mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èerven 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. èervence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èerven 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. èervence"

Transkript

1 mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èerven 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. èervence Základní škola byla v Bludišti se tøída 8.C a nìkteøí žáci 8.A a 8.B naší školy zúèastnili natáèení televizní soutìže Bludištì v Ostravì. Pro nás tentokrát pøesnì platilo úsloví: Není dùležité zvítìzit, ale zúèastnit se! A my jsme se mohli zúèastnit a pøímo na vlastní kùži prožít silný nebývalý zážitek. Tím natáèení opravdu bylo. Za to velmi dìkujeme sponzorùm, kterými jsou Mìsto Kralovice, firma Becker, s. r. o., Lékárna Arnika, Lékárna U Andìla strážce, Železáøství p. Jiøí Hlad, Pila Kožlany, Obecní úøad Vysoká Libynì, obchod Variant, papírnictví paní Vaòourková, papírnictví pan Vopìnka, papírnictví pan Holínek, zelenina p. Macák a zelenina Mariko. Ti všichni nám svými pøíspìvky umožnili nejen zažít skuteènou atmosféru televizního natáèení, ale i poznat velkou èást naší vlasti, nebo cestu do Ostravy a zpìt jsme využili také k poznávání pøírodních celkù a kulturních památek. Poøad Bludištì, v nìmž úèinkujeme, mùžete zhlédnout na ÈT 1 ve støedu 7. èervna po pùl páté odpoledne. Dana POLÍVKOVÁ KRALOVICKÁ POU èervna 2006 Pátek 23. èervna: h DISKOTÉKA DJ Brèkoun Sobota 24. èervna: h DUO HORIZONT (V. Janeèková, J. Barboøák) vstup zdarma h BRUTUS h Vystoupení taneèních kroužkù h Zdenìk IZER zábavné vystoupení h VARMUŽOVA CIMBÁLO- VÁ MUZIKA z Mistøína h Taneèní zábava EXPRES V sobotu po celý den TRHY, od støedy do nedìle pou ové atrakce na parkovišti u OD. Vstupné: Páteèní diskotéka Kè 50, sobotní program Kè 80 (dìti Kè 20) na celý den. V sobotu 24. èervna na Masarykovì námìstí JÍZDA NA KOLOBÌŽKÁCH. Informace a pøedprodej vstupenek v Lidovém domì (tel ). Kraloviètí hasièi informují Velké teplotní zvraty v mìsíci kvìtnu pøedurèily i strukturu zásahù naší výjezdové jednotky. Poèátkem mìsíce, 5. kvìtna, jsme zasahovali pøi požáru suché trávy v Kralovicích na tradièním místì pod tratí (ulice Ko- neèná na snímku). Na další akci vyjela naše jednotka 12. kvìtna. Jednalo se o požár malého rozsahu na skládce v Kralovicích. Pøi zmìnì poèasí a následné bouøce 20. kvìtna jsme byli povoláni operaèním støediskem HZS do Vysoké Libynì na zajištìní jiskøícího elektrického vedení a druhý den na pomoc pøi likvidaci stromu ohrožujícího jednu z chatek u Voleska. Pøi represivní èinnosti v tomto mìsíci jsme nezapomnìli ani na prevenci a nácvik. Ve ètvrtek 25. kvìtna bylo uskuteènìno cvièení s následnou dopravou vody do firmy Becker Kralovice a 26. kvìtna naše jednotka asistovala pøi nácviku požárního poplachu v Základní škole Kralovice. Další informace se týká nového požárního vozidla které nahradí v tomto roce naší vysloužilou cisternovou automobilovou støíkaèku Š 706 RTHP. V souèasné dobì probíhá na novou cisternu výbìrové øízení, jehož výsledek oznámíme v pøíštím vydání. Pøedpoklad dodání tohoto vozidla je v posledním ètvrtletí roku (Dokonèení na s. 6) MKO 6/2006 1

2 ZPRÁVY z radnice 2 MKO 6/2006 Rada mìsta se sešla na svém osmém letošním zasedání ve støedu 3. kvìtna 2006 v 16 hodin v ZŠ Kralovice a v hodin na radnici v Kralovicích. Rada mìsta po projednání schválila: Úèast mìsta Kralovice na veletrhu cestovního ruchu Plzeòského kraje ITEP 2006, který se bude konat Úèastnický poplatek èiní 1.000,- Kè. * Smlouvu o vzájemném zapoètení pohledávek è. ID20061 ID00043 mezi mìstem Kralovice a firmou Becker Bohemia, s. r. o. * Nákup nového vozidla Škoda Fabia pro potøeby MìÚ Kralovice. * Žádost Mateøské školy Kralovice o rozdìlení hospodáøského výsledku za rok 2005 do rezervního fondu a do fondu reprodukce. * Žádost manželù Víta a Miroslavy Pilousových o zábor veøejného prostranství na nám. Osvobození pøed è. p. 41 z dùvodu výmìny støešní krytiny. Zábor se povoluje v termínu od do * Uspoøádání vítání obèánkù dne 27. kvìtna 2006 od hod. a od hod. Vítání obèánkù se zúèastní 24 dìtí, celková výše pøíspìvku mìsta èiní ,- Kè. * Finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè pro Bike klub Kralovice na uspoøádání 3. roèníku MTB Maratonu. * Finanèní pøíspìvek ve výši ,- Kè pro oddíl orientaèního bìhu Kralovice na vyhotovení mapy. * Finanèní pøíspìvek ve výši 2000,- Kè pro obèany Trojan, Bukoviny a Øemešína na stavìní máje a poøádání sportovního dìtského odpoledne. * Finanèní pøíspìvek ve výši 3000,- Kè pro Mateøskou školu Kralovice na pøípravu a realizaci akce Cesta pohádkovým lesem. * Finanèní pøíspìvek ve výši 3000,-Kè pro Místní organizaci Èeského rybáøského svazu Kralovice na zabezpeèení I. a II. kola soutìže mladých rybáøù Zlatá udice. * Žádost p. Jaroslava Brauna bytem Kralovice, Sluneèná 704, o zøízení stanovištì vèelstev na pozemku mìsta p. è. 936/1 v k. ú. Hradecko. * Žádost firmy P. R. O. - servis zastupující ÈEZ Distribuce, a. s., o souhlas s prodloužením vedení NN za úèelem pøipojení pozemku p. è. 1040/53 v k. ú. Hradecko. * Žádost firmy P. R. O. - servis zastupující ÈEZ Distribuce, a. s., o souhlas s uložením kabelové pøípojky do pozemku mìsta p. è. 571/6 v k. ú. Hradecko za úèelem pøipojení st. p. è. 44 v k. ú. Hradecko. Rada mìsta souhlasí: S pøedloženou projektovou dokumentací na novostavbu supermarketu PENNY MARKET v Kralovicích po zapracování následujících skuteèností: - vynechání parkovacích míst na jižním okraji pozemku, kde bude zachován prùjezd na pozemky pod Kralovickou zemìdìlskou a. s., - zapracování do projektové dokumentace pøechodu pro chodce silnice I/27, - realizaci výsadby vzrostlé zelenì, a to zejména podél chodníku u hlavní komunikace a souvislého pruhu k soukromé zahradì na severní stranì pozemku. Rada mìsta jmenovala: Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na dodávku CAS 24 pro SDH Kralovice ve složení: p. Jiøí Soukup, Bc. Pavel Vrána, Ing. František Lûftner, pplk. Ing. František Pavlas a Ing. Jiøí Pilský. Komise zahájí svoji èinnost dne Rada mìsta nemá námitek: Proti zmìnì stávající skladové haly na pozemku st. p. è. 130/2 v k. ú. Kralovice u Rakovníka ze stavby doèasné na stavbu trvalou. Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví manželù Jaroslava a Jany Hlavových bytem Kralovice, Palackého 51. Rada mìsta nesouhlasí: S umístìním montované haly na pozemku p. è. 2133/1 v k. ú. Kralovice u Rakovníka, pronajatém firmì KRÁL PM centrum, s. r. o. Rada mìsta uložila: Odboru výstavby MìÚ Kralovice posoudit žádost obèanù Mariánského Týnce o rekonstrukci odvodòovací strouhy. Termín do , zodpovídá paní Hana Vorlová, vedoucí odboru, kontrola v radì mìsta. * Tajemníkovi MìÚ Kralovice Bc. Pavlu Vránovi vyøídit všechny další body projednávané na tomto zasedání rady mìsta. Termín do , kontrola v radì mìsta. * * * Rada mìsta se sešla na svém devátém letošním zasedání ve støedu 24. kvìtna 2006 v 19 hodin v zasedací místnosti MìÚ v Kralovicích. Rada mìsta po projednání schválila: Finanèní pøíspìvek ve výši 2500,- Kè pro ASP Ženy na uspoøádání Dìtského dne, který probìhne dne od hod. v Sokolovnì. * Proplacení èástky 1595,- Kè p. Václavu Havlíkovi bytem Kralovice - Bukovina 9 za pletivo použité k opravì oplocení pozemku mìsta. * Zmìnu otevírací doby pro veøejnost na Skládce tuhého komunálního odpadu Kralovice. Od 1. èervna 2006 bude následující: Po hod.; Èt ; hod.; Pá hod.; So hod. Stále platí doèasné uzavøení skládky pro všechny právnické osoby s výjimkou ukládání komunálního odpadu pocházejícího z Kralovic firmou Becker Bohemia, s. r. o. Obèané mìsta Kralovice mohou i nadále na skládce ukládat povolené tøídy komunálního odpadu za úhradu, tj. 800,- Kè/t. * Žádost p. Romana Štìpánského bytem Kralovice, Nová 614, o zábor veøejného prostranství z dùvodu rekonstrukce výše uvedené nemovitosti. Zábor se povoluje v termínu od do * Pøidìlení bytu v Domì s peèovatelskou službou v Kralovicích pro p. Antonína Berana bytem Kralovice, Na Palcátech 361. * Žádost Mateøské školy v Kralovicích o zachování dvou speciálních tøíd pro dìti s vadami øeèi ve školním roce 2006/2007. * Žádost Mateøské školy v Kralovicích o povolení výjimky z poètu dìtí ve tøídì MŠ, a to z poètu 24 dìtí do poètu nejvýše 28 dìtí smyslovì, tìlesnì a duševnì zdravých, starších 3 let. * Žádost Mateøské školy v Kralovicích o její uzavøení v dobì od do z dùvodu øádné dezinfekce zaøízení a nutných oprav. (Dokonèení na s. 3)

3 Žáci základní školy praktické soutìžili Chlapci a dìvèata ze Základní školy praktické v Kralovicích se v dubnu a kvìtnu zúèastili dvou soutìží, v obou si vedli velmi dobøe. Dne 27. dubna se žáci Základní školy praktické v Kralovicích zúèastnili pìvecké soutìže Notièka v Jesenici. Pìvecký sbor jedenácti dìtí øídila paní uèitelka Vìra Sidorjaková za akordeonového doprovodu Mgr. Petry Kubelkové. Naše škola získala 1. místo. Žáci byli odmìnìni pohárem, diplomem a dalšími cenami. 24. kvìtna se žáci školy zúèastnili krajského kola Sportovních her žákù základních škol praktických v Rokycanech. Lehkoatletický ètyøboj se skládal z bìhu na 60 m, skoku dalekého, hodu kriketovým míèkem a vytrvalostního bìhu. Do tøíèlenných družstev hochù a dívek reprezentujících okres Plzeò-sever byli na základì výsledkù okresního kola, které se konalo 11. kvìtna v Kralovicích, vybráni ètyøi žáci naší školy, kteøí bodovali i v krajském kole. V celkovém poøadí krajù se družstvo hochù umístilo na 2. místì, družstvo dívek na 1. místì. V jednotlivcích se nejlépe umístili Aleš Hajžman, který získal 4 medaile a byl v celkovém poøadí hochù na 2. místì, a Marie Èipèalová s 5 medailemi byla v celkovém poøadí dívek rovnìž na druhém místì. Tito žáci postupují do národního finále, které se koná v Jablonci na Nisou ve dnech èervna Všem patøí podìkování za vzornou reprezentaci. PK V Mariánské Týnici rychle pokraèuje výstavba nového parkovištì. Pøeložka silnice je již dokonèena vèetnì povrchu. Vše má být hotovo bìhem srpna letošního roku a dosavadní prùbìh prací nasvìdèuje, že termín bude dodržen. Žáci SOUz v Terezínì 9. kvìtna 2006 žáci SOUz Kralovice navštívili mìsto Terezín a bývalý koncentraèní tábor Malou Pevnost. Spolu s uèitelkami Simonou Duxovou, Margit Chudáèkovou a Jaroslavou Kauckou si prohlédli mìsto, dozvìdìli se mnoho zajímavých informací o historii jednotlivých budov Terezína. Seznámili se s problematikou Holocaustu/Šoa, poslechli si výklad Bc. Simony Duxové o životì v Ghettu za 2. svìtové války i o osudech uvìznìných lidí. V Malé Pevnosti pak prùvodce Malé Pevnosti seznámil žáky s podmínkami v koncentraèním táboøe. Prohlédli si samotky pro židovské vìznì, hromadné cely, popravištì, ale i muzeum tábora, kde se nachází kresby dìtí, které po dobu vìznìní tajnì malovali to, co vidìli. P. S. Druhý den za mnou pøišlo nìkolik žákù s tím, že se jim exkurze velmi líbila a vùbec ne kvùli hodinovému rozchodu v Terezínì, jak jsem se pùvodnì domnívala, ale proto, že je všechno opravdu zajímalo a osobnì se jich dotklo to, co se dozvìdìli. Simona DUXOVÁ Mìstskému úøadu byla oznámena úmrtí: Rùžena ÈÁSOVÁ, Kralovice 741 (78 let), Josef FIŠAR, Kralovice 622 (61), Vladislav PØIBYL, Kralovice 462 (81), Pavel SAK, Kralovice 136 (65). ZPRÁVY z radnice (Dokonèení ze s. 2) Žádost Mateøské školy v Kralovicích o ponechání sponzorských darù, které budou využity pøi akcích konaných mateøskou školou bìhem roku * Vyplacení pøíspìvku i tìmto novým obèánkùm mìsta Kralovice: Vojtìchu Iblovi, Jiøímu Kolenovi a Michaele Kožíškové pøi vítání obèánkù, které probìhne dne 27. kvìtna Jedná se o pøípady, kdy rodièe nesplòují všechna stanovená kritéria pro vyplacení pøíspìvku. * Žádost p. Václava Juhy bytem Kralovice, Žatecká ulice 62, o vstup do chodníku pøed touto nemovitostí z dùvodu opravy kanalizaèní pøípojky. Chodník bude po opravì uveden do pùvodního stavu. * Finanèní spoluúèast mìsta Kralovice ve výši ,- Kè na vybudování opìrné zídky mezi pozemkem p. Eduarda Ryšlavého bytem Kralovice, Pod Kasárny 333, a pozemky mìsta. * Uzavøení leasingové smlouvy na poøízení sekaèky KUBOTA, typ G 21, pro potøeby mìsta Kralovice. Rada mìsta uložila: Odboru výstavby MìÚ Kralovice zabezpeèit rekonstrukci odvodòovací strouhy v Mariánském Týnci dodavatelským zpùsobem. Termín do , zodpovídá paní Hana Vorlová, vedoucí odboru, kontrola v radì mìsta. * Tajemníkovi MìÚ Kralovice Bc. Pavlu Vránovi vyøídit všechny další body projednávané na tomto zasedání rady mìsta. Termín do , kontrola v radì mìsta. MKO 6/2006 3

4 Leto ní úspìchy ákù na í základní koly kolní rok 2005/6 se pomalu ale jistì chýlí ke svému konci, i áci Základní koly v Kralovicích se ji tì í na prázdniny. Mnozí z nich dosáhli v tomto roce pìkných úspìchù jak v soutì ích zamìøených na odborné znalosti, tak pøeborech sportovních. V em patøí podìkování za úspì nou reprezentaci koly a tím i íøení dobrého jména na eho mìsta. Veronika SMOLÍKOVÁ (7. roè.) 1. místo v okresním kole konverzaèní soutì e v nìmeckém jazyce. Pavel VRÁNA (9. roè.) 2. místo v okr. kole matemat. olympiády, 3. místo v okr. kole fyzik. olympiády. Jan PÌNKAVA (7. roè.) 3. místo v okr. kole Archimediády, 4. místo v okr. kole matematické olympiády. Jakub LÜFTNER (9. roè.) 2. místo v okresním a 9. místo v krajském kole zemìpisné olympiády. Aneta HABRYCHOVÁ (9. roè.) 1. místo v okresním a 5. místo v krajském kole konverzaèní soutì e v anglickém jazyce. Michal PITRMAN (9. roè.) 6. místo v okresním kole matematické olympiády. Jaroslav HAVEL (6. roè.) 4. místo v okresním kole matematické olympiády. Vojtìch PÌNKAVA (9. roè.) 5. místo v okresním kole fyzikální a 9. místo v okr. kole matem. olympiády. Basketbal star í ákynì. Vítìzky okresního a krajského kola, 2. místo republikové kvalifikace sk. B, 6. místo v republikovém finále. Monika Kùsová, Bára Hynková, Irena najdrová, Katka Bischofová, tìpánka Zemanová, Lucie Rykalová, Lucie Horynová, Tereza Vlková, Nikola Petrániová, Petra Janská. 4 MKO 6/2006 Pohár rozhlasu okresní kolo v atletice star í áci. 1. místo. Ondøej Rù ek, Jakub Procházka, Vítìzslav Zeman, Petr Knedlík, Jan Zajíèek, Alexandr Zappe, Václav Je ek, Radek Slach, Václav Paul, Radek Nìmec, Libor Formánek, Jiøí Kouba.

5 Basketbal mlad í áci okresní kolo. 1. místo. Tomá Strunz, Michal Hübner, Vojtìch Procházka, Josef Je ek, Daniel Hyne, Karel Formánek, David Rouèka, Jaroslav Bodurka, Jindøich Kr a, Jan Hero, Ondøej ivníèek, Matìj Bílek, Zdenìk Kr a, Luká Èerný. Pohár rozhlasu okresní kolo v atletice mlad í áci. 1. místo. Vojtìch Procházka, Josef Je ek, Karel Formánek, Michal Hübner, Daniel Trnka, Jan Hero, Jindøich Kr a, Pavel Houska, Jiøí Hoch, Marek Sláma, Jiøí Vi tejn, Luká Ptáèek. Atletický ètyøboj star í áci okresní kolo. 1. místo. Ondøej Rù ek, Jakub Procházka, Vítìzslav Zeman, Petr Knedlík, Alexandr Zappe, Jan Zajíèek. Basketbal star í áci. Kralovický pohár 1. místo, O pohár Tomá e Hrabíka 1. místo, okresní kolo 2. místo. Václav Je ek, Ondøej Rù ek, Jakub Procházka, Vítìzslav Zeman, Jan Zajíèek, Petr Knedlík, Václav Paul, Ale Bìhounek, Jiøí Kouba, Radek Nìmec. Stolní tenis mlad í ákynì. Okresní kolo 1. místo. Adéla Mindeková, Markéta Urbanová. Stolní tenis mlad í áci. Okresní kolo 1. místo, krajské kolo 3. místo. David Rouèka, Jaroslav Bodurka. Pøespolní bìh star í ákynì. Okresní kolo 1. místo, krajské kolo 3. místo. Barbora Hynková, Monika Kùsová, Petra Janská, Tereza Ko aøová, Ilona Kubíková, Barbora Svobodová. MKO 6/2006 5

6 Kraloviètí hasièi informují (Dokonèení ze s. 1) Na závìr ještì nìkolik rad, jak se chovat, jste-li svìdkem nebo úèastníkem mimoøádné události jako je napøíklad požár, dopravní nehoda nebo jiná nebezpeèná situace. V každém pøípadì zachovejte klid.v rámci svých možností poskytnìte pomoc ostatním, zejména dìtem a starým nemohoucím a nemocným lidem. Dbejte pokynù záchranáøù a policistù. Uvìdomte si, že nejvìtší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Nepodceòujte vzniklou situaci. Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí. Nerozšiøujte poplašné a neovìøené zprávy. V pøípadì hrozícího nebezpeèí nebo vzniku mimoøádné události volejte na tato telefonní èísla: 150 Hasièský záchranný sbor ÈR (v pøípadì mimoøádné události, která ohrožuje zdraví a životy osob, majetek nebo životní prostøedí) 155 Zdravotnická záchranná služba (pøi stavech ohrožujících život a zdraví ) 158 Policie ÈR nebo Mìstská policie (pokud jste svìdky dopravní nehody nebo spáchání trestného èinu) nebo na jednotné evropské èíslo tísòového volání 112. Pøi spojení hovoru pøíslušným operátorùm uvádìjte: co se stalo (popis události, její charakter, poèet postižených), kde se událost stala, kdy se událost stala (pøípadnì zda se dále dìje), Oznámení o zmìnì otevírací doby pro veøejnost na skládce komunálního odpadu Kralovice platné od 1. èervna 2006 své jméno a èíslo telefonu ze kterého voláte; nikdy nezavìšujte jako první, buïte pøipraveni poskytnout operátorùm na základì jejich pøípadných dotazù další doplòující informace o situaci. Po ukonèení hovoru mùže být uskuteènìn zpìtný telefonát, který ovìøí pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o planý poplach nebo zneužití tísòové linky. Hasièi Kralovice Kraloviètí hasièi pøi nácviku požárního poplachu v Základní škole Kralovice 26. kvìtna Po Èt ; Pá So Stále platí doèasné uzavøení skládky pro všechny právnické osoby s výjimkou ukládání komunálního odpadu pocházejícího z Kralovic firmou Becker Bohemia, s.r.o. Obèané mìsta Kralovice mohou i nadále na skládce ukládat povolené tøídy komunálního odpadu za úhradu, tj. 800,- Kè/t. Letní kino Kralovice Èerven 2006 Úterý 6. èervna * HOSTEL * Horor USA. Sobota 10. èervna * CO JE ŠEPTEM * Komedie USA. Pátek, sobota 16., 17. èervna * RAF ÁCI * Rodinná komedie ÈR. Pátek, sobota 30. èervna, 1. èervence * ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU * Komedie ÈR. Pøedstavení zaèínají ve hodin. Jak jsme již informovali, vyhlásilo mìsto Kralovice spoleènì se Sborem dobrovolných hasièù Kralovice veøejnou finanèní sbírku na poøízení nového hasièského vozidla. Protože se vloudila chyba do uveøejnìného èísla úètu, sdìlujeme, že mùžete pøispìt zasláním finanèní èástky na zvláštní bankovní úèet vedený u Komerèní banky, a. s., èíslo /0100 Stav úètu k : Kè 6874,- Pøíspìvek zaslali: Klub dùchodcù Kralovice Èeský èervený køíž Kralovice Zasedání zastupitelstva mìsta se koná ve støedu 14. èervna od 18 hodin v Lidovém domì. v Kralovicích. 6 MKO 6/2006

7 Crosscountry vévodil Kotlík Kralovice První roèník cross country horských kol O putovní pohár mìsta probìhl na tratích v okolí Sport-kempu první èervnovou sobotu. V hlavních kategoriích se klání zúèastnilo pìtadvacet bikerù a bikerek, nejlep ím byl rakovnický Jiøí Kotlík. Mu i soutì ili na osmi 3200 metrù vých kategorií od nejmen ích dìtí. dlouhých okruzích, pøed nimi se na Celkem poøadatelé z Bike clubu zakrat í distance vydali vyznavaèi jíz- prezentovali na startu 89 soutì ídy na horských kolech v ech vìko- cích. Okruh vytýèený mezi Sport-kempem, koupali tìm, fotbalovým stadionem a prostorem pod bývalými kasárny byl pøedev ím technicky nároèný. I tak ov em nejlep í cyklisté absolvovali závod ve svi ném tempu. Bylo to hodnì rychlé, i kdy na mì spí e krátké, uvedl tøicetiletý Jiøí Kotlík. Cyklista, který se do èela kralovického závodu dostal ve tøetím kole, toti èastìji jezdí spí e maratonské tratì. Vlevo: K divácky nejatraktivnìj ím místùm kralovického cross coutry horských kol patøil pøejezd potoka. Na snímku vítìz hlavní kategorie mu ù Jiøí Kotlík. Foto Jakub Rom. Volejbalový titul pro Kladno Kralovice Jedenáct dru stev se zúèastnilo osmaètyøicátého roèníku volejbalového turnaje O pohár mìsta. Vítìzem presti ního klání se stali kladen tí hráèi. Vedle severoèeských extraligistù si cestu do Kralovic na li i jejich pøíbram tí a èeskobudìjoviètí soupeøi. V týmu vítìzù hráli bývalí reprezentanti Fortuník s Hadravou i momentální èlenové národních výbìrù Holubec a Slovák Ogurèák, uvedl Marcel Fryèek st. z VK Kralovice. Toho, stejnì jako hráèe a diváky, potì ilo i tradiènì sluneèné poèasí. Pøitom je tì dva dny pøed soutì í v Kralovicích silnì pr elo. Základní èást turnaje probìhla ve dvou skupinách. V dy první dva celky pak èekalo semifinále a boje o koneèné umístìní. Do finále se probojovali vítìzové skupin: Zlobøi a Fero (Kladno) a Èmoudi (Pøíbram). Ve vyrovnaném klání byli nakonec astnìj í kladen tí borci, kteøí pro sebe rozhodli koncovky obou setù a nejtìsnìj ím rozdílem. Ve druhé sadì za stavu 22:24 pøíbramský ce- lek odvrátil dva meèboly, tøetí v ak promìnili vítìzové stylovì esem. Kladenský celek pøitom osmaètyøicet hodin pøed kralovickým kláním hrál je tì páté extraligové finále v Ostravì. V pøípadì prodlou ení série o titul by na jeho kralovický start nedo lo. Úèast jsme také domluvili a pøi návratu z Ostravy, uvedl Milan Hadrava z celku vítìzù. Do Kralovic jezdíme rádi. A teï to pro nás bylo takové odreagování a vyèi tìní hlavy, dodal. sport Pøipravuje Karel Popel. JEDNOU VÌTOU... TAEKWON-DO: Pìt medailí pøivezli èlenové kralovického oddílu I. T. F. Panter z mistrovství Èeské republiky, které probìhlo tradiènì v Tøeboni; o dvì druhá a tøi tøetí místa se postarali Filip Tuzar, Ondøej Váchal, Ivana Kuèerová a Jana Bejdová. BASKETBAL: A na pøebor Èeské republiky kolních dru stev star ích ákyò se podíval tým kralovické základky; celek, jeho kostru tvoøí hráèky DBK Ko lany/kralovice, obsadil po první pøíèce v krajském kole a druhé v mezikrajské bará i na celorepublikovém klání ve Zruèi nad Sázavou estou pozici. TURISTICKÝ ZÁVOD: V leto ních závodech seriálu Èeského poháru si na své konto zástupci Kralovic zatím pøipsali tøi medaile (viz. výsledkový servis); tuto sbírku má ale patnáct závodníkù s právem startu na mistrovství ÈR (17. 6., Orlová) mo nost roz íøit: domácí ampionát je toti letos zároveò ètvrtou pohárovou soutì í. STATISTIKY: V poøadí prùbì ném støelcù C skupiny fotbalové I. B tø. mu ù se kralovický Petr Vopat s jedenácti brankami dìlí o místo; ve stejné statistice futsalové plzeòské I. tøídy je Martin Or ulák rovnì tøetí (14 branek), pátou pozici zaujímá v poøadí gólmanù Jan Souèek (2.47 obdr ené branky na zápas). SPORTOVNÍ POZVÁNKA FOTBAL - NE : OP dorostu v. Hunèice (10 h.), I. B tø., sk. C mu i v. Kaznìjov (17 h., v dy stadion Sokola). STREETBALL - SO : I. roèník Memoriálu Katky likové, ktg. od smí ených týmù roè a ml. a po ktg. OPEN (9.00, sport. areál u Z Ko lany). SOFTBAL - ÈT : V. roèník turnaje pøíchozích - høi tì u Z Kralovice; prezentace do 16.00, zaèátek hod., startovné 10 Kè (startují sedmièlenná dru stva). MKO 6/2006 7

8 Výkon mìsíce: Kvìten Jana BEJDOVÁ VÝSLEDKOVÝ SERVIS BASKETBAL: Vosièka cup ( , Sadská), minižactvo v. Studénka Pardubice 22:17 (Buòková 8), v. Prosek 32:6 (Hanzlíková 18), v. Sadská 31:19 (J.Pokorný 8), v turnaji 1.místo (bilance 3-3 0, skóre 85:42, 6 b.). FOTBAL: muži I. B tø., sk. C v. Zruè 3:2 (1:0, Hackr, Vopat, Koudele), v. Zbiroh 2:0 (2:0, Pecka, Vopat), v. Doubravka 1:1 (0:0, Pecka), v. VS Plzeò 0:1, prùbìžnì 3. místo (bilance , 48:36, 39 b.). OP dorostu v. Kožlany 10:0 (Milfait, Rùžek a Bìhounek po 2, Zajíèek, Paul, Juha, vlastní soupeøe), v. Mladotice 3:3, v. Kaznìjov 1:2, v. Línì 4:1, prùbìžnì 3. místo (bilance , 84:31, 34 b.). OS st. žákù, sk. B v. Plasy 2:1 (2:0), v. Kožlany 7:0 (3:0, M. Bulín 3, Sak 2, Paul, Hyneš), v. Manìtín 3:0 (0:0), v. D. Bìlá 2:1 (1:1, Struncz, V. Ježek), prùbìžnì 1. místo (bilance , 95:11, 37 b.). OP pøípravky, sk. B v. Plasy 2:12, v. H. Bøíza 10:0, v. Trnová 8:5 (5:3), prùbìžnì 3. místo (bilance , 32:45, 12 b.). FUTSAL: muži I. tø. mìstského pøeboru v Plzni v. Zlomený kolo 1:4 (Oršulák), v. Big beer 6:4 (Oršulák a Ra. Èuøík po 2, Prùcha a Køíž po 1), v. Krvavá tlaèenka 5:2 (Rom 2, Bílek, Oršulák, Žákovec), v. Santos 0:3, v. FC Bouda 2:0, v. 3 promile 3:4 (Oršulák 2, Slemenský), v. Koterov 4:1 (Slemenský 2, Oršulák, Vašš), prùbìžnì 6. místo (bilance , 50:42, 25 b.). HORSKÁ KOLA: I. roèník cross country O putovní pohár mìsta - absolutnì (25,6 km): 1. Kotlík (Rakovník) 1:16:02 hod., 2. Janda (Bikesport Plzeò) 1:17:01, 3. Tobrman (Orea hotels) 1:21:55. Junioøi (16 km): 1. R. Špièka Uplynulý mìsíc si na své konto pøipsali velmi cenné výsledky zejména Kralovièáci startující v seriálu Èeského poháru v turistickém závodì (celkem tøi medaile), orientaèní bìžci pøi klání v Mariánských Lázních, školní basketbalový celek starších žákyò (šesté místo na pøeboru republiky) i taekwondisté (rovnìž mistrovství ÈR). Nejúspìšnìjší èlenkou kralovické výpravy na mistrovství ÈR v tomto sportu byla juniorka Jana Bejdová. Nejlepší sportovkynì našeho mìsta loòského roku v dorostenecké kategorii vybojovala na jihu Èech støíbro a bronz a opìt potvrdila svoji pøíslušnost k republikové špièce. Za tento výsledek se stává vítìzkou kvìtnového Výkonu mìsíce. Jana Bejdová na republikovém mistrovství v taekwon-do potvrdila, že titul nejlepší sportovkynì mìsta v kategorii dorostenek je ve správných rukou. (Ramala), 2. Rajzr (TTS Stupno), 3. Hynek (Kralovice). Ženy (12,8 km): 1. Staòková (Kaznìjov), 2: Šteflová (Hadaèka), 3. Rykalová (Kralovice). Muži do 30 let: 1. Tobrman, 2. Šimice (Bikesport Plzeò), 3. Velimský (Praha). Muži do 40 let: 1. Kotlík, 2. Janda, 3. Štefl (Bike club Kralovice). Veteráni (19,2 km): 1. P. Špièka (Ramala), 2. Beber (Chodsko), 3. Rosecký (Plzeò). NOHEJBAL: muži krajský pøebor v. Horažïovice 4:6, v. Prádlo 6:4, v. Skvròany 3:6, v. Litice 6:3, v. Kornatice 6:2. ORIENTAÈNÍ BÌH: Jarní trojúheník ( , Mar. Láznì), ktg. D10 3. Salfická, ktg. D12 3. Kübelová, 5. Hanáková, 10. Hobelová, ktg. D14 6. Bøezinová, ktg. H12 1. Šlajs, H14 5. Vištejn, (vš. Kometa). SPORTOVNÍ TANEC: Cena mìsta Pøíbrami - latinsko-americké tance, ktg. D: 10. Hubková - Kozel, 11. T. Kupková - M. Podlena, 16. Holcingrová - Soukup, ktg. B: 6. Meinlschmidtová - Mandaus. Soutìž Nové Strašecí - latinsko-americké tance, ktg. D: P. T. Kupková - M. Podlena, 14. Hubková - Kozel, 15. Holcingrová - Soukup. Soutìž Holýšov - latinsko-americké tance, ktg. B: 3. Meinlschmidtová - Mandaus. TAEKWON-DO: MÈR v Tøeboni - žactvo, TUL - 3. místo F. Tuzar, 3. místo O. Váchal, MATSOGI - 2. místo I. Kuèerová, dorost: WIROK - 2. místo J. Bejdová, MATSOGI - 3. místo J. Bejdová. TURISTICKÝ ZÁVOD: Èeský pohár - I. závod (6. 5., Vítkov), ml. dorostenky: 9. Hynková, 22. Košaøová (obì Šikulové), ml. dorostenci: 22. Knedlík ml., 25. Štrunc (oba Junák), st. dorostenky: 4. Vítová, 16. Kr. Kaucká, st. dorostenci: 10. Hynek (vš. Šikulové), ženy A: Kupková (Junák), muži A: 6. Popel (Šikulové), 11. Musil (Junák), 16. Horák (Šikulové), muži B: 6. Knedlík st. (Junák). II. závod (20. 5., Pøedmìøice n. L.), nejml. žákynì: 1. Hanáková, Salfická (Kometa), nejml. žáci: 7. Cír, J. Pokorný, ml. žáci: 4. M. Pokorný, J. Hynek (vš. Lišky), ml. dorostenci: 27. Knedlík ml., ml. dorostenky: 4. B. Hynková, 12. Košaøová, 16. Kat. Kaucká (Šikulové), st. dorostenky: 11. Kr. Kaucká, st. dorostenci: 10. Trnka (Šikulové), ženy A: 3. Kupková, 13. Kabešová (Junák), muži A: 5. Popel, 15. Musil, 16. Horák, muži B: 10. Knedlík st. III. závod (27. 5., Mikulášovice), nejml. žáci: 2. Cír, J. Pokorný, ml. žáci: 9. Hynek, M. Pokorný, st.žáci: 12. D. Trnka, Havel (Šikulové), ml. dorostenky: 12. Košaøová, ženy A: 5. Kupková, muži A: 8. Popel. VOLEJBAL: Turnaj O cenu mìsta - o 3. místo: Monte Negro (È. Budìjovice) - Markretwitz 2:0 (24, 17). Finále: Zlobøi a Fero (Kladno) - Èmoudi (Pøíbram) 2:0 (23, 24). Celkovì: 1. Zlobøi a Fero (Kladno - sestava: Ogurèák, Novák, Fortuník st., Hadrava st., Polanský, Holubec, Fortuník ml., Kotr, Hadrava ml.), 2. Èmoudi (Pøíbram), 3. Monte Negro (È. Budìjovice), 4. Markretwitz, VK Kralovice, Dolní Hradištì. ŠKOLNÍ SPORT - basketbal, krajský pøebor st. žákyò: v. Gymn. Tachov 70:28 (33:19), v. ZŠ Pøeštice 54:33 (34:8), celkovì 1. místo. Republiková kvalifikace st. žákyò: v. Strakonice 26:43, v. Sadská 41:29, 2. místo a postup. Celostátní kolo st. žákyò: v., celkovì 6. místo. Atletický pøebor škol ve ètyøboji - ml. žákynì(10 škol): 5. místo, mladší žáci (8): 3. místo, st. žákynì (8): 3. místo, st. žáci (9): 1. místo. Pohár rozhlasu - ml. žákynì:, ml. žáci:, st. žákynì: 2. místo, st.žáci: 1. místo. 8 MKO 5/2006 MÌSÍÈNÍK KRALOVICKÝ OBZOR. Vydává Mìstský úøad Kralovice. Reg. èíslo MK ÈR E

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Záøí 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 2. øíjna Úspìchy mladých rybáøù z Kralovic

mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Záøí 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 2. øíjna Úspìchy mladých rybáøù z Kralovic mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Záøí 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 2. øíjna Úspìchy mladých rybáøù z Kralovic V prvním pololetí probìhla ètyøi kola soutìže mladých rybáøù Zlatá udice. Jedná

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zdravice hejtmana Radko Martínka do bulletinu VIII. Krajské olympiády dìtí a mládeže Pardubického kraje

Zdravice hejtmana Radko Martínka do bulletinu VIII. Krajské olympiády dìtí a mládeže Pardubického kraje Zdravice hejtmana Radko Martínka do bulletinu VIII. Krajské olympiády dìtí a mládeže Pardubického kraje Milí sportovci, velice rád vás vítám na osmém roèníku Krajské olympiády dìtí a mládeže Pardubického

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Nejlepší sportovec roku 2011: 1.kategorie JEDNOTLIVCI 1. Ing. Michaela GOMZYK-OMOVÁ TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu 2.

Nejlepší sportovec roku 2011: 1.kategorie JEDNOTLIVCI 1. Ing. Michaela GOMZYK-OMOVÁ TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu 2. Nejlepší sportovec roku 2011: 1. Ing. Michaela GOMZYK-OMOVÁ TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu 2. Tomáš DLABAJA - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 3. Jan ČAPEK - Atom cycles Turnov 4. Jan Kazda

Více

mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èervenec 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 7. srpna

mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èervenec 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 7. srpna mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Èervenec 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 7. srpna Jak je to s novými cestovními doklady? Od záøí letošního roku se mìní nìkteré podmínky pro vydávání a používání

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013 Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013 19. 9. Ekologická soutěž Rakovník: BIOsvět v nás a kolem nás - ekologie a zdravý životní styl I. kategorie 17 dvojic: 4. místo: Dominika

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

ZPRAVODAJ 14. KOLA. T.J. Sokol Plzeň V. C, SK Škoda VS Plzeň B, TJ Přeštice A, TJ Dobřany C

ZPRAVODAJ 14. KOLA. T.J. Sokol Plzeň V. C, SK Škoda VS Plzeň B, TJ Přeštice A, TJ Dobřany C ZPRAVODAJ 14. KOLA 14. kolo...... se ve skupině A odehrávalo s vědomím, že o postupujících je již rozhodnuto. Vítězem skupiny se stal Sokol V. C, který si tentokrát dle předpokladů poradil s poslední Škodou

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Sportovní granty 2013 2. etapa

Sportovní granty 2013 2. etapa Sportovní granty 213 2. etapa Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo nebo adresa IČ Enliven Centre, o.s. Starý Újezd 1646, Česká IČ 2273453 Petra Chocová Heroutova 1737, Česká

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ HEYROVSKÉHO V SOUTĚŽÍCH Školní rok 2012/2013

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ HEYROVSKÉHO V SOUTĚŽÍCH Školní rok 2012/2013 ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ HEYROVSKÉHO V SOUTĚŽÍCH Školní rok 2012/2013 ZÁŘÍ 2012 Hanácká laťka soutěž žáků mladší žákyně Kristýna Prokopová, 8.A 3. místo mladší žáci Jakub Ftačník, 8.A 3. místo starší žákyně Veronika

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Výsledky mistrovských soutěží 2006

Výsledky mistrovských soutěží 2006 KARLOVARSKÝ KRAJ - KRAJSKÁ NOHEJBALOVÁ SOUTĚŽNÍ KOMISE Výsledky mistrovských soutěží 2006 Ligové soutěže Mistrovství republiky Krajské soutěže Okresní soutěže Soutěže mládeže mužů 1. Witte Automotive Extraliga

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012

Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012 KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE Výsledky oddílů sdružených v KNS Karlovy Vary v roce 2012 Ligové soutěže Mistrovství republiky Mezinárodní soutěže Krajský přebor družstev mužů Okresní přebory

Více

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se z 4 8 skupin po 5 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 2 nejlepší týmy a 8 Lucky Loser do mezikola (24 tým ). V mezikole

Více

Název závodu: MTB tour Mariánské Lázně 15.8.2015. Pořadí: trasa 50 km absolutně ročníky narození: Vše

Název závodu: MTB tour Mariánské Lázně 15.8.2015. Pořadí: trasa 50 km absolutně ročníky narození: Vše Pořadí: trasa 50 km absolutně ročníky narození: Vše Pořadí P. v kat. St.číslo Příjmení a jméno Oddíl ročník kategorie ČAS 1. 1. 2 Černý Josef MTB Nežichov 1977 B 01:54:40 2. 1. 11 Holubec Jakub 1972 C

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA

MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA SPORT CLUB PLZEŇ V Ý S L E D K Y XXXVIII. ročníku lyžařského přespolního BĚHU BORSKÝM PARKEM a zároveň X. ročník MEMORIÁLU JAROSLAVA BEŠŤÁKA Plzeň Bory, 20. října 2007 Předžáci mladší, ročník 2000 a mladší,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02 Okres: Vlastnictví domu s y a neovými prostory 3100 Hlavní mìsto Praha Obec: 554782 Praha A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Albert Jaroslav Ing., Zápasnická 881/4, Hostivaø

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Ing. Zdeněk Kubalík předseda STK E-mail: kubalikz@email.cz Výsledková listina KBS v karate Název: II. ročník Chodského poháru Datum konání:

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013)

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Informace o závodě Datum konání: 8-10.2.2013 Místo konání: Praha-Stromovka Pořadatel: PSK OLYMP

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN TERMÍNOVKA 2016 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2016 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 9.,10.1.2016 Slezská laťka (Opava) 11.1.2016 Akademické

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Partneři Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy Opava při vyhlášení ankety Statutární město Opava Moravskoslezské cukrovary

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

10 km (převýšení 240 m) H O R N O S L A V K O V S K Ý H R D I N A 2 0 1 5

10 km (převýšení 240 m) H O R N O S L A V K O V S K Ý H R D I N A 2 0 1 5 BRANNÝ BĚH V HORNÍM SLAVKOVĚ 10 km (převýšení 240 m) H O R N O S L A V K O V S K Ý H R D I N A 2 0 1 5 7. ročník sobota 2. 5. 2015 1 BRANNÝ BĚH V HORNÍM SLAVKOVĚ DATUM: sobota 2. května 2015 POŘADATEL:

Více

XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu

XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu (Závody jsou podpořeny finančním grantem Města Chodova, Města Lokte

Více

mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Bøezen 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. dubna.

mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Bøezen 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. dubna. mìsíèník KRALOVICKÝ OBZOR Bøezen 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 3. dubna. Ptaèí chøipka se blíží i k nám Problematice ptaèí chøipky je vìnována v poslední domì mimoøádná pozornost. V

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 22. května 2014

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 22. května 2014 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 22. května 2014 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 22. května

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Výsledková listina 6. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: LK Trhová Kamenice

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více