7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení na duši str. 12 Benátecký hokej str Zmìna správních poplatkù - informace pro obèany Od 1. ledna 2005 platí nový zákon o správních poplatcích. Matrièní úøad v Benátkách nad Jizerou upozoròuje zejména na tyto zmìny, které jsou platné od 15. ledna 2005: Poplatek za ovìøení jedné stránky fotokopie se mìní z pùvodních 20,- na 30,- Kè. Poplatek za duplikát rodného listu, oddacího listu a úmrtního listu se zvyšuje z pùvodních 50 na 100,- Kè. Novì je zpoplatnìno osvìdèení o státním obèanství ÈR (cestovní pas dítìte, na vlastní žádost obèana), a to èástkou 100,- Kè. Od správního poplatku pøi ovìøení podpisu je osvobozena osoba s prùkazem ZTP a ZPT P. -mìú- Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou Rok 2004 byl, kromì konání trojích voleb v ÈR, rovnìž charakteristický tím, že byl pùlícím rozhraním volebního období tzv. velkých voleb, tedy voleb do snìmovny Parlamentu ÈR a malých komunálních voleb. Hodnocení, jak vypadá situace ve velké politice, nechme na vládì a médiích. Pro nás je dùležité, aby obèané obdrželi rámcovou zprávu o dodržování pøedsevzetí deklarovaných ve volebním programu pro Benátky nad Jizerou. Je to nutné proto, že v zastupitelstvu mají majoritu zástupci jedné politické strany (ODS), i proto, že je slušností každé vládnoucí strany èi koalice, aby co nejprùhlednìji informovala všechny obèany. Pøestože pøinášíme informace o dìní Tøi králové u rozsvícení vánoèního stromu ve starobenátecké škole v polovinì volebního období na radnici na stránkách Zpravodaje Benátecka pravidelnì, je dobré provést struèné shrnutí. V oblasti financí je snahou zajiš ovat vyrovnanou stránku pøíjmovou a výdajovou - minimalizování tzv. mandatorních výdajù nutných k zajištìní chodu mìsta a maximální hospodárnost ve výdajích nadstavbových, a už je to na údržbu èi investièní akce. Tyto faktory spolu s prùbìžným sledováním možných pøíjmù a vysokou mírou pøipravenosti k realizaci dalších akcí, kromì plánovaných, vedou k flexibilitì rozpoètu, tedy k jeho prùbìžnému reagování na možnosti navýšení pøíjmové i výdajové stránky. Tato skuteènost je ovšem daná schopností zastupitelstva dohodnout se na tìchto vìcech v prùbìhu roku a podložená informovaností o prùbìhu akcí v terénu. Takto mohly být nastartovány nìkteré akce na obnovu památek (stará vodárenská vìž), opravy nìkterých komunikací (Lipnická, U Cukrovaru, parkovištì v sídlišti). Výše rozpoètù za roky 2003 a 2004 je na mìsto s 6823 obyvateli úctyhodná. V obou letech se pohybuje na hranici 200 mil. Kè, èímž se Benátky v pøíjmech a výdajích na 1 obyvatele øadí do první ètvrtiny povìøených mìst Støedoèeského kraje. Pøesné èíselné údaje o hospodaøení za rok 2004 budou k dispozici na úøedních deskách i v bøeznovém vydání Zpravodaje Benátecka po schválení roèní úèetní závìrky zastupitelstvem. Foto Jaromír Polák Rovnìž v nakládání s majetkem se mìsto snaží být rozumným hospodáøem. Podaøilo se odkoupit strategické pozemky v centru mìsta od spoleènosti Carborundum Electrite a dále pozemky v areálu 2. ZŠ i v areálu motokrosového závodištì ve Kbele a získat pozemky na bytovou výstavbu v lokalitì Nad Vinicemi. Na druhé stranì figurují odprodeje pozemkù v prùmyslovì zónì (v roce prodáno asi 7 hektarù), mìsto provádí i územní vyrovnání v rámci svého katastru. V oblasti bytové politiky byly vytvoøeny podmínky pro zainvestování plochy pro bydlení v lokalitì Nad Vinicemi (2. etapa). Je hotova Pokraèování na str. 4

2 strana 2 Poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo mìsta Benátky nad Jizerou stanovilo na svém zasedání 16. prosince výši místního poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu takto: - na první pololetí 2005 v nezmìnìné výši tj. 190 korun na osobu - na druhé pololetí roku 2005 ve výši 210 korun na osobu. Benátecký obèan tak uhradí za sbìr a svoz komunálního odpadu v roce 2005 místní poplatek v prùmìrné výši 400 korun na rok, pøièemž skuteèné náklady na tuto službu dosahují 546 korun. Mìsto tuto službu dotuje èástkou 146 korun na obèana a rok. Výmìna obèanských prùkazù - informace pro obèany Státní obèané Èeské republiky jsou povinni provést výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do 31. prosince 1994 za nové se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince Žádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu Na toto vydání obèanského prùkazu se nevztahuje platba správního poplatku. Zmìna rozpoètu na rok 2004 Zastupitelstvo mìsta schválilo na svém zasedání 16. prosince tøetí zmìnu rozpoètu na rok 2004, podle které dosáhnou pøíjmy ,- Kè a výdaje ,60 Kè. Provizorní rozpoèet na leden až bøezen 2005 Zastupitelstvo mìsta schválilo provizorní rozpoèet na období leden - bøezen 2005 s pøíjmy ve výši ,- Kè a výdaji ,- Kè. Nová služba v penzionu pro dùchodce Od prosince se v Mìstském centru komplexní péèe (penzion pro dùchodce) poskytuje nová služba - denní centrum (denní stacionáø). Služba je urèena pro klienty, jejichž rodinní pøíslušníci, kteøí o nì jinak bìžnì peèují, jsou zamìstnáni bìhem dne a nemohou se v tuto dobu o své rodièe nebo nemocného èlena rodiny postarat. Ve stacionáøi mohou být i lidé, kteøí se doma cítí osamìlí a jsou bez spoleèenských kontaktù. V odpoledních hodinách se klient vrací do svého bydlištì. Denní stacionáø poskytuje služby charakteru peèovatelských služeb (napøíklad pøíprava jídla, hygiena, nákup, fyzická asistence pøi denních èinnostech) a dále se poskytuje zdravotnická ošetøovatelská péèe. Klienti se mohou zapojit do zájmové nebo kulturní èinnosti. K dispozici je malá kuchyòka, televize, video, rozhlasový pøijímaè, kazety k poslechu, knihy a spoleèenské hry. Pokud si bude klient chtít odpoèinout, mùže využít lùžko. Denní stacionáø mùže sloužit až Krajské vojenské velitelství Praha se sídlem Branické námìstí è. 2, Praha 4, zastoupené plukovníkem Ing. Pravoslavem Novákem sdìluje následující: Na základì zákona è. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajiš ování (branný zákon) jsou dnem 1. ledna 2005 zrušeny územní vojenské správy. Nástupnickou organizací jsou krajská vojenská velitelství jako vojenské správní úøady, na které pøechází pùsobnost územních vojenských správ. Krajské vojenské velitelství Praha vykonává státní správu na území Støedoèeského kraje a je pøíslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnickým osobám mající sídla na tomto teritoriu. Vojáci v záloze, vojenští dùchodci a ostatní obèané si mohou vyøizovat své záležitosti písemnì na výše uvedené adrese, nebo osobnì v úøední dny: Pondìlí: 8-17 hodin Støeda: 8-17 hodin ZPRAVODAJSTVÍ sedmi klientùm, pøièemž není nutné docházet dennì - èetnost návštìv si klient urèuje sám. Podrobnìjší informace mohou zájemci získat na telefonním èísle Jaroslava Hlaváèková, vedoucí MìCKP. Rekonstrukce komunikace v Lipnické ulici Spoleènost Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov dokonèila rekonstrukci komunikace v ulici Lipnická. V souèasné dobì probíhá s dodavatelskou firmou pøejímací øízení, pøi nìmž jsou odstraòovány zjištìné nedodìlky a vady. V prùbìhu ledna se bude konat kolaudaèní øízení. Výdaje na rekonstrukci èiní 3,5 milionu korun. Výstavba infrastruktury v lokalitì Nad vinicemi V prosinci byla provedena kolaudace stavby splaškové a deš- ové kanalizace a vodovodu. Na tuto stavbu poskytl Støedoèeský kraj dotaci ve výši 1,1 milionu korun a ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši 2 miliony korun na technickou infrastrukturu. Výstavbu plynovodu, elektrorozvodù, veøejného osvìtlení a mìstského rozhlasu zahájí firma H-Intes, s.r.o., Mladá Boleslav v prùbìhu ledna. Celá akce bude Zpravodaj Benátecka Za odpady obèan zaplatí 400 korun za rok SDÌLENÍ Krajského vojenského velitelství Praha Kontakty na krajské vojenské velitelství Praha: Telefon: , Fax: Rekonstrukce Lipnické ulice Foto Jaromír Polák ukonèena provedením finálních povrchù komunikací a chodníkù. Zájemci o výstavbu rodinného domu mají možnost zakoupit si v této lokalitì stavební pozemek - nìkolik parcel je v souèasné dobì ještì volných. Informace v dané vìci poskytne Mìstský úøad Benátky nad Jizerou, odbor správy majetku a rozvoje mìsta. V jarních mìsících zahájí firma CZ Stavební holding, a.s., Pardubice výstavbu ètyø bytových domù o 62 bytových jednotkách. Stavební úøad Benátky nad Jizerou vydal na uvedenou výstavbu územní rozhodnutí. S technickými a finanèními podmínkami výstavby bytových domù bude veøejnost vèas seznámena. Výstavba infrastruktury v prùmyslové zónì Stavba komunikace s asfaltovým povrchem pro automobilovou dopravu (asi 2500 m 2 ) v prùmyslové zónì byla v prosinci zkolaudována. Chodníky pro pìší jsou provedeny ze zámkové dlažby (asi 1700 m 2 ). Na realizaci této akce obdrželo mìsto Benátky nad Jizerou od ministerstva pro místní rozvoj úèelovou dotaci ve výši šesti milionù korun. Dodavatelem stavby je firma Ekostavby Louny, s.r.o.

3 7. ledna 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Osvìtlení pìší stezky v Dražicích Firma EJK, s.r.o., Dražice výstavbu veøejného osvìtlení na pìší stezce podél severní hranice areálu zøíceniny dražického hradu dokonèila, kolaudaèní øízení se konalo 22. prosince. Celkové výdaje na instalaci sedmi nových stožárù veøejného osvìtlení a výmìnu jednoho stávajícího stožáru dosahují 165 tisíc korun. Technické služby ve Kbele - rekonstrukce V prùbìhu prosince provedla stavební skupina mìsta výkopy a pokládku pøípojky kanalizaèního potrubí v délce 110 metrù. Dále byly provedeny venkovní rozvody elektro (silnoproudé a slaboproudé). Je dokonèena hrubá stavba pøístavby vstupu do druhé èásti objektu, která mimo jiné poskytne obèanùm možnost cvièení (TJ Sokol Kbel) nebo konání rodinných i jiných akcí. Ve druhém nadzemním podlaží objektu pokraèují obkladaèské práce. Husovo námìstí èp. 60 Celá akce opravy a výmìny oken a provedení fasády na pøední èásti budovy byla ukonèena osazením nových vstupních dveøí. Výdaje ve výši 1,64 milionu Kè (fasáda) a 0,4 milionu Kè (okna a vstupní dveøe) jsou hrazeny plnì z rozpoètu mìsta. Opravu zajistila firma FAS Maniny, Praha. Stará vodárenská vìž Na nové krovy støechy staré vodárenské vìže ve Vanìèkovì ulici jsou položeny štípané døevìné šindele. V jarních mìsících provedou zamìstnanci firmy Dalibor Fròka, Frýdek-Místek ochranný nátìr nové støechy a osazení mìdìných okapù a hrotnice s makovicí a letopoètem (praporek). Zároveò budou osazeny nové stropní trámy v jednotlivých podlažích. Celkové výdaje na jmenovanou akci jsou plánovány do výše 900 tisíc korun. Pøipravované akce víceúèelové høištì pro Základní školu Husovo námìstí 55, Benátky nad Jizerou nová tøída v Mateøské škole Rùženka (využití pùdních prostor) rekonstrukce sociálního zázemí v mìstské sportovní hale - námìstí 17. listopadu rekonstrukce povrchu komunikace v èásti ulice Pražská vèetnì vybudování chodníku rekonstrukce komunikace v ulici Podolecká - z mìstského rozpoètu bude hrazeno vybudování chodníku, veøejného osvìtlení a plynovodního øadu dokumentace k rekonstrukci Husova námìstí dokumentace ke kruhovému objezdu Na Burse a u obchodního domu Plus pøíprava výstavby garáží v lokalitì pod Kosinkou -mìú- Rekonstrukce ulice Podolecká Dodavatelská firma Skanska DS, a.s., závod 80 Praha, pokraèuje v rekonstrukci stávající opìrné zdi, veøejné osvìtlení je doèasnì pøemístìno na protìjší stranu komunikace. V prùbìhu rekonstrukce komunikace v ulici Podolecká, jejímž investorem je Støedoèeský kraj, bude provedena výmìna vodovodního øadu (Vodovody a kanalizace a.s., Mladá Boleslav) a výstavba plynovodu (investor Mìsto Benátky nad Jizerou). Rekonstrukce Podolecké ulice, stav k 3. lednu 2005 Ulice Podolecká bude dle stávajících pøedpokladù zcela uzavøena v kvìtnu a úplná uzavírka potrvá pìt mìsícù. Výstavba plynovodu bude probíhat na pøelomu prvního a druhého ètvrtletí Rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou byl pøíspìvek na výstavbu plynovodních pøípojek k jednotlivým nemovitostem stanoven ve výši 3500 korun. -mìú- Foto Marek Maøík Mìstský úøad Benátky nad Jizerou Zámek 49, Benátky nad Jizerou Stanovisko Ministerstva životního prostøedí k návrhu koncepce Plán odpadového hospodáøství Støedoèeského kraje Ve smyslu 16 odst. 3 zákona o zajištìní zveøejnìní stanoviska na úøedních deskách zveøejòuje Mìsto Benátky nad Jizerou informace o stanovisku ministerstva životního prostøedí k návrhu koncepce Plán odpadového hospodáøství Støedoèeského kraje. Toto stanovisko je k dispozici k nahlédnutí na - Mìstském úøadì Benátky nad Jizerou u Ing. Aleny Kratochvílové, odbor správy majetku a rozvoje mìsta, telefonní èíslo , vždy v pondìlí a ve støedu od 8 do 17 hodin, - Magistrátu mìsta Mladá Boleslav, odbor životního prostøedí, telefonní èíslo , vždy v pondìlí a ve støedu od 8 do 17 hodin. Do stanoviska lze také nahlédnout v informaèním systému SEA na internetových stránkách Èeského ekologického ústavu (http://www.ceu.cz/eia/sea), kód koncepce MZP001K, a na stránkách ministerstva životního prostøedí (http://www.env.cz). Emilie Jeøábková, tajemnice mìstského úøadu

4 strana 4 Pokraèování ze str. 1 splašková i deš ová kanalizace a vodovod za pøibližnì 10,5 mil. Kè. V roce 2005 bude proinvestováno dalších 25,5 mil. Kè do komunikací a ostatních sítí. Celkovì jsou vytvo- ré problematické situace vyhodnocovat. Cílem je nainstalování více kamer tak, aby se v nìkterých lokalitách doplòovaly. V rámci boje proti drogám navázalo mìsto kontakt se specializovaným obèanským sdružením ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou služnost. Byla zavedena i nová autobusová linka pøes prùmyslovou zónu do Milovic. Vzhledem k jejímu nízkému využití však byla doèasnì zrušena. Zvýšená pozornost byla vìnována komunikacím. Nové vozovky a chodníky byly vybudovány v industriální zónì (cca 7 mil. Kè). Na opravy místních komunikací a chodníkù bylo vynaloženo asi 13 mil. Kè. Jednalo se hlavnì o opravy komunikací po vybudování kanalizace v Obodøi a ve Kbele, generální rekonstrukci Lipnické ulice, provizorní opravy ulic U Cukrovaru, Šnajdrova, Kalistova, chodníky Pražská, 5. kvìtna, Šnajdrova, nové parkovištì v sídlišti a opravy chodníkù u vysokých panelových domù v sídlišti a parkovištì Na Burse. Do této oblasti patøila i rekonstrukce opìrných zdí v Obodøi. Pøesné èástky a dodavatelé prací jsou uvedeny v tabulce. Dùležité byly i naše aktivity pro øešení problémù na silnicích 1., 2. a 3. tøídy v majetku státu a kraje. Byla vybudována protihluková stìna na silnici I/10 (investoval stát), zaèaly práce na rekonstrukci ulice Podolecká (termín realizace 11/2005) a probíhá projektová pøíprava sestupné komunikace ze silnice I/10 na silnici do prùmyslové zóny (investorem je Støedoèeský kraj, realizace ). Oblast územního rozvoje a podnikání pojatá komplexnì pøináší nìkolik novinek. Zpracovávaná polygonu firmy Škoda Auto, a.s. Tyto dokumentace jsou i hlavními podklady pro pøipravovaný Rozvojový plán mìsta. V oblasti prùmyslové zóny má pozemky odkoupeno 9 firem, další 2 odkoupí pozemky v roce V èinnosti jsou 3 firmy (okolo 250 pracovních míst), v roce 2005 se poèítá se zahájením èinnosti nejménì 2 dalších spoleèností. Struktura èinností je rùznorodá, takže není dominantnì závislá na automobilovém prùmyslu. V souèasné prùmyslové zónì je k dispozici ještì asi 7 hektarù pozemkù. S rozšíøením prùmyslové zóny poèítá zmìna územního plánu. Její rozšiøování bude závislé na míøe nezamìstnanosti a trhu pracovních sil v regionu. Cílem je vyvážený harmonický rozvoj naší èásti regionu. Úèast mìsta ve spoleènostech lze nyní prakticky zúžit na spoleènost VaK Mladá Boleslav, a.s., a SOH, s.r.o., Benátky nad Jizerou. Ve spoleènosti VaK je mìsto tøetím nejvìtším akcionáøem a po navýšení majetku za cca 22 tisíc akcií a nakoupením dalších asi 13 tisíc akcií od Carborunda vlastní mìsto nyní akcií, což je cca 7,87 %. Ve spoleènosti SOH, s.r.o., zùstala majetková úèast beze zmìny (necelých 10 %). Zmìnil se jen majoritní vlastník - místo nìmecké spoleènosti RWE, a.s,. se stala majoritním vlastníkem rakouská spoleènost AVE - Energie. V ostatních spoleènostech Generální oprava zámeckého kostela Foto Jaromír Polák øeny podmínky pro výstavbu 37 rodinných domkù a 62 bytù. Dùležitým rozhodnutím zastupitelstva je i pøíprava privatizace bytového fondu. Privatizace probìhne v roce 2005 a sleduje dva základní faktory - oživení trhu s byty a pøechod z nájemního vztahu na vztah vlastnický. Privatizace probìhne bez sociálního dopadu. Jednotlivé pøípady sociálnì slabších obèanù bude øešit speciálnì jmenovaná komise tak, aby zvláštì u starších obèanù, probìhla celá akce bez emocí a stresu. V oblasti bezpeènosti a boje proti drogám nejsme i pøes všechnu snahu spokojeni. Byly zakoupeny a nainstalovány dvì kamery, které monitorují nejproblémovìjší oblasti mìsta. Bohužel Policie ÈR, kde je monitor tìchto kamer umístìn, nestaèí nìkte- Heliana. Mìsto platí mobilní kontaktní dvojici v terénu, která pomáhá drogovì závislým, aby se omezila nákaza doprovodnými chorobami (AIDS, žloutenka typu C). Mìsto pomáhá k naplnìní volného èasu mládeže, jako úèinné prevenci proti drogám. V oblasti integrovaného záchranného systému se mìsto snaží o prùbìžné dozbrojování sboru dobrovolných hasièù a podporu èinnosti Èeského èerveného køíže a pøipravuje dokumentaci pro zprùtoènìní Olšin, jako prevenci proti povodním. V mìstských èástech Obodø a Kbel bylo za dotaèní podpory Støedoèeského kraje provedeno protipovodòové odvodnìní proti pøívalovým vodám. V oblasti dopravy je ve spolupráci se Støedoèeským krajem uspokojivì øešena dopravní autobusová ob- Nové bytovky v Pražské ulici zmìna územního plánu mìsta navazuje na schválenou zmìnu územního plánu vyššího územního celku Mladá a je kompatibilní i s novì zpracovanou studií Revitalizace bývalého VVP Mladá v oblasti Benátek nad Jizerou vytvoøenou s podporou Støedoèeského kraje. Je zde již poèítáno s neúspìchem pøi prosazování výstavby zkušebního Foto Jaromír Polák - Carborundum, a.s., STE, a.s., a STP, a.s., vlastní mìsto jen symbolické množství akcií, které slouží k monitorování èinnosti tìchto firem. V oblasti životního prostøedí došlo k realizaci odkanalizování mìstských èástí Obodø a Kbel. Intenzivnì je pøipravována dokumentace a žádost do kohezních fondù EU na odkanalizování mìstské èásti Dražice a zbytku

5 7. ledna 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Výstavba kanalizace ve Kbele Foto Jaromír Polák Benátek nad Jizerou. Pokraèovalo se úpravami zelenì v zámeckém parku, mìsto finanènì dotovalo svoz odpadù z více jak 1/3 skuteèných nákladù. Smlouvou se spoleèností EKO-KOM je zajiš ován svoz separovaných odpadù. Probìhla likvidace èerných skládek hlavnì v bývalém VVP Mladá a v lokalitì za Dražicemi. Ve mìstì jsou postupnì budovány odpoèinkové plochy pro dìti. V oblasti sociální péèe se zvìtšilo spektrum sociálních služeb pro obèany. Bylo vyèlenìno vozidlo pro výjezdní domácí péèi. V rámci centra komplexní sociální péèe byl zøízen denní stacionáø pro seniory. Samotné centrum poskytuje nadstandardní péèi. Svou funkci rovnìž plní azylový dùm. Pravidelnì jednou za ètvrt roku jsou poøádána pravidelná setkání s dùchodci. Mladým manželstvím pomáhá mìsto dotováním poplatkù v mateøských školách. V Benátkách nad Jizerou jsou prakticky polovièní poplatky proti jiným mìstùm na Mladoboleslavsku. Ve zdravotnictví bylo rozšíøeno spektrum služeb poskytovaných na mìstské poliklinice. V rámci zmìny legislativy došlo ke zmìnám i ve školských zaøízeních zøízených mìstem. Právní subjektivitu získaly 1. ZŠ, 2. ZŠ a pøedškolní zaøízení (všechny 4 mateøské školy byly sdruženy do jedné organizace). Díky øeditelùm všech zaøízení (Mgr. Najmanovi, Mgr. Novotnému, paní Neumannové) probìhly organizaèní zmìny bez vážnìjších problémù. K 1. záøí 2004, po odchodu Václava Najmana do dùchodu, byl jmenován øeditelem 1. ZŠ Mgr. Radek Dostál. Z vìtších investièních akcí na školských zaøízeních lze jmenovat vybudování nových šaten a sprch, rekonstrukci sekretariátu øeditele a školní jídelny pøi 1. ZŠ, pøístavbu nových šaten a zateplení støechy u 2. ZŠ, rekonstrukci elektroinstalace a ústøedního vytápìní v mateøské škole Jizerka. Je pøipravována technická dokumentace pro výstavbu nové tìlocvièny, dostavbu a opravy ve 2. ZŠ a pro výstavbu høištì u 1. ZŠ. V oblasti kultury a ochrany kulturních památek je dominantní událostí získání zámeckého kostela Narození Panny Marie do majetku mìsta a zahájení jeho generální opravy. Rovnìž druhý kostel v majetku mìsta - kostel svatého Martina v Dražicích - prochází generální opravou. Byla dokonèena oprava domu è. 41 a provedena oprava fasády domu è. 60 na Husovì námìstí. Byl vyøešen havarijní stav støechy na staré vodárenské vìži, kde jsou hlavním a tìžko øešitelným problémem majetkové záležitosti. Mìsto hledalo øešení pro umístìní loutkového divadla èi divadla malých forem. Po neúspìšném jednání s památkáøi o sklepních prostorách zámku se nabízí využití prostor v budoucím multifunkèním støedisku ve Kbele. V hojnì využívaném kulturním sále Záložna bylo pokraèováno v rekonstrukci elektroinstalace a osvìtlení, sál se rovnìž dovybavuje nábytkem. V kulturním sále na Dražicích probìhla rekonstrukce ústøedního vytápìní. Byla provedena i èásteèná rekonstrukce zdevastované letní scény. Mìsto se snaží poøádat pravidelné kulturní akce. Kromì tradièních Benátek filmových amatérù a Benáteckého poháru ve spoleèenském tanci jsou to pravidelná ètvrtletní divadelní pøedstavení v Záložnì, ètvrtletní setkání dùchodcù s kulturním programem, nová akce Festival životní scény, Benátecké slavnosti a akce Kruhu pøátel umìní a Spolku rodákù a pøátel Benátek nad Jizerou, které mìsto podporuje. Všem, kteøí se snaží rozšíøit spektrum kulturních a spoleèenských akcí v Benátkách, patøí náš dík. Jsou to hlavnì, kromì již døíve zmiòovaných spolkù, základní umìlecká škola Nová hala Giga sportu v Prùmyslové ulici s øeditelkou Janou Czikraiovou, obì základní školy, Galerie Lílá, Muzeum Mladoboleslavska, Lodìnice na Urbanovce, loutkové divadlo Hvìzdièka a další. Nesmíme zapomenout ani na unikátní muzeum hraèek pana Fialy. Mìsto mu vyšlo vstøíc, když nákladem více jak 700 tis. Kè vybudovalo nové kontaktní støedisko sociálních dávek ve Vanìèkovì ulici a jeho bývalé prostory na zámku dalo k dispozici pro rozšíøení expozice muzea. Snahou je spoleèenský život v Benátkách co nejvíce obohatit. Proto mìsto vybralo pracovnici, jejíž náplní práce bude právì tato tematika. K rozšíøení spoleèenské nabídky i podmínek pro zdravý zpùsob života mùžeme pøièíst i èinnost ve sportovních zájmových organizacích a spolcích. V Benátkách máme více než 30 tìchto subjektù, které jsou velkým pøínosem. Mìsto se snaží tyto aktivity podporovat jak materiálnì, tak i finanènì. Všechny benátecké sportovní kluby užívají sportovištì zdarma. Je proto snahou, aby se vytvoøily vedlejší aktivity, které by do budoucna pomáhaly schodek z provozu sportovních zaøízení minimalizovat. Diskutovaný benátecký zimní stadion se postupnì mìní v moderní sportovní stánek. V posledních dvou letech probìhly další 2 etapy pøestavby - vybudování nové ledové Foto Marek Maøík plochy s mantinely a generální pøestavba strojovny a starého zázemí. Snahou bude pronajímat ledovou plochu hlavnì v letních mìsících i zahranièním zájemcùm. K tomu je Pokraèování na str. 6 Zrekonstruovaná kuchynì školní jídelny na Husovì námìstí

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Pokraèování ze str. 5 však tøeba vytvoøit pøíslušné ubytovací kapacity. Letní stadion potøebuje rovnìž odpovídající zázemí. Vzhledem k zatímní neúspìšné snaze o dotace bude sociální zázemí kabin budováno na etapy. Zdárnì probìhla pøístavba sociálního zázemí klubovny, kterou umožnilo odkanalizování letního stadionu. Byla provedena generální oprava plaveckého bazénu a zateplení støechy na sportovní hale. Mìsto se snaží pomoci i benáteckému Sokolu, který neúnavnou pílí buduje ze sokolovny dùstojný sportovní stánek. Sportovní èinnost je nezastupitelná hlavnì v kategorii mládeže, kde výraznì pomáhá jako prevence proti drogovému nebezpeèí. Ke cti všech klubù patøí to, že se opravdu starají o mládežnické kategorie. Sportovní úroveò v Benátkách je na nezvykle vysoké úrovni. Všechny tyto aktivity podporují i celkovou atraktivitu mìsta. Po stránce vlastního pøíjemného žití i po stránce atraktivity pro pøíchozí. Cílem je zvyšovat cestovní ruch ve mìstì, který pomùže rozvinout i celkovou prosperitu Benátek. Snahou je dobrá informovanost (Zpravodaj, webové stránky, úèast na veletrzích cestovního ruchu atd.). Je to i èinnost v tuzemských organizacích (Svaz mìst a obcí ÈR, Svaz historických sídel Èech, Moravy a Slezska, Svazek obcí Mladoboleslavska, Svazek obcí Dolního Pojizeøí) i navázání zahranièních vztahù - obce Reinsdorf (SRN), Rossdorf (SRN) a Modra (SR). Svou èinností se snažíme získávat informace, které nyní po vstupu do EU mohou sloužit i k pøípadnému získání dotací z fondù EU. Jak zhodnotit první polovinu tohoto volebního období? K pozitivním prvkùm patøí penzum vykonané práce. Daøilo se vytváøet finanèní zdroje (dotace, vlastní pøíjmy) tak, aby i pomìrnì velké akce mohly být dofinancovány z vlastního rozpoètu. Úvìrové možnosti nevyluèujeme zvláštì u akcí dotovaných z EU, kdy dotace pøicházejí až po zdárném dokonèování akcí. Hlavním pozitivním prvkem je to, že v zastupitelstvu panuje dìlná atmosféra se zájmem o prosperitu mìsta - nepolitikaøí se. K negativním prvkùm patøí hlavnì to, že vlivem nedokonalé legislativy dochází k navyšování byrokracie, což nepøináší dobrý pocit ani pro obèana ani pro složky státní správy a samosprávy. Dokonalou souèinností s krajem i okolními mìsty se snažíme procenta zbyteèností omezovat na co nejmenší míru. Vážení obèané, dovolte mi touto cestou podìkovat všem, kteøí pomáhají vytvoøit v Benátkách dùstojné prostøedí 21. století - zastupitelùm, zamìstnancùm mìsta, podnikatelùm, spolkùm i obèanùm, kteøí se zajímají o chod mìsta a pomáhají. Do roku 2005 pøeji všem obèanùm zdraví, optimismus a mnoho hezkých chvil prožitých v Benátkách nad Jizerou. My se k tomu budeme snažit dopomáhat. Jaroslav Král, starosta mìsta Poznámka: V textu zprávy jsem nechtìl unavovat èísly, proto je skuteèný výèet faktù uveden v tabulce.

7 7. ledna 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7

8 strana 8 Návštìva vánoèní výstavy Po úspìšné velikonoèní návštìvì Polabského národopisného muzea v Pøerovì nad Labem pøipravil Spolek rodákù a pøátel Benátek nad Jizerou rovnìž návštìvu vánoèní výstavy v tomto areálu. Byl nás v sobotu 11. prosince plný autobus. A hned v úvodu je tøeba zdùraznit, že se zájezd líbil. Nìkteøí z 48 úèastníkù navštìvují skanzen pravidelnì každý rok a každá návštìva nìèím pøekvapí, jak neustálým rozšiøováním expozice, tak i uspoøádáním interiéru. Tentokráte upoutalo množství nejrùznìjších typù betlémù od nejstarších døevìných, ruènì vyøezávaných, pøes papírové, keramické, perníkové, až tøeba po ty nejnovìjší moduritové. Obytné místnosti lidových chalup byly vánoènì vyzdobeny, na stolech nechybìla vánoèka a vánoèní cukroví, jablka èi oøechy. V jedné místnosti byl ozdobený vánoèní stromeèek zavìšen u stropu tak, jak byl pùvodnì v domácnostech instalován v dobì, kdy jsme tradici ozdobeného stromku pøevzali od našich nìmeckých sousedù. Na výstavì bylo možné nakoupit i rùzné drobné dáreèky, tøeba svíèku z pravého vèelího vosku, vánoèní ozdobu nebo drobnou figurku. Vánoèní období citelnì pøipomínalo i poèasí. Teplota byla pod bodem mrazu, a koho nerozehøála pøedvánoèní nálada, mohl to zkusit tøeba s horkou medovinou. Byla výteèná. A protože èasu na prohlídku bylo opravdu dost, vìtšina úèastníkù zájezdu využila pøíležitosti i k prohlídce muzea motocyklù a kol. I tato vkusnì uspoøádaná výstava stála za prohlídku. Závìrem patøí panu Strakovi podìkování za bezplatnou dopravu pro všechny. *** V novém roce se opìt setkáme 18. ledna v 17 hodin v Záložnì na pøednášce RNDr. Václava Petøíèka, vìnované pøírodì na Benátecku. Všem našim pøíznivcùm pøeji do nového roku pøání tøí králù: Štìstí, zdraví, dlouhá léta. Jaromír Polák ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Setkání s nejstaršími zahrádkáøi Èeský zahrádkáøský svaz, místní organizace Benátky nad Jizerou, uspoøádal 20. listopadu setkání se èleny svazu, kterým je více než sedmdesát let a jsou dlouhá léta èleny této organizace. Setkání se uskuteènilo v restauraci U internátu. V pøíjemném prostøedí, kde nechybìlo dobré pohoštìní, se pøátelsky besedovalo o problémech zahrádkáøských i osobních. Èlenové výboru informova- Foto poskytl Èeský zahrádkáøský svaz li pøítomné o své práci, úspìších i problémech organizace. Velmi záslužnou práci odvedli èlenové organizace pøi zajištìní zpracování dužnatého ovoce, které bylo v roce 2004 napadeno rùznými chorobami, nabodáno vosami a nehodilo se k zimnímu skladování. Celkem bylo vylisováno na mošt 45 metrických centù ovoce. Pro nás úèastníky bylo toto setkání velmi milou pozorností, které si všichni velice vážíme. Jménem všech pozvaných starších èlenù dìkuji výboru místní organizace Èeského zahrádkáøského svazu za uspoøádání besedy a pøeji benátecké organizaci mnoho úspìchù v další èinnosti. Za pozvané úèastníky besedy Ing. Jiøí Vitvar Zápisy do 1. tøíd ZŠ pro školní rok 2005 / 2006 Základní škola Husovo námìstí: úterý 8. února 2005 od do hod. Základní škola Pražská: støeda 9. února 2005 od do hod. U vstupu do pøerovského skanzenu Zveme všechny, kdo se zajímají o cizí zemì a vzdálené krajiny na poøad K A V K A Z (video a diapozitivy). O své zkušenosti a zážitky se s námi podìlí horolezec Josef Køena (horolezecký oddíl Lysá n. L.) 28. ledna 2005 v hod. Èajovna Církve bratrské, Dražická 387. Poøádá Církev bratrská, Benátky n. Jizerou Zápisy do mateøských škol MŠ Poupátko, Platanová 653 MŠ Mateøídouška, 17. listopadu 514 MŠ Jizerka, Osvob. polit. vìzòù 241 MŠ Rùženka, Dražická 43 støeda 16. února 2005 od 8.00 do hod.

9 7. ledna 2005 KULTURA / ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 HUDBA ADVENTNÍHO TICHA Vystoupení souboru staré hudby Ad vocem (K hlasu) 30. listopadu na koncertì Kruhu pøátel umìní v úterý v modlitebnì Sboru Církve bratrské pøiblížilo posluchaèùm advent, ètyøi nedìle církevního roku, jež jsou oèekáváním pøíchodu Mesiáše na svìt. Vážná, kontemplativní hudba z díla italských a èeských skladatelù, urèená pro tento èas, zaznìla hlasy dobových nástrojù a v autentické interpretaci. Jako výborný prùvodce tvorbou skladatelù, bìžnému posluchaèi vìtšinou neznámých, posloužil informaèní text pøehlednì zpracovaný Pøemyslem Vackem, umìleckým vedoucím souboru Ad vocem. Pøemysl Vacek se pøedstavil jako hráè na arciloutnu, která se z pùvodního sólového nástroje uplatnila i v ansámblu. Nároèný part barokních houslí suverénnì zvládla Jiøina Štrynclová. Viola da gamba Ingeborg Žádné propojila instrumentální a vokální složku skladeb. O tom, že lidský hlas je nejdokonalejší hudební nástroj, pøesvìdèil posluchaèe ohebný, nádhernì zabarvený soprán Anny Hlavenkové. Ústøedním motivem adventní hudby je pokorné vyznání viny a prosba za odpuštìní, bázeò z posledního soudu, pøímluva za duše v oèistci a odevzdané amen, staniž se. Italští skladatelé Alessandro Grandi, Tarquinius Merula, Francesco Turini, Bartolomeo Brabarino, Biago Marini umožnili svými skladbami souèasnému posluchaèi vzhled do duchovního svìta barokního jim pøispìla tradice lidových kancionálù. Barokní hudba má své èetné pøíznivce nejen pro svou stylovou pùsobivost, ale i pro schopnost tlumoèit pøes vzdálenost staletí trvale platnou potøebu lidského nitra, kterou je smìøování k pøesahu. Hudba adventu nás doprovodila k prahu Vánoc. A jistì nám i v novém roce 2005 zùstane stálou prùvodkyní, zdrojem radosti a vnitøní kultivace. MUDr. Marie Èerná èlovìka. Jejich èeští vrstevníci Adam Václav Michna z Otradovic, Josef Ignaz Brentner, Johann Heinrich Schmelzer, Josef Antonín Plánický, Karel Václav Holan Rovenský, kteøí zpravidla vedle kompozièní èinnosti pùsobili také jako výkonní umìlci, dosáhli ve své tvorbì srovnatelné úrovnì s díly italských mistrù. Jako inspirace Barokní houslista Keramická plastika V. Èerného Èinnost jednotky sboru dobrovolných hasièù v roce 2004 Požární zabezpeèení ohòostroje 1. ledna bylo pro jednotku Sboru dobrovolných hasièù Benátky nad Jizerou první akcí v roce. Jedná se již o tradièní záležitost, kdy èlenové jednotky uzavírají prostor odpalu, v prùbìhu ohòostroje kontrolují možný dopad hoøících èástí a po ukonèení ohòostroje provádìjí dohlídku a kontrolu ohroženého prostoru. Jako posilová byla jednotka 10. ledna vyslána k požáru senáže v Chrásteckém Dvoøe. Vìtší zásah se konal v ranních hodinách 5. bøezna. V Dìlnické ulici v Benátkách nad Jizerou jsme pomáhali likvidovat požár neobývaného domku. Tento zásah byl obtížný i pro nutné dokonalé vylouèení jakékoliv možnosti skrytého hoøení a následného znovuvznícení požáru. Proto jsme také bìhem dne provedli i následné dohlídky na místì požáru. Na žádost obyvatel jsme 2. dubna likvidovali sršní hnízdo na pùdì domu na námìstí 17. listopadu. Na- štìstí bylo staré a hlavnì prázdné. Dalším z technických zásahù a souèasnì i prací na vodì byla souèinnost pøi likvidaci následkù dopravní nehody - vyproštìní vozidla z Jizery. Byla to opìt nová zkušenost, vèetnì spolupráce s jeøábem a žabím mužem. Dalším zásahem byla v roce 2004 výpomoc pøi požáru telefonní ústøedny v Platanové ulici, který 28. záøí vyøadil z provozu velké množství telefonních linek. V závìru roku prosince - došlo k požáru skládky odpadù, kdy jsme si pøi zásahu ve špínì a zápachu zneèistili vozidlo i zásahové obleky. Dva dny pøed touto událostí jsme je vyprali a umyli, abychom na novoroèním ohòostroji nedìlali ostudu. Mimo tìchto zásahù jsme pravidelnì zajiš ovali požární bezpeènost pøi motokrosových soutìžích, na ohòostroji 4. záøí pøi vyvrcholení oslav konaných na zámku a tradiènì také na Dobovém leteckém dnu v Mladé Boleslavi 12. èervna. V prùbìhu roku, v rámci odborné pøípravy, jsme se tradiènì zúèastnili okrskové soutìže v požárním útoku v Horkách, kde jsme opìt zvítìzili. Souèástí odborné pøípravy jsou i taktická cvièení. Spolu s dalšími sbory jsme cvièili 2. øíjna dálkovou dopravu vody od Jizery v Horkách a samostatnì 4. prosince v Jiøicích. Zde jsme si ovìøili naši schopnost dopravit vodu na vzdálenost 400 metrù a provìøili jsme provozuschopnost a použitelnost našich pøenosných i plovoucích èerpadel. Mimo tìchto akcí musím pøipomenout údržbu techniky a objektu zbrojnice, vèetnì podílu na provozuschopnosti humanitární základny. Jsme nyní schopni v krátkém èase zabezpeèit v tomto objektu ubytování pro 30 osob ve spoleèenské místnosti. Petr Vodièka, velitel jednotky SPOLEÈENSKÁ NABÍDKA l 14. ledna od hod., Záložna - Myslivecký ples, poøádá Myslivecké sdružení l 15. ledna od hod., VK Karbo Benátky - Volejbal Brno B - mistrovský zápas muži I. liga, poøádá VK Karbo Benátky l 16. ledna od 9.00 hod., hala u Internátu - Krajský pøebor v badmintonu (dospìlí), poøádá Badmintonový klub l 18. ledna od hod., Záložna - Pøíroda na Benátecku - pøednáška, poøádá Spolek rodákù l 20. ledna od 9.00 hod., hala u Internátu - Turnaj v sálové kopané, poøádá Zvláštní škola l 21. ledna, start v hod. u restaurace na zimním stadionu - Veèer plný skøítkù, èar a kouzel (pro dìti do 11 let), informace pí. Klímová, poøádá KDM l 21. ledna od hod. - Tenisový ples, Záložna, poøádá výbor tenisového oddílu l 22. ledna od hod. - Myslivecký ples, sál DZ Dražice, poøádá Myslivecké sdružení Zdìtín l 22. ledna, odjezd v 7.00 hod. z Benátek n. J. - Lyžaøský zájezd Herlíkovice, informace pí. Novotná, poøádá KDM l 28. ledna od hod., hala u Internátu - VK Karbo Benátky - SK ÚP Olomouc, mistrovský zápas v I. lize mužù, poøádá VK Karbo Benátky l 28. ledna od hod., Sbor Církve bratrské - Kavkaz (video a diapozitivy) - poøadem provází horolezec Josef Køena, poøádá Církev bratrská l 28. ledna od hod., Barevný svìt aneb výtvarné odpoledne, KDM, poøádá Klub dìtí a mládeže Benátky n. J. l 29. ledna od hod., hala u Internátu VK Karbo Benátky - VSK Staré Mìsto - mistrovský zápas I. ligy muži, poøádá VK Karbo Benátky l 30. ledna od hod., hala u Internátu - Benátky n. J. - Sokol Dobruška - I. liga družstev, poøádá Badmintonový klub l 4. února od hod., Záložna ples mìsta, poøádá Mìsto l 4. února od hod., hala u Internátu - VK Karbo Benátky - TJ Slávie Hradec Králové - mistrovský zápas I. ligy muži, poøádá VK Karbo Benátky l 6. února od hod., na Tùních - Bruslaøské závody (jen v pøípadì pøíznivých podmínek), poøádá Støedisko Junáka l 8. února od , Záložna - Miroslav Sekera, klavír - koncert, poøádá Kruh pøátel umìní -mìú-

10 strana 10 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Vánoèní prodej Dne 2. prosince 2004 se u nás na škole konalo už druhým rokem rozsvícení vánoèního stromu, které je spojeno s prodejem výrobkù jednotlivých tøíd. U obou vchodù do školy Vás pøivítali èerti a andìlé. Ti dávali každému návštìvníkovi keramické placièky. Ve školním areálu jste mohli vidìt pohádku O narození Ježíška v podání 9. B. Hned po ní pøišel na øadu sbor, který nám zazpíval anglické vánoèní koledy. Od žákù 3. tøídy jsme si poslechli hezké básnièky a potom nám Jaroslav Èerník spolu s Jaroslavem Fouskem zahráli na kytary. Taneèní pøedstavení, které pøedvedla 4. B., bylo taky moc pìkné. Pìvecký sbor zazpíval vánoèní koledy a zároveò se rozsvítil vánoèní stromeèek. Celým poøadem nás provázela Pavlína Kotrbová ze 4. B. V pøízemí nové budovy jste mohli zhlédnout nìmeckou pohádku, zahranou 8. roèníkem. Po programu se konala dražba obrázkù a výrobkù žákù, za které se utržilo nìkolik tisíc korun. Peníze budou použity na výtvarnou výchovu. Po celý veèer byly otevøeny budovy školy, kde jste se mohli podívat i do uèeben. Mnohé z nich byly novì zrekonstruovány. K pití pro dospìlé se podával sva- øák a pro dìti byl pøipraven èaj. Jsme rádi, že se již podruhé sešlo tolik lidí a že se snad tato vánoèní akce bude konat i pøíští rok. Na závìr bychom chtìli podìkovat všem, kteøí se na její organizaci podíleli. Pøedevším panu Oldøichu Dvoøákovi, který zajistil veškeré osvìtlení školního areálu a vánoèního stromeèku. Kvìta Kaèírková a Magdalena Štencová, 9. A ZŠ Pražská Vánoèní Padá sníh a už se stmívá. Štìdrá noc nám zaèíná. Je to chvíle, kdy na blízké každý èlovìk vzpomíná. Dìti z okna koukají, koukají, koukají, jak snìhové vloèky padají. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC Po veèeøi zacinká zvoneèek, rozsvítí se vánoèní stromeèek. A pod ním je pøekvapení, v místnosti visí vonné jmelí. Veronika Urbanová, 5. A ZŠ Pražská Èerti ve škole V pondìlí 6. prosince do školy zavítal jako každý rok Mikuláš spolu s doprovodem. Od osmi hodin byl pøipraven program pro 1. stupeò a potom i pro 2. stupeò. Nejdøíve nám 9. B zahrála pohádku, potom jsme se dozvìdìli nìco o vánoèních zvycích od žákù z 6. B. Zhlédli jsme i taneèek 4. B a nakonec jsme si spolu se sborem zazpívali koledy. Koneènì pøišel Klanìní králù Naše tøída 9. B Základní školy Pražská si nazkoušela hru s názvem Klanìní králù. Premiéra hry probìhla pøi pøíležitosti rozsvícení vánoèního stromu na naší škole. Všem se pøedstavení líbilo, a proto jsme se rozhodli, že udìláme radost malým dìtem i seniorùm. První zastávka s naším pøedstavením se konala v Mateøské škole Poupátko. Další den jsme nestíhali, èekala nás ètyøi vystoupení. V Mateøské škole Mateøídouška jsme se namaèkali s našimi kulisami a sklidili jsme potlesk od malých divákù. Dále jsme zavítali do Penzionu pro dùchodce, kde si s námi babièky a dìdeèkové zazpívali koledy. Tolik se jim naše pøedstavení líbi- Dne 13. prosince se konal vánoèní koncert v benáteckém kostele Nanebevzetí Panny Marie a 14. prosince v kostele sv. Máøí Magdalény. Oba trvaly pøibližnì hodinu a navštívilo je hodnì divákù. Na konci mìli malí zpìváci z obou benáteckých škol velký a dlouhý potlesk. I pøesto, že všem byla na øadu Mikuláš s andílkem a èerty. Byli hodní, ale nìkdo se jich možná i bál, aby ho náhodou neodnesli do pekla. Od andílka jsme dostali nadílku v podobì sladkosti a od èertù trochu naøezáno. Ale nebojte se, naši èerti nejsou zlí. Tato tradice je tu už dlouho a nám se stále líbí. Kvìta Kaèírková a Magdalena Štencová, 9. A ZŠ Pražská lo, že nás obdarovali sladkostmi. Potom naše kroky smìøovaly do Domova dùchodcù, kde jsme èekali, až se naši milí diváci sejdou. Kresba V. Èerný Pøedstavení nìkteré dojalo k slzám. A to byla naše poslední zastávka. Je to hezký pocit vidìt, že naše pøedstavení udìlala radost malým i starším spoluobèanùm! 9. B ZŠ Pražská Vánoèní koncerty asi trochu zima, zahøáli úèinkující návštìvníky u srdíèka krásnou vánoèní atmosférou. Výtìžek z koncertù byl zaslán na konto adventních koncertù vysílaných Èeskou televizí. Lucie Horèicová a Veronika Urbanová, 5. A ZŠ Pražská Ježíšek ze 6. A nadìloval ve Stránovì Znáte nìkdo dìti, které na Vánoce nechtìjí dostávat dárky? Takové asi na celém svìtì nenajdete. Maminky a tatínkové poøádnì provìtrávají své penìženky a snaží se, aby u vánoèního stromeèku byla jen samá rozzáøená dìtská oèka. My ze 6. A Základní školy Pražská si ještì radìji na maminky a tatínky nehrajeme, ale na Ježíška jsme si letos zahrát zkusili. Pøed dvìma lety jsme vyhráli na Dnu dìtí u prodejny Plus krásnou autodráhu. Ale ve škole si na hraní s autodráhou nemùžeme najít èas, a tak jsme se rozhodli, že tuto výhru vìnujeme jako vánoèní dárek dìtem z Dìtského domova ve Stránovì. Ty už si s ní urèitì poradí! Doufáme, že se jim bude líbit a nìjaké to rozzáøené oèko u vánoèního stromeèku ve Stránovì bude naší nejvìtší odmìnou. Tomáš Nejedlo, 6. A ZŠ Pražská

11 7. ledna 2005 ZPRAVODAJSTVÍ strana 11 VE ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE OD ZÁØÍ DO PROSINCE V záøí jsme na naší škole uvítali mnoho nových žákù. S novým školním rokem zahájily svoji èinnost i zájmové kroužky sportovní, poèítaèový a nìmeckého jazyka. Nejprve jsme opakovali to, co jsme pøes prázdniny zapomnìli, ale brzy jsme se zaèali seznamovat i s novou uèební látkou. Klasické hodiny jednotlivých pøedmìtù i projektové vyuèování pøinášejí pouèení i zábavu, ale kulturní a spoleèenské akce pouze zábavu, proto se na nì všichni tolik tìšíme a rádi se jich zúèastòujeme. Mladší žáci navštívili 24. záøí divadelní pøedstavení Honza Nebojsa a tìšili se na prosinec, kdy plzeòský divadelní soubor uvedl nové pøedstavení Vánoèní kouzlo. Obì pohádky se nám velmi líbily a my dìkujeme uèitelkám ZŠ Husovo námìstí L. Novotné a J. Hroudové za to, že nás vzaly mezi sebe a my už nemusíme za kulturou cestovat do Mladé Boleslavi. Starší žáci pilnì trénovali bìh, a tak se naše škola také zúèastnila Bìhu zámeckým parkem. Dobìhli všichni, nikdo se nevzdal, a to byl velký úspìch. V øíjnu probìhlo cvièení v pøírodì. Zopakovali jsme si dùležitá telefonní èísla i poskytování první pomoci. Navštívili jsme požární zbrojnici a seznámili se s prací hasièù i s technikou, kterou pøi své práci používají. Projektové vyuèování k Mezinárodnímu dni zvíøat se konalo 14. øíjna a všechny tøídy bìhem dne se zvíøaty procestovaly celý svìt. I letos naše škola poøádala soutìž Klíè, ve které starší chlapci prokazují své dovednosti v pracovních èinnostech. Tentokrát bylo úkolem zhotovení pálky na stolní tenis. Starší chlapci také soutìžili v Mladé Boleslavi v nohejbalu a obsadili krásné 3. místo. Sportovním vyžitím byla i Koèièí kopaná, ve které chlapci vybojovali 4. místo. Poslední kulturní akcí v Mladé Boleslavi bylo divadelní pøedstavení Veèer tøíkrálový, v Benátkách Dìtská nota a v naší škole muzikoterapie, která je souèástí projektu Moje místo v životì. Celý kalendáøní rok jsme zakonèili projektovým vyuèováním na téma Vánoce, 1. tøída i rozdáním dárkù. A pak už jsme se všichni tìšili na dárky doma a na týden prázdnin. Žáci a pedagogický sbor ZvŠ Fotografie poskytla ZvŠ Zdenìk Feèo a Jan Šmolík na soutìži Klíè Souèástí celoroèního projektu Moje místo v životì je i muzikoterapie. Všem ètenáøùm pøejeme v novém roce hodnì zdraví, štìstí a pohody. Projektové vyuèování na téma Mezinárodní den zvíøat

12 strana 12 Klavírní recitál Miroslava Sekery Na prvním letošním koncertu Kruhu pøátel umìní se v úterý 8. února benáteckému publiku pøedstaví pianista Miroslav Sekera. Zazní nejen hudba tøí velkých nìmeckých B, ale celý koncert je sestaven ze skladeb, jež nás postupnì provedou 19. stoletím až do poèátku století 20. Sólový recitál zahájí Preludium ze tøetí Bachovy partity E dur pro sólové housle, jak ji pro klavír upravil Sergej Rachmaninov. Následovat bude Sonáta Fis dur, opus 78 Ludwiga van Beethovena. Na jedné listopadové návštìvì knihovny, kde jsme si s dìtmi 6. tøíd Základní školy Pražská vyprávìli o legendách a povìstech, vznikl nápad, aby žáci na téma Vznik Benátek nad Jizerou napsali svou vlastní verzi povìsti. Ze tøí šestých tøíd se sešlo celkem 18 povìstí, z nichž jsme vyhodnotili jako nejlepší (originální myšlenka o vzniku benáteckého Baziliška ) povìst Michala Svaèiny ze 6. A, kterou nazval Bazilišek. Posuïte sami, zda je originální a zajímavá: Bazilišek Jednou jeden pán øekl, že uspoøádá velikou slavnost na poèest kohouta a draka. Prý tam budou hry, stánky a veliký souboj mezi ko- V pøedvánoèním èase jsme pøipravili pro naše diváky tématickou èinohru Kde žije Ježíšek? doplnìnou soutìžemi a zpíváním. Je té- Pøed pøestávkou pak ještì uslyšíme dvì skladby Franze Schuberta: Klavírní kus es moll a Sonátu a moll. Èást po pøestávce zahájí Tøemi intermezzi, opus 117 Johannese Brahmse. Závìr bude patøit dílùm Clauda Debussyho: Etudì èíslo 11 - Pour les arpéges composes, Svitu luny z Bergamské svity a Ostrovu radosti. Koncert v novobenátecké Záložnì zaèíná v úterý 8. února v hodin. Lubomír Filipec Jak vznikly Benátky? houtem a drakem. Všichni lidé si øíkali, že to urèitì vyhraje drak. Zanedlouho nadešel den, kdy mìla tato slavnost zaèít. Hned jak zaèala, nahrnuly se tam stovky lidí. Veèer v osm hodin mìl zaèít souboj mezi drakem a kohoutem. Za okamžik tam bylo kolem 350 lidí. Kdo vyhraje tento souboj, bude na erbu Benátek nad Jizerou, øekl pan purkrabí. Zanedlouho zaèal souboj a asi tak za pùl hodiny skonèil.všichni se divili - tak a koho teï dáme na benátecký erb, když tento souboj dopadl nerozhodnì? Purkrabí navrhl, že na erbu bude tøeba hlava kohouta a tìlo draka s kohoutími køídly. Lidé øíkali - to by šlo, bylo by to dobrý - a tak se dostal bazilišek na náš erb. -mk- KULTURA Zpravodaj Benátecka Vánoèní setkání se sokolským divadlem Hvìzdièka mìø zázrak, že se v nedìli 12. prosince pøedstavení vùbec konalo. Nejprve nám tøi týdny pøed pøedstavením dvì dívky oznámily, že Muzeum hraèek se od pøíští sezony rozroste o nové prostory a tím i o nové exponáty. Pro úpravu interiéru využívá Jiøí Fiala každou volnou chvilku. Tak držíme palec a už se všichni - bez rozdílu vìku - tìšíme. Foto Jaromír Polák už nebudou chodit do divadla, pak nás postihly choroby, takže jsme museli pøehazovat role, a protože jsme nebyli ani na generálce kompletní, nestihli jsme pøedstavení nazkoušet podle pùvodních pøedstav. Nechtìli jsme ale vystoupení rušit, i když jsme vìdìli, že bude nedokonalé a ani o trapasy nebude nouze. Myslím si, že jsme nakonec pøedstavení - až na nìjaké ty zádrhele - celkem zvládli, a doufám, že na nás pøítomní diváci nezanevøou. Diváky mohl trochu zklamat umìlecký dojem, ale nedostatky byly kompenzovány cenami pro dìti, jež byly vylosovány, pøedvedly své umìní a získaly odmìnu. Hodnotné vìcné ceny vìnovaly tyto firmy: Giga sport, Knihy Na Burse a Mìsto Benátky nad Jizerou. Všem sponzorùm a našim vìrným divákùm moc dìkujeme a tìšíme se na setkávání s vámi v roce Ing. Jan Tichý Vánoèní setkání se Sokolským divadlem Hvìzdièka a já osobnì Vám pøejeme mnoho zdraví, úsmìvù a lásky PF v roce 2005 Honza Tichý

13 7. ledna 2005 HISTORIE strana 13 Antonín Vr átko a Božena Nìmcová Vážil si jí jako èlovìka i spisovatelky, vidìl v ní, jak se jednou sám pøiznal, ideál ženskosti. I když s výhradami. A pomáhal pak Nìmcové v letech, kdy jí bylo nejhùø. Poprvé se s ní zøejmì setkal v roce 1842, kdy se Nìmcovi pøestìhovali z Polné do vytoužené Prahy. Božena, nebo tehdy ještì Betty, byla i po ètyøech porodech velmi slièná, pøitažlivá a okamžitì se zapojila do tehdejšího obrozeneckého života. Byla uvedena v rodinu doktora Frièe, vzpomíná na onu dobu vìrná pøítelkynì Nìmcové spisovatelka Sofie Podlipská. Spøátelila se s jeho chotí (...), seznámila se s dr. Èejkou a Václavem Nebeským, s dr. Riegrem, s panem Vr átkem, s Erbenem, s baronem Villanim, s Klácelem a se Šumavským. Co jméno, to zvuk, dodává ke vzpomínce Miroslav Ivanov v knize Zahrada života paní Betty. A pøipomíná, že Antonín Vr átko byl knihovník Národního muzea a pùjèoval (vedle Václava Hanky) Nìmcové knihy. Nebyl s ní samozøejmì v nìjakém dùvìrnìjším vztahu (Nìmcová mìla v té dobì svùj románek s básníkem V. B. Nebeským), ale stal se jejím ctitelem a vzdáleným pøítelem až do konce. Ve Vr átkových dopisech uèiteli Martinovskému do rodných pojizerských Benátek je o ní zmínka co chvíli. V záøí 1845 slibuje Martinovskému pøivézt paní Nìmcovou, èili vlastnì její báchorky. O nìkolik dní pozdìji mu oznamuje, že Nìmcovic dnes ráno z Prahy do Domažlic Božena Nìmcová, litografie Josefa Farského z roku 1862 odjeli. A když v èervenci 1848 byl Nìmec s manželkou služebnì pøeložen do Nymburka, dokonce si Vr átko (tehdy už 33letý) v dopise Martinovskému i povzdychne: Ach, dovolte, abych to slovíèko ještì jednou opìtoval: tedy paní Božena N. v Nimburku. To vìzte, byv v Benátkách byl, zajisté bych do Nimburka zabloudil. Kdybych co do ženskosti dívku nalezl, jako ona asi byla a je - pak bych pøece se oženil. Sejdete-li se s p. Nìmcem, že jej srdeènì pozdravuji a líbám. A jindy zase: Pohlédnìte na rùži tu, bože, jakpak se jmenuje - Nìmc..., však Vy víte. Duch mùj a duše má, když si na ni vzpomene, pøipadá mi tak, jako by teplý vìtøík táhl pøes strništì. Posekané zlaté klasy, vypadalé zralé zrní... Ale v jiném dopise se zapøísáhlý starý mládenec Vr átko mìní náhle z melancholického poety v nároèného životního realistu: Knedlíky, mùj milý, nejsou poslední vìc k dobrému manželství. Jak Vám vždy øíkám, kdybych se kdy ženiti mìl, což se ale nestane, tedy by i sebekrásnìjší byla a bohatší, pøece bych ještì, vedle ženského neporušeného citu a jakéhosi stupnì zdìlanosti, sobì na ní žádal, aby znala se v kuchyni, by by i doma nestrojila, a pak aby umìla košili ušít a i støihnout. Bez toho není spásy v Israeli. Paní Nìmcová byla malý mùj ideál ženskosti, ale kuchyò a prádlo to daleko musilo u ní ustoupit Musám... Za tenhle názor by ho asi tehdejší, natož dnešní feministky urèitì nepochválily. O vztahu Nìmcové k Vr átkovi se mùžeme jenom domýšlet. V dobì, kdy se s ním v pražské vlastenecké spoleènosti seznámila, byl tu Vr- átko už dosti známou osobností. A tehdy zaèínající spisovatelka v nìm tudíž také vidìla jednoho z reprezentantù èeského literárního i spoleèenského života. Èetla jeho cestovatelské postøehy, které v roce 1844 vycházely v Kvìtech úspìšnì na pokraèování ( Dopisy a popisy J. W. Benátského ), a mnohé Vr átkovy názory a pozorování našly pravdìpodobnì odezvu i v èásti její tvorby. Zejména tam, kde líèí sociální pomìry lidu èi v listech z Františkových Lázní, zasílaných do Vèely. Životní cesty Nìmcové a jejího ctitele Vr átka se pochopitelnì brzy rozcházejí, a tak je vlastnì znám jediný dopis, nebo spíše prosba, kterou v roce, kdy psala Babièku, poslala Vr átkovi. Bylo to v èase tvrdých bachovských represálií proti ní i manželovi, v dobì, kdy nemìla groše v domì. A kdy Vr átko byl mj. redaktorem literárního almanachu Perly èeské, v nìmž Nìmcové uveøejnil její povídku nazvanou Karla. Podržíte-li rukopis, píše mu pøed Vánocemi roku 1854, abyste, je-li Vám možná, Antonín Vr átko honoráø mi napøed dali. Nemyslím, že mi tu prosbu za zlé mít budete, znaje moje okolnosti... V redakci znali tyto okolnosti, a by o tom nejsou doklady, Vr átko jistì zaøídil, aby Nìmcová dostala honoráø ještì pøed svátky. Nedá se o tom pochybovat už také proto, že i Václav Tille, autor dnes už klasické monografie Božena Nìmcová, zmiòuje se o tom, jak ji vedle Riegra a Náprstka též Vr- átko všemožnì podporoval (i vìcnými dary). Pøi jeho hlubokém soucítìní se to zdá být témìø samozøejmostí. Staèí si pøeèíst, jak vylíèil ve zmínìných cestopisných reportážích svou letmou procházku Terstem, mìstem a pøístavem tehdy ještì rakouským. Nìmcová by mu za jeho postøehy a názory urèitì stiskla ruku. Je jaksi volno, pøíjemno èlovìku v tomto pomoøském mìstì, píše Vr átko, když mezi stohy zboží ze všech svìta koncù sveženého se prochází - nota bene: musejí stohy ty jemu náležeti. Tu ovšem netøeba peèovati a starati se úzkostlivì o zejtøejšek. (...) Když ale èlovìk pováží, že tito kupeètí velomožové nazvíce jen mìšce a truhly své ze zlata, srdce pak z ocele a mozek ze samých ciffer mají, když z denní zkušenosti vidím, že ti, co potem svých rukou živi jsou, bližnímu, ano, èlovìèenství více proukáží, nežli ti zlatonosní syslové, jež poøád a poøád na hromadu snášejí - tu volám z hlubokosti srdce: Pane, vysvoboï nás ode všeho zlého a pøedevším od penìžité aristokracie, a dejž nám mìkké srdce, tuhé ruce a pøímé, svìtlé hlavy! Je mi ouzko povždy, kdekoliv hladové pachtìní a klopotìní po zisku vládnouti vidím, prosto všelikých ušlechtilejších snažení a ohledù... Hle, jakým souèasným autorem by mohl být údajný staromilec, benátecký rodák - Antonín Jaroslav Vr átko! Václav Vondra

14 strana 14 BENÁTKY VÈERA A DNES V prosincovém èlánku jsem vám slíbil, že se ještì jednou vypravíme na starou vodárenskou vìž, a protože se sliby mají plnit, využijeme mimoøádné pøíležitosti a vyjedeme zdvihací pracovní plošinou, kterou k opravì vìže používají zamìstnanci firmy Dalibora Fròky, na samý vrchol vìže. Poslednì jsme se rozhlíželi na stranu jižní, západní i severní. Pro dnešek nám zbývá strana východní. Výhled tímto smìrem je krásný, ale my budeme pøedevším porovnávat zmìny v této èásti mìsta. Tentokráte máme skvìlého pomocníka. Fotografii více než stoletou, poøízenou pravdìpodobnì ze stejného místa. Pøipomeòme si poslední opravu zastøešení vodárenské vìže provedenou v šedesátých letech, kdy byl vymìnìn rozpadávající se šindel za nový. Skuteènou generální opravou, spojenou i s výmìnou celé støešní konstrukce, prošla více než ètyøsetletá vìž na rozhraní devatenáctého a dvacátého století. Tehdy byl valbový tvar støechy nahrazen støechou jehlancovitou, tak jak si ji pamatujeme a jak také vypadá dnes. Ale vra me se k té staré zažloutlé fotografii. HISTORIE - pøed 65 lety - Kanadský hockey v Benátkách Jeden z nejoblíbenìjších zimních sportù, který obzvláštì v posledních letech získal na popularitì úspìchy našeho národního mužstva a rozšíøil se i po nejmenších venkovských mìstech a vesnicích, našel koneènì pochopení i v našem mìstì. Hockeyový odbor Sokola, který upravil krásnì položené kluzištì dole v parku a sehrál zde již nìkolik zápasù, má možnost, aby tento sport uvedl mezi benátecké sportovce a aby získal diváky, kteøí by ho hmotnì také podpoøili. Musí si však uvìdomiti hned v zaèátcích, že jen fair hra si získá pøíznivce. Benátky è. 1 z CO SE PSALO Zpravodaj Benátecka Hockey SK Benátky - Sokol Benátky 1:0 Místní derby v kanadském hockey skonèilo po celkem vyrovnaném boji vítìzstvím SK Benátek, jejichž mužstvo se nedalo vyprovokovat k unfair zásahùm a zachovalo klidnou hlavu. Zápas pøilákal dosti divákù, kteøí byli svìdky místy zajímavého, místy tvrdého boje. Vinu na unfair høe hráèù nesl hlavnì soudce, kterému již na poèátku boje vyklouzla hra z ruky, takže ani správné zásahy v posledních èástech hry nepøivedly boj k naprosté fair høe. Nebudeme kritizovati výkony jednotlivcù, doufáme, že pøíštì pùjdou pøíkladem ostatním hráèùm správným chováním i hrou, která jedinì pøispìje upevnìní tohoto sportu v našem mìstì. Benátky è. 1 z V levém dolním rohu jsou dva pùvodní, èasem zchátralé domy, ten horní s èíslem popisným 118 byl pøestavìn a dolní (èíslo 178) zboøen. O nìco výše majestátnì vystupuje Kreibichova pekárna, od ní napravo vykukuje Raabova vila. Za ní v dáli už jenom obecní domek patøící k novému mìstskému høbitovu. Na pravé stranì snímku jsou jen holá pole a krásné topolové stromoøadí, pro jehož tvar se tam øíkalo ve Flašce. Na souèasném snímku upoutá pozornost rozsáhlá výstavba, poèínající èinžovním domem na rohu ulic Krouského a Raabovy a celou tou zástavbou rodinných domkù, postavených za první republiky pøed høbitovem i tou dnešní za høbitovem v lokalitì Nad Vinicemi. Jako bílá èára, spojující oba bøehy Jizery na Urbanovce, se jeví lávka, sloužící jak chodcùm, tak zároveò jako bytelná konstrukce plynovodu. Úplnì vpravo se do obrazu tlaèí pozemky konce továrny Karborundum, která za poslední století prošla bouølivým rozvojem, ale i to je už jen historie. Také z tìch krásných topolù nezbyl ani jediný. A to je pro dnešek skoro všechno. Zbývá mi jen vám, vìrným ètenáøùm, popøát na prahu nového roku pevné zdraví, štìstí a spokojenost. Váš Jaromír Polák Naši vynálezci V posledním èísle Patentního vìstníku je vyhlášen patent p. A. Solnièky ze Starých Benátek: Zpùsob výroby pøekližek z la ových tyèí. Pan Solnièka je již majitelem nìkolika patentù ze svého oboru. Benátky è. 1 z Sklízelo se - na Štìpána Jeden obodøecký rolník svážel o Vánocích s pole jetel. Nemohl totiž pro vlhké poèasí dostati úrodu panenského jetele na podzim, a tak využil suchého poèasí mrazù. Jetel pøesto, že byl v nezvyklou dobu sklízen, byl zcela suchý. Benátky è. 1 z Plat poduèitele Podle konkursu, který byl vypsán k 1. lednu 1883 v Košatkách, mìl poduèitel nárok na 350 zlatých roèního služného. Nemohl pravdìpodobnì hýøit pøíliš, stejnì jako jeho dnešní následovníci. Benátky è. 1 z Lupiè Ježek za møížemi Boleslavskému èetnictvu podaøil se dobrý lov, když zatklo známého lupièe Ježka, jehož posledním zloèinem bylo postøelení dvou èetnických strážmistrù, kteøí ho zatýkali. Ježek pracoval v minulých letech i na Benátecku, a pátrání po nìm se proto úèastnilo i benátecké èetnictvo. Poprvé, když bylo hlášeno ubytování podezøelého muže v jednom zdejším hotelu, podruhé, když se potuloval v blízkosti mìsta muž, na nìhož se hodil popis zloèince. V obou pøípadech nebylo možno zjistiti, zda se jednalo o Ježka, ježto muž vždy vèas zmizel. Nyní si i naše pátrací orgány oddychnou. Pátrání po muži, který používal revolveru pøi každé pøíležitosti, nebylo jistì radostným. Benátky è. 1 z pøed 50 lety - Z dramatického souboru Náš dramatický soubor Kvapil, který loòského roku pøedvedením hry Pes na senì získal prvenství v krajské soutìži LUT, jde letos do soutìže s hrou bratøí Mrštíkù Maryša. Tato hra byla pøedvedena tøikrát v Benátkách n. J. s pìkným úspìchem a kromì toho ji soubor sehrál v našem patronátním útvaru v Milovicích. Dne 27. února byla s touto hrou uskuteènìna kulturní brigáda do Žïáru, kde byla hrána vìtšinou pro zamìstnance našeho poboèného závodu ve Svijanech. K oslavám 10. výroèí osvobození naší vlasti Sovìtskou armádou pøipravuje soubor známou hru K. Èapka Bílá nemoc. Brousek è pøed 45 lety - Zprávy z MNV Až v tìchto dnech za uká dvojice - bude to èlen MNV a zástupce NF - na dveøe vašich domovù, nevydávejte se za èlovìka neduhem pøepadeného, ani prací zavaleného, ale s povinnou samozøejmostí se pøihlaste k brigádnickým pracím na zkrášlení vašeho mìsta. Máte na vybranou. Mùžete upravit okolí svého bydlištì, mùžete se podílet na budování sportovního stadionu, mùžete pracovat tam, kde vám MNV urèí, ba mùžete se pøihlásit na úklid v místním muzeu, kde je tøeba vèas vše pøipravit na výstavu, která zobrazí vývoj tìlovýchovy v našem mìstì. Letos v kvìtnu budeme podobnì jako loni v našem mìstì hostit pìvecké soubory z celého pražského kraje. Úpravností našich domovù, ulic i všech veøejných prostranství dokážeme, že navzdory lidové pranostice jsme v bøeznu a dubnu u kamen nesedìli. Brousek è Pøipravil Jaromír Polák

15 7. ledna 2005 RÙZNÉ strana 15 MÌSTSKÉ PAMÁTKY Areál dìkanského kostela Máøí Magdalény Další z mìstských památek je Areál u dìkanského kostela Máøí Magdaleny v Nových Benátkách. Sestává z nìkolika budov a zahrady - budova dìkanství (fary), sýpka se stodolou, chlév, ohradní zeï dvora se dvìma branami a ohradní zeï zahrady. V souèasné dobì byla dokonèena oprava kostela a zaèaly práce na budovì dìkanství. Následovat bude oprava sýpky a chléva, kde se dosud zachovalo tzv. románské okno. Pøipravila Jana Vernerová O POTÌŠENÍ NA DUŠI TROCHU JINAK Vánoèní spoleèenská nabídka v Benátkách nad Jizerou byla tentokráte opravdu pestrá, dokonce bylo v jeden den i více možností. Žádný èlovìk snad nemá tolik zájmù a v dnešní uspìchané dobì ani èasu, aby mohl navštívit vše, co se mu nabízelo. Ani já jsem samozøejmì nemohl být všude a zašel jsem jen na pár akcí, které s Vánoci tak úplnì nesouvisely, snad jen vernisáž výstavy keramiky Jany Rejzlové v benáteckém muzeu (tolik lidí v muzeu jsem ještì nevidìl), ale o tom a píší povolanìjší. V pátek 17. prosince jsem se na poslední chvíli rozhodl zajít do Galerie Lílá na jazzový koncert skupiny Corcovado. A rozhodnì jsem nelitoval. Fantastická, duši povzbuzující hudební produkce zaèala pøed pùl devátou a konèila nìco po jedenácté. Sedm muzikantù pøedvedlo nejen své umìní, ale hlavnì radost z hraní. Dokonce každý návštìvník dostal vánoèní dárek - CD s nahrávkou z minulého vystoupení skupiny v Galerii Lílá. Mimochodem, také vám vrtalo hlavou, co to vlastnì znamená? Galerii známe, ale co to podivné slovo Lílá? To prý znamená v sanskrtu zábavu. Máme tedy v našem krásném mìstì - volnì pøeloženo - Obrazárnu zábavy a její provozovatelka Hana Mašková nám zde nabízí klubové veèery alternativní kultury, a to si ještì pøi poslechu mùžete dopøát nìjaké to pitíèko a pamlsek. Je ovšem otázkou, co bude dál? Potíž je v tom, že i když klub má kapacitu jenom asi 30 lidí, na pøedmìtném koncertì se nás sešlo sotva 10 vèetnì poøadatelù. A tady je jádro pudla. Nemohu uvìøit tomu, že se v Benátkách nenajde lidí, které by podobná nabídka klubové kultury nelákala, i když vím, že vìtšina lidí dává pøednost televizní, hospodské èi barové zábavì. Touto cestou bych chtìl popøát Hanì Maškové hodnì trpìlivosti a nám Benátèanùm ménì lenosti, abychom si toto zpestøení kulturní nabídky v našem mìstì vùbec zasloužili. Další akce, kterou jsem navštívil v nedìli 19. prosince, s Vánoci už vùbec nesouvisí, pøesto má s pøedešlou hodnì spoleèného. Také mì potìšila na duši a také tam pøišlo minimum lidí. A o co vlastnì šlo? Hrála se 1. liga badmintonu s nejsilnìjším soupeøem benáteckého družstva Meteorem Praha. Vùbec nejde o to, jestli jsme vyhráli, ale o ten divácký požitek, když vidíte hrát nejlepší hráèe Èeska, a už jde o urputné boje èi ladné a dalo by se øíci ležérní vystoupení nìkolikanásobného mistra republiky Honzy Fröhlicha, který zde nemá konkurenci. Bohužel v Benátkách to kromì pøíznivcù badmintonového klubu (pøedevším z øad rekreaèních hráèù, pøíbuzných a dìtí) nikoho dalšího moc nezajímá. Jedno je však jisté, o tuhle podívanou v nejbližší dobì rozhodnì nepøijdeme. Jan Tichý

16 strana 16 FOTOREPORTÁŽ PØEDVÁNOÈNÍ ROJENÍ Zpravodaj Benátecka Nejprve musím vysvìtlit ten titulek v záhlaví. Tím pøedvánoèním rojením mám na mysli letošní záplavu Mikulášù, èertù, andìlù i nejrùznìjších výstav a koncertù. Pøipomeòme si je na nìkolika fotografiích. Všechno to vypuklo už 1. prosince Vánoèním koncertem Základní umìlecké školy J. A. Bendy, o kterém jsme vás informovali už v minulém èísle Zpravodaje Benátecka. Hned následující den 2. prosince poøádala Základní škola Pražská Rozsvícení vánoèního stromu a právì odtud pocházejí první andìlé a èerti, samozøejmì v podání žákù školy. S prvním letošním Mikulášem jsem se setkal v drogerii Teta a musím mu složit hlubokou poklonu hned ze dvou dùvodù. Nejen, že vypadal laskavì a dobrotivì a pro všechny dìti mìl pøipraveny dáreèky, ale pracoval vlastnì za tøi. A zvládl to výbornì i bez andìla a èerta. To v nedìli 5. prosince na Èertování v Klubu dìtí a mládeže byla trojice -Mikuláš, andìl a èert - již kompletní, ale každý pracoval na vlastním pracovišti. Dìti v zahradì plnily nejrùznìjší zábavné úkoly. A nakonec se po zásluze dostalo všem malým úèastníkùm Èertování od Mikuláše sladké odmìny. 6. prosince dìti v Mateøské školce Rùženka s napìtím oèekávaly pøíchod Mikuláše doprovázeného èertem. Ten sice ze sebe vydal nìjaké to èertovské ble, ble, ble, trochu zatøepal metlou, ale potom už pod dohledem Mikuláše rozdával dìtem dáreèky. Pravé èertovské dovádìní jsem ještì týž den zažil v sokolovnì. Dvì odrostlejší èertice se tam prohánìly s poèetnou skupinou nedávno vylíhnutého èertího potìru. Bylo tam tìch èertù po èertech èertovských hodnì. Vtìsnat je všechny do jednoho snímku, aè jsem se velmi snažil, by bylo nad síly i samotného Lucifera.

17 7. ledna 2005 FOTOREPORTÁŽ strana 17 U nás, v Èechách, rozdíl mezi andìlem a èertem není tak velký. U té nejmladší generace nadpøirozených bytostí snad vùbec žádný. Vždy ta nevinnost kouká obìma pøímo z oèí. Babièky by to jistì okomentovaly slovy: No øeknìte, nejsou k zulíbání? Ale abych to nezamluvil. Samozøejmì, že se do sokolovny dostavil i Mikuláš v doprovodu andìlù, a kdo jim øekl hezkou básnièku nebo zazpíval písnièku, byl andìlsky obdarován, èerty nevyjímaje. Že v našem mìstì nechodí Mikuláš jen k dìtem, se pøesvìdèili 9. prosince i ti døíve narození na pravidelném setkání pøedstavitelù mìsta s dùchodci. I tady Mikuláš nadìloval a èert vyplácel. Každému po zásluze. S tím posledním Mikulášem jsem se spolu s padesáti úèastníky zájezdu, který uspoøádal Spolek rodákù a pøátel Benátek nad Jizerou, rozlouèil v sobotu 11. prosince v pøerovském skanzenu. Ale to byly jen neživé figury. Tak za rok opìt na vidìnou. Vra me se ještì o dva dny zpìt. 9. prosince byla v muzeu vernisáž výstavy dìl malých i dospìlých umìlcù z keramického ateliéru U Matouše. Na otevøení výstavy urèitì nemohla chybìt majitelka ateliéru a autorka výstavy Jana Rejzlová. Na vernisáži nechybìl ani skuteèný andìlíèek, který svou andìlskou dobrotu prezentoval nabízením výteèných koláèkù. Chutnaly bájeènì, jako svatební, to mohu potvrdit, protože jeden s jablkovými povidly jsem také ochutnal.

18 strana 18 FOTOREPORTÁŽ Zpravodaj Benátecka Divadlo Hvìzdièka potìšilo v nedìli 12. prosince malé diváky divadelní hrou Kde žije Ježíšek. Na Vánoèní výstavì v Klubu dìtí a mládeže se svými výtvory pochlubili mladí umìlci. Vánoèní zpívání sboru žákù benáteckých škol patøí neodmyslitelnì k adventnímu období. Ve starobenáteckém kostele se pøedstavili 13. prosince. Hned následující den, 14. prosince, zaznìly hlasy malých zpìvákù v dìkanském kostele Maøí Magdalény. Podìkování za obì krásná a jímavá vystoupení patøí všem zpìvákùm i jejich vedoucím, uèitelkám obou benáteckých základních škol. Tak, jako ozdobený stromeèek, patøí k našim èeským Vánocùm i zlatý kapøí šupináè. O prodej kaprù se zasloužili benáteètí rybáøi Dùstojným vyvrcholením adventních vystoupení byla Èeská mše vánoèní Jakuba Jana Ryby v nastudování Základní umìlecké školy J. A. Bendy. Betlémské svìtlo pøinesli v pøedveèer Štìdrého dne do našeho mìsta èlenové benáteckého Svazu skautù a skautek. Ve vzpomínkách je možné vrátit se a znovu prožívat ony prchavé, nepopsatelným vánoèním kouzlem nabité okamžiky nedávného adventu, ale žít se musí pøítomností. Rok 2004 neodvolatelnì skonèil, a nám ten nový rok 2005 pøinese jenom to dobré. Pøipravil Jaromír Polák

19 7. ledna 2005 INZERCE strana 19 Marie Blechová ofsetová tiskárna NYMBURK Vyrábíme: knihy èasopisy noviny brožurky pohlednice štítky na zboží kalendáøe desky na spisy letáky plakáty propisovací tiskopisy hospodáøské tiskopisy dopisní papíry reklamní - firemní bloky dodací listy svatební oznámení a další tiskoviny Marie Blechová - ofsetová tiskárna Potoèní 1847, Nymburk Mobil: , tel./fax: Nymburk: OMALOVÁNKY BENÁTEK NAD JIZEROU A NOVÉ POHLEDNICE MÌSTA Prodejní místa Podatelna Mìstského úøadu Benátky nad Jizerou Muzeum Benátky nad Jizerou Galerie Lílá Benátky nad Jizerou Pohlednice zakoupíte rovnìž v prodejnách Tabák VIDAM - Vladimír Machaè (Na Burse) Papírnictví ZDAR - Alena Jenèová (Husovo námìstí) Tabák paní Liškové (Na Burse). INZERCE l Pùjèky neúèelové na cokoliv!!! Sjednání schùzky na sepsání smlouvy dle vašeho èasu. Tel l Firma SP Dražice upozoròuje na prodej pstruhù na ostrovì v Dražicích n. Jiz. (vedle vodní elektrárny). Otevírací doba: pondìlí - ètvrtek od 12 do 16 hod., pátek od 12 do 18 hodin, sobota od 8 do 12 hodin. Tel , l Kadeønictví u paní Cekotové nabízí každou støedu modeláž nehtù porcelánem - fran. man. a zdobení nehtù. Dále manikúru - P. Shine, zábaly, pìstování nehtù. Tel , STUDIO 2000 KADEØNICTVÍ PØIJÏTE VYZKOUŠET NAŠE SLUŽBY! PRACUJEME S VÝROBKY FIREM L OREAL, WELLA A NOVINKOU NA NAŠEM TRHU, AMERICKOU ZNAÈKOU MATRIX. KAŽDÉ ZÁKAZNICI NAVRHNEME TEN NEJMÓDNÌJŠÍ STØIH I BARVU. PORADENSTVÍ JE SAMOZØEJMOSTÍ. STØÍHÁME I MUŽE A DÌTI. MELÍROVÁNÍ AŽ 5 ODSTÍNY A SPOUSTY NOVÝCH METOD, VŠE ZA DOBRÉ CENY. Tel , , Oøechová 652, Benátky n. Jiz.

20 strana 20 INZERCE Zpravodaj Benátecka Máte plíseò ve studených koutech? Netoxický, bezzápachový, PROTIPLÍSÒOVÝ PROSTØEDEK NA STÌNY S OMÍTKOU s trvalým úèinkem. Balení: 1 kg = 100 Kè vè. DPH Vyrábí a dodává : DETA - výzkumný ústav spotøební chemie Husovo nám. 61, Benátky n. Jiz., ÈR Tel./fax ; ÈESKÝ VÝROBCE - ÈESKÉ CENY Miroslav Duštíra DUKAR V Zahrádkách Benátky n. J. Provozovna: Cukrovarská Benátky n. J. Miroslav Duštíra DUKAR P O D L A H Y Vsypy pro prùmyslové podlahy Spojovací mùstek na beton Barevné nátìry na beton Samonivelaèní stìrky Hydroizolaèní program F A S Á D Y Disperzní strukturální omítky Fasádní a interiérové barvy Soklové dekorativní mozaiky Zateplovací systém fasád Pøíslušenství pro zateplovací systémy Fasádní náøadí a doplòky Sanaèní materiály tel./fax: infoline: NECHCEME BÝT NEJVÌTŠÍ, ALE NEJLEPŠÍ DØEVÌNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY - velký výbìr z více než 40 druhù - úpravy povrchù - záruka na materiál 10 až 15 let - bezkonkurenèní záruka na práci 3 roky VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU - dokonalé øešení úložného prostoru - zrcadlové výplnì - široký výbìr doplòkù Konzultace a zamìøení ZDARMA Staromìstské námìstí 18, Mladá Boleslav po - pá hod. tel./fax: , mobil:

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

8. prosince 2004 strana 1. èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004

8. prosince 2004 strana 1. èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. prosince 2004 strana 1 èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004 V tomto èísle najdete: Pøipravované investice str. 3 Volební výsledky str. 4 Sbìr nebezpeèných odpadùstr.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více