Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z innosti místních zájmových organizací Záv r kolního roku 1

2 Přijetí nejlepších žáků na konci školního roku na radnici města mělo slavnostní atmosféru. Vzpomínkou bude všem jedinečný zážitek, diplom, zápis v pamětní knize a drobné praktické dárky, které předal starosta města. Více uvnitř zpravodaje. Foto na titulní straně: Nejlepší žáci ZŠ a dívky účinkující při vítání občánků 2 Foto Ing. Vladimír Ryška

3 Slovo starosty Ve svém příspěvku bych se tentokrát v první části zmínil o problematice přijímání dětí do mateřské školy a dále bych vás chtěl informovat o investičních akcích, které byly, jsou a budou ještě do konce roku realizovány. Přijímání dětí do mateřské školy přineslo v letošním roce značné emoce a i na moji hlavu padala kritika, že město nic nedělá pro navýšení kapacity školky. Již před dvěma lety, když vedení města zjistilo, že přibývá narozených dětí, provedlo rekonstrukci budovy a navýšilo kapacitu o jednu třídu na 86 dětí. V loňském roce bylo na základě výjimky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje umístěno v MŠ 92 dětí. K zápisu přišlo v květnu tohoto roku 65 dětí. Po té probíhala další jednání s KHS o navýšení kapacity předškolního zařízení. Jednalo se i o otevření třídy v základní škole a také o rekonstrukci objektu bývalé Mateřské školy na Masarykově ulici, kde dnes působí Základní umělecká škola Oslavany Zbýšov, kterou navštěvuje 180 žáků. Byla zvažována i přístavba MŠ, kerá by si ovšem vyžádala asi 3 mil. Kč. Po velmi komplikovaných jednáních s KHS JmK jsme s ředitelkou MŠ dosáhli toho, že nám byla povolena výjimka a kapacita MŠ byla dočasně do , zvýšena na 101 dítě. Kapacita zařízení je tím pádem maximálně využita co se týká interieru školky, výdejny stravy i školní zahrady, protože na 1 dítě jsou dnes požadovány 4 m 2 venkovní plochy a rozšíření školní zahrady je nerealizovatelné. Nakonec bylo ve školce umístěno 38 dětí, které to nejvíce potřebovaly. Mateřská škola musela vzít zpět i 10 dětí, které by již měly navštěvovat základní školu, ale bylo doporučeno, aby ještě zůstaly v MŠ, protože školní výuku by nemusely zvládnout. Během prázdnin bude u MŠ vybudováno nákladem téměř 600 tis. Kč nové dětské hřiště. Tolik v kostce k problematice MŠ. Nyní bych se rád zmínil o investičních akcích. V současné době probíhá rekonstrukce vstupu do obřadní smuteční síně. Vyžádá si částku Kč. V současné době končí výběrové řízení na zhotovitele nového sběrného dvora odpadů, který bude realizován v objektu bývalého Svazarmu. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce čistírny odpadních vod, kterou pořídíme s dotací Státního fondu životního prostředí nákladem bezmála 60 mil. Kč. Na hřbitově byly vykáceny další stromy většinou břízy, které ohrožovaly návštěvníky hřbitova i pomníky. Následně byly vyfrézovány všechny pařezy, což jistě vylepšilo vzhled našeho hřbitova. Další akcí bude oprava schodů u Základní školy na ul. J. A. Komenského, u zdravotního střediska a na Sičku. Na Sičce je plánováno rozšíření komunikace u domu č. p , čímž se zvýší počet míst k parkování. V nejbližší době by měla být provedena oprava chodníku na Majrově od ul. J. A. Komenského k vile a na ul. J. A. Komenského od Jiráskovy ul. až k základní škole. Lepší vzhled a tepelnou izolaci radnice zajistí nová okna, 78 kusů oken bude vyměněno během srpna i ve fasádě ZŠ I. Během prázdnin by měla proběhnout i rekonstrukce topného systému v městském kulturním centru na Jiráskově ulici. Samostatným vytápěním objektu se ušetří nemalé finanční prostředky. Do školní jídelny byl nákladem 280 tis. Kč pořízen nový konvektomat na přípravu jídel. Průběžně jsou prováděny opravy bytového fondu města. Závěrem bych rád všem popřál pěkné prožití prázdninových dnů a načerpání nových sil do zbytku roku. Vratislav Široký 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 2. schůze Rady města Zbýšova připomínky pana K. k návrhu smlouvy na pronájem pozemku na Majrově písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,16 Kč program zasedání ZM dne doručené žádosti o přidělení obecních bytů informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok informaci starosty o vrácení půjčky Kč od KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. infomaci o zajištění LSPP v Ivančicích do Ö přijala opatření ke snížení dluhu na nájemném z bytů Ö schválila v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem obřadní smuteční síně ve Zbýšově č. p. 635 s Pohřební službou Rekviem Rosice p. Trávníček smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 320/1 o výměře 48 m 2 před kinem s Ing. T. Ludvou smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem provozu občerstvení v areálu na koupališti s Ing. T. Ludvou Ö projednala a schválila znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. vedení pro Paspol, Havířská ul. návrh obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Ö rozhodla o dodavateli akce Rekonstrukce a rozšíření VO na Dolině firmě DUR plus Zastávka z důvodu nejnižší nabídnuté ceny o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím a jednotlivcům na činnost v roce

5 Ö zamítla žádosti Obce Zastávky a Města Oslavan o uhrazení příspěvku na neinvestiční výdaje základní školy na žáky s trvalým pobytem ve Zbýšově Ö projednala a zamítla žádost p. J. H. o sloučení jí požadované změny ÚP města Zbýšova s již schválenými a projednávanými změnami USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání RM dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,16 Kč informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011 žádost pana I. I. o umožnění výcviku dravců na haldě a zamítavé stanovisko Honebního společenstva Zbýšov k uvedenému záměru obsah textu letáku šířeného ve čtvrti Padělky k záměru výstavby obchodního centra a benzinové čerpací stanice u silnice III. třídy při vjezdu do Zbýšova další podněty a připomínky členů ZM Ö projednalo a schválilo DRO č. 1/2011 prodeje pozemků pod garážemi ve čtvrti Padělky a na Jiráskově ul žadatelům pozemku parc. č. 1511/22 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. M. J., Zbýšov, 21 m 2 pozemku parc. č. 1511/23 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. T. T., Zbýšov, 21 m 2 pozemku parc. č. 1598/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. F., Zbýšov, 18 m 2 pozemku parc. č. 1598/56 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. Š., Babice u Rosic, 35 m 2 pozemku parc. č. 1598/60 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 25 m 2 pozemku parc. č. 1598/63 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. V., Zbýšov, 22 m 2 pozemku parc. č. 1598/78 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 20 m 2 pozemku parc. č. 1598/117 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. H., Zbýšov, 21 m 2 pozemku parc. č. 1598/104, 1598/159, 1598/160 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. H., Zbýšov, 21 m 2 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemků parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan 5

6 6 parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1319/12 o výměře 10 m 2 na Láně v k. ú. Zbýšov parc. č. 882/10 o výměře 10 m 2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. Ö pověřilo starostu V. Širokého zastupováním města na Valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne 15. dubna 2011 Ö projednalo bez připomínek návrh OZV pro pohyb psů ve městě USNESENÍ Z 4. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 3. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města , který činí ,63 Kč a o čerpání rozpočtu za 1. Q 2011 doručené žádosti o přidělení obecních bytů informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok o zamítnutí žádosti o dotaci Nadace ČEZ na veřejné hřiště o havárii kanalizace na Sičce a připravovaném přeložení potrubí informaci starosty o změně vedení Honebního společenstva Zbýšov po jeho valné hromadě informaci o dodávce nových hracích prvků do zahrady mateřské školy v ceně cca 600 tis. Kč, firmou Saternus, dětská hřiště s. r. o., Český Těšín a podmínkách dodávky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Objevujeme svět s Permoníčky problém nedostatku financí na mzdy nepedagogického personálu základní školy Ö zrušila usnesení RM 5/2/11/1, týkající se nájemného za užívání pozemku na Majrově Ö stanovila nájemné za pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan s platností od ve výši 20 Kč/m 2 a uzavření smlouvy s manž. K., Zbýšov

7 Ö schválila program zasedání ZM dne přihlášení M. K. do bytu matky na ul. J. A. Komenského v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska pro účely advokátní kanceláře s Mgr. Danou Leikepovou Strakovou a p. Hanou Rujbrovou k provozování kadeřnictví úhradu dlužného nájemného paní H. M. formou práce u čety VPP přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 Ö rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím na činnost v roce 2011 Ö projednala a schválila Smlouvu s E.On ČR o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C Ö přijala stanovisko k připomínkám Ing. Horáka ke změně ÚP města Zbýšova změna rozhodnutí ZM není opodstatněná Ö podporuje přestavbu části penzionu PAMIR na Centrum pro seniory s demencí a ve spolupráci s MěÚ Rosice bude řešit doplnění Komunitního plánu sociálních služeb o tento záměr majitele Ing. Macha převod Penzionu pro důchodce Majrov do majetku a správy města za určitých podmínek Ö stanoví s platností od cenu prodávaného palivového dřeva 300Kč/plm + DPH a poplatek za schránku v nově zřízeném kolumbáriu 200 Kč/rok od USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,84 Kč poděkování obyvatelů čtvrti Sička za opravu tamních komunikací, které vyjádřil M. Všetečka 7

8 Ö projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2010 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření města za rok 2010 v souladu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad Ö rozhodlo o doplnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region města Rosic o záměr Zřízení Domova pro seniory ve Zbýšově přestavbou stávajícího Penzionu Pamir ve čtvrti Padělky realizátor záměru Pamir spol. s.r.o., Padělky 381, Zbýšov Ö neschválilo změnu č. I územního plánu města Zbýšova Ö projednalo a schválilo prodeje pozemků pod garážemi žadatelům za cenu 300 Kč/m 2 prodej pozemku parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 19 m 2 žadateli panu L. H., Zbýšov prodej pozemku parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 33 m 2, žadatelům manž. P., Zbýšov prodej pozemku parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 25 m 2, žadateli panu A. P., Zbýšov prodej pozemku parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m 2, žadatelům manž. F., Zbýšov prodej a prodejní cenu pozemků parc. č. 1319/12 o výměře 10 m 2 na Láně v k. ú. Zbýšov prodej žadateli panu Ing. V. Ž. schválen za cenu 550 Kč/m 2 parc. č. 882/10 o výměře 10 m 2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan prodej žadatelce I. T., Zbýšov, schválen za cenu 550 Kč/m 2 Ö rozhodlo o poskytnutí příspěvku ZŠ Zbýšov, p. o., ve výši 200 tis. Kč na chybějící mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců školy požádat vedení ZŠ o předložení pracovních náplní správních zaměstnanců ZŠ radě města o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45 tis. Kč MO Junáku Zbýšov USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze 4. schůze Rady města Zbýšova doručené žádosti o přidělení obecních bytů 8

9 vyjádření p. A. N. k nabídce výměny bytu informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok informaci starosty o dopisu hejtmana Jihomoravského kraje k ohrožení rozsahu a standardu veřejné regionální železniční a tím i autobusové dopravy z důvodu snížení příspěvku státu informaci místostarosty o zápisu dětí do mateřské školy a o výsledku šetření školní inspekce v MŠ informaci o snaze vedení města zajistit ještě další třídu pro předškolní vzdělávání místních dětí informaci o nabídce odkoupení akcií Vodárenské akciové společnosti Ö schválila program zasedání ZM dne v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska pro účely kanceláře firmy Nábytek Zdeněk Kratochvíl, Zbýšov dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi Městem Zbýšovem a Svazkem vodovodů a kanalizací, Vodárnou Zbýšov, který mění odst. III takto: Cena nájmu za uvedené nemovitosti (ČOV a další ve smlouvě specifikované objekty technické vybavenosti a zastavěné plochy) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí Kč/rok bez DPH dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi Městem Zbýšovem a Svazkem vodovodů a kanalizací, Vodárnou Zbýšov, vztahující se k objektům technické vybavenosti a zastavěným plochám sloužícím k produkci pitné vody, se v odst. III mění dodatkem č. 1 takto: Dále si nájemce bude na své náklady hradit drobné opravy, každou do výše ,- Kč plus příslušná sazba DPH a veškeré prováděné revize v nebytových prostorách Ö doporučila rozšířit program jednání ZM dne o bod Úprava zadání změny č. 1 ÚP města Zbýšova. Ö rozhodla o dodavateli stavby Oprava vstupu do OSS, kerým je M. Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice termín realizace 6-7/2011 o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 o nákupu nakladače UNC v ceně Kč a doporučila prověřit možnosti poskytování služeb malou mechanizací občanům o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím na činnost v roce 2011 Památkové komoře měst a obcí ČR 1 tis. Kč, na Školní ligu v malé kopané 2 tis. Kč o úhradě opravy klempířských prvků na kostele sv. Martina do výše 200 tis. Kč o dočasném navýšení kapacity mateřské školy o tři děti 9

10 o restaurování nalezených desek s fotografiemi a daty občanů Zbýšova padlých v 1. světové válce USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje program 5. zasedání ZM profesní, ekonomické a finanční předpoklady a technické kvalifikační předpoklady dodavatele a hodnoticí kritéria pro výběr dodavatele akce Zřízení sběrného dvora na Majrově Ö neschvaluje rozšíření programu 5. zasedání ZM o bod Úprava zadání změny č. I ÚP města Zbýšova Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o přípravě investičních akcí oprava vstupu do OSS, modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově, hřiště v areálu MŠ, zřízení sběrného dvora na Majrově, oprava komunikací a parkoviště ve čtvrti Sička, opravy betonových schodů, zpevnění vozovky na Láně požadavek vedení MPŽ na zařazení záměru rozšíření trati úzkorozchodné železnice o úsek v délce cca 300 bm směrem k haldě do změn při aktualizaci ÚP města pozvání vedení MPŽ na předváděcí jízdy exponátů Muzea průmyslových železnic písemnou informaci vedení Nemocnice Ivančice o zrušení dětského oddělení ke dni informaci místostarosty o výsledku výběrového řízení na místo vedoucí školní jídelny (vybrána J. Nováková) a o výsledku školní inspekce v MŠ Zbýšov požadavek Mgr. Sovové na likvidaci suchých stromů ve školní zahradě a nahrazení topolů ve školní zahradě jinou, méně alergenní dřevinou žádost M. Švancarové o omezení provozu vozidel po cestě z Lánu Ö projednalo a schválilo záměr odkoupení nemovitostí parc. č. 907/1 o výměře 386 m 2, 907/2 o výměře 12 m 2, 911/3 o výměře 2673 m 2 včetně stavby č. p. 37 od rodiny S. dodatečné rozpočtové opatření č. 2/2011 Ö rozhodlo pokračovat v přípravě podkladů pro žádost o dotaci z JmK na akci Oprava kanalizace ve čtvrti Anenské 10

11 USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö schválila program zasedání ZM dne Ö vzala na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,02 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až květen 2011 informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok a průběhu již zahájených staveb zvýšení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání - příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy na období školního roku na 400 Kč na 1 dítě obsah zápisů z jednání školské rady dne a informaci starosty a tajemnice MěÚ o výsledku veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa referenta investiční výstavby a souhlasí s navázáním spolupráce na tomto úseku s Ing. arch. Miroslavem Hladíkem zamítnutí dotace MV a MF na obnovu vozového parku zásahové jednotky SDH Ö rozhodla o vrácení pozemků parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, ke dni městu, jelikož mezi vlastníkem a uživateli manžely K. nedošlo k dohodě o podmínkách pronájmu o provedení opravy chodníku směrem na Majrov a betonových schodů v ZŠ, u ZS, na Sičku, na Dolinu o zadání výroby nových dřevěných oken do průčelní fasády radnice o zakoupení nového konvektomatu do školní jídelny o poskytnutí, resp. neposkytnutí veřejné finanční podpory žadatelům na činnost v roce 2011 Ö souhlasí s využitím části parc. č. PK 2800 ve čtvrti Anenské k umístění včelích úlů manž. N. Ö schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Zbýšov, okres Brno-venkov, Zbýšov, Školní 412, která se týká zvýšení 11

12 12 nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole z 86 na 101 s účinností od Ö ukládá starostovi města Zbýšova podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství Ö zamítla nabídku firmy F. R. Z. reklamní agentura Brno na vydání publikace o Zbýšovu USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,02 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až květen 2011 informaci starosty o přípravě investičních akcí oprava vstupu do OSS, zřízení sběrného dvora na Majrově, opravy betonových schodů, opravy chodníků, výměna oken ve fasádě radnice a části oken ZŠ I termín mimořádného zasedání ZM od 17 hodin Ö projednalo a schválilo dodatečné rozpočtové opatření č. 3/2011 znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. vedení pro Paspol, Havířská ul. a výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene Kč + DPH záměr výměny pozemků na Majrově parc. č 2897/2 a 2923/1 a 2923/2 o výměře m 2 za část lesního pozemku na Dolině Ö rozhodlo přizvat na zasedání ZM dne investora záměru výstavby obchodního centra ve Zbýšově, příp. jím přizvané odborníky, k vysvětlení záležitostí kolem této akce o ceně za odkoupení nemovitostí nabízených rodinou S. pozemků parc. č. 907/1 o výměře 386 m 2, 907/2 o výměře 12 m 2, 911/3 o výměře 2673 m 2 včetně stavby č. p. 37, do vlastnictví města - 1 mil Kč Ö zamítlo prodej obecní cesty za řadovým rodinným domem rodiny S. na ul. 9. května záměr prodeje části obecní parcely č. 201/1 o výměře cca 40 m 2, sousedící s garáží naproti budově ZŠ na ul. J. A. Komenského

13 USNESENÍ ZE 7. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö rozhodla o zadání zakázky Výměna části oken v budově Základní školy na ul. J. A Komenského 473 firmě Ivaplast Ivančice vzala na vědomí Koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji od do Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Dne 30. května osvědčili svoji připravenost členové místní jednotky SDH. V parku před radnicí bojovali netradičně s rojem včel. Vysoko v korunách stromů zasahoval Jiří Matoušek. 13

14 MĚSTO ZBÝŠOV Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Zbýšova se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, kromě prostor vymezených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem b) na veřejných prostranstvích v obci, kromě prostor vymezených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů c) platí přísný zákaz vstupu psů na oplocené dětské hřiště, koupaliště, školní zahrady a hřbitov 2. Délka vodítka nebo výcvik psa musí umožňovat ovladatelnost psa tak, aby neohrožoval zdraví nebo majetek osob nebo je jinak neobtěžoval. 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2). Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory uvedené v příloze č. 1 OZV 2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze s náhubkem a pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 1) 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 14

15 Čl. 3 Povinnosti majitele psa 1. Majitel psa odpovídá za odstranění exkrementů, které po sobě pes na veřejném prostranství zanechal. 2. Majitel odpovídá za označení psa registrační známkou, která je vydána MěÚ Zbýšov při vzniku poplatkové povinnosti. 3. Držitel psa je povinen učinit opatření k zamezení úniku psa na veřejné prostranství. Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. MUDr. František Ševčík místostarosta Vratislav Široký starosta Příloha k Obecně závazné vyhlášce Města Zbýšova č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Výčet prostor ve městě Zbýšově, na nichž je možný volný pohyb psů podle č. 2 OZV č. 2/2011 l) Na Výhoně od rodinného domku pana Fialy č. p. 160 až po ČOV 2) Od objektu regulační stanice plynu na Oslavanské ulice směrem k vodárně po bývalou vlečku a na tělese této vlečky až ke čtvrti Anenská 3) V prostoru bývalé vlečky od haldy přes Malý díl, dále za Hornickým domem až po rodinné domky v ulici Na Láně 4) Na Majrově směrem ke garážím a kolem Penzionu pro důchodce po začátek pole u rodinného domu pana Píše č. p. 302 a za koupalištěm 5) Kolem koupaliště ke škvárovému hřišti TJ Baník Zbýšov a dále kolem stadionu až po ulici Sportovní 6) Za garážemi na Padělcích až k lesu Skříňka 7) Za provozovnou Šikotexu až po silnici Zbýšov - Babice 15

16 16 Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavansko o. s., pobočka Zbýšov Osmý květen vybrali členové Vlastivědné společnosti ve Zbýšově k uspořádání dálkového pochodu Putování hornickým krajem. Den byl pro pěší túru jako stvořený, nepršelo, nebylo horko. Ráno se na startu u Městského kulturního centra Zbýšov sešlo 31 turistů, z toho 4 cyklisté. Nejmladší startující byl jedenáctiletý Jan Šustek ze Zbýšova, nejstarší pan Miroslav Šustr z Padochova 74 let, z nejvzdálenějšího místa přijela občanka z Brna paní Simona Vondráčková a nejpočetnější čtyřčlenné seskupení představovala rodina pana Kamila Novotného. Tito turisté byli po skončení putování odměněni keramickými dárečky, všichni startující dostali upomínkové listy a medaile. Zbýšov jako pořádající město se, bohužel, nemůže pochlubit největším počtem místních účastníků. Přijeli však Brňané, Padochováci, Oslavaňáci, Rosičáci, Zakřaňáci, Ivančičtí, Tetčičtí a z Kratochvilky. Čest našeho města zachraňovala skupinka turistek, jejichž vedoucí je paní Zdeňka Vejvodová. S ní přišly paní Vlasta Hájková, Jana Patočková, Jana Slabá, Jiřina Fruhvirtová a Ludmila Šustková. Jediný odvážný zbýšovský muž pan Pavel Žaža, přijel na kole. Nejdelší trasa měřila asi 30 km a vedla podél Balinky, potom do Oslavan, kolem Čučic do Ketkovic, Lukovan, Zakřan a zpět do Zbýšova. Každý účastník dostal mapku s podrobným popisem trasy, mohl si pochod zkrátit podle svých představ a fyzických sil. Po cestě bylo zajištěno občerstvení. Poslední chodci se vrátili do cíle v h. O hladký průběh a zdar pochodu se zasloužil především pan Karel Novotný, který celou náročnou akci do podrobností promyslel a zajistil. Vydatným pomocníkem mu byl pan Karel Bláha, ten ve svém volném čase celou trasu předem prošel a označil. Srdečné poděkování patří sponzorům, kteří poskytli buď věcné dary, nebo peníze. Upřímné díky tedy Městu Zbýšovu, samoobsluze Lila ve Zbraslavi, hrnčířské dílně pana Jurníčka ve Zbýšově, klubu KSČM při Zastupitelstvu Jihomoravského kraje a firmě Kovoobráběcí stroje pana Jeřábka ve Zbýšově na Anenské. Nelze opomenout také vedoucí Městského kulturního centra paní Martinu Švancarovou, která poskytla prostory centra. Vlastivědný spolek ve Zbýšově organizoval turistický pochod poprvé. Proto bylo velmi příjemné a povzbuzující slyšet od zkušených turistů, že se jim trasa pochodu i organizace líbily a že se rádi Registrace účastníků dálkového pochodu Putování hornickým krajem probíhala v městském kulturním centru. Jiřina zase do Zbýšova vrátí. Rausová

17 Čest našeho města zachraňovala skupinka turistek, jejíž vedoucí je paní Zdeňka Vejvodová. Nejdelší trasa měřila asi 30 km. Každý účastník dostal mapku s podrobným popisem trasy, mohl si pochod zkrátit podle svých představ a fyzických sil. 17

18 Pro pořadatele bylo velmi příjemné a povzbuzující slyšet od zkušených turistů, že se jim trasa pochodu i organizace líbily a že se rádi zase do Zbýšova vrátí. 18

19 Jediný odvážný zbýšovský muž pan Pavel Žaža, přijel na kole. Nejpočetnější čtyřčlenné seskupení představovala rodina pana Kamila Novotného. 19

20 Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, pobočka Zbýšov, chrání přírodu Studánky, křišťálové studánky, místa občerstvení a očisty našich předků, místa zdroje života. Básníci je oslavovali, prostí lidé ctili a opatrovali. Místa velmi poetická a romantická. Zbýšov má ve svém blízkém okolí několik studánek. Jedna z nich je v bezprostřední blízkosti Barbory. Snad ji znají zahrádkáři, kteří tam obdělávají své pozemky. Dříve dávala i pitnou vodu lidem z Anenské. Civilizovaný svět na ni zapomněl, nikdo ji nepotřeboval, nečistil, neprošlapával k ní cestičku. Studánka úplně zarostla trávou, kopřivami, býlím, skryla se. Znovu ji objevil pan Karel Novotný. Spolu s žáky základní školy - deváťáky - v červnu cestu ke studánce proklestili, studánku vyčistili. Na práci se podíleli Jakub Foral, David Šrajtl, Jakub Štěpánek, Lumír Levý, Tomáš Vrzal, Jakub Pessel, Pavel Žalud, Kristian Škvařil a Petr Bezděk. Čtyři z nich Lumír Levý, Jakub Pessel, Pavel Žalud a Kristian Škvařil ještě další den zpřístupnili památku na hornické časy, zazděný vchod do dřívější uhelné štoly, který je nedaleko studánky. Chlapci v obou případech odvedli obětavou práci a sklidili chválu a poděkování nejen od představitele vlastivědné společnosti pana Novotného, ale i od zbýšovských občanů, kteří mají rádi přírodu, váží si památek a jsou hrdi na hornickou minulost své obce. Jiřina Rausová Pan Karel Novotný znovu objevil studánku v blízkosti Barbory a spolu s žáky základní školy v červnu cestu ke studánce proklestili a studánku vyčistili. Na práci se podíleli Jakub Foral, David Šrajtl, Jakub Štěpánek, Lumír Levý, Tomáš Vrzal, Jakub Pessel, Pavel Žalud, Kristian Škvařil a Petr Bezděk. 20

21 Chlapci odvedli obětavou práci a sklidili chválu a poděkování nejen od představitele vlastivědné společnosti pana Novotného, ale i od zbýšovských občanů, kteří mají rádi přírodu, váží si památek a jsou hrdi na hornickou minulost své obce. Lumír Levý, Jakub Pessel, Pavel Žalud a Kristian Škvařil ještě další den zpřístupnili památku na hornické časy, zazděný vchod do dřívější uhelné štoly, který je nedaleko studánky. 21

22 Z NAŠICH ŠKOL Projekt EU Peníze školám Od 1. dubna 2011 vstoupila naše škola do realizace projektu EU Peníze školám. Na základě předložené žádosti nám byla schválena částka Kč. Po období 30 měsíců bude škola realizovat aktivity na základě výběru šablon z projektu. Náš školní vzdělávací program je nazván Školou do života. Je naší snahou připravit žáky pro praktický život a vytvořit základ pro jejich další celoživotní vzdělávání se. Proto jsme při výběru šablon zvolili šablonu III. což je Využití ICT. Ta obsahuje tři klíčové aktivity: individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Individualizace výuky bude prováděna v 6. ročníku v předmětu Matematika, v 8. ročníku v předmětu Chemie a Anglický jazyk. Výběr žáků do skupin bude probíhat s ohledem na jejich individuální schopnosti a vzdělávací potřeby a v 8. roč. také na jejich budoucí profesní orientaci. To znamená, že počty vyučovacích hodin daných ŠVP se měnit nebudou, pouze v jedné vyučovací hodině z týdenní hodinové dotace daného předmětu budou žáci děleni do dvou skupin, z nichž jedna bude pracovat s využitím digitálních technologií. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT se bude promítat do 3 vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda a Matematika a její aplikace. Pro jednotlivé vyučovací předměty těchto vzdělávacích oblastí budou učitelé vytvářet sady vzdělávacích materiálů tzv. DUM (digitální učební materiály), které budou ověřovat v praxi tzn. využívat je v jednotlivých vyučovacích předmětech. Všechny tři vzdělávací oblasti se týkají 1. i 2. stupně. Z realizace těchto šablon vyplývá i vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem je proškolení vyučujících pro využívání digitálních technologií. Další zvolenou šablonou je šablona IV/3, což je vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Vzhledem ke zhoršujícím se vztahům mezi dětmi i všeobecně narůstající problematice návykových látek, šikaně, záškoláctví, vandalismu atd. jsme zvolili šablonu č. VII - Inkluzívní vzdělávání. Klíčovou aktivitou bude prevence rizikového chování. Tato šablona je určena žákům 2. stupně. Budou zapojeni do projektu prostřednictvím účasti v programech primární prevence. Budeme rádi, když projekt přispěje ke snížení výskytu rizikového chování mezi žáky a pomůže k orientaci žáků na zdravý životní styl. Mgr. Alena Malá, zástupkyně ředitele ZŠ 22

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18. 7. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 10. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 10. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 10. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 6. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 2. 5. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30.06.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30.06.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30.06.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.09.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.09.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.09.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20.01.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20.01.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20.01.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 12 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 31. 8. 2009 v 18.00 hod Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 3) Ověřovatele zápisu p. Pavla Krejcara a p. Jaromíra Matějů: Hlasování:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.04.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.04.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.04.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více