BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014

2 Fotografii z letošních buchlovických žní pořídil Antonín Zálešák

3 Kytička jahod Kytička jahod s červnovou vůní z buchlovských pasek v lesnaté tůni, vzpomínky z dětství z mysli mě volá, na ten čas krásný, kdy končí škola. A dětství šťastné, dětství bosonohé, kdy všechno bylo tak krásné a nové, si hláskem jasným, ještě nezměněným zavýskne v lese, nad mechem, kamením V Dobříšce, Žďárech mýtě prosluněné, rubíny jahod v trávě jsou zdobené a dětská ruka opálená, čilá je do bílého džbánku zručně sbírá. Les voní sluncem, mechem, jahodami, nebesa modrá se klenou nad námi a na nich dravec perutě vzpíná, pod nimi v listí první hříbek dřímá. Kytičko jahod s červnovou vůní z buchlovských pasek, v lesnaté tůni. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 1

4 Informace městyse Buchlovice Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice č. 56/2014 ze dne Rada městyse Buchlovice: schválila úhradu 20 % krytí nákladů z rozpočtu městyse na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Buchlovice v souvislosti s uplatňováním žádosti o dar v roce 2015, prostřednictvím HZS Zlínského kraje, schválila přijetí účelových finančních darů pro ZŠ Buchlovice v celkové výši Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Buchlovice, Komenského 483, Buchlovice, nedoporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 1841/1 o výměře m 2 v k.ú. Buchlovice za účelem výsadby ořešáků pro žadatele SMART VENTURE, s.r.o., Praha, doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit zařazení správního území městyse Buchlovice do území působnosti SCLLD MAS Mikroregionu Buchlov na období , doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit stanovení starosty městyse Buchlovice, ing. Jiřího Černého, na základě ustanovení 6 odst. 5) písmeno f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění, určeným členem zastupitelstva pro pořízení územního plánu Buchlovice, vzala na vědomí koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů v souvislosti s Návrhem zadání územního plánu Buchlovice, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, schválila návrh souhlasného prohlášení týkající se pozemků p.č. 1583/1-1583/13 a p.č. 1584/1-1584/5 v k.ú. Buchlovice, zapsaných v současnosti na listu vlastnickém městyse Buchlovice, na nichž se nacházejí stavby garáží ve vlastnictví stavebního bytového družstva Slovácko, s tím, že předmětné pozemky vlastní Česká republika a hospodaření s nimi náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podepsáním tohoto souhlasného prohlášení, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o probíhajících investičních akcích městyse I. etapě rekonstrukce buchlovického hřbitova, revitalizaci zeleně o oblasti Smraďavky, kolem farního kostela, před tržnicí, zdravotním střediskem a Úřadem městyse Buchlovice. Dále oznámil termín zahájení rekonstrukce obecní komunikace Řadová, kterým bude 16. červen 2014, schválila smlouvu o dílo na kompletní výměnu termostatických ventilů a hlavic na stávajících radiátorech v budově zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice, vč. odvozu do dílny, očištění a odmaštění, proplach, nástřik a zpětnou montáž mezi městysem Buchlovice a firmou Gastelo, Buchlovice, dle nabídkové ceny ve výši Kč bez DPH. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podpisem této smlouvy, schválila smlouvu o dílo na výměnu zdroje vytápění včetně komínu a revitalizaci technického prostoru s nově umístěným kotlem v objektu Domu služeb, Masarykova 273, mezi městysem Buchlovice a firmou Gastelo, Buchlovice, dle nabídnuté nejnižší ceny ve výši Kč bez DPH. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podpisem této smlouvy, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 2

5 starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o úspěšném obhájení projektu revitalizace zahrady mateřské školy nazvaného Zahrada pro nás, my pro zahradu. Státní fond životního prostředí vybral tento projekt k realizaci v roce V nejbližších dnech obdrží městys registrační list akce z Operačního programu životního prostředí. Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice dne Zastupitelstvo městyse Buchlovice: schválilo účetní závěrku městyse Buchlovice za rok 2013 a závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2013, schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Buchlovice, sestavenou k , schválilo účetní závěrku Služeb městyse Buchlovice, příspěvkové organizace, sestavenou k , neschválilo odprodej pozemku p.č. 2897/21 (20 m 2, ostatní plocha) a p.č. 2898/61 (66 m 2, orná půda) ve vlastnictví městyse Buchlovice za účelem užívání k zahrádkářským a rekreačním účelům pro žadatele z Uherské Hradiště, schválilo prodeje pozemku p.č. 2168/3 v k.ú. Buchlovice (121 m 2, trvalý travní porost) za cenu dle znaleckého posudku, minimálně za 100 Kč/m 2. Kupující z Babic uhradí znalecký posudek a náklady na vklad do Katastru nemovitostí, neschválilo odprodej částí pozemků p.č. 2103/1 trvalý travní porost (cca 55 m 2 ) a p.č. 3025/1 ovocný sad (cca 85 m 2 ) v k.ú. Buchlovice pro žadatele ze Starého Města, neschválilo dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 1841/1, m 2 (orná půda) v k.ú. Buchlovice, za účelem výsadby ořešáku královského, žadatel SMART VENTURE, s.r.o., Praha, schválilo odprodej části pozemku o výměře 75,5 m 2 p.č. 67/1, v sousedství areálu firmy DHJ- KOVO, s.r.o., za účelem zpevnění plochy zámkovou dlažbou pro účely parkování vozidel firmy a jejich zaměstnanců, žadatel DHJ-KOVO, s.r.o., Buchlovice. Kupující uhradí znalecký posudek a náklady na vklad do Katastru nemovitostí, schválilo odprodej pozemku parcela číslo 1644 o výměře 460 m 2 pro žadatele z Buchlovic za cenu dle znaleckého posudku. Kupující uhradí znalecký posudek a náklady na vklad do Katastru nemovitostí, schválilo žádost MAS Mikroregionu Buchlov o schválení zařazení svého správního území do území působnosti SCLLD MAS Mikroregionu Buchlov na období , schválilo bezúplatný převod oddělených částí pozemků a garáží ve vlastnictví městyse Buchlovice, původní p.č. 25/5 (oddělená p.č. 25/31 19 m 2 ), původní p.č. 25/19 (oddělená p.č. 25/ m 2 ) a původní p.č. 30 (oddělená p.č. 30/4 42 m 2, stávající garáže) o celkové výměře 514 m 2 ve prospěch žadatele Zlínského kraje, Zlín, za účelem vybudování Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje výjezdového stanoviště Buchlovice za předpokladu, že Zlínský kraj do 3 let od převodu vybuduje výjezdové stanoviště, na základě ustanovení 6 odst. 5) písmeno f) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon) v aktuálním znění a zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecních zřízení) v aktuálním znění stanovilo starostu městyse Buchlovice ing. Jiřího Černého určeným členem zastupitelstva pro pořízení územního plánu Buchlovice, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 3

6 na základě ustanovení 6 odst. 5 písmeno b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení 35, odst. 1) a 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění schválilo zadání územního plánu Buchlovice, stanovilo v souladu s 67 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období následující počet členů zastupitelstva 15 členů, stanovilo v souladu s 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období následující počet členů rady městyse 5 členů, schválilo zařazení projektu Zahrada pro nás, my pro zahradu, úprava zahrady MŠ v přírodním stylu do rozpočtu městyse - zvýšení výdajů o tis. Kč v kapitole školství. Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice č. 57/2014 ze dne Rada městyse Buchlovice: doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice prodej části pozemku p.č. 718/1 o rozloze cca 2 m 2 v majetku městyse Buchlovice, na něž zasahuje pevná stavba ve vlastnictví žadatelky z Buchlovic, a to za cenu dle znaleckého posudku a s tím, že oddělení pozemku si zajistí na své náklady žadatelka. Rada schválila zveřejnění záměru obvyklým způsobem, schválila nájemní smlouvu č. 19N14/60 a dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitých věcí k nájemní smlouvě č. 19N14/60 mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Zlín a městysem Buchlovice. Předmětem smlouvy je užívání pozemku p.č. 503/1 o výměře 22 m 2, jedná se plochu zastavěnou hangárem v majetku městyse. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podepsáním smlouvy, schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT /003, na stavbu Buchlovice, kabel NN z TS, Dvořan, mezi městysem Buchlovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice na částku ve výši Kč a pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého jejím podpisem, schválila navýšení příspěvku obcí Zlínského kraje na dopravní obslužnost na 100 Kč na jednoho obyvatele, s platností od , schválila finanční dar ve výši Kč na organizaci II. ročníku hasičského srandamatchu 2014 (zakoupení pohárů vítězům aj.), který se uskuteční pod hradem Buchlovem, pro žadatele Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice, vzala na vědomí oznámení akce Hody 2014, které se uskuteční ve dnech , jejichž hlavním pořadatelem a oznamovatelem je Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice, schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2968/2 a 2968/3 na stavbu Osvětimany, rozšíření NN, Machálek, uzavřená mezi podílníky Lesního družstva Osvětimany (zároveň i městysem Buchlovice) a firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o proběhlém výběrovém řízení na veřejnou zakázku na realizaci letní učebny a nových zpevněných ploch ZŠ Buchlovice. Do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 uchazeči, z nichž byla vybrána firma BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 4

7 EKOROL ALFA s.r.o., Praha, s nejnižší nabídkovou cenou 1, Kč vč. DPH. Rada schválila výsledek výběrového řízení a pověřila starostu městyse podpisem smlouvy, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o proběhlém výběrovém řízení na realizaci akce ZŠ Buchlovice čp. 483 decentralizace kotelny nová budova a přívod vody stará budova. Do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 uchazeči, z nichž byl vyloučen pro neúplnost požadovaných dokladů 1 uchazeč. Byla vybrána firma MARKO realizace s.r.o., Huštěnovice, s nejnižší nabídkovou cenou Kč vč. DPH. Rada schválila výsledek výběrového řízení a pověřila starostu městyse podpisem smlouvy, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o chystané akci Buchlovice, ul. Kostelní rekonstrukce kanalizace, stoka A6-1, Š 289 Š 299, kterou bude zajišťovat její majitel Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště. Rada vzala informaci na vědomí. Představitelé městyse Buchlovice starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský s vedoucí Československého kulturního centra Mgr. Pavlou Večeřovou navštívili v měsíci červenci naši slovenskou družební obec Soblahov. Zde se setkali s představiteli Soblahova, starostkou ing. Evou Ďuďákovou a místostarostou Štefanem Balajem, aby projednali další společnou spolupráci zejména na poli kulturním. Vážení spoluobčané, jako přílohu zářijového čísla Buchlovského zpravodaje Vám přinášíme Postup pro vyřizování pohřbu v Buchlovicích. Úmrtí v rodině je vždy bolestnou událostí a organizační záležitosti okolo této události nejsou pro pozůstalé vůbec jednoduché. Proto jsme sestavili harmonogram, jak v takové situaci postupovat. Přijměte prosím tento počin jako snahu Vám co nejvíce ulehčit tuto nesnadnou situaci ve Vašem životě. S přáním všeho dobrého Pavla Večeřová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 5

8 Kulturní kalendář září ZÁJEZD DO TERMÁLŮ Dunajská Streda Československé kulturní centrum Buchlovice; Pavla Večeřová, tel TURNAJ V PETANQUE Hřiště petanque PK Stříbrné kule, Alena Horáková MUDR. JANA HAJDUŠKOVÁ - PŘEDNÁŠKA O VČELÍCH PRODUKTECH A APITERAPII PO VŠECKÉM H O, ENOM PO VČELÁCH MED! ANEB BÝT VČELOU, NENÍ ŽÁDNÝ MED! VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, VÝPĚSTKŮ Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice Československé kulturní centrum Buchlovice TRH V PODHRADÍ Náměstí Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel ; Český svaz včelařů Buchlovice M. Smatana Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Buchlovice, V. Rajskup; Československé kulturní centrum Buchlovice Městys Buchlovice a Československé kulturní centrum Buchlovice; Pavla Večeřová, tel TURNAJ V PETANQUE Hřiště petanque PK Stříbrné kule, Alena Horáková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 6

9 Několik let rozestavěná bytovka v Loučkách získala nedávno nového majitele, významnou českou stavební firmu. Jejím cílem je brzy dobudovat objekt pro bydlení. Doposud opuštěná stavba ihned dostala vysoké oplocení a ze staveniště zmizely náletové křoviny a vysoká tráva. (foto -bž-) Bezohlednost některých lidí je bezměrná. Potvrzuje to i naše fotografie kontejnerů na komunální odpad u přehrady na Smraďavce, které některý z tamních chatařů naplnil rozbitým betonem. Není to ale zdaleka ojedinělý případ. I jednání těchto bezohledných lidí přispívá zbytečně k prodražování služeb odvozu a likvidace odpadů. (foto ing. Josef Motyčka) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 7

10 Městys Buchlovice a Československé kulturní centrum Buchlovice Vás srdečně zvou na Trh v podhradí 27. září hodin náměstí Buchlovice Od do hodin bude probíhat bohatý doprovodný program: místní i přespolní folklorní soubory, polský dětský folklorní soubor, traktoriáda, ukázka výroby vína, svěcení vína, soutěž v táhání koštýřem, válení sudů Vážení spoluobčané, v sobotu 27. září proběhne v našem městysi Trh v podhradí. Rádi uvítáme v řadě prodejců i místní občany, kteří nabídnou k prodeji své výpěstky nebo jiné domácí produkty jako například ovoce, zelenina, sušené ovoce, kysané zelí, místní pečivo, různé řemeslnické výrobky a další. Informace, dotazy, návrhy či přihlášky u Pavly Večeřové v Československém kulturním centru nebo na telefonním čísle Zároveň proběhne soutěž o nejlepší štrůdl. Neváhejte se zapojit a vzorky vašich dobrot přineste v sobotu 27. září od 9.00 do 9.30 h paní Simoně Dvouleté na náměstí (stánek bude označen). Přijďte prodat, přijďte koupit, těšíme se na Vás! Připravuje se výstava prosba Spolek podporovatelů historie Buchlovic připravuje na letošní říjen samostatnou výstavu, věnovanou Buchlovjákům v I. světové válce. Máte-li fotografie, dokumenty či předměty, budeme rádi, když je zapůjčíte k okopírování nebo přímo k vystavení. Kontakty: Kamil Maděra, Boženy Němcové 513, Buchlovice (tel , nebo Bořek Žižlavský, Úřad městyse Buchlovice (tel , Děkujeme. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 8

11 Skládání skautského slibu Školní rok se dobral ke konci a spolu s ním zakončil schůzky i buchlovický oddíl skautů. Každoročně se tak děje v podobě slavnostního skládání slibu na junáckých chatkách. Děti z obou skupinek museli prokázat zvládnutí základních dovedností, jako je třeba uzlování, znalost morseovky a zdravovědy, mít v pořádku KPZ (krabičku poslední záchrany), aby mohly složit zkoušku, která mladší děti povýší na světlušky a vlčata a starší pak na skauty a skautky. Letošní zakončení připadlo na 14. červen. V odpoledních hodinách se děti spolu se všemi vedoucími sešly právě na junáckých chatkách, převlékly se do stejnokrojů a po slavnostním zapálení ohně jeden po druhém předstupoval před vlajky a oddílový totem a recitoval slib. Z letošních nováčků se stali světlušky a jedno vlče a také nám v oddílu přibylo 7 skautek a 5 skautů. Jako ocenění dostal každý své reprezentační tričko, odznak a šátek. Se slibem se pojilo i závěrečné vyhodnocení za celý rok, přičemž ve skupině káňat (mladší) vyhrála Berenika Faltová, Klára Houdková a Soňa Zámečníková. Mezi staršími čiperkami a svišti zvítězila Lucka Řezníčková, Kristýna Dvouletá a Nikol Fialíková. S přicházejícími prázdninami však každý ví, že největší odměnou je slibovaný letní skautský tábor, který se uskutečnil v srpnu. Tereza Tymrová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 9

12 Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

13 27. června 2014 Foto -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

14 Vernisáž výstavy Poslední páteční červnový podvečer patřil hned třem místním umělcům najednou. S úderem 17. hodiny zahájili výstavu svých děl v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice. Jedna část galerie byla zaplněna fotografiemi Daniela Kadeřábka, které obletěly po výstavách už celý svět, v druhé části galerie byly nainstalovány obrazy pana Pavla Lipnera. Vše doplňují fotografie pana Pavla Ondrůška. Výstava potrvá ještě do poloviny října. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

15 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

16 Děcka z Buchlovic ve Strážnici Vystoupení na Mezinárodním folklórním festivale ve Strážnici byl pro nás třešinkou na dortu na konec školního roku. Strážnický festival patří mezi nejprestižnější festivaly v České republice a je velkým folklórním svátkem pro všechny nadšence lidové muziky. My jsme vystupovali v programu Devatero kvítí spolu se souborem z Kyjova a z Podluží. Na pódiu se tak setkala nejen pestrost krojů, ale i melodií a i různé variace tanců např. Zahradnická. A děti hrdě říkali: My jsme z Buchlovic. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

17 Folklorní studio Buchlovice v Moldávii Na jaře letošního roku Folklorní studio Buchlovice obdrželo pozvání k účasti na festivalu Bukovinská setkání v Kišiněvě. Vzhledem k tomu, že díky své úrodné půdě je nazývána Moldávie zahradou a vinicí, zaplesala srdce především vinařů mužského sboru. Naši expedici jsme doplnili o pár externích členů a mohli jsme začít plánovat Trocha historie Moldávie se zformovala v polovině 14. století pod vlivem Uherska. Už od prvopočátku ale byla neustále ohrožována agresí sousedního Polska a Osmanské říše. Nejvýznamnějším moldavským vládcem byl kníže Stefan III. Veliký ( ), za jehož éry bylo území celistvé a mohlo vzkvétat. Jeho nástupce už ale byl donucen uznat závislost své země na Osmanské říši. Po několika stoletích v jeho područí se její část západně od řeky Prut stala součástí nezávislého Rumunska a východ byl roku 1792 připojen k Rusku jako Besarábie (později byl také připojen k Rumunsku). Roku 1940 bylo území připojeno k SSSR, v r znovu k Rumunsku a v r bylo s konečnou platností připojeno opět k Sovětskému svazu. Samostatnost získala Moldávie po revoluci v roce Ani nyní ovšem není politická a ekonomická situace v zemi jednoduchá. Potíže činí separatistická prorusky orientovaná oblast nazývaná Podněstří. To si v rámci Moldávie vyhlásilo svou vlastní republiku, vládu, nárokuje si své území, které je ohraničené vojensky pečlivě střeženou hranicí. Hospodářské problémy pramení z toho, že vystěhování Rusů pro revoluci šlo ruku v ruce s vystěhováním řídících pracovníků továren a také technologií. Rusko v té době navíc uvalilo embargo na dovoz veškerého zemědělského zboží včetně vinařských produktů a uvážíme-li, že Moldávie moc jiných odbytišť neměla, mělo to pro ni katastrofické následky. Lidé v Moldávii jsou velmi komunikativní a vstřícní. Jsou chudí, ale na první pohled to nepoznáte. Jsou hrdí, a tak si ani neuvědomíte, v jak chudobné zemi právě jste. Ceny zboží v obchodech jsou přibližně stejné jako u nás, ale Moldavané měsíčně vydělávají cca moldavských lei, (asi Kč). To je hlavní důvod, proč místní často odchází a hledají lepší život v Rusku, EU (zejména Itálii) či daleko v USA. Národní muzeum Národní muzeum BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

18 U největšího Moldavana Vinařství Cricova BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

19 Vinařství Cricova Vinařství Chateau Vartely Země vínu zaslíbená Uhodnete, jaký nejdelší vinný sklep jsme v Moldávii navštívili? Cricova gigantický státní podnik, jehož vinařský kombinát se nachází nedaleko Kišiněvi, má celkovou délku podzemních chodeb 120 km. Komplex vznikl v původním lomu stavebního kamene, ze kterého je postaveno takřka vše v Kišiněvě i okolí. Podobných chodeb, ze kterých nejprve ručním dobýváním a později strojovým řezáním kvádrů dobývali materiál na stavby, je v okolí mnoho. Sklepy Cricova mají cca 60letou historii, v poslední době však do rekonstrukce návštěvnických tras a vybudování degustačních center stát významně investoval. Prý vše stálo v přepočtu cca 190 milionů Kč. A vše tomu odpovídá onyxové stěny, leštěný mramor, nábytek z těžkého dřeva, štukové stropy, za vitrážovými prosklenými okny vše vypadá jako denní světlo, přestože jste několik desítek metrů pod zemí. Jedním slovem luxus. Ve zdejším archívu jsou uložená i velmi stará vína (nejstarší víno je z Jeruzaléma z r. 1901) a mimo jiné je zde uložena i nejstarší dochovaná láhev Becherovky z r Své vinařské kóje zde mají umístěny nejrůznější celebrity a státníci - od nedávné doby také současný prezident Miloš Zeman. Po areálu sklepních ulic, pojmenovaných dle vinných odrůd, nás vozili vláčkem a těžko kdo uvěří, že i zde musí řidiči dodržovat dopravní značky či zastavit, svítí-li na semaforech červená. Jen o kousek dál jsou největší sklepy na světě Milesti Mici, ty mají délku 150 km. Tam jsme ale nezavítali, protože náš autobus byl příliš vysoký a nemohl zde vjet. Z dalších našich vinařských zážitků zaujalo zejména moderní vinařství Chateau Vartely s perfektně připravenou degustací, či vřelé přijetí v malém vinařství v Sadova, kde nám dokonce připravili pořádné pohoštění místní specialitou Placintami jedná se o různě plněné placky z kukuřičné mouky. Přejme si, ať je mír. Když bude, nemáme se čeho bát. Máme ruce, které se nebojí pracovat a ty nás uživí, ať jsme doma nebo jinde Na zdraví pronesl přípitek Největší Moldavan, jak jsme jej později titulovali Jiří Raštica BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

20 Stránka Chřibských včelařů a včelaříků září 2014 LETNÍ ŠKOLA MLADÝCH VČELAŘŮ NASAVRKY Letní školní prázdniny vnímají žáci jako dobu odpočinku od školy a učení. Přesto někteří tento odpočinek prožili opravdu aktivně platí to i pro šest našich včelaříků, kteří obohatili pestrost prázdninových prožitků pobytem v další škole Letní škole mladých včelařů na Středním odborném učilišti včelařském a včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách. Po dobu 3 týdnů tam probíhal již 15. ročník LŠMV, kde si malí i větší včelaříci mohli doplnit své poznatky ze včelaření, ale zejména poznat nové kamarády s podobnými zájmy a prožít spolu několik zajímavých dní. Za Chřibské včelaříky Miroslav Smatana BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

21 Dětské kočovné divadlo se představilo Prázdninovou šňůru letních programů v Buchlovicích zahájilo Dětské kočovné divadlo Kyjov. Jeho členové přijeli na voze taženém koňmi a v prostoru zahrady u restaurace MACO na Zahradách přivezli dětem a jejich rodičům pohádkové operetky O princezně solimánské a pohádky Loupežnickou a Pošťáckou. (foto Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

22 Farní tábor Ve dnech se po roční pauze opět uskutečnil farní tábor, který se konal v malebném prostředí chřibských lesů na Starých Hutích. Na tábor s tématem KRÁLOVSKÉ PUTOVÁNÍ jsme odjížděli v pondělí dopoledne v počtu 22 dětí a 9 vedoucích. Na Starých Hutích jsme se určitě nenudili. Každý den jsme hráli různé hry, nebo chodili na výlety. Navštívili jsme malý i velký buchlovský kámen. Na stožáru visela (kromě táborové vlajky) každý den vlajka nějaké jiné země podle toho, kam jsme právě ten den putovali (Egypt, Francie, Řecko, ) Jednoho dne jsme vycestovali i do Švédska. Tam jsme podle pohádkové (filmové) postavy PIPI DLOUHÉ PUNČOCHY (která vždy lhala) vymýšleli ve skupinkách lžipříběhy a jeden vám nabízíme na počtenou: O škole Dne byl v naší škole významný den. Škola dostala nového krále, který vládl celé škole a jmenoval se Wolfgang Amadeus Mozart. A také přijala nového prince Messiho 2., který doletěl z Marsu traktorem až do našeho českého města New Yorku. Rád nosil kšiltovku s nápisem HELLO KITTY. Ve 49:45 hodin se oba dohodli na novém školním jídelníčku, který obsahoval kuře plněné nutellou a posypané uhlím. Královo oblíbené jídlo byl plněný krocan. V 50:08 se dohodl král Wolfgang Amadeus Mozart s velkým císařem Miki- -Mausem na tom, že zavolají Pavlovi Krystýnkovi alias ovečce, aby okamžitě přivedl na pražský křáp ruského prezidenta Rakaka Obamu a jeho syna Miloše Obamu, ať přenesou školu do vesmíru na planetu YOUTUBE. Skupina modrých BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

23 Takový tedy byl farní tábor Děkuji za všechny děti vedoucím za jeho uspořádání a zorganizování. Petr Netopil (12 let) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

24 Děcka z Buchlovic na Slováckém létě Mezi čtyřmi dětskými soubory reprezentovali tancem naše městečko v Uherském Hradišti. Po vystoupení následovala beach vybíjená s dětmi z folklórního souboru Míkovjánek. O fous jsme vyhráli, tak jsme stanuli na stupni vítězů. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

25 Kováři se opět představili na Buchlově Letošní už 8. ročník červencových Kovářských dnů na hradě Buchlově navštívilo téměř čtyři tisíce návštěvníků, kterým předvádělo své umění přes osmdesát kovářů a dvě desítky nožířů. Během dvou dnů mohli lidé navštívit i seminář na téma Povrchová úprava kovů a vedle toho si i zasoutěžit o vstupenky na noční prohlídky hradu. Úspěšnou akci opět uspořádalo občanské sdružení HB Collegium ve spolupráci se státním hradem Buchlovem. (foto Libuše Mikulová a Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

26 Soustředění primášků 2014 V červenci se uskutečnilo týdenní soustředění mladých primášů v Rožnově pod Radhoštěm. Naše městečko úspěšně reprezentoval David Šeda (primáš Mladé cimbálové muziky, která doprovází Děcka z Buchlovic). Soustředění probíhalo pod záštitou Valašského muzea v přírodě a účastnilo se jej 6 primášů z České republiky, 2 primášky ze Slovenska a 4 lektoři. Cílem soustředění bylo nejen intenzivní zdokonalování ve hře, ale také seznámení s jinými regiony polským, slovenským a pestrobarevným moravským. V odpoledních hodinách se seznamovali s lidovou architekturou a historií této oblasti. Večer a noc byly určeny pro trénink a přípravu na další den. Koncert primášků pak byl logickým a překrásným vyvrcholením celého týdne. Díky Davide za skvělou reprezentaci! Za vedoucí Děcek z Buchlovic Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

27 The Crimson Projekct v Buchlovicích V pátek 18. července přivítalo večerní pódium buchlovického zámeckého amfiteátru, v rámci Buchlovského hudebního léta, rockovou legendu The Crimson Projekct, která je nástupkyní proslulé kapely King Crimson. Šest virtuózních muzikantů předvedlo naprosto plnému amfiteátru více než dvou a půl hodiny trvající strhující proud progresívního rocku. (foto Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

28 Hudební legendy na Smraďavce Petr Spálený a Apollo band (foto Pavel Paška) Naďa Urbánková a Bokomara (foto Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

29 Supergroup.cz přivezli rockové pecky Dalším kvalitním koncertem pokračoval festival Buchlovské hudební léto v pátek 25. července. Pod názvem sestavy Supergroup.cz se představili přední muzikanti, známí z více slavných českých skupin. Převážně převzaté rockové pecky např. od kapel Police, Led Zeppelin, ETC, Stromboli, AC/DC, Pražský výběr aj. zahráli na kytaru Michal Pavlíček, baskytaru Vladimír Kulhánek, housle Jan Hrubý, klávesy Roman Dragoun, bicí Miloslav Meier a zpěv Kamil Střihavka. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

30 Festival česneku přilákal tisíce návštěvníků Česneku je všude dost mnoha lidem pro radost. Ten, kdo česnek požívá, dlouhých let se dožívá. XIII. ročník Festivalu česneku, který každoročně pořádá Folklórní agentura Buchlov, přilákal do Buchlovic v sobotu 26. července více než pět tisíc návštěvníků. Krásný den plný programů zahájila na náměstí buchlovická dechovka. Ve stáncích v prostorách kolem tržnice a parkoviště bylo možné zakoupit nejen skutečný český a moravský česnek, ale i nespočet dalších výrobků a pochutin, z velké části vázaných na česnek. Po slavnostním předání česnekové úrody starostovi městyse ing. Jiřímu Černému bylo možné navštívit hned několik otevřených scén v městečku a zámecké zahradě, na nichž se odehrával bohatý kulturní program. Na své si přišel snad každý. Z účinkujících namátkou vzpomeňme ženský sbor Dolinečka z družebního Soblahova, s nímž přijela i tamní starostka ing. Eva Ďuďáková spolu se starostou družební obce Horného Hričova, ing. Jozefem Trizuljakem. Dále vystoupili country-folkoví Kanonýři, mužský sbor z Vážan, pěvecký sbor Zahrádkáři z Veselíčka, dechová hudba Stříbrňanka, Slovácký soubor Demižón ze Strážnice, cimbálová muzika Burčáci a mnozí další. Pobožnost slova P. Rudolfa Chmelaře na zámecké louce opět výjimečně působivě obohatil Martin Hrbáč se svou Hudeckou muzikou, zatímco hlavně děti přilákalo Bábkové divadlo Juraja Hamára z Bratislavy. Pro milovníky soutěží byla připravena Soutěž čichačů, O nejhmotnější česnek, šachové utkání Boršice zbytek světa, Plivání česneku, Česnekové moravské sumo nebo Česnekový kikindáš. Horký a nadmíru příjemný den se spoustou známých, přátel, muziky, česnekových pochutin a jiné roztodivné zábavy uletěl jako voda. Vytrvalcům pak vyhrávala opět buchlovická dechovka se svými sólisty, která přišla s programem nazvaným Z večera do noci. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

31 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

32 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

33 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

34 Letní skautský tábor 2014 Vyvrcholením celoročního skautského roku je letní tábor, kterého se v termínu 9. až 19. srpna zúčastnilo 22 táborníků. Základnou pro letošní tábořiště byla Tučkova hájenka u nedaleké obce Svratouch na Vysočině. Táborníci museli prokázat svou zdatnost, sílu a odvahu v celotáborové hře Pevnost Boyard a porazit tak své soupeře v každodenních hrách a obtížných výzvách. První místo vybojovala skupinka Rudých šampionů a odnesla si tak hodnotné ceny z pokladnice pevnosti Boyard. Na druhém místě se umístily shodně dvě skupinky: Osm statečných a Zlatí tygři. Mezi jednotlivými táborníky byli nejúspěšnější: 1. místo: Berenika Faltová 2. místo: Petr Řezníček 3. místo: Václav Klíger Táborníci obstáli jako praví skauti. Zvládli jak stezku odvahy, noční uhlídání vlajky, náročnou túru na Devět skal, tak i nepříznivé počasí. Strávili jsme deset skvělých prázdninových dní s přáteli, zábavou, zpěvem u ohně a nádhernou přírodou Žďárských vrchů. Vzkaz pro nové zájemce: První junácká schůzka proběhne v pátek 5. září. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www. junakbuchlovice.eu. Text: Michaela Borská a Martin Tomešek Foto: Veronika Kuncová a Roman Šarata BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Zastupitelstvo městyse schvaluje ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) a) prodej pozemků městyse v

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE

KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE 2016 Datum Název akce Čas Místo konání Další informace, kontakt 4. 6. 2. Knižní bazar Čtvrtek 4.2. 9 18 hod.; Pátek 5. 2. 9 18 hod.; Sobota 6. 2. 9 12 hod. 6. 2. Fašanková obchůzka

Více

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8

ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ladislava Hofschneidera. Hlasování: Pro 8 Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 27. února 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 18.00 hodin Usnesení IV/55 ZO určilo ověřovatele zápisu

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více