Obsah: Strana (celkem 51) 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Strana (celkem 51) 2"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 /

2 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času Charakteristika střediska volného času Činnost střediska volného času Přehled žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných, využívajících služeb střediska volného času Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. dalších kontrolách neuvedených v bodě 8) Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr Informace, tabulky o činnosti Strana (celkem 51) 2

3 1. Základní údaje o středisku volného času Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO IZO Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: ředitelka SVČ: Bc. Hana Suková Pelantová tel.: zástupce: Miluše Havlová Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné 2. Charakteristika střediska volného času Středisko volného času Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav je středisko volného času, které má 5 odloučených pracovišť /2 z nich v jiných městech/, stará se o sportovní hřiště a provozuje 2 turistické základny. Středisko pracuje celoročně, jednotlivá zařízení jsou zájemcům volně přístupná. Činností střediska se spádově účastní zájemci z celého původního mladoboleslavského okresu, což je umožněno zejména detašovanými pracovišti v Mnichově Hradišti a v Benátkách nad Jizerou. Nabídka činností je určená všem věkovým skupinám od dětí předškolního věku až po seniory. Jednotlivá pracoviště se s ohledem na svoje prostorové a materiální podmínky výrazně profilují. Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy vývoje využití volného času, pružně reaguje na potřeby měst a veřejnosti a pravidelně dochází k její inovaci. Na trhu volného času se kromě tradičních oblastí prezentuje některými charakteristickými či výjimečnými aktivitami: - mezinárodní spolupráce - Zahrada s botanickou a minizoologickou expozicí - Ekocentrum - tvorba metodických materiálů pro environmentální výchovu na školách - možnost rekreačních pobytů na základnách v Máchově kraji a v CHKO Křivoklátsko - různé formy klubové činnosti - práce s marginálními a ohroženými skupinami dětí a mládeže - Informační centrum pro mládež - koordinace práce Dětského a mládežnického parlamentu - úspěšné divadelní soubory - aktivní skupina dobrovolníků z řad mládeže Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Strana (celkem 51) 3

4 Programy a projekty a) předložení projektů v rámci programů EU (ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP VK atd.); realizace projektů v rámci programů EU (OP RLZ, SROP atd.) V srpnu začala rekonstrukce objektů v Ekocentru a stavba nových učeben. Vše je financováno z IPRM (Investiční program rozvoje města) a z dotací města Mladá Boleslav. b) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT (Prevence sociálně patologických jevů atd.) c) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem Účelová neinvestiční dotace Středočeského Kraje pro podporu NS EVVO - využita na realizaci výukových programů v Ekocentru ,- Kč. d) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty Projekty podporované městem Mladá Boleslav jsou vyhlašované na kalendářní rok. Na rok 2013 jsme dostali finanční prostředky na tyto projekty: Tudy z nudy ,- Kč Týden Země ,- Kč Z fondu Zdravého města Mladé Boleslavi jsme obdrželi: Zeměfest 8 000,- Kč Objevujeme Boleslav zelenou a hravou ,- Kč Město Mnichovo Hradiště podpořilo naši činnost Podpora celoroční činnosti Mikuláš Město Benátky nad Jizerou podpořilo naši činnost Podpora celoroční činnosti ,- Kč ,- Kč ,- Kč Řídící a kontrolní činnost Činnost DDM se odehrává na 5 stálých pracovištích. Vychází z prostorových a materiálních podmínek jednotlivých pracovišť. Každé pracoviště má vedoucího a další pedagogické pracovníky. Dle potřeby se vytvářejí i pracovní týmy, které připravují jednorázové aktivity i dlouhodobé projekty. Rozdělení úkolů a kompetence v oblasti řízení DDM: Vedoucí provozní pracovníci: Zodpovídají za úkoly, které jsou dané pro jejich úsek, řídí příslušné pracovníky. Vedoucí jednotlivých pracovišť: Řídí příslušné externí i interní pedagogické pracovníky, zodpovídají za vytvoření vzdělávacího programu na svém pracovišti a za plnění všech vytyčených úkolů, zodpovídají za včasné dodávání podkladů pro propagační i ekonomické oddělení. Strana (celkem 51) 4

5 Zástupkyně ředitelky: Průběžně kontroluje realizaci vzdělávacího programu, má dohled nad začínajícími pracovníky, řeší celkově otázky externích pracovníků, zodpovídá za hospodárné fungování zájmových útvarů i za jejich výchovně vzdělávací obsah, zodpovídá za prázdninovou činnost. Nástroje řízení: - pravidelné porady s pedagogickými pracovníky - 1x měsíčně - konzultace - porada vedení - 1x týdně - porady na úrovni jednotlivých pracovišť - pohovory s pedagogy v rámci pracoviště - konzultace s externisty Porady pedagogických pracovníků probíhaly pravidelně v intervalu 1x za měsíc. Na poradách se koordinovala činnost všech pracovišť. Největší pozornost byla věnována přípravám příležitostných akcí a dostatečné propagaci. Konzultace probíhaly individuálně v případě potřeby. Snahou je alespoň 1x v měsíci uskutečnit konzultace na všech pracovištích. Pokud se však vyskytly nějaké problémy, řešily se průběžně. Největší četnost konzultací byla v tomto roce na pracovišti v Benátkách nad Jizerou. Porady vedení byly pravidelně každý týden a pravidelně také probíhala kontrola zadaných úkolů. Všichni členové vedení pracovali po celý rok svědomitě a hlavně spolehlivě a v rámci možností rychle. V září se uskutečnily porady na úrovni jednotlivých pracovišť s externími pedagogickými pracovníky. Práce s externisty je důležitou součástí celého řízení. Největší počet jich je v Pavilonu v Mladé Boleslavi. Naopak v Mnichově Hradišti je nejmenší zájem o pravidelnou činnost a tak vedení zájmových útvarů zvládly interní pedagogické pracovnice. Uvádění nových pedagogických pracovníků Uvádění nových pracovníků má na starosti zástupkyně ředitelky. V tomto školním roce nastoupila nová pracovnice do Benátek nad Jizerou. Postupně byla seznámena s vnitřními předpisy a směrnicemi a s provozem DDM. Hospitační činnost Hospitační činnost vedoucích pracovišť - vedoucí pracovišť prováděli hospitace osobně, ale v jejich kompetenci je také možnost pověření ostatních interních pedagogických pracovníků k této činnosti. Z hospitací jsou vedeny zápisy. Hospitační činnost zástupkyně ředitelky - zúčastnila se zahajovacích schůzek s externími pracovníky na pracovištích a v průběhu školního roku navštívila některé zájmové útvary. Největší pozornost byla v tomto směru věnována pracovišti v Benátkách nad Jizerou. Strana (celkem 51) 5

6 Organizační struktura střediska volného času a personální obsazení Struktura a personální obsazení VILA Ředitelka: Bc. Hana Suková Pelantová Zástupkyně ředitelky: Miluše Havlová Vedoucí keramického studia: Renata Bílková Pedagogická pracovnice: Dana Rychtrová Vedoucí propagačního oddělení: Vratislav Houštecký Ingrid Fabiánová Vedoucí ekonomického oddělení: Jitka Kolářová (ukončení PP ke ) Účetní: Eva Čančíková Ing. Iva Ďuranová (nástup ) Personální: Miroslava Dvořáková Referent majetkové správy: Simona Kučerová Vedoucí údržby a garážmistr: Bohuslav Machačík Uklízečka: Iveta Heřmanová Strana (celkem 51) 6

7 PAVILON Vedoucí pedagogického úseku: Vedoucí ICM: Skladnice, uklízečka: Alena Holíková Mgr. Hana Vidlařová Ivana Sakařová, DiS. Mgr. Lucie Kuráková Bc. Helena Mrákotová Jana Štolová ZAHRADA Vedoucí pedagogického úseku: Pedagogické pracovnice: Pracovnice v kavárně: Vedoucí provozního úseku: Zahradníci: Chovatelé: Uklízečka: Bc. Jan Cindr Mgr. Martina Kotlabová Jana Janků, DiS Helena Komárková Eva Peikrtová (ukončení PP ke ) Josef Sochor Marie Pecinová Gabriela Celnerová Tomáš Šimonek Markéta Fenclová Renata Kudrnová KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE V MNICHOVĚ HRADIŠTI Vedoucí KDM: Pedagogická pracovnice: Bc. Květoslava Exnerová Petra Pilbauerová KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE V BENÁTKÁCH n/j Vedoucí KDM: Pedagogická pracovnice: Pokladní: Zuzana Havelková Jaroslava Mincbergerová Helena Mansfeldová Vymezení hlavní a doplňkové činnosti střediska volného času Je dáno zřizovací listinou. V rámci doplňkové činnosti provozujeme koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Tuto činnost provozujeme v kavárně u Zahrady, v ICM a v klubech při spontánních činnostech v Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti. Strana (celkem 51) 7

8 Materiálně technické podmínky Činnost DDM byla realizována na těchto pracovištích: Mladá Boleslav: VILA - Husova 201 /vedení DDM, ekonomické oddělení, propagace, keramické studio, údržba/ Budova je majetkem Středočeského kraje. PAVILON - Purkyňova ul. 224 /modeláři, sport, tanec, společenské aktivity, divadlo, internet, výpočetní technika, ICM/ Objekt i přilehlé hřiště je majetkem města Mladá Boleslav. ZAHRADA - Jaselská ul.1119 /botanické skleníky, chovatelství, výukové programy pro školy, přírodovědné projekty, Ekocentrum/ Objekt je majetkem města Mladá Boleslav. Odloučená pracoviště: KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE v Mnichově Hradišti - Mírová ulice 69 Objekt je majetkem města Mnichovo Hradiště. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE v Benátkách nad Jizerou - Pražská ulice 227 Objekt je majetkem města Benátky nad Jizerou. LODĚNICE v Bakově nad Jizerou - Rybní Důl Objekt je majetkem SRPD při DDM a pozemek je majetkem Středočeského kraje. K prázdninové činnosti a víkendovým pobytům slouží: BEZDĚDICE /základna s celoročním provozem/ Objekt je majetkem Středočeského kraje. LHOTKA /letní táborová základna/ Základna je majetkem DDM. Všechny objekty jsou průběžně v rámci možností udržovány. Objekty KÚ Středočeského kraje VILA Ve Vile sídlí vedení, ekonomický úsek, propagace a keramické studio. Keramické studio je vybavené dvěma keramickými dílnami, které jsou určené pro modelování, tvorbu keramiky a glazování vypálených keramických výrobků. Obě dílny jsou vybavené keramickými pecemi a v jedné z dílen je také keramický kruh na točení výrobků. Dále se zde nachází dětská herna, která je využívána dopoledne při programech pro školy, kde mají děti, které zrovna nemodelují, s učitelkou individuální program. V půdních prostorách se nachází spisovna a dvě učebny. V jedné se pravidelně scházejí hudební kroužky a šachisti. Druhý prostor je trochu netradiční a slouží více k pořádání příležitostných aktivit, výstav, kurzů apod. Strana (celkem 51) 8

9 Máme také vybavené specializované pracoviště propagace, kde je kromě počítačů důležitou součástí vybavení kopírka, která dokáže tisknout propagační materiály na profesionální úrovni. Součástí areálu u Vily je též dílna údržby, která je vybavena základním nářadím a stroji potřebnými k údržbě objektů a přilehlých prostranství. BEZDĚDICE Základna je dobře vybavená. Ve zděné budově jsou v přízemí dvě prostorné ložnice, které lze v případě nepříznivého počasí využívat s dětmi i k herním činnostem. V patře jsou pak dvě menší ložnice pro personál, kuchyň a jídelna. V nevyhovujícím stavu jsou však okna, která potřebují výměnu. Na pozemku stojí 12 chatek pro ubytování a jedna klubovna. Všechny tyto venkovní stavby pomalu dosluhují, přestože se snažíme je udržovat. Došlo k odkoupení pozemků pod těmito chatkami a tím jsou pozemky v celém areálu ve vlastnictví Krajského úřadu Středočeského kraje. Plánujeme úpravy venkovních prostor a hřiště. LODĚNICE Objekt loděnice je v majetku Sdružení a přátel domu dětí. Stojí na pozemku Krajského úřadu Středočeského kraje. V objektu je klubovna pro činnost s dětmi a loděnice, ve které je sklad vodáckého materiálu. Klubovna je nově opravena a dovybavena. Celý areál je oplocen a tak je zamezeno volnému přístupu veřejnosti a ničení majetku. Objekty Města Mladá Boleslav ZAHRADA V Zahradě jsou k dispozici botanické skleníky, učebna a kavárna. Spolupracujeme se Záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata v Pátku u Poděbrad, jsme sběrným místem pro zraněná, volně žijící zvířata. Pedagogové připravují v rámci Ekocentra programy environmentální výchovy, přírodovědné programy, osvětové akce menšího i většího rozsahu, poradenství, projekty pro školy. Objekt je majetkem města Mladá Boleslav. Velmi intenzivně je využívána učebna ekologické výchovy, a to jak k činnosti zájmových útvarů a klubů, tak k výuce ekologických programů pro školy i k nejrůznějším akcím pro širokou veřejnost. Důležitým a často využívaným pomocníkem při výuce je dataprojektor a promítací plátno. Učebna poskytuje i malou kuchyňku, kde se mohou návštěvníci občerstvit. K dispozici je také přírodovědná a ekologická knihovna, kterou využívají jak interní, tak externí pracovníci a je nabízena i pedagogům. Dolní učebna je používána spíše pro programy, kde se pracuje s různými materiály (sušiny, chvojí, vosk, tavné pistole apod.) Je vhodná pouze pro menší skupinky cca do 18 dětí. Některé výukové programy probíhají mimo tento areál. Prostřední skleník byl upravený na víceúčelový prostor sloužící pro ekologickou výchovu jako herna, učebna, výstavní nebo přednášková síň a je hojně využíván. Jako vstupní prostor do areálu Zahrady slouží kavárna. Tady dostávají návštěvníci potřebné informace a mohou využít nabídky drobného občerstvení. I v tomto prostoru se nacházejí terária se zvířaty. Strana (celkem 51) 9

10 V srpnu 2013 začala rekonstrukce objektu pro provozní pracovníky a stavba nových učeben a kavárny. Tyto stavební práce budou financovány z IPRM a z rozpočtu města Mladá Boleslav. V průběhu příštího školního roku by měly být stavební práce dokončeny. PAVILON Nejvíce využívaný prostor na Pavilonu pro zájmové útvary je velký sál, kde se soustředí taneční a divadelní soubory. Problém činí nedostatečné větrání. Součástí velkého sálu je ozvučovací kabina s kvalitním technickým zázemím. Pohybové kroužky mají k dispozici malou tělocvičnu se zrcadly, která je plně obsazená a vytížená. Kroužky mají k dispozici dvě šatny. V přízemí budovy je velmi dobře vybavené zázemí Informačního centra pro mládež, které má k dispozici počítačovou učebnu a vedle ní hernu s občerstvením. V herně můžou návštěvníci využívat deskové hry, biliár a Xbox. Nachází se zde také dílna pro modeláře a televizní studio s kvalitním technickým vybavením pro tvorbu krátkých filmů. Od roku 2010, kdy byly k budově Pavilonu přistavěny šatny pro hokejbalisty, došlo k narušení izolace budovy a zatéká do modelářské dílny a do prostor ICM, které jsou vybavené počítači. O nápravě jsme jednali jak se stavební firmou, tak s investorem. V srpnu nechalo město přistavět na šatny střechu a voda by měla odtékat od budovy Pavilonu. Uvidíme, jestli se tím problém vyřeší. Od 1.června 2013 se o venkovní areál, který je přístupný široké veřejnosti, začala starat Městská společnost sportovní a rekreační areály. Prostory by měly začít být střežené kamerami a plánují se úpravy některých hřišť. My zde během školního roku pořádáme několik příležitostných organizovaných akcí. Objekt v Mnichově Hradišti KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Klub se nachází v budově bývalé mateřské školy. Vnitřními úpravami dispozic se nám podařilo vytvořit prostory, které vyhovují nejnavštěvovanějším aktivitám klubu, což je spontánní činnost. Umístěno je tu několik stolů, gaučů, vybaveny jsou počítači s připojením na internet, zakoupil se X-box. Přibyly i dvě klece s morčetem a zakrslým králíkem. Děti si s nimi mohou nejen hrát, ale také se o ně starají. Díky úpravám vznikla výtvarná učebna v klidnější části objektu. V další místnosti je keramická dílna. Během školního roku nedošlo k žádným větším opravám objektu. Řešili jsme pouze drobnou údržbu, kterou si zajišťují naši pracovníci i pracovníci města. Na větší údržbu nejsou finanční prostředky. Objekt v Benátkách nad Jizerou KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Již od roku 2007 provozuje KDM svou činnost v zrekonstruovaných prostorách bývalé staré pošty. Veškeré prostory nabízejí dobré zázemí pro všechny oblasti naší činnosti. Objekt má DDM Mladá Boleslav v pronájmu od města Benátky nad Jizerou. Veškeré prostory se snažíme co nejvíce a nejefektivněji využívat pro ZÚ, spontánní činnost a jednorázové akce. V přízemí budovy je kuchyňka, Strana (celkem 51) 10

11 klubovna, kancelář, výtvarná dílna, šatničky, toalety a koupelna. V patře se nachází sál, keramická dílna a toalety. Keramická dílna na začátku školní roku prošla lehkými úpravami - přestěhování nábytku, pořízení nových polic. Podkrovní prostory slouží jako sklad a úložiště kostýmů. Ve sklepení se nachází místnost se stolem na stolní tenis, šatní prostory a toaleta, zbylé dvě místnosti využíváme ke konání výstav. Všechny prostory KDM jsou adekvátně vybaveny vzhledem k způsobu využití. Spotřební materiál je průběžně dokupován dle aktuální potřeby. V letošním roce nám opět vyšla vstříc 2. ZŠ a zdarma poskytla možnost využít vestibul své budovy k činnosti ZÚ Stolní tenis, který bychom jinak nemohli otevřít. Během vánočních prázdnin v KDM byly nově vymalovány keramická dílna, sál, a chodba. Doplňková činnost SVČ Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej / CITY kavárna u Zahrady / cca ,25 Doplňkovou činnost využíváme při provozu jednotlivých klubů pro rodiče, děti a mládež. Je vítaným doplňkem návštěvníků Zahrady i ICM. 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována každý všední den v odpoledních hodinách zpravidla od hod. do hod. Na vedení kroužků se ve velké míře podílejí externí pracovníci. Někteří pracují v DDM i několik desítek let a většina z nich je velmi aktivní. S dětmi se účastní soutěží, víkendových pobytů a festivalů, zároveň akce ve spolupráci s námi pořádají. Činnost zájmových útvarů byla zahájena a byla ukončena Z nabízených kroužků se nepodařilo otevřít: Mladá Boleslav: Literární, EKO klub Benátky nad Jizerou: Aerobik, Textílek, Šikulky, klub Klubko, klub OK Mnichovo Hradiště: Holčičák, Logopedie Během školního roku jsme v Mnichově Hradišti otevřeli kroužek Notička pro předškoláky. Naplnili a otevřeli jsme většinu nabízených zájmových útvarů. Menší zájem oproti loňskému roku se ukázal v Benátkách nad Jizerou. Strana (celkem 51) 11

12 Na Zahradě je již kapacita prostor plně vyčerpána a ani v případě většího zájmu ze strany dětí a rodičů nejsme schopni zajistit větší počet kroužků. V posledních letech se nedaří získávat nové externí spolupracovníky, zaznamenáváme jejich úbytek. Většinu kroužků vedou interní pedagogové. Celkově navštěvuje nabízené zájmové útvary již několik let přibližně stejný počet zájemců. Přehled pravidelné zájmové činnosti - kapitola 10 této zprávy, tabulka - I. Pravidelná zájmová činnost Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Nejvíce reprezentantů vyrůstá v Pavilonu DDM. Nejaktivnějšími zájmovými útvary jsou Rybáři, taneční kroužky, loutkářské soubory Kašpárek a Jitřenka. Na soutěžích byli vidět také roztleskávačky a plastikoví modeláři. ZÚ Rybáři Závody LRU Jizera Mladá Boleslav kategorie začátečník 3. místo David Mišlan Středočeská juniorka Nymburk - podzimní kolo 8. místo Jan Šimáček - celkově v celoročním hodnocení 3. místo 10. místo David Šubrt - celkově v celoročním hodnocení 13. místo 14. místo Matěj Fanta - celkově v celoročním hodnocení 14. místo Novoroční halové závody v RT Sedlčany 2. místo Matěj Fanta 11. místo Jan Šimáček 12. místo David Šubrt Středočeská juniorka v LRU - jarní kolo - Sázavský Ostrov 1. místo David Šubrt 7. místo Matěj Fanta 8. místo Jan Šimáček okresní kolo Zlaté udice Mladá Boleslav 1. místo Anna Koucká / žákyně / 2. místo Veronika Konopková / žákyně / 1. místo Jan Ševců / junioři / 2. místo Jan Šimáček / žáci / 3. místo David Šubrt 5. místo Matěj Fanta 6. místo Matěj Mach 8. místo Štěpán Švejda 9. místo Jan Svoboda 10. místo Eduard Suchý 12. místo Jakub Zejbrlich 14. místo Jan Kapal 15. místo Kryštof Kostroun 18. místo Marek Matuna 19. místo Lukáš Jirák Strana (celkem 51) 12

13 krajské kolo Zlaté udice Nové Strašecí 3. místo Jan Šimáček / jednotlivci / 4. místo Anna Koucká / žákyně / 4. místo Jan Ševců / junioři / 7. místo Matěj Fanta / žáci / 12. místo Ondřej Smýkal / žáci / 2. místo družstvo soutěž v RT - Zaječov 12. místo Matěj Fanta 6. místo Jan Ševců 9. místo Jan Šimáček 14. místo David Šubrt ZÚ Roztleskávačky účast na soutěži Boleslavsko hledá talent - základní kolo náborová vystoupení na 4. ZŠ vystoupení na akci Vyhlášení ME a MČR a autocrosu - Jičín vystoupení na akci Pojizerský pohár - DK Mladá Boleslav vystoupení na akci Narozeniny OC Olympia Mladá Boleslav náborová vystoupení na 4. ZŠ Mladá Boleslav soutěž Czech Spirit Cheer Cup Praha 1. místo Denisa Rybová a Lenka Šťastná 4. místo družstvo v kat. Group Cheer 8. místo družstvo v kat. Show Dance místo družstvo v kat. Senior Hip hop soutěž Liberec Cheer Cup místo Denisa Rybová a Lenka Šťastná + zlatý pohár v soutěži Double Cup místo družstvo v kat. Group Cheer vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne vystoupení na akci Reprezentační ples města Mladá Boleslav soutěž O cenu starostky města Česká Lípa 1. místo kategorie junioři 1. místo kategorie mládež Zvláštní ocenění starostky města Mistrovství ČR v Cheerleadingu - Praha 7. místo Petra Janečková, Jana Vainarová 8. místo Lenka Šťastná, Tereza Blažejová 17. místo Michaela Holková, Denisa Bašusová 18. místo Zuzana Hájková, Lucie Kamešová soutěž Liberec Cheer Cup místo Petra Janečková, Jana Vainarová 5. místo Michaela Holková, Denisa Bašusová 5. místo Lenka Šťastná, Tereza Blažejová Strana (celkem 51) 13

14 ZÚ Plastikoví modeláři Velká cena Mladé Boleslavi a 5. ročník CMK ligy 4. místo Petr Škořepa 5. místo Gabriela Škořepová Moderní tanec I. - Kids c-lock 7even vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne soutěž O cenu starostky města Česká Lípa vystoupení na Otvírání parku Výstaviště OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 2. místo KK Středočeský taneční pohár - Příbram vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav Moderní tanec II. + III. - Dance c-lock 7even vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne soutěž O cenu starostky města Česká Lípa 3. místo v kat. street dance junior vystoupení na Otvírání parku Výstaviště OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 1. místo KK Středočeský taneční pohár - Příbram vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav Klub RVDance soutěž O cenu starostky města Česká Lípa vystoupení na Otvírání parku Výstaviště KK Středočeský taneční pohár - Příbram OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 1. místo soutěž Ráj na zemi - Sadská KK Středočeský taneční pohár - Příbram vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav Taneční aerobik vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne soutěž O cenu starostky města Česká Lípa 1. místo vystoupení na Otvírání parku Výstaviště OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 3. místo Strana (celkem 51) 14

15 vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav vystoupení na Slavnostním předávání olympiád ZÚ Fitness dance OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou Divadelní soubor Jitřenka Představení pro veřejnost: Základní kolo soutěže Boleslavsko hledá talent MB Vodník a duše MB Čtyři pohádky o jednom drakovi Libáň Šnofonius a Mordulína derniéra MB Čtyři pohádky o jednom drakovi MB Hrášková komedie premiéra MB Hrášková komedie Praha Divadlo K. Hackera Skákavá princezna MB Hrášková komedie Dobrovice divadlo Čtyři pohádky o jednom drakovi Valečov amfiteátr Pyramus a Thisbé Valečov amfiteátr Kabaret MB Představení pro školy: Šnofonius a Mordulína MB Čtyři pohádky o jednom drakovi 2x MB Hrášková komedie MB Hrášková komedie MB Celkem jsme se zúčastnili šesti festivalů či přehlídek, odehráli jsme 16 představení (11 pro veřejnost a 5 pro školy) pro 978 diváků. Divadelní soubor Kašpárek Představení pro veřejnost: Základní kolo soutěže Boleslavsko hledá talent MB Strašidlo Bumbác, Tři sněhuláci Louny Loutkové divadlo Tři sněhuláci premiéra MB Čtyři pohádky o jednom drakovi - Vánoční posezení MB Tři sněhuláci, Strašidlo Bumbác Praha Divadlo K. Hackera Tři sněhuláci Praha Říše loutek Čtyři pohádky o jednom drakovi Valečov amfiteátr Strašidlo Bumbác, Tři sněhuláci Dobrovice divadlo Strana (celkem 51) 15

16 Představení pro školy: Strašidlo Bumbác 2x MB Tři sněhuláci 2x MB Tři sněhuláci 2x MB Tři sněhuláci MB Celkem jsme se zúčastnili šesti festivalů či přehlídek, odehráli jsme 14 představení (7 pro veřejnost a 7 pro školy) pro 969 diváků. Příležitostná zájmová činnost Škála nabízených příležitostných aktivit je velmi široká a tak mají možnost vybrat si účastníci všech věkových kategorií z různých oborů činností. Na velké rodinné akce se nám podařilo získat dostatek finančních prostředků nejen z grantů, ale také díky finanční podpoře příslušných městských úřadů a nemalé částky jsme získali formou sponzorských darů. Dokázali jsme proto zorganizovat opravdu kvalitní a zajímavé akce. Ve větší míře jsme spolupracovali na akcích organizovaných městem Mladá Boleslav - Čarodějnice na Krásné louce, Metalové sympozium, slavnostní otevření parku Na Výstavišti. PAVILON Tady jsme se zaměřili na organizaci tradičních osvědčených akcí, které vycházejí z nejdůležitějších českých lidových tradic a často připadají na jednotlivé měsíce v roce. Zaměření takových akcí je ustálené, vychází z českých zvyků a obyčejů. V akcích nově zaváděných či inovovaných pro děti a mládež se snažíme zaujmout nejen malé děti s rodiči, ale též teenagery. Akce nové či inovované: Hudebně tvůrčí programy Jako odezva zdařilého letního hudebního příměstského tábora vznikly v tomto roce nepravidelné hudebně tvůrčí programy. V tomto školním roce se uskutečnilo 11 dvouhodinových programů pod vedením lektorů Jakuba Jirků a Michala Milka. S programy souvisel i hudební víkend v Bezdědicích, s dětmi jsme taktéž poprvé vystoupili na veřejné soutěži v Sadské u Nymburka. Zahrát rodičům i veřejnosti jsme měli možnost i při akci Léto dětem. Léto dětem Jednalo se o netradiční akci ke Dni dětí, kdy jsme spojili hudebně tvůrčí programy pro veřejnost s promítáním filmů v našem letním minikině. Strana (celkem 51) 16

17 Masopust jde městem oslavit 60. let DDM Tradiční akce Masopust byla v tomto roce spojená s oslavou výročí 60. let Domu dětí a mládeže. Nejvyšší návštěvnost za osm let konání akce, pohodové vyznění celé akce a snaha oživit lidové zvyky a obyčeje na půdě města si žádá i v příštím roce opět zapojení celého Domu dětí a mládeže včetně dětí ze ZÚ. ZAHRADA Mezi oblíbenou a pravidelnou příležitostnou zájmovou činnost v Zahradě už neodmyslitelně patří Noci v Zahradě, které nabízejí pestrý podvečerní a večerní program a přenocování ve spacáku uvnitř Zahrady. Další tradiční akcí, která probíhá jednou měsíčně, je Pětilístek. Vznikl pro předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče či prarodiče v návaznosti na Klub Šneček. Jde o zábavný, ale i naučný podvečer u nás v Zahradě s pěti různými činnostmi točícími se kolem daného přírodovědného tématu. V září jsme navázali na loňský Týden Země podvečerní akcí Na kole po městě - Jak dál?. Besedu vedl Honza Cindr a účastníci se zde seznámili s novou živou cyklomapou Mladé Boleslavi a otevřeli Strana (celkem 51) 17

18 diskusi nad požadavky a konkrétními návrhy opatření k rychlému zlepšení podmínek pro cyklisty v našem městě. Diskuse se zúčastnili i zástupci magistrátu. Celá akce proběhla ve Vzdělávacím centru na Karmeli. V listopadu se uskutečnil po loňské dobré zkušenosti Týden pro zooterapii, který jsme připravili ve spolupráci s Nezávislým chovatelským klubem. Po celý týden probíhala ve skleníku výstava fotografií z návštěvní služby zooterapeutických týmů z různých cílových zařízení z celé republiky. Po celý týden chodili do kroužků dobrovolníci Klaudiánovy nemocnice se svými zvířecími kamarády a povídali dětem o zooterapii. Vyvrcholením celého týdne bylo sobotní Zážitkové odpoledne se zvířátky zakončené pohádkou se živými zvířaty a nedělní výstava koček. Pro velký úspěch jsme Zážitkové odpoledne se zvířátky zopakovali ještě jednou v únoru. Letošní novinkou byla akce Udělejme si doma staročeské Vánoce, kterou jsme chtěli lidem přiblížit předvánoční atmosféru starých časů, oprášili jsme staré lidové tradice a zvyky, zpívali koledy a vyráběli vánočního ježka či svíčku ze včelího vosku. Akce se velmi vydařila a předčila naše očekávání. V minulých letech jsme veřejnosti v lednu nabízeli večerní akci Noční život v Zahradě, při níž si mohli s námi projít minizoo potmě. Abychom oživili tuto noční procházku, zvolili jsme letos jako její téma sovy a akci jsme nazvali Soví budíček. Při 90ti minutové večerní prohlídce jsme návštěvníkům představili kromě ostatních zvířat i všechny naše sovy zblízka a připravili drobné soví aktivity pro děti. Ve dnech jsme pořádali ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze výstavu velkoformátových fotografií Voda k letošnímu mezinárodnímu roku vodní spolupráce. Krásné fotografie si návštěvníci mohli prohlédnout v našem prostředním skleníku. Letos jsme se také opět zapojili do velkého celostátního filmového projektu, který probíhá v ČR již několik let pod záštitou společnosti Člověk v tísni. Tento festival se jmenuje JEDEN SVĚT a naše Ekocentrum mělo letos již počtvrté tu čest hostit jeho environmentální část ve spolupráci s občanským sdružením Téma dne. Díky tomu se u nás v Zahradě po dva večery promítaly snímky s ekologickou tématikou - snímek Na sever od slunce, věnovaný soužití člověka s vodou a přírodou a radosti ze života mimo civilizaci, druhý film Ztracené řeky, pátrající po příčinách vymizení potoků a řek v dosahu velkých metropolí. Příjemně nás překvapila hojná návštěvnost. Naší největší akcí byl stejně jako v předešlých letech festival pod širým nebem Zeměfest. Byla to sobotní celoodpolední akce pro celou rodinu, která proběhla s podporou Statutárního města Mladá Boleslav. Oproti předcházejícím ročníkům jsme letos zvolili jiné místo konání akce - a to Krásnou louku u Jizery, kterou jsme vzhledem k letošnímu tématu shledali vhodnější. Strana (celkem 51) 18

19 VILA Letošní nabídku řemeslných technik jsme rozšířili o šperky technikou mokrého plstění a další zajímavé techniky. Podstatně jsme rozšířili nabídku výroby šperků z polymerových hmot, o které byl letos velký zájem. Před vánoci jsme zopakovali akci s názvem Vila plná řemesel, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si různé techniky nebo nakoupit již hotové výrobky. Součástí byla letos i výstava Tvůrčí inspirace. V návaznosti na to jsme zopakovali na jaře akci Fantazie v šatníku a Den pro sebe. Akcí Isarafest jsme zakončili školní rok ve spolupráci s Centrem 83. Měli jsme připravené tvořivé dílničky, kde jsme využili nové techniky - přístroje gizmo a také výrobu šperků z moosgummi. MNICHOVO HRADIŠTĚ V letošním roce jsme se zaměřili převážně na větší akce pro veřejnost jako Den otevřených dveří, Maškarní bál, Westernový den a Den dětí. V rámci těchto akcí jsme spolupracovali s místními spolky, jako Sbor dobrovolných hasičů, rybářský svaz, skauti, místní ochotníci a Spokojený domov. Velmi si ceníme narůstající spolupráce s městem Mnichovo Hradiště, které si u nás objednalo organizaci Mikuláše pro občany a celou akci zafinancovalo. Nabízeli jsme keramické či výtvarné dílny pro veřejnost, ale zájem o ně nebyl tak velký, jak jsme očekávali. Velký úspěch zažívají přespání v Klubu a staronově diskotéka. Pobytové akce BENÁTKY Ve školním roce 2012/2013 jsme nabízeli pestrou nabídku příležitostných akcí pro děti i dospělé. Pozitivní ohlas byl na všechny velké akce pořádané na Loděnici nebo na zámeckém nádvoří. Mezi nejnavštěvovanější akce již tradičně patří Pálení čarodějnic, Halloween či Dětský den. Na organizaci mnohých akcí jsme spolupracovali s Klubem Loděnice a městem Benátky nad Jizerou. Přehled příležitostné zájmové činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - II. Příležitostná zájmová činnost Pobytové akce nabízejí všechna pracoviště. Většinu jich plánujeme na naší táborové základně v Bezdědicích. Probíhají však i jinde, i v objektech jiných organizací. O jarních prázdninách jsme uspořádali jeden pobyt na horách a jeden v Bezdědicích. Některé akce jsou určené přímo pro jednotlivé zájmové útvary a navazují na jejich pravidelnou činnost. Pracovníci Ekocentra letos uspořádali 4 pobytové akce se zaměřením na ekologickou výchovu pro třídní kolektivy. Tyto aktivity jsou poměrně žádané, ale není v silách pedagogů zvládnout při plnění dalších povinností větší množství těchto pobytů. Přehled pobytových akcí: kapitola 10 této zprávy, tabulka - III. Pobytové akce Strana (celkem 51) 19

20 Prázdninová činnost Během školního roku se uskutečnil Tábor mladých matematiků na táborové základně v Bezdědicích. O letních prázdninách jsme uspořádali 19 táborů pro děti a mládež a jeden rekreační pobyt pro rodiny s dětmi. Většina táborů se uskutečnila na naší táborové základně v Bezdědicích nebo na loděnici v Bakově nad Jizerou, kde byly 3 příměstské tábory. Tradičně jsme připravili také 2 pobyty na základně ve Lhotce - Ostrovci. Zájem byl i o příměstský tábor v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi. S obsazováním letních táborů nenastaly žádné problémy. Na všech táborech byl připraven kvalitní výchovně vzdělávací program a díky teplému a slunečnému létu se ho dařilo plnit na 100%. Přehled prázdninové činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - IV. Prázdninová činnost Další činnosti zájmového vzdělávání Mezi další činnosti řadíme organizaci bazarů s dětským zbožím, secondhandy pro mládež a oslavy svátků a narozenin dětí a mládeže. Přehled dalších činností zájmového vzdělávání: kapitola 10 této zprávy, tabulka - V. Další činnosti zájmového vzdělávání Osvětová a informační činnost Uskutečnila se v různých formách na všech našich pracovištích s výjimkou Benátek nad Jizerou. V letošním školním roce Zahrada hostila čtyři větší výstavy, a to dvakrát výstavu koček, kterou zde pořádal Nezávislý chovatelský klub, v květnu výstavu kaktusů ve spolupráci se Svazem kaktusářů a březnovou výstavu velkoformátových fotografií k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce s názvem Voda. Reagovali jsme také na aktuální dění a ve spolupráci s Nezávislým chovatelským klubem jsme uspořádali veřejnou sbírku materiální pomoci pro mělnické obyvatele postižené povodněmi, které začátkem června postihly některé oblasti v Čechách. Informační centrum pro mládež pokračovalo ve svých tradičních aktivitách. Jako každoročně i letos začátkem školního roku proběhl program pro školy - Exkurze v ICM. Již třetím rokem jsme se podíleli na besedách filmového festivalu Jeden svět, kde jsme žáky základních škol seznámili s problematikou Afganistánu, mezigeneračních problémů a s činností Pedagogicko-psychologických center. Novinkou byly dvě přednášky na téma Islám a ženy a Buddhismus - cesta středu. Zařazením těchto přednášek jsme chtěli rozšířit a zpestřit nabídku osvětové a informační činnosti. Každou z přednášek navštívilo zhruba dvanáct účastníků, což není účast, na kterou jsme zvyklí z cyklu cestovatelských přednášek Mezi světy. Je jasné, že některá témata osloví pouze menší počet zájemců. Také členové Městského parlamentu dětí a mládeže přispívají svými aktivitami k osvětě. Většina se jich zapojila do celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin - Ruku na to! Mladí v rámci projektu připravili program pro mladoboleslavský Domov seniorů a ústav sociální péče Centrum 83. Celou akci završili nedělním úklidem parku, ve kterém tráví volný čas místní mládež. V dubnu se konal devátý ročník vzpomínkové akce Latinská babička, kterou MPDMMB každoročně organizuje. I letos připravili členové skvělý kulturní program s hudebním vystoupením a dramatickou scénkou. Školní rok uzavřela mládež svou účastí na fóru Zdravého města Mladá Boleslav, kde se již podruhé společně s dospělými mohla podílet na tvorbě návrhů a změn v našem městě a veřejně tak projevit svůj názor. Strana (celkem 51) 20

21 Úspěšně také pokračoval dobrovolnický program. Vytvořila se stabilní dobrovolnická základna, která je schopná pomáhat a připravovat akce. Hlavní náplní jejich činnosti byla pomoc na akcích pro rodiče s dětmi. Pomáhali na PC kurzu pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami z Centra 83 a s programem pro školy Černá kavárna, který se koná ve spolupráci s TyfloCentrem Mladá Boleslav. Dobrovolníci získali nové poznatky z oblastí pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (práce s nevidomými) a zkušenosti s prací s dětmi, dospělými a handicapovanými. Ve Vile jsme uskutečnili předvánoční výstavu s názvem Tvůrčí inspirace a v jarních měsících pak výstavu spojenou s Dnem pro sebe. Návštěvníci si tu mohli nakoupit drobné dárky pro maminky ke Dni matek. Zároveň se zde mohli dozvědět i něco více o přírodních materiálech a jejich zpracování. V Mnichově Hradišti jsme spolupracovali na vánoční výstavě s místní ZUŠ. Přehled osvětové a informační činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - VI. Osvětová a informační činnost Organizace soutěží a přehlídek Tato činnost představuje zejména práci s talentovanými dětmi a mládeží. V přehledu jsou uvedeny soutěže a přehlídky různých vyhlašovatelů i přehlídky, které organizuje náš DDM. V letošním roce jsme organizovali tyto olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT: Matematické olympiády Z5 - Z9, Zeměpisnou olympiádu A, B, C, D; Pythagoriády ročník, Matematického klokana, Olympiády v českém, německém a anglickém jazyce pro SŠ, Dějepisnou olympiádu pro ZŠ. Chemickou olympiádu nově organizuje Gymnázium Dr. J. Pekaře. Všechny olympiády i v tomto roce proběhly bez větších komplikací. Počet účastníků v okresních kolech olympiád je každoročně přibližně stejný (kolem 4000 žáků ZŠ a SŠ), letos 4 461, v minulém roce žáků. V našem okrese funguje zatím struktura olympiád a soutěží po organizační stránce celkem dobře díky ochotě stále stejných učitelů dělat pro děti něco navíc. Oficiální vyhlášení olympiád a soutěží proběhlo v DDM , účastnili se ho vítězové i jejich rodiče. Vyhlášení má vždy příjemnou atmosféru a dotváří jakousi symbolickou tečku za těmi soutěžemi, které nemohly být vyhodnoceny v den konání. Děti obdržely i v tomto roce knižní poukázky a pěkné diplomy z našeho propagačního oddělení. Externí i interní pedagogičtí pracovníci Pavilonu jsou velice aktivní. Zúčastnili se s dětmi soutěží, přehlídek, festivalů, vystupovali na veřejnosti a jejich prezentace na veřejnosti byla na vysoké úrovni. Velký úspěch zaznamenaly roztleskávačky na celorepublikových soutěžích, na kterých získaly první místa. Divadelní soubory získaly vysoké ocenění na loutkářské přehlídce v Praze. Ve sportovní hale v Benátkách nad Jizerou jsme zorganizovali oblastní kolo krajské soutěže Středočeský taneční pohár. Ujali jsme se organizování oblastních a okresních kol soutěží v deskových hrách. Přehled o práci s talenty: kapitola 10 této zprávy, tabulka - VII. Práce s talenty Odborná, metodická činnost Tuto činnost nabízíme zejména školám. V Informačním centru pro mládež ale najdou potřebnou pomoc také jednotlivci. Divadelní soubory hrají představení pro školy průměrně dvakrát do měsíce. Z řad diváků vzešlo několik zájemců o vstup do souboru. Členové Městského parlamentu dětí a mládeže se aktivně zúčastnili školení lektorů organizace Nenech sebou zametat, aby dál šířili osvětu před kyberšikanou a šikanou přednáškami na mladoboleslavských základních školách. V prosinci zorganizovali Čertovskou besídku v MŠ Pampeliška. Strana (celkem 51) 21

22 Zájem byl o zážitkový program Černá kavárna, který pořádáme ve spolupráci s TyfloCentrem v Mladé Boleslavi. V tomto roce probíhaly v ICM také konzultace dle individuální dohody se zájemcem. Příprava byla vedena v rámci otevírací doby ICM. Jednalo se o konzultace jedné absolventské práce Vyšší zdravotnické školy, především se opravovalo formátování a stylistická forma práce. Dalším klientům jsme pomáhali při psaní referátů - hledání informací na webových stránkách, kopírování a stylistické úpravy textů. Seminární práce byly především z oblasti zeměpisu, literatury a biologie. Zahrada fungovala jako středisko ekologické výchovy s názvem Ekocentrum Zahrada. Na Zahradě byl stálý zájem ze stran škol o programy environmentální výchovy, a to o programy probíhající přímo v Zahradě, ale i o terénní programy mimo náš areál. Využívali jsme především park Štěpánka a Radouč. V těchto programech byly děti seznámeny s vlivem rozvoje lidské civilizace na život živočichů ve volné přírodě. Snažili jsme se alespoň zčásti ovlivnit životní styl a hodnotovou orientaci žáků. V rámci Týdne Země jsme uspořádali pětiměsíční projekt pro mateřské školy, školní družiny a třídy 1. stupně ZŠ s názvem Velká hra o ceny. Hra měla za cíl motivovat školy a školky, aby co nejvíce času trávily s dětmi v přírodě nebo s přírodou, a byla rozdělena do 4 etap: Příroda - nejbohatší hřiště, Naši živí sousedé, Divočina na zahradě a Pozor, rostu. Každá etapa byla zahájena informativní a inspirativní přednáškou k tématu dané etapy. Každá přednáška byla určená nejen pro pedagogy zapojených škol, ale i pro širokou veřejnost. Ke každé etapě zapojené školy dostaly bohaté metodické materiály. Keramické studio nabídlo velké množství programů připravených na míru pro mateřské, základní i střední školy nejen v Mladé Boleslavi, ale i ve vzdálenějších lokalitách. V letošním roce jsme opět spolupracovali s místní mateřskou školou Réza, která k nám dochází pravidelně každé pondělí na lekce keramiky. V druhém pololetí školního roku jsme nabídku ještě rozšířili. Největší zájem byl o šperky z polymerových hmot, které měly jak u dětí, tak u maminek velký ohlas. Vytvořili jsme jich s dětmi několik stovek. V Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti byl ze strany škol zájem zejména o tvoření v keramické dílně. Nabídka jednotlivých kurzů byla zveřejněna na webových stránkách. Přehled o metodické a odborné činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - VIII. Metodická a odborná činnost Spontánní činnost Probíhá na jednotlivých pracovištích podle místních podmínek a daného časového rozvrhu. Ideálním prostředím ke spontánní činnosti je pro děti a mládež v prostorách ICM. Pedagogičtí pracovníci nenásilnou formou působí na návštěvníky, povídají si s nimi a hrají různé hry, ovlivňují jejich osobnostní rozvoj. Díky herní konzoli a novému stolnímu fotbálku se snížil zájem o jednotvárné hraní PC her v učebně. Zvýšil se počet romských dětí, které tu tráví volný čas a tak řešíme i citlivé multikulturní a sociální problémy. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme dětem nabízeli různorodé volnočasové aktivity, vedli jsme je k toleranci k druhým a ke zdravé soutěživosti při hrách, ve kterých můžou pochopit smysl a důležitost nastavení a dodržování pravidel a vzájemného pochopení a tolerance. Strana (celkem 51) 22

23 Služby v ICM jsou určeny především pro mladé, ale může sem přijít vlastně kdokoli v jakémkoli věku. U budovy je sportovní areál, který je otevřen po celý týden a je k dispozici bezplatně. Velice příjemné prostředí je v kavárně u Zahrady, kterou využívají zejména studenti a rodiče s malými dětmi. Malí školáci tu často čekají na své rodiče, hrají tu stolní hry či píší úkoly. Kapacita kavárny je bohužel omezená, takže se tam občas střetává velké množství lidí. V letošním roce jsme v kavárně obměnili a rozšířili sortiment nabízeného zboží o produkty zdravé výživy (med, jablečné tyčinky, ovocné a semínkové tyčinky apod.). Další novinkou jsou zajímavé publikace (metodické materiály s environmentální tématikou, pohádky apod.) a přírodovědné pomůcky pro děti, rodiče i pedagogy (skleničkové lupy, entomologické pinzety, klíče pro určování rostlin a živočichů, ptačí budky apod.). Myslíme si, že nový sortiment příchozí veřejnost oslovil a o nové zboží je poměrně velký zájem. V kavárně je také možné zakoupit si v březnu vydanou mapu Objevujeme Boleslav zelenou a hravou, kterou vydalo Ekocentrum Zahrada ve spolupráci se Zdravým městem MB. Kromě posezení v kavárně využívají příchozí také možnosti prohlídky minizoologické a minibotanické zahrady. Prohlídka je koncipována tak, aby bylo možné se dozvědět informace o jednotlivých zvířatech i rostlinách, případně o dalších nabídkách DDM. Možnosti bezplatné prohlídky Zahrady využívají také hojně učitelky mateřských i základních škol či školních družin, dále pak skupinky klientů z Centra 83 a z Domu pro seniory. Letos jsme dokončili poměrně náročnou přípravu informativních tabulek k jednotlivým druhům zvířat a od ledna již visí na voliérách, klecích a teráriích. Pro využití tabulek pedagogy ve výuce jsou veškeré texty tabulek umístěné na našem webu V Klubu dětí a mládeže v Mnichově Hradišti fungoval klub Poškolák. Otevřeno bylo každý všední den oficiálně od pondělí do pátku od 11,30 do 17,00 hodin. Děti měly přístup do rozšířené herny, kde mohly využívat počítače s internetem, různé deskové hry, hi-fi věž, TV, dva stoly na stolní tenis, taneční podložku, dva stolní fotbálky, elektronické šipky a starat se o zvířátka (morče a králík). Přirozeně mohly svůj čas trávit i v prostranství kolem klubu, kde jim je k dispozici stůl pro stolní tenis a lavičky. I když je klub Poškolák určen především na spontánní trávení volného času, přesto je potřeba pedagogické vedení, protože děti si často neumějí začít hrát samy od sebe a tak musí některou z činností rozehrát pedagogický pracovník. Z klubu Poškolák jsme získali dobrovolníky, kteří pomalu odrůstají, ale přesto chtějí s DDM zůstat v kontaktu a například pomáhat na akcích, které pořádáme. V Benátkách nad Jizerou probíhala spontánní činnost také pravidelně od pondělí do pátku od 12 do 15 hod. Pro spontánní aktivity slouží především prostory klubovny, která je i pro tento účel materiálně vybavena. Jsou zde počítače, kulečník, stolní fotbal, výtvarné potřeby, deskové hry, šipky, televize s DVD přehrávačem, taneční podložka. Účastníky spontánní činnosti jsou především děti z přilehlé 2. ZŠ a děti ze zájmových útvarů. V letošním školním roce se počet návštěv na spontánní činnosti navýšil cca o sto. Ve všech zařízeních nabízíme prodej drobného občerstvení. Přehled spontánní činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - IX. Spontánní činnost Zahraniční spolupráce Zahraniční spolupráce probíhá na úrovni mládeže a zastřešuje ji pracovnice ICM. V tomto školním roce se neuskutečnilo žádné vzájemné společné setkání, ale brali jsme ho jako přípravu na oslavy 20ti leté spolupráce v příštím školním roce. Vzájemně jsme si vyměnili dvě videopohlednice, které byly malým ohlédnutím za touto mnohaletou činností. Strana (celkem 51) 23

24 Prevence sociálně patologických jevů Celá naše činnost je zaměřená na potírání sociálně patologických jevů nepřímo. Veškerá zájmová činnost a činnost pedagogických pracovníků se zaměřuje na volnočasové aktivity, na kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, tzn., že tak nepřímo podporují právě život bez drog, smysluplnost a zdravý životní styl. Ve všech městech, ve kterých působíme, jsou naše zařízení otevřená každý všední den pro volně příchozí zájemce. V těchto klubech vytváří pedagogické pracovnice přátelské prostředí, ve kterém si s dětmi hrají, soutěží a neformálně utvářejí jejich hodnotové názory a snaží se je vést i k rovnému a přátelskému chování mezi sebou. Více v kapitole Spontánní činnost. Multikulturní a environmentální výchova Do multikulturní výchovy se dají jistě zahrnout akce Mezi světy, které formou zážitkové pedagogiky a přednášek od cestovatelů přinášejí spoustu nových poznatků z této problematiky. K multikulturní výchově se snaží přispívat i pracovnice ICM přímou prací s dětmi z různých národnostních menšin. Pokud mají děti přímo možnost se s odlišnostmi národností setkat v přátelském, pracovním a pozitivním prostředí, mohou si vytvořit svůj vlastní názor a eliminovat nežádoucí jevy jako diskriminaci či předsudky. Metodická a odborná činnost Ekocentra je zaměřena na environmentální výchovu a nabízí výukové programy s různými tématy. Vnější partneři střediska Nejbližšími partnery jsou pro nás zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje a pak radnice jednotlivých měst, ve kterých působíme. Spolupráce byla po celý školní rok velmi dobrá. Dostalo se nám od všech jmenovaných finanční podpory a my jsme za to ve všech městech, ve kterých pracujeme, nabídli kromě standardních aktivit i něco navíc. Velkým finančním podporovatelem jsou Vodovody a kanalizace a. s. Mladá Boleslav, Ford Bospor nebo Transcentrum s.r.o. V Mnichově Hradišti jsme získali finanční podporu na jednotlivé akce kromě příspěvků od města také od místních firem. Při organizaci akcí jsme spolupracovali s Městskou policií v Mladé Boleslavi, s Tyflo Centrem Praha - pobočka Mladá Boleslav, s Kulturou města Mladá Boleslav, s Českým rybářským svazem, Sborem dobrovolných hasičů a se zástupci místních organizací v Benátkách nad Jizerou i v Mnichově Hradišti. Naši činnost si neumíme představit ani bez dalších nejmenovaných sponzorů, kterých je cca 30 a kteří formou finančních nebo materiálních darů přispívají na provoz vozidla nebo na zajištění příležitostných akcí. Díky dlouholeté spolupráci s firmou S-MOBIL se daří pokrýt požadavky všech pracovišť na dopravu dětí a účastníků akcí i na zabezpečení provozu a údržby všech pracovišť a turistických základen. Ediční a propagační činnost Tuto činnost zajišťují dva pracovníci na samostatném oddělení v úzké spolupráci s vedením DDM. Informovanost a povědomí o akcích je díky systematické práci celého oddělení velice dobrá. Redakční rada pracovala ve složení Bc. Hana Suková Pelantová, Vratislav Houštecký, Ingrid Fabiánová a scházela se pravidelně 1x za měsíc, vždy v pátek před poradou pedagogických pracovníků, operativně i v mimořádných termínech. Strana (celkem 51) 24

25 Pravidelné činnosti: 1. 2x za měsíc rozvoz a rozesílání propagačních materiálů DDM (Kam jít, letáčky akcí, propozice k soutěžím atd.) do středních a základních škol, školek, internátů, knihoven, středisek a hypermarketů po Mladé Boleslavi x za měsíc obměna 7 vitrín DDM v Mladé Boleslavi 3. předávání informací o dění v DDM do všech mladoboleslavských tištěných i internetových médií, do MF Dnes a ČRo Region, do Zpravodaje Benátecka a na mb-net 4. příprava pozvánek na akce do Rádia Jizera, TV MB a MB novin Samotnou přípravu propagačních materiálů zajišťovala Ingrid Fabiánová. Podle plánu bylo vydáno: 1. Kam jít - pravidelný měsíční informační bulletin (vyšel 10x, září - červen) 2. Slunečník - pravidelný občasník DDM (vydán v srpnu 2012 a v lednu 2013) 3. Osobní diář na rok 2013 pro členy ZÚ 4. Nástěnný kalendář pro rok Skládanky s nabídkou ZÚ 6. Skládanky s nabídkou výukových programů Speciální propagace k oslavám 60. výročí založení DDM: 1. Zajištění propagace v tištěných médiích 2. Zajištění rozhovorů na rádiu Jizera 3. Výroba a distribuce letáků a pozvánek 4. Zajištění výroby propagačních dárkových předmětů s logem DDM 5. Příprava a vydání speciálního čísla Slunečníku 6. Příprava kronik 7. Archivace starých dokumentů Podle požadavků jednotlivých pracovišť byly připravovány plakáty, letáky, diplomy na akce, programy k divadelním představením, propagační materiály Ekocentra, Keramického studia i Klubů dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti. Pravidelně 2x měsíčně je zasílán program, pozvánky na akce a aktuální informace z dění na jednotlivých pracovištích prostřednictvím newsletteru DDM. Všechny plánované edice byly vydány nebo jsou v přípravě. Část finančních nákladů na jejich tisk byla pokryta reklamou, případně sponzorskými dary. Propagaci na odloučených pracovištích mají na starost jejich vedoucí. Příspěvky do Zpravodaje Benátecka zasílala vedoucí KDM na propagační oddělení, které je zpracovávalo (korektura textu a doplnění fotografií) a dále komunikovalo s redakcí vydavatele. Kromě výše uvedených činností zajišťovalo propagační oddělení i celou řadu dalších činností souvisejících s prezentací DDM a s realizací jeho akcí - výroba a vyvěšení transparentu na Zeměfest Všichni pracovníci DDM se podílejí na vzniku nepravidelného občasníku Slunečník, který vyšel v tomto školním roce 2x. Na vzniku Slunečníku však má největší podíl propagační pracoviště, kde vzniká jednak koncepce celého časopisu, tak také grafická úprava. Během tohoto školního roku jsme dolaďovali přihlašovací systém do kroužků a na tábory. Začal fungovat 1. září 2012 a přinesl zlepšení služeb pro rodiče našich účastníků. Pedagogičtí pracovníci zase mají lepší přehled o naplněnosti nabízených akcí a mohou pružně reagovat podle situace. Strana (celkem 51) 25

Plán práce. na školní rok 2014/2015. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2014/2015. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní rok 2014/2015

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Domažlice Hradská ul. č. 94, 344 01 Domažlice Identifikátor: 600 028 437 Zřizovatel: Školský úřad Domažlice, Branská

Více

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dlouhodobý záměr školy do roku 2015

Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ( 2011 2015 ) Cíle stanovené v předchozím období a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon adresa: Purkyňova 224, Mladá Boleslav, 293 01 kontakt: tel.: 326 728 430, e-mail: pavilon@ddm-mb.cz www stránky: www.ddm-mb.cz Personální složení: Vedoucí Informačního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Družstevní 4513, Zlín Vedoucí EVA KUDELOVÁ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Sídlíme v budově DDM ASTRA na ulici Družstevní č. 4513 na Jižních

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více