Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z innosti místních zájmových organizací Záv r kolního roku 1

2 Přijetí nejlepších žáků na konci školního roku na radnici města mělo slavnostní atmosféru. Vzpomínkou bude všem jedinečný zážitek, diplom, zápis v pamětní knize a drobné praktické dárky, které předal starosta města. Více uvnitř zpravodaje. Foto na titulní straně: Nejlepší žáci ZŠ a dívky účinkující při vítání občánků 2 Foto Ing. Vladimír Ryška

3 Slovo starosty Ve svém příspěvku bych se tentokrát v první části zmínil o problematice přijímání dětí do mateřské školy a dále bych vás chtěl informovat o investičních akcích, které byly, jsou a budou ještě do konce roku realizovány. Přijímání dětí do mateřské školy přineslo v letošním roce značné emoce a i na moji hlavu padala kritika, že město nic nedělá pro navýšení kapacity školky. Již před dvěma lety, když vedení města zjistilo, že přibývá narozených dětí, provedlo rekonstrukci budovy a navýšilo kapacitu o jednu třídu na 86 dětí. V loňském roce bylo na základě výjimky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje umístěno v MŠ 92 dětí. K zápisu přišlo v květnu tohoto roku 65 dětí. Po té probíhala další jednání s KHS o navýšení kapacity předškolního zařízení. Jednalo se i o otevření třídy v základní škole a také o rekonstrukci objektu bývalé Mateřské školy na Masarykově ulici, kde dnes působí Základní umělecká škola Oslavany Zbýšov, kterou navštěvuje 180 žáků. Byla zvažována i přístavba MŠ, kerá by si ovšem vyžádala asi 3 mil. Kč. Po velmi komplikovaných jednáních s KHS JmK jsme s ředitelkou MŠ dosáhli toho, že nám byla povolena výjimka a kapacita MŠ byla dočasně do , zvýšena na 101 dítě. Kapacita zařízení je tím pádem maximálně využita co se týká interieru školky, výdejny stravy i školní zahrady, protože na 1 dítě jsou dnes požadovány 4 m 2 venkovní plochy a rozšíření školní zahrady je nerealizovatelné. Nakonec bylo ve školce umístěno 38 dětí, které to nejvíce potřebovaly. Mateřská škola musela vzít zpět i 10 dětí, které by již měly navštěvovat základní školu, ale bylo doporučeno, aby ještě zůstaly v MŠ, protože školní výuku by nemusely zvládnout. Během prázdnin bude u MŠ vybudováno nákladem téměř 600 tis. Kč nové dětské hřiště. Tolik v kostce k problematice MŠ. Nyní bych se rád zmínil o investičních akcích. V současné době probíhá rekonstrukce vstupu do obřadní smuteční síně. Vyžádá si částku Kč. V současné době končí výběrové řízení na zhotovitele nového sběrného dvora odpadů, který bude realizován v objektu bývalého Svazarmu. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce čistírny odpadních vod, kterou pořídíme s dotací Státního fondu životního prostředí nákladem bezmála 60 mil. Kč. Na hřbitově byly vykáceny další stromy většinou břízy, které ohrožovaly návštěvníky hřbitova i pomníky. Následně byly vyfrézovány všechny pařezy, což jistě vylepšilo vzhled našeho hřbitova. Další akcí bude oprava schodů u Základní školy na ul. J. A. Komenského, u zdravotního střediska a na Sičku. Na Sičce je plánováno rozšíření komunikace u domu č. p , čímž se zvýší počet míst k parkování. V nejbližší době by měla být provedena oprava chodníku na Majrově od ul. J. A. Komenského k vile a na ul. J. A. Komenského od Jiráskovy ul. až k základní škole. Lepší vzhled a tepelnou izolaci radnice zajistí nová okna, 78 kusů oken bude vyměněno během srpna i ve fasádě ZŠ I. Během prázdnin by měla proběhnout i rekonstrukce topného systému v městském kulturním centru na Jiráskově ulici. Samostatným vytápěním objektu se ušetří nemalé finanční prostředky. Do školní jídelny byl nákladem 280 tis. Kč pořízen nový konvektomat na přípravu jídel. Průběžně jsou prováděny opravy bytového fondu města. Závěrem bych rád všem popřál pěkné prožití prázdninových dnů a načerpání nových sil do zbytku roku. Vratislav Široký 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 2. schůze Rady města Zbýšova připomínky pana K. k návrhu smlouvy na pronájem pozemku na Majrově písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,16 Kč program zasedání ZM dne doručené žádosti o přidělení obecních bytů informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok informaci starosty o vrácení půjčky Kč od KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. infomaci o zajištění LSPP v Ivančicích do Ö přijala opatření ke snížení dluhu na nájemném z bytů Ö schválila v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem obřadní smuteční síně ve Zbýšově č. p. 635 s Pohřební službou Rekviem Rosice p. Trávníček smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 320/1 o výměře 48 m 2 před kinem s Ing. T. Ludvou smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem provozu občerstvení v areálu na koupališti s Ing. T. Ludvou Ö projednala a schválila znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. vedení pro Paspol, Havířská ul. návrh obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Ö rozhodla o dodavateli akce Rekonstrukce a rozšíření VO na Dolině firmě DUR plus Zastávka z důvodu nejnižší nabídnuté ceny o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím a jednotlivcům na činnost v roce

5 Ö zamítla žádosti Obce Zastávky a Města Oslavan o uhrazení příspěvku na neinvestiční výdaje základní školy na žáky s trvalým pobytem ve Zbýšově Ö projednala a zamítla žádost p. J. H. o sloučení jí požadované změny ÚP města Zbýšova s již schválenými a projednávanými změnami USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání RM dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,16 Kč informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011 žádost pana I. I. o umožnění výcviku dravců na haldě a zamítavé stanovisko Honebního společenstva Zbýšov k uvedenému záměru obsah textu letáku šířeného ve čtvrti Padělky k záměru výstavby obchodního centra a benzinové čerpací stanice u silnice III. třídy při vjezdu do Zbýšova další podněty a připomínky členů ZM Ö projednalo a schválilo DRO č. 1/2011 prodeje pozemků pod garážemi ve čtvrti Padělky a na Jiráskově ul žadatelům pozemku parc. č. 1511/22 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. M. J., Zbýšov, 21 m 2 pozemku parc. č. 1511/23 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. T. T., Zbýšov, 21 m 2 pozemku parc. č. 1598/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. F., Zbýšov, 18 m 2 pozemku parc. č. 1598/56 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. Š., Babice u Rosic, 35 m 2 pozemku parc. č. 1598/60 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 25 m 2 pozemku parc. č. 1598/63 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. V., Zbýšov, 22 m 2 pozemku parc. č. 1598/78 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. K., Zbýšov, 20 m 2 pozemku parc. č. 1598/117 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž. H., Zbýšov, 21 m 2 pozemku parc. č. 1598/104, 1598/159, 1598/160 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, p. L. H., Zbýšov, 21 m 2 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemků parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan 5

6 6 parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1319/12 o výměře 10 m 2 na Láně v k. ú. Zbýšov parc. č. 882/10 o výměře 10 m 2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. Ö pověřilo starostu V. Širokého zastupováním města na Valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne 15. dubna 2011 Ö projednalo bez připomínek návrh OZV pro pohyb psů ve městě USNESENÍ Z 4. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 3. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města , který činí ,63 Kč a o čerpání rozpočtu za 1. Q 2011 doručené žádosti o přidělení obecních bytů informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok o zamítnutí žádosti o dotaci Nadace ČEZ na veřejné hřiště o havárii kanalizace na Sičce a připravovaném přeložení potrubí informaci starosty o změně vedení Honebního společenstva Zbýšov po jeho valné hromadě informaci o dodávce nových hracích prvků do zahrady mateřské školy v ceně cca 600 tis. Kč, firmou Saternus, dětská hřiště s. r. o., Český Těšín a podmínkách dodávky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Objevujeme svět s Permoníčky problém nedostatku financí na mzdy nepedagogického personálu základní školy Ö zrušila usnesení RM 5/2/11/1, týkající se nájemného za užívání pozemku na Majrově Ö stanovila nájemné za pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan s platností od ve výši 20 Kč/m 2 a uzavření smlouvy s manž. K., Zbýšov

7 Ö schválila program zasedání ZM dne přihlášení M. K. do bytu matky na ul. J. A. Komenského v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska pro účely advokátní kanceláře s Mgr. Danou Leikepovou Strakovou a p. Hanou Rujbrovou k provozování kadeřnictví úhradu dlužného nájemného paní H. M. formou práce u čety VPP přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 Ö rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím na činnost v roce 2011 Ö projednala a schválila Smlouvu s E.On ČR o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C Ö přijala stanovisko k připomínkám Ing. Horáka ke změně ÚP města Zbýšova změna rozhodnutí ZM není opodstatněná Ö podporuje přestavbu části penzionu PAMIR na Centrum pro seniory s demencí a ve spolupráci s MěÚ Rosice bude řešit doplnění Komunitního plánu sociálních služeb o tento záměr majitele Ing. Macha převod Penzionu pro důchodce Majrov do majetku a správy města za určitých podmínek Ö stanoví s platností od cenu prodávaného palivového dřeva 300Kč/plm + DPH a poplatek za schránku v nově zřízeném kolumbáriu 200 Kč/rok od USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,84 Kč poděkování obyvatelů čtvrti Sička za opravu tamních komunikací, které vyjádřil M. Všetečka 7

8 Ö projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2010 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření města za rok 2010 v souladu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad Ö rozhodlo o doplnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region města Rosic o záměr Zřízení Domova pro seniory ve Zbýšově přestavbou stávajícího Penzionu Pamir ve čtvrti Padělky realizátor záměru Pamir spol. s.r.o., Padělky 381, Zbýšov Ö neschválilo změnu č. I územního plánu města Zbýšova Ö projednalo a schválilo prodeje pozemků pod garážemi žadatelům za cenu 300 Kč/m 2 prodej pozemku parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 19 m 2 žadateli panu L. H., Zbýšov prodej pozemku parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 33 m 2, žadatelům manž. P., Zbýšov prodej pozemku parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 25 m 2, žadateli panu A. P., Zbýšov prodej pozemku parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m 2, žadatelům manž. F., Zbýšov prodej a prodejní cenu pozemků parc. č. 1319/12 o výměře 10 m 2 na Láně v k. ú. Zbýšov prodej žadateli panu Ing. V. Ž. schválen za cenu 550 Kč/m 2 parc. č. 882/10 o výměře 10 m 2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan prodej žadatelce I. T., Zbýšov, schválen za cenu 550 Kč/m 2 Ö rozhodlo o poskytnutí příspěvku ZŠ Zbýšov, p. o., ve výši 200 tis. Kč na chybějící mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců školy požádat vedení ZŠ o předložení pracovních náplní správních zaměstnanců ZŠ radě města o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45 tis. Kč MO Junáku Zbýšov USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze 4. schůze Rady města Zbýšova doručené žádosti o přidělení obecních bytů 8

9 vyjádření p. A. N. k nabídce výměny bytu informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok informaci starosty o dopisu hejtmana Jihomoravského kraje k ohrožení rozsahu a standardu veřejné regionální železniční a tím i autobusové dopravy z důvodu snížení příspěvku státu informaci místostarosty o zápisu dětí do mateřské školy a o výsledku šetření školní inspekce v MŠ informaci o snaze vedení města zajistit ještě další třídu pro předškolní vzdělávání místních dětí informaci o nabídce odkoupení akcií Vodárenské akciové společnosti Ö schválila program zasedání ZM dne v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska pro účely kanceláře firmy Nábytek Zdeněk Kratochvíl, Zbýšov dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi Městem Zbýšovem a Svazkem vodovodů a kanalizací, Vodárnou Zbýšov, který mění odst. III takto: Cena nájmu za uvedené nemovitosti (ČOV a další ve smlouvě specifikované objekty technické vybavenosti a zastavěné plochy) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí Kč/rok bez DPH dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi Městem Zbýšovem a Svazkem vodovodů a kanalizací, Vodárnou Zbýšov, vztahující se k objektům technické vybavenosti a zastavěným plochám sloužícím k produkci pitné vody, se v odst. III mění dodatkem č. 1 takto: Dále si nájemce bude na své náklady hradit drobné opravy, každou do výše ,- Kč plus příslušná sazba DPH a veškeré prováděné revize v nebytových prostorách Ö doporučila rozšířit program jednání ZM dne o bod Úprava zadání změny č. 1 ÚP města Zbýšova. Ö rozhodla o dodavateli stavby Oprava vstupu do OSS, kerým je M. Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice termín realizace 6-7/2011 o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 o nákupu nakladače UNC v ceně Kč a doporučila prověřit možnosti poskytování služeb malou mechanizací občanům o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím na činnost v roce 2011 Památkové komoře měst a obcí ČR 1 tis. Kč, na Školní ligu v malé kopané 2 tis. Kč o úhradě opravy klempířských prvků na kostele sv. Martina do výše 200 tis. Kč o dočasném navýšení kapacity mateřské školy o tři děti 9

10 o restaurování nalezených desek s fotografiemi a daty občanů Zbýšova padlých v 1. světové válce USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje program 5. zasedání ZM profesní, ekonomické a finanční předpoklady a technické kvalifikační předpoklady dodavatele a hodnoticí kritéria pro výběr dodavatele akce Zřízení sběrného dvora na Majrově Ö neschvaluje rozšíření programu 5. zasedání ZM o bod Úprava zadání změny č. I ÚP města Zbýšova Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o přípravě investičních akcí oprava vstupu do OSS, modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově, hřiště v areálu MŠ, zřízení sběrného dvora na Majrově, oprava komunikací a parkoviště ve čtvrti Sička, opravy betonových schodů, zpevnění vozovky na Láně požadavek vedení MPŽ na zařazení záměru rozšíření trati úzkorozchodné železnice o úsek v délce cca 300 bm směrem k haldě do změn při aktualizaci ÚP města pozvání vedení MPŽ na předváděcí jízdy exponátů Muzea průmyslových železnic písemnou informaci vedení Nemocnice Ivančice o zrušení dětského oddělení ke dni informaci místostarosty o výsledku výběrového řízení na místo vedoucí školní jídelny (vybrána J. Nováková) a o výsledku školní inspekce v MŠ Zbýšov požadavek Mgr. Sovové na likvidaci suchých stromů ve školní zahradě a nahrazení topolů ve školní zahradě jinou, méně alergenní dřevinou žádost M. Švancarové o omezení provozu vozidel po cestě z Lánu Ö projednalo a schválilo záměr odkoupení nemovitostí parc. č. 907/1 o výměře 386 m 2, 907/2 o výměře 12 m 2, 911/3 o výměře 2673 m 2 včetně stavby č. p. 37 od rodiny S. dodatečné rozpočtové opatření č. 2/2011 Ö rozhodlo pokračovat v přípravě podkladů pro žádost o dotaci z JmK na akci Oprava kanalizace ve čtvrti Anenské 10

11 USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö schválila program zasedání ZM dne Ö vzala na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,02 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až květen 2011 informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok a průběhu již zahájených staveb zvýšení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání - příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy na období školního roku na 400 Kč na 1 dítě obsah zápisů z jednání školské rady dne a informaci starosty a tajemnice MěÚ o výsledku veřejné výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa referenta investiční výstavby a souhlasí s navázáním spolupráce na tomto úseku s Ing. arch. Miroslavem Hladíkem zamítnutí dotace MV a MF na obnovu vozového parku zásahové jednotky SDH Ö rozhodla o vrácení pozemků parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, ke dni městu, jelikož mezi vlastníkem a uživateli manžely K. nedošlo k dohodě o podmínkách pronájmu o provedení opravy chodníku směrem na Majrov a betonových schodů v ZŠ, u ZS, na Sičku, na Dolinu o zadání výroby nových dřevěných oken do průčelní fasády radnice o zakoupení nového konvektomatu do školní jídelny o poskytnutí, resp. neposkytnutí veřejné finanční podpory žadatelům na činnost v roce 2011 Ö souhlasí s využitím části parc. č. PK 2800 ve čtvrti Anenské k umístění včelích úlů manž. N. Ö schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Zbýšov, okres Brno-venkov, Zbýšov, Školní 412, která se týká zvýšení 11

12 12 nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole z 86 na 101 s účinností od Ö ukládá starostovi města Zbýšova podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství Ö zamítla nabídku firmy F. R. Z. reklamní agentura Brno na vydání publikace o Zbýšovu USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který k činí ,02 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až květen 2011 informaci starosty o přípravě investičních akcí oprava vstupu do OSS, zřízení sběrného dvora na Majrově, opravy betonových schodů, opravy chodníků, výměna oken ve fasádě radnice a části oken ZŠ I termín mimořádného zasedání ZM od 17 hodin Ö projednalo a schválilo dodatečné rozpočtové opatření č. 3/2011 znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č s Telefónica O2 Czech Republik, a. s. vedení pro Paspol, Havířská ul. a výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene Kč + DPH záměr výměny pozemků na Majrově parc. č 2897/2 a 2923/1 a 2923/2 o výměře m 2 za část lesního pozemku na Dolině Ö rozhodlo přizvat na zasedání ZM dne investora záměru výstavby obchodního centra ve Zbýšově, příp. jím přizvané odborníky, k vysvětlení záležitostí kolem této akce o ceně za odkoupení nemovitostí nabízených rodinou S. pozemků parc. č. 907/1 o výměře 386 m 2, 907/2 o výměře 12 m 2, 911/3 o výměře 2673 m 2 včetně stavby č. p. 37, do vlastnictví města - 1 mil Kč Ö zamítlo prodej obecní cesty za řadovým rodinným domem rodiny S. na ul. 9. května záměr prodeje části obecní parcely č. 201/1 o výměře cca 40 m 2, sousedící s garáží naproti budově ZŠ na ul. J. A. Komenského

13 USNESENÍ ZE 7. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö rozhodla o zadání zakázky Výměna části oken v budově Základní školy na ul. J. A Komenského 473 firmě Ivaplast Ivančice vzala na vědomí Koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji od do Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ Dne 30. května osvědčili svoji připravenost členové místní jednotky SDH. V parku před radnicí bojovali netradičně s rojem včel. Vysoko v korunách stromů zasahoval Jiří Matoušek. 13

14 MĚSTO ZBÝŠOV Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Zbýšova se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, kromě prostor vymezených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem b) na veřejných prostranstvích v obci, kromě prostor vymezených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů c) platí přísný zákaz vstupu psů na oplocené dětské hřiště, koupaliště, školní zahrady a hřbitov 2. Délka vodítka nebo výcvik psa musí umožňovat ovladatelnost psa tak, aby neohrožoval zdraví nebo majetek osob nebo je jinak neobtěžoval. 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2). Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory uvedené v příloze č. 1 OZV 2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze s náhubkem a pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 1) 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 14

15 Čl. 3 Povinnosti majitele psa 1. Majitel psa odpovídá za odstranění exkrementů, které po sobě pes na veřejném prostranství zanechal. 2. Majitel odpovídá za označení psa registrační známkou, která je vydána MěÚ Zbýšov při vzniku poplatkové povinnosti. 3. Držitel psa je povinen učinit opatření k zamezení úniku psa na veřejné prostranství. Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. MUDr. František Ševčík místostarosta Vratislav Široký starosta Příloha k Obecně závazné vyhlášce Města Zbýšova č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Výčet prostor ve městě Zbýšově, na nichž je možný volný pohyb psů podle č. 2 OZV č. 2/2011 l) Na Výhoně od rodinného domku pana Fialy č. p. 160 až po ČOV 2) Od objektu regulační stanice plynu na Oslavanské ulice směrem k vodárně po bývalou vlečku a na tělese této vlečky až ke čtvrti Anenská 3) V prostoru bývalé vlečky od haldy přes Malý díl, dále za Hornickým domem až po rodinné domky v ulici Na Láně 4) Na Majrově směrem ke garážím a kolem Penzionu pro důchodce po začátek pole u rodinného domu pana Píše č. p. 302 a za koupalištěm 5) Kolem koupaliště ke škvárovému hřišti TJ Baník Zbýšov a dále kolem stadionu až po ulici Sportovní 6) Za garážemi na Padělcích až k lesu Skříňka 7) Za provozovnou Šikotexu až po silnici Zbýšov - Babice 15

16 16 Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavansko o. s., pobočka Zbýšov Osmý květen vybrali členové Vlastivědné společnosti ve Zbýšově k uspořádání dálkového pochodu Putování hornickým krajem. Den byl pro pěší túru jako stvořený, nepršelo, nebylo horko. Ráno se na startu u Městského kulturního centra Zbýšov sešlo 31 turistů, z toho 4 cyklisté. Nejmladší startující byl jedenáctiletý Jan Šustek ze Zbýšova, nejstarší pan Miroslav Šustr z Padochova 74 let, z nejvzdálenějšího místa přijela občanka z Brna paní Simona Vondráčková a nejpočetnější čtyřčlenné seskupení představovala rodina pana Kamila Novotného. Tito turisté byli po skončení putování odměněni keramickými dárečky, všichni startující dostali upomínkové listy a medaile. Zbýšov jako pořádající město se, bohužel, nemůže pochlubit největším počtem místních účastníků. Přijeli však Brňané, Padochováci, Oslavaňáci, Rosičáci, Zakřaňáci, Ivančičtí, Tetčičtí a z Kratochvilky. Čest našeho města zachraňovala skupinka turistek, jejichž vedoucí je paní Zdeňka Vejvodová. S ní přišly paní Vlasta Hájková, Jana Patočková, Jana Slabá, Jiřina Fruhvirtová a Ludmila Šustková. Jediný odvážný zbýšovský muž pan Pavel Žaža, přijel na kole. Nejdelší trasa měřila asi 30 km a vedla podél Balinky, potom do Oslavan, kolem Čučic do Ketkovic, Lukovan, Zakřan a zpět do Zbýšova. Každý účastník dostal mapku s podrobným popisem trasy, mohl si pochod zkrátit podle svých představ a fyzických sil. Po cestě bylo zajištěno občerstvení. Poslední chodci se vrátili do cíle v h. O hladký průběh a zdar pochodu se zasloužil především pan Karel Novotný, který celou náročnou akci do podrobností promyslel a zajistil. Vydatným pomocníkem mu byl pan Karel Bláha, ten ve svém volném čase celou trasu předem prošel a označil. Srdečné poděkování patří sponzorům, kteří poskytli buď věcné dary, nebo peníze. Upřímné díky tedy Městu Zbýšovu, samoobsluze Lila ve Zbraslavi, hrnčířské dílně pana Jurníčka ve Zbýšově, klubu KSČM při Zastupitelstvu Jihomoravského kraje a firmě Kovoobráběcí stroje pana Jeřábka ve Zbýšově na Anenské. Nelze opomenout také vedoucí Městského kulturního centra paní Martinu Švancarovou, která poskytla prostory centra. Vlastivědný spolek ve Zbýšově organizoval turistický pochod poprvé. Proto bylo velmi příjemné a povzbuzující slyšet od zkušených turistů, že se jim trasa pochodu i organizace líbily a že se rádi Registrace účastníků dálkového pochodu Putování hornickým krajem probíhala v městském kulturním centru. Jiřina zase do Zbýšova vrátí. Rausová

17 Čest našeho města zachraňovala skupinka turistek, jejíž vedoucí je paní Zdeňka Vejvodová. Nejdelší trasa měřila asi 30 km. Každý účastník dostal mapku s podrobným popisem trasy, mohl si pochod zkrátit podle svých představ a fyzických sil. 17

18 Pro pořadatele bylo velmi příjemné a povzbuzující slyšet od zkušených turistů, že se jim trasa pochodu i organizace líbily a že se rádi zase do Zbýšova vrátí. 18

19 Jediný odvážný zbýšovský muž pan Pavel Žaža, přijel na kole. Nejpočetnější čtyřčlenné seskupení představovala rodina pana Kamila Novotného. 19

20 Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, pobočka Zbýšov, chrání přírodu Studánky, křišťálové studánky, místa občerstvení a očisty našich předků, místa zdroje života. Básníci je oslavovali, prostí lidé ctili a opatrovali. Místa velmi poetická a romantická. Zbýšov má ve svém blízkém okolí několik studánek. Jedna z nich je v bezprostřední blízkosti Barbory. Snad ji znají zahrádkáři, kteří tam obdělávají své pozemky. Dříve dávala i pitnou vodu lidem z Anenské. Civilizovaný svět na ni zapomněl, nikdo ji nepotřeboval, nečistil, neprošlapával k ní cestičku. Studánka úplně zarostla trávou, kopřivami, býlím, skryla se. Znovu ji objevil pan Karel Novotný. Spolu s žáky základní školy - deváťáky - v červnu cestu ke studánce proklestili, studánku vyčistili. Na práci se podíleli Jakub Foral, David Šrajtl, Jakub Štěpánek, Lumír Levý, Tomáš Vrzal, Jakub Pessel, Pavel Žalud, Kristian Škvařil a Petr Bezděk. Čtyři z nich Lumír Levý, Jakub Pessel, Pavel Žalud a Kristian Škvařil ještě další den zpřístupnili památku na hornické časy, zazděný vchod do dřívější uhelné štoly, který je nedaleko studánky. Chlapci v obou případech odvedli obětavou práci a sklidili chválu a poděkování nejen od představitele vlastivědné společnosti pana Novotného, ale i od zbýšovských občanů, kteří mají rádi přírodu, váží si památek a jsou hrdi na hornickou minulost své obce. Jiřina Rausová Pan Karel Novotný znovu objevil studánku v blízkosti Barbory a spolu s žáky základní školy v červnu cestu ke studánce proklestili a studánku vyčistili. Na práci se podíleli Jakub Foral, David Šrajtl, Jakub Štěpánek, Lumír Levý, Tomáš Vrzal, Jakub Pessel, Pavel Žalud, Kristian Škvařil a Petr Bezděk. 20

21 Chlapci odvedli obětavou práci a sklidili chválu a poděkování nejen od představitele vlastivědné společnosti pana Novotného, ale i od zbýšovských občanů, kteří mají rádi přírodu, váží si památek a jsou hrdi na hornickou minulost své obce. Lumír Levý, Jakub Pessel, Pavel Žalud a Kristian Škvařil ještě další den zpřístupnili památku na hornické časy, zazděný vchod do dřívější uhelné štoly, který je nedaleko studánky. 21

22 Z NAŠICH ŠKOL Projekt EU Peníze školám Od 1. dubna 2011 vstoupila naše škola do realizace projektu EU Peníze školám. Na základě předložené žádosti nám byla schválena částka Kč. Po období 30 měsíců bude škola realizovat aktivity na základě výběru šablon z projektu. Náš školní vzdělávací program je nazván Školou do života. Je naší snahou připravit žáky pro praktický život a vytvořit základ pro jejich další celoživotní vzdělávání se. Proto jsme při výběru šablon zvolili šablonu III. což je Využití ICT. Ta obsahuje tři klíčové aktivity: individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Individualizace výuky bude prováděna v 6. ročníku v předmětu Matematika, v 8. ročníku v předmětu Chemie a Anglický jazyk. Výběr žáků do skupin bude probíhat s ohledem na jejich individuální schopnosti a vzdělávací potřeby a v 8. roč. také na jejich budoucí profesní orientaci. To znamená, že počty vyučovacích hodin daných ŠVP se měnit nebudou, pouze v jedné vyučovací hodině z týdenní hodinové dotace daného předmětu budou žáci děleni do dvou skupin, z nichž jedna bude pracovat s využitím digitálních technologií. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT se bude promítat do 3 vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda a Matematika a její aplikace. Pro jednotlivé vyučovací předměty těchto vzdělávacích oblastí budou učitelé vytvářet sady vzdělávacích materiálů tzv. DUM (digitální učební materiály), které budou ověřovat v praxi tzn. využívat je v jednotlivých vyučovacích předmětech. Všechny tři vzdělávací oblasti se týkají 1. i 2. stupně. Z realizace těchto šablon vyplývá i vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem je proškolení vyučujících pro využívání digitálních technologií. Další zvolenou šablonou je šablona IV/3, což je vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Vzhledem ke zhoršujícím se vztahům mezi dětmi i všeobecně narůstající problematice návykových látek, šikaně, záškoláctví, vandalismu atd. jsme zvolili šablonu č. VII - Inkluzívní vzdělávání. Klíčovou aktivitou bude prevence rizikového chování. Tato šablona je určena žákům 2. stupně. Budou zapojeni do projektu prostřednictvím účasti v programech primární prevence. Budeme rádi, když projekt přispěje ke snížení výskytu rizikového chování mezi žáky a pomůže k orientaci žáků na zdravý životní styl. Mgr. Alena Malá, zástupkyně ředitele ZŠ 22

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1 Foto na titulní

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pln ní rozpo tu a záv re ný ú et m sta za rok 2009 Rozpo et na rok 2010 N která hornická výro í 1 Zpověď vandala Zdena Kopáčková

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SLAVNOSTI KAŠE STR. 2 Z RADNICE STR. 7 8 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 12 13 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1 Co mi šeptá jaro

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí účastníci a pořadatelé si

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH ROSA Zpravodaj Rosicka Červen 2009 6 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH Z OBSAHU Informace pro občany Babic..................... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6 Poděkování,

Více

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Informace z Kratochvilky............................ 5 Slovo starosty...................................

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více