ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN číslo 5/ ročník XVIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII."

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing. Hradeckou (TJ Sokol Letohrad); účast na VH TJ Spartak divácká účast na turnaji šipkařů v DK účast na tiskové konferenci KALFu k 60. výročí úmrtí E. E. Kische (Praha) účast na jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností v Žamberku jednání na ČSTV v Praze; účast na Povídání o mašinkách jednání s p. Boháčovou (TJ Sokol Orlice- Kunčice); účast na benefičním koncertu k 15. výročí LSG svatba; účast na výroční členské schůzi ZO ČZS jednání s p. Moravcem (KCL); jednání programové rady ČSTV jednání s p. Zemanem (spol. Redea); účast na jednání dopravní komise; jednání s p. Felcmanovou (Alfa-Investing); účast na celostátní akci ZŠ Hokejbal proti drogám jednání s Ing. Štěpánem (odbor osobní dopravy ČD); ředitelský kontrolní den stavby elektrizace tratě Letohrad Lichkov návštěva veletrhu AMPER 2008 v Praze; účast na mezinárodní konferenci o výstavbě komunikace R35 v Pardubicích jednání s p. Kapalčíkem (AMK); jednání s p. Kostkanem; jednání s p. Šlesingrem (SDH Kunčice); jednání s p. Maixnerem (Antikor) svatby pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání se zástupcem spol. JD Dlouhý s.r.o. místní komunikace; jednání s p. Meixnerem řešení ulice Úzká jednání s p. Jarošem (rádio Černá Hora); jednání s p. Meixnerem; účast na členské schůzi 2. bytového družstva jednání s p. Fialou (sdružení Orlicko); RM jednání o kamerovém systému (Jablonné n. O.) Poslední mazání KB OEZ Kunčický drtikol účast na akci Kinematovlak v Žamberku za účasti dětí z letohradských MŠ; na jednání školské rady ZŠ Komenského jednání pouťové komise; jednání s p. Novotným (Vakstav) jednání komise o rozdělení prostředků pro obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2008; jednání s Ing. Kvirencem (Chládek a Tintěra); účast na setkání bývalých zaměstnanců ZŠ v Letohradě jednání na MMR a SFDI v Praze jednání na KrÚ Pk; školení; účast na slavnostním otevření 2. etapy cyklostezek; zlatá svatba účast na VH ČSTV v Nymburce; účast na Jarním setkání důchodců; účast na Floor Masters porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání s místostarosty, předsedou bytové komise a správcem bytového fondu každé pondělí porada vedoucích MěÚ každé úterý pracovní porada s velitelem MP SLOVO STAROSTY Jak ten čas rychle utíká Od Vánoc uběhla krátká doba, od Velikonoc kousek a už tu máme opět tradiční Kopečkovou pouť, v pořadí již dvěstěpětašedesátou. Akci pro nás výjimečnou, tradiční příležitost k setkání příbuzných, potkání a popovídání se známými a přáteli. Naše jinak poklidné město se opět na víkend ( ) promění v centrum zábavy, na své si přijdou především děti, ale zajisté také většina dospělých. Snad i letošní ročník bude provázet přízeň počasí, tak jako tomu bylo vloni. Atrakce k nám začnou najíždět od pondělního (12. 5.) večera, poslední by měly Letohrad opustit v úterý (20. 5.) ve večerních hodinách. Tradiční ohňostroj z prostor zámeckého parku propukne v sobotu ve hodin. Již ve čtvrtek dopoledne přivítáme na náměstí obyvatele Domova pod hradem Žampach a děti z našich mateřských školek. Ve spolupráci s pány Lagronem a Zvarou (nájemci pouťových atrakcí) jim budou zdarma zpřístupněny atrakce a není nic hezčího než rozzářené oči vděčných návštěvníků. Velmi se na toto bezprostřední setkání těším. Pouť přinese i řadu omezení. Víkendový celodenní i večerní hluk patří o pouti již k tradici a já děkuji všem spoluobčanům, že jej každoročně tolerují. Co se týká dopravy, bude jako již loni netranzitní objížďka směr Lukavice vedena kolem hasičské zbrojnice spodem ke Spořilovu a ze Spořilova směr Žamberk, kdy je tak podstatná část trasy vedena po asfaltové komunikaci. Povrch spojnice Nové Město Spořilov bude před poutí provizorně upraven. Cesta přes Farský kopec, která byla dříve využívána, jako objízdná trasa pozbývá významu a nebude upravována. Na pořádek o pouti budou dohlížet posílené hlídky policie a já věřím, že jak je již několik let obvyklé, nebudou mít důvodů k větším zásahům. Odvoz odpadků budou opět zajišťovat naše technické služby, letos by mělo být na pouti rozmístěno více odpadových nádob. Nicméně nepořádek po tak veliké akci bude zajisté opět nemalý, ovšem v pondělí bude město dopoledne uklizeno tak, jak již je tradicí a nebude poznat, že tu nějaká pouť byla. A nám poté již 265. ročník naší věhlasné Kopečkové zůstane pouze ve vzpomínkách, přeji těch příjemných. Petr Fiala, starosta města VYBRANÁ USNESENÍ Z RM ZE DNE /2008 RM schvaluje výpůjčku pozemků sportovních ploch v areálu biatlonu v Letohradě dle přiložené situace. V tomto smyslu bude sepsán dodatek č. 4 ke stávající smlouvě o výpůjčce ze dne , uzavřené s Českým svazem biatlonu, Klub biatlonu OEZ Letohrad, Jilemnického 341, IČ /2008 RM schvaluje uzavření a) smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Letohrad, sídlem Komenského 460, Letohrad, IČ , na pronájem pozemků celkové výměry 6802 m² p.č. 371/12, 371/13, 371/15, 374/32, 467/4 a st.p.č v k.ú. Letohrad se stavbou sociálního zařízení na dobu určitou dobu 30 let ode dne podpisu za roční nájemné Kč. b) smlouvy o podnájmu p.p.č. 371/12, 371/13, st.p.č se stavbou sociálního zařízení se sportovní organizací Orel jednota Letohrad, sídlem U Potoka 765, Letohrad, IČ , za roční úhradu v částce Kč ve prospěch města na dobu 20 let. Důvodem uzavření podnájemní smlouvy je záměr podnájemce vybudovat na ploše 3590 m² nová sportoviště dle zpracované studie. 59/2008 RM schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na stavbu veřejného osvětlení Kunčice v částech p.p.č. 1449/1, 1449/2, 1449/5 v k.ú. Kunčice u Letohradu s vlastníky těchto parcel dle GP č /2008 ze dne vyhotoveného na náklady města Letohrad. Břemena budou uzavřena bezúplatná a budou trvat po dobu existence zařízení v těchto pozemcích. 62/2008 RM schvaluje seznam projekčních kanceláří k oslovení pro podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení Dopravní a inženýrské napojení průmyslové zóny nad OEZ Letohrad 63/2008 RM schvaluje seznam uchazečů k oslovení pro podání nabídky na zhotovitele díla II/360 Letohrad - průtah - stavební objekty SO 104, 106, 108 a /2008 RM schvaluje seznam uchazečů k oslovení pro podání nabídky na zhotovitele díla II/360 Letohrad okružní křižovatka - stavební objekty SO 104, 108 a /2008 RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamní kampani s Rádiem Černá Hora dle předloženého návrhu. 73/2008 RM schvaluje zabývat se odstraněním javorů až po vyjasnění vlastnického vztahu Města Letohrad k p.p.č. 362/1 v k.ú. Letohrad. 74/2008 RM schvaluje udělit žadateli P. a M. V., L., na základě předloženého posudku zdravotního stavu stromů, zpracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny, nesouhlas s kácením 3

2 dubů rostoucích na p.p.č. 378/95 v k.ú. Letohrad. 75/2008 RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 mandátní smlouvy uzavřené dne s panem Tomášem Uchytilem, Letohrad, Krátká 688, IČ , kterým se mění roční výše odměny stanovená v čl. 1 bodě 2 mandátní smlouvy z Kč bez DPH na Kč bez DPH. Dále se doplňuje přehled alejí k údržbě uvedený v příloze č. 1 mandátní smlouvy bod č. 9 alej 6 ks lípy za zahradnictvím podél komunikace na Podměstí a o bod č. 10 alej na Bečvárně 5 ks lípy za železniční tratí, 10 ks okrasné jabloně podél komunikace na parkoviště a 18 ks třešně pilovité převislé podél parkoviště. 76/2008 RM schvaluje vyhlášení druhého ročníku soutěže Rozkvetlé město dle předloženého návrhu. 77/2008 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne uzavřené mezi Městem Letohrad a Městem Žamberk. 79/2008 RM bere na vědomí Zprávu z jednání komise pro výchovu a vzdělávání. 80/2008 RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč Okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Orlicí na sponzorství akce pro děti. USNESENÍ ZM Z /2008 ZM schvaluje program svého jednání na s tím, že z předloženého návrhu se vypouští projednání v bodu 3. materiál PROG/2/OMAI-11 a celý bod 5. materiál PROG/4/OVŽP. Současně se ukládá RM připravit podklady k řádnému projednání těchto záměrů na v rozsahu dle důvodové zprávy tohoto návrhu. 196 /2008 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Zdeněk Tomka, Jiří Chalupník. 197/2008 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Hoffmann, Ing. František Kudláček. 198/2008 ZM schvaluje s účinností od dle předloženého návrhu změnu výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva stanovených usnesením ZM č. 29/ /2008 ZM schvaluje záměr prodeje části st.p.č. 126 o výměře cca 12 m² v k.ú.letohrad dle návrhu. 200/2008 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 364/19 v k.ú. Orlice. 201/2008 ZM schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 1406/1 o výměře cca 4 m² (plocha za oplocením) v k.ú. Kunčice u Letohradu. 202/2008 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č v k.ú. Kunčice. 203/2008 ZM schvaluje výkup p.p.č. 355/17 v k.ú. Letohrad z vlastnictví České spořitelny, státní podnik v likvidaci, sídlem Václavské náměstí 4 42, Praha 1, IČ , za cenu dle znaleckého posudku Kč. 204/2008 ZM schvaluje negativní stanovisko ve věci prodeje části p.p.č. 167/1 v k.ú. Letohrad. 205/2008 ZM schvaluje negativní stanovisko ve věci prodeje p.p.č. 163/2 a části st.p.č. 102 v k.ú. Letohrad. 206/2008 ZM schvaluje záměr odkupu lesních pozemků p.č. 371/11 a 371/18 v k.ú. Letohrad z vlastnictví Lesů ČR, s.p., sídlem Přemyslova 19/ čp.1106, Hradec Králové, IČ /2008 ZM schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 371/2 v k.ú. Letohrad z vlastnictví ČR, ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42/čp. 390, Praha Nové Město, IČ /2008 ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 4 na st.p.č. 187 v Tyršově ul. v Letohradě vč. přilehlých pozemků p.p.č. 14/2 a části p.p.č. 14/1 v k.ú. Orlice o výměře cca 1342 m² oddělené GP, a to za min. prodejní cenu 6 mil. Kč. 209/2008 ZM schvaluje ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne s Druhým bytovým družstvem U Dvora (IČ ), sídlem Letohrad, Ústecká 89, na prodej části p.p.č. 376/133 v k.ú. Letohrad, a to buď dohodou, nebo odstoupením od smlouvy ze strany budoucího prodávajícího. 210/2008 ZM schvaluje projekt Regenerace panelového sídliště U Dvora, Letohrad k realizaci. 211/2008 ZM schvaluje přidělení finančních prostředků z programu regenerace MPZ Letohrad pro rok 2008 dle předloženého návrhu. 212/2008 ZM souhlasí s podáním žádosti na projekt Sportoviště Orlicka - koupaliště Letohrad v rámci Regionálního operačního programu, opatření 3.1. a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace a provozu. 213/2008 ZM souhlasí s podáním žádosti na projekt Revitalizace historického centra města Letohrad - 1. etapa Obnova čp. 10 v památkové zóně v rámci Regionálního operačního programu, opatření 2.2., a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace a provozu. 214/2008 ZM souhlasí s podáním žádosti na projekt Propagace a podpora turistiky města Letohradu a jeho okolí v rámci ROP 3.2. za podmínky získání dotace ve výši 92, 5 % nákladů projektu. Zastupitelstvo města se zavazuje zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace. 215/2008 ZM schvaluje navýšení předloženého návrhu rozpočtu města Letohrad pro rok 2008 č. org ZŠ Letohrad Komenského 269 o částku Kč na straně výdajů (za účelem zbudování multimediální učebny ) a ponížení předloženého návrhu rozpočtu města Letohrad pro rok 2008 č. org Nájemné za půdu o částku Kč na straně výdajů. 216/2008 ZM schvaluje rozpočet na rok 2008 v následujících závazných ukazatelích: Odbor 1200 Starosta příjmy 2.042,00 tis. Kč, výdaje 5.017,00 tis. Kč Odbor 1400 Městská policie příjmy 1.057,00 tis. Kč, výdaje 388,00 tis. Kč Odbor 1500 Odbor investic a majetku (investice) příjmy ,00 tis. Kč, výdaje ,00 tis. Kč Odbor 2000 Tajemník příjmy 188,00 tis. Kč, výdaje ,30 tis. Kč 2100 Odbor investic a majetku (majetek) příjmy ,50 tis. Kč, výdaje 6.874,00 tis. Kč 2200 Odbor finanční příjmy ,54 tis. Kč, výdaje ,78 tis. Kč, financování ,59 tis. Kč 2300 Odbor výstavby a životního prostředí příjmy 3.643,28 tis. Kč, výdaje 7.940,07 tis. Kč 2500 Odbor sociální příjmy 1.672,00 tis. Kč, výdaje 2.845,00 tis. Kč 2600 Odbor Dům s pečovatelskou službou příjmy 977,00 tis. Kč, výdaje 624,76 tis. Kč 217/2008 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. 218/2008 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se vydává Požární řád města Letohrad. 219/2008 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, o pravidlech pro nahlížení do kroniky města Letohrad. 220/2008 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 221/2008 ZM schvaluje udělení Ceny města Letohradu za rok 2007: - Ing. Jaroslavu Tomanovi, generálnímu řediteli OEZ za docílení významné podpory společnosti OEZ s.r.o. směřující do rozvoje sportovních aktivit ve městě a přispění k rozvoji území města. - Ing. Josefu Zámečníkovi za dlouholetou aktivní činnost ve funkci ředitele Průmyslové střední školy, která zásadním způsobem přispěla k významnému rozvoji této školy a šíření dobrého jména města Letohradu. - Ing.arch. Zdeňku Auerovi za dlouholetou, obětavou a aktivní spolupráci na rozvoji města. - Manželům Janě a Bc. Vladimíru Zamazalovým

3 za dlouholetou aktivní práci pro rozvoj kultury v Letohradě. 222/2008 ZM bere na vědomí Strategii rozvoje sociálních služeb, která je součástí projektu Komunitního plánu sociálních služeb pro město Letohrad. 223/2008 ZM schvaluje krátkodobý plán činnosti finančního výboru na rok VÝSTAVBA POSLEDNÍCH DVOU BYTOVÝCH DOMŮ NA SÍDLIŠTI U DVORA SE PŘIBLÍŽILA Delší čas panovaly dotazy v oblasti dostavby sídliště U Dvora, tedy zástavby zbývajících dvou volných parcel, určených pro výstavbu bytových domů. V roce 2007 započala výstavba domu 1. bytového družstva, která se ale po vybudování části základů, pro problémy s dodavatelem, zastavila. Po roce se nakonec přiblížilo 1. bytové družstvo řešení ve formě odprodeje rozestavěné stavby stavební společnosti, která by po schválení této změny (změna budoucího kupujícího, kterou by mělo schvalovat zastupitelstvo v červnu 2008) měla pokračovat ve výstavbě tohoto domu. Lze předpokládat, že by stavba tohoto prvního bytového domu mohla v létě pokračovat. Na druhý pozemek schválilo zastupitelstvo města dne 20. června 2007 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s 2. bytovým družstvem. Protože se akčnost bytových družstev, složených z mnoha členů, ukázala jako problematická, zastupitelé 18. března 2008 rozhodli o ukončení této smlouvy. Dohodu o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní se podařilo podepsat na členské schůzi 2. bytového družstva v úterý 8. dubna Tento poslední pozemek pro možnou výstavbu bytového domu bude nabídnut k novému prodeji, zastupitelé by o budoucím kupujícím mohli rozhodovat již v červnu, nejpozději v září Rychlost, s jakou bude zahájena výstavba, bude poté záviset na budoucím kupujícím (i to bude jednou z podmínek prodeje), jak časově zvládne projekt a stavební povolení. Zdá se tedy, že největší letohradské sídliště U Dvora by i s plánovanou revitalizací ploch mohlo v roce 2009 získat svoji konečnou podobu. Petr Fiala, starosta města MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve hod. bylo oznámeno přistižení pachatelů krádeže v tělocvičně ZŠ U Dvora (věci z kapes oblečení v šatně). Na místě byli zjištěni dva mladíci J. Š. a T. K. z Letohradu. Strážníci věc předali Policii ČR. Dne ve 4.51 hod. oznámil občan na mobilní telefon MP, že na sídlišti mezi panelovými domy dva mladíci mlátí a kopou do zaparkovaných automobilů. Po příjezdu na místo strážníci požádali mladíky o prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Konkrétně se jednalo o J. K. a K. K. z Letohradu, oba zjevně pod vlivem alkoholu, proto byla provedena dechová zkouška. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci následně věc předali Policii ČR. MP Letohrad KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LETOHRADĚ A OKOLÍ V měsíci dubnu se uskutečnily schůzky triády ve dnech 3. a Akce pro veřejnost s názvem Cukrárna byla z důvodu nemoci přesunuta z 28. března na 18. dubna. Důvodem pro konání této akce bylo zjistit, zda se obyvatelé Letohradu a okolí zajímají o průběh komunitního plánování. Zabývali jsme se také otázkou, zda je informovanost o poskytovaných sociálních službách v Letohradě a okolí dostačující. S ohledem na blížící se konec 4. etapy komunitního plánování v Letohradě a okolí se triáda zaměřila na dokončení komunitního plánu, který bude vydán v tištěné i v elektronické podobě. Proběhla aktualizace webových stránek Chtěla bych Vás znovu informovat o možnosti svým názorem přispět k průběhu Komunitního plánování v Letohradě a okolí. Vaše názory a připomínky mi můžete psát na adresu kpletohrad.cz. Žaneta Faltusová, koordinátor KPSS BĚH DUHOVÉ NADĚJE V Letohradě proběhne i letos akce, jejíž výtěžek je věnován na boj s rakovinou. Mnozí jste možná slyšeli, že Běh Terryho Foxe, který se již desetkrát uskutečnil i v Letohradě, končí. Je tomu tak, Česká republika neobdržela pro další konání licenci, důvodem byly vysoké požadavky z Kanady na pojištění celé akce. V České republice se podařilo akci přetransformovat v akci novou se stejným cílem - chůze, běh, jízda pro radost a vyjádření sympatií a vůle přispět na výzkum a vývoj účinných látek proti rakovině, nový název akce je BĚH DUHOVÉ NADĚJE. Jsem velmi rád, že naše město bude v této prospěšné akci pokračovat, již nyní chci poděkovat všem desítkám organizátorů v čele s p. Ladislavem Hovádkem, kteří akci již začínají připravovat. Start a doprovodné akce budou opět na Václavském náměstí, a to ve čtvrtek 19. září Petr Fiala ŘEDITELSKÝ DEN STAVBY NA ZÁMKU V LETOHRADĚ Ve středu se na letohradském zámku konal 2. ředitelský den významné stavby - elektrizace železniční tratě Letohrad Lichkov st. hr., který se velkou měrou dotkne i života v Letohradě. Ať již z hlediska budoucího přínosu, tak i z hlediska krátkodobého, protože od dubna do listopadu bude i Letohrad touto stavbou značně zatížen (doprava nákladních aut, recyklační linka apod.). Nicméně budoucí přínos této stavby (za cca 1,5 mld. Kč), financované z EU, je i pro Letohrad jednoznačně pozitivní. Na ředitelském dnu stavby bylo konstatováno, že stavba probíhá podle harmonogramu a je reálný předpoklad, že se po elektrifikované železniční trati začne jezdit od nového grafikonu (začátek prosince 2008). Ředitelský den navštívil také nový hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman a ředitel Stavební správy Praha Ing. Cyril Suk, CSc. Starosta města Petr Fiala s nimi hovořil mj. také o problematickém železničním viaduktu pod náměstím, který velmi znesnadňuje silniční dopravu ve městě. Výsledkem společného projednání je příslib ze strany kraje i Stavební správy Praha o hledání uspokojivého řešení budoucího stavu viaduktu, tedy zvýšení jeho propustnosti. JAK JSME ZVÍTĚZILI V PARDUBICKÉM KRAJI 26. března jsem měl tu čest převzít v zasedací síni rady Pardubického kraje ocenění za nejlepší výsledky v třídění odpadů v kategorii měst nad obyvatel za rok Každopádně je třeba hned v úvodu uvést, že se jedná o výsledek více než dvouleté týmové práce v organizaci především pytlového svozu, systémem od domu k domu, na kterém má zásluhu firma KOS Jablonné nad Orlicí, tak pracovníci našeho městského úřadu, ale hlavně značná část našich občanů, kteří pochopili, jak je třeba s odpady z domácností nakládat, jak je třídit a že se jim to samotným také vyplatí. Pokud by svůj přístup k nakládání s odpady zlepšili i všichni ostatní, jistě bychom si prvenství v nejbližší době v rámci kraje udrželi. Město tímto umístěním získalo Kč použitelných účelově na zdokonalení systému třídění, dále pak možnost bezplatného odběru 9 ks kontejnerových nádob na tříděný odpad. Doplňkem ocenění byla pardubická perníková popelnice. Ocenění předali zástupci kraje a společnosti Ekokom. Sami si průběžně analyzujeme výsledky tříděného sběru, a tak i při této příležitosti uvedu pár významnějších údajů. Množství odpadů ukládaných na skládku stagnuje kolem tun za rok, což je dobře. Ke zlepšení je nutné lépe separovat odpady předávané ve sběrném dvoře u firmy Plundra. Ve vytříděných plastech jsme překročili hranici 8 kg na obyvatele, ve skle 14 kg a v papíru 21 kg na obyvatele. V nově zavedeném sběru nápojových kartonů v roce 2007 jsme zatím na hodnotě 0,38 kg, což je cca 14 ks takto vytříděných obalů na obyvatele a 44 ks na domácnost ročně. Je dobře, že tyto obaly neskončily na skládce. Také nově zkušebně zavedený sběr bioodpadů přinesl vytřídění 4,9 tuny. K tomuto účelu bylo vydáno 120 speciálních nádob a dalších 120 bude vydáno zájemcům v letošním roce. Společně se zavedením bezplatného zapůjčování štěpkovačů předpokládáme postupný nárůst v 5

4 této komoditě a omezení odvozu kompostovatelných odpadů na skládku do Českých Libchav. O zavedených změnách jsme vás již informovali v předešlém čísle a doplňující údaje jsou nyní v dalším článku. V loňském roce bylo také odevzdáno téměř 15 tun chladírenského elektrozařízení a 11 tun ostatního elektrozařízení. Zvažujeme zapojení do pilotního projektu společnosti Asekol a rozmístění sběrných boxů na drobné elektropřístroje (mobily, přehrávače, kalkulačky, walkmany), které také většinou končí v popelnicích. Připravovaná novela zákona o odpadech sebou přinese i zvyšování poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Tomu se nevyhne ani Letohrad. Proto jedinou cestou, jak nezatěžovat dál rodinný rozpočet, je zapojení domácnosti do systému třídění k pytlovému svozu od domu k domu s každoročními slevami pro zodpovědné občany. Martin Hatka, 1. místostarosta města NÁDOBY NA BIOODPAD K ZAPŮJČENÍ V květnu 2008 předpokládáme, že nám bude dodáno dalších 120 kusů nádob na bioodpad o objemu 240 l. Nádobu vám zapůjčíme bezplatně 1 ks nádoby bude vydán zástupci (rodinného domu, čp.) uvedenému na přihlášce, a to vždy proti podpisu. Za poškozenou, zničenou nebo zcizenou nádobu nebude vydána nová. Nádoby budou zájemcům distribuovány prostřednictvím Technických služeb Letohrad. Nádoby slouží k ukládání pouze rozložitelného bioodpadu jedná se zejména o listí, plevel, trávu, drcenou nebo naštěpkovanou dřevní hmotu, odpady z ovoce a zeleniny, spadlé ovoce, skořápky ořechů, pecky z ovoce, pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh a dalších ozdob). Bioodpad musí být do nádob ukládán přímo - bez obalů! Ukládání jiných odpadů, než pro které je nádoba určena, může být důvodem k jejímu odebrání. Vyprazdňování nádob probíhá v letošním roce každý lichý týden ve čtvrtek (první svoz byl , poslední svoz bude ). Máte-li zájem se do svozu bioodpadu zapojit, vyplňte přihlášku a doručte ji na Městský úřad Letohrad osobně na podatelnu nebo na odbor výstavby a životního prostředí, poštou na adresu: Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, Komenského 41, Letohrad, em na adresu letohrad.eu. Přihlášky jsou k dispozici na podatelně městského úřadu nebo na v sekci Nakládání s odpady bioodpad. Vaše případné dotazy adresujte Haně Koblížkové, pracovnici odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu, tel , PŮJČOVÁNÍ ZAHRADNÍCH DRTIČŮ Od Město Letohrad zavedlo novou službu půjčování zahradních drtičů. Služba je určena občanům zapojeným do třídění komunálních odpadů v Letohradě. Drtiče lze užívat ke zpracování dřevního odpadu (větví) na vlastním pozemku a na katastru města Letohradu. 6 POZN. maximální průměr větve závisí na tvrdosti, vlhkosti, sukovitosti dřeva - obecně uváděné hodnoty platí pro měkké smrkové dřevo. Další informace a podrobnosti o půjčování získáte na Technických službách Letohrad na tel Drtiče se zapůjčují bezplatně, na omezenou dobu max. 3 kalendářních dnů (započítává se i den převzetí a navrácení). Výpůjčku je třeba si dohodnout předem na Technických službách Letohrad osobně nebo telefonicky na tel Drtič vám bude zapůjčen po předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), předložení samolepky s přiděleným čárovým kódem, sepsání dohody o výpůjčce (s jejím zněním se můžete seznámit na v sekci Nakládání s odpady bioodpady), složení vratné zálohy Kč. V případě pozdního vrácení se účtuje za každý započatý den 500 Kč smluvní pokuta. Doba a místo výdeje a vrácení stanovené termíny a časy je nutné dodržovat, mimo uvedenou dobu je areál uzavřen. Doba výdeje: pondělí, středa a pátek od 7.00 do 7.30 hod. Doba vrácení: pondělí, středa a pátek od 6.30 do 7.00 hod. Místo výdeje a vrácení: areál technických služeb (za bývalým Montostavem) - ze strany ul. Na Poříčí ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM EU V srpnu letošního roku to budou tři roky od okamžiku, kdy v České republice začal fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení. Vytvoření systému, který to umožňuje, požaduje od všech členských států EU příslušná evropská směrnice. Ta se promítla do novely zákona o odpadech, která v ČR nabyla účinnosti 13. srpna Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení stanovila tato novela výrobcům elektrických a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu začali zakládat tzv. kolektivní systémy. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých skupin. Pro plnění této povinnosti ve skupinách velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů byla jako provozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem daných povinností výrobci založena akciová společnost Elektrowin. Termín nejspíš splníme Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně odebraných elektrozařízení, které je třeba splnit v určitém termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana. Členské země měly tyto limity splnit už do konce roku 2006, Česká republika ale vyjednala odklad do konce roku Zavázala se ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na občana. V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Dnes již toto množství přesahuje 2 kg. Výsledky, které hlásí další kolektivní systémy pověřené nakládáním s elektroodpadem z jiných skupin (např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají v úhrnu s výsledky práce Elektrowinu dobré předpoklady včasného splnění závazků vůči EU. Viditelný příspěvek Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek může vnímat negativně a mylně se může domnívat, že se tím jeho nákup nového spotřebiče zdraží. Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování této úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrobku byly viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního systému. Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní systém. A co obce? Zákon v současnosti neukládá obcím povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém Elektrowin snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě se sběrné dvory a mobilní svozy stávají místy zpětného odběru. Obci to umožňuje ušetřit náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů nebo mobilních svozů. Na zákla-

5 dě uzavřené smlouvy je totiž může bezplatně předat kolektivnímu systému. Zůstává nepopiratelným faktem, že tam, kde obce smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin uzavřely, ušetřily nemalé finanční prostředky. Vyjádřeno čísly to pro obce za dobu fungování kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milionů korun. Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elektrospotřebiče byly součástí běžného komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci plně hradily obce. Nyní mohou obce, kromě bezplatného odvozu a recyklace, získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru. Tam, kde obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou díky aktivitě kolektivního systému použité elektrozařízení sebrané v rámci mobilního svozu bezplatně předat k zpětnému odběru. Společnost Elektrowin zapojila za dobu své činnosti do svého systému již více než 3000 obcí a zpětně odebrala přes tun elektrozařízení. V rámci našeho města byl v období od do zajištěn zpětný odběr celkem 23,193 tun všech elektrozařízení, z toho 522 kusů chladniček, 510 kusů televizí a PC monitorů a 620 ks zářivek. Díky zavedení systému zpětného odběru jsme za výše uvedené množství elektrozařízení: ušetřili náklady za dopravu a likvidaci ve výši cca Kč, obdrželi odměnu celkem Kč (výše vychází z uzavřených smluv). Z toho příspěvek Elektrowinu na provoz sběrného dvora činil Kč a odměna za zajištění zpětného odběru elektrozařízení Kč. Elektrowin, a.s. a Město Letohrad se za město Letohrad zúčastnili starosta Petr Fiala a místostarosta Ing. Zdeněk Maixner. Popáté se v září uskuteční v Letohradě předávání cen E. E. Kische. Město Letohrad podporuje činnost KALFu a může se tak honosit i přídomkem Město literatury faktu. Starosta města ve svém vystoupení na tiskové konferenci mimo jiné pozval všechny přítomné novináře k zářijové návštěvě Letohradu (v rámci udílení cen E. E. Kische), pozvání doprovodil průpovídkou, kterou mnozí z přítomných ocenili nebojte se přijet do našeho malebného městečka v podhůří Orlických hor, tak jako zde v Praze, i u nás je centrem města Václavské náměstí s muzeem, které ale na rozdíl od Prahy máme ve spodní části náměstí. Mimo jiné zástupci Letohradu propagovali letošní 700. výročí první zmínky o městě. Předseda KALFu PhDr. Karel Richter vyzdvihl spolupráci s Letohradem, poděkoval za podporu kultury a pravil, že Letohrad by mohl být dobrým příkladem pro mnohá větší města, i jako je město hlavní. I letošní, již XXIII. ročník ( ), navštíví celá řada osobností, v roce 2007 byl jednou z nejvýznamnější osobností, oceněných z rukou starosty města Petra Fialy, slovenský exprezident Rudolf Schuster. KINEMATOVLAK SE LÍBIL Jediná zastávka kinematovlaku v Pardubickém kraji byla v letošním roce v Žamberku. České dráhy tak na pondělí 14. dubna připravily pro děti možnost zhlédnout pohádku, prohlédnout si železniční muzeum na kolejích, zasoutěžit si se slonem, získat různé dárky a reklamní předměty. Jsem rád, že z Letohradu přijelo více jak 150 dětí. Rád bych poděkoval ještě touto cestou učitelkám a učitelům z MŠ U Dvora, ZŠ Komenského a ZŠ U Dvora za ochotu umožnit dětem opravdu krásné dopoledne. To mi mnoho z dětí, kterých jsem se přímo u kinematovlaku dotázal, potvrdilo. České dráhy a.s. se představily jako výborný hostitel, přepravu do Žamberka (rychlíkem) a zpět (autobusy) zajistily zdarma. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří moje upřímné poděkování. Petr Fiala, starosta města Dotazníkové šetření formou rozhovoru zahrne zhruba 1000 osob. Výzkum proběhne ve spolupráci se studenty středních škol v regionu, z nichž byla ustavena tazatelská síť, a pro potřeby výzkumu byl vypracován dotazník obsahující soubor otázek vztahujících se k cílům projektu. Studenti byli pro práci s dotazníkem proškoleni odborníky Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Každý ze studentů má přesně vymezeno, kde a s kým povede rozhovor a odpovědi bude zaznamenávat do dotazníku. Šetření je anonymní, jména respondentů se nikde neuvádějí a obce budou kategorizovány podle velikosti do několika skupin. Hromadné zpracování odpovědí zajišťuje důslednou anonymitu dotazovaných. PhDr. Zdenka Vajdová, řešitelka projektu, výzkumné oddělení Lokální a regionální studia Doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., výzkumné oddělení České pohraničí 2. ROČNÍK SOUTĚŽE ROZKVETLÉ MĚSTO Rada města Letohradu, Místní výbor Letohrad vyhlašuje soutěž Rozkvetlé město. Smysl této soutěže je zakotven už v jejím názvu. Cílem je povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé Letohradu jeho částí, jejichž přihlášené objekty se nacházejí na území města Letohrad. V tomto ročníku je vyhlášena tato kategorie: 1. květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií obytných domů 2. květinová výzdoba předzahrádek obytných domů Hodnocení bude probíhat dle klimatických podmínek v měsících červenec a srpen Odborná komise bude hodnotit výsadby podle následujících kritérií: 1. kompoziční uspořádání 2. harmonie barev 3. úroveň údržby Místa zpětného odběru, kam je možné odložit vysloužilé elektrospotřebiče, jsou označena informační tabulí s uvedením všech elektrozařízení, které je možné odevzdat. PŘEDSTAVITELÉ LETOHRADU NA TISKOVÉ KONFERENCI KALFu U PRIMÁTORA HL. MĚSTA V úterý 25. března se v reprezentačních prostorách primátora hlavního města Prahy uskutečnila k výročí 60 let od úmrtí E. E. Kische tisková konference Klubu autorů literatury faktu (KALF). Jednou z informací je, že město Praha finančně podpořilo vytvoření nové busty E. E. Kische, tři předchozí byly ze hřbitova ukradeny. Tiskové konference STUDENTI SE BUDOU PTÁT Sociologický průzkum v našem regionu Ve dnech realizuje Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Orlicko s podporou MŠMT v našem regionu tazatelskou akci v rámci projektu Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu nalézt odpověď na otázku: Proč a zdali vůbec, případně do jaké míry, je významná spolupráce, partnerství a participace organizací veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru při plánování a uskutečňování projektů rozvoje Orlicka; jak tyto rozvojové aktivity hodnotí občané, jaká je úroveň jejich informovanosti, jak jsou s nimi spokojeni a do jaké míry se sami podílejí na rozhodování o společných věcech regionu. Za tímto účelem byl sestaven dotazník pro občany, v němž jsou takovéto otázky kladeny. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne při vernisáži fotografií do konce roku Pro vítěze každé kategorie jsou připraveny následující ceny: 1. místo finanční odměna ve výši Kč 2. místo finanční odměna ve výši 500 Kč 3. místo finanční odměna ve výši 350 Kč místo finanční odměna ve výši 250 Kč Přihlášky je možné získat na podatelně v budově MěÚ, nebo na internetových stránkách města. Přihlášky je možné odevzdat na podatelně MěÚ, nebo elektronicky na ovou adresu: hana. do

6 v 8.00 hod. Soutěž pro děti v aerobiku ZŠ U Dvora v hod. 700 LET: Divadlo: pohádka Pověsti pro štěstí Zámecká terasa (při nepřízni počasí Dům kultury) v hod. ČFL: Letohrad Příbram B Fotbalový stadion v hod. 700 LET: Koncert k 10 výročí Big Bandu Letohrad Dům kultury v hod. Projekce: V pasti a stále v pasti NZDM Street v hod. Pedig s paní Moravcovou Centrum Pod střechou v hod. Kino: Rambo Do pekla a zpět Dům kultury v hod. Okrskové závody hasičů Ostrov, Letohrad-Orlice v hod. 700 LET: Vernisáž výstavy - Od hradu k Letohradu Zámek - prosklené arkády v hod. Zvěřinové hody Myslivecká chalupa, Letohrad-Kunčice v hod. Kr. přebor: Letohrad B Polička Fotbalový stadion v hod. Kino: O rodičích a dětech Dům kultury v hod. Beseda s pracovníky Streetu na téma Jdi do klubu NZDM Street , 8 13 hod. 700 LET: Den otevřených dveří OEZ OEZ v hod. ČFL: Letohrad České Budějovice B Fotbalový stadion v hod. 700 LET: Divadlo: komedie Na hlavu Dům kultury 8 KALENDÁŘ AKCÍ - KVĚTEN Kopečková pouť Letohrad Výstava drobného zvířectva Zámecká terasa Absolventský koncert Anety Mertové Sál ZUŠ v hod. Beseda s L. Suchomelovou Centrum Pod střechou v hod. Beseda s MUDr. Stejskalovou Centrum Pod střechou , 8 15 hod. 700 LET: Den otevřených dveří v líhni Líheň ČRS pod kostelem na Orlici , prezentace LET: Pochod: Letohradským okolím sever Start: Václavské nám. u Rolanda v hod. Kr. přebor: Letohrad B Moravská Třebová Fotbalový stadion v hod. 700 LET: Koncert ZUŠ a Pavla Nováka Dům kultury v hod. Kino: Kronika rodu Spiderwicků Dům kultury v hod. Rodinné konstelace Centrum Pod střechou v hod. Turnaj v pinčesu NZDM Street v hod. 700 LET: 60 let MŠ Taušlova MŠ Taušlova v hod. 700 LET: Kunčický pohár Hřiště Letohrad-Kunčice v hod. ČFL: Letohrad Jablonec B Fotbalový stadion v hod. Taneční zábava se skupinou Rubikon Hřiště Letohrad-Kunčice ve hod. Soutěž mladých hasičů v požárním útoku a dětský den Hřiště Letohrad-Kunčice DŮM KULTURY květen 2008 DIVADLO v hod. na zámecké terase (při nepřízni počasí v DK) Pohádka Pověsti pro štěstí Tyto pohádkové příběhy jsou určeny starším dětem, které chtějí poznat české dějiny. Ve vtipných scénkách s hudbou děti uvidí Horymíra, Šemíka, praotce Čecha, věštkyni Libuši, Přemysla Oráče, siláka Bivoje a další. Divadelní výlety do dávných dob vám zprostředkuje soubor Tyjá-tr z Prahy. Prodej vstupenek pouze na místě: 50 Kč dospělí / 30 Kč děti v hod. Komedie Na hlavu Originální pohybové divadlo absolventů DAMU. Herci zvítězili na Mezinárodním divadelním festivalu v Sarajevu. Hraje, zpívá a tančí vycházející hvězda divadelního nebe soubor Veselé skoky z Prahy. Prodej vstupenek pouze na místě: 100 Kč dospělí / 50 Kč děti KONCERT v hod. Big Band Letohrad - Slavností koncert k 10. výročí činnosti Zpívají: Pavla Zamazalová, Věra Matějů, Radka Vodičková, Petr Dostálek, Gregg Mc Williams, Vladimír Zamazal, Oktet Girls Řídí: Jaroslav Skalický, Rostislav Zábraha Vstupné 90 Kč v hod. Koncert ZUŠ A. Muchy a Pavla Nováka Nenechte si ujít společný koncert Základní umělecké školy Alfonse Muchy Letohrad a Pavla Nováka nevšední spojení, nevšední zážitek! Vstupné: 80 Kč dospělí / 40 Kč důchodci, děti a studenti do 18 let KINO v hod. Rambo: Do pekla a zpět Stárnoucí válečný veterán z Vietnamu, John Rambo, se usadil a kdesi v Thajsku vede samotářský život. Provozuje loďku, rybaří, odchytává hady a především se snaží vyhýbat problémům. Ale problémy si najdou jeho. Poklidný Rambův život naruší misionářská skupina, vedená Sarah (Julie Benz) a Michaelem Bennettem (Paul Schuelze), která se i přes jeho varování vydá do končin, kde ji nic dobrého nečeká. Do Barmy. A Johnovi nezbývá než přispěchat na pomoc. 100 minut, přístupný od 15 let, thriller, vstupné 65 Kč v hod. O rodičích a dětech Komedie O rodičích a dětech chce navázat na nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné dialogy, výjimečné herecké výkony a humor spojující diváky napříč generacemi. Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn (David Novotný) jde na procházku se svým otcem (Jo-

7 sef Somr)... Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc společně projít Prahou. Nicméně jsou svázáni pouze čtyřiceti lety společného života. V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity. 110 minut, přístupný, komedie, vstupné 70 Kč v hod. Kronika rodu Spiderwicků Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se sourozenci Jared, Simon a Mallory právě přistěhovali, vypadal už na první pohled velmi záhadně. A druhý pohled jim stačil k tomu, aby vytušili, že je na téhle divné adrese čeká největší dobrodružství jejich života. Kronika rodu Spiderwicků je adaptací populární stejnojmenné knižní série (vyšla i u nás), ve které ožívá fantastický svět obývaný ještě fantastičtějšími bytostmi. Pro jejich návštěvu nepotřebujete ani kouzelné skříně ani vlaky odjíždějící z neexistujících nástupišť. Ten svět je totiž mnohem blíž, než si myslíte. 95 minut, přístupný, dabing, fantasy, dobrodružný, rodinný, vstupné 65 Kč Připravujeme na červen kino: Taková normální rodinka, Bobule, Karamazovi, Venkovský učitel SDH Letohrad Orlice pořádá od hod. na Ostrově OKRSKOVÉ ZÁVODY. Myslivecké sdružení Na Tiché Orlici Letohrad Kunčice srdečně zve veřejnost na mysliveckou chalupu na Kunčicích, kde se budou konat ZVĚŘINOVÉ HODY, a to v sobotu dne 10. května Prodej jídel a občerstvení všeho druhu bude zahájen od hodin s možností prodeje i přes ulici. Přijďte ochutnat jídla a speciality ze srnčí a kančí zvěřiny. Těšíme se na Vaši návštěvu. PŘIJĎTE POBEJT NA VÝSTAVU LETOHRAD 2008 V letošním roce se opět sejdeme na tradiční chovatelské výstavě drobného zvířectva, která se bude konat května 2008 na zámecké terase v Letohradě u příležitosti Kopečkové pouti a 700 let založení města Kyšperka. Pěkné prostředí, občerstvení, možnost posezení a počasí vycházely až nezvykle dobře v průběhu celé loňské výstavy a činily radost všem, kteří se jí zúčastnili, jak vystavovatelům, tak návštěvníkům a hlavně členům naší ZO. Velmi potěšitelný je nejen postupný nárůst počtu zvířat, ale i zlepšující se kvalita vystavených jedinců. Důkazem toho je vysoké a vyrovnané bodové hodnocení oceněných zvířat. Nejvíce byli zastoupeni králíci v počtu 218 plemen a barevných rázů. Drůbež byla vystavena v 18 voliérách a holubi v 16. Nezapomeňme také na okrasné ptactvo a vodní drůbež. Bylo uděleno celkem 24 čestných cen. V neděli ve 14 hodin proběhlo předávání poháru pro nejlepšího chovatele výstavy radním Pardubického kraje Ing. Petrem Šilarem. Po vzájemné dohodě s vedením obou základních škol využili žáci s učiteli v pátek možnost volného vstupu. Před prohlídkou jednotlivých expozic přeběhla odborná přednáška. Pozornost žáků mimo králíky, drůbež a holuby upoutal chov okrasného ptactva. Během výstavy se zde sešlo také několik desítek chovatelů z mnoha dalších organizací mimo rámec našeho kraje. Příjemným zpestřením byla prodejní výstava zemědělské techniky fy ŽIVA a. s. z Klášterce nad Orlicí a p. Marka z Helvíkovic. Uskutečnil se sobotní prodej kuřic od přátel z Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou. Dobře zorganizovat takovou akci včetně kvalitního občerstvení a tomboly s sebou přináší mnoho úskalí, ale myslím, že se vše povedlo, a to hlavně díky organizačním schopnostech předsedy Ing. Františka Kudláčka, jednatele Františka Jelínka a členů výboru, přítele Faltuse, Maříka a Valenty. Samozřejmě patří dík dalším našim členům ZO, kteří nezištně na výstavě pomáhali a odpracovali hodin. Poděkování posíláme Ing. Josefu Venclovi, zástupci ředitele pro SOU, za pomoc učňů pod vedením Josefa Tomana, učitele odborného výcviku, jež nám pomáhali při stavění a likvidaci výstavy. Věříme, že tito mladí studenti se i nadále budou aktivně zapojovat do činnosti naší ZO. Za důležitou považujeme také podporu městského zastupitelstva s Petrem Fialou v čele. Umožnili nám vystavovat v prostorách zámecké terasy, dostupné pro všechny návštěvníky Kopečkové pouti. Podstatná pro úspěšnost výstavy v dnešní době je vzájemná výpomoc mezi jednotlivými ZO ČSCH. My podporujeme jejich výstavy a oni zase na oplátku tu naši. Výše uvedený recept na úspěšnou činnost, včetně uspořádání výstavy, není jistě převratný ani nový. Dnešní chovatelství nemá na růžích ustláno, ale úspěch záleží především na aktivitě členů a dobrých mezilidských vztazích. Závěrem si vás dovoluji pozvat i jménem všech našich členů ZO na letošní ročník tradiční výstavy drobného zvířectva. Doufám, že nás podpoří hmotně i finančně naši sponzoři, protože jejich zásluhou probíhá výstava v takové kvalitě a šíři, na jakou jste si vy, návštěvníci, již zvykli. I jejich podporou dosahuje společenského významu v rámci akcí konaných na počest oslav založení našeho města. Přejme si, aby ta letošní výstava byla stejně úspěšná jako ty minulé. Za ZO ČSCH Letohrad: Ladislav Lána RYBÁŘI ZVOU Dětské rybářské závody MO ČRS Letohrad pořádá dětské rybářské závody dne od 7.00 do hod. na rybníku Mostiska v Lukavici. K příležitosti 700 let Letohradu se tyto závody uspořádají k dětskému dni a mohou se jich účastnit děti do 15 let a nemusejí být v rybářské organizaci. Před závody jsou pro zájemce připraveny rybářské výbavy k zapůjčení přímo na tyto závody. Do rybníku budou vysazeni kapři, a tak o rybářský zážitek bude postaráno. Pro naši mládež je připraveno občerstvení a krásné ceny podle výsledků závodu. Na velkou účast se těší organizátoři závodu. Více informací na III. ročník rybářských závodů o živého čuníka MO ČRS Letohrad Vás chce informovat a zároveň pozvat na rybářské závody v lovu ryb udicí na rybníku Mostiska v Lukavici. Závody se konají dne od 7.00 do hod. Pro závodníky a širokou veřejnost zde budou připravovány rybí speciality (z kaprů, amurů, tolstolobiků a makrel),jak uzené, tak i pečené na roštu. Po ukončení závodů bude vyhlášení nejúspěšnějších závodníků. Následovat bude bohatá tombola, kde může vyhrát každý, kdo si zakoupí los ve stánku přímo na závodech. Tímto Vás všechny zveme. Více informací na Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace, pořádá dne zájezd na plavání a do papíren Velké Losiny. Odjezd z Lukavice v hod., Letohrad náměstí v hod. a na dalších zastávkách. Cena zájezdu: 100 Kč. Přihlaste se u důvěrníků, nebo na tel Zve výbor oganizace. HASIČI Z LETOHRADU-KUNČIC VÁS ZVOU NA HŘIŠTĚ NA KUNČICE NA TYTO AKCE: Soutěž v požárním útoku KUNČICKÝ POHÁR s celorepublikovu účastí v sobotu 31. května od 11 hod. Tipovačka na vítěze a jeho čas - na Finále nejlepších 7 mužů o uzené sele Taneční zábava se skupinou RUBIKON v sobotu 31. května od 19 hod. Vstup zdarma! Soutěž mladých hasičů v požárním útoku a dětský den plný soutěží pro malé i velké v neděli 1.června od 13 hod. ČERVEN BUDE PATŘIT TRADIČNĚ MHF Stalo se již tradicí, že začátek června patří v Letohradě a v okolí Mezinárodnímu hudebnímu festivalu. Letošní 19. ročník nabízí celkem šest festivalových koncertů. Hlavním lákadlem jistě bude především provedení opery Nabucco od G. Verdiho, které se uskuteční v sobotu 7. června 2008 od 20 hodin na zámecké terase v Letohradě. Představí se sólisté, sbor a orchestr Divadla F. X. Šaldy z Liberce. Provedení bude ozvučeno a po loňských zkušenostech s rozmary počasí bude letos zastřešeno pódium. V rámci oslav města bude na toto představení vstup zdarma. Při tomto a také při dalších festivalových koncertech se uskuteční stejně jako v loňském roce sbírka na opravu varhan v letohradském kostele sv. Václava. 9

8 Z dalších zajímavých koncertů je třeba upozornit na koncert Kociánova kvarteta a italského varhaníka A. Castalda ( v kostele Nanebevzetí P. Marie v Letohradě - Orlici), varhanní koncert R. Muhra ( v evangelickém kostele v Horní Čermné), koncerty italského varhaníka C. Tunesi ( v kostele v Jablonném nad Orlicí - společně s Podorlickým dětským pěveckým sborem a v kostele v Dolní Dobrouči - zde společně s pěveckým sborem Familia Cantorum - zazní např. Missa brevis od J. Pavlici) nebo závěrečný koncert festivalu, kde vystoupí jeden z nejlepších dětských sborů světa současnosti - Královéhradecký dětský sbor Jitro ( kostel sv. Václava v Letohradě). Bližší informace naleznete na www. mhf.letohrad.cz a v příštím vydání tohoto periodika. František Vaníček ZÁJEZDY PRO DŮCHODCE Město Letohrad pořádá pro důchodce města dva zájezdy. 1. zájezd ve středu 4. června 2008, odjezd v 7.00 hod. z náměstí Trasa: Javorník, Jeseník, Karlova Studánka, Červenohorské sedlo, Velké Losiny, Bludov 2. zájezd ve středu 25. června 2008, odjezd v 7.00 hod. z náměstí Trasa: Lednice, Čejkovice-templářské sklepy, Slavkov u Brna Vybírat se bude 150 Kč. Přihlásit se můžete u pí Vlasty Stejskalové, Letohrad, Taušlova 264, tel INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY CENTRUM POD STŘECHOU Květen 2008 Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi především na mateřské dovolené, do mateřského centra v Letohradě. MC je místo setkávání, navazování nových přátelství, výměny zkušeností, získávání nových poznatků a aktivní trávení volného času s dětmi. Otevřeno máme Po, Út, Čt, Pá od 9:00 do 12:00 hodin. V rámci otevírací doby je návštěvníkům MC zdarma k dispozici internet. Pondělí od 10 do 11 hod. Cvičení na míčích, vede Hana Štěpánková, protahovací, posilovací a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro těhotné Pondělí od 8 do 12 hod. Hlídání dětí - zájem o tuto službu hlaste předem. Poplatek 20 Kč/hod./dítě Úterý otevřená je herna MC od 9 do 12 hod. Středa od 8 do 12 hod. Hlídání dětí - zájem o tuto službu hlaste předem. Poplatek 20 Kč/hod./dítě Čtvrtek od 10 do 11 hod. Tvořivá dílna svátek - zavřeno svátek - zavřeno Kočka ze samotvrdnoucí hmoty Malované foto rámečky (cena za materiál 50 Kč) Zdobíme kolíčky (s sebou si přineste dřevěné kolíčky) Pátek od 10 do 11 hod. Zpívánkové tvoření - vedou Pavla Zamazalová a Hela Poláčková, hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost pro nejmenší děti. Keramická dílna pro maminky , , od hod. Poté každých 14 dní v pátek. AKCE V CENTRU od 16 hod. Pedig s paní Moravcovou Paní M. Moravcová nás seznámí s technikou pedig pletení z proutků. Materiál lze zakoupit u nás. Na akci je nutné se přihlásit do na níže uvedených kontaktech (z důvodu omezeného počtu volných míst) od hod. Látkové či jednorázové plínky? Beseda s L. Suchomelovou Komunikační bezplenková výchova k čistotě od nejrannějšího dětství. Je to výchova k čistotě, která je v mnoha variantách používaná na celém světě (v převážné míře v zemích tzv. třetího světa). Jejím základem je zesílená komunikace mezi matkou (či jinou osobou, která se o dítě stará) a miminkem. Na úvod stručně pro a proti látkové plíny versus papírovky. Následná ukázka různých typů látkovek - froté, vícevrstevné, zavazovací, kalhotkové pleny, různé typy svrchních kalhotek, separační vložky a nějaké další doplňky od 17 hod. Přednáška MUDr. L. Stejskalové na téma Pneumokoková onemocnění Pneumokok je typ bakterie, která napadá hlavně děti bez rozdílu věku, ale i dospělé a může vyvolat nebezpečná a život ohrožující onemocnění. Zvláště ohroženi jsou kojenci a malé děti, jejichž obranyschopnost ještě není dostatečně vyvinuta, a také všechny děti s oslabeným imunitním systémem. Informace o očkování proti pneumokokovým nákazám. Informace o dalších očkováních vhodných pro dětský věk. Přijďte se zeptat na spoustu zajímavých faktů, které jste doteď nevěděli. Paní doktorka Vám je ráda zodpoví od 17 hod. Rodinné konstelace Rodinné konstelace jsou zážitková skupinová technika k pochopení konkrétních vztahů v rodině. Pomohou ukázat nerovnováhu v rodinném systému a naznačí cestu, jak dostat systém znovu do rovnováhy. Podstata této metody je výstižně vysvětlena např. na v článku Systemické konstelace a vědoucí pole v sekci Magazín. Přijďte a nechte se provést labyrintem vztahů v rodině. Vstupné činí 50 Kč KONTAKTY: mob: , tel , 10

9 KVĚTEN VE STREETU Pondělí od hod.: V pasti a stále v pasti Projekce skvělého dokumentu z festivalu Jeden svět. Režie Helena Třeštíková, 28 min. Tématem filmu je dlouhodobě zaznamenávaný příběh drogově závislé a stále více fyzicky opotřebované Katky, která není schopna se vymanit z heroinové pasti. I přes zapojení do metadonového programu je v jejím případě zřejmé, že pro ni drogy nejsou jen životní etapa, ale celoživotní problém. Úterý od hod.: Beseda s pracovníky Streetu na téma Jdi do klubu Nabídka propagačních materiálů o klubu. Beseda proběhne formou hry a pokecu s pracovníky. Heslo dne:,,proč NEVĚDĚT JEŠTĚ VÍC? Čtvrtek od hod.: Turnaj v pinčesu Zveme všechny příznivce ping pongu na turnájek. Nabízíme zábavu a lákavé ceny. V květnu proběhne další lekce s našimi DJs (přesný termín akce bude uveřejněn na web stránkách ) Do Streetu přijedou DJs z Cosmic beat system, aby Vás zase o něco víc zasvětili do hraní na gramce a všeho kolem... Vůbec nevadí, když budeš chtít přijít, ale nebyl jsi na první lekci, stačí, když se předem ozveš na tel nebo na nebo se přijdeš osobně domluvit přímo k nám do Streetu (Taušlova ulice, čp. 714). Cena devadesátiminutové lekce je 20 Kč. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street v centru Pod střechou Po, Út, Čt hod. St individuální schůzky Pá Centrum Pod střechou, Taušlova 714, Letohrad, tel , , ŠKOLY ZŠ KOMENSKÉHO Podkarpatská propast Představte si, že jste celý váš dosavadní život prožili na jednom místě, v jednom údolí, jehož příkré svahy tvoří hranice vašeho světa. Představte si, že podstatnou část svého bytí strávíte mezi čtyřmi šedavými stěnami, ven se dostanete výjimečně. Den co den vás budí brzy ráno, abyste mohli být nakrmeni nevýživnou a nepříliš vábně vypadající kaší, ale vy už vzhled ani chuť nevnímate, nic jiného vám totiž nezbývá, protože vaše tělo po jídle stále zoufale volá. Zbytek dne strávíte ve strohé místnosti. Sedíte tu den co den se stále stejnými tvářemi. Frustrující stereotyp a pro nás nepředstavitelné životní podmínky by každého,,normálního člověka brzy dostaly na pokraj duševních sil... Podkarpatská Rus bylo odjakživa nestálé území. Kdysi tu dokonce po dvě desetiletí vlála i československá vlajka. Po druhé světové válce se jí obětavě ujal Rus, který stihl za půl století své vlády napáchat obrovské hospodářské škody. Dnes se většina východní Evropy, včetně Ukrajiny, kde se zmiňované místo nachází, topí v bídě a chudobě. Není tomu tak dávno, co sovětská bezohlednost způsobila další katastrofu. Katastrofu, jejichž následky se krutě projevují dodnes... Dětské domovy jsou po celém světě. Jsou zřizovány pro děti, kteří nějakým způsobem přišly o rodiče. Tyto děti jsou tím značně znevýhodněny, jelikož se péče vychovatelek nemůže díky počtu dětí v domovech soustředit tolik na jednotlivce. Osudy těchto dětí nám připadají smutné a bezesporu jsou, avšak co když se takový dětský domov nachází ve východoevropské rozvojové zemi? Co když je v něm 180 zdravých i různě postižených svěřenců ve věku 3-45 let proti pouhým sedmi nevzdělaným zaměstnancům? A právě o takovémto domově, kterému se snaží pomoci studentské občanské sdružení Bodaj, nám přišel vyprávět bývalý žák naší školy, pan Jan Čanda. Jezdí sem každý čtvrt rok s dobrovolníky a snaží se zlepšit podmínky dětí a jejich život. Matěj Procházka 8.B V pondělí jsme měli pozvaného do rodinné výchovy pana Čandu, který se věnuje pomoci dětem v dětském domově na Ukrajině. Vyprávěl moc zajímavě nezapomenutelné a současně ohyzdné zážitky a zkušenosti. Děti jsou tam v hrozném stavu, celý den jsou uzavřeny v pokoji a nemají se šanci nic naučit, příliš nemluví a kvůli křivici z nevýživného jídla ani nechodí, jen se posunují rukama. Jsou spolu zdravé děti a postižené, ale všichni mají stejnou diagnózu jako těžce retardovaní, protože to je pro personál jednodušší. Pan ředitel je podvodník, který jim krade dovezenou humanitární pomoc a rozprodává ji, ale má v okolí takovou moc, že si na něj nikdo netroufne. Zabral taky pro své kanceláře přízemí z evropských peněz upravené bezbariérově, protože to nikdo nekontroluje. Navíc žít s dalšími 180 dětmi a nemít ani vlastní skřínku je určitě deprimující.stejně jako vstávat v pět, kvůli střídání personálu, i když pak prosedí celý den a jen se dívají do zdi. Přednáška s prezentací fotek, které nám ukázaly jak špatně na tom děti jsou a co se za pomoci studentů změnilo k lepšímu, se nám moc líbila. Určitě jsme si uvědomili, že není všude jako u nás. David Halbrštát, Matěj Grund, Sára Leierová Mohu potvrdit zaujetí žáků a ráda bych znovu i touto cestou poděkovala Honzovi Čandovi za zprostředkování této zkušenosti a pomoci. Žáci kladli bezvadné otázky, ptali se na souvislost postižených s katastrofou v Černobylu, na jazykovou barieru, sami navrhovali řešení a divili se, jak je nesnadné každé zlepšení prosadit. O to víc patří obdiv a dík těm, kdo se o to i za nás snaží. L. Venclová, ZŠ Komenského Hokejbal Každým rokem se naše škola účastní tradičního hokejbalového turnaje HOKEJBAL PROTI DROGÁM aneb HRAJEME HOKEJBAL S DOMINI- KEM HAŠKEM. Tato soutěž je součástí Olympiády dětí a mládeže. Do letošního ročníku jsme přihlásili chlapce od 4. až do 9. ročníku. Zápasy se hrály na hokejbalových hřištích v Letohradě a v České Třebové. V kategorii 4. a 5. tříd okresu Ústí nad Orlicí se naši nejmladší hráči umístili na 3. místě. Jejich starší spolužáci si postup do okresního kola museli vybojovat v kolech okrskových. Oběma družstvům se to podařilo na výbornou výhrou a postupem z prvního místa v okrsku Letohrad. Žáci z tříd bojovali o postup do krajského kola v České Třebové a obsadili krásné 3. místo. Největší radost měli hráči ze 6. a 7. tříd: V. Janoušek, D. Richter, J. Krejsa, J. Ramba, M. Hrdina, A. Štěpánek, D. Petráček, M. Odvalil, J. Šejna, M. Janoušek, D. Spohner, F. Vencl, J. Boháč. Vyhráli okresní kolo a postupují jako vítězové turnaje na VI. olympiádu dětí a mládeže Pardubického kraje. V květnu je čekají náročné zápasy s ostatními týmy našeho kraje na hokejbalovém stadionu ve Svitavách. Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Postupujícímu týmu držíme palce v krajském kole. B. Vohníková, B. Jansová Novinky ze 6. A Zima utekla jako voda a my jsme se opět sešli s loňskými absolventy naší sportovní třídy Michalem Uhlířem a Ondrou Luxem. V tělocvičně naší školy jsme tak navázali na úspěšný podzimní program. Přečtěte si hodnocení dětí: Sportovní srandovní odpoledne Ondra nám postupně ukázal úkoly a my je plnili. Nejdříve jsme běhali a skákali přes švihadla, skákali po jedné noze, driblovali a házeli na koš. Potom jsme měli malou přestávku. Po přestávce jsme si udělali hada a měli jsme vzít druhému družstvu krepový ocas, který měl poslední za kalhoty. Pak jsme měli všichni ocásek a museli jsme si ho krást navzájem. Museli jsme se i sko- 11

10 ro všichni dostat na malý kousek koberečku. Dostali jsme tenisáky a strefovali se do kruhu. (Andrea Fedorčáková) Toto odpoledne se mi moc líbilo a bavilo mě, ale o víkendu jsem se skoro nemohla pohnout. Děkujeme moc klukům za práci s námi. Je to vážně o nervy. (Veronika Štanclová) Byla to velká sranda a přeji si, aby se to odehrálo ještě jednou. (Denisa Řásná) Osmáci na návštěvě u Josefa Lady Poslední březnový čtvrtek jsme se s oběma osmými třídami vydali na výstavu Josefa Lady, která se z Prahy přesunula do Pardubic, do Domu U Jonáše. Věnovala se nám výborná průvodkyně, která poutavě a zasvěceně žákům přiblížila všechny tváře Josefa Lady. Žáci jej poznali nejen jako malíře, kreslíře, spisovatele, ale také jako novináře, karikaturistu a scénografa. Některé kresby by mu opravdu na první pohled nepřisoudili. Vyvrcholením byl pak test v ateliéru a snaha zachytit karikaturou některého ze spolužáků. Práce se zdařily natolik, že nás průvodkyně požádala o tři z nich, které tak přispěly k výzdobě ateliéru a Ladovi směle konkurují. Výstava trvá do května, vřele vám ji doporučujeme. Lenka Venclová, ZŠ Komenského Úspěch žáků v Dějepisné olympiádě Letos se nadmíru dobře vedlo našim zástupcům v Dějepisné olympiádě, jejímž námětem byly osudy a díla významných osobností české a moravské kultury od národního obrození do konce první republiky. V okresním kole v Ústí nad Orlicí na konci ledna se mezi 30 účastníky Michal Faltus z 9. B umístil na 4. místě a stal se prvním náhradníkem pro krajské kolo. Milé překvapení nám připravila Michaela Foglová rovněž z 9. B, která obsadila 1. místo a jako vítězka postoupila do krajského kola. Nakonec nás i okres začátkem dubna v Pardubicích v krajské soutěži reprezentovali oba. Ani zde se mezi 11 soutěžícími jak ze základních škol, tak i z víceletých gymnázií naši Míša a Michal neztratili. Míša skončila čtvrtá a Michal obsadil 6. místo. Oběma zástupcům k úspěchu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. D. Peterková ZŠ U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora Hokejbal proti drogám v šestých třídách proběhl projekt Letem světem a Informační odpoledne, neboli třídní schůzky Letem světem Ve středu proběhl v rámci školního 12 vzdělávacího programu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech projekt Letem světem, který byl určen 6. třídám. Ty si během 14 dní měly ve vyučovacích hodinách připravit prezentace o našich sousedních státech. 6. A měla Rakousko a Polsko a 6. B Německo a Slovensko. Vyrobily si různé mapy, grafy, obrázky, kostýmy, připravily si scénky a dokonce upekly i sladký zákusek pro porotu. V té zasedli paní ředitelka Kotlářová, p.u. Večeřílková, z 9. A Markéta Čápová a Mája Pomikálková a z 9. B Eliška Moravcová a Lukáš Velič. Rozhodování bylo velmi obtížné, ale nakonec se porota shodla na vítězství Rakouska v podání 6. A. Všechny státy byly perfektně zpracovány, a proto si všichni, co se na tomto projektu podíleli, zaslouží uznání. Eliška a Pavla, Saša Jazykové olympiády V letošním roce byla ZŠ U Dvora v jazykových olympiádách úspěšnější než v několika minulých letech. Saša Šlesingerová postoupila ze třetího místa, v okresním kole a v kraji obsadila uspokojivé sedmé až deváté místo ze šestnácti zúčastněných. Karel Doleček reprezentoval školu v anglickém jazyce. Taktéž postoupil v okrese z třetího místa v krajském kole se umístil na čtvrtém a pátém místě při počtu jedenácti soutěžících. Karel Doleček Aerobiková soutěž pro děti z Letohradu a okolí Ve čtvrtek od 8.00 hodin se bude konat v tělocvičně ZŠ U Dvora soutěž v aerobiku, kterou pořádá ZŠ U Dvora ve spolupráci s Lucií Taclovou. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích (6-8 let, 9-11 let a let), plánované vyhlášení výsledků proběhne asi ve Při větším počtu zájemců je možné, že dojde k časovému posunu. Pitný režim pro závodníky bude zajištěn. Při této akci si zájemci budou moci zakoupit oblečení na aerobik. Startovné činí 60 Kč, diváci mají vstup zdarma, přezůvky s sebou. Kontakt pro zájemce: Hana Hrdinová , Lucie Taclová , taclova.cz, Hana Hrdinová a Lucie Taclová LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Přijímačky nanečisto jsou za námi... Jak jistě víte, pořádá Letohradské gymnázium v průběhu února až dubna tradičně přijímací zkoušky nanečisto. Těch letošních se ve třech sobotních termínech zúčastnilo celkem 140 různých žáků z letohradska i okolí. Někteří si přišli testy napsat opakovaně, a tak jsme opravili dílka 102 páťákům a 88 deváťákům. Nejlepší letošní výsledek mezi žáky z devátých tříd dosáhla nejmenovaná slečna s úspěšností 75,3%, mezi žáky pátých tříd bylo velmi kvalitních výsledků více. Téměř na sto procent - 96,66% - napsala testy z matematiky, češtiny a všeobecného přehledu žákyně ze ZŠ v Ústí nad Orlicí. A odkud zájemci přijeli či přišli? Samozřejmě z Letohradu (24), z Ústí nad Orlicí (35), Dolní Dobrouče, Lanškrouna, České Třebové, Mistrovic, Vysokého Mýta, Libchav, Žamberka, Červené Vody, Chocně a mnoha dalších vesnic a měst. Doufáme, že se jim u nás na gymnáziu líbilo a že budou přijati na tu školu, kterou si zvolili. Celou akci by nebylo možné uskutečnit bez přispění paní hospodářky, vyučujících a studentů gymnázia. Všem, kteří se na zajištění hladkého a regulérního průběhu testů nanečisto podíleli, ještě jednou děkuji a přeji alespoň několik klidných jarních dnů. Ing. Jitka Macháčková, ředitelka školy ZUŠ A. MUCHY LETOHRAD Zdravíme ze ZUŠ Letohrad opět jsme měli kontrolu. Na doporučení jedné rodiny, které zřejmě na naší škole velice záleží, jsme měli opět kontrolu. Tentokrát z Úřadu práce v Hradci Králové. Měli jsme všechno v pořádku, ale každá sebemenší chybička nás mohla stát pokutu až desetitisíce korun, takže proto si myslím, že tomuto člověku na naší škole a na našich dětech vůbec nezáleží. Záleží mu jen a jen na něm samotném. Přál bych si, aby mu to přineslo alespoň úsměv na rtech, pocit štěstí z vykonané práce, tu mu musím ohodnotit jedničkou s vyznamenáním. Škoda je takových lidí. Měli by se zviditelnit jinak. Jsem moc rád, že mohu městu Letohrad, které nás tolik podporuje, podat zprávu, že vše dopadlo na výbornou. Asi bych se propadl do země, kdybych dostal od města příspěvek na nástroje a provoz školy a její část bych musel odevzdat obratem státu za nějakou malichernost. Myslím, že všichni vědí, o čem píši. Naše úřady jsou nevyzpytatelné a stvořené k tomu, aby z nás ty peníze, které nám dají, dostaly co nejdříve zpět. Ale teď něco radostnějšího. Rád bych Vás s dovolením informoval o dalším průběhu soutěží. Můžeme mít z našich dětí opravdu velikou radost: Hra na klavír okresní kolo ve Vysokém Mýtě: David Komínek - 1. cena s postupem do krajského kola Helena Dubská - 1. cena s postupem do krajského kola Zdislava Zavadilová - 1. cena Martina Faltejsková - 2. cena Lucie Řeháková - 3. cena Aneta Mertová - 1. cena s postupem do krajského kola Terezie Stráníková - 2. cena Hra na klavír krajské kolo v Pardubicích: David Komínek - 2. cena Helena Dubská - 3. cena Aneta Mertová - 1. cena s postupem do celostátního kola, nejlepší výkon kategorie! Smyčcové nástroje okresní kolo v Lanškrouně: Tereza Hlaváčková - 1. cena s postupem do krajského kola Veronika Stejskalová - 1. cena s postupem do

11 krajského kola Monika Matějíčková - 1. cena s postupem do krajského kola Veronika Hoffmannová - 2. cena Hana Balcarová - 1. cena s postupem Julie Kristlová - 2. cena Jindřich Novotný - 1. cena s postupem Ondřej Skalický - 2. cena Hana Novotná - 1. cena s postupem Magdaléna Švecová - 1. cena s postupem Jan Dostál - 1. cena Miroslav Koblížek - 1. cena s postupem Koncertantní obsazení: Hana Novotná a Jindřich Novotný - 1. cena s postupem Smyčcové nástroje krajské kolo v České Třebové Tereza Hlaváčková - 1. místo Monika Matějíčková - 2. místo Veronika Stejskalová - 2. místo Jindřich Novotný - 1. místo s postupem do celostátního kola Hana Novotná - 1. místo s postupem do celostátního kola Magdaléna Švecová - 3. místo Miroslav Koblížek - 1. místo návrh na postup do celostátního kola Koncertantní obsazení: SPORT 16. MISTROVSTVÍ ČR V BENČPRESU Ve Zlíně se sešli vyznavači sportu silných rukou. 83 závodníků se pralo nejen o mistrovské tituly, ale i o nominaci na červnové Mistrovství světa v Praze a srpnové Mistrovství Evropy, které bude hostit Bratislava. Z letohradských borců si účast na šampionátu vybojoval Vladimír Nebola. Celkově osmý titul mistra České republiky ozdobil nominačním limitem, když vzepřel 190 kg, a čeká ho tedy světové klání v hlavním městě. Dlouholetý reprezentant by rád na sklonku kariéry pronikl mezi nejlepší pětici siláků. Vysněným cílem je atak dvousetkilového závaží. Partneři mistrovského závodu: TJ Spartak OEZ Letohrad, Hartman CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí, Koucký Miloš servis a prodej chladírenské techniky Letohrad. Roman Suchomel BIATLONISTÉ UKONČILI ZIMNÍ SEZÓNU Klub biatlonu OEZ Letohrad ukončil úspěšně zimní sezónu. Přestože se z důvodů nedostatku sněhu téměř na celém území republiky a také kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám nemohlo konat mistrovství republiky, proběhla kola Českého poháru, která přinesla našim sportovcům nejednu medaili. Dorostenci se úspěšně prosadili v závodě Olympijských nadějí. Své zástupce měl klub na Mistrovství světa juniorů i na Mistrovství Evropy juniorů. Vybraní mladší i starší žáci reprezentovali Pardubický kraj na Olympiádě dětí a mládeže, kterou letos hostil Zlínský kraj. I tady si naši sportovci vedli vý- Hana Novotná a Jindřich Novotný - 1. místo Všem žákům a jejich pedagogům z celého srdce blahopřejeme a přejeme hezký průběh zbytku školního roku 2007/2008. Petr Oravec, statutární zást. ředitele ZUŠ Klarinet Vyučující: Ladislav Melša S výukou na klarinet začínáme v naší Základní umělecké škole zpravidla ve věku 9 10 let. Při výjimečném nadání žáka je možné začít i dříve, je však nutné, aby začínající klarinetista měl již tzv. druhý chrup. Bývá pravidlem, že žáci před studiem hry na klarinet navštěvují v třídě výuku na zobcovou flétnu. Není to však nutné. Žák se může přihlásit ke studiu na klarinet kdykoliv, pokud má talentové a fyzické předpoklady. Studium na klarinet obsahuje 1. a 2. cyklus po čtyřech letech a každý z nich ukončuje žák absolventským koncertem. Žáci, studující hru na klarinet na naší ZUŠ mají široké uplatnění jak v našich souborech (swingový, populární a smyčcový orchestr) tak i v jiných hudebních tělesech, které působí v Letohradě a okolí. Zdatní žáci mohou dle svých fyzických možností a zájmu začít studovat i hru na saxofon. Přijďte se s námi kdykoliv poradit. V borně. Ve výčtu úspěšných závodů nemůžeme zapomenout na účast v běžeckých závodech, kde se mladší žáci prosadili na republikových závodech na Horních Mísečkách Hledá se nová Kateřina Neumanová, a dorost zase v závodech Českého poháru na Pradědu, a jejich výsledky byly srovnatelné se specialisty běžci. V soutěži Českého poháru se v konečném pořadí nejlépe umístili: dorostenci A 1. M. Krčmář, 2. V. Vávra, 3. O. Kroupa; dorostenky A 4. T. Bílá, 5. M. Havlová, 6. M. Blinková, 7. M. Vávrová; dorostenci B 2. L. Kristejn, 3. O. Exler, 5. J. Novotný, 8. R. Morkes, 10. A. Poláček; dorostenky B 1. R. Davidová, 2. L. Johanidesová; žáci B 2. J. Procházka, 8. B. Holubář, 9. M. Bárnet; žákyně B 4. M. Vodehnalová, 5. Z. Fáberová, 9. S. Maříková, 10. L. Střihavková; žáci C 4. P. Vinduška; žákyně C 2. K. Černá, 6. M. Adamcová, 8. V. Tomanová, 10. A. Bárnetová. V soutěži družstev skončil klub v dorostenecké kategorii na 1. místě a v žákovské na 2. místě. Dobré jméno klubu i městu udělali především na ME v Novém Městě na Moravě, MS v Östersundu ale také v soutěžích SP členové klubu Michal Šlesingr a Ondřej Moravec, startující v barvách SKP Jablonex. Biatlonový areál Šedivský lom je stále živé sportoviště, kde se pořád něco děje. Ani letošní rok nezůstane areál spát. S nadcházejícím jarem se chystají již avizované úpravy rozšíření biatlonových tratí a přístavba budovy. Práce budou rozděleny do dvou etap. Ta první - jarní zahrne jednak přístavbu budovy, kde vznikne zázemí pro regeneraci sportovců a rovněž rozšíření stávajících tratí do potřebné šíře a prodloužení asfaltových tratí o dalších 500 m (spodní současné době vyučuje pan učitel Ladislav Melša klarinet, soprán -, alt -, tenor -, a dokonce i baryton - saxofon. O výuku na klarinet a saxofon je stále velký zájem. Klarinet a saxofon jsou velice oblíbené nástroje na scéně současné dechové, populární, jazzové a rockové hudby. Termíny přijímacích zkoušek na ZUŠ Další termíny přijímacích zkoušek jsou 23. května a 13. června, vždy od do hod. Těšíme se na Vás. Kontakt: ZUŠ Alfonse Muchy, Václavské náměstí 1, Letohrad, tel./fax: sekretariát , statutární zást. řed , Akce ZUŠ v květnu Koncert pro školky v sále ZUŠ Koncert pro školky v sále ZUŠ Absolventský koncert Anety Mertové Přijímací zkoušky ( ) Rock-popový koncert s Pavlem Novákem v (v 9.00 a v koncerty pro školy) okruh) na celkových 2000 m. Počítá se s propojením spodního easy asfaltového okruhů pro in-line bruslaře. V Šedivském lomu se proto začíná s odstraněním některých dřevin, které překážejí uskutečnění tohoto záměru. Ke kácení se přistupuje velice zodpovědně a citlivě, hodnotí se každý strom a kácejí se především stromy staré, ohrožující sportovce suchými větvemi. V jarních měsících proběhne rovněž výsadba nových stromků. Druhá etapa by měla zahrnovat rozšíření střelnice, zvětšení parkoviště, další (horní) okruh asfaltu o délce 500 m, přemístění trestného kola a vzduchovkové střelnice. Díky značné finanční podpoře generálního partnera OEZ a státní dotace, ale také podpoře města by se tak biatlonový areál mohl přiblížit parametrům mezinárodních závodišť. KB OEZ Letohrad HOKEJBAL PROTI DROGÁM okresu Ústí nad Orlicí Ve dnech dubna 2008 na hřištích v Letohradě a České Třebové proběhl tradiční turnaj škol Hokejbal proti drogám aneb Hrajeme s Dominikem Haškem. Jako každý rok se nakonec přihlásil velký počet školních týmu letos to bylo 34. V nejsilnějších kategoriích a tříd byla družstva rozdělena do okrskových a následně okresních kol. Okres Ústí nad Orlicí budou na krajských kolech v květnu ve Svitavech reprezentovat vítězové okresních kol. V kategorii 4. a 5. tříd ZŠ 5. Května Králíky - 6. a 7. tříd ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí 8. a 9. tříd ZŠ Nádražní Česká Třebová - 1. až 4. ročníků středních škol PSŠ a SOU Letohrad. Turnaje byly velmi vyrovnané a v některých 13

12 kategoriích jako třeba u středních škol rozhodl nakonec až vyšší počet vstřelených branek, když ani vzájemný zápas ani rozdíl skóre nepomohl určit vítěze. V příštím roce bude v našem okrese zařazena dle zájmu i nová věková kategorie od 1. do 3. tříd základních škol. Celý okresní turnaj z hokejbalové arény v Benátkách tentokrát řídil manažer místního oddílu Jaroslav Badzik, který děkuje svoji letohradské spolupracovnici Ivě Janouškové, stejně tak všem rozhodčím a servisním týmům, kteří se starali v nepříliš příznivém počasí o bezproblémový průběh turnajů v obou městech. Velký dík patří i učitelskému sboru, který se ve všech směrech snažil dirigovat svoje týmu nejen na hřišti. Turnajů se zúčastnilo více jak pět stovek hráčů, kteří odehráli celkem 98 utkání a ne vždy bylo jednoduché usměrnit svoje žáky do vymezených prostorů či mezi mantinely. Perličkou českotřebovského turnaje byla i rozhodcovská premiéra Markéty Novákové, která opustila na chvilku klidný box časoměřičů a zapisovatelů a pobíhala mezi mantinely s píšťalkou v ruce třídy ZŠ Okresní kolo Letohrad 2. ZŠ U Dvora Letohrad 4. ZŠ Komenského Letohrad třídy ZŠ - skupina B hřiště Letohrad 1. ZŠ Komenského Letohrad 5. ZŠ U Dvora Letohrad 6. Letohradské soukromé gymnázium Okresní kolo hřiště Letohrad, konečné umístění: 1. ZŠ Komenského Letohrad DALŠÍ ZPRÁVY ŽÁDOST TJ SOKOL Vážení přátelé, při příležitosti oslav 700 let Letohradu chce TJ Sokol v září 2008 uskutečnit výstavku existence Sokola. Prosíme hlavně dříve narozené, aby se podívali do svých vzpomínkových fotografií a všeho, co patří k sokolskému hnutí v minulosti. Chceme ukázat, jaká to byla organizace, a potěšit ty, kteří vzpomínají na roky strávené v Sokole jako nejkrásnější období svého života. Jedná se o celé i části krojů, noviny, plakáty, upomínkové předměty, legitimace atd. Vše, co můžete půjčit na tuto výstavku, dejte prosím Mirce Hradecké, Věře Krejsové, nebo Evě Hanusové. Předem moc děkujeme. JAK JSME (NE)ZÍSKALI ZLATÝ AMPER! Příchod jara vnímáme různě. Pro někoho je to tající sníh, pro jiného prodlužující se den či třídy ZŠ skupina B hřiště Letohrad 1. ZŠ Komenského Letohrad 2. Letohradské soukromé gymnázium 5. ZŠ U Dvora Letohrad Okresní kolo hřiště Letohrad - konečné umístění: 3. ZŠ Komenského Letohrad 4. Letohradské soukromé gymnázium ročníky SŠ Okresní kolo Česká Třebová - konečné umístění: 1. PSŠ a SOU Letohrad 5. Letohradské soukromé gymnázium kvetoucí stromy, páni se jistě rádi ohlédnou za dámami v sukních Elektrotechnici poznají jaro podle veletržních aktivit nejprve přichází AMPER, poté Elcom v Kyjevě, Hannover Messe či Elektro v Moskvě. Ve dnech dubna proběhl na pražském výstavišti v Letňanech již 16. ročník prestižního Mezinárodního elektrotechnického veletrhu elektroniky a elektrotechniky AMPER Veletrhu se zúčastnilo na 700 firem ze 23 zemí. OEZ v hlavním městě vystavoval po patnácté a tentokrát naší nové expozici dominovala nová řada Modulárních přístrojů, která nese označení MINIA. Řada Modulárních přístrojů navazuje na dosud známý sortiment přístrojů pro domovní rozvody. Modulární přístroje zahrnují jističe, chrániče a další přístroje. Všechny společně charakterizuje moderní design a srozumitelné řešení provozního stavu přehledné pro jakéhokoliv uživatele. Přístroje se upevňují na U lišty šířky 35 mm podle ČSN EN Jejich hlavní použití je v instalacích občanské výstavby a administrativních budovách. Používají se však i v průmyslových instalacích. Nosnými prvky kampaně, která doprovází NOVINKY V TENISOVÉM KLUBU LETOHRAD Tradičně v polovině dubna tenisový areál v Letohradě zaplní členové TK, kteří připravují tenisové dvorce na nadcházející letní sezónu. Poslední dva roky je letní tenisová sezóna zahajována složením přetlakové nafukovací haly. Letní provoz tenisového areálu přináší pro uživatele především možnost využití 5 hracích kurtů za 120 Kč v hlavním čase a ve vedlejším čase pouze 100 Kč za tenisový kurt. Pro členy Tenisového klubu Letohrad je opět využívání tenisového areálu v letní sezóně zdarma. Rezervaci hracího kurtu lze telefonicky zajistit na tel Sportovní areál nabízí také útulné posezení v nekuřáckých prostorech s možností občerstvení. Rok 2008 je jedním z milníků v dějinách TK Letohrad. Počet členů přesáhl 100 osob a především TK Letohrad se přihlásil do krajské soutěže smíšených družstev dospělých. Na ambice jsme se zeptali kapitána družstva Pavla Cháry: Jelikož jsme nováčky soutěže, chceme především sbírat zkušenosti a až průběh sezóny ukáže naše možnosti. Zahajovací zápas je stanoven na sobotu od 9 hodin. Prvním soupeřem bude družstvo TOSK Žamberk B. Věříme, že atraktivní soupeř přiláká fanoušky, kteří přijdou podpořit družstvo Letohradu. V dalším domácím utkání přivítáme družstvo Moravské Třebové. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách -pj- TANEČNÍ KLUB LETOHRAD BUDE OD ZÁŘÍ 2008 NABÍRAT NOVÉ ČLENY V září 2008 bude Dětský taneční klub po třech letech nabírat nové členy - chlapce a dívky od druhé třídy. V případě zájmu o více informací kontaktujte: Pavlína Jantačová, mob: V říjnu 2008 bude otevřen nový kurz společenských tanců pro dospělé začátečníci. Zájemci, hlaste se prosím již nyní kurzy se rychle plní. Kontakt: Pavlína Jantačová, mob: , uvedení modulárních přístrojů na trh, jsou oranžová barva, vyvolání pohody, úsměvu a dobré nálady. Standardem je spolehlivost a dostupnost, na které jsou zákazníci OEZ zvyklí. Nová firemní expozice se tentokrát rozkročila přes hlavní ulici výstavní haly číslo 6, a to hned u jejího vchodu. První, co tedy návštěvník při vstupu do haly zaznamenal, byla tři písmena O-E-Z a modro-bílo-oranžová variace stánku. Na návštěvníky naší expozice čekala přehledná prezentace sortimentu, odborný výklad produktových manažerů nebo manažerů zákazníků, mohli se seznámit se softwarovou podporou a dalšími službami. Nechybělo bohaté občerstvení a dostatek jednacích míst. A pokud se někdo chtěl bavit, mohl si své dovednosti vyzkoušet na počítači při MINIAturní hře. Nikdo neodcházel zklamán, protože i na poražené čekala drobná odměna. Ale zpět k Modulárním přístrojům MINIA. Jističe z této řady byly přihlášeny do soutěže o Zlatý Amper, kde v minulosti uspěly přístroje z produktových skupin Modeion nebo Varius. Přestože se jističe ocenění nakonec nedočkaly, vzbudila celá řada MINIA značný zájem zákazníků a partnerů. Na startu sice zlato nemáme, ale

13 jsem přesvědčen, že jej budeme mít v cíli, věří v obchodní úspěch modulárních přístrojů MINIA vedoucí expozice Jiří Novotný. Tomáš Hermann, OEZ PRVNÍ NOC S ANDERSENEM V LETOHRADSKÉ KNIHOVNĚ Je svět obyčejný, svět každodenní, někdy šedý a pustý. A je svět jiný, pestrý a tajemný. V něm se vydáš za indiány, v něm budeš chytat lvy, v něm se vzneseš ke hvězdám. V tom světě čeká princ či princezna, v tom světě čeká věrný lev, v tom světě získáš přátele. A tenhle svět najdeš v knížkách! (Martina Drijverová) V letošním roce se letohradská knihovna připojila k celorepublikové akci, které se zúčastnilo více než 500 knihoven. V pátek 28. března jsme se vpodvečer sešli v letohradské knihovně na první Noci s Andersenem. Knihovníci a milovníci pohádek na celém světě si tak připomínají narození autora mnoha pohádkových příběhů z dánského Odense. Slavný autor se zde před více jak 200 lety narodil a výroční 2. duben je na celém světě slaven jako Den dětské knihy. Skupinka čítala sedmnáct dětských čtenářů z naší knihovny plus domácí knihovnické osazenstvo. Prvním bodem programu byla cesta do strašidelného sklepení, procházka nočním parkem a prohlídka zámecké expozice. Tady se děti bály Smrťáka (někteří opravdu hodně), zasmály se s Vodníkem, vysvobodily Bílou paní a obdivovaly krásu Smutné hraběnky. Zatím co se připravovala večeře (párky v rohlíku a čaj), pobavil nás šašek, se kterým si děti zazpívaly. Děti se posilněny pustily do soutěží. Rozdělily se do družstev žluté, zelené, fialové a světle fialové (členové družstva odmítli být družstvem růžovým). Vyplňovaly večerníčkovou a pohádkovou křížovku, sestavovaly z barevných trojúhelníků a čtverců různé obrazce, doplňovaly přirovnání a rozmotávaly a rozmotaly popletená přísloví. Každé družstvo předvedlo pomocí pantomimy sport, povolání a hudební nástroj. Ztvárnění byla nápaditá (hlavně tenis). Soutěže ukončily hádanky. Za každý vyřešený úkol dostalo družstvo čokoládové zlaťáky. To už se nám ale přiblížila dvaadvacátá hodina Nezbylo než spočítat a rozdělit nahromaděné bohatství a připravit se do pelíšku. Vyčistily si zuby, převlékly se do pyžamek a teď už jen najít to nejlepší místečko na spaní. Nebylo to úplně jednoduché, bylo nás přece jenom dost. Nakonec se podařilo A to už jsme uvítali pohádkovou babičku (paní Hlaváčkovou) s kufříkem plným pohádek. Vyprávěla nám, jak vypadala první Noc s Andersenem v Uherském Hradišti, kde celá tato akce vznikla. Děti poslouchaly pohádkové příběhy a nořily se do světa kouzel a fantazie. Hodina pokročila, bylo po půlnoci a paní Hlaváčková ještě četla. Někteří už snili svůj sen a jiní ( k hrůze zdecimovaných knihovnic) neprojevovali známky únavy. Po druhé hodině po půlnoci spánek zmohl i poslední nespavce S pátou hodinou se probouzela první ranní ptáčata. Oficiální budíček byl v sedm hodin. Připravili jsme snídani, sbalili ležení. Nutno říct, že poloprobdělá noc se projevila i na malých nocležnících. Po snídani jsme rozdali dárky a pamětní listy. Děti se rozešly domů s novými zážitky a my s pocitem, že se akce vydařila. Poděkovat bychom chtěli všem, kteří nám při akci pomáhali. Velký dík patří pohádkové babičce paní Hlaváčkové. Pavla Bárnetová Za výzdobu knihovny krásnými, barevnými obrázky děkujeme Evičce Švecové, její mamince a paní Taraškové. JARNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ Souboru KVÍTKO se v Letohradě líbilo a na jevišti dobře hrálo a zpívalo. Členky komise těší účast spoluobčanů, a protože se zpívalo i v hledišti, věří, že byli spokojeni. CENY VODNÉHO A STOČNÉHO Na základě rozhodnutí představenstva VaK Jablonné nad Orlicí a.s. se s platností od zvýšila cena vody pitné o 1 Kč bez DPH, tzn. na 22 Kč/m 3 (bez DPH). Důvodem úpravy jsou zvyšující se ceny vstupů (energie, plyn, pohonné hmoty ) a rozsáhlé intenzifikace a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Cena vody odkanalizované (stočné) se nemění. Ceny platné od : Voda pitná (vodné): 22 Kč + 9 % DPH = 23,98 Kč/m 3 Voda odkanalizovaná (stočné): 25 Kč + 9 % DPH = 27,25 Kč/m 3 ZE ZÁPISNÍKU POLICIE V sobotu se letohradští policisté zabývali případem 27letého soukromého podnikatele, který odebral zboží za téměř 30 tisíc korun, ale zaplatil pouze část. Ke splacení zbývajících necelých dvanácti tisíc se již nemá. Nyní mu hrozí obvinění z trestného činu podvodu. Na první aprílový den se místním policistům podařilo vlastním šetřením zjistit mladíka z Letohradu, který se nijak nezdržoval návštěvou autoškoly a do osobního vozidla usedal na místo řidiče. Policisté mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Pane dej, abych v boji, který jde životem, projevil odvahu. Mám-li vyhrát, ať je to podle pravidel a má čest a víra se drží vysoko. Mám-li prohrát, dopřej mi tolik síly, abych dokázal pozdravit vítěze, až půjde kolem. Norská modlitba SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Jan Šlesingr Jáchym Kubelka Vendula Strasmeierová Ondřej Kulhánek Tereza Kalousková Nikola Koblížková David Skalický Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně z narození Vašeho děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli Vladimír Jíra Veronika Kacálková Vlastimil Štantejský Lucie Szentandrásiová David Krejsa Jitka Vychytilová Josef Buryška Jana Foglová Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti Karel Bílek Věra Foglová Vladimír Švec Marie Adamcová Bronislava Poláčková Vlasta Uhrová Zdeněk Blím Růžena Moravcová Jaroslava Faltusová Alois Frölich Květuše Krejsová Amalie Motyčková Olga Šťovíčková Marie Malá Marta Fišerová Věra Motyčková Zdena Holubová Růžena Maixnerová Oldřich Burget Marie Hladíková Ladislav Doleček Ludmila Kovařovicová Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v květnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme JUDr. Karel Kalivoda, Kunčice Marie Applová, Letohrad Božena Prausová, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Dne to bude již 5 let, co nás navždy opustil nezapomenutelný a milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a švagr pan Jiří Kočí. Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná rodina Kočova a Macháčkova. 15

14 PODĚKOVÁNÍ Dne jsme oslavili v obřadní síni Městského úřadu v Letohradě zlatou svatbu. Srdečně děkujeme panu starostovi, matrikářce, společenské komisi, Ivance Špinlerové, Helence Adamcové, Ženskému pěveckému sboru a ostatním účinkujícím za krásný, nezapomenutelný svatební obřad. Ještě jednou moc děkujeme. Věroslav a Miloslava Kalátovi PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bych chtěla poděkovat sestrám Charity Letohrad pod vedením p. Jurenkové za dlouholetou a obětavou pomoc při péči o mou maminku, paní Boženu Prausovou, která zemřela , ve věku 94 let. Bez pomoci sestřiček bychom tuto situaci těžko zvládali. Upřímně děkuji Miluše Špinlerová s rodinou. KB ŘÁDKOVÁ INZERCE OEZ LETOHRAD hledá do trvalého pracovního poměru pracovníka(-ici) na pozici Asistent(-ka) klubu Požadujeme: organizační schopnosti, všeobecný přehled v administrativní práci, znalost práce s PC Excel, Word, Microsoft Outlook, Internet, znalost podvojného účetnictví vítána, flexibilita, spolehlivost Nabízíme: práci v mladém kolektivu a v příjemném a novém prostředí biatlonového areálu, služební telefon, odpovídající platové podmínky, roční odměny, příspěvek na stravování, pružná pracovní doba Správce Chaty v Lomu - do vedlejšího prac. poměru nebo na poloviční úvazek Požadujeme: dobré organizační schopnosti, flexibilitu, spolehlivost, osobu bydlící v Letohradě, zdravotní průkaz Nabízíme: odpovídající platové podmínky, služební telefon KOSMETIKA MASÁŽE Zuzana Bodláková U Potoka 766, Letohrad Tel TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Ivana Kubešová (Lorencová) Vás zve k návštěvě KADEŘNICTVÍ U Potoka 766, Letohrad tel Poskytované služby: stříhání, barvení, trvalé Prodlužování a zahušťování vlasů kvalitní ultrazvukovou metodou za studena. Doučím matematiku vysokoškolskou, středoškolskou i základní. Tel , PRÁZDNINY - DOVOLENÁ na jižní Moravě s výukou ANGLIČTINY NEBO NĚMČINY - pro studenty od 3390,- Kč - pro dospělé od 3890,-Kč nebo Hledám nebytové nájemní prostory v centru i mimo centrum Letohradu. Sháním účetní. Kontakt: KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel ZÍSKEJTE AŽ 5000 MĚSÍČNĚ! PRONAJMĚTE AUTO, DŮM, PLOT ČI POZEMEK PRO REKLAMNÍ ÚČELY A NECHTE JE VYDĚLÁVAT. TEL: KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LETOHRAD Končí projekt, ale ne proces Komunitní plánování ve městě Letohrad a okolí Sotva uschnul podpis na smlouvě o dotaci z Evropské unie, již chystáme závěrečné zprávy a pomalu rekapitulujeme. Město Letohrad patří k těm, kteří nezaváhali, pustili se včas do procesu plánování sociálních služeb a ještě k tomu získali podporu z EU. Nyní se kohoutek evropských financí uzavírá, projekt končí a my vám chceme jako jeden z výstupů předložit Strategii rozvoje sociálních služeb ve městě Letohrad a okolí. Projekt už oficiálně končí, však naše úsilí bude pokračovat dále. Ale dříve než tak učiníme, rádi bychom připomněli, co vlastně Komunitní plánování sociálních služeb znamená. 16 Z průzkumu prováděného minulý týden jsme se od občanů Letohradu a okolí dozvěděli, že mnoho z nich nezná význam komunitního plánování a důvod, proč se v Letohradě komunitně plánuje. Z tohoto důvodu jsme se vás rozhodli v následujícím článku seznámit s pojmy používanými v komunitním plánování a z důvody, proč je výhodné komunitě plánovat. Slovníček základních pojmů Komunitní plánování Tento pojem znamená plánování sociálních služeb pro určitou skupinu uživatelů, v tomto případě tedy pro obyvatele města Letohrad a spádových obcí: Písečná, Žampach, Nekoř a Šedivec. Jedná se o doplnění chybějících sociálních služeb a o rozvoj služeb již zavedených.

15 Zadavatelé (obec, město) Mají na starosti zřizování, zadávání a organizování sociálních služeb na příslušném území. Jejich cílem je nakoupit občanům potřebné služby co nejkvalitněji a nejlevněji. Poskytovatelé (Dům s pečovatelskou službou, Oblastní charita) Jsou subjekty, které služby poskytují a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem. Uživatelé Jsou osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby z důvodu jejich nepříznivé sociální situace. Cíl 1: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM Koordinátor KPSS Jedná se o osobu, která je odpovědná za celý průběh komunitního plánování. Svolává schůze triády, zapisuje jejich průběh a výstupy. V Letohradě sídlí koordinátor v Domě pečovatelské služby. Proč komunitě plánovat v Letohradě a okolí? Komunitním plánováním zjistíme skutečné potřeby občanů v místním regionu a můžeme tak poskytnout občanům služby, které opravdu potřebují. Poskytujeme dostupnost informací pro občany o možnostech využití sociálních služeb v regionu. Tato služba slouží k přepravě občanů se sníženou pohyblivostí, například k doktorovi, na úřad či na různá setkání a zájmové činnosti. V současné době tuto službu poskytuje organizace ČČK ve městech Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cíl 2: OBČANSKÁ PORADNA Ač se ve městě nachází občanská poradna poskytující poradenství v mnoha Co je posláním a přínosem komunitního plánování? Posláním komunitního plánování je zjišťovat potřeby našich občanů. (Jistě si pamatujete dotazníkové šetření, které probíhalo v Letohradě a okolí v minulém roce). Díky němu jsme se dozvěděli, co našim občanům chybí za sociální služby. Budeme se snažit o jejich zajištění. Přínosem komunitního plánování je efektivní poskytování sociálních služeb a hospodárné využívání finančních prostředků a možnost reakce na změny potřeb našich občanů a jejich možnost zapojit se do plánování sociálních služeb v Letohradě a okolí. Naší odměnou za dobře provedenou práci je spokojená veřejnost a zajištění všech sociálních služeb v dobré kvalitě a rozsahu. odvětvích, lidé o této službě mnoho nevědí. Do budoucna bychom měli: Zajistit větší propagaci této služby nejen pomocí letáků a reklamy v Letohradském zpravodaji, ale též pomocí schůzek například v centru Pod střechou, které budou určeny k debatě a řešení situací v lidském životě. Cíl 3: PODPORA TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB Co znamená pojem sociální služba? Jedná se o činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení při vzniku nepříznivé sociální situace (nezaměstnanost, nepříznivý zdravotní stav ). Kdo poskytuje sociální služby v Letohradě a okolí? Město Letohrad, Dům pečovatelské služby Oblastní charita Ústí nad Orlicí Jaké výhody má komunitní plánování pro naše občany? Kvalitně poskytované sociální služby a do budoucna rozvoj dalších potřebných služeb. Možnost zasahovat do plánování sociálních služeb dle vlastních potřeb a tužeb. Strategie rozvoje sociálních služeb ve městě Letohrad a okolí Sociální služby se budou i nadále vyvíjet a jejich potřeba bude stále významnější. Jedním z důvodů je stárnutí obyvatelstva. Nové trendy, celostátní strategie (Bílá kniha atd.) včetně zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, podporují péči v domácím prostředí s důrazem na poskytování sociálních služeb směřujících k návratu jejich příjemců zpět do společnosti. Jednou z podporovaných služeb, jsou například odlehčovací, terénní sociální služby. Hlavní prioritou při rozvoji sociálních služeb v Letohradě a okolí bude podpora registrovaných sociálních služeb. Jedná se o služby registrované podle výše uvedeného zákona o sociálních službách, tudíž služby s dlouhodobou perspektivou. Mezi priority patří zachování, podpora a rozvoj stávajících fungujících soc. služeb, které tvoří důležitý a nenahraditelný systém. Tato priorita je dále členěna dle typů služeb a cílových skupin v rámci cílů a opatření. Popis cíle: Je potřeba podporovat terénní služby pro seniory tak, aby odpovídaly svou dostupností i rozsahem potřebám uživatelů města Letohrad a okolí. 17

16 Cíl 4: ROZŠÍŘIT KAPACITU BYTŮ V DPS Cíl 9: BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Cíl 5: PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Komunitní plánování znamená zjištění potřebnosti sociálních služeb a potřeb občanů v dané oblasti. Je však nutné o těchto potřebách vědět a podporovat jak stávající služby, tak nově vznikající služby podle potřeb občanů města Letohrad a okolí. Pro kvalitně zpracovaný plán vyzýváme všechny občany o spolupráci. Své připomínky nám můžete psát na tento V součastné době nemáme dostatek informací. Úkolem je rozpracování do konce roku Odpovědná osoba: koordinátor a triáda. Cíl 6: INFORMOVANOST Cíl 7: AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO OBČANY S PSYCH. POSTIŽENÍM Dotazníkové šetření ve městě Letohrad a okolí Od března 2007 do května 2007 probíhalo ve městě Letohrad a okolí dotazníkové šetření, díky kterému byly zjištěny následující údaje: Lidem ve městě Letohrad a okolí chybí tyto služby: kvalitní dětské hřiště vybudovat kvalitní dětské hřiště služby pro děti s postižením uspořádat služby tak, aby se na tuto cílovou skupinu nezapomínalo azylový dům pro matky s dětmi (ten je v nedalekém Žamberku - vzdálenost 7,5 km) hlídání dětí zde se nejedná přímo o sociální služby ale o facilitační službu, není jisté, zda by se dala zahrnout do sociálních služeb, pokud by tedy neexistovala nějaká samostatná organizace, která by poskytovala tyto služby doprovod na kroužky vzhledem k bezpečnosti v dnešní době, by mohlo být vhodné zajistit takovou službu, ale je zde otázka náročnosti denní stacionář pro nemocné Orlice není zde školka, dětské hřiště zde byla školka zrušena, jedná se však o zřízení školky v novém objektu v Letohradu Služby, o které by občané z Letohradu a okolí měli největší zájem: Zajištění aktivizačních programů pro sdružování občanů s psychickým postižením. V současnosti je viditelný nárůst občanů s tímto postižením. Doporučujeme nadále se tímto problémem dále zabývat. Najít vhodné řešení formou aktivizačních programů v návaznosti na odbornou pomoc. Cíl 8: DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY A OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 1. Zařízení/místo pro volnočasové aktivity mládeže (skatepark, víceúčelové hřiště apod.) 2. Poradny (poradenství v oblasti vhodnosti a získání sociálních služeb, státní sociální podpory, sociálních příplatků, jednorázových příspěvků, poradenství a zprostředkování vyšetření, odborného posouzení, odborné lékařské pomoci) 3. Doprava, svoz osob s postižením do různých zařízení 4. Domov důchodců 5. Dopravní služby pro imobilní (přeprava osob se ztíženou pohyblivostí) 6. Chráněné dílny (zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností) 7. Lepší informovanost o sociálních službách 8. Terapeutické služby (arteterapie, hipoterapie, fyzioterapie) 9. Denní služby pro děti, mládež nebo dospělé osoby s postižením 10. Osobní asistence (doprovod, umožnění kontaktu se společenským prostředím, celodenní péče v domácnosti lidem bezmocným a s problémy pohybového aparátu) 11. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 12. Krizová pomoc Tento projekt : Komunitní plánování města Letohrad a okolí je financován ze SROP -3.2 Kontakt: Žaneta Faltusová, koordinátor KPSS telefon: , mobil:

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

USNESENÍ. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 126/2014-2018/RM. Usn. č. 129/2014-2018/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání,

USNESENÍ. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 126/2014-2018/RM. Usn. č. 129/2014-2018/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání, USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 2.3.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více