BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014

2 Fotografii z letošních buchlovických žní pořídil Antonín Zálešák

3 Kytička jahod Kytička jahod s červnovou vůní z buchlovských pasek v lesnaté tůni, vzpomínky z dětství z mysli mě volá, na ten čas krásný, kdy končí škola. A dětství šťastné, dětství bosonohé, kdy všechno bylo tak krásné a nové, si hláskem jasným, ještě nezměněným zavýskne v lese, nad mechem, kamením V Dobříšce, Žďárech mýtě prosluněné, rubíny jahod v trávě jsou zdobené a dětská ruka opálená, čilá je do bílého džbánku zručně sbírá. Les voní sluncem, mechem, jahodami, nebesa modrá se klenou nad námi a na nich dravec perutě vzpíná, pod nimi v listí první hříbek dřímá. Kytičko jahod s červnovou vůní z buchlovských pasek, v lesnaté tůni. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 1

4 Informace městyse Buchlovice Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice č. 56/2014 ze dne Rada městyse Buchlovice: schválila úhradu 20 % krytí nákladů z rozpočtu městyse na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Buchlovice v souvislosti s uplatňováním žádosti o dar v roce 2015, prostřednictvím HZS Zlínského kraje, schválila přijetí účelových finančních darů pro ZŠ Buchlovice v celkové výši Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Buchlovice, Komenského 483, Buchlovice, nedoporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 1841/1 o výměře m 2 v k.ú. Buchlovice za účelem výsadby ořešáků pro žadatele SMART VENTURE, s.r.o., Praha, doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit zařazení správního území městyse Buchlovice do území působnosti SCLLD MAS Mikroregionu Buchlov na období , doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit stanovení starosty městyse Buchlovice, ing. Jiřího Černého, na základě ustanovení 6 odst. 5) písmeno f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění, určeným členem zastupitelstva pro pořízení územního plánu Buchlovice, vzala na vědomí koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů v souvislosti s Návrhem zadání územního plánu Buchlovice, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, schválila návrh souhlasného prohlášení týkající se pozemků p.č. 1583/1-1583/13 a p.č. 1584/1-1584/5 v k.ú. Buchlovice, zapsaných v současnosti na listu vlastnickém městyse Buchlovice, na nichž se nacházejí stavby garáží ve vlastnictví stavebního bytového družstva Slovácko, s tím, že předmětné pozemky vlastní Česká republika a hospodaření s nimi náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podepsáním tohoto souhlasného prohlášení, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o probíhajících investičních akcích městyse I. etapě rekonstrukce buchlovického hřbitova, revitalizaci zeleně o oblasti Smraďavky, kolem farního kostela, před tržnicí, zdravotním střediskem a Úřadem městyse Buchlovice. Dále oznámil termín zahájení rekonstrukce obecní komunikace Řadová, kterým bude 16. červen 2014, schválila smlouvu o dílo na kompletní výměnu termostatických ventilů a hlavic na stávajících radiátorech v budově zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice, vč. odvozu do dílny, očištění a odmaštění, proplach, nástřik a zpětnou montáž mezi městysem Buchlovice a firmou Gastelo, Buchlovice, dle nabídkové ceny ve výši Kč bez DPH. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podpisem této smlouvy, schválila smlouvu o dílo na výměnu zdroje vytápění včetně komínu a revitalizaci technického prostoru s nově umístěným kotlem v objektu Domu služeb, Masarykova 273, mezi městysem Buchlovice a firmou Gastelo, Buchlovice, dle nabídnuté nejnižší ceny ve výši Kč bez DPH. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podpisem této smlouvy, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 2

5 starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o úspěšném obhájení projektu revitalizace zahrady mateřské školy nazvaného Zahrada pro nás, my pro zahradu. Státní fond životního prostředí vybral tento projekt k realizaci v roce V nejbližších dnech obdrží městys registrační list akce z Operačního programu životního prostředí. Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice dne Zastupitelstvo městyse Buchlovice: schválilo účetní závěrku městyse Buchlovice za rok 2013 a závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2013, schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Buchlovice, sestavenou k , schválilo účetní závěrku Služeb městyse Buchlovice, příspěvkové organizace, sestavenou k , neschválilo odprodej pozemku p.č. 2897/21 (20 m 2, ostatní plocha) a p.č. 2898/61 (66 m 2, orná půda) ve vlastnictví městyse Buchlovice za účelem užívání k zahrádkářským a rekreačním účelům pro žadatele z Uherské Hradiště, schválilo prodeje pozemku p.č. 2168/3 v k.ú. Buchlovice (121 m 2, trvalý travní porost) za cenu dle znaleckého posudku, minimálně za 100 Kč/m 2. Kupující z Babic uhradí znalecký posudek a náklady na vklad do Katastru nemovitostí, neschválilo odprodej částí pozemků p.č. 2103/1 trvalý travní porost (cca 55 m 2 ) a p.č. 3025/1 ovocný sad (cca 85 m 2 ) v k.ú. Buchlovice pro žadatele ze Starého Města, neschválilo dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 1841/1, m 2 (orná půda) v k.ú. Buchlovice, za účelem výsadby ořešáku královského, žadatel SMART VENTURE, s.r.o., Praha, schválilo odprodej části pozemku o výměře 75,5 m 2 p.č. 67/1, v sousedství areálu firmy DHJ- KOVO, s.r.o., za účelem zpevnění plochy zámkovou dlažbou pro účely parkování vozidel firmy a jejich zaměstnanců, žadatel DHJ-KOVO, s.r.o., Buchlovice. Kupující uhradí znalecký posudek a náklady na vklad do Katastru nemovitostí, schválilo odprodej pozemku parcela číslo 1644 o výměře 460 m 2 pro žadatele z Buchlovic za cenu dle znaleckého posudku. Kupující uhradí znalecký posudek a náklady na vklad do Katastru nemovitostí, schválilo žádost MAS Mikroregionu Buchlov o schválení zařazení svého správního území do území působnosti SCLLD MAS Mikroregionu Buchlov na období , schválilo bezúplatný převod oddělených částí pozemků a garáží ve vlastnictví městyse Buchlovice, původní p.č. 25/5 (oddělená p.č. 25/31 19 m 2 ), původní p.č. 25/19 (oddělená p.č. 25/ m 2 ) a původní p.č. 30 (oddělená p.č. 30/4 42 m 2, stávající garáže) o celkové výměře 514 m 2 ve prospěch žadatele Zlínského kraje, Zlín, za účelem vybudování Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje výjezdového stanoviště Buchlovice za předpokladu, že Zlínský kraj do 3 let od převodu vybuduje výjezdové stanoviště, na základě ustanovení 6 odst. 5) písmeno f) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon) v aktuálním znění a zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecních zřízení) v aktuálním znění stanovilo starostu městyse Buchlovice ing. Jiřího Černého určeným členem zastupitelstva pro pořízení územního plánu Buchlovice, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 3

6 na základě ustanovení 6 odst. 5 písmeno b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení 35, odst. 1) a 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění schválilo zadání územního plánu Buchlovice, stanovilo v souladu s 67 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období následující počet členů zastupitelstva 15 členů, stanovilo v souladu s 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období následující počet členů rady městyse 5 členů, schválilo zařazení projektu Zahrada pro nás, my pro zahradu, úprava zahrady MŠ v přírodním stylu do rozpočtu městyse - zvýšení výdajů o tis. Kč v kapitole školství. Výpis z usnesení Rady městyse Buchlovice č. 57/2014 ze dne Rada městyse Buchlovice: doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice prodej části pozemku p.č. 718/1 o rozloze cca 2 m 2 v majetku městyse Buchlovice, na něž zasahuje pevná stavba ve vlastnictví žadatelky z Buchlovic, a to za cenu dle znaleckého posudku a s tím, že oddělení pozemku si zajistí na své náklady žadatelka. Rada schválila zveřejnění záměru obvyklým způsobem, schválila nájemní smlouvu č. 19N14/60 a dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitých věcí k nájemní smlouvě č. 19N14/60 mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Zlín a městysem Buchlovice. Předmětem smlouvy je užívání pozemku p.č. 503/1 o výměře 22 m 2, jedná se plochu zastavěnou hangárem v majetku městyse. Rada pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého podepsáním smlouvy, schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT /003, na stavbu Buchlovice, kabel NN z TS, Dvořan, mezi městysem Buchlovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice na částku ve výši Kč a pověřila starostu městyse ing. Jiřího Černého jejím podpisem, schválila navýšení příspěvku obcí Zlínského kraje na dopravní obslužnost na 100 Kč na jednoho obyvatele, s platností od , schválila finanční dar ve výši Kč na organizaci II. ročníku hasičského srandamatchu 2014 (zakoupení pohárů vítězům aj.), který se uskuteční pod hradem Buchlovem, pro žadatele Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice, vzala na vědomí oznámení akce Hody 2014, které se uskuteční ve dnech , jejichž hlavním pořadatelem a oznamovatelem je Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice, schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2968/2 a 2968/3 na stavbu Osvětimany, rozšíření NN, Machálek, uzavřená mezi podílníky Lesního družstva Osvětimany (zároveň i městysem Buchlovice) a firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o proběhlém výběrovém řízení na veřejnou zakázku na realizaci letní učebny a nových zpevněných ploch ZŠ Buchlovice. Do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 uchazeči, z nichž byla vybrána firma BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 4

7 EKOROL ALFA s.r.o., Praha, s nejnižší nabídkovou cenou 1, Kč vč. DPH. Rada schválila výsledek výběrového řízení a pověřila starostu městyse podpisem smlouvy, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o proběhlém výběrovém řízení na realizaci akce ZŠ Buchlovice čp. 483 decentralizace kotelny nová budova a přívod vody stará budova. Do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 uchazeči, z nichž byl vyloučen pro neúplnost požadovaných dokladů 1 uchazeč. Byla vybrána firma MARKO realizace s.r.o., Huštěnovice, s nejnižší nabídkovou cenou Kč vč. DPH. Rada schválila výsledek výběrového řízení a pověřila starostu městyse podpisem smlouvy, starosta městyse Buchlovice ing. Jiří Černý informoval ostatní členy rady o chystané akci Buchlovice, ul. Kostelní rekonstrukce kanalizace, stoka A6-1, Š 289 Š 299, kterou bude zajišťovat její majitel Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uherské Hradiště. Rada vzala informaci na vědomí. Představitelé městyse Buchlovice starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský s vedoucí Československého kulturního centra Mgr. Pavlou Večeřovou navštívili v měsíci červenci naši slovenskou družební obec Soblahov. Zde se setkali s představiteli Soblahova, starostkou ing. Evou Ďuďákovou a místostarostou Štefanem Balajem, aby projednali další společnou spolupráci zejména na poli kulturním. Vážení spoluobčané, jako přílohu zářijového čísla Buchlovského zpravodaje Vám přinášíme Postup pro vyřizování pohřbu v Buchlovicích. Úmrtí v rodině je vždy bolestnou událostí a organizační záležitosti okolo této události nejsou pro pozůstalé vůbec jednoduché. Proto jsme sestavili harmonogram, jak v takové situaci postupovat. Přijměte prosím tento počin jako snahu Vám co nejvíce ulehčit tuto nesnadnou situaci ve Vašem životě. S přáním všeho dobrého Pavla Večeřová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 5

8 Kulturní kalendář září ZÁJEZD DO TERMÁLŮ Dunajská Streda Československé kulturní centrum Buchlovice; Pavla Večeřová, tel TURNAJ V PETANQUE Hřiště petanque PK Stříbrné kule, Alena Horáková MUDR. JANA HAJDUŠKOVÁ - PŘEDNÁŠKA O VČELÍCH PRODUKTECH A APITERAPII PO VŠECKÉM H O, ENOM PO VČELÁCH MED! ANEB BÝT VČELOU, NENÍ ŽÁDNÝ MED! VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, VÝPĚSTKŮ Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice Československé kulturní centrum Buchlovice TRH V PODHRADÍ Náměstí Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel ; Český svaz včelařů Buchlovice M. Smatana Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Buchlovice, V. Rajskup; Československé kulturní centrum Buchlovice Městys Buchlovice a Československé kulturní centrum Buchlovice; Pavla Večeřová, tel TURNAJ V PETANQUE Hřiště petanque PK Stříbrné kule, Alena Horáková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 6

9 Několik let rozestavěná bytovka v Loučkách získala nedávno nového majitele, významnou českou stavební firmu. Jejím cílem je brzy dobudovat objekt pro bydlení. Doposud opuštěná stavba ihned dostala vysoké oplocení a ze staveniště zmizely náletové křoviny a vysoká tráva. (foto -bž-) Bezohlednost některých lidí je bezměrná. Potvrzuje to i naše fotografie kontejnerů na komunální odpad u přehrady na Smraďavce, které některý z tamních chatařů naplnil rozbitým betonem. Není to ale zdaleka ojedinělý případ. I jednání těchto bezohledných lidí přispívá zbytečně k prodražování služeb odvozu a likvidace odpadů. (foto ing. Josef Motyčka) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 7

10 Městys Buchlovice a Československé kulturní centrum Buchlovice Vás srdečně zvou na Trh v podhradí 27. září hodin náměstí Buchlovice Od do hodin bude probíhat bohatý doprovodný program: místní i přespolní folklorní soubory, polský dětský folklorní soubor, traktoriáda, ukázka výroby vína, svěcení vína, soutěž v táhání koštýřem, válení sudů Vážení spoluobčané, v sobotu 27. září proběhne v našem městysi Trh v podhradí. Rádi uvítáme v řadě prodejců i místní občany, kteří nabídnou k prodeji své výpěstky nebo jiné domácí produkty jako například ovoce, zelenina, sušené ovoce, kysané zelí, místní pečivo, různé řemeslnické výrobky a další. Informace, dotazy, návrhy či přihlášky u Pavly Večeřové v Československém kulturním centru nebo na telefonním čísle Zároveň proběhne soutěž o nejlepší štrůdl. Neváhejte se zapojit a vzorky vašich dobrot přineste v sobotu 27. září od 9.00 do 9.30 h paní Simoně Dvouleté na náměstí (stánek bude označen). Přijďte prodat, přijďte koupit, těšíme se na Vás! Připravuje se výstava prosba Spolek podporovatelů historie Buchlovic připravuje na letošní říjen samostatnou výstavu, věnovanou Buchlovjákům v I. světové válce. Máte-li fotografie, dokumenty či předměty, budeme rádi, když je zapůjčíte k okopírování nebo přímo k vystavení. Kontakty: Kamil Maděra, Boženy Němcové 513, Buchlovice (tel , nebo Bořek Žižlavský, Úřad městyse Buchlovice (tel , Děkujeme. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 8

11 Skládání skautského slibu Školní rok se dobral ke konci a spolu s ním zakončil schůzky i buchlovický oddíl skautů. Každoročně se tak děje v podobě slavnostního skládání slibu na junáckých chatkách. Děti z obou skupinek museli prokázat zvládnutí základních dovedností, jako je třeba uzlování, znalost morseovky a zdravovědy, mít v pořádku KPZ (krabičku poslední záchrany), aby mohly složit zkoušku, která mladší děti povýší na světlušky a vlčata a starší pak na skauty a skautky. Letošní zakončení připadlo na 14. červen. V odpoledních hodinách se děti spolu se všemi vedoucími sešly právě na junáckých chatkách, převlékly se do stejnokrojů a po slavnostním zapálení ohně jeden po druhém předstupoval před vlajky a oddílový totem a recitoval slib. Z letošních nováčků se stali světlušky a jedno vlče a také nám v oddílu přibylo 7 skautek a 5 skautů. Jako ocenění dostal každý své reprezentační tričko, odznak a šátek. Se slibem se pojilo i závěrečné vyhodnocení za celý rok, přičemž ve skupině káňat (mladší) vyhrála Berenika Faltová, Klára Houdková a Soňa Zámečníková. Mezi staršími čiperkami a svišti zvítězila Lucka Řezníčková, Kristýna Dvouletá a Nikol Fialíková. S přicházejícími prázdninami však každý ví, že největší odměnou je slibovaný letní skautský tábor, který se uskutečnil v srpnu. Tereza Tymrová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014 9

12 Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

13 27. června 2014 Foto -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

14 Vernisáž výstavy Poslední páteční červnový podvečer patřil hned třem místním umělcům najednou. S úderem 17. hodiny zahájili výstavu svých děl v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice. Jedna část galerie byla zaplněna fotografiemi Daniela Kadeřábka, které obletěly po výstavách už celý svět, v druhé části galerie byly nainstalovány obrazy pana Pavla Lipnera. Vše doplňují fotografie pana Pavla Ondrůška. Výstava potrvá ještě do poloviny října. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

15 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

16 Děcka z Buchlovic ve Strážnici Vystoupení na Mezinárodním folklórním festivale ve Strážnici byl pro nás třešinkou na dortu na konec školního roku. Strážnický festival patří mezi nejprestižnější festivaly v České republice a je velkým folklórním svátkem pro všechny nadšence lidové muziky. My jsme vystupovali v programu Devatero kvítí spolu se souborem z Kyjova a z Podluží. Na pódiu se tak setkala nejen pestrost krojů, ale i melodií a i různé variace tanců např. Zahradnická. A děti hrdě říkali: My jsme z Buchlovic. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

17 Folklorní studio Buchlovice v Moldávii Na jaře letošního roku Folklorní studio Buchlovice obdrželo pozvání k účasti na festivalu Bukovinská setkání v Kišiněvě. Vzhledem k tomu, že díky své úrodné půdě je nazývána Moldávie zahradou a vinicí, zaplesala srdce především vinařů mužského sboru. Naši expedici jsme doplnili o pár externích členů a mohli jsme začít plánovat Trocha historie Moldávie se zformovala v polovině 14. století pod vlivem Uherska. Už od prvopočátku ale byla neustále ohrožována agresí sousedního Polska a Osmanské říše. Nejvýznamnějším moldavským vládcem byl kníže Stefan III. Veliký ( ), za jehož éry bylo území celistvé a mohlo vzkvétat. Jeho nástupce už ale byl donucen uznat závislost své země na Osmanské říši. Po několika stoletích v jeho područí se její část západně od řeky Prut stala součástí nezávislého Rumunska a východ byl roku 1792 připojen k Rusku jako Besarábie (později byl také připojen k Rumunsku). Roku 1940 bylo území připojeno k SSSR, v r znovu k Rumunsku a v r bylo s konečnou platností připojeno opět k Sovětskému svazu. Samostatnost získala Moldávie po revoluci v roce Ani nyní ovšem není politická a ekonomická situace v zemi jednoduchá. Potíže činí separatistická prorusky orientovaná oblast nazývaná Podněstří. To si v rámci Moldávie vyhlásilo svou vlastní republiku, vládu, nárokuje si své území, které je ohraničené vojensky pečlivě střeženou hranicí. Hospodářské problémy pramení z toho, že vystěhování Rusů pro revoluci šlo ruku v ruce s vystěhováním řídících pracovníků továren a také technologií. Rusko v té době navíc uvalilo embargo na dovoz veškerého zemědělského zboží včetně vinařských produktů a uvážíme-li, že Moldávie moc jiných odbytišť neměla, mělo to pro ni katastrofické následky. Lidé v Moldávii jsou velmi komunikativní a vstřícní. Jsou chudí, ale na první pohled to nepoznáte. Jsou hrdí, a tak si ani neuvědomíte, v jak chudobné zemi právě jste. Ceny zboží v obchodech jsou přibližně stejné jako u nás, ale Moldavané měsíčně vydělávají cca moldavských lei, (asi Kč). To je hlavní důvod, proč místní často odchází a hledají lepší život v Rusku, EU (zejména Itálii) či daleko v USA. Národní muzeum Národní muzeum BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

18 U největšího Moldavana Vinařství Cricova BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

19 Vinařství Cricova Vinařství Chateau Vartely Země vínu zaslíbená Uhodnete, jaký nejdelší vinný sklep jsme v Moldávii navštívili? Cricova gigantický státní podnik, jehož vinařský kombinát se nachází nedaleko Kišiněvi, má celkovou délku podzemních chodeb 120 km. Komplex vznikl v původním lomu stavebního kamene, ze kterého je postaveno takřka vše v Kišiněvě i okolí. Podobných chodeb, ze kterých nejprve ručním dobýváním a později strojovým řezáním kvádrů dobývali materiál na stavby, je v okolí mnoho. Sklepy Cricova mají cca 60letou historii, v poslední době však do rekonstrukce návštěvnických tras a vybudování degustačních center stát významně investoval. Prý vše stálo v přepočtu cca 190 milionů Kč. A vše tomu odpovídá onyxové stěny, leštěný mramor, nábytek z těžkého dřeva, štukové stropy, za vitrážovými prosklenými okny vše vypadá jako denní světlo, přestože jste několik desítek metrů pod zemí. Jedním slovem luxus. Ve zdejším archívu jsou uložená i velmi stará vína (nejstarší víno je z Jeruzaléma z r. 1901) a mimo jiné je zde uložena i nejstarší dochovaná láhev Becherovky z r Své vinařské kóje zde mají umístěny nejrůznější celebrity a státníci - od nedávné doby také současný prezident Miloš Zeman. Po areálu sklepních ulic, pojmenovaných dle vinných odrůd, nás vozili vláčkem a těžko kdo uvěří, že i zde musí řidiči dodržovat dopravní značky či zastavit, svítí-li na semaforech červená. Jen o kousek dál jsou největší sklepy na světě Milesti Mici, ty mají délku 150 km. Tam jsme ale nezavítali, protože náš autobus byl příliš vysoký a nemohl zde vjet. Z dalších našich vinařských zážitků zaujalo zejména moderní vinařství Chateau Vartely s perfektně připravenou degustací, či vřelé přijetí v malém vinařství v Sadova, kde nám dokonce připravili pořádné pohoštění místní specialitou Placintami jedná se o různě plněné placky z kukuřičné mouky. Přejme si, ať je mír. Když bude, nemáme se čeho bát. Máme ruce, které se nebojí pracovat a ty nás uživí, ať jsme doma nebo jinde Na zdraví pronesl přípitek Největší Moldavan, jak jsme jej později titulovali Jiří Raštica BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

20 Stránka Chřibských včelařů a včelaříků září 2014 LETNÍ ŠKOLA MLADÝCH VČELAŘŮ NASAVRKY Letní školní prázdniny vnímají žáci jako dobu odpočinku od školy a učení. Přesto někteří tento odpočinek prožili opravdu aktivně platí to i pro šest našich včelaříků, kteří obohatili pestrost prázdninových prožitků pobytem v další škole Letní škole mladých včelařů na Středním odborném učilišti včelařském a včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách. Po dobu 3 týdnů tam probíhal již 15. ročník LŠMV, kde si malí i větší včelaříci mohli doplnit své poznatky ze včelaření, ale zejména poznat nové kamarády s podobnými zájmy a prožít spolu několik zajímavých dní. Za Chřibské včelaříky Miroslav Smatana BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

21 Dětské kočovné divadlo se představilo Prázdninovou šňůru letních programů v Buchlovicích zahájilo Dětské kočovné divadlo Kyjov. Jeho členové přijeli na voze taženém koňmi a v prostoru zahrady u restaurace MACO na Zahradách přivezli dětem a jejich rodičům pohádkové operetky O princezně solimánské a pohádky Loupežnickou a Pošťáckou. (foto Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

22 Farní tábor Ve dnech se po roční pauze opět uskutečnil farní tábor, který se konal v malebném prostředí chřibských lesů na Starých Hutích. Na tábor s tématem KRÁLOVSKÉ PUTOVÁNÍ jsme odjížděli v pondělí dopoledne v počtu 22 dětí a 9 vedoucích. Na Starých Hutích jsme se určitě nenudili. Každý den jsme hráli různé hry, nebo chodili na výlety. Navštívili jsme malý i velký buchlovský kámen. Na stožáru visela (kromě táborové vlajky) každý den vlajka nějaké jiné země podle toho, kam jsme právě ten den putovali (Egypt, Francie, Řecko, ) Jednoho dne jsme vycestovali i do Švédska. Tam jsme podle pohádkové (filmové) postavy PIPI DLOUHÉ PUNČOCHY (která vždy lhala) vymýšleli ve skupinkách lžipříběhy a jeden vám nabízíme na počtenou: O škole Dne byl v naší škole významný den. Škola dostala nového krále, který vládl celé škole a jmenoval se Wolfgang Amadeus Mozart. A také přijala nového prince Messiho 2., který doletěl z Marsu traktorem až do našeho českého města New Yorku. Rád nosil kšiltovku s nápisem HELLO KITTY. Ve 49:45 hodin se oba dohodli na novém školním jídelníčku, který obsahoval kuře plněné nutellou a posypané uhlím. Královo oblíbené jídlo byl plněný krocan. V 50:08 se dohodl král Wolfgang Amadeus Mozart s velkým císařem Miki- -Mausem na tom, že zavolají Pavlovi Krystýnkovi alias ovečce, aby okamžitě přivedl na pražský křáp ruského prezidenta Rakaka Obamu a jeho syna Miloše Obamu, ať přenesou školu do vesmíru na planetu YOUTUBE. Skupina modrých BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

23 Takový tedy byl farní tábor Děkuji za všechny děti vedoucím za jeho uspořádání a zorganizování. Petr Netopil (12 let) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

24 Děcka z Buchlovic na Slováckém létě Mezi čtyřmi dětskými soubory reprezentovali tancem naše městečko v Uherském Hradišti. Po vystoupení následovala beach vybíjená s dětmi z folklórního souboru Míkovjánek. O fous jsme vyhráli, tak jsme stanuli na stupni vítězů. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

25 Kováři se opět představili na Buchlově Letošní už 8. ročník červencových Kovářských dnů na hradě Buchlově navštívilo téměř čtyři tisíce návštěvníků, kterým předvádělo své umění přes osmdesát kovářů a dvě desítky nožířů. Během dvou dnů mohli lidé navštívit i seminář na téma Povrchová úprava kovů a vedle toho si i zasoutěžit o vstupenky na noční prohlídky hradu. Úspěšnou akci opět uspořádalo občanské sdružení HB Collegium ve spolupráci se státním hradem Buchlovem. (foto Libuše Mikulová a Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

26 Soustředění primášků 2014 V červenci se uskutečnilo týdenní soustředění mladých primášů v Rožnově pod Radhoštěm. Naše městečko úspěšně reprezentoval David Šeda (primáš Mladé cimbálové muziky, která doprovází Děcka z Buchlovic). Soustředění probíhalo pod záštitou Valašského muzea v přírodě a účastnilo se jej 6 primášů z České republiky, 2 primášky ze Slovenska a 4 lektoři. Cílem soustředění bylo nejen intenzivní zdokonalování ve hře, ale také seznámení s jinými regiony polským, slovenským a pestrobarevným moravským. V odpoledních hodinách se seznamovali s lidovou architekturou a historií této oblasti. Večer a noc byly určeny pro trénink a přípravu na další den. Koncert primášků pak byl logickým a překrásným vyvrcholením celého týdne. Díky Davide za skvělou reprezentaci! Za vedoucí Děcek z Buchlovic Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

27 The Crimson Projekct v Buchlovicích V pátek 18. července přivítalo večerní pódium buchlovického zámeckého amfiteátru, v rámci Buchlovského hudebního léta, rockovou legendu The Crimson Projekct, která je nástupkyní proslulé kapely King Crimson. Šest virtuózních muzikantů předvedlo naprosto plnému amfiteátru více než dvou a půl hodiny trvající strhující proud progresívního rocku. (foto Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

28 Hudební legendy na Smraďavce Petr Spálený a Apollo band (foto Pavel Paška) Naďa Urbánková a Bokomara (foto Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

29 Supergroup.cz přivezli rockové pecky Dalším kvalitním koncertem pokračoval festival Buchlovské hudební léto v pátek 25. července. Pod názvem sestavy Supergroup.cz se představili přední muzikanti, známí z více slavných českých skupin. Převážně převzaté rockové pecky např. od kapel Police, Led Zeppelin, ETC, Stromboli, AC/DC, Pražský výběr aj. zahráli na kytaru Michal Pavlíček, baskytaru Vladimír Kulhánek, housle Jan Hrubý, klávesy Roman Dragoun, bicí Miloslav Meier a zpěv Kamil Střihavka. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

30 Festival česneku přilákal tisíce návštěvníků Česneku je všude dost mnoha lidem pro radost. Ten, kdo česnek požívá, dlouhých let se dožívá. XIII. ročník Festivalu česneku, který každoročně pořádá Folklórní agentura Buchlov, přilákal do Buchlovic v sobotu 26. července více než pět tisíc návštěvníků. Krásný den plný programů zahájila na náměstí buchlovická dechovka. Ve stáncích v prostorách kolem tržnice a parkoviště bylo možné zakoupit nejen skutečný český a moravský česnek, ale i nespočet dalších výrobků a pochutin, z velké části vázaných na česnek. Po slavnostním předání česnekové úrody starostovi městyse ing. Jiřímu Černému bylo možné navštívit hned několik otevřených scén v městečku a zámecké zahradě, na nichž se odehrával bohatý kulturní program. Na své si přišel snad každý. Z účinkujících namátkou vzpomeňme ženský sbor Dolinečka z družebního Soblahova, s nímž přijela i tamní starostka ing. Eva Ďuďáková spolu se starostou družební obce Horného Hričova, ing. Jozefem Trizuljakem. Dále vystoupili country-folkoví Kanonýři, mužský sbor z Vážan, pěvecký sbor Zahrádkáři z Veselíčka, dechová hudba Stříbrňanka, Slovácký soubor Demižón ze Strážnice, cimbálová muzika Burčáci a mnozí další. Pobožnost slova P. Rudolfa Chmelaře na zámecké louce opět výjimečně působivě obohatil Martin Hrbáč se svou Hudeckou muzikou, zatímco hlavně děti přilákalo Bábkové divadlo Juraja Hamára z Bratislavy. Pro milovníky soutěží byla připravena Soutěž čichačů, O nejhmotnější česnek, šachové utkání Boršice zbytek světa, Plivání česneku, Česnekové moravské sumo nebo Česnekový kikindáš. Horký a nadmíru příjemný den se spoustou známých, přátel, muziky, česnekových pochutin a jiné roztodivné zábavy uletěl jako voda. Vytrvalcům pak vyhrávala opět buchlovická dechovka se svými sólisty, která přišla s programem nazvaným Z večera do noci. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

31 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

32 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

33 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

34 Letní skautský tábor 2014 Vyvrcholením celoročního skautského roku je letní tábor, kterého se v termínu 9. až 19. srpna zúčastnilo 22 táborníků. Základnou pro letošní tábořiště byla Tučkova hájenka u nedaleké obce Svratouch na Vysočině. Táborníci museli prokázat svou zdatnost, sílu a odvahu v celotáborové hře Pevnost Boyard a porazit tak své soupeře v každodenních hrách a obtížných výzvách. První místo vybojovala skupinka Rudých šampionů a odnesla si tak hodnotné ceny z pokladnice pevnosti Boyard. Na druhém místě se umístily shodně dvě skupinky: Osm statečných a Zlatí tygři. Mezi jednotlivými táborníky byli nejúspěšnější: 1. místo: Berenika Faltová 2. místo: Petr Řezníček 3. místo: Václav Klíger Táborníci obstáli jako praví skauti. Zvládli jak stezku odvahy, noční uhlídání vlajky, náročnou túru na Devět skal, tak i nepříznivé počasí. Strávili jsme deset skvělých prázdninových dní s přáteli, zábavou, zpěvem u ohně a nádhernou přírodou Žďárských vrchů. Vzkaz pro nové zájemce: První junácká schůzka proběhne v pátek 5. září. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www. junakbuchlovice.eu. Text: Michaela Borská a Martin Tomešek Foto: Veronika Kuncová a Roman Šarata BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 Zářiové počasí láká k vycházkám do přírody, třeba na nejvyšší horu v okolí na Holý kopec. (foto -vlk-) Vzpomínka na žně Když v červenci svatá Markyta

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XX. LISTOPAD 2014 Mariánský sloup na náměstí (Foto: A. Orlita) Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Buchlovice, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 Pořadí kandidujících

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012 Buchlov pohled od Tupes (foto -vlk-) Srpen Srpen a jeho bratr červenec splétají spolu z žita pletenec, zdobený máky rudými a koukoly, co

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013 Velehrad (Foto: -vlk-) Věrozvěsti Svatí Cyril a Metoděj, dvě světla zářící v temnotě, přinesli lidu Velké Moravy Kristovu víru v samé dobrotě.

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012 Buchlov z Chrastí tak jsme ho letošní zimu ještě neviděli (foto: -vlk-) Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII.

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Výsledek inventarizace: 2425 stromů. Str. 3 Turnaj v pétanque vyhráli Bílí lvi. Str. 4 Rozhovor s ředitelem Charity. Str. 12 a 18 16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 Vážení spoluobčané, tento úvodník se rodí ve dnech, kdy vrcholí mistrovství světa v hokeji na Slovensku, které jsme jistě mnozí z nás s nadšením sledovali.

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

naše státní hymna v podání slečny Evy Hanáčkové z napajedelské Firkušného. Uspořádáním

naše státní hymna v podání slečny Evy Hanáčkové z napajedelské Firkušného. Uspořádáním 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 74 100 let od zaèátku 1. svìtové války Ve čtvrtek 26. června jsme se sešli u památníku obětí první i druhé světové války v parku u nové základní školy. Účast nebyla zrovna velká,

Více

Zahájili stavbu pomníku

Zahájili stavbu pomníku Diskuze s občany se poprvé bude konat také v místních částech Velkého Meziříčí. Tentokrát to bude Hrbov, Svařenov - 5. září od 16 hodin v tamním kulturním domě. 4 klíče k velkomeziříčské bráně. Náměstí

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Číslo 3 květen - červen 2010 www.velkebilovice.cz Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Zveme vás na tradiční XII. dětské hody, které se konají v neděli 20. června 2010. Začátek je v 14.30 hod. průvodem

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII.

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Zastupitelka dostala ocenění. Str. 9 Když kolaboranti vládli Holešovu. Str. 11 Dvojí tvář Gabriely Gunčíkové. Str. 24 22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 2 Červen 2015 Dětský den staroveských spolků Den matek www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přicházím za Vámi s malým ohlédnutím za první polovinou letošního

Více