Gymnázium za kanálem La Manche V pondělí jsme s ostatními studenty Gymnázia Pelhřimov vyrazili na jazykový pobyt do Anglie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium za kanálem La Manche V pondělí 8. 10. 2012 jsme s ostatními studenty Gymnázia Pelhřimov vyrazili na jazykový pobyt do Anglie."

Transkript

1 Gymnázium za kanálem La Manche V pondělí jsme s ostatními studenty Gymnázia Pelhřimov vyrazili na jazykový pobyt do Anglie. Projeli jsme Německem, Belgií a Francií a ranním trajektem jsme zdolali kanál La Manche. Hned po příjezdu do země jsme zamířili do Londýna, kde jsme si prošli historické části Westminster a the City of London. Prohlédli jsme si známá místa, jako například the Houses of Parliament, Tower Bridge, St. Paul s Cathedral, London Eye a odpoledne the Tower sídlo anglických králů, kde můţeme nyní spatřit muzeum rytířské výzbroje a nádherné korunovační klenoty. Po náročném dni nás čekalo seznámení s našimi hostitelskými rodinami, u kterých jsme byli po celou dobu ubytováni a zároveň se u nich stravovali podle místních zvyklostí. A tak jsme se snaţili vyrovnat s kaţdodenními sendviči, brambůrky s příchutí cibule či octa. Mimořádně jsme si ale oblíbili ranní teplé křupavé tousty s marmeládou vyráběnou z citrusových plodů. Ve středu jsme si uţili mystickou atmosféru Stonehenge a poté jsme navštívili malebné město Salisbury s gotickou katedrálou, kde se uchovává originál listiny Magna Charta, která jiţ v roce 1215 omezila pravomoce krále. Z posledních sil jsme ještě vyšplhali na bývalou pevnost Old Sarum s krásným výhledem do kraje. Následující den jsme se v dopoledních hodinách vydali na prohlídku rozsáhlého paláce Hampton Court Palace, kde svého času pobýval král Jindřich VIII. s některými ze svých manţelek. Nejen vědecky zaměřené studenty potěšila odpolední návštěva Technického a Přírodovědného muzea. Cestou k autobusu jsme poznali, co je to pravá anglická heavy shower intenzivní dešťová přeháňka. Během několika málo minut jsme byli promočeni aţ na kost. Páteční dopoledne jsme strávili v přístavním městě Dover nazývaném brána do Evropy. Odtud vyplouvají a zde také přistávají trajekty z Calais. Po prohlídce opravdu majestátního hradu, jehoţ základy byly poloţeny jiţ ve 12. století, jsme vystoupali na jeho rozhlednu. Díky krásnému počasí se nám otevřel vskutku panoramatický výhled na přístav, širé moře a z druhé strany na zvlněnou zelenou krajinu, tak typickou pro Anglii. Ani se nám nechtělo dolů. Na zpáteční cestě jsme zavítali do Canterbury poutního místa hlavně středověké Anglie. A přišla sobota, poslední den našeho pobytu. Hned dopoledne nás čekal vytouţený rozchod na Trafalgar Square, kde jsme mohli navštívit the National Gallery a hlavně utratit poslední libry, coţ jsme beze zbytku učinili. Odpoledne jsme si ještě prohlédli rozsáhlé sbírky Britského muzea. Jiţ trošku unaveni jsme vystoupili od řeky Temţe do parku Greenwich, oděném do podzimních barev. Vyfotili jsme se na nultém poledníku a plni dojmů a záţitků jsme se v paprscích zapadajícího slunce vydali na cestu domů. Jana Kyselová a Ivana Daňhelová 2. A 75

2 Exkurze Terezín V úterý 8. října 2012 jsme navštívili Terezín, jedno z nejznámějších a nejvýznamnějších míst spojených s druhou světovou válkou. Na programu jsme měli přednášku, prohlídku velké pevnosti a na závěr jsme prošli i malou pevnost. V první části jsme si zopakovali fakta o 2. světové válce i holocaustu doplněné o historii samotného Terezína. Antisemitskou atmosféru Protektorátu Čech a Moravy nám přiblíţily ukázky z dobového tisku, propagandistické letáky, příklady zákazů namířených proti Ţidům i výpovědi pamětníků. Bylo opravdu silné poslouchat vzpomínky lidí, kteří si tím vším opravdu prošli. Nedokáţu si představit, ţe by mi někdo zakázal jezdit tramvají, nebo chodit do parku, řekla jedna ze studentek. Následovala prohlídka samotného města velké pevnosti, svého času ţidovského ghetta. Prošli jsme přes náměstí a jednu z mála modliteben k torzu kolejí, po kterých přijíţděly nové transporty. Dále naše kroky vedly ke křesťanské a ţidovské smuteční obřadní síni, kolumbáriu, pitevně a spalovně. Nebylo to nic příjemného pohybovat se v místech, kde spalovali tisíce mrtvých. Vykachlíčkovaná, strohá pitevna a veliké pece mě děsily. Bylo mi úzko, popsal své pocity jeden student. Nakonec jsme navštívili Magdeburské kasárny, ve kterých je dnes muzeum. Paní průvodkyně nás zavedla do místnosti, jeţ byla kopií ţenské ubikace. Zaznamenala jsem, ţe pro mnoho spoluţáků to bylo to nejsilnější z celého dne. Představa, ţe sdílejí tak malý prostor s tolika dalšími lidmi, ţe nemají ţádné soukromí a ţe se pod tekoucí vodu dostanou jednou za tři měsíce na pět minut, pro ně byla nepředstavitelná. Po prohlídce jsem se ptala paní průvodkyně, která v Terezíně občas přespává, jak na ni město působí. Odpověděla, ţe především zpočátku tu na ni padaly deprese a pocity viny, se kterými se musela vypořádat. Poslední hodinu před odjezdem jsme strávili v malé pevnosti, která slouţila jako vězení (za Rakouska-Uherska i za druhé světové války). Nahlédli jsme do cely Gavrila Principa, do hromadných cel, kde se tísnily desítky vězňů, na místa, kde byli odpůrci nacistického reţimu brutálně mučeni, i na popraviště. V řadách spoluţáků jsem opět cítila zděšení, úţas, ale u některých i lhostejnost. Byli tací, kteří se zdáli být po celou dobu nad věcí, mám ale pocit, ţe pro většinu z nás se jednalo o neopakovatelný, silný a znepokojující záţitek. Viktorie Vítů, oktáva 76

3 Vánoční Vídeň Ve velmi časných ranních hodinách jsme dne 6. prosince 2012 vyrazili na jednodenní zájezd do hlavního města Rakouska. Moţnost prohlédnout si předvánoční Vídeň dostali všichni studenti gymnázia, kteří se učí německý jazyk. Prvním bodem programu byl zámek Schönbrunn. Toto renesanční sídlo mnohé zaujalo jednak bohatě vybavenými prostory, jednak podrobným českým výkladem. Poté nás autobus vysadil na náměstí Marie Terezie, po jehoţ stranách se nachází dvě rozsáhlá vídeňská muzea a ve středu stojí socha samotné císařovny. Po hodinovém rozchodu na oběd a rychlé nákupy jsme navštívili galerii Albertina, v níţ jsou vystaveny kresby a další díla světově známých umělců. Prohlédli jsme si historické centrum Vídně, samozřejmě jsme si nenechali ujít významnou gotickou stavbu, katedrálu svatého Štěpána. Ohromilo nás její barevné osvětlení. Pak nás pan průvodce vedl nádherně ozdobeným městem k radnici, před níţ kaţdoročně probíhají nejkrásnější a nejznámější vánoční trhy. Kaţdého pohltila jak velkolepá výzdoba, tak atmosféra Vánoc, která kolem panovala. Většina rovnou zamířila ke stánku s punčem, který nejen výborně chutnal, ale i zahřál. Jako kaţdý rok je podáván v originálním vánočním hrnečku, který se tak stává vítaným suvenýrem. Ve večerních hodinách jsme celí promrzlí, unavení, ale plní záţitků nastoupili do autobusu, který se vydal na cestu domů. Za pouhý den jsme viděli mnoho významných památek. Některé jsme navštívili, jiné alespoň zahlédli z oken autobusu. Všem se zájezd určitě líbil jak bohatým programem, tak příjemnou atmosférou. Doufáme, ţe tento výlet nebyl poslední a v budoucnu se dalších podobných znovu zúčastníme. Studenti 2. A 77

4 Ohlédnutí za velmi úspěšným 47. ročníkem biologické olympiády V letošním školním roce 2012/13 dosáhli studenti našeho gymnázia vynikajících úspěchů, a to ve všech čtyřech kategoriích. Patří jim naše velké poděkování. V kategorii D obsadila Anička Smrčková v okresním kole 3. místo a postoupila do krajského kola (konalo se 7. června v Havlíčkově Brodě), kde skončila 15. z 19 účastníků. Kategorie A a B přinesly kvalitní výsledky jiţ ve velmi silně obsazeném školním kole, proto se nelze divit, ţe do krajského zápolení byli pozváni z naší školy dokonce tři účastníci. Z dubnového krajského kola kategorie A si výborné umístění dovezl Pavel Suk z oktávy. V konkurenci 25 soutěţících obsadil výborné 2. místo a postoupil do celorepublikového kola. Ani ostatní soutěţící se mezi středoškoláky neztratili Aneta Fridrichovská (4. A) skončila 4. a místo vybojoval Jan Hladík (oktáva). Všichni se samozřejmě stali úspěšnými řešiteli (získali tedy více neţ 60 % moţných bodů). Naši studenti zopakovali výborné výkony i o týden později v krajském kole kategorie B. Z 29 středoškoláků z prvních a druhých ročníků se pelhřimovští sextáni ocitli na špici studenti se s praktickými úkoly i s testy poprali skvěle a tomu odpovídalo i umístění: Mirek Bašta zvítězil, Štěpán Suk skončil na 4. místě a Míša Komínová obsadila následující pátou příčku. Díky těmto výkonům byla v letošním roce naše škola jednoznačně nejúspěšnější střední školou v biologické olympiádě v Kraji Vysočina. Úspěchy studentů jsou podloţeny dlouhodobou intenzivní přípravou jak ve škole při hodinách i přípravných seminářích, tak i mimo ni. Mozaiku přírodovědných soutěţí dotváří i ekologická olympiáda a soutěţ Zelená stezka Zlatý list. Letos obsadila dvě naše druţstva v krajském kole skvělé 2. a 4. místo. V předchozích sedmi letech naši studenti soutěţ vţdy vyhráli. 78

5 Biologie je pro mnoho studentů pelhřimovského gymnázia nezbytným předmětem nejeden z nich dále pokračuje ve studiu na lékařských fakultách či na přírodovědě. Proto jim naše škola kromě soutěţí nabízí i mnoho přednášek a projektů. Častými hosty jsou v naší aule biologové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, slibně se rozvíjí i spolupráce s AVČR (studentka septimy Petra Blaţková byla pozvána na týdenní soustředění na pracoviště AVČR v Českých Budějovicích). Důraz pelhřimovského gymnázia na rozvoj vzdělávání v přírodních vědách se promítl i do připravovaného velkého projektu Přírodní obory výzva pro budoucnost, jenţ bude spuštěn v příštím školním roce. Jeho přínos spočívá ve vytvoření badatelského centra, který bude soustavně připravovat studenty pro široké uplatnění na poli technických a přírodních věd. Součástí projektového vzdělávání budou přednášky odborníků, exkurze a praktická cvičení v nových laboratořích. PK Bi Fish Banks Tři lodě, $, jeden oceán, devět týmů a spousta ryb. Kromě toho také dravý kapitalismus, draţby lodí, strmý růst jmění, bankrot a vyčerpání zdrojů. Na Gymnáziu Pelhřimov se v pátek 8. února dopoledne odehrála slavná ekologicko-ekonomická simulační hra Fish Banks. Gymnázium vyuţilo webovou podporu prestiţního amerického Massachusetts Institute of Technology a uspořádalo hru, kterou vymyslel Dennis L. Meadows, autor světového bestselleru Meze růstu. Studenti z vyšších ročníků gymnázia dostali moţnost vyzkoušet si řízení velké rybářské společnosti. Strategicky rozhodovali o ideálním vyuţití lovišť, o nákupu a prodeji lodí, o výši úvěru, to vše s ohledem na předpokládané úlovky, vývoj ceny lodí a chování ostatních společností, přičemţ jejich úkolem bylo maximálně zhodnotit vstupní kapitál a nahromadit během deseti sezón co nejvíce jmění. Jednotlivé fáze hry byly prokládány veřejnými draţbami a zobrazováním průběţných výsledků, takţe všechny týmy mohly sledovat strmý růst svého jmění v prvních letech simulace. To také bylo cílem první ekonomické stránky hry. Přibliţně od poloviny ji začala doplňovat také ta druhá, ekologická. Exponenciální růst počtu lodí vedl k rychlému vyčerpání sice obnovitelného, nicméně přesto křehkého zdroje, totiţ populace lovených ryb. Bez úlovků přecházely jednotlivé společnosti do ztráty způsobené vysokými provozními náklady a celý trh si ve druhé části prošel zkušeností krize. Studenti tak měli moţnost vyzkoušet si na vlastní kůţi problém známý v literatuře jako tragédie obecní pastviny, neboli vyčerpání jakéhokoliv obnovitelného zdroje bezohledným a neregulovaným jednáním soukromých investorů. A zároveň zaţili, co to znamená krize, čekání na obrat k lepšímu a hledání cest k úniku z ní. Intuitivně tak objevili mimo jiné i trţní spekulace nebo tunelování vlastní společnosti. V závěrečné části byl vyhrazen prostor pro reflexi celkového průběhu hry a uvaţování o příčinách krachu celého trhu, resp. příčinách vyčerpávání obnovitelných zdrojů vůbec. Studenti měli moţnost porovnat průběh jejich vlastní hry se skutečným vývojem světového mořského rybolovu a jeho současné regulaci, zjistili, proč je vyčerpání obnovitelných zdrojů obtíţně regulovatelné, a dozvěděli se o klíčové roli časového prodlení při zjišťování a řešení environmentálních problémů. Exkurze Praha 25. dubna 2012 jeli studenti všech třetích ročníků do Prahy. Co bylo cílem exkurze? Prozkoumat Praţský hrad, a to pokud moţno i zevnitř (natolik, kolik je běţnému návštěvníkovi umoţněno), a posléze navštívit i bájný Vyšehrad. Co tedy vnímaví studenti na Hradě viděli? Prošli Královskou zahradou, kde obdivovali Královský letohrádek, první cele renesanční stavbu v Praze, jiţ nechal pro svou manţelku Annu stavět Ferdinand I. Habsburský. Dále si zde mohli zblízka prohlédnout i architektem Janákem upravený zahradníkův domek pro potřeby bydlení pěti poválečných československých 79

6 prezidentů. Na třetím hradním nádvoří sledovali stavební úpravy, které geniálně realizoval slovinský architekt Joţe Plečnik, kdy ve funkci hradního architekta modernizoval Hrad pro potřeby mladé první republiky a prezidenta T. G. Masaryka. Poté nahlédli do Vladislavského sálu a přilehlých prostor Starého královského paláce, vesměs vzniklých za vlády Jagellonců. Dále prakticky porovnávali exteriér a interiér dvou slavných hradních chrámů totiţ románské baziliky sv. Jiří a gotické katedrály sv. Víta. Všichni se posléze prodrali turisty přeplněnou Zlatou uličkou do pověstné Daliborky, která ve své době neslouţila jen jako vězení pro Dalibora z Kozojed, jehoţ zde nouze naučila housti, ale byla i součástí severního opevnění Hradu, vybudovaného na hraně Jeleního příkopu. Po návratu na třetí hradní nádvoří prošli jiţ značně znavení studenti proslulým Býčím schodištěm do jiţních hradních zahrad zde na chvíli spočinuli a mohli si vychutnat nejkrásnější pohled na světě, totiţ praţské panorama, které se před nimi rozvíralo aţ k obzoru, poněkud zhyzděnému pankráckými výškovými budovami. Ještě stačili, alespoň někteří, zaregistrovat onu šestnáctimetrovou výšku, kterou absolvovali pánové Slavata z Chlumu a Bořita z Martinic, kdyţ je rozvášnění nekatoličtí stavové vystrčili z okna Královské kanceláře. A pak konečně kýţený rozchod na Starém Městě, nevím, proč však všichni studenti spěchali na Václavské náměstí. Nasyceni po hodině nejrůznějšího občerstvování, pokračovali všichni metrem na Vyšehrad. Procházka po bastionech barokního opevnění poskytla studentům poněkud jiný, avšak neméně krásný pohled na město. Před vstupem na slavný vyšehradský hřbitov se všichni přítomní uloţili do trávy před pověstmi opředenými Čertovými kameny, vyslechli si několik variant vyprávění o prohrané čertově sázce a pak uţ jen klidná chůze mezi hroby slavných ţen a muţů českého národa. Kdo tedy, bráno namátkou, zde nalezl poslední odpočinek? Boţena Němcová a Jan Neruda, Karel Hynek Mácha a Karel Čapek, Ema Destinová a Alfons Mucha, Václav Vydra starší i jiný Václav-totiţ Hanka, dále náš jediný nositel Nobelovy ceny za fyziku Jaroslav Heyrovský a nedaleko od něj i slavný fotbalista Josef Bican. Ještě venkovní pohled na kapitulní kostel sv. Petra a Pavla a pak od vyhlídky, kde (teoreticky) jedině mohl Horymír se Šemíkem překonat vyšehradské valy a skočit do Vltavy, k autobusu a hurá domů. Myslím, ţe záţitků bylo právě tak dost. Zde chybí autor 80

7 Gymnázium v Pelhřimově zažilo už šestou Noc vědců článek redaktorky Dominiky Dufkové Listy Pelhřimovska Šestý ročník Noci vědců ( ) opět přilákal zvědavce z řad široké veřejnosti. Poslechnout si poutavé povídání a sledovat zajímavé experimenty přišli lidé všeho věku. A neodcházeli zklamaní. Ještě jsem na Noci vědců nikdy nebyla, i kdyţ na gymnáziu studuju. Příjemně mě večer překvapil," svěřuje se Dominika Špetlová. Ze Ţeliva přijela spolu s kamarádkou. Z dosavadního programu asi vedly pokusy s kapalným dusíkem," prozrazuje Tereza Veselá, co se jí nejvíc líbilo. Na své si přišel kaţdý, ať uţ dává přednost chemii, fyzice, biologii nebo astronomii. Během večera tak v jedné z učeben gymnázia poletovala PET láhev s raketovým pohonem, smutně skončil gumový medvídek, rozpoutala se bouřka ve zkumavce, vybuchla sopka, o tsunami se naštěstí jenom mluvilo. Chtěl jsem si pro vás připravit sérii pokusů, jak doma rozeznat etanol od metanolu, ale ono takových pokusů moc není, leda bychom to zkoušeli na sobě," vtipkoval při předvádění chemických experimentů Jakub Hraníček z Astronomického klubu Pelhřimov, jenţ se na organizaci akce spolu s gymnáziem podílí. Divákům se v případě nebezpečnějších pokusů dostalo potřebných bezpečnostních upozornění. Tuhle část programu jsem chtěl původně nazvat Experimenty, které určitě doma nezkoušejte, ale někdo by si je pak mohl zapamatovat, takţe se to jmenuje Nezajímavé fyzikální pokusy," chtěl předejít budoucím zraněním fyzikář Petr Mazanec. Některé z pokusů vyţadovaly účast dobrovolníků, ale průpovídky typu buďte rád, ţe ještě máte ruce" málokoho povzbudily. Všichni však absolvovali večer ve zdraví a ţádnou část těla ve škole nenechali, pár šťastlivců si naopak odneslo domů něco navíc. To byl také případ Martiny Ukropcové z Tábora, která předvedla excelentní výkon v testu s astronomickou tematikou a vyhrála malý hvězdářský 81

8 dalekohled. Nebyla jsem si všemi odpověďmi stoprocentně jistá," přiznala skromná výherkyně s tím, ţe zatím neví, jak s nečekanou odměnou za své znalosti naloţí. Autor článku Ekologická olympiáda 2012 Asi jen málo čtenářů si dokáţe představit, co taková ekologická olympiáda obnáší. Vězte, ţe to není jen třídenní ulejvárna ze školy, ale také spousta práce na místě a domácí přípravy. Krajské kolo pro Vysočinu se odehrávalo ve dnech října v obci Litohoř na Třebíčsku (pozor, neplést s Litohoští u nás na Pelhřimovsku). Naše gymnázium vyslalo hned dvě tříčlenná druţstva jedno ze sexty, druhé z oktávy. Na místo určení, místní Sportcentrum, jsme dorazili jako první a tiše si říkali, ţe naše výsledné umístění by tak mohlo zůstat. Po vyzvednutí jmenovek a věcných darů škole od ekologického centra Chaloupky, které celou akci pořádá jiţ řadu let, jsme měli spoustu času dostudovat to, co jsme doma nestihli. Letošní téma PŮDA nám dalo opravdu zabrat. Zahrnovalo totiţ i domácí přípravu - vyhloubit si v nějaké zajímavé lokalitě díru 1x1x1 metr a odebrat vzorek půdního profilu (příčného řezu půdou) do předem připraveného truhlíku. Autobusem jsme tedy kromě svých batohů vezli ještě deset kilo zeminy a k tomu ještě pytlík půdy k určení její barvy. Hned po vydatném obědě Martin Kříţ slavnostně olympiádu zahájil. Sjelo se dvanáct druţstev a kaţdé muselo obstát v celé řadě úkolů. První z nich byl test znalostí o půdě. Ţádné zaškrtávání moţností a, b, c, d jako při státní maturitě ale hezky se o tom kterém problému rozepsat. Následovala poznávačka půdních breberek = různých larev brouků a dospělých bezobratlých ţivočichů (mnohonoţky, plochule, chvostoskoci). Bylo nutné poznat i půdní typy podle jejich řezu a krátkého popisu. A nakonec správně k časové ose přiřadit, co se s půdou v kterém období dělo (kříţová orba, ţďáření, DDT, větrolamy, vznik luk, ZD, ustájení dobytka ). Průběţné výsledky středečního odpoledne pro nás vypadaly příznivě pátí a druzí. Vše však rozhodl aţ čtvrteční praktický úkol a jeho zpracování. Kaţdé druţstvo mělo přidělený kus pole (asi 25 hektarů) a snaţilo se o něm zjistit co nejvíc. Přesnou plochu, postup eroze, sklon, expozici, půdní druh i typ Pracovali jsme jak na místě se vzorky, tak s notebookem (stránky 82

9 katastru nemovitostí, geoportál). Vše jsme pečlivě dokumentovali zrcadlovkami. Nevypadá to moţná sloţitě, ale my jsme se tím zabývali aţ do pěti hodin odpoledne. Před čtyřčlennou komisí jsme hned ten večer své práce obhajovali. Součástí otázek poroty byla i tzv. půdní maturita zodpovězení jedné z obsahově náročnějších otázek (vlastnosti půdy a ekologické zemědělství vyšlo na naše dvě druţstva, naštěstí nás minuly referenční typy půd i legislativa). Potili jsme se celých dvacet minut, ale naše snaha přinesla ovoce. Práce oktávy před komisí byla jako jediná oceněna plným počtem bodů. Přesto naše druţstvo skončilo na druhém místě, o pouhý 1,25 bodu za Chotěboří. Sexta obsadila krásné sedmé místo. Radovat z výsledků jsme se mohli v místní nekuřácké hospodě Harley s pub, nebo se odebrat do vytopených chatiček a večer strávit příjemným povídáním s kamarády. V pátek nás ještě čekala exkurze jak jinak neţ na poli za humny. Odborně jsme tvořili výkopy, vývrty, určovali obsah dusíku v půdě Pod odborným dohledem pedologa z agentury ZERA jsme se opravdu dozvěděli spoustu zajímavostí. Do Pelhřimova jsme se vraceli obohaceni o nové záţitky i zkušenosti. My maturanti uţ za rok jet nemůţeme, ale letošní sexta se příště jistě zúčastní a bude s vervou hájit barvy našeho gymnázia. Půdě zdar. Zdravé ekologii zvlášť! autor Jeden svět 2013 Celorepublikový festival dokumentárních filmů Jeden svět, který je věnován lidským právům a ekologii, se letos poprvé uskutečnil i v Pelhřimově. Ve dnech probíhaly projekce pro školy a následně o víkendu a bylo moţné navštívit projekce pro veřejnost. Gymnázium Pelhřimov se na celé akci podílelo jednak poskytnutím prostor pro školní projekce a jednak realizací výstavy Příběhy bezpráví - z místa, kde ţijeme v prostorách gymnázia. Sami studenti gymnázia se zúčastnili projekcí dvou filmů: Ekologicky laděného snímku Na sever od slunce a dokumentu Putinův polibek. Zhlédnutí tohoto filmu bylo podnětné pro výuku společenských věd, dějepisu, zeměpisu i dalších předmětů. Odkaz vyplývající z dokumentu ještě umocnila velmi přínosná debata s bývalou studentkou gymnázia Alţbětou Chmelařovou. Studenti druhých ročníků a sexty víceletého gymnázia měli moţnost se alespoň částečně zorientovat ve spletitém, na pozornost náročném a mnohdy neuchopitelném světě soudobé politiky, v tomto případě Ruska. Snímek jim připomněl opakovanou nepoučitelnost naší společnosti. 83

10 Soudobé Rusko je přímo učebnicovým příkladem budování kultu osobnosti. Cílovou skupinou se stávají mladí lidé, dospívající, kteří jsou ve své naivitě, touze po lepší budoucnosti, po seberealizaci ochotni nechat s sebou manipulovat v nejrůznějších organizacích mládeţe. Vládnoucí vrstva oligarchického zřízení pokřivuje veřejné mínění a manipuluje jím. Bere lidem zdravý, racionální úsudek, vydírá je a zneuţívá jejich plné důvěry. V Rusku se mladí lidé sdruţují v organizaci mládeţe nesoucí název Naši. Z jejích členů se stává garda oddaných příznivců Putina, která se naprosto legálně a beztrestně můţe dopouštět násilí na příslušnících politické opozice. Studenti získali příleţitost uvědomit si, ţe demokracie stále zůstává abstraktním pojmem, s nímţ se na světě manipuluje a především plýtvá. Demokracie je dosud nenaplněným ideálem a dodrţování základních lidských práv není samozřejmostí. Doufejme, ţe poznání, kolik nevinných krůčků a líbivých hesel můţe vést k totalitě, povzbudilo naše studenty k tomu, aby byli aktivními občany, ne bezhlavým stádem, jeţ tupě vnímá jen hlas svého vůdce. Aby byli lidmi, kteří jsou schopni vnímat svoji realitu a politické dění, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas vyhledávání informací a jejich kritické analýze a kteří si uvědomují, jak moc je důleţitá pluralita názorů pro pokus o budování demokracie. Výstava na gymnáziu Poznávací pobyt ve Francii Skupina studentů našeho gymnázia strávila druhý dubnový týden v doprovodu paní profesorky Kratochvílové, Němcové, pana profesora Daňhela a milé paní průvodkyně poznáváním krás Francie. 84

11 Po noci strávené v autobuse jsme se v úterý probudili na hranici regionů Bretagne a Normandie přímo u opatství Mont-Saint-Michel. Na tomto poloostrově, který je aţ patnáctimetrovým přílivem pravidelně oddělován od pevniny, nechal biskup na popud archanděla Michaela postavit kapli. Později slouţila hora coby nedobytná pevnost vojákům stoleté války. Dnes patří opatství na seznam světového dědictví UNESCO. Počasí bylo jaksepatří aprílové. Prosluněné okamţiky se střídaly s deštěm a v podobném duchu se neslo po celý týden. Odpoledne jsme přejeli do opevněného přístavního města Saint-Malo, kde jsme se prošli po místních písečných pláţích i starobylých uličkách. Mezi slavné rodáky Saint Mala patří například spisovatel F. R. de Chateaubriand, korzár Robert Surcouf nebo objevitel Kanady Jacques Cartier, jejichţ sochy téţ neunikly naší pozornosti. Zůstali jsme zde přes noc a ráno uţ jsme se vypravili na pobřeţí Normandie proslavené především legendárním vyloděním spojeneckých vojsk v červnu Tehdejší události jsme si připomněli na útesu Point d Hoc a na pláţi Omaha Beach. Přes devět tisíc bílých kříţů na hřbitově amerických vojáků Colleville nám přiblíţilo jinak nepředstavitelné mnoţství padlých. Tématiku druhé světové války jsme opustili aţ po návštěvě zbytku umělého přístavu Mulberry, kde nám byl v kruhové místnosti na devíti obrazovkách promítnut autentický film o nejtěţších bojích. Plni dojmů jsme se následně přesunuli k dalším bojům, ale tentokrát z jedenáctého století. V městečku Bayeux jsme si prohlédli slavnou tapisérii, u které nám elektronický průvodce v češtině popsal jednotlivé scény Vilémova dobytí Anglie. Dále jsme mohli obdivovat působivý dřevěný kostel sv. Kateřiny v malém přístavním městečku Honfleur. Přes Pont de Normandie jsme přejeli do Le Havru, kde jsme přenocovali. K Normandii zajisté patří sýr Camembert či nápoje Cidre a Calvados, a tak jsme ani my nezaváhali a něco málo si na ochutnávku nakoupili. Ve čtvrtek bylo naší první zastávkou město Étretat. Viděli jsme probouzející se místní trhy a pokochali se pohledem na bílé skalnaté útesy. Potom uţ nás čekal Rouen, jedno z nejkrásnějších měst Normandie, kterému se ne nadarmo říká gotické Athény. Zde jsme nevynechali prohlídku nejstarších částí města s hrázděnými domy, náměstí Vieux-Marché, kde byla roku 1431 upálena Johanka z Arku, ani katedrálu Notre Dame, která stála modelem i slavnému malíři Claudu Monetovi. V nedaleké vesničce Giverny jsme si prohlédli mistrův dům i slavné zahrady. Paříţ. Ubytovali jsme se v ní jiţ ve čtvrtek večer, ale odkrývat její taje jsme začali aţ pátečního rána v Lucemburských zahradách. Prošli jsme kolem sídla Senátu a komplexu budov univerzity Sorbonne aţ k dvoupatrové kapli Sainte Chapelle, umístěné na nádvoří Justičního paláce. Zde jsme obdivovali vitráţe, díky nimţ se mohli negramotní v patnáctém století seznámit s biblickými příběhy. K nejproslulejším místům na Île de la Cité patří katedrála Notre-Dame. Z jejího druhého patra se nám naskytl pohled na Paříţ očima tamních chrličů a chimér. Poté naše kroky směřovaly Latinskou čtvrtí. Původními úzkými uličkami jsme došli aţ k Pompidouovu kulturnímu centru. Pro některé z nás byla vrcholem celého zájezdu návštěva Eiffelovy věţe a s ní druhý paříţský výhled našeho zájezdu. I přes poměrně silný vítr se nejodváţnější z nás nechali vyvézt aţ do třetího patra. Odtud jsme si prohlédli všechny budovy, které nám jiţ nebyly neznámé. Věţ Montparnasse, Invalidovna, most Alexandra III. i moderní čtvrť La Défense, kam jsme se vzápětí vydali. Večer jsme si opět zopakovali nejpodstatnější budovy podél břehů řeky Seiny, tentokrát z lodě společnosti Bateaux-Mouches! Pěší túru neméně náročného posledního dne jsme zahájili u divadla Comédie Française, na jehoţ jevišti mimo jiné skonal během vlastní hry dramatik Molière. Následoval tříhodinový rozchod v Louvru, kde si kaţdý měl moţnost prohlédnout exponáty, které ho zajímaly nejvíce. Věřím, ţe nikdo z nás nevynechal Monu Lisu či Sedícího písaře. Odtud jsme se vydali zahradami Tuileries na Place de la Concorde, dále k Elysejskému paláci sídlu prezidenta, prošli jsme se i kolem chrámu La Madeleine. Zájemci měli moţnost nahlédnout i do provoněného muzea parfémů. Cílem naší cesty byla čtvrť malířů Montmartre. Zde jsme se zastavili u kabaretu Moulin Rouge, u kavárny Cafe des Deux Moulins, kde obsluhovala Amélie, u domu, kde ţil Vincent van Gogh, a u Muţe procházejícího zdí. Nakonec jsme došli k chrámu Sacré-Coeur, zde se nám otevřel poslední výhled na Paříţ. V uličkách plných suvenýrů jsme zájezd ukončili a vydali se na dlouhou cestu domů. 85

12 Přesto jsme měli ještě poslední pamětihodnost před sebou. Ve večerních hodinách nám autobus zastavil v Reims (Remeši) u místní katedrály Notre-Dame. Po staletí zde byli korunováni francouzští králové. Další zajímavostí katedrály jsou dvě sochy usmívajících se andělů, které zdobí hlavní portál katedrály a jeţ se staly jakýmsi symbolem města. A to uţ bylo opravdu všechno. Cesta přes noc poměrně rychle utekla a my se v dopoledních hodinách vrátili zpět do Pelhřimova. Klára Kopecká, 3. A 86

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Stručný popis jazykového kurzu:

Stručný popis jazykového kurzu: Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu (Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky) Základní informace o projektu Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Příjemce:

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

So 28. 11. 2015. cena: 699,- Kč. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna 33,- Kč, jen léčebné výlohy 15,- Kč/os.

So 28. 11. 2015. cena: 699,- Kč. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna 33,- Kč, jen léčebné výlohy 15,- Kč/os. ADVENTNÍ KRAKOW (b) Vychutnejte si advent v Krakově, polském královském městě! V tento den je na královském hradě Wawel, /který je pro Poláky to co pro nás Pražský hrad/, volný vstup do některých expozicí.

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1. 1 Předmětem zakázky je dodávka: zajištění čtyř pobytů pro žáky v Anglii, přesná specifikace je

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Telč, renesanční perla Vysočiny Realizační tým Metodik Mgr. Ludmila Morkesová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Morkesová, CJL Mgr. Ivana Vaňková, CJL - NEJ Ing. Jaroslava Hánová, ITE Projektový den

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy. Příjemce grantu: Vyšší odborná škola

Více

OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS

OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS OKRUH VELKOU BRITÁNIÍ, ANGLIE SKOTSKO WALES BUS 12 - denní zájezd Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Inverness - Loch Ness - Loch Lomond - Chester - Cardiff - Bath - Torquay

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Poznávací zájezd do Francie 19. 5. 23. 5. 2014

Poznávací zájezd do Francie 19. 5. 23. 5. 2014 Poznávací zájezd do Francie 19. 5. 23. 5. 2014 1.den Odjezd směr Paříž Na pondělí 19.5. jsme se těšili od chvíle, kdy jsme se přihlásili na tento poznávací zájezd organizovaný CK2. Nedočkavě jsme čekali

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Druhé letošní setkání v rámci projektu Comenius se konalo ve španělském Molins de Rei, malém městečku nedaleko Barcelony. 2. března, v pondělí ráno jsme se všichni

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Jazykový kurz v Irsku

Jazykový kurz v Irsku Jazykový kurz v Irsku Martin Polášek V září tohoto roku, přesněji v termínu 2. 9. 4. 10. 2013, jsem se zúčastnil Zdokonalovacího kurzu anglického jazyka pro zaměstnance rezortu MO, dále jen jazykový kurz,

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

JIHLAVA přistavení autokaru v 10.40 h OD Billa parkoviště ul. Legionářů Odjezd z Jihlavy 11.00 h /parkoviště u OD Billa, ul.

JIHLAVA přistavení autokaru v 10.40 h OD Billa parkoviště ul. Legionářů Odjezd z Jihlavy 11.00 h /parkoviště u OD Billa, ul. RK TOUR, cestovní kancelář, Žižkova 13, Jihlava ANGLIE Předvánoční Londýn a jeho atraktivní atmosféra.. Poznávací zájezd 5 dní Termín zájezdu : 23. 11. 27. 11. 2011 /středa neděle/ Program zájezdu : 1.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

29. Předvánoční Hallstatt a Salzburg

29. Předvánoční Hallstatt a Salzburg 29. Předvánoční Hallstatt a Salzburg Exkurze třídy septima nás 19. prosince 2014 zavedla do malého městečka Hallstatt ležícího na břehu stejnojmenného jezera. Počasí nám přálo. Mohli jsme si vychutnat

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Normandie - Bretaň 2015

Normandie - Bretaň 2015 Normandie - Bretaň 2015 Den odjezdu Letošní zájezd do Francie začal o týden dříve, než obvykle jezdíme. Mířili jsme totiž do Normandie, kterou jsme si chtěli užít ještě před vypuknutím hektických oslav

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

2. číslo 2015/2016. Kateřina Slavíková Natálie Štěpánková

2. číslo 2015/2016. Kateřina Slavíková Natálie Štěpánková 2. číslo 2015/2016 Redakční rada: Tereza Schwanová Anna Kvěchová Kateřina Slavíková Natálie Štěpánková Ondřej Hrabačka Přispěvatelé: Josef Slabý Kristýna Jestřábová Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři, po

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ŠPANĚLSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 ŠPANĚLSKO jedna

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor Jazykový Poznávací zájezd Londýn a Windsor Obsah Představení společnosti Naše filosofie Výuka jazyků úvod Výuka jazyků na Maltě Návrh programu Ceny a ubytování Kontakt Představení společnosti O nás CK

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více