mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èerven 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. èervence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èerven 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. èervence"

Transkript

1 mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èerven 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. èervence Základní škola byla v Bludišti se tøída 8.C a nìkteøí žáci 8.A a 8.B naší školy zúèastnili natáèení televizní soutìže Bludištì v Ostravì. Pro nás tentokrát pøesnì platilo úsloví: Není dùležité zvítìzit, ale zúèastnit se! A my jsme se mohli zúèastnit a pøímo na vlastní kùži prožít silný nebývalý zážitek. Tím natáèení opravdu bylo. Za to velmi dìkujeme sponzorùm, kterými jsou Mìsto Kralovice, firma Becker, s. r. o., Lékárna Arnika, Lékárna U Andìla strážce, Železáøství p. Jiøí Hlad, Pila Kožlany, Obecní úøad Vysoká Libynì, obchod Variant, papírnictví paní Vaòourková, papírnictví pan Vopìnka, papírnictví pan Holínek, zelenina p. Macák a zelenina Mariko. Ti všichni nám svými pøíspìvky umožnili nejen zažít skuteènou atmosféru televizního natáèení, ale i poznat velkou èást naší vlasti, nebo cestu do Ostravy a zpìt jsme využili také k poznávání pøírodních celkù a kulturních památek. Poøad Bludištì, v nìmž úèinkujeme, mùžete zhlédnout na ÈT 1 ve støedu 7. èervna po pùl páté odpoledne. Dana POLÍVKOVÁ KRALOVICKÁ POU èervna 2006 Pátek 23. èervna: h DISKOTÉKA DJ Brèkoun Sobota 24. èervna: h DUO HORIZONT (V. Janeèková, J. Barboøák) vstup zdarma h BRUTUS h Vystoupení taneèních kroužkù h Zdenìk IZER zábavné vystoupení h VARMUŽOVA CIMBÁLO- VÁ MUZIKA z Mistøína h Taneèní zábava EXPRES V sobotu po celý den TRHY, od støedy do nedìle pou ové atrakce na parkovišti u OD. Vstupné: Páteèní diskotéka Kè 50, sobotní program Kè 80 (dìti Kè 20) na celý den. V sobotu 24. èervna na Masarykovì námìstí JÍZDA NA KOLOBÌŽKÁCH. Informace a pøedprodej vstupenek v Lidovém domì (tel ). Kraloviètí hasièi informují Velké teplotní zvraty v mìsíci kvìtnu pøedurèily i strukturu zásahù naší výjezdové jednotky. Poèátkem mìsíce, 5. kvìtna, jsme zasahovali pøi požáru suché trávy v Kralovicích na tradièním místì pod tratí (ulice Ko- neèná na snímku). Na další akci vyjela naše jednotka 12. kvìtna. Jednalo se o požár malého rozsahu na skládce v Kralovicích. Pøi zmìnì poèasí a následné bouøce 20. kvìtna jsme byli povoláni operaèním støediskem HZS do Vysoké Libynì na zajištìní jiskøícího elektrického vedení a druhý den na pomoc pøi likvidaci stromu ohrožujícího jednu z chatek u Voleska. Pøi represivní èinnosti v tomto mìsíci jsme nezapomnìli ani na prevenci a nácvik. Ve ètvrtek 25. kvìtna bylo uskuteènìno cvièení s následnou dopravou vody do firmy Becker Kralovice a 26. kvìtna naše jednotka asistovala pøi nácviku požárního poplachu v Základní škole Kralovice. Další informace se týká nového požárního vozidla které nahradí v tomto roce naší vysloužilou cisternovou automobilovou støíkaèku Š 706 RTHP. V souèasné dobì probíhá na novou cisternu výbìrové øízení, jehož výsledek oznámíme v pøíštím vydání. Pøedpoklad dodání tohoto vozidla je v posledním ètvrtletí roku (Dokonèení na s. 6) MKO 6/2006 1

2 ZPRÁVY z radnice 2 MKO 6/2006 Rada mìsta se sešla na svém osmém letošním zasedání ve støedu 3. kvìtna 2006 v 16 hodin v ZŠ Kralovice a v hodin na radnici v Kralovicích. Rada mìsta po projednání schválila: Úèast mìsta Kralovice na veletrhu cestovního ruchu Plzeòského kraje ITEP 2006, který se bude konat Úèastnický poplatek èiní 1.000,- Kè. * Smlouvu o vzájemném zapoètení pohledávek è. ID20061 ID00043 mezi mìstem Kralovice a firmou Becker Bohemia, s. r. o. * Nákup nového vozidla Škoda Fabia pro potøeby MìÚ Kralovice. * Žádost Mateøské školy Kralovice o rozdìlení hospodáøského výsledku za rok 2005 do rezervního fondu a do fondu reprodukce. * Žádost manželù Víta a Miroslavy Pilousových o zábor veøejného prostranství na nám. Osvobození pøed è. p. 41 z dùvodu výmìny støešní krytiny. Zábor se povoluje v termínu od do * Uspoøádání vítání obèánkù dne 27. kvìtna 2006 od hod. a od hod. Vítání obèánkù se zúèastní 24 dìtí, celková výše pøíspìvku mìsta èiní ,- Kè. * Finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè pro Bike klub Kralovice na uspoøádání 3. roèníku MTB Maratonu. * Finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè pro oddíl orientaèního bìhu Kralovice na vyhotovení mapy. * Finanèní pøíspìvek ve výši 2000,- Kè pro obèany Trojan, Bukoviny a Øemešína na stavìní máje a poøádání sportovního dìtského odpoledne. * Finanèní pøíspìvek ve výši 3000,- Kè pro Mateøskou školu Kralovice na pøípravu a realizaci akce Cesta pohádkovým lesem. * Finanèní pøíspìvek ve výši 3000,-Kè pro Místní organizaci Èeského rybáøského svazu Kralovice na zabezpeèení I. a II. kola soutìže mladých rybáøù Zlatá udice. * Žádost p. Jaroslava Brauna bytem Kralovice, Sluneèná 704, o zøízení stanovištì vèelstev na pozemku mìsta p. è. 936/1 v k. ú. Hradecko. * Žádost firmy P. R. O. - servis zastupující ÈEZ Distribuce, a. s., o souhlas s prodloužením vedení NN za úèelem pøipojení pozemku p. è. 1040/53 v k. ú. Hradecko. * Žádost firmy P. R. O. - servis zastupující ÈEZ Distribuce, a. s., o souhlas s uložením kabelové pøípojky do pozemku mìsta p. è. 571/6 v k. ú. Hradecko za úèelem pøipojení st. p. è. 44 v k. ú. Hradecko. Rada mìsta souhlasí: S pøedloženou projektovou dokumentací na novostavbu supermarketu PENNY MARKET v Kralovicích po zapracování následujících skuteèností: - vynechání parkovacích míst na jižním okraji pozemku, kde bude zachován prùjezd na pozemky pod Kralovickou zemìdìlskou a. s., - zapracování do projektové dokumentace pøechodu pro chodce silnice I/27, - realizaci výsadby vzrostlé zelenì, a to zejména podél chodníku u hlavní komunikace a souvislého pruhu k soukromé zahradì na severní stranì pozemku. Rada mìsta jmenovala: Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na dodávku CAS 24 pro SDH Kralovice ve složení: p. Jiøí Soukup, Bc. Pavel Vrána, Ing. František Lûftner, pplk. Ing. František Pavlas a Ing. Jiøí Pilský. Komise zahájí svoji èinnost dne Rada mìsta nemá námitek: Proti zmìnì stávající skladové haly na pozemku st. p. è. 130/2 v k. ú. Kralovice u Rakovníka ze stavby doèasné na stavbu trvalou. Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví manželù Jaroslava a Jany Hlavových bytem Kralovice, Palackého 51. Rada mìsta nesouhlasí: S umístìním montované haly na pozemku p. è. 2133/1 v k. ú. Kralovice u Rakovníka, pronajatém firmì KRÁL PM centrum, s. r. o. Rada mìsta uložila: Odboru výstavby MìÚ Kralovice posoudit žádost obèanù Mariánského Týnce o rekonstrukci odvodòovací strouhy. Termín do , zodpovídá paní Hana Vorlová, vedoucí odboru, kontrola v radì mìsta. * Tajemníkovi MìÚ Kralovice Bc. Pavlu Vránovi vyøídit všechny další body projednávané na tomto zasedání rady mìsta. Termín do , kontrola v radì mìsta. * * * Rada mìsta se sešla na svém devátém letošním zasedání ve støedu 24. kvìtna 2006 v 19 hodin v zasedací místnosti MìÚ v Kralovicích. Rada mìsta po projednání schválila: Finanèní pøíspìvek ve výši 2500,- Kè pro ASP Ženy na uspoøádání Dìtského dne, který probìhne dne od hod. v Sokolovnì. * Proplacení èástky 1595,- Kè p. Václavu Havlíkovi bytem Kralovice - Bukovina 9 za pletivo použité k opravì oplocení pozemku mìsta. * Zmìnu otevírací doby pro veøejnost na Skládce tuhého komunálního odpadu Kralovice. Od 1. èervna 2006 bude následující: Po hod.; Èt ; hod.; Pá hod.; So hod. Stále platí doèasné uzavøení skládky pro všechny právnické osoby s výjimkou ukládání komunálního odpadu pocházejícího z Kralovic firmou Becker Bohemia, s. r. o. Obèané mìsta Kralovice mohou i nadále na skládce ukládat povolené tøídy komunálního odpadu za úhradu, tj. 800,- Kè/t. * Žádost p. Romana Štìpánského bytem Kralovice, Nová 614, o zábor veøejného prostranství z dùvodu rekonstrukce výše uvedené nemovitosti. Zábor se povoluje v termínu od do * Pøidìlení bytu v Domì s peèovatelskou službou v Kralovicích pro p. Antonína Berana bytem Kralovice, Na Palcátech 361. * Žádost Mateøské školy v Kralovicích o zachování dvou speciálních tøíd pro dìti s vadami øeèi ve školním roce 2006/2007. * Žádost Mateøské školy v Kralovicích o povolení výjimky z poètu dìtí ve tøídì MŠ, a to z poètu 24 dìtí do poètu nejvýše 28 dìtí smyslovì, tìlesnì a duševnì zdravých, starších 3 let. * Žádost Mateøské školy v Kralovicích o její uzavøení v dobì od do z dùvodu øádné dezinfekce zaøízení a nutných oprav. (Dokonèení na s. 3)

3 Žáci základní školy praktické soutìžili Chlapci a dìvèata ze Základní školy praktické v Kralovicích se v dubnu a kvìtnu zúèastili dvou soutìží, v obou si vedli velmi dobøe. Dne 27. dubna se žáci Základní školy praktické v Kralovicích zúèastnili pìvecké soutìže Notièka v Jesenici. Pìvecký sbor jedenácti dìtí øídila paní uèitelka Vìra Sidorjaková za akordeonového doprovodu Mgr. Petry Kubelkové. Naše škola získala 1. místo. Žáci byli odmìnìni pohárem, diplomem a dalšími cenami. 24. kvìtna se žáci školy zúèastnili krajského kola Sportovních her žákù základních škol praktických v Rokycanech. Lehkoatletický ètyøboj se skládal z bìhu na 60 m, skoku dalekého, hodu kriketovým míèkem a vytrvalostního bìhu. Do tøíèlenných družstev hochù a dívek reprezentujících okres Plzeò-sever byli na základì výsledkù okresního kola, které se konalo 11. kvìtna v Kralovicích, vybráni ètyøi žáci naší školy, kteøí bodovali i v krajském kole. V celkovém poøadí krajù se družstvo hochù umístilo na 2. místì, družstvo dívek na 1. místì. V jednotlivcích se nejlépe umístili Aleš Hajžman, který získal 4 medaile a byl v celkovém poøadí hochù na 2. místì, a Marie Èipèalová s 5 medailemi byla v celkovém poøadí dívek rovnìž na druhém místì. Tito žáci postupují do národního finále, které se koná v Jablonci na Nisou ve dnech èervna Všem patøí podìkování za vzornou reprezentaci. PK V Mariánské Týnici rychle pokraèuje výstavba nového parkovištì. Pøeložka silnice je již dokonèena vèetnì povrchu. Vše má být hotovo bìhem srpna letošního roku a dosavadní prùbìh prací nasvìdèuje, že termín bude dodržen. Žáci SOUz v Terezínì 9. kvìtna 2006 žáci SOUz Kralovice navštívili mìsto Terezín a bývalý koncentraèní tábor Malou Pevnost. Spolu s uèitelkami Simonou Duxovou, Margit Chudáèkovou a Jaroslavou Kauckou si prohlédli mìsto, dozvìdìli se mnoho zajímavých informací o historii jednotlivých budov Terezína. Seznámili se s problematikou Holocaustu/Šoa, poslechli si výklad Bc. Simony Duxové o životì v Ghettu za 2. svìtové války i o osudech uvìznìných lidí. V Malé Pevnosti pak prùvodce Malé Pevnosti seznámil žáky s podmínkami v koncentraèním táboøe. Prohlédli si samotky pro židovské vìznì, hromadné cely, popravištì, ale i muzeum tábora, kde se nachází kresby dìtí, které po dobu vìznìní tajnì malovali to, co vidìli. P. S. Druhý den za mnou pøišlo nìkolik žákù s tím, že se jim exkurze velmi líbila a vùbec ne kvùli hodinovému rozchodu v Terezínì, jak jsem se pùvodnì domnívala, ale proto, že je všechno opravdu zajímalo a osobnì se jich dotklo to, co se dozvìdìli. Simona DUXOVÁ Mìstskému úøadu byla oznámena úmrtí: Rùžena ÈÁSOVÁ, Kralovice 741 (78 let), Josef FIŠAR, Kralovice 622 (61), Vladislav PØIBYL, Kralovice 462 (81), Pavel SAK, Kralovice 136 (65). ZPRÁVY z radnice (Dokonèení ze s. 2) Žádost Mateøské školy v Kralovicích o ponechání sponzorských darù, které budou využity pøi akcích konaných mateøskou školou bìhem roku * Vyplacení pøíspìvku i tìmto novým obèánkùm mìsta Kralovice: Vojtìchu Iblovi, Jiøímu Kolenovi a Michaele Kožíškové pøi vítání obèánkù, které probìhne dne 27. kvìtna Jedná se o pøípady, kdy rodièe nesplòují všechna stanovená kritéria pro vyplacení pøíspìvku. * Žádost p. Václava Juhy bytem Kralovice, Žatecká ulice 62, o vstup do chodníku pøed touto nemovitostí z dùvodu opravy kanalizaèní pøípojky. Chodník bude po opravì uveden do pùvodního stavu. * Finanèní spoluúèast mìsta Kralovice ve výši ,- Kè na vybudování opìrné zídky mezi pozemkem p. Eduarda Ryšlavého bytem Kralovice, Pod Kasárny 333, a pozemky mìsta. * Uzavøení leasingové smlouvy na poøízení sekaèky KUBOTA, typ G 21, pro potøeby mìsta Kralovice. Rada mìsta uložila: Odboru výstavby MìÚ Kralovice zabezpeèit rekonstrukci odvodòovací strouhy v Mariánském Týnci dodavatelským zpùsobem. Termín do , zodpovídá paní Hana Vorlová, vedoucí odboru, kontrola v radì mìsta. * Tajemníkovi MìÚ Kralovice Bc. Pavlu Vránovi vyøídit všechny další body projednávané na tomto zasedání rady mìsta. Termín do , kontrola v radì mìsta. MKO 6/2006 3

4 Leto ní úspìchy ákù na í základní koly kolní rok 2005/6 se pomalu ale jistì chýlí ke svému konci, i áci Základní koly v Kralovicích se ji tì í na prázdniny. Mnozí z nich dosáhli v tomto roce pìkných úspìchù jak v soutì ích zamìøených na odborné znalosti, tak pøeborech sportovních. V em patøí podìkování za úspì nou reprezentaci koly a tím i íøení dobrého jména na eho mìsta. Veronika SMOLÍKOVÁ (7. roè.) 1. místo v okresním kole konverzaèní soutì e v nìmeckém jazyce. Pavel VRÁNA (9. roè.) 2. místo v okr. kole matemat. olympiády, 3. místo v okr. kole fyzik. olympiády. Jan PÌNKAVA (7. roè.) 3. místo v okr. kole Archimediády, 4. místo v okr. kole matematické olympiády. Jakub LÜFTNER (9. roè.) 2. místo v okresním a 9. místo v krajském kole zemìpisné olympiády. Aneta HABRYCHOVÁ (9. roè.) 1. místo v okresním a 5. místo v krajském kole konverzaèní soutì e v anglickém jazyce. Michal PITRMAN (9. roè.) 6. místo v okresním kole matematické olympiády. Jaroslav HAVEL (6. roè.) 4. místo v okresním kole matematické olympiády. Vojtìch PÌNKAVA (9. roè.) 5. místo v okresním kole fyzikální a 9. místo v okr. kole matem. olympiády. Basketbal star í ákynì. Vítìzky okresního a krajského kola, 2. místo republikové kvalifikace sk. B, 6. místo v republikovém finále. Monika Kùsová, Bára Hynková, Irena najdrová, Katka Bischofová, tìpánka Zemanová, Lucie Rykalová, Lucie Horynová, Tereza Vlková, Nikola Petrániová, Petra Janská. 4 MKO 6/2006 Pohár rozhlasu okresní kolo v atletice star í áci. 1. místo. Ondøej Rù ek, Jakub Procházka, Vítìzslav Zeman, Petr Knedlík, Jan Zajíèek, Alexandr Zappe, Václav Je ek, Radek Slach, Václav Paul, Radek Nìmec, Libor Formánek, Jiøí Kouba.

5 Basketbal mlad í áci okresní kolo. 1. místo. Tomá Strunz, Michal Hübner, Vojtìch Procházka, Josef Je ek, Daniel Hyne, Karel Formánek, David Rouèka, Jaroslav Bodurka, Jindøich Kr a, Jan Hero, Ondøej ivníèek, Matìj Bílek, Zdenìk Kr a, Luká Èerný. Pohár rozhlasu okresní kolo v atletice mlad í áci. 1. místo. Vojtìch Procházka, Josef Je ek, Karel Formánek, Michal Hübner, Daniel Trnka, Jan Hero, Jindøich Kr a, Pavel Houska, Jiøí Hoch, Marek Sláma, Jiøí Vi tejn, Luká Ptáèek. Atletický ètyøboj star í áci okresní kolo. 1. místo. Ondøej Rù ek, Jakub Procházka, Vítìzslav Zeman, Petr Knedlík, Alexandr Zappe, Jan Zajíèek. Basketbal star í áci. Kralovický pohár 1. místo, O pohár Tomá e Hrabíka 1. místo, okresní kolo 2. místo. Václav Je ek, Ondøej Rù ek, Jakub Procházka, Vítìzslav Zeman, Jan Zajíèek, Petr Knedlík, Václav Paul, Ale Bìhounek, Jiøí Kouba, Radek Nìmec. Stolní tenis mlad í ákynì. Okresní kolo 1. místo. Adéla Mindeková, Markéta Urbanová. Stolní tenis mlad í áci. Okresní kolo 1. místo, krajské kolo 3. místo. David Rouèka, Jaroslav Bodurka. Pøespolní bìh star í ákynì. Okresní kolo 1. místo, krajské kolo 3. místo. Barbora Hynková, Monika Kùsová, Petra Janská, Tereza Ko aøová, Ilona Kubíková, Barbora Svobodová. MKO 6/2006 5

6 Kraloviètí hasièi informují (Dokonèení ze s. 1) Na závìr ještì nìkolik rad, jak se chovat, jste-li svìdkem nebo úèastníkem mimoøádné události jako je napøíklad požár, dopravní nehoda nebo jiná nebezpeèná situace. V každém pøípadì zachovejte klid.v rámci svých možností poskytnìte pomoc ostatním, zejména dìtem a starým nemohoucím a nemocným lidem. Dbejte pokynù záchranáøù a policistù. Uvìdomte si, že nejvìtší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Nepodceòujte vzniklou situaci. Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí. Nerozšiøujte poplašné a neovìøené zprávy. V pøípadì hrozícího nebezpeèí nebo vzniku mimoøádné události volejte na tato telefonní èísla: 150 Hasièský záchranný sbor ÈR (v pøípadì mimoøádné události, která ohrožuje zdraví a životy osob, majetek nebo životní prostøedí) 155 Zdravotnická záchranná služba (pøi stavech ohrožujících život a zdraví ) 158 Policie ÈR nebo Mìstská policie (pokud jste svìdky dopravní nehody nebo spáchání trestného èinu) nebo na jednotné evropské èíslo tísòového volání 112. Pøi spojení hovoru pøíslušným operátorùm uvádìjte: co se stalo (popis události, její charakter, poèet postižených), kde se událost stala, kdy se událost stala (pøípadnì zda se dále dìje), Oznámení o zmìnì otevírací doby pro veøejnost na skládce komunálního odpadu Kralovice platné od 1. èervna 2006 své jméno a èíslo telefonu ze kterého voláte; nikdy nezavìšujte jako první, buïte pøipraveni poskytnout operátorùm na základì jejich pøípadných dotazù další doplòující informace o situaci. Po ukonèení hovoru mùže být uskuteènìn zpìtný telefonát, který ovìøí pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o planý poplach nebo zneužití tísòové linky. Hasièi Kralovice Kraloviètí hasièi pøi nácviku požárního poplachu v Základní škole Kralovice 26. kvìtna Po Èt ; Pá So Stále platí doèasné uzavøení skládky pro všechny právnické osoby s výjimkou ukládání komunálního odpadu pocházejícího z Kralovic firmou Becker Bohemia, s.r.o. Obèané mìsta Kralovice mohou i nadále na skládce ukládat povolené tøídy komunálního odpadu za úhradu, tj. 800,- Kè/t. Letní kino Kralovice Èerven 2006 Úterý 6. èervna * HOSTEL * Horor USA. Sobota 10. èervna * CO JE ŠEPTEM * Komedie USA. Pátek, sobota 16., 17. èervna * RAF ÁCI * Rodinná komedie ÈR. Pátek, sobota 30. èervna, 1. èervence * ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU * Komedie ÈR. Pøedstavení zaèínají ve hodin. Jak jsme již informovali, vyhlásilo mìsto Kralovice spoleènì se Sborem dobrovolných hasièù Kralovice veøejnou finanèní sbírku na poøízení nového hasièského vozidla. Protože se vloudila chyba do uveøejnìného èísla úètu, sdìlujeme, že mùžete pøispìt zasláním finanèní èástky na zvláštní bankovní úèet vedený u Komerèní banky, a. s., èíslo /0100 Stav úètu k : Kè 6874,- Pøíspìvek zaslali: Klub dùchodcù Kralovice Èeský èervený køíž Kralovice Zasedání zastupitelstva mìsta se koná ve støedu 14. èervna od 18 hodin v Lidovém domì. v Kralovicích. 6 MKO 6/2006

7 Crosscountry vévodil Kotlík Kralovice První roèník cross country horských kol O putovní pohár mìsta probìhl na tratích v okolí Sport-kempu první èervnovou sobotu. V hlavních kategoriích se klání zúèastnilo pìtadvacet bikerù a bikerek, nejlep ím byl rakovnický Jiøí Kotlík. Mu i soutì ili na osmi 3200 metrù vých kategorií od nejmen ích dìtí. dlouhých okruzích, pøed nimi se na Celkem poøadatelé z Bike clubu zakrat í distance vydali vyznavaèi jíz- prezentovali na startu 89 soutì ídy na horských kolech v ech vìko- cích. Okruh vytýèený mezi Sport-kempem, koupali tìm, fotbalovým stadionem a prostorem pod bývalými kasárny byl pøedev ím technicky nároèný. I tak ov em nejlep í cyklisté absolvovali závod ve svi ném tempu. Bylo to hodnì rychlé, i kdy na mì spí e krátké, uvedl tøicetiletý Jiøí Kotlík. Cyklista, který se do èela kralovického závodu dostal ve tøetím kole, toti èastìji jezdí spí e maratonské tratì. Vlevo: K divácky nejatraktivnìj ím místùm kralovického cross coutry horských kol patøil pøejezd potoka. Na snímku vítìz hlavní kategorie mu ù Jiøí Kotlík. Foto Jakub Rom. Volejbalový titul pro Kladno Kralovice Jedenáct dru stev se zúèastnilo osmaètyøicátého roèníku volejbalového turnaje O pohár mìsta. Vítìzem presti ního klání se stali kladen tí hráèi. Vedle severoèeských extraligistù si cestu do Kralovic na li i jejich pøíbram tí a èeskobudìjoviètí soupeøi. V týmu vítìzù hráli bývalí reprezentanti Fortuník s Hadravou i momentální èlenové národních výbìrù Holubec a Slovák Ogurèák, uvedl Marcel Fryèek st. z VK Kralovice. Toho, stejnì jako hráèe a diváky, potì ilo i tradiènì sluneèné poèasí. Pøitom je tì dva dny pøed soutì í v Kralovicích silnì pr elo. Základní èást turnaje probìhla ve dvou skupinách. V dy první dva celky pak èekalo semifinále a boje o koneèné umístìní. Do finále se probojovali vítìzové skupin: Zlobøi a Fero (Kladno) a Èmoudi (Pøíbram). Ve vyrovnaném klání byli nakonec astnìj í kladen tí borci, kteøí pro sebe rozhodli koncovky obou setù a nejtìsnìj ím rozdílem. Ve druhé sadì za stavu 22:24 pøíbramský ce- lek odvrátil dva meèboly, tøetí v ak promìnili vítìzové stylovì esem. Kladenský celek pøitom osmaètyøicet hodin pøed kralovickým kláním hrál je tì páté extraligové finále v Ostravì. V pøípadì prodlou ení série o titul by na jeho kralovický start nedo lo. Úèast jsme také domluvili a pøi návratu z Ostravy, uvedl Milan Hadrava z celku vítìzù. Do Kralovic jezdíme rádi. A teï to pro nás bylo takové odreagování a vyèi tìní hlavy, dodal. sport Pøipravuje Karel Popel. JEDNOU VÌTOU... TAEKWON-DO: Pìt medailí pøivezli èlenové kralovického oddílu I. T. F. Panter z mistrovství Èeské republiky, které probìhlo tradiènì v Tøeboni; o dvì druhá a tøi tøetí místa se postarali Filip Tuzar, Ondøej Váchal, Ivana Kuèerová a Jana Bejdová. BASKETBAL: A na pøebor Èeské republiky kolních dru stev star ích ákyò se podíval tým kralovické základky; celek, jeho kostru tvoøí hráèky DBK Ko lany/kralovice, obsadil po první pøíèce v krajském kole a druhé v mezikrajské bará i na celorepublikovém klání ve Zruèi nad Sázavou estou pozici. TURISTICKÝ ZÁVOD: V leto ních závodech seriálu Èeského poháru si na své konto zástupci Kralovic zatím pøipsali tøi medaile (viz. výsledkový servis); tuto sbírku má ale patnáct závodníkù s právem startu na mistrovství ÈR (17. 6., Orlová) mo nost roz íøit: domácí ampionát je toti letos zároveò ètvrtou pohárovou soutì í. STATISTIKY: V poøadí prùbì ném støelcù C skupiny fotbalové I. B tø. mu ù se kralovický Petr Vopat s jedenácti brankami dìlí o místo; ve stejné statistice futsalové plzeòské I. tøídy je Martin Or ulák rovnì tøetí (14 branek), pátou pozici zaujímá v poøadí gólmanù Jan Souèek (2.47 obdr ené branky na zápas). SPORTOVNÍ POZVÁNKA FOTBAL - NE : OP dorostu v. Hunèice (10 h.), I. B tø., sk. C mu i v. Kaznìjov (17 h., v dy stadion Sokola). STREETBALL - SO : I. roèník Memoriálu Katky likové, ktg. od smí ených týmù roè a ml. a po ktg. OPEN (9.00, sport. areál u Z Ko lany). SOFTBAL - ÈT : V. roèník turnaje pøíchozích - høi tì u Z Kralovice; prezentace do 16.00, zaèátek hod., startovné 10 Kè (startují sedmièlenná dru stva). MKO 6/2006 7

8 Výkon mìsíce: Kvìten Jana BEJDOVÁ VÝSLEDKOVÝ SERVIS BASKETBAL: Vosièka cup ( , Sadská), minižactvo v. Studénka Pardubice 22:17 (Buòková 8), v. Prosek 32:6 (Hanzlíková 18), v. Sadská 31:19 (J.Pokorný 8), v turnaji 1.místo (bilance 3-3 0, skóre 85:42, 6 b.). FOTBAL: muži I. B tø., sk. C v. Zruè 3:2 (1:0, Hackr, Vopat, Koudele), v. Zbiroh 2:0 (2:0, Pecka, Vopat), v. Doubravka 1:1 (0:0, Pecka), v. VS Plzeò 0:1, prùbìžnì 3. místo (bilance , 48:36, 39 b.). OP dorostu v. Kožlany 10:0 (Milfait, Rùžek a Bìhounek po 2, Zajíèek, Paul, Juha, vlastní soupeøe), v. Mladotice 3:3, v. Kaznìjov 1:2, v. Línì 4:1, prùbìžnì 3. místo (bilance , 84:31, 34 b.). OS st. žákù, sk. B v. Plasy 2:1 (2:0), v. Kožlany 7:0 (3:0, M. Bulín 3, Sak 2, Paul, Hyneš), v. Manìtín 3:0 (0:0), v. D. Bìlá 2:1 (1:1, Struncz, V. Ježek), prùbìžnì 1. místo (bilance , 95:11, 37 b.). OP pøípravky, sk. B v. Plasy 2:12, v. H. Bøíza 10:0, v. Trnová 8:5 (5:3), prùbìžnì 3. místo (bilance , 32:45, 12 b.). FUTSAL: muži I. tø. mìstského pøeboru v Plzni v. Zlomený kolo 1:4 (Oršulák), v. Big beer 6:4 (Oršulák a Ra. Èuøík po 2, Prùcha a Køíž po 1), v. Krvavá tlaèenka 5:2 (Rom 2, Bílek, Oršulák, Žákovec), v. Santos 0:3, v. FC Bouda 2:0, v. 3 promile 3:4 (Oršulák 2, Slemenský), v. Koterov 4:1 (Slemenský 2, Oršulák, Vašš), prùbìžnì 6. místo (bilance , 50:42, 25 b.). HORSKÁ KOLA: I. roèník cross country O putovní pohár mìsta - absolutnì (25,6 km): 1. Kotlík (Rakovník) 1:16:02 hod., 2. Janda (Bikesport Plzeò) 1:17:01, 3. Tobrman (Orea hotels) 1:21:55. Junioøi (16 km): 1. R. Špièka Uplynulý mìsíc si na své konto pøipsali velmi cenné výsledky zejména Kralovièáci startující v seriálu Èeského poháru v turistickém závodì (celkem tøi medaile), orientaèní bìžci pøi klání v Mariánských Lázních, školní basketbalový celek starších žákyò (šesté místo na pøeboru republiky) i taekwondisté (rovnìž mistrovství ÈR). Nejúspìšnìjší èlenkou kralovické výpravy na mistrovství ÈR v tomto sportu byla juniorka Jana Bejdová. Nejlepší sportovkynì našeho mìsta loòského roku v dorostenecké kategorii vybojovala na jihu Èech støíbro a bronz a opìt potvrdila svoji pøíslušnost k republikové špièce. Za tento výsledek se stává vítìzkou kvìtnového Výkonu mìsíce. Jana Bejdová na republikovém mistrovství v taekwon-do potvrdila, že titul nejlepší sportovkynì mìsta v kategorii dorostenek je ve správných rukou. (Ramala), 2. Rajzr (TTS Stupno), 3. Hynek (Kralovice). Ženy (12,8 km): 1. Staòková (Kaznìjov), 2: Šteflová (Hadaèka), 3. Rykalová (Kralovice). Muži do 30 let: 1. Tobrman, 2. Šimice (Bikesport Plzeò), 3. Velimský (Praha). Muži do 40 let: 1. Kotlík, 2. Janda, 3. Štefl (Bike club Kralovice). Veteráni (19,2 km): 1. P. Špièka (Ramala), 2. Beber (Chodsko), 3. Rosecký (Plzeò). NOHEJBAL: muži krajský pøebor v. Horažïovice 4:6, v. Prádlo 6:4, v. Skvròany 3:6, v. Litice 6:3, v. Kornatice 6:2. ORIENTAÈNÍ BÌH: Jarní trojúheník ( , Mar. Láznì), ktg. D10 3. Salfická, ktg. D12 3. Kübelová, 5. Hanáková, 10. Hobelová, ktg. D14 6. Bøezinová, ktg. H12 1. Šlajs, H14 5. Vištejn, (vš. Kometa). SPORTOVNÍ TANEC: Cena mìsta Pøíbrami - latinsko-americké tance, ktg. D: 10. Hubková - Kozel, 11. T. Kupková - M. Podlena, 16. Holcingrová - Soukup, ktg. B: 6. Meinlschmidtová - Mandaus. Soutìž Nové Strašecí - latinsko-americké tance, ktg. D: P. T. Kupková - M. Podlena, 14. Hubková - Kozel, 15. Holcingrová - Soukup. Soutìž Holýšov - latinsko-americké tance, ktg. B: 3. Meinlschmidtová - Mandaus. TAEKWON-DO: MÈR v Tøeboni - žactvo, TUL - 3. místo F. Tuzar, 3. místo O. Váchal, MATSOGI - 2. místo I. Kuèerová, dorost: WIROK - 2. místo J. Bejdová, MATSOGI - 3. místo J. Bejdová. TURISTICKÝ ZÁVOD: Èeský pohár - I. závod (6. 5., Vítkov), ml. dorostenky: 9. Hynková, 22. Košaøová (obì Šikulové), ml. dorostenci: 22. Knedlík ml., 25. Štrunc (oba Junák), st. dorostenky: 4. Vítová, 16. Kr. Kaucká, st. dorostenci: 10. Hynek (vš. Šikulové), ženy A: Kupková (Junák), muži A: 6. Popel (Šikulové), 11. Musil (Junák), 16. Horák (Šikulové), muži B: 6. Knedlík st. (Junák). II. závod (20. 5., Pøedmìøice n. L.), nejml. žákynì: 1. Hanáková, Salfická (Kometa), nejml. žáci: 7. Cír, J. Pokorný, ml. žáci: 4. M. Pokorný, J. Hynek (vš. Lišky), ml. dorostenci: 27. Knedlík ml., ml. dorostenky: 4. B. Hynková, 12. Košaøová, 16. Kat. Kaucká (Šikulové), st. dorostenky: 11. Kr. Kaucká, st. dorostenci: 10. Trnka (Šikulové), ženy A: 3. Kupková, 13. Kabešová (Junák), muži A: 5. Popel, 15. Musil, 16. Horák, muži B: 10. Knedlík st. III. závod (27. 5., Mikulášovice), nejml. žáci: 2. Cír, J. Pokorný, ml. žáci: 9. Hynek, M. Pokorný, st.žáci: 12. D. Trnka, Havel (Šikulové), ml. dorostenky: 12. Košaøová, ženy A: 5. Kupková, muži A: 8. Popel. VOLEJBAL: Turnaj O cenu mìsta - o 3. místo: Monte Negro (È. Budìjovice) - Markretwitz 2:0 (24, 17). Finále: Zlobøi a Fero (Kladno) - Èmoudi (Pøíbram) 2:0 (23, 24). Celkovì: 1. Zlobøi a Fero (Kladno - sestava: Ogurèák, Novák, Fortuník st., Hadrava st., Polanský, Holubec, Fortuník ml., Kotr, Hadrava ml.), 2. Èmoudi (Pøíbram), 3. Monte Negro (È. Budìjovice), 4. Markretwitz, VK Kralovice, Dolní Hradištì. ŠKOLNÍ SPORT - basketbal, krajský pøebor st. žákyò: v. Gymn. Tachov 70:28 (33:19), v. ZŠ Pøeštice 54:33 (34:8), celkovì 1. místo. Republiková kvalifikace st. žákyò: v. Strakonice 26:43, v. Sadská 41:29, 2. místo a postup. Celostátní kolo st. žákyò: v., celkovì 6. místo. Atletický pøebor škol ve ètyøboji - ml. žákynì(10 škol): 5. místo, mladší žáci (8): 3. místo, st. žákynì (8): 3. místo, st. žáci (9): 1. místo. Pohár rozhlasu - ml. žákynì:, ml. žáci:, st. žákynì: 2. místo, st.žáci: 1. místo. 8 MKO 5/2006 MÌSÍÈNÍK KRALOVICKÝ OBZOR. Vydává Mìstský úøad Kralovice. Reg. èíslo MK ÈR E

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více