Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D

2 Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa a webové stránky Součásti zařízení a jejich organizační členění Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Personální zabezpečení Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 6 2 Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí Postup při přijímání dětí Postup při umísťování dětí Postup při přemísťování dětí Postup při propouštění dětí Vymezení náplně činností pracovníků zařízení Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 9 3 Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení Organizace výchovných činností Organizace vzdělávání dětí Organizace zájmových činností Systém prevence sociálně patologických jevů 11 4 Organizace péče o děti v zařízení Zařazení dětí do rodinných skupin Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky Ubytování dětí Materiální zabezpečení Finanční prostředky dětí Systém stravování Samofinancování rodinných skupin Postup v případě útěku dítěte ze zařízení 14 5 Práva a povinnosti dětí Systém hodnocení a opatření ve výchově Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Organizace dne Pobyt dětí mimo zařízení Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Spoluspráva dětí Podmínky zacházení dětí s majetkem zařízení Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhu 26 6 Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte 27 7 Úhrada nákladů na péči o dětí v zařízení Vydání rozhodnutí Způsob odvolání 28 8 Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví Zdravotní péče a zdravotní prevence Prevence rizik při pracovních činnostech Postup při úrazech dětí Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami Postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě 33 dítěte 2

3 Úvod Vnitřní řád je zpracován na podkladě Zákona 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 438/2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních. Obsahem vnitřního řádu jsou charakteristika a struktura zařízení, postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí, organizace výchovně vzdělávací činnosti, organizace péče o děti, práva a povinnosti dětí, práva a povinnosti zákonných zástupců dětí, úhrada nákladů na péči o děti v dětském domově se školou, postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví. Vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance a děti zařízení. 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa a webové stránky Název zařízení: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Adresa: Horní Těrlicko č.p. 561, Těrlicko Telefon: Fax: E mail: web: DDŠ, ZŠ a ŠJ je zařízení, které zajišťuje dítěti s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. V zařízení je zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Do zařízení jsou umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Součástí zařízení je dětský domov s kapacitou 32 lůžek, základní škola s kapacitou 32 žáků a školní jídelna s kapacitou 85 jídel. 3

4 4

5 1.3 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Nadřízeným orgánem a zřizovatelem DDŠ,ZŠ a ŠJ je MŠMT ČR. Statutárním orgánem DDŠ, ZŠ a ŠJ jako zařízení s právní subjektivitou je ředitel. V podřízenosti ředitele jsou všichni pracovníci (viz organizační členění). Ředitel přímo řídí zástupce ředitele a odborné pracovníky (psycholog, etoped). Zástupce ředitele zastupuje ředitele v plném rozsahu pravomoci a zodpovědnosti v době jeho nepřítomnosti a přímo řídí úsek školy, vedoucí vychovatelku, zástupce ředitele pro ekonomiku, úsek sociální a úsek zdravotní. Vedoucí vychovatelka přímo řídí úsek mimoškolní činnosti (vychovatelé, asistenti vychovatelé). Zástupce ředitele pro ekonomiku řídí a kontroluje hospodářsko-správní odbor, který se skládá z provozního úseku, ekonomického úseku a vedoucí školní jídelny. Provozní úsek řídí hospodářka a skládá se z údržbáře, řidiče, pradleny, švadleny-skladnice a uklízečky. Vedoucí školní jídelny řídí úsek stravování. Garantem nosného poslání DDŠ, ZŠ a ŠJ je výchovně vzdělávací a reedukační činnost zahrnující úseky: školy, odborných pracovníků (psycholog, etoped), mimoškolní činnosti, úsek sociální a úsek zdravotní. Provozuschopnost a hospodaření DDŠ, ZŠ a ŠJ zabezpečuje hospodářsko-správní odbor zahrnující úseky: ekonomický, provozní a úsek stravování. 1.4 Personální zabezpečení V DDŠ, ZŠ a ŠJ pracují pedagogičtí a nepedagogičtí (administrativní a provozní) pracovníci. Rozsah povinností pracovníků, vymezení jejich práv a odpovědnosti je stanoven v náplni práce jednotlivých pracovníků, v pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských zařízeních a v organizačním řádu DDŠ, ZŠ a ŠJ. Pracovněprávní poměry pracovníků DDŠ, ZŠ a ŠJ se řídí obecně závaznými předpisy, zákoníkem práce a pokyny MŠMT jako zřizovatele školského zařízení.pedagogickým pracovníkem zařízení se rozumí zaměstnanec, který vykonává vyučovací, výchovnou, pedagogicko psychologickou nebo speciálně pedagogickou činnost. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou a pedagogickou způsobilost a nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, který musí být zařízení předložen před vznikem pracovněprávního vztahu.u každého pedagogického pracovníka musí být před vznikem pracovněprávního vztahu zjištěna psychická způsobilost psychologickým vyšetřením. Způsob provádění psychologického vyšetření je stanoven vyhláškou. Pedagogičtí pracovníci vzdělávají a vychovávají děti v souladu s cíli výchovy a vzdělávání stanovenými zákonem109/2002sb. ve znění pozdějších změn zákona 383/2005Sb. a dalšími předpisy. Nepedagogickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec zařízení nebo střediska, který vykonává jinou činnost než činnost uvedenou v 18 a splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené pro výkon povolání zvláštním právním předpisem nebo stanovené zaměstnavatelem. Nepedagogickým pracovníkem může být ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, který musí být předložen zařízení nebo středisku před vznikem pracovněprávního vztahu. 5

6 1.5 Organizační zajištění spolupráce se zákonnými zástupci dítěte DDŠ, ZŠ a ŠJ věnuje maximální pozornost spolupráci se zákonnými zástupci dětí v zařízení umístěných. Se zákonnými zástupci dítěte za zařízení jednají: Ředitel, který zejména: - se zákonnými zástupci dítěte jedná osobně, písemně či telefonicky v pracovních dnech, popř. v době řádných návštěv, pokud nebylo vzájemně dohodnuto jinak, - projednává se zákonnými zástupci dítěte: a) zejména opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a bezodkladně je o všech provedených opatřeních informuje b) možnost podání podnětu příslušnému soudu ke zrušení ústavní nebo ochranné výchovy c) způsob úhrady nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti na základě jejich žádosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění - přijímá a vyřizuje stížnosti zákonných zástupců dítěte vůči pracovníkům zařízení nebo jejich postupu, - povoluje, zrušuje, popř. zakazuje pobyt dětí s nařízenou ústavní výchovou u zákonných zástupců dítěte, - zakazuje nebo přerušuje návštěvu zákonným zástupcům dítěte v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí - podává zákonným zástupcům dítěte na základě jejich žádosti informace o dětech, - vydává rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení. - vydává rozhodnutí o povinnosti dítěte uhradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení podle 20 odst. 2 písm. c) - vydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) a c) Sociální pracovnice, která zejména: - se zákonnými zástupci dítěte jedná osobně, písemně, či telefonicky, zpravidla v pracovních dnech, popř. v době řádných návštěv, pokud nebylo vzájemně dohodnuto jinak, - přebírá písemné žádosti zákonných zástupců dítěte o převzetí dětí do jejich krátkodobé péče: a) sděluje jim osobně, písemně, či telefonicky, jak byla jejich žádost vyřízena b) v kladném případě je informuje o termínu a způsobu převzetí dětí a jejich návratu do zařízení, - podává zákonným zástupcům dítěte na základě jejich žádosti informace o dětech, - v souvislosti s vydáním rozhodnutí o stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení jedná se zákonnými zástupci dítěte v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu, - informuje zákonné zástupce dětí do 3 pracovních dnů o přemístění dítěte Vychovatelé a odborní pracovníci, kteří zejména: - se zákonnými zástupci dítěte jednají osobně, písemně či telefonicky - zprostředkovávají styk zákonných zástupců dítěte s dětmi - podávají zákonným zástupcům dítěte na základě jejich žádosti informace o dětech - předávají zákonným zástupcům dítěte dětí do jejich krátkodobé péče a přebírají je v době jejich návratu zpět do zařízení - jednají se zákonnými zástupci dítěte o běžných věcech na straně dětí v době jejich návštěv v zařízení - poskytují zákonným zástupcům dítěte poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o dítě 6

7 2. Postup při přijímání, umísťování, přemísťování a propouštění dětí 2.1 Postup při přijímání dětí Děti jsou do dětského domova se školou přijímány zpravidla po předchozí dohodě z Dětského diagnostického ústavu Bohumín. V odůvodněném případě může být dítě bez závažných poruch chování přijato bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu. Po příchodu do zařízení je dítě převzato sociální pracovnicí za přítomností rodičů a současně přebírá a kontroluje úplnost dokladů: - komplexní diagnostická zpráva s programem rozvoje osobnosti dítěte, - pravomocné rozhodnutí soudu nebo předběžné opatření, - školní dokumentace včetně posledního vysvědčení, návrhu klasifikace za dobu pobytu v diagnostickém ústavu, - výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky, - osobní list, rodný list, občanský průkaz, - zdravotní dokumentaci, průkaz zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz, - osobní věci dítěte, kapesné. Po převzetí dítěte je s ním proveden vstupní pohovor. Vstupní pohovor provádí vedoucí vychovatel (psycholog), který dítěti předá informace o vnitřním řádu, o jeho dalších perspektivách a o organizačním zajištění jeho vzdělávání. Začlenění dítěte do rodinné skupiny provádí příslušný pedagogický pracovník ve službě, který dítě seznámí s ostatními dětmi, přidělí mu lůžko, osobní skříňku a věci osobní potřeby, včetně ošacení a dalšího vybavení. Současně dítě informuje o organizaci života v rodinné skupině. Provede poučení o bezpečnosti. Pohovory s dítětem jsou vedeny v pracovně vedoucího vychovatele (psychologa) a v prostorách rodinné skupiny a je o nich proveden záznam, který je součástí osobní dokumentace dítěte. 2.2 Postup při umísťování Děti, které ukončily povinnou školní docházku a nemohou se pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat na střední škole mimo zařízení, jsou z dětského domova se školou umísťovány na základě rozhodnutí rozmísťovací komise konané v DÚM Ostrava-Kunčičky do výchovných ústavů. Podklady do komise zpracovává zástupce ředitele a sociální pracovnice na základě podkladů pedagogických pracovníků, psychologa, etopeda. S rozhodnutím rozmísťovací komise je dítě seznámeno vedoucím vychovatelem nejpozději 3 dny před umístěním. Zařízení předává s dítětem umisťovaným do výchovného ústavu dokumentaci převzatou při přijetí dítěte do domova dětí se školou, která je doplněna o přihlášku ke studiu, vysvědčení a psychologické posouzení. Dokumentaci připraví sociální pracovnice. 2.3 Postup při přemísťování dětí Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou, výchovného ústavu, může jen diagnostický ústav na základě vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné žádosti ředitele DDŠ,ZŠ a ŠJ v němž je dítě umístěno, na základě žádosti zákonných zástupců dítěte nebo orgánů sociálně-právní ochrany. 7

8 2.4 Postup při propouštění Ředitelka propustí dítě: - jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu, - dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, - dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, - po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé. 2.5 Vymezení náplně činností pracovníků zařízení Náplň činností pracovníků zařízení se řídí ustanoveními Zákoníku práce, Pracovním řádem pro pracovníky školství a Pracovním řádem organizace (viz. Organizační řád). Pravidla a povinnosti související s pedagogickou činností jsou vymezena následujícím způsobem. Základní pedagogické činnosti: - přímá výchovná činnost, - přímá vyučovací činnost, - dozor nad dětmi, - práce související s výkonem přímé výchovné nebo vyučovací činnosti Přímá výchovná činnost: Výchovné působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt se svěřenými dětmi, umožňující jejich edukaci (tj. výchovu a vzdělávání), s důrazem na pedagogické ovlivňování, kontrolu a řízení. Vyžaduje odbornou přípravu pedagogického pracovníka, zaměřenou ke zvoleným činnostem. Přímá vyučovací činnost: Vzdělávací působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt se svěřenými dětmi, umožňující jejich edukaci, s důrazem na výuku dle schválených vzdělávacích programů, kontrolu a řízení. Vyžaduje odbornou přípravu pedagogického pracovníka, zaměřenou ke zvoleným činnostem. Dozor nad dětmi: Aktivní činnost, spočívající v soustavném dohledu, kontrole a řízení svěřených dětí dle stanoveného režimu, s důrazem na zajištění jejich bezpečnosti a dodržování pravidel vnitřního řádu organizace, s cílem zabránit škodám na zdraví a majetku. Vykonávání dozoru vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené dozorem na svěřeném úseku, včetně průběžně prováděné zrakové i fyzické kontroly svěřených dětí. Dozor nad dětmi je nedílnou součástí přímé výchovné i vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, kteří jej zajišťují po celou dobu trvání své služby u dětí dle schváleného rozvrhu, včetně přestávek v práci a je hlavní součástí výkonu práce asistentů pedagoga při noční službě. Práce související s výkonem přímé výchovné nebo vyučovací činnosti: Jedná se o přípravu na výkon přímé pedagogické práce, o vedení povinné pedagogické 8

9 dokumentace,o aktivní účast na pedagogických, a provozních poradách, spolupráce s dalšími odbornými pracovníky, včetně účasti v komunitním systému činnosti organizace. Práce související je i péče o pedagogické pomůcky, včetně materiálně-technického vybavení a zázemí pro edukaci dětí. Práva ředitele zařízení: Práva ředitele dle 23 zákona 109/ 2002 Sb., vymezená v odstavcích e, g, j, jsou ve zvláštních případech ředitelem delegována na příslušné pověřené pracovníky v níže uvedeném rozsahu. V době nepřítomnosti ředitele (jeho statutárního zástupce) na pracovišti může pracovník vykonávající službu: 1) Zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. 2) Převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí v rozsahu stanoveném zákonem. (Současně při přebírání do úschovy bude vyhotoven zápis, který podepíše pracovník vykonávající službu, další ped. pracovník a dítě). 3) Schválit opatření ve výchově v případech uvedených ve vnitřním řádu (vyloučení dítěte z atraktivní činnosti na základě jeho závažného porušení pravidel a povinností). O všech uvedených případech bude příslušným pedagogickým pracovníkem proveden zápis v dokumentaci dítěte. Tyto případy budou projednány na první následující poradě, kde o nich bude informován ředitel, který svým podpisem na zápisu z porady stvrdí jejich platnost. Povinnosti ředitele zařízení: Povinnosti ředitele zařízení dle 24 zákona 109/ 2002 Sb., vymezené v odstavcích a), m), jsou delegovány na příslušné pověřené pracovníky v souladu ustanovením vnitřního řádu: 1) Seznámení dítěte s jeho právy a povinnostmi je součástí vstupního pohovoru s dítětem. 2) Uskutečňování programu rozvoje osobnosti dítěte a provádění záznamů o jeho plnění je povinností třídního učitele a kmenových vychovatelů, dále pak všech participujících pedagogických pracovníků. 2.6 Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi DDŠ, ZŠ a ŠJ úzce spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, soudy, OSPOD, Diagnostickým ústavem, Státním zastupitelstvím, ostatními školami, MÚ, MŠMT a pedagogickými institucemi jako je například OU PdF Ostrava. Studentům pedagogických škol jsou umožňovány v DDŠ, ZŠ a ŠJ exkurze a praxe. Spolupráce s ostatními institucemi je dále podrobněji zpracována v plánu na školní rok a v koncepci rozvoje ústavu. Pro rozvoj dětí je nutný kontakt s širší veřejností. Proto jsou pro naše děti organizovány sportovní a kulturní akce. Děti se zúčastňují i akcí pořádaných městem a jinými školami regionu. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 3.1. Organizace výchovných činností Výchovná činnost je rámcově plánována na školní rok včetně hlavních prázdnin. Roční plán zpracovává vedoucí vychovatel a schvaluje ředitelka. Cílem výchovně vzdělávací práce v zařízení je vytvoření trvalého prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které by 9

10 zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležité je rovněž uspokojování potřeb v oblasti rekreace a zábavy, naučit děti sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se mohly po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy úspěšně zapojit do společnosti. Vedoucí vychovatel měsíčně vypracovává plán mimoškolní činnosti, kde upřesňuje úkoly z ročního plánu. Základem jsou týdenní plány výchovně vzdělávací činnosti, které zpracovávají kmenoví vychovatelé. Při plánování využívají poznatky a připomínky dětí. Mimoškolní činnost zahrnuje přípravu na vyučování, sportovní, pracovní, estetickou (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova), společenskou, rodinnou výchovu, moderní formy skupinové práce (psychoterapeutické techniky) a základy právního vědomí. Výchovná činnost probíhá odděleně ve stanovených rodinných skupinách za stálé účasti a vedení vychovatele v době stanovené organizací dne. O jednotlivých výchovných činnostech je veden zápis v deníku rodinné skupiny. Výchovná činnost se uskutečňuje v prostorách zařízení (třídy, klubovny, pokoje, kulturní sál, kuchyňka, keramická dílna, pracovní dílna, venkovní areál) a v okolí zařízení. Výchovná činnost je realizována v každé rodinné skupině 2 kmenovými vychovateli ve spolupráci s asistentem vychovatele. Směnnost skupinových vychovatelů a asistentů vychovatelů se řídí plánem služeb, který zpracovává vedoucí vychovatel. Noční služba je zajišťována 2 pedagogickými pracovníky (asistenti vychovatele), kteří dbají o bezpečnost dětí v nočních hodinách. Dále zajišťují pomoc dětem při hygienické obsluze a jejich sebeobsluze při oblékání, při péči o nemocné děti apod. Změny ve službách povoluje pouze vedoucí vychovatel. Na každé směně je určen vedoucí směny. 3.2 Organizace vzdělávání dětí Pro vzdělávání dětí je v dětském domově se školou zřízena základní škola a třída praktická při základní škole. Děti jsou rozdělené do tříd. Třídy jsou složeny z jednoho nebo z různých ročníků. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zpracovaného v souladu s RVP ZV a podle RPV ZV - LMP. V opodstatněných případech může být pro jednotlivé žáky vypracován individuální vzdělávací program, směřující k účinnému rozvoji žáka a odpovídající jeho schopnostem. Individuální vzdělávací program předkládá třídní učitel žáka po odborné konzultaci s diagnostickým ústavem, popřípadě s pedagogicko-psychologickou poradnou ředitelce, která schvaluje jeho realizaci. Pokud v průběhu školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově se školou, je dítě na základně žádosti ředitelky zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou. Vzdělávání dětí směřuje k dalšímu rozvoji jejich znalostí, zkušeností a dovedností s ohledem na specifické potřeby každého žáka. Po ukončení povinné školní docházky vybrané děti pokračují ve vzdělávání na střední škole mimo zařízení. 10

11 3.3 Organizace zájmových činností Jedním z úkolů zařízení je všestranně rozvíjet zájmy a schopnosti dětí, motivovat je k rozvíjení těchto zájmů a poskytovat dětem možnost k tomuto rozvoji i mimo oblast výchovné práce v zařízení. V rámci zařízení probíhá zájmová činnost v kroužcích (výtvarný, střelecký, kondiční posilování, vaření, sportovní, stolní tenis, společenské hry, počítačový). Kroužky probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách pod vedením pedagogických pracovníků. Dále se děti mohou účastnit kroužků mimo zařízení. Jedná se o kroužky organizované Domem dětí a mládeže Havířov, ZUŠ, církevním střediskem Dona Bosca, sportovními kluby. Předpokladem pro účast dítěte v těchto zájmových aktivitách je dobrý prospěch ve škole a dodržování ustanovení vnitřního řádu. Kontrolu účasti v těchto kroužcích namátkově provádějí kmenoví vychovatelé a rovněž zodpovídají za zapojení dětí do těchto aktivit. 3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů Snahou pedagogických pracovníků je vhodnou prevencí předcházet vzniku sociálně patologických jevů v našem zařízení nebo je eliminovat na nejnižší možnou míru. Veškeré projevy jakéhokoliv sociálně patologického jevu jsou řešeny na společných komunitních setkáních. Preventivní práce pedagogů vychází ze základních dokumentů vydaných MŠMT, které se týkají sociálně patologických jevů. V DDŠ, ZŠ a ŠJ je ustanoven metodik prevence, který: - vypracovává a aplikuje preventivní opatření, - provádí školení ostatních pedagogických pracovníků, - spolupracuje s dostupnými krizovými, policejními, zdravotnickými a poradenskými zařízeními při zjištění výskytu držení, distribuce a zneužívání návykových látek, - vypracovává minimální preventivní program DDŠ a projekt jeho realizace. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci v zařízení z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Dětí mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu zařízení. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení vnitřního řádu. Ředitel zařízení využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce dětí, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu. Projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěly jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženy děti mladší a slabší), jsou v prostorách zařízení a akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu dětí, které tento zákaz poruší a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 11

12 4. Organizace péče o děti v DDŠ, ZŠ a ŠJ 4.1 Zařazení dětí do rodinných skupin V zařízení je rodinná skupina základní organizační jednotkou. Tvoří ji nejméně pět a nejvíce osm dětí zpravidla různého věku. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů. V zařízení jsou vytvořeny čtyři rodinné skupiny. Zařazení dětí do skupin určuje vedoucí vychovatel po konzultaci s ředitelkou, ZŘ, etopedem a psychologem. 4.2 Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky V rámci přípravy na budoucí samostatný život dítěte je v našem zařízení zřízena 1 bytová jednotka pro ubytování dětí, které se připravují na budoucí povolání. Do této bytové jednotky jsou umístěný děti starší 16 let, nedopouštějící se závažných prohřešků vůči vnitřnímu řádu. 4.3 Ubytování dětí Každá rodinná skupina má pro zabezpečení provozu své ubytovací prostory, které se skládají z obývacího pokoje, ložnic, kuchyňky, sociálního zařízení (nadpoloviční počet ložnic disponuje vlastním sociálním zařízením). Ložnice jsou vybaveny nábytkem pro uložení šatstva, knih a hraček, psacími stoly, židlemi, nočními stolky a stolními lampami. Obývací pokoj je vybaven obývací stěnou, křesly, konferenčním stolkem, skříněmi pro hry a pomůcky. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, lednicí, pračkou, běžným nádobím pro přípravu jídla, jídelním stolem a židlemi. Obuv si děti ukládají do šatny. Vlastní ošacení je uloženo ve skladu, v uzamykatelných skříňkách. Děti udržují v prostorách rodinných skupin čistotu a pořádek. Ložnice a ostatní prostory (klubovnu, kuchyňku) uklízejí děti denně pod dohledem vychovatele v čase stanoveném organizací dne. Úklid jídelny, schodů, chodby v přízemí uklízejí při celodomovském úklidu. Sociální zařízení a další prostory uklízí desinfekčními prostředky uklízečka. 4.4 Materiální zabezpečení Děti jsou zabezpečeny prádlem, ošacením a obuví, které jim při nástupu předá skupinový vychovatel. Ošacení si mění děti každý týden u švadleny. Osobní spodní prádlo se mění dětem dvakrát týdně, ve zvláštních případech častěji. Ponožky se perou denně, ložní prádlo se mění jedenkrát za čtrnáct dnů. U enuretiků, kteří jsou vybaveni náhradními soupravami ložního prádla a gumovou plenou na ochranu matraci,se ložní prádlo mění častěji. Drobnou opravu ošacení provádějí děti s vychovateli. Větší opravy švadlena. Evidence přiděleného oblečení a obutí je prováděna kmenovými vychovateli ve spolupráci se švadlenou. Pro výchovnou činnost je každá rodinná skupina vybavena stolními hrami, hračkami, knihami, časopisy, psacími a výtvarnými pomůckami, drobnými sportovními potřebami (míče, tenisové rakety) a audiovizuální technikou (televize, video, radiomagnetofon, počítač). Dále děti mají k dispozici pro rekreační činnost a turistiku následující vybavení: jízdní kola, lodě, brusle, kolečkové brusle, lyže (sjezd, běžky), sáně, hokejky (florbal, hokej), stany + vybavení pro turistiku, hudební nástroje, vzduchovky, rakety na stolní tenis a tenis, k dispozici je víceúčelové hřiště (travnaté i asfaltové). 12

13 4.5 Finanční prostředky Finanční prostředky dětí, které převyšují výši kapesného, stanoveného 31 zákona č. 109/2000 Sb., přebírá do úschovy skupinový vychovatel. Písemný zápis o převzetí, ověřený ředitelem a dítětem, je uložen do osobní dokumentace dítěte. 4.6 Systém stravování Stravování dětí je zabezpečeno dle vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 20/1995 Sb., vyhlášky č. 313/1997 Sb., vyhlášky č. 69/2003 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb. Strava je zajištěna 5x denně, pro chlapce starší 15 let je zajištěna 6x denně (druhá večeře). Strava je vydávána v určených hodinách daných organizací dne. Snídaně, odpolední svačina a druhá večeře se vydává v kuchyňkách rodinných skupin. Celodenní stravování je v neděli zajišťováno za pomoci dětí s tím, že současně se provádí nákup potravin. Dále může byt stravování zajišťováno o svátcích a prázdninách. Způsob zajištění stravování určí vedoucí vychovatel. Organizaci je ponechána na kmenových vychovatelích. 4.7 Samofinancování rodinných skupin Filozofií samofinancování rodinných skupin je vést děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti za prostory, v kterých žijí, a za jejich vybavení, výchova k hospodaření s finančními prostředky, k plánování a k spravování rodinného rozpočtu. Model samofinancování by mel fungovat podobně jako v rodinně a tím by mělo dojít opět k posílení rodinného modelu reedukace našich dětí. Personální zajištění V každé rodinné skupině pracují dva kmenoví vychovatelé, jeden z nich bude pověřen hospodařením rodinné skupiny. Hospodář rodinné skupiny bude zodpovědný za financování této skupiny a předkládat ho bude hospodářce DDŠ co 10 dní a do 3 dne následujícího měsíce. Evidence hospodaření Na počátku měsíce bude každému hospodáři rodinné skupiny prostřednictvím hospodářky domova předán provozní rozpočet na měsíc. Tento bude tvořen dle provozních prostředků disponobilních v minulém roce po odečtení všech nákladů, které provoz rodinných skupin nemůže ovlivnit (spotřeba energií, vody, plynu, část oprav a údržby, část PHM, část telefonních poplatků, potraviny, učební pomůcky, knihy, cestovné, pohoštění, služby pošt, školení, zpracování dat, služby, zákonné pojištění, programové vybavení, poplatky, peněžní služby, kapesné, odvody, odpisy) a po odečtení rezervy. Tato částka pak bude vydělena 4 (čtyři rodinné skupiny) a následně 12 (dvanáct měsíců). V případě nenaplněné skupiny bude částka adekvátně ponížena a převedena do rezervy. Rozpočet se bude v průběhu roku vyvíjet v závislosti na rozpočtová opatření v průběhu roku. Měsíčně rozpočet bude předán hospodáři rodinné skupiny v písemné formě ve speciálních sešitech, kde bude evidováno jeho čerpání. Hospodář skupiny bude zodpovědný za rovnoměrné čerpání rozpočtu tak, aby byly zabezpečeny všechny potřeby dětí ve skupině (hygienické potřeby, ošacení, obutí, individuální potřeby dětí, drobná výbava rodinných buněk, dárky dětem dle vnitřní směrnice, zajištění mimoškolní činnosti nafta). Nevyčerpané finanční prostředky je však nutno vyčerpat do každého roku. 13

14 Finanční prostředky bude formou záloh čerpat hospodář skupiny u hospodářky domova dle skutečné potřeby. Jednotlivé položky bude evidovat v k tomu určeném sešitě. Do 3 dne následujícího měsíce pak provede hospodář skupiny vyúčtování u hospodářky domova.po provedeném vyúčtování bude pro skupinu uvolněna další dvanáctina provozního rozpočtu. Z rozpočtu budou bezhotovostně odepisovány tyto částky: - spotřeba nafty 6 Kč,- za každý najetý kilometr (evidenci provede hospodář skupiny dle skutečně najetých kilometrů v knize jízd) - opravy a údržba, vyčíslení materiálu použitého k opravě, případně faktura za provedenou opravu na zakázku (částku oznámí vedoucí pracovník hospodáři skupiny dle hospodářky) - telefony z rodinné skupiny (částku oznámí vedoucí pracovník hospodáři skupiny dle informací p. sociální a ekonomky.) Centrálně budou děti vybavovány potřebami na velké sportovní akce, turistickými potřebami, sportovními potřebami, ložním prádlem, ručníky, pyžamy, pracovními potřeby. V případě příjmu dítěte vychovatel ve službě zajistí ihned jeho vybavení u švadleny.další péči již zajišťují vychovatele na rodinných skupinách. S peněžními prostředky disponuje výhradně hospodář skupiny, rovněž vede evidenci čerpání, žádá hospodářku domova o vyplacení záloh, vyúčtovává provoz skupiny v stanovených termínech. 4.8 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení a) Po zjištění útěku ihned nahlásit telefonicky útěk na PČR-Obv. odd. Těrlicko, tel , v případě útěku mimo Těrlicko, nahlásit na PČR v místě útěku. Ohlásit základní iniciály dítěte (datum narození, bydliště), oblečení a pravděpodobný směr útěku. b) Vypsat tiskopisy útěkové listy ve 2 vyhotoveních (1 x odevzdat na PČR, 1 x založit do osobního spisu dítěte) c) Zapsat do Denního hlášení a do Knihy útěků d) Vypsat záznam o útěku. e) Útěkové listy odevzdat co nejdříve na PČR v místě, kde došlo k útěku f) Rodičům dítěte tel.oznámit nebo zaslat telegram na tel. číslo (tel. Informace 1180). Postup pedagogického pracovníka po návratu dítěte z útěku Po oznámení PČR o zadržení dítěte na útěku zajistí DDŠ,ZŠ a ŠJ jeho dovoz do ústavu následovně: - v pracovní době rozhodne ředitel, zástupce, kdo zabezpečí dovoz - v mimopracovní době do hod. rozhodne vedoucí směny - v noční době oznámí noční služba policii, že dítě nemůže vyzvednout a žádá, aby dítě bylo dovezeno PČR nebo, umístěno do nejbližšího zařízení se záchytným režimem (DDÚ Bohumín do 15 let, DÚM Ostrava-Kunčičky nad 15 let) dle nařízení ministra vnitra č. 1 z Příslušný pedagogický pracovník, který dítě po útěku převezme, je povinen a) po přívozu provést prohlídku osobních věcí dítěte (cigarety, peníze, prostředky k fetování, apod.) a jejich uložení na uzamčené místo b) zajistit jeho osobní hygienu a provést kontrolu zdravotního stavu, je-li podezření z nakažlivého onemocnění, je přednostně umístěno na zdravotní izolaci do doby 14

15 přemístění do specializovaného zdravotnického zařízení, či po dobu trvání podezření z infekční choroby c) odhlásit dítě z útěku telefonicky na PČR-Obv.odd. Těrlicko nebo na PČR, kde byly odevzdány útěkové listy d) dopsat údaje do Útěkové knihy a Knihy denní evidence Po příchodu z útěku je nutné uskutečnit s dítětem důsledný pohovor, případně psychologickopsychiatrické vyšetření, které je zaměřeno na zjištění situace, která dítě k útěku vedla. Z analýzy příčin vyplynou opatření na předcházení útěků, která je zapotřebí realizovat ve výchovné práci s dětmi. Vůči dítěti se uplatňuje systém výchovných opatření uvedených ve Vnitřním řádu a v hodnotícím systému. 5. Práva a povinnosti dětí A) Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo a) na zajištění plného přímého zaopatření b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností c) na respektování lidské důstojnosti d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona bez přítomnosti třetích osob a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu. h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto vnitřním řádem i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu, tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání zařízení eviduje j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánů kraje, a to bez přítomnosti dalších osob l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka zařízení návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto vnitřním řádem p) opustit samostatně, se souhlasem pedagogického pracovníka, zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto vnitřním řádem 15

16 B) Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno c) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech e) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost, doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo zákonnému zástupci dítěte vydány f) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření,zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti podle odstavců A a B, s výjimkou práv podle odstavce A písm. o) a p). Na nezaopatřené osoby v zařízení podle 2 odst. 6 se vztahují ustanovení odstavců A a B, s výjimkou ustanovení odstavce B písm. c). 5.1 Systém hodnocení a opatření ve výchově Hodnocení je zaměřeno na - dodržování vnitřního řádu a stanovené organizace dne, plnění pokynů všech výchovných pracovníků, - dodržování základních norem kulturního a společenského chování Sledována pozitiva v chování - elementární zdvořilostní projevy (pozdrav, požádání, poděkování, omluva, klidná a slušná forma vyjádření námitky, nesouhlasu) - míra aktivity zapojení se do jednotlivých výchovných činností - míra spolupráce s pedagogickým pracovníkem - ochota pomoci nepedagogickým pracovníkům - spolupráce, kamarádské projevy k ostatním dětem - spolupráce a pomoc občanům Těrlicka - samostatné a zodpovědné řešení problému - vztah ke školním povinnostem - zapojení se do společného života rodinné skupiny - vztah ke společnému i osobnímu majetku - úroveň osobní hygieny, celková péče o svůj zevnějšek - zájmové aktivity, úspěšná reprezentace zařízení Sledována negativa v chování - sebepoškozování, ničení majetku - agresivita, vulgárnost, šikana, - používání alkoholu či jiných omamných látek, - nedodržování dojednané doby osobního volna, - počet dnů strávených na útěku, atd. 16

17 Hodnocení dětí je prováděno následujícím způsobem K hodnocení dětí slouží bodovací systém, který vychází ze zásady pozitivní motivace. Hodnocení provádějí pedagogičtí pracovníci spolu s asistenty vychovatele denně. - hodnocení učitelů 25 bodů za týden - hodnocení vychovatelů 4 body. Jeden bod (pátý) je možno udělit dítěti za mimořádnou aktivitu, práci navíc z vlastní iniciativy, mimořádně aktivní práci neuděluje se za plnění svých povinností! - hodnocení asistentů vychovatele 2 body (zaznamenává pochvaly a zápisy do sešitů hodnocení) Hodnotící atributy učitelů 1. Školní práce, aktivita, plnění DÚ 2. Chování Hodnotící atributy vychovatelů 1. Chování při denní činnosti v budově, na vycházce, v jídelně, při sportu, vzájemné vztahy mezi vrstevníky, vztahy k pracovníkům zařízení, péče o zevnějšek, hygiena. Při opakovaném přestupku je možno nepřidělit bod ani ve druhém atributu DISCIPLÍNA! 2. Disciplína opakované požadavky vychovatele, svévolné vzdalování od skupiny, opakované porušení příkazů, obcházení příkazů, přechovávání peněz, hrubé výrazy, plýtvání jídlem (kouření + krádeže = - 2 body) 3. Příprava na vyučování aktivita, celková práce žáka během přípravy, příprava učebnic, pomůcek, žákovská knížka 4. Postoj k práci a společnému majetku aktivita v práci, postoj ke společnému majetku, v domově, (hry, nábytek, oblečení, magnetofony, počítače, vysavače) úklidy, péče o pořádek ve skříních, šatnách apod. Hodnotící atributy asistentů vychovatele 1. Chování v průběhu noci i ráno do doby, kdy jsou předány učitelům 2. Ranní povinnosti služby úklidy, ustlaní postele, výměna prádla Hodnocení vedoucí vychovatelky K celkovému týdennímu hodnocení může ved. vychovatelka mimořádně přidělit 2 body za účast na sportovních, výtvarných, dramatických a jiných soutěžích, za pomoc při organizaci her a soutěží mimo DDŠ, za jinou mimořádnou aktivitu atd. Počet bodů Celkově může dítě získat každý den 7 bodů / vychovatel 5 b., asistent vychovatele 2 body/ 7 dnů x 7 bodů = 49 bodů + ved. vychovatelka 2 body + škola 25 bodů Celkově může dítě získat za týden 76 bodů Závažné přestupky a jejich vliv na hodnocení dětí - Útěky, napadení dospělého zařazení dítěte do IV. stupně. - Sebepoškozování, fetování, kouření snížit celkové týdenní hodnocení o 5 bodů - Za úmyslné poškozování majetku i oblečení snížit celkové týdenní hodnocení o 5 bodů - Za krádež snížit celkové týdenní hodnocení o 5 bodů, úhrada škody Za hrubosti a vulgarity vůči dospělým snížit celkové týdenní hodnocení o 5 bodů 17

18 Základní stupně pro výpočet kapesného Z dosažených jednotlivých týdenních stupňů se stanoví stupeň za 14 dnů. V každém stupni jsou určitá zvýhodnění. I. + I. = I. stupeň III. + I. = II. stupeň I. + II. = II. stupeň III. + II. = II. stupeň I. + III. = III. stupeň III. + III. = III. stupeň I. + IV. = IV. stupeň III. + IV. = IV. stupeň II. + I. = I. stupeň IV. + I. = III. stupeň II. + II. = II. stupeň IV. + II. = III. stupeň II. + III. = III. stupeň IV. + III. = IV. stupeň II.+ IV. = IV. stupeň IV. + IV. = IV. stupeň Získané body za týden = Stupeň I. stupeň výborný V 64b a více II. stupeň velmi dobrý D 63b 50b III. stupeň průměrný P 49b 35b IV. stupeň přidej Př 34b a méně I. stupeň výborný - výlet či jiná akce nad rámec dětského domova - udělení výhody - volná vycházka - prodloužená večerka - pravidelná návštěva zájmového kroužku mimo DDŠ II. stupeň velmi dobrý - účast na společné akci ( kino, divadlo, výlet ) - prodloužená večerka PÁ + SO - návštěva zájmového kroužku mimo DDŠ III. stupeň průměrný - účast na akcích dle uvážení vychovatele - večerka dle VŘ, včetně SO + NE ve 21 hod IV. stupeň přidej - spolupráce s rodiči na dalším výchovném působení na dítě - odňata možnost účastnit se akce či činnosti organizované dětským domovem nad rámec VŘ. Opatření ve výchově a odměny (1) Opatření ve výchově Za porušení vnitřního řádu, neplnění povinností, porušení pravidel chování, útěk může být dítěti: - odňata výhoda udělena podle bodu 2 - sníženo kapesné v rozsahu stanovené tímto řádem - s nařízenou ústavní výchovou omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení 18

19 v rozsahu stanoveném vnitřním řádem - odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu - odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti, či akce - s nařízenou ústavní výchovou zakázaný návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů soc. právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců Výchovné opatření lze ukládat podmíněně na zkušební dobu až na 3 měsíce. (2) Odměny Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: - prominuto předchozí opatření podle bodu 1 - udělená věcná nebo finanční odměna - zvýšeno kapesné dle ustanovení vnitřního řádu - povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení (koncert, kino, divadlo aj.), mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda; dětem s uloženou ochrannou výchovou se mimořádné vycházky a návštěvy povolují pouze za podmínek stanovených v odstavci 3 písm. a) a b). (3) Odměny pro děti s uloženou ochrannou výchovou Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění povinnosti: a) povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy b) povoleno přijetí návštěvy jiných sob než osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být návštěva uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem zařízení Opatření ve výchově se dítěti zaznamenávají do osobního spisu, záznam provede kmenový vychovatel dítěte, nejpozději do 3 dnů po udělení. 5.2 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Dětem se poskytuje kapesné dle výchovných hledisek následovně: od 6-do10 let od10-do 15 let od 15 let nebo NO max. 120,- Kč max. 210,- Kč max. 300,- Kč min. 80,- Kč min. 140,- Kč min. 200,- Kč Kapesné: 6 10 let let nad 15 let I. + II. Stupeň 120,- Kč 210,- Kč 300,- Kč III. stupeň 100,- Kč 170,- Kč 250,- Kč IV. stupeň 80,- Kč 140,- Kč 200,- Kč Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v níž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. 19

20 Kapesné nenáleží pouze za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu trestu a v době, kdy je pobyt v zařízení přerušen se souhlasem ředitele. Postup při přiznávání, výdeji a evidenci kapesného 1) Pověření vychovatelé na základě měsíčního hodnocení stanoví příslušnou výši kapesného každému dítěti a zpracují výplatní listinu, kterou předloží vedoucímu vychovateli vždy den následujícího měsíce ke schválení. 2) Vedoucí vychovatel tyto předané a schválené výplatnice předá hospodářce. 3) Výplatním dnem je den následujícího měsíce. 4) Vychovatel vyzvedne kapesné od hospodářky a připíše do pokladního deníku a nechá každé dítě nahlédnout do pokladní dokumentace. A dítě stvrdí svým podpisem převzetí kapesného. Osobní dary Dítěti poskytuje zařízení osobní dary k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem dle věku dítěte v kalendářním roce následovně: 6-10 let až 1150,- Kč let až 1300,- Kč let až 1450,- Kč Osobní dar lze dle rozhodnutí ředitelky poskytnout též formou peněžitého příspěvku. Osobní dar se poskytuje dle délky pobytu v zařízení a dosahovaného hodnocení. Na narozeniny lze poskytnout 100,- Kč až 250,- Kč. Věcná pomoc Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v 24 odst. 6 písm. b) a c), se podle jeho skutečné potřeby v době jeho propouštění poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,-Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálněprávní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. 5.3 Organizace dne Základní pravidla života dětí během pobytu v DDŠ jsou určena tímto řádem a organizací dne: Budíček Ošetření Ranní hygiena je závazný pro všechny děti, vyjma nemocných. Ve všední den v 6.45 hod, ve dnech prac. klidu hod. - učni provádí samostatně dle odchodu do školy nebo na praxi. Asistent vychovatele provádí jen kontrolu. vykonává zdravotní sestra, ve spolupráci s asistenty vychovatelů před snídani. provádí každé dítě na koupelně v pyžamu Ranní úklid je prováděn dětmi dle rozpisu v prostorách ložnic, kluboven a sociálních zařízeních. Hodnocení úklidu a estetizace provádí vychovatel. Hodnocení hygieny a čistoty provádí zdravotní sestra. Stolování v jídelně pod dozorem pedagogických pracovníků. Do jídelny vstupuje dítě vždy řádně upraveno, při jídle se všichni chovají slušně, neruší ostatní hlasitým projevem, jídla si berou jenom tolik, kolik snědí. Jídlo se z jídelny nevynáší. Službu při stolování vykonává určené dítě. 20

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí Příloha č.2: Práva a povinností dětí v DDÚ Brno. Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí se řídí zák. č. 109/02 Sb.

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko - Horní Těrlicko

Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko - Horní Těrlicko Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko - Horní Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 4 1 Charakteristika a struktura zařízení 4 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo, číslo faxu, elektronická

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny Řád školní družiny Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD), stanoví

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: V4/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

oddělení VÚ Čakovická vnitřní řád

oddělení VÚ Čakovická vnitřní řád oddělení VÚ Čakovická vnitřní řád Vnitřní řád odd. VÚ Čakovická: Vnitřní řád oddělení vychází a plně respektuje Řád a režim výchovného ústavu a SVP Klíčov. Oddělení je určeno pro nově nastupující klienty

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád

internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád Vnitřní řád odd. IO 3: Vnitřní řád oddělení vychází a plně respektuje Řád a režim výchovného ústavu a SVP Klíčov. Oddělení je primárně určeno pro klienty Zařízení

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se jím řídit, neboť je základní normou dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova Úsměv a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové organizace upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Tato péče je zaměřena na všestranný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy při DOL Bukovany, Zámek 1, 262 72 Březnice Č. j.: 2016/58 Vypracoval: Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro škol. rok 2016/2017 Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

Řád školní družiny. Základní škola Rosice

Řád školní družiny. Základní škola Rosice Základní škola Rosice Řád školní družiny Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č.

Více

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j 117 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Alena

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více