JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010"

Transkript

1 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

2 obsah str. 4 5 str. 6 9 str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází vydavatel: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice čp. 27 IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Mgr. Milena Hucanová šéfredaktorka: Blanka Stehlíková C.N.A. fotografie cementárny na titulu: Jan Hodač fotografie uvnitř časopisu: Archiv Lafarge Cement, Centrum pro rodinu Terezín, o. s., Ing. Michala Hubertová, Ph.D, fototéka Skupiny Lafarge, Ing. Vlastimil Trefil, Skanska a. s., divize Betonové konstrukce, Jan Ferenc, ECM Finance, a. s., Jana Kleinová, archiv Blanky Stehlíkové, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Česká betonářská společnost, SIMPLY CINEMA design: Luděk Dolejší Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel Aktuality Lafarge aktuálně 1 3 Téma Komplexní pomoc náhradním rodinám 4 5 Technologie Možnosti využití nanotechnologie v betonu 6 9 Materiály Vápenec pro odsíření Referenční stavba Most přes Rychnovský potok Zajímavá stavba Pankrácký mrakodrap Ekologie Dvanáct měsíců ochrany biodiverzity Stavebnictví a EU Peníze z EU zklidní dopravu v obcích Konstrukce mostů Beton a ocel souboj i spolupráce, 20. a 30. léta 20. století v mostním stavitelství Stopy architektury Vznik mrakodrapů Betonové unikáty Burj Khalifa: nejvyšší budova světa Pozvánka do kina Jan Kaplický a jeho projekt národní knihovny Summary 29 str

3 úvodník Vážení přátelé, právě se vám dostává do rukou náš časopis ve zbrusu novém kabátě. Jedná se o poměrně radikální změnu, ke které jsme nicméně přistupovali nejprve s trochou váhání. Návrh designu vychází z obecných pravidel pro tiskoviny Skupiny, a teprve konkrétnější podoba nového čísla nás přesvědčila, že je to krok kvalitativně dále. Důležité grafické prvky jsme zachovali, takže například každé ze čtyř vydání bude laděno i nadále do vlastní barvy. Určující vizuální složka časopisu, fotografie, bude obohacena, tak aby posunula jeho kvalitu a atraktivitu na vyšší úroveň. Doufám, že se vám výsledek zalíbí. Jak víte z mnoha předchozích čísel, využíváme každé příležitosti k finanční podpoře vybraných sociálních a ekologických projektů v našem regionu. Jmenovitě v čísle minulém jsme vás informovali o naší spolupráci s obcí Chotěšov na projektu Územní systém ekologické stability Chotěšov, jehož cílem je přispět k ekologické stabilitě území, které bude v budoucnu sousedit s naším lomem Úpohlavy. Často zmiňujeme naši dnes již pětiletou spolupráci s Centrem pro rodinu v Litoměřicích, které se zaměřuje na komplexní péči o rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. V současnosti se aktivity Centra rozšířily na většinu území kraje a počet typů služeb se vyhoupl z původních čtyř na úctyhodné číslo patnáct. Více najdete na stránkách 4 5. Řada z vás také zaregistrovala, že se podílíme na uvádění filmů o významných světových architektech do kin. Chceme tím mimo jiné ukázat, že i nejvýznamnější světoví architekti při realizaci svých projektů používají beton, tedy cement. Na konci minulého roku jsme se rozhodli jít o krok dál a stát se koproducenty celovečerního dokumentu o významném českém architektovi Janu Kaplickém, který především svým velmi originálním projektem národní knihovny na Letenské pláni v Praze rozpoutal vášnivé diskuse o moderní architektuře. A na závěr telegraficky něco z běžného denního života. V těchto dnech jsme registrovali 700 dnů bez úrazu. Kolem Vánoc začaly, tak jako každoročně, zimní opravy. Letos byly obzvlášť náročné, protože probíhala velmi ojedinělá výměna obou čel kulového mlýna cementu. Těší nás, že všechny práce byly bezpečně a včas ukončeny a cementárna najela podle plánu v polovině března. Letošní zima byla skutečně zimou. Vidíme to na i prodejích. Ve srovnání s předchozím rokem jsme na tuzemský trh dodali nezanedbatelně méně. Doufáme, že se jedná jen o zimní spánek a že s teplejšími dny půjdou dodávky znatelně nahoru. Přejeme tedy i vám stále více slunečných dnů a úspěšný start do nové stavební sezóny. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a předseda představenstva 2010 LC JOURNAL 1

4 aktuality Lafarge Lafarge Environmental Audit V průběhu měsíce září a října loňského roku proběhl v Lafarge Cement, a. s. tzv. Lafarge Environmental Audit neboli interní audit zaměřený na cementárnu z pohledu ochrany životního prostředí a plnění legislativních povinností v dané oblasti. Ve dnech byl proveden audit v samotné cementárně a následně pak ve dnech v lomu Úpohlavy. Provádění interních environmentálních auditů je jedním z cílů Lafarge v oblasti ochrany životního prostředí. Každá cementárna je podrobena uvedenému auditu pravidelně jednou za 4 5 let. Předcházející environmentální audit proběhl v Čížkovicích v roce Auditorský tým tvořili zástupci externí auditorské společnosti Atkins Ltd. z Velké Británie Guy Mercer, technického centra (ETC) ve Vídni Layse Harada a Karl Stadlober a cementárny ze srbského Beocinu Vesna Radanovic a Slavica Radovanovic. Cílem vlastního auditu je nalezení potenciálních rizik a slabších míst cementárny v oblasti ochrany životního prostředí a stanovení doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. Výsledky z auditu jsou potom zpracovány do souhrnné závěrečné zprávy, kde jsou již navržena nápravná opatření či doporučení ke zlepšení. Auditované činnosti byly rozděleny do deseti tematických oblastí. Každá oblast byla hodnocena samostatně a byly jí přiřazeny body 0 5 (5 splněno, 0 nesplněno). Cílem bylo dosáhnout min. 4,25 bodu v každé hodnocené oblasti. Následující tabulka znázorňuje přehled auditovaných oblastí a dosažené bodové ohodnocení. Pro srovnání jsou zde uvedeny výsledky auditu z roku 2009 i z roku Z hodnocení vyplývá, že společnost celkově dosáhla velmi dobrých výsledků. Nejslabším místem čížkovické cementárny je však oblast skladování a vzhled / pořádek v areálu. Nicméně je nutné říci, že i v uvedených oblastech jsou činěny pokroky a realizována opatření ke zlepšení. V současné době probíhá např. výstavba nové skladovací haly nebo investice do popílkového hospodářství. Na základě vyhodnocení výsledků auditu byl sestaven akční plán, kde byla stanovena opatření ke zlepšení včetně zodpovědností a časového rámce. Plnění akčního plánu bude pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Tematická oblast rok 2009 rok 2004 body body 1. environmentální politika 4,6 4,5 2. soulad s legislativními požadavky a požadavky Lafarge 4,6 4,3 3. plánování (modifikace a investice) 4,6 5,0 4. externí komunikace 4,4 4,0 5. organizace (struktura) 4,6 4,7 6. postupy (kontroly, preventivní a nápravná opatření) 4,4 4,7 7. skladování 3,2 3,2 8. vzhled / pořádek 3,4 3,6 9. vliv lomové činnosti na životní prostředí 4,5 4,5 10. vliv cementárny na životní prostředí 4,5 4,3 Finanční výsledky Lafarge Cement, a. s. za rok 2009 Pro Lafarge Cement, a. s. byl, podobně jako pro celou Skupinu, rok 2009 rokem nesmírně náročným. Dnešní hospodářská krize, která se na trhu stavebních materiálů projevila již ve 4. čtvrtletí roku 2008, v průběhu loňského roku výrazně zesílila a bohužel trvá dodnes. Z dostupných statistik roku 2009 usuzujeme na celkový meziroční pokles tuzemské výroby cementu o cca 23 %. Prodané objemy cementu se v kontextu výše uvedeného vrátily na průměr let , což se projevilo v celkových tržbách společnosti poklesem o cca 20 %. Tento trend se promítl i do klesajícího využití pecní linky. Při provozování pece bylo dosaženo nižších hodnot využití a spolehlivosti než v předcházejících dvou letech, která byla v této oblasti mimořádně úspěšná. Dalším negativním faktorem bylo zvýšení průměrných jednicových nákladů výroby způsobený především růstem jedné z nejvýznamnějších složek nákladů ceny elektrické energie (o cca 10 %) a ostatních surovin. Utlumení tohoto efektu nepřineslo ani dlouhodobě vysoké procento využívání sekundárních paliv. Provozní hospodářský výsledek tak v důsledku zmiňovaných příčin poklesl meziročně o necelých 17 %. Na druhou stranu je nutno poukázat i na úspěch, který ve výkazu zisků a ztrát nelze spatřit. Klíčovým pracovníkům z řad mechanické údržby a skladu se podařilo za podpory oddělení financí dosáhnout snížení hodnoty skladu náhradních dílů o 20 % (!). Věřím, že to je signál, který dokládá naše společné chápání významu pojmu pracovní kapitál, a tak dokážeme optimalizovat jeho zmiňované složky. Podtrženo, sečteno celkový, k datu zveřejnění tohoto článku ovšem dosud neauditovaný, výsledek hospodaření Lafarge Cement, a. s. poklesl oproti předcházejícímu účetnímu období o cca 21 %, což je naprosto v relaci s poklesem poptávky na trhu (viz výše). Tento momentální stav může působit vrásky na čele akcionáře, nicméně určitě neohrožuje dlouhodobou perspektivu a vizi naší společnosti. 2 LC JOURNAL 2010

5 aktuality Lafarge Zimní opravy dvacetiletí úspěšně dokončeny Cementový mlýn na pojízdné konstrukci pohled na vstupní čelo cementového mlýna před výměnou. Foto Pavel Bartejs. Od poloviny ledna do poloviny března probíhaly v cementárně zimní opravy. Jejich hlavním, ne však jediným, tématem byla již avizovaná výměna obou čel cementového mlýna. Rozhodnutí pustit se do této náročné opravy padlo již v polovině minulého roku, kdy se na čele mlýna objevily praskliny, které sice bylo možné opravit, ale nedalo se spoléhat na to, že vydrží dlouhodobější provoz zařízení. Výroba nových dílů začala s několikaměsíčním předstihem před vlastní instalací. Technologický postup výměny čel byl limitovaný hned několika faktory. Hmotnost každého z čel dosahovala přibližně 40 tun a kvůli stísněnému prostoru mlýnice nebylo možné použít pro jakoukoliv manipulaci s čely jeřáb. Celý 366tunový cementový mlýn jsme tedy museli demontovat a spustit na speciální vozík na kolejové dráze, jenž byl pro tento účel vyroben a sloužil pro manipulaci s čely, uvedl Jan Munčinský, technický ředitel. Opravu stejně jako před 17 lety realizovala firma Montáže Přerov a. s. Paralelně s pracemi na cementovém mlýně probíhala i údržba ostatních součástí výrobního zařízení. Novou vyzdívkou bylo opatřeno 50 m rotační pece, jedna z kladek, které umožňují pohyb pece, byla vyměněna. Pracovalo se i na drtiči v lomu, pásových dopravnících suroviny i na třídicí lince mletí, kde byla nainstalována nová váha vratné krupice. Přestože balicí a paletizační linka expedice je poměrně nová, i zde musel být odveden díl práce. A zda se podařilo spolu s dodavatelem pytlů najít optimální druh ventilu, aby balička splňovala očekávané parametry, prověří zkouška časem. Instalace dvou nových přístrojů emisního monitoringu má zajistit ještě vyšší spolehlivost nepřetržitého měření. Letošní opravy byly rekordně dlouhé. Přejme si, aby poctivě provedená údržba zajistila celoroční provoz bez vážnějších výkyvů. Na zimních opravách se podílely desítky firem a stovky pracovníků, kteří na zařízeních odvedli velmi náročné úkony vyžadující přesnou manipulaci. Jim všem patří veliký dík za to, že svoji práci prováděli bezpečně a zasloužili se tak o bezúrazový průběh zimních oprav. Je potěšitelné, že právě v době zimních oprav zaznamenala cementárna úctyhodných 700 dní bez pracovního úrazu. Cementový mlýn na pojízdné konstrukci Výsledky Skupiny k 31. prosinci 2009 Navzdory celosvětovému ekonomickému zpomalení Skupina tvoří volné finanční prostředky. Lafarge překročila cíle svého akčního plánu a zredukovala dluh o 3,1 milionu eur. Rostoucí poptávka po cementu na nově vznikajících trzích přináší Skupině Lafarge benefity. Klíčové údaje pro rok 2009: Pokles prodejů o 17 procent na 15,884 milionu eur (-14 procent při nezměněném rozsahu aktivit). Současný operační příjem se snížil o 30 procent na 2,447 milionu eur (-26 procent při nezměněném rozsahu aktivit). Současný operační příjem se snížil o 300 základních bodů na 15,6 procenta. Zvýšení cash flow o 34 procent na 2,834 milionu. Snížení dluhu o 3,089 milionu eur na konci roku. Dividendy 2 eura z akcie. Lafarge posiluje své postavení v Brazílii Skupina Lafarge získává aktiva firmy Brazilian Cement výměnou za prodej svého 17,28procentního podílu v Portugalské Cimpor Group společnosti Votorantim (3. února 2010). S touto akvizicí se Skupina stane jednou ze tří nejdůležitějších brazilských cementářských firem (roční produkce sedm milionů tun) na trhu, který průměrně roste o 5 procent ročně. Skupina Lafarge nyní v Brazílii operuje čtyřmi továrnami a jedním lomem, a tak bude schopna zaujmout nové postavení na rychle rostoucích regionálních trzích severovýchodu a středozápadu. Zároveň posílí svou přítomnost v okolí Ria de Janeira, které se z pohledu upotřebitelnosti cementu může chlubit skvělou vyhlídkou na přípravu světového fotbalového šampionátu v roce 2014 a olympijských her v roce Zaostřeno na klienty Spolupráce mezi cementárnami v zóně střední a východní Evropy se zlepšuje. Továrny spolupracují za účelem optimalizace servisu a dodávek zákazníkům. Projekt, který se jmenuje Symfonie, vznikl již v roce 2007 jako regionální zásobovací řetězec. Tento projekt umožňuje rychlé a nenákladné řešení pomoci komukoliv, kdo je součástí sítě, a kdykoliv je potřeba. To se projevilo např. v loňském létě, kdy nastaly technické problémy v Německu, Polsku a na Ukrajině a bylo nutné zajistit náhradní dodávky slínku během hlavní sezóny ve velmi krátkém čase. Díky síti a spolupráci cementáren bylo rychleji nalezeno řešení, které uspokojilo klienty. Tento ambiciózní projekt si žádá zapojení všech složek cementárny: výroby, marketingu, obchodního i logistického týmu LC JOURNAL 3

6 téma Záběr z terapeutickorelaxačního víkendu, který vedou speciální pedagogové a terapeuti vyškolení na rodinnou terapii Komplexní pomoc náhradním rodinám Ucelený systém pomoci, odbornost a nadšení, tak by se dala stručně charakterizovat péče o náhradní rodiny, na kterou se zaměřilo Centrum pro rodinu Terezín, o. s. ve své Poradně pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích. Od roku 2005, kdy Centrum vzniklo, narostl počet služeb z původních čtyř na patnáct. Enormní je i přírůstek aktivních rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, v roce 2009 se do činností Centra zainteresovalo 45 rodinných skupin. Během víkendových setkání rodin mohou děti navázat nová přátelství Úskalí náhradního rodičovství Přijetí dítěte do náhradní rodiny představuje zcela zásadní změnu jak pro rodiče, tak pro dítě. Dítě vychovává především partnerský vztah, pozitivní ovzduší v rodině, schopnost důvěřovat, navzájem se respektovat a odpouštět si. Jádrem péče je rodina jako celek, i když se věnujeme individuálním problémům a osobnímu poradenství, říká Margita Šantavá. Během tří let činnosti poradna vypracovala unikátní soubor služeb představující systém komplexní péče o děti a rodiče. Z nadšenců se postupně staly uznávané odbornice, které si získaly respekt v odborných kruzích a hlavně důvěru klientů. Náš program odborné pomoci náhradním rodinám představuje dlouhodobou, komplexní a systematickou pomoc, která nekončí přijetím dítě do rodinné péče, ale provází rodinu se všemi dětmi až do jejich dospělosti. Činnost se neustále rozšiřuje díky sponzorským darům. Akciová společnost Lafarge Cement podporuje Centrum od samého počátku, tedy již od roku Poradna rozšířila i svoji teritoriální působnost a nyní realizuje svoje programy ve čtyřech městech kraje: Litoměřice, Rumburk, Česká Lípa a Děčín. Náhradním rodinám nabízí nejen přednášky a semináře, ale hlavně skupinová setkání. Skupiny pro rodiče se scházejí jednou za měsíc, na práci ve skupině navazuje odborné poradenství a individuální konzultace. Velmi oblíbená jsou víkendová setkání pro rodiny. Doprovázení rodin Terénní služba nazvaná doprovázení rodin vznikla v litoměřické Poradně pro náhradní rodinnou péči jako odpověď na konkrétní potřeby náhradních rodin, které postrádaly průběžnou pomoc sociálních pracovníků nebo třeba speciálních pedagogů. Doprovázení je novinka i v českých poměrech, jako služba pro náhradní rodiny vzniklo v občanském sdružení 4 LC JOURNAL 2010

7 téma Rozum a cit a my jsme její metodiku mohli převzít, vysvětluje Marie Hodková, koordinátorka služby doprovázení v Centru pro rodinu Terezín. Základem metodiky je individuální podpora rodiny jako systému, kdy se průvodce, zkušený odborník, věnuje dlouhodobě jedné rodině, kam pravidelně dochází. Rodiče se pak mohou v atmosféře důvěry daleko účinněji radit o problémech přijatých dětí i o problémech vlastních. Průvodce tráví v rodině dvakrát měsíčně 4 6 hodin, aby děti mohl sledovat při běžných činnostech a pak sestavit rodině individuální plán s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci. Pomoc rodině vychází jak ze stanoveného plánu, tak z momentálních potřeb dětí i jejich rodičů. obavy učitelek o jejich autoritu nakonec přijaly tuto aktivitu pozitivně. Množství specifických problémů se zvládáním školního učiva vyplývá u dětí v náhradní rodinné péči z poruch pozornosti, chování, nezřídka je na vině hyperaktivita. Takové dítě vyžaduje zvýšenou pozornost a péči ze stany vyučujícího, ale ten nemůže mít v běžných podmínkách českých škol čas. A právě tuto intenzivní potřebu individuální péče saturuje asistent z Centra pro rodinu Terezín. Neobyčejně obyčejný výlet V letních měsících se asi všem rodičům vznáší nad hlavou otázka: Kam s těmi dětmi? Na ni odpověděl projekt dobrovolníků, kteří spolupracují s Centrem pro motivace, postoje, schopnosti, odolnost vůči zátěžovým situacím a řada dalších. Vybraní zájemci pro tuto činnost jsou vyškoleni ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem, o. s., v Ústí nad Labem. Projekt dobrovolnictví jsme začali realizovat v roce 2009, abychom mohli zajistit asistenci náhradním rodinám na jednorázové akce nebo doprovod menším dětem, když nikdo z rodiny nemá čas. Dítě má dobrovolníka staršího kamaráda jen pro sebe a to si cení, říká Margita Šantavá. Spolupráce rodin s dobrovolníky obvykle začíná při neformální akci, kterou organizuje poradna. Tak se mohou aktéři volně seznámit, praxe totiž ukázala, že rodiny nepřijmou každého. Dobrovolníci si musejí nejprve získat důvěru a respekt. Foto ze semináře pro rodiče v dubnu 2009 Záběr z akce zaměřené na dětské účastníky víkendového setkání rodin Nejoblíbenější je doučování Nejoblíbenější službou Centra pro rodinu Terezín je doučování, proto se akční rádius této aktivity neustále rozšiřuje a nyní už pokrývá více míst v Ústeckém kraji. Největší potřebu mají děti školou povinné, které většinou doučují studenti Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Středoškolákům a učňům pomáhají studenti Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na jedno dítě připadá jeden student a doučuje, co je právě třeba. Společným úkolem všech doučovatelů je zmírnit výukové problémy dětí, stabilizovat jejich školní výkony a naučit je samostatné přípravě do školy. Asistence při vyučování Tato nová služba vyrostla ze zkušeností rodičů, jejichž děti využívají doučování. Nejprve poradna experimentálně vyzkoušela zapojení asistenta pedagoga pro chlapce ve čtvrté třídě. Přes počáteční rodinu Terezín Neobyčejně obyčejný výlet. Zajímavý den s poutavým cílem pro desítku dětí ve věku šest až sedmnáct v doprovodu starších kamarádů je pro děti z náhradních rodin zdarma. Akce byly pro děti atraktivní také tím, že se jich neúčastnili rodiče, kteří si mohli naopak chvíli oddechnout. O výlety a další aktivity, které vedou v poradně dobrovolníci začlenění do projektu dobrovolnictví, je v rodinách zájem a budou podle finančních možností poradny pokračovat. Adepti pro dobrovolnictví jsou velmi pečlivě vybíráni, prozkoumány jsou jejich Spolupráce rodin s dobrovolníky obvykle začíná při neformální akci, kterou organizuje poradna Jejich pomoc rodinám, zejména těm, které žijí ve vzdálenějších obcích a jsou početnější, je opravdu vítaná. Náhradní rodičovství přináší spoustu těžkostí i zranění, ale na druhou stranu velké obohacení, které by bez života s přijatými dětmi rodiče nepoznali. Odmítnutým dětem přináší největší dar: vědomí, že je milováno. To jsou hlavní zkušenosti Centra pro rodinu Terezín, které pomáhá, podporuje i vede. Více informací o Centru pro rodinu Terezín naleznete na adrese LC JOURNAL 5

8 technologie Možnosti využití nanotechnologie v betonu Nanotechnologie není nová věda, jedná se spíše o posun ve vědě a technologiích zabývajících se zabudováním velmi jemných částic, který odstartoval před mnoha lety. Využití velmi jemných částic do klasických materiálů umožňuje vytvářet nové kompozice a otevírá zajímavé možnosti pro stavebnictví. Nanotechnologie otevírá cestu k využití nově objevených a definovaných vlastností materiálů, jak v mikroměřítku tak v makroměřítku Velikost částic je velmi důležitá, protože vlastnosti materiálů o velikosti v řádech nanometrů (10 9 m) mohou být odlišné od materiálů na stejné bázi s větší velikostí částic. Přesné rozměry, u kterých se projevují změny ve vlastnostech, se u jednotlivých materiálů mění, ale jsou obvykle v řádu 100 nm nebo méně. Například základní struktura C-S-H gelu, který výrazně ovlivňuje mechanické a fyzikální vlastnosti cementové pasty včetně objemových změn, porozity, či permeability, může být upravena tak, aby byla získána výrazně nižší porozita. Nanoměřítko Nanometr je miliardtina metru a v této velikosti přechází klasická každodenní mechanika do kvantové mechaniky nanosvěta. Nanotechnologie nabízejí lákavější vyhlídku na pořízení nových makro-materiálů a produktů. Stavebnictví nevyhnutelně je a bude příjemcem této technologie. V současnosti o nanotechnologii ve stavebnictví hovoříme v souvislosti s technologií betonu, oceli či skla. Zvyšování pevnosti a trvanlivosti cementových kompozitů je součástí úsilí o snižování ekologické zátěže vlivem stavebnictví, zejména v oblasti efektivnějšího využívání potenciálů současných klasických pojiv. Dva typy nanočástic vystupují v technologii stavebních materiálů do popředí. Jedná se o oxid titaničitý (TiO 2 ) a uhlíkové nanotrubice (carbon nanotubes CNT). První z nich je využíván díky schopnosti odstraňovat nečistoty a odbourávat NO x a druhý je používán pro výrazné zvyšování zejména tahových pevností betonu. Vysoké náklady a relativně malý počet praktických aplikací v současnosti brzdí vývoj v této oblasti. [1] 6 LC JOURNAL 2010

9 Nanotechnologie a beton Beton je nejrozšířenějším materiálem ve stavebnictví, proto je výrazným příjemcem výsledků výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologií. Následující text popisuje některá z nejslibnějších využití nanotechnologií v oblasti betonu, která se v současné době vyvíjejí nebo jsou již k dispozici. Na úrovni základního výzkumu je analýza v nanoúrovni velmi důležitá, protože je nutné pochopit strukturu a chování betonu na základní úrovni. Oxid křemičitý (SiO 2 ) je základní součást konvenčního betonu. Nicméně, jeden z výsledků provedených studií mikrostruktury betonu je, že pomocí částic nano-křemene (tzv. nano-silika) lze výrazně zlepšit jeho mechanické vlastnosti. Přidáním nano-křemene do materiálů na bázi cementu lze také ovládat degradaci cementové matrice (reakce CSH způsobená vyluhováním vápníku úzce související s penetrací vody do struktury betonu) a tudíž i trvanlivost betonu. Díky využití materiálů na bázi nanočástic v betonu dochází k lepšímu utěsnění pórů makroi mikrostruktury cementového kamene, díky čemuž můžeme dosáhnout třikrát až šestkrát vyšší pevnosti v tlaku (v různém stáří betonu). Srovnání velikosti částic křemičitého úletu a nano SiO 2 jsou znázorněny na obr. 1. Obr 1: a) Křemičitý úlet; b) nano-sio2 Výsledky vývoje na poli nauky o materiálu s využitím nanotechnologií ovlivní všechny odvětví včetně stavebnictví 2010 LC JOURNAL 7

10 technologie Nanotechnologie se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca nm), tzn m Použití jakýchkoliv dalších obvyklých či méně obvyklých příměsí do betonu, které vykazují svou velikost částic v nanooblasti, výrazně zlepšuje odolnost beto nu, pevnosti a, což je důležité pro udržitelnost výstavby, snižuje množství cementu. Na druhou stranu ale může být proces zrání betonu zpomalen (např. v případě použití elektrárenských popílků). Kamenivo je také předmětem výzkumu v oblasti nanotechnologií. Jedná se v podstatě o nano-filer, který lze také přidat ke složkám betonu za účelem zvýšení hutnosti betonové struktury. Urychlení rozkladu polutantů Dalším typem materiálu ve formě nanočástic vhodným pro výrobu betonu pro zlepšení jeho vlastností je oxid titaničitý (TiO 2 ). TiO 2 je široce používán jako bílý pigment kvůli svému jasu. TiO 2 v cementové matrici je schopen katalytického odbourávání znečišťujících látek, které se v mnoha evropských městech stávají zásadním problémem ovlivňujícím kvalitu života jejich obyvatel. Vedle tolik diskutovaného mikroprachu (PM x ) jsou hlavními znečisťujícími látkami městského ovzduší především oxidy dusíku (NO x ) a těkavé organické látky (VOC). Hlavním zdrojem uvedených polutantů je v městských aglomeracích automobilová doprava. Působením světla, konkrétně UV-A záření, dochází k rozkladu mnoha látek včetně vzdušných polutantů. Tento přirozený proces nazývaný fotolýza probíhá za běžných podmínek velmi pomalu, avšak použitím fotokatalyzátoru (TiO 2 ) lze rychlost reakce významně urychlit. Na povrchu takového fotokatalyzátoru dochází díky polovodičovému efektu k tvorbě velmi reaktivních částic, které jsou následně schopny rozkládat některé organické a anorganické látky včetně plynných oxidů dusíku. Mimo tuto výjimečnou vlastnost má výsledný beton jasně bílou barvu, kterou si zachovává velmi účinně díky své samočisticí schopnosti. [2] Uhlíkové nanotrubice Další typ nanočástic, které mají pozoruhodné vlastnosti, jsou uhlíkové nanotrubice (carbon nanotubes CNT) viz obr. č. 2. CNT byly poprvé objeveny v roce 1952 v Rusku (a převážně ignorovány). V roce 1990 pak byly znovuobjeveny v Japonsku. CNT jsou válcovitého tvaru, mohou mít několik milimetrů na délku a mohou mít jednu vrstvu stěny nebo více vrstev (multi walled nanotubes MWCNT). Pozoruhodné vlastnosti CNT jsou příčinou intenzivního výzkumu po celém světě. Například mají pětkrát větší modul pružnosti a až osmkrát větší pevnost než ocel (teoreticky až stokrát) současně s velmi nízkou hustotou (1/6 hustoty oceli). Přidáním malého množství CNT (1 % hmotnosti) můžeme výrazně zlepšit mechanické vlastnosti betonu. V oblasti konvenčních betonů můžeme zlepšit pevnost v tlaku až o 25 MPa a pevnost v ohybu až o 8 MPa ve srovnání s referenčními vzorky (bez výztuže). Důvodem je zejména velmi důkladné spojení cementové matrice s nanotrubicemi, o kterém můžeme hovořit již jako o kompozitním materiálu. Nicméně existuje problém s používáním CNT. U CNT (stejně jako u jiných typů vláken) existuje tendence shlukování během dávkování a míchá- 8 LC JOURNAL 2010

11 Obr 2: uhlíkové nanotrubice [1, 3] Nanotechnologie představuje nové přístupy k výzkumu a vývoji, jejichž cílem je ovládnout strukturální podstatu a chování hmoty na úrovni atomů a molekul ní betonu, čímž může dojít k výrazným nehomogenitám betonové směsi. Dalším problémem jsou vysoké výrobní náklady. Nanobudoucnost Je neuvěřitelné sledovat, co všechno bylo v rámci různých výzkumů přidáno do betonu ve snaze o výrobu ekologicky efektivního betonu s výbornými fyzikálně mechanickými výsledky. Nanotechnologie spočívající ve studiu základních složek betonu může vést ke skutečnému pochopení betonových konstrukcí a jejich trvanlivosti na základě určených materiálových vlastností. Toto studium má významný vztah ke studii životnosti, prostřednictvím víceúrovňového modelování (zahrnující vícedimenzionální měřítka, například od nm k m). Zajímavým příkladem může být výsledek experimentů, kdy se ukázalo, že anaerobní mikroorganismus (ten, který nevyžaduje kyslík) přimíchaný do mísící vody má za následek 25% nárůst 28denních pevností betonu. Mikroorganismus Shewanella byl používán v koncentraci 105 buněk/ml a pozorováním bylo zjištěno, že došlo k uložení cementové matrice na jeho povrchu, což vedlo k důkladnému utěsnění hmoty betonu. Dále např. výzkumné práce na South Dakota School of Mines and Technology vedou k pokusům vytvořit biotmel ve formě uhličitanu vápenatého vylučovaného v genetickém inženýrství z běžného půdního mikroorganismu. Očekává se, že tato metoda by mohla být použita k utěsnění nebo léčení trhlin v betonu. Výsledky ukazují, že se rané pevnosti v tlaku betonu výrazně zvyšují s rostoucí koncentrací mikroorganismů buněk. To má významné důsledky pro životnost betonu. [1] Zvyšování kvality betonu V dnešní době je stále ve větší míře požadována kvalita a dlouhodobá stálost betonů. Na betonové stavby jsou kladeny často i extrémní nároky, které by běžný beton nemohl splnit. Na kvalitu betonu má výrazný vliv především jeho mikrostruktura. Díky používání velmi jemných práškových příměsí dochází k modifikaci mikrostruktury, která je hutnější, obsahuje méně pórů a méně vody. To vede ke zlepšení vlastností betonu, jako například zvýšené vodotěsnosti, odolnosti proti působení chemických vlivů (chloridům a síranům) nebo ke zvýšení pevnosti betonu v tlaku. Z ekologického hlediska je použití těchto surovin velmi výhodné, protože se většinou jedná o druhotné suroviny, které však mají velmi dobré užitné vlastnosti. Ing. Michala Hubertová, Ph.D., Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců Doc. Ing. Rudolf, Hela, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců Poděkování Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce a za přispění Výzkumného centra CIDEAS Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (1M ) financovaného MŠMT ČR. Literatura: [1] Surinder Mann, Nanotechnology and construction nanoforum report, Institute of Nanotechnology, Nanoforum or. European Nanotechnology Gateway, [2] Hubertová, M.; Matějka, O. Protihlukové stěny Liadur a jejich schopnost snižovat znečištění ovzduší pomocí fotokatalýzy. Beton TKS, (4). s ISSN [3] Zhi Ge, Zhili Gao, Applications of nanotechnology and nanomaterials in constructions, 1st International conference on constrution in developing countries, Pakistan LC JOURNAL 9

12 materiály Nový test účinnosti čížkovického vápence pro odsiřování Suchá vápencová metoda odsiřování je jedním z technicky i ekonomicky výhodných procesů ke snižování emisí oxidu siřičitého. Tento způsob využívá poměrně levného vápencového aditiva a v případě fluidních kotlů nabízí jedinečnou možnost spojit spalování a odsiřování v jedinou operaci. do výkonu 320 t/h), výstupní tlak páry 9,42 MPa a teplota přehřátí páry 505 C. Dávkování odsiřovacího vápence je zajišťováno rotačními podavači z provozního zásobníku. Otáčky rotačních podavačů jsou řízené frekvenčním měničem. Do fluidního ohniště je vápenec dopravován pneumaticky. Každý spalovací prostor je vybaven čtyřmi dávkovacími místy. Množství dávkovaného vápence je kontrolováno řídicím systémem v závislosti na obsahu oxidu siřičitého ve spalinách. Uhelná elektrárna Tisová Vápenec pro odsíření z Lafarge Cement, a. s. Cílem testu bylo zjištění účinnosti odsiřování s čížkovickým vápencem (CaCO 3 ~ 75 % hm.) a porovnání jeho odsiřovací schopnosti se standardně užívaným vápencem vysokoprocentním (CaCO 3 ~ 98 % hm.). Popis zařízení Pro ověření účinnosti odsiřování byla dohodnuta zkouška s ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová. Zkoušky proběhly na fluidním kotli K12, vyrobeném v SES a. s., Tlmače v roce Kotel je atmosférický s cirkulující fluidní vrstvou. Spalovací komora je ve spodní části rozdělena klínem na dva spalovací prostory, kotel má dvě trysková dna. Tepelný výkon kotle je 262 MW, kapacita výroby páry 350 t/h (běžně provozován Průběh testu Zkouška proběhla v červenci roku 2009, čížkovický vápenec byl testován nepřetržitě po dobu čtyř dní. Vápenec pro test byl dodán ve standardní výrobní granulometrii, tj. zůstatek na sítě 0,075 mm minimálně 95 % a zůstatek na sítě 2 mm maximálně 5 %. Kotel byl provozován dle dispečerského řízení do cca 320 t/h páry při bezpečném dodržení stávajícího emisního limitu oxidu siřičitého 400 mg/nm 3 v přepočtu na 6 % kyslíku a suchý plyn. Teplota ve fluidní vrstvě se pohybovala v rozmezí cca C. Průběžně byly zajištěny odběry a analýzy vzorků spalovaného uhlí (celodenní sesyp), ložového a filtračního popela (jednou za 8 hodin) a odsiřovacího vápence (jednou za 8 hodin). Průměrná hodnota výhřevnosti hnědého uhlí po dobu testu byla 11,8 GJ/t, průměrný obsah síry v původním vzorku byl 1,1 % hm. Během zkoušek byla spoluspa- 10 LC JOURNAL 2010

13 lována biomasa v množství 5 % z celkově přivedeného tepla, což bylo zohledněno v bilanci. Množství vápence dopravovaného do kotle v jednotlivých dnech zkoušky bylo bilancováno ze stavu hladiny v provozním zásobníku a dodávek vápence auto cisternami. Místní měření hladiny v provozním sile bylo několikrát ověřeno ručním přeměřením. Pro vyhodnocení provozu kotle byly sledovány další relevantní provozní parametry zařízení a údaje emisního měření. Výsledky Z provozních dat získaných v průběhu zkoušky a z laboratorních analýz byl vypočten ukazatel efektivity odsiřovacího procesu molární poměr celkově přivedeného vápníku k celkově přivedené síře pro dodržení emisního limitu SO mg/nm 3. Během dávkování čížkovického vápence byla dosažena hodnota molárního poměru Ca/S = 4,1. Účinnost odsíření byla plně srovnatelná či mírně vyšší ve srovnání se standardně dávkovanými vysokoprocentními vápenci (průměrná hodnota za 01 06/2008 = 4,2; průměrná hodnota za 06/2009 = 4,9). Důležitým ukazatelem odsiřovacích schopností vápence je též množství volného vápna, tj. nevázaného CaO, které odchází z kotle. Jeho množství bylo stanoveno analytickými rozbory vzorků ložového a filtrového popela. Průměrný obsah volného vápna ve filtračním popelu během testu s čížkovickým vápencem byl 13,8 %, což je méně než v době dávkování standardně užívaných vysokoprocentních vápenců (průměrná hodnota za 01 06/2008 = 16,3 %; průměrná hodnota za 06/2009 = 15,5 %). Výrazný pokles volného vápna byl v době dávkování čížkovického vápence pozorován u ložového popela průměrná hodnota 17,8 %. Průměrná hodnota volného vápna v době dávkování standardních vysokoprocentních vápenců byla v 01 06/2008 = 27,9 %; průměrná hodnota za 06/2009 = 26,6 %. Závěr Test na fluidním kotli K12 v ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová prokázal, že odsiřovací schopnost čížkovického vápence je plně srovnatelná či dokonce vyšší v porovnání s odsiřovací schopností vápenců vysokoprocentních, což dokládá dosažení nižšího molárního poměru Ca/S a nižšího obsahu volného vápna ve filtračním a ložovém popelu. Ing. Martin Kadlec, výrobní ředitel Vápenec pro odsiřování Použití: pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování Vlastnosti: zvolená granulometrie a vysoká reaktivita vápence zaručuje minimální obsah volného vápna v popelu a tímto maximální využití účinné složky pro odsiřovací proces vápenec je již při teplotě 760 C zcela dekarbonizován, tj. veškerý oxid vápenatý je připraven pro sulfatační reakci Technické parametry: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice čp. 27, tel.: , Chemické složení Min. [%] Max. [%] CaO 38,0 SiO 2 13,0 23,0 Al 2 O 3 3,5 7,0 Fe 2 O 3 1,3 2,5 MgO 0,4 1,2 Vlhkost 2,0 Granulometrie Min. [%] Max. [%] Zůstatek na sítě 2 mm 5,0 Zůstatek na sítě 0,075 mm 95, LC JOURNAL 11

14 referenční stavba Osazení nosníků na stavbě Most přes Rychnovský potok Silniční most o jednom poli překlenující Rychnovský potok je součástí budovaného obchvatu Sokolov Tisová na R6. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované betonové nosníky, které z cementů z Lafarge Cement, a. s., vyrobila Skanska Štětí. Nosníky ve tvaru písmene T jsou spřaženy železobetonovou deskou mostovky. Záběr na nosníky odspodu Nosník ve tvaru písmene T Založení stavby Geotechnické podmínky určily způsob založení stavby tak, že opěry mostu jsou založeny hlubinně na vrtaných pilotách průměru 1200 mm. Opěra každého mostu je založena na pilotách délky 22,0 m ev. 20,0 m, rozmístěných ve dvou řadách o ks, vzdálených od sebe mm (2500 mm šikmo). Piloty opěr se vrtaly z upravené pracovní plošiny, která vznikla v průběhu těžení základové jámy. Výkop pro opěry mostu byl proveden po zřízení dočasné přeložky potoka. Při hloubení základové jámy bylo nutno počítat s přítokem spodní vody ze svahu. Stavbaři odvedli vodu přirozenou cestou do koryta potoka. Hloubení probíhalo po částech tak, aby hladina podzemní vody klesala pozvolně. Základové jámy odvodnily odvodňovací rýhy. Podkladní betony byly provedeny z betonu pevnostní třídy C-/13,5 s průměrnou tloušťkou 150 mm. Svahy základové jámy jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 1:2. Nosná konstrukce mostu je uložena na opěrách na sedm všesměrných elastomerových ložisek 250x400x52 mm. Pro osazení ložisek jsou na povrchu prahu vybudovány ložiskové bloky. Betony Beton všech pilot byl dle IG průzkumu navržen s odolností proti agresivitě XA2. S ohledem na chemicky agresivní prostředí XA2 v souladu s ČSN EN Změna Z3 zvolil projektant u pilot beton třídy C25/30. Betonáž pilot musela respektovat dvě podmínky: zahájení práce nejpozději do 1 hodiny po vyčištění vrtu a dále bylo nutno uchovat vrt suchý. Hlavy pilot se nacházejí 800 až 1500 mm pod terénem, proto se počítalo s přebetonováním kóty čistého betonu pilot (dle technologického předpisu zhotovitele pi lo to vého založení). Po vybetonování podkladních betonů byla znehodnocená vrstva odstraněna. Podkladní betony byly provedeny z betonu C12/15-X0 v tl. 150 mm. Základy opěr jsou z betonu C25/30-XA1, dříky jsou navrženy z betonu C25/30-XF2, úložné prahy, křídla a ložiskové bloky jsou navrženy z betonu C30/37-XF4. Povrch prahů je proveden ve sklonu 5 % směrem k závěrné zídce. U zídky je proveden ve sklonu úložného prahu žlábek otiskem trubky o průměru 80 mm. Na nižší straně prahů je žlábek vyveden mimo úložný práh, informoval odpovědný projektant Ing. Jan Komanec ze společnosti Pontex. Nosníky ve tvaru písmene T Nosná konstrukce mostu o jednom poli s rozpětím m a šikmosti gr. byla navržena jako spřažená betonová s využitím dodatečně předpjatých nosníků tvaru širokopřírubového T. Nosníky pro tuto stavbu byly individuálně navrženy a vyrobeny ve Skansce a.s., závod Prefa, provozovna Štětí. V poli 12 LC JOURNAL 2010

15 Údaje o stavbě Název stavby: Most přes Rychnovský potok v km 5,146 na R6 Sokolov Tisová, SO 206 Investor: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Hradil, SUDOP, a. s. Odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Komanec, Pontex, s. r. o. Zhotovitel SU: SWIETELSKY stavební s. r. o., pobočka Louny Délka přemostění: 22,10 m Délka mostu: 34,74 m Šířka mezi svodidly: Levý most 11,25 m, pravý most 11,75 m Spotřeba cementu do nosníků: 100 tun cementu CEM II/A-S 42,5 R Lafarge Cement, a. s. Objem betonu do nosníků: 217 m 3 je na levém mostě použito 6 nosníků, na pravém mostě 7 nosníků. Vnitřní nosníky mají šířku 2332 a 1920 mm, krajní nosníky proměnnou šířku od 1260 mm do 1800 mm s tím, že vnější konzoly mají proměnnou šířku, která sleduje směrový oblouk komunikace. Výška nosníků je 950 mm, šířka žebra 600 mm. Bylo vyrobeno celkem 13 ks takovýchto nosníků s označením: V1 4 ks, V2 5 ks, K1, K2, K3 a K4-1 ks. Celkový objem betonu činil 217 m 3 na který bylo spotřebováno přibližně 100 t CEM II/A-S 42,5 R Lafarge cement, a. s. Byl použit částečně provzdušněný beton třídy C 55/67 a pro stupeň vlivu prostředí XF2. Konzistence betonu odpovídala stupni F5 s rozlitím 560 až 620 mm. Čerstvý beton byl zhutňován ponornými vibrátory. Dosáhli jsme tak kvalitního povrchu, že i pracovníci kontrolního úřadu pro ŘSD ČR z místní TDS v Lovosicích byli mile překvapeni, uvedl Ing. Jan Tichý ze společnosti Skanska. Transport nosníku na stavbu Realizace nosníků Aby bylo možno využít všech předností jak vysokopevnostního betonu, tak i účinného kotevního systému, bylo zapotřebí upravit postup napínání a postup montáže nosníků. Nosníky jsou napínány třemi kabely. Kabely K1 a K2 byly napnuty ve výrobně. Kabely jsou napínány ve výrobně ve dvou etapách. Tento postup byl zvolen kvůli zvýšení obrátkovosti formy a urychlení výrobního postupu. Kabely K1 a K2 byly montážně napnuty ve formě při dosažení 70 % krychelné pevnosti betonu 42 MPa, poté byl nosník přesunut na skládku, aby mohl dozrávat beton. Při krychelné pevnosti 48 MPa a cca týden před odvozem nosníků na stavbu, kdy jejich stáří dosáhlo 21 dní, byly kabely K1 a K2 ve výrobně dopnuty na plnou sílu. Poté mohly být zainjektovány kabelové kanálky. Povrchové úpravy nosníků byly navrženy v kategorii C1d s cílem dosáhnout perfektní kvality, aby nebyly nutné dodatečné úpravy LC JOURNAL 13

16 zajímavá stavba Pankrácký mrakodrap Kontroverzní pláň v Praze na Pankráci postupně dostává novou tvář. Dominantou projektu nového administrativně obchodního a rezidenčního centra, které vzniká v prostoru tzv. Pankráckého Pentagonu, je bezesporu štíhlý, proskleně nablýskaný hranol výškové administrativní stavby nazvané City Tower. Budova City Point u paty City Tower Snímek dokumentující stav před rekonstrukcí, kdy nevábná podoba torza z roku 1985 hyzdila celé okolí City Tower, se svými 109 m nejvyšší budova v České republice, má pohnutou historii. Vznikla z nedokončeného torza stavby, která byla v 80. letech připravována pro účely tehdejšího Československého rozhlasu. Budova byla původně projektována jako celý komplex s nahrávacími studii a hudebními sály. První návrh od architektů Šmolíka a Císaře pocházel z roku 1962, poté doznal řadu úprav. Budova pro Československý rozhlas Výstavba budovy s 27 nadzemními a třemi podzemními podlažími, jejíž nosná konstrukce vrchní stavby byla navržena z prefabrikovaného železobetonového skeletu, byla zahájena až v roce Po roce 1989 a zejména po rozdělení Československa, přestal být projekt pro následně vzniklý Český rozhlas vhodný, investor proto od záměru ustoupil. V roce 1992 došlo k zastavení stavby, která od té doby bez využití chátrala. Teprve v roce 1999 v obchodní soutěži na koupi rozestavěného areálu a souvisejících pozemků zvítězila developerská firma ECM a začala s projektovou přípravou. Ke spolupráci si přizvala renomovaného amerického architekta Richarda Meiera, nositele Pritzkerovy ceny za architekturu, a jako generálního projektanta ve výběrovém řízení vybrala SPOJPROJEKT PRAHA a. s. Meierovo architektonické studio ve spolupráci se Spojprojektem stálo rovněž za celkovou architektonicko-urbanistickou studií projektu dostavby pankrácké pláně. Dnešní podoba City Tower je dílem Richarda Meiera. Zůstává ve stejné výšce jako původní rozhlasová budova, má však upraveny hmotové proporce a především se změnilo její opláštění ve prospěch značného odlehčení výrazu, kde dominují prosklené plochy z transparentního skla zásadně vždy na celou výšku podlaží, říká Ing. arch. Václav Aulický ze Spojprojektu. 14 LC JOURNAL 2010

17 Rekonstrukce Nový majitel hodlal bývalý rozhlas přebudovat na moderní administrativní budovu. K tomuto účelu musela být již stojící stavba tvarově upravena a optimalizována. Musely být například provedeny i zkoušky ve větrném tunelu. Zvýšené zatížení v horní části konstrukce si vynutilo sanace nadpraží dveřních otvorů, v podzemí i některých stěn a všech stropů základové skříně a zesílení příčných nadzemních ztužujících stěn v místě vetknutí do základové skříně. Většina sanací železobetonových konstrukcí byla provedena karbonovými pásy a tkaninami, v některých případech šlo o zesílení železářskou výztuží v přibetonávce. Náročné řešení představoval také fasádní Dostavba pankrácké pláně City Tower spolu s budovou City Point City Tower má stejnou výšku jako původně plánovaná rozhlasová budova Údaje o stavbě Název: City Tower Charakter stavby: Rekonstrukce a dostavba Investor: ECM Finance a. s. Architekt: Richard Meier & Partners, New York, USA Spolupráce: Ing. arch. Václav Aulický, Ing.arch. Aleš Papp Generální projektant: SPOJPROJEKT PRAHA, a. s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Meloun Generální dodavatel stavby: Sdružení City Tower Metrostav a PSJ Holding Subdodavatelé: Fasádní plášť: SIPRAL, a. s. Klimatizace: Ekoklima, s. r. o. Výtahy: Kone Lifts a.s. Zahájení stavby: září 2006 Dokončení: prosinec 2007 Řez nynějšího řešení City Tower plášť, který musí kromě jiného odolat jak namáhání slunečním zářením, tak větrem a zvládnout i veškeré projevy chování konstrukce budovy. Celý plášť je řešen jako soustava prefabrikovaných elementů 3 x 3,75 m zavěšovaných nezávisle na kotvách rektifikovatelných ve třech směrech. V rekonstruované budově se nachází 40 tisíc m 2 administrativních ploch, 550 m 2 obchodních ploch, 808 parkovacích stání a 18 rychlovýtahů, z nichž 12 je vybaveno nejmodernějším adresným systémem provozu. V posledním patře je vyhlídková restaurace, která nabízí neobyčejný panoramatický pohled na Prahu. I když ve srovnání se světem je City Tower spíš trpaslík, zůstává se svými 109 m nejvyšší budovou u nás. Vizualizace urbanistického komplexu nazývaného Pankrác City u její paty a připravovaný navazující objekt City Court (rovněž dílo Richarda Meiera ve spolupráci s pražským ateliérem CUBOID) je součástí komplexu nazývaného Pankrác City, kam patří ještě výšková administrativní budova City Empiria, která je jen o pět metrů nižší než City Tower. Je to objekt bývalého PZO Motokov, který byl spolu s podnoží nazývanou City Forum obsahující restaurační zařízení a konferenční centrum rekonstruován v letech Do této akce, jejímž autorem je architekt Aulický a jeho spolupracovníci, patří také objekty City Deco s centrem rekreačních a rehabilitačních služeb. Výstavba City Deco byla již zahájena a připravuje se administrativní budova s obchody nazývaná City Element. Před dvěma lety zde byla také dokončena na podkladě koncepce Richarda Meiera a podle projektu Spojprojektu i výstavba rozsáhlého obchodního a společenského centra Arkády Pankrác LC JOURNAL 15

18 ekologie Dvanáct měsíců ochrany biodiverzity Ačkoli vlády přislíbily, že zredukují rychlost úbytku živočišných a rostlinných druhů do roku 2010, není pochyb o tom, že se jim nepodařilo závazek dodržet. Hlavními důvody jsou expanze měst, zemědělství a rozvoj infrastruktury. Na postupné mizení biologických druhů upozorňuje Organizace spojených národů, která rok 2010 vyhlásila Mezinárodním rokem biodiverzity. V popředí nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka s observatoří Úmluva o biologické rozmanitosti vznikla v roce 1992 na konferenci v Riu de Janeiru. Doposud ji podepsalo 193 zemí. Ujednání zmiňuje mimo jiné i nutnost ochrany nejen biologických druhů, ale i genetické rozmanitosti a různorodosti ekosystémů. Mezi nejvážnější problémy české přírody patří urbanizace, fragmentace a unifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, v důsledku toho se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje se riziko povodní. Území států, a to nejen České republiky, se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. Červený seznam IUCN (Světový svaz pro ochranu přírody) eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V rámci živočichů je to 21 % savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. V rostlinné říši zaznamenává celkem 74 % ohrožených vyšších rostlin. Jen v Evropě je ohroženo bezprostředním vyhynutím 23 % obojživelníků, 19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků. Biodiverzita je život Ochrana přírodní rozmanitosti patří k dlouhodobým prioritám také ve Skupině Lafarge. Ve spolupráci se Světovým fondem pro přírodu vyvinula a zavedla 16 LC JOURNAL 2010

19 Zpráva o stavu přírody a krajiny v České republice mj. uvádí: Na území ČR je v současnosti znám výskyt 80 tisíc druhů (3500 cévnatých rostlin, 886 mechorostů, 40 tisíc druhů hub, 24 tisíc druhů hmyzu, 8000 ostatních bezobratlých, 711 obratlovců). Třetina z nich je podle kritérií Světového svazu pro ochranu přírody hodnocena jako ohrožená. Polovina druhů cévnatých rostlin na území ČR náleží do některého stupně ohrožení. Vyhynuly některé druhy orchidejí, různé druhy plevelů. Z původních 267 druhů kriticky ohrožených rostlin v r se jejich počet v r zvýšil na 476. Vyhynulo 19 druhů našich motýlů a více než polovina zbytku je ohrožená (88 druhů). Vyhubení hrozí více než 50 % druhů obojživelníků a plazů ČR. K Mezinárodnímu roku biodiverzity se připojilo i české ministerstvo životního prostředí, které každý měsíc představuje některé z ohrožených druhů. Na duben byly vybrány druhy rorýs obecný a lípa jako zástupce dřevin našich měst. komplexní systém řízení biodiverzity, který zahrnuje specifickou metodologii, nástroje pro hodnocení vážných problémů lokality a programy pro udržování a zlepšení přírodní rozmanitosti. Jádrem programů je rekultivace lomů. Pro hodnocení ochrany biodiverzity Skupina stanovila tzv. index biodiverzity, aby mohla sledovat ekologické změny v lomech a závodech. Ochrana biodiverzity je ve Skupině Lafarge v letošním roce ještě důležitější, a tak souznívá s mottem letošního roku Biodiverzita je život Biodiverzita je náš život. CHKO České středohoří Chráněná krajinná oblast České středohoří, na jejímž okraji se rozprostírají výrobní jednotky Lafarge Cement, a. s., se nachází na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Svou rozlohou 1063 km 2 je druhou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Lesnatost území je menší než 30 % přičemž porosty bývají mo zaikovitě rozdrobeny do menších ploch. Velké lesní komplexy chy bějí. V původním složení převažovaly dubohabrové háje, květnaté bučiny a doubravy. Dnešní porosty si zachovaly do jisté míry přirozenou druhovou skladbu, která uchránila středohorské lesy před zničujícím účinkem donedávna působícího imisního zatížení, vyplývá z informací ústecké agentury přírody a krajiny. V tzv. by linném patře se uchovala řada zvlášť chráněných a ohrožených druhů rostlin (lilie zlato hlávek, medovník vel kokvětý, áron plamatý a pod.). Živočišstvo odpovídá druhovou rozmanitostí širokému spektru přiro zených stano- višť, kte rými je České středohoří známé. Nejzajímavější zástupce bychom našli mezi bezobrat lými, zvláště mezi hmyzem a měkkýši, ale za pozornost stojí i někteří obratlovci, např. ještěrka zelená, vydra říční, čáp černý, bobr evropský a mihule potoční. Více než 160 druhů živočichů patří mezi zvlášť chráněné; z toho je 39 kriticky a 66 silně ohro žených. V rámci chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 43 chrá něných území s přísnějším režimem ochrany (5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek). Vyhlášení ně kolika dalších je v různých stupních přípravy. Budování biokoridorů V regionech, které pod vlivem socialistické zemědělské výroby zcela změnily svoji původní vyváženou strukturu, je obnova a budování biokoridorů a biocenter životně důležitá. Biokoridory, remízky a zelené pásy obnovují původní rovnováhu ekosystému. I když jsou projekty na jejich budování poměrně finančně i časově náročné, podporuje je stát i výrobní firmy. Mezi velké regionální projekty patří také Územní systém ekologické stability Chotěšov, na jehož financování se podílejí Ministerstvo životního prostředí obec a také akciová společnost Lafarge Cement. Během tří let plánované biocentrum na okraji obce Chotěšov pojme celkem sazenic stromů a sazenic keřů LC JOURNAL 17

20 stavebnictví a EU Přeložka R7 obchází obec Sulec zprava Peníze z EU zklidní dopravu v obcích Nejviditelnějšími dopravními stavbami, které jsou v Česku financovány z evropských fondů, jsou bezesporu dálnice a železniční koridory. Velký význam pro odlehčení dopravních průtahů vedoucích přes česká města a obce mají ale také obchvaty. V závěru loňského roku byl zprovozněn obchvat obce Sulec, součást rychlostní komunikace R7. Také tato stavba je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie. Sulec byl poslední obcí na silnici I/7 v Ústeckém kraji, kde projížděla vozidla dopravně nevyhovujícím průtahem přes zastavěné území. Stávající silnice I/7 sice umožňuje rychlý průjezd obcí, přilehlá zástavba však má vjezdy na pozemky přímo napojeny na tuto silnici. Ta je navíc v obci úrovňově křížena silnicí III/23739 z Toužetína do Bedřichovic. Cílem obchvatu tedy bylo vymístění dopravy mimo zastavěné území Sulce. Stavba R7 Sulec obchvat je součástí souboru staveb zvyšujících kapacitu stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah R7 Praha Chomutov hranice se SRN umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státu Sasko a návazně se státy EU. Popis stavby Obchvat Sulce je postaven jako rychlostní komunikace v kategorii R25,5/100, ale dopravně bude zatím značena jako silnice v kategorii S. Po zprovoznění navazujících úseků bude silnice přeznačena na rychlostní. Délka úseku je 2520 metrů. Na východě navazuje na připravovanou stavbu R7 Panenský Týnec, na západě na připravovanou stavbu R7 Chlumčany. V počátečním úseku vede komunikace nejprve v mírném, dále ve vyšším násypu (6 7 metrů) a v km 2,030 přechází mostním objektem přes Debeřský potok. Přeložka R7 obchází obec Sulec zprava, a to v hlubokém zářezu (zhruba 10 m). Silnice III/23739 směrem na Bedřichovice je přeložena a vedena po mostním objektu přes zářez. Aby nedošlo ke kolizi tělesa komunikace s vedením VVN 110 kv, je v zářezu od km 2,975 3,010 vybudována zárubní zeď z drátokošů, která zmenší zábor. Za obcí se přeložka komunikace přiklání zpět ke stávající silnici I/7. Napojení na stávající silnici I/7 je řešeno přejezdem přes střední dělicí pás a provizorním dopravním značením, stejně jako na začátku stavby. Stavba byla zahájena v dubnu 2008, uvedena do provozu byla v listopadu Termín úplného dokončení stavby je stanoven na červenec roku Evropské peníze Na právě probíhající programové období má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur. Z toho na 18 LC JOURNAL 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

Vedlejší energetické produkty a jejich využití Vedlejší energetické produkty a jejich využití Ing. Pavel Sokol Praha prosinec 2012 Energetické produkty (VEP) Produkty vznikající při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin - výroba

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Dílčí měření kvality ovzduší nad česko-polským příhraničím v rámci projektu AIR SILESIA

Dílčí měření kvality ovzduší nad česko-polským příhraničím v rámci projektu AIR SILESIA Dílčí měření kvality ovzduší nad česko-polským příhraničím v rámci projektu AIR SILESIA Fory T., Hadinger J., Hladík M. 23. konference znečištění ovzduší a zdraví Špičák 23. 4. 2014 Úvodem V rámci projektu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

OP Rybářství 2007-2013

OP Rybářství 2007-2013 OP Rybářství 2007-2013 INSTRUKTÁŽNÍ LIST PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE STANDARDNÍ ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA v roce 2015 Strana A1 ÚČETNÍ ČÁST 1. Název příjemce dotace: 2. IČ: 3. Uzavřený kalendářní rok: (vyplněn

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více