Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

2 Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP Nově zrekonstruovaná škola, kde se pořád něco děje. Pracujeme podle ŠVP Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. V praxi to znamená, že dáváme všem žákům příležitost zažít úspěch v rámci svých možností v oblasti akademické, ve sportu, v mimoškolních aktivitách atd. Učíme angličtinu od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Podporujeme učení moderními metodami a ve výuce využíváme technologie, které nám nabízí dnešní doba. Máme stabilní tým kvalitních pedagogů, kteří se žákům věnují i mimo vyučování. Věnujeme se práci s nadanými žáky, stejnou pozornost věnujeme žákům s poruchami učení i chování. Prostřednictvím projektového vyučování ve všech ročnících posilujeme mezipředmětové vztahy a spolupráci mezi žáky napříč školou. Naši deváťáci předvádějí své schopnosti a dovednosti v absolventské práci, kterou prezentují na konci školního roku. Kvalitní vyučování je samozřejmě na prvním místě, ale zaměřujeme se i na mimoškolní a komunitní aktivity. Pořádáme jarmarky a akce pro veřejnost nejen naší městské části. Pravidelně se zapojujeme do kampaní, které pořádá Kancelář Brno Zdravé město. Pracujeme v projektech EU, jsme členy Sítě brněnských otevřených škol, Asociace aktivních škol, Škol podporujících zdraví, podílíme se na projektu Rozvoj kvality komunitních škol: Projekt ověření dopadu mezinárodních standardů a projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Zapojujeme se do aktivit partnerských organizací jako je např. Rezekvítek a Kociánka. Účastníme se projektu Zdravé zuby a Recyklohraní. V rámci Adopce na dálku podporujeme dlouhodobě dvě děti z Indie. Tuto aktivitu zaštiťuje náš velice aktivní žákovský parlament a získali jsme za ni v roce 2010 Cenu Ď v kategorii Hrdý český mecenáš. V rámci podpory rozvoje učitelů pořádáme kurzy a semináře DVPP pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ i školy speciální), pořádáme také studijní cesty s cílem poznat realitu škol v zahraničí a podporujeme sdílení dobrých praxí mezi pedagogy i studenty. Součástí naší organizace je i MŠ s pěti třídami, z nichž jedna se věnuje logopedické péči. 2

3 Obsah 1 Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Zřizovatel školy Ředitelka školy Druh školy včetně všech školských zařízení: Kontakty: Úplná základní škola Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Školní vzdělávací program Zařízení školního stravování Počet pracovníků školního stravování Školní družina, která je součástí základní školy Zpráva o činnosti školní družiny Školní klub, který je součástí školy Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 12 3

4 2.5 Školní asistenti Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků Snížený stupeň z chování: Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Zpráva předmětové komise přírodních věd Zpráva předmětové komise cizích jazyků Zpráva metodického sdružení prvního stupně 2011/ Zhodnocení celoroční činnosti předmětové komise humanitních a společenských věd Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počet absolventů ZŠ Přestupy žáků mezi ZŠ Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Poradenské služby v základní škole Údaje o odborných pracovnících Individuální integrace Skupinová integrace Hodnocení minimálního preventivního programu Akce školy v roce 2011/

5 5

6 1 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce Celková kapacita školy je 18 tříd a 8 odborných učeben. Nachází se uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště ve Slatině. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola. Městská část Brno Slatina je okrajovou městskou částí. Proto je vzhledem k IDS velmi dobře dostupná i dětem z přilehlých obcí (např. Podolí, Tvarožná ). Od roku 2000 pracuje ZŠ i MŠ v projektu Zdravá škola, jehož cílem je připravit žáky co nejlépe pro život a umožnit každému dítěti zažít svůj úspěch. Škola se zaměřuje zejména na: efektivní návaznost programu Zdravé základní školy na Zdravou mateřskou školu přípravu předškoláků a jejich rodičů v edukativně stimulačních skupinách zřízení dyslektického kroužku pro děti I. stupně pod vedením speciálně proškolených pedagogů moderní výuku anglického jazyka již od 1. ročníku moderní výuku německého jazyka moderní výuka ruského jazyka nepovinný předmět sborový zpěv pro I. stupeň pravidelné individuální konzultace za přítomnosti zákonného zástupce, žáka a učitele pravidelné sledování průběhu výchovně vzdělávacího procesu výběr zajímavých volnočasových aktivit: keramický, výtvarný, dramatický, ekologický, vaření, sportovní kroužek a další bohatou nabídku akcí školní družiny s pestrým školním i mimoškolním programem (vystoupení, karnevaly, soutěže, výlety, výstavy ) prevenci sociálně patologických jevů, která se systematicky prolíná výukou od ročníku 6

7 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Brno, Jihomoravské nám.2/ Zřizovatel školy Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/ Ředitelka školy Mgr. Olga Bauerová Druh školy včetně všech školských zařízení: mateřská škola, základní škola, školní družina, výdejna stravy 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná základní škola Počet Počet Počet Průměrný počet tříd ročníků žáků žáků na třídu 1.stupeň ,2 2.stupeň ,5 Celkem , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Ing. Jiří Navrátil, Pavel Dvořák, Mgr. Lukáš Plachý 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Úspěch - Otvíráme dětem 626/ svět úspěchu, verze č. 2 7

8 Jiné specializace, zaměření: ANJ nepovinný předmět v 1. ročníku, výuka 2. cizího jazyka od 6. třídy 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Počet Počet strávníků 01 děti a zaměst. školy a vlastní ostatní* žáci důchodci L 11 ŠJ - úplná 0 L 13 ŠJ výdejna 0 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 0 Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 4/ přepoč. 3,

9 1.12 Zpráva o činnosti školní družiny V tomto školním roce byla zřízena čtyři oddělení školní družiny. V rámci školní družiny žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, cvičení s hudbou, taneční, kroužek společenských her a počítače, kroužek flétny a kroužek netradičních výtvarných technik. Keramický kroužek vedla Naděžda Nováková. Letošním hlavním tématem kroužku byly pohádkové postavičky, vánoční a velikonoční témata. Své výtvory děti předváděly na výstavkách v prostorách školy. Sportovní kroužek vedla Mária Šuhajová. Zde se děti naučily nové hry a sportovní aktivity, účastnily se soutěží. Taneční kroužek vedla Marcela Uhlířová. Kroužek nabízel širokou škálu pohybu a tanečních kroků, které děti využily při vystoupení na vánoční besídce a besídce ke Dni matek. Kroužek zábavných her a počítače vedla Marcela Uhlířová. Děti se naučily mnoho netradičních her a práci s počítačem. Kroužek netradičních výtvarných technik vedla Dagmar Kvačková. Nabídla dětem práci s netradičními technikami i materiály. Cvičení s hudbou vedla Dagmar Kvačková. Děti měly možnost učit se a tancovat při moderní hudbě. Vystoupily se svým programem na dvou besídkách. Kroužek flétny vedla Marcela Uhlířová. Zde se děti učily základům hry na flétnu. S písničkami vystupovaly na besídkách. Tematické celky a týdenní plány vycházely ze školního vzdělávacího plánu Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. Příprava na vyučování probíhala formou hry luštěnky, křížovky, hádanky, doplňovačky, psaní domácích úkolů Každá vychovatelka si na začátku školního roku určila téma projektu. I. oddělení ( D. Kvačková) ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. II.a IV. oddělení ( M. Šuhajová, N. Nováková) HŘIŠTĚ. III. oddělení ( M. Uhlířová) ŠKOLA KOSMONAUTŮ. III. oddělení ( M. Uhlířová) KALENDÁŘ 2013 ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. V rámci výzdoby školy si vychovatelky určily na tento školní rok stěžejní téma PŘÍRODNÍ ŽIVLY. Podzim - země Zima - voda Jaro vzduch Léto - oheň Celodružinové akce a soutěže: Září, říjen, listopad: - drakiáda na hřišti školy. - podzimní výstava - instalace u vchodu školy první živel země - celodružinová soutěž OPIČÍ DRÁHA - sportovní utkání se ŠD Holzova - příprava a výroba dárků na prodejní vánoční jarmark 9

10 Listopad, prosinec, leden: - instalace výstavy druhý živel voda - vánoční besídka v tělocvičně školy - vánoční jarmark ve velké tělocvičně školy - dopolední vystoupení dětí IV. oddělení s vychovatelkou Naďou Novákovou v Chrámu Spasitele v Brně Židenicích s předvánočním programem - odpolední vánoční vystoupení na Zelném trhu IV. odd. ŠD. - turnaj ŠD v přeskoku přes švihadlo - karneval v tělocvičně školy pro ŠD a MŠ - turnaj ŠD Holzova, Kneslova a naše ŠD v přeskoku přes švihadlo - příprava a výroba na třetí výstavu na téma jaro - příprava na velikonoční dílny pro rodiče a děti Březen, duben, květen, červen: - turnaj v deskové hře Košík plný rozumu. Soutěž pořádaná SZÚ ČR. Školní kolo proběhlo na naší škole, krajské kolo na ZŠ Kuldova. V krajském kole se umístil David Halický, V.A. na 2. místě, Daniel Podrazil, III. A a Nikol Sonsbeeková IV.A na 3. místě. - turnaj v přeskoku přes švihadlo se ŠD Holzova, Kneslova a naší ŠD Umístění našich žáků: 1. ročník Plocková Natálie 3. místo 2. ročník Neužilová Barbora 1. místo 3. ročník Sedláčková Šarlota 3. místo 4. ročník Pravda Jakub 3. místo - instalace výstavy ŠD u vchodu školy třetí živel vzduch velikonoční výstava v tělocvičně školy zdobení perníčků, prezentace prací dětí I. stupně a ŠD - velikonoční dílny pro rodiče a děti na téma netradičně zdobené kraslice (drátování, mramorování, prosmalování, malování zlatým fixem, mozaika, zdobení voskem, batikování) - výrova keramických medailí na obvodní kolo v trojboji na ZŠ Tuháčkova - účast na obvodní olympiádě školních družin v trojboji na ZŠ Tuháčkové - první oddělení ŠD výroba Pritti panáčka - hokejista a účast v soutěži Prittel. - besídka ke Dni matek v jídelně školy, vystoupení všech dětí ŠD a kroužku tanečního, cvičení s hudbou a flétny - instalace výstavy u vchodu školy čtvrtý živel oheň - celodružinové malování na chodníku na téma Dovolená lodě, loďky, lodičky - Téma ŠVP: INDIÁNSKOU STEZKOU (Vychovatelka N. Nováková, M. Šuhajová se III.A,B na ŠVP - Lipová Lázně v termínu ) - Den dětí oslava svátku dětí na náměstí ve Slatině - vychovatelka Marcela Uhlířová se zúčastnila semináře práce v projektu MINIMALIZACE ŠIKANY - vedoucí vychovatelka v průběhu školního roku provedla dvě hospitace u každé z vychovatelek - Děti se celý školní rok podílely na výzdobě školních družin i prostor školy. 10

11 1.13 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 0 0 fyz. / přepoč. 11

12 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 22,834/25 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 22,834/25 100/100 % Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 2 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 8 17 Rodičovská dovolená 0 2 Ženy 2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 13 Cizí jazyky 12 12

13 Umění, estetika 1 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 25 Společenské vědy 2 Legislativa, řízení, ekonomie 0 Sport, TV, turistika 0 Vých. poradenství, prevence 16 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 1 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 0 Jiné 4 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,5/3 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický) 1,5/3 13

14 3 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamen ání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 3 0, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Deset nadaných žáků z a 3. tříd pracovalo ve skupince pod vedením paní ředitelky Mgr. Olgy Bauerové. Žáci řešili nadstandardní úkoly, byli vedeni k rozvoji logického myšlení a všeobecného rozhledu. Skupinka se scházela 2 vyučovací hodiny týdně 1 hodina byla věnována matematice a 1 hodina českému jazyku a všeobecnému rozvoji. Rozvrhy jednotlivých tříd byly sjednoceny tak, aby nadaní žáci mohli společně pracovat ve skupince v době, kdy jejich kmenová třída měla stejný předmět. 14

15 3.6 Zpráva předmětové komise přírodních věd Předsedkyně PK: Členové PK: Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Hana Dohnalová Mgr. Alena Lužová Mgr. Vilma Skřivánková Mgr. Waldemar Illek Mgr. Lukáš Plachý Mgr. Václav Vacek Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP, Úspěch, otevíráme dětem svět úspěchů 2. verze, č.j. 626/2007 Pro jednotlivé ročníky byly ve všech předmětech vypracovány tematické plány učiva. Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o daný předmět, využívání zábavných metod a forem práce hádanky, hry, kvízy, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Ve výuce byl též uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, byly vypracovány IVP pro integrované žáky. Pedagogové používali interaktivní tabule, vypracovávali digitální učební materiály. Připravovali žáky na sportovní a přírodovědné soutěže (viz akce). V období od března do května absolvovaly u Mgr. Lužové dvě studentky FSPS MUNI průběžnou pedagogickou praxi. Do fyziky a zeměpisu byly zakoupeny nové pomůcky, do chemie nové učebnice. Byla provedena inventarizace kabinetů, pomůcek a odborných učeben. Mgr. Plachý předal sbírku zeměpisu Mgr. Bláhovi. Předání proběhlo dne Mgr. Skřivánková předala sbírku přírodopisu a správu odborné učebny Mgr. Kreutzerové dne Akce V prvním pololetí napsali žáci 8. A v rámci předmětu ekologické praktikum dopis starostovi Jiřímu Idesovi a získali pro školu kontejner na PET lahve. V říjnu se na škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. Organizaci zajišťovala Mgr. Dohnalová. V listopadu se osmé ročníky a devátý ročník zúčastnili v rámci předmětu zdravotní výchova promítání filmu How she could. Film se týkal problematiky HIV/AIDS. Akci organizovalo sdružení STUD. V listopadu proběhlo také testování SCIO žáků 9. a 5. tříd. Naše škola se řadí mezi lepší průměrné školy. Dosáhli jsme lepších výsledků než 60% zúčastněných škol v oblasti matematických znalostí. V lednu proběhlo školní kolo biologické olympiády. Nejúspěšnější žáci v každé kategorii postoupili do okresního kola, kde se již neumístili na předních příčkách. Přípravu školního kola olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kolo měla na starosti Mgr. Skřivánková. V období od ledna do března byla u žáků testována finanční gramotnost. Za organizaci zodpovídala Mgr. Dohnalová. 15

16 V únoru se žáci druhého stupně zúčastnili promítání dokumentárního filmu Čína (Planeta Země). V březnu proběhla na škole zeměpisná olympiáda. Nejúspěšnější žáci z každé kategorie postoupili do okresního kola, kde se neumístili na předních místech. Přípravu školního kola olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kola měl na starosti Mgr. Plachý. V březnu proběhl také Matematický klokan pod vedením Mgr. Dohnalové na druhém i prvním stupni. V dubnu se konal na škole projektový den DEN ZEMĚ, který organizovali Mgr. Skřivánková a Mgr. Plachý. Den Země proběhl v rámci předmětů zeměpis a přírodopis. Spolupracujícími organizacemi byly Pedagogická fakulta MUNI a Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody REZEKVÍTEK. Sportovní akce LVK byl z důvodu malého zájmu žáků 7. ročníku v letošním školním roce zrušen. Šplh Vánoční laťka Vánoční hala atletika Brněnská laťka Memoriál Krejčíka - florbal Atletický čtyřboj Pohár rozhlasu Orion cup florbal výsledková listina nebyla organizací dodána Futsal výsledková listina nebyla organizací dodána Orientační běh Kopla cup orientační běh Projekty Recyklohraní sběr baterií a starých elektrospotřebičů. V letošním školním roce získala naše škola stolní fotbálek. Ekologické praktikum (Mgr. Skřivánková) VIII. A a VIII. B navštívili sběrný dvůr ve Slatině a poté vypracovali informační plakáty. Ekopolis didaktická hra zaměřená na ekologickou výchovu; žáci ji využívali v hodinách přírodopisu a ekologického praktika. V rámci evropského projektu PROFILES proběhl na naší škole výzkum, kterého se účastnili žáci šestých ročníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je nejefektivnější způsob předávání informací z oblasti fyziky žákům. Matematika Mgr. Illek uspořádal v osmých ročnících třídní soutěž v SUDOKU. DVPP Mgr. Hana Dohnalová Multimediální prvky ve výuce matematiky , SSŠ Brno Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy , RNDr. Růžena Blažková, CSc, Descartes Školení Kompetence pro život únor - květen Mgr. Lukáš Plachý Školení Kompetence pro život únor - květen 16

17 Mgr. Vilma Skřivánková Školení Kompetence pro život únor - květen Mgr. Illek Školení Kompetence pro život únor květen Soutěže výsledkové listiny Biologická olympiáda školní kolo Kategorie D ročník 1. místo - Veronika Tomášová (6. B) - postup do okresního kola 2. místo - Petra Křenková (7. A) 3. místo - Anna Čechová (6. A) 3. místo - Pavel Levý (7. A) 4. místo - Simona Burianová (7. A) 5. místo - Nikola Pálová (7. A) Kategorie C ročník 1. místo - Jana Šindelářová (9. A) postup do okresního kola 2. místo - Kristýna Herzánová (9. A) 3. místo - Michaela Dvořáková (9. A) 3. místo - Anežka Buchotvá (8. A) 4. místo - Gabriela Fajstlová (8. A) 5. místo Daniela Pichlerová (9. A) V okresním kole se žákyně neumístily na předních příčkách. Zeměpisná olympiáda školní kolo Kategorie A 1. místo - Vít Štor (6. B) postup do okresního finále 2. místo Richard Verner (6. A) 3. místo - Marco Assenov (6. A) Kategorie B 1. místo - Radim Křivánek (7. A) postup do okresního finále 2. místo Tomáš Musil (7. A) 3. místo - Dominik Holešovský (7. A) 4. místo Petra Křenková (7. A) 5. místo Daniela Dačevová (7. A) Kategorie C 1. místo - Viktor Šťastný (8. A) postup do okresního finále 2. místo Jan Štor (8. A) 3. místo Marek Malimánek (9. A) 4. místo MonikaBuchtová (9. A) 4. místo Marek Andrysík (9. A) 5. místo Tomáš Rohánek (8. B) 17

18 V okresním kole žádný z našich žáků neumístil na předních příčkách. Matematická olympiáda školní kolo Kategorie Benjamín 1. místo Radim Křivánek (7. A) 2. místo Dominika Vlašicová (7. A) 3. místo Tomáš Musil (7. A) 4. místo Richard Verner (6. A) 5. místo Anna Čechová (6. A) Kategorie Kadet 1. místo Eliška Ondráčková (8. A) 2. místo Monika Buchtová (9. A) 3. místo Štěpán Krček (9. A) 4. místo Petra Petláková (9. A) 5. místo Eliška Chlupová Okresní kolo se nekonalo. Přírodovědný klokan školní kolo 1. místo Kristýna Herzánová (9. A) 2. místo Jana Šindelářová (9. A) 3. místo Marek Andrysík (9. A) 3. místo Danylo Tyupa (9. A) 3. místo Štěpán Krček (9. A) Okresní kolo se nekonalo. Finanční gramotnost školní kolo 1. místo Anna Šarlota Životská (8. A) 2. místo Marek Malimánek (9. A) 3. místo Martin Motal (9. A) 4. místo Gabriel Irša (8. B) 5. místo Kristýna Herzánová (9. A) 6. místo Denisa Stojanovičová (8. B) Žáci na prvních třech místech postoupili do okresního kola, kde jako tým skončili na 9. místě. Výsledkové listiny sportovních akcí Okresní kolo ve florbalu Žáci naší školy skončili v základní skupině. Okresní finále atletického čtyřboje Mladší žákyně Poř. Základní škola body celkem 1. Svážná

19 2. Laštůvkova Hudcova Čejkovická Milénova Kotlářská Jihomoravské nám Bosonožská Masarova Blažkova Novoměstská Křídlovická Herčíkova 2888 Mladší žáci Poř. Základní škola body celkem 1. Arménská Laštůvkova Bosonožská Herčíkova Milénova Kotlářská Křídlovická Blažkova ZŠ Svážná Masarova Čejkovická Jihomoravské nám Hudcova Novoměstská Přemysl. Nám Starší žáci poř. Základní škola konečný součet 1. Laštůvkova Masarova Jihomoravské nám Bosonožská Křídlovická Herčíkova Milénova Blažkova Tuháčkova Lerchova Svážná Novoměstská Kotlářská

20 14. Čejkovická Hudcova 3425 Školní kolo šplh Mladší žákyně 1. místo Petra Křenková (7. A) 2. místo Kristýna Šubrtová (6. B) 3. místo Anna Čechová (6. A) 4. místo Marie Ryšavá (6. B) 5. místo Tereza Bohanková (7. A) 6. místo Terezie Lungová (7. A) 7. místo Veronika Bednářová (6. B) 8. místo Veronika Zdražilová (6. A) 9. místo Monika Celfrová (6. A) Starší žákyně 1. místo Kristýna Herzánová (9. A) 2. místo Monika Buchtová (9. A) 3. místo Helena Ryšavá (8. A) 4. místo Veronika Žitná (9. A) 5. místo Anežka Buchtová (8. A) 6. místo Gabriela Fajstlová (8. A) Mladší žáci 1. místo Petr Šebesta (6. B) 2. místo - Adam Šumný (7. A) 3. místo Martin Bušina (6. B) 4. místo Jan Nos (6. B) 5. místo Tomáš Zdražil (6. A) 6. místo Ladislav Hasala (6. A) 7. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 8. místo Filip Jasanský (7. A) Starší žáci 1. místo Martin Novák (8. B) 2. místo Adam Lindovský (8. A) 3. místo Petr Poláček (9. A) 4. místo Aleš Nezval (8. B) 5. místo Jan Bušina (8. A) 6. místo Kryštof Kachlíř (9. A) 7. místo Štěpán Krček (9. A) 8. místo Tomáš Rohánek (8. B) 9. místo Kryštof Adámek (8. A) 20

21 Městské finále šplh Mladší žákyně 1. ZŠ Hudcova 11,88 2. ZŠ Kamínky 13,31 3. ZŠ Milénova 15,35 4. ZŠ Masarova 15,43 5. ZŠ Jihomor. nám. 18,63 Starší žákyně 1. ZŠ Kamínky 12,11 2. ZŠ Milénova 13,2O 3.ZŠ Hudcova 14,14 4.ZŠ Bosonožská 14,26 5. ZŠ Krásného 14,84 6. ZŠ Novolíšeňská 15,33 7. ZŠ Jihomor. nám. 15,82 Obvodní kolo ve šplhu Mladší žákyně čas 1 Masarova 16,5 2 Jihomoravské nám. 16,8 3 Čejkovická 17,1 4 Přemyslovo nám. 17,7 5 Husova 18,1 6 Novolíšeňská 21,0 Mladší žáci čas 1 Přemyslovo nám. 11,1 2 Novolíšeňská 12,2 3 Husova 12,6 4 Masarova 12,9 5 Jihomoravské nám. 16,0 Mutěnická DNF Starší žákyně čas 1 Jihomoravské nám. 14,7 2 Novolíšeňská 16,9 3 Čejkovická 20,3 Masarova DNF 21

22 Starší žáci čas 1 Novolíšeňská 7,6 2 Masarova 8,9 3 Jihomoravské nám. 9,6 4 Mutěnická 9,8 5 Přemyslovo nám. 10,7 6 Husova 11,3 Vánoční hala atletika Dívky 30m 5. místo Kristýna Herzánová (9. A) 12. místo Veronika Žitná (9. A) 13. místo Lenka Střeštíková (9. A) 15. místo Helena Ryšavá (8. A) 16. místo Eliška Ondráčková (8. A) Chlapci dálka 17. místo Jan Bušina (8. A) 18. místo Marek Malimánek (9. A) 20. místo Tomáš Rohánek (8. B) 21. místo Marek Andrysík (9. A) 22. místo Štěpán Krček (9. A) Dívky výška 2. místo Kristýna Herzánová (9. A) 7. místo Helena Ryšavá (8. A) 8. místo Lenka Střeštíková (9. A) Chlapci výška místo Marek Andrysík (9. A) místo Tomáš Rohánek (8. B) místo Štěpán Krček (9. A) 21. místo Jan Bušina (8. A) Pohár rozhlasu Mladší žáci Hod kriketovým míčkem 12. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 22. místo Jakub Kostron (7. A) Běh na 60m 16. místo Petr Šebesta (6. B) 18. místo Tomáš Zdražil (6. A) Skok vysoký 22

23 8. místo Jaroslav Svoboda (6. A) 15. místo Radim Křivánek (7. A) Skok daleký 19. místo Jakub Kostron (7. A) 20. místo Radim Křivánek (7. A) Běh na 1000m 18. místo Tomáš Zdražil (6. A) 20. místo Petr Šebesta (6. B) Štafeta 4 x 60m 11. místo ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Mladší žákyně Hod kriketovým míčkem 12. místo Vrňáková Andrea (7. A) 22. místo Monika Celfrová (6. A) Běh na 60m 9. místo Veronika Chybová (6. B) 12. místo Petra Křenková (7. A) 12. místo Anna Čechová (6. A) Skok vysoký 4. místo Šárka Brázdová (6. B) 8. místo- Veronika Bartáková (7. A) 13. místo Monika Celfrová (6. A) Skok daleký 4. místo Petra Křenková (7. A) 10. místo Veronika Bartáková (7. A) 22. místo Šárka Brázdová (6. B) Běh na 600m 10. místo Veronika Chybová (6. B) 11. místo Anna Čechová (6. A) 21. místo Veronika Zdražilová (6. A) Štafeta 4 x 60m 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Starší žáci Vrh koulí 7. místo Petr Poláček (9. A) 14. místo Martin Motal (9. A) Běh na 60m 7. místo Jan Bušina (8. A) 7. místo Adam Lindovský (8. A) 12. místo Martin Novák (8. B) Skok vysoký 23

24 1. místo Marek Andrysík (9. A) 5. místo Daniel Dvořáček (9. A) 17. místo Danylo Tyupa (9. A) Skok daleký 5. místo Adam Lindovský (8. A) 10. místo Jan Bušina (8. A) 15. místo Tomáš Rohánek (8. B) Běh na 1500 m 6. místo Petr Poláček (9. A) 11. místo Gabriel Irša (8. B) 13. místo Marek Andrysík (9. A) Štafeta 4 x 60m 5. místo ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Starší žákyně Vrh koulí 12. místo Petra Petláková (9. A) 13. místo Eliška Marková (9. A) 23. místo Michaela Dvořáková (9. A) Běh na 60m 3. místo Kristýna Herzánová (9. A) 3. místo Veronika Žitná (9. A) 21. místo Ivana Kotulánová (9. A) Skok vysoký 11. místo Eliška Chlupová (9. A) 16. místo Lenka Střeštíková (9. A) Skok daleký 3. místo Kristýna Herzánová (9. A) 11. místo Eliška Chlupová (9. A) 13. místo- Lenka Střeštíková (9. A) Běh na 800m 10. místo- Veronika Žitná (9. A) 15. místo Eliška Marková (9. A) 16. místo Ivana Kotulánová (9. A) Štafeta 4 x 60m 6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 Kopla cup orientační běh Kategorie D3 10. místo Anna Čechová (6. A) 11. místo Veronika Chybová (6. B) 14. místo Šárka Brázdová (6. B) 24

25 Kategorie H3 6. místo Tomáš Zdražil (6. A) 8. místo Lubomír Neveselý (6. A) 10. místo - Jarek Svoboda (6. A) Kategorie D4 4. místo Gabriela Fajstlová (8. A) Kategorie H4 1. místo Tomáš Zajíček (8. B) 3. místo Adam Lindovský (8. A) 4. místo Jan Bušina (8. A) 5. místo Jan Štor (8. A) 7. místo Michal Říčánek (8. A) 9. místo Kryštof Adámek (8. A) 11. místo Tomáš Rohánek (8. B) 14. místo Martin Novák (8. B) 16. místo Viktor Šťastný (8. A) 25

26 3.7 Zpráva předmětové komise cizích jazyků Předsedkyně PK: Členové PK: PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Jana Kučerová Mgr. Hana Sedláková Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Lužová Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla velmi dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. Pro jednotlivé ročníky byly ve všech jazycích vypracovány tematické plány učiva. Pouze v VII. A (Mgr. Jana Kučerová) nebylo učivo probráno v souladu s plánem, 5 hodin se přesouvá do 8. ročníku (Unit 6 Lights, camera, action!) Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o jazyky, využívání zábavných metod a forem práce hádanky, hry, písně, rozhovory, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Žáci byli vedeni k porozumění čteného a slyšeného textu, reagování na otázky, sdělování jednoduchých informací, komunikaci v běžných tematických okruzích, psaní jednoduchých textů odpovídajících jejich jazykovým schopnostem (popis, inzerát, formální a neformální dopis, blahopřání atd.) Byli vedeni k osvojení odpovídající slovní zásoby, výslovnosti a správnému používání gramatických pravidel. Ve výuce ANJ byly používány interaktivní tabule. Vyučující všech jazyků připravovaly pro výuku digitální učební materiály. Byly zakoupeny itools Happy House 1-2, Happy Street 1 2, Project 1 a Project 2 (3. edice). Byly využívány PC programy Terasoft a Didaktika a poslechové materiály. Ve výuce byl uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, důraz byl kladen na mluvený projev, byly vypracovány IVP pro integrované žáky. Individuální přístup byl uplatňován také k žákům talentovaným, kteří se zapojili do jazykových soutěží. V listopadu navštívili žáci IV. a V. tříd v rámci výuky anglického jazyka divadelní představení Magic Circus neboli Kouzelný cirkus. Žáci se divadla aktivně zúčastnili, každý nacvičil jednu roli. Naučili se nejen několik anglických písniček, ale sami zakusili pocit pravých divadelníků. Objevili se v rolích provazochodců, mimů, žonglérů, motýlů, klaunů, tygrů a dalších. Představení sklidilo úspěch za svou originalitu. Pro žáky 9. ročníku bylo v prosinci zajištěno divadelní představení v anglickém jazyce - The Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy) od Williama Shakespeare. Představení se velmi líbilo a bylo pro žáky silně motivující, protože projevu v anglickém jazyce vesměs velmi dobře rozuměli. 26

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 telefon: 543211912, 543216880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz IČO: 48512672 zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM, Hornická 327, 261 01 Příbram tel. 318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013/14 Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Garant projektu:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více