Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 / 2013

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Počty tříd a počty ţáků str Personální zabezpečení činnosti školy str Pedagogická činnost školy str Školní preventivní strategie str Školní projekty a zapojení školy do projektových aktivit dalších institucí str Mimoškolní činnost, školní akce a spolupráce školy s dalšími subjekty str Další vzdělávání zaměstnanců str Prezentace školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a dalších kontrolách organizace str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odborovou organizací str Údaje o hospodaření školy v roce 2011 str. 32 Seznam zkratek str. 35 Příloha: Výsledky testování školy str. 36

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa: Základní škola, Jarní 400, Orlová-Poruba Zřizovatel: Město Orlová Ředitelka školy: Mgr. Věra Vrlíková Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada zaloţena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: IZO: ZŠ: ŠD: Součásti školy: Název součásti Základní škola Základní škola speciální Pomocná škola Školní druţina Adresa Jarní 400, Orlová-Poruba Slezská 200, Orlová-Poruba Polní 963, Orlová - Lutyně Polní 963, Orlová - Lutyně Polní 963, Orlová - Lutyně Jarní 400, Orlová-Poruba Polní 963, Orlová - Lutyně Vzdělávací programy ŠVP ZV Škola-strom ţivota Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP ZV LMP Učíme se pro ţivot ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot I ( pro ţáky s SMP ) ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot II ( pro ţáky s TMP a více vadami ) Č.j /97-22, Pomocná škola Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j /

4 Dne byla sloučena původně samostatná Základní škola, Polní 963, Orlová- Lutyně, okres Karviná, příspěvková organizace se Základní školou Jarní 400 Orlová- Poruba okres Karviná, příspěvková organizace. Základní škola na adrese Polní 963 Orlová-Lutyně následně k datu zanikla. K původním dvěma pracovištím tak přibylo v organizaci třetí, ve kterém se ţáci učí podle RVP LMP Učíme se pro ţivot, ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot I ( pro ţáky s SMP ), ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot II ( pro ţáky s TMP a více vadami ) a podle dobíhajících programů pro pomocnou školu a rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Pro přehlednost jsou v celé výroční zprávě pouţity pro jednotlivé součásti tyto názvy: Základní škola Základní škola praktická, třídy praktické ( neoficiální název pro Základní školu, kde se vyučuje podle RVP s dodatkem LMP ) Základní škola speciální, třídy speciální ( ţáci se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením ). Ředitelství školy sídlilo na adrese Jarní 400, Orlová-Poruba. Ve stejné budově se učili ţáci 2. stupně základní školy a byla zde umístěna výdejna stravy. Ţáci 1. stupně základní školy a děti třídy přípravné se učili v budově na adrese Slezská 200 Orlová-Poruba, vzdálené od ředitelství asi 700 metrů. Na této adrese pracovalo také jedno oddělení školní druţiny. Nové pracoviště na adrese Polní 963 Orlová-Lutyně se specializuje na výuku lehce, středně těţce a těţce mentálně postiţených ţáků a ţáků s kombinovaným zdravotním postiţením. Tyto děti se učí ve třídách se sníţeným počtem ţáků a podle upraveného školního vzdělávacího programu. V tomto školním roce jsme měli šest tříd praktických a tři třídy speciální. Pracovalo tu jedno oddělení školní druţiny. Budova je umístěná v centru města a dostupná autobusovou dopravou ( cesta pěšky trvá od ředitelství asi 40 minut ). Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou a učebními pomůckami je standardní. Školní budovy na adrese Jarní 400 a Slezská 200 mají ve všech třídách počítač s připojením k internetu, dataprojektor a interaktivní tabuli nebo elektricky stahované promítací plátno. Ţáci v těchto budovách vyuţívají dvě odborné počítačové učebny, pracovnu přírodovědných předmětů s rozvodem vody, elektřiny a plynu, jazykovou učebnu, cvičnou kuchyni, školní dílnu a dvě malé tělocvičny. K dispozici mají i multifunkční školní hřiště v areálu budovy Jarní 400 a zpevněnou asfaltovou plochu bez tělovýchovného vybavení u budovy Slezská 200. V nově sloučené škole na adrese Polní 963 se začalo učit v roce Byla postavena pro potřeby zdravotně postiţených ţáků a má bezbariérový přístup do části přízemí. Bohuţel se tato budova dlouhodobě nedostatečně opravovala a udrţovala, takţe je ve špatném technickém stavu. Neudrţovaný a neopravovaný je i rozlehlý areál školy, takţe je v současné době pro potřeby ţáků v podstatě nepouţitelný. Budova školy byla postavena pro několikanásobně větší počet ţáků, je v ní mnoho místností v současnosti vyuţívaných jako kanceláře, kabinety, sklady a několik místností nevyuţívaných. Ve škole jsou dvě počítačové učebny ( z toho jedna s dataprojektorem a interaktivní tabulí ), dvě nově vybavené školní dílny, cvičná kuchyňka, odborná učebna dívčích pracovních činností, hudebna, učebna výtvarné výchovy, několik rehabilitačních místností a speciální rehabilitační místnost pro těţce mentálně postiţené ţáky

5 tzv.snoezelen. Ţáci mají k dispozici prostornou tělocvičnu. Výdejnu stravy s rozlehlou jídelnou vyuţívá pouze velmi malé procento ţáků. Sloučení obou základních škol proběhlo bez zásadních problémů, pro ţáky a zaměstnance se zatím nic podstatného nezměnilo. Zůstali v původních prostorách, bez větších organizačních i personálních změn. Nejvíce změn bylo uskutečněno v oblasti administrativní, ekonomické a majetkové. Museli jsme přepracovat většinu vnitřních předpisů organizace, sjednotit pravidla odměňování, čerpání finančních prostředků z fondu FKSP, celá škola je jedním ekonomickým subjektem se společným příspěvkem zřizovatele, společným rozpočtem přímých nákladů a ONIV a společným hospodařením.

6 2. Počty tříd a ţáků 2.1. Základní škola Základní škola je plně organizovaná, s jednou třídou v kaţdém ročníku. Z důvodu malého průměrného počtu ţáků na třídu byla v tomto školním roce spojena 3. a 5. třída. Ve škole pracovala i jedna třída přípravná pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Počty ţáků a tříd k datu a : stupeň: počet tříd počet ţáků k počet ţáků k přípravná třída celkem ZŠ V naší spádové oblasti tj. v Orlové Porubě a v okrajových částech obcí Rychvald a Petřvald, odkud do naší školy v tomto školním roce docházelo asi 14 % ţáků, se potýkáme se značnou migrací obyvatel a jsou zde dlouhodobě provozovány i 3 ubytovny. Rodiny, které v nich ţijí, se často stěhují a mají velmi nízký sociální a vzdělanostní statut. Z této skutečnosti vyplývají závaţné komplikace jak s pravidelnou povinnou školní docházkou našich ţáků, tak i s jejich znalostmi a dovednostmi. Z těchto důvodů máme také problémy se spoluprací s rodiči, s motivací ţáků k lepším výsledkům, často se setkáváme i s naprostou ignorací poţadavků školy. Snaţíme se úzce spolupracovat s OSPODem a s kurátory pro děti a mládeţ, mnohdy ale naše snaha nepřináší potřebné výsledky. V základní škole pomáhali pedagogům se vzděláváním a výchovou tři asistenti pedagoga pro ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Základní škola praktická Šest tříd praktických, ve kterých se učili ţáci s diagnostikovaným lehkým mentálním postiţením, pracovalo na adrese Polní 963, Orlová-Lutyně. Pedagogům pomáhala jedna asistentka pro ţákyni s těţkým tělesným postiţením a jedna asistentka pro ţáky sociálně znevýhodněné. stupeň: počet tříd počet ţáků k počet ţáků k celkem ZŠ Základní škola speciální Tři třídy speciální pracovaly na adrese Polní 963, Orlová-Lutyně. Vzdělávalo se v nich 18 ţáků středně a těţce mentálně postiţených. S pedagogy zde pracovaly také tři asistentky pro ţáky tělesně postiţené. počet tříd počet ţáků k počet ţáků k

7 2.4. Školní druţina Ve škole pracovala celkem 2 oddělení školní druţiny. V ŠD základní školy bylo k datu zapsáno 18 ţáků, jejich počet se během školního roku postupně sniţoval, v červnu 2013 uţ bylo zapsaných ţáků pouze 10. Do ŠD na adrese Polní 963, Orlová-Lutyně docházel po celý školní rok maximálně moţný počet tj. 14 ţáků Školní klub není zřízen.

8 3. Personální zabezpečení činnosti školy k datu Pedagogičtí zaměstnanci Základní škola ( včetně přípravné třídy ) Fyzický počet pedagogických zaměstnanců: 13 učitelů 1 vychovatelka ve ŠD 1 asistentka pedagoga pro děti a ţáky zdravotně postiţené 3 asistenti pedagoga pro děti a ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 18 pedagogických zaměstnanců celkem Přepočtený počet zaměstnanců: 17,41 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce Základní škola praktická a speciální Fyzický počet pedagogických zaměstnanců: Na začátku školního roku jsme měli ve stavu zaměstnanců 2 pracující důchodce, jeden byl od července 2012 ve výpovědní lhůtě a protoţe onemocněl, nebylo moţné jeho odchod ze školy k datu 31. srpna 2012 realizovat. Na začátku školního roku pak došlo k organizační změně, jejímţ důsledkem bylo sníţení počtu tříd a zaměstnanců. Do 30. listopadu 2012 byl proto ve výpovědní lhůtě druhý pracující důchodce. Od prosince 2012 ve škole pracoval na zkrácený úvazek nový zaměstnanec v přepočteném počtu a ve věkové struktuře zaměstnanců je započítán zaměstnanec nový. 13 učitelů 1 vychovatelka ve ŠD 4 asistenti pedagoga pro ţáky tělesně postiţené 1 asistentka pro děti a ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 19 pedagogických zaměstnanců celkem Přepočtený počet zaměstnanců: 18,18 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce

9 Kvalifikovanost pedagogického sboru základní škola 11 učitelů bylo plně kvalifikovaných. 1 nekvalifikovaná učitelka (středoškolské pedagogické vzdělání) pracovala v 1. třídě. 1 nekvalifikovaná učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské. V letošním školním roce měla zkrácený pracovní úvazek a jako další pracovní poměr vykonávala práci účetní. 3 asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí byli kvalifikovaní. 1 asistentka pro zdravotně postiţeného ţáka byla kvalifikovaná základní škola praktická a speciální 12 učitelů je pro svou práci plně kvalifikovaných 9 z nich má vystudovanou speciální pedagogiku v magisterském a 3 v bakalářském programu. 1 pedagog ( zkrácený úvazek ) nebyl kvalifikovaný pro práci s mentálně postiţenými ţáky. Všichni asistenti pedagoga jsou pro svoji práci kvalifikovaní školní druţina Obě paní vychovatelky jsou pro práci ve školní druţině kvalifikované Provozní zaměstnanci organizace Fyzický počet zaměstnanců 2 školnice ( včetně prací údrţbářských a úklidových ) 5 uklízeček 2 THP 1 účetní 10 provozních zaměstnanců celkem Přepočtený počet zaměstnanců 7,03 8 provozních zaměstnankyň bylo zaměstnáno na částečný pracovní úvazek.

10 4.1. Učební dokumenty 4. Pedagogická činnost školy Výuka ţáků základní školy probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Škola-strom ţivota. Výuka ţáků přípravné třídy probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Výuka ţáků praktických tříd probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZV LMP Učíme se pro ţivot. Výuka ţáků ve třídách speciálních probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot ( pro ţáky se SMP, TMP a více vadami ) a podle dobíhajících programů Pomocná škola a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 4.2. Nově přijatí ţáci Ve školním roce 2012 / 2013 nastoupilo do 1. třídy ZŠ celkem 16 ţáků. V přípravné třídě se na konci září 2012 vzdělávalo 11 dětí, v průběhu školního roku jsme zde vzdělávali celkem 13 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Do 1. třídy praktické nastoupili 3 ţáci a do 1. třídy speciální nenastoupil ţádný ţák Ţáci vycházející a přestupující základní škola V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 8 ţáků 9.třídy 1 ţák 8.třídy 1 ţák 7.třídy celkem 10 ţáků Všichni ţáci si podali přihlášku ke studiu na vybraném odborném učilišti a v přijímacím řízení byli úspěšní. Přehled umístění vycházejících ţáků: střední školy + učební obory s maturitou odborná učiliště chlapci děvčata chlapci děvčata V souvislosti se zrušením 2. stupně naší základní školy přestupuje k datu 1. září 2013 celkem 49 ţáků třídy na základní školy v Orlové a blízkém okolí.

11 třídy praktické a speciální V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 12 ţáků 9.třídy 1 ţák 8.třídy 1 ţák 7.třídy 1 ţák ZŠS celkem 15 ţáků Zákonní zástupci dvou ţáků, kteří uţ splnili 9 roků povinné školní docházky, poţádali o povolení pokračovat v základním vzdělávání a bylo jim vyhověno. Přehled umístění vycházejících ţáků: odborná učiliště ve vzdělávání nepokračuje chlapci děvčata chlapci děvčata ( z toho 1 ZŠS ) Testování znalostí a dovedností ţáků Výsledky Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků ţáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy za rok 2012 / 2013 přikládám jako přílohu Výroční zprávy Výuka cizích jazyků Podle ŠVP ZV Škola-strom ţivota vyučujeme anglický jazyk v 1. a 2. třídě běţné ZŠ s časovou dotací jedné hodiny za týden. Od 3. třídy se děti učí angličtinu 3 hodiny za týden. Učitelé na 1. stupni nejsou na výuku anglického jazyka aprobovaní, prošli ale řadou jazykových a metodických kurzů. Na 2. stupni byla výuka angličtiny 100% aprobovaná. Jako volitelný předmět dlouhodobě vyučujeme v 7. aţ 9. třídě druhý cizí jazyk. Z důvodu malých počtů ţáků ve třídách vyučujeme pouze ten cizí jazyk, o který je větší zájem. V naší škole je to uţ několik roků jazyk ruský jeho dvouhodinová časová dotace je zabezpečena disponibilními hodinami. Je vyučován 100% aprobovaně. V praktických třídách se ţáci učí od 6. třídy základy anglické konverzace s časovou dotací jedné hodiny za týden. Výuka je neaprobovaná Výuka informatiky, vyuţívání počítačových učeben V kaţdé z obou školních budov ZŠ je vybudovaná jedna učebna vybavená ţákovskými počítači, dataprojektorem a tiskárnou. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Na 1. stupni mají ţáci k dispozici 6 starších PC, na 2. stupni jsme za finanční prostředky z dotace EU peníze školám zakoupili 18 repasovaných ţákovských PC včetně nových plochých monitorů a nezbytného příslušenství. Obě počítačové třídy jsou plně vyuţívané. Maximálně vyuţité je počítačové i softwarové vybavení jednotlivých kmenových tříd, které škola získala v rámci projektu Dejte nám šanci poznat svět II. Tento projekt organizačně i finančně zabezpečovalo Město Orlová v roce 2011.

12 Výuka informatiky je podle našeho ŠVP realizovaná od 5. třídy s časovou dotací 1 hodiny za týden. Početnější třídy jsme pro zvýšení efektivity dělili podle výsledků úvodních testů napůl a informatiku v rozvrhu kombinovali s dělenou hodinou angličtiny. Finančně jsme tyto dělené hodiny zabezpečovali z projektu EU peníze školám. Ve třídách praktických je informatika zařazená jako samostatný předmět od 4. třídy, ve třídách speciálních od 5. třídy. Ţáci mají k dispozici 1 počítačovou učebnu se starším vybavením a 1 počítačovou učebnu nově vybavenou. Ve školní budově je k dispozici pouze 1 dataprojektor a 1 interaktivní tabule, během školního roku se učitelé na interních školeních učili tuto techniku pouţívat Výuka volitelných předmětů V letošním školním roce jsme jako volitelné předměty vyučovali: 6. třída: informatika přírodovědné praktikum 7. třída informatika ruský jazyk 8. třída informatika ruský jazyk společenskovědní seminář přírodovědné praktikum 9. třída ruský jazyk společenskovědní seminář přírodovědné praktikum Druhý cizí jazyk vyučujeme s dvouhodinovou týdenní dotací, ostatní volitelné předměty s dotací hodinovou Environmentální vzdělávání Témata environmentálního vzdělávání V organizaci působily 2 koordinátorky environmentálního vzdělávání. Zpracovaly roční plán práce, zajišťovaly, kontrolovaly a vyhodnocovaly jednotlivé aktivity. V souladu s našimi školními vzdělávacími programy se věnujeme těmto tématům: základní podmínky ţivota ekosystémy lidské aktivity, které mají vliv na ţivotní prostředí vztah člověka k ţivotnímu prostředí a jeho ochrana Jednotlivá témata se prolínají všemi vyučovacími předměty.

13 Hurá do přírody II V termínu dubna 2013 jsme realizovali pro 40 ţáků ( v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ) školu v přírodě s názvem Hurá do přírody II. Ţáci se rekreovali na Visalajích v CHKO Beskydy. Jejich výuka byla zaměřena na pochopení vztahů v přírodě a na poznání významu odpovědnosti za stav ţivotního prostředí. Akce byla z 90% dotovaná Státním fondem ţivotního prostředí ČR průběţné plnění úkolů environmentálního vzdělávání Celý školní rok byl zaměřen na plnění těchto úkolů: poznávání okolního prostředí a regionu, ve kterém ţijeme základní znalosti ze zákonitostí biosféry, vztahy člověka a ţivotního prostředí spoluúčast ţáků na ekologizaci školy i vlastních domácností, odpovědnost za své jednání vůči ţivotnímu prostředí ( šetření elektrickou energií, vodou, šetrné zacházení s učebnicemi, pomůckami a inventářem školy, výzdoba tříd a chodeb, třídění odpadu PET láhve, víčka, sklo, papír, plasty, nefunkční elektrospotřebiče ) květinová výzdoba školy, péče o zeleň a pořádek v areálu školy účast na výstavách a akcích pořádaných jinými subjekty ( Výstava spolkové a klubové činnosti, Den Země, Dny města Orlové ) vytváření hierarchie ţivotních hodnot a zdravého ţivotního stylu ( ohleduplnost a spolupráce, respektování práv druhých osob, slušnost ve vzájemných vztazích ) projektový den Země je jen jedna předcházení mimořádným událostem projekt HASÍK, přednášky Městské policie Především na 1. stupni základní školy a ve třídách praktických a speciálních je výuka doplněna řadou vycházek, návštěvou přírodovědného oddělení DDM Orlová, návštěvou ZOO Ostrava a dalšími aktivitami. Ve školních budovách máme umístěné koše na separovaný odpad a během školního roku proběhly sběrové akce odpadových surovin integrovaní ţáci k datu / V ZŠ integrujeme ţáky se specifickými poruchami učení ( dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií ). Diagnostiku ţáků, kontrolní vyšetření a konzultační a poradenskou činnost pro nás zajišťuje PPP Orlová. Skupinová reedukace specifických poruch učení v časové dotaci 1 hodiny za týden pro kaţdé dítě byla zabezpečena zvlášť na 1. a 2. stupni školy. Ročník Počty integrovaných ţáků k datu / /0 2. 0/0 3. 0/0 4. 2/2 5. 1/1 6. 4/3 7. 1/1 8. 3/3 9. 1/1 Celkem 12/11

14 přípravná třída V letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 13 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. S velkou většinou rodičů byla spolupráce bezproblémová, malá část rodičů byla při přípravě svých dětí na školu benevolentní a nedůsledná a své děti neposílala do přípravné třídy pravidelně. Paní učitelce pomáhala při vzdělávání a výchově dětí v této třídě asistentka pedagoga v rozsahu 2 hodiny za týden. Paní učitelka pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsah vzdělávání je uspořádán do měsíčních bloků: Já a moje třída Barevný podzim Vše kolem nás Pohádkové Vánoce Vláda zimní královny Lidé kolem nás Příroda se probouzí Jaro Květen měsíc lásky Loučíme se s přípravkou Kaţdý blok činností zahrnoval aktivity, které rozvíjejí motorické a řečové dovednosti, matematické představy, rozumovou a mravní výchovu. Děti během celého roku získávaly základní poznatky o pravidlech společenského chování, učily se spolupracovat, komunikovat, překonávat počáteční neúspěchy. Velkým problémem je u těchto dětí motorický neklid, nesoustředěnost, nedostatek sebevědomí a ctiţádostivosti a častá masivní řečová vada. Kaţdé dítě zařazené do přípravné třídy má svůj Individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Na závěr školního roku zpracovává paní učitelka pro kaţdé dítě Zprávu o průběhu předškolní přípravy Účast a výsledky v soutěţích Základní škola Vědomostní soutěţe a olympiády, prezentace v časopisech Vědomostní soutěţe a olympiády Matematická soutěţ: KLOKAN účast ţáků třídy Školní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda 11 ţáků z tř. Okresní kolo Pythagoriády 3 ţáci 6. třídy, 1 ţák umístění místo ZOO Ostrava soutěţ mladých zoologů téma brouci 2 druţstva třídy Velká cena ZOO soutěţ na téma savci Austrálie

15 Prezentace v časopisech R a R An English Magazíne For You téma Europe is my home - 2 výherci, 2. místo + ocenění za účast Soutěţ časopisu R + R 29 ţáků procvičování a prohlubování znalostí z AJ, 1 ţák oceněn Výtvarné soutěţe Den v zoologické zahradě odeslány 3 práce Svět dětské duše Svět pod lupou tř., 7. tř. ocenění 3. třída Soutěţ o nejoriginálnější jarní klobouk ocenění DKMO Malování zastávek celoměstská akce Sportovní soutěţe Plavecká soutěţ měst 21. ročník - 9 ţáků z 2. stupně Městské kolo v nohejbalu 4 ţáci 8. a 9. třídy Městské kolo ve střelbě 13 ţáků z 2. stupně a 4 ţáci z 1. stupně, nejlepší umístění - 5. místo v kategorii nejmladší chlapci Městské kolo v halové kopané starších ţáků druţstvo ţáků 2. stupně Městské kolo ve florbalu (starší hoši) Běh 3. května 16 ţáků třídy Školní kolo soutěţ mladých cyklistů ( třída, zájemci) Městské kolo soutěţe mladých cyklistů Městské kolo v minikopané tým starších ţáků, 3. místo Minifotbalový turnaj O Pohár starosty města Rychvaldu 2. místo Evropské hry bez hranic třída Základní škola praktická Výtvarné soutěţe O nejkrásnější jarní klobouk (DKMO) 1. místo v kategorii Dětská Sportovní soutěţe Lehkoatletický čtyřboj ţáků ZŠ praktických školní kolo Lehkoatletický čtyřboj ţáků ZŠ praktických okresní kolo - 3. místo, 1 ţákyně absolutní vítězka okresního kola Lehkoatletický čtyřboj ţáků ZŠ praktických oblastní kolo - 3. místo ve skoku dalekém Po škole v pohybu SZÚ, ţáci ZŠP (dle zájmu)

16 4.12. Školní druţina Ve školním roce 2012 / 2013 pracovala dvě oddělení školní druţiny, jedno na adrese Slezská 200 a druhé na adrese Polní 963. Bylo v nich celkem zapsáno 31 ţáků. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanými vychovatelkami. Práce ve školní druţině základní školy probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro školní druţinu Strom ţivota aneb poznáváme sami sebe. Práce ve školní druţině na adrese Polní 963 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro školní druţinu Učíme se pro ţivot Školní druţina při základní škole Činnosti ve ŠD byly realizovány nejen v prostorách druţiny, ale také v učebně PC, tělocvičně, kuchyňce, na školním hřišti a při vycházkách. Všechny činnosti probíhaly formou zájmových, odpočinkových a rekreačních činností. Během školního roku se děti ŠD zúčastňovaly akcí v DDM v Orlové a v městské knihovně. Děti přispěly svými výrobky na školní výstavy zaměřené na Vánoce a Velikonoce Školní druţina při základní škole praktické a speciální V letošním školním roce navštěvovalo ŠD 14 dětí rozdílného věku a intelektu. K pohodě ve školní druţině napomáhala dobrá kaţdodenní komunikace mezi vychovatelkou a rodiči. Týdenní skladba aktivit byla připravena tak, aby činnosti byly různorodé a pro děti zajímavé a přínosné. Při pěkném počasí děti trávily odpoledne na vycházkách nebo na školní zahradě. ŠD dlouhodobě spolupracuje s DDM v Orlové, děti se zúčastnily i společného soutěţního odpoledne s ostatními ŠD města Orlové Společné aktivity obou ŠD Během školního roku proběhlo 7 společných akcí obou školních druţin: 2 soutěţní odpoledne v Městské knihovně Podzimní tvoření z přírodnin Vánoční tvoření v DDM Paraplíčko ( v DDM ) Karneval Ţivé pexeso Činnost obou školních druţin byla bezproblémová.

17 5.1. Školní preventivní strategie 5. Školní preventivní strategie je základním dokumentem pro práci školy v oblasti prevence. Vymezuje cíle, obsah a metody práce, cílovou populaci, navrhuje způsob realizace jednotlivých úkolů, volnočasové aktivity, spolupráci s ostatními organizacemi, spolupráci učitelů, vzdělávání učitelů, pravidla školy při řešení přestupků, hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity a prezentaci programu na veřejnosti Hlavní cíle 1. Sledování záškoláctví, sniţování absence ţáků 2. Zvýšit zapojení rodičů do školního ţivota 3. Pokračovat v nabídkách mimoškolní činnosti v oblasti zájmových krouţků, rozšířit nabídku v oblasti sportu 4. Prevence experimentování s návykovými látkami ( formou besed ) 5. Pokračovat ve spolupráci s druţební polskou školou v Radlině 6. Zapojovat ţáky do různých soutěţí Úkoly dlouhodobé spolupráce školy s rodiči sníţení počtu neomluvených hodin a prevence záškoláctví prevence škodlivosti kouření, poţívání alkoholu, experimentování s drogou, rizikového chování, organizování závadových part, gamblerství, extremismu zaměření na komunikaci a vztahy ve třídě, na sniţování projevů agresivity dětí Úkoly střednědobé spolupráce s psychology a speciálními pedagogy besedy s kurátory prevence kouření spolupráce se střediskem Spirála programy o šikaně, kouření, drogové problematice apod. pro děti 1. a 2. stupně právní vědomí, zdravotní přednáška pro dívky spolupráce s druţební školou v polském Radlině spolupráce s rodiči třídní schůzky, konzultační hodiny, vánoční besídka pro rodiče, besídky ke Dni matek, ukázkové hodiny výchovné komise s rodiči problémových ţáků spolupráce učitelů + asistentů pedagoga DVPP setkávání školních metodiků prevence s oblastním metodikem prevence Úkoly krátkodobé informace o aktuálním stavu prevence na třídních schůzkách aktualizace informační nástěnky příspěvky na školní www stránky prezentace úspěchů školy v Orlovských novinách prevence v jednotlivých předmětech mimoškolní akce zaměřit na prevenci sociálně-patologických jevů

18 5.2. Minimální preventivní program Tento dokument konkretizuje úkoly pro daný školní rok. Jeho cílem je: Podporovat zdravý ţivotní styl Rozvíjet pozitivní klima školy a tříd Rozvíjet spolupráci s rodiči ţáků Sniţovat absenci a záškoláctví Zvýšit zapojení ţáků do mimoškolních aktivit Pomoci vycházejícím ţákům při jejich realizaci v dalším vzdělávání Dokument zpracovává jednotlivé akce pro ţáky, rodiče i učitele a popisuje formy spolupráce mezi všemi zúčastněnými subjekty Hodnocení plnění MPP v ZŠ Ţáci mají dostatečné mnoţství informací o zdravém i problematickém ţivotním stylu. Záleţí jen na nich, zda se dokáţou ubránit negativním vlivům prostředí, které je obklopuje. Všichni zaměstnanci školy se snaţí budovat pozitivní vztahy mezi ţáky. Snaţíme se je naučit spolupráci, toleranci a respektu druhých. Pokud docházelo k závaţným a opakovaným přestupkům, hlásila metodička primární prevence situaci elektronicky do Systému včasné intervence, který je v Orlové vybudován. S rodiči problémových ţáků se snaţíme spolupracovat během celého školního roku. Pokud se návštěvám školy dlouhodobě vyhýbají nebo neplní dohodnuté výchovné postupy, zveme je na jednání výchovné komise, posíláme hlášení na OSPOD, spolupracujeme s Městskou policií. Ve školním roce 2012 / 2013 jednala výchovná komise s rodiči 16 ţáků. Hlavními důvody byla neomluvená absence, ignorace poţadavků školy, nevhodné chování a vulgární vyjadřování. Značná absence některých ţáků je závaţným problémem, který se snaţíme dlouhodobě řešit. Graf průměrného počtu omluvené a neomluvené absence za poslední 4 školní roky ukazuje, ţe se počet hodin omluvené absence kaţdý rok výrazně zvyšuje ve 2. pololetí. Neomluvené hodiny jsou záleţitostí několika málo ţáků, legislativa je vůči jejich rodičům téměř bezmocná a ţáky lze jen velmi těţko přinutit k pravidelnému plnění povinností. Omluvené hodiny pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2.pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 2009 / / / / 2013 Řada1

19 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2.pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Neomluvené hodiny Řada / / / / 2013 Zájem našich ţáků o pravidelné mimoškolní aktivity stále klesá. I kdyţ naše děti bydlí v lokalitě, kde je nabídka zájmové činnosti velmi omezená, nemají o krouţky, které jim škola zdarma nabízí, zájem. Pokud se do některého přihlásí, brzy je organizovaná činnost přestane bavit. Proto ve škole pracoval pouze Sportovní krouţek a Cvičení z matematiky, které ale bylo spíše doučováním těch dětí, které předmět nezvládaly. Ţákům jsme v ranních hodinách umoţňovaly volné ( ale kontrolované ) vyuţití školních počítačů Hodnocení plnění MPP v ZŠ praktické: Ve školním vzdělávacím programu školy je dostatečnou hodinovou dotací pamatováno na informace ţáků o zdravém ţivotním stylu a na prevenci negativních jevů. I tady jsou ale jedinci, kteří nerespektují pravidla, nechodí pravidelně do školy a dopouštějí se různých drobných přestupků. Jejich negativní chování jsme se snaţili nejprve řešit formou domluvy ţákovi, poté konzultací se zákonným zástupcem a pokud nenastala náprava, byli rodiče pozváni na jednání výchovné komise. Výchovných komisí se uskutečnilo celkem šest, z toho se na dvě rodiče nedostavili. Byly projednávané tyto přestupky: pozdě omlouvaná absence, neomluvená absence, skryté záškoláctví, lhaní, drzé chování, ubliţování, vyhroţování a slovní napadání spoluţáků a opakované drobné krádeţe. V případě, ţe rodiče výzvu k účasti na výchovné komisi ignorují, podáváme hlášení na OSPOD, případně Městské policii Orlová. Zásadním problémem je ve škole velmi vysoký počet hodin omluvené absence. I tady rodiče mnohdy zcela zbytečně nechávají své děti doma, počet omluvených hodin je ještě mnohem vyšší neţ v základní škole. ( V tabulce není započítaná absence ţáků speciálních tříd. Jsou to často děti tak moc nemocné, ţe by celkový přehled zkreslily ). ZŠ Jarní Ø OA / NeoA (v hodinách) ZŠ Polní Ø OA / NeoA (v hodinách) 1. pololetí 71,39 / 0,56 114,97 / 0,00 2. pololetí 80,29 / 4,49 142,92 / 2,54 OA omluvená absence, NeoA neomluvená absence Na pravidelnou docházku ţáků do školy se intenzivně zaměříme v příštím školním roce.

20 Zájmové krouţky byly zaměřené na sportovní aktivity. Pracoval krouţek badmintonu a stolního tenisu. Počet ţáků, kteří krouţky navštěvují, je ale nízký, částečně to souvisí s dojíţděním asi 20% našich ţáků do okolních obcí.

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 1. Obecné posouzení charakteristiky školy 1.1. Popis školy Základní škola je umístěna v okrajové části města. Dvě samostatné školní budovy jsou vzdáleny asi 700

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 / 2008 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Pracovníci školy str.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 / 2014 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a žáků str. 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více