JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010"

Transkript

1 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

2 obsah str. 4 5 str. 6 9 str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází vydavatel: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice čp. 27 IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Mgr. Milena Hucanová šéfredaktorka: Blanka Stehlíková C.N.A. fotografie cementárny na titulu: Jan Hodač fotografie uvnitř časopisu: Archiv Lafarge Cement, Centrum pro rodinu Terezín, o. s., Ing. Michala Hubertová, Ph.D, fototéka Skupiny Lafarge, Ing. Vlastimil Trefil, Skanska a. s., divize Betonové konstrukce, Jan Ferenc, ECM Finance, a. s., Jana Kleinová, archiv Blanky Stehlíkové, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Česká betonářská společnost, SIMPLY CINEMA design: Luděk Dolejší Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel Aktuality Lafarge aktuálně 1 3 Téma Komplexní pomoc náhradním rodinám 4 5 Technologie Možnosti využití nanotechnologie v betonu 6 9 Materiály Vápenec pro odsíření Referenční stavba Most přes Rychnovský potok Zajímavá stavba Pankrácký mrakodrap Ekologie Dvanáct měsíců ochrany biodiverzity Stavebnictví a EU Peníze z EU zklidní dopravu v obcích Konstrukce mostů Beton a ocel souboj i spolupráce, 20. a 30. léta 20. století v mostním stavitelství Stopy architektury Vznik mrakodrapů Betonové unikáty Burj Khalifa: nejvyšší budova světa Pozvánka do kina Jan Kaplický a jeho projekt národní knihovny Summary 29 str

3 úvodník Vážení přátelé, právě se vám dostává do rukou náš časopis ve zbrusu novém kabátě. Jedná se o poměrně radikální změnu, ke které jsme nicméně přistupovali nejprve s trochou váhání. Návrh designu vychází z obecných pravidel pro tiskoviny Skupiny, a teprve konkrétnější podoba nového čísla nás přesvědčila, že je to krok kvalitativně dále. Důležité grafické prvky jsme zachovali, takže například každé ze čtyř vydání bude laděno i nadále do vlastní barvy. Určující vizuální složka časopisu, fotografie, bude obohacena, tak aby posunula jeho kvalitu a atraktivitu na vyšší úroveň. Doufám, že se vám výsledek zalíbí. Jak víte z mnoha předchozích čísel, využíváme každé příležitosti k finanční podpoře vybraných sociálních a ekologických projektů v našem regionu. Jmenovitě v čísle minulém jsme vás informovali o naší spolupráci s obcí Chotěšov na projektu Územní systém ekologické stability Chotěšov, jehož cílem je přispět k ekologické stabilitě území, které bude v budoucnu sousedit s naším lomem Úpohlavy. Často zmiňujeme naši dnes již pětiletou spolupráci s Centrem pro rodinu v Litoměřicích, které se zaměřuje na komplexní péči o rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. V současnosti se aktivity Centra rozšířily na většinu území kraje a počet typů služeb se vyhoupl z původních čtyř na úctyhodné číslo patnáct. Více najdete na stránkách 4 5. Řada z vás také zaregistrovala, že se podílíme na uvádění filmů o významných světových architektech do kin. Chceme tím mimo jiné ukázat, že i nejvýznamnější světoví architekti při realizaci svých projektů používají beton, tedy cement. Na konci minulého roku jsme se rozhodli jít o krok dál a stát se koproducenty celovečerního dokumentu o významném českém architektovi Janu Kaplickém, který především svým velmi originálním projektem národní knihovny na Letenské pláni v Praze rozpoutal vášnivé diskuse o moderní architektuře. A na závěr telegraficky něco z běžného denního života. V těchto dnech jsme registrovali 700 dnů bez úrazu. Kolem Vánoc začaly, tak jako každoročně, zimní opravy. Letos byly obzvlášť náročné, protože probíhala velmi ojedinělá výměna obou čel kulového mlýna cementu. Těší nás, že všechny práce byly bezpečně a včas ukončeny a cementárna najela podle plánu v polovině března. Letošní zima byla skutečně zimou. Vidíme to na i prodejích. Ve srovnání s předchozím rokem jsme na tuzemský trh dodali nezanedbatelně méně. Doufáme, že se jedná jen o zimní spánek a že s teplejšími dny půjdou dodávky znatelně nahoru. Přejeme tedy i vám stále více slunečných dnů a úspěšný start do nové stavební sezóny. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a předseda představenstva 2010 LC JOURNAL 1

4 aktuality Lafarge Lafarge Environmental Audit V průběhu měsíce září a října loňského roku proběhl v Lafarge Cement, a. s. tzv. Lafarge Environmental Audit neboli interní audit zaměřený na cementárnu z pohledu ochrany životního prostředí a plnění legislativních povinností v dané oblasti. Ve dnech byl proveden audit v samotné cementárně a následně pak ve dnech v lomu Úpohlavy. Provádění interních environmentálních auditů je jedním z cílů Lafarge v oblasti ochrany životního prostředí. Každá cementárna je podrobena uvedenému auditu pravidelně jednou za 4 5 let. Předcházející environmentální audit proběhl v Čížkovicích v roce Auditorský tým tvořili zástupci externí auditorské společnosti Atkins Ltd. z Velké Británie Guy Mercer, technického centra (ETC) ve Vídni Layse Harada a Karl Stadlober a cementárny ze srbského Beocinu Vesna Radanovic a Slavica Radovanovic. Cílem vlastního auditu je nalezení potenciálních rizik a slabších míst cementárny v oblasti ochrany životního prostředí a stanovení doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. Výsledky z auditu jsou potom zpracovány do souhrnné závěrečné zprávy, kde jsou již navržena nápravná opatření či doporučení ke zlepšení. Auditované činnosti byly rozděleny do deseti tematických oblastí. Každá oblast byla hodnocena samostatně a byly jí přiřazeny body 0 5 (5 splněno, 0 nesplněno). Cílem bylo dosáhnout min. 4,25 bodu v každé hodnocené oblasti. Následující tabulka znázorňuje přehled auditovaných oblastí a dosažené bodové ohodnocení. Pro srovnání jsou zde uvedeny výsledky auditu z roku 2009 i z roku Z hodnocení vyplývá, že společnost celkově dosáhla velmi dobrých výsledků. Nejslabším místem čížkovické cementárny je však oblast skladování a vzhled / pořádek v areálu. Nicméně je nutné říci, že i v uvedených oblastech jsou činěny pokroky a realizována opatření ke zlepšení. V současné době probíhá např. výstavba nové skladovací haly nebo investice do popílkového hospodářství. Na základě vyhodnocení výsledků auditu byl sestaven akční plán, kde byla stanovena opatření ke zlepšení včetně zodpovědností a časového rámce. Plnění akčního plánu bude pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Tematická oblast rok 2009 rok 2004 body body 1. environmentální politika 4,6 4,5 2. soulad s legislativními požadavky a požadavky Lafarge 4,6 4,3 3. plánování (modifikace a investice) 4,6 5,0 4. externí komunikace 4,4 4,0 5. organizace (struktura) 4,6 4,7 6. postupy (kontroly, preventivní a nápravná opatření) 4,4 4,7 7. skladování 3,2 3,2 8. vzhled / pořádek 3,4 3,6 9. vliv lomové činnosti na životní prostředí 4,5 4,5 10. vliv cementárny na životní prostředí 4,5 4,3 Finanční výsledky Lafarge Cement, a. s. za rok 2009 Pro Lafarge Cement, a. s. byl, podobně jako pro celou Skupinu, rok 2009 rokem nesmírně náročným. Dnešní hospodářská krize, která se na trhu stavebních materiálů projevila již ve 4. čtvrtletí roku 2008, v průběhu loňského roku výrazně zesílila a bohužel trvá dodnes. Z dostupných statistik roku 2009 usuzujeme na celkový meziroční pokles tuzemské výroby cementu o cca 23 %. Prodané objemy cementu se v kontextu výše uvedeného vrátily na průměr let , což se projevilo v celkových tržbách společnosti poklesem o cca 20 %. Tento trend se promítl i do klesajícího využití pecní linky. Při provozování pece bylo dosaženo nižších hodnot využití a spolehlivosti než v předcházejících dvou letech, která byla v této oblasti mimořádně úspěšná. Dalším negativním faktorem bylo zvýšení průměrných jednicových nákladů výroby způsobený především růstem jedné z nejvýznamnějších složek nákladů ceny elektrické energie (o cca 10 %) a ostatních surovin. Utlumení tohoto efektu nepřineslo ani dlouhodobě vysoké procento využívání sekundárních paliv. Provozní hospodářský výsledek tak v důsledku zmiňovaných příčin poklesl meziročně o necelých 17 %. Na druhou stranu je nutno poukázat i na úspěch, který ve výkazu zisků a ztrát nelze spatřit. Klíčovým pracovníkům z řad mechanické údržby a skladu se podařilo za podpory oddělení financí dosáhnout snížení hodnoty skladu náhradních dílů o 20 % (!). Věřím, že to je signál, který dokládá naše společné chápání významu pojmu pracovní kapitál, a tak dokážeme optimalizovat jeho zmiňované složky. Podtrženo, sečteno celkový, k datu zveřejnění tohoto článku ovšem dosud neauditovaný, výsledek hospodaření Lafarge Cement, a. s. poklesl oproti předcházejícímu účetnímu období o cca 21 %, což je naprosto v relaci s poklesem poptávky na trhu (viz výše). Tento momentální stav může působit vrásky na čele akcionáře, nicméně určitě neohrožuje dlouhodobou perspektivu a vizi naší společnosti. 2 LC JOURNAL 2010

5 aktuality Lafarge Zimní opravy dvacetiletí úspěšně dokončeny Cementový mlýn na pojízdné konstrukci pohled na vstupní čelo cementového mlýna před výměnou. Foto Pavel Bartejs. Od poloviny ledna do poloviny března probíhaly v cementárně zimní opravy. Jejich hlavním, ne však jediným, tématem byla již avizovaná výměna obou čel cementového mlýna. Rozhodnutí pustit se do této náročné opravy padlo již v polovině minulého roku, kdy se na čele mlýna objevily praskliny, které sice bylo možné opravit, ale nedalo se spoléhat na to, že vydrží dlouhodobější provoz zařízení. Výroba nových dílů začala s několikaměsíčním předstihem před vlastní instalací. Technologický postup výměny čel byl limitovaný hned několika faktory. Hmotnost každého z čel dosahovala přibližně 40 tun a kvůli stísněnému prostoru mlýnice nebylo možné použít pro jakoukoliv manipulaci s čely jeřáb. Celý 366tunový cementový mlýn jsme tedy museli demontovat a spustit na speciální vozík na kolejové dráze, jenž byl pro tento účel vyroben a sloužil pro manipulaci s čely, uvedl Jan Munčinský, technický ředitel. Opravu stejně jako před 17 lety realizovala firma Montáže Přerov a. s. Paralelně s pracemi na cementovém mlýně probíhala i údržba ostatních součástí výrobního zařízení. Novou vyzdívkou bylo opatřeno 50 m rotační pece, jedna z kladek, které umožňují pohyb pece, byla vyměněna. Pracovalo se i na drtiči v lomu, pásových dopravnících suroviny i na třídicí lince mletí, kde byla nainstalována nová váha vratné krupice. Přestože balicí a paletizační linka expedice je poměrně nová, i zde musel být odveden díl práce. A zda se podařilo spolu s dodavatelem pytlů najít optimální druh ventilu, aby balička splňovala očekávané parametry, prověří zkouška časem. Instalace dvou nových přístrojů emisního monitoringu má zajistit ještě vyšší spolehlivost nepřetržitého měření. Letošní opravy byly rekordně dlouhé. Přejme si, aby poctivě provedená údržba zajistila celoroční provoz bez vážnějších výkyvů. Na zimních opravách se podílely desítky firem a stovky pracovníků, kteří na zařízeních odvedli velmi náročné úkony vyžadující přesnou manipulaci. Jim všem patří veliký dík za to, že svoji práci prováděli bezpečně a zasloužili se tak o bezúrazový průběh zimních oprav. Je potěšitelné, že právě v době zimních oprav zaznamenala cementárna úctyhodných 700 dní bez pracovního úrazu. Cementový mlýn na pojízdné konstrukci Výsledky Skupiny k 31. prosinci 2009 Navzdory celosvětovému ekonomickému zpomalení Skupina tvoří volné finanční prostředky. Lafarge překročila cíle svého akčního plánu a zredukovala dluh o 3,1 milionu eur. Rostoucí poptávka po cementu na nově vznikajících trzích přináší Skupině Lafarge benefity. Klíčové údaje pro rok 2009: Pokles prodejů o 17 procent na 15,884 milionu eur (-14 procent při nezměněném rozsahu aktivit). Současný operační příjem se snížil o 30 procent na 2,447 milionu eur (-26 procent při nezměněném rozsahu aktivit). Současný operační příjem se snížil o 300 základních bodů na 15,6 procenta. Zvýšení cash flow o 34 procent na 2,834 milionu. Snížení dluhu o 3,089 milionu eur na konci roku. Dividendy 2 eura z akcie. Lafarge posiluje své postavení v Brazílii Skupina Lafarge získává aktiva firmy Brazilian Cement výměnou za prodej svého 17,28procentního podílu v Portugalské Cimpor Group společnosti Votorantim (3. února 2010). S touto akvizicí se Skupina stane jednou ze tří nejdůležitějších brazilských cementářských firem (roční produkce sedm milionů tun) na trhu, který průměrně roste o 5 procent ročně. Skupina Lafarge nyní v Brazílii operuje čtyřmi továrnami a jedním lomem, a tak bude schopna zaujmout nové postavení na rychle rostoucích regionálních trzích severovýchodu a středozápadu. Zároveň posílí svou přítomnost v okolí Ria de Janeira, které se z pohledu upotřebitelnosti cementu může chlubit skvělou vyhlídkou na přípravu světového fotbalového šampionátu v roce 2014 a olympijských her v roce Zaostřeno na klienty Spolupráce mezi cementárnami v zóně střední a východní Evropy se zlepšuje. Továrny spolupracují za účelem optimalizace servisu a dodávek zákazníkům. Projekt, který se jmenuje Symfonie, vznikl již v roce 2007 jako regionální zásobovací řetězec. Tento projekt umožňuje rychlé a nenákladné řešení pomoci komukoliv, kdo je součástí sítě, a kdykoliv je potřeba. To se projevilo např. v loňském létě, kdy nastaly technické problémy v Německu, Polsku a na Ukrajině a bylo nutné zajistit náhradní dodávky slínku během hlavní sezóny ve velmi krátkém čase. Díky síti a spolupráci cementáren bylo rychleji nalezeno řešení, které uspokojilo klienty. Tento ambiciózní projekt si žádá zapojení všech složek cementárny: výroby, marketingu, obchodního i logistického týmu LC JOURNAL 3

6 téma Záběr z terapeutickorelaxačního víkendu, který vedou speciální pedagogové a terapeuti vyškolení na rodinnou terapii Komplexní pomoc náhradním rodinám Ucelený systém pomoci, odbornost a nadšení, tak by se dala stručně charakterizovat péče o náhradní rodiny, na kterou se zaměřilo Centrum pro rodinu Terezín, o. s. ve své Poradně pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích. Od roku 2005, kdy Centrum vzniklo, narostl počet služeb z původních čtyř na patnáct. Enormní je i přírůstek aktivních rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, v roce 2009 se do činností Centra zainteresovalo 45 rodinných skupin. Během víkendových setkání rodin mohou děti navázat nová přátelství Úskalí náhradního rodičovství Přijetí dítěte do náhradní rodiny představuje zcela zásadní změnu jak pro rodiče, tak pro dítě. Dítě vychovává především partnerský vztah, pozitivní ovzduší v rodině, schopnost důvěřovat, navzájem se respektovat a odpouštět si. Jádrem péče je rodina jako celek, i když se věnujeme individuálním problémům a osobnímu poradenství, říká Margita Šantavá. Během tří let činnosti poradna vypracovala unikátní soubor služeb představující systém komplexní péče o děti a rodiče. Z nadšenců se postupně staly uznávané odbornice, které si získaly respekt v odborných kruzích a hlavně důvěru klientů. Náš program odborné pomoci náhradním rodinám představuje dlouhodobou, komplexní a systematickou pomoc, která nekončí přijetím dítě do rodinné péče, ale provází rodinu se všemi dětmi až do jejich dospělosti. Činnost se neustále rozšiřuje díky sponzorským darům. Akciová společnost Lafarge Cement podporuje Centrum od samého počátku, tedy již od roku Poradna rozšířila i svoji teritoriální působnost a nyní realizuje svoje programy ve čtyřech městech kraje: Litoměřice, Rumburk, Česká Lípa a Děčín. Náhradním rodinám nabízí nejen přednášky a semináře, ale hlavně skupinová setkání. Skupiny pro rodiče se scházejí jednou za měsíc, na práci ve skupině navazuje odborné poradenství a individuální konzultace. Velmi oblíbená jsou víkendová setkání pro rodiny. Doprovázení rodin Terénní služba nazvaná doprovázení rodin vznikla v litoměřické Poradně pro náhradní rodinnou péči jako odpověď na konkrétní potřeby náhradních rodin, které postrádaly průběžnou pomoc sociálních pracovníků nebo třeba speciálních pedagogů. Doprovázení je novinka i v českých poměrech, jako služba pro náhradní rodiny vzniklo v občanském sdružení 4 LC JOURNAL 2010

7 téma Rozum a cit a my jsme její metodiku mohli převzít, vysvětluje Marie Hodková, koordinátorka služby doprovázení v Centru pro rodinu Terezín. Základem metodiky je individuální podpora rodiny jako systému, kdy se průvodce, zkušený odborník, věnuje dlouhodobě jedné rodině, kam pravidelně dochází. Rodiče se pak mohou v atmosféře důvěry daleko účinněji radit o problémech přijatých dětí i o problémech vlastních. Průvodce tráví v rodině dvakrát měsíčně 4 6 hodin, aby děti mohl sledovat při běžných činnostech a pak sestavit rodině individuální plán s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci. Pomoc rodině vychází jak ze stanoveného plánu, tak z momentálních potřeb dětí i jejich rodičů. obavy učitelek o jejich autoritu nakonec přijaly tuto aktivitu pozitivně. Množství specifických problémů se zvládáním školního učiva vyplývá u dětí v náhradní rodinné péči z poruch pozornosti, chování, nezřídka je na vině hyperaktivita. Takové dítě vyžaduje zvýšenou pozornost a péči ze stany vyučujícího, ale ten nemůže mít v běžných podmínkách českých škol čas. A právě tuto intenzivní potřebu individuální péče saturuje asistent z Centra pro rodinu Terezín. Neobyčejně obyčejný výlet V letních měsících se asi všem rodičům vznáší nad hlavou otázka: Kam s těmi dětmi? Na ni odpověděl projekt dobrovolníků, kteří spolupracují s Centrem pro motivace, postoje, schopnosti, odolnost vůči zátěžovým situacím a řada dalších. Vybraní zájemci pro tuto činnost jsou vyškoleni ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem, o. s., v Ústí nad Labem. Projekt dobrovolnictví jsme začali realizovat v roce 2009, abychom mohli zajistit asistenci náhradním rodinám na jednorázové akce nebo doprovod menším dětem, když nikdo z rodiny nemá čas. Dítě má dobrovolníka staršího kamaráda jen pro sebe a to si cení, říká Margita Šantavá. Spolupráce rodin s dobrovolníky obvykle začíná při neformální akci, kterou organizuje poradna. Tak se mohou aktéři volně seznámit, praxe totiž ukázala, že rodiny nepřijmou každého. Dobrovolníci si musejí nejprve získat důvěru a respekt. Foto ze semináře pro rodiče v dubnu 2009 Záběr z akce zaměřené na dětské účastníky víkendového setkání rodin Nejoblíbenější je doučování Nejoblíbenější službou Centra pro rodinu Terezín je doučování, proto se akční rádius této aktivity neustále rozšiřuje a nyní už pokrývá více míst v Ústeckém kraji. Největší potřebu mají děti školou povinné, které většinou doučují studenti Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Středoškolákům a učňům pomáhají studenti Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na jedno dítě připadá jeden student a doučuje, co je právě třeba. Společným úkolem všech doučovatelů je zmírnit výukové problémy dětí, stabilizovat jejich školní výkony a naučit je samostatné přípravě do školy. Asistence při vyučování Tato nová služba vyrostla ze zkušeností rodičů, jejichž děti využívají doučování. Nejprve poradna experimentálně vyzkoušela zapojení asistenta pedagoga pro chlapce ve čtvrté třídě. Přes počáteční rodinu Terezín Neobyčejně obyčejný výlet. Zajímavý den s poutavým cílem pro desítku dětí ve věku šest až sedmnáct v doprovodu starších kamarádů je pro děti z náhradních rodin zdarma. Akce byly pro děti atraktivní také tím, že se jich neúčastnili rodiče, kteří si mohli naopak chvíli oddechnout. O výlety a další aktivity, které vedou v poradně dobrovolníci začlenění do projektu dobrovolnictví, je v rodinách zájem a budou podle finančních možností poradny pokračovat. Adepti pro dobrovolnictví jsou velmi pečlivě vybíráni, prozkoumány jsou jejich Spolupráce rodin s dobrovolníky obvykle začíná při neformální akci, kterou organizuje poradna Jejich pomoc rodinám, zejména těm, které žijí ve vzdálenějších obcích a jsou početnější, je opravdu vítaná. Náhradní rodičovství přináší spoustu těžkostí i zranění, ale na druhou stranu velké obohacení, které by bez života s přijatými dětmi rodiče nepoznali. Odmítnutým dětem přináší největší dar: vědomí, že je milováno. To jsou hlavní zkušenosti Centra pro rodinu Terezín, které pomáhá, podporuje i vede. Více informací o Centru pro rodinu Terezín naleznete na adrese LC JOURNAL 5

8 technologie Možnosti využití nanotechnologie v betonu Nanotechnologie není nová věda, jedná se spíše o posun ve vědě a technologiích zabývajících se zabudováním velmi jemných částic, který odstartoval před mnoha lety. Využití velmi jemných částic do klasických materiálů umožňuje vytvářet nové kompozice a otevírá zajímavé možnosti pro stavebnictví. Nanotechnologie otevírá cestu k využití nově objevených a definovaných vlastností materiálů, jak v mikroměřítku tak v makroměřítku Velikost částic je velmi důležitá, protože vlastnosti materiálů o velikosti v řádech nanometrů (10 9 m) mohou být odlišné od materiálů na stejné bázi s větší velikostí částic. Přesné rozměry, u kterých se projevují změny ve vlastnostech, se u jednotlivých materiálů mění, ale jsou obvykle v řádu 100 nm nebo méně. Například základní struktura C-S-H gelu, který výrazně ovlivňuje mechanické a fyzikální vlastnosti cementové pasty včetně objemových změn, porozity, či permeability, může být upravena tak, aby byla získána výrazně nižší porozita. Nanoměřítko Nanometr je miliardtina metru a v této velikosti přechází klasická každodenní mechanika do kvantové mechaniky nanosvěta. Nanotechnologie nabízejí lákavější vyhlídku na pořízení nových makro-materiálů a produktů. Stavebnictví nevyhnutelně je a bude příjemcem této technologie. V současnosti o nanotechnologii ve stavebnictví hovoříme v souvislosti s technologií betonu, oceli či skla. Zvyšování pevnosti a trvanlivosti cementových kompozitů je součástí úsilí o snižování ekologické zátěže vlivem stavebnictví, zejména v oblasti efektivnějšího využívání potenciálů současných klasických pojiv. Dva typy nanočástic vystupují v technologii stavebních materiálů do popředí. Jedná se o oxid titaničitý (TiO 2 ) a uhlíkové nanotrubice (carbon nanotubes CNT). První z nich je využíván díky schopnosti odstraňovat nečistoty a odbourávat NO x a druhý je používán pro výrazné zvyšování zejména tahových pevností betonu. Vysoké náklady a relativně malý počet praktických aplikací v současnosti brzdí vývoj v této oblasti. [1] 6 LC JOURNAL 2010

9 Nanotechnologie a beton Beton je nejrozšířenějším materiálem ve stavebnictví, proto je výrazným příjemcem výsledků výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologií. Následující text popisuje některá z nejslibnějších využití nanotechnologií v oblasti betonu, která se v současné době vyvíjejí nebo jsou již k dispozici. Na úrovni základního výzkumu je analýza v nanoúrovni velmi důležitá, protože je nutné pochopit strukturu a chování betonu na základní úrovni. Oxid křemičitý (SiO 2 ) je základní součást konvenčního betonu. Nicméně, jeden z výsledků provedených studií mikrostruktury betonu je, že pomocí částic nano-křemene (tzv. nano-silika) lze výrazně zlepšit jeho mechanické vlastnosti. Přidáním nano-křemene do materiálů na bázi cementu lze také ovládat degradaci cementové matrice (reakce CSH způsobená vyluhováním vápníku úzce související s penetrací vody do struktury betonu) a tudíž i trvanlivost betonu. Díky využití materiálů na bázi nanočástic v betonu dochází k lepšímu utěsnění pórů makroi mikrostruktury cementového kamene, díky čemuž můžeme dosáhnout třikrát až šestkrát vyšší pevnosti v tlaku (v různém stáří betonu). Srovnání velikosti částic křemičitého úletu a nano SiO 2 jsou znázorněny na obr. 1. Obr 1: a) Křemičitý úlet; b) nano-sio2 Výsledky vývoje na poli nauky o materiálu s využitím nanotechnologií ovlivní všechny odvětví včetně stavebnictví 2010 LC JOURNAL 7

10 technologie Nanotechnologie se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca nm), tzn m Použití jakýchkoliv dalších obvyklých či méně obvyklých příměsí do betonu, které vykazují svou velikost částic v nanooblasti, výrazně zlepšuje odolnost beto nu, pevnosti a, což je důležité pro udržitelnost výstavby, snižuje množství cementu. Na druhou stranu ale může být proces zrání betonu zpomalen (např. v případě použití elektrárenských popílků). Kamenivo je také předmětem výzkumu v oblasti nanotechnologií. Jedná se v podstatě o nano-filer, který lze také přidat ke složkám betonu za účelem zvýšení hutnosti betonové struktury. Urychlení rozkladu polutantů Dalším typem materiálu ve formě nanočástic vhodným pro výrobu betonu pro zlepšení jeho vlastností je oxid titaničitý (TiO 2 ). TiO 2 je široce používán jako bílý pigment kvůli svému jasu. TiO 2 v cementové matrici je schopen katalytického odbourávání znečišťujících látek, které se v mnoha evropských městech stávají zásadním problémem ovlivňujícím kvalitu života jejich obyvatel. Vedle tolik diskutovaného mikroprachu (PM x ) jsou hlavními znečisťujícími látkami městského ovzduší především oxidy dusíku (NO x ) a těkavé organické látky (VOC). Hlavním zdrojem uvedených polutantů je v městských aglomeracích automobilová doprava. Působením světla, konkrétně UV-A záření, dochází k rozkladu mnoha látek včetně vzdušných polutantů. Tento přirozený proces nazývaný fotolýza probíhá za běžných podmínek velmi pomalu, avšak použitím fotokatalyzátoru (TiO 2 ) lze rychlost reakce významně urychlit. Na povrchu takového fotokatalyzátoru dochází díky polovodičovému efektu k tvorbě velmi reaktivních částic, které jsou následně schopny rozkládat některé organické a anorganické látky včetně plynných oxidů dusíku. Mimo tuto výjimečnou vlastnost má výsledný beton jasně bílou barvu, kterou si zachovává velmi účinně díky své samočisticí schopnosti. [2] Uhlíkové nanotrubice Další typ nanočástic, které mají pozoruhodné vlastnosti, jsou uhlíkové nanotrubice (carbon nanotubes CNT) viz obr. č. 2. CNT byly poprvé objeveny v roce 1952 v Rusku (a převážně ignorovány). V roce 1990 pak byly znovuobjeveny v Japonsku. CNT jsou válcovitého tvaru, mohou mít několik milimetrů na délku a mohou mít jednu vrstvu stěny nebo více vrstev (multi walled nanotubes MWCNT). Pozoruhodné vlastnosti CNT jsou příčinou intenzivního výzkumu po celém světě. Například mají pětkrát větší modul pružnosti a až osmkrát větší pevnost než ocel (teoreticky až stokrát) současně s velmi nízkou hustotou (1/6 hustoty oceli). Přidáním malého množství CNT (1 % hmotnosti) můžeme výrazně zlepšit mechanické vlastnosti betonu. V oblasti konvenčních betonů můžeme zlepšit pevnost v tlaku až o 25 MPa a pevnost v ohybu až o 8 MPa ve srovnání s referenčními vzorky (bez výztuže). Důvodem je zejména velmi důkladné spojení cementové matrice s nanotrubicemi, o kterém můžeme hovořit již jako o kompozitním materiálu. Nicméně existuje problém s používáním CNT. U CNT (stejně jako u jiných typů vláken) existuje tendence shlukování během dávkování a míchá- 8 LC JOURNAL 2010

11 Obr 2: uhlíkové nanotrubice [1, 3] Nanotechnologie představuje nové přístupy k výzkumu a vývoji, jejichž cílem je ovládnout strukturální podstatu a chování hmoty na úrovni atomů a molekul ní betonu, čímž může dojít k výrazným nehomogenitám betonové směsi. Dalším problémem jsou vysoké výrobní náklady. Nanobudoucnost Je neuvěřitelné sledovat, co všechno bylo v rámci různých výzkumů přidáno do betonu ve snaze o výrobu ekologicky efektivního betonu s výbornými fyzikálně mechanickými výsledky. Nanotechnologie spočívající ve studiu základních složek betonu může vést ke skutečnému pochopení betonových konstrukcí a jejich trvanlivosti na základě určených materiálových vlastností. Toto studium má významný vztah ke studii životnosti, prostřednictvím víceúrovňového modelování (zahrnující vícedimenzionální měřítka, například od nm k m). Zajímavým příkladem může být výsledek experimentů, kdy se ukázalo, že anaerobní mikroorganismus (ten, který nevyžaduje kyslík) přimíchaný do mísící vody má za následek 25% nárůst 28denních pevností betonu. Mikroorganismus Shewanella byl používán v koncentraci 105 buněk/ml a pozorováním bylo zjištěno, že došlo k uložení cementové matrice na jeho povrchu, což vedlo k důkladnému utěsnění hmoty betonu. Dále např. výzkumné práce na South Dakota School of Mines and Technology vedou k pokusům vytvořit biotmel ve formě uhličitanu vápenatého vylučovaného v genetickém inženýrství z běžného půdního mikroorganismu. Očekává se, že tato metoda by mohla být použita k utěsnění nebo léčení trhlin v betonu. Výsledky ukazují, že se rané pevnosti v tlaku betonu výrazně zvyšují s rostoucí koncentrací mikroorganismů buněk. To má významné důsledky pro životnost betonu. [1] Zvyšování kvality betonu V dnešní době je stále ve větší míře požadována kvalita a dlouhodobá stálost betonů. Na betonové stavby jsou kladeny často i extrémní nároky, které by běžný beton nemohl splnit. Na kvalitu betonu má výrazný vliv především jeho mikrostruktura. Díky používání velmi jemných práškových příměsí dochází k modifikaci mikrostruktury, která je hutnější, obsahuje méně pórů a méně vody. To vede ke zlepšení vlastností betonu, jako například zvýšené vodotěsnosti, odolnosti proti působení chemických vlivů (chloridům a síranům) nebo ke zvýšení pevnosti betonu v tlaku. Z ekologického hlediska je použití těchto surovin velmi výhodné, protože se většinou jedná o druhotné suroviny, které však mají velmi dobré užitné vlastnosti. Ing. Michala Hubertová, Ph.D., Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců Doc. Ing. Rudolf, Hela, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců Poděkování Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce a za přispění Výzkumného centra CIDEAS Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (1M ) financovaného MŠMT ČR. Literatura: [1] Surinder Mann, Nanotechnology and construction nanoforum report, Institute of Nanotechnology, Nanoforum or. European Nanotechnology Gateway, [2] Hubertová, M.; Matějka, O. Protihlukové stěny Liadur a jejich schopnost snižovat znečištění ovzduší pomocí fotokatalýzy. Beton TKS, (4). s ISSN [3] Zhi Ge, Zhili Gao, Applications of nanotechnology and nanomaterials in constructions, 1st International conference on constrution in developing countries, Pakistan LC JOURNAL 9

12 materiály Nový test účinnosti čížkovického vápence pro odsiřování Suchá vápencová metoda odsiřování je jedním z technicky i ekonomicky výhodných procesů ke snižování emisí oxidu siřičitého. Tento způsob využívá poměrně levného vápencového aditiva a v případě fluidních kotlů nabízí jedinečnou možnost spojit spalování a odsiřování v jedinou operaci. do výkonu 320 t/h), výstupní tlak páry 9,42 MPa a teplota přehřátí páry 505 C. Dávkování odsiřovacího vápence je zajišťováno rotačními podavači z provozního zásobníku. Otáčky rotačních podavačů jsou řízené frekvenčním měničem. Do fluidního ohniště je vápenec dopravován pneumaticky. Každý spalovací prostor je vybaven čtyřmi dávkovacími místy. Množství dávkovaného vápence je kontrolováno řídicím systémem v závislosti na obsahu oxidu siřičitého ve spalinách. Uhelná elektrárna Tisová Vápenec pro odsíření z Lafarge Cement, a. s. Cílem testu bylo zjištění účinnosti odsiřování s čížkovickým vápencem (CaCO 3 ~ 75 % hm.) a porovnání jeho odsiřovací schopnosti se standardně užívaným vápencem vysokoprocentním (CaCO 3 ~ 98 % hm.). Popis zařízení Pro ověření účinnosti odsiřování byla dohodnuta zkouška s ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová. Zkoušky proběhly na fluidním kotli K12, vyrobeném v SES a. s., Tlmače v roce Kotel je atmosférický s cirkulující fluidní vrstvou. Spalovací komora je ve spodní části rozdělena klínem na dva spalovací prostory, kotel má dvě trysková dna. Tepelný výkon kotle je 262 MW, kapacita výroby páry 350 t/h (běžně provozován Průběh testu Zkouška proběhla v červenci roku 2009, čížkovický vápenec byl testován nepřetržitě po dobu čtyř dní. Vápenec pro test byl dodán ve standardní výrobní granulometrii, tj. zůstatek na sítě 0,075 mm minimálně 95 % a zůstatek na sítě 2 mm maximálně 5 %. Kotel byl provozován dle dispečerského řízení do cca 320 t/h páry při bezpečném dodržení stávajícího emisního limitu oxidu siřičitého 400 mg/nm 3 v přepočtu na 6 % kyslíku a suchý plyn. Teplota ve fluidní vrstvě se pohybovala v rozmezí cca C. Průběžně byly zajištěny odběry a analýzy vzorků spalovaného uhlí (celodenní sesyp), ložového a filtračního popela (jednou za 8 hodin) a odsiřovacího vápence (jednou za 8 hodin). Průměrná hodnota výhřevnosti hnědého uhlí po dobu testu byla 11,8 GJ/t, průměrný obsah síry v původním vzorku byl 1,1 % hm. Během zkoušek byla spoluspa- 10 LC JOURNAL 2010

13 lována biomasa v množství 5 % z celkově přivedeného tepla, což bylo zohledněno v bilanci. Množství vápence dopravovaného do kotle v jednotlivých dnech zkoušky bylo bilancováno ze stavu hladiny v provozním zásobníku a dodávek vápence auto cisternami. Místní měření hladiny v provozním sile bylo několikrát ověřeno ručním přeměřením. Pro vyhodnocení provozu kotle byly sledovány další relevantní provozní parametry zařízení a údaje emisního měření. Výsledky Z provozních dat získaných v průběhu zkoušky a z laboratorních analýz byl vypočten ukazatel efektivity odsiřovacího procesu molární poměr celkově přivedeného vápníku k celkově přivedené síře pro dodržení emisního limitu SO mg/nm 3. Během dávkování čížkovického vápence byla dosažena hodnota molárního poměru Ca/S = 4,1. Účinnost odsíření byla plně srovnatelná či mírně vyšší ve srovnání se standardně dávkovanými vysokoprocentními vápenci (průměrná hodnota za 01 06/2008 = 4,2; průměrná hodnota za 06/2009 = 4,9). Důležitým ukazatelem odsiřovacích schopností vápence je též množství volného vápna, tj. nevázaného CaO, které odchází z kotle. Jeho množství bylo stanoveno analytickými rozbory vzorků ložového a filtrového popela. Průměrný obsah volného vápna ve filtračním popelu během testu s čížkovickým vápencem byl 13,8 %, což je méně než v době dávkování standardně užívaných vysokoprocentních vápenců (průměrná hodnota za 01 06/2008 = 16,3 %; průměrná hodnota za 06/2009 = 15,5 %). Výrazný pokles volného vápna byl v době dávkování čížkovického vápence pozorován u ložového popela průměrná hodnota 17,8 %. Průměrná hodnota volného vápna v době dávkování standardních vysokoprocentních vápenců byla v 01 06/2008 = 27,9 %; průměrná hodnota za 06/2009 = 26,6 %. Závěr Test na fluidním kotli K12 v ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová prokázal, že odsiřovací schopnost čížkovického vápence je plně srovnatelná či dokonce vyšší v porovnání s odsiřovací schopností vápenců vysokoprocentních, což dokládá dosažení nižšího molárního poměru Ca/S a nižšího obsahu volného vápna ve filtračním a ložovém popelu. Ing. Martin Kadlec, výrobní ředitel Vápenec pro odsiřování Použití: pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování Vlastnosti: zvolená granulometrie a vysoká reaktivita vápence zaručuje minimální obsah volného vápna v popelu a tímto maximální využití účinné složky pro odsiřovací proces vápenec je již při teplotě 760 C zcela dekarbonizován, tj. veškerý oxid vápenatý je připraven pro sulfatační reakci Technické parametry: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice čp. 27, tel.: , Chemické složení Min. [%] Max. [%] CaO 38,0 SiO 2 13,0 23,0 Al 2 O 3 3,5 7,0 Fe 2 O 3 1,3 2,5 MgO 0,4 1,2 Vlhkost 2,0 Granulometrie Min. [%] Max. [%] Zůstatek na sítě 2 mm 5,0 Zůstatek na sítě 0,075 mm 95, LC JOURNAL 11

14 referenční stavba Osazení nosníků na stavbě Most přes Rychnovský potok Silniční most o jednom poli překlenující Rychnovský potok je součástí budovaného obchvatu Sokolov Tisová na R6. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované betonové nosníky, které z cementů z Lafarge Cement, a. s., vyrobila Skanska Štětí. Nosníky ve tvaru písmene T jsou spřaženy železobetonovou deskou mostovky. Záběr na nosníky odspodu Nosník ve tvaru písmene T Založení stavby Geotechnické podmínky určily způsob založení stavby tak, že opěry mostu jsou založeny hlubinně na vrtaných pilotách průměru 1200 mm. Opěra každého mostu je založena na pilotách délky 22,0 m ev. 20,0 m, rozmístěných ve dvou řadách o ks, vzdálených od sebe mm (2500 mm šikmo). Piloty opěr se vrtaly z upravené pracovní plošiny, která vznikla v průběhu těžení základové jámy. Výkop pro opěry mostu byl proveden po zřízení dočasné přeložky potoka. Při hloubení základové jámy bylo nutno počítat s přítokem spodní vody ze svahu. Stavbaři odvedli vodu přirozenou cestou do koryta potoka. Hloubení probíhalo po částech tak, aby hladina podzemní vody klesala pozvolně. Základové jámy odvodnily odvodňovací rýhy. Podkladní betony byly provedeny z betonu pevnostní třídy C-/13,5 s průměrnou tloušťkou 150 mm. Svahy základové jámy jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 1:2. Nosná konstrukce mostu je uložena na opěrách na sedm všesměrných elastomerových ložisek 250x400x52 mm. Pro osazení ložisek jsou na povrchu prahu vybudovány ložiskové bloky. Betony Beton všech pilot byl dle IG průzkumu navržen s odolností proti agresivitě XA2. S ohledem na chemicky agresivní prostředí XA2 v souladu s ČSN EN Změna Z3 zvolil projektant u pilot beton třídy C25/30. Betonáž pilot musela respektovat dvě podmínky: zahájení práce nejpozději do 1 hodiny po vyčištění vrtu a dále bylo nutno uchovat vrt suchý. Hlavy pilot se nacházejí 800 až 1500 mm pod terénem, proto se počítalo s přebetonováním kóty čistého betonu pilot (dle technologického předpisu zhotovitele pi lo to vého založení). Po vybetonování podkladních betonů byla znehodnocená vrstva odstraněna. Podkladní betony byly provedeny z betonu C12/15-X0 v tl. 150 mm. Základy opěr jsou z betonu C25/30-XA1, dříky jsou navrženy z betonu C25/30-XF2, úložné prahy, křídla a ložiskové bloky jsou navrženy z betonu C30/37-XF4. Povrch prahů je proveden ve sklonu 5 % směrem k závěrné zídce. U zídky je proveden ve sklonu úložného prahu žlábek otiskem trubky o průměru 80 mm. Na nižší straně prahů je žlábek vyveden mimo úložný práh, informoval odpovědný projektant Ing. Jan Komanec ze společnosti Pontex. Nosníky ve tvaru písmene T Nosná konstrukce mostu o jednom poli s rozpětím m a šikmosti gr. byla navržena jako spřažená betonová s využitím dodatečně předpjatých nosníků tvaru širokopřírubového T. Nosníky pro tuto stavbu byly individuálně navrženy a vyrobeny ve Skansce a.s., závod Prefa, provozovna Štětí. V poli 12 LC JOURNAL 2010

15 Údaje o stavbě Název stavby: Most přes Rychnovský potok v km 5,146 na R6 Sokolov Tisová, SO 206 Investor: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Hradil, SUDOP, a. s. Odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Komanec, Pontex, s. r. o. Zhotovitel SU: SWIETELSKY stavební s. r. o., pobočka Louny Délka přemostění: 22,10 m Délka mostu: 34,74 m Šířka mezi svodidly: Levý most 11,25 m, pravý most 11,75 m Spotřeba cementu do nosníků: 100 tun cementu CEM II/A-S 42,5 R Lafarge Cement, a. s. Objem betonu do nosníků: 217 m 3 je na levém mostě použito 6 nosníků, na pravém mostě 7 nosníků. Vnitřní nosníky mají šířku 2332 a 1920 mm, krajní nosníky proměnnou šířku od 1260 mm do 1800 mm s tím, že vnější konzoly mají proměnnou šířku, která sleduje směrový oblouk komunikace. Výška nosníků je 950 mm, šířka žebra 600 mm. Bylo vyrobeno celkem 13 ks takovýchto nosníků s označením: V1 4 ks, V2 5 ks, K1, K2, K3 a K4-1 ks. Celkový objem betonu činil 217 m 3 na který bylo spotřebováno přibližně 100 t CEM II/A-S 42,5 R Lafarge cement, a. s. Byl použit částečně provzdušněný beton třídy C 55/67 a pro stupeň vlivu prostředí XF2. Konzistence betonu odpovídala stupni F5 s rozlitím 560 až 620 mm. Čerstvý beton byl zhutňován ponornými vibrátory. Dosáhli jsme tak kvalitního povrchu, že i pracovníci kontrolního úřadu pro ŘSD ČR z místní TDS v Lovosicích byli mile překvapeni, uvedl Ing. Jan Tichý ze společnosti Skanska. Transport nosníku na stavbu Realizace nosníků Aby bylo možno využít všech předností jak vysokopevnostního betonu, tak i účinného kotevního systému, bylo zapotřebí upravit postup napínání a postup montáže nosníků. Nosníky jsou napínány třemi kabely. Kabely K1 a K2 byly napnuty ve výrobně. Kabely jsou napínány ve výrobně ve dvou etapách. Tento postup byl zvolen kvůli zvýšení obrátkovosti formy a urychlení výrobního postupu. Kabely K1 a K2 byly montážně napnuty ve formě při dosažení 70 % krychelné pevnosti betonu 42 MPa, poté byl nosník přesunut na skládku, aby mohl dozrávat beton. Při krychelné pevnosti 48 MPa a cca týden před odvozem nosníků na stavbu, kdy jejich stáří dosáhlo 21 dní, byly kabely K1 a K2 ve výrobně dopnuty na plnou sílu. Poté mohly být zainjektovány kabelové kanálky. Povrchové úpravy nosníků byly navrženy v kategorii C1d s cílem dosáhnout perfektní kvality, aby nebyly nutné dodatečné úpravy LC JOURNAL 13

16 zajímavá stavba Pankrácký mrakodrap Kontroverzní pláň v Praze na Pankráci postupně dostává novou tvář. Dominantou projektu nového administrativně obchodního a rezidenčního centra, které vzniká v prostoru tzv. Pankráckého Pentagonu, je bezesporu štíhlý, proskleně nablýskaný hranol výškové administrativní stavby nazvané City Tower. Budova City Point u paty City Tower Snímek dokumentující stav před rekonstrukcí, kdy nevábná podoba torza z roku 1985 hyzdila celé okolí City Tower, se svými 109 m nejvyšší budova v České republice, má pohnutou historii. Vznikla z nedokončeného torza stavby, která byla v 80. letech připravována pro účely tehdejšího Československého rozhlasu. Budova byla původně projektována jako celý komplex s nahrávacími studii a hudebními sály. První návrh od architektů Šmolíka a Císaře pocházel z roku 1962, poté doznal řadu úprav. Budova pro Československý rozhlas Výstavba budovy s 27 nadzemními a třemi podzemními podlažími, jejíž nosná konstrukce vrchní stavby byla navržena z prefabrikovaného železobetonového skeletu, byla zahájena až v roce Po roce 1989 a zejména po rozdělení Československa, přestal být projekt pro následně vzniklý Český rozhlas vhodný, investor proto od záměru ustoupil. V roce 1992 došlo k zastavení stavby, která od té doby bez využití chátrala. Teprve v roce 1999 v obchodní soutěži na koupi rozestavěného areálu a souvisejících pozemků zvítězila developerská firma ECM a začala s projektovou přípravou. Ke spolupráci si přizvala renomovaného amerického architekta Richarda Meiera, nositele Pritzkerovy ceny za architekturu, a jako generálního projektanta ve výběrovém řízení vybrala SPOJPROJEKT PRAHA a. s. Meierovo architektonické studio ve spolupráci se Spojprojektem stálo rovněž za celkovou architektonicko-urbanistickou studií projektu dostavby pankrácké pláně. Dnešní podoba City Tower je dílem Richarda Meiera. Zůstává ve stejné výšce jako původní rozhlasová budova, má však upraveny hmotové proporce a především se změnilo její opláštění ve prospěch značného odlehčení výrazu, kde dominují prosklené plochy z transparentního skla zásadně vždy na celou výšku podlaží, říká Ing. arch. Václav Aulický ze Spojprojektu. 14 LC JOURNAL 2010

17 Rekonstrukce Nový majitel hodlal bývalý rozhlas přebudovat na moderní administrativní budovu. K tomuto účelu musela být již stojící stavba tvarově upravena a optimalizována. Musely být například provedeny i zkoušky ve větrném tunelu. Zvýšené zatížení v horní části konstrukce si vynutilo sanace nadpraží dveřních otvorů, v podzemí i některých stěn a všech stropů základové skříně a zesílení příčných nadzemních ztužujících stěn v místě vetknutí do základové skříně. Většina sanací železobetonových konstrukcí byla provedena karbonovými pásy a tkaninami, v některých případech šlo o zesílení železářskou výztuží v přibetonávce. Náročné řešení představoval také fasádní Dostavba pankrácké pláně City Tower spolu s budovou City Point City Tower má stejnou výšku jako původně plánovaná rozhlasová budova Údaje o stavbě Název: City Tower Charakter stavby: Rekonstrukce a dostavba Investor: ECM Finance a. s. Architekt: Richard Meier & Partners, New York, USA Spolupráce: Ing. arch. Václav Aulický, Ing.arch. Aleš Papp Generální projektant: SPOJPROJEKT PRAHA, a. s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Meloun Generální dodavatel stavby: Sdružení City Tower Metrostav a PSJ Holding Subdodavatelé: Fasádní plášť: SIPRAL, a. s. Klimatizace: Ekoklima, s. r. o. Výtahy: Kone Lifts a.s. Zahájení stavby: září 2006 Dokončení: prosinec 2007 Řez nynějšího řešení City Tower plášť, který musí kromě jiného odolat jak namáhání slunečním zářením, tak větrem a zvládnout i veškeré projevy chování konstrukce budovy. Celý plášť je řešen jako soustava prefabrikovaných elementů 3 x 3,75 m zavěšovaných nezávisle na kotvách rektifikovatelných ve třech směrech. V rekonstruované budově se nachází 40 tisíc m 2 administrativních ploch, 550 m 2 obchodních ploch, 808 parkovacích stání a 18 rychlovýtahů, z nichž 12 je vybaveno nejmodernějším adresným systémem provozu. V posledním patře je vyhlídková restaurace, která nabízí neobyčejný panoramatický pohled na Prahu. I když ve srovnání se světem je City Tower spíš trpaslík, zůstává se svými 109 m nejvyšší budovou u nás. Vizualizace urbanistického komplexu nazývaného Pankrác City u její paty a připravovaný navazující objekt City Court (rovněž dílo Richarda Meiera ve spolupráci s pražským ateliérem CUBOID) je součástí komplexu nazývaného Pankrác City, kam patří ještě výšková administrativní budova City Empiria, která je jen o pět metrů nižší než City Tower. Je to objekt bývalého PZO Motokov, který byl spolu s podnoží nazývanou City Forum obsahující restaurační zařízení a konferenční centrum rekonstruován v letech Do této akce, jejímž autorem je architekt Aulický a jeho spolupracovníci, patří také objekty City Deco s centrem rekreačních a rehabilitačních služeb. Výstavba City Deco byla již zahájena a připravuje se administrativní budova s obchody nazývaná City Element. Před dvěma lety zde byla také dokončena na podkladě koncepce Richarda Meiera a podle projektu Spojprojektu i výstavba rozsáhlého obchodního a společenského centra Arkády Pankrác LC JOURNAL 15

18 ekologie Dvanáct měsíců ochrany biodiverzity Ačkoli vlády přislíbily, že zredukují rychlost úbytku živočišných a rostlinných druhů do roku 2010, není pochyb o tom, že se jim nepodařilo závazek dodržet. Hlavními důvody jsou expanze měst, zemědělství a rozvoj infrastruktury. Na postupné mizení biologických druhů upozorňuje Organizace spojených národů, která rok 2010 vyhlásila Mezinárodním rokem biodiverzity. V popředí nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka s observatoří Úmluva o biologické rozmanitosti vznikla v roce 1992 na konferenci v Riu de Janeiru. Doposud ji podepsalo 193 zemí. Ujednání zmiňuje mimo jiné i nutnost ochrany nejen biologických druhů, ale i genetické rozmanitosti a různorodosti ekosystémů. Mezi nejvážnější problémy české přírody patří urbanizace, fragmentace a unifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, v důsledku toho se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje se riziko povodní. Území států, a to nejen České republiky, se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. Červený seznam IUCN (Světový svaz pro ochranu přírody) eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V rámci živočichů je to 21 % savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. V rostlinné říši zaznamenává celkem 74 % ohrožených vyšších rostlin. Jen v Evropě je ohroženo bezprostředním vyhynutím 23 % obojživelníků, 19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků. Biodiverzita je život Ochrana přírodní rozmanitosti patří k dlouhodobým prioritám také ve Skupině Lafarge. Ve spolupráci se Světovým fondem pro přírodu vyvinula a zavedla 16 LC JOURNAL 2010

19 Zpráva o stavu přírody a krajiny v České republice mj. uvádí: Na území ČR je v současnosti znám výskyt 80 tisíc druhů (3500 cévnatých rostlin, 886 mechorostů, 40 tisíc druhů hub, 24 tisíc druhů hmyzu, 8000 ostatních bezobratlých, 711 obratlovců). Třetina z nich je podle kritérií Světového svazu pro ochranu přírody hodnocena jako ohrožená. Polovina druhů cévnatých rostlin na území ČR náleží do některého stupně ohrožení. Vyhynuly některé druhy orchidejí, různé druhy plevelů. Z původních 267 druhů kriticky ohrožených rostlin v r se jejich počet v r zvýšil na 476. Vyhynulo 19 druhů našich motýlů a více než polovina zbytku je ohrožená (88 druhů). Vyhubení hrozí více než 50 % druhů obojživelníků a plazů ČR. K Mezinárodnímu roku biodiverzity se připojilo i české ministerstvo životního prostředí, které každý měsíc představuje některé z ohrožených druhů. Na duben byly vybrány druhy rorýs obecný a lípa jako zástupce dřevin našich měst. komplexní systém řízení biodiverzity, který zahrnuje specifickou metodologii, nástroje pro hodnocení vážných problémů lokality a programy pro udržování a zlepšení přírodní rozmanitosti. Jádrem programů je rekultivace lomů. Pro hodnocení ochrany biodiverzity Skupina stanovila tzv. index biodiverzity, aby mohla sledovat ekologické změny v lomech a závodech. Ochrana biodiverzity je ve Skupině Lafarge v letošním roce ještě důležitější, a tak souznívá s mottem letošního roku Biodiverzita je život Biodiverzita je náš život. CHKO České středohoří Chráněná krajinná oblast České středohoří, na jejímž okraji se rozprostírají výrobní jednotky Lafarge Cement, a. s., se nachází na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Svou rozlohou 1063 km 2 je druhou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Lesnatost území je menší než 30 % přičemž porosty bývají mo zaikovitě rozdrobeny do menších ploch. Velké lesní komplexy chy bějí. V původním složení převažovaly dubohabrové háje, květnaté bučiny a doubravy. Dnešní porosty si zachovaly do jisté míry přirozenou druhovou skladbu, která uchránila středohorské lesy před zničujícím účinkem donedávna působícího imisního zatížení, vyplývá z informací ústecké agentury přírody a krajiny. V tzv. by linném patře se uchovala řada zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin (lilie zlato hlávek, medovník vel kokvětý, áron plamatý a pod.). Živočišstvo odpovídá druhovou rozmanitostí širokému spektru přiro zených stano- višť, kte rými je České středohoří známé. Nejzajímavější zástupce bychom našli mezi bezobrat lými, zvláště mezi hmyzem a měkkýši, ale za pozornost stojí i někteří obratlovci, např. ještěrka zelená, vydra říční, čáp černý, bobr evropský a mihule potoční. Více než 160 druhů živočichů patří mezi zvlášť chráněné; z toho je 39 kriticky a 66 silně ohro žených. V rámci chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 43 chrá něných území s přísnějším režimem ochrany (5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek). Vyhlášení ně kolika dalších je v různých stupních přípravy. Budování biokoridorů V regionech, které pod vlivem socialistické zemědělské výroby zcela změnily svoji původní vyváženou strukturu, je obnova a budování biokoridorů a biocenter životně důležitá. Biokoridory, remízky a zelené pásy obnovují původní rovnováhu ekosystému. I když jsou projekty na jejich budování poměrně finančně i časově náročné, podporuje je stát i výrobní firmy. Mezi velké regionální projekty patří také Územní systém ekologické stability Chotěšov, na jehož financování se podílejí Ministerstvo životního prostředí obec a také akciová společnost Lafarge Cement. Během tří let plánované biocentrum na okraji obce Chotěšov pojme celkem sazenic stromů a sazenic keřů LC JOURNAL 17

20 stavebnictví a EU Přeložka R7 obchází obec Sulec zprava Peníze z EU zklidní dopravu v obcích Nejviditelnějšími dopravními stavbami, které jsou v Česku financovány z evropských fondů, jsou bezesporu dálnice a železniční koridory. Velký význam pro odlehčení dopravních průtahů vedoucích přes česká města a obce mají ale také obchvaty. V závěru loňského roku byl zprovozněn obchvat obce Sulec, součást rychlostní komunikace R7. Také tato stavba je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie. Sulec byl poslední obcí na silnici I/7 v Ústeckém kraji, kde projížděla vozidla dopravně nevyhovujícím průtahem přes zastavěné území. Stávající silnice I/7 sice umožňuje rychlý průjezd obcí, přilehlá zástavba však má vjezdy na pozemky přímo napojeny na tuto silnici. Ta je navíc v obci úrovňově křížena silnicí III/23739 z Toužetína do Bedřichovic. Cílem obchvatu tedy bylo vymístění dopravy mimo zastavěné území Sulce. Stavba R7 Sulec obchvat je součástí souboru staveb zvyšujících kapacitu stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah R7 Praha Chomutov hranice se SRN umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státu Sasko a návazně se státy EU. Popis stavby Obchvat Sulce je postaven jako rychlostní komunikace v kategorii R25,5/100, ale dopravně bude zatím značena jako silnice v kategorii S. Po zprovoznění navazujících úseků bude silnice přeznačena na rychlostní. Délka úseku je 2520 metrů. Na východě navazuje na připravovanou stavbu R7 Panenský Týnec, na západě na připravovanou stavbu R7 Chlumčany. V počátečním úseku vede komunikace nejprve v mírném, dále ve vyšším násypu (6 7 metrů) a v km 2,030 přechází mostním objektem přes Debeřský potok. Přeložka R7 obchází obec Sulec zprava, a to v hlubokém zářezu (zhruba 10 m). Silnice III/23739 směrem na Bedřichovice je přeložena a vedena po mostním objektu přes zářez. Aby nedošlo ke kolizi tělesa komunikace s vedením VVN 110 kv, je v zářezu od km 2,975 3,010 vybudována zárubní zeď z drátokošů, která zmenší zábor. Za obcí se přeložka komunikace přiklání zpět ke stávající silnici I/7. Napojení na stávající silnici I/7 je řešeno přejezdem přes střední dělicí pás a provizorním dopravním značením, stejně jako na začátku stavby. Stavba byla zahájena v dubnu 2008, uvedena do provozu byla v listopadu Termín úplného dokončení stavby je stanoven na červenec roku Evropské peníze Na právě probíhající programové období má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur. Z toho na 18 LC JOURNAL 2010

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

komplexní obnovy Tušimic

komplexní obnovy Tušimic ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Úspěšné INVESTIČNÍ CELKY završení ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY komplexní obnovy ENERGETICKÉ Tušimic INVESTIČNÍ

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky ú uni plně n ové i nformace naše Unipetrol je generálním partnerem číslo 9 ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Z Á Ř Í 2 0 1 1 Úspěšný projekt železničních přeprav do Pardubic str. 4 Intranet

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE Objednatel: Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP

odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP CENA 66 KČ 2003 11 HK ENGINEERING CHRUDIM DODAVATEL TECHNOLOGIÍ PRO OCHRANU OVZDUŠÍ odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP téma ČIŠTĚNÍ

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více