Obsah: Strana (celkem 51) 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Strana (celkem 51) 2"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 /

2 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času Charakteristika střediska volného času Činnost střediska volného času Přehled žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných, využívajících služeb střediska volného času Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. dalších kontrolách neuvedených v bodě 8) Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr Informace, tabulky o činnosti Strana (celkem 51) 2

3 1. Základní údaje o středisku volného času Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO IZO Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: ředitelka SVČ: Bc. Hana Suková Pelantová tel.: zástupce: Miluše Havlová Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné 2. Charakteristika střediska volného času Středisko volného času Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav je středisko volného času, které má 5 odloučených pracovišť /2 z nich v jiných městech/, stará se o sportovní hřiště a provozuje 2 turistické základny. Středisko pracuje celoročně, jednotlivá zařízení jsou zájemcům volně přístupná. Činností střediska se spádově účastní zájemci z celého původního mladoboleslavského okresu, což je umožněno zejména detašovanými pracovišti v Mnichově Hradišti a v Benátkách nad Jizerou. Nabídka činností je určená všem věkovým skupinám od dětí předškolního věku až po seniory. Jednotlivá pracoviště se s ohledem na svoje prostorové a materiální podmínky výrazně profilují. Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy vývoje využití volného času, pružně reaguje na potřeby měst a veřejnosti a pravidelně dochází k její inovaci. Na trhu volného času se kromě tradičních oblastí prezentuje některými charakteristickými či výjimečnými aktivitami: - mezinárodní spolupráce - Zahrada s botanickou a minizoologickou expozicí - Ekocentrum - tvorba metodických materiálů pro environmentální výchovu na školách - možnost rekreačních pobytů na základnách v Máchově kraji a v CHKO Křivoklátsko - různé formy klubové činnosti - práce s marginálními a ohroženými skupinami dětí a mládeže - Informační centrum pro mládež - koordinace práce Dětského a mládežnického parlamentu - úspěšné divadelní soubory - aktivní skupina dobrovolníků z řad mládeže Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Strana (celkem 51) 3

4 Programy a projekty a) předložení projektů v rámci programů EU (ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP VK atd.); realizace projektů v rámci programů EU (OP RLZ, SROP atd.) V srpnu začala rekonstrukce objektů v Ekocentru a stavba nových učeben. Vše je financováno z IPRM (Investiční program rozvoje města) a z dotací města Mladá Boleslav. b) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT (Prevence sociálně patologických jevů atd.) c) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem Účelová neinvestiční dotace Středočeského Kraje pro podporu NS EVVO - využita na realizaci výukových programů v Ekocentru ,- Kč. d) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty Projekty podporované městem Mladá Boleslav jsou vyhlašované na kalendářní rok. Na rok 2013 jsme dostali finanční prostředky na tyto projekty: Tudy z nudy ,- Kč Týden Země ,- Kč Z fondu Zdravého města Mladé Boleslavi jsme obdrželi: Zeměfest 8 000,- Kč Objevujeme Boleslav zelenou a hravou ,- Kč Město Mnichovo Hradiště podpořilo naši činnost Podpora celoroční činnosti Mikuláš Město Benátky nad Jizerou podpořilo naši činnost Podpora celoroční činnosti ,- Kč ,- Kč ,- Kč Řídící a kontrolní činnost Činnost DDM se odehrává na 5 stálých pracovištích. Vychází z prostorových a materiálních podmínek jednotlivých pracovišť. Každé pracoviště má vedoucího a další pedagogické pracovníky. Dle potřeby se vytvářejí i pracovní týmy, které připravují jednorázové aktivity i dlouhodobé projekty. Rozdělení úkolů a kompetence v oblasti řízení DDM: Vedoucí provozní pracovníci: Zodpovídají za úkoly, které jsou dané pro jejich úsek, řídí příslušné pracovníky. Vedoucí jednotlivých pracovišť: Řídí příslušné externí i interní pedagogické pracovníky, zodpovídají za vytvoření vzdělávacího programu na svém pracovišti a za plnění všech vytyčených úkolů, zodpovídají za včasné dodávání podkladů pro propagační i ekonomické oddělení. Strana (celkem 51) 4

5 Zástupkyně ředitelky: Průběžně kontroluje realizaci vzdělávacího programu, má dohled nad začínajícími pracovníky, řeší celkově otázky externích pracovníků, zodpovídá za hospodárné fungování zájmových útvarů i za jejich výchovně vzdělávací obsah, zodpovídá za prázdninovou činnost. Nástroje řízení: - pravidelné porady s pedagogickými pracovníky - 1x měsíčně - konzultace - porada vedení - 1x týdně - porady na úrovni jednotlivých pracovišť - pohovory s pedagogy v rámci pracoviště - konzultace s externisty Porady pedagogických pracovníků probíhaly pravidelně v intervalu 1x za měsíc. Na poradách se koordinovala činnost všech pracovišť. Největší pozornost byla věnována přípravám příležitostných akcí a dostatečné propagaci. Konzultace probíhaly individuálně v případě potřeby. Snahou je alespoň 1x v měsíci uskutečnit konzultace na všech pracovištích. Pokud se však vyskytly nějaké problémy, řešily se průběžně. Největší četnost konzultací byla v tomto roce na pracovišti v Benátkách nad Jizerou. Porady vedení byly pravidelně každý týden a pravidelně také probíhala kontrola zadaných úkolů. Všichni členové vedení pracovali po celý rok svědomitě a hlavně spolehlivě a v rámci možností rychle. V září se uskutečnily porady na úrovni jednotlivých pracovišť s externími pedagogickými pracovníky. Práce s externisty je důležitou součástí celého řízení. Největší počet jich je v Pavilonu v Mladé Boleslavi. Naopak v Mnichově Hradišti je nejmenší zájem o pravidelnou činnost a tak vedení zájmových útvarů zvládly interní pedagogické pracovnice. Uvádění nových pedagogických pracovníků Uvádění nových pracovníků má na starosti zástupkyně ředitelky. V tomto školním roce nastoupila nová pracovnice do Benátek nad Jizerou. Postupně byla seznámena s vnitřními předpisy a směrnicemi a s provozem DDM. Hospitační činnost Hospitační činnost vedoucích pracovišť - vedoucí pracovišť prováděli hospitace osobně, ale v jejich kompetenci je také možnost pověření ostatních interních pedagogických pracovníků k této činnosti. Z hospitací jsou vedeny zápisy. Hospitační činnost zástupkyně ředitelky - zúčastnila se zahajovacích schůzek s externími pracovníky na pracovištích a v průběhu školního roku navštívila některé zájmové útvary. Největší pozornost byla v tomto směru věnována pracovišti v Benátkách nad Jizerou. Strana (celkem 51) 5

6 Organizační struktura střediska volného času a personální obsazení Struktura a personální obsazení VILA Ředitelka: Bc. Hana Suková Pelantová Zástupkyně ředitelky: Miluše Havlová Vedoucí keramického studia: Renata Bílková Pedagogická pracovnice: Dana Rychtrová Vedoucí propagačního oddělení: Vratislav Houštecký Ingrid Fabiánová Vedoucí ekonomického oddělení: Jitka Kolářová (ukončení PP ke ) Účetní: Eva Čančíková Ing. Iva Ďuranová (nástup ) Personální: Miroslava Dvořáková Referent majetkové správy: Simona Kučerová Vedoucí údržby a garážmistr: Bohuslav Machačík Uklízečka: Iveta Heřmanová Strana (celkem 51) 6

7 PAVILON Vedoucí pedagogického úseku: Vedoucí ICM: Skladnice, uklízečka: Alena Holíková Mgr. Hana Vidlařová Ivana Sakařová, DiS. Mgr. Lucie Kuráková Bc. Helena Mrákotová Jana Štolová ZAHRADA Vedoucí pedagogického úseku: Pedagogické pracovnice: Pracovnice v kavárně: Vedoucí provozního úseku: Zahradníci: Chovatelé: Uklízečka: Bc. Jan Cindr Mgr. Martina Kotlabová Jana Janků, DiS Helena Komárková Eva Peikrtová (ukončení PP ke ) Josef Sochor Marie Pecinová Gabriela Celnerová Tomáš Šimonek Markéta Fenclová Renata Kudrnová KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE V MNICHOVĚ HRADIŠTI Vedoucí KDM: Pedagogická pracovnice: Bc. Květoslava Exnerová Petra Pilbauerová KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE V BENÁTKÁCH n/j Vedoucí KDM: Pedagogická pracovnice: Pokladní: Zuzana Havelková Jaroslava Mincbergerová Helena Mansfeldová Vymezení hlavní a doplňkové činnosti střediska volného času Je dáno zřizovací listinou. V rámci doplňkové činnosti provozujeme koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Tuto činnost provozujeme v kavárně u Zahrady, v ICM a v klubech při spontánních činnostech v Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti. Strana (celkem 51) 7

8 Materiálně technické podmínky Činnost DDM byla realizována na těchto pracovištích: Mladá Boleslav: VILA - Husova 201 /vedení DDM, ekonomické oddělení, propagace, keramické studio, údržba/ Budova je majetkem Středočeského kraje. PAVILON - Purkyňova ul. 224 /modeláři, sport, tanec, společenské aktivity, divadlo, internet, výpočetní technika, ICM/ Objekt i přilehlé hřiště je majetkem města Mladá Boleslav. ZAHRADA - Jaselská ul.1119 /botanické skleníky, chovatelství, výukové programy pro školy, přírodovědné projekty, Ekocentrum/ Objekt je majetkem města Mladá Boleslav. Odloučená pracoviště: KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE v Mnichově Hradišti - Mírová ulice 69 Objekt je majetkem města Mnichovo Hradiště. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE v Benátkách nad Jizerou - Pražská ulice 227 Objekt je majetkem města Benátky nad Jizerou. LODĚNICE v Bakově nad Jizerou - Rybní Důl Objekt je majetkem SRPD při DDM a pozemek je majetkem Středočeského kraje. K prázdninové činnosti a víkendovým pobytům slouží: BEZDĚDICE /základna s celoročním provozem/ Objekt je majetkem Středočeského kraje. LHOTKA /letní táborová základna/ Základna je majetkem DDM. Všechny objekty jsou průběžně v rámci možností udržovány. Objekty KÚ Středočeského kraje VILA Ve Vile sídlí vedení, ekonomický úsek, propagace a keramické studio. Keramické studio je vybavené dvěma keramickými dílnami, které jsou určené pro modelování, tvorbu keramiky a glazování vypálených keramických výrobků. Obě dílny jsou vybavené keramickými pecemi a v jedné z dílen je také keramický kruh na točení výrobků. Dále se zde nachází dětská herna, která je využívána dopoledne při programech pro školy, kde mají děti, které zrovna nemodelují, s učitelkou individuální program. V půdních prostorách se nachází spisovna a dvě učebny. V jedné se pravidelně scházejí hudební kroužky a šachisti. Druhý prostor je trochu netradiční a slouží více k pořádání příležitostných aktivit, výstav, kurzů apod. Strana (celkem 51) 8

9 Máme také vybavené specializované pracoviště propagace, kde je kromě počítačů důležitou součástí vybavení kopírka, která dokáže tisknout propagační materiály na profesionální úrovni. Součástí areálu u Vily je též dílna údržby, která je vybavena základním nářadím a stroji potřebnými k údržbě objektů a přilehlých prostranství. BEZDĚDICE Základna je dobře vybavená. Ve zděné budově jsou v přízemí dvě prostorné ložnice, které lze v případě nepříznivého počasí využívat s dětmi i k herním činnostem. V patře jsou pak dvě menší ložnice pro personál, kuchyň a jídelna. V nevyhovujícím stavu jsou však okna, která potřebují výměnu. Na pozemku stojí 12 chatek pro ubytování a jedna klubovna. Všechny tyto venkovní stavby pomalu dosluhují, přestože se snažíme je udržovat. Došlo k odkoupení pozemků pod těmito chatkami a tím jsou pozemky v celém areálu ve vlastnictví Krajského úřadu Středočeského kraje. Plánujeme úpravy venkovních prostor a hřiště. LODĚNICE Objekt loděnice je v majetku Sdružení a přátel domu dětí. Stojí na pozemku Krajského úřadu Středočeského kraje. V objektu je klubovna pro činnost s dětmi a loděnice, ve které je sklad vodáckého materiálu. Klubovna je nově opravena a dovybavena. Celý areál je oplocen a tak je zamezeno volnému přístupu veřejnosti a ničení majetku. Objekty Města Mladá Boleslav ZAHRADA V Zahradě jsou k dispozici botanické skleníky, učebna a kavárna. Spolupracujeme se Záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata v Pátku u Poděbrad, jsme sběrným místem pro zraněná, volně žijící zvířata. Pedagogové připravují v rámci Ekocentra programy environmentální výchovy, přírodovědné programy, osvětové akce menšího i většího rozsahu, poradenství, projekty pro školy. Objekt je majetkem města Mladá Boleslav. Velmi intenzivně je využívána učebna ekologické výchovy, a to jak k činnosti zájmových útvarů a klubů, tak k výuce ekologických programů pro školy i k nejrůznějším akcím pro širokou veřejnost. Důležitým a často využívaným pomocníkem při výuce je dataprojektor a promítací plátno. Učebna poskytuje i malou kuchyňku, kde se mohou návštěvníci občerstvit. K dispozici je také přírodovědná a ekologická knihovna, kterou využívají jak interní, tak externí pracovníci a je nabízena i pedagogům. Dolní učebna je používána spíše pro programy, kde se pracuje s různými materiály (sušiny, chvojí, vosk, tavné pistole apod.) Je vhodná pouze pro menší skupinky cca do 18 dětí. Některé výukové programy probíhají mimo tento areál. Prostřední skleník byl upravený na víceúčelový prostor sloužící pro ekologickou výchovu jako herna, učebna, výstavní nebo přednášková síň a je hojně využíván. Jako vstupní prostor do areálu Zahrady slouží kavárna. Tady dostávají návštěvníci potřebné informace a mohou využít nabídky drobného občerstvení. I v tomto prostoru se nacházejí terária se zvířaty. Strana (celkem 51) 9

10 V srpnu 2013 začala rekonstrukce objektu pro provozní pracovníky a stavba nových učeben a kavárny. Tyto stavební práce budou financovány z IPRM a z rozpočtu města Mladá Boleslav. V průběhu příštího školního roku by měly být stavební práce dokončeny. PAVILON Nejvíce využívaný prostor na Pavilonu pro zájmové útvary je velký sál, kde se soustředí taneční a divadelní soubory. Problém činí nedostatečné větrání. Součástí velkého sálu je ozvučovací kabina s kvalitním technickým zázemím. Pohybové kroužky mají k dispozici malou tělocvičnu se zrcadly, která je plně obsazená a vytížená. Kroužky mají k dispozici dvě šatny. V přízemí budovy je velmi dobře vybavené zázemí Informačního centra pro mládež, které má k dispozici počítačovou učebnu a vedle ní hernu s občerstvením. V herně můžou návštěvníci využívat deskové hry, biliár a Xbox. Nachází se zde také dílna pro modeláře a televizní studio s kvalitním technickým vybavením pro tvorbu krátkých filmů. Od roku 2010, kdy byly k budově Pavilonu přistavěny šatny pro hokejbalisty, došlo k narušení izolace budovy a zatéká do modelářské dílny a do prostor ICM, které jsou vybavené počítači. O nápravě jsme jednali jak se stavební firmou, tak s investorem. V srpnu nechalo město přistavět na šatny střechu a voda by měla odtékat od budovy Pavilonu. Uvidíme, jestli se tím problém vyřeší. Od 1.června 2013 se o venkovní areál, který je přístupný široké veřejnosti, začala starat Městská společnost sportovní a rekreační areály. Prostory by měly začít být střežené kamerami a plánují se úpravy některých hřišť. My zde během školního roku pořádáme několik příležitostných organizovaných akcí. Objekt v Mnichově Hradišti KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Klub se nachází v budově bývalé mateřské školy. Vnitřními úpravami dispozic se nám podařilo vytvořit prostory, které vyhovují nejnavštěvovanějším aktivitám klubu, což je spontánní činnost. Umístěno je tu několik stolů, gaučů, vybaveny jsou počítači s připojením na internet, zakoupil se X-box. Přibyly i dvě klece s morčetem a zakrslým králíkem. Děti si s nimi mohou nejen hrát, ale také se o ně starají. Díky úpravám vznikla výtvarná učebna v klidnější části objektu. V další místnosti je keramická dílna. Během školního roku nedošlo k žádným větším opravám objektu. Řešili jsme pouze drobnou údržbu, kterou si zajišťují naši pracovníci i pracovníci města. Na větší údržbu nejsou finanční prostředky. Objekt v Benátkách nad Jizerou KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Již od roku 2007 provozuje KDM svou činnost v zrekonstruovaných prostorách bývalé staré pošty. Veškeré prostory nabízejí dobré zázemí pro všechny oblasti naší činnosti. Objekt má DDM Mladá Boleslav v pronájmu od města Benátky nad Jizerou. Veškeré prostory se snažíme co nejvíce a nejefektivněji využívat pro ZÚ, spontánní činnost a jednorázové akce. V přízemí budovy je kuchyňka, Strana (celkem 51) 10

11 klubovna, kancelář, výtvarná dílna, šatničky, toalety a koupelna. V patře se nachází sál, keramická dílna a toalety. Keramická dílna na začátku školní roku prošla lehkými úpravami - přestěhování nábytku, pořízení nových polic. Podkrovní prostory slouží jako sklad a úložiště kostýmů. Ve sklepení se nachází místnost se stolem na stolní tenis, šatní prostory a toaleta, zbylé dvě místnosti využíváme ke konání výstav. Všechny prostory KDM jsou adekvátně vybaveny vzhledem k způsobu využití. Spotřební materiál je průběžně dokupován dle aktuální potřeby. V letošním roce nám opět vyšla vstříc 2. ZŠ a zdarma poskytla možnost využít vestibul své budovy k činnosti ZÚ Stolní tenis, který bychom jinak nemohli otevřít. Během vánočních prázdnin v KDM byly nově vymalovány keramická dílna, sál, a chodba. Doplňková činnost SVČ Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej / CITY kavárna u Zahrady / cca ,25 Doplňkovou činnost využíváme při provozu jednotlivých klubů pro rodiče, děti a mládež. Je vítaným doplňkem návštěvníků Zahrady i ICM. 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována každý všední den v odpoledních hodinách zpravidla od hod. do hod. Na vedení kroužků se ve velké míře podílejí externí pracovníci. Někteří pracují v DDM i několik desítek let a většina z nich je velmi aktivní. S dětmi se účastní soutěží, víkendových pobytů a festivalů, zároveň akce ve spolupráci s námi pořádají. Činnost zájmových útvarů byla zahájena a byla ukončena Z nabízených kroužků se nepodařilo otevřít: Mladá Boleslav: Literární, EKO klub Benátky nad Jizerou: Aerobik, Textílek, Šikulky, klub Klubko, klub OK Mnichovo Hradiště: Holčičák, Logopedie Během školního roku jsme v Mnichově Hradišti otevřeli kroužek Notička pro předškoláky. Naplnili a otevřeli jsme většinu nabízených zájmových útvarů. Menší zájem oproti loňskému roku se ukázal v Benátkách nad Jizerou. Strana (celkem 51) 11

12 Na Zahradě je již kapacita prostor plně vyčerpána a ani v případě většího zájmu ze strany dětí a rodičů nejsme schopni zajistit větší počet kroužků. V posledních letech se nedaří získávat nové externí spolupracovníky, zaznamenáváme jejich úbytek. Většinu kroužků vedou interní pedagogové. Celkově navštěvuje nabízené zájmové útvary již několik let přibližně stejný počet zájemců. Přehled pravidelné zájmové činnosti - kapitola 10 této zprávy, tabulka - I. Pravidelná zájmová činnost Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Nejvíce reprezentantů vyrůstá v Pavilonu DDM. Nejaktivnějšími zájmovými útvary jsou Rybáři, taneční kroužky, loutkářské soubory Kašpárek a Jitřenka. Na soutěžích byli vidět také roztleskávačky a plastikoví modeláři. ZÚ Rybáři Závody LRU Jizera Mladá Boleslav kategorie začátečník 3. místo David Mišlan Středočeská juniorka Nymburk - podzimní kolo 8. místo Jan Šimáček - celkově v celoročním hodnocení 3. místo 10. místo David Šubrt - celkově v celoročním hodnocení 13. místo 14. místo Matěj Fanta - celkově v celoročním hodnocení 14. místo Novoroční halové závody v RT Sedlčany 2. místo Matěj Fanta 11. místo Jan Šimáček 12. místo David Šubrt Středočeská juniorka v LRU - jarní kolo - Sázavský Ostrov 1. místo David Šubrt 7. místo Matěj Fanta 8. místo Jan Šimáček okresní kolo Zlaté udice Mladá Boleslav 1. místo Anna Koucká / žákyně / 2. místo Veronika Konopková / žákyně / 1. místo Jan Ševců / junioři / 2. místo Jan Šimáček / žáci / 3. místo David Šubrt 5. místo Matěj Fanta 6. místo Matěj Mach 8. místo Štěpán Švejda 9. místo Jan Svoboda 10. místo Eduard Suchý 12. místo Jakub Zejbrlich 14. místo Jan Kapal 15. místo Kryštof Kostroun 18. místo Marek Matuna 19. místo Lukáš Jirák Strana (celkem 51) 12

13 krajské kolo Zlaté udice Nové Strašecí 3. místo Jan Šimáček / jednotlivci / 4. místo Anna Koucká / žákyně / 4. místo Jan Ševců / junioři / 7. místo Matěj Fanta / žáci / 12. místo Ondřej Smýkal / žáci / 2. místo družstvo soutěž v RT - Zaječov 12. místo Matěj Fanta 6. místo Jan Ševců 9. místo Jan Šimáček 14. místo David Šubrt ZÚ Roztleskávačky účast na soutěži Boleslavsko hledá talent - základní kolo náborová vystoupení na 4. ZŠ vystoupení na akci Vyhlášení ME a MČR a autocrosu - Jičín vystoupení na akci Pojizerský pohár - DK Mladá Boleslav vystoupení na akci Narozeniny OC Olympia Mladá Boleslav náborová vystoupení na 4. ZŠ Mladá Boleslav soutěž Czech Spirit Cheer Cup Praha 1. místo Denisa Rybová a Lenka Šťastná 4. místo družstvo v kat. Group Cheer 8. místo družstvo v kat. Show Dance místo družstvo v kat. Senior Hip hop soutěž Liberec Cheer Cup místo Denisa Rybová a Lenka Šťastná + zlatý pohár v soutěži Double Cup místo družstvo v kat. Group Cheer vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne vystoupení na akci Reprezentační ples města Mladá Boleslav soutěž O cenu starostky města Česká Lípa 1. místo kategorie junioři 1. místo kategorie mládež Zvláštní ocenění starostky města Mistrovství ČR v Cheerleadingu - Praha 7. místo Petra Janečková, Jana Vainarová 8. místo Lenka Šťastná, Tereza Blažejová 17. místo Michaela Holková, Denisa Bašusová 18. místo Zuzana Hájková, Lucie Kamešová soutěž Liberec Cheer Cup místo Petra Janečková, Jana Vainarová 5. místo Michaela Holková, Denisa Bašusová 5. místo Lenka Šťastná, Tereza Blažejová Strana (celkem 51) 13

14 ZÚ Plastikoví modeláři Velká cena Mladé Boleslavi a 5. ročník CMK ligy 4. místo Petr Škořepa 5. místo Gabriela Škořepová Moderní tanec I. - Kids c-lock 7even vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne soutěž O cenu starostky města Česká Lípa vystoupení na Otvírání parku Výstaviště OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 2. místo KK Středočeský taneční pohár - Příbram vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav Moderní tanec II. + III. - Dance c-lock 7even vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne soutěž O cenu starostky města Česká Lípa 3. místo v kat. street dance junior vystoupení na Otvírání parku Výstaviště OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 1. místo KK Středočeský taneční pohár - Příbram vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav Klub RVDance soutěž O cenu starostky města Česká Lípa vystoupení na Otvírání parku Výstaviště KK Středočeský taneční pohár - Příbram OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 1. místo soutěž Ráj na zemi - Sadská KK Středočeský taneční pohár - Příbram vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav Taneční aerobik vystoupení na akci Vánoční taneční odpoledne soutěž O cenu starostky města Česká Lípa 1. místo vystoupení na Otvírání parku Výstaviště OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou 3. místo Strana (celkem 51) 14

15 vystoupení na akci Metalové sympozium SPŠ Mladá Boleslav vystoupení na Slavnostním předávání olympiád ZÚ Fitness dance OK Středočeský taneční pohár Benátky nad Jizerou Divadelní soubor Jitřenka Představení pro veřejnost: Základní kolo soutěže Boleslavsko hledá talent MB Vodník a duše MB Čtyři pohádky o jednom drakovi Libáň Šnofonius a Mordulína derniéra MB Čtyři pohádky o jednom drakovi MB Hrášková komedie premiéra MB Hrášková komedie Praha Divadlo K. Hackera Skákavá princezna MB Hrášková komedie Dobrovice divadlo Čtyři pohádky o jednom drakovi Valečov amfiteátr Pyramus a Thisbé Valečov amfiteátr Kabaret MB Představení pro školy: Šnofonius a Mordulína MB Čtyři pohádky o jednom drakovi 2x MB Hrášková komedie MB Hrášková komedie MB Celkem jsme se zúčastnili šesti festivalů či přehlídek, odehráli jsme 16 představení (11 pro veřejnost a 5 pro školy) pro 978 diváků. Divadelní soubor Kašpárek Představení pro veřejnost: Základní kolo soutěže Boleslavsko hledá talent MB Strašidlo Bumbác, Tři sněhuláci Louny Loutkové divadlo Tři sněhuláci premiéra MB Čtyři pohádky o jednom drakovi - Vánoční posezení MB Tři sněhuláci, Strašidlo Bumbác Praha Divadlo K. Hackera Tři sněhuláci Praha Říše loutek Čtyři pohádky o jednom drakovi Valečov amfiteátr Strašidlo Bumbác, Tři sněhuláci Dobrovice divadlo Strana (celkem 51) 15

16 Představení pro školy: Strašidlo Bumbác 2x MB Tři sněhuláci 2x MB Tři sněhuláci 2x MB Tři sněhuláci MB Celkem jsme se zúčastnili šesti festivalů či přehlídek, odehráli jsme 14 představení (7 pro veřejnost a 7 pro školy) pro 969 diváků. Příležitostná zájmová činnost Škála nabízených příležitostných aktivit je velmi široká a tak mají možnost vybrat si účastníci všech věkových kategorií z různých oborů činností. Na velké rodinné akce se nám podařilo získat dostatek finančních prostředků nejen z grantů, ale také díky finanční podpoře příslušných městských úřadů a nemalé částky jsme získali formou sponzorských darů. Dokázali jsme proto zorganizovat opravdu kvalitní a zajímavé akce. Ve větší míře jsme spolupracovali na akcích organizovaných městem Mladá Boleslav - Čarodějnice na Krásné louce, Metalové sympozium, slavnostní otevření parku Na Výstavišti. PAVILON Tady jsme se zaměřili na organizaci tradičních osvědčených akcí, které vycházejí z nejdůležitějších českých lidových tradic a často připadají na jednotlivé měsíce v roce. Zaměření takových akcí je ustálené, vychází z českých zvyků a obyčejů. V akcích nově zaváděných či inovovaných pro děti a mládež se snažíme zaujmout nejen malé děti s rodiči, ale též teenagery. Akce nové či inovované: Hudebně tvůrčí programy Jako odezva zdařilého letního hudebního příměstského tábora vznikly v tomto roce nepravidelné hudebně tvůrčí programy. V tomto školním roce se uskutečnilo 11 dvouhodinových programů pod vedením lektorů Jakuba Jirků a Michala Milka. S programy souvisel i hudební víkend v Bezdědicích, s dětmi jsme taktéž poprvé vystoupili na veřejné soutěži v Sadské u Nymburka. Zahrát rodičům i veřejnosti jsme měli možnost i při akci Léto dětem. Léto dětem Jednalo se o netradiční akci ke Dni dětí, kdy jsme spojili hudebně tvůrčí programy pro veřejnost s promítáním filmů v našem letním minikině. Strana (celkem 51) 16

17 Masopust jde městem oslavit 60. let DDM Tradiční akce Masopust byla v tomto roce spojená s oslavou výročí 60. let Domu dětí a mládeže. Nejvyšší návštěvnost za osm let konání akce, pohodové vyznění celé akce a snaha oživit lidové zvyky a obyčeje na půdě města si žádá i v příštím roce opět zapojení celého Domu dětí a mládeže včetně dětí ze ZÚ. ZAHRADA Mezi oblíbenou a pravidelnou příležitostnou zájmovou činnost v Zahradě už neodmyslitelně patří Noci v Zahradě, které nabízejí pestrý podvečerní a večerní program a přenocování ve spacáku uvnitř Zahrady. Další tradiční akcí, která probíhá jednou měsíčně, je Pětilístek. Vznikl pro předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče či prarodiče v návaznosti na Klub Šneček. Jde o zábavný, ale i naučný podvečer u nás v Zahradě s pěti různými činnostmi točícími se kolem daného přírodovědného tématu. V září jsme navázali na loňský Týden Země podvečerní akcí Na kole po městě - Jak dál?. Besedu vedl Honza Cindr a účastníci se zde seznámili s novou živou cyklomapou Mladé Boleslavi a otevřeli Strana (celkem 51) 17

18 diskusi nad požadavky a konkrétními návrhy opatření k rychlému zlepšení podmínek pro cyklisty v našem městě. Diskuse se zúčastnili i zástupci magistrátu. Celá akce proběhla ve Vzdělávacím centru na Karmeli. V listopadu se uskutečnil po loňské dobré zkušenosti Týden pro zooterapii, který jsme připravili ve spolupráci s Nezávislým chovatelským klubem. Po celý týden probíhala ve skleníku výstava fotografií z návštěvní služby zooterapeutických týmů z různých cílových zařízení z celé republiky. Po celý týden chodili do kroužků dobrovolníci Klaudiánovy nemocnice se svými zvířecími kamarády a povídali dětem o zooterapii. Vyvrcholením celého týdne bylo sobotní Zážitkové odpoledne se zvířátky zakončené pohádkou se živými zvířaty a nedělní výstava koček. Pro velký úspěch jsme Zážitkové odpoledne se zvířátky zopakovali ještě jednou v únoru. Letošní novinkou byla akce Udělejme si doma staročeské Vánoce, kterou jsme chtěli lidem přiblížit předvánoční atmosféru starých časů, oprášili jsme staré lidové tradice a zvyky, zpívali koledy a vyráběli vánočního ježka či svíčku ze včelího vosku. Akce se velmi vydařila a předčila naše očekávání. V minulých letech jsme veřejnosti v lednu nabízeli večerní akci Noční život v Zahradě, při níž si mohli s námi projít minizoo potmě. Abychom oživili tuto noční procházku, zvolili jsme letos jako její téma sovy a akci jsme nazvali Soví budíček. Při 90ti minutové večerní prohlídce jsme návštěvníkům představili kromě ostatních zvířat i všechny naše sovy zblízka a připravili drobné soví aktivity pro děti. Ve dnech jsme pořádali ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze výstavu velkoformátových fotografií Voda k letošnímu mezinárodnímu roku vodní spolupráce. Krásné fotografie si návštěvníci mohli prohlédnout v našem prostředním skleníku. Letos jsme se také opět zapojili do velkého celostátního filmového projektu, který probíhá v ČR již několik let pod záštitou společnosti Člověk v tísni. Tento festival se jmenuje JEDEN SVĚT a naše Ekocentrum mělo letos již počtvrté tu čest hostit jeho environmentální část ve spolupráci s občanským sdružením Téma dne. Díky tomu se u nás v Zahradě po dva večery promítaly snímky s ekologickou tématikou - snímek Na sever od slunce, věnovaný soužití člověka s vodou a přírodou a radosti ze života mimo civilizaci, druhý film Ztracené řeky, pátrající po příčinách vymizení potoků a řek v dosahu velkých metropolí. Příjemně nás překvapila hojná návštěvnost. Naší největší akcí byl stejně jako v předešlých letech festival pod širým nebem Zeměfest. Byla to sobotní celoodpolední akce pro celou rodinu, která proběhla s podporou Statutárního města Mladá Boleslav. Oproti předcházejícím ročníkům jsme letos zvolili jiné místo konání akce - a to Krásnou louku u Jizery, kterou jsme vzhledem k letošnímu tématu shledali vhodnější. Strana (celkem 51) 18

19 VILA Letošní nabídku řemeslných technik jsme rozšířili o šperky technikou mokrého plstění a další zajímavé techniky. Podstatně jsme rozšířili nabídku výroby šperků z polymerových hmot, o které byl letos velký zájem. Před vánoci jsme zopakovali akci s názvem Vila plná řemesel, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si různé techniky nebo nakoupit již hotové výrobky. Součástí byla letos i výstava Tvůrčí inspirace. V návaznosti na to jsme zopakovali na jaře akci Fantazie v šatníku a Den pro sebe. Akcí Isarafest jsme zakončili školní rok ve spolupráci s Centrem 83. Měli jsme připravené tvořivé dílničky, kde jsme využili nové techniky - přístroje gizmo a také výrobu šperků z moosgummi. MNICHOVO HRADIŠTĚ V letošním roce jsme se zaměřili převážně na větší akce pro veřejnost jako Den otevřených dveří, Maškarní bál, Westernový den a Den dětí. V rámci těchto akcí jsme spolupracovali s místními spolky, jako Sbor dobrovolných hasičů, rybářský svaz, skauti, místní ochotníci a Spokojený domov. Velmi si ceníme narůstající spolupráce s městem Mnichovo Hradiště, které si u nás objednalo organizaci Mikuláše pro občany a celou akci zafinancovalo. Nabízeli jsme keramické či výtvarné dílny pro veřejnost, ale zájem o ně nebyl tak velký, jak jsme očekávali. Velký úspěch zažívají přespání v Klubu a staronově diskotéka. Pobytové akce BENÁTKY Ve školním roce 2012/2013 jsme nabízeli pestrou nabídku příležitostných akcí pro děti i dospělé. Pozitivní ohlas byl na všechny velké akce pořádané na Loděnici nebo na zámeckém nádvoří. Mezi nejnavštěvovanější akce již tradičně patří Pálení čarodějnic, Halloween či Dětský den. Na organizaci mnohých akcí jsme spolupracovali s Klubem Loděnice a městem Benátky nad Jizerou. Přehled příležitostné zájmové činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - II. Příležitostná zájmová činnost Pobytové akce nabízejí všechna pracoviště. Většinu jich plánujeme na naší táborové základně v Bezdědicích. Probíhají však i jinde, i v objektech jiných organizací. O jarních prázdninách jsme uspořádali jeden pobyt na horách a jeden v Bezdědicích. Některé akce jsou určené přímo pro jednotlivé zájmové útvary a navazují na jejich pravidelnou činnost. Pracovníci Ekocentra letos uspořádali 4 pobytové akce se zaměřením na ekologickou výchovu pro třídní kolektivy. Tyto aktivity jsou poměrně žádané, ale není v silách pedagogů zvládnout při plnění dalších povinností větší množství těchto pobytů. Přehled pobytových akcí: kapitola 10 této zprávy, tabulka - III. Pobytové akce Strana (celkem 51) 19

20 Prázdninová činnost Během školního roku se uskutečnil Tábor mladých matematiků na táborové základně v Bezdědicích. O letních prázdninách jsme uspořádali 19 táborů pro děti a mládež a jeden rekreační pobyt pro rodiny s dětmi. Většina táborů se uskutečnila na naší táborové základně v Bezdědicích nebo na loděnici v Bakově nad Jizerou, kde byly 3 příměstské tábory. Tradičně jsme připravili také 2 pobyty na základně ve Lhotce - Ostrovci. Zájem byl i o příměstský tábor v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi. S obsazováním letních táborů nenastaly žádné problémy. Na všech táborech byl připraven kvalitní výchovně vzdělávací program a díky teplému a slunečnému létu se ho dařilo plnit na 100%. Přehled prázdninové činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - IV. Prázdninová činnost Další činnosti zájmového vzdělávání Mezi další činnosti řadíme organizaci bazarů s dětským zbožím, secondhandy pro mládež a oslavy svátků a narozenin dětí a mládeže. Přehled dalších činností zájmového vzdělávání: kapitola 10 této zprávy, tabulka - V. Další činnosti zájmového vzdělávání Osvětová a informační činnost Uskutečnila se v různých formách na všech našich pracovištích s výjimkou Benátek nad Jizerou. V letošním školním roce Zahrada hostila čtyři větší výstavy, a to dvakrát výstavu koček, kterou zde pořádal Nezávislý chovatelský klub, v květnu výstavu kaktusů ve spolupráci se Svazem kaktusářů a březnovou výstavu velkoformátových fotografií k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce s názvem Voda. Reagovali jsme také na aktuální dění a ve spolupráci s Nezávislým chovatelským klubem jsme uspořádali veřejnou sbírku materiální pomoci pro mělnické obyvatele postižené povodněmi, které začátkem června postihly některé oblasti v Čechách. Informační centrum pro mládež pokračovalo ve svých tradičních aktivitách. Jako každoročně i letos začátkem školního roku proběhl program pro školy - Exkurze v ICM. Již třetím rokem jsme se podíleli na besedách filmového festivalu Jeden svět, kde jsme žáky základních škol seznámili s problematikou Afganistánu, mezigeneračních problémů a s činností Pedagogicko-psychologických center. Novinkou byly dvě přednášky na téma Islám a ženy a Buddhismus - cesta středu. Zařazením těchto přednášek jsme chtěli rozšířit a zpestřit nabídku osvětové a informační činnosti. Každou z přednášek navštívilo zhruba dvanáct účastníků, což není účast, na kterou jsme zvyklí z cyklu cestovatelských přednášek Mezi světy. Je jasné, že některá témata osloví pouze menší počet zájemců. Také členové Městského parlamentu dětí a mládeže přispívají svými aktivitami k osvětě. Většina se jich zapojila do celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin - Ruku na to! Mladí v rámci projektu připravili program pro mladoboleslavský Domov seniorů a ústav sociální péče Centrum 83. Celou akci završili nedělním úklidem parku, ve kterém tráví volný čas místní mládež. V dubnu se konal devátý ročník vzpomínkové akce Latinská babička, kterou MPDMMB každoročně organizuje. I letos připravili členové skvělý kulturní program s hudebním vystoupením a dramatickou scénkou. Školní rok uzavřela mládež svou účastí na fóru Zdravého města Mladá Boleslav, kde se již podruhé společně s dospělými mohla podílet na tvorbě návrhů a změn v našem městě a veřejně tak projevit svůj názor. Strana (celkem 51) 20

21 Úspěšně také pokračoval dobrovolnický program. Vytvořila se stabilní dobrovolnická základna, která je schopná pomáhat a připravovat akce. Hlavní náplní jejich činnosti byla pomoc na akcích pro rodiče s dětmi. Pomáhali na PC kurzu pro klienty se specifickými vzdělávacími potřebami z Centra 83 a s programem pro školy Černá kavárna, který se koná ve spolupráci s TyfloCentrem Mladá Boleslav. Dobrovolníci získali nové poznatky z oblastí pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (práce s nevidomými) a zkušenosti s prací s dětmi, dospělými a handicapovanými. Ve Vile jsme uskutečnili předvánoční výstavu s názvem Tvůrčí inspirace a v jarních měsících pak výstavu spojenou s Dnem pro sebe. Návštěvníci si tu mohli nakoupit drobné dárky pro maminky ke Dni matek. Zároveň se zde mohli dozvědět i něco více o přírodních materiálech a jejich zpracování. V Mnichově Hradišti jsme spolupracovali na vánoční výstavě s místní ZUŠ. Přehled osvětové a informační činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - VI. Osvětová a informační činnost Organizace soutěží a přehlídek Tato činnost představuje zejména práci s talentovanými dětmi a mládeží. V přehledu jsou uvedeny soutěže a přehlídky různých vyhlašovatelů i přehlídky, které organizuje náš DDM. V letošním roce jsme organizovali tyto olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT: Matematické olympiády Z5 - Z9, Zeměpisnou olympiádu A, B, C, D; Pythagoriády ročník, Matematického klokana, Olympiády v českém, německém a anglickém jazyce pro SŠ, Dějepisnou olympiádu pro ZŠ. Chemickou olympiádu nově organizuje Gymnázium Dr. J. Pekaře. Všechny olympiády i v tomto roce proběhly bez větších komplikací. Počet účastníků v okresních kolech olympiád je každoročně přibližně stejný (kolem 4000 žáků ZŠ a SŠ), letos 4 461, v minulém roce žáků. V našem okrese funguje zatím struktura olympiád a soutěží po organizační stránce celkem dobře díky ochotě stále stejných učitelů dělat pro děti něco navíc. Oficiální vyhlášení olympiád a soutěží proběhlo v DDM , účastnili se ho vítězové i jejich rodiče. Vyhlášení má vždy příjemnou atmosféru a dotváří jakousi symbolickou tečku za těmi soutěžemi, které nemohly být vyhodnoceny v den konání. Děti obdržely i v tomto roce knižní poukázky a pěkné diplomy z našeho propagačního oddělení. Externí i interní pedagogičtí pracovníci Pavilonu jsou velice aktivní. Zúčastnili se s dětmi soutěží, přehlídek, festivalů, vystupovali na veřejnosti a jejich prezentace na veřejnosti byla na vysoké úrovni. Velký úspěch zaznamenaly roztleskávačky na celorepublikových soutěžích, na kterých získaly první místa. Divadelní soubory získaly vysoké ocenění na loutkářské přehlídce v Praze. Ve sportovní hale v Benátkách nad Jizerou jsme zorganizovali oblastní kolo krajské soutěže Středočeský taneční pohár. Ujali jsme se organizování oblastních a okresních kol soutěží v deskových hrách. Přehled o práci s talenty: kapitola 10 této zprávy, tabulka - VII. Práce s talenty Odborná, metodická činnost Tuto činnost nabízíme zejména školám. V Informačním centru pro mládež ale najdou potřebnou pomoc také jednotlivci. Divadelní soubory hrají představení pro školy průměrně dvakrát do měsíce. Z řad diváků vzešlo několik zájemců o vstup do souboru. Členové Městského parlamentu dětí a mládeže se aktivně zúčastnili školení lektorů organizace Nenech sebou zametat, aby dál šířili osvětu před kyberšikanou a šikanou přednáškami na mladoboleslavských základních školách. V prosinci zorganizovali Čertovskou besídku v MŠ Pampeliška. Strana (celkem 51) 21

22 Zájem byl o zážitkový program Černá kavárna, který pořádáme ve spolupráci s TyfloCentrem v Mladé Boleslavi. V tomto roce probíhaly v ICM také konzultace dle individuální dohody se zájemcem. Příprava byla vedena v rámci otevírací doby ICM. Jednalo se o konzultace jedné absolventské práce Vyšší zdravotnické školy, především se opravovalo formátování a stylistická forma práce. Dalším klientům jsme pomáhali při psaní referátů - hledání informací na webových stránkách, kopírování a stylistické úpravy textů. Seminární práce byly především z oblasti zeměpisu, literatury a biologie. Zahrada fungovala jako středisko ekologické výchovy s názvem Ekocentrum Zahrada. Na Zahradě byl stálý zájem ze stran škol o programy environmentální výchovy, a to o programy probíhající přímo v Zahradě, ale i o terénní programy mimo náš areál. Využívali jsme především park Štěpánka a Radouč. V těchto programech byly děti seznámeny s vlivem rozvoje lidské civilizace na život živočichů ve volné přírodě. Snažili jsme se alespoň zčásti ovlivnit životní styl a hodnotovou orientaci žáků. V rámci Týdne Země jsme uspořádali pětiměsíční projekt pro mateřské školy, školní družiny a třídy 1. stupně ZŠ s názvem Velká hra o ceny. Hra měla za cíl motivovat školy a školky, aby co nejvíce času trávily s dětmi v přírodě nebo s přírodou, a byla rozdělena do 4 etap: Příroda - nejbohatší hřiště, Naši živí sousedé, Divočina na zahradě a Pozor, rostu. Každá etapa byla zahájena informativní a inspirativní přednáškou k tématu dané etapy. Každá přednáška byla určená nejen pro pedagogy zapojených škol, ale i pro širokou veřejnost. Ke každé etapě zapojené školy dostaly bohaté metodické materiály. Keramické studio nabídlo velké množství programů připravených na míru pro mateřské, základní i střední školy nejen v Mladé Boleslavi, ale i ve vzdálenějších lokalitách. V letošním roce jsme opět spolupracovali s místní mateřskou školou Réza, která k nám dochází pravidelně každé pondělí na lekce keramiky. V druhém pololetí školního roku jsme nabídku ještě rozšířili. Největší zájem byl o šperky z polymerových hmot, které měly jak u dětí, tak u maminek velký ohlas. Vytvořili jsme jich s dětmi několik stovek. V Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti byl ze strany škol zájem zejména o tvoření v keramické dílně. Nabídka jednotlivých kurzů byla zveřejněna na webových stránkách. Přehled o metodické a odborné činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - VIII. Metodická a odborná činnost Spontánní činnost Probíhá na jednotlivých pracovištích podle místních podmínek a daného časového rozvrhu. Ideálním prostředím ke spontánní činnosti je pro děti a mládež v prostorách ICM. Pedagogičtí pracovníci nenásilnou formou působí na návštěvníky, povídají si s nimi a hrají různé hry, ovlivňují jejich osobnostní rozvoj. Díky herní konzoli a novému stolnímu fotbálku se snížil zájem o jednotvárné hraní PC her v učebně. Zvýšil se počet romských dětí, které tu tráví volný čas a tak řešíme i citlivé multikulturní a sociální problémy. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme dětem nabízeli různorodé volnočasové aktivity, vedli jsme je k toleranci k druhým a ke zdravé soutěživosti při hrách, ve kterých můžou pochopit smysl a důležitost nastavení a dodržování pravidel a vzájemného pochopení a tolerance. Strana (celkem 51) 22

23 Služby v ICM jsou určeny především pro mladé, ale může sem přijít vlastně kdokoli v jakémkoli věku. U budovy je sportovní areál, který je otevřen po celý týden a je k dispozici bezplatně. Velice příjemné prostředí je v kavárně u Zahrady, kterou využívají zejména studenti a rodiče s malými dětmi. Malí školáci tu často čekají na své rodiče, hrají tu stolní hry či píší úkoly. Kapacita kavárny je bohužel omezená, takže se tam občas střetává velké množství lidí. V letošním roce jsme v kavárně obměnili a rozšířili sortiment nabízeného zboží o produkty zdravé výživy (med, jablečné tyčinky, ovocné a semínkové tyčinky apod.). Další novinkou jsou zajímavé publikace (metodické materiály s environmentální tématikou, pohádky apod.) a přírodovědné pomůcky pro děti, rodiče i pedagogy (skleničkové lupy, entomologické pinzety, klíče pro určování rostlin a živočichů, ptačí budky apod.). Myslíme si, že nový sortiment příchozí veřejnost oslovil a o nové zboží je poměrně velký zájem. V kavárně je také možné zakoupit si v březnu vydanou mapu Objevujeme Boleslav zelenou a hravou, kterou vydalo Ekocentrum Zahrada ve spolupráci se Zdravým městem MB. Kromě posezení v kavárně využívají příchozí také možnosti prohlídky minizoologické a minibotanické zahrady. Prohlídka je koncipována tak, aby bylo možné se dozvědět informace o jednotlivých zvířatech i rostlinách, případně o dalších nabídkách DDM. Možnosti bezplatné prohlídky Zahrady využívají také hojně učitelky mateřských i základních škol či školních družin, dále pak skupinky klientů z Centra 83 a z Domu pro seniory. Letos jsme dokončili poměrně náročnou přípravu informativních tabulek k jednotlivým druhům zvířat a od ledna již visí na voliérách, klecích a teráriích. Pro využití tabulek pedagogy ve výuce jsou veškeré texty tabulek umístěné na našem webu V Klubu dětí a mládeže v Mnichově Hradišti fungoval klub Poškolák. Otevřeno bylo každý všední den oficiálně od pondělí do pátku od 11,30 do 17,00 hodin. Děti měly přístup do rozšířené herny, kde mohly využívat počítače s internetem, různé deskové hry, hi-fi věž, TV, dva stoly na stolní tenis, taneční podložku, dva stolní fotbálky, elektronické šipky a starat se o zvířátka (morče a králík). Přirozeně mohly svůj čas trávit i v prostranství kolem klubu, kde jim je k dispozici stůl pro stolní tenis a lavičky. I když je klub Poškolák určen především na spontánní trávení volného času, přesto je potřeba pedagogické vedení, protože děti si často neumějí začít hrát samy od sebe a tak musí některou z činností rozehrát pedagogický pracovník. Z klubu Poškolák jsme získali dobrovolníky, kteří pomalu odrůstají, ale přesto chtějí s DDM zůstat v kontaktu a například pomáhat na akcích, které pořádáme. V Benátkách nad Jizerou probíhala spontánní činnost také pravidelně od pondělí do pátku od 12 do 15 hod. Pro spontánní aktivity slouží především prostory klubovny, která je i pro tento účel materiálně vybavena. Jsou zde počítače, kulečník, stolní fotbal, výtvarné potřeby, deskové hry, šipky, televize s DVD přehrávačem, taneční podložka. Účastníky spontánní činnosti jsou především děti z přilehlé 2. ZŠ a děti ze zájmových útvarů. V letošním školním roce se počet návštěv na spontánní činnosti navýšil cca o sto. Ve všech zařízeních nabízíme prodej drobného občerstvení. Přehled spontánní činnosti: kapitola 10 této zprávy, tabulka - IX. Spontánní činnost Zahraniční spolupráce Zahraniční spolupráce probíhá na úrovni mládeže a zastřešuje ji pracovnice ICM. V tomto školním roce se neuskutečnilo žádné vzájemné společné setkání, ale brali jsme ho jako přípravu na oslavy 20ti leté spolupráce v příštím školním roce. Vzájemně jsme si vyměnili dvě videopohlednice, které byly malým ohlédnutím za touto mnohaletou činností. Strana (celkem 51) 23

24 Prevence sociálně patologických jevů Celá naše činnost je zaměřená na potírání sociálně patologických jevů nepřímo. Veškerá zájmová činnost a činnost pedagogických pracovníků se zaměřuje na volnočasové aktivity, na kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, tzn., že tak nepřímo podporují právě život bez drog, smysluplnost a zdravý životní styl. Ve všech městech, ve kterých působíme, jsou naše zařízení otevřená každý všední den pro volně příchozí zájemce. V těchto klubech vytváří pedagogické pracovnice přátelské prostředí, ve kterém si s dětmi hrají, soutěží a neformálně utvářejí jejich hodnotové názory a snaží se je vést i k rovnému a přátelskému chování mezi sebou. Více v kapitole Spontánní činnost. Multikulturní a environmentální výchova Do multikulturní výchovy se dají jistě zahrnout akce Mezi světy, které formou zážitkové pedagogiky a přednášek od cestovatelů přinášejí spoustu nových poznatků z této problematiky. K multikulturní výchově se snaží přispívat i pracovnice ICM přímou prací s dětmi z různých národnostních menšin. Pokud mají děti přímo možnost se s odlišnostmi národností setkat v přátelském, pracovním a pozitivním prostředí, mohou si vytvořit svůj vlastní názor a eliminovat nežádoucí jevy jako diskriminaci či předsudky. Metodická a odborná činnost Ekocentra je zaměřena na environmentální výchovu a nabízí výukové programy s různými tématy. Vnější partneři střediska Nejbližšími partnery jsou pro nás zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje a pak radnice jednotlivých měst, ve kterých působíme. Spolupráce byla po celý školní rok velmi dobrá. Dostalo se nám od všech jmenovaných finanční podpory a my jsme za to ve všech městech, ve kterých pracujeme, nabídli kromě standardních aktivit i něco navíc. Velkým finančním podporovatelem jsou Vodovody a kanalizace a. s. Mladá Boleslav, Ford Bospor nebo Transcentrum s.r.o. V Mnichově Hradišti jsme získali finanční podporu na jednotlivé akce kromě příspěvků od města také od místních firem. Při organizaci akcí jsme spolupracovali s Městskou policií v Mladé Boleslavi, s Tyflo Centrem Praha - pobočka Mladá Boleslav, s Kulturou města Mladá Boleslav, s Českým rybářským svazem, Sborem dobrovolných hasičů a se zástupci místních organizací v Benátkách nad Jizerou i v Mnichově Hradišti. Naši činnost si neumíme představit ani bez dalších nejmenovaných sponzorů, kterých je cca 30 a kteří formou finančních nebo materiálních darů přispívají na provoz vozidla nebo na zajištění příležitostných akcí. Díky dlouholeté spolupráci s firmou S-MOBIL se daří pokrýt požadavky všech pracovišť na dopravu dětí a účastníků akcí i na zabezpečení provozu a údržby všech pracovišť a turistických základen. Ediční a propagační činnost Tuto činnost zajišťují dva pracovníci na samostatném oddělení v úzké spolupráci s vedením DDM. Informovanost a povědomí o akcích je díky systematické práci celého oddělení velice dobrá. Redakční rada pracovala ve složení Bc. Hana Suková Pelantová, Vratislav Houštecký, Ingrid Fabiánová a scházela se pravidelně 1x za měsíc, vždy v pátek před poradou pedagogických pracovníků, operativně i v mimořádných termínech. Strana (celkem 51) 24

25 Pravidelné činnosti: 1. 2x za měsíc rozvoz a rozesílání propagačních materiálů DDM (Kam jít, letáčky akcí, propozice k soutěžím atd.) do středních a základních škol, školek, internátů, knihoven, středisek a hypermarketů po Mladé Boleslavi x za měsíc obměna 7 vitrín DDM v Mladé Boleslavi 3. předávání informací o dění v DDM do všech mladoboleslavských tištěných i internetových médií, do MF Dnes a ČRo Region, do Zpravodaje Benátecka a na mb-net 4. příprava pozvánek na akce do Rádia Jizera, TV MB a MB novin Samotnou přípravu propagačních materiálů zajišťovala Ingrid Fabiánová. Podle plánu bylo vydáno: 1. Kam jít - pravidelný měsíční informační bulletin (vyšel 10x, září - červen) 2. Slunečník - pravidelný občasník DDM (vydán v srpnu 2012 a v lednu 2013) 3. Osobní diář na rok 2013 pro členy ZÚ 4. Nástěnný kalendář pro rok Skládanky s nabídkou ZÚ 6. Skládanky s nabídkou výukových programů Speciální propagace k oslavám 60. výročí založení DDM: 1. Zajištění propagace v tištěných médiích 2. Zajištění rozhovorů na rádiu Jizera 3. Výroba a distribuce letáků a pozvánek 4. Zajištění výroby propagačních dárkových předmětů s logem DDM 5. Příprava a vydání speciálního čísla Slunečníku 6. Příprava kronik 7. Archivace starých dokumentů Podle požadavků jednotlivých pracovišť byly připravovány plakáty, letáky, diplomy na akce, programy k divadelním představením, propagační materiály Ekocentra, Keramického studia i Klubů dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou a v Mnichově Hradišti. Pravidelně 2x měsíčně je zasílán program, pozvánky na akce a aktuální informace z dění na jednotlivých pracovištích prostřednictvím newsletteru DDM. Všechny plánované edice byly vydány nebo jsou v přípravě. Část finančních nákladů na jejich tisk byla pokryta reklamou, případně sponzorskými dary. Propagaci na odloučených pracovištích mají na starost jejich vedoucí. Příspěvky do Zpravodaje Benátecka zasílala vedoucí KDM na propagační oddělení, které je zpracovávalo (korektura textu a doplnění fotografií) a dále komunikovalo s redakcí vydavatele. Kromě výše uvedených činností zajišťovalo propagační oddělení i celou řadu dalších činností souvisejících s prezentací DDM a s realizací jeho akcí - výroba a vyvěšení transparentu na Zeměfest Všichni pracovníci DDM se podílejí na vzniku nepravidelného občasníku Slunečník, který vyšel v tomto školním roce 2x. Na vzniku Slunečníku však má největší podíl propagační pracoviště, kde vzniká jednak koncepce celého časopisu, tak také grafická úprava. Během tohoto školního roku jsme dolaďovali přihlašovací systém do kroužků a na tábory. Začal fungovat 1. září 2012 a přinesl zlepšení služeb pro rodiče našich účastníků. Pedagogičtí pracovníci zase mají lepší přehled o naplněnosti nabízených akcí a mohou pružně reagovat podle situace. Strana (celkem 51) 25

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní

Více

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon adresa: Purkyňova 224, Mladá Boleslav, 293 01 kontakt: tel.: 326 728 430, e-mail: pavilon@ddm-mb.cz www stránky: www.ddm-mb.cz Personální složení: Vedoucí Informačního

Více

Plán práce. na školní rok 2014/2015. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2014/2015. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2100163623/2010 Fakultní školské zařízení

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více