Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

2 Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP Nově zrekonstruovaná škola, kde se pořád něco děje. Pracujeme podle ŠVP Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. V praxi to znamená, že dáváme všem žákům příležitost zažít úspěch v rámci svých možností v oblasti akademické, ve sportu, v mimoškolních aktivitách atd. Učíme angličtinu od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Podporujeme učení moderními metodami a ve výuce využíváme technologie, které nám nabízí dnešní doba. Máme stabilní tým kvalitních pedagogů, kteří se žákům věnují i mimo vyučování. Věnujeme se práci s nadanými žáky, stejnou pozornost věnujeme žákům s poruchami učení i chování. Prostřednictvím projektového vyučování ve všech ročnících posilujeme mezipředmětové vztahy a spolupráci mezi žáky napříč školou. Naši deváťáci předvádějí své schopnosti a dovednosti v absolventské práci, kterou prezentují na konci školního roku. Kvalitní vyučování je samozřejmě na prvním místě, ale zaměřujeme se i na mimoškolní a komunitní aktivity. Pořádáme jarmarky a akce pro veřejnost nejen naší městské části. Pravidelně se zapojujeme do kampaní, které pořádá Kancelář Brno Zdravé město. Pracujeme v projektech EU, jsme členy Sítě brněnských otevřených škol, Asociace aktivních škol, Škol podporujících zdraví, podílíme se na projektu Rozvoj kvality komunitních škol: Projekt ověření dopadu mezinárodních standardů a projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Zapojujeme se do aktivit partnerských organizací jako je např. Rezekvítek a Kociánka. Účastníme se projektu Zdravé zuby a Recyklohraní. V rámci Adopce na dálku podporujeme dlouhodobě dvě děti z Indie. Tuto aktivitu zaštiťuje náš velice aktivní žákovský parlament a získali jsme za ni v roce 2010 Cenu Ď v kategorii Hrdý český mecenáš. V rámci podpory rozvoje učitelů pořádáme kurzy a semináře DVPP pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ i školy speciální), pořádáme také studijní cesty s cílem poznat realitu škol v zahraničí a podporujeme sdílení dobrých praxí mezi pedagogy i studenty. Součástí naší organizace je i MŠ s pěti třídami, z nichž jedna se věnuje logopedické péči. 2

3 Obsah 1 Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Zřizovatel školy Ředitelka školy Druh školy včetně všech školských zařízení: Kontakty: Úplná základní škola Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Školní vzdělávací program Zařízení školního stravování Počet pracovníků školního stravování Školní družina, která je součástí základní školy Zpráva o činnosti školní družiny Školní klub, který je součástí školy Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 12 3

4 2.5 Školní asistenti Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků Snížený stupeň z chování: Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Zpráva předmětové komise přírodních věd Zpráva předmětové komise cizích jazyků Zpráva metodického sdružení prvního stupně 2011/ Zhodnocení celoroční činnosti předmětové komise humanitních a společenských věd Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počet absolventů ZŠ Přestupy žáků mezi ZŠ Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Poradenské služby v základní škole Údaje o odborných pracovnících Individuální integrace Skupinová integrace Hodnocení minimálního preventivního programu Akce školy v roce 2011/

5 5

6 1 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce Celková kapacita školy je 18 tříd a 8 odborných učeben. Nachází se uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště ve Slatině. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola. Městská část Brno Slatina je okrajovou městskou částí. Proto je vzhledem k IDS velmi dobře dostupná i dětem z přilehlých obcí (např. Podolí, Tvarožná ). Od roku 2000 pracuje ZŠ i MŠ v projektu Zdravá škola, jehož cílem je připravit žáky co nejlépe pro život a umožnit každému dítěti zažít svůj úspěch. Škola se zaměřuje zejména na: efektivní návaznost programu Zdravé základní školy na Zdravou mateřskou školu přípravu předškoláků a jejich rodičů v edukativně stimulačních skupinách zřízení dyslektického kroužku pro děti I. stupně pod vedením speciálně proškolených pedagogů moderní výuku anglického jazyka již od 1. ročníku moderní výuku německého jazyka moderní výuka ruského jazyka nepovinný předmět sborový zpěv pro I. stupeň pravidelné individuální konzultace za přítomnosti zákonného zástupce, žáka a učitele pravidelné sledování průběhu výchovně vzdělávacího procesu výběr zajímavých volnočasových aktivit: keramický, výtvarný, dramatický, ekologický, vaření, sportovní kroužek a další bohatou nabídku akcí školní družiny s pestrým školním i mimoškolním programem (vystoupení, karnevaly, soutěže, výlety, výstavy ) prevenci sociálně patologických jevů, která se systematicky prolíná výukou od ročníku 6

7 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Brno, Jihomoravské nám.2/ Zřizovatel školy Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/ Ředitelka školy Mgr. Olga Bauerová Druh školy včetně všech školských zařízení: mateřská škola, základní škola, školní družina, výdejna stravy 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná základní škola Počet Počet Počet Průměrný počet tříd ročníků žáků žáků na třídu 1.stupeň ,2 2.stupeň ,5 Celkem , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Ing. Jiří Navrátil, Pavel Dvořák, Mgr. Lukáš Plachý 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Úspěch - Otvíráme dětem 626/ svět úspěchu, verze č. 2 7

8 Jiné specializace, zaměření: ANJ nepovinný předmět v 1. ročníku, výuka 2. cizího jazyka od 6. třídy 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Počet Počet strávníků 01 děti a zaměst. školy a vlastní ostatní* žáci důchodci L 11 ŠJ - úplná 0 L 13 ŠJ výdejna 0 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 0 Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 4/ přepoč. 3,

9 1.12 Zpráva o činnosti školní družiny V tomto školním roce byla zřízena čtyři oddělení školní družiny. V rámci školní družiny žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, cvičení s hudbou, taneční, kroužek společenských her a počítače, kroužek flétny a kroužek netradičních výtvarných technik. Keramický kroužek vedla Naděžda Nováková. Letošním hlavním tématem kroužku byly pohádkové postavičky, vánoční a velikonoční témata. Své výtvory děti předváděly na výstavkách v prostorách školy. Sportovní kroužek vedla Mária Šuhajová. Zde se děti naučily nové hry a sportovní aktivity, účastnily se soutěží. Taneční kroužek vedla Marcela Uhlířová. Kroužek nabízel širokou škálu pohybu a tanečních kroků, které děti využily při vystoupení na vánoční besídce a besídce ke Dni matek. Kroužek zábavných her a počítače vedla Marcela Uhlířová. Děti se naučily mnoho netradičních her a práci s počítačem. Kroužek netradičních výtvarných technik vedla Dagmar Kvačková. Nabídla dětem práci s netradičními technikami i materiály. Cvičení s hudbou vedla Dagmar Kvačková. Děti měly možnost učit se a tancovat při moderní hudbě. Vystoupily se svým programem na dvou besídkách. Kroužek flétny vedla Marcela Uhlířová. Zde se děti učily základům hry na flétnu. S písničkami vystupovaly na besídkách. Tematické celky a týdenní plány vycházely ze školního vzdělávacího plánu Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. Příprava na vyučování probíhala formou hry luštěnky, křížovky, hádanky, doplňovačky, psaní domácích úkolů Každá vychovatelka si na začátku školního roku určila téma projektu. I. oddělení ( D. Kvačková) ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. II.a IV. oddělení ( M. Šuhajová, N. Nováková) HŘIŠTĚ. III. oddělení ( M. Uhlířová) ŠKOLA KOSMONAUTŮ. III. oddělení ( M. Uhlířová) KALENDÁŘ 2013 ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. V rámci výzdoby školy si vychovatelky určily na tento školní rok stěžejní téma PŘÍRODNÍ ŽIVLY. Podzim - země Zima - voda Jaro vzduch Léto - oheň Celodružinové akce a soutěže: Září, říjen, listopad: - drakiáda na hřišti školy. - podzimní výstava - instalace u vchodu školy první živel země - celodružinová soutěž OPIČÍ DRÁHA - sportovní utkání se ŠD Holzova - příprava a výroba dárků na prodejní vánoční jarmark 9

10 Listopad, prosinec, leden: - instalace výstavy druhý živel voda - vánoční besídka v tělocvičně školy - vánoční jarmark ve velké tělocvičně školy - dopolední vystoupení dětí IV. oddělení s vychovatelkou Naďou Novákovou v Chrámu Spasitele v Brně Židenicích s předvánočním programem - odpolední vánoční vystoupení na Zelném trhu IV. odd. ŠD. - turnaj ŠD v přeskoku přes švihadlo - karneval v tělocvičně školy pro ŠD a MŠ - turnaj ŠD Holzova, Kneslova a naše ŠD v přeskoku přes švihadlo - příprava a výroba na třetí výstavu na téma jaro - příprava na velikonoční dílny pro rodiče a děti Březen, duben, květen, červen: - turnaj v deskové hře Košík plný rozumu. Soutěž pořádaná SZÚ ČR. Školní kolo proběhlo na naší škole, krajské kolo na ZŠ Kuldova. V krajském kole se umístil David Halický, V.A. na 2. místě, Daniel Podrazil, III. A a Nikol Sonsbeeková IV.A na 3. místě. - turnaj v přeskoku přes švihadlo se ŠD Holzova, Kneslova a naší ŠD Umístění našich žáků: 1. ročník Plocková Natálie 3. místo 2. ročník Neužilová Barbora 1. místo 3. ročník Sedláčková Šarlota 3. místo 4. ročník Pravda Jakub 3. místo - instalace výstavy ŠD u vchodu školy třetí živel vzduch velikonoční výstava v tělocvičně školy zdobení perníčků, prezentace prací dětí I. stupně a ŠD - velikonoční dílny pro rodiče a děti na téma netradičně zdobené kraslice (drátování, mramorování, prosmalování, malování zlatým fixem, mozaika, zdobení voskem, batikování) - výrova keramických medailí na obvodní kolo v trojboji na ZŠ Tuháčkova - účast na obvodní olympiádě školních družin v trojboji na ZŠ Tuháčkové - první oddělení ŠD výroba Pritti panáčka - hokejista a účast v soutěži Prittel. - besídka ke Dni matek v jídelně školy, vystoupení všech dětí ŠD a kroužku tanečního, cvičení s hudbou a flétny - instalace výstavy u vchodu školy čtvrtý živel oheň - celodružinové malování na chodníku na téma Dovolená lodě, loďky, lodičky - Téma ŠVP: INDIÁNSKOU STEZKOU (Vychovatelka N. Nováková, M. Šuhajová se III.A,B na ŠVP - Lipová Lázně v termínu ) - Den dětí oslava svátku dětí na náměstí ve Slatině - vychovatelka Marcela Uhlířová se zúčastnila semináře práce v projektu MINIMALIZACE ŠIKANY - vedoucí vychovatelka v průběhu školního roku provedla dvě hospitace u každé z vychovatelek - Děti se celý školní rok podílely na výzdobě školních družin i prostor školy. 10

11 1.13 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 0 0 fyz. / přepoč. 11

12 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 22,834/25 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 22,834/25 100/100 % Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 2 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 8 17 Rodičovská dovolená 0 2 Ženy 2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 13 Cizí jazyky 12 12

13 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 25 Společenské vědy 2 Legislativa, řízení, ekonomie 0 Sport, TV, turistika 0 Vých. poradenství, prevence 16 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 1 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 0 Jiné 4 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,5/3 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický) 1,5/3 13

14 3 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamen ání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 3 0, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Deset nadaných žáků z a 3. tříd pracovalo ve skupince pod vedením paní ředitelky Mgr. Olgy Bauerové. Žáci řešili nadstandardní úkoly, byli vedeni k rozvoji logického myšlení a všeobecného rozhledu. Skupinka se scházela 2 vyučovací hodiny týdně 1 hodina byla věnována matematice a 1 hodina českému jazyku a všeobecnému rozvoji. Rozvrhy jednotlivých tříd byly sjednoceny tak, aby nadaní žáci mohli společně pracovat ve skupince v době, kdy jejich kmenová třída měla stejný předmět. 14

15 3.6 Zpráva předmětové komise přírodních věd Předsedkyně PK: Členové PK: Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Hana Dohnalová Mgr. Alena Lužová Mgr. Vilma Skřivánková Mgr. Waldemar Illek Mgr. Lukáš Plachý Mgr. Václav Vacek Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP, Úspěch, otevíráme dětem svět úspěchů 2. verze, č.j. 626/2007 Pro jednotlivé ročníky byly ve všech předmětech vypracovány tematické plány učiva. Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o daný předmět, využívání zábavných metod a forem práce hádanky, hry, kvízy, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Ve výuce byl též uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, byly vypracovány IVP pro integrované žáky. Pedagogové používali interaktivní tabule, vypracovávali digitální učební materiály. Připravovali žáky na sportovní a přírodovědné soutěže (viz akce). V období od března do května absolvovaly u Mgr. Lužové dvě studentky FSPS MUNI průběžnou pedagogickou praxi. Do fyziky a zeměpisu byly zakoupeny nové pomůcky, do chemie nové učebnice. Byla provedena inventarizace kabinetů, pomůcek a odborných učeben. Mgr. Plachý předal sbírku zeměpisu Mgr. Bláhovi. Předání proběhlo dne Mgr. Skřivánková předala sbírku přírodopisu a správu odborné učebny Mgr. Kreutzerové dne Akce V prvním pololetí napsali žáci 8. A v rámci předmětu ekologické praktikum dopis starostovi Jiřímu Idesovi a získali pro školu kontejner na PET lahve. V říjnu se na škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. Organizaci zajišťovala Mgr. Dohnalová. V listopadu se osmé ročníky a devátý ročník zúčastnili v rámci předmětu zdravotní výchova promítání filmu How she could. Film se týkal problematiky HIV/AIDS. Akci organizovalo sdružení STUD. V listopadu proběhlo také testování SCIO žáků 9. a 5. tříd. Naše škola se řadí mezi lepší průměrné školy. Dosáhli jsme lepších výsledků než 60% zúčastněných škol v oblasti matematických znalostí. V lednu proběhlo školní kolo biologické olympiády. Nejúspěšnější žáci v každé kategorii postoupili do okresního kola, kde se již neumístili na předních příčkách. Přípravu školního kola olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kolo měla na starosti Mgr. Skřivánková. V období od ledna do března byla u žáků testována finanční gramotnost. Za organizaci zodpovídala Mgr. Dohnalová. 15

16 V únoru se žáci druhého stupně zúčastnili promítání dokumentárního filmu Čína (Planeta Země). V březnu proběhla na škole zeměpisná olympiáda. Nejúspěšnější žáci z každé kategorie postoupili do okresního kola, kde se neumístili na předních místech. Přípravu školního kola olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kola měl na starosti Mgr. Plachý. V březnu proběhl také Matematický klokan pod vedením Mgr. Dohnalové na druhém i prvním stupni. V dubnu se konal na škole projektový den DEN ZEMĚ, který organizovali Mgr. Skřivánková a Mgr. Plachý. Den Země proběhl v rámci předmětů zeměpis a přírodopis. Spolupracujícími organizacemi byly Pedagogická fakulta MUNI a Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody REZEKVÍTEK. Sportovní akce LVK byl z důvodu malého zájmu žáků 7. ročníku v letošním školním roce zrušen. Šplh Vánoční laťka Vánoční hala atletika Brněnská laťka Memoriál Krejčíka - florbal Atletický čtyřboj Pohár rozhlasu Orion cup florbal výsledková listina nebyla organizací dodána Futsal výsledková listina nebyla organizací dodána Orientační běh Kopla cup orientační běh Projekty Recyklohraní sběr baterií a starých elektrospotřebičů. V letošním školním roce získala naše škola stolní fotbálek. Ekologické praktikum (Mgr. Skřivánková) VIII. A a VIII. B navštívili sběrný dvůr ve Slatině a poté vypracovali informační plakáty. Ekopolis didaktická hra zaměřená na ekologickou výchovu; žáci ji využívali v hodinách přírodopisu a ekologického praktika. V rámci evropského projektu PROFILES proběhl na naší škole výzkum, kterého se účastnili žáci šestých ročníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je nejefektivnější způsob předávání informací z oblasti fyziky žákům. Matematika Mgr. Illek uspořádal v osmých ročnících třídní soutěž v SUDOKU. DVPP Mgr. Hana Dohnalová Multimediální prvky ve výuce matematiky , SSŠ Brno Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy , RNDr. Růžena Blažková, CSc, Descartes Školení Kompetence pro život únor - květen Mgr. Lukáš Plachý Školení Kompetence pro život únor - květen 16

17 Mgr. Vilma Skřivánková Školení Kompetence pro život únor - květen Mgr. Illek Školení Kompetence pro život únor květen Soutěže výsledkové listiny Biologická olympiáda školní kolo Kategorie D ročník 1. místo - Veronika Tomášová (6. B) - postup do okresního kola 2. místo - Petra Křenková (7. A) 3. místo - Anna Čechová (6. A) 3. místo - Pavel Levý (7. A) 4. místo - Simona Burianová (7. A) 5. místo - Nikola Pálová (7. A) Kategorie C ročník 1. místo - Jana Šindelářová (9. A) postup do okresního kola 2. místo - Kristýna Herzánová (9. A) 3. místo - Michaela Dvořáková (9. A) 3. místo - Anežka Buchotvá (8. A) 4. místo - Gabriela Fajstlová (8. A) 5. místo Daniela Pichlerová (9. A) V okresním kole se žákyně neumístily na předních příčkách. Zeměpisná olympiáda školní kolo Kategorie A 1. místo - Vít Štor (6. B) postup do okresního finále 2. místo Richard Verner (6. A) 3. místo - Marco Assenov (6. A) Kategorie B 1. místo - Radim Křivánek (7. A) postup do okresního finále 2. místo Tomáš Musil (7. A) 3. místo - Dominik Holešovský (7. A) 4. místo Petra Křenková (7. A) 5. místo Daniela Dačevová (7. A) Kategorie C 1. místo - Viktor Šťastný (8. A) postup do okresního finále 2. místo Jan Štor (8. A) 3. místo Marek Malimánek (9. A) 4. místo MonikaBuchtová (9. A) 4. místo Marek Andrysík (9. A) 5. místo Tomáš Rohánek (8. B) 17

18 V okresním kole žádný z našich žáků neumístil na předních příčkách. Matematická olympiáda školní kolo Kategorie Benjamín 1. místo Radim Křivánek (7. A) 2. místo Dominika Vlašicová (7. A) 3. místo Tomáš Musil (7. A) 4. místo Richard Verner (6. A) 5. místo Anna Čechová (6. A) Kategorie Kadet 1. místo Eliška Ondráčková (8. A) 2. místo Monika Buchtová (9. A) 3. místo Štěpán Krček (9. A) 4. místo Petra Petláková (9. A) 5. místo Eliška Chlupová Okresní kolo se nekonalo. Přírodovědný klokan školní kolo 1. místo Kristýna Herzánová (9. A) 2. místo Jana Šindelářová (9. A) 3. místo Marek Andrysík (9. A) 3. místo Danylo Tyupa (9. A) 3. místo Štěpán Krček (9. A) Okresní kolo se nekonalo. Finanční gramotnost školní kolo 1. místo Anna Šarlota Životská (8. A) 2. místo Marek Malimánek (9. A) 3. místo Martin Motal (9. A) 4. místo Gabriel Irša (8. B) 5. místo Kristýna Herzánová (9. A) 6. místo Denisa Stojanovičová (8. B) Žáci na prvních třech místech postoupili do okresního kola, kde jako tým skončili na 9. místě. Výsledkové listiny sportovních akcí Okresní kolo ve florbalu Žáci naší školy skončili v základní skupině. Okresní finále atletického čtyřboje Mladší žákyně Poř. Základní škola body celkem 1. Svážná

19 2. Laštůvkova Hudcova Čejkovická Milénova Kotlářská Jihomoravské nám Bosonožská Masarova Blažkova Novoměstská Křídlovická Herčíkova 2888 Mladší žáci Poř. Základní škola body celkem 1. Arménská Laštůvkova Bosonožská Herčíkova Milénova Kotlářská Křídlovická Blažkova ZŠ Svážná Masarova Čejkovická Jihomoravské nám Hudcova Novoměstská Přemysl. Nám Starší žáci poř. Základní škola konečný součet 1. Laštůvkova Masarova Jihomoravské nám Bosonožská Křídlovická Herčíkova Milénova Blažkova Tuháčkova Lerchova Svážná Novoměstská Kotlářská

20 14. Čejkovická Hudcova 3425 Školní kolo šplh Mladší žákyně 1. místo Petra Křenková (7. A) 2. místo Kristýna Šubrtová (6. B) 3. místo Anna Čechová (6. A) 4. místo Marie Ryšavá (6. B) 5. místo Tereza Bohanková (7. A) 6. místo Terezie Lungová (7. A) 7. místo Veronika Bednářová (6. B) 8. místo Veronika Zdražilová (6. A) 9. místo Monika Celfrová (6. A) Starší žákyně 1. místo Kristýna Herzánová (9. A) 2. místo Monika Buchtová (9. A) 3. místo Helena Ryšavá (8. A) 4. místo Veronika Žitná (9. A) 5. místo Anežka Buchtová (8. A) 6. místo Gabriela Fajstlová (8. A) Mladší žáci 1. místo Petr Šebesta (6. B) 2. místo - Adam Šumný (7. A) 3. místo Martin Bušina (6. B) 4. místo Jan Nos (6. B) 5. místo Tomáš Zdražil (6. A) 6. místo Ladislav Hasala (6. A) 7. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 8. místo Filip Jasanský (7. A) Starší žáci 1. místo Martin Novák (8. B) 2. místo Adam Lindovský (8. A) 3. místo Petr Poláček (9. A) 4. místo Aleš Nezval (8. B) 5. místo Jan Bušina (8. A) 6. místo Kryštof Kachlíř (9. A) 7. místo Štěpán Krček (9. A) 8. místo Tomáš Rohánek (8. B) 9. místo Kryštof Adámek (8. A) 20

21 Městské finále šplh Mladší žákyně 1. ZŠ Hudcova 11,88 2. ZŠ Kamínky 13,31 3. ZŠ Milénova 15,35 4. ZŠ Masarova 15,43 5. ZŠ Jihomor. nám. 18,63 Starší žákyně 1. ZŠ Kamínky 12,11 2. ZŠ Milénova 13,2O 3.ZŠ Hudcova 14,14 4.ZŠ Bosonožská 14,26 5. ZŠ Krásného 14,84 6. ZŠ Novolíšeňská 15,33 7. ZŠ Jihomor. nám. 15,82 Obvodní kolo ve šplhu Mladší žákyně čas 1 Masarova 16,5 2 Jihomoravské nám. 16,8 3 Čejkovická 17,1 4 Přemyslovo nám. 17,7 5 Husova 18,1 6 Novolíšeňská 21,0 Mladší žáci čas 1 Přemyslovo nám. 11,1 2 Novolíšeňská 12,2 3 Husova 12,6 4 Masarova 12,9 5 Jihomoravské nám. 16,0 Mutěnická DNF Starší žákyně čas 1 Jihomoravské nám. 14,7 2 Novolíšeňská 16,9 3 Čejkovická 20,3 Masarova DNF 21

22 Starší žáci čas 1 Novolíšeňská 7,6 2 Masarova 8,9 3 Jihomoravské nám. 9,6 4 Mutěnická 9,8 5 Přemyslovo nám. 10,7 6 Husova 11,3 Vánoční hala atletika Dívky 30m 5. místo Kristýna Herzánová (9. A) 12. místo Veronika Žitná (9. A) 13. místo Lenka Střeštíková (9. A) 15. místo Helena Ryšavá (8. A) 16. místo Eliška Ondráčková (8. A) Chlapci dálka 17. místo Jan Bušina (8. A) 18. místo Marek Malimánek (9. A) 20. místo Tomáš Rohánek (8. B) 21. místo Marek Andrysík (9. A) 22. místo Štěpán Krček (9. A) Dívky výška 2. místo Kristýna Herzánová (9. A) 7. místo Helena Ryšavá (8. A) 8. místo Lenka Střeštíková (9. A) Chlapci výška místo Marek Andrysík (9. A) místo Tomáš Rohánek (8. B) místo Štěpán Krček (9. A) 21. místo Jan Bušina (8. A) Pohár rozhlasu Mladší žáci Hod kriketovým míčkem 12. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 22. místo Jakub Kostron (7. A) Běh na 60m 16. místo Petr Šebesta (6. B) 18. místo Tomáš Zdražil (6. A) Skok vysoký 22

23 8. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 15. místo Radim Křivánek (7. A) Skok daleký 19. místo Jakub Kostron (7. A) 20. místo Radim Křivánek (7. A) Běh na 1000m 18. místo Tomáš Zdražil (6. A) 20. místo Petr Šebesta (6. B) Štafeta 4 x 60m 11. místo ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Mladší žákyně Hod kriketovým míčkem 12. místo Vrňáková Andrea (7. A) 22. místo Monika Celfrová (6. A) Běh na 60m 9. místo Veronika Chybová (6. B) 12. místo Petra Křenková (7. A) 12. místo Anna Čechová (6. A) Skok vysoký 4. místo Šárka Brázdová (6. B) 8. místo- Veronika Bartáková (7. A) 13. místo Monika Celfrová (6. A) Skok daleký 4. místo Petra Křenková (7. A) 10. místo Veronika Bartáková (7. A) 22. místo Šárka Brázdová (6. B) Běh na 600m 10. místo Veronika Chybová (6. B) 11. místo Anna Čechová (6. A) 21. místo Veronika Zdražilová (6. A) Štafeta 4 x 60m 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Starší žáci Vrh koulí 7. místo Petr Poláček (9. A) 14. místo Martin Motal (9. A) Běh na 60m 7. místo Jan Bušina (8. A) 7. místo Adam Lindovský (8. A) 12. místo Martin Novák (8. B) Skok vysoký 23

24 1. místo Marek Andrysík (9. A) 5. místo Daniel Dvořáček (9. A) 17. místo Danylo Tyupa (9. A) Skok daleký 5. místo Adam Lindovský (8. A) 10. místo Jan Bušina (8. A) 15. místo Tomáš Rohánek (8. B) Běh na 1500 m 6. místo Petr Poláček (9. A) 11. místo Gabriel Irša (8. B) 13. místo Marek Andrysík (9. A) Štafeta 4 x 60m 5. místo ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Starší žákyně Vrh koulí 12. místo Petra Petláková (9. A) 13. místo Eliška Marková (9. A) 23. místo Michaela Dvořáková (9. A) Běh na 60m 3. místo Kristýna Herzánová (9. A) 3. místo Veronika Žitná (9. A) 21. místo Ivana Kotulánová (9. A) Skok vysoký 11. místo Eliška Chlupová (9. A) 16. místo Lenka Střeštíková (9. A) Skok daleký 3. místo Kristýna Herzánová (9. A) 11. místo Eliška Chlupová (9. A) 13. místo- Lenka Střeštíková (9. A) Běh na 800m 10. místo- Veronika Žitná (9. A) 15. místo Eliška Marková (9. A) 16. místo Ivana Kotulánová (9. A) Štafeta 4 x 60m 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Kopla cup orientační běh Kategorie D3 10. místo Anna Čechová (6. A) 11. místo Veronika Chybová (6. B) 14. místo Šárka Brázdová (6. B) 24

25 Kategorie H3 6. místo Tomáš Zdražil (6. A) 8. místo Lubomír Neveselý (6. A) 10. místo - Jarek Svoboda (6. A) Kategorie D4 4. místo Gabriela Fajstlová (8. A) Kategorie H4 1. místo Tomáš Zajíček (8. B) 3. místo Adam Lindovský (8. A) 4. místo Jan Bušina (8. A) 5. místo Jan Štor (8. A) 7. místo Michal Říčánek (8. A) 9. místo Kryštof Adámek (8. A) 11. místo Tomáš Rohánek (8. B) 14. místo Martin Novák (8. B) 16. místo Viktor Šťastný (8. A) 25

26 3.7 Zpráva předmětové komise cizích jazyků Předsedkyně PK: Členové PK: PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Jana Kučerová Mgr. Hana Sedláková Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Lužová Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla velmi dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. Pro jednotlivé ročníky byly ve všech jazycích vypracovány tematické plány učiva. Pouze v VII. A (Mgr. Jana Kučerová) nebylo učivo probráno v souladu s plánem, 5 hodin se přesouvá do 8. ročníku (Unit 6 Lights, camera, action!) Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o jazyky, využívání zábavných metod a forem práce hádanky, hry, písně, rozhovory, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Žáci byli vedeni k porozumění čteného a slyšeného textu, reagování na otázky, sdělování jednoduchých informací, komunikaci v běžných tematických okruzích, psaní jednoduchých textů odpovídajících jejich jazykovým schopnostem (popis, inzerát, formální a neformální dopis, blahopřání atd.) Byli vedeni k osvojení odpovídající slovní zásoby, výslovnosti a správnému používání gramatických pravidel. Ve výuce ANJ byly používány interaktivní tabule. Vyučující všech jazyků připravovaly pro výuku digitální učební materiály. Byly zakoupeny itools Happy House 1-2, Happy Street 1 2, Project 1 a Project 2 (3. edice). Byly využívány PC programy Terasoft a Didaktika a poslechové materiály. Ve výuce byl uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, důraz byl kladen na mluvený projev, byly vypracovány IVP pro integrované žáky. Individuální přístup byl uplatňován také k žákům talentovaným, kteří se zapojili do jazykových soutěží. V listopadu navštívili žáci IV. a V. tříd v rámci výuky anglického jazyka divadelní představení Magic Circus neboli Kouzelný cirkus. Žáci se divadla aktivně zúčastnili, každý nacvičil jednu roli. Naučili se nejen několik anglických písniček, ale sami zakusili pocit pravých divadelníků. Objevili se v rolích provazochodců, mimů, žonglérů, motýlů, klaunů, tygrů a dalších. Představení sklidilo úspěch za svou originalitu. Pro žáky 9. ročníku bylo v prosinci zajištěno divadelní představení v anglickém jazyce - The Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy) od Williama Shakespeare. Představení se velmi líbilo a bylo pro žáky silně motivující, protože projevu v anglickém jazyce vesměs velmi dobře rozuměli. 26

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Brno září 2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2005/2006 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Brno, 10. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 2011 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš Obsah: Část I. Základní údaje o škole...3

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8 Výroční zpráva školní rok 29/21 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8 1. Základní charakteristika školy Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a s výukou některých předmětů v cizím jazyce 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, 638 00 Brno Základní škola.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy.2 Zřizovatel

Více