č.j. 645/2010 ze dne , Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, č.j. HSUL ÚP/LT-PREV-Če-2010, ze dne , Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, Ústí nad Labem, č.j. 2010/2394/KVSU Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, č.j. 97/KP/2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu, č.j /2010/05100 ze dne Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Lesní hospodářství - Vodní hospodářství - Odpadové hospodářství Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: Obvodní báňský úřad v Mostě, č.j. 1240/10 ze dne V území je evidováno chráněné ložiskové území (dále CHLÚ) ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ Bohušovice nad Ohří a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B Bohušovice nad Ohří. Je třeba respektovat význam a ochraňovat zmíněné CHLÚ a výhradní ložisko. Zajistit vyznačení v textové a mapové části příslušné projektové dokumentace. Vyhodnocení pořizovatele: Chráněné ložiskové území, ložiska štěrkopísku zn. CHLÚ a výhradní ložisko štěrkopísku zn. B jsou vyznačena v grafické části odůvodnění 2. návrhu ÚP (Koordinační výkres) a uvedena v textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP v kapitole a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem soulad s Politikou územního rozvoje ČR. Zmíněné CHLÚ i výhradní ložisko jsou územním plánem respektována. Městský úřad Litoměřice - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, č.j /10/ŠKAS/Poč, ze dne V koordinačním výkresu je třeba doplnit hranici Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín, které v tomto výkresu končí u levého břehu řeky Ohře, přičemž jeho vymezení je určeno i pravobřežní částí k hranici katastrálního území Bohušovice nad Ohří. 3

4 Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Hranice Památkového ochranného pásma NKP Malá pevnost s Národním Hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín bude ve výkresové části doplněna. - V legendě koordinačního výkresu požadují opravit ochranné pásmo MPR Terezín na hranice MPR Terezín. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek bereme na vědomí. V legendě koordinačního výkresu bude opraveno ochranné pásmo MPR Terezín na MPR Terezín. Grafické vyjádření bude upraveno tak, aby nedošlo k záměně jevů. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, odd. ochrany územních zájmů, č.j. 5122/38857 ÚP/ /44, ze dne S návrhem ÚP Bohušovice nad Ohří souhlasí. Upozorňují na respektování podmínek podaných v dokumentu č.j. 2935/ ze dne Vyhodnocení pořizovatele: Ve všech výkresech 2. návrhu ÚP bude opraveno chybné zakreslení katastrální hranice obce Hrdly čímž dojde k doplnění plochy muničního skladu v k. ú. Hrdly. Podmínky v uvedeném dokumentu tímto budou respektovány. - Souhlas se nevztahuje pro případné umístění staveb větrných elektráren. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny pozemky a objekty, ke kterým má příslušnost hospodařit MO ČR. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné plochy pro větrné elektrárny ani nejsou dotčeny pozemky nebo objekty MO ČR. - Dále zasílají pro potřeby stavebního úřadu Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, č.j. KHSUL 11135/2010, ze dne Stanovují podmínku, že konkrétní záměry pro navržené plochy výroby a skladování V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot hluku vůči navrženým plochám individuálního bydlení BI1 a BI2. Vyhodnocení pořizovatele: Do textové části 2. návrhu ÚP, bude doplněna podmínka, že konkrétní záměry pro plochy V2 a V5 budou předem doloženy hlukovým posouzením k prokázání podlimitních hodnot vůči plochám bydlení BI1 a BI2. Do podmíněně přípustného využití bude doplněna skutečnost, že výstavba na ploše V3 bude přípustná za podmínky akustického posouzení vůči nejbližší obytné výstavbě. Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Ochrana ovzduší - Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství nemá k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - Jako pořizovatel Krajského programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Ústeckého kraje upozorňují na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 4

5 vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších změn a dodatků. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné, neboť jeho obsah se netýká pořizování ÚPD. Týká se až následných stavebních řízení. Ochrana přírody a krajiny - Na dotčené lokalitě se nachází prvky regionálního ÚSES regionální biocentrum RBC 32, které je zakreslené v upřesněných hranicích. Toto upřesnění je třeba předem projednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, které má toto upřesnění v jiných hranicích. Vyhodnocení pořizovatele: Hranice regionálního biocentra RBC 32 budou v grafické části upraveny spolu s údaji o RBC 32 v textové části, aby byly v souladu se zakreslením v ÚP VÚC Litoměřice. - Na dotčeném území se nacházejí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které spadají pod ochranu dle 49 a 50 zákona č. 114/2006 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Místa jejich výskytu a ani samotné jedince není dovoleno omezovat a ohrožovat. Upozorňují, že v lokálním biokoridoru d na sever od Obce Hrdly se nachází zvláště chráněná rostlina šater svazčitý, v blízké zahrádkářské kolonii se pak nachází významná psamofilní fauna bezobratlých, výskytem vzácných brouků (střevlík Harpalus servus, nosatec Gronops inaequalis aj.) Vyhodnocení pořizovatele: Dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK) odboru životního prostředí je výskyt ladoňky vídeňské (silně ohrožená), lesáka rumělkového (silně ohrožený), ropuchy zelené (silně ohrožená), skokana skřetohlavého (kriticky ohrožený), ropuchy obecné (ohrožená) a čolka obecného (silně ohrožený) situován do plochy RBC 32, kde nejsou navržena žádná opatření. Lokalita, kde je udán výskyt lnu tenkolistého(ohrožený), se z části nachází v ochranném pásmu silniční komunikace č.iii/24048 a v ochranném pásmu dráhy (OPD) č.090 a má v územním plánu charakter orné půdy (ZO). Pro tuto plochu nejsou v 2. návrhu ÚP navrženy žádné prvky ÚSES a žádná opatření. Lokality, kde se dle přílohy zákresy v současné době známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ke stanovisku KÚÚK odboru životního prostředí vyskytuje šater svazčitý (silně ohrožený), jsou až na poslední uvedený výskyt součástí RBC 40, které bude po doplnění v ÚPD respektováno. Poslední uvedený výskyt této rostliny na řešeném území se nachází na sever od obce Hrdly, kde je chráněn navrženým lokálním biokoridorem LBCd. - Doporučují z hlediska zakládání lokálních prvků ÚSES se vyvarovat používání nepůvodních druhů dřevin. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedené doporučení, bez konkrétních připomínek vlastním návrhům ÚSES, bereme na vědomí. Prvky ÚSES jsou v 2. návrhu ÚP navrženy na základě projednaného a schváleného zadání ÚP - dle nadřazené ÚPD a dokumentace Plán ÚSES z roku 2003, zpracované Ing. I.M.Rothbauerem CSc., autorizovaným projektantem ÚSES. Zadavatelem a konzultantem uvedeného plánu ÚSES byl odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. - U lokálních biokoridorů c v části nad Dolánkami a d nad Hrdly, kde jsou navržena zalesňovací opatření, upozorňují, že se jedná o částečně historicky bývalé pastviny a na takovýchto lokalitách se ve veliké většině, pokud se dochovaly nezalesněné, vyskytuje množství vzácných druhů rostlin, často chráněných zákonem. Proto je nutné nezalesněné plochy bývalých pastvin nechat prověřit s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a v případě jejich výskytu respektovat jejich zákonnou ochranu a výsadbu v těchto místech v žádném případě neprovádět. 5

6 Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění KÚÚK považujeme za nadbytečné a zmatečné, neboť příslušným dotčeným orgánem k vydání stanoviska k lokálním prvkům ÚSES je MěÚ Litoměřice odbor životního prostředí, který k navrženým lokálním prvkům ÚSES (nejedná se o návrhy zalesnění, ale o konkrétní opatření v rámci ÚSES) nemá námitek, viz níže. - Maloplošné zvláště chráněné území ani ptačí oblast se v zájmovém území nenacházejí, na dotčeném území se nachází Evropsky významná lokalita Ohře, která je správně zakreslena v mapových podkladech. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci o výskytu ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit bereme na vědomí. - V dotčeném území se nachází Přírodní park Dolní Poohří. Z hlediska tohoto přírodního parku i z hlediska prvků ÚSES lokální úrovně, krajinného rázu, VKP, je příslušným k projednání odbor životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci o působnosti Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí bereme na vědomí. Dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě souhlasné stanovisko bez připomínek. Ochrana zemědělského půdního fondu - Požadují dle 17a písm.a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, do vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (tabulkové části) doplnit chybějící údaje dle katastru nemovitostí, konkrétně čísla lokalit dotčených pozemkových parcel. Vyhodnocení pořizovatele: Tento požadavek bereme na vědomí. Chybějící údaje budou doplněny do textové části odůvodnění 2. návrhu ÚP. Posuzování na životní prostředí - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal k návrhu zadání změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří samostatné stanovisko ze dne , č.j. 2969/08/ZPZ-SEA, č.ev /2008, s výsledkem, že návrh změny č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana přírody a krajiny - Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny nemají k navrženým zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám sídelní zeleně námitek ve smyslu zákonu č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. - K požadavku na umístění fotovoltaické elektrárny na ploše V1 v k.ú. Bohušovice nad Ohří sdělují, že záměr považují za podmíněně přípustný s podmínkou dočasnosti dané stavby a předložení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 odst. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a s podmínkou výsadby zeleně podél vnitřní strany oplocení pozemku. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Samostatná plocha pro umístění FVE se nenavrhuje. Přípustné je pouze umístění solárních článků na stávajících stavebních objektech u ploch výroby a skladování (V). - Nesouhlasí se zalesněním plochy L1 mezi sídly Bohušovice nad Ohří a Hrdly. Vyhodnocení pořizovatele: Zalesnění plochy L1 bude vypuštěno z 2. návrhu ÚP, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ropucha zelená silně 6

7 ohrožená, skokan skřetohlavý kriticky ohrožený), kteří spadají pod ochranu dle 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve stanovené lhůtě uplatnily připomínky nebo vyjádření bez připomínek tyto ostatní orgány a organizace: Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, ze dne Státní správa lesů - Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), v platném znění, není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným dotčeným orgánem, který vydává v tomto případě stanovisko je Městský úřad Litoměřice. Vyhodnocení pořizovatele: Uvedenou informaci bereme na vědomí. Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí nemá námitky k 2. návrhu ÚP. - Předložená dokumentace byla přesto prostudována a po jejím posouzení sdělují, že k návrhu č.2 ÚP Bohušovice nad Ohří nemají připomínek. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Vodní hospodářství - Krajský úřad Ústeckého kraje podle současně platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), není příslušným vodoprávním úřadem k vydání stanoviska k ÚP Bohušovice nad Ohří. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Litoměřice odbor životního prostředí. Vyhodnocení pořizovatele: Příslušný dotčený orgán byl obeslán a vydal v tomto případě stanovisko bez námitek, viz výše. - Krajský úřad Ústeckého kraje se přesto dokumentací zabýval a upozorňuje na nutnost projednání staveb umisťovaných na VS1 a VS5, nacházejících se ve stanoveném záplavovém území řeky Ohře, s příslušným vodoprávním úřadem, který v souhlasu vydaném dle 17 vodního zákona případně stanoví konkrétní podmínky a omezení ve vazbě na 67 vodního zákona. Vyhodnocení pořizovatele: Upozornění bereme na vědomí. Vodoprávní úřad Městského úřadu Litoměřice byl obeslán a nemá námitek. Výstavba na plochách, které budou označeny jako V1 a V5 je přípustná za podmínky realizace protipovodňových opatření, která budou navržena uvnitř těchto ploch, s ohledem na plánované stavební záměry. Upozornění je tedy v tomto případě bezpředmětné. Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, č.j /10/ŽP, ze dne Ochrana ZPF Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je k vyjádření příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. Vyhodnocení pořizovatele: Bereme na vědomí. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a jeho připomínky jsou uvedeny výše. Ochrana ovzduší Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je dotčeným orgánem Ministerstvo životního prostředí dle 43 písm. l) uplatňuje stanovisko 7

8 obsahující podmínky ochrany ovzduší podle 17 odst. 1 písm. a) k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje. Vyhodnocení pořizovatele: Sdělení považujeme za zmatečné. Příslušný dotčený orgán byl obeslán a ve stanovené lhůtě stanovisko nezaslal. Centrum dopravního výzkumu Divize rozvoje dopravy, ,č.j /10/ROZ, (zmatečně zaslána i druhá kopie) - Lokality V3 a PO1 leží v koridoru VRT. Tento koridor je nezbytné respektovat a chránit v šířce 300 m na každou stranu od jeho osy. V koridoru VRT není možné budování trvalých staveb. Vyhodnocení pořizovatele: Povodňová opatření na ploše PO1 nejsou návrhovým stavem, ale stavem právním, neboť je již vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato připomínka je tudíž bezpředmětná. Plocha V3 se nachází severně od plánované trasy VRT v 300m ochranném pásmu, přičemž vlastní trasa je uvažována v prostoru jižně od stávající železniční trati ČD. Pro plochu V3 bude v textové části 2. návrhu ÚP doplněno podmíněně přípustné využití v ochranném pásmu VRT při vydání kladného souhlasu Ministerstva dopravy. - U lokalit zasahujících do ochranného pásma dráhy (OPD) a lokalit ležících v blízkosti OPD lokality V3,PO1,Z1,IZ1,L1,VP2, - je nezbytné respektování tohoto OPD a respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění. Stavby je třeba umisťovat mimo OPD. Využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury hrazena. Toto je třeba uvést v územním plánu jako podmínky využití dotčených ploch. Vyhodnocení pořizovatele: U ploch V3,Z1,IZ1,VP2 bude doplněna do textové části ÚP skutečnost, že výstavba v OPD je přípustná podmíněně. Plocha L1 navržená k zalesnění bude z ÚPD vypuštěna, v tomto případě je tedy připomínka bezpředmětná. Protipovodňové opatření navržené v ploše PO1 již skrze vydané stavební povolení nabylo právního stavu. Požadavek na respektování vyhlášky č. 177/1995 Sb. považujeme za zmatečný, neboť se týká konkrétního umisťování staveb a nikoliv požadavků řešitelných ÚPD. RWE Gasnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, zn.277/10/280 ze dne Požadavek na respektování těchto skutečností v územním plánu: - Respektování stávajícího plynárenského zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: do DN m na obě strany plynovodu do DN m na obě strany plynovodu nad DN m na obě strany plynovodu Bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice v rozsahu 10 m Ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu Ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu - Zakreslení plynárenského zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP. - Při řešení územního plánu požadují dodržet: 8

9 v ochranném pásmu: může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení na trase); keře a nízkokořenné stromy je nutno vysazovat 2m od osy plynovodu na každou stranu;hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu;oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo v bezpečnostním prostoru: provádět výstavbu objektů mimo bezpečností pásmo, netýká se otevřených staveb např. parkoviště nebo skladových otevřených ploch; sklady hořlavin, čerpací stanice PHM umístit mimo bezpečnostní pásmo dále: styk zařízení RWE se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČS EN 1594; přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely; Vyhodnocení pořizovatele: Projektant převzal do 2. návrhu ÚP data o plynárenských zařízeních z územně analytických podkladů ORP Litoměřice, které byly pořízeny na základě poskytnutých dat poskytovatelem údajů o území (Severočeská plynárenská a.s. a RWE GasNet, s.r.o.) z portálu Pořizovatel konstatuje, že 2. návrh ÚP nenavrhuje žádné nové plynovodní vedení. Obecné požadavky k umístění nových staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu, výsadbě stromů v ochranném pásmu apod., bez konkrétních připomínek k 2. návrhu ÚP, považujeme za bezpředmětné. Národní památkový ústav, č.j. NPÚ 302/2546/2010 ze dne Požadují zapracovat do textové části ÚP následující text: V posuzovaném územně plánovacím podkladě je nutné zohlednit také zájmy archeologické památkové péče, neboť celé území, kterého se 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří dotýká, je území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení pořizovatele: Archeologické naleziště jsou v 2. návrhu ÚP respektovány a bude doplněn text v kapitole c) odůvodnění, kde pořizovatel nechá doplnit odkaz na povinnosti vyplývající z 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. - Návrhové plochy BI2, BI3, V1 a V2, které se nacházejí v území památkového ochranného pásma Malé pevnosti s Národním hřbitovem a historickým jádrem Terezín, včetně navržených protipovodňových opatření, vidí v rozporu s podmínkami OP NKP, kdy předmětem ochrany daného území je ochrana širšího přírodně krajinného zázemí NKP včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany. Podmínky ochrany ve vnější části pásma jsou dány zvýšenou ochranou hodnot NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín a spočívá mimo jiné v ochraně: terénu, zeleně, přírodních a krajinářských prvků a významných dominant apod. širší přírodně krajinné zázemí NKP se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezín včetně míst významných dálkových pohledů na předmět ochrany Vyhodnocení pořizovatele: Stanovisko této organizace, která není dotčeným orgánem bereme na vědomí s tím, že z hlediska předmětné územně plánovací dokumentace, tato byla kladně projednána a odsouhlasena s místně a věcně příslušným dotčeným 9

10 orgánem, kterým je MěÚ Litoměřice odbor školství, kultury, sportu a památkové péče. V případě plochy bývalého hřbitova patřící do navržené plochy VZ3 (veřejná a parková zeleň), která se nachází v MPR Terezín a kde je dotčeným orgánem MK ČR (Pozn., které své stanovisko k projednávané dokumentace neuplatnilo), respektujeme připomínku NPÚ týkající se neetičnosti umístění dětského hřiště v této části plochy VZ3 s tím, že návrh ÚPD bude po posouzení podle 51 upraven. - Požadují z nepřípustného využití ploch V Plochy výroby a skladování výroba a sklady, vypustit formulaci výroba elektrické energie s výjimkou solárních článků umístěných na stavebních objektech, neboť v území OP NKP Terezín není žádoucí umisťování FVE, ani solárních článků na stavebních objektech. Vyhodnocení pořizovatele: Požadavek na vypuštění textu považujeme za zmatečný, neboť dotčeným orgánem na území ochranného pásma je MěÚ Litoměřice odbor kultury, školství, sportu a památkové péče, který v tomto případě vydal stanovisko, viz výše. Ve stanovené lhůtě uplatnili připomínky (zmatečně, neboť podle 50 odst. 2 stavebního zákona se v této etapě koná společné jednání s dotčenými orgány, krajem a sousedními obcemi): Ing Vlasta Helclová, Ing. Václav Helcl, Masarykova 272, Bohušovice nad Ohří, dopisem ze dne , bez č.j. Uplatnili připomínky k návrhu protipovodňových opatření, na které pořizovatel odpoví sdělením o možnosti tyto uplatnit až ve fázi řízení o návrhu podle 52. Ad II./ Informace o zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy. Konstatujeme, že všechny požadavky vyplývající pro území obce z širších vztahů byly ve zpracovaném návrhu územního plánu zohledněny. V řešeném území je respektována veškerá nadřazená veřejná infrastruktura (a to včetně OP). V případě ostatních nadřazených limitů jsou v řešeném území z hlediska širších vztahů respektovány veškeré nadřazené systémy ekologické stability, biokoridor nadregionálního významu K 10 řeka Labe, nadřazené trasy dopravní infrastruktury, včetně již realizovaného záměru dálničního přivaděče pro Litoměřice a silničního mostu a koridory technické infrastruktury nadmístního významu, stávající hlavní telekomunikační kabel, ochranné pásmo MPR Litoměřice nazvané v dokumentaci VÚC jako velkoplošné ochranné pásmo, hranice záplavových území, hranice CHOPAV Severočeská křída, nevýhradní ložisko a prognózní zdroj nerostných surovin. Limity byly převzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice schválený usnesením vlády ČR č. 110 dne , a od upravený podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Ad III./ Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením Vlády ČR č.929 ze dne Pořizovatel prověřil soulad zpracované územně plánovací dokumentace s touto nadřazenou dokumentací a konstatuje, že : 10

11 Zpracovaný návrh územního plánu Bohušovice nad Ohří není v rozporu se žádnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje uvedenými v kapitole 2.2 Republikové priority, na některé z bodů, kterých se řešení ÚP Bohušovice nad Ohří, pak reaguje podrobněji takto: bod 14) Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Město Bohušovice nad Ohří se nachází převážně v záplavovém území řeky Ohře. Městem prochází také hranice MPR Terezín. Rozsah zastavitelných ploch je tedy relativně malý a nedochází k výraznému zásahu do urbanistické struktury sídla a území. bod 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). V sídle Hrdly projektant navrhuje s ohledem na stávající urbanistické členění sídla plochu smíšenou obytnou SV1, která se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a silnicí II/608. bod 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Z důvodu velmi omezených možností byly navržené plochy pro budoucí výstavbu projektantem umístěny tak, aby navazovaly na severní část sídla Bohušovice nad Ohří a nacházejí se tedy v záplavovém území Q20 řeky Ohře. Umístění je možné z důvodu výstavby protipovodňového opatření v této lokalitě, pro které již bylo vydáno stavební povolení. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) nebyly dosud vydány. Dne Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo zadání ZÚR a v současné době se připravuje řízení o návrhu ZÚR dle 39 stavebního zákona.. Do doby vydání ZÚR platí Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice, schválený usnesením vlády ČR č. 110 ze dne a upravený od podle ustanovení 187 odst. 7 stavebního zákona. Pro zpracování územně plánovací dokumentace vyplývá respektovat: nadřazené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES): - nadregionální a regionální biocentrum č.32 Brňanský luh, - regionální biocentrum č.40 Mrchový kopec (Trávčický les), - nadregionální biokoridor Ohře vymezený profilem řeky, vedení nadmístní technické infrastruktury, chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, vysokorychlostní trať chráněné ložiskové území štěrkopísků ochranné pásmo národní kulturní památky Malá pevnost s národním hřbitovem a souborem kulturních památek v historickém jádru města Terezín. Ad IV./ Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí. Žádná ze sousedních obcí se k projednávanému návrhu územního plánu se písemně nevyjádřila a neuplatnila žádnou připomínku, kterou by bylo nutné ve zpracovávané územně plánovací dokumentaci zohledňovat. 11

12 Ad V./ Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu. Z hlediska vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území byl posuzován první návrh ÚP (text uvedený v kapitolách 1. a 6. výše), jehož výsledek však nebyl ukončen žádostí o stanovisko krajského úřadu podle 51. V rámci 2. návrhu nebylo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno, neboť: - Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje potvrdil ve stanovisku ze dne č.j. 956/ZPZ/2010/UP-452, že 2. návrh ÚP Bohušovice nad Ohří není nutno posoudit z hlediska na životní prostředí. (Pozn. pořizovatele: Na záměr podléhající podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovacímu řízení konkrétně pro plochu V1 byla v rámci zpracování 2. změny ÚPN SÚ zpracována dokumentace SEA, přičemž závěry zjišťovacího řízení byly převzaty do návrhu nového ÚP). - Z hlediska ochrany přírody a krajiny vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu dne pod č.j. 1107/60731/ZPZ/2008/UP-056 stanovisko, ve kterém se píše, cituji: Návrh nebude mít v souladu s 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ad VI./ Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise, v případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy: V průběhu procesu projednávání byly negativní vlivy na výše uvedené lokality vyloučeny, a proto tento bod považujeme za bezpředmětný. Ad VII./ Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno a stanovisko pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno: Vyjádření nebylo a nemohlo být vydáno vzhledem ke skutečnosti, že Rada obcí pro udržitelný rozvoj území nebyla a není ve správním obvodu naší obce s rozšířenou působností, ve smyslu ustanovení 9 stavebního zákona zřízena. 12

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E Ú Z E M N Í P L Á N O B C E OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem: Obsah 1. Postup při pořizování změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice 2. Vyhodnocení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

SOUBORNÉ STANOVISKO. Petrovičky.

SOUBORNÉ STANOVISKO. Petrovičky. SOUBORNÉ STANOVISKO k projednání zadání územního plánu obce Petrovičky Souborné stanovisko je součástí zadání pro zpracování návrhu územního plánu obce Petrovičky a slouží jako doklad o projednání zadání.

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4 a) Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Znětínek rozhodlo dne 07.02.2007 o pořízení územního plánu. Na žádost obce Znětínek ze dne 02.04.2007 se stal Městský úřad Žďár nad Sázavou pořizovatelem

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2011

Opatření obecné povahy č. 1/2011 Opatření obecné povahy č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Horní Studénky jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky N Á V R H Z A D Á N Í Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky zpracovaný podle ustanovení 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6.

M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA PEČKY JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY USNESENÍM Č. 3/2012 ZE DNE 20.6. M Ě S T O P E Č K Y ÚZEMNÍ PLÁN PEČKY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města PEČKY jako příslušný orgán dle 6, odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice. 1. Postup projednávání

Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice. 1. Postup projednávání Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice 1. Postup projednávání Zastupitelstvo města Otrokovice usnesením č. ZMO/555/10/10 ze dne 12.10.2010 schválilo pořízení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na ž. p.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více