Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání Rady obce. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6"

Transkript

1 Ročník XXI. Číslo 1 Leden - Březen 2006 Cena - zdarma Vážení spoluobčané, přestože se letošní zima ještě nemíní vzdát vlády, pohled do kalendáře je výmluvný. Jaro už nazadržitelně klepe na dveře. Proto Vás chci informovat o záměrech zastupitelstva obce, které máme v plánu v letošním roce. Dokončení domu s chráněnými byty bude prioritou letošního roku. Věříme, že uspějeme se žádostí o dotaci na II. etapu a bude tak možné stavbu dokončit kompletně včetně všech okolních úprav. Pokračují práce na nástavbě Restaurace Rozkvět. Dokončení prací předpokládáme v srpnu. V lednu byly zahájeny práce na bytech nad základní školou. Připravujeme vyhlášení výběrového řízení na zateplení ZŠ a na opravu silnice a chodníků. Mimo tyto nejnákladnější akce nás čekají každoročně se opakující výdaje, které ale v součtu významně ovlivňují naše finanční možnosti. Věřím, že se nám tyto letošní rozsáhlé úkoly podaří zrealizovat tak, aby došlo k dalšímu zlepšení životních podmínek v naší obci. Ing. František Hajdůch, starosta obce Pozvánka Obecní úřad Dolní Němčí zve všechny občany na 18. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se uskuteční v pátek 24. března v 19:00 hod. v přísálí kulturního domu. Dolněmčanský zpravodaj strana 1

2 Z jednání Rady obce Usnesení č. 51 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) ustanovení inventurní komise na provedení inventury v Restauraci Rozkvět dne a ve složení: Ing. Hajdůch, Ing. Kadlček, A. Tinková, Z. Bartoš, B. Hlošková b) ustanovení inventurních komisí na provedení inventury obecního majetku dne v tomto složení: Ing. František Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Jiřina Bídová, Jana Kadlčková, Drahomíra Ponížilová, Zdeňka Trtková, Leoš Minks, Antonín Světinský c) změnu provozní doby v MŠ od 6.30 do h. d) odměnu za II pol ředitelce MŠ e) poskytnutí finančního příspěvku M. U., na nákup hygienických potřeb pro F. G., f) dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s firmou EKO-KOM g) Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Výchovní Morava Zlín na provádění dotačního managmentu na projekty Využití obnovitelného zdroje a efektivní energetické hospodaření na ZŠ DN a Rozvoj turistického ruchu v mikroregionu Uherskobrodsko h) Směrnici na poskytování penzijního připojiš tění zaměstnavatelem zaměstnancům obce a uvolněným členům obecního zastupitelstva i) finanční dar předsedům komisí, výborů a ostatním neuvolněným členům ZO 2. Rada obce rozhodla a) zařadit B. Z., do seznamu žadatelů o prodej pozemku ke stavbě garáže u sv. Anny b) o uzavření MŠ v době vánoc, a to od do c) nevyužít nabídky Probační a mediační služby ČR Uh. Hradiště na výkon trestu odsouzených k obecně prospěšným pracím d) odložit rozhodnutí k žádosti o prodej části pozemku p.č. 1258/129 L. a V. Š. po vydání stanoviska komise výstavby e) odložit rozhodnutí o koupi domu č. 198 na další jednání f) odložit rozhodnutí o pronájmu pozemku na výcvik psů na leden po vyhodnocení jednotlivých navržených lokalit g) zařadit žádost M. a J. L, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu 3. Rada obce doporučuje ZO zrušit a) část usnesení č. 16 zastupitelstva obce v bodě 1 písm. j) 4. Rada obce doporučuje ZO ke schválení a) Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Němčí č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů b) prodej pozemku p.č. 1284/94 v k.ú. Dolní Němčí, Nad Hájkem J.C. a M.S. c) prodej části obecního pozemku za RD p.č. 1284/111 v k.ú. Dolní Němčí M. Z. d) prodej domu č.p. 169, pozemku ve dvoře p.č. 1286/5 a pozemku před prodejnou p.č. 2280/6 5. Rada obce vzala na vědomí a) Sdělení Oblastní charity Uh. Brod o provedení Tříkrálové sbírky ve dnech b) zpracovanou projektovou dokumentaci Změny ÚP č. 3 obce Dolní Němčí Usnesení č. 52 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) firmě CZ Mastergame, Praha provozování 1 ks VHP v Tipsport Baru, DN b) firmě AUTO GAMES PLUS Uh. Brod provozování l ks VHP v rest. Rozkvět a 2 ks v pivnici Na mlýně c) firmě SYNOT Zlín provozování 1 ks VHP ve STANLEY Baru a 1 ks v pohostinství U Cmolů d) Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 240/03/05 na Terénní úpravy na pozemku p.č v k.ú. Vlčnov a p.č. 2256/1 a 893/2,3,4 v k.ú. Dolní Němčí e) poskytnutí vánočních balíčků pro spoluobčany v domovech důchodců v hodnotě 300 Kč f) odměnu za II. pololetí 2005 řediteli ZŠ a ZUŠ D. Němčí g) provedení Silvestrovského ohňostroje před restaurací Rozkvět h) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. SODM 258 s firmou Stavby Boršice i) program 17. zasedání zastupitelstva obce DN j) Spisový a skartační řád Obecního úřadu DN 2. Rada obce rozhodla a) zařadit žádost Fondu ohrožených dětí Praha a Českého klubu nedoslýchavých HELP Uh. Brod o poskytnutí finančního příspěvku, do seznamu žadatelů b)přesunout rozhodnutí o umístění parkovacího místa u bytového domu č.p. 656 na další jednání po předložení požadovaných podkladů 3. Rada obce doporučuje ZO ke e schválení a) prodej pozemku p.č. 1284/87 v k.ú. Dolní Němčí S. U. 4. Rada obce vzala na vědomí a) posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Brno o zdravotním stavu lípy u kostela b) sdělení Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uh. Hradiště o rozhodnutí představenstva o předmětu nepeněžitých vkladů v roce 2006 d) výroční zprávu ředitele ZŠ a ZUŠ za šk. rok 2004/05 Usnesení č. 53 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) Smlouvu se S. P., Míkovice na provedení odsávání par v kuchyni Restaurace Rozkvět b) Dodatek smlouvy na r s firmou Rumpold UHB, s.r.o. Uh. Brod strana 2 Dolněmčanský zpravodaj

3 c) Smlouvu o zajištění ošetřovatelské a pečovatelské služby na území obce Dolní Němčí s Charitou Uh. Brod d) Smlouvu o dílo s Ing.arch. M. D na zpracování návrhu změny ÚP obce č. 4 e) Dohodu o podmínkách zřízení stavby Silnice II/498: D. Němčí, průtah s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje f) Smlouvu o dílo s Ing. J. K. na vypracování zjednodušené projektové dokumentace na stavbu Oprava chodníků v ul. Nivnická g) Nájemní smlouvu s firmou TREF J. T. na pronájem části obecního pozemku p.č. 1066/1 h) vybudování parkoviště pro osobní automobil a jeho pronájem J. S., DN i) prominutí nájemného TJ Dolní Němčí na uspořádání šachového turnaje j) zakoupení krbových kamen do šachové klubovny ve staré škole k)platový výměr ředitelce MŠ Dolní Němčí l) platový výměr řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí m) výši příspěvku na stravenky pro zaměstnance obce n) termíny zasedání RO a ZO o) pořádání velikonoční zábavy dne Sboru dobrovolných hasičů 2. Rada obce rozhodla a) zařadit žádosti: - Svazu postižených civilizačními chorobami, Hluk - Centra pro ZP, Uherské hradiště - Svazu tělesně postižených v ČR, MO Uh. Hradiště - Mysliveckého sdružení LANKA Dolní Němčí do seznamu uchazečů o finanční příspěvek na rok 2006 b) zařadit žádosti: - B. a L. Z., DN - E. a A. K, DN do seznamu žadatelů o odprodej pozemku v ul. Tichá ke stavbě garáže c) poskytnout tombolu na jednotlivé plesy v Dolním Němčí v hodnotě do 1.000,- Kč a na ples SDH okresu Uherské Hradiště ve výši 400,- Kč d) zařadit do seznamu uchazečů o zaměstnání: - B. Š,, DN - Z. K.,DN e) požádat o doplnění žádosti o finanční příspěvek Scholy- Nekonečno 3. Rada obce doporučuje ZO ke e schválení a) zadat vypracování zadání změny ÚP obce č. 5 b) prodej části pozemku p.č. 1258/129 manželům Š. 4. Rada obce vzala na vědomí a) nabídku dechové hudby Nivničanka na vystoupení při hodech b) informaci starosty o probíhajících stavbách a postupu příprav zahájení nových staveb c) žádost. L. K. o povolení hostování lunaparku d) nabídku koupě pozemku p.č. 874 od p. L. K. a M. S Usnesení č. 54 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) Smlouvu o dílo č. 06/308D se společností UH IPON, Kunovice na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Cyklostezka Dolní Němčí-Hluk b) Smlouvu o poskytnutí finanční dotace na úhradu provozních nákladů pečovatelské služby v obci se Zlínským krajem c) Nájemní smlouvy na pronájem lékárny, novinového stánku a opravny obuvi d) termín pořádání plesu SRPŠ na den e) termín pořádání rybářského plesu na den f) poskytnutí daru do tomboly Knihovně B.B.Buchlovana UH ve výši 400 Kč 2. Rada obce rozhodla a) zaslat p. K. výzvu k úhradě dluhu na nájemném U Čerta b) zařadit žádosti: - TJ Dolní Němčí, fotbalového oddílu - ČSCH poštovních holubů, ZO Dolní Němčí - Asociace rodičů a přátel ZO dětí v ČR, Klub Uh. Hradiště - Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Uh.Hrad. - Klubu stolního tenisu Dolní Němčí do seznamu uchazečů o finanční příspěvek na rok 2006 b) zařadit žádosti: - B. K., DN - L. Š., DN do seznamu uchazečů o zaměstnání v DCHB c) zařadit žádost B. B., Slavkov do seznamu uchazečů o umístění v DCHB d) požádat zájemce na vykonávání údržby veřejného osvětlení o předložení cenové nabídky na provedení pasportu celé sítě a provedení revizí VO e) požádat firmu Promatt o předložení upřesňující nabídky na instalaci preventivního radaru f) přesunout projednávání rozpočtů MŠ, ZŠ a ZUŠ, místní knihovny na další jednání rady 3. Rada obce doporučuje ZO ke e schválení a) změnu územního plánu obce č. 5 b) rozdělení hospodářského výsledku MŠ ve výši ,- Kč, a to převedení do rezervního fondu 4. Rada obce vzala na vědomí a) informace starosty o možnosti vstupu do sdružení Mikroregion Ostrožsko b) nabídku na reklamu v časopisu Dovolená pro Vás c) poskytnutí informací o možnosti výstavby sídla společnosti v průmyslové zóně d) výroční zprávu MŠ v Dolním Němčí Usnesení č. 55 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. 1. Rada obce schválila a) Směrnici obce Dolní Němčí k vedení účetnictví, zpracování a oběhu účetních dokladů a evidenci majetku, evidence dlouhodobého majetku obce a jeho evidence, inventarizaci majetku, zásob a jejich evidence a archivace b) Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce a komisi na vyřazení navrženého majetku ve složení: Ing. Hajdůch, Ing. Kadlček, Zimčík, Šrámek b) pořádání mysliveckého plesu dne c) pořádání plesu o.s. Kredit, Slavkov dne Dolněmčanský zpravodaj strana 3

4 2. Rada obce rozhodla a) podat u Okresního soudu v Uherském Hradišti návrh na zahájení správního řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům J. K. b) nevyhovět nabídce na umístění radaru v obci firmě PROMATT c) zařadit žádost L. S. o pracovní místo na OÚ do seznamu uchazečů d) zaslat stanovisko o potřebě lékárny v obci Mgr.Lavičkové e) zaslat žadatelkám o místo uklízečky na OÚ podmínky pro přijetí. Pracovní poměr bude sjednán na poloviční pracovní úvazek f) nezapojit se do Státního integračního programu zajištění bydlení pro azylanty g) přesunout rozhodnutí na dispoziční uspořádání oken v Restauraci Rozkvět na příští jednání 3. Rada obce doporučuje ZO ke schválení a) změnu využití území podél cesty do MŠ do změny územního plánu č. 5 b) odkoupení pozemku ke zřízení vjezdu do prům. zóny II. c) Smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti d) rozpočet na rok 2006 e) změnu názvu zařízení Mateřská škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, typ školy: školní jídelna-výdejna 4. Rada obce vzala na vědomí a) rozhodnutí rady obce Horní Němčí o úhradě nákladů spojených se službami osobní asistence a o úhradě neinvestičních nákladů na žáka b) nabídky na pronájem sítě veřejného osvětlení a jeho provozování, rozhodnuto bude na příštím zasedání rady c) Zápis z kontroly kontrolního výboru obce o hospodaření s finančními prostředky, poskytnutými obcí d) Oznámení ředitelky MŠ v Dolním Němčí o zapsaných dětech s trvalým pobytem v Hluku. ZUŠ jak jsme si vedli v 1. pololetí školního roku 2005/06 1. Hudební obor Letošní školní rok byla opět zahájena výuka přípravné hudební výchovy, která z důvodu malého počtu zájemců v uplynulém školním roce být otevřena nemohla. Na naší ZUŠ v rámci povinné výuky komorní hry začal nově pracovat kytarový soubor. Na škole také začal pracovat pěvecký sbor, i když se zatím nachází v komornějším složení. Svou malou premiéru měl na vánoční výstavě ZŠ a ZUŠ a vystoupil i na prosincové Akademii školy se v sále ZUŠ uskutečnil předvánoční koncert žáků, na němž vystoupili nejen sólisté, ale i různá seskupení těles sestavená z našich mladých muzikantů duo fléten a keyboardů, klavír s flétnou, kytarový soubor, pěvecký sbor. Zazněly kompozice různého charakteru a povahy. Mohli jsme vyslechnout skladby a písně inspirované vánočním obdobím, skladby klasiků či odlehčené žánry jazzové a populární hudby. V měsících prosinec a leden proběhly třídní besídky jednotlivých učitelů. Všichni žáci hudebního oboru měli možnost vystoupit před publikem svých rodinných příslušníků a známých. Mladí hudebníci předvedli, co nového se za 1. pololetí naučili a také mohli zhodnotit a porovnat své výkony s ostatními žáky. Co připravuje hudební obor na 2. pololetí? Bude to návštěva koncertu v Uherském Brodě, varhanního koncertu, exkurze na expozice Nástroje lidové hudby v ČR na zámku ve Strážnici a také krátký program pro budoucí prvňáčky stávající MŠ v Dolním Němčí spojený s prohlídkou budovy ZUŠ. Žáci mohou všechny plánované akce sledovat na nástěnce ve vestibulu školy nebo na nástěnce visící naproti učebny hudební výchovy. Podle počtu zájemců předpokládáme pro budoucí školní rok 2006/2007 otevřít Hru na housle. Pokud by kdokoli z řad rodičů dětí či samotných žáků měl o hru na housle zájem, může jakýmkoli způsobem dát vědět vedení ZŠ či ZUŠ. 2. Výtvarný obor Velmi dobře pracuje i výtvarný obor, těžiště jeho činnosti v podzimních měsících spočívalo v přípravě výtvarné složky Vánoční výstavy. Kromě toho si žáci našli čas i na řadu dalších činností zúčastnili se ostravské výtvarné soutěže Plamínek, výtvarné soutěže módního odívání ve Strážnici (viz samostatný článek). Děti s nadšením využívají novou keramickou pec jejich keramické mozaiky můžete vidět na chodbě u vstupu do ZUŠ. Navázali jsme také spolupráci s trenčínskou školou, umělecké výtvory jejich žáků jste mohli vidět do konce ledna ve vestibulu školy. V současnosti dokončujeme sérii prací, které budou vystaveny v Trenčíně nejen na místní ZŠ, ale i v soutěži, na jaře se naši mladí výtvarníci do Trenčína rozjedou. Kromě toho je čeká další kolo účasti v soutěži oděvního návrhářství, pořádaného strážnickou SOU oděvní. Samozřejmostí jsou exkurze do galerií a muzeí. strana 4 Dolněmčanský zpravodaj

5 Zápis do 1. tříd Na krásný den sv. Valentýna , se uskutečnil v naší škole zápis do prvních tříd. Účastnilo se ho 29 dětí, které přišly spolu se svými rodiči. Letos zápis proběhl za pomoci kreslených postaviček Berušky a Ferdy Mravence, kteří nám pomohli posoudit dětské kresby, vyslechli si básničky a písničky, zadávali úkoly, hodnotili i chválili a především nám byli po celou dobu hezkou motivací. Všechny děti projevily velkou snahu a byly moc šikovné. Už se na ně těšíme. Mgr. Alžběta Králíčková 3. Taneční obor Je jediným oborem, který u nás navštěvují pouze dívky. O tom, že se jim práce daří, jste se mohli přesvědčit na jejich originálních vystoupení na předvánočních akcích výstavě i úspěšné prosincové Akademii ZUŠ. Svědčí o tom nejen vystoupení na plesech, ale i účast v soutěžích. V únoru se skupina děvčat zúčastnila silně obsazené soutěže základních uměleckých škol v Uh. Brodě. Nevybojovali jsme sice postup, ale v následném rozborovém semináři byla vystoupení našich děvčat vysoce hodnocena. V další části školního roku budeme v této činnosti pokračovat, hodláme využívat dalších možností k prezentaci výsledků práce. 4. Literárně dramatický obor Je co do počtu žáků nejmenším oborem na ZUŠ. V letošním školním roce jsme zahájili činnost dvou skupin - jsou to již zkušené herečky, žákyně 3. ročníku ZUŠ, a nový, první ročník mladších dětí. Zejména starší děvčata úspěšně vystupovala již v listopadu pro místní důchodce a stejně jako naše tanečnice vystupovaly obě skupiny LDO na Vánoční výstavě i prosincové Akademii ZUŠ. Předpokládáme, že tato Akademie založila novou tradici, že se před Vánocemi na Kulturním domě budeme scházet každoročně. V současnosti připravujeme vystoupení pro děti z mateřské školy a podle zájmu i v okolních obcích, a stejně jako obory taneční a hudební se chystáme na květnovou Akademii. Kromě toho v jarních měsících navštívíme hradiš skou přehlídku divadelních souborů Žebřiňák a chystáme se také k návštěvě divadla. Jana Čivrná Jak vybrat správnou střední školu? To je otázka, která každoročně zaměstnává hlavy všech žáků základních škol a neméně také jejich rodičů. Při výběru školy by se měla zhodnotit následující kritéria: - možnost pokračování na VŠ - státní nebo soukromá škola - šance uplatnění na pracovním trhu - získané kompetence (znalost cizího jazyka a počítačová gramotnost) Co je nového? V tomto školním roce dostali žáci 9. tříd výstupní hodnocení, které je součástí přihlášky. Výstupní hodnocení psali na své žáky třídní učitelé. Toto hodnocení obsahuje možnosti žáka a jeho nadání, předpoklady pro další vzdělávání nebo uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky y a další významné skutečnosti ve vzdělávání žáka. Společně s přihláškou se výstupní hodnocení odešle na příslušnou střední školu. Termín přijímacího řízení Termín byl stanoven na pondělí 24.. dubna 2006, a to na státní, církevní i soukromé školy. Další kola budou záviset výhradně na školách (určitě budou školy, které si naberou žáky v prvním kole a přijímací řízení uzavřou). Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou proběhly v pondělí 9. ledna 2006 a talentové zkoušky v konzervatořích od 15. do 31. ledna 2006 v termínu stanoveném ředitelem příslušné školy. Přehled studijních a učebních oborů našich devá áků V tomto školním roce končí školní docházku celkem 67 žáků devátých tříd. Z tohoto počtu si podalo přihlášku na gymnázia a střední školy s maturitou celkem 49 žáků, na tříleté učební obory 18 žáků. Předkládám Vám stručný přehled volených studijních a učebních oborů. Dolněmčanský zpravodaj strana 5

6 Gymnázia a střední školy Tříleté učební obory Gymnázia - 15 mechanizátor lesní výroby - 4 Stř. odborné školy - 16 opravář zeměděl. strojů - 2 Stř. průmysl. školy - 8 cukrářka - 2 Obchodní akademi - 5 kadeřnice - 2 Stř. zdravotní školy - 2 pekařka - 1 Konzervatoř zpěv - 1 kosmetička - 1 Stř. veterinární škola - 1 truhlář - 1 Stř. pedagog. škola - 1 automechanik - 1 autokarosář - 1 zámečník - 1 elektrikář - 1 kuchař-číšník - 1 Také 2 žáci 5. tříd si podali přihlášku na osmileté gymnázium. Věřím, že se Vám podařilo vybrat tu správnou střední školu. Hodně štěstí a zdaru Vám přeji hlavně při přijímacím řízení. Jana Stojaspalová výchovný poradce Ze sportovní činnosti ZŠ a ZUŠ Dolněmčanská škola má velmi dobré podmínky pro výuku tělesné výchovy i pro mimoškolní sportovní činnost. Dvě vybavené tělocvičny, bazén či venkovní hřiště má málokterá škola v okolí. Tyto podmínky by měly být základním předpokladem pro zvyšování tělesné zdatnosti dětí, utužování jejich zdraví i pro rozvoj jejich sportovních dovedností. Je otázka, zda se nám tento úkol daří plnit, případně proč se nám to někdy nedaří? V Dolním Němčí učím tělocviku chlapce druhým rokem a podle názoru vedení školy došlo v TV na škole ke značnému zlepšení. Požadavky osnov jsou plněny, kromě povinných hodin pracuje dobře sportovní kroužek. V tom se většinou zaměřujeme na florbal a výsledky jsou solidní. Kolem 15 žáků zatím jednou týdně trénují ve školní tělocvičně díky novému vybavení (hokejky, branky, přilby), které zajistilo vedení školy. Po ročním hledání optimálního složení a debaklech v prvních přátelských zápasech (s 1. ZŠ Uherský Brod 0:12 a 2:9) se začaly výsledky lepšit. Na začátku školního roku hráli chlapci velký turnaj (12 družstev) v Uherském Brodě. Dopadli nad očekávání dobře, když prohráli až ve finále s 2. ZŠ Uherský Brod (její žáci hrají krajskou ligu florbalu) a obsadili 2. místo. Kromě diplomu všechny potěšila poukázka na odběr sportovního zboží za 4000,-Kč, které jsme použili na doplnění inventáře. 17. února se hoši po řadě přípravných zápasů, v nichž porazili i výše zmíněné Bro any zúčastnili v Brodě okresního přeboru. Měli značnou smůlu, protože skončili až třetí. V zápase s Brodem, za nerozhodného stavu dostali gól 12 sekund před koncem! Na tomto turnaji byl nejlepším brankářem Roman Čaník, který v zápase o 3. místo vychytal všechny nájezdy, mezi nejlepší střelce turnaje se zařadil Pavel Krchňáček. Pochvalu zaslouží také Filip Jančařík, Michal Hodulík, Tomáš Kadlček a všichni ostatní, kteří vynikali snahou a bojovností.většina hráčů jsou aktivními členy fotbalového oddílu, takže jim nechybí rychlost či vytrvalost potřebná pro jakoukoliv sportovní hru.mám radost také z těch, kteří vůbec nesportují a florbal si vybrali jako možnost rozumného využití volného času. Chlapcům se daří reprezentovat úspěšně školu i v dalších sportech. Z těch velmi úspěšných uvádím vítězství v okresním kole a dívky i v krajském přeboru ve stolním tenise, 2. a 3. místo v přespolním běhu, 2. místo ve sprinterském trojboji, úspěch v branných závodech či ve střelbě. Bohužel setkávám se i s věcmi, které se nedaří, to však není vinou školy. Už několikrát se mi stalo, že kluk přinesl jako omluvenku kus papíru bez data a se sdělením: DNES NECVIČIT a podpis matky. Maminka si neuvědomuje, že omlouváním, které má často malicherné příčiny, dítěti jen škodí. Chlapec se při hodině pošklebuje těm, kteří se namáhají. Mnohý z nich se chce jen vyhnout tomu, co ho nebaví a co se mu nechce. Prarodiče mých žáků chodili na ZŠ v Nivnici, kde prošli tvrdou školou u p. učitele Stojana. Mnozí si vzpomenou, že já jsem tam před lety začínal a od Kida, jak zní Stojanova skautská přezdívka, jsem se naučil být náročný na žáky i na sebe. Budu rád, když někteří z nich přijdou do školy a při tělocviku porovnají dnešní i minulé podmínky, metody i výsledky. V závěru chci říci, že jsem moc rád, že na závěr své kantorské práce už jako důchodce jsem se dostal do krásné školy a mezi milé lidi. PaedDr, Dušan Dobeš strana 6 Dolněmčanský zpravodaj

7 Zimní radovánky v naší MŠ Představa zimního období bývá spojována se sněhem a mrazem.ve skutečnosti se u nás zima vyznačuje především velkou oblačností a krátkými smutně šedivými dny. Zimní počasí v MŠ nám poskytlo hodně příležitostí k pozorování a k pokusům se sněhem a ledem.sledovali jsme proměny vody, jak se kapičky mění v hvězdicové útvary a vytvářejí půvabné sněhové vločky. Vděčným objektem pozorování byly pro děti rampouchy, které rostly z odkapávající vody a ztrácely se, když na ně zasvítilo slunce. Zajímavé byly pro děti také pokusy se sněhem. Mnohdy se nám ani nechtělo věřit, kolik nečistot po jeho rozpuštění v misce zůstalo. Sníh nás inspiroval také k výtvarným projevům stavění sněhuláků, tvoření otisků, vyšlapávání cestiček, vzorů, kreslení dřívkem. Jelikož byla tato zima obzvláš studená a dlouhá, nezapomněli jsme s dětmi ani na naše zvířecí kamarády. Povídali jsme si o krmelcích a zvířatech, která jsou odkázána na lidskou pomoc. Spolu s dětmi jsme krmili ptáčky na školní zahradě. Děti už poznají vrabce, sýkorku a kosa, kteří každé ráno přiletěli do krmítka, které jsme si s dětmi vyrobili nebo nám je vyrobili rodiče. Ptáčci si sedli na okno a na vrbu a vytvořili nám tak krásný zimní obraz. Radost nám udělali také kalousi ušatí, kteří se každoročně objevují na borovicích přímo pod okny. Letos jsme je přímo z okna napočítali 13. Ze svého spánku se nenechali vyrušit ani zpěvem ani křikem dětí. Asi je jim na naší zahradě dobře. Zimní období je také obdobím masopustních veselic. V naší MŠ se konal karneval, který jsme letos pojali jako kloboukový bál. Maminky spolu s dětmi vyrobily překrásné a nápadité klobouky, které jsme vzájemně mezi sebou obdivovali.touto cestou všem maminkám děkujeme za projevy fantazie a tvořivosti. Děvčátka a chlapci nejprve své klobouky předvedli na promenádě a poté následovaly soutěže a zábava plná zpěvu a tance při harmonice i reprodukované hudbě. Bylo to dopoledne plné radosti a zábavy. Nechyběla ani sladká odměna. V únoru se uskutečnil také zápis předškolních dětí do 1.třídy ZŠ. Na tento den se všech 32 předškoláků velmi těšilo. Zápisu předcházela ukázková hodina pro paní učitelky z prvního stupně ZŠ, aby se tak s novými školáčky lépe seznámily. V tomto měsíci také navštívil naši MŠ majitel firmy Kredit spol.s.r.o. Slavkov pan Ing. Z. Daněk. Předal nám sponzorský dar ve výši ,-Kč, který použijeme na vybavení terapeutické herny pro děti,na kterou jsme rovněž získali finanční příspěvek z milionového grantu Nadace děti kultura sport. Tímto firmě Kredit děkujeme, protože významně přispěli ke zlepšení výchovné práce dětí se speciálními potřebami Koncem února jsme se spolu s dětmi těšili na divadelní představení o Mrazíkovi. K našemu překvapení přijelo divadlo s jinou pohádkou Jak šel Honza do světa.vůbec nám to ale nevadilo, těšení se vyplatilo, pohádka se nám moc líbila. Březen Jirka se ještě klouže, z klouzaček budou louže. A je to hodně brzy, už nás ta zima mrzí. TAKŽE VÁM VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A VOŇAVÉ JARO. Tak jsme vás krátce seznámili s tím, co se v naší MŠ událo od Vánoc a jak nám napovídá říkanka přáli bychom si jistě všichni, aby nám ta dlouhá a tuhá zima brzy skončila a konečně nás hřálo jarní sluníčko a v zahradách na nás vykoukly první jarní sněženky. Za kolektiv MŠ E. Válková a L. Pochylá učitelky 1tř. a děti MŠ Dolní Němčí Dolněmčanský zpravodaj strana 7

8 Co je nového v místní knihovně Místní knihovna měla po poslední revizi knihovního fondu (srpen 2005) celkem svazků, přičemž pravidelně dochází k jeho rozšíření nákupem nových knih a časopisů. V roce 2005 bylo nakoupeno 337 nových knih a 39 druhů periodik. Na požádání je možné zajistit tituly, které místní knihovna nemá k dispozici a objednat je přes meziknihovní výpůjční službu v Uherském Hradišti. Tuto službu využívá mnoho stálých čtenářů. Ta jako každý rok v říjnu, i v minulém roce, byl v tomto měsíci vyhlášen Týden knihoven. Uskutečnilo se mnoho akcí, např. výstavka kuriozních záložek zapomenutých ve vrácených knihách nebo Provázkiáda. Každý čtenář, který knihovnu navštívil přinesl provázek ten se navazoval v dlouhou šnůru. Provázkiády se zúčastnilo mnoho našich čtenářů. Další akce Velké společné čtení na počest Boženy Němcové se zúčastnilo 10 čtenářů, což je velmi málo, i když pozvání bylo zveřejněno ve školním i místním rozhlase. Děti, které se této akce zúčastnily, dostaly malou odměnu. V rámci tohoto týdne se uskutečnila i beseda pro školní družinu pod vedením paní učitelky Synčákové o canisterapii. Přednášku provedla paní Junaštíková se svým labradorským retrieverem. Dětem se přednáška velmi líbila a měly příležitost si vyzkoušet metody, které se používají při práci s handicapovanými dětmi. Velkým nešvarem, který se v poslední době začal objevovat ve větší míře, je vytrhávání a vystřihování z časopisů. V návaznosti na tento jev byla přijata opatření, která by měla tomuto problému zabránit. Od byl snížen počet půjčovaných časopisů na 5 ks a zkrácena doba výpůjčky na 1 týden. Rovněž byla stanovena pokuta za poškození časopisů. Pro zájemce o některé zajímavé články z časopisů je v knihovně k dispozici černobílá kopírka. Stálí návštěvníci místní knihovny si jistě všimli, že jsou zde prováděny stavební úpravy. Byl probourán průchod do sousední místnosti, kde se předpokládá zřízení studovny a umístění informačních a propagačních materiálů. Co připravujeme na měsíc březen: Březen měsíc Internetu, akci nejen pro mládež, ale i maminky na mateřské dovolené a seniory besedu čtenářů a zájemců se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou z Uherského Brodu a o její tvorbě, ve které se zaměřuje na pověsti, povídky a pohádky ze Slovácka a kopanic. O přesném termínu akcí a besedy budete včas informováni. Věřím, že zájemci o tento okruh tvorby se besedy zúčastní ve větším počtu V letošním roce se opět uskutečňuje celorepubliková akce s názvem Březen měsíc internetu. V rámci této akce naše knihovna svým návštěvníkům nabízí: Od 13. března bude v půjčovní dny pro všechny návštěvníky prvních 30 minut na internetu ZDARMA Každé březnové úterý a středu bude probíhat akce s názvem Nebojte se internetu pro začátečníky, seniory a maminky na mateřské dovolené. Cílem bude seznámit zájemce se základy práce s internetem. Akce budou probíhat každé úterý a středu dopoledne od 9,00 do 11,30 hodin. Kromě těchto akcí se v knihovně konají besedy s dětmi se Základní školy i Mateřské školy z Dolního Němčí. V květnu se uskutečnila beseda s dětmi z mateřské školy na téma: Ilustrace Heleny Zmatlíkové. Se žáky pátých tříd základní školy se uskutečnila beseda na téma Pověsti našeho regionu. Doufám, že se přednášky dětem líbily. Beseda, plánovaná na březen, se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou se ze závažných důvodů uskuteční v úterý 4. dubna 2006 v knihovně. Začátek besedy bude oznámen místním rozhlasem. Těšíme se na Vaši návštěvu Milošová Marie - knihovnice strana 8 Dolněmčanský zpravodaj

9 Zahrádkáři informují Milí spoluobčané, pro letošní rok jsme naplánovali spoustu zajímavých akcí. V polovině ledna jsme si uspořádali košt slivovice. I přes nižší úrodu švestek se sešlo pěkných 21 vzorků. Únorovou akcí byla premiérová Domácí zabíjačka. V sobotu po sedmé ranní skolil řeznický mistr Kamil Kovář statného vepře a začal tvořit. Povedly se mu tři kotle polévky, 25 válců tlačenky, 220 jitrnic a 180 jelítek. Chybou bylo, že po čtvrté hodině už ničeho nebylo. Marně jsme se snažili usmířit si návštěvníky pivem a svařákem. Příští rok se musíme z projeveného zájmu poučit. I přes chladné počasí si bylo možno k zabíjačkovým dobrotám sednout v teple naší společenské místnosti. Koncem roku jsme zde instalovali krbová kamna, která o loňském Silvestru úspěšně prošla zatěžkávací zkouškou. Společenská místnost bývala v sezónu pronajímána k pořádání soukromých akcí a nyní je možno ji využívat celoročně. Rezervace termínů přijímá p. Ludvík Bartoš (vedle Mlýna) tel Pro ty z vás, kteří se budete zapojovat poprvé, vzorek tvoří 2 x 0,7 l vína. Láhve na výměnu budou připraveny na místě, pokud si budete potřebovat zapůjčit láhve předem, poskytne vám je pan L. Bartoš. Štítek, který nese název odrůdy, ročník, event. přívlastek a bydliště vystavovatele na láhve nenalepujte. Stačí jej připevnit gumičkou nebo drátkem. Děkujeme všem vystavovatelů za přízeň a dodané vzorky. Přejeme si, aby nám vyšlo počasí, a těšíme se, že vás přivítáme v hojném počtu na tomto šestém ročníku koštu odrůdových vín. Zdeněk Růžička Myslivecké sdružení LANKA Vážení spoluobčané, letošní abnormálně dlouhá a krutá zima dává pořádně zabrat nejen lidem, ale i všemu živému. Člověk na rozdíl od polní a lesní zvěře má tu výhodu, že si může vcelku snadno opatřit teplo i jídlo. Zvěř je na tom podstatně hůř. Za situace, kterou letošní zima nastolila, halí vysoká sněhová pokrývka pole i lesní porosty. Už spíše měsíce než týdny je zvěř odkázána na to, jak jim pán tvorstva člověk pomůže. Členům MS Lanka nastalo rovněž spousta práce a starostí při přikrmování zvěře v naší honitbě. Více jak o polovinu jsme museli zvěř přikrmovat než v loni. Problém byl, jak ve velkém množství sněhu, tak že zima trvala dlouho. Navíc střídání teplejšího a chladnějšího období na povrchu sněhu vytvořilo ledovou krustu, kvůli které se zvěř těžko dohrabávala k zemi na pastvu. Květen bude opět patřit koštu vín, který proběhne čtrnáct dnů po hodech, tj. v sobotu 22. května od 16 hodin. Rádi bychom o poskytnutí vzorků vín požádali nejen tradiční dodavatele-vystavovatele, ale přivítáme účast širší veřejnosti. Vzorky k degustaci se shromaž ují v pátek 12. května od 18 hodin ve společenské místnosti ČZS. Kvůli chybějící přirozené potravě zvěř více než jiné zimy konzumovala krmivo připravené v krmelcích. Přikrmovali jsme prakticky dvakrát týdně do kombinovaných krmelečků, jak objemové, jadrné a dužnaté krmivo. Rovněž byly zásobeny tímto krmivem velké centrální krmelce, které jsou v honitbě zabudovány na místech, kde se zvěř v zimním období nejvíce zdržuje. Nepříznivým dopadem letošní zimy při větší pokrývce sněhu jsou poškození porostů mladých stromů, kdy hlavně zajíce bylo možno vidět v každé zahradě. Vím, že i Vám některým občanům není lhostejné, jak si letošní zima krutě zahrála se zvěří a uvítali jsme od Vás pomoc v podobě doneseného vlastního krmiva pro zvěř, za což Vám jistě patří velký Dík. Členové MS byli na tuto zimu velmi dobře připraveni, což se týká hlavně veškerého zásobového krmiva, o které se nejvíce postarali hospodář MS pan Cmol Jaroslav a místopředseda MS pan Dufka Josef. Členové MS vybudovali a zabudovali do honitby nová velmi účelová krmná zařízení pro naši zvěř. Děkuji všem členům a čekatelům MS za jejich přístup. Rovněž děkuji akciové společnosti Agro Okluky za pomoc během této zimy za poskytnutí mechanizačních prostředků. Přejme si aby podobně krutých zim bylo co nejméně. Myslivosti zdar Rostislav Skopal - předseda MS Dolněmčanský zpravodaj strana 9

10 P O Z V Á N K A ODPOLEDNE PRO ZDRAVÍ Obecní úřad společně s komisí sociální a zdravotní zve všechny spoluobčany na ODPOLEDNE PRO ZDRAVÍ, které se bude konat v neděli 2. dubna 2006 v hod v kulturním sále v Dolním Němčí. Jako již tradičně jsme připravili pro návštěníky malou pozornost v podobě vitamínů. Každý účastník si může prověřit svůj zdravotní stav měřením tlaku,cukru,cholesterolu,tuku a letos i osteroporozy.připravena je ochutnávka výrobků zdravé výživy s možností nákupu a přednáška na téma OSTEOPOROZA. Ke zpříjemnění odpoledne bude hrát pan Hlucký. Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši účast. Jedním z programů odpoledne pro zdraví je vyšetření osteoporozy. Na toto vyšetření přijede pojízdná laboratoř, kterou provozuje firma AGROBAC Hrobice s nejnovější technikou. K této zdravotní problematice Vám přinášíme několik základních informací: Co je to osteoporoza? Osteoporoza je nemoc, při které dochází k řídnutí a oslabení kostí, což způsobuje větší pravděpodobnost zlomeniny i při malých nárazech nebo pádech.osteoporozu lze označit zjednodušeně jako odvápnění kostí.je však nutné upozornit na skutečnost,že příčinou vzniku osteoporozy nemusí být jen nízký příjem vápníku.i při dostatečném příjmu vápníku ve stravě může nastat situace,kdy vápník nedostatečně vstřebává z tráveniny do krve, nebo je nějakým způsobem narušena tvorba kostního minerálu. Může také nastat situace,kdy dochází k rozrušování organické části kosti (jakási sítovina, ve které v jakém věku je vhodné provádět vyšetření? Záleží na pohlaví. U mužů dochází k úbytku kostní hmoty méně často, u žen je vlivem hormonálních změn situace podstatně složitější. U žen je kritickým obdobím po 48. roce. Dochází k odvápňování a Tedy i k úbytku kostní hmoty. Po 40. roce se tedy doporučuje provádět pravidelné denzitometrické vyšetření po 1,5 až 2 letech s ohledem na aktuální a průběžný vývoj úbytku kostní hmoty. U mužů se toto vyšetření doporučuje pravidelně provádět od 52 až 55 let. Obecně lze konstatovat, že každý člověk by měl absolvovat kontrolní denzitometrické vyšetření ve věku let a podle zjištěné hodnoty kostní hustoty absolvovat následná průběžná měření podle pokynů svého ošetřujícího lékaře. Jaká je cena tohoto vyšetření? Provoz laboratoře není vázán na úhradu zdravotní pojiš ovnou, platbu za provedené měření si tedy hradí vyšetřovaná osoba. V mobilní laboratoři je cena stanovená za snímek 100,- Kč. (v případě zájmu občanů bude polovinu částky za vyšetření hradit Obecní úřad tj. 50,- Kč). Výše uvedené informace poskytla fa AGROBAC Hrobice, provozovatel mobilní laboratoře. M. Bršlicová Malé ohlédnutí za letošní zimou (str ) 1. dětský karneval 5. výstava betlémů 2. rej masek 6. sněhová nadílka 3. beseda s důchodci 7-8. fašank 4. vánoční koncert 9. zima v obci Výstavba v naší obci (strana 12) 1-5. průběh stavby střechy na Rozkvětu 6-7. v podkroví ZŠ vznikne 15 nových bytů 8. základy squoshového kurtu v rest. Rozkvět 1 2 strana 10 Dolněmčanský zpravodaj

11 Dolněmčanský zpravodaj strana 11

12 strana 12 Dolněmčanský zpravodaj

13 Archeologické nálezy v katastru obce Snad jen starší generace si dnes vzpomene na archeologické výzkumy, které se prováděly v katastru naší obce zejména a to zejména v lokalitě Dřínky tj. na konci katastru u silnice Dolní Němčí Hluk. Méně známé jsou již další nálezy a průzkumy, které probíhaly na jiných místech katastru. Z archivu Slováckého muzea se nám podařilo získat materiály o těchto výzkumech, s jejichž výsledky Vás budeme postupně seznamovat. V tomto vydání zpravodaje se budeme zabývat nálezem kosterních ostatků při hloubení sklepa. Hrob nitranské skupiny v Dolním Němčí. Při hloubení sklepa ve dvoře svého rodinného domu v Dolním Němčí narazil jeho majitel na kostrový hrob. Nález ohlásil na tehdejší oddělení VB a to upozornilo Muzeum Jana Amose Komenského v Uh. Brodě. V porušené hrobové jámě ležela kostra asi padesátiletého muže v natažené poloze hlavou k západu. Lebka byla stočena na pravou stranu, ruce nataženy podél těla. Pod rozpadlou lebkou ležel štíhlý vrbový list, který přecházel v dlouhý, částečně zahnutý tyčinkovitý řap. Za hlavou byla nalezeny dva rohovcové úštěpy. Na předloktí pravé ruky měl zemřelý navlečen široký náramek, který byl zcela stráven a rozpadl se, podle výpovědi nálezce v zelenou kropici. V hrudní krajině ležel bronzový nebo měděný terčík nebo knoflík. Podle nálezů byl hrob bezpečně zařazen do staršího stupně nitranské kulturní skupiny. Antropologický rozbor nitranského hrobu Vzhledem k tomu, že hrobová jáma byla zahloubena do mazlavé žlutky, byla kostra ve vlhkém prostředí značně strávena. Z lebky se zachovaly části kostí temenních, čelních a týlních, takže kalvu bylo možno částečně zrekonstruovat. Její délka odhadem byla 195 mm a šířka 126 mm, takže lebeční index lze odhadnout na 65,1, což určuje lebku jako dlouholebou. Na pravé straně os temporales se za meatus auditus ext. na pars petrosa nacházejí patologické výrustky a kruhovité valy, pravděpodeobně po nějakém hnisavém procesu či vředech. Levá část kosti spánkové, i když mnohem méně zachovaná, podobné změny nevykazuje. Z maxily zbyly čtaři zuby spojené zbytkem procesu alveolaris. Jsou to P1, P2, M1, M2 okousané na polovinu své délky. Alveola P2 nese patologické drobné nárůstky. Mandibula se zachovala poměrně dobře až na levý procesus articularis a procesus muscularis, které chybějí. Spodní okraj čelisti, zejména na pravé straně, je olámán. Protuberantia mentalis je zachována. Chrup je úplný. Levá M3 nenarostla. Zuby jsou velmi otřelé až na pravou M, která snad vyrostla poměrně pozdě nebo při patologické kosti skalní byl i čelistní kloub vadný a žvýkání na této straně bylo ztíženo. Levý I2 byl ztracen při výkopu. Z horních končetin byly zachovány distální části obou humerů, pravá ulma a hlavicí i olekranonem, distální část pravého radiu a část patologicky zduřené kosti, snad z levého radiu. Dolní Končetiny poskytly jen levý korpus femori a ulomenou z něj hlavici. Jeho délka bez kondylů a hlavice byla 167 mm. Corpus femori je ztluštělý, povrch kosti zdrsnatělý a celá kost proti normálu velmi těžká. Jedná se zde patrně o patologický jev. Rovněž dochovaná část pravého femuru jeví obdobně zdrsnění povrchu, svědčící o nějaké chorobě. Úlomek tibie má uvedenou změnu mnohem slabší. V souhrnu lze říci, že nalezená kostra náleží muži přes padesát let (všechna švy jsou zarostlé), střední postavy výšky 167 cm a dolichokrannímu. Chrup je silně otřelý a pokud byl nalezen, je celý. Na kostře jsou patrné patologické změny, které budou podrobeny dalšímu odbornému rozboru. Tolik výsledky antropologického rozboru nalezených ostatků. Dále bylo provedeno stanovení charakteristických stopových prvků a provenience kovu u měděného předmětu nitranské skupiny, vrbového listu. Předmět byl podroben spektrální analýze a vyhodnocením spektrálních čar bylo zjištěno, že se jedná o mě. Dále byla zjištěna přítomnost cínu, manganu, niklu, zinku, vizmutu, chrómu a zlata. Podle tohoto zjištění je možné usuzovat, že k výrobě vrbového listu bylo použito slovenské mědi. Toto potvrzuje i srovnání spektrální analýzy měděných předmětů nitranské skupiny ze Slovenska, jejichž chemické složení je shodné s obsahem prvků nalezeného předmětu. Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta Jarní fotbalová sezóna se blíží Na blížící se jarní část soutěžního ročníku 2005/06 se naše fotbalová družstva usilovně chystají. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se kromě našeho škvárového hřiště připravují všechna družstva od těch nejmenších až po muže v prostorách místní základní školy, která ochotně umožnila našim sportovcům využívat obě tělocvičny, saunu i bazén. Tímto bychom rádi vedení ZŠ poděkovali za jejich vstřícný přístup k naší organizaci. K měření sil s ostatními soupeři využívali naši fotbalisté sportovní haly a umělé travnaté plochy v okolí. Mužstvo dospělých se opět zúčastnilo zimního turnaje Janáček Cup 2006, který proběhl během měsíců ledna a února na umělé trávě na Lapači v Uherském Brodě. Naše mužstvo zde sehrálo 6 zápasů s těmito výsledky: TJ Dolní Němčí TJ Březolupy 0:1 TJ Dolní Němčí TJ Sokol Prakšice 1:0 (Polášek) TJ Dolní Němčí ČSK Uherský Brod 0:4 TJ Dolní Němčí FC Velké Karlovice 1:2 (Kadlček R.) TJ Dolní Němčí TJ Spartak Hluk 1:3 (Cmol) TJ Dolní Němčí TJ Hrušky 2:1 (Zajíc 2x) Naši fotbalisté obsadili v konečné tabulce 5. místo se ziskem 6 bodů při skóre 5:11. Mimo rámec tohoto turnaje zde také sehráli přátelský zápas se silným týmem z Polska, mužstvem Katovic. Dorostenecká družstva startovala na halových turnajích v Hluku a ve Starém Hrozenkově, mladší dorost poměřil své síly s ligovými žáky 1. FC Slovácko na umělé trávě ve Starém Městě. Pro nejmladší hráče jsme opět organizovali vlastní halové turnaje s kvalitním obsazením, tentokrát jsme využili sportovní haly v Uherském Brodě. V sobotu 14. ledna sváděli boje přípravky z našeho okresu v čele s žáčky 1. FC Slovácko a taky týmy ze sousedního hodonínského okresu (Veselí nad Moravou a Velká nad Veličkou), v sobotu 11. února bojovali o věcné ceny zase mladší i starší žáci z okolí. Organizace těchto turnajů byla všemi zúčastněnými velmi kladně hodnocena. Dále jsme umožnili našim žákům start na halových turnajích v Hranicích na Moravě a Bojkovicích, starší žáci sehráli utkání na umělé trávě v Luhačovicích proti žákům SK Paseky Zlín. Antonín Macků Dolněmčanský zpravodaj strana 13

14 Obyvatelstvo obce Stav k obyvatel Narození 17 Úmrtí 29 Přistěhování 37 Odstěhování 37 Přestěhování v místě 33 Počet obyvatel k V roce 2005 bylo uzavřeno 25 manželství, rozvedlo se 7 manželských párů. Úřední dny ANO či NE Vážení občané, od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový správní řád a s ním se vyrojilo i několik zaručených zpráv, týkajících se pracovní doby na obecních úřadech, lépe řečeno o úředních dnech. Tento právní předpis však tuto skutečnost vůbec neřeší a ani neexistuje žádné jiné právní nařízení, které by tak činilo. Jsme si vědomi, že naší prací vyřizujeme převážně vaše záležitosti a myslíme si, že tak v převážné většině činíme k Vaší spokojenosti. Není však v našich silách, abychom zvládali veškerou činnost zpracovávat denně v plném provozu, kdy se na nás obracíte. Je nutné také zpracovat to, co jsme od vás přebrali, co se snažíme vyřídit, co potřebujeme zařídit, aby naše obec fungovala tak, jak má. A právě proto vznikl pojem úřední den, kdy se vám chceme plně věnovat a ostatní dny jsou neúřední, i když to samozřejmě není ten správný výraz. Rádi vám vyhovíme, pokud jsme na pracovišti a pokud nezpracováváme nějaký důležitý úkol, na který je nutné se plně soustředit. Také se může stát, že v tyto dny nemusíme být na pracovišti, ale vyřizovat některé záležitosti mimo obec, případně být na různých seminářích, týkajících se naší práce. Budeme tedy rádi, když zůstane u nás úřední den tak, jak byl dříve, tzn. pondělí a středa, kdy se budeme snažit být vám plně k dispozici. Pracovníci OÚ Do1ní Němčí Poděkování Děkujeme všem občanům, kteří se někdy i s nejvyšším úsilím starali o čistotu chodníků před svými rodinnými domy v průběhu letošní překvapivě bohaté zimy na sníh a tím se postarali o odstranění někdy až kalamitního množství. Rovněž děkujeme společnosti AGRO Okluky,, a.s. Dolní Němčí a společnosti Zedníček, stavební servis centrum za poskytnutou mechanizaci. Obecní úřad ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí pořádá POČÍTAČOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST zahájení kurzů: duben vyučování bude probíhat cca od 16 hodin v tříhodinovém bloku v klimatizované učebně Informatiky - cena : 1600,- Kč / 15 hodin Přihlásit se je možno osobně nebo na tel. čísle nebo do konce března Vážení občané, vzhledem k tomu, že se v minulosti na nás již řada z vás obrátila s žádostí o možnost výuky obsluhy počítačů, rozhodli jsme se po nezbytných legislativních procedurách pro vás připravit v rámci projektu otevřená škola od příštího školního roku kurzy z oblasti výpočetní techniky. Jedná se o kurzy s následujícím zaměřením: 1. Základy ovládání PC - operační systém MS Windows, MS Office, Internet Explorer, MS Outlook Expres 2. MS Word 2000 začátečníci + pokročilí 3. MS Excel 2000 začátečníci + pokročilí 4. Internet a elektronická pošta MS Outlook, MS Outlook Expres, Mail 602 Klient Uvedené zaměření kurzů je orientační a je možné každý kurz zaměřit podle vašich požadavků jak obsahově, tak i hodinovou dotací. Budeme se snažit vám připravit kurz na míru. Všechny kurzy budou připraveny pro minimálně 15 hodin výuky. Ze zkušenosti již proběhlých kurzů však doporučujeme, aby měly délku alespoň uvedených 15 hodin. Zahájení výuky předpokládáme od počátku měsíce října případně listopadu. Výuka bude probíhat pod odborným vedením Mgr. Petra Kuřiny v učebně informatiky na ZŠ Dolní Němčí od 15:30 hodin, případně i později. V případě vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na telefonu: nebo Informace uveřejníme též na internetových stránkách v měsíci červnu. A ještě jedna vize v podobných aktivitách budeme pokračovat i v kurzech cizích jazyků. Neváhejte a využijte nabídky, kterou vám tímto škola v místě bydliště dává. Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy - Řádková inzerce - Prodám dětské oblečení po holčičce, velikosti od narození po 2 roky věku. K nahlédnutí v prodejně OBCHŮDEK - Darina Bršlicová. strana 14 Dolněmčanský zpravodaj

15 ZK-CYKLOSPOR OSPORT VLČNOV - PRODEJ A SERVIS VŠECH DRUHŮ KOL - PRODEJ DOPLŇKŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ - PRODEK NA SPLÁTKY KOLA - KROSOVÁ ZNAČKY - LEADER FOX - HORSKÁ - DEMA - SILNIČNÍ - SCOTT - DĚTSKÁ - APACHE - LIBERTA DOPLŇKY - DĚTSKÉ SEDAČKY - OSVĚTLENÍ - PŘILBY - COMPUTERY - BRÝLE - TERMOPRÁDLO - NOSIČE KOL NA AUTO OTEVÍRA CÍ DOBA: TEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 9:00-11:30 13:00-18:00 SO 9:00-12:00 ZK CYKLOSPORT Vlčnov 162, ul.j. Plesla (hl. cesta směr Veletiny) TEL: www. vlcnov.cz/klabacka 4 5 Dolněmčanský zpravodaj strana 15

16 Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 800 výtisků. Registrováno Mimisterstvem kultury č. MK ČR E strana 16 LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: , výroba reklamy - velkoformátový Dolněmčanský tisk - razítka zpravodaj

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více