íjen 2007 X. roník íslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "íjen 2007 X. roník íslo 1"

Transkript

1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu. Možná pijde i kouzelník :) Urit jste si také všimli, že zaala škola a na scénu picházejí noví devááci, kteí se budou snažit pipravit pro vás pestrý školní rok! Však také už probhla první akce - Pyžamový den, o kterém se ješt dotete v asopise. Jinak je vše pi starém, jen nás opustila paní Hrabovská. Pejeme píjemné chvíle v dchodu. Také se objevil nový tanení kroužek KM. Pišli noví prváci, školní jídelna je poád stejná. Bohužel jsme se nedokali pozlacených píbor, které jsme všichni napjat oekávali. I tanení kurz spoleenských tanc je už v plném proudu (víc se ješt dotete). Tak pejeme úspšný školní rok, dobré známky, hodn dárk na Vánoce a zdraví, aby sloužilo! est práci, soudruzi! Vaši noví autoi úvodníku MaKaRa Je tomu už 10 let, co Dušánek spatil svt. Každý žáek ním pispl, a za msíc Dušan vyšel. Autorský kolektiv je veliký, každý pispívá do své rubriky. Minulostí jsou už jen encyklopedie, Internet nám práci ulehuje. Najdete v nm pouení, slohovky, drby i kvízy, vyluštním osmismrky pekonáte krizi. Msíc co msíc kvalita asopisu stoupá. Pesvdte se sami, není to jen reklama hloupá! mamašmajdalf

2 2 Dušanovy zápisky Dušan je tu každý rok, pro prváky je to šok. Ale nedivte se a radši si ho tte a hezky nám osmismrky luštte. Deset let tu Dušan je, redakce na nm pracuje. Uitelé pomáhají ze vší síly, nkdy poítae postihnou viry. mini19 Nejprve vás musíme uvítat v novém školním roce, takže AHOJ, a te k tématu. Každý na naší škole snad ví, že vychází školní asopis, ale málo z vás si urit všimlo, že už vychází 10 let! Zdá se nám to jako neuvitelné íslo. Chodíme do Dušana 4. rokem, bohužel je tento rok poslední (pro nás). Každý pátek se scházíme v poítaové uebn a datlujeme na klávesnici nové píbhy, zážitky ze školních akcí apod. Ehm, ne všichni píšou, když se podívám do první ady, rádi bychom ekli, že píšou na poítai poutavé lánky, ale oni hrají hry, koukaj na libka a prost se flákaj. A tak to chodí pátek od pátku, msíc od msíce, rok od roku. A to už od listopadu Když jsme si ješt v mateince hráli s panenkami a autíky, ve škole už vycházel asopis. A pro zrovna Dušanovy zápisky? Citujeme z prvního ísla našeho asopisu. Jednoduché vysvtlení: Jméno Dušan sloužilo jako pezdívka pro jednoho žáka 9. tídy. Tak a te tady máte odpov rovnou z archivu. Co bylo, to bylo, žijeme dál a jak íká Borohmíra Selátko svt skoní, až my tu nebudeme. Takže tm malým pejeme, aby mli hodn nafty a energie. Ozonová díra aby se zase zmenšila. Aby svt existoval alespo 50 let, abychom se dožili dchodu. V Dušanovi jim pejeme mnoho pkných lánk a aby se milovali. Zazvonil zvonec a lánku je konec. Louí se REsTARD a Klárushka Na naší škole se opt pemnožila šprouchlata, tím samozejm myslím prváky. No a to bych nebyla já, abych nezašla na návštvu do družiny. A ne bezdvodn, odchytla jsem si ti malé bobišky, které jsem na míst vyzpovídala. Že to vypadá až moc jednoduše? Hodn vcí njak vypadá, i když realita je jiná. Byla jsem totiž donucena jim zabavit míek na fotbálek, jinak bych tam s nimi byla do dchodu. No nic A kteí prcci že to jsou? Já jejich píjmení neznám, ale 100 % znám jejich jména: Adam, Lukáš a Honzík a te vám poskytnu supper rozhovorek Urit jste se tšili do školy, splnila vaše pedstavy? Luki: Do školy jsem se sice tšil, ale ekal jsem, že tady bude njaký super poíta Honza: Hmmmm, taky jsem se tšil, ale jen kdybychom se tolik neuili Adam: To mi se naopak zdá, že se moc neu- íme Lili na to: Jen pokejte za pár let A co paní uitelka, nezlobí? L+H+A: Paní uitelka je to nejlepší, co nás mohlo potkat Ješt nemáme ani jeden erný puntík Lili na to: Pokejte, až na vás dojde puberta, to budete celí puntíkovaní Jaké byly paní uitelky ve školce? L+H+A: Ve školce byla jedná paní uitelka a ta poád kiela, ale taky hodná a tu jsme mli nejradji Lili na to: Jo, jo, v život už to tak bývá i tam jsou zlí a hodní princové a princezny Jaké pedmty máte nejradji? Luki: Matika je nej H+A: My fandíme tlocviku

3 íslo 1 3 Moudrá Lili radí: U nás teenager vedou pestávky, obdy a aby se neeklo suplované hodiny Dostali jste taky pastelky? L+H+A: Joooooooooo, jasn! Lili si myslí: Bez pastelek se žádný prvák neobejde, s ním se pece mlátit musí, ne? Co vám ve škole chybí? To nám kluci prozradili na obrázcích. rádio Lili vzkazuje: Ale kluci, na to pijdete, vždy tady toto všechno máme! super PC hra tancování UÁÁÁÁÁÁÁ! Tak ahoj a mjte se fanfárov! Lili Zase zaal školní rok, zante si kopat hrob. Poznámky se jenom valí, chováme se jako malí. To je názor uitel, co nás prost nechápou. Vyzvou nás vždy ped katedru, a pak po nás vou. Ta škola je prost nuda, kterou nikdo nemá rád. Koho tahle nuda baví, nebude náš kamarád. Lili Ahojík lidiky! Tak a je to tady. Po roní odmlce se poslušn hlásím do služby a slibuji, že se budu fakt snažit, aby byl náš super, spešl asák ješt suprovjší. Pipravila jsem si pro vás mj premiérový lánek o Dni v pírod, který se konal Tento zvláštní den tentokrát patil žákm 5. tídy, ale samozejm nebyli jediní, kdo mli to štstí jít na den do pírody místo trýznivé školy. Jenže jak už jste pochopili, to bylo v jiný den. Asi pan editel nemohl riskovat, že se ve škole bude uit sám :-) Já osobn jsem na tchto toulkách pírodou chybla, protože už (konen) chodím do 8. tídy a zrovna tento den patil (jak už víte) tídám pátým. Takže zas nic, žádné ulejvání a uit se! Urit vás zajímá, jak se asi ti školáci mli? Já to nevím, ale oni vám to tutov poví, nebo spíš napíšou. No jo, já vím, jsem hrozná, poád bych jen kecala a kecala a vy jste jist zvdaví na ty jejich práce. Tak teda tady jsou. ne jsme šli na cviení v pírod do Košatky. Vyšli jsme od školy, potom jsme pochodovali po cest. Podívali jsme se, kde bydlí Pavlínka Chvostková, která mla se Sárou Sýkorovou pipravit košík deva. Pišli jsme na hišt v Košatce u restaurace Odra. Opékali jsme si buty a po jídle jsme mohli hrát rzné hry. Na

4 4 Dušanovy zápisky cest zpt jsme vidli nový most pes Ondejnici. Vojta s Vaškem byli poád pozadu, proto jsme na n museli poád ekat. Ve 12:45 jsme konen dorazili do školy. Zuzana en v pírod se konal Šli jsme do Košatky, kde jsme se podívali na eku Lubinu a pak jsme opékali párky. Cestu zpátky jsme si prodloužili. Prošli jsme pole, lesy a louky. Pi píchodu do školy byli všichni vysíleni. Tereza úterý jsme šli do Košatky na hišt. Šli jsme po cest a pes košatecký most, pod kterým tee eka Lubina. Pálo nám i poasí. Hráli jsem vybíjenou, fotbal,... Opékali jsme si párky a nkteí i peivo. Mj tatínek nám pipravil hobliny, devo na ohe a klacíky na opékání. Košatecké dti mohly jít pi zpátení cest rovnou dom. Pavlína Ufff, to byla makaka. Podle m super po- teníko, že jo? Úpln jsem jim závidla, když nadšen poskakovali ped školou a já s ješt nkolika dalšími muenci sedla v nápravném zaízení jménem škola. No to to uteklo, je as udlat pápá. Pápá vaše Paulka! Letos o prázdninách jsme byli na dovolené v Egypt, v letovisku Hurgháda u Rudého mo- e. Celé dny jsme se koupali a potápli. Jednoho dne se taka rozhodl, že si pjde zaplavat. Chtl si prohlédnout všechny hotely v zálivu. Nikomu však nic neekl. Na behu zstaly jenom jeho boty. Po njaké dob jsme zjistili, že je pry, a zaali jsme ho hledat. Nejdíve jsme ho hledali na pokoji. Tam nebyl. Šnorchl a brýle zstaly ve skíni. Z toho jsme usoudili, že v moi není. Mamka prošla celou pláž. Nikde nikdo. Šli jsme se podívat do naší plážové restaurace. Tam také nebyl. Rozhodli jsme se, že pokáme do veee a když se do té doby nevrátí, ohlásíme to policii. Všichni jsme mli strach. Do veee zbývalo sotva deset minut, když se taka objevil na pokoji. Byl celý od soli, bosky, strašn unavený a dehydrovaný. On sice plaval kolem zálivu, ale s vtrem v zádech. Zpt ho vlny nepustily. Musel vylézt na beh a chtl jít po pláži pšky. Jenže každý hotel má pláž hlídanou vojáky a ti ho nepustili. Marn vysvtloval, že bydlí v hotelu Jasmina, že je host a turista. Hnali ho samopalem pry. Aby se dostal zpt, musel vylézt na beh a jít po pobeží asi 6 km pšky a bez bot. Trvalo mu to skoro ti hodiny. Byli jsme hrozn rádi, že je zpátky. Mamka mu ale poádn vynadala. Od té doby nesml sám vbec nikam. Zuzka, 9. A " Jednoho pevelice krásného dne, kdy slunce svítilo, kytiky kvetly a vše bzuelo, koupal jsem se v bazénu v przran zelené vod. Užíval jsem si prázdniny, ale nco m vyrušilo. Od této chvíle na ten zážitek nezapomenu. Když jsem uvidl Patrika a Michala, pispchal jsem k nim. Oznámili mi, že se jde stanovat. Dohodli jsme se na termínu, kdo co vezme atd. Zítejší den veer jsme se sešli v plném potu. Chvíli jsme si povídali a rozhodli jsme se, že nám nic nechybí a mžeme vyrazit. Když jsme dorazili na místo urení, ztichli jsme, kochali jsme se krásou Lubiny, loukami a vším kolem. Byla to strategická poloha, kdybychom nezvládali ohe, byla tady hned eka. Zanedlouho tu stály dva stany. Zjistili jsme první z mnoha nedostatk!! Není papír ani devo. Zaalo se stmívat a byla ím dál tím vtší zima. Tomáš, Michal a Patrik se rychle rozebhli do lesa. Dostal jsem misi, úkol byl jednoduchý, ale velmi dležitý. Musel jsem hlídat tábor. Zaal jsem pochodovat kolem nezapáleného ohn. Z lesa se ozývaly nadávky a to mi nasadilo úsmv. Ozvalo se šustní z hustého koví káp, káp, ššš, zlekl jsem se, ale po chvíli

5 íslo 1 5 jsem usoudil, že to byly myši. Zanedlouho se kluci vrátili s ubohou hromádkou deva a slámy. Bylo nám vše jasné. Jestli chceme teplo, budeme muset šetit.,,to zvládneme, dodal sebevdom Patrik. V dáli se ozval sýek. V této chvíli jsme si uvdomili, že je tma a jsme jen tyi. Sedli jsme si do dobe nahuštných duší z traktoru, teple se oblékli a zaali si povídat. Bylo 10 hodin, od ohn bylo vidt jen na dva metry a najednou se ozvalo šustní, které jsem už slyšel. Bylo trochu silnjší.,,tomáši, že ty jsi ml fazole?! ekl Michal. Všichni jsme dobe vdli, že to nebyl Tomáš. Další zašustní. Te nejhlasitjší. A pak rána.,,buuum. A takový rachot, že i Tomáš vykikl. Všude svtlo a rachot stále vtší. Patrik zaval: Ty vokoune, my jsme ale lamy. Chvíli jsme se ješt smáli, potom jsme si rozdlili hlídky. Boudou po jedné hodin, skupinky po dvou. Já a Tomáš, Michal a Patrik. První hlídku jsme dostali my. Tedy já a Tomáš. Mla trvat až do plnoci, pak jsme mli vzbudit ostatní a jít na noní akci. Ta hodina probhla v klidu až na to, že poád nco šustlo v koví. Ignoroval jsem to. Tšil jsem se na noní akci. Zaal zvonit budík na mobilu, což dávalo znamení, že je plnoc. Už jsem se chystal vzbudit Patrika a Michala, ale to jsem nemusel. Z jejich stanu se ozvalo:,,ty jsi blbec!!! pak,,ty musíš zavít pití?!,,balog smrdí! Pak se ozvala rána a já jsem usoudil, že se Balog naštval a tískl Patrika flaškou po hlav. Asi po dvou minutách jsme vyrazili do lesa. Úkol byl jasný. Nasbírat další devo. V dálce se ozval štkot psa. Dorazili jsme do lesa a všude byla tma. Nemli jsme ani baterky. Stáli jsme na míst a poslouchali, co se kolem nás dje. Poád kápaly vtve. Jako kdyby kolem nás chodil njaký bezdomovec. Patrik ekl:,,dobrý ve- er!, Tomáš ho seval:,,co dláš?! Pak se ozvala v dálce stela z kulovnice. Asi njaký myslivec loví kaeny. Pak se ozvalo asi metr ode m:,,dobrý veer, chlapci. Zaval jsem,,ááááááááá. Bžel jsem zpt k ohni, ale zakopl jsem o Patrika, který sbíral devo. Tím pádem to na m vysypal. Smáli jsme se, sbírali devo, pak jsme se šli koupat. Ješt jsem vám zapomnl íct, že to,,dobrý veer, chlapci íkal Michal. No, tak jsme se šli koupat. Tomáš a Michal skoili šipkou do vody první. Pak Patrik skoil bombu. Mi to chvíli trvalo a skoil jsem placáka. Voda byla studená, tak jsem zaal plavat. Baloga zaaly okusovat rybky. Asi po pti minutách jsme z vody vybhli a zjistili jsme, že jsme mokí. A hádejte, kdo na to pišel. Samozejm Michal. Sedli jsme si k ohni a až jsme uschli, oblékli jsme se. Já s Tomášem jsme šli spát, na Patrik a Michala zstala hlídka. Ani jsem si nevšiml že jsem usnul, spal jsem asi 15 minut, ale probudily m nadávky Patrika a Michala.,,Já vás zabiju! val Patrik. Michal zvolal:,,tady máte. Napsal jsem to bez sprostých slov. Vyletl jsem ze stanu, Tomáš už byl venku a všichni ti mlátili vtvemi do koví, kde byly ty myši. Vzal jsem si taky klacek a bojoval jsem, než jsme to koví úpln zdemolovali a myši utekly. Nad námi proletlo další letadlo, což znamenalo moji výhru v sázce, že proletí v 1:25. Takhle jsme si stídali hlídky až do rána. Uhasili jsme ohe, tak jak to kluci dlají, sbalili stany a odjeli dom. Tohle byl mj nejhezí zážitek z prázdnin. David, 9. A To otázka! Mžeme se ve vyuovacích hodinách svlažit lahodným nápojem, i ne?! Nkteí uitelé s tím nemají vbec žádný problém, ovšem najdou se i výjimky, které to striktn zakazují! Chceme svobodu, chceme pít! Problém je takový: Žák sedí v lavici, je léto, do tídy siln pálí polední slunce. Žár proniká skrz okna do tídy. Ta ona osoba je velice dehydrována a ped sebou vidí ten slastný nápoj Hanáckou kyselku, která ho mže spasit. Žák natahuje ruku a už už otevírá víko. Když vtom se ozve bujarý ev, který v tom poledním dusnu zní jako burácení hromu. Uitel. Žáci ví, je zle! Žák zklaman zasune Hanáckou kyselku pod lavici. Zase to nevyšlo, opt zvítzil vyu- ující. To byla jen malá ukázka toho, co všechno se dje za školními dvemi! Takže se zamyslete, milí uitelé, a eknte si... Necháte žáky umít žízní?! Odpov pana uitele: Já si myslím, že na to žáci mají pestávku. A neznám lovka, který bez dvou lok nevydrží 45 minut! Dodatek Maki: Ale já ano! Tuto velice duchaplnou a inteligentní reportáž pro vás pipravilo siln dehydratované trio Makara

6 6 Dušanovy zápisky Zdarec!!! Opt vás zdravíme v Dušanových zápiscích v novém školním roce z Událostí a komentá. Dnes máme mnoho zpráviek. Zaneme prohlídkou letadla Globmaster. Pijeli jsme do Mošnova na letišt, uvidli jsme válené tanky a auta, ale nejúžasnjší pohled byl na obrovské americké letadlo Globmaster. Amerití vojáci (AIR FORCE) nás pkn vítali a vpustili do letadla na prohlídku. Mohli jsme si prohlédnout interiér letadla, obrázky z letu i na zemi, kabinu letadla a mohli jsme si popovídat s vojáky, samozejm anglicky. A také nám trvalo, než jsme vydolovali njaké to anglické slovíko. Ze všech amerických voják byl nej Dave! Ten si s námi nejlépe popovídal a nkterým dal i americkou mnu, dolar nebo cent, a ob- as nás i vyfotil. Nejlepší bylo, jak nás vyfotil a ekl Oh my eyes, v pekladu to znamená oohhh, moje oi. Abyste si udlali pedstavu o tomto letadle, pináším vám i nkteré údaje o nm. Nap. rozptí kídel gigantického letadla je pi zaokrouhlení 52 m, délka letadla bez zadního kídla je 50 m a šíka je pibližn 10 m. Prohlídka skonila a jeli jsme plní dojm zpátky do školy. Mr. Proper Hurá, hurá, hurá! Tanení kroužek zaal! První lekce probhla ve tvrtek 4. íjna v prostorách zámku. Do 1. kategorie (od 1. do 4. tídy) pišlo 9 holek a do kategorie 2. pak asi 16 lidiek. Perfektn jsme si zatanili, protáhli se, zaposilovali. Návštívila nás i talentovaná disco tanenice a píšt nás navštíví i hiphoper. Pokud máte zájem, samozejm mžete pijít. Lekce probíhají každý tvrtek - pro malé od do18.00 a pro vtší v až Maki Kdy? Kde? V naší stodole, tedy pardon, v naší krásné, z ytongu postavené školní budov. Je úterý asi tvrt na osm ráno a my, MaKa- Ra, vcházíme jako každý den ervenými dvemi do naší školy. Obavy jsou na míst, jak to dopadne - bude to mít úspch i ne?! V šatn se pevlékáme do pyžama a do nárue házíme plyšáka a polštá. Už vidíme, že nejsme jediné a že se k nám vele pidávají ostatní lidi v noním obleku. Hlavn slena Nejmenovaná (Neubauerová) vypadá úžasn. Její zelená saténová košilka voln splývá a ladí se zelenou elenkou. Pyžamový den má celkem úspch. Nejvíce na prvním stupni. Trochu jsme si zavzpomínali a te bychom se mli navrátit do reality. Z celkového potu pítomných 205 žák bylo celých 67 % v pyžamu. Zapojili se i uitelé. Posléze probhlo focení ve vestibulu. Fotky si mžete prohlédnout na stránkách školy. Nejvíce žák v pyžamu bylo ve 4. a 5. tíd, kde z celkové potu 24 bylo non odno 23! Dkujeme za vaši podporu a brzy se mžete tšit na další podobnou akci! MaKaRa a spol. tj. polštá Ferda, bílý o Frodo! Ve stedu jela 5. A na pírodovdnou exkurzi do Ostravy-Poruby. Zpoátku byli všichni otráveni, ale když pijeli a vidli stoly s pipravenými úkoly, byli nadšeni. Pak jsme byli rozdleni, každá skupina mla svj úkol. Na konci si každý mohl vyzkoušet práci jiné skupinky, prohlédnout si zajímavý hmyz pod mikroskopem a vzít si do ruky dva druhy pakobylky. Po první ásti jsme se pemístili a piazovali jsme rzné pírodniny ke stromm,

7 íslo 1 7 na kterých rostou. A nakonec jsme psali závrený test s kížovkou. Všichni jeli s nadšením do školy. Tukan, mini19 "#"$% Za nejstarší hru, která se údajn podobala souasnému fotbalu, se považuje ínské cu-u, které se hrálo v ín už 1700 p. n. l. Ve starém ecku provozovali míovou hru nazývanou episkyros, kterou ímané pijali a pojmenovali ji harpastum. V kolébce moderní kopané - Anglii se první formy fotbalu objevují ve 12. století, ale už ve století 14. král Edward II. tuto hru zakazuje, nebo narušuje nejoblíbenjší zábavu té doby - lukostelbu. V 16. století se v italských regionech rozšiuje další fotbalu podobná zábava zvaná calcio. Poátek moderního fotbalu lze najít v první polovin 19. století na prestižních stedních školách celé Anglie. Dnes patí k nejpopu lárnjším sportm ve svt. ŠMAJDALF & ' $$() Tak jak máme zaít? Žádná pozitivní vc na tomto dni nebyla, ale možná NE, opravdu nic (tím to se omlouváme p. u. Janekové a Palikové, ale píšt by to chtlo lepší trasu). Mami, m bolí hlava, zaalo ráno v 75 % rodin. Procházka ti prospje a bude ti lépe, znla odpov. Néé, tohle neprosplo, takže batžek na záda, svainku do kapsy a hurá! Sešli jsme se v hojném potu ped školikou. Nechybly ani nevinné žerty, napíklad díry ve flašce od pití atd. Potom nkdo vydal rozkaz a šlo se. Velká hora masa a sádla se dala do pohybu (nemyslíme tím jedince). Nechybla zdravá strava (pesnji urostlá jablo nejmenovaného obana Staré Vsi). Doufám, že to nebylo bráno jako krádež. No totiž z jablon zbylo jen krásné a smradlavé... NIC. Plahoíme se tak krásnou krajinou, plnou mušek, motýl, traviky, strom a BAHNA. Litujeme sami sebe. Pro jsme si to zasloužili? My slibovali, že budeme hodní, ale vy jste ekli NE. Chcete válku, máte ji mít! No a chcete vdt, jak tahle válka dopadla? Lezli jsme poád dál, bez úspch našich názor. Pár jich padlo, ale šli jsme poád dál, bahno - nebahno, smrad - nesmrad, vlhko nevlhko (samozejm myslíme v botech, víme, že nkteí jedinci z naší školy jsou natolik inteligentní, aby si vymysleli nco jiného). Týrání lidí!!! kieli jsme, ale i pes boulivé protesty si p. uitelky dokázaly zachovat kamennou tvá. Nakonec jsme je (museli jsme to udlat) pemohli. Rozkaz znl: No dobrá, místo Proskovic se jde do Košatky. Cítili jsme se jako troseníci, mli jsme hlad a žíze (sice kolem tee eka Lubina, ale zas tak velkou žíze nemáme, jestli chápete). Po zdolání tak záživné cesty jsme vypadali jako chrochtátka, ale pro jak když. Náš skvlý den v pírod jsme zakonili vachtáním v Lubin. Nkteí tuhle možnost využili a doslova si vyprali obleení i s tlem. Jedna týpka dokonce mla tak nekvalitní barvu na vlasech, že jí to steklo na krásn bílé triko. Vzniklo z toho modré triko. To je chemie, co? Když jsme uslyšeli povel smr škola, mli jsme radost. jak kdyby 6leté dít ekalo na Ježíška. Naše radost byla ale tichá. Nemli jsme dostatek sil k projevu našich emocí. Nakonec jsme dorazili živí a zdraví. To samé se nedalo íci o našem oble- ení a psychice. Identita musí zstat utajena kvli uitelské mafii. %*+ *%,(-.-$% Dnes je den D, den, kdy se podívám do oí osudu a zjistím, že nejsem zas tak velké Kopyto jak jsem myslela (no ale pece, zas tak skvlá nejsem). Tak to zkusím od zaátku. Dkuj pronesu, když vystupuji z autíka paní uitelky Kunzové, která byla tak hodná a vzala m z Dušana dom. Cestou do bytu mi v hlav šrotí, modrou nebo ervenou, rovné nebo nakulmované. Tímto holiím uvažováním dojdu až dom s tím, že po pár dnech se doslechnu od mé milé maminky, že neumím ani zdravit (nebojte, rodie m nau- ili slušnému chování, ale byla jsem mimo). Jsou ti hodiny! Nééé, to mám jen 2 hodiny

8 8 Dušanovy zápisky na moji úpravu, bleskne mi hlavou. Jestli to kluci nechápou, je to možné, já taky nepochopím, jak jsem mohla 2 hodiny prokoukat u zrcadla, a stejn ze m žádná Angelina Jolie nebyla. Jeden vlas sem, druhý vlas tam. Stejn jsem vdla, že mé dvouhodinové dílo bude poopraveno vtíkem. Tak a ti, dva, jedna, TE...jsem na Sokolovn. A už se z aut valí nejrznjší smetánka. Dala by se íct vta z animovaného filmu Shrek. Ale ano, skuten to tak bylo. Kdokoliv vystoupil z auta, strhl na sebe všechnu pozornost. Každý musel vidt, jak to tm našim bývalým a letošním deváákm sluší. Ale as je neúprosný, blíží se osmnáctá hodina a to znamená, že 1. tanení lekce zaíná. Kluci na jednu stranu sálu a holky na druhou. Nejdív jsme zjistili, že dáma, která nemá punocháe, je jako by bez spodního prádla. Takže holky POZOR, od zítka jen v punochách. A šláp, šláp, písun, písun, ozývalo se z reproduktor, zatím jsme se každý sám zaali uit tanení kroky. Pánská volenka, ozvalo se, protjší strana obecenstva (kluci) vstala a mí- ili si to ke své vyvolené. Tak te jsme se prošli po seznamovacím kole a mohlo se zaít tanit. Mi to pišlo velmi vtipné, jak se ozývalo Au. Jejda, promi, já jsem vážn nechtl. Mé nožky mi nepošlapal nikdo, teda ne mj tanení partner. Spíš lidé v okolních párech, když jsme tanili namakaní na sebe. Tak a dáme si pauzu a pánové pozvou dámy na NE- ALKOHOLICKÉ nápoje, ekl mistr a už jsme pádili do hospody, a nemusíme ekat dlouhou frontu. Pivko bylo samozejm dobré :D. Po krátké pivní pauze následuje dámská volenka, ala rvaka o nejlepší jedince, kteí pežili krutou první ást. Jestli si myslíte, že si naše nožky bhem pauziky odpoaly, mýlíte se! Bolely ješt víc než pedtím, a to je co íct. Všichni už ztžka oddychují a pach potících se nohou jde cítit na kilometry daleko. Ale fuj, pánové (nebo snad dámy?!). První hodina taneních se pomalu ale jist blíží ke konci. Co dál íct? Nožiky bolí a bolet budou. Limuzíny pijíždí a smetánka odjíždí. Prozatím koníme happy endem, nebo spíš to be continue? S pozdravem Klárushka, která se ábelsky spolila se seorkou Baruší #$ %&' Hlásí se dva nezávislí diváci z haly TJ ve Staré Vsi nad Ondejnicí. Sledujeme haldu blížících se hvzdných taneník, kteí nedo- kav pešlapují sem a tam a nemohou vydržet to naptí z toho, že už to za chvíli vypukne. Vypukne boj! Boj o nejlepší a nejschopnjší jedince taneního sálu. Jsou tady tanení Star Dance Vidíme zde mnoho známých tváí, které nelze pehlédnout, stejn jako kudrnatou hlavu Martina, který práv vstupuje na tanení scénu v doprovodu svého vrného poskoka, blonatého Kuby. Ale pejdme pímo k vci tématu. Pro sem tito lidé pišli? Snad kvli tanci? Pojme se o tom pesvdit. A je to tady. Už slyšíme slaouký hlásek pana mistra, který informuje všechny taneníky o tom, co se bude dít. Pichází pánská volenka a pánové se ítí ke svým slenám. Nkteré páry vypadají zajímav až podivn, nkteré slastn a krásn. Vci ale nejsou, jak se zdají. Dv redaktorky hned pi první minut tance c h y t a j í záchvaty smíchu ze slov Vpravo uk, vlevo uk, dáma toí, vpravo uk. A z toho, jak nkteré páry velmi tžce nezvládají ani ty nejjednodušší tanení kroky, i když, mezi námi, nebyly bychom o nic lepší. Když se zaalo tanit na hudbu, zjistily jsme, že tam teda žádné petelice nepouštjí, a tak nás trochu zklamali. Nejprve jsme tam chtly nabhnout a ukázat jim, jak se poádn paí, ale nakonec jsme si to rozmyslely a zstaly jsme u pouhého a strohého dívání. Pak pišla mini pauzika, kdy se všichni taneníci ob- erstvili, napili, pokecali a zase odkráeli tan- it. To už jsme na n koukaly s otevenou pusou, protože jim to vážn šlo. Na závr reportáže podotýkáme, že tanení jsou asi vážn fuška, protože ze všech úastník tekl pot a byli cítit na kilometry daleko. :D Louí se reportérky pímo z haly TJ Barush a Bubu

9 íslo 1 9 ()$*!' V sobotu pedminulého týdne se uskutenil zápas starších žák Staré Vsi proti starším žákm Albrechtiek, to je vesnice kousek od Mošnova. Albrechtiky pijely a pevlékly se, my taky a trochu jsme se protáhli a zaházeli na branku. Poté pibhl rozhodí ze Staré Vsi (pán Sýkora), pravil zastrte si dres do trenek a svolal nás na stídaku. Potom pískl a nastoupili jsme, vylosovali jsme si balón a oni stranu. Pískl znova a zápas zaal. Zezaátku zápas zaal celkem slibn 12:10 pro nás, ale druhý poloas už se trošku zhoršil. Bylo to vyrovnané a pan rozhodí nám trochu nadržoval. Jim zapískal prraz, což je naražení do protihráe, a nám ne. Pak už to bylo ješt horší, soupei už nadávali a blížil se konec zápasu a stav byl vyrovnaný. Rozhodí ml nastavovat 30 s a soupe dal gól. Rozhod- í ale gól neuznal, protože tvrdil, že už je konec zápasu. Z prodloužení ovšem ubhlo teprve17 sekund. Dokážete si pedstavit, co se dlo. Zapískal konec a oni mli vyhrát, ale byla to remíza. Zaali na rozhodího vulgárn nadávat a on už psal do deníku ervené karty. Celkem padly dv a pak byl konec a skonilo to naštstí bez krveprolití. Mr. Propper Achóóój lidišky! Tak jak se vám daí? Doufám, že suprov a když ne, tak neváhejte ani pidisekundu a popadnte náš super asák Dušanovy zápisky a puste se do tení. Teba do nové rubriky Co nového na Marsu? A o em tahle rubrika bude? Bude o horoskopech, taky se dozvíte nco o sob a svém znamení, nebudou chybt ani pedpovdi vašich šastných dn a taky se dozvíte, kdy je lepší nevytáhnout paty z postele :-). No a teba se zahrabat pod teplou deku s kotlíkem horké okolády, am. Podle toho, jak se vám moje rubrika bude líbit, mám hluboko ve své hlavince schované ješt spousty nápad, které se alespo tm divoejším adeptm na naší škole budou náramn zamlouvat. Ale nebudu pedbíhat, nechám se pekvapit, jak to dopadne. Samozejm ale nezapomínejte na naši zpovdnu dole ve vestibulu, kde mžete napsat, jak se vám tato rubrika líbí, co byste chtli zmnit apod. Urit už jste celí natšení, co se tady teda dozvíte, tak já teda budu hodná ttka a nco vám sem napíšu. (Abyste se pi té matice tak stráášn nenudili, O. K.?) Jóó a abych nezapomnla, každé ísílko bude patit aktuálnímu znamení, to znamená, že tentokrát se koukneme na zoubek Štírm. Štír Štír nápadn pipomíná znamení Raka, avšak má jistou odlišnost. Nosí totiž s sebou zbra, což se symbolicky odráží i v jeho povaze, jak si ješt ekneme. Štíi jsou asto povahy tiché (ba tajnstkáské), drží se stranou (avšak ne úpln mimo, jen tak ve stínu, aby jim nic neuniklo a byli svdky všeho). Nicmén pozor na n (Štíi, te se neurazte, mjte nadhled, však sami dobe víte, o em mluvím), pokud se vyburcují k innosti, jdou jednoznan, nesmlouvav, s jistou dávkou agresivity a pímoae za svým. Situace pak povtšinou dopadá v jejich prospch. Štíi prost musejí mít vždy navrch. Kameny: Jaspis, malachit a býí oko Barviky: erná, zlatá a ervená Tákže to byl drsák Štír a te my ostatní, co vy na to? Beran: Nic si nedlejte z toho, že se vám nepovedla njaká písemka, z toho se nestílí! Býk: Udláte nejlíp, když se zanete více vnovat sami sob a od školy si dáte pohov. Blíženci: Dnes jste velmi ukecaní, radji uberte plyn, paní uitelka Paliková nemá nervy z oceli! Rak: Máte vynikající smysl pro kreativitu, ale pozor, to neznamená, že mžete udlat teba ržovou zebru, to by se asi moc nelíbilo.

10 10 Dušanovy zápisky Lev: Využijte své bojovnosti a ukažte, co ve vás vzí! Panna: Nesmutnte, že vás nechce ten super kluk z vedlejší tídy neznamená, že vás nechce nikdo! Váhy: Vaše kapesné se dostane pod bod mrazu, okamžit navštivte babiku! Stelec: Poohlédnte se po njakém kroužku a vrhnte se po nm všemi deseti. Kozoroh: Vaše tvrdohlavost vám moc nesvdí, radji se naute vyjmenovaná slova, pan uitel bude rád. Vodná: Máte nadbytek energie, zajdte si teba zaplavat, ale pozor, a se neutopíte. Ryby: Vánoce se blíží, mli už byste zaít šetit na vánoní dárky. Tak to je všeciko, já se s vámi louím a brzo pápá. Paulka " #$% Pípad zmizelé žiletky Johanna Mahmuda (pana uitele) Jednoho krásného dne šla slena Idy Jottowá (Elis) do obchdku pro žiletky, aby si mohla oholit své zarostlé nožki. Když vstoupila do obchdku U Pepindy (U Maky), zjistila, že žiletky došly a poslední si koupil již zmínný Johann Mahmud. Vydala se za ním ve víru velkomsta (Košatka), kde pan Johann pravideln navštvuje velmi nemocnou sestru (p. u. Kunz). Mla velmi vážnou chorobu jménem moský koník (tato choroba se projevila pravidelným používáním slov TY GYZDE!). Mezitím Idy svolala svoji bandu (Banda Žížal a Šnek), aby mohli napadnout ješt neoholeného pana Mahmuda. Pak ale Idy zjistila, že pan Mahmud žiletky kupuje do svého obchodu, kde dále prodává i holící pny. Byla v šoku. Nenápadn pišla do obchodu bez kamerového systému a majzla žiletky. Zahlédla ji však hlídaka Sheepka Kudrnatá (Lucka B) a šla jí donést zbylé 2 žiletky. Pan Mahmud byl zdšen velkokrádeží, a proto zavolal policii (MaKaRa). Jako první prohledali auto pana Mahmuda (trabík) a našli 30 kg kokainu, 20 kg marihuany a když se pesunuli do sklepa, našli ernou palírnu. A tak pípad koní zatením pana Mahmuda. A jak dopadly žiletky??? Na to každý zapomnl. Mišpulka a Lili! usec v novém školním roce!!! Rubrika Víte že je z5! A napíšu vám tady zase njaké ty rekordy a kuriozity... Nejdelší vlasy v echách Naa Erbenová bydlí na severu ech a od roku 1999 je zapsána v eské Guinnessov knize rekord. Vlasy si pravideln zastihávala a i pesto v roce 2003 dosahovaly délky 184 cm. V té dob si již na vlasy šlapala, a proto je nyní nosí o 10 cm kratší. V roce 2002 vytvoila další eský rekord, který je též zapsán v Guinnessov knize rekord, a to nejvyšší úes, který mil 130 cm. Úes jí vyesávalo 5 kadenic z dínského kadenického studia. Úes mla dozdoben živými kvty orchidejí od jihlavského floristy a pedveden byl v Pelhimov na Galaveeru rekord. Tento úes se uchází o zapsání mezi svtové rekordy. Nejtžší zelí V roce 1989 vypstoval nejtžší hlávku Bernard Lavery of Llanharry z Velké Británie. Hlávka vážila 56,24 kilogramu. To je teda masakr... Nejvíce tenisových mík v psí tlam Nejvíc tenisových mík do tlamy dokázal dostat zlatý retrívr Augie z USA. Ml jich tam dokonce 5! Fakt týpek pes... Kalda

11 íslo , &-! Vítejte... Zase jsem tu u mojí rubriky, tšil jsem se na vás celé prázdniny. Samozejm jsem skoro celé prázdniny prosedl u mého PC a ponooval jsem se do hlubin pehátého vtráku, který byl pistavený k bedn a zvyšoval tak výkon kompu alespo o 48,2 procenta. Dostala se mi do ruky hra, o které jsem psal recenzi už i minulý rok. A ta hra se jmenuje Lineage 2. Ano, tuto hru miluju. Takže vám ji popíšu, jak nejlépe mohu. Lineage 2 je MMORPG hra (massive multi online role playing game hrá se pímo podílí na prbhu hry). Na zaátku si vyberete postavu, máte 5 možností. Elf (výborní kouzelníci), Dark elf (nejlepší dýkai), Human (hloupá rasa, ale já za ni hraju :D), Trpaslík (vyrábí brnní a zbran, no a umí krásn s meem), Ork (má takovou sílu, že by roztrhl i toaletní papír, má nejsilnjší ránu). Každý má své výhody. Popíšu vám mj prbh hraní. Hru mi pinesl Patrik Gelnar. Ten ji ml tehdy jako jediný ve Staré Vsi. Pracujeme na vypalování, ale jde to pomalu. No nic, jdu dále. Registroval jsem se na nejmenovaném serveru, pihlásil se do hry a zaal se uiti, jak mám správn expiti. Vybral jsem si, jestli to bude kouzelník, nebo fighter. Vybral jsem si kouzelníka, už ani nevím pro. Vybral jsem si vzhled, aby moje postava vypadala jako já ve skutenosti. Když jsem vše potrvrdil, objevil jsem se v mst lidí. Kolem m byly malé píšerky s názvem gremlini. Jakmile jsem se vyexpil na 3 level, vyšel jsem ven z msteka a kolem m byli lišky a vlci. Za- ala hrát o nco aknjší hudba. ekl jsem si, že je to hra o niem, že je to jen o zabíjení píšer. Uvidl jsem o nco vtší píšeru, která se blížila ke mn. Zaal jsem utíkat, ale nad jeho hlavou se objevila bublina s písmeny caw. Byl to jiný hrá. Od té chvíle m to bavííííí! No a mžeme zaít s recenzí :D. Hra Line- Age 2 je následovníkem v Evrop nepíliš úspšného prvního dílu téhle fantasy hry. Hru vyrábjí korejští NC Soft. Hra se zpoátku jevila velmi slibn, zejména výtená grafika fascinovala spoustu lidí (bží na Unreal 2 Enginu a dodnes je jednou z nejlépe vypadajících onlinovek). Bohužel po nepíliš vydaené veejné bet, kdy se ukázalo, že jde o mlácení jedné potvory za druhou, spousty lidí na tuto hru zanevelo. A jelikož vývojái vdli, že nemžou dál odkládat vydání hry, tak si naplánovali, že budou postupn vydávat zdarma nové Chronicly. První Chronicle vznikl s podtitulem Harbingers of War. Dále následovali Age of Splendor, Rise of Darkness a Scions of Destiny. Šestého záí 2006 se chystá závrený pátý Chronicle: Oath of Blood. Hra se postupn dost vyvinula a je jednou z nejhranjších MMORPG na svt. Te si probereme, co nám hra nabízí až do C4 (zkratka Chronicle 4). Hra je zamena zejména na expení (exp=experience-zabíjení potvor) nejlépe v part (skupina hrá). Ve he lze pomocí recept a rzného materiálu vyrábt rzné zbran, zbroje, šperky a další. Každý hrá od 20 levelu má možnost se úastnit pravidelného dvoutýdenního eventu, kdy se hrá pidá na stranu Úsvitu nebo Soumraku, jejímž knžími jste vysílán do nekropolí a katakomb, kde se hrá snaží získat speciální kameny, aby mohl získat napíklad Starovké Adeny (Adeny = mna v zemi Adenu ). LineAge 2 má napíklad oproti WoW tu výhodu, že autoi pedem nepostavili proti sob dv znepátelené aliance, ale každý hrá má možnost vytvoit svj vlastní klan a následn aliance. S klanem i s aliancí mžete vyhlašovat války. Co dále ve he najdeme? Najdeme rybaení, svatby, spousty quest, rzná zvíátka vetn obrovského létajícího draka, na kterém se mžete krásn prolétnout. Dále tu máme nco na zpsob farmaení, a to vc zvanou Festival, která pipomíná známý mód z mnoha FPS her Last Man Standing. Jinak si mžete vsadit v loterii nebo na zvíecí závody, stát se olympijským vítzem nebo se pokusit stát šlechticem. Ale zejm nejvýznamnjší a nejzábavnjší ástí je Castle Siege (CS) neboli dobývání hradu. To si klan obsadí hrad a znepátelený klan ho dobývá. Chcete li hru lineage, zajdte do 9.A. REsTARD

12 12 Dušanovy zápisky # $%! #!. ** Herec Richard Gere (58) se rozhodl bojovat proti hlasitému chrápání, kterým sužuje svou ženu. Zaal si na noc nasazovat hrzu budící pístroj, který má chrápání pedcházet. Dobrovoln se šel vyspat na newyorskou spánkovou kliniku, kde experti sledovali jeho spánek a snažili se pijít na to, jak mu nejlépe pomoci. Pišli s tím, že by si na spaní ml na hlavu nasazovat pístroj, který mu podle jeho slov pipomíná hrozné muící pístroje z filmu Clockwork Orange. Je to takový pístroj, který se vloží do úst," vysvtluje Gere. "Vpodstat vám to oteve elisti a udržuje dýchací cesty volné. Už s tím spím šest msíc a šest msíc jsem se poádn nevyspal. Zato se prý konen poádn vyspala jeho manželka, Carey Lowellová. Došlo to tak daleko, že chudák nemohla vbec spát. Takže když jsem jí jednoho dne ekl, že jdu navštívit spánkovou kliniku, štstím se rozplakala. Byla tak šastná, že s tím chrápáním konen nco podniknu, íká Gere. " Ahoj, zdravíme vás, chceme vám pedstavit novou rubriku, má název Fakta o Zemi a lidech. Najdete v ní píbhy o tom, jak lidé nií pírodu a jak ohrožuje nebo by mohla ohrozit píroda lidi. První píbh je o jezeru Mono Lake. Pravdpodobn jste o nm nikdy neslyšeli, a proto tte, teba vás pouíme. Jezero Mono Lake se nachází v blízkosti Yosemitského národního parku v Kalifornii. Mono nemá žádný odtok, takže je 2,5krát slanjší a 160krát zásaditjší než moe. Jezero Mono se nachází v propadlé sopce, takže v nm stále ješt probublávají rzné prameny a nebo jen horký vzduch, nasycený minerály. Díky tomu se v jezee tvoí vápencové útvary, tzv. tufy. Tyto zajímavé vápencové vže vznikají pod hladinou jezera. Voda z podzemních pramen bohatá na vápník probublává nahoru skrze slanou vodu jezera bohatou na uhliitany. Vápník a uhliitany spolu reagují a pod hladinou tak dochází k postupnému vzniku zajímavých vápencových útvar, které byly po staletí ped lidským zrakem ukryty. Z dvodu nedostatku vody v oblasti Los Angeles, msta, které je v podstat vystavno v poušti, byl v roce 1941 dokonen vodovod, který odklonil pt ze sedmi pítok jezera. Od té doby hladina jezera klesla tém o 15 metr a vápencové útvary (tufy) spatily svtlo svta. Tmavý ostrov Negit je sopeného pvodu a je tém 2000 let starý. Na tomto ostrov dlouhé roky hnízdilo 85 % populace rack z celé Kalifornie a rzné druhy sthovavých pták. Poté, co klesla hladina jezera, vytvoila se mezi souší a ostrovem cesta, po které se na ostrov dostali hladoví kojoti a pochutnali si na vajíkách i na malých ptácích. Jezero Owens, které mlo podobný ekosystém, kompletn vyschlo díky odvodm vody. Zbyl po nm jen zásaditý prach, který je zdraví škodlivý. Jezero Mono bylo ušeteno takového konce 28. záí 1994, když kalifornský soud na podnt ekolog a ochránc Mono Lake omezil odvádnou vodu z Mono Lake a jeho pítok na 16 %. Od toho asu se úrove jezera stabiln zvedá. A to znamená, že jestli chcete vidt tufy, zbývá vám jen pár let, než všechno zase zmizí pod hladinou! J Tak co, pouili jsme vás? Snad ano, zdraví vás Zelenooko a EvTy.

13 íslo 1 13 Uááááá! Jsme peplnny hormonama. No nic, to vás asi nezajímá. Každopádn tady máme info o tom, jaká budou pravidla pro vstup na naši veselou stránku. Stejné jako loni To znamená, že žádná:) Žádná pravidla, žádné zmny (jedna vlastn jo... Dava má nové trenky :)) Každopádn se na této stránce dotete super vtípky a nkdy i vaše vtipné básniky, pokud zvednete iky a hodíte je do schránky. Tak od nás to je všechno, teda vlastn není, chybí totiž ješt vtipy samotné... Dda jde o plnoci na záchod. Vrátí se a íká babce: Babko, my opravdu máme na záchod duchy! Když jsem pišel, samo se rozsvítilo, a když jsem odcházel, samo zhaslo. Babka div nedostane infarkt, otoí se a zave: Ddku, že ty ses zase vytentoval do ledniky!?" Pijde ddeek k lékai a povídá: Pane doktore, já mám takový problém, už týden se nemžu vymoit. Jdu na záchod a ani kapka. Tak se svléknte a podíváme se na to. Ale ddeku, vždy vy na tom máte uzel! Ježíš Maria, já zapomnl koupit chleba! Povídají si v parku dva dchodci: Tak to vidíš, kamaráde. Dív jsme se ládovali párkem v rohlíku a te si mžeme dovolit jenom rohlík v parku. Probíhá spartakiáda a všichni úastníci jdou slavnostn po ulici. To všechno sleduje ddoušek sedící na lavice a obdivuje hlavn sportovkyn, které jsou z rzných kout republiky. Zrovna jdou kolem velmi dobe obdaené dívky z Napajedel nesoucí nápis svého msta hrd na hrudi. A íká si pro sebe: Hmm, jiný kraj, jiný mrav, u nás tomu íkáme kozy. Babika a ddeek mají výroí svatby. Ddeek povídá: Babi, dáme si rande jako za mlada. Dobe, ddeku, tak zítra v 17,00 ped kinem. Druhý den eká ddeek v 17,00 ped kinem a babika nikde, eká do 17,30 a babika nikde. eká do 18,00 a když ani v 18,30 babika nepichází, naštve se a jde za ni dom. Tam leží babika vyvalená na gaui a dde- ek se ji ptá: Víš o tom, že jsme mli dneska v 17,00 rande ped kinem? A babi na to: Vím, ale naši m nepustili! %$ /%(%,0 1# Dominik kráel do školy ráno (v den závod) s brašnou, ve které si jist nesl sešity se splnnými DÚ. P. u. Mlochová mu neumožnila vzdlávat se a posadila ho do autobusu, který míil do Brušperka se všemi závodníky. Ješt, že to Dominik stihnul, nebo vybojoval 1. místo v hodu granátem. Skleróza nebolí, Dominik i ZŠ mli štstí, a to je vzácná vc. Jakub byl pemluven k bhu na 1000 m s píkazem, že se do cíle doplazí. Nedoplazil, ale dobhl na 8. míst a naše ZŠ obsadila o jeden jediný bod tetí místo ped Fryovicemi. Není dležité vyhrát, ale zúastnit se.

14 14 Dušanovy zápisky Maruška vládla v letech Zavedla spoustu reforem. Nap. naídila užívat pijmení, popis dom ísly, sítání lidu, povinnou vojenskou službu, stejnokroje pro vojáky a nakonec... POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU! Uvádíme exkluzivní rozhovor s Marií Terezií. MaKaRa: To jste vy. To jste vy, která za všechno mže! Škola. Ds. Hrza. Panika. Šikana. Horor. Marie Terezie: Ale, ale, kdo si to tady stžuje, vždy škola je to nejkrásnjší ve vašem ponurém život. MaKaRa: Pro jste povinnou školní docházku zavedla? Marie Terezie: Už m tch mých 16 fakan, které jsem mla doma, pkn sr... štvalo! Chtla jsem mít od nich pokoj, tak jsem zavedla školu, abych se jich alespo na dopoledne zbavila! MaKaRa: Šmí šmá kvá Marie Terezie: Vy mluvíte mongolsky? MaKaRa: E šu bliju uá. Marie Terezie: Škoda, že jsem nezavedla povinnou mongolštinu. MaKaRa: Mohla jste alespo zavést školu jen 4krát týdn. Marie Terezie(ovívá se kapesníkem): Vy m zniíte! MaKaRa: & To nás nauila škola. Být krutý a každého zahánt do úzkých. Žádná milost, žádná svoboda. Marie Terezie (upadá do bezvdomí, z nj jí pomže až šupací sl): Hmmmm, tahle šupací sl za mých dob nebyla. Tak jste to slyšeli sami, Marie Terezie ani nikdo ze souasné vlády se nemá k tomu zrušit školu. Takže do ní budeme choditi nadále, od pondlí do pátku pkn šup šup do školiky, abychom byli chytí a vzdlaní! The end MaKaRa a duch ze záhrobí Maka Ahoj lidi! Opt vám pinášíme vaši drogu, která se po prázdninách vrací do vašeho oblíbeného asopisu.a jelikož v záí jste nic tak namáhavého na mozek neluštili, tak jsem si pro vás pipravila dv sudoku, pi kterých se vaše mozky petíží. Terýk

15 íslo 1 15 Richard ze 4. A se zjevn zamiloval do Petry štitovao z 5. A. Vzkaz pro toho, co to napsal: Žádnou Štitovao neznáme. Irena ze 4. A kouká po Marianovi z 9. A. Vzkaz pro Irenu: Nejsi na nho trochu malá? Ríša ze 4. A tvrdí, že spal s Alžbtou ze 6.A ve stanu o samot. Vzkaz pro Ríšu: Nemáš trochu bujnou fantasii? Daniel z 2. A miluje Irenu ze 4. A. Vzkaz : Jste sexy! Viktor ze 4. A miluje Simonu ze 6. A a dokonce ekl, že ji neopustí. Vzkaz pro Viktora: Neboj, za msíc t to pejde. Vladimír z 9. B miluje Terezu z 8. A. Tip: A kdo ti pjde za svdka? Sylva ze 4. A má ráda Lukáše z 6. A a Danka také z 6. A Tip:2 najednou? Až tak? Michal z 9. A poád leze za Vladimírem z 9. B. Tip: Nechceš toho nechat? ' ( Po úspchu voiturett typu A rosšíili v Mladé Boleslavi poátkem roku 1906 výrobní program o typ B, který byl s prvním shodný, ml však silnjší motor. Uvedený typ pohánl tydobý dvouválcový...(tajenka) motor s tístupovou pevodovkou. Vz ml nejvyšší rychlost 45 km/h, zadní kola brzdily dv runí brzdy, nožní psobila na pevodovku. P P T B O S P Z E N E Í D A O P S N M Í I E C V Á R P S U K Í D A Í N G P A T A M O L P I D C U K R S T O N Z S Ý A K A CH Í M O V Á T L S I N K O N Z E R V A S N Á R P O S V E Š I K A D E N Í K D O T CH L O T I T A N R Í T S I O J T Y B R O Ž E C O E Š O N O K R K O S CH P H T C O K M R A Z Í R N A A P S M R O V K A V Š P A L E K Ý N S I T D A P Á Z O H I J E D N Á N Í BROŽE, BYT, CUKR, ISTÍRNA, DIPLOMAT, CHYTRÁK, IMPROVIZACE, JEDNÁNÍ, JIHOZÁPÁD, KADE NÍK, KONZERVA, KRKONOŠE, K ÍDA, MÍ- CHAKA, MRAZÍRNA, NEZPSOB, NOC, NOS, OCET, OTEC, OTOP, PATA, PO ADÍ, PROTESTANT, P ÍRSTEK, P ÍSTROJ, PSYCHOLOGIE, PUD, SKO- KAN, SMROVKA, SNM, SOPRÁN, SPOJ, SPRÁVCE, ŠEV, ŠPALEK, THO- TENSTVÍ

16 16 Dušanovy zápisky Milí malí spoluškoláci, urit se rádi bojíte, vyezáváte dýn, a tak celkov máte rádi Halloween. Jako každý rok se bude dne ve stedu konat #%5 %%6 Novinkou ovšem je zakonení celého prvodu u zámku, kde bude následovat stezka odvahy, kterou pro vás pipravila MaKaRa a spol. Doba zaátku Halloweenu je v hodin ped školou! Rozhodn se máte na co tšit! Doma už si pomalu pipravujte masky :) Pestrojeni mžete pijít jak za Bílou paní, upíra, ducha nebo za nco jiného! Fantazii se meze nekladou. Urit pijte, budou se na vás tšit dýn a zámecká strašidla. Mjte se rádi a nezlobte své okolí, aby si pro vás nepišla ta všude obávaná strašidla ze zámku! Aloha MaKaRa Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondejnicí pro vlastní potebu školy. Uzávrka píštího ísla 7. listopadu Své píspvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 1 agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2 Copyright Vlado Ríša, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek,

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více