UMISŤOVÁNÍ DĚTÍ DO DĚTSKÉHO DOMOVA PLACING CHILDREN INTO CHILDREN S HOMES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMISŤOVÁNÍ DĚTÍ DO DĚTSKÉHO DOMOVA PLACING CHILDREN INTO CHILDREN S HOMES"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální pedagogika pro vychovatele UMISŤOVÁNÍ DĚTÍ DO DĚTSKÉHO DOMOVA PLACING CHILDREN INTO CHILDREN S HOMES Bakalářská práce: 09 FP KSS 1051 Autor: Ivana TRUHLÁŘOVÁ Podpis: Adresa: Písková Lhota , Krnsko Vedoucí práce: Mgr. Jana Pittnerová Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh CD V Liberci dne:

2

3

4 Prohlášení Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. V Liberci dne: Ivana Truhlářová

5 Poděkování Ráda bych poděkovala Mgr. Janě Pittnerové, vedoucí mé bakalářské práce, za její spolupráci, trpělivost a odborné vedení.

6 UMISŤOVÁNÍ DĚTÍ DO DĚTSKÉHO DOMOVA Resumé Bakalářská práce se zabývá problematikou umisťování dětí do dětského domova. Cílem práce je zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny umístění dětí do dětského domova v Krnsku za posledních pět let a tyto příčiny analyzovat. Ke zjištění předpokladu používáme metodu analýzy spisové dokumentace, rozhovor a dotazník. Hlavní metodou zjišťování informací je analýza spisové dokumentace a archivních záznamů za posledních pět let. Doplňkovou metodou pro nás je rozhovor s dětmi a dotazník, který je zaměřen na to, co je důvodem jejich umístění v dětském domově. Práci tvoří dvě stěžejní části. Teoretická část pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňuje a popisuje právní rámec problematiky systému školských ústavních zařízení, druhy náhradní rodinné péče a právních předpisů ošetřující ústavní školskou problematiku jako je zákon o rodině, Úmluva o právech dítěte, zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a zákon o sociálně-právní ochraně. Praktická část obsahuje empirické šetření, vyhodnocení zjištěných údajů, závěr a závěrečná doporučení do praxe. Za největší přínos práce je možné považovat zjištění příčin umisťování dětí do dětského domova, seznámení se s problematikou dětského domova a zjištění, kolik dětí setrvává v ústavní péči až do dospělosti nebo do ukončení přípravy na povolání a vrací se k původní rodině. Klíčová slova: ústavní výchova, právní rámec problematiky, sociálně-právní ochrana dětí, dětský domov, náhradní rodinná péče, psychická deprivace PLACING CHILDREN INTO CHILDREN S HOMES Abstrakt Bachelor thesis melas with placing children in children s homes. The aim of these theses is tо determine the causes of child placement in the children s home in Krnsko in the last five years and analyze the causes. We use the method of analysis of the company

7 documentation, discussion and questionnaire to determine presumption of a child acceptation. The main method of obtaining of information is to analyze the case file and archive records in the last five years. Complementary metod is an interview with children and a questionnaire that is aimed to reveal reason of placing a child into the children s homes. The work consists of two key parts. The theoretical part by processing and presentation of professional resources explains and describes the legal framework of the educational institutional facilities, types of foster care, legal enactments that deal with Constitutional educational issues as it is Family law, Convention on the Rights of the Child, the law of institutional education or protective education in school equipment and the Law on Social Justice. The practical part includes empirical investigation, evaluation of the data found, conclusion and final recommendations into practice. The greatest benefit of the work can be regarded as establishing the causes of placing children in foster home, familiarity with the issue of child home and determine how many children remains in care until adulthood or termination of vocational training and returns to the original family. Keywords: Institutional education, legal framework issues, social and legal protection of children, children s home, alternative family care, psychological deprivation УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ ДОМ Резюме Бакалаврская работа посвящена проблематике устройства детей в детский дом. Цель работы установить самые частые причины помещения детей в детский дом в селе Крнско в течение последних пяти лет и указанные причины подвергнуть анализу. В работе использовался метод анализа личных дел детей, проводились беседы и анкетирования. Основным методом получения сведений является анализ личных дел детей и архивных записей за последние пять лет. В качестве дополнительного метода мы воспользуемся разговором с детьми и анкетой, направленной, прежде всего, на поводы их устройства в детский дом. Работу составляют две основные части. Теоретическая часть объясняет и описывает правовое регулирование системы государственных образовательных учреждений, виды усыновления и правовые нормы,

8 регулирующие проблематику государственных образовательных учреждений, используя научную и правовую литературу. В работе были использованы следующие нормативные источники: закон о семье, Конвекция о правах ребенка, закон об опеке государства или защите и воспитании ребенка в учреждениях образования и закон о социально-правовой защите. Практическая часть содержит эмпирическое исследование, оценку установленных данных, заключение и заключительные рекомендации по практике. Ценность работы состоит в том, что были установлены причины устройства детей в детский дом, и было проведено ознакомление с проблематикой детского дома. В ходе исследования было также установлено количество детей, проживающих в детском доме до совершеннолетия или до окончания подготовки к работе и количество детей, возвращающихся в родные семьи. Ключевые слова: воспитание в детских домах, правовое регулирование данной проблематики, социально-правовая защита детей, детский дом, усыновление, психическая депривация

9 Obsah 1 ÚVOD ČÁST TEORETICKÁ Systém školských ústavních zařízení Diagnostické ústavy Dětský domov Dětský domov Krnsko Dětský domov se školou Výchovný ústav Náhradní rodinná péče Osvojení Mezinárodní osvojení Pěstounská péče Opatrovnictví Poručenství Právní předpisy ošetřující ústavní školskou problematiku Zákon o rodině Funkce rodiny Socializace dítěte Úmluva o právech dítěte Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních Zákon o sociálně-právní ochraně Děti z dětských domovů Psychický vývoj dětí z dětských domovů Charakteristické znaky dětí v dětském domově ČÁST PRAKTICKÁ Empirické šetření Cíle a předpoklady Použité metody...28

10 Analýza dokumentace a statistických šetření Rozhovor Nestandardizovaný dotazník Pozorování Charakteristika zkoumaného vzorku Vyhodnocení Analýza statistických dat Dotazníkové šetření v dětském domově Krnsko Rozhovor s dětmi Vyhodnocení předpokladů ZÁVĚR ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ DO PRAXE SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SEZNAM PŘÍLOH...52

11 1 ÚVOD První období socializace probíhá v rodině, která zásadně formuje strukturu osobnosti člověka. Rodina mu dává určitý hodnotový základ, učí jej, co je a není vhodné, jak se chovat ve společnosti, vštěpuje mu základní vzorce chování.,,rodina je uměleckým dílem, které se neustále vyvíjí a proměňuje. Je místem, kde se rodí a utvářejí mezilidské vztahy. Rodina je kolébkou tvořivosti. Dítě, které vyrůstá v tvůrčím prostředí, získává zajímavé podněty, jež mohou zásadně ovlivnit jeho další vývoj. (Schaefferová, 1995, s. 186) Rodinné prostředí může být podnětné nebo nepodnětné. V nepodnětném prostředí je špatná sociokulturní úroveň, nízké vzdělání rodičů, které má negativní vliv na dítě. Svoji roli při výchově sehrává i věk rodičů zda jsou příliš mladí nebo příliš staří. Selhává-li rodina a neplní si své funkce je nutné, aby soud rozhodl o odebrání dítěte z rodiny a zabezpečení náhradní rodinné péče. Případy odebrání dítěte z rodiny jsou velmi smutné a pro děti traumatizující. Nejideálnější je, když je dítě umístěno do nové rodiny formou adopce a pěstounské péče. Není-li jiné řešení, je dítě umístěno do péče institucí. I ústavní výchova má však na dítě celou řadu negativních dopadů. Pracuji jako vychovatelka v dětském domově již dvacet tři let. Během praxe si často kladu otázku, proč je stále více dětí v dětských domovech? Co je příčinou toho, že rodiče nejsou schopni se o své děti postarat? Stalo se to také důvodem, proč jsem si jako téma bakalářské práce zvolila problematiku umisťování dětí do dětského domova. Cílem práce je zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny umístění dětí do dětského domova v Krnsku za posledních pět let a tyto příčiny analyzovat. Ke zjištění předpokladu budeme používat metodu analýzy spisové dokumentace, rozhovor a dotazník. Hlavní metodou zjišťování informací bude analýza spisové dokumentace a archivních záznamů za posledních pět let. Doplňkovou metodou pro nás bude rozhovor s dětmi a dotazník, který bude zaměřen na to, co je důvodem jejich umístění v dětském domově. Teoretická část bude věnována systému školských ústavních zařízení, druhům náhradní rodinné péče a právním předpisům ošetřující ústavní školskou problematiku jako je zákon o rodině, Úmluva o právech dítěte, zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a zákon o sociálně-právní ochraně. Praktická část bude obsahovat empirické šetření, vyhodnocení zjištěných údajů, závěr a závěrečná doporučení do praxe. 10

12 2 ČÁST TEORETICKÁ 2.1 Systém školských ústavních zařízení,,ústavní výchovu lze vymezit jako umístění dítěte do péče školského zařízení určeného pro výkon ústavní výchovy na základě rozhodnutí soudu, jehož účelem je dočasně tj. po dobu nezbytně nutnou zajišťovat dítěti náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; a to za podmínek podporujících sebedůvěru dítěte, rozvíjejících citovou stránku jeho osobnosti a umožňujících jeho aktivní účast ve společnosti s ohledem na potřeby odpovídající jeho věku. (Motejl, Černá, 2007, s. 66) Diagnostické ústavy Dle zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je diagnostický ústav zařízení, které přijímá děti podle 2 odst. 2, 3 a 4 a 7 odst. 1 a na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů s výjimkou dětí přijatých do diagnostického ústavu na základě 7 odst. 1. Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení 11

13 koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.,,diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb podle 2 odst. 10, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (dále jen "program rozvoje osobnosti"). (zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Dětský domov Podle 12 zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi Dětský domov Krnsko Dětský domov má svou historii na zámku Stránov v obci Jizerní Vtelno v okrese Mladá Boleslav. Zámek začal být využíván pro účely dětského domova v roce Tou dobou v něm žilo 65 dětí ve věku 3 až 6 let. Zřizovatel dětského domova, věk dětí i systém umísťování dětí v průběhu let měnily. V roce 1969 začala velká reorganizace systému vedení a života dětského domova. Děti setrvávaly po dovršení 6 let v dětském domově až do ukončení povinné školní docházky (tj. do 15 let). V roce byl dětský domov internátního typu přebudován na dětský domov rodinného typu. Vznikly dvě koedukované rodinné buňky po 20 dětech ve věku 6 11 let. Rodinné svazky byly při tom zachovány. Předškolní děti byly rozděleny do 3 skupin, kde byly kriteriem věk a stupeň psychického vývoje. V roce 1984 byl opět přebudován na dětský domov internátního typu. V dětském domově fungovaly 4 skupiny 1. skupina předškolní děti, 2. skupina dívky, 3. skupina chlapci I. stupně ZŠ a IV. skupina chlapci starší a učni. Tento systém fungoval až do doby, než se dětský domov přestěhoval do nového dětského domova. 12

14 ,,V roce 1992 požádal o vrácení zámku restituent, lhůta pro regulované nájemné končila v říjnu roku V roce 1994 získal Dětský domov Stránov právní subjektivitu, v roce 1996 se stal součástí škol a školských zařízení řízených resortně Školským úřadem v Mladé Boleslavi. (http://www.domovkrnsko.cz/index.htm ) Za spolupráce Obecního úřadu Krnsko byly nalezeny pozemky vhodné pro stavbu nového dětského domova. V roce 2000 uvolnilo MŠMT České republiky finanční prostředky a začala se realizovat stavba nového domova. V novém dětském domově děti spaly poprvé 1. září Objekt se skládá ze 6 obytných domků pro 10 dětí a velké správní budovy s centrální kuchyní a jídelnou. Dětský domov Krnsko je rodinného typu s kapacitou 48 dětí. Ve skupinách jsou umístěny děti různého pohlaví a věku. V dětském domově je zaměstnáno 18 kmenových vychovatelů, ředitel a 4 asistentky pedagoga, ti zajišťují převážnou část výchovného procesu. Další zázemí vytváří 9 pracovníků (sociální pracovnice, zdravotnice, hospodářka, účetní, správce, kuchařky a pokojské). Dětský domov Krnsko patří do působnosti diagnostického ústavu, dětského domova se školou, dětského domova, základní školy, střediska výchovné péče a školní jídelny Dobřichovice. Každá skupina v dětském domově Krnsko obývá jeden rodinný domek. Domky jsou patrové s kompletním zázemím. V přízemí je vstupní hala je nejen komunikační,,chodbou, ale i místem, kde se odehrávají návštěvy rodičů a dalších osob. Z haly se dá vstoupit do obývacích prostor (obývacího pokoje, pracovny s PC, kuchyně a jídelna) nebo do technického zázemí (prádelna, sušárna, popřípadě příruční sklad) a hygienické zázemí. V patře je umístěno 5 dvoulůžkových pokojů pro děti a hygienické zázemí a pokoj pro vychovatele. Vybavení domků je pohodlné, v základě je stejné. Ke standardnímu vybavení (televize, hudební souprava, satelitní přijímač, video a DVD přehrávač, myčka nádobí, automatická pračka, sušička prádla) patří PC s připojením na internet. Děti se mají učit,,běžné sociální zdatnosti, proto je denní součástí přímých výchovných činností nejen zábava, ale i práce spojená s provozem rodinné skupiny (praní, žehlení, běžný úklid společných prostor a pokojů, dokonce celodenní příprava jídla vždy každou sobotu) Dětský domov se školou Dle zákona /2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je (1) Účelem dětského domova se školou zajišťovat péči o děti a) s nařízenou ústavní výchovou, 1. mají-li závažné poruchy chování, nebo 13

15 2. které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, nebo b) s uloženou ochrannou výchovou, c) jsou-li nezletilými matkami a splňují podmínky stanovené v písmenu a) nebo b), a jejich děti, d) které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou. (2) Dětské domovy se školou lze zřizovat odděleně pro děti podle odstavce 1 nebo se v nich zřizují rodinné skupiny odděleně pro děti podle odstavce 1. (3) Výjimky z ustanovení odstavce 2 může udělit ministerstvo (4) Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. (5) Pokud v průběhu povinné školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti ředitele dětského domova se školou zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou. (6) Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu Výchovný ústav Dle zákona /2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (1) Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné vzdělávací a sociální. (2) Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro děti podle odstavců 1 a 3, které jsou nezletilými matkami, a jejich děti, nebo pro děti podle odstavců 1a 3, které vyžadují výchovně léčebnou péči. (3) Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě mladší 15 let, má-li uloženu ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let. (4) Výjimky z ustanovení odstavce 2 může udělit ministerstvo. 14

16 2.2 Náhradní rodinná péče Děti, které nemohou z nějakého důvodu vyrůstat ve své vlastní rodině mohou být umísťovány do několika typů náhradní rodinné péče.,,náhradní rodinná péče je institut sociálně-právní ochrany dětí určený dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině. Jejím účelem je poskytnout těmto dětem přechodnou či dlouhodobou péči co nejvíce se podobající péči rodinné, pokud možno při zachování vazby s původní rodinnou v maximální možné míře. (Motejl, Černá, 2007, s.82) Důvodů pro umístění do náhradní rodinné péče je celá řada.,, Vlastní rodiče zahynou nebo emigrují nebo se prostě ztratí. Stane se, že pro nějakou vážnou chorobu nebo jiné postižení se nemohou o dítě starat. Někdy se také bohužel starat nechtějí, anebo se,,starají takovým způsobem, že jediná pomoc spočívá v tom, že dítě je z péče takovýchto rodičů odebráno. Příroda totiž není neomylná a všude, kde je funkce, může se objevit i dysfunkce, čili porucha. To v našem případě znamená, že blahodárné pouto mezi matkou a dítětem či otcem a dítětem se prostě nevytvoří, nebo se vytvoří zcela špatně. (Matějček, 1994, s. 21),,Pro dítě je rozhodující psychologické rodičovství, založené na vnitřním, psychickém, citovém přijetí dítěte, a nikoliv jen biologické rodičovství, pokud by nebylo založeno na něčem víc než na pouhém potvrzení z porodnice. V naprosté většině případů jde obojí v ruku v ruce. Biologické rodičovství činí cestu psychologickému rodičovství snadnou, ale není jeho nezbytnou podmínkou. Jsou případy, kdy biologické rodičovství v psychologické nevyústí a kdy vlastní rodiče dítě opustí, nechtějí je, nedovedou je přijmout. Pak nastupují náhradní nebiologičtí rodiče, jejichž psychický rodičovský potenciál je však nedotčen, ba spíše jím překypují tedy rodiče adoptivní, pěstouni, matky v dětské vesničce atd. (Matějček, 2003, s.15) Osvojení Podle Matějčka (1994, s. 22), je na prvním místě osvojení neboli adopce, kdy dítě podle zákona nabývá všech práv a povinností, jako by mělo rodiče vlastní. Rozdíl mezi,,vlastní a,,nevlastní je tu tedy zcela zrušen. Dítě samozřejmě dostává nové jméno svých rodičů.,,osvojení je nejkvalitnější typ náhradní rodinné péče. Osvojenec přichází do rodiny osvojitele a žije v rodinném prostředí. Získává nové příbuzenské vztahy v rodině osvojitele a 15

17 dochází k velmi významné změně v jeho osobním stavu. Osvojitelé se stávají rodiči osvojence a mají k osvojenci rodičovskou zodpovědnost v plném rozsahu. (Plecitý, 2007, s. 96) Dle 63 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí ( 31 až 37 b). (2) O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. K návrhu na osvojení dítěte do ciziny je osvojitel povinen připojit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s osvojením vydaném Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí ( 67 odst. 3). (3) Do knihy narození matriky se na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé. Podle Plecitého (2007, s ), získává osvojitel postavení rodiče osvojence. Musí se tedy jednat o fyzickou osobu, která také svým způsobem života zaručuje, že bude řádně vychovávat osvojence, pečovat o něho a spravovat jeho záležitosti. Mezi osvojitelem a osvojencem je vztah jako mezi rodiči a dětmi. Musí být mezi nimi přiměřený věkový rozdíl. Osvojit lze pouze dítě mladší 18 let. S osvojením musí souhlasit rodič dítěte, a to i když je nezletilý. Má-li dítě oba rodiče, musí se vyslovit oba rodiče. Vyslovení souhlasu s osvojením se rodičům odebírá v případě, pokud po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevili opravdový zájem o dítě a rodičům, kteří po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili žádný zájem, ačkoliv jim v projevení nebránila závažná překážka. Osvojit dítě mohou manželé, manžel(ka) rodiče dítěte nebo i osamělá osoba.,,rozlišujeme dva druhy osvojení: 1. Osvojení, které je nazývané také jako prosté, obyčejné, zrušitelné či I. stupně toto osvojení lze z důvodů hodných zvláštního zřetele soudem zrušit. Návrh na zrušení může podat jak osvojenec, tak osvojitel. 2. Osvojení nezrušitelné (též se setkáváme s označením osvojení II. stupně) takto lze osvojit dítě starší jednoho roku a toto osvojení nelze zrušit. Trvá tedy i tehdy, když se např. později ukáže, že dítě trpí nějakou vývojovou poruchou nebo že chování dítěte je zcela v rozporu s představami nových rodičů či v rozporu se zákonem apod. Přitom platí, že osvojení prosté může být změněno v osvojení nezrušitelné, nikoliv však naopak. O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. Ještě před rozhodnutím soudu musí uplynout nejméně tři měsíce, po které budoucí rodič na své náklady pečuje o dítě. Toto období se 16

18 nazývá,,předadopční péče a rozhoduje o ní orgán péče o dítě. (Motejl, Černá, 2007,s ) Mezinárodní osvojení,,osvojení dětí do ciziny a z ciziny, tj. mezinárodní osvojení tato forma náhradní rodinné péče je možným řešením v případě, že se pro dítě nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu. mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého V České republice vstoupila tato úmluva v platnost a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny. Haagská úmluva jasně stanovuje postup při osvojování dítěte do zahraničí, určuje povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní osvojení v zemi svého původu, zaručuje biologickým rodičům anonymitu a zásadně vylučuje jakékoliv zisky z adopcí. Zároveň nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden ústřední orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. U nás tuto funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. (http://www.adopce.com/beta/adopce/adopce.php?stranka=4 ) Náš dětský domov má již s mezinárodním osvojením určité zkušenosti. Jedni sourozenci devítiletý Leon a sedmiletá Nikola byli osvojeni do Itálie a desetiletý Jiří byl adoptován do Dánska. Obě adopce proběhly poměrně rychle. Všechny děti byly romského původu a v registru o adopci v České republice byly několik let. O sourozencích, kteří odjeli do Itálie jsme už neslyšeli, ale o Jirkovi jsme průběžně dostávali informace jak se mu daří a jak prospívá ve škole. Po ročním pobytu v Dánsku přijel Jiří i s novými rodiči na návštěvu. Byl veselý, spokojený, uměl poměrně dobře dánsky. Při povídání si Jirka na některá česká slova nemohl vzpomenout. Adoptivní rodiče i on vypadali spokojeně. Ve skutečnosti byl v rodině s Jiřím nějaký problém, protože v současné době je Jiřímu čtrnáct let a je ve výchovném ústavu v Dánsku. Proč skončil ve výchovném ústavu nevíme. 17

19 2.2.2 Pěstounská péče,,pěstounská péče je svazek volnější. Dítěti zůstává jméno po vlastních rodičích, stát přispívá pěstounům na jeho výchovu, vlastní rodiče neztrácejí všechna práva a povinnosti. (Matějček, 1994, s. 22),,Pěstounská péče je vhodná pro děti, které není možné z právního hlediska osvojit nebo je složité vyhledat vhodné náhradní rodiče vzhledem ke zdravotní, mentální nebo sociální charakteristice dítěte. Pojetí pěstounské péče se někdy blíží v našich podmínkách spíše pojetí osvojení, proto je třeba klást větší důraz na spolupráci s biologickou rodinou dítěte, které je součástí pěstounské péče. Vycházíme-li z předpokladu, že výchova dítěte u rodičů není minimálně krátkodobě v zájmu dítěte, je třeba se především zabývat tím, z jakých důvodů a zda jde o příčiny, které budou zřejmě dlouhodobé, zda není možné (i vhodné) osvojení dítěte, popřípadě zda není vhodnější v zájmu dítěte jiné výchovné opatření, které by rovněž zajistilo řádnou péči o dítě a současně vedlo k obnovení narušených funkcí původní rodiny dítěte. Zvláštní formou pěstounské péče je potom pěstounská péče na přechodnou dobu. Je určena pro děti, jenž nemohou po určitou dobu z velmi vážných důvodů zůstat ve své vlastní biologické rodině. O děti pečují speciálně školení pěstouni, kteří mají povinnost pracovat s biologickými rodiči na vytváření takových podmínek, které umožní navrácení dítěte zpět do rodiny, popř. jeho umístění do rodiny náhradní. (Motejl, Černá, 2007, s. 82) Kazuistika z praxe Jennifer žila jen s matkou, která se o ní nemohla starat, protože byla nemocná. Otec byl neznámý. Na základě rozhodnutí soudu byla v devíti letech Jennifer umístěna do dětského domova. Během roku matka zemřela a Jennifer byla nabídnuta do pěstounské péče. Během krátké doby byla nalezena vhodná rodina se stejně starým synem. Rodina byla velice sympatická a Jennifer byla nadšená a stejně tak rodina. Padli si navzájem do oka. S Jennifer jsem byla v kontaktu a občas jsme si telefonovali. Z adopce jsem měla velice dobrý pocit a měla jsem radost, že je Jennifer spokojená a vše v rodině funguje. Ale ve skutečnosti bylo vše úplně jinak. Jennifer v rodině začala selhávat, lhala a začala se toulat. Pěstouni od ní vyžadovali určitá pravidla a měla si plnit i nějaké povinnosti. Ve čtrnácti letech je Jennifer na vlastní žádost znovu v dětském domově Opatrovnictví,,Opatrovnictví 18

20 83 (1) Vedle případu střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů navzájem ( 37 odst. 1), ohrožení majetkových zájmů dítěte ( 37 b), omezení rodičovské zodpovědnosti ( 44 odst. 2) a řízení o osvojení ( 68 b) ustanoví soud opatrovníka též v případech, kdy je to v zájmu dítěte z jiných důvodů třeba. (2) V takových případech lze ustanovit opatrovníkem i orgán sociálně-právní ochrany dětí. 84 Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z hlediska účelu, pro který byl opatrovník ustanoven, aby ochrana zájmů nezletilého byla plně zajištěna. (zákon o rodině, č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Poručenství,,Poručenství 78 Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. 79 (1) Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče. Nebyl-li nikdo takto doporučen, ustanoví soud poručníkem někoho z příbuzných a nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobou. (2) Poručníky nezletilého dítěte mohou být ustanoveni i manželé. (3) Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. (4) Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí 80 (1) Poručník odpovídá soudu za řádné plnění této funkce a podléhá jeho pravidelnému dozoru. Zejména je povinen podávat soudu zprávy o osobě poručence a účty ze správy jeho jmění. Soud však může poručníka zprostit povinnosti podávat podrobné vyúčtování, nepřesahují-li výnosy jmění pravděpodobné náklady na výchovu a výživu poručence. 19

Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce.

Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce. Poděkování Děkuji vedoucí práce Mgr. Janě Pittnerové za odborné vedení a za poskytnutí cenných informací a připomínek při zpracování bakalářské práce. Název bakalářské práce: PROBLEMATIKA ÚSTAVNÍ VÝCHOVY

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Ziembinská, DiS. Kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí v systému náhradní rodinné

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

DĚTI V ÚSTAVNÍ PÉČI CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE

DĚTI V ÚSTAVNÍ PÉČI CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování všem, kteří mi s přípravou mé bakalářské práce pomáhali.

Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování všem, kteří mi s přípravou mé bakalářské práce pomáhali. Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování všem, kteří mi s přípravou mé bakalářské práce pomáhali. Děkuji zejména vedoucí práce Mgr. Andree Brožové Doubkové za trpělivost, poskytnuté konzultace, vysvětlování

Více

Možnosti výchovného působení vychovatelů v dětských domovech v České republice. Vítězslava Sršňová

Možnosti výchovného působení vychovatelů v dětských domovech v České republice. Vítězslava Sršňová Možnosti výchovného působení vychovatelů v dětských domovech v České republice Vítězslava Sršňová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá ústavní výchovou v České republice.

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Doprovázení nezletilých matek s dětmi ve specializovaných zařízeních. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Doprovázení nezletilých matek s dětmi ve specializovaných zařízeních. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Doprovázení nezletilých matek s dětmi ve specializovaných zařízeních Bc. Barbora Kořínková Diplomová práce 2012 ~ 3 ~ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči Petra Heinzová, DiS. Katedra: Sociální práce Vedoucí práce:

Více

Péče soudu o nezletilé

Péče soudu o nezletilé Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče soudu o nezletilé Bakalářská práce Autor: Olga Šikula Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hájek Praha Duben, 2014

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Náhradní rodinná péče - zaměřená na adopci

Náhradní rodinná péče - zaměřená na adopci Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Náhradní rodinná péče - zaměřená na adopci Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Markéta Vávrová Čelákovice

Více