LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10"

Transkript

1 LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10 Podzim patří tradičně tanečním kurzům. Atmosféru této významné společenské události zachytil Petr Hochmaul.

2 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY konaných ve dnech října 2010 Ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčan, které volí starostu, místostarostu a členy Rady města, bude v souladu s právními předpisy (zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ a zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů) svoláno dosavadním starostou města do 15 dnů ode dne uplynutí desetidenní zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Nebudou-li volby zpochybněny, bude se pravděpodobně konat ustavující zasedání ZM v pondělí

3 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 18/2010 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole unesení ze zasedání ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty o činnosti výborů ZM a komisí RM za letošní rok. - RM stanovuje termín slavností ROSA na RM doporučuje ZM řešit financování 1. etapy rekultivace skládky TKO v Kosově Hoře z rozpočtu na r a zároveň ukládá řediteli STS, s.r.o. předložit etapizaci této investice. - RM schvaluje žádost p. Trčky o výměnu okna na vlastní náklady v městském bytě čp. 34 s tím, že částka ve výši Kč bude postupně umořena prominutým nájemným za užívání bytu. - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Sedlčany a Českým svazem chovatelů, ZO Sedlčany, a to na užívání pozemku parc. č. 1645/1 ost. plocha, zeleň o výměře 2284 m 2, tzv. areál U Potoka, za účelem realizace zájmové činnosti vypůjčitele. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Sedlčany a p. Pavlem Jindrákem, trvale bytem Víta Nejedlého 1054, Sedlčany, a to na užívání části pozemku parc. č. 1624/1 ost. plocha, neplodná půda o výměře 5869 m 2 v k. ú. Sedlčany, tzv. areál V Kole, za účelem umístění a provozování bike parku. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností Telefónica O 2 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 17/2010 ze dne RM schvaluje 1. ZŠ přijetí finančního daru ve výši Kč od SRPŠ při 1. ZŠ na nákup keramické tabule s příslušenstvím. - RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, která se týká vstupu na pozemky parc. č. 2762/5, 2762/6, 2733/2, 2785/5 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem umístění, provozování a údržby specifikovaného zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN pro stavbu Sedlčany, K Cihelně, knn pro čp RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Sedlčany a Městským muzeem Sedlčany, a to na užívání nebytových prostor v čp. 175 v ulici 28. října v Sedlčanech o výměře 33,80 m 2, za účelem zřízení depozitáře pro potřeby muzea. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost paní Vladimíry Křížkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 1+1 (č. bytu 2/přízemí) na adrese Havlíčkova 880, Sedlčany, a to společně s matkou paní Věrou Kdolskou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Richarda Honiga o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 20/VI. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/674, Sedlčany, a to společně s matkou, paní Evou Honigovou. - RM bere na vědomí zprávu ředitele MTS s.r.o. Václava Calty o činnosti MTS s.r.o. a přípravě topné sezóny RM bere na vědomí zprávu ředitele STS s.r.o. Jiřího Daňka o činnosti STS s.r.o. za období leden - srpen RM schvaluje plán zimní údržby místních komunikací na období listopad 2010-duben RM schvaluje výsledek výběrového řízení na zateplení bytového domu čp U Školky a pověřuje starostu města zavřením smlouvy s firmou S-B Sedlčany o provedení stavby v hodnotě Kč bez DPH. USNESENÍ Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, která se týká vstupu na pozemky parc. č. 1408, 1504/1, 1429, 1345/1, 1215/1 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pro stavbu Sedlčany, Novoměstské nám., demontáž ČEZ s označením RM doporučuje ZM schválit prodej městských bytů, a to byt 3+1 (č. bytu 7/IV. patro) na adrese Za Nemocnicí č. p. 1057, Sedlčany, pí Natálii Kořánové, dosud trvale bytem Červený Hrádek 758, Sedlčany, která podala nejvyšší nabídku Kč, a byt 2+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese U Školky č.p. 726, Sedlčany, paní Ivaně Vybíralové, dosud trvale bytem Západní 1174, Sedlčany, která podala rovněž nejvyšší nabídku Kč. - RM schvaluje záměr Města Sedlčany prodat uvolněný městský byt 3+1 (č. bytu 9/IV. patro) na adrese Za Nemocnicí č.p. 1058, Sedlčany, a to obálkovou metodou. Základním a rozhodujícím kriteriem bude výše nabídnuté ceny a její úhrada před podpisem kupní smlouvy, přičemž minimální nabídnutá cena bytu je Kč. Zároveň RM ukládá odboru majetku, aby byl tento záměr řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany. - RM schvaluje rozšíření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků se Zemědělskou společností Sedlčany, s. r. o., o část pozemku parc. č. 268/1 v k. ú. Solopysky u Třebnic. Zároveň RM schvaluje, aby Zemědělská společnost Sedlčany, s. r. o., uzavřela podnájemní smlouvu s p. Vojtěchem Králem, trvale bytem Solopysky 43, na obhospodařovaní pozemků parc. č. 268/1, 268/3, 268/4 v témže katastru. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 4/III. patro na městské ubytovně - Strojírenská 791, a to p. Josefu Fedačkovi, který tuto ubytovací jednotku dosud obýval se svou matkou pí Jiřinou Roušalovou, která ubytovací jednotku trvale opustila. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 2/ II. patro na městské ubytovně ul. Strojírenská 791, Sedlčany, a to panu Zbyňku Hůšovi, dosud trvale bytem Na Severním sídlišti III/675, Sedlčany. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost p. Františka Kadlečka o odsouhlasení společného nájmu bytu 3+1 (č. bytu 1/přízemí) na adrese Sokolovská 522, a to společně s matkou pí Annou Kadlečkovou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pí Miroslavy Raškové o odsouhlasení společného nájmu bytu 1+1 (č. bytu 16/V. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/674, a to společně s matkou pí Annou Syrovou. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 6/I. patro) na adrese Sokolovská 523, Sedlčany, a to z pana Davida Němce na manželku Hanu Němcovou, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 2+1 (č. bytu 12/II. patro) na adrese Havlíčkova 417, Sedlčany, a to z paní Hany Veselé (Klepetkové) na syna Zdeňka Klepetka, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje prodloužení smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 8/III. patro) na adrese Komenského nám. 876, Sedlčany, mezi nájemcem bytu p. Martinem Kubů (zastoupeným otcem Vladimírem Kubů) a podnájemcem pí Soňou Sedláčkovou, dosud trvale bytem U Kulturního domu 567, a to na dobu určitou do RM schvaluje prodloužení smlouvy o podnájmu bytu 2+1 (č. bytu 5/I. patro) na adrese Na Severním sídlišti I/647, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Zdenkou Studénkovou a podnájemcem slečnou Janou Nevlidovou, dosud trvale bytem Víska 34 Vysoký Chlumec, a to na dobu určitou do RM schvaluje přidělení bytu 0+1 v DPS (č. bytu 10/III. patro) na adrese ul. 28. října č. p. 173, Sedlčany, a to paní Heleně Hudecové, dosud trvale bytem Kosova Hora RM schvaluje výměnu bytů mezi manž. Ivetou Ondráčkovou, trvale bytem Šafaříkova 1070, Sedlčany a Oldřichem Ondráčkem, v současné době trvale bytem Bratří Čapků 260, Příbram VII (byt o velikosti 3+1, č. bytu 1/I. patro) a slečnou Štěpánkou Furychovou, trvale bytem Havlíčkova 623, Sedlčany (byt o velikosti 1+1, č. bytu 8/II. patro). 1

4 ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne ZM bere na vědomí (16 pro, 1 se zdržel) zprávu místostarosty města o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne ZM bere jednohlasně (17) na vědomí zprávu místostarosty města z jednání Rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM schvaluje (18 pro, 1 se zdržel) rozpočtová opatření č. 2, a to navýšení příjmů a výdajů o tis. Kč, t.j. na celkovou částku tis. Kč upraveného rozpočtu města za rok ZM souhlasí jednohlasně (18) se záměrem prodeje městských bytů v č.p na Komenského náměstí v Sedlčanech ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb. - ZM schvaluje (17 pro, 1 proti) prodej městských bytů za cenu: a) č.p. 566 a 567 v ulici U Kulturního domu v Sedlčanech včetně pozemků parc. č a 1097 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sedlčany o celkové výměře 317 m 2 v k. ú. Sedlčany, za cenu Kč/m 2 ; b) č.p. 568 a 569 v ulici U Kulturního domu v Sedlčanech, včetně pozemků parc. č a 1095 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sedlčany o celkové výměře 321 m 2, za cenu Kč/m 2 ; - ZM schvaluje jednohlasně (18) prodej bytu č. 7 v ulici U Školky č.p. 726 v Sedlčanech o velikosti 2+1 (45,3 m 2 ), a to paní Ivaně Vybíralové, dosud trvale bytem Západní 1174, Sedlčany, která podala nejvyšší nabídku ve výši Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (18) prodej bytu č. 7 v ulici Za Nemocnicí č. p v Sedlčanech o velikosti 3+1 (76 m 2 ), a to paní Nataliji Kořánové, dosud trvale bytem Červený Hrádek 758, Sedlčany, která podala nejvyšší nabídku (ve výši Kč). - ZM schvaluje jednohlasně (18) prodej pozemku manželům Marii a Vladimíru Staňkovým, trvale bytem Strojírenská 801, Sedlčany, a to pozemek parc. č. 2487/4 orná půda o výměře 66 m 2, v k. ú. Sedlčany, za cenu 200 Kč/m 2, tj. celkem za cenu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (18) prodej pozemků, které byly odděleny z původního pozemku parcela č. PK 270/3 v k. ú. Solopysky u Třebnic (viz geometrický plán číslo /2010, vypracoval Ing. Soukup), a to takto: a) pozemek parc. č. 270/31 o výměře 1025 m 2 se prodává manželům Janě a Petru Pecholtovým, trvale bytem Solopysky 81, Sedlčany za cenu Kč/m 2, tj. celkem Kč; b) pozemek parc. č. 270/32 o výměře 1005 m 2 se prodává Ing. Lence Šabatové, trvale bytem Olbrachtova 1045, Sedlčany za cenu 200 Kč/m 2, tj. celkem Kč; c) pozemek parc. č. 270/34 o výměře 1090 m 2 se prodává panu Petru Lomozovi, trvale bytem Červený 39, Nalžovice za cenu 200 Kč/m 2, tj. celkem Kč; d) pozemek parc. č. 270/35 o výměře 1087 m 2 se prodává panu Ondřeji Kunešovi, trvale bytem Solopysky 79, Sedlčany za cenu 200 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (19) prodej pozemku parc. č. 2940/109 o výměře 79 m 2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 2940/66 v k. ú. Sedlčany, a to paní Romaně Křížové, trvale bytem Jižní Svah 1188, Sedlčany, za cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (19) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. Telefónica O 2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a povinným, tj. Městem Sedlčany: a) věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc. č. 146/1, 175/3, 176/1, 1639/4 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k dotčeným pozemkům v k. ú. Sedlčany (název akce Sedlčany, Růžová, obnova ), za jednorázovou náhradu 500 Kč; b) věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc. č. 1664/4, 1664/6 a 1664/7 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k dotčeným pozemkům v k. ú. Sedlčany (název akce Sedlčany, Zberazská 558, přeložka UR1/32 ), za jednorázovou náhradu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (19) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a povinným Městem Sedlčany s tím, že věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc. č. 576/2, 576/4, 613/2, 641/1 a 576/5 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení a provozování distribuční elektrizační soustavy k dotčeným pozemkům v k. ú. Sedlčany (název akce Sedlčany Sedlecká ul. knn k č.p. 327 ), za jednorázovou náhradu 600 Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (19) žádost Města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2311/2 o výměře 88 m 2 a 2311/3 o výměře 94 m 2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Sedlčany, který je v majetku České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, neboť se jedná o pozemky, které jsou součástí místní komunikace. - ZM schvaluje jednohlasně (19) žádost Města Sedlčany o úplatný převod pozemku parc. č. 2488/2 orná půda o výměře 119 m 2 v k. ú. Sedlčany, který je v majetku Pozemkového fondu České republiky, a to z důvodu, že tento bezprostředně sousedí s pozemkem parc. č. 2487/1, který je v majetku Města Sedlčany. - ZM souhlasí jednohlasně (19) s předloženým Plánem společných zařízení v k. ú. Libíň ze dne 23. září 2010, který v rámci komplexní pozemkové úpravy k. ú. Libíň zpracovala firma Ing. Jindřich Jíra Projekce, U Stínadel 1316, Pelhřimov. - ZM (18 pro, 1 se zdržel): a) schvaluje, že pořizovatelem nového územního plánu města Sedlčany je odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany, ve smyslu 6, odst. 1, písmeno a), zákona č. 183/2006 Sb. a určuje starostu města k jednáním s úřadem územního plánování v procesu pořizování nového územního plánu. b) schvaluje zadání územního plánu dle 47 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. c) souhlasí se zpracováním konceptu nového územního plánu města a dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj dle 48 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. d) ukládá úřadu územního plánování zajistit výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb. - ZM souhlasí (18 pro, 1 se zdržel) s navýšením vlastních zdrojů na financování akce Revitalizace náměstí T.G.M. Sedlčany o 7,5 % v roce 2011 za předpokladu, že zrušení příspěvku státního rozpočtu na spolufinancování projektů v rámci Regionálních operačních programů bude předmětem schváleného státního rozpočtu na rok ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. u zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměny ve výši Kč členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Sedlčany a nejsou zaměstnanci městského úřadu nebo organizací zřizovaných městem.

5 AKTUALITY Po loňských úspěších další obrovský úspěch sedlčanské knihovny Městská knihovna Sedlčany skutečně patří mezi špičky mezi knihovnami v naší republice. Důkazem toho byl čtvrtek 30. září 2010, kdy se v letošním roce na Ministerstvu kultury České republiky udělovaly knihovnické ceny ( knihovničtí Oskaři ). Městská knihovna Sedlčany se umístila na 1. místě v soutěži Městská knihovna roku 2010 (více na htm) v kategorii měst obyvatel. Na hlavní cenu ( Kč a titul) jsme sice nedosáhli, ale chyběl nám k tomu opravdu pouze malý krůček (vzhled budovy, ve které knihovna sídlí). Pokud nás budou naši uživatelé i náš zřizovatel (Město Sedlčany) nadále podporovat - uživatelé samozřejmě nejlépe tím, že k nám budou i nadále rádi chodit a hlavně využívat nabídky našich služeb a náš zřizovatel tím, že bude i nadále naše služby zaštiťovat, v příštích letech třeba dosáhneme i na zmíněnou finanční odměnu a titul. Myslím, že toto však pro nás všechny společně není důležité. Důležité je, že v Sedlčanech máme knihovnu, ve které se lidé rádi potkávají, zažívají společné chvíle a užívají její služby. Závěrem ještě zmínka o knihovnických cenách tzv. ministerské ceny jsou udělovány ve dvou kategoriích kategorie A pro základní knihovny USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 19/2010 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady dne RM bere na vědomí zprávu o hospodaření města Sedlčany za 3. čtvrtletí 2010 s těmito výsledky: příjmy tis. Kč, výdaje tis. Kč. - RM souhlasí s výší nájemného vodohospodářského majetku pro r ve stejné cenové úrovni jako v r. 2010, tj.v oblasti pitné vody 500 tis. Kč/ rok, v oblasti odpadní vody tis. Kč/rok. - RM schvaluje žádost pí E. Janíčkové, Sedlčany 676, o výměnu oken na vlastní náklady s tím, že částka ve výši Kč bude postupně umořena prominutím nájemného za užívání bytu. - RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/2, PSČ , která se týká vstupu na pozemky parc. č. 2202/1, 2243/8, 2243/5, 2202/8 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, tj. podzemního kabelového vedení NN pro stavbu Sedlčany, knn pro p. č. 2225/15 s označením č. st. IV-12- je určena malým obecním knihovnám a je úzce spjata i se soutěží Vesnice roku. V kategorii B jsou oceňovány významné knihovnické počiny nebo i knihovnické osobnosti. Do této kategorie může knihovnu za nějaký úspěšný čin nominovat každý (instituce či jednotlivec). V této kategorii získala naše knihovna zvláštní cenu ministerstva kultury v loňském roce, a to za provozování komunitního Centra Lukáš. V této kategorii tedy nejsou knihovny hodnoceny za jejich celkovou činnost. Další soutěží, kterou vyhlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) je Kamarádka knihovna. Tato soutěž je určena oddělením pro děti a první místo v této soutěži získala naše knihovna v loňském roce RM zamítla (souhlasí) žádost pana Antonína Vyskočila, trvale bytem Paseky 10, Neveklov, spolumajitele nemovitosti č.p. 254 v ulici Novoměstské v Sedlčanech, který požádal o prodej části městského pozemku parc. č. 1456/1 ost. plocha, místní komunikace o výměře 1302 m 2 v k. ú. Sedlčany (tj. cca 30 m 2 dle skutečného stavu ohraničeného obrubníky), a to z důvodu uložení inž. sítí. - RM schvaluje návrh odboru majetku na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku, včetně jeho konečné likvidace (viz příloha č. 1 návrhu odboru majetku ze dne 12. října 2010). - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Jakuba Vrbického o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 3/přízemí) na adrese Církvičská 396, Sedlčany, a to společně s matkou paní Monikou Hanákovou. - RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 3+1 (č. bytu 7/III. patro) na adrese Za Nemocnicí 1058, Sedlčany, a to z pana Miroslava Jílka na bývalou manželku Radku Jílkovou, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. Zatím nejmladší knihovnickou soutěží je Městská knihovna roku (viz. začátek této tiskové zprávy). Tuto soutěž od letošního roku vyhlašuje SKIP spolu s firmou Skanska. V této soutěži jsou v prvním kole hodnoceny statistické výsledky knihoven (čili celková činnost knihoven). Po prvním kole jsou vyhlášeny vítězné knihovny podle velikostních kategorií měst, ve kterých působí (v prvním ročníku Sedlčany, Litomyšl, Uherské Hradiště a Ostrava). Ve finále je z nich vybrána ta, která je vyhlášena jako Městská knihovna roku. V letošním roce to byla Ostrava. Je to opravdu skvělá knihovna a titul si zcela jistě zaslouží - gratulujeme! Vyjádření starosty města ing. Jiřího Buriana k výsledku komunálních voleb v Sedlčanech V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří do volebních místností přišli a odvolili. Naše účast je těsně nad republikovým průměrem, čili něco málo přes 50 %. Osobně jsem předpokládal vyšší účast, ale i tak si myslím, že je to solidní zájem o volby. Těm, kteří se rozhodli jít k volbám, patří velké poděkování. Pokud se týká výsledků, tak mě samozřejmě nejvíc těší povýšení odevzdaných hlasů Občanské demokratické straně proti posledním volbám o jedno procento, takže konečný výsledek ODS v našem městě je více než 52 %. Vážím si rovněž úspěchu Sdružení nezávislých kandidátů, kteří zůstávají v zastupitelstvu ve stejném počtu jako dosud. Dle již známého jmenovitého složení zastupitelstva města je zde předpoklad, že další čtyři roky má město šanci pokračovat ve svém rozvoji, v klidné práci a bez politizování věcí. Pokud mi ustavující zasedání dá důvěru vést toto město ještě další volební období, pak to bude znamenat moje zásadní předsevzetí - pracovat, nepolitizovat. Současné volby vnímám tak, že jde o demokratický systém, ale méně vnímám poměrné zastoupení jednotlivých volebních stran. Z výsledků je vidět, že mnoho voličů preferovalo jména a nikoliv celou volební stranu, což si myslím, že je v pořádku. Vím, že volební zákon nelze hned změnit, ale pro kandidáty by bylo spravedlivější, aby se jich do zastupitelstva dostalo 21 podle skutečného počtu získaných hlasů bez ohledu na politickou příslušnost. Je nepoměr, když některé strany s relativně velmi nízkým počtem hlasů jsou v zastupitelstvu na rozdíl od celé řady dalších kandidátů, kteří mají třeba pětinásobný zisk hlasů. Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem občanům, kteří se voleb zúčastnili. 3

6 MĚSTSKÉ BYTY / KNIHOVNA Prodej městských bytů V letošním roce navázalo Město Sedlčany na prodej městských bytů, který z podnětu občanů započal již v roce 2009, kdy byly prodány první městské byty, a to v č. p. 584 až 586 v ulici U Kulturního domu a v č. p. 527 v ulici Dělnické. Celkem se jednalo o 36 bytů, z nichž k dnešnímu dni zůstaly v majetku města pouze dva byty v č.p. 586, o jejichž prodej nemají nájemníci zájem. V závěru roku 2009 byl ještě zahájen prodej bytů v č. p. 524 až 526 v ulici Sokolovské, kdy z celkového počtu 18 bytů byly k 31. prosinci 2009 prodány dva byty a prodej zbývajících byl realizován v roce 2010, mimo jednoho bytu, který zůstává v majetku města. Prodejem zmíněných bytů byla v roce 2010 zahájena velká vlna privatizace městského bytového fondu, dosud spravovaného Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. Je třeba zdůraznit, že veškerý prodej městských bytů je realizován na základě žádostí nájemníků, v žádném případě se nejedná o iniciativu města, přičemž nájemníkům, kteří nemají zájem nebo možnosti na odkoupení bytů, zaručuje vedení města pokračování nájemního vztahu s městem, resp. s Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., tzn. že byty nejsou nabízeny k dalšímu prodeji třetím osobám. Samotnému prodeji ve všech případech předcházela jednání starosty s nájemníky, kde byly upřesněny podmínky prodeje. V rámci jednotného přístupu provádí město u všech objektů výměnu oken, rekonstrukci střechy včetně klempířských prací a zateplení domů s fasádou, v případě panelových domů jsou v plánu rovněž rekonstrukce výtahů. Veškeré záměry města o prodeji domů jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích zveřejňovány na úřední desce MěÚ Sedlčany. Následně jsou objednávány znalecké posudky, zpracováno tzv. prohlášení vlastníka jehož vklad na katastru nemovitostí je nezbytný pro prodej. Na základě znaleckých posudků schválilo zastupitelstvo města ceny, tj. Kč/m 2, přičemž maximální cena u prodávaných bytů byla schválena ve výši Kč/ m 2. Nutno však poznamenat, že nejvyšší cena Kč/m 2 byla schválena zastupitelstvem u č. p až 1058 Za Nemocnicí, u č. p. 673 až 676 Na Severním sídlišti a v ul. Dělnické č. p. 548 až 549. V ostatních případech se cena pohybovala v rozmezí od Kč/m 2 do Kč/m 2. V průběhu roku 2010 postupně požádali o prodej městských bytů nájemníci č. p. 503 až 505 a č. p. 506 až 508 v ulici Sokolovské, č. p a 1058 Za nemocnicí, č. p. 396 Církvičská, č. p. 544 a 545, č. p. 546 v ulici Dělnické, č. p. 521 až 523 v ulici Sokolovské, č. p. 528 a 529, č. p. 530 a 531 v ulici Víta Nejedlého, č. p. 550 v ul. Sokolovské a č. p. 548 a 549 v ul. Dělnické, č. p. 725 až 727 U Školky, č. p. 673 až 676 Na Severním sídlišti, č. p. 564 a 565, č. p. 566 a 567, č. p. 568 a 569 v ulici U Kulturního domu. Město rovněž obdrželo žádosti nájemníků domů č. p. 876 a 877 na Komenského náměstí, se kterými starosta jedná o požadovaných opravách včetně řešení nebytových prostor v č. p. 877 (bývalá kotelna) a č. p. 417 v ulici Havlíčkova, kde nejsou dořešeny majetkové vztahy, neboť budova včetně zastavěného pozemku je v majetku ČR Ministerstva dopravy. 4 Z výše uvedeného je zřejmé, že v lokalitě Jižní sídliště požádali o odprodej městských bytů nájemníci všech domů. Celkem se jedná o 119 bytů, z nichž v současné době již bylo prodáno 65, a postupně jsou dalším nájemníkům zasílány návrhy kupních smluv. U ostatních objektů probíhá prodej bytů v č. p. 396 v ulici Církvičské, a dále prodej v č. p a 1058 Za Nemocnicí. Nabídky na odkoupení, resp. návrhy kupních smluv budou v nejbližší době zaslány nájemníkům č. p. 725 až 727 U Školky, č. p. 550 ul. Sokolovská, č. p. 548 a 549 ul. Dělnická a připravuje se prodej bytů Na Severním sídlišti č. p. 673 až 676, kde již bylo zasláno na katastrální úřad prohlášení vlastníka, což je poslední nezbytný krok před rozesláním nabídek. Toto prohlášení vlastníka je v současné době zpracováváno na již zmíněné domy v ulici U Kulturního domu. Jelikož jsou stále uzavírány nové kupní smlouvy, uvádíme stav ke dni 18. října t. r., ke kterému bylo prodáno celkem 105 bytů, za které město obdrželo celkem Kč. Takto získané finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu a jsou zpětně investovány do oprav bytového fondu. V průběhu prodeje bytů došlo v privatizovaných objektech k uvolnění pěti bytů, které se město rozhodlo prodat obálkovou metodou, a to na základě nejvyšší podané nabídky. Jednalo se o byty, které byly uvolněny v důsledku odstěhování nebo úmrtí nájemníka a tyto byly vráceny městu. Prodejem těchto bytů bylo celkem získáno Kč. V současné době je na úřední desce MěÚ Sedlčany zveřejněn prodej bytu 3+1 v č. p Za Nemocnicí. Nabídky je možno podávat do 5. listopadu t. r. na odbor majetku MěÚ Sedlčany, přičemž minimální cena je stanovena ve výši Kč. Petr Kuthan, vedoucí odboru majetku Studenti GaSOŠE se v neděli zúčastnili již podruhé maratónu EKIDEN 2010 v partnerském francouzském městě TAVERNY. Knihovna zve... Básničky na vlnách aneb Lampiónový průvod plný poezie - pondělí v hod. (lampiónový průvod od knihovny). K celostátnímu festivalu Den poezie se připojuje i Městská knihovna Sedlčany spolu s Klubem nezávislé kultury a Českým svazem chovatelů. Průběžně celý den budeme v knihovně skládat lodičky a parníčky a psát na ně verše oblíbených básníků. Svoji lodičku si však samozřejmě můžete vyrobit i doma. V hod. vyjde od knihovny lampiónový průvod (lampiónky si můžete s námi také vyrobit v knihovně, a to od 16 hod.). V areálu U Chovatelů vypustíme básničkové lodičky do moře poezie. Na doprovodném programu se podílí knihovna, Klub nezávislé kultury a ZUŠ Sedlčany. Den pro dětskou knihu aneb Další ze sedlčanských rekordů - sobota , náměstí T. G. Masaryka hod. K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje knihovna společně s týdeníkem Sedlčanský kraj a klubem Velká kobra již počtvrté. Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord! Tentokrát v disciplíně Nejvíce lidí na jednom místě s betlémem. Není rozhodující z čeho bude betlém vyroben a důležitá není ani jeho velikost. Účastníci však musí dodržet nejmenší počet figur, a to jsou tři (Ježíšek, Panna Maria a sv. Josef). Pohlednicové betlémy se do rekordu nezapočítávají. Z doprovodného programu: koledy v podání kapely Repete, křest knihy Miloše Kratochvíla a Markéty Vydrové Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my, prodej dětských knih Miloše Kratochvíla za příznivé ceny s možností získání autorova podpisu, zahájení adventu v Sedlčanech rozsvícení vánočního stromu na náměstí a další překvapení. Rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně. 5. ročník program podzimní části: úterý v 18 hod.: Bylinky a jejich duchovní vyzařování. Přednáška předního českého fytoterapeuta Josefa A. Zentricha. středa v 17 hod.: Léčba pupeny, Gemoterapie. Přednáška Ing. Jarmily Podhorné. středa v 18 hod.: Moravské květy. Přednáška Petra Soldána. Přednášky se uskuteční v Centru Lukáš (součást Městské knihovny Sedlčany) a konají se za podpory Ministerstva kultury České republiky.

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2010 Úterý 2. listopadu v hodin Sál kina KDJS Středa 10. listopadu v hodin Mimo předplatné Netradičně v sále sedlčanského kina vystoupí přední česká travesti skupina SCANDAL LADIES Neděle 7. listopadu v hodin Skupina slaví nyní na podzim 5. výročí svého trvání, k němuž připravila pořad nazvaný Když skandál tak Scandal Skandální scénky, povídání a písničky v podání této skupiny, kterou jste mohli vidět ve filmu, v televizi a nyní i v soutěži Talentmania na TV Nova. Vstupenky na pořad obdržíte v kanceláři předprodeje nebo před začátkem v pokladně kina. Pro rodiče a děti V listopadu pokračuje cyklus nedělních odpoledních pohádek pro rodiče s dětmi veselou hrou s písničkami, kterou napsal Petr Lněnička a přijede ji zahrát Divadlo A. Dvořáka Příbram STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU Téměř pravidelně každý druhý rok u nás pořádáme velmi žádaný koncert dnes již legendární a stále oblíbené folkové skupiny Žalman a Spol. Skupina Žalman a Spol. hraje od roku 1997 stále ve stejné sestavě: Pavel Žalman Lohonka - kytara, zpěv Jindřiška Petráková - flétny, perkuse, zpěv Jan Brož - kytary, zpěv Petr Novotný - baskytary, klávesy, zpěv Skupina má na kontě řadu úspěšných CD (Láska a smrt, Ve znamení ryb, V roce jedna, Nápis na štítu domu, Zatracený písně, Mezi kameny...). Na tomto krásném koncertu uslyší návštěvníci nejen novější písně, ale také všechny velké hity Žalmana - např. Jdem zpátky do lesů, Divokej horskej tymián, Nezacházej slunce, Panenka a mnoho dalších. Přijďte prožít příjemný a pohodový večer a zajistěte si na něj vstupenky včas v obvyklém předprodeji na náměstí TGM. Pondělí 15. listopadu v hodin Předplatné divadla Městské divadlo Mladá Boleslav uvede na předplatné divadla dramatický příběh, který napsal Mario Gelardi ZLOMATKA Jeden skotský lord hledá svůj rodový poklad na starém hradu, v němž přebývá jenom malé, vlastně hodné strašidýlko a potom už jenom havran Rarach, který ukradne všechno, nač přijde. Objeví tihle tři truhličku s pokladem? Dostane se strašidýlko konečně do nebe k andílkům? A napraví se zloděj havran? Na to vše vám odpoví právě naše veselá pohádka. Režii představení má Kateřina Fixová a hrají herci Divadla Antonína Dvořáka Příbram: JIŘÍ VOJTA, VLADIMÍR SENIČ, PETRA DUSPIVOVÁ Vstupenky na tuto hezkou pohádku si zakupte v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem přímo v pokladně kulturního domu. Jste si jisti, že žijete život, který stojí na nevyvratitelných základech? A co když vám znenadání něco zastaví srdce? Co když to, nač jste spoléhali jako na nezpochybnitelnou jistotu, zežloutne jako fotografie ve starém albu? Co když skončíte sami jako vyhnanci? Sami proti všem... Zlomatka je silný příběh dvou milujících se bytostí - matky a syna, kterým se během jedné zlomové vteřiny jednoho horkého letního dne navždy změní život. V roli Olgy uvidí diváci mladou herečku Veroniku Kubařovou, která vytvořila jednu ze tří hlavních postav ve velice úspěšném českém filmu Ženy v pokušení. V režii Petra Mikesky hrají přední herci mladoboleslavského divadla Karolina Frydecká, Ivo Theimer, Petr Halíček, Veronika Kubařová Také na toto představení si můžete zbývající vstupenky koupit v přízemí radnice nebo před začátkem hry v pokladně KDJS. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD Čtvrtek 18. listopadu v 8.30 a 10 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Čtvrtek 25.listopadu v hodin Mimo předplatné Tentokrát jsme pro nejmenší návštěvníky KDJS přichystali velkou výpravnou pohádku, kterou napsal Petr Hořký, přijede ji zahrát Divadelní soubor Tábor a jmenuje se ČARODĚJ MARLESTO Pohádka vypráví o zlém čaroději Marlestovi, který chce do své moci získat zemi sousední královny. Ta mu ale odolává a tak Marlesto s pomocí pekelných sil přiláká do svého hradu její dceru Jitřenku. Na její záchranu se vydají dva poutníci - pěvec Jiří a malíř Josef - se kterými se chvíli před svým únosem seznámila. Ti ji také s pomocí dobré víly Světlany vysvobodí z moci čarodějovi. Režii má Václav Novák a hrají členového Divadelního souboru Tábor: Václav Novák ml., Pavel Zimrman, Václav Novák st., Vendula Nováková, Jarmila Nováková, Vojtěch Krákora, David Remiš, Libor Vondruška, Antonín Beck, Petr Vohradník, Zdeňka Šichová, Martin Hlinský, Světlana Vondrušková. Místa v sále je třeba si zajistit co nejdříve v předprodeji na telefonním čísle Pondělí 22. listopadu v hodin Koncertní sál V koncertním sále KDJS bude zahájena další prodejní výstava obrazů pod názvem TRITONUS a připravila ji výtvarná skupina MERITUM ARS Skupina vznikla v roce 2001 v Praze a tvoří ji Jiří Maxa, Miloš Kalista a Milan Eberl. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v koncertním sále KDJS, otevřena bude ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá do 21. prosince Do tohoto data je nutné si vyzvednout zamluvené exponáty. Základní umělecká škola Sedlčany připravila na tento večer reprízu úspěšného tanečního divadla LEGENDA O SVATÉ ANNĚ Taneční divadlo popisuje zajímavou formou život sv. Anny. V představení za doprovodu živé hudby v podání skupiny REPETE a smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ vystoupí celkem 80 účinkujících. Režii mají Jaroslava Trojanová a Vendula Dědová. I na toto vystoupení si můžete koupit vstupenky v kanceláři předprodeje na radnici nebo půl hodiny před začátkem v pokladně KD. Pondělí 29. listopadu v hodin Předplatné na poezii Druhý pořad zařazený do předplatitelského cyklu večerů poezie přinese nádherný zážitek. Majitelé předplatenek, ale pochopitelně i další zájemci, uvidí převzaté představení pražské Violy VŠECHNY KRÁSY SVĚTA Verše Jaroslava Seiferta patří k políbeným dětem české poezie.jejich čirost, prostota a zdánlivá jednoduchost nikdy neprotiřečí hloubce prožitku a bohatství nuancí citu. I útržky vzpomínek básníka důvěrně umocňují ono zvláštní světlo, jímž jeho básně září. Básně vroucí jako tóny Janáčkovy, křehké jako motivy Mozarta a české jako Smetanovy harmonie. Scénář a režie: Tomáš Vondrovic. Účinkují vynikající herci ND Praha TAŤJANA MEDVECKÁ a JIŘÍ DVOŘÁK O vystavujících umělcích si více můžete přečíst na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Středa 24. listopadu v hodin Mimo předplatné Každý rok na podzim se našemu publiku představí v divadelním sále kulturního domu Taneční orchestr ZUŠ Sedlčany pod vedením Václava Calty Program uvádí Slavomír Bloch Orchestr složený z mladých hudebníků doplňují vynikající muzikanti, kteří hráli ve známých kapelách a nyní předávají zkušenosti svým nástupcům. Na programu budou skladby různých hudebních žánrů a koncert zcela jistě uspokojí všechny posluchače bez rozdílu věku. Vstupenky v obvyklém předprodeji nebo před zahájením koncertu v pokladně KDJS. Zbývající volné vstupenky k dostání v předprodeji. Studenti GaSOŠE a ZŠ mají na pořad výraznou slevu! 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2010 Kupte si vánoční dárek již nyní! Divadelní dárkový balíček Všem zájemcům o divadlo nabízíme v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice již nyní možnost k zakoupení krásného vánočního dárku pro své nejbližší nebo pro sebe. Divadelní dárkový balíček obsahuje kromě kalendáře Sdružení obcí Sedlčanska na rok 2011 a malého vánočního dárku především předplatenku na tři velice atraktivní divadelní představení v KDJS: Sam Shepard: Láskou posedlí Divadlo Ungelt Praha Strhující drama o vášních a tajemstvích života. Hra má hvězdné herecké obsazení: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav Mrkvička, Vilém Udatný. MERITUM ARS Výtvarná skupina MERITUM ARS vznikla v roce 2001 v Praze na základě nekonečných diskusí zakládajících členů. Těmi jsou Jiří Maxa, Miloš Kalista a Milan Eberl. O zrodu skupiny bylo řečeno, že vnikla na bázi kamarádského provokatérství. Členové skupiny se věnují různým oborům výtvarné činnosti (např. fotografie, grafika, malba i sochařství). I když jednotliví výtvarníci mají za sebou bezpočet výstav v ČR i v zahraničí, je výstava v KDJS v Sedlčanech teprve druhou společnou akcí. Tématem tohoto projektu, který je zde prezentován pod názvem TRITONUS, je hudba a konkrétní hudebníci, kteří ač jsou na světové úrovni, nejsou povětšinou pro naše občany příliš známí. Výstava je prvou částí z putovní akce, kde kromě prezentace své tvorby chce skupina seznámit veřejnost s muzikanty, kteří by měli být považováni za klenoty naší kultury. Gilles Dyrek: Benátky pod sněhem Divadlo Kompanyje Praha Ve výborné komedii se představí známé tváře z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě: Markéta Plánková, Radim Fiala, Kristýna Janáčková, Jiří Ployhar. Zdeněk Jirotka: Saturnin Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Známé příběhy sluhy Saturnina baví čtenáře i diváky mnoho let. Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Pavel Nový, Radka Filásková, Jaroslav Someš, Kateřina Fixová, Vojtěch Záveský a jiní. Neodkládejte návštěvu předprodeje vstupenek na náměstí TGM a přijďte si divadelní dárkový balíček koupit co nejdříve. Těšíme se s vámi na shledání v hledišti kulturního domu! Městské divadlo Mladá Boleslav uvede na předplatné divadla dramatický příběh Zlomatka. Titulní role ztvární Ivo Theimer a Karolina Frydecká (KDJS, pondělí v hodin). JIŘÍ MAXA (Narozen v Plzni roku 1951.) Od kolébky problém s chybějící třetí rukou. Prastarý mok v jedné, ale jak uchopit naráz fotoaparát i kameru? Problém neřeší ani dnešní 3D rozměr. Po dětském blouznění po západních Čechách odchází do jižních dobít školu filmovou v Čimelicích. Málem opak byl pravdou. Před čtyřiceti lety okouzlen slavným kopcem Barrandov, vystoupal na něj, aby mohl být pro nadbytečnost po jedenadvaceti letech shozen. Od té doby se pokorně objevuje mezi námi. MILOŠ KALISTA (Narozen v Praze roku 1946.) Vzdělání: Gymnázium, Střední odborná škola výtvarná (prof. R. Klimovič, V. Kytka, J. Kubička a další), Soukromé studium u akad. mal. J. Hluchého (žáka F. Tichého) a akad. mal. P. Hány. Pracuje v propagačních odděleních různých podniků a ve výstavnictví (např. Výstavnictví Praha). Po roce 1989 pracuje jako samostatný výtvarník. Uplatňuje se i jako ilustrátor pro specializované časopisy (např. Ekolist atd.). Věnuje se kresbě, akvarelu, grafice, olejomalbě a akrylu. Dříve se zabýval i serigrafií. Vystavuje samostatně i na společných výstavách. Jeho díla jsou v soukromých sbírkách v ČR, USA, Velké Británii, Německu a Rakousku. MILAN EBERL (Narozen v Praze roku 1950.) Vzdělání: Gymnázium, Střední odborná škola výtvarná (prof. R. Klimovič, V. Kytka, J. Kubička a další), Soukromé studium u akad. mal. J. Hluchého (žáka F. Tichého). Zabývá se malbou, grafikou, plastikou. Celou jeho tvorbou prolíná hudební tématika. Vystavuje samostatně i na společných výstavách. Jeho práce můžeme nalézt v ČR, USA, Kanadě, Německu, Rusku, Švédsku, Velké Británii a Austrálii. V Sedlčanech vystavuje již poněkolikáté a vždy s velkým úspěchem. 3

10 PROGRAM NA LISTOPAD 2010 středa 3. listopadu ve 20 hodin film USA akční thriller (2010) SALT - Jako agentka CIA Evelyn Salt složila přísahu povinnosti, cti a lásky k vlasti. Její loajalita je však narušena poté, co ji obviní ruský přeběhlík, že je ruskou spící agentkou. Uteče, aby očistila své jméno a jednou provždy dokázala, že je vlastenka. Hrají A. Jolie, L. Schreiber a další. Mládeži do 15 let nevhodné pátek a sobota 5. a 6. listopadu ve 20 hodin film USA drama, romance, hudební (2010) LET S DANCE 3D - Tanečník Luke žije na starém skladišti v NY, které je rájem pro mladé tanečníky. Tato rodina má taneční skupinu House of Pirates. Aby však skupina přežila, musí v soutěži porazit své rivaly House of Samurai. Hrají R. Malambri, S. Vinson, A. Stoner a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné středa 24. listopadu ve 20 hodin film VB, D, USA sci-fi (2010) RESIDENT EVIL: AFTERLIFE - Krásná a nebezpečná Alice pokračuje ve světě, zničeném virem, který své oběti mění ve vražedné zombie. Alice pátrá po těch, kteří dokázali přežít, ale ocitá se v pasti v troskách Los Angeles, kde je nucena čelit tisícům nemrtvých. Hrají M. Jovovich, A. Larter, S. Locke a další. Mládeži do 12 let nepřístupné pátek a sobota 26. a 27. listopadu ve 20 hodin film ČR drama (2010) HABERMANNŮV MLÝN - Život v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Válečná doba si žádala, abyste se přiklonili na jednu či druhou stranu, a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim i průmyslník Habermann, který bez předsudků dával práci jak Čechům, tak i Němcům. Hrají M. Waschke, K. Roden a další. Mládeži do 12 let nevhodné úterý a středa 9. a 10. listopadu ve 20 hodin film ČR komedie (2010) ŽENY V POKUŠENÍ - Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jakou řeší se svými pacienty. Její manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena bezradně stojí na prahu nového života. Hrají E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová. Mládeži přístupné pátek a sobota 12. a 13. listopadu ve 20 hodin film USA komedie (2010) MACHŘI - Pět přátel, kteří byli kdysi součástí basketbalového týmu, se nyní po třiceti letech setkává společně i s rodinami, aby oslavili svátek 4. července. Pěkně dlouho se neviděli, ale zdá se, že některé vztahy přetrvaly. Hrají A. Sandler, K. James, Ch. Rock, D. Spade, R. Schneider, S. Hayek. Mládeži do 12 let nevhodné úterý 16. listopadu v 18 hodin film USA dobrodružný (2010) ČARODĚJŮV UČEŇ - Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se na současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Horvathem. Balthazar na to ale nestačí, a proto vyhledá pomoc mladého Davea a učiní z něj svého učně. Hraje N. Cage, A. Molina, J. Baruchel a další. Mládeži přístupné středa 17. listopadu ve 20 hodin film Irsko romantické drama (2010) ONDINE - Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou ženu, řekla jen, že se jmenuje Ondine. Příznačné jméno znamenající ta, která přichází z moře. Syracuse jí nabídne přístřeší a ona se usadí nejen v jeho domě, ale i v jeho srdci. Hraje C. Farrell, A. Bachleda a další. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 19. a 20. listopadu ve 20 hodin film ČR komedie (2010) ROMÁN PRO MUŽE - Film vypráví příběh tří sourozenců Cyrila, Bruna a Anety. Pouto, které se mezi třemi sourozenci utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Hrají M. Donutil, V. Hybnerová, M. Vladyka a další. Mládeži do 12 let nevhodné úterý 9. listopadu v hodin film USA/Čína akční, rodinný (2010) KARATE KID - Dvanáctiletý Dre se přestěhuje s matkou do Číny. Má problémy s navazováním přátelství, ale nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spolužačce. To se ale nelíbí třídnímu rváči. Základy kung fu pak Drea vyučuje starý mistr. Hrají J. Smith, J. Chan a jiní. čtvrtek 11. listopadu ve 20 hodin film VB - animovaný (1954) TŘETÍ MUŽ - Detektivka se opírá o zápletku pátrání po zmizelém příteli v cizím městě krátce po skončení druhé světové války. V jedné vedlejší roli se objevil přesvědčivý Orson Welles. čtvrtek 25. listopadu ve 20 hodin film Norsko - antidepresivní off-road movie (2009) NA SEVER - S humorem popisovaná cesta bývalého lyžaře Jomara za synem, jehož nikdy nepoznal. Snímek nehledá ponory do trpící lidské duše, ale zdůrazňuje všednost lidského osudu v kombinaci s krásou zasněžené arktické krajiny. 4

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Muži z řad civilistů se musili účastnit v jarních měsících kopání zákopů, stavění barikád a zábran kolem Sedlčan. Jenomže v tomto případě se dá těžko mluvit o práci, protože to vše bylo již konáno pod dojmem blížícího se konce války a jednak proto, že i dozor nad pracujícími byl mírný. V noci z 5. na 6. dubna 1945 bylo pozorovat na SS-manech neklid. Od rána dne 6. dubna procházely městem všemi i postraními ulicemi ozbrojené hlídky, za pasem ruční granáty. Pravý důvod této ostražitosti nebyl znám. Vyrojilo se spousta dohadů: vzpoura vojska v Dublovicích, smrt Göringa, seskok parašutistů v okolí Sedlčan, pád Vídně, rozkol mezi příslušníky Wehrmachtu a SS a pod. Skutečností bylo, že z Dublovic a z Křepenic odjelo vojsko. Že bylo určité napětí mezi SS-many a Wehrmachtem, je také pravda. Protože do Sedlčan přibyl vlak s Wehrmachtem, ale neopustil nádraží a do města nevstoupili. Podle vyprávění chtěli prý SSmani obléci příslušníky Wehrmachtu do uniforem SS a ti se tomu vzpírali. Dělníci zaměstnaní v Říši se vraceli domů. Byli jednak z území již obsazeného angloamerickým a ruským vojskem, jednak utíkali z území často bombardovaných, protože kontrola se již vymykala z rukou německých úřadů. Vstupovali jako dělníci do služeb esmanů. Mezi příslušníky SS se začal objevovat hlad. Vyměňovali za boty, šaty a pokrývky, chleba. Za 12 kg lístků na chleba a za 1/2 kg tuku dali 2 páry bot a jedny slušné civilní šaty. Tento výměnný obchod se značně rozmohl, takže civilní obyvatelstvo se slušně ošatilo a obulo. Důvod k výměně byl, jak jsem již napsal - hlad - a za druhé odcházeli mnozí ještě na frontu a protože ztratili domov (velká část Německa byla již obsazena Angloameričany a Rusy), neměli, kam by zásilky zaslali. Někteří méně hrdí členové kdysi pyšné armády SS, která měla heslo meine Ehre heisst Treue, naučili se česky prosim chleba. Při tom jest mít na paměti, že tyto přestupky byly jejich nadřízenými velmi přísně stíhány a trestány. jip S blížící se východní frontou odcházelo na jaře r civilní německé obyvatelstvo z Rumunska, Maďarska a dalších zemí na západ. Tito tzv. národní hosté procházeli v dubnu r i vesnicemi a městečky na Sedlecku a Sedlčansku. Snímek zachycuje německé utečence při průchodu Sedlcem. Lidová hvězdárna Fotometrické sledování exoplanet se stává běžnou náplní amatérské astronomie na sedlčanské hvězdárně. Exoplanety, tělesa podobná planetám sluneční soustavy, která obíhají na drahách kolem svých mateřských hvězd, jsou detekovatelné i nenáročnými přístroji. Na hvězdárně jsou využívány dvě kamery CCD od firmy SBIG s nezbytnými fotometrickými filtry pro červený, vizuální, modrý a infračervený obor spektra. Exoplanety se nacházejí ve vzdálenostech od několika desítek světelných let do stovek let. V některých případech jsou pozorovatelné přímo jen největšími dalekohledy, avšak musí být ve větší vzdálenosti od mateřské hvězdy, aby se dalo spolehlivě odstínit světlo hvězdy. Pro sledování exoplanet na amatérských pracovištích se využívá úkaz, který ve sluneční soustavě má podobu přechodu Venuše nebo Merkuru přes sluneční kotouč. Dojde v podstatě k zákrytu planetou doprovázeného slabým poklesem jasu. V případě exoplanet tedy detekujeme pomocí několika desítek nebo stovek jednotlivých snímků z CCD kamery, pořízených během jedné noci, tento pokles jasu vzdálené hvězdy. Citlivost kamery dovoluje indikovat planety velikosti Jupitera a v případě, je-li hvězdou červený trpaslík, pak lze spatřit i planetu o něco větší než Země. V České republice se sledování exoplanet touto technikou věnují amatéři sdružení do Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet při České astronomické společnosti. Dosud bylo vykonáno 120 takových pozorování, z toho 25 na sedlčanské hvězdárně. Unikátem pro sedlčanskou hvězdárnu je první sledování dvou exoplanet Kepler-8b (v souhvězdí Labutě) a HAT-P- 20b (v souhvězdí Andromedy) po jejich objevu v rámci celého světa v amatérských podmínkách. Nejčastěji je CCD technika využívána pro sledování proměnných hvězd, hlavně zákrytových proměnných hvězd. V tomto případě bylo získáno přes sto průběhů poklesu jasnosti a vyhodnocen okamžik minima. Všechny výsledky sledování exoplanet a proměnných hvězd jsou přehledně uchovány na stránkách sekce Uchované primární snímky v počtu 200 až 900 za jednu pozorovací noc v celku představují cca 30 GB záznamu. Každý ze snímků dává pro budoucnost možnost dodatečně identifikovat i jiná tělesa náhodně zachycená v okamžiku expozice. Příkladem může být série snímků hvězdného pole v okolí exoplanety HAT-P-20b. Podrobnějším rozborem byla identifikována stopa planetky, která se v průběhu čtyř hodin na snímcích prozradila změnou polohy. Obrázek, který je výřezem a složeninou původních několika snímků, tuto planetku zachycuje při dolním okraji. Pozorovací program pro veřejnost: (hvězdárna otevřena každou sobotu od 18 do 21 hod.) Měsíc Na páteční večerní obloze 15. a První čtvrť , úplněk Planety Merkur a Mars nepozorovatelný, Venuše a Saturn na ranní obloze, Jupiter, Uran a Neptun na večerní obloze. Ostatní objekty galaxie, kulové hvězdokupy, otevřené hvězdokupy, mlhoviny, dvojhvězdy a vícenásobné soustavy hvězd. F. Lomoz 5

12 GOA / SPORT Svět se pohne k lepšímu, když člověk začne ze své vůle dělat víc, než musí. Protože chce pomoci. Na GaSOŠE, neboli gymnáziu a obchodní akademii, takoví kantoři jsou. Usedají ve svém volném čase, sepisují svoji představu a doufají, že jejich projekt otevře pro školu kohoutek státní kasy nebo dokonce Evropské unie. A kantorské projekty jsou úspěšné! Ten poslední, Vltava - řeka k poznání, dokonce zajistil, že do školy budou po tři roky přitékat z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu finance navíc. Škola úředníky přesvědčila, že peníze budou promyšleně a cílevědomě využity; že její absolventi získají ještě větší konkurenceschopnost a nové dovednosti využijí i ve svém praktickém životě. Naštěstí kontrola musí být, a proto projekt musí mít vyhodnotitelné výstupy. Na jeden takový vás chci upozornit, mají z něho radost učitelé, užitek žáci, ale potěšil i občany našeho města. A tak to má být. Nedávno skončila výstava Umělecké doteky, která ukázala, co se žáci naučili ve dvou kurzech projektu Vltava. Ten první - kurs Užitého umění 6 Historické sklepení se dotklo umění - dával prostor neobvyklému tvoření od ledna do června, zatímco kurs biologicko-výtvarný proběhl v červnu v okolí Vltavy, konkrétně na tvrzi Holešice. Po celý měsíc si mohli občané našeho města v historickém sklepení domu vedle radnice prohlížet praktické drobnosti, jež díky projektu mohly vzniknout kresbou zkrášlené šaty, nazdobená trička, autorské šperky, netradiční kravaty. Také nábytek, digitální fotografie, a to je výčet neúplný. Vernisáže se zúčastnila řada občanů města a studenti si při ní uvědomili, že se naučili dovednosti, jež jen tak někdo neumí. Získali ale ještě něco navíc, a to se vystavit nedá: noční prožitek krásy při vnímání zvuků v krajině. Ten zažili, když hledali a pak sledovali noční tvory. A představte si, podařilo se jim nahrát kupříkladu lidským uchem neslyšitelný hlas netopýra a mohli si pohladit pravého živého lesního opeřence! A odehrálo se ještě něco důležitého: naučili se dívat na krajinu jiným pohledem, zjistili, že ve všem je skryta krása a mnohé má zajímavou užitnou hodnotu, o níž nevěděli. To všechno student v krajině hledal, objevoval a vlastnoručně využil. Zdalipak víte, co je to land-art či body art? Ano, jdete přírodou a vytváříte dílo, jež se odnést nedá. Zato zkrášlí krajinu, třebaže mnohdy na chvilku nebo ozdobí mladého člověka, i když většinou také krátce, protože květ, list, větévka zvadne. Ale radost a prožitek z tvoření si mladý člověk ve své duši ponese po celý život a bude se k němu vracet. Vlastně i jeho budoucí děti z toho budou mít užitek. Nedávno jsem se dívala na webové stránky školy, škola v rámci projektu opět vypisuje netradiční kroužky. Už se těším na další výstavu, tuším, co na ní uvidím. Možná to budou návrhy krásných pohledných praktických staveb vytvořených v programu ArchiCAD, možná vitráže, keramika. Studenti ve svých kroužcích dostávají také šanci vzkřísit stará řemesla a my na další výstavě si třeba uvědomíme, že umí po vzoru našich předků, z obyčejných vrbových proutků uplést věci krásné, praktické a potřebné. Surovina vyrostla za humny a žák si třeba na získané dovednosti založí firmu. Nebo bude mít pěkný antistresový koníček. Ano, projekt Vltava plní svůj účel a já svým bývalým kolegům gratuluji. Doufám, že nyní mluvím či vlastně píšu za vás za všechny, milí spoluobčané. Protože školní rok je teprve na začátku, přeji vám, žáci a učitelé všech škol našeho města a okolí, jménem nás všech hodně zdaru ve vaší práci. Je náročná, záslužná a potřebná. Helena Pejšová Další porce hokejových zápasů PO v Rožmitál - Stars, Příčovy - Olbramovice. ST v Křepenice - Drásov, Kňovice - Draci. PÁ v Votice - Miličín, Ševci - Neveklov. SO ve Stros - Medvědi, Dublovice - Solopysky, Stars - Příčovy, Delikomat - Hrádek. NE v Tučnáci - Rumola, Matadores - Rožmitál, Olbramovice - Genemusic. PO v Cetos - Zvírotice, 20.25: Dušníky - Štětkovice. ST v Rovina - Blackmilk, AHC Knín - Chlum. PÁ v Domino - Kňovice, Drásov - Stros. SO Draci-Votice, Rumola-Delikomat, Medvědi - Miličín. NE v Tučňáci - Dublovice, Solopysky - Novit, Hrádek - Ševci. PO v Genemusic - Chlum, Blackmilk - AHC N. Knín. ST v Štětkovice - Rovina, Zvírotice - Dušníky, Rožmitál - Cetos. PÁ v Příčovy - Matadores, Olbramovice - Stars. SO v 10 Stros-Domino, Kňovice-Křepenice, Votice - Drásov. NE v Miličín - Draci, Dublovice - Neveklov, Solopysky-Hrádek. PO v Ševci-Rumola, Delikomat-Tučnáci. ST v Stars - Genemusic, Matadores - Olbramovice. PÁ v Cetos - Příčovy. PÁ ve AHC N. Knín - Štětkovice. SO ve Rovina - Zvírotice, Dušníky - Rožmitál, Chlum - Blackmilk, Křepenice - Stros. NE v Domino - Votice, Drásov - Miličín, Delikomat - Dublovice. PO v Draci - Medvědi, Tučnáci - Ševci Listopadový fotbal V listopadu skončí všechny letošní fotbalové soutěže. Hráči Tatranu se v I. A třídě oblastního přeboru Středočeského kraje rozloučí se sezonou posledními dvěma zápasy: NE ve 14 hod.: TJ TATRAN SEDLČA- NY - TJ LIGMET MILÍN SO ve 14 hod.: DYNAMO NELAHO- ZEVES - TATRAN - odjezd autobusu v hod. Výbor fotbalového oddílu TJ Tatran Sedlčany a hráči děkují svým fanouškům za přízeň a podporu ve všech odehraných utkáních. Tatran do toho!

13 Akce v muzeu V sedlčanském muzeu můžete do neděle navštívit výstavu Studia Kytice ROK SE SUCHOU VAZBOU - květinové dekorace zaměřené na všechna roční období od jara až po Vánoce. Městské muzeum vás srdečně zve také na vánoční výstavu z tradiční betlémářské dílny nazvanou PŘÍBRAMSKÉ BETLÉMY. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý v 18 hod. Lukáš Synek: Singapur, Malajsie a sultanát Brunej - cestovatelská přednáška s projekcí, pátek v hod.) Večery při svíčkách v muzejní kavárně skýtají v listopadu následující nabídku: CLASSIC JAZZ 4 - jazzový večer v pátek od hod. Vánoční večer při svíčkách při hraní koled a spirituálů se koná v pátek od hod. S programem Pár písniček pod stromeček vystoupí příbramská skupina SALA- MANDR. Lístky na kavárenské večery zakoupíte v pokladně muzea. V listopadu máme otevřeno úterý - pátek 9-12 a hod., v neděli odpoledne hod. Ve státní svátek ve středu máme zavřeno. NUANCE half marathon Sedlčany Úderem 11. hodiny v sobotu odstartoval od sokolovny první sedlčanský půlmaraton. Na trať se vydalo celkem 41 sportovních vytrvalců - z toho 37 mužů a čtyři zástupkyně něžného pohlaví. Náročnou kopcovitou trať ovládl stylem startcíl votický triatlonista Martin Korous a ustanovil traťový rekord na hodnotě 1:24:00 hod. S odstupem více jak tří minut po vítězi svedli na pásce souboj zástupci Prahy a Benešova. Pražák Gustav Vondráček nakonec prokázal větší vůli po vítězství a Petra Chuchvalce z Benešova předběhl o necelé dvě vteřiny. Souboj žen o pohárová místa proběhl poměrně v klidu a všechny tři soupeřky absolvovaly trať s dostatečným vzájemným odstupem. V čase 1:44:27 hod. proběhla jako první cílem Ilona Trinerová ze Sedlčan. Pohár za druhé místo si odváží do Prachatic Věra Hoštičková a klidným vyrovnaným tempem si pro třetí místo doběhla sedlčanská maratonská běžkyně Lenka Malá. RŮZNÉ Za finanční, materiálovou a technickou podporu děkujeme našim partnerům: Nuance - svatební dům Praha, Stros Sedlčany, Betonárka Červený Hrádek, Jindrák - Cyklo, stavební firma Skvadra, fitcentrum Tomass, Nutrend, ODS Sedlčany, Keramika Vanya, město Sedlčany, biopekárna Zemanka, bazar u diskontu, nápoje EMU Pudil, čtyřkolky R. Fára, Subaru Červený Hrádek, Hubatá černoška, Stoper klub Sedlčany, Městská policie Sedlčany, technické služby Sedlčany, údržba silnic Červený Hrádek, TJ Tatran Sedlčany. 7

14 Investice do rozvoje vzdělávání 2. základní škola Škola Propojení Sedlčany uspěla před dvěma lety s žádostí o grant z prostředků evropských strukturálních fondů (ESF), na kterém participuje rozpočet České republiky s grantem ROZVOJ PROGRAMŮ PRO ŽÁKY (CZ.1.07/1.2.05/ ), který byl schválen se všemi tzv. klíčovými aktivitami, vytvářejícími jeho konkrétní obsah. V grantu bylo už od počátku kvůli větší šanci jeho získání počítáno s partnery. Je v něm tedy zapojeno dalších pět škol ze Středočeského kraje. Kromě 2. ZŠ Propojení Sedlčany to jsou Základní a Mateřská škola Nový Knín, Základní škola Příbram VIII Školní, Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice, Základní škola Jana Palacha Kutná Hora a Masarykova základní škola Dymokury. Celkový rozpočet grantu je 6, 972 mil. Kč. Prostředky slouží jednoduše řečeno na krytí klíčových aktivit. Nejdůležitější aktivita je rozvoj metod a výukových programů, které na jedné straně podporují žáky talentované, na druhé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména dyslektiky) a výchovnými potřebami. Setkávají se tak žáci z celého spektra základní školy, přičemž někteří žáci mají indikované zařazení do obou zdánlivě velmi vzdálených skupin. Potvrzuje se tedy, že dyslexie je vrozenou poruchou, která v průběhu školní docházky může odeznívat, vůbec nesouvisí s inteligencí žáka. Na všech školách jsou zřízeny podobně pracující skupiny, a to nejen na 1., ale také na 2. stupni. Tyto skupiny individuální péče buď v rozvrhu tříd (např. při hodině českého jazyka), nebo mimo něj pracují v malých skupinkách od 3 do 6 žáků. Děti mají čas si danou látku pořádně osvojit, talentovaní řeší podstatně náročnější úkoly než v běžné třídě. Celoroční práce je zakončena vzdělávacím pobytem pro žáky, který je nosnou náplní další klíčové aktivity. Při něm se setkávají všichni zapojení žáci z partnerských škol spolu se svými učiteli. Prvním rokem se uskutečnil studijní pobyt na Hrachově, letos na jaře v komfortních prostorách na Monínci. Nedílnou součástí pobytu jsou aktivity osobnostní a sociální výchovy. Využíváme profesionální sdružení Odyssea, jehož lektoři prokládají bloky hodin individuální péče oddychovými, sportovními a zážitkovými aktivitami, které mají zejména socializační charakter a také posilují vnitřní osobnostní rozvoj žáků a zvyšují jejich sebevědomí. Pro technické zabezpečení celého projektu, které tvoří třetí klíčovou aktivitu, jsou všechny partnerské školy z prostředků grantu vybaveny náležitou technikou a pomůckami. Kromě učebnic, pracovních listů či sešitů každá škola ve vybudované třídě pracuje se šesti žákovskými notebooky, interaktivní tabulí s řadou výukových programů zaměřených pro konkrétní studijní potřeby. Na 2. ZŠ Propojení pracují na 1. stupni dvě skupiny pod vedením paní učitelky Pavly Kinczerové, skupiny 2. stupně vede pan učitel Jiří Šibrava a paní učitelka Eva Jiráková. Další skupinu speciálně zaměřenou pro potřeby anglického jazyka, kterou navštěvují žáci ročníku, vede paní učitelka Diana Pinkasová. Další klíčová aktivita je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o společné vzdělávací semináře vždy pro metodické týmy učitelů zúčastněných škol a výměnu zkušeností. Součástí této aktivity je také výjezd zapojených pedagogů do zahraniční školy, která specifickým způsobem pracuje s integrovanými žáky. Kromě tří seminářů, které vedli učitelé nebo ředitelé zapojených škol, absolvovali zapojení učitelé semináře nebo workshopy zatím na tato témata Reedukace a kompenzace specifických poruch učení (lektor PaeDr. D. Jucovičová), Práce s interaktivní tabulí (ZŠ Lupáčova Praha, ing. Milan Hausner), Talentovaný a nadaný žák (PhDr. D. Marková), Vedení reedukačních skupin (PaeDr. Y. Heyrovská), Portfolionet a autoevaluace v jednotlivých školách (Heureka, M. Šrámek) a Problémový žák (Mgr. J. Sixta). Dále zapojení pedagogové poznávají metody a formy práce na dalších partnerských školách. V listopadu 2010 proběhne dvoudenní setkání s ukázkovými hodinami a seminářem na základní škole v Dymokurech. Na závěr je možná dobré zdůraznit, že veškeré náklady na vzdělávací pobyty žáků, vybavení a techniku, semináře a výjezdy, které žáky posunují dál a učitele profesně obohacují, jsou čerpány výhradně z prostředků tohoto grantu a rodiče ani školy nic neplatí. Je to dobré zejména nyní, když si v době nebohatých školských rozpočtů mohou zapojené školy, žáci a učitelé dovolit zajištění těchto nadstandardních aktivit. 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15 Investice do rozvoje vzdělávání - fotogalerie

16

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 04.11.2013

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Broumov Majetkové záležitosti

Město Broumov Majetkové záležitosti Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se určeno RM č. 8 k jednání dne 21.2. 2011 Předloženo RM dne 18.2.2011 MK 14.2.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více