Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 / 2013

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Počty tříd a počty ţáků str Personální zabezpečení činnosti školy str Pedagogická činnost školy str Školní preventivní strategie str Školní projekty a zapojení školy do projektových aktivit dalších institucí str Mimoškolní činnost, školní akce a spolupráce školy s dalšími subjekty str Další vzdělávání zaměstnanců str Prezentace školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a dalších kontrolách organizace str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odborovou organizací str Údaje o hospodaření školy v roce 2011 str. 32 Seznam zkratek str. 35 Příloha: Výsledky testování školy str. 36

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa: Základní škola, Jarní 400, Orlová-Poruba Zřizovatel: Město Orlová Ředitelka školy: Mgr. Věra Vrlíková Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada zaloţena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: IZO: ZŠ: ŠD: Součásti školy: Název součásti Základní škola Základní škola speciální Pomocná škola Školní druţina Adresa Jarní 400, Orlová-Poruba Slezská 200, Orlová-Poruba Polní 963, Orlová - Lutyně Polní 963, Orlová - Lutyně Polní 963, Orlová - Lutyně Jarní 400, Orlová-Poruba Polní 963, Orlová - Lutyně Vzdělávací programy ŠVP ZV Škola-strom ţivota Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP ZV LMP Učíme se pro ţivot ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot I ( pro ţáky s SMP ) ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot II ( pro ţáky s TMP a více vadami ) Č.j /97-22, Pomocná škola Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j /

4 Dne byla sloučena původně samostatná Základní škola, Polní 963, Orlová- Lutyně, okres Karviná, příspěvková organizace se Základní školou Jarní 400 Orlová- Poruba okres Karviná, příspěvková organizace. Základní škola na adrese Polní 963 Orlová-Lutyně následně k datu zanikla. K původním dvěma pracovištím tak přibylo v organizaci třetí, ve kterém se ţáci učí podle RVP LMP Učíme se pro ţivot, ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot I ( pro ţáky s SMP ), ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot II ( pro ţáky s TMP a více vadami ) a podle dobíhajících programů pro pomocnou školu a rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Pro přehlednost jsou v celé výroční zprávě pouţity pro jednotlivé součásti tyto názvy: Základní škola Základní škola praktická, třídy praktické ( neoficiální název pro Základní školu, kde se vyučuje podle RVP s dodatkem LMP ) Základní škola speciální, třídy speciální ( ţáci se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením ). Ředitelství školy sídlilo na adrese Jarní 400, Orlová-Poruba. Ve stejné budově se učili ţáci 2. stupně základní školy a byla zde umístěna výdejna stravy. Ţáci 1. stupně základní školy a děti třídy přípravné se učili v budově na adrese Slezská 200 Orlová-Poruba, vzdálené od ředitelství asi 700 metrů. Na této adrese pracovalo také jedno oddělení školní druţiny. Nové pracoviště na adrese Polní 963 Orlová-Lutyně se specializuje na výuku lehce, středně těţce a těţce mentálně postiţených ţáků a ţáků s kombinovaným zdravotním postiţením. Tyto děti se učí ve třídách se sníţeným počtem ţáků a podle upraveného školního vzdělávacího programu. V tomto školním roce jsme měli šest tříd praktických a tři třídy speciální. Pracovalo tu jedno oddělení školní druţiny. Budova je umístěná v centru města a dostupná autobusovou dopravou ( cesta pěšky trvá od ředitelství asi 40 minut ). Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou a učebními pomůckami je standardní. Školní budovy na adrese Jarní 400 a Slezská 200 mají ve všech třídách počítač s připojením k internetu, dataprojektor a interaktivní tabuli nebo elektricky stahované promítací plátno. Ţáci v těchto budovách vyuţívají dvě odborné počítačové učebny, pracovnu přírodovědných předmětů s rozvodem vody, elektřiny a plynu, jazykovou učebnu, cvičnou kuchyni, školní dílnu a dvě malé tělocvičny. K dispozici mají i multifunkční školní hřiště v areálu budovy Jarní 400 a zpevněnou asfaltovou plochu bez tělovýchovného vybavení u budovy Slezská 200. V nově sloučené škole na adrese Polní 963 se začalo učit v roce Byla postavena pro potřeby zdravotně postiţených ţáků a má bezbariérový přístup do části přízemí. Bohuţel se tato budova dlouhodobě nedostatečně opravovala a udrţovala, takţe je ve špatném technickém stavu. Neudrţovaný a neopravovaný je i rozlehlý areál školy, takţe je v současné době pro potřeby ţáků v podstatě nepouţitelný. Budova školy byla postavena pro několikanásobně větší počet ţáků, je v ní mnoho místností v současnosti vyuţívaných jako kanceláře, kabinety, sklady a několik místností nevyuţívaných. Ve škole jsou dvě počítačové učebny ( z toho jedna s dataprojektorem a interaktivní tabulí ), dvě nově vybavené školní dílny, cvičná kuchyňka, odborná učebna dívčích pracovních činností, hudebna, učebna výtvarné výchovy, několik rehabilitačních místností a speciální rehabilitační místnost pro těţce mentálně postiţené ţáky

5 tzv.snoezelen. Ţáci mají k dispozici prostornou tělocvičnu. Výdejnu stravy s rozlehlou jídelnou vyuţívá pouze velmi malé procento ţáků. Sloučení obou základních škol proběhlo bez zásadních problémů, pro ţáky a zaměstnance se zatím nic podstatného nezměnilo. Zůstali v původních prostorách, bez větších organizačních i personálních změn. Nejvíce změn bylo uskutečněno v oblasti administrativní, ekonomické a majetkové. Museli jsme přepracovat většinu vnitřních předpisů organizace, sjednotit pravidla odměňování, čerpání finančních prostředků z fondu FKSP, celá škola je jedním ekonomickým subjektem se společným příspěvkem zřizovatele, společným rozpočtem přímých nákladů a ONIV a společným hospodařením.

6 2. Počty tříd a ţáků 2.1. Základní škola Základní škola je plně organizovaná, s jednou třídou v kaţdém ročníku. Z důvodu malého průměrného počtu ţáků na třídu byla v tomto školním roce spojena 3. a 5. třída. Ve škole pracovala i jedna třída přípravná pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Počty ţáků a tříd k datu a : stupeň: počet tříd počet ţáků k počet ţáků k přípravná třída celkem ZŠ V naší spádové oblasti tj. v Orlové Porubě a v okrajových částech obcí Rychvald a Petřvald, odkud do naší školy v tomto školním roce docházelo asi 14 % ţáků, se potýkáme se značnou migrací obyvatel a jsou zde dlouhodobě provozovány i 3 ubytovny. Rodiny, které v nich ţijí, se často stěhují a mají velmi nízký sociální a vzdělanostní statut. Z této skutečnosti vyplývají závaţné komplikace jak s pravidelnou povinnou školní docházkou našich ţáků, tak i s jejich znalostmi a dovednostmi. Z těchto důvodů máme také problémy se spoluprací s rodiči, s motivací ţáků k lepším výsledkům, často se setkáváme i s naprostou ignorací poţadavků školy. Snaţíme se úzce spolupracovat s OSPODem a s kurátory pro děti a mládeţ, mnohdy ale naše snaha nepřináší potřebné výsledky. V základní škole pomáhali pedagogům se vzděláváním a výchovou tři asistenti pedagoga pro ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Základní škola praktická Šest tříd praktických, ve kterých se učili ţáci s diagnostikovaným lehkým mentálním postiţením, pracovalo na adrese Polní 963, Orlová-Lutyně. Pedagogům pomáhala jedna asistentka pro ţákyni s těţkým tělesným postiţením a jedna asistentka pro ţáky sociálně znevýhodněné. stupeň: počet tříd počet ţáků k počet ţáků k celkem ZŠ Základní škola speciální Tři třídy speciální pracovaly na adrese Polní 963, Orlová-Lutyně. Vzdělávalo se v nich 18 ţáků středně a těţce mentálně postiţených. S pedagogy zde pracovaly také tři asistentky pro ţáky tělesně postiţené. počet tříd počet ţáků k počet ţáků k

7 2.4. Školní druţina Ve škole pracovala celkem 2 oddělení školní druţiny. V ŠD základní školy bylo k datu zapsáno 18 ţáků, jejich počet se během školního roku postupně sniţoval, v červnu 2013 uţ bylo zapsaných ţáků pouze 10. Do ŠD na adrese Polní 963, Orlová-Lutyně docházel po celý školní rok maximálně moţný počet tj. 14 ţáků Školní klub není zřízen.

8 3. Personální zabezpečení činnosti školy k datu Pedagogičtí zaměstnanci Základní škola ( včetně přípravné třídy ) Fyzický počet pedagogických zaměstnanců: 13 učitelů 1 vychovatelka ve ŠD 1 asistentka pedagoga pro děti a ţáky zdravotně postiţené 3 asistenti pedagoga pro děti a ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 18 pedagogických zaměstnanců celkem Přepočtený počet zaměstnanců: 17,41 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce Základní škola praktická a speciální Fyzický počet pedagogických zaměstnanců: Na začátku školního roku jsme měli ve stavu zaměstnanců 2 pracující důchodce, jeden byl od července 2012 ve výpovědní lhůtě a protoţe onemocněl, nebylo moţné jeho odchod ze školy k datu 31. srpna 2012 realizovat. Na začátku školního roku pak došlo k organizační změně, jejímţ důsledkem bylo sníţení počtu tříd a zaměstnanců. Do 30. listopadu 2012 byl proto ve výpovědní lhůtě druhý pracující důchodce. Od prosince 2012 ve škole pracoval na zkrácený úvazek nový zaměstnanec v přepočteném počtu a ve věkové struktuře zaměstnanců je započítán zaměstnanec nový. 13 učitelů 1 vychovatelka ve ŠD 4 asistenti pedagoga pro ţáky tělesně postiţené 1 asistentka pro děti a ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 19 pedagogických zaměstnanců celkem Přepočtený počet zaměstnanců: 18,18 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce

9 Kvalifikovanost pedagogického sboru základní škola 11 učitelů bylo plně kvalifikovaných. 1 nekvalifikovaná učitelka (středoškolské pedagogické vzdělání) pracovala v 1. třídě. 1 nekvalifikovaná učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské. V letošním školním roce měla zkrácený pracovní úvazek a jako další pracovní poměr vykonávala práci účetní. 3 asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí byli kvalifikovaní. 1 asistentka pro zdravotně postiţeného ţáka byla kvalifikovaná základní škola praktická a speciální 12 učitelů je pro svou práci plně kvalifikovaných 9 z nich má vystudovanou speciální pedagogiku v magisterském a 3 v bakalářském programu. 1 pedagog ( zkrácený úvazek ) nebyl kvalifikovaný pro práci s mentálně postiţenými ţáky. Všichni asistenti pedagoga jsou pro svoji práci kvalifikovaní školní druţina Obě paní vychovatelky jsou pro práci ve školní druţině kvalifikované Provozní zaměstnanci organizace Fyzický počet zaměstnanců 2 školnice ( včetně prací údrţbářských a úklidových ) 5 uklízeček 2 THP 1 účetní 10 provozních zaměstnanců celkem Přepočtený počet zaměstnanců 7,03 8 provozních zaměstnankyň bylo zaměstnáno na částečný pracovní úvazek.

10 4.1. Učební dokumenty 4. Pedagogická činnost školy Výuka ţáků základní školy probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Škola-strom ţivota. Výuka ţáků přípravné třídy probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Výuka ţáků praktických tříd probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZV LMP Učíme se pro ţivot. Výuka ţáků ve třídách speciálních probíhala podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Učíme se pro ţivot ( pro ţáky se SMP, TMP a více vadami ) a podle dobíhajících programů Pomocná škola a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 4.2. Nově přijatí ţáci Ve školním roce 2012 / 2013 nastoupilo do 1. třídy ZŠ celkem 16 ţáků. V přípravné třídě se na konci září 2012 vzdělávalo 11 dětí, v průběhu školního roku jsme zde vzdělávali celkem 13 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Do 1. třídy praktické nastoupili 3 ţáci a do 1. třídy speciální nenastoupil ţádný ţák Ţáci vycházející a přestupující základní škola V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 8 ţáků 9.třídy 1 ţák 8.třídy 1 ţák 7.třídy celkem 10 ţáků Všichni ţáci si podali přihlášku ke studiu na vybraném odborném učilišti a v přijímacím řízení byli úspěšní. Přehled umístění vycházejících ţáků: střední školy + učební obory s maturitou odborná učiliště chlapci děvčata chlapci děvčata V souvislosti se zrušením 2. stupně naší základní školy přestupuje k datu 1. září 2013 celkem 49 ţáků třídy na základní školy v Orlové a blízkém okolí.

11 třídy praktické a speciální V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 12 ţáků 9.třídy 1 ţák 8.třídy 1 ţák 7.třídy 1 ţák ZŠS celkem 15 ţáků Zákonní zástupci dvou ţáků, kteří uţ splnili 9 roků povinné školní docházky, poţádali o povolení pokračovat v základním vzdělávání a bylo jim vyhověno. Přehled umístění vycházejících ţáků: odborná učiliště ve vzdělávání nepokračuje chlapci děvčata chlapci děvčata ( z toho 1 ZŠS ) Testování znalostí a dovedností ţáků Výsledky Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků ţáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy za rok 2012 / 2013 přikládám jako přílohu Výroční zprávy Výuka cizích jazyků Podle ŠVP ZV Škola-strom ţivota vyučujeme anglický jazyk v 1. a 2. třídě běţné ZŠ s časovou dotací jedné hodiny za týden. Od 3. třídy se děti učí angličtinu 3 hodiny za týden. Učitelé na 1. stupni nejsou na výuku anglického jazyka aprobovaní, prošli ale řadou jazykových a metodických kurzů. Na 2. stupni byla výuka angličtiny 100% aprobovaná. Jako volitelný předmět dlouhodobě vyučujeme v 7. aţ 9. třídě druhý cizí jazyk. Z důvodu malých počtů ţáků ve třídách vyučujeme pouze ten cizí jazyk, o který je větší zájem. V naší škole je to uţ několik roků jazyk ruský jeho dvouhodinová časová dotace je zabezpečena disponibilními hodinami. Je vyučován 100% aprobovaně. V praktických třídách se ţáci učí od 6. třídy základy anglické konverzace s časovou dotací jedné hodiny za týden. Výuka je neaprobovaná Výuka informatiky, vyuţívání počítačových učeben V kaţdé z obou školních budov ZŠ je vybudovaná jedna učebna vybavená ţákovskými počítači, dataprojektorem a tiskárnou. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Na 1. stupni mají ţáci k dispozici 6 starších PC, na 2. stupni jsme za finanční prostředky z dotace EU peníze školám zakoupili 18 repasovaných ţákovských PC včetně nových plochých monitorů a nezbytného příslušenství. Obě počítačové třídy jsou plně vyuţívané. Maximálně vyuţité je počítačové i softwarové vybavení jednotlivých kmenových tříd, které škola získala v rámci projektu Dejte nám šanci poznat svět II. Tento projekt organizačně i finančně zabezpečovalo Město Orlová v roce 2011.

12 Výuka informatiky je podle našeho ŠVP realizovaná od 5. třídy s časovou dotací 1 hodiny za týden. Početnější třídy jsme pro zvýšení efektivity dělili podle výsledků úvodních testů napůl a informatiku v rozvrhu kombinovali s dělenou hodinou angličtiny. Finančně jsme tyto dělené hodiny zabezpečovali z projektu EU peníze školám. Ve třídách praktických je informatika zařazená jako samostatný předmět od 4. třídy, ve třídách speciálních od 5. třídy. Ţáci mají k dispozici 1 počítačovou učebnu se starším vybavením a 1 počítačovou učebnu nově vybavenou. Ve školní budově je k dispozici pouze 1 dataprojektor a 1 interaktivní tabule, během školního roku se učitelé na interních školeních učili tuto techniku pouţívat Výuka volitelných předmětů V letošním školním roce jsme jako volitelné předměty vyučovali: 6. třída: informatika přírodovědné praktikum 7. třída informatika ruský jazyk 8. třída informatika ruský jazyk společenskovědní seminář přírodovědné praktikum 9. třída ruský jazyk společenskovědní seminář přírodovědné praktikum Druhý cizí jazyk vyučujeme s dvouhodinovou týdenní dotací, ostatní volitelné předměty s dotací hodinovou Environmentální vzdělávání Témata environmentálního vzdělávání V organizaci působily 2 koordinátorky environmentálního vzdělávání. Zpracovaly roční plán práce, zajišťovaly, kontrolovaly a vyhodnocovaly jednotlivé aktivity. V souladu s našimi školními vzdělávacími programy se věnujeme těmto tématům: základní podmínky ţivota ekosystémy lidské aktivity, které mají vliv na ţivotní prostředí vztah člověka k ţivotnímu prostředí a jeho ochrana Jednotlivá témata se prolínají všemi vyučovacími předměty.

13 Hurá do přírody II V termínu dubna 2013 jsme realizovali pro 40 ţáků ( v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ) školu v přírodě s názvem Hurá do přírody II. Ţáci se rekreovali na Visalajích v CHKO Beskydy. Jejich výuka byla zaměřena na pochopení vztahů v přírodě a na poznání významu odpovědnosti za stav ţivotního prostředí. Akce byla z 90% dotovaná Státním fondem ţivotního prostředí ČR průběţné plnění úkolů environmentálního vzdělávání Celý školní rok byl zaměřen na plnění těchto úkolů: poznávání okolního prostředí a regionu, ve kterém ţijeme základní znalosti ze zákonitostí biosféry, vztahy člověka a ţivotního prostředí spoluúčast ţáků na ekologizaci školy i vlastních domácností, odpovědnost za své jednání vůči ţivotnímu prostředí ( šetření elektrickou energií, vodou, šetrné zacházení s učebnicemi, pomůckami a inventářem školy, výzdoba tříd a chodeb, třídění odpadu PET láhve, víčka, sklo, papír, plasty, nefunkční elektrospotřebiče ) květinová výzdoba školy, péče o zeleň a pořádek v areálu školy účast na výstavách a akcích pořádaných jinými subjekty ( Výstava spolkové a klubové činnosti, Den Země, Dny města Orlové ) vytváření hierarchie ţivotních hodnot a zdravého ţivotního stylu ( ohleduplnost a spolupráce, respektování práv druhých osob, slušnost ve vzájemných vztazích ) projektový den Země je jen jedna předcházení mimořádným událostem projekt HASÍK, přednášky Městské policie Především na 1. stupni základní školy a ve třídách praktických a speciálních je výuka doplněna řadou vycházek, návštěvou přírodovědného oddělení DDM Orlová, návštěvou ZOO Ostrava a dalšími aktivitami. Ve školních budovách máme umístěné koše na separovaný odpad a během školního roku proběhly sběrové akce odpadových surovin integrovaní ţáci k datu / V ZŠ integrujeme ţáky se specifickými poruchami učení ( dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií ). Diagnostiku ţáků, kontrolní vyšetření a konzultační a poradenskou činnost pro nás zajišťuje PPP Orlová. Skupinová reedukace specifických poruch učení v časové dotaci 1 hodiny za týden pro kaţdé dítě byla zabezpečena zvlášť na 1. a 2. stupni školy. Ročník Počty integrovaných ţáků k datu / /0 2. 0/0 3. 0/0 4. 2/2 5. 1/1 6. 4/3 7. 1/1 8. 3/3 9. 1/1 Celkem 12/11

14 přípravná třída V letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 13 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. S velkou většinou rodičů byla spolupráce bezproblémová, malá část rodičů byla při přípravě svých dětí na školu benevolentní a nedůsledná a své děti neposílala do přípravné třídy pravidelně. Paní učitelce pomáhala při vzdělávání a výchově dětí v této třídě asistentka pedagoga v rozsahu 2 hodiny za týden. Paní učitelka pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsah vzdělávání je uspořádán do měsíčních bloků: Já a moje třída Barevný podzim Vše kolem nás Pohádkové Vánoce Vláda zimní královny Lidé kolem nás Příroda se probouzí Jaro Květen měsíc lásky Loučíme se s přípravkou Kaţdý blok činností zahrnoval aktivity, které rozvíjejí motorické a řečové dovednosti, matematické představy, rozumovou a mravní výchovu. Děti během celého roku získávaly základní poznatky o pravidlech společenského chování, učily se spolupracovat, komunikovat, překonávat počáteční neúspěchy. Velkým problémem je u těchto dětí motorický neklid, nesoustředěnost, nedostatek sebevědomí a ctiţádostivosti a častá masivní řečová vada. Kaţdé dítě zařazené do přípravné třídy má svůj Individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Na závěr školního roku zpracovává paní učitelka pro kaţdé dítě Zprávu o průběhu předškolní přípravy Účast a výsledky v soutěţích Základní škola Vědomostní soutěţe a olympiády, prezentace v časopisech Vědomostní soutěţe a olympiády Matematická soutěţ: KLOKAN účast ţáků třídy Školní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda 11 ţáků z tř. Okresní kolo Pythagoriády 3 ţáci 6. třídy, 1 ţák umístění místo ZOO Ostrava soutěţ mladých zoologů téma brouci 2 druţstva třídy Velká cena ZOO soutěţ na téma savci Austrálie

15 Prezentace v časopisech R a R An English Magazíne For You téma Europe is my home - 2 výherci, 2. místo + ocenění za účast Soutěţ časopisu R + R 29 ţáků procvičování a prohlubování znalostí z AJ, 1 ţák oceněn Výtvarné soutěţe Den v zoologické zahradě odeslány 3 práce Svět dětské duše Svět pod lupou tř., 7. tř. ocenění 3. třída Soutěţ o nejoriginálnější jarní klobouk ocenění DKMO Malování zastávek celoměstská akce Sportovní soutěţe Plavecká soutěţ měst 21. ročník - 9 ţáků z 2. stupně Městské kolo v nohejbalu 4 ţáci 8. a 9. třídy Městské kolo ve střelbě 13 ţáků z 2. stupně a 4 ţáci z 1. stupně, nejlepší umístění - 5. místo v kategorii nejmladší chlapci Městské kolo v halové kopané starších ţáků druţstvo ţáků 2. stupně Městské kolo ve florbalu (starší hoši) Běh 3. května 16 ţáků třídy Školní kolo soutěţ mladých cyklistů ( třída, zájemci) Městské kolo soutěţe mladých cyklistů Městské kolo v minikopané tým starších ţáků, 3. místo Minifotbalový turnaj O Pohár starosty města Rychvaldu 2. místo Evropské hry bez hranic třída Základní škola praktická Výtvarné soutěţe O nejkrásnější jarní klobouk (DKMO) 1. místo v kategorii Dětská Sportovní soutěţe Lehkoatletický čtyřboj ţáků ZŠ praktických školní kolo Lehkoatletický čtyřboj ţáků ZŠ praktických okresní kolo - 3. místo, 1 ţákyně absolutní vítězka okresního kola Lehkoatletický čtyřboj ţáků ZŠ praktických oblastní kolo - 3. místo ve skoku dalekém Po škole v pohybu SZÚ, ţáci ZŠP (dle zájmu)

16 4.12. Školní druţina Ve školním roce 2012 / 2013 pracovala dvě oddělení školní druţiny, jedno na adrese Slezská 200 a druhé na adrese Polní 963. Bylo v nich celkem zapsáno 31 ţáků. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanými vychovatelkami. Práce ve školní druţině základní školy probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro školní druţinu Strom ţivota aneb poznáváme sami sebe. Práce ve školní druţině na adrese Polní 963 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro školní druţinu Učíme se pro ţivot Školní druţina při základní škole Činnosti ve ŠD byly realizovány nejen v prostorách druţiny, ale také v učebně PC, tělocvičně, kuchyňce, na školním hřišti a při vycházkách. Všechny činnosti probíhaly formou zájmových, odpočinkových a rekreačních činností. Během školního roku se děti ŠD zúčastňovaly akcí v DDM v Orlové a v městské knihovně. Děti přispěly svými výrobky na školní výstavy zaměřené na Vánoce a Velikonoce Školní druţina při základní škole praktické a speciální V letošním školním roce navštěvovalo ŠD 14 dětí rozdílného věku a intelektu. K pohodě ve školní druţině napomáhala dobrá kaţdodenní komunikace mezi vychovatelkou a rodiči. Týdenní skladba aktivit byla připravena tak, aby činnosti byly různorodé a pro děti zajímavé a přínosné. Při pěkném počasí děti trávily odpoledne na vycházkách nebo na školní zahradě. ŠD dlouhodobě spolupracuje s DDM v Orlové, děti se zúčastnily i společného soutěţního odpoledne s ostatními ŠD města Orlové Společné aktivity obou ŠD Během školního roku proběhlo 7 společných akcí obou školních druţin: 2 soutěţní odpoledne v Městské knihovně Podzimní tvoření z přírodnin Vánoční tvoření v DDM Paraplíčko ( v DDM ) Karneval Ţivé pexeso Činnost obou školních druţin byla bezproblémová.

17 5.1. Školní preventivní strategie 5. Školní preventivní strategie je základním dokumentem pro práci školy v oblasti prevence. Vymezuje cíle, obsah a metody práce, cílovou populaci, navrhuje způsob realizace jednotlivých úkolů, volnočasové aktivity, spolupráci s ostatními organizacemi, spolupráci učitelů, vzdělávání učitelů, pravidla školy při řešení přestupků, hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity a prezentaci programu na veřejnosti Hlavní cíle 1. Sledování záškoláctví, sniţování absence ţáků 2. Zvýšit zapojení rodičů do školního ţivota 3. Pokračovat v nabídkách mimoškolní činnosti v oblasti zájmových krouţků, rozšířit nabídku v oblasti sportu 4. Prevence experimentování s návykovými látkami ( formou besed ) 5. Pokračovat ve spolupráci s druţební polskou školou v Radlině 6. Zapojovat ţáky do různých soutěţí Úkoly dlouhodobé spolupráce školy s rodiči sníţení počtu neomluvených hodin a prevence záškoláctví prevence škodlivosti kouření, poţívání alkoholu, experimentování s drogou, rizikového chování, organizování závadových part, gamblerství, extremismu zaměření na komunikaci a vztahy ve třídě, na sniţování projevů agresivity dětí Úkoly střednědobé spolupráce s psychology a speciálními pedagogy besedy s kurátory prevence kouření spolupráce se střediskem Spirála programy o šikaně, kouření, drogové problematice apod. pro děti 1. a 2. stupně právní vědomí, zdravotní přednáška pro dívky spolupráce s druţební školou v polském Radlině spolupráce s rodiči třídní schůzky, konzultační hodiny, vánoční besídka pro rodiče, besídky ke Dni matek, ukázkové hodiny výchovné komise s rodiči problémových ţáků spolupráce učitelů + asistentů pedagoga DVPP setkávání školních metodiků prevence s oblastním metodikem prevence Úkoly krátkodobé informace o aktuálním stavu prevence na třídních schůzkách aktualizace informační nástěnky příspěvky na školní www stránky prezentace úspěchů školy v Orlovských novinách prevence v jednotlivých předmětech mimoškolní akce zaměřit na prevenci sociálně-patologických jevů

18 5.2. Minimální preventivní program Tento dokument konkretizuje úkoly pro daný školní rok. Jeho cílem je: Podporovat zdravý ţivotní styl Rozvíjet pozitivní klima školy a tříd Rozvíjet spolupráci s rodiči ţáků Sniţovat absenci a záškoláctví Zvýšit zapojení ţáků do mimoškolních aktivit Pomoci vycházejícím ţákům při jejich realizaci v dalším vzdělávání Dokument zpracovává jednotlivé akce pro ţáky, rodiče i učitele a popisuje formy spolupráce mezi všemi zúčastněnými subjekty Hodnocení plnění MPP v ZŠ Ţáci mají dostatečné mnoţství informací o zdravém i problematickém ţivotním stylu. Záleţí jen na nich, zda se dokáţou ubránit negativním vlivům prostředí, které je obklopuje. Všichni zaměstnanci školy se snaţí budovat pozitivní vztahy mezi ţáky. Snaţíme se je naučit spolupráci, toleranci a respektu druhých. Pokud docházelo k závaţným a opakovaným přestupkům, hlásila metodička primární prevence situaci elektronicky do Systému včasné intervence, který je v Orlové vybudován. S rodiči problémových ţáků se snaţíme spolupracovat během celého školního roku. Pokud se návštěvám školy dlouhodobě vyhýbají nebo neplní dohodnuté výchovné postupy, zveme je na jednání výchovné komise, posíláme hlášení na OSPOD, spolupracujeme s Městskou policií. Ve školním roce 2012 / 2013 jednala výchovná komise s rodiči 16 ţáků. Hlavními důvody byla neomluvená absence, ignorace poţadavků školy, nevhodné chování a vulgární vyjadřování. Značná absence některých ţáků je závaţným problémem, který se snaţíme dlouhodobě řešit. Graf průměrného počtu omluvené a neomluvené absence za poslední 4 školní roky ukazuje, ţe se počet hodin omluvené absence kaţdý rok výrazně zvyšuje ve 2. pololetí. Neomluvené hodiny jsou záleţitostí několika málo ţáků, legislativa je vůči jejich rodičům téměř bezmocná a ţáky lze jen velmi těţko přinutit k pravidelnému plnění povinností. Omluvené hodiny pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2.pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 2009 / / / / 2013 Řada1

19 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2.pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Neomluvené hodiny Řada / / / / 2013 Zájem našich ţáků o pravidelné mimoškolní aktivity stále klesá. I kdyţ naše děti bydlí v lokalitě, kde je nabídka zájmové činnosti velmi omezená, nemají o krouţky, které jim škola zdarma nabízí, zájem. Pokud se do některého přihlásí, brzy je organizovaná činnost přestane bavit. Proto ve škole pracoval pouze Sportovní krouţek a Cvičení z matematiky, které ale bylo spíše doučováním těch dětí, které předmět nezvládaly. Ţákům jsme v ranních hodinách umoţňovaly volné ( ale kontrolované ) vyuţití školních počítačů Hodnocení plnění MPP v ZŠ praktické: Ve školním vzdělávacím programu školy je dostatečnou hodinovou dotací pamatováno na informace ţáků o zdravém ţivotním stylu a na prevenci negativních jevů. I tady jsou ale jedinci, kteří nerespektují pravidla, nechodí pravidelně do školy a dopouštějí se různých drobných přestupků. Jejich negativní chování jsme se snaţili nejprve řešit formou domluvy ţákovi, poté konzultací se zákonným zástupcem a pokud nenastala náprava, byli rodiče pozváni na jednání výchovné komise. Výchovných komisí se uskutečnilo celkem šest, z toho se na dvě rodiče nedostavili. Byly projednávané tyto přestupky: pozdě omlouvaná absence, neomluvená absence, skryté záškoláctví, lhaní, drzé chování, ubliţování, vyhroţování a slovní napadání spoluţáků a opakované drobné krádeţe. V případě, ţe rodiče výzvu k účasti na výchovné komisi ignorují, podáváme hlášení na OSPOD, případně Městské policii Orlová. Zásadním problémem je ve škole velmi vysoký počet hodin omluvené absence. I tady rodiče mnohdy zcela zbytečně nechávají své děti doma, počet omluvených hodin je ještě mnohem vyšší neţ v základní škole. ( V tabulce není započítaná absence ţáků speciálních tříd. Jsou to často děti tak moc nemocné, ţe by celkový přehled zkreslily ). ZŠ Jarní Ø OA / NeoA (v hodinách) ZŠ Polní Ø OA / NeoA (v hodinách) 1. pololetí 71,39 / 0,56 114,97 / 0,00 2. pololetí 80,29 / 4,49 142,92 / 2,54 OA omluvená absence, NeoA neomluvená absence Na pravidelnou docházku ţáků do školy se intenzivně zaměříme v příštím školním roce.

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 / 2011 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 / 2009 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 / 2006-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více