Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

2 Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP Nově zrekonstruovaná škola, kde se pořád něco děje. Pracujeme podle ŠVP Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. V praxi to znamená, že dáváme všem žákům příležitost zažít úspěch v rámci svých možností v oblasti akademické, ve sportu, v mimoškolních aktivitách atd. Učíme angličtinu od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Podporujeme učení moderními metodami a ve výuce využíváme technologie, které nám nabízí dnešní doba. Máme stabilní tým kvalitních pedagogů, kteří se žákům věnují i mimo vyučování. Věnujeme se práci s nadanými žáky, stejnou pozornost věnujeme žákům s poruchami učení i chování. Prostřednictvím projektového vyučování ve všech ročnících posilujeme mezipředmětové vztahy a spolupráci mezi žáky napříč školou. Naši deváťáci předvádějí své schopnosti a dovednosti v absolventské práci, kterou prezentují na konci školního roku. Kvalitní vyučování je samozřejmě na prvním místě, ale zaměřujeme se i na mimoškolní a komunitní aktivity. Pořádáme jarmarky a akce pro veřejnost nejen naší městské části. Pravidelně se zapojujeme do kampaní, které pořádá Kancelář Brno Zdravé město. Pracujeme v projektech EU, jsme členy Sítě brněnských otevřených škol, Asociace aktivních škol, Škol podporujících zdraví, podílíme se na projektu Rozvoj kvality komunitních škol: Projekt ověření dopadu mezinárodních standardů a projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Zapojujeme se do aktivit partnerských organizací jako je např. Rezekvítek a Kociánka. Účastníme se projektu Zdravé zuby a Recyklohraní. V rámci Adopce na dálku podporujeme dlouhodobě dvě děti z Indie. Tuto aktivitu zaštiťuje náš velice aktivní žákovský parlament a získali jsme za ni v roce 2010 Cenu Ď v kategorii Hrdý český mecenáš. V rámci podpory rozvoje učitelů pořádáme kurzy a semináře DVPP pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ i školy speciální), pořádáme také studijní cesty s cílem poznat realitu škol v zahraničí a podporujeme sdílení dobrých praxí mezi pedagogy i studenty. Součástí naší organizace je i MŠ s pěti třídami, z nichž jedna se věnuje logopedické péči. 2

3 Obsah 1 Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Zřizovatel školy Ředitelka školy Druh školy včetně všech školských zařízení: Kontakty: Úplná základní škola Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Školní vzdělávací program Zařízení školního stravování Počet pracovníků školního stravování Školní družina, která je součástí základní školy Zpráva o činnosti školní družiny Školní klub, který je součástí školy Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 12 3

4 2.5 Školní asistenti Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků Snížený stupeň z chování: Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Zpráva předmětové komise přírodních věd Zpráva předmětové komise cizích jazyků Zpráva metodického sdružení prvního stupně 2011/ Zhodnocení celoroční činnosti předmětové komise humanitních a společenských věd Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počet absolventů ZŠ Přestupy žáků mezi ZŠ Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Poradenské služby v základní škole Údaje o odborných pracovnících Individuální integrace Skupinová integrace Hodnocení minimálního preventivního programu Akce školy v roce 2011/

5 5

6 1 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce Celková kapacita školy je 18 tříd a 8 odborných učeben. Nachází se uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště ve Slatině. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola. Městská část Brno Slatina je okrajovou městskou částí. Proto je vzhledem k IDS velmi dobře dostupná i dětem z přilehlých obcí (např. Podolí, Tvarožná ). Od roku 2000 pracuje ZŠ i MŠ v projektu Zdravá škola, jehož cílem je připravit žáky co nejlépe pro život a umožnit každému dítěti zažít svůj úspěch. Škola se zaměřuje zejména na: efektivní návaznost programu Zdravé základní školy na Zdravou mateřskou školu přípravu předškoláků a jejich rodičů v edukativně stimulačních skupinách zřízení dyslektického kroužku pro děti I. stupně pod vedením speciálně proškolených pedagogů moderní výuku anglického jazyka již od 1. ročníku moderní výuku německého jazyka moderní výuka ruského jazyka nepovinný předmět sborový zpěv pro I. stupeň pravidelné individuální konzultace za přítomnosti zákonného zástupce, žáka a učitele pravidelné sledování průběhu výchovně vzdělávacího procesu výběr zajímavých volnočasových aktivit: keramický, výtvarný, dramatický, ekologický, vaření, sportovní kroužek a další bohatou nabídku akcí školní družiny s pestrým školním i mimoškolním programem (vystoupení, karnevaly, soutěže, výlety, výstavy ) prevenci sociálně patologických jevů, která se systematicky prolíná výukou od ročníku 6

7 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Brno, Jihomoravské nám.2/ Zřizovatel školy Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/ Ředitelka školy Mgr. Olga Bauerová Druh školy včetně všech školských zařízení: mateřská škola, základní škola, školní družina, výdejna stravy 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná základní škola Počet Počet Počet Průměrný počet tříd ročníků žáků žáků na třídu 1.stupeň ,2 2.stupeň ,5 Celkem , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Ing. Jiří Navrátil, Pavel Dvořák, Mgr. Lukáš Plachý 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Úspěch - Otvíráme dětem 626/ svět úspěchu, verze č. 2 7

8 Jiné specializace, zaměření: ANJ nepovinný předmět v 1. ročníku, výuka 2. cizího jazyka od 6. třídy 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Počet Počet strávníků 01 děti a zaměst. školy a vlastní ostatní* žáci důchodci L 11 ŠJ - úplná 0 L 13 ŠJ výdejna 0 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 0 Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 4/ přepoč. 3,

9 1.12 Zpráva o činnosti školní družiny V tomto školním roce byla zřízena čtyři oddělení školní družiny. V rámci školní družiny žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, cvičení s hudbou, taneční, kroužek společenských her a počítače, kroužek flétny a kroužek netradičních výtvarných technik. Keramický kroužek vedla Naděžda Nováková. Letošním hlavním tématem kroužku byly pohádkové postavičky, vánoční a velikonoční témata. Své výtvory děti předváděly na výstavkách v prostorách školy. Sportovní kroužek vedla Mária Šuhajová. Zde se děti naučily nové hry a sportovní aktivity, účastnily se soutěží. Taneční kroužek vedla Marcela Uhlířová. Kroužek nabízel širokou škálu pohybu a tanečních kroků, které děti využily při vystoupení na vánoční besídce a besídce ke Dni matek. Kroužek zábavných her a počítače vedla Marcela Uhlířová. Děti se naučily mnoho netradičních her a práci s počítačem. Kroužek netradičních výtvarných technik vedla Dagmar Kvačková. Nabídla dětem práci s netradičními technikami i materiály. Cvičení s hudbou vedla Dagmar Kvačková. Děti měly možnost učit se a tancovat při moderní hudbě. Vystoupily se svým programem na dvou besídkách. Kroužek flétny vedla Marcela Uhlířová. Zde se děti učily základům hry na flétnu. S písničkami vystupovaly na besídkách. Tematické celky a týdenní plány vycházely ze školního vzdělávacího plánu Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. Příprava na vyučování probíhala formou hry luštěnky, křížovky, hádanky, doplňovačky, psaní domácích úkolů Každá vychovatelka si na začátku školního roku určila téma projektu. I. oddělení ( D. Kvačková) ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. II.a IV. oddělení ( M. Šuhajová, N. Nováková) HŘIŠTĚ. III. oddělení ( M. Uhlířová) ŠKOLA KOSMONAUTŮ. III. oddělení ( M. Uhlířová) KALENDÁŘ 2013 ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. V rámci výzdoby školy si vychovatelky určily na tento školní rok stěžejní téma PŘÍRODNÍ ŽIVLY. Podzim - země Zima - voda Jaro vzduch Léto - oheň Celodružinové akce a soutěže: Září, říjen, listopad: - drakiáda na hřišti školy. - podzimní výstava - instalace u vchodu školy první živel země - celodružinová soutěž OPIČÍ DRÁHA - sportovní utkání se ŠD Holzova - příprava a výroba dárků na prodejní vánoční jarmark 9

10 Listopad, prosinec, leden: - instalace výstavy druhý živel voda - vánoční besídka v tělocvičně školy - vánoční jarmark ve velké tělocvičně školy - dopolední vystoupení dětí IV. oddělení s vychovatelkou Naďou Novákovou v Chrámu Spasitele v Brně Židenicích s předvánočním programem - odpolední vánoční vystoupení na Zelném trhu IV. odd. ŠD. - turnaj ŠD v přeskoku přes švihadlo - karneval v tělocvičně školy pro ŠD a MŠ - turnaj ŠD Holzova, Kneslova a naše ŠD v přeskoku přes švihadlo - příprava a výroba na třetí výstavu na téma jaro - příprava na velikonoční dílny pro rodiče a děti Březen, duben, květen, červen: - turnaj v deskové hře Košík plný rozumu. Soutěž pořádaná SZÚ ČR. Školní kolo proběhlo na naší škole, krajské kolo na ZŠ Kuldova. V krajském kole se umístil David Halický, V.A. na 2. místě, Daniel Podrazil, III. A a Nikol Sonsbeeková IV.A na 3. místě. - turnaj v přeskoku přes švihadlo se ŠD Holzova, Kneslova a naší ŠD Umístění našich žáků: 1. ročník Plocková Natálie 3. místo 2. ročník Neužilová Barbora 1. místo 3. ročník Sedláčková Šarlota 3. místo 4. ročník Pravda Jakub 3. místo - instalace výstavy ŠD u vchodu školy třetí živel vzduch velikonoční výstava v tělocvičně školy zdobení perníčků, prezentace prací dětí I. stupně a ŠD - velikonoční dílny pro rodiče a děti na téma netradičně zdobené kraslice (drátování, mramorování, prosmalování, malování zlatým fixem, mozaika, zdobení voskem, batikování) - výrova keramických medailí na obvodní kolo v trojboji na ZŠ Tuháčkova - účast na obvodní olympiádě školních družin v trojboji na ZŠ Tuháčkové - první oddělení ŠD výroba Pritti panáčka - hokejista a účast v soutěži Prittel. - besídka ke Dni matek v jídelně školy, vystoupení všech dětí ŠD a kroužku tanečního, cvičení s hudbou a flétny - instalace výstavy u vchodu školy čtvrtý živel oheň - celodružinové malování na chodníku na téma Dovolená lodě, loďky, lodičky - Téma ŠVP: INDIÁNSKOU STEZKOU (Vychovatelka N. Nováková, M. Šuhajová se III.A,B na ŠVP - Lipová Lázně v termínu ) - Den dětí oslava svátku dětí na náměstí ve Slatině - vychovatelka Marcela Uhlířová se zúčastnila semináře práce v projektu MINIMALIZACE ŠIKANY - vedoucí vychovatelka v průběhu školního roku provedla dvě hospitace u každé z vychovatelek - Děti se celý školní rok podílely na výzdobě školních družin i prostor školy. 10

11 1.13 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 0 0 fyz. / přepoč. 11

12 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 22,834/25 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 22,834/25 100/100 % Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 2 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 8 17 Rodičovská dovolená 0 2 Ženy 2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 13 Cizí jazyky 12 12

13 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 25 Společenské vědy 2 Legislativa, řízení, ekonomie 0 Sport, TV, turistika 0 Vých. poradenství, prevence 16 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 1 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 0 Jiné 4 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,5/3 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický) 1,5/3 13

14 3 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamen ání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 3 0, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Deset nadaných žáků z a 3. tříd pracovalo ve skupince pod vedením paní ředitelky Mgr. Olgy Bauerové. Žáci řešili nadstandardní úkoly, byli vedeni k rozvoji logického myšlení a všeobecného rozhledu. Skupinka se scházela 2 vyučovací hodiny týdně 1 hodina byla věnována matematice a 1 hodina českému jazyku a všeobecnému rozvoji. Rozvrhy jednotlivých tříd byly sjednoceny tak, aby nadaní žáci mohli společně pracovat ve skupince v době, kdy jejich kmenová třída měla stejný předmět. 14

15 3.6 Zpráva předmětové komise přírodních věd Předsedkyně PK: Členové PK: Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Hana Dohnalová Mgr. Alena Lužová Mgr. Vilma Skřivánková Mgr. Waldemar Illek Mgr. Lukáš Plachý Mgr. Václav Vacek Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP, Úspěch, otevíráme dětem svět úspěchů 2. verze, č.j. 626/2007 Pro jednotlivé ročníky byly ve všech předmětech vypracovány tematické plány učiva. Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o daný předmět, využívání zábavných metod a forem práce hádanky, hry, kvízy, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Ve výuce byl též uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, byly vypracovány IVP pro integrované žáky. Pedagogové používali interaktivní tabule, vypracovávali digitální učební materiály. Připravovali žáky na sportovní a přírodovědné soutěže (viz akce). V období od března do května absolvovaly u Mgr. Lužové dvě studentky FSPS MUNI průběžnou pedagogickou praxi. Do fyziky a zeměpisu byly zakoupeny nové pomůcky, do chemie nové učebnice. Byla provedena inventarizace kabinetů, pomůcek a odborných učeben. Mgr. Plachý předal sbírku zeměpisu Mgr. Bláhovi. Předání proběhlo dne Mgr. Skřivánková předala sbírku přírodopisu a správu odborné učebny Mgr. Kreutzerové dne Akce V prvním pololetí napsali žáci 8. A v rámci předmětu ekologické praktikum dopis starostovi Jiřímu Idesovi a získali pro školu kontejner na PET lahve. V říjnu se na škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. Organizaci zajišťovala Mgr. Dohnalová. V listopadu se osmé ročníky a devátý ročník zúčastnili v rámci předmětu zdravotní výchova promítání filmu How she could. Film se týkal problematiky HIV/AIDS. Akci organizovalo sdružení STUD. V listopadu proběhlo také testování SCIO žáků 9. a 5. tříd. Naše škola se řadí mezi lepší průměrné školy. Dosáhli jsme lepších výsledků než 60% zúčastněných škol v oblasti matematických znalostí. V lednu proběhlo školní kolo biologické olympiády. Nejúspěšnější žáci v každé kategorii postoupili do okresního kola, kde se již neumístili na předních příčkách. Přípravu školního kola olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kolo měla na starosti Mgr. Skřivánková. V období od ledna do března byla u žáků testována finanční gramotnost. Za organizaci zodpovídala Mgr. Dohnalová. 15

16 V únoru se žáci druhého stupně zúčastnili promítání dokumentárního filmu Čína (Planeta Země). V březnu proběhla na škole zeměpisná olympiáda. Nejúspěšnější žáci z každé kategorie postoupili do okresního kola, kde se neumístili na předních místech. Přípravu školního kola olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kola měl na starosti Mgr. Plachý. V březnu proběhl také Matematický klokan pod vedením Mgr. Dohnalové na druhém i prvním stupni. V dubnu se konal na škole projektový den DEN ZEMĚ, který organizovali Mgr. Skřivánková a Mgr. Plachý. Den Země proběhl v rámci předmětů zeměpis a přírodopis. Spolupracujícími organizacemi byly Pedagogická fakulta MUNI a Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody REZEKVÍTEK. Sportovní akce LVK byl z důvodu malého zájmu žáků 7. ročníku v letošním školním roce zrušen. Šplh Vánoční laťka Vánoční hala atletika Brněnská laťka Memoriál Krejčíka - florbal Atletický čtyřboj Pohár rozhlasu Orion cup florbal výsledková listina nebyla organizací dodána Futsal výsledková listina nebyla organizací dodána Orientační běh Kopla cup orientační běh Projekty Recyklohraní sběr baterií a starých elektrospotřebičů. V letošním školním roce získala naše škola stolní fotbálek. Ekologické praktikum (Mgr. Skřivánková) VIII. A a VIII. B navštívili sběrný dvůr ve Slatině a poté vypracovali informační plakáty. Ekopolis didaktická hra zaměřená na ekologickou výchovu; žáci ji využívali v hodinách přírodopisu a ekologického praktika. V rámci evropského projektu PROFILES proběhl na naší škole výzkum, kterého se účastnili žáci šestých ročníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je nejefektivnější způsob předávání informací z oblasti fyziky žákům. Matematika Mgr. Illek uspořádal v osmých ročnících třídní soutěž v SUDOKU. DVPP Mgr. Hana Dohnalová Multimediální prvky ve výuce matematiky , SSŠ Brno Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy , RNDr. Růžena Blažková, CSc, Descartes Školení Kompetence pro život únor - květen Mgr. Lukáš Plachý Školení Kompetence pro život únor - květen 16

17 Mgr. Vilma Skřivánková Školení Kompetence pro život únor - květen Mgr. Illek Školení Kompetence pro život únor květen Soutěže výsledkové listiny Biologická olympiáda školní kolo Kategorie D ročník 1. místo - Veronika Tomášová (6. B) - postup do okresního kola 2. místo - Petra Křenková (7. A) 3. místo - Anna Čechová (6. A) 3. místo - Pavel Levý (7. A) 4. místo - Simona Burianová (7. A) 5. místo - Nikola Pálová (7. A) Kategorie C ročník 1. místo - Jana Šindelářová (9. A) postup do okresního kola 2. místo - Kristýna Herzánová (9. A) 3. místo - Michaela Dvořáková (9. A) 3. místo - Anežka Buchotvá (8. A) 4. místo - Gabriela Fajstlová (8. A) 5. místo Daniela Pichlerová (9. A) V okresním kole se žákyně neumístily na předních příčkách. Zeměpisná olympiáda školní kolo Kategorie A 1. místo - Vít Štor (6. B) postup do okresního finále 2. místo Richard Verner (6. A) 3. místo - Marco Assenov (6. A) Kategorie B 1. místo - Radim Křivánek (7. A) postup do okresního finále 2. místo Tomáš Musil (7. A) 3. místo - Dominik Holešovský (7. A) 4. místo Petra Křenková (7. A) 5. místo Daniela Dačevová (7. A) Kategorie C 1. místo - Viktor Šťastný (8. A) postup do okresního finále 2. místo Jan Štor (8. A) 3. místo Marek Malimánek (9. A) 4. místo MonikaBuchtová (9. A) 4. místo Marek Andrysík (9. A) 5. místo Tomáš Rohánek (8. B) 17

18 V okresním kole žádný z našich žáků neumístil na předních příčkách. Matematická olympiáda školní kolo Kategorie Benjamín 1. místo Radim Křivánek (7. A) 2. místo Dominika Vlašicová (7. A) 3. místo Tomáš Musil (7. A) 4. místo Richard Verner (6. A) 5. místo Anna Čechová (6. A) Kategorie Kadet 1. místo Eliška Ondráčková (8. A) 2. místo Monika Buchtová (9. A) 3. místo Štěpán Krček (9. A) 4. místo Petra Petláková (9. A) 5. místo Eliška Chlupová Okresní kolo se nekonalo. Přírodovědný klokan školní kolo 1. místo Kristýna Herzánová (9. A) 2. místo Jana Šindelářová (9. A) 3. místo Marek Andrysík (9. A) 3. místo Danylo Tyupa (9. A) 3. místo Štěpán Krček (9. A) Okresní kolo se nekonalo. Finanční gramotnost školní kolo 1. místo Anna Šarlota Životská (8. A) 2. místo Marek Malimánek (9. A) 3. místo Martin Motal (9. A) 4. místo Gabriel Irša (8. B) 5. místo Kristýna Herzánová (9. A) 6. místo Denisa Stojanovičová (8. B) Žáci na prvních třech místech postoupili do okresního kola, kde jako tým skončili na 9. místě. Výsledkové listiny sportovních akcí Okresní kolo ve florbalu Žáci naší školy skončili v základní skupině. Okresní finále atletického čtyřboje Mladší žákyně Poř. Základní škola body celkem 1. Svážná

19 2. Laštůvkova Hudcova Čejkovická Milénova Kotlářská Jihomoravské nám Bosonožská Masarova Blažkova Novoměstská Křídlovická Herčíkova 2888 Mladší žáci Poř. Základní škola body celkem 1. Arménská Laštůvkova Bosonožská Herčíkova Milénova Kotlářská Křídlovická Blažkova ZŠ Svážná Masarova Čejkovická Jihomoravské nám Hudcova Novoměstská Přemysl. Nám Starší žáci poř. Základní škola konečný součet 1. Laštůvkova Masarova Jihomoravské nám Bosonožská Křídlovická Herčíkova Milénova Blažkova Tuháčkova Lerchova Svážná Novoměstská Kotlářská

20 14. Čejkovická Hudcova 3425 Školní kolo šplh Mladší žákyně 1. místo Petra Křenková (7. A) 2. místo Kristýna Šubrtová (6. B) 3. místo Anna Čechová (6. A) 4. místo Marie Ryšavá (6. B) 5. místo Tereza Bohanková (7. A) 6. místo Terezie Lungová (7. A) 7. místo Veronika Bednářová (6. B) 8. místo Veronika Zdražilová (6. A) 9. místo Monika Celfrová (6. A) Starší žákyně 1. místo Kristýna Herzánová (9. A) 2. místo Monika Buchtová (9. A) 3. místo Helena Ryšavá (8. A) 4. místo Veronika Žitná (9. A) 5. místo Anežka Buchtová (8. A) 6. místo Gabriela Fajstlová (8. A) Mladší žáci 1. místo Petr Šebesta (6. B) 2. místo - Adam Šumný (7. A) 3. místo Martin Bušina (6. B) 4. místo Jan Nos (6. B) 5. místo Tomáš Zdražil (6. A) 6. místo Ladislav Hasala (6. A) 7. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 8. místo Filip Jasanský (7. A) Starší žáci 1. místo Martin Novák (8. B) 2. místo Adam Lindovský (8. A) 3. místo Petr Poláček (9. A) 4. místo Aleš Nezval (8. B) 5. místo Jan Bušina (8. A) 6. místo Kryštof Kachlíř (9. A) 7. místo Štěpán Krček (9. A) 8. místo Tomáš Rohánek (8. B) 9. místo Kryštof Adámek (8. A) 20

21 Městské finále šplh Mladší žákyně 1. ZŠ Hudcova 11,88 2. ZŠ Kamínky 13,31 3. ZŠ Milénova 15,35 4. ZŠ Masarova 15,43 5. ZŠ Jihomor. nám. 18,63 Starší žákyně 1. ZŠ Kamínky 12,11 2. ZŠ Milénova 13,2O 3.ZŠ Hudcova 14,14 4.ZŠ Bosonožská 14,26 5. ZŠ Krásného 14,84 6. ZŠ Novolíšeňská 15,33 7. ZŠ Jihomor. nám. 15,82 Obvodní kolo ve šplhu Mladší žákyně čas 1 Masarova 16,5 2 Jihomoravské nám. 16,8 3 Čejkovická 17,1 4 Přemyslovo nám. 17,7 5 Husova 18,1 6 Novolíšeňská 21,0 Mladší žáci čas 1 Přemyslovo nám. 11,1 2 Novolíšeňská 12,2 3 Husova 12,6 4 Masarova 12,9 5 Jihomoravské nám. 16,0 Mutěnická DNF Starší žákyně čas 1 Jihomoravské nám. 14,7 2 Novolíšeňská 16,9 3 Čejkovická 20,3 Masarova DNF 21

22 Starší žáci čas 1 Novolíšeňská 7,6 2 Masarova 8,9 3 Jihomoravské nám. 9,6 4 Mutěnická 9,8 5 Přemyslovo nám. 10,7 6 Husova 11,3 Vánoční hala atletika Dívky 30m 5. místo Kristýna Herzánová (9. A) 12. místo Veronika Žitná (9. A) 13. místo Lenka Střeštíková (9. A) 15. místo Helena Ryšavá (8. A) 16. místo Eliška Ondráčková (8. A) Chlapci dálka 17. místo Jan Bušina (8. A) 18. místo Marek Malimánek (9. A) 20. místo Tomáš Rohánek (8. B) 21. místo Marek Andrysík (9. A) 22. místo Štěpán Krček (9. A) Dívky výška 2. místo Kristýna Herzánová (9. A) 7. místo Helena Ryšavá (8. A) 8. místo Lenka Střeštíková (9. A) Chlapci výška místo Marek Andrysík (9. A) místo Tomáš Rohánek (8. B) místo Štěpán Krček (9. A) 21. místo Jan Bušina (8. A) Pohár rozhlasu Mladší žáci Hod kriketovým míčkem 12. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 22. místo Jakub Kostron (7. A) Běh na 60m 16. místo Petr Šebesta (6. B) 18. místo Tomáš Zdražil (6. A) Skok vysoký 22

23 8. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 15. místo Radim Křivánek (7. A) Skok daleký 19. místo Jakub Kostron (7. A) 20. místo Radim Křivánek (7. A) Běh na 1000m 18. místo Tomáš Zdražil (6. A) 20. místo Petr Šebesta (6. B) Štafeta 4 x 60m 11. místo ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Mladší žákyně Hod kriketovým míčkem 12. místo Vrňáková Andrea (7. A) 22. místo Monika Celfrová (6. A) Běh na 60m 9. místo Veronika Chybová (6. B) 12. místo Petra Křenková (7. A) 12. místo Anna Čechová (6. A) Skok vysoký 4. místo Šárka Brázdová (6. B) 8. místo- Veronika Bartáková (7. A) 13. místo Monika Celfrová (6. A) Skok daleký 4. místo Petra Křenková (7. A) 10. místo Veronika Bartáková (7. A) 22. místo Šárka Brázdová (6. B) Běh na 600m 10. místo Veronika Chybová (6. B) 11. místo Anna Čechová (6. A) 21. místo Veronika Zdražilová (6. A) Štafeta 4 x 60m 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Starší žáci Vrh koulí 7. místo Petr Poláček (9. A) 14. místo Martin Motal (9. A) Běh na 60m 7. místo Jan Bušina (8. A) 7. místo Adam Lindovský (8. A) 12. místo Martin Novák (8. B) Skok vysoký 23

24 1. místo Marek Andrysík (9. A) 5. místo Daniel Dvořáček (9. A) 17. místo Danylo Tyupa (9. A) Skok daleký 5. místo Adam Lindovský (8. A) 10. místo Jan Bušina (8. A) 15. místo Tomáš Rohánek (8. B) Běh na 1500 m 6. místo Petr Poláček (9. A) 11. místo Gabriel Irša (8. B) 13. místo Marek Andrysík (9. A) Štafeta 4 x 60m 5. místo ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Starší žákyně Vrh koulí 12. místo Petra Petláková (9. A) 13. místo Eliška Marková (9. A) 23. místo Michaela Dvořáková (9. A) Běh na 60m 3. místo Kristýna Herzánová (9. A) 3. místo Veronika Žitná (9. A) 21. místo Ivana Kotulánová (9. A) Skok vysoký 11. místo Eliška Chlupová (9. A) 16. místo Lenka Střeštíková (9. A) Skok daleký 3. místo Kristýna Herzánová (9. A) 11. místo Eliška Chlupová (9. A) 13. místo- Lenka Střeštíková (9. A) Běh na 800m 10. místo- Veronika Žitná (9. A) 15. místo Eliška Marková (9. A) 16. místo Ivana Kotulánová (9. A) Štafeta 4 x 60m 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Kopla cup orientační běh Kategorie D3 10. místo Anna Čechová (6. A) 11. místo Veronika Chybová (6. B) 14. místo Šárka Brázdová (6. B) 24

25 Kategorie H3 6. místo Tomáš Zdražil (6. A) 8. místo Lubomír Neveselý (6. A) 10. místo - Jarek Svoboda (6. A) Kategorie D4 4. místo Gabriela Fajstlová (8. A) Kategorie H4 1. místo Tomáš Zajíček (8. B) 3. místo Adam Lindovský (8. A) 4. místo Jan Bušina (8. A) 5. místo Jan Štor (8. A) 7. místo Michal Říčánek (8. A) 9. místo Kryštof Adámek (8. A) 11. místo Tomáš Rohánek (8. B) 14. místo Martin Novák (8. B) 16. místo Viktor Šťastný (8. A) 25

26 3.7 Zpráva předmětové komise cizích jazyků Předsedkyně PK: Členové PK: PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Jana Kučerová Mgr. Hana Sedláková Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Lužová Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla velmi dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. Pro jednotlivé ročníky byly ve všech jazycích vypracovány tematické plány učiva. Pouze v VII. A (Mgr. Jana Kučerová) nebylo učivo probráno v souladu s plánem, 5 hodin se přesouvá do 8. ročníku (Unit 6 Lights, camera, action!) Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o jazyky, využívání zábavných metod a forem práce hádanky, hry, písně, rozhovory, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Žáci byli vedeni k porozumění čteného a slyšeného textu, reagování na otázky, sdělování jednoduchých informací, komunikaci v běžných tematických okruzích, psaní jednoduchých textů odpovídajících jejich jazykovým schopnostem (popis, inzerát, formální a neformální dopis, blahopřání atd.) Byli vedeni k osvojení odpovídající slovní zásoby, výslovnosti a správnému používání gramatických pravidel. Ve výuce ANJ byly používány interaktivní tabule. Vyučující všech jazyků připravovaly pro výuku digitální učební materiály. Byly zakoupeny itools Happy House 1-2, Happy Street 1 2, Project 1 a Project 2 (3. edice). Byly využívány PC programy Terasoft a Didaktika a poslechové materiály. Ve výuce byl uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, důraz byl kladen na mluvený projev, byly vypracovány IVP pro integrované žáky. Individuální přístup byl uplatňován také k žákům talentovaným, kteří se zapojili do jazykových soutěží. V listopadu navštívili žáci IV. a V. tříd v rámci výuky anglického jazyka divadelní představení Magic Circus neboli Kouzelný cirkus. Žáci se divadla aktivně zúčastnili, každý nacvičil jednu roli. Naučili se nejen několik anglických písniček, ale sami zakusili pocit pravých divadelníků. Objevili se v rolích provazochodců, mimů, žonglérů, motýlů, klaunů, tygrů a dalších. Představení sklidilo úspěch za svou originalitu. Pro žáky 9. ročníku bylo v prosinci zajištěno divadelní představení v anglickém jazyce - The Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy) od Williama Shakespeare. Představení se velmi líbilo a bylo pro žáky silně motivující, protože projevu v anglickém jazyce vesměs velmi dobře rozuměli. 26

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více