ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA"

Transkript

1 ČÍSLO 5 / ROČNÍK XIII KVĚTEN 2011 Cena 8 Kč ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA S příchodem jara vyrážejí stále častěji ze svých domovů na výlety nejen milovníci přírody, ale svá kola po zimě zprovozňují také cyklisté. V sobotu 30. dubna byla oficiálně zahájena sezóna na celé délce Cyklostezky Bečva. V 10 hodin vyrazili cyklisté všech věkových a výkonnostních kategorií z Lipníku nad Bečvou, Přerova a Hranic, aby se setkali u oseckého Jadranu a užili si společně výlet za pěkného počasí. Na fotografii start cyklistů z náměstí T. G. Masaryka v Lipníku. Cyklisté v cíli u oseckého Jadranu

2 STRANA 2 ZVONICE OBLÉKNE NOVOU FASÁDU, OPRAVA POTRVÁ PĚT MĚSÍCŮ Zvonice v Lipníku nad Bečvou dostane po téměř 20 letech nový kabát za 1,7 mil, korun. Po prvním červnovém týdnu začne pěti měsíční oprava zvonice. Opravu zvonice provede společnost ARES Lipník nad Bečvou, s.r.o. Na zvonici bude opravena fasáda a proběhne restaurování kamenných prvků Mgr. Jiřím Fingerem. Celkové náklady na opravu budou ve výši 1,7 mil. Kč a celá oprava bude trvat 5 měsíců. Budou použity finanční prostředky z rozpočtu města a z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z Ministerstva kultury. Poslední oprava fasády zvonice proběhla v roce Lipník nad Bečvou je jedno z mála měst, které má samostatnou zvonici. Původně byly zvony zavěšeny ve věži kostela sv. Jakuba. Když však město v roce 1604 pořídilo nový velký zvon Michal, třásla se prý při zvonění celá věž. Proto byla v roce 1609 postavena na náklady města samostatná zvonice v sousedství kostela. Nová zvonice byla velkým štěstím pro město, zvony z kostela sv. Jakuba byly přeneseny na zvonici, a tak uchráněny velké pohromy, která město postihla 14. dubna Při požáru zůstala zvonice nedotčena. Zvonice v Lipníku nad Bečvou je jediná na Moravě, která se dochovala v původní pozdněrenesanční podobě a navíc se od jiných dochovaných zvonic liší svou velikostí. Zvonice je masivní hranolová stavba, vysoká 24 metrů, široká 9,70 metrů. Během turistické sezóny nebude zvonice kvůli opravám přístupná návštěvníkům města. MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘE UTAJENÁ DÁLNICE Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR byla v listopadu 2008 uvedena do předčasného užívání dálnice D 47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín (dnes již zařazena jako úsek dálnice D 1). Investorem (stavebníkem) stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené závodem Brno. Ve stavebním povolení na tuto stavbu ministerstvo předepsalo pro řádný příjezd a vedení dopravy řešit napojení obchvatu města Lipník nad Bečvou rampami tím, že stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci a to zejména bude koordinovat zprovoznění ramp obchvatu města a tzv. Lipnického přivaděče se zprovozněním stavby dálnice. Dnes máme rok 2011, tj. více jak dva roky po zprovoznění dálnice a nezbývá než se ptát co v této věci investor udělal, jak tuto koordinaci zajistil a lze si také ihned odpovědět, že nijak. Podmínka ministerstva dopravy je pro něj patrně nedůležitá. V roce 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu ramp, ale to je v podstatě vše, co se v této věci událo. Na dotazy, proč se rampy nepřipravují a nerealizují odpovídá investor, že problém vyřeší dokončení dálnice ve směru Lipník nad Bečvou Přerov, avšak, kdy tato stavba začne neví možná ani sám ministr dopravy. Výstavba dálnice stála nemalé peníze, v řádu miliard a přesto není užívána tak, jak bylo uvažováno a odpovědné osoby to nebolí. Řada řidičů jedoucích od Přerova neví, jakým způsobem se mají z obchvatu města dostat na dálnici a tudíž se na ni často napojují až v Hranicích nebo ji nevyužívají vůbec. O této skutečnosti svědčí mnoho dotazů adresovaných na město Lipník nad Bečvou, kudy se mají dostat na dálnici, že to nejsou schopni nalézt. Není se jim co divit, těžko řidiče napadne, že se má z obchvatu města vrátit zpět do města a obrátit do protisměru, jet jakoby na Olomouc, odporuje to totiž nejen jakékoliv logice, ale i zdravému rozumu. Na několika jednáních v předchozích letech bylo dohodnuto tuto otázku řešit řádným dopravním značením příjezdu k dálnici, avšak přesto, že již bylo vydáno stanovení dopravního značení příslušnými silničními správními orgány, ani v této věci se nic neděje a dálnice tak zůstává pro některé řidiče utajena. Celý výše popsaný problém svědčí o naprosté nekoordinovanosti mezi ministerstvem dopravy a ředitelstvím silnic a dálnic, svědčí o nekvalitní práci investora, kterou v konečné fázi trpí a ze svých daní tyto chyby zaplatí běžný občan. Ing. M. Přikryl Město Lipník nad Bečvou ve spolupráci s VÚ 6165 pořádá v pátek 6. května vzpomínkový akt u příležitosti oslav 66. výročí osvobození naší vlasti. Ve 14:00 hodin proběhne položení věnců u pamětní desky na radnici na nám. TGM, ve 14:15 u hřbitova a ve 14:30 u sokolovny. Slavnostními fanfárami doprovodí kladení věnců žáci ZUŠ pod vedením P. Slaměníka. Ilustrační foto z loňských oslav z archivu MěÚ

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011 I. Změny obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích Sdělujeme občanům, že dne přestal platit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od se i na místní poplatky vztahuje zákon č. 280/2009, daňový řád. Současně došlo ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších zákonů. Na základě těchto zákonných změn přijalo Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém II. zasedání nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Zásadní změnou, která se bezprostředně dotkne všech občanů, je striktní stanovení lhůty 15 dnů pro ohlášení změny, uvedené v ohlášení. Všeobecně se jedná o změnu jména nebo příjmení, trvalého pobytu, nároku na osvobození od poplatku a dále všech údajů, které mohou mít vliv na výši poplatku. U poplatku ze psů je to nahlášení psa, odhlášení psa, u poplatku za odpady potom přihlášení nebo odhlášení trvalého pobytu a nabytí nebo pozbytí nemovitosti, určené nebo sloužící k individuální rekreaci. Byly schváleny tyto obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích: 1. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3. Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů. 4. Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. II. Místní poplatek ze psů je splatný 31. května 2011 Sazba poplatku za psa a kalendářní rok činí u poplatníka a) kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a poživatel sirotčího důchodu ve všech domech na území celého města Lipník nad Bečvou b) který má trvalý pobyt v rodinném domě nebo domě s max. 3 bytovými jednotkami v části Lipníku nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) c) který má trvalý pobyt v bytovém domě se 4 a více bytovými jednotkami v části Lipníku nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) d) který má trvalý pobyt v části Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, v části Lipník nad Bečvou V-Podhoří, v části Lipník nad Bečvou VI- Loučka a v části Lipník nad Bečvou VII-Trnávka e) kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelským subjektem a psa užívá k výkonu podnikatelské činnosti f) který má trvalý pobyt hlášen v sídle ohlašovny Městského úřadu Lipník nad Bečvou, tj. náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou III. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný 31. května Roční sazba poplatku za poplatníka činí 500 Kč. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek hrazen! IV. Poplatky je možné platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Bratrská ul. čp. 358 (zámek přízemí vestibul), poštovní poukázkou, převodem nebo složením hotovosti na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, účet číslo: /0100 variabilní symbol: 1341 = místní poplatek ze psů 1337 = místní poplatek za odpady specifický symbol: rodné číslo. Ing. Přemysl Weigel, ved. odboru finančního první pes každý další pes STRÁŽNÍCI SE ZAMĚŘÍ NA VEŘEJNÝ POŘÁDEK Znečištění veřejného prostranství, odkládání odpadků mimo vyhrazená místa či rušení nočního klidu, to jsou vše nešvary se kterými se setkávají strážníci Městské policie v Lipníku nad Bečvou. S příchodem jara také mírně přibývá těchto přestupků proti veřejnému pořádku, které strážníci řeší na svých pravidelných obchůzkách, případně jim v práci pomáhá kamerový systém. Pomocí kamerového systému byl například v nedávně době identifikován mladík z Přerova, který rozbil skleněnou tabulku na jedné ze zavěšených lamp v ulici 28. října. Jeho jednání bylo postoupeno ke správnímu řízení. Kamery hrály hlavní roli v dalším případě ze začátku dubna, kdy strážníci zadrželi přímo po činu mladíka, který povalil odpadkový koš na Komenského sadech, tento případ byl na místě vyřešen blokovou pokutou. Další přestupky proti veřejnému pořádku strážníci odhalili na místním fotbalovém stadionu, kde docházelo ke znečišťování veřejného prostranství. I zde bude jeden přestupek projednán ve správním řízení, další byl na místě vyřešen blokovou pokutou v maximální výši. Městští policisté také řešili v prvních dnech rušného dubnového měsíce několik případů rušení nočního klidu, které se staly jak v samotném centru, tak v odlehlejších částech Lipníku nad Bečvou. Výše uvedené příklady jsou pouze malým výňatkem z práce strážníků Městské policie z nedávné doby na úseku ochrany veřejného pořádku ve městě, i v dalších dnech a týdnech budou strážníci se zvýšenou pozorností a přísností dohlížet na případné přestupky v uvedené oblasti. Tímto také Městská policie žádá občany, aby při spatření jakéhokoliv přestupku proti veřejnému pořádku kontaktovali strážníky na tel.: nebo , případně se dostavili na služebnu Městské policie na náměstí T. G. Masaryka 89, vchod z Nerudovy ulice. David Málek NOVÁ VYHLÁŠKA ZAKAZUJE POPÍJENÍ ALKOHOLU NA VEŘEJNOSTI Popíjení alkoholu v centru města Lipník n. B. či v místním parku je od 25. dubna minulostí. Město totiž na svém zasedání přijalo novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve vybraných lokalitách. Alkoholové radovánky již nebudou možné například před oběma lipenskými supermarkety, v historickém centru, v zámeckém parku, na autobusovém nádraží, na hřištích a sportovištích, ale také například na ulici Bratrská a částečně na sídlišti Zahradní či v ulici Na Zelince. Smyslem vyhlášky je vymezit některá prostranství v Lipníku nad Bečvou, která slouží obecnému užívání, a zajistit v nich dodržování veřejného pořádku, sdělil vrchní strážník Městské policie Pavel Maloch. Nová vyhláška nemá mít pouze represivní funkci, ale také být prostředkem k udržení veřejného pořádku. Strážníci nutně potřebují nějaký nástroj, jakým mohou postihnout narušení pořádku, a to zejména podnapilými osobami, řekl dále Maloch. Na základě vyhlášky budou moci strážníci na místě řešit přestupek buď domluvou, blokovou pokutou, nebo v závažnějším případě v přestupkovém řízení. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a také na veřejná prostranství v době konání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí ve městě.

4 STRANA 4 V pátek 15. dubna 2011 bylo ve společenském sále Konírny přivítáno 24 nových občánků našeho města: Sofie Antošová, Natálie Horníková, Jiří Chovanec, Klára Kalivodová, Justýna Krybusová, Kamila Macháčková, Markéta Malá, Ema Bezděková, Roman Kozelka, Kristýna Svozílková, dva Jakubové Novákové, Erika Patkaňová Cinová, Tobiáš Hanák, Sofie Ruberová, Adriana Siváková, Tereza Stejskalová, Dušan Střižík, Alena Štěpánová, Sebastián Trnčák, David Völkl, Marek Zeman, Adéla Zicháčková a Tereza Koláčková. Příští vítání občánků se uskuteční v pátek 16. září pro děti narozené od 1. března do 30. června Maminky těchto dětí s trvalým pobytem na území města Lipník n. B. (včetně Nových Dvorů, Loučky, Podhoří a Trnávky) mohou přihlásit své děti nejpozději do 15. srpna 2011 na radnici na náměstí na odboru školství a kultury u paní Mgr. Blanky Prudilové v kanceláři č. 6 v přízemí vlevo hned za vedlejšími vchodovými dveřmi (od morového sloupu), tel.: , mobil , Vyplníte jednoduchý formulář a na slavnostní vítání pak budete písemně pozváni. -bp- Nejen pro léky, ale také rozdávat facky chodí někteří výtržníci do lipenských lékáren. Ve středu 13. dubna krátce před jednou hodinou odpolední přišel do místní apatyky 28letý silně podnapilý mladík, který si nepřišel léčit své neduhy, ale naopak vybít svou agresivitu na lékárníkovi, kterého fyzicky napadl. Hlídka Městské policie přijela dvě minuty po oznámení na místo, kde zjistila, že mladík je v silně podnapilém stavu. Muž i po příjezdu strážníků svého agresivního chování nezanechal, a tak byl strážníky předveden na obvodní oddělení Policie ČR z důvodu podezření z trestného činu výtržnictví. Následně byl mladík převezen k vystřízlivění na záchytnou stanici do Olomouce. MĚSTSKÝ ÚŘAD STAROSTA PŘIVÍTAL NOVÉ OBČÁNKY MĚSTA LIPENŠTÍ STRÁŽNÍCI BUDOU HLÍDKOVAT U JADRANU Pokud vyrazíte na kole či na bruslích po cyklotrase Bečva, můžete od druhého dubnového týdne v okolí oseckého jezera Jadran potkat strážníky Městské policie Lipník nad Bečvou. Jadran je na jaře a zejména v létě velmi vyhledávaným místem. Zvýšený počet turistů a aut láká také různé nenechavce, kteří se na místním parkovišti snaží obohatit o věci uložené v zaparkovaných vozidlech. To byl mimo jiné také jeden z důvodů, proč rada města Lipník nad Bečvou a zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou mezi sebou uzavřeli veřejnoprávní smlouvu, která umožňuje strážníkům Městské policie Lipník nad Bečvou řešit přestupky v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v katastru nedalekého Oseku nad Bečvou. Strážníci budou také důsledně kontrolovat dodržování zákazu vjezdu do oblasti ze směru od Lipníku na Bečvou a správné parkování na místním placeném parkovišti u jezera Jadran, k němuž můžete svým vozem přijet ve směru od obce Osek nad Bečvou. Cyklotrasa se zejména v letních měsících potýká s přetížeností a nadměrnou hustotou dopravy, tudíž budou lipenští strážníci dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu nejen v samotnému Lipníku, ale též v katastru obce Osek nad Bečvou, aby tím přispěli k lepší dopravní plynulosti na oblíbené cyklotrase. David Málek MLADÍK NAPADL LÉKÁRNÍKA Na snímku Pavla Motana při vítání občánků manželé Stejskalovi, v kolébce jejich dcera Tereza. BEZPEČNÉ MĚSTO LIPNÍK N. B V pátek 20. května od 9 do 12 h. bude na náměstí v Lipníku n. B. a jeho bezprostřední blízkosti zaručeně bezpečno. Město Lipník nad Bečvou zde totiž ve spolupráci s Policií ČR Územním odborem Přerov, Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, VÚ 6165 Lipník nad Bečvou, Městskou policií Lipník n. B., českým červeným křížem oblastním spolkem Přerov a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje pořádá akci Bezpečné město Lipník nad Bečvou. Na ty, kteří se v pátek dostaví na náměstí, bude čekat bohatý a zajímavý program s praktickými ukázkami aktivit i techniky všech složek integrovaného záchranného systému. Přímo na náměstí budou moci diváci zhlédnout ukázku výcviku psů, společný zásah složek IZS, zásah jízdní policie ČR na koních, ukázku lezecké skupiny a výškové techniky HZS, ukázku výcviku vojáků a výcviku pořádkové jednotky. Zájemci si budou moci vyzkoušet hašení pomocí hasicích přístrojů a závěr okoření ukázka požárního sportu v podání mladých hasičů z Nových Dvorů. Po celou dobu bude v průchodu u Městské knihovny v provozu laserová střelnice, policisté předvedou práci s výpočetní technikou při tvorbě portrétů osob a kriminalistický technik předvede, jak probíhá snímání otisků prstů. Na ploše náměstí T. G. Masaryka bude mimo jiné k vidění kontejner nouzového přežití a technika HZS Olomouckého kraje, technika Zdravotnické záchranné služby, spojovací technika VÚ 6165 Lipník nad Bečvou, technika Policie ČR (VW Passat, policejní motocykl z dálničního oddělení či například vozidlo pyro s pyrotechnickým robotem). V podloubí na náměstí se představí Městská policie Lipník n. B. a Armáda ČR s ukázkou zbraní.

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 OKRASNÉ LÍPY NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA NEPROSPÍVAJÍ V roce 2005 prošlo náměstí T. G. Masaryka komplexní rekonstrukcí, v rámci níž bylo obměněno 13 ks lip v severovýchodní části náměstí. Po zvážení prostorových, vegetačních a stanovištních podmínek a nároků jednotlivých druhů dřevin byl k výsadbě vybrán kultivar lípy srdčité Tilia cordata Rancho s obvodem kmene cm. V průběhu pěti let po provedené výsadbě dřeviny neustále chřadnou a nemají odpovídající výškový i tloušťkový přírůst. Koruny stromů jsou prořídlé a velikost vytvořené asimilační plochy je vzhledem k druhu kultivaru nedostačující. Prospívají pouze tři lípy v prostoru kašny, ty jsou však napadeny dřevokazným hmyzem. Z tohoto důvodu byla Agentura ochrany přírody a krajiny požádána o vypracování odborného posudku, v jehož závěru se doporučuje lípy vyměnit za jiný druh dřeviny, který bude odolnější extrémnímu vláhovému stresu na této exponované lokalitě. Odborný posudek byl předložen radě města na jejím 7. zasedání dne na vědomí a rada města usnesením č. 159/2011 RM 7 uložila Odboru životního prostředí zpracovat návrh obměny stromů. Po projednání předložených návrhů rada města vyjádřila souhlas s výměnou lip za javory a doporučila zastupitelstvu města schválit výměnu lip na náměstí T. G. Masaryka. Jaký konkrétní kultivar javoru bude pro náměstí nejvhodnější, bude ještě upřesněno a projednáno s odborníky. Aby náměstí po estetické stránce utrpělo co nejmenší škody, budou použity vzrostlejší sazenice. V letošním roce se však ještě pokusí odborníci dát lípám šanci. Odbor životního prostředí jedná s dodavatelem technologie injektování mykorhizních hub do půdy. Ty na sebe dokážou navázat více dešťové vody, lípy tedy mohou čerpat více vláhy v době jejího nedostatku. Pokud ani tohle lipám nepomůže, budou muset být vyměněny za nové dřeviny, aby náměstí ožilo zdravou a vitální zelení. SPOLEČNÁ PÉČE A OCHRANA PŘÍRODNÍ REZERVACE ŠKRABALKA Měsíc duben je měsícem, kdy si každoročně připomínáme význam ochrany přírody, uvědomujeme si krásu biodiverzity, jedinečnost chráněných území a kouzlo jejich ekosystémů. Obdivujeme pravidla, principy a vazby, které v nich fungují. Pravidla tolik odlišná od těch, s kterými se setkáváme v běžném životě. Nejsou bezpáteřní, sobecká, ziskuchtivá, nýbrž férová a logická. Tato skutečnost je důvodem, proč je nám na těchto místech tolik krásně, důvodem, proč nás vždy tato místa jako by očistí a dodají silnou energii. Také u Lipníku nad Bečvou leží jako perla na břehu řeky Bečvy území, kde veškerá pravidla chování organismů jsou vedena principem zachování života bez jakéhokoli dopadu na životní prostředí. Přírodní rezervace Škrabalka je především společenstvo tvrdých a měkkých luhů nížinných řek, na které navazují porosty vysokých ostřic, rákosin a makrofytní vegetace spíše eutrofních vod. Proto toto území poskytuje domov pro mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nám, jako návštěvníkům a hostům, nijak nepřísluší zasahovat do jejich životních cyklů. I když je tato lokalita útočištěm a domovem mnoha organismů, sukcesními pochody budou některá stanoviště pozvolna zanikat. Není to však žádná tragédie, protože jde o přirozené pochody, které jsou vedeny přírodními zákony, ply - nulými změnami vodních režimů v krajině a důsledky pomalých klimatických změn. Mnohem radikálnější jsou zásahy antropogenní, které svoji intenzitou, nečekaným načasováním a rychlostí, nedovolí specifickým ekosystémům žádnou přirozenou obranu. Proto je základním pilířem péče v naší přírodní rezervaci jeho nedotknutelnost. Tento bezzásahový management je ohleduplný ke všem složkám místních ekosystémů. Především ponechání padlých stromů je velmi důležitým krokem péče o toto území. Takový strom se ve zdejších podmínkách stává biotopem mnoha druhů hmyzu, stonožek, mnohonožek a jiných živočišných skupin, ekotopem pro širokou škálu nižších rostlin jako mechů a lišejníků. Pro tyto organismy je padlý strom nekonečným světem s jasně ohraničenými hranicemi. A těchto světů obsahují přirozené ekosystémy tím více, čím méně člověk do jejich režimu zasahuje. Jediný a opodstatněný zásah, který Přírodní rezervace Škrabalka potřebuje, je důkladné, ale přitom velmi šetrné odstraňování invazivních rostlin. Tyto nepůvodní druhy svým agresivním růstem zatlačují druhy chráněné a původní. Samozřejmě je nutné uklízet odpadky některých návštěvníků, kteří i když navštěvují Přírodní rezervaci Škrabalku jako hosté, chovají se spíše jako lupiči klidu a nepopsatelné scenérie tohoto místa. Mgr. Andrea Tomčalová NOVINKY Z TEPLA Dne 13. dubna 2011, se uskutečnila výroční valná hromada společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., která projednala účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za rok Po vypršení volebního období byly rovněž zvoleny nové orgány společnosti na období let Do představenstva byli zvoleni Ing. Radko Černocký, Vladimír Mikeška a Ing. Vilém Zeiner a do dozorčí rady Ing. Helena Hlavičková, Pavel Šoltys a Ing. Přemysl Weigel. S výroční zprávou se zájemci mohou seznámit na webových stránkách společnosti Ještě před konáním valné hromady, dne 30. března t. r., proběhl úspěšně certifikační audit k získání Certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Jsme přesvědčeni, že i tento krok přispěje k posílení našeho místa na trhu. Dále si dovolujeme veřejnost informovat o rozšíření našich služeb o revize a kontroly plynových zařízení. Bližší informace o poskytovaných službách a orientační ceník jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. zvou všechny seniory a případně další zájemce na zájezd na muzikál: NOC NA KARLŠTEJNĚ V DIVADLE JIŘÍHO MYRONA NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ OSTRAVA Zájezd se uskuteční dne Odjezd od Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník n. Beč. v hod., začátek představení v hodin. Konec představení cca hod. Poplatek senioři 50 Kč/osoba, případní další zájemci 70 Kč/osoba. Poplatek zahrnuje dopravu a parkovné. Poplatek nezahrnuje vstupenku na divadelní představení, jejíž cena činí pro seniory 115 Kč na osobu, pro ostatní zájemce z řad veřejnosti 230 Kč na osobu. Přihlášky a bližší informace v kanceláři Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Zájezd se uskuteční za grantové podpory města Lipník nad Bečvou.

6 STRANA 6 KRÁTKODOBÉ UZAVÍRKY V DOBĚ KONÁNÍ AUTHOR ŠELA MARATHONU Ve dnech května 2011 se bude konat další ročník cyklistického závodu AUTHOR ŠELA MARATHON Z důvodu pořádání této sportovní akce v našem městě proběhnou úplné krátkodobé uzavírky provozu na pozemních komunikacích, a sice: v pátek dne 6. května 2011 v době od 16:00 hod. do 21:00 hod. a v sobotu dne 7. května 2011 v době od 7:00 hod. do 12:30 hod. bude uzavřen provoz místních komunikací na celém náměstí T. G. Masaryka v sobotu dne 7. května 2011 dále proběhnou úplné krátkodobé uzavírky provozu pozemních komunikací v ulicích Havlíčkova, Piaristická, Novosady, Smetanova, Hranická a na sídlišti Dukla v Lipníku nad Bečvou a budou také probíhat úplné krátkodobé uzavírky provozu na krajských silnicích II/437, II/434 a III/43421 (tyto uzavírky provozu se budou konat maximálně v několika desítkách minut) na náměstí T. G. Masaryka bude v pátek 6. května 2011 v době od 12:00 hod. do 21:00 hod. a v sobotu 7. května 2011 v době od 7:00 hod. do 12:30 hod. a na místní komunikaci na sídlišti Dukla v sobotu 7. května 2011 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. přenosným dopravním značením zakázáno zastavení vozidel ODBOR DOPRAVY INFORMUJE ZMĚNA V JÍZDNÍM ŘÁDU AUTOBUSOVÉ LINKY LIPNÍK NAD BEČVOU TÝN NAD BEČVOU Od 12. června 2011 dojde k úpravě jízdního řádu autobusové linky č Lipník nad Bečvou Týn nad Bečvou, z důvodu zrušení osmi nevyužívaných spojů číslo (321, 323, 335, 339, 343, 345, 351 a 353), jejichž další provozování je pro město Lipník nad Bečvou z ekonomického hlediska neúnosné. Bližší informace poskytne Odbor dopravy MěÚ Lipník nad Bečvou tel KRÁTCE Z MĚSTSKÉ POLICIE Ve středu 6.4. večer upozornila obyvatelka ul. Svat. Čecha na neustálý štěkot a vytí psů, kteří jsou chováni v nedaleké zahrádkářské kolonii. Uvedla i obavu, zda nejsou psi týráni. V následujících dnech byly provedeny kontroly inkriminované oblasti se zástupci Odboru životního prostředí a Odboru správy majetku. Všichni psi byli evidováni, Odborník z odboru životního prostředí týrání psů vyloučil. Hlučným chování na sebe upozornila skupina mladíků v sobotu po půlnoci. Hlídka u dvou z nich provedla dechovou zkoušku na alkohol. U 17letého mladíka byl zjištěn ve výši 0,5 promile, u jeho stejně starého kamaráda dokonce 1,6 promile. Oba byli předáni přivolaným rodičům. O jejich chování byl informován sociální kurátor pro mládež. Téhož dne v nočních hodinách byli strážníci přivoláni k dopravní nehodě do ul. Na Bečvě. Zde podnapilý muž nezvládl řízení a poškodil několik zaparkovaných vozidel, plechový plot a okrasné keře. Z místa ujel a auto zaparkoval o několik ulic dále. Hlídka vozidlo ovšem nalezla, zjištění pachatele pak bylo jen otázkou času. Ten se poté k činu doznal. Případ je v šetření PČR. HARMONOGRAM SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ LOUČKA, PODHOŘÍ, NOVÉ DVORY, TRNÁVKA Místo sběru velkoobjemového Datum přistavení LOUČKA hasičská zbrojnice (1 ks velkoobjemový kontejner) křižovatka směr Slavkov (1 ks velkoobjemový kontejner) PODHOŘÍ u potoka (1 ks velkoobjemový kontejner) naproti obchodu(1 ks velkoobjemový kontejner) NOVÉ DVORY u hasičské zbrojnice (1 ks velkoobjemový kontejner) točna u kyselky (1 ks velkoobjemový kontejner) TRNÁVKA u kapličky (1 ks velkoobjemový kontejner) V uvedený den bude do příslušné lokality přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný (např. televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, stavební a demoliční odpad). MĚSTSKÝ ÚŘAD PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Vážení občané, čtenáři Lipenských listů, v jarním období se opět rozběhly práce na opravě budovy Domu s pečovatelskou službou, Zahradní Po výměně oken, která již skončila, je prováděno zateplování a na fasádě je postaveno lešení. Proto obyvatele této budovy i kolemjdoucí obyvatele žádáme o zvýšenou opatrnost. V měsíci březnu bylo zahájeno další kolo komunitního plánování. Jedná se o zmapování poskytovatelů sociálních služeb a činností v rámci našeho města Lipníku nad Bečvou a vydání katalogu. Smyslem této aktivity je zjištění možností financování potřeb našich obyvatel případně následná realizace. Snahou pracovnic pečovatelské služby je usnadnit život občanům, kteří z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Smyslem pečovatelské služby je uspokojení základních potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl plnohodnotný život. Pečovatelské služby poskytujeme v do - mácnostech uživatele na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí a to v pracovní dny v době od 6.30 do Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě. Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu. Lipenský klub Pohoda láká návštěvníky nabídkou kulturních vystoupení, výstav umělecké školy a mateřských škol, výtvarných činností, přednášek, literárním klubem, nebo jen tak si popovídat u kávy či čaje. Od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 11:00 hod. Rádi Vás uvidíme. V neposlední řadě připomínáme, že Vám seniorům, zdravotně postiženým nebo rodinným příslušníkům ochotně poskytneme podrobné informace o naší organizaci v našem sídle na ulici Souhradní 1393 v Lipníku nad Bečvou. Vaše pečovatelky. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Webové stránky: www. socialnisluzby.com Vedoucí PS: Marie Vinklerová, DiS Ředitelka: Dana Navrátilová

7 ŠKOLY STRANA 7 LIPENŠTÍ GYMNAZISTÉ SKLÍZELI OPĚT ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH Studenti Gymnázia v Lipníku nad Bečvou reprezentují svoji školu nejen v okresních a krajských soutěžích, ale skvěle se umísťují i v soutěžích celostátních. Celorepublikové soutěže v ruském jazyce se zúčastnil student oktávy Vít Kunovský. Olympiáda proběhla v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury Praze. Vít soutěžil v kategorii SŠ II., do které spadají studenti gymnázií s více než 2 roky studia ruštiny. Do Ústředního kola soutěže v ruském jazyce se probojovalo celkem 14 studentů z celé České republiky, kteří zvítězili v krajském kole. Soutěž se skládala ze společné poslechové části, která otestovala pozornost a porozumění, dále následovala část konverzační. Zde bojoval každý student sám před tříčlennou porotou, která prověřovala slovní zásobu, znalost reálií a pohotovost soutěžících. Po vyhlášení vítězů se všichni odebrali na nedaleké Velvyslanectví Ruské federace, kde proběhlo setkání s ruským velvyslancem panem Sergejem Kiseljovem, který předal vítězům dárky. Úspěch zaznamenali lipenští gymnazisté také v krajském kole Soutěže dětských recitátorů. Anežka Krejčí, studentka sekundy, postoupila ve své kategorii mezi 7 nejlepších recitátorů Olomouckého kraje. Úspěšná byla i Eliška Kůřilová, studentka sekundy, která v okresní ekologické soutěži Naší přírodou obsadila 2. místo. V měsíci květnu bude mít gymnázium své zastoupení i v dalších krajských kolech soutěží a olympiád. Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. gym STUDENTI GYMNÁZIA OPĚT NA ČT 1 Dne 15. dubna se na lipenském gymnáziu odehrálo čtvrtfinále televizní soutěže Za školu. Natáčecí den, který probíhal v přátelském duchu, si studenti třídy sexty našeho gymnázia pořádně užili. Oblečeni za roztleskávače, za doprovodu bubnů, s bojovými pokřiky a se sympatizujícím televizním štábem se pustili do dalšího kola této vědomostně-dovednostní soutěže. Jak se jim dařilo můžete posoudit 13. a 20. května 2011 na televizním programu ČT 1 od 17:00. Irena Friedmannová, třídní učitelka POMOC JAPONSKU Vzhledem k nepříznivým událostem, které se staly v posledních několika týdnech v Japonsku, se dvě studentky našeho gymnázia, Zuzana Ledvoňová a Anna Malíšková, rozhodly uspořádat na Gymnáziu sbírku na pomoc postiženým oblastem zemětřeseními a vlnou tsunami v Zemi vycházejícího slunce. S dobrovolným přispěním žáků a učitelů školy bylo brzy vybráno krásných Kč a celý výtěžek následně odeslán na konto Armády spásy. Doufáme, že finanční částka postiženým oblastem pomůže. Antonín Holík, student třídy septima GYMNÁZIUM PŘIPRAVUJE VÝSTAVU V souvislosti s ukončením mezinárodního projektu Comenius, který na našem gymnáziu probíhá od roku 2009, chystáme výstavu fotografií, studentských prezentací a dalších produktů, které vznikly během projektu. Výstava bude probíhat v Domečku za podpory Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou v týdnu od Bližší informace o výstavě i celém projektu přineseme v dalším čísle. Eva Gondová NEBOJME SE MYSLET! Tak zněl název prvního ročníku filozofické soutěže, jejíž vyhodnocení proběhlo začátkem dubna na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zúčastnilo se jí také 11 žáků Gymnázia Lipník nad Bečvou. Dokázali, že myslet se opravdu nebojí! Posuďte sami: úkolem soutěžících bylo napsat během 80 minut asi dvoustránkovou úvahu na jeden z těchto citátů: Poznej sám sebe (Sokrates), Vědění je moc (Francis Bacon), O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet (Ludwig Wittgenstein), Jedním základním slovem je slovní dvojice Já-Ty (Martin Buber). Konkurence byla opravdu velká, více než dvě stovky středoškoláků z celé ČR, a hodnotitelé nemilosrdní, profesoři a doktorandi oboru filozofie Univerzity Palackého. Našim žákům se nepodařilo probojovat až do úzké elity vyvolených, kteří postoupili na mezinárodní filozofickou olympiádu do Vídně, sic stanuli opravdu těsně pod stupni vítězů! Za všechny jmenujme Davida Palenčara, Jakuba Klimeše, Zuzanu Ledvoňovou, Moniku Boháčovou a Radoslava Hanela. Gratulujeme k hezkému umístění. Marian Vojtášek

8 STRANA 8 ŠKOLY DEN ZEMĚ NA LIPENSKÉM GYMNÁZIU V pátek se v rámci oslav svátku Dne Země konal v prostorách u Gymnázia a SVČ soutěžní den pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol. Třída kvinta si za spolupráce školního studentského Ekotýmu připravila pro zvídavé žáky program se zajímavými úkoly na téma Naše Země. Děti se postupně na deseti stanovištích dozvídaly nové informace nejen o vesmíru a planetě Zemi, přírodě nebo katastrofách, ale i o energii, radioaktivitě, ohrožených druzích živočichů, o vodě, odpadcích nebo o stromech. Vzápětí své nově nabyté informace uplatnily v zajímavých soutěžích a úkolech hravou formou. Během dopoledne byla také část Ekotýmu na místním náměstí, kde studenti rozdávali kolemjdoucím veselé básničky složené ke Dni Země. Děkujeme všem zúčastněným žákům ze ZŠ Sluníčko, ZŠ Hranická i ZŠ Osecká a jejich učitelům, že přijali nabídku a zúčastnili se soutěžního dne. Věříme, že si tento den užili stejně jako studenti kvinty. COMENIUS: KOŘENY A KŘÍDLA JARNÍ ZASTAVENÍ Mezinárodní projekt Comenius pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), kterého se naše škola ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 spolu se školami z Francie, Itálie a Velké Británie účastní, nese název Roots & Wings, tedy Kořeny a křídla. Již téměř dva roky vás pravidelně seznamujeme s jeho obsahem a konkrétními pracemi, které v jeho rámci proběhly. Předposlední mezinárodní setkání zástupců zúčastněných škol proběhlo v České republice ve dnech 16. až 20. dubna tohoto roku. A když se podíváte na datum této schůzky, pak není těžké uhodnout její téma. Ano, nemohlo jím být nic jiného, než svátky jara, tedy Velikonoce. Pedagogové všech škol využili možnosti prezentovat velikonoční zvyky a tradice, které se v jednotlivých zemích předávají z generace na generaci. A ačkoliv v Anglii a Itálii je ve školách kladen mimořádný důraz na křesťanský základ tohoto svátku, lidové tradice jsou si ve všech zemích, které je předváděly, podobné dekorování vajíček různými výtvarnými technikami, výzdoba domácností květinami, velikonočními ozdobami a rozkvetlými větičkami stromů, velikonoční zajíček a další. Žáci naší školy předvedli ukázky lidových písní, říkadel a koled, upekli několik velikonočních beránků, namalovali bezpočet obrázků s jarními motivy a obdarovali naše hosty krásnými barevnými přáníčky a zdobenými kraslicemi. A protože počasí našemu setkání opravdu přálo, vytáhly nás sluneční paprsky také mimo stěny školy. Poznat všechny krásy Moravy se nám rozhodně za tak krátkou dobu nemohlo podařit, a tak naši zahraniční přátelé měli možnost blíže poznat alespoň pár míst. Velkého obdivu se dostalo především našemu městu, zejména jeho historickému centru a ostatním památkám. Hosté byli překvapeni, jak vkusně a s citem je upraveno a atmosférou klidu, kterou město dýchá. Opomenuta nebyla ani návštěva nedalekého hradu Helfštýna, jehož monumentální, vznešená krása se dočkala komentářů, v nichž návštěvníci nešetřili superlativy. Vzpomínky na pobyt v našem městě a regionu budou našim hostům připomínat rovněž výlety do měst Olomouce a Kroměříže. Bylo by prostě stále co obdivovat, kdyby letící čas nebyl tak neúprosný. Ve středu 20. dubna jsme museli všichni smutně konstatovat, že doba, která byla našemu setkání vyměřena, právě uplynula. Neloučili jsme se však na dlouho. Už v polovině května 2011 se totiž týmy Comenia z České republiky, Itálie, Velké Británie a Francie setkají znova, a to na závěrečné schůzce projektu v italském městečku Bagnolo-Mella. A pokud vás zajímá, co se dělo tam, stačí počkat na následující číslo Lipenských listů, ve kterých vám rádi ze setkání přineseme další zajímavou reportáž.

9 ŠKOLY STRANA 9 DEN ZEMĚ RŮZNÉ CESTY JEDEN CÍL Stalo se již tradicí využít oslav Dne Země k uskutečnění projektu zaměřeného na environmentální výchovu. Cílem těchto aktivit je umožnit žákům praktické poznávání přírody, využit získané vědomosti a vytvářet tak vztah k životnímu prostředí. 27. dubna žáci 6. ročníku plnili úkoly na školním dvoře. Podle plánku a s pomocí nových informačních tabulí pojmenovali jehličnaté a listnaté stromy, které nám zdobí okolí školní budovy. Kousek dál od školy se vypravili sedmáci, a to přímo do přírodní rezervace Škrabalka. Sportovní výkon spojili s poznáváním organismů chráněné oblasti. V závodu dvojic byla pro vítěze důležitá rychlost běhu i bezchybné určení předložených živočichů a rostlin. Pro 8. a 9. třídu si zajímavé přednášky připravila Mgr. A. Tomčalová z Odboru životního prostředí Městského úřadu Lipník nad Bečvou. Osmáci měli možnost probrat své závěry z ankety, kterou mezi občany města provedli v pátek 15. dubna. Při anketě zjistili, že většina dotázaných třídí Ilustrační foto z roku 2010 TÝDEN PRO PŘÍRODU NA I. STUPNI Jako každým rokem na jaře proběhlo na ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou pro žáky netradiční vyučování. Týkalo se projektu Týden pro přírodu. Práce žáků začala již , a to formou besedy s paní Stojanovou na téma Ukliďme svět. Ve dnech se děti seznamovaly s ekologickou tematikou. Ze všeho nejvíce se líbila opět lesní pedagogika ve školním polesí Valšovice. Ekologie pokračovala i ve třídách formou říkadel, pohádek, povídek a slohových prací. Školní družina se také aktivně zúčastnila úklidu, okopávání a dosazování stromků v lesní oboře naší školy. Všechny výše uvedené činnosti posílily ekologické vědomí žáků. Znovu si všichni uvědomili v plné míře, jak je nutné dobře se starat a chránit přírodu kolem nás. Mgr. Alice Hradilová DO PROJEKTU SE ZAPOJILI I ŽÁCI II. STUPNĚ Úkolem Týdne pro přírodu je poodhalit žákům taje a souvislosti, které se záhadných slov ekologie a ochrana životního prostředí týkají. Neklademe si pochopitelně za cíl vychovat z našich odpad, používá sběrný dvůr a do práce autem nejezdí. Některým chybí více kontejnerů na třídění, dalším vadí auta na náměstí a postrádají cyklostezky ve městě. Deváťáci se dozvěděli, jak probíhala příprava a budování komunitní kompostárny, a přímo v terénu zjistili, jak přeměna biologického odpadu funguje v praxi. Odpoledne se dobrovolníci z řad učitelů i žáků vydali na jarní úklid přírody. Dalšími akcemi environmentální výchovy byly programy v Centru ekologických aktivit ve Sluňákově, exkurze do ZOO v Praze a na olomouckou Flóru. Žáky prv - ního stupně ještě čeká program Lesní pedagogika ve Valšovicích. Důležitou součástí výuky přírodopisu je pro žáky i možnost porovnání vědomostí. V této oblasti se letos dařilo Janu Bečákovi z 6.A a Alžbětě Bočánové z 9.A. Ve finále soutěže Naší přírodou obsadil Honza 1. místo a Bety 3.místo, za což si zaslouží pochvalu. ZŠ a MŠ Hranická 511, Lipník n. B. TÝDEN PRO PŘÍRODU NA ZŠ OSECKÁ 315 žáků během jednoho týdne erudované odborníky na environmetalistiku, ale rádi bychom jim představili problematiku v širším kontextu a probudili v nich zájem o věc jako takovou. Již tradičně spolupracujeme s řadou organizací. Snažíme se o přiblížení ochrany přírody v místě bydliště, v jeho nejbližším okolí i v regionu. A s čím se tedy vlastně žáci během týdne pro přírodu setkali? Nejlépe napoví stručný přehled aktivit: exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně exkurze do Oderských vrchů spojená s výsadbou stromků pro Les ZŠ Osecká exkurze do Botanické zahrady Olomouc exkurze do Zbrašovských aragonitových jeskyní a k Hranické propasti exkurze do sběrného dvora exkurze na čistírnu odpadních vod meteorologické pozorování (zeměpis a domácí příprava) úklid veřejných prostranství (spolupráce s TSL) tématické vyučování (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Úkol a cíl projektu byl po stránce výchovné a výukové dokončen a splněn. Mgr. Jan Musil

10 STRANA 10 V předvelikonočním týdnu proběhly v naší škole velikonoční dílny. V pondělí tvořili třeťáci a čtvrťáci: barvili a vyškrabávali vajíčka, vyráběli papírový košíček, pekli a zdobili (a také ochutnávali) velikonoční perníčky, vytvořili originální velikonoční přání. Ve středu se dali do práce naši prvňáčci a druháci. Zdobili vajíčka voskem, vyrobili papírového beránka na špejli, vytvořili krásná tištěná přáníčka a nejvíce zabrat jim daly patchworkové kraslice a ptačí hnízda. Páťáci vyzdobili třídu velikonočními slepicemi a batikovanými vajíčky. Cílem velikonočních dílniček bylo vyrobit velikonoční ozdoby, procvičit zručnost a jemnou motoriku dětí, ale hlavně pomoci kamarádovi, spolužákovi, domluvit se na spolupráci ve skupinách starších a mladších dětí. A to vše se podařilo na výtečnou. Velice nás potěšilo, že se do dílniček zapojily také některé maminky a pomohly nám navodit pracovní, ale zároveň sváteční atmosféru. Mgr. Marcela Richterová ŠKOLY VELIKONOČNÍ DÍLNY VE SLUNÍČKU ZŠ SLUNÍČKO JE NADPRŮMĚRNÁ V HODNOCENÍ ANGLIČTINY Nebývá úplně pravidlem, abychom svoji práci chválili, ale jak říká jedno české lidové rčení: Pochval se sám, protože to nikdo jiný neudělá. Naše škola nabízí pro své žáky řadu výhod. Jednou z těchto výhod je individuální přístup k žákům, protože naše třídy jsou méně početné než v běžných školách. Další velkou výhodou, jak se ukazuje, je zaměření na jazyky a zvláště anglický jazyk. Tímto směrem se škola už několik let profiluje. Angličtiny máme týdně více hodin a také ji aktivně využíváme v naukových předmětech, což žáci pozitivně oceňují. A dá se říci, že v tomto ohledu máme velké úspěchy se všemi žáky. Podtrhuji slovo se všemi, protože neděláme žádné výběrové řízení, ve kterém bychom filtrovali jen jazykově či jinak nadané žáky. Naopak, jsme škola otevřená všem. Máme proto také např. integrované žáky s poruchami učení. I s těmito žáky se nám daří dosahovat nadprůměrných výsledků v jazycích. Příjemným překvapením a jakýmsi utvrzením, že děláme věci správně, byly výsledky celostátních srovnávacích testů, kterých se zúčastnili všichni naši žáci v 5., 7. a 9. třídě. V anglickém jazyce byly průměrné výsledky našich tříd vždy výrazně lepší než celostátní průměr. Naše třídy se umístily vždy v první desetině testovaných tříd. Žáci 9. třídy byli 7 % nad průměrem, žáci 7. třídy a 5. třídy dokonce 12 % nad průměrem! Někteří jednotlivci pak měli v testu úspěšnost až přes 90 %, kdy průměrná úspěšnost věkově srovnatelných žáků byla mezi procenty. Žáci 5. třídy a 9. třídy pak dosáhli nadprůměrných výsledků také v matematice a českém jazyce. (Zdroj dat: Testování Kalibro) Nezbývá tedy než žákům pogratulovat k pěkným výsledkům a znovu se vrhnout do práce, která přináší takové příjemné výsledky. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko VAJÍČKOVÁNÍ VE ŠKOLCE Od 18. do jsme se u nás ve školce při ZŠ a MŠ Hranická věnovali plně přípravám na Velikonoce. Děti se především blíže seznamovaly s tímto krásným jarním svátkem, mrskutem, tvořením kraslic,... Naše malé koledníky nejvíce nadchly napečené perníčky či marcipánový zajíček, které si náležitě vychutnali ve velikonoční atmosféře. Do příprav velikonočních svátků se zapojili společně s dětmi v Mateřské škole Na Zelince i jejich rodiče a příbuzní. Učitelky připravily v jednotlivých třídách různé techniky zdobení kraslic, které si rodiče s dětmi mohli společně vyzkoušet. Některá vajíčka si děti odnesly domů a ostatními kraslicemi byla vyzdobena budova mateřské školy. Atmosféra byla příjemná, všem zúčastněným děkujeme. Učitelky mateřské školy

11 ŠKOLY STRANA ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE ZŠ V úterý 5. dubna 2011 se uskutečnil již třetí ročník turnaje lipenských a okolních škol ve florbalu. Místem konání byla sportovní hala na stadionu v Lipníku nad Bečvou. Borci všech kategorií změřili své síly i sportovní umění s těmito konečnými výsledky: Kategorie třída: 1. ZŠ Osecká 315, 2. ZŠ Hranická, 3. ZŠ Sluníčko, 4. ZŠ Týn nad Bečvou, 5. ZŠ Jezernice. Kategorie třída: 1. ZŠ Osecká 315, 2. ZŠ Hranická, 3. Gymnázium Lipník nad Bečvou, 4. ZŠ Osek nad Bečvou. Kategorie 8. 9 třída: 1. ZŠ Osecká 315, 2. ZŠ Hranická, 3. ZŠ Osecká 301, 4. ZŠ Osek nad Bečvou. Děkujeme všem, kteří pomohli turnaj uskutečnit, pořadatelům i rozhodčím. Těšíme se na příští ročník. Sportu zdar a florbalu zvlášť! Radek Steinbach RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA ZŠ A MŠ HRANICKÁ Na naší škole si rádi hrajeme a soutěžíme. To potvrdilo i letošní školní kolo recitační soutěže, které jako každoročně proběhlo na naší škole dne od hodin za účasti 18 soutěžících. Soutěžící předstoupili s připravenou básní před porotu a své spolužáky. Postarali se o pěknou atmosféru a divákům poskytli příjemný zážitek. Soutěž zahájily žákyně z 5.A Táňa Dlouhá a Saša Šáriková, které zároveň seznámily s organizací. Porota (paní učitelky 1. stupně) rozhodla o vítězích v jednotlivých kategoriích: 1. kategorie: 1. Plhalová Aneta (1.A), 2. Drábek Dominik (2.A), 3. Opluštil Michal (1.A) 2. kategorie: 1. Peřinová Natálie (3.A), 2. Chudá Aneta (3.A), 3. Konečná Veronika (4. A) 3. kategorie: 1. Súkeníková Nikola (5.A), 2. Vašíček Michal (5.A), 3. Jedlička Roman (6.A) Vítězové školního kola byli odměněni drobnými cenami, zakoupenými z finančního příspěvku ze SRPŠ. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu na soutěž. Mgr. Hana Veselská PRO BOHEMIA 2011 Ve dnech 1. 4.dubna 2011 proběhl v prostorách Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 10. ročník mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Soutěž v oboru hra na klavír, zpěv a hra na dechové nástroje je zaměřena na propagaci hudby českých skladatelů. Diplom za účast v I. kategorii v oboru hra na klavír si odtud přivezla Antonie Fraisová ze ZUŠ Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Tonička zahrála své skladby s jistotou, muzikálně a dobře reprezentovala svou ZUŠ. Soutěže PRO BOHEMIA na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se zúčastnil v oboru zpěv i žák naší ZUŠ Štěpán Vrba. V této soutěži s mezinárodní účastí obsadil 3. místo. Štěpán svým talentem, technickými dovednostmi a přirozeným výrazem zaujal nejen porotu, ale i obecenstvo. Klavírní doprovod pak tuto jeho přirozenost a jistotu jen podpořil a dal tak vyniknout jeho přednostem. Proto Štěpánovi a jeho paní korepetitorce Alžbětě Anně Šalplachtové blahopřejeme. Účast na každé velké soutěži je cennou zkušeností pro každého mladého hudebníka. zuš

12 STRANA 12 VÍTÁNÍ JARA S MALENÍČKEM Určitě mi dáte za pravdu, že nejkrásnějším obdobím roku je jaro. Aby mohlo přijít v celé své kráse do obcí a měst, musí se vynést kralující smrtka neboli paní Zima ven. Děti z folklorního souboru Maleníček, působící pod Střediskem volného času v Lipníku, tuto malou lidovou tradici udržují už po tři desítky let. Proto se děti na Smrtnou neděli sešly na lipenském náměstí, aby se svým malým pořadem se Zimou rozloučily a přivítaly tak dlouho očekávané jaro. U nás na Lipenském Záhoří říkáme smrtce Morana. A co to vlastně je? Je to úplně obyčejný dřevěný kříž omotaný slámou, oblečený do záhorského kroje a za zpěvu dětí se nese za město k řece Bečvě, kde se zapálí a vhodí do vody. Pomyslně pak děti nesou Jaro v podobě praporce ověnčeného pentličkami zpět do města, které tak vystřídá dlouhou zimní vládu. Květa Kohoutková V letošním roce byla poprvé vyhlášena soutěž o největšího čtenáře v České republice. Knihovny mohly do soutěže nominovat svého čtenáře, který si v roce 2010 půjčil nejvíce knih. Celostátnímu kolu předcházela krajská kola. Výsledky v Olomouckém kraji byly vyhlášeny ve středu 23. března ve Vědecké knihovně v Olomouci. Zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje předali ceny třem nejlepším čtenářům. Na třetím místě se umístil Josef Pořízka z Lipníku n. B. s celkem 332 výpůjčkami knih. Josef Pořízka je čtenářem lipnické městské knihovny už od roku Po vojně jsem získal místo učitele na lipnické zemědělské škole a ihned jsem se přihlásil do zdejší knihovny, vzpomíná pan Pořízka. Ke čtení a zejména poezii mě od malého děcka vedla především maminka. Kniha nikdy nechyběla pod vánočním stromečkem, byť pocházím z chudého kraje na Drahanské vysočině. Ke čtení jsem společně s manželkou vedl i své děti a teď i vnoučata, pokračuje pan Pořízka. Pan Pořízka je nejen velkým a dlouholetým čtenářem lipnické knihovny, ale také pilným návštěvníkem mnoha akcí, které knihovna pořádá. Společně s ním do knihovny chodí i jeho manželka a také vnučky, dodává Miroslava Střelcová z Městské knihovny v Lipníku n. B. Mek Růžový medvídek Kuky, kterého šije v Lipníku nad Bečvou firma Noe, získal ocenění Hračka roku 2010 v kategorii Licenčních hraček. Vyhlášení výsledků Hračky roku 2010 se konalo 31. března v prostorách Kaunického paláce v Praze za účasti výrobců, dodavatelů a novinářů. Kuky porazil v závěrečném souboji velmi silné soupeře Krtečka a jeho kamarády, Čtyřlístek nebo Včelí medvídky Čmeldu a Brumdu. Projekt Hračka roku si klade za cíl napomoci spotřebitelům orientovat se v nepřeberném množství výrobků a poradit s optimálním výběrem hraček pro děti. Hračka roku by měla splňovat potřeby všestranného vývoje dítěte, podporovat zájem, tvořivost a samostatnost, zároveň být kvalitní, příjemná a svým vzhledem odpovídat věku dítěte. V soutěži je vyhlášeno 11 kategorií a 12. kategorii tvoří absolutní vítěz ze všech kategorií s největším počtem hodnotících bodů. Pro rok 2010 se absolutním vítězem stal svět pro křečky Zhu Zhu pets. Absolutní vítěz obdržel zlatou sošku Hračka roku, vítězové jednotlivých kategorií pak sošku stříbrnou. Růžový Kuky tak má nového kamaráda stříbrného medvídka Hračka roku. ZAJÍMAVOSTI OCENĚNÍ V SOUTĚŽI ČTENÁŘ ROKU 2011 ZÍSKAL J. POŘÍZKA KUKY ZÍSKAL OCENĚNÍ HRAČKA ROKU 2010 VELIKONOCE NA SVČ Také na Středisku volného času Lipník nad Bečvou proběhly přípravy na Velikonoce. Ve Stonožce si maminky s dětmi zdobily vajíčka pomocí lepidla a zdobících prvků, jako např. skořápky, rýže či ovesné vločky. Tato sypací metoda se dětem velmi líbila a užívaly si ji i maminky. Ve tvořivých ručičkách si děti vyrobily zdobené květináče, které ozdobily velikonočními dekoracemi a zdobenými vajíčky. Velice pěkně se v květináčích vyjímaly větvičky zlatého deště v kombinaci se zelenou trávou. Na dozdobení děti použily zápichy špejle s nalepenou velikonoční ozdobou, různé květinky a motýlky. Jana Lesáková, SVČ

13 ZAJÍMAVOSTI STRANA 13 TURISTICKOU SEZÓNU V LIPNÍKU N. B. ZAHÁJÍ KOVÁŘSKÉ PROHLÍDKY V neděli 1. května zahájí město Lipník nad Bečvou letošní turistickou sezónu. Pro návštěvníky a turisty připravilo lipnické informační centrum několik novinek. Tou první je možnost zúčastnit se zahajovací netradiční prohlídky města s průvodcem, která bude věnována kovaným plastikám nainstalovaným ve městě. Účastníci prohlídky se zastaví u jedenácti plastik a doví se zajímavosti o jejich vzniku, autorech, použitých materiálech a symbolice pro naše město. Prohlídky začnou v 10:00 a 14:00 hodin u infocentra. Kovářskou prohlídku bude možné absolvovat ještě 7. května a v září při Dnech evropského dědictví či na objednávku. Během celého roku jsou denně kromě pondělí nabízeny klasické prohlídky města s průvodcem zdarma. Město Lipník n. B. láká zejména zájemce o historii a památky. Od letošního roku si ovšem přijdou na své i milovníci varhanní hudby. Sobotní odpolední prohlídky s průvodcem budou zakončeny varhanní tečkou v kostele sv. Františka Serafínského. Připravena je půlhodinka varhanní hudby ze 16. a 17. století s komentářem v podání pana Pavla Tomáše. Město Lipník n. B. je častým cílem cykloturistů, proto se lipnické infocentrum zapojilo do projektu Cyklisté vítáni. Návštěvníkům na kole nabízí nejen informační materiály, ale také cyklomapy, nejaktuálněji mapu cyklostezky Bečva. Cyklisté si zde mohou zapůjčit zámky na kolo, základní nářadí a také uložit zavazadla. Nejnovějším suvenýrem budou trička s logem cyklostezky Bečva, která se začnou prodávat při slavnostním zahájení sezóny na této cyklostezce 30. dubna. TIC nabízí velké množství informačních a propagačních materiálů, z nichž je řada poskytována zdarma. Odnést si mohou např. soubor propagačních letáčků města, plánek města Lipníka n. B., kulturní program Helfštýna i Muzea Komenského v Přerově, brožurku Turistický průvodce Olomouckým krajem atd. Nabídka suvenýrů byla letos rozšířena především o kovářské výrobky, čímž chceme zdůraznit, že letošní rok je pro Lipník Rokem kovářským. Ke kovanému zvonečku a otvíráku přibyla podkova, kované srdíčko, hrací kostka či svícen, to všechno z dílny mistra kováře. Turisté také ocení nové sběratelské suvenýry turistické vizitky s obrázkem střešní zahrady a magnetky s historickým motivem lipnického náměstí, odznáčky se znakem města ve čtyřech barevných provedeních či novinku loňské sezóny maňáska vílu Tilinku. V pátek 13. května 2011 odpoledne ozdobí lipenské náměstí desítky naleštěných babiček motorek a dědečků automobilů, vyrobených do roku Helfštýnský okruh startuje sice až v sobotu 14. května v 9 hodin, ale pořadatelé tohoto oblíbeného závodu připravili pro 15. ročník divákům novinku: páteční prolog závodu. Před zahájením letošní turistické sezóny zřídilo infocentrum zcela nové webové stránky které byly pořízeny z grantové podpory Olomouckého kraje. Cílem stránek je zejména propagace Lipníku jako významného turistického cíle v Olomouckém kraji. Návštěvníci stránek zde naleznou veškeré potřebné informace, které jsou přehledně rozděleny do několika sekcí. Dozví se o historii města, jeho památkách, ale také o současném dění a o aktuálních akcích ve městě a okolí. Zejména pro turisty jsou důležité informace o ubytování, stravování a tipy na výlety. Stránky pomohou také zájemcům o návštěvu našeho města a okolí s vytvořením programu jedno či vícedenního pobytu. Prostřednictvím stránek informační centrum představuje trasy prohlídek města s průvodcem. Velká pozornost je věnována prezentaci akcí ve městě a okolí a také aktualitám a informacím o nových propagačních a informačních materiálech, které jsou k dispozici v lipnickém infocentru. Kdo nestihne zahájení turistické sezóny v neděli 1. května, může se zúčastnit Jarního otvírání Moravské brány v sobotu 7. května. Miroslava Střelcová 15. ROČNÍK HELFŠTÝNSKÉHO OKRUHU Diváci tak budou mít více prostoru i příležitostí pořádně si prohlédnout vzácná vozidla a dovědět se o nich něco zajímavého. Na to při sobotním startu nebývá čas, proto se pořadatelé rozhodli rozšířit akci o páteční nesoutěžní exhibici s programem. Majitelé nablýskaných veteránů začnou na náměstí navážet své miláčky už v pátek odpoledne. Od 16:00 hodin bude k příjemné atmosféře na náměstí hrát výborná hranická kapela H BAND. Úderem 17. hodiny začnou komentované starty spanilých jízd městem. Každé vozidlo bude krátce představeno svým majitelem, poté objede náměstí a hradební okruh a vrátí se zpět na náměstí. Starty budou probíhat ve dvouminutových intervalech až do setmění. V 18 a v 19 hodin budou starty zpestřeny stylovým vystoupením taneční skupiny OLDIES z Hranic, která navodí dobovou atmosféru začátku minulého století. Sobotní závod startuje v 9 hodin z náměstí TGM. Trasa závodu je cca 100 km dlouhá a končí na hradě Helfštýně, kam první vozidla dorazí kolem 15:00. Pořadatelem XV. ročníku Helfštýnského okruhu je AMK Oldtimer Club Helfštýn, páteční doprovodný program na náměstí zajišťuje město Lipník nad Bečvou. -bp-

14 STRANA 14 KULTURA CHARITA HRANICE, středisko Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7 Charita Hranice, Purgešova Hranice, tel středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník n. B. tel , IČ: , č. ú /0100 Vážení přátelé, těšíme se na Vás 21. května v hod při Májovém hraní v zámeckém parku. V programu vystoupí děti z Mateřské a základní školy v Loučce, dětský hanácký soubor Hanácké Prosének. Následovat bude ukázka výcviku psů a hudební program skupiny Blues Band. CHARITA HRANICE středisko Lipník n. B., 28. října 36/7 si Vás dovoluje pozvat na prezentaci grantového projektu finančně podpořeného zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou MÁJOVÉ HRANÍ V ZÁMECKÉM PARKU V SOBOTU 21. května 2011 od 10 do 12 hodin PROGRAM: 1. Přivítání dětmi ze Základní školy a mateřská školy Loučka vystoupení dětí s flétničkami, pod vedením paní učitelky Mileny Sotolářové taneční skupina AADULKY, pod vedením paní učitelky Adély Sotolářové 2. Dětský folklórní soubor HANÁCKÉ PROSÉNEK s pásmem Pletla jsem a Vynášení Moreny, pod vedením paní Zdenky Dokoupilové 3. MAPAJ o. s. Přerov předvede ukázku z výcviku cvičených psů poslušnost (základní povely) a obrana (zadržení pachatele psem) 4. Hudební vystoupení studentské skupiny BLUES BAND, pod vedením Štěpána Pohanky TĚŠÍME SE NA VÁS: senioři a zdravotně znevýhodnění spoluobčané z Lipníka nad Bečvou, Bohuslávek, Dolních Nětčic, Dolního Újezda, Hlinska, Horních Nětčic, Jezernice, Kladník, Lhoty, Nových Dvorů, Oseka nad Bečvou, Oldřichova, Radotína, Soběchleb, Týna nad Bečvou, Veselíčka, starostové výše uvedených obcí, členové Rady a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, podnikatelé z místního regionu, hosté a všichni, kteří chcete přijít. Projekt Charitní pečovatelské služby v Lipníku nad Bečvou je podpořen finančními prostředky MPSV, městem Lipník n. B., okolními obcemi, Tříkrálovou sbírkou, platbami klientů a dary. Naděžda Vrbíková, Charita Hranice, středisko Lipník n. B., tel , Velká sbírka ošacení proběhne v pátek 27. května od do hodin a v sobotu 28. května od 9.00 do hodin. Ošacení (dětské, dámské, pánské, ručníky, povlečení, deky, bytový textil, látky, knihy, školní potřeby, hračky a boty) se bude opět vybírat na faře. Přijímáme věci čisté a funkční, které budou odváženy potřebným do zahraničí. Nemůžeme přijmout obleky a těžké zimní kabáty. Prosíme o drobný příspěvek na dopravu. Naší hlavní činností je terénní charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba. Charitní pečovatelská služba má kapacitu 75 uživatelů a provozní dobu v pracovní dny od 7.00 hod do hod. Cena za pečovatelské úkony je dána zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uživatel může požádat Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou o příspěvek na péči. Tato služba je poskytována ve městě Lipník nad Bečvou a nabídnuta všem spádovým obcím. Charitní ošetřovatelská služba je terénní a je prováděna na základě požadavku Vašeho obvodního lékaře. Služba je prováděna každý den i o sobotách a nedělích od 7.00 hod. do hod. a je hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou. Naďa Vrbíková , NOC KOSTELŮ NABÍDNE NOČNÍ VÝHLED NA LIPNÍK Křesťanské chrámy a modlitebny večer a v noci 27. května otevřou své brány návštěvníkům. Lidé budou mít příležitost podívat se i do jinak zcela nepřístupných částí kostelů, poodhalit staletá tajemství kůrů, sakristií a krypt. První Noc kostelů se konala v roce 2005 v Rakousku. Hranice na českou stranu překročila v roce 2009, kdy se k ní přidaly kostely v brněnské a plzeňské diecézi. Celorepublikovou se akce stala loni, kdy se do této akce v ČR zapojilo přes 400 chrámů. Římskokatolická farnost Lipník n. B. připravila v rámci tohoto projektu zajímavý program, který bude probíhat v pátek 27. května 2011 od 18:00 do 22:00 hodin v klášterním kostele sv. Františka. Po zahájení slavnostním vyzváněním zvonů předvede divadlo Tilia loutkové představení nejen pro děti. Hudební program Noci kostelů bude zajištěn základní uměleckou školou, vzácné varhany představí a předvede pan Pavel Tomáš. S piaristickým kostelem a jeho výzdobou seznámí návštěvníky Mgr. Vlčková. Na otázku Kdo to jsou piaristé a jak žijí v dnešní době bude odpovídat P. ThLic. Łukasz Karpińský, SP, člen piaristického řádu. Jako bonbónek na závěr Noci kostelů se letos nabízí jedinečná možnost výstupu na věž farního kostela sv. Jakuba s nevšední vyhlídkou na noční Lipník. Vstup do kostela i na veškerý doprovodný program je zdarma. Noc kostelů 2011 dává možnost obdivovat v kouzelné noční atmosféře krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které nám zanechali naši předkové, zve k setkání s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku. Smyslem projektu je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Více na Program noci kostelů 27. května 2011 v Lipníku nad Bečvou: 17:50 18:00 Vyzvánění zvonů 18:00 18:30 Tilia (loutkové představení nejen pro děti) 18:30 19:00 Varhanní minikoncert pana Pavla Tomáše 19:00 20:00 Koncert Základní umělecké školy A. Dvořáka 20:00 20:30 Víte, kdo jsou a jak žijí piaristé? (povídání piaristy P. ThLic. Łukásze Karpińského, SP) 20:30 21:00 Seznamte se s varhanami (pan Pavel Tomáš představí varhany klášterního kostela) 21:00 21:30 Piaristický klášterní kostel a jeho historie (prohlídka kostela s Mgr. Terezií Vlčkovou) 21:30 23:00 Noc na kostelní věži (zpřístupnění vyhlídkové věže farního kostela sv. Jakuba, jedinečná možnost výstupu na věž s vyhlídkou na noční Lipník) 21:45 22:00 Závěrečná modlitba (P. Martin Mališka)

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 TROCHU JINÁ VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ Na radnici přišel v březnu dopis, který zveřejňujeme u příležitosti 66. výročí osvobození naší vlasti: Blíží se výročí osvobození naší vlasti Z rozhlasu i z televize slyším příběhy, co se vše přihodilo v tu dobu. Jsou slyšet příběhy, které se dříve neslýchaly. Už se ví, že netrpěli jen Češi a Moravané, do války byla zatažena celá Evropa. Nebylo mi ještě ani deset let, když válka skončila. Byla jsem dítě ze smíšeného manželství. Má maminka byla z chudého Valašska, tatínek byl z dvanácti dětí. Jeho maminka pocházela z Újezda u Lipníka a vzala si muže, který přišel jako krejčovský tovaryš z Rakouska vandrem. Kdo čte, určitě ví, že řemeslníci chodili na zkušenou do světa. On se usadil v Lipníku nad Bečvou. Byl přičinlivý, v řemesle zručný, tak se mu asi dařilo, protože tatínek, jeden z nejmladších dětí (ročník 1910), říkal, že nikdy netrpěli hlady. Dědeček je všechny uvedl řádně do života, všichni chlapci měli řemeslo, děvčatům patřila do ruk vařecha. Všechny uměly vařit, šít, všelijaké ruční práce, které předávaly dál nám, dětem, nikdo nelenošil, o nudě nemůže být řeč. V rodině byli hudebníci, tak bylo veselo. I když jsem byla jedináček, měla jsem skvělou rodinu, plno tetiček, strýců, sestřenic a bratranců. Vůbec si nepamatuji hádky, nevraživost a pomluvy. Všichni se rádi scházeli. Ti, co bydleli v Lipníku, častěji, ti, co byli ze Zlína a Břeclavi, to bylo jen jednou do roka a byla to událost Jsem vděčná za tuto rodinu, dala mi moc do života. Moji dědečci Brázdovi (to je moje svobodné jméno) byli přísní, ale úžasně laskaví. To vše bylo, než přišla válka Tatínek a jeho bratři museli narukovat. Já šla do školy, samozřejmě německé. Copak o to, mluvit jsem uměla jak česky, tak německy, ale maminka německy neuměla, tak jsem se ve škole musela snažit sama. Ty roky byly děsivé. Pořád se čekaly zprávy z fronty. Co se maminka naplakala, nemůžu ani vypsat. Ke konci války se nevědělo o nikom z mužů nic. Do školy se přestalo od března 1945 chodit, tak jsem měla nedokončenou čtvrtou třídu obecné školy. Ale to nebylo to nejhorší. Ani jednu noc jsme pořádně nespali. Dobývali se na nás lidé, kteří se chtěli obohatit a snad nám i ublížit. To vše každá válka přináší. Bydleli jsme všichni pospolu u nejstarší tatínkovy sestry. Ta také zařídila odjezd s posledním transportem vojáků do Německa. Bylo to vše ze strachu. Staříčci zůstali, mysleli, že se jim nemůže nic stát, že nikomu neublížili a to, že má staříček rakouskou příslušnost, nebrali vážně. Bohužel. I oni byli zavřeni, dokonce mučeni, a vše, co jim zůstalo na stáří, jim bylo vzato. My s vojenskou kolonou a s tím nejnutnějším odjeli v bláhové naději, že jsme zachráněni. Píši to tak, jak si to může pamatovat desetileté dítě a jak to znám z vyprávění celé rodiny, která to vše s námi prožívala Bohužel, byli jsme někde na Vysočině, kde nás zastihl konec války. Bylo to v noci, byla taková menší přestřelka, blikaly světlice a rakety. Slyšeli jsme krátké povely v ruštině i v němčině. Jala nás hrůza, opustili jsme vozy a utekli do polí a blízkého lesa. To víte, vojsko nemá ve válce dobrou pověst a my, převážně ženy a děti S rozbřeskem jsme se dostali do nějaké vísky a teta, která byla vždy žena činu, uprosila nějakého místního sedláka, aby nás zavezl zpět do Lipníka, samozřejmě za peníze a kuřivo. Zavezl nás jen do Oseka, sám se bál, že pomáhá Němcům. Pokračovali jsme polními cestami pěšky. Jen se pamatuji, že se proti nám objevili ozbrojení muži, ne vojáci. Ti nás doprovodili až na radnici v Lipníku. Maminka cestou chtěla utéct a skočit se mnou pod splav Bečvy, nemohla tu pohanu snést. Na radnici musili všichni odevzdat zavazadla a hlavně zlato včetně snubních prstenů. Maminku a všechny dospělé ženy zavřeli a já šla do sirotčince. Mně jediné zůstal malý ruksáček, kde jsem měla potřebné prádlo, doklady, nějaké fotografie a plechovou krabici s domácími sušenkami. Tu krabici mám dodnes Díky mým výborným tetám (tatínkovy sestry) jsem v sirotčinci dlouho nezůstala, jen čtyři dny. Samozřejmě na mě nedostali potravinové lístky ani nic jiného, a tenkrát opravdu neměl nikdo nic nazbyt. A ještě mohli mít problémy, že pomáhají Němcům. Díky za takovou rodinu Celý rok mě nevzali do školy, že máme jít na odsun. Maminka byla propuštěna z vězení a byla dána do zaměstnání k panu zahradníkovi Žákovi, aby si vydělala na odsun. Všechny peníze šly na obec, ale Žákovi byli dobří lidé a maminka kromě v zahradě pomáhala ještě v domácnosti, tak vždy něco přidala i pro mě Abych nezapomněla na tatínka, o tom jsme stále nic nevěděli. On sám po nás pátral, posílal do Lipníka dopisy, které někdo likvidoval. Až pan Žák ho začal hledat přes Červený kříž. Ozval se, byl již v Mnichově, kde měl všechny výhody válečného poškozence. On za námi nemohl a mamince odsun zamítli, že je Češka. Ale dvacet tisíc, co za osun zaplatila, se nějak ztratilo a moje uložené peníze také, všechen majetek byl zabaven Maminka se začala starat, abychom mohly být spolu. Pronajala si pokoj a já začala chodit do školy, kde jsem to neměla lehké. Všechno by šlo, až na pravopis A najednou se všechno otočilo jiným směrem. Tatínek chtěl za námi. Nechal vše v Mnichově a nelegálně přešel jen s aktovkou jako turista státní hranici. Přihlásil se v Klatovech, kde byl vyšetřován, jestli není válečný zločinec, takže tam ve vyšetřovací vazbě pobyl nějaký čas. Protože byl vojenský kuchař, i jeho civilní povolání bylo kuchař cukrář, po krátké době ho propustili s trestem, ať pomůže budovat pohraničí. Dostal se jako pacholek ke koním do nedaleké Polomi. Samozřejmě jsme šly s ním. Dostali jsme malý byt, já začala chodit do měšťanské školy v Heřmanicích. Za rok byl sedlák, co u něj tatínek pracoval, prohlášen za kulaka a tatínek si hledal práci na úřadě. Protože se v té době začala budovat cementárna v Hranicích, kde začínali zařizovat závodní kuchyni, zakotvil tam Rodiče byli pracovití, kromě své práce si přivydělávali vařením a pečením na svatbách a různých jiných příležitostech. Tak jsem dorostla a dospěla. Zamilovala jsem se do hodného člověka, Arnošta Mücka, který je z šesti dětí. Tak jsem měla, ač jedináček, zase velkou rodinu. Letos nám bude 75 let a přitom oslavíme 55 let společného života. Máme tři děti, pět vnoučat a dvě pravnoučata. Jsme spokojeni a šťastni Rozhlas s blížícím se výročím osvobození nabádá, ať lidé píší své příběhy. Já tento příběh posílám do své rodné obce. Když totiž jedu do Lipníka, mám smíšené pocity. Na jednu stranu je to mé rodné město, krásné jsou vzpomínky na bezstarostné dětství. Na druhou stranu mám vždy i po těch letech takový svíravý pocit ublížení. Jezdím na hrob dědečků, tety a strýce, kteří pro mě tolik udělali. Mám tam ještě spolužačku s podobným osudem, paní M. Pavlíkovou, a spolužačku Jarmilu Musilovou, za svobodna Urbánkovou (bývalou ředitelku školy). Ještě jsou i další Nevím, možná, že můj dopis skončí někde v koši. Je to jen kus obyčejného života. I takové byly chvíle osvobození S úctou Anna Mücková Hranice

16 STRANA 16 Až z daleké Skandinávie přišel nedávno na radnici od rodačky z Lipníka, paní Marcely Norgren, napsaný bezchybnou češtinou. Píše: Obracím se na Vás s návrhem, kterým bych snad mohla přispět do Vašich kulturních stránek města. Bydlím už přes 40 let ve Švédsku, vyrostla jsem však v Lipníku nad Bečvou, kam se i nadále ráda vracím. Pro tu dálku ovšem ne tak často, jak bych si přála. Moderní technika mi ale dovoluje, abych občas nahlédla do Vašich stránek a podívala se, co se v Lipníku děje a jaké informace občanům podáváte. Vždy mě tato návštěva na dálku potěší. Ráda taky nahlédnu i do Vaší webkamery, která mi ukazuje, jaké máte počasí! Vyhledala jsem si OSOBNOSTI města Lipníku a zjistila jsem, že se nikde neobjevuje jméno lipenského malíře Jana Hovory. Je mi to líto a tímto dopisem bych to ráda napravila... Paní Norgren připojila k u fotokopii článku z Lipenského kulturního kalendáře z dubna 1976: Malíř Jan Hovora se narodil 30. ledna 1900 v Lipníku nad Bečvou ve velmi chudé dělnické rodině. Vyučil se původně u p. Malíka malířem pokojů a natěračem. Láska k barvám a vrozené nadání přivedlo ho postupně k umělecké činnosti. Začal malovat obrazy, většinou olejomalby, později akvarely, lepty, dřevoryty a již v roce 1928 vystavoval svá díla v Brně, kde se stal členem Syndikátu výtvarných umělců spolku Aleš. Trvale se také zapsal jako dovedný restaurátor starých fresek. Tuto jeho práci můžeme dnes uvidět v interiéru kostela v Mošnově u Příbora a ve Svratce na Vysočině. Těsně po skončení druhé světové války restauroval interiér zámku v Kroměříži. Také lipenskou radnici nad vedlejším venkovním vchodem zdobí jeho sgrafito-přemyslovský znak města Lipníka nad Bečvou (škoda, že tento znak byl později někým nevhodně barevně kolorován). Po válce vystavoval své obrazy v Ostravě, kde kritika v denním tisku zvlášť ocenila díla s dělnickou tématikou (např. obraz Asfaltéři ), což bylo na tehdejší dobu neobvyklé. Jan Hovora byl povahy citlivé, uzavřené a neobyčejně skromné. Se svým uměním se nikdy nechlubil. Jako lipenský rodák zamiloval si své město a jeho krásné okolí. Proto tolik obrazů věnoval zdejším starým zákoutím, uličkám osvětleným plynovými lampami, středověkým hradebním baštám apod. Z okolí Lipníka rád maloval Helfštýn, partie u řeky Bečvy, melancholická zátiší Staré Bečvy a jeho zamilovaným místem byl Splav. KULTURA ZE ŠVÉDSKA DOPUTOVALA ZPRÁVA O OBRAZU J. HOVORY ODEŠEL FOTOGRAF KAMIL KONEČNÝ Mezi přáteli byl znám jako Xamil. Narodil se v roce 1977 v Havlíčkově Brodě, pocházel z Chotěboře na Vysočině. Byl vojákem z povolání, od roku 1999 sloužil u 101. spojovacího praporu v Lipníku nad Bečvou, prožil zde část života. Jako fotograf na sebe prvně upozornil jako vítěz fotografické soutěže Život v Moravské bráně, kterou v roce 2007 ve vestibulu zámku pořádal Český svaz ochránců přírody. Následovala první samostatná výstavy v Domečku v lednu 2008 s názvem Xamil Účastnil se hodové výstavy Lipenští výtvarníci o rok později a jeho fotografie jsou zastoupeny ve stolním kalendáři Lipenští výtvarníci V této souvislosti se každému jistě vybaví titulní strana kalendáře s krásnou Kamilovou fotkou Nejistá budoucnost Fotografování bylo jeho vášní. Neustále se sebevzdělával a zdokonaloval, byl fotograf-samouk. Fotil přírodu, architekturu, makra i lidi, ale nejvíc a nejlépe krajinu. Jeho fotografické obrazy krajin jsou nadčasové artefakty plné vnitřní energie a poetiky. Vynikají nejen svou uměleckou hodnotou, ale také technickým zpracováním, na kterém si Kamil dával vždy velmi záležet. Chystal se vydat krajinářský kalendář. Jeho fotky získávaly různá ocenění a byly několikrát zveřejněny v odborných fotografických časopisech. Ve fotogalerii na je i mnoho krásných fotografií Lipníka, které se objevují na PF, na pozvánkách či propagačních materiálech města. Svět zachycený jeho objektivem byl dokonale krásný Kamil Konečný zemřel 10. dubna 2011 v Prostějově ve věku 33 let. Bude nám moc chybět. A. Cikánek a B. Prudilová Drobné kulturně historické objekty jako kapličky, různé cenné sochy zvěčnil v sérii krásných dřevorytů. Mezi jeho pozdější práce počítáme asi deset obrazů z Vysokých Tater. Celé jeho dílo se odhaduje asi na sto obrazů. Malíř Jan Hovora zemřel dne 31. května 1956 Dále byla k u připojena fotografie obrazu Jana Hovory, na kterém je zachycen pohled ulicí 28. října směrem ke kapli sv. Josefa a křižovatce s ulicí Starou. Paní Norgren dále píše: Můj otec malíře Hovoru osobně znal; byl krejčí a nejednou mu pomohl s opravou nějakého oblečení, ušitím kalhot a pod. Právě po něm zde vlastním několik obrazů... Jsme rádi, že paní Norgren se k rodnému Lipníku hlásí z takové dálky, i když většinu života žije v zahraničí. Na její popud vyplníme mezeru v sekci Osobnosti na webu města. Snad se nám časem od potomků malíře Hovory podaří získat také nějakou jeho fotografii, aby dokumentace o této významné lipenské osobnosti byla úplná. Jiný obraz malíře Jana Hovory zdobí na radnici pracovnu starosty města Ing. Miloslava Přikryla. Radnice jej zakoupila z kroměřížského obchodu se starožitnostmi, kde byl objeven před dvěma lety. Je to pohled na Lipník od Svaté Anny. Pokud si obraz chcete prohlédnout, máte možnost. Až do 14. srpna bude obraz vystaven v galerii Konírna, vpravo od vstupu, kam byl instalován jako součást expozice Město Lipník v proměnách staletí. -bp-

17 KULTURA STRANA 17 KOV VE MĚSTĚ POSEDMÉ Sedmý ročník exteriérové výstavy KOV VE MĚSTĚ opět přivede umělecké kovářství přímo do historického centra města. Tentokrát bude prezentována tvorba předních českých uměleckých kovářů, zakladatelů Hefaistonu a účastníků kovářského fóra na Helfštýně. Letošní ročník Kovu ve městě bude specifický slavnostním duchem dvou jubileí: je to 5 let, co bylo město Lipník nad Bečvou společně s hradem Helfštýnem přijato do Kruhu evropských kovářských měst a na hradě Helfštýně proběhne jubilejní 30. ročník Hefaistonu. Město Lipník nad Bečvou spolu s Helfštýnem se letos stává hostitelem mezinárodní konference Kruhu evropských kovářských měst. Několik desítek delegátů z kovářských měst v Rakousku, Itálii, Francii, Ukrajině, Německu, Polsku, Finsku a Holandsku stráví poslední srpnový víkend v Lipníku nad Bečvou, kde bude konference probíhat, a na Helfštýně, kde proběhne část doprovodného programu. Výstava se tedy má stát důstojnou kulisou všem významným událostem, reprezentací českého uměleckého kovářství před tváří Evropy. Více než 40 kovaných plastik bude rozmístěno po městě od vernisáže 18. června až do konce října letošního roku. Část expozice zapůjčil z hradu Helfštýna partner města, Muzeum Komenského v Přerově. Ze SUPŠ v Turnově, která také stála u zrodu Hefaistonu, bude zapůjčeno 14 plastik, řada exponátů pochází přímo z dílen hefaistonských kovářů z celé republiky. Předchozí ročníky Kovu ve městě měly různá témata: výtvarné vyjádření konfrontace umění s veřejným prostorem (Kovový projekt 2008), umělecká výpověď dvou výrazných autorských osobností (Krbálek Tasovský 2009), umělecké kovářství v mladistvém pojetí nastupující generace (studenti Ave Art 2010). Letošní ročník se vrací zpět ke kořenům českého uměleckého kovářství. Mezi vystavujícími budou zakladatelé Hefaistonu, účastníci prvního ročníku: Pavel Tasovský, Radomír Bárta, Milan Polian, Jiří Jurda a jiní. Většina z nich se po celá léta na Hefaiston věrně vracela. Zesnulého papeže uměleckých kovářů a otce Hefaistonu Alfreda Habermanna zastoupí jeho dcera Christine Habermann von Hoch. Mezi vystavujícími z řad účastníků Kovářského fóra budou Pavel Tasovský, Ilja Běhal, Jiří Jurda, Jiří Běhal, Milan Michna, Oldřich Bartošek, Karel Bureš, Leopold Habermann, Jaroslav Gargulák, Igor Kitzberger a další. Vedle mnohých z nich budou vystavovat i jejich synové Pavel Tasovský ml., Jiří Jurda ml., Kristián Kitzberger, Vladan Běhal, Václav Polian, Radek Michna. Ikony českého uměleckého kovářství už tedy mají své pokračovatele. Bude zajímavé sledovat pozitivní generační i uměleckou konfrontaci otců a synů. Myšlenka zachování tradic kovářského umění a kontinuity umělecké i generační je stejně cenná jako návrat ke kořenům černého řemesla. Dohledu nad rozmístěním plastik se opět ujala Mgr. Marcela Kleckerová, zkušená kurátorka výstav uměleckého kovářství, která dobře zná Lipník, jeho genia loci i historické a estetické vazby expozičních lokalit. Díla budou umístěna v prostoru náměstí TGM, u hradeb na Novosadech a letos poprvé bude využit také atraktivní prostor zámeckého parku. Několik interiérových plastik bude umístěno ve vestibulu zámku a v prostorách Konírny. Tištěný průvodce výstavy s mapkou rozmístění exponátů bude zdarma k dispozici v TIC. Výstava Kov ve městě VII. se stane jednou z největších událostí kulturní sezóny 2011 nejen v našem městě, díky významným událostem Kovářského roku přeroste hranice regionu. Olomoucký kraj podpořil výstavu grantem v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce Mediálním partnerem akce je rádio Haná. Pořadatelem výstavy je město Lipník n. B. -bp- 90 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY LIPNÍK NAD BEČVOU V letošním roce si lipenská městská knihovna připomíná 90. výročí svého založení. Vznikla podobně jako ostatní knihovny v novém československém státě v důsledku přijetí prvního knihovnického zákona č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních. Tento zákon byl ve své době ve světě ojedinělý a velmi pokrokový, uzákoňoval mimo jiné povinnost zakládat veřejné knihovny ve všech obcích. Historie lipenské knihovny je ovšem mnohem delší, její předchůdkyní byla knihovna čtenářského a pěveckého spolku Lípa, založená roku Spolek Lípa měl vzdělávací a osvětové zaměření a nemalou roli hrál při národnostním uvědomování. Kromě budování spolkové knihovny pořádal divadelní představení, koncerty, taneční zábavy a přednášky. Významným podporovatelem se stal lipenský rodák Jan Neff, který do knihovny zasílal časopisy, hudebniny a daroval knihy. Během svého působení knihovna prošla řadou míst ve městě, velmi často se stěhovala a jak se rozrůstal fond knihovny a její význam pro město, tak se také postupně profesionalizovala (1958). Do vývoje lipenské knihovny zasáhl druhý knihovnický zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven, který vycházel z principu centrálního řízení všech společenských oblastí státu. Od roku 1961 lipenská knihovna vykonává funkci okrskové knihovny a od roku 1967 střediskovou funkci pro dvanáct knihoven v okolních obcích. Městská knihovna byla v letech součástí Okresní knihovny v Přerově. Pod správu svého města přešla na konci roku 2000 a získala právní subjektivitu. Nadále spolupracovala s okolními neprofesionálními knihovnami a od roku 2002 zastává funkci pověřené knihovny v rámci výkonu regionálních funkcí a nyní metodicky vede 33 obecních knihoven. Pod správou města Lipníku se daří knihovně poskytovat a rozvíjet knihovnické a informační služby a také realizovat řadu projektů v oblasti vzdělávání a kultury. Při příležitosti tohoto významného výročí připravila knihovna pro veřejnost několik akcí v rámci projektu Knihovna nejen pro čtenáře aneb Pojďme se setkávat, bavit, vzdělávat, který bude realizován za podpory města Lipník n. B., Olomouckého kraje i Ministerstva kultury. Již v únoru byla vyhlášena soutěž o nové logo knihovny, které bude reprezentovat knihovnu již koncem tohoto roku. V měsíci květnu bude ve výstavním sále Domečku nainstalována výstava mapující historii od spolkové knihovny až po současnost. Výstava bude zahájena na vernisáži 11. května, při níž bude veřejnosti představena publikace 90 let Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou, která byla vydána za podpory města Lipníku nad Bečvou a Olomouckého kraje. Výstava potrvá až do 24. května. Ve středu 1. června přivítáme v Lipníku knihovníky, kteří působili v lipenské knihovně a také kolegy z knihoven Olomouckého kraje. Čeká je nejen odborný program, ale také prohlídka knihovny, výstava v Domečku, procházka městem s průvodcem či návštěva výstavy v galerii Konírna. Projekt bude pokračovat v září besedou se spisovatelem a ukončen v říjnu na slavnostním podvečeru recitačním pořadem ve spolupráci s herci olomouckého divadla na motivy knihy Malý Princ a vyhlášením výsledků soutěže o logo knihovny s předáním cen vítězům. Miroslava Střelcová

18 STRANA 18 VÝSTAVA, KTERÁ ZAUJME NEJEN PAMĚTNÍKY V zámecké galerii Konírna právě probíhá výpravná expozice Město Lipník v proměnách staletí. O Velikonocích byla doplněna doprovodnou výstavou historických fotografií Lipníka. Návštěvníkům galerie Konírna se tak prv - ně představil nový expoziční prostor, který dostal jméno Na Patře. Po necelém roce provozu tak galerie Konírna rozšiřuje svou nabídku o možnost pořádání komornějších výstav. MĚSTO LIPNÍK NA HISTORIC- KÝCH FOTOGRAFIÍCH je první z nich a bude přístupná až do 14. srpna Výstava sestává z deseti panelů se zvětšeninami vzácných historických fotografií a pohlednic, některých i více než sto let starých. Ze své soukromé sbírky je laskavě zapůjčil Ing. Vilém Zeiner, který jako skutečný znalec pomohl s výběrem i s popisem jednotlivých exponátů. Každý panel má své téma, např. Zvonice a loubí, Živnostníci a firmy, Sakrální stavby, Vojenské špitály v Lipníku za I. světové války atd. K nejzajímavějším patří téma Co už v Lipníku nenajdeme, kde mimo jiné můžeme vidět fotografii původní nádražní budovy z počátku 20. století, sirkárnu v roce 1900, nemocniční kapli na pohlednici z roku 1917 a další. Nebylo lehké vybrat z velkého množství krásných a vzácných fotografií vždy jen několik, které reprezentují dané téma. Snažili jsme se při výběru postihnout opravdu to nejzajímavější, co potěší i překvapí nejen domácí, ale i návštěvníky odjinud, říká o přípravě výstavy Jana Kašpárková, ředitelka Střediska volného času, které výstavu společně s městem pořádá. Na fotografiích vidíme Lipník tak, jak jej známe už jen z vyprávění pamětníků. Tvář města se neustále mění s dobou, ale naštěstí ne k nepoznání. Současný Lipník s citlivě opravenými a udržovanými památkami si zachoval mnoho ze své historičnosti, budoucí pokolení to jistě ocení, dodává Blanka Prudilová z Odboru školství a kultury městského úřadu. Výstava v prostoru Na Patře je k vidění ve stejnou dobu jako v přízemí galerie expozice Město Lipník v proměnách staletí: do konce května bude zpřístupněna od čtvrtka do neděle od do hodin, v sezóně od 1. června až do 14. srpna pak od úterý do pátku od 13:00 do17:00 a o víkendech od 10:00 do 17:00 hodin. Mimo uvedenou dobu lze domluvit individuální prohlídku na telefonním čísle bp- Fotografie ze soukromé sbírky Ing. Viléma Zeinera: 1. Severní část náměstí TGM s dnes již neexistujícím rohovým domem na pohlednici z roku 1929; 2. Pohled do Smetanovy ulice od mostu přes Bečvu ze 30. let 20. století. KULTURA MĚSTO LIPNÍK NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH Ing. Vilém Zeiner, paní Jarmila Musilová, Ing. Miloslav Přikryl, Ing. Jana Kašpárková a Pavel Šoltys, DiS. při vernisáži výstavy

19 KULTURA STRANA 19 MORAVSKÁ BRÁNA SE TURISTŮM SLAVNOSTNĚ OTEVŘE JIŽ POPÁTÉ Město Lipník nad Bečvou opět otevírá turistickou sezónu ve svátečním duchu. Tentokrát se 5. ročník celoměstské slavnosti s názvem JARNÍ OTVÍRÁNÍ MORAVSKÉ BRÁNY uskuteční vsobotu 7. května Během dne budou moci místní i návštěvníci absolvovat komentované procházky po městské památkové rezervaci. Bezplatné průvodcovské služby budou moci zájemci využít v 10 a ve 14 hodin, vycházet se bude od Turistického informačního centra a okruh končí na střešní zahradě. Letošním tématem svátečních komentovaných prohlídek je Kovářský Lipník. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lípa bude pro tuto příležitost od 9 do 13 hodin zpřístupněna také vyhlídková věž farního kostela sv. Jakuba, odkud je překrásný rozhled po celé Moravské bráně. Pod pořadatelskou záštitou SVČ začne na zámeckém nádvoří v 17 hodin kulturní program. Zahájí jej již tradičně oblíbený tanečního orchestru Leopardi. Po tomto hudebním úvodu město představí a ocení nejúspěšnější osobnosti v oblasti kultury, vědy a sportu. V kategorii dětí a mládeže do 19 let převezmou vítězové z rukou starosty města Ing. Miloslava Přikryla tituly SPOR- TOVEC ROKU 2010 a TALENT ROKU 2010, bude oceněn nejúspěšnější kolektiv i mimořádné počiny ve zvláštních kategoriích, do pomyslné městské dvorany slávy za celoživotní zásluhy v oblasti kultury a sportu vstoupí vážené osobnosti, spjaté s naším městem. V pestrém doprovodném programu se kromě Leopardů představí Dechový orchestr ZUŠ A. Dvořáka, skupina Tupá šídla, taneční formace Great, Great Junior a Great Street Boys, dále Mažoretečky a taneční soubor při ZŠ Hranická Fireball. Hosty letošní slavnosti budou divadélko Tilia s pohádkou Don Šajn a domácí oblíbené Cimrmanovo torzo. Po Cimrmanech uzavře program před desátou hodinou večerní tradiční ohňová show skupiny Historika. TOVAČOVSKÉ FĚRTÓŠEK Po dvou letech byla sportovní hala v Tovačově svědkem setkání dětských hanáckých folklorních souborů v soutěžní přehlídce nazvané Tovačovské Fěrtošek. Od poledních hodin zněly sálem překrásné lidové písničky v podání souborů jako je Olešnice Doloplazy, Majetín z Majetína, Hanácké Prosenék z Prosenic, Maleníček a ZUŠ A. Dvořáka z Lipníku n. B., Sluníčko z Kojetína, Krušpánek z Velké Bystřice, Trávníček z Přerova, Hanáček z Troubek a Hanáček z Tovačova, které si přijely zdravě zasoutěžit. Lidová písnička je klenotem našeho moravského dědictví a kdo jednou podlehl jejímu kouzlu, tomu se hluboko zaryla do srdíčka a provází ho pak po celý život. Nejenom, že člověka obohacuje a povznáší, ale přináší mu jakousi úlevu a odpočinek. A i když je spousta písniček o práci, přesto si člověk u nich odpočine. A takových krásných lidových písniček, říkadel a tanečků, znělo na soutěžní přehlídce v Tovačově hodně. Co soubor, to nádherná lidová písnička. Porota měla co dělat, aby z devíti přítomných souborů poslala čtyři do dalšího kola. Všechny děti se snažily, všechny předvedly, co se na zkouškách naučily, a všechny děti chtěly být nejlepší. Maleníček v této soutěži není nováčkem. V minulosti stál na pomyslném žebříčku nejvyšším. Děti vždycky postoupily do krajského kola, a dokonce byly nominovány i do kola národního. Ale v posledních pěti letech soubor došel ke značným změnám. V souboru se vystřídala řada dětí a ty, které už zvládly počáteční taneční prvky, odešly do kroužků moderních tanců. A tak se soubor neustálé potýká s novými a novými členy. Velmi pozitivní je, že se opět, po delší odmlce vrátila do souboru cimbálová muzička ze ZUŠ A. Dvořáka. Společně jsme nacvičili desetiminutové tanečně pěvecké pásmo nazvané Masopust, masopust, popeleční středa aneb jak vodí děti medvěda na Lipenském Záhoří. Pořad byl živý a veselý a u diváků měl úspěch. U poroty však neuspěl. Vadila jim nejvíce ze všeho nesouhra muziky s tanečníky a na tom musíme ještě zapracovat. A tak děti z Maleníčku do krajského kola nepostoupily. Vůbec však nemusí být smutné, protože vyhrát mohl opravdu jen ten nejlepší, a to zatím Maleníček není. Přestože se děti snažily, chyběla jim zkušenost, protože víc jak dvě třetiny dětí jsou v souboru začátečníci a na svůj vrchol a slávu si musí ještě počkat. Ale musíme děti pochválit. Za předvedený výkon se nemusí stydět a právem jim všem, včetně muziky, patří velké PODĚKOVÁNÍ. Ilustrační foto z loňského ročníku z archivu MěÚ Areál zámeckého nádvoří bude na nápor návštěvníků dobře připraven: stolová i lavičková úprava k posezení, v provozu bude kavárna i stánkové občerstvení, program proběhne na krytém, ozvučeném a osvětleném pódiu. Střešní zahrada bude mimořádně otevřena až do 20 hodin, stejně jako obě výstavy v Konírně: Město Lipník v proměnách staletí v galerii a Město Lipník na historických fotografiích v prostoru Na Patře. Vstup na akci je volný. V případě vytrvalého deště mají pořadatelé připravenu tzv. mokrou variantu : celý program by se přesunul do sálu kina Svět. Ale věřme, že to nebude potřeba, májové sluníčko opět nezklame, odemkne Moravskou bránu a zahájí další turistickou sezónu v Lipníku nad Bečvou. -bp- MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU EVROPSKÝ VEČER POD HVĚZDAMI Motto: Od Myjavy po Zemplín Pátek 20. května 2011 v 18:00 hodin Náměstí T. G. Masaryka Dětský folklorní soubor DUNAJEČEK Představí regiony Myjavské Kopanice a Horehronie Studentská cimbálová muzika Katky Pončíkové Nabídne písně z různých oblastí Slovenska V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále ZUŠ Nicméně, soutěž je soutěž a porota navrhla na postup čtyři soubory, a to Majetín z Majetína, Trávníček z Přerova, Olešnici Doloplazy a Krušpánek z V. Bystřice. Blahopřejeme všem, kteří postoupili, a držíme jim pěstičky v krajském kole v Prostějově. Věříme, že krásný moravský folklor zazní i v kole národním. Květa Kohoutková

20 STRANA 20 Druhý ročník Festivalu vojenské historie, který se koná předposlední víkend v květnu ( ) na hradě Helfštýně, navazuje na úspěšný program festivalu v roce Diváci budou moci zhlédnout špičkové spolky vojenské historie a šermířské skupiny, které návštěvníky provedou vojenskou minulostí Moravy. K vidění budou vojáci starověkého Říma, Slované, Kelti, Vikingové, žoldnéři, landsknechti, mušketýři i řadová pěchota. Jako zajímavost se představí pěší pluk skotských highlanderů. Helfštýn ožije nejen vojenskou historií, ale i bohatým doprovodným programem: na hradě zahraje dobová muzika, své umění předvede nejznámější kejklíř Vojta Vrtek i tanečnice středověkých a renesančních tanců, děti se mohou těšit na divadlo a maminky na workshop orientálního tance. Návštěvníci se mohou podívat i na výtečně rekonstruovanou katovnu i s výkladem a ukázkami útrpného práva, výtečná slovenská skupina Žoldnieri z Bratislavy předvede rekonstrukci několika slavných historických duelů včetně duelu českého poslance Burdy z 19. století. Na hradě se objeví více než sto dvacet kostýmovaných účinkujících, prodejní stánečky i řemeslníci. Jedná se o jednu z největších akcí historického rázu na Moravě a otvírací akci letní sezóny na našich památkách. Festival vojenské historie pořádá olomoucká skupina historického šermu Adorea, která má za sebou více než deset let aktivní činnosti, opakovaně vítězí v soutěžích o nejlepší šermířkou KULTURNÍ SERVIS FESTIVAL VOJENSKÉ HISTORIE NA HELFŠTÝNĚ choreografii na přehlídce šermířských skupin v Táboře, a jejíž členové hráli v šermířských scénách několika filmů např. ve filmu Tristan, Bathory, Tree Musketeers 3D, Ležáky 42, D Artagnan et les 3 mousquetaire. Festival vznikl za podpory Muzea Komenského v Přerově a Olomouckého kraje. V současné chvíli se festival rozrůstá a snaží se divákům nabídnout příjemně a kulturně strávený den na hradě, který svou rozlehlostí patří k největším hradům v České republice. KDY KDE CO V LIPNÍKU N. B. KVĚTEN 2011 sobota neděle MĚSTO LIPNÍK V PROMĚNÁCH STALETÍ Výpravná, zábavná i naučná výstava o dějinách a vývoji Lipníka nad Bečvou v zámecké galerii Konírna. Kurátor Mgr. Lubor Maloň z Muzea Komenského Přerov. Výstava otevřena čt ne 13:00 16:00 + na telefon V sobotu 7. května otevřeno mimořádně do 20:00. Pořádá SVČ, tel.: , a Muzeum Komenského Přerov, tel.: sobota neděle MĚSTO LIPNÍK NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH Doprovodná expozice výstavy Město Lipník v proměnách staletí, sestavená ze vzácných historických fotografií a pohlednic ze soukromé sbírky Ing. Viléma Zeinera. Výstavní prostor Na patře v zámecké galerii Konírna od čtvrtku do neděle 13:00 16:00 + na telefon V sobotu 7. května otevřeno mimořádně do 20:00. Poř. SVČ, tel.: neděle ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY Speciální kovářská prohlídka při příležitosti zahájení turistické sezóny Začátek v 10:00 a 14:00 hodin u turistického informačního centra. Od 7. května každá sobotní odpolední prohlídka zakončena poslechem varhanní hudby ze 16. a 17. století v kostele sv. Františka Serafínského. Pořádá MěK, tel.: úterý POHÁDKOVÝ ÚTEREK Pokračování pravidelného společného čtení dětí a dospělých v dětském oddělení. Květnové téma: Káťa a Škubánek. Městská knihovna dětské oddělení od 17 hodin. Poř. MěK, tel.: úterý TVOŘIVÉ RUČIČKY PRO NEJMENŠÍ Výtvarná dílnička pro děti (3 4 roky) a jejich maminky. Téma: Dárek ke Dni matek. Začátek v 16:00 hodin v pavilonu na Komenského sadech 1334 (za gymnáziem). Zájemci se nahlásí v SVČ nejméně 7 dní předem telefonicky nebo em. Vstupné 50 Kč, s sebou přezůvky. Pořádá SVČ, tel: , úterý čtvrtek VÝTVARNÁ VÝSTAVA MŠ A ZŠ VELKÝ ÚJEZD Výstava výtvarných prací MŠ a ZŠ Velký Újezd v prostorách SVČ, Komenského sady 1334 (pavilon za gymnáziem) v Lipníku nad Bečvou. Téma: Kvetou a rostou pro nás. Výstava otevřena po pá 8:00 17:00. Pořádá SVČ, tel: středa SÁGA O SVĚTĚ ZVANÉM ISLAND Další z řady oblíbených přednášek novináře a cestovatele Martina Dufka z agentury Pohoda Pelhřimov. Zážitky z 300 kilometrů pěší cesty a 500 kilometrů stopem nebo na rybářské lodi v úžasném cestopisném dokumentu. Digitální show o obyvatelích tohoto ostrova potomcích Vikingů a jejich soužití s věčným ledem a ohněm. Pořad je určen II. st. ZŠ a SŠ, OU, i zájemcům z řad veřejnosti. Sál kina Svět, začátek v 8:15 hodin, vstupné 50 Kč. Pořádá SVČ, tel: středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY I. Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) Domu s pečovatelskou službou v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Zakázané knihy (Libri prohibiti a samizdat z různých dob). Poř. MěK, tel.: , ve spolupráci se Sociálními službami. pátek CYKLO ŠKOLA V rámci Author Šela Marathonu se na náměstí T. G. Masaryka od 10:00 hodin představí Cyklo škola. Nabízí zdokonalování techniky jízdy na kole na dovednostní dráze, pro děti předškolního i školního věku. Po celou dobu bude k dispozici instruktor, který bude dbát na správné upnutí bezpečnostních přileb, na místě upravovat seřízení a upínací mechanismy přileb, správné nastavení a seřízení posedu jízdních kol a jejich technický stav. Spolupořadatel SVČ, tel.: pátek OSLAVY 66. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Vzpomínkový akt, položení věnců ve 14:00 u pamětní desky na radnici na nám. TGM, ve 14:15 u hřbitova a ve 14:30 u sokolovny. Fanfáry v podání žáků ZUŠ. Pořádá město, tel.: sobota AUTHOR ŠELA MARATON Proslulý cyklomaraton, dopoledne start z náměstí v Lipníku n. B. (cíl hrad Helfštýn). Pořadatel sobota JARNÍ OTVÍRÁNÍ MORAVSKÉ BRÁNY Zahájení turistické sezóny. Procházky městem s průvodcem v 10:00 a ve 14:00 hod. od TIC. Novinka sezóny: speciální kovářská prohlídka! Vyhlídková věž farního kostela otevřena 9:00 13:00. Na zámeckém nádvoří od 17:00 kulturní program se slavnostním vyhlášením Sportovce a Talentu roku 2010, na závěr ohňová show. Poř. město, tel.: , a SVČ, tel.:

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

R O Z P I S. Společná ustanovení

R O Z P I S. Společná ustanovení R O Z P I S 3. a 4. závodu Českého poháru štafet 2012, 3. a 4. závodu České ligy klubů 2012, 2. závod Hanáckého žebříčku štafet a oblastní mistrovství HO štafet pro kategorie D18, D21, H18, H21 (sobota),

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více