Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6"

Transkript

1 Ročník XXI. Číslo 1 Leden - Březen 2006 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, přestože se letošní zima ještě nemíní vzdát vlády, pohled do kalendáře je výmluvný. Jaro už nazadržitelně klepe na dveře. Proto Vás chci informovat o záměrech zastupitelstva obce, které máme v plánu v letošním roce. Dokončení domu s chráněnými byty bude prioritou letošního roku. Věříme, že uspějeme se žádostí o dotaci na II. etapu a bude tak možné stavbu dokončit kompletně včetně všech okolních úprav. Pokračují práce na nástavbě Restaurace Rozkvět. Dokončení prací předpokládáme v srpnu. V lednu byly zahájeny práce na bytech nad základní školou. Připravujeme vyhlášení výběrového řízení na zateplení ZŠ a na opravu silnice a chodníků. Mimo tyto nejnákladnější akce nás čekají každoročně se opakující výdaje, které ale v součtu významně ovlivňují naše finanční možnosti. Věřím, že se nám tyto letošní rozsáhlé úkoly podaří zrealizovat tak, aby došlo k dalšímu zlepšení životních podmínek v naší obci. Ing. František Hajdůch, starosta obce Pozvánka Obecní úřad Dolní Němčí zve všechny občany na 18. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se uskuteční v pátek 24. března v 19:00 hod. v přísálí kulturního domu. Dolněmčanský zpravodaj strana 1

2 Z jednání Rady obce Usnesení č. 51 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) ustanovení inventurní komise na provedení inventury v Restauraci Rozkvět dne a ve složení: Ing. Hajdůch, Ing. Kadlček, A. Tinková, Z. Bartoš, B. Hlošková b) ustanovení inventurních komisí na provedení inventury obecního majetku dne v tomto složení: Ing. František Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Jiřina Bídová, Jana Kadlčková, Drahomíra Ponížilová, Zdeňka Trtková, Leoš Minks, Antonín Světinský c) změnu provozní doby v MŠ od 6.30 do h. d) odměnu za II pol ředitelce MŠ e) poskytnutí finančního příspěvku M. U., na nákup hygienických potřeb pro F. G., f) dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s firmou EKO-KOM g) Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Výchovní Morava Zlín na provádění dotačního managmentu na projekty Využití obnovitelného zdroje a efektivní energetické hospodaření na ZŠ DN a Rozvoj turistického ruchu v mikroregionu Uherskobrodsko h) Směrnici na poskytování penzijního připojiš tění zaměstnavatelem zaměstnancům obce a uvolněným členům obecního zastupitelstva i) finanční dar předsedům komisí, výborů a ostatním neuvolněným členům ZO 2. Rada obce rozhodla a) zařadit B. Z., do seznamu žadatelů o prodej pozemku ke stavbě garáže u sv. Anny b) o uzavření MŠ v době vánoc, a to od do c) nevyužít nabídky Probační a mediační služby ČR Uh. Hradiště na výkon trestu odsouzených k obecně prospěšným pracím d) odložit rozhodnutí k žádosti o prodej části pozemku p.č. 1258/129 L. a V. Š. po vydání stanoviska komise výstavby e) odložit rozhodnutí o koupi domu č. 198 na další jednání f) odložit rozhodnutí o pronájmu pozemku na výcvik psů na leden po vyhodnocení jednotlivých navržených lokalit g) zařadit žádost M. a J. L, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu 3. Rada obce doporučuje ZO zrušit a) část usnesení č. 16 zastupitelstva obce v bodě 1 písm. j) 4. Rada obce doporučuje ZO ke schválení a) Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Němčí č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů b) prodej pozemku p.č. 1284/94 v k.ú. Dolní Němčí, Nad Hájkem J.C. a M.S. c) prodej části obecního pozemku za RD p.č. 1284/111 v k.ú. Dolní Němčí M. Z. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6 5. Rada obce vzala na vědomí a) Sdělení Oblastní charity Uh. Brod o provedení Tříkrálové sbírky ve dnech b) zpracovanou projektovou dokumentaci Změny ÚP č. 3 obce Dolní Němčí Usnesení č. 52 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) firmě CZ Mastergame, Praha provozování 1 ks VHP v Tipsport Baru, DN b) firmě AUTO GAMES PLUS Uh. Brod provozování l ks VHP v rest. Rozkvět a 2 ks v pivnici Na mlýně c) firmě SYNOT Zlín provozování 1 ks VHP ve STANLEY Baru a 1 ks v pohostinství U Cmolů d) Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 240/03/05 na Terénní úpravy na pozemku p.č v k.ú. Vlčnov a p.č. 2256/1 a 893/2,3,4 v k.ú. Dolní Němčí e) poskytnutí vánočních balíčků pro spoluobčany v domovech důchodců v hodnotě 300 Kč f) odměnu za II. pololetí 2005 řediteli ZŠ a ZUŠ D. Němčí g) provedení Silvestrovského ohňostroje před restaurací Rozkvět h) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. SODM 258 s firmou Stavby Boršice i) program 17. zasedání zastupitelstva obce DN j) Spisový a skartační řád Obecního úřadu DN 2. Rada obce rozhodla a) zařadit žádost Fondu ohrožených dětí Praha a Českého klubu nedoslýchavých HELP Uh. Brod o poskytnutí finančního příspěvku, do seznamu žadatelů b)přesunout rozhodnutí o umístění parkovacího místa u bytového domu č.p. 656 na další jednání po předložení požadovaných podkladů 3. Rada obce doporučuje ZO ke e schválení a) prodej pozemku p.č. 1284/87 v k.ú. Dolní Němčí S. U. 4. Rada obce vzala na vědomí a) posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Brno o zdravotním stavu lípy u kostela b) sdělení Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uh. Hradiště o rozhodnutí představenstva o předmětu nepeněžitých vkladů v roce 2006 d) výroční zprávu ředitele ZŠ a ZUŠ za šk. rok 2004/05 Usnesení č. 53 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) Smlouvu se S. P., Míkovice na provedení odsávání par v kuchyni Restaurace Rozkvět b) Dodatek smlouvy na r s firmou Rumpold UHB, s.r.o. Uh. Brod strana 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 c) Smlouvu o zajištění ošetřovatelské a pečovatelské služby na území obce Dolní Němčí s Charitou Uh. Brod d) Smlouvu o dílo s Ing.arch. M. D na zpracování návrhu změny ÚP obce č. 4 e) Dohodu o podmínkách zřízení stavby Silnice II/498: D. Němčí, průtah s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje f) Smlouvu o dílo s Ing. J. K. na vypracování zjednodušené projektové dokumentace na stavbu Oprava chodníků v ul. Nivnická g) Nájemní smlouvu s firmou TREF J. T. na pronájem části obecního pozemku p.č. 1066/1 h) vybudování parkoviště pro osobní automobil a jeho pronájem J. S., DN i) prominutí nájemného TJ Dolní Němčí na uspořádání šachového turnaje j) zakoupení krbových kamen do šachové klubovny ve staré škole k)platový výměr ředitelce MŠ Dolní Němčí l) platový výměr řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí m) výši příspěvku na stravenky pro zaměstnance obce n) termíny zasedání RO a ZO o) pořádání velikonoční zábavy dne Sboru dobrovolných hasičů 2. Rada obce rozhodla a) zařadit žádosti: - Svazu postižených civilizačními chorobami, Hluk - Centra pro ZP, Uherské hradiště - Svazu tělesně postižených v ČR, MO Uh. Hradiště - Mysliveckého sdružení LANKA Dolní Němčí do seznamu uchazečů o finanční příspěvek na rok 2006 b) zařadit žádosti: - B. a L. Z., DN - E. a A. K, DN do seznamu žadatelů o odprodej pozemku v ul. Tichá ke stavbě garáže c) poskytnout tombolu na jednotlivé plesy v Dolním Němčí v hodnotě do 1.000,- Kč a na ples SDH okresu Uherské Hradiště ve výši 400,- Kč d) zařadit do seznamu uchazečů o zaměstnání: - B. Š,, DN - Z. K.,DN e) požádat o doplnění žádosti o finanční příspěvek Scholy- Nekonečno 3. Rada obce doporučuje ZO ke e schválení a) zadat vypracování zadání změny ÚP obce č. 5 b) prodej části pozemku p.č. 1258/129 manželům Š. 4. Rada obce vzala na vědomí a) nabídku dechové hudby Nivničanka na vystoupení při hodech b) informaci starosty o probíhajících stavbách a postupu příprav zahájení nových staveb c) žádost. L. K. o povolení hostování lunaparku d) nabídku koupě pozemku p.č. 874 od p. L. K. a M. S Usnesení č. 54 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) Smlouvu o dílo č. 06/308D se společností UH IPON, Kunovice na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Cyklostezka Dolní Němčí-Hluk b) Smlouvu o poskytnutí finanční dotace na úhradu provozních nákladů pečovatelské služby v obci se Zlínským krajem c) Nájemní smlouvy na pronájem lékárny, novinového stánku a opravny obuvi d) termín pořádání plesu SRPŠ na den e) termín pořádání rybářského plesu na den f) poskytnutí daru do tomboly Knihovně B.B.Buchlovana UH ve výši 400 Kč 2. Rada obce rozhodla a) zaslat p. K. výzvu k úhradě dluhu na nájemném U Čerta b) zařadit žádosti: - TJ Dolní Němčí, fotbalového oddílu - ČSCH poštovních holubů, ZO Dolní Němčí - Asociace rodičů a přátel ZO dětí v ČR, Klub Uh. Hradiště - Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Uh.Hrad. - Klubu stolního tenisu Dolní Němčí do seznamu uchazečů o finanční příspěvek na rok 2006 b) zařadit žádosti: - B. K., DN - L. Š., DN do seznamu uchazečů o zaměstnání v DCHB c) zařadit žádost B. B., Slavkov do seznamu uchazečů o umístění v DCHB d) požádat zájemce na vykonávání údržby veřejného osvětlení o předložení cenové nabídky na provedení pasportu celé sítě a provedení revizí VO e) požádat firmu Promatt o předložení upřesňující nabídky na instalaci preventivního radaru f) přesunout projednávání rozpočtů MŠ, ZŠ a ZUŠ, místní knihovny na další jednání rady 3. Rada obce doporučuje ZO ke e schválení a) změnu územního plánu obce č. 5 b) rozdělení hospodářského výsledku MŠ ve výši ,- Kč, a to převedení do rezervního fondu 4. Rada obce vzala na vědomí a) informace starosty o možnosti vstupu do sdružení Mikroregion Ostrožsko b) nabídku na reklamu v časopisu Dovolená pro Vás c) poskytnutí informací o možnosti výstavby sídla společnosti v průmyslové zóně d) výroční zprávu MŠ v Dolním Němčí Usnesení č. 55 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) Směrnici obce Dolní Němčí k vedení účetnictví, zpracování a oběhu účetních dokladů a evidenci majetku, evidence dlouhodobého majetku obce a jeho evidence, inventarizaci majetku, zásob a jejich evidence a archivace b) Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce a komisi na vyřazení navrženého majetku ve složení: Ing. Hajdůch, Ing. Kadlček, Zimčík, Šrámek b) pořádání mysliveckého plesu dne c) pořádání plesu o.s. Kredit, Slavkov dne Dolněmčanský zpravodaj strana 3

4 2. Rada obce rozhodla a) podat u Okresního soudu v Uherském Hradišti návrh na zahájení správního řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům J. K. b) nevyhovět nabídce na umístění radaru v obci firmě PROMATT c) zařadit žádost L. S. o pracovní místo na OÚ do seznamu uchazečů d) zaslat stanovisko o potřebě lékárny v obci Mgr.Lavičkové e) zaslat žadatelkám o místo uklízečky na OÚ podmínky pro přijetí. Pracovní poměr bude sjednán na poloviční pracovní úvazek f) nezapojit se do Státního integračního programu zajištění bydlení pro azylanty g) přesunout rozhodnutí na dispoziční uspořádání oken v Restauraci Rozkvět na příští jednání 3. Rada obce doporučuje ZO ke schválení a) změnu využití území podél cesty do MŠ do změny územního plánu č. 5 b) odkoupení pozemku ke zřízení vjezdu do prům. zóny II. c) Smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti d) rozpočet na rok 2006 e) změnu názvu zařízení Mateřská škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, typ školy: školní jídelna-výdejna 4. Rada obce vzala na vědomí a) rozhodnutí rady obce Horní Němčí o úhradě nákladů spojených se službami osobní asistence a o úhradě neinvestičních nákladů na žáka b) nabídky na pronájem sítě veřejného osvětlení a jeho provozování, rozhodnuto bude na příštím zasedání rady c) Zápis z kontroly kontrolního výboru obce o hospodaření s finančními prostředky, poskytnutými obcí d) Oznámení ředitelky MŠ v Dolním Němčí o zapsaných dětech s trvalým pobytem v Hluku. ZUŠ jak jsme si vedli v 1. pololetí školního roku 2005/06 1. Hudební obor Letošní školní rok byla opět zahájena výuka přípravné hudební výchovy, která z důvodu malého počtu zájemců v uplynulém školním roce být otevřena nemohla. Na naší ZUŠ v rámci povinné výuky komorní hry začal nově pracovat kytarový soubor. Na škole také začal pracovat pěvecký sbor, i když se zatím nachází v komornějším složení. Svou malou premiéru měl na vánoční výstavě ZŠ a ZUŠ a vystoupil i na prosincové Akademii školy se v sále ZUŠ uskutečnil předvánoční koncert žáků, na němž vystoupili nejen sólisté, ale i různá seskupení těles sestavená z našich mladých muzikantů duo fléten a keyboardů, klavír s flétnou, kytarový soubor, pěvecký sbor. Zazněly kompozice různého charakteru a povahy. Mohli jsme vyslechnout skladby a písně inspirované vánočním obdobím, skladby klasiků či odlehčené žánry jazzové a populární hudby. V měsících prosinec a leden proběhly třídní besídky jednotlivých učitelů. Všichni žáci hudebního oboru měli možnost vystoupit před publikem svých rodinných příslušníků a známých. Mladí hudebníci předvedli, co nového se za 1. pololetí naučili a také mohli zhodnotit a porovnat své výkony s ostatními žáky. Co připravuje hudební obor na 2. pololetí? Bude to návštěva koncertu v Uherském Brodě, varhanního koncertu, exkurze na expozice Nástroje lidové hudby v ČR na zámku ve Strážnici a také krátký program pro budoucí prvňáčky stávající MŠ v Dolním Němčí spojený s prohlídkou budovy ZUŠ. Žáci mohou všechny plánované akce sledovat na nástěnce ve vestibulu školy nebo na nástěnce visící naproti učebny hudební výchovy. Podle počtu zájemců předpokládáme pro budoucí školní rok 2006/2007 otevřít Hru na housle. Pokud by kdokoli z řad rodičů dětí či samotných žáků měl o hru na housle zájem, může jakýmkoli způsobem dát vědět vedení ZŠ či ZUŠ. 2. Výtvarný obor Velmi dobře pracuje i výtvarný obor, těžiště jeho činnosti v podzimních měsících spočívalo v přípravě výtvarné složky Vánoční výstavy. Kromě toho si žáci našli čas i na řadu dalších činností zúčastnili se ostravské výtvarné soutěže Plamínek, výtvarné soutěže módního odívání ve Strážnici (viz samostatný článek). Děti s nadšením využívají novou keramickou pec jejich keramické mozaiky můžete vidět na chodbě u vstupu do ZUŠ. Navázali jsme také spolupráci s trenčínskou školou, umělecké výtvory jejich žáků jste mohli vidět do konce ledna ve vestibulu školy. V současnosti dokončujeme sérii prací, které budou vystaveny v Trenčíně nejen na místní ZŠ, ale i v soutěži, na jaře se naši mladí výtvarníci do Trenčína rozjedou. Kromě toho je čeká další kolo účasti v soutěži oděvního návrhářství, pořádaného strážnickou SOU oděvní. Samozřejmostí jsou exkurze do galerií a muzeí. strana 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Zápis do 1. tříd Na krásný den sv. Valentýna , se uskutečnil v naší škole zápis do prvních tříd. Účastnilo se ho 29 dětí, které přišly spolu se svými rodiči. Letos zápis proběhl za pomoci kreslených postaviček Berušky a Ferdy Mravence, kteří nám pomohli posoudit dětské kresby, vyslechli si básničky a písničky, zadávali úkoly, hodnotili i chválili a především nám byli po celou dobu hezkou motivací. Všechny děti projevily velkou snahu a byly moc šikovné. Už se na ně těšíme. Mgr. Alžběta Králíčková 3. Taneční obor Je jediným oborem, který u nás navštěvují pouze dívky. O tom, že se jim práce daří, jste se mohli přesvědčit na jejich originálních vystoupení na předvánočních akcích výstavě i úspěšné prosincové Akademii ZUŠ. Svědčí o tom nejen vystoupení na plesech, ale i účast v soutěžích. V únoru se skupina děvčat zúčastnila silně obsazené soutěže základních uměleckých škol v Uh. Brodě. Nevybojovali jsme sice postup, ale v následném rozborovém semináři byla vystoupení našich děvčat vysoce hodnocena. V další části školního roku budeme v této činnosti pokračovat, hodláme využívat dalších možností k prezentaci výsledků práce. 4. Literárně dramatický obor Je co do počtu žáků nejmenším oborem na ZUŠ. V letošním školním roce jsme zahájili činnost dvou skupin - jsou to již zkušené herečky, žákyně 3. ročníku ZUŠ, a nový, první ročník mladších dětí. Zejména starší děvčata úspěšně vystupovala již v listopadu pro místní důchodce a stejně jako naše tanečnice vystupovaly obě skupiny LDO na Vánoční výstavě i prosincové Akademii ZUŠ. Předpokládáme, že tato Akademie založila novou tradici, že se před Vánocemi na Kulturním domě budeme scházet každoročně. V současnosti připravujeme vystoupení pro děti z mateřské školy a podle zájmu i v okolních obcích, a stejně jako obory taneční a hudební se chystáme na květnovou Akademii. Kromě toho v jarních měsících navštívíme hradiš skou přehlídku divadelních souborů Žebřiňák a chystáme se také k návštěvě divadla. Jana Čivrná Jak vybrat správnou střední školu? To je otázka, která každoročně zaměstnává hlavy všech žáků základních škol a neméně také jejich rodičů. Při výběru školy by se měla zhodnotit následující kritéria: - možnost pokračování na VŠ - státní nebo soukromá škola - šance uplatnění na pracovním trhu - získané kompetence (znalost cizího jazyka a počítačová gramotnost) Co je nového? V tomto školním roce dostali žáci 9. tříd výstupní hodnocení, které je součástí přihlášky. Výstupní hodnocení psali na své žáky třídní učitelé. Toto hodnocení obsahuje možnosti žáka a jeho nadání, předpoklady pro další vzdělávání nebo uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky y a další významné skutečnosti ve vzdělávání žáka. Společně s přihláškou se výstupní hodnocení odešle na příslušnou střední školu. Termín přijímacího řízení Termín byl stanoven na pondělí 24.. dubna 2006, a to na státní, církevní i soukromé školy. Další kola budou záviset výhradně na školách (určitě budou školy, které si naberou žáky v prvním kole a přijímací řízení uzavřou). Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou proběhly v pondělí 9. ledna 2006 a talentové zkoušky v konzervatořích od 15. do 31. ledna 2006 v termínu stanoveném ředitelem příslušné školy. Přehled studijních a učebních oborů našich devá áků V tomto školním roce končí školní docházku celkem 67 žáků devátých tříd. Z tohoto počtu si podalo přihlášku na gymnázia a střední školy s maturitou celkem 49 žáků, na tříleté učební obory 18 žáků. Předkládám Vám stručný přehled volených studijních a učebních oborů. Dolněmčanský zpravodaj strana 5

6 Gymnázia a střední školy Tříleté učební obory Gymnázia - 15 mechanizátor lesní výroby - 4 Stř. odborné školy - 16 opravář zeměděl. strojů - 2 Stř. průmysl. školy - 8 cukrářka - 2 Obchodní akademi - 5 kadeřnice - 2 Stř. zdravotní školy - 2 pekařka - 1 Konzervatoř zpěv - 1 kosmetička - 1 Stř. veterinární škola - 1 truhlář - 1 Stř. pedagog. škola - 1 automechanik - 1 autokarosář - 1 zámečník - 1 elektrikář - 1 kuchař-číšník - 1 Také 2 žáci 5. tříd si podali přihlášku na osmileté gymnázium. Věřím, že se Vám podařilo vybrat tu správnou střední školu. Hodně štěstí a zdaru Vám přeji hlavně při přijímacím řízení. Jana Stojaspalová výchovný poradce Ze sportovní činnosti ZŠ a ZUŠ Dolněmčanská škola má velmi dobré podmínky pro výuku tělesné výchovy i pro mimoškolní sportovní činnost. Dvě vybavené tělocvičny, bazén či venkovní hřiště má málokterá škola v okolí. Tyto podmínky by měly být základním předpokladem pro zvyšování tělesné zdatnosti dětí, utužování jejich zdraví i pro rozvoj jejich sportovních dovedností. Je otázka, zda se nám tento úkol daří plnit, případně proč se nám to někdy nedaří? V Dolním Němčí učím tělocviku chlapce druhým rokem a podle názoru vedení školy došlo v TV na škole ke značnému zlepšení. Požadavky osnov jsou plněny, kromě povinných hodin pracuje dobře sportovní kroužek. V tom se většinou zaměřujeme na florbal a výsledky jsou solidní. Kolem 15 žáků zatím jednou týdně trénují ve školní tělocvičně díky novému vybavení (hokejky, branky, přilby), které zajistilo vedení školy. Po ročním hledání optimálního složení a debaklech v prvních přátelských zápasech (s 1. ZŠ Uherský Brod 0:12 a 2:9) se začaly výsledky lepšit. Na začátku školního roku hráli chlapci velký turnaj (12 družstev) v Uherském Brodě. Dopadli nad očekávání dobře, když prohráli až ve finále s 2. ZŠ Uherský Brod (její žáci hrají krajskou ligu florbalu) a obsadili 2. místo. Kromě diplomu všechny potěšila poukázka na odběr sportovního zboží za 4000,-Kč, které jsme použili na doplnění inventáře. 17. února se hoši po řadě přípravných zápasů, v nichž porazili i výše zmíněné Bro any zúčastnili v Brodě okresního přeboru. Měli značnou smůlu, protože skončili až třetí. V zápase s Brodem, za nerozhodného stavu dostali gól 12 sekund před koncem! Na tomto turnaji byl nejlepším brankářem Roman Čaník, který v zápase o 3. místo vychytal všechny nájezdy, mezi nejlepší střelce turnaje se zařadil Pavel Krchňáček. Pochvalu zaslouží také Filip Jančařík, Michal Hodulík, Tomáš Kadlček a všichni ostatní, kteří vynikali snahou a bojovností.většina hráčů jsou aktivními členy fotbalového oddílu, takže jim nechybí rychlost či vytrvalost potřebná pro jakoukoliv sportovní hru.mám radost také z těch, kteří vůbec nesportují a florbal si vybrali jako možnost rozumného využití volného času. Chlapcům se daří reprezentovat úspěšně školu i v dalších sportech. Z těch velmi úspěšných uvádím vítězství v okresním kole a dívky i v krajském přeboru ve stolním tenise, 2. a 3. místo v přespolním běhu, 2. místo ve sprinterském trojboji, úspěch v branných závodech či ve střelbě. Bohužel setkávám se i s věcmi, které se nedaří, to však není vinou školy. Už několikrát se mi stalo, že kluk přinesl jako omluvenku kus papíru bez data a se sdělením: DNES NECVIČIT a podpis matky. Maminka si neuvědomuje, že omlouváním, které má často malicherné příčiny, dítěti jen škodí. Chlapec se při hodině pošklebuje těm, kteří se namáhají. Mnohý z nich se chce jen vyhnout tomu, co ho nebaví a co se mu nechce. Prarodiče mých žáků chodili na ZŠ v Nivnici, kde prošli tvrdou školou u p. učitele Stojana. Mnozí si vzpomenou, že já jsem tam před lety začínal a od Kida, jak zní Stojanova skautská přezdívka, jsem se naučil být náročný na žáky i na sebe. Budu rád, když někteří z nich přijdou do školy a při tělocviku porovnají dnešní i minulé podmínky, metody i výsledky. V závěru chci říci, že jsem moc rád, že na závěr své kantorské práce už jako důchodce jsem se dostal do krásné školy a mezi milé lidi. PaedDr, Dušan Dobeš strana 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Zimní radovánky v naší MŠ Představa zimního období bývá spojována se sněhem a mrazem.ve skutečnosti se u nás zima vyznačuje především velkou oblačností a krátkými smutně šedivými dny. Zimní počasí v MŠ nám poskytlo hodně příležitostí k pozorování a k pokusům se sněhem a ledem.sledovali jsme proměny vody, jak se kapičky mění v hvězdicové útvary a vytvářejí půvabné sněhové vločky. Vděčným objektem pozorování byly pro děti rampouchy, které rostly z odkapávající vody a ztrácely se, když na ně zasvítilo slunce. Zajímavé byly pro děti také pokusy se sněhem. Mnohdy se nám ani nechtělo věřit, kolik nečistot po jeho rozpuštění v misce zůstalo. Sníh nás inspiroval také k výtvarným projevům stavění sněhuláků, tvoření otisků, vyšlapávání cestiček, vzorů, kreslení dřívkem. Jelikož byla tato zima obzvláš studená a dlouhá, nezapomněli jsme s dětmi ani na naše zvířecí kamarády. Povídali jsme si o krmelcích a zvířatech, která jsou odkázána na lidskou pomoc. Spolu s dětmi jsme krmili ptáčky na školní zahradě. Děti už poznají vrabce, sýkorku a kosa, kteří každé ráno přiletěli do krmítka, které jsme si s dětmi vyrobili nebo nám je vyrobili rodiče. Ptáčci si sedli na okno a na vrbu a vytvořili nám tak krásný zimní obraz. Radost nám udělali také kalousi ušatí, kteří se každoročně objevují na borovicích přímo pod okny. Letos jsme je přímo z okna napočítali 13. Ze svého spánku se nenechali vyrušit ani zpěvem ani křikem dětí. Asi je jim na naší zahradě dobře. Zimní období je také obdobím masopustních veselic. V naší MŠ se konal karneval, který jsme letos pojali jako kloboukový bál. Maminky spolu s dětmi vyrobily překrásné a nápadité klobouky, které jsme vzájemně mezi sebou obdivovali.touto cestou všem maminkám děkujeme za projevy fantazie a tvořivosti. Děvčátka a chlapci nejprve své klobouky předvedli na promenádě a poté následovaly soutěže a zábava plná zpěvu a tance při harmonice i reprodukované hudbě. Bylo to dopoledne plné radosti a zábavy. Nechyběla ani sladká odměna. V únoru se uskutečnil také zápis předškolních dětí do 1.třídy ZŠ. Na tento den se všech 32 předškoláků velmi těšilo. Zápisu předcházela ukázková hodina pro paní učitelky z prvního stupně ZŠ, aby se tak s novými školáčky lépe seznámily. V tomto měsíci také navštívil naši MŠ majitel firmy Kredit spol.s.r.o. Slavkov pan Ing. Z. Daněk. Předal nám sponzorský dar ve výši ,-Kč, který použijeme na vybavení terapeutické herny pro děti,na kterou jsme rovněž získali finanční příspěvek z milionového grantu Nadace děti kultura sport. Tímto firmě Kredit děkujeme, protože významně přispěli ke zlepšení výchovné práce dětí se speciálními potřebami Koncem února jsme se spolu s dětmi těšili na divadelní představení o Mrazíkovi. K našemu překvapení přijelo divadlo s jinou pohádkou Jak šel Honza do světa.vůbec nám to ale nevadilo, těšení se vyplatilo, pohádka se nám moc líbila. Březen Jirka se ještě klouže, z klouzaček budou louže. A je to hodně brzy, už nás ta zima mrzí. TAKŽE VÁM VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A VOŇAVÉ JARO. Tak jsme vás krátce seznámili s tím, co se v naší MŠ událo od Vánoc a jak nám napovídá říkanka přáli bychom si jistě všichni, aby nám ta dlouhá a tuhá zima brzy skončila a konečně nás hřálo jarní sluníčko a v zahradách na nás vykoukly první jarní sněženky. Za kolektiv MŠ E. Válková a L. Pochylá učitelky 1tř. a děti MŠ Dolní Němčí Dolněmčanský zpravodaj strana 7

8 Co je nového v místní knihovně Místní knihovna měla po poslední revizi knihovního fondu (srpen 2005) celkem svazků, přičemž pravidelně dochází k jeho rozšíření nákupem nových knih a časopisů. V roce 2005 bylo nakoupeno 337 nových knih a 39 druhů periodik. Na požádání je možné zajistit tituly, které místní knihovna nemá k dispozici a objednat je přes meziknihovní výpůjční službu v Uherském Hradišti. Tuto službu využívá mnoho stálých čtenářů. Ta jako každý rok v říjnu, i v minulém roce, byl v tomto měsíci vyhlášen Týden knihoven. Uskutečnilo se mnoho akcí, např. výstavka kuriozních záložek zapomenutých ve vrácených knihách nebo Provázkiáda. Každý čtenář, který knihovnu navštívil přinesl provázek ten se navazoval v dlouhou šnůru. Provázkiády se zúčastnilo mnoho našich čtenářů. Další akce Velké společné čtení na počest Boženy Němcové se zúčastnilo 10 čtenářů, což je velmi málo, i když pozvání bylo zveřejněno ve školním i místním rozhlase. Děti, které se této akce zúčastnily, dostaly malou odměnu. V rámci tohoto týdne se uskutečnila i beseda pro školní družinu pod vedením paní učitelky Synčákové o canisterapii. Přednášku provedla paní Junaštíková se svým labradorským retrieverem. Dětem se přednáška velmi líbila a měly příležitost si vyzkoušet metody, které se používají při práci s handicapovanými dětmi. Velkým nešvarem, který se v poslední době začal objevovat ve větší míře, je vytrhávání a vystřihování z časopisů. V návaznosti na tento jev byla přijata opatření, která by měla tomuto problému zabránit. Od byl snížen počet půjčovaných časopisů na 5 ks a zkrácena doba výpůjčky na 1 týden. Rovněž byla stanovena pokuta za poškození časopisů. Pro zájemce o některé zajímavé články z časopisů je v knihovně k dispozici černobílá kopírka. Stálí návštěvníci místní knihovny si jistě všimli, že jsou zde prováděny stavební úpravy. Byl probourán průchod do sousední místnosti, kde se předpokládá zřízení studovny a umístění informačních a propagačních materiálů. Co připravujeme na měsíc březen: Březen měsíc Internetu, akci nejen pro mládež, ale i maminky na mateřské dovolené a seniory besedu čtenářů a zájemců se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou z Uherského Brodu a o její tvorbě, ve které se zaměřuje na pověsti, povídky a pohádky ze Slovácka a kopanic. O přesném termínu akcí a besedy budete včas informováni. Věřím, že zájemci o tento okruh tvorby se besedy zúčastní ve větším počtu V letošním roce se opět uskutečňuje celorepubliková akce s názvem Březen měsíc internetu. V rámci této akce naše knihovna svým návštěvníkům nabízí: Od 13. března bude v půjčovní dny pro všechny návštěvníky prvních 30 minut na internetu ZDARMA Každé březnové úterý a středu bude probíhat akce s názvem Nebojte se internetu pro začátečníky, seniory a maminky na mateřské dovolené. Cílem bude seznámit zájemce se základy práce s internetem. Akce budou probíhat každé úterý a středu dopoledne od 9,00 do 11,30 hodin. Kromě těchto akcí se v knihovně konají besedy s dětmi se Základní školy i Mateřské školy z Dolního Němčí. V květnu se uskutečnila beseda s dětmi z mateřské školy na téma: Ilustrace Heleny Zmatlíkové. Se žáky pátých tříd základní školy se uskutečnila beseda na téma Pověsti našeho regionu. Doufám, že se přednášky dětem líbily. Beseda, plánovaná na březen, se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou se ze závažných důvodů uskuteční v úterý 4. dubna 2006 v knihovně. Začátek besedy bude oznámen místním rozhlasem. Těšíme se na Vaši návštěvu Milošová Marie - knihovnice strana 8 Dolněmčanský zpravodaj

9 Zahrádkáři informují Milí spoluobčané, pro letošní rok jsme naplánovali spoustu zajímavých akcí. V polovině ledna jsme si uspořádali košt slivovice. I přes nižší úrodu švestek se sešlo pěkných 21 vzorků. Únorovou akcí byla premiérová Domácí zabíjačka. V sobotu po sedmé ranní skolil řeznický mistr Kamil Kovář statného vepře a začal tvořit. Povedly se mu tři kotle polévky, 25 válců tlačenky, 220 jitrnic a 180 jelítek. Chybou bylo, že po čtvrté hodině už ničeho nebylo. Marně jsme se snažili usmířit si návštěvníky pivem a svařákem. Příští rok se musíme z projeveného zájmu poučit. I přes chladné počasí si bylo možno k zabíjačkovým dobrotám sednout v teple naší společenské místnosti. Koncem roku jsme zde instalovali krbová kamna, která o loňském Silvestru úspěšně prošla zatěžkávací zkouškou. Společenská místnost bývala v sezónu pronajímána k pořádání soukromých akcí a nyní je možno ji využívat celoročně. Rezervace termínů přijímá p. Ludvík Bartoš (vedle Mlýna) tel Pro ty z vás, kteří se budete zapojovat poprvé, vzorek tvoří 2 x 0,7 l vína. Láhve na výměnu budou připraveny na místě, pokud si budete potřebovat zapůjčit láhve předem, poskytne vám je pan L. Bartoš. Štítek, který nese název odrůdy, ročník, event. přívlastek a bydliště vystavovatele na láhve nenalepujte. Stačí jej připevnit gumičkou nebo drátkem. Děkujeme všem vystavovatelů za přízeň a dodané vzorky. Přejeme si, aby nám vyšlo počasí, a těšíme se, že vás přivítáme v hojném počtu na tomto šestém ročníku koštu odrůdových vín. Zdeněk Růžička Myslivecké sdružení LANKA Vážení spoluobčané, letošní abnormálně dlouhá a krutá zima dává pořádně zabrat nejen lidem, ale i všemu živému. Člověk na rozdíl od polní a lesní zvěře má tu výhodu, že si může vcelku snadno opatřit teplo i jídlo. Zvěř je na tom podstatně hůř. Za situace, kterou letošní zima nastolila, halí vysoká sněhová pokrývka pole i lesní porosty. Už spíše měsíce než týdny je zvěř odkázána na to, jak jim pán tvorstva člověk pomůže. Členům MS Lanka nastalo rovněž spousta práce a starostí při přikrmování zvěře v naší honitbě. Více jak o polovinu jsme museli zvěř přikrmovat než v loni. Problém byl, jak ve velkém množství sněhu, tak že zima trvala dlouho. Navíc střídání teplejšího a chladnějšího období na povrchu sněhu vytvořilo ledovou krustu, kvůli které se zvěř těžko dohrabávala k zemi na pastvu. Květen bude opět patřit koštu vín, který proběhne čtrnáct dnů po hodech, tj. v sobotu 22. května od 16 hodin. Rádi bychom o poskytnutí vzorků vín požádali nejen tradiční dodavatele-vystavovatele, ale přivítáme účast širší veřejnosti. Vzorky k degustaci se shromaž ují v pátek 12. května od 18 hodin ve společenské místnosti ČZS. Kvůli chybějící přirozené potravě zvěř více než jiné zimy konzumovala krmivo připravené v krmelcích. Přikrmovali jsme prakticky dvakrát týdně do kombinovaných krmelečků, jak objemové, jadrné a dužnaté krmivo. Rovněž byly zásobeny tímto krmivem velké centrální krmelce, které jsou v honitbě zabudovány na místech, kde se zvěř v zimním období nejvíce zdržuje. Nepříznivým dopadem letošní zimy při větší pokrývce sněhu jsou poškození porostů mladých stromů, kdy hlavně zajíce bylo možno vidět v každé zahradě. Vím, že i Vám některým občanům není lhostejné, jak si letošní zima krutě zahrála se zvěří a uvítali jsme od Vás pomoc v podobě doneseného vlastního krmiva pro zvěř, za což Vám jistě patří velký Dík. Členové MS byli na tuto zimu velmi dobře připraveni, což se týká hlavně veškerého zásobového krmiva, o které se nejvíce postarali hospodář MS pan Cmol Jaroslav a místopředseda MS pan Dufka Josef. Členové MS vybudovali a zabudovali do honitby nová velmi účelová krmná zařízení pro naši zvěř. Děkuji všem členům a čekatelům MS za jejich přístup. Rovněž děkuji akciové společnosti Agro Okluky za pomoc během této zimy za poskytnutí mechanizačních prostředků. Přejme si aby podobně krutých zim bylo co nejméně. Myslivosti zdar Rostislav Skopal - předseda MS Dolněmčanský zpravodaj strana 9

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma

Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma Ročník XXI. Číslo 2 Duben - Červen 2006 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku, tak je na místě ohlédnutí se za tím, co nám přinesla,

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:

pf 2011 Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka: Ročník XXVII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, pohledem do kalendáře s překvapením zjišťujeme, že vánoce a konec roku

Více

Ročník XXI. Číslo 3 Červenec - Září 2006 Cena - zdarma

Ročník XXI. Číslo 3 Červenec - Září 2006 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, volbami do zastupitelstva obce, které se uskuteční 20. a 21. října, končí volební období zastupitelstva obce, které vzešlo z komunálních voleb v roce 2002. Pokusím se proto v tomto

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu červnových oslav výročí založení spolků v naší obci a tradičních zářijových Vážení spoluobčané, Prázdninové měsíce už jsou nenávratně pryč a tak jako každý rok nás začíná zachvacovat podzimní shon. Počátkem září jsme po vyřízení administrativních záležitostí konečně mohli zahájit

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov

Cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce jsou už minulostí a věřím, že všichni plni sil vstupujeme do poslední čtvrtiny roku. Letní měsíce bývají vždy obdobím intenzivní činnosti na plnění našich záměrů,

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, je za námi doba dovolených, dětem začala škola a to je neklamným znamením, že podzim je už pomalu tady. Přestože byla doba prozatimního klidu, u nás v obci jsme intenzivně pracovali

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018.

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2014-2018. Vážení spoluobčané, přestože počasí tomu moc nenasvědčuje, pohled do kalendáře nám neomylně ohlašuje blížící se Vánoce a konec roku 2014. Proto je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím jsme letos v naší

Více

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma

Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma Ročník XXVII. Číslo 2 Duben - Červen 2010 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, blíží se polovina roku a Vy dostáváte do svých domovů letošní druhé vydání

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více