Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Free-Form technologie výroby brýlových čoček"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno duben 2011

2 Anotace Cílem této bakalářské práce je shrnutí a přehled free-form technologie výroby brýlových čoček. Na začátku práce je popsán historický vývoj, materiály používané k výrobě brýlových čoček a jejich vlastnosti. Při pojednávání této tematiky je nutno se zmínit o různých technologických způsobech výroby brýlových čoček. Hlavní část práce popisuje rozdělení výrobní technologie, její význam a využití. Zmíněny jsou i stroje sloužící k výrobě čoček pomocí free-form technologie a její kontrolní zařízení. Klíčová slova Free-form brýlová čočka progresivní obrábění broušení leštění materiál stroj software Annotation The aim of this bachelor thesis is to make a summary and overview of free-form spectacle lens technology. At the beginning of the work is described historical development is of spectacle lenses, materials and its properties, which are used to their manufacturing. By going through this topic, we should mention various technological types of spectacle lens manufacturing. The main part of this work deals with manufacture technology dividing, its importance and usage. The free-form machines for spectacle lens producing and their control devices are also mentioned.. Keywords: Free-form - spectacle lenses - progressive - machining - grinding - polishing - material - machine - software

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma free-form technologie výroby brýlových čoček vypracovala samostatně a že jsem ke studiu použila jen těch pramenů, které uvádím v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a byla zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Aneta Štrofová

4 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat Mgr. Petru Veselému za doporučení studijní literatury, cenné rady a připomínky při vypracování bakalářské práce.

5 Bibliografická citace Štrofová, Aneta. Free-Form technologie výroby brýlových čoček. Lékařská fakulta, Masarykova univerzita. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Petr Veselý.

6 0. Obsah 1. Úvod Historie brýlových čoček Obecné vlastnosti brýlových čoček Index lomu Abbeovo číslo Měrná hmotnost (hustota) Materiály na výrobu brýlových čoček Skleněné brýlové čočky Plastové materiály Porovnání materiálů Technologie výroby brýlových čoček Tvorba skleněných výlisků Technologie výroby plastových výlisků Lisování Vstřikování Odlévání Výrobní operace Frézování Broušení Leštění Čočky se specifickou technologií výroby Tórické čočky Bifokální a trifokální čočky Multifokální brýlové čočky Principy výroby brýlových čoček Free-Form technologie výroby brýlových čoček Free-Form design Software Zařízení Od měření zákazníka k výrobě čoček Výhody Free-Form technologie výroby brýlových čoček Kontrola kvality čoček vyrobených technologií Free-Form Softwary pro Free-Form technologii výroby brýlových čoček... 35

7 1. OptoTech Schneider Satisloh Coburn Technologie Přístroje pro výrobu čoček technologií Free-Form Firma OptoTech Firma Schneider Firma Coburn Technologie, Inc Firma Satisloh Příklady brýlových čoček vyrobených technologií Free-Form Závěr Příloha Použitá literatura Seznam a zdroje schémat, tabulek a obrázků: Schéma Tabulky Obrázky... 54

8 1. Úvod Zrak byl pro lidi vždy jeden z nejdůležitějších smyslů, proto se snažili své zhoršené vidění zlepšovat. V dnešní době jsou kladeny nároky na vidění mnohem vyšší a to zejména na blízkou a střední vzdálenost, protože většina lidí pracuje s počítačem. Rychlé střídání pohledu ze střední vzdálenosti do blízké je náročné pro oči. Proto musí být perfektní korekce refrakční vady i presbyopie a dobrá optika brýlových čoček bez optických vad. To umožňují progresivní neboli multifokální čočky, vyrobené free-form technologií. U tohoto typu čoček jsou nejlépe patrné výhody a využití free-form technologie výroby. Výroba brýlových čoček je již na tak vysoké úrovni, že se čočky přizpůsobují přímo pro konkrétního klienta. Jeden stroj řízený softwarem čočku frézuje i vyleští. Tato práce se nazývá free-form technologie výroby brýlových čoček. Jejím cíle je vysvětlení a zpřehlednění této technologie. Poskytuje přehled o konkrétní metodě výroby. Dále popisuje postup od měření parametrů zákazníka až k zhotovení čoček, kontrolu kvality čoček a strojní zařízení. Vývoj této technologie se stále zdokonaluje a jednotliví výrobci čoček přicházejí každý rok na trh s inovacemi a novinkami. Z dostupné literatury je v devíti kapitolách uvedena historie, optické vlastnosti, materiály, konvenční výroba, free-form technologie výroby, přístroje a softwary pro free-form technologii výroby a čočky vyráběné touto technologií. Součástí práce je i obrazová příloha v textu, která slouží pro lepší představu a snazší pochopení. 8

9 2. Historie brýlových čoček Sklo bylo objeveno již několik tisíc let před naším letopočtem a optikou se lidé zabývali asi 500 let před naším letopočtem v Řecku. Začátkem našeho letopočtu se Seneca zmiňuje o účincích skleněné kuličky naplněné vodou, ale dosažené zvětšení textu přisuzoval spíše účinku vody. 1 Čočky ve formě smaragdu byly používané císařem Nerem, k pozorování gladiátorských zápasů, ale účinek byl spíše ochrana zraku před světlem. Předchůdcem brýlí bylo zvětšovací sklo neboli čtecí kameny. Původně se pokládaly přímo na čtený text, který zvětšovaly. Dosud se přesně neví kdy, kdo a kde začal používat skleněné čočky pro čtení, ale zřejmě nebylo používání vybroušených kamenů pro čtení náhodou. 2 V díle kolem roku 1000 našeho letopočtu od Ibn-al-Haithama (Alhazena) byl popsán zvětšovací účinek skleněného kulového segmentu. Dílo bylo asi za 200 let přeloženo do latiny a rozšířilo se mezi mnichy v klášterech a učence. Postupně se kulový segment (plankonvexní čočka) brousil tak aby se středová tloušťka redukovala a bylo možné držet čočku v objímkách před okem. Ve 13. století Angličan Roger Bacon popisuje ve své knize dosažené zvětšení kulovým segmentem, zřejmě čerpal z knihy poklad optiky od Alhazena a jeho práce dala podnět k vynálezu a výrobě brýlí. 3 Zápis z Itálie z roku 1305 pojednává o tom, že mnich Alessandro della Spina, dokáže zhotovit brýle. Brýle se skládaly ze dvou objímek na sklo s držátky spojeny pomocí nýtu a říkalo se jim nýtované brýle, používaly se asi 400 let. Skla měla jednu plochu rovinnou, která u spojek byla přivrácena k oku a u rozptylek byla tato plocha od oka dále než druhá plocha. Silnější skla neměla rovinné plochy. Výroba byla závislá na získání surovin, proto v 15. a 16. století byly výrobny umístěny v blízkosti zdrojů. Hlavním výrobcem byly Benátky, ale také Norimberk, který čerpal ze skelných šumavských hutí. Bavorsko-české sklo vyráběné foukáním mělo větší lomivost než sklo Benátské vyrobené litím. Vyráběla se skla stará neboli spojky pro presbyopy a skla mladá rozptylky pro myopy. Kolem roku 1750 se již skla nebrousila, ale jen lisovala za tepla. 4 Významný byl objev bifokálních čoček Benjamina Franklina z roku Franklin řešil otázku jak se dívat do dálky i do blízka s jedněmi brýlemi. Vzal polovinu skel na dálku a ty přilepil k polovině skel na blízko. Toto spojení dal do obruby tak, že díl na dálku byl nahoře a díl na blízko v dolní polovině očnice. 6 9

10 Sférické konvexní čočky pro korekci hypermetropie a presbyopie jsou historicky nejstarší, pocházejí z období před naším letopočtem, avšak konkávní skla přišla až kolem 19. století. 7 Josef von Fraunhofer na přelomu 18. a 19. století zjistil, že čočky působením koroze na horní vrstvy skla vykazují rostoucí propustnost (díky snížení indexu lomu). Denis Taylor roku 1904 si nechal patentovat kyselinou vyvolání koroze čoček. Nevyužilo se to díky zmenšení životnosti čočky. Roku 1935 A. Smakula pomocí další vrstvy redukoval odrazy na optické ploše čočky, položil základ pro dnešní antireflexní vrstvy. 8 W. H. Wollaston kolem roku 1804 zjistil, že když se člověk dívá přes okraj bikonvexní čočky, ostrost vidění klesá a měl názor, že vypouklá skla (meniskové čočky) mají lepší zobrazení (odstranil astigmatismus šikmých paprsků). 9 Koncem 19. století F. Ostwalt navrhl čočky, také bez astigmatismu šikmých paprsků, avšak plošší než ty Wollastonovy. Podle Tscherningovy elipsy z roku 1904 je možné vidět dvě správné možnosti pro zhotovení těchto čoček více zakřivené podle Wollastona a plošší podle Ostwalta. 10 Schéma 1. : Tscherningova elipsa Roku 1939 byl vyvinut plastový materiál CR-39 původně pro vojenské účely. V optice se začal tento materiál využívat v padesátých letech 20. století. Brýlové čočky z polykarbonátu se vyrábí od roku 1978, tento materiál je odolnější než CR Američan Orford roku 1909 navrhl čočky, u kterých se použil výbrus na zadní straně čočky, kde se poloměr křivosti zvyšoval do periferie, tedy periferie se využívala pro dívání se do blízka a střed čočky pro dívání do dálky. Tento návrh se prakticky nevyužil. Roku

11 navrhl a nechal patentovat francouzský profesor Maitenaze multifokální brýlové čočky, které se dále postupně vyvíjely (Varilux). 12 V polovině šedesátých let 20. století se začaly rozšiřovat první minerální fototropní čočky. Organické fototropií čočky srovnatelné s minerálními byly zhotoveny až v letech devadesátých. 13 V devadesátých letech 20. století se také objevily první čočky vyrobené technologií freeform

12 3. Obecné vlastnosti brýlových čoček 3.1. Index lomu Absolutní index lomu je dán poměrem rychlosti světla ve vakuu a rychlosti světla vlnové délky v uvažovaném prostředí. Relativní index lomu je dán poměrem absolutního indexu lomu a indexu lomu prostředí, kde se světlo pohybuje. Pro praxi očního optika a optometristy má největší význam index lomu vzhledem ke vzduchu. 15 Čím vyšší je index lomu brýlové čočky, tím je čočka tenčí, což je u vyšší vrcholové lámavosti žádoucí Abbeovo číslo Abbeovo číslo je veličina určující stupeň disperze. Disperze zahrnuje rozklad bílého světla na barevné složky. Čím je Abbeovo číslo větší, tím je disperze menší. U optických materiálů je žádoucí nízká hodnota disperze. Vyšší disperze zhoršuje kvalitu zobrazení Měrná hmotnost (hustota) Hustota materiálu je vhodná pro brýlové čočky co nejnižší. Minerální čočky mají hustotu v rozsahu 2,55 g/cm 3 až 4,02 g/cm 3. Vysokoindexové čočky mají vyšší měrnou hmotnost, ale menší objem díky ztenčení čočky. Jejich celková hmotnost může být i nižší než stejně lámavé skleněné čočky, protože ta je objemnější

13 4. Materiály na výrobu brýlových čoček Základní rozdělení materiálů pro výrobu brýlových čoček je sklo a umělá hmota. Skleněné jsou také nazývané minerální, anorganické nebo silikátové. Čočky z umělé hmoty, neboli umělohmotné, jsou dále nazývané plastové či organické. Hlavní požadavek na materiály je optická čistota Skleněné brýlové čočky Sklo je tvrdý a křehký materiál. Vyrábí se tavením sklotvorných oxidů (nejčastěji oxid křemičitý) s příměsí taviv a stabilizátorů a následným tuhnutím. Sklo bylo prvním, a dlouhou dobu jediným, materiálem pro výrobu brýlových čoček. Optické veličiny skla jsou ovlivněny poměrem jednotlivých surovin. Při opracování musí být čočka i nástroj chlazeny, a jelikož je sklo jeden z nejtvrdších materiálů, musí být nástroje také z co nejtvrdších materiálů. 17 Zušlechťující úpravy skla jsou tvrzení, antireflex a barevné vakuové pokovení. Minerální brýlové čočky jsou na rozdíl od plastových odolné proti poškrábání. 18 Jako optická skla se nejčastěji používají skla korunová (draselno-vápenatá), méně často flintová (draselno-olovnatá), protože mají velkou disperzi. 19 Vady skla, které vznikají při výrobě, ruší čistotu optických vlastností a také vzhled čočky. Jsou to nehomogenity ve skle (šlíry). Mohou být chemické, nebo tepelné. Vzhledem mohou mít podobu nití, provazců, šmouh, pecek, uzlů či pulců. Další vadou jsou bublinky, což jsou vlastně různě velké dutinky ve skle. Bublinky vznikají nedokonalým čeřením, znovu vyloučením z vyčeřeného skla, a také vinou nabírání skloviny nebo ve stroji. Další vady jsou kaménky, tuhé částice ve skle, nebo závoj, tvořený v hlubší vrstvě z podsypávacího prášku. 20 Obrázek 1. Minerální brýlové čočky 13

14 Příloha, tabulka 1.: Chemické složení optických skel 4.2. Plastové materiály Nejpoužívanější materiál pro výrobu plastových brýlových čoček je allylový ester, neboli CR 39 (ORMA 1000). Méně se používá polykarbonát a nejnovější je trivex (NXT). Dříve se používal polymetylmetakrylát (PMMA), dnes se z něj vyrábí lisováním destiček pouze levná optika. Stále se vyvíjejí nové materiály, nebo se zlepšují vlastnosti těch stávajících. Pryskyřice CR 39 je čirý allyldiglykolkarbonát, má příznivé optické i mechanické vlastnosti. Díky povrchovým úpravám, pro vytvrzení a snížení odrazivosti, je tento materiál dále zdokonalen a ve většině zemí používán více než skleněné brýlové čočky, díky své odolnosti proti rozbití, vyšším teplotám a lehkosti. Polykarbonát (PC) je termoplastická hmota, více odolnější proti rozbití, lehčí, ale také měkčí než CR 39, takže je výhodnější a bezpečnější pro zákazníky s rizikovým zaměstnáním či sportovce. Hodí se také k výrobě bezočnicových brýlí. Není chemicky odolný pro aceton a další rozpouštědla. 21 Trivex (NXT) byl původně vyvinut pro armádní účely jako ochranný štít. Má chemickou strukturu polyuretanu, ale molekuly jsou zpevněné dusíkem. Tento materiál vyniká extrémní odolností proti nárazu a chemikáliím, optickou čistotou, téměř 100% UV ochranou a nízkou váhou. Je velice vhodný pro bez očnicové brýle. 22 Future X tento termoplastický polymer od společnosti ILT je na trhu nový. Jeho vlastnosti jsou odolnost, pevnost v tahu, nežloutne, je lehký a tenký, 100 % UV ochrana, vhodný pro bez očnicové brýle. 23 Běžné povrchové úpravy jsou tvrzení, antireflexní a hydrofobní vrstvy, další možné úpravy estetické například pokovení zrcadlovými vrstvami. 24 Obrázek 2. Organické brýlové čočky 14

15 4.3. Porovnání materiálů Z tabulky 2. vidíme, že CR 39 i korunové sklo mají vyšší abbeovo číslo, které je žádoucí, než ostatní materiály. Korunové sklo má nejvyšší hmotnost (měrnou hustotu), zde je naopak výhodnější nižší hodnota. Chemickou odolnost má jediný polykarbonát slabou. Tabulka 2. Porovnání materiálů CR 39 Polykarbonát Trivex Future-X Korunové sklo Index lomu 1,498 1,586 1,523 1,57 1,523 Abbeovo číslo Hmotnost (g/cm 3 ) 1,32 1,20 1,11 1,16 2,55 Chemická odolnost dobrá slabá dobrá dobrá dobrá 15

16 5. Technologie výroby brýlových čoček Brýlové čočky se vytvářejí z výlisků, ty procházejí kontrolou pro povrchové vady, vnitřní pnutí a samozřejmě se kontroluje geometrický tvar (poloměr křivosti). Výlisky po kontrole přecházejí do výroby Tvorba skleněných výlisků Minerální sklo je vyrobeno procesem tavení při teplotách kolem 1500ºC. Skelná tavenina je složena ze 70 % skleněnou složkou (křemen), 20 % tavidlem (potaš a soda) a 10 % tvrdidlem skla (oxidy). Horká tavenina je dodána do automatického lisu, který vyrábí výlisky. Výlisky se postupně zchlazují a nakonec jsou zpracovány na hotové brýlové čočky pomocí výrobních operací Technologie výroby plastových výlisků Plastové výlisky se vyrábějí třemi způsoby a to lisováním, vstřikováním nebo odléváním Lisování Tento způsob výroby probíhá z deskových materiálů například z polymetylmetakrylátu (PMMA), ze kterého se nejprve frézují kolečka potřebného průměru. Dále se kolečka soustruží na požadovaný poloměr avšak nepatrně větší (o 2%). Poté se vyleští plochy, jelikož na nich nesmí být hrubé rýhy. Materiál se zahřeje a těstovitá hmota se vkládá mezi dvě formy, které mají požadovaný poloměr křivosti a listují se za tlaku 200kp/cm 2 (20MPa). Tak dostane čočka požadovaný tvar podle formy. Lisování bylo úspěšné pro výrobu rozptylných čoček Vstřikování Tato technologie se používá spíše pro zhotovení protislunečních čoček, vyrábí se ve velkém množství, protože forma musí být přesná a náklady na ni jsou vysoké. Vstřikování se provádí z materiálů PMMA, acetátcelulózy nebo polystyren, tyto materiály jsou v podobě zrn nebo granulí. Zrna se přivedou do tekutého stavu v tavném válci a tlakem pístu je materiál vstřikován tryskou do dutiny formy. Po zchladnutí a ztuhnutí se může materiál z formy vyjmout a odstranit přebytečný zbytek hmoty z části čočky, kde byl vstřikovací kanálek. 16

17 Odlévání Používá se převážně při sériové výrobě plastových čoček. Do čistých, leštěných a přesně broušených skleněných forem se odlévá monomer, do kterého se přidávají iniciátor a UV pohlcovač. 27 Iniciátor pro vytvrzení směsi a UV pohlcovač absorbuje ultrafialové záření a brání žloutnutí čoček. 28 Z důvodu potřeby velkého množství forem, různých zakřivení a následné péče o formy, jsou zde velké náklady a tím je i cena čoček vyšší. Plnící stroje plní monomer s katalyzátorem do formy, která se skládá ze dvou vyleštěných a vybroušených skleněných ploch obrácených proti sobě a hmota se lije mezi ně. Po vyjmutí se z čočky obrousí vtok. Nákladnost těchto metod podnítila zavést metodu, která se používá u skleněných čoček, kdy se odlitek z plastické hmoty frézuje, brousí a následně leští Výrobní operace Výrobní operace se skládají z frézování, broušení a leštění brýlové čočky Frézování Po upnutí výlisku provádí diamantový nástroj frézování ve dvou hlavních směrech, současně se proces chladí a čistí olejovou kapalinou nebo akvolem. Takto se opracují obě plochy čočky. Skla se před broušením tmelí na tmelky z hliníku nebo litiny Broušení Broušení natmelených skel probíhá jednotlivě a strojní zařízení během procesu automaticky nanáší brousící prášek. Nástroj pro broušení - šala má kulovou plochu s poloměrem křivosti požadovaným pro konkrétní brýlovou čočku. Po vyfrézování jsou plochy jemné, takže se brousí velice jemným brusivem o velikosti zrn 20 µm. Jako brousící prášky se používá hydroxid hlinitý a přísady, kysličník hlinitý, karbid křemíku, ale hlavně smirek. Následuje řádné omytí a kontrola povrchu skla lupou, nesmí být patrné rýhy, tečky nebo stopy po frézování. 17

18 Obrázek 3. Přístroj a proces broušení Obrázek 4. Schéma brousící hlava a brousící mísa Leštění Leštění se provádí pomocí přípravku, na němž je natmelena plst, nebo pomocí leštících fólií. Poloměr křivosti skla i přípravku musí být stejný. Plstěné kotoučky jsou široké 6 mm a napuštěné roztokem z vosků a leštících prášků. Tento proces spojuje tři druhy procesů a to je v prvním stádiu chemický, ve druhém fyzikálněchemický a třetí stádium je mechanické. Po opracování jedné strany povrchu čočky se opracuje i druhá strana Čočky se specifickou technologií výroby Tórické čočky Tórická brýlová skla mají dvě lámavé plochy sférickou a tórickou. Jako první se klasicky opracuje sférická plocha (frézování, broušení, leštění). Poté se hotová sférická plocha natmelí na tmelku, která se zasadí do kruhu s požadovaným poloměrem křivost. Sklo se frézuje 18

19 diamantovým nástrojem. Vyfrézuje se předepsaný cylindr, čočka se obrousí, omyje a nakonec vyleští. Obrázek 5. Diamantové nástroje Bifokální a trifokální čočky Vybrušované Vybrušované bifokální čočky se vyrábějí ze skleněné čočky, která již prošla konečnou kontrolou. Na konkávní ploše se zaznačí místo výbrusu a to se vybrousí mosazným přípravkem a smirkem, nakonec se čočky vyleští. 29 Bifokální skla vybrušovaná se vyhotovují společně pro několik skel současně v jedné operaci. Měla by být splněna geometrická podmínka pro odstranění skoku obrazu na předělu. Střed křivosti přídavné plochy musí ležet na ose vytvořené spojnicí mezi předělem přídavku a středem křivosti druhé lámavé plochy, na které je výbrus. Vyrobení bifokálních skel s neviditelným předělem zlepšuje hygienicko-estetické požadavky, ale za cenu nesplnění optických požadavků. Trifokální vybrušované čočky se vyrábějí jako bifokální čočky vybrušované, nebo ve tmeleném provedení. Avšak nejčastěji jsou tyto čočky zatavované. 30 Princip vybrušovaných trifokálních čoček je obdobný jako u bifokálních, ale broušení je obtížnější a odbornější. 31 Zatavované bifokální a trifokální čočky Bifokální skla s kulatým dílem pro vidění na blízkou vzdálenost se vyráběla tak, že do předbroušeného a vyleštěného vrchlíku se vtavil nový druh skla o vyšším indexu lomu. Tyto čočky s kulatým přídavným zataveným dílem nejsou zproštěny vady skoku obrazu. Výhodnější jsou bifokální zatavované brýlové čočky typu stralux (ST), kde horní část předělu zakončena rovnou plochou

20 Zatavované trifokální čočky se vyrábějí ztavením tří optických skel o různém indexu lomu. Je mnoho variant bifokálních skel bez skoku obrazu a s neviditelným, nebo jen nepatrně viditelným předělem. Zatavené díly mohou být na přední či zadní ploše čočky Multifokální brýlové čočky Cílem těchto čoček je plynulý přechod mezi korekcí na dálku, střední vzdálenost a blízko, pro lepší a pohodlnější vidění pro presbyopy. U těchto čoček se nevyužívá kombinace různého indexu lomu jako u bifokálních nebo trifokálních čoček. Využívá se kuželosečky. Multifokální plastické čočky se vyrábí různými technologiemi a pro průmyslovou výrobu se kombinuje výpočetní, měřící a strojní technika. Tyto čočky je možné také odlévat do přesně kalibrovaných forem Principy výroby brýlových čoček Výrobní procesy lze v současnosti rozdělit do tří skupin: 1. generace sestává z frézování, broušení a leštění organické i minerální čočky 2. generace HD (high definition) zahrnující soustružení a leštění čočky (cut to polish) 3. generace free-form (v budoucnosti se počítá se 4. generací tzv. cut to coat, kde by se po vysoustružení už jen čočky lakovaly) Výhoda druhé generace oproti první je ve vynechání procesu broušení a soustružení probíhá ve tříosém pohybu. Třetí generace je zdokonalené HD a každá čočka je určena souborem číselných dat. 35 Tradiční výrobní zařízení nemohou produkovat komplexní povrchy čoček. Konvenční stroje nemají schopnost broušení a leštění těchto povrchů a nejsou schopny produkovat složité, přesné a plynulé povrchy čoček

21 6. Free-Form technologie výroby brýlových čoček Free-form technologie výroby má mnoho názvů, je také označovaná jako digitální povrchová úprava (Digital Surfacing), Digitally Computed PAL, Individual PAL, Direct to surface technology, Direct-to-surface PAL, Vision First Design, High Definition (HD) Technology, Personalized Progressive Lenses a další. Je to proces, který je schopen produkovat složité povrchové tvary, zakřivení čoček, včetně asférických, atorických a hlavně progresivních povrchů. Free-form technologie se skládá ze tří samostatných ale na sobě velice závislých částí. 1. Progresivní design čočky (návrh čoček) 2. Software neboli počítačový program 3. Specifické výrobní zařízení 37 Typicky proces začíná tím, že se tvoří povrch čočky pomocí tříosého, počítačem řízeného obráběcího stroje (CNC). Ve tříosém pohybu (3D), jedno bodovým řezným nástrojem, lze vyrobit prakticky jakýkoliv tvar povrchu čočky s vysokým stupněm přesnosti a plynulosti. Opracovaný povrch čočky je pak leštěn do vysokého lesku pomocí flexibilního lešticího kotouče, který je také řízen počítačovým softwarem. Použitím technologie free-form, může laboratoř nechat vyhotovit různé designy, například progresivních čoček, přímo na polotovary čoček výlisky. Přední a zadní strana čočky nabízí možnosti zkombinování využití free-form povrchové úpravy a povrchu výlisku. Jak znázorňuje obrázek 6. Obrázek 6. Free-form progresivní čočky jsou k dispozici ve třech různých konfiguracích 21

22 Zadní povrchová úprava je složena ze sférické přední úpravy výlisku a free-form progresivní povrchové úpravy na zadní ploše, kde je i kombinace předepsaného zakřivení. Přední povrchová úprava je složena z progresivní přední plochy výlisku a vytvoření předepsaného a optimalizovaného zakřivení pomocí technologie free-form na zadní ploše. Oboustranná úprava zahrnuje progresivní povrch výlisků s částí adice na přední ploše a na zadní části pomocí free-form technologie progresivní povrchová úprava se zbývající sílou adice a předpisem zakřivení, progresivní optika je tedy rozdělena mezi přední i zadní plochu čočky. Bez ohledu na umístění skutečné progresivní optiky, zda je na předním, zadním nebo rozdělená mezi oba povrchy, má minimální vliv na velikost vlastního nežádoucího astigmatismu čočky. Protože typickou brýlovou čočku představuje "optický systémem" docela zanedbatelné tloušťky, optika každého povrchu je v podstatě doplňková. V důsledku toho, vlastní nežádoucí astigmatismus progresivních čoček, není významně ovlivněn umístěním progresivní optiky. Obrázek 7. Plocha pro průchod paprsků astigmatických optických čoček, které byly navrženy buď pomocí čelní plochy, dvojího povrchu nebo zadní strany progresivní čočky jsou opticky prakticky totožné Umístění progresivní optiky na zadní povrch může minimalizovat nežádoucí účinky zvětšení. Vada zobrazení, aberace, která způsobí, že objekty se jeví oříznuté, nebo skloněné přes okraj progresivních čoček, je způsobena změnou zvětšení vytvořenou rozdílným zakřivení na celé přední ploše. Zvětšení se mění v důsledku nechtěného cylindru vyrobeného těmito rozdíly v zakřivení. 22

23 Umístěním progresivní optiky na zadní plochu čočky eliminujeme podíl přední plochy na tyto změny zvětšení. Navíc, když je progresivní optika na zadní ploše a progresivní zobrazovací zóny jsou blíže k oku, může být dosaženo mírně širšího zorného pole. Nicméně, rozdíly v optickém výkonu jen díky umístění progresivní optiky jsou obecně malé. Při free-form povrchové úpravě je využíván, ve spojení se sofistikovaným designem progresivních čoček, optický software schopný navrhování progresivních čoček za chodu. Aby odpovídala optika každé progresivní čočky přesně vizuálním požadavkům jednotlivých nositelů, navrhují se čočky ještě před výrobou. Vzhledem k objektivním omezením tradičních progresivních čoček, nabízí tato aplikace free-form technologie nejvýznamnější vizuální prospěch. Polotovary tradičních progresivních čoček (blanky) jsou továrně lisované ve velkém množství. Tyto čočky jsou obvykle k dispozici ve 12 velikostech adice na oko a až v tuctu materiálů, což jsou stovky polotovarů čoček pro každé nabízené základní zakřivení. 38 Verze návrhu s krátkým koridorem zdvojnásobí celkový počet potřebných polotovarů čoček. V důsledku toho tradičně vyráběné progresivní čočky vyžadují masivní výrobu výrobků a prostory na skladování. Změny v základní konstrukci těchto čoček byly tudíž omezeny na jemné rozdíly v optické konstrukci na několik základních křivek, které musí fungovat dostatečně dobře přes relativně široké rozpětí předpisů. Proto jsou tradiční progresivní čočky určené pro pár předpisů průměrné síly, s použitím průměrně nastavitelných parametrů, jak pro standardní tak pro malé velikosti obruby. Bohužel, žádný jednotný progresivní design čočky neposkytuje optimální hodnoty pro optický výkon s každou možnou kombinací předpisu, velikostí obruby a zasazení do ní. Každý předpis vyžaduje unikátní optický design, aby plně odstranil aberace. Navíc, pokud délka koridoru designu čočky, neodpovídá ideální délce spojené s velikostí dané obruby, je vizuální nástroj ohrožen. I když někteří nositelé mohou být potěšeni optickým výkonem tradičních progresivních čoček, většina nositelů musí tolerovat snížené optické vlastnosti Free-Form design Nyní se mohou designy progresivních čoček plně přizpůsobit vizuálním požadavkům jednotlivých nositelů. V roce 1990, návrháři čoček v Německu, začali přizpůsobením progresivních čoček pomocí free-form technologie. Použili atorický design čočky na zadní progresivní stranu polotovaru. Dnes se jejich technologie zdokonalila tak, že software obvykle provádí složité výpočty neustále v centrálním počítači pomocí parametrů dodaných 23

24 očními optiky a optometristy. Konečný výpočet čočky je pak přenesen přímo do továrny do zařízení pro free-form povrchovou úpravu čočky. Každý design je dynamicky zpracováván v "reálném čase". Vytváří unikátní, nejčastěji progresivní čočky, plně přizpůsobené předpisu nositele. Mají vhodnou geometrii a odpovídají parametrům obruby. Ideální geometrie designu čočky je nejprve vypočítána, včetně nejlepší délky koridoru a odpovídající zóně přídavku na blízko. Počáteční optický výkon se pak porovnává s výkonem pro ideální nebo "cílovou" čočkou. Optika skutečného návrhu čoček je jemně laděna bod po bodu, za použití komplexních asférických algoritmů, až se konečná čočka, požadovanými optickými vlastnostmi, podobá cílové čočce co nejblíže. Obrázek 8. Při free-form výrobní technologii výkonný optický desénový přístroj přizpůsobuje optiku každé progresivní čočky bod po bodu Přizpůsobení pro předpis - optimalizace Když se nositel podívá přes okrajové oblasti brýlové čočky, aberace jako astigmatismus šikmých paprsků produkují nechtěné sférické a cylindrické chyby zobrazení, které snižují kvalitu vidění a zužují zorné pole (obrázek 9). Tradiční čočky jsou k dispozici pouze v omezeném počtu základních zakřivení. Poskytují optimální optický výkon pouze pro sférický účinek nacházející se v blízkosti centra předepsaného rozsahu základní křivky. Ostatní předpisy budou trpět zbytkovou aberací, zvláště když předpis obsahuje cylindrický účinek, jelikož z konvenčních návrhů čoček nemůžeme odstranit chyby produkované sférickým a současně cylindrickým účinkem. 24

25 Obrázek 9. Pro mnoho předpisů může být zorné pole významně zmenšeno a zkresleno nekorigovanou čočkovou aberací Optické účinky progresivních čoček zhoršuje aberace. Astigmatismus šikmých paprsků se opticky ovlivňuje s povrchovým astigmatismem progresivních čoček, což zapříčiňuje zúžení zorného pole. Aberace může také způsobit zkreslené zobrazení progresivní zóny v jejich ideální poloze. V některých regionech nežádoucí astigmatismus vidění více rozostří, zatímco v jiných částech je skutečně ostré vidění. Toto narušení centrální části zorného pole narušuje binokulární vidění přes čočky. S dostatečně pokročilým softwarem a free-form aplikačním systémem, je možné přizpůsobit progresivní design čoček vycházející z unikátních předpisů a požadavků každého uživatele (obrázek 10). Od jemného doladění optické konstrukce progresivní čočky k přesnému předpisu pomocí sofistikovaného optického optimalizačního procesu, jsou zbytkové aberace prakticky odstraněny. Nositele tedy může těšit nejširší možné zorné pole s čistým viděním, což je možné, bez ohledu na předpis. Dále je zachována binokulární prospěšnost čoček s více symetrickým zorným polem. Obrázek 10. Tato free-form progresivní čočka je precizně přizpůsobená pro předpis nositele, který zajišťuje symetrické pole ostrého vidění. 25

26 Přizpůsobení pro pozici nošení - Individualizace Pro dodržení ideální pozice nošení čočky vzhledem k aktuálnímu uživateli se měří tyto parametry: úhel inklinace (pantoscopic tilt PT), vertex vzdálenost (cornea vertex distance - CVD), vzdálenost zornic (pupil distance PD) a úhel prohnutí brýlového středu (face form angle - FFA) (Obrázek 11). Obrázek 11. Potřebné parametry k přizpůsobení Brýlové předpisy jsou obvykle stanoveny pomocí foropteru, nebo vysklíčkováním do zkušební obruby, která je umístěna kolmo k ose vidění nositele. Po nasazení zhotovených brýlí, však brýlová obruba často nechá brýlové čočky nakloněné. Náklon čoček, jiný než kolmý k ose vidění, zavádí astigmatismus šikmých paprsků, což vede ke zvýšení v oblasti sférického výkonu a nechtěnému astigmatismu. Tyto nežádoucí změny mohou snížit optický výkon progresivní čočky, a to zejména prostřednictvím centrální části zorného pole (obrázek 12). Obrázek 12. Vidění může být značně zhoršeno pozicí centrální zóny vidění při zabroušení čoček. S dostatečně pokročilým softwarem, je možné přizpůsobit progresivní design čoček založený na jedinečném využití parametrů každého uživatele (obrázek 13). Pokud je úhel inklinace, úhel prohnutí brýlového středu a vertex vzdálenost od uživatele dodány, může být 26

27 vhodná čočka modelována pro pozici nošení. Použitím chodu paprsků s cílem uplatnit potřebné optické korekce po povrchu čočky v průběhu optického optimalizačního procesu. Nositel proto může vychutnat nejlepší optický výkon, což je možné bez ohledu na jejich individuální požadavky pro usazení do obruby. Tradiční progresivní čočky jsou často navrženy tak, aby vykazovaly stanovený optický výkon jen při měření pomocí fokometru (obrázek 14). Free-form technologií přizpůsobené progresivní čočky pro pozici nošení jsou navrženy tak, aby poskytly nositeli předepsaný optický výkon v aktuální pozici nošení. V důsledku toho jsou malé změny v původním předpisu, jež jsou vyžadovány na dálku a na blízko, ověřovací body čoček. Tyto úpravy sféry, cylindru, osy a síly adice jsou dodávaný jako náhrada předpisu, který představuje správnou sílu čoček pro ověření při použití standardního fokometru. Obrázek 13. Tyto progresivní čočky jsou přizpůsobeny parametrům nositele za účelem dosažení ostrého vidění v centrální zóně vidění. Obrázek 14. Tradiční progresivní čočky vykazují předepsanou sílu při měření fokometrem, kdežto free-form progresivní čočky mají tento účinek při pozici nošení Přizpůsobení pro velikost obruby Optický výkon progresivní čočky je výrazně ovlivněn délkou koridoru. Je-li koridor příliš dlouhý pro danou velikost obruby, použití na čtení je výrazně omezeno, protože zóna na 27

28 blízko je v podstatě odříznuta. Je-li koridor příliš krátký, design optiky čočky je v podstatě komprimovaný. Vzhledem k matematickému omezení progresivních ploch, když se délka koridoru snižuje, tak se zároveň zvyšuje nechtěný astigmatismus přes progresivní design čoček, což vede k zúžení centrálního zorného pole, snížení střední užitné plochy a zvýšení periferního astigmatismu. Délka koridoru progresivních čoček by neměla být kratší, než je nezbytné, v rámci pohodlného vidění. S dostatečně pokročilým softwarem, je možné přizpůsobit odpovídající délku koridoru návrhu čočky, pro usazení do požadované výšky ke zvolenému typu obruby nositele (obrázek 15). To maximalizuje užitečnost centrální zóny vidění, bez zbytečného narušení optického výkonu v jiných částech čočky. Nositelé se tedy mohou těšit z největší možné velikosti zóny pro čtení, bez ohledu na velikost obruby. Obrázek 15. Tyto čočky se liší v délce koridoru od mm, aby odpovídal design čočky přesně podle velikosti obruby a montážní výšce Další formy přizpůsobení Jsou také možné jiné formy optického přizpůsobení pro uživatele. Každý další stupeň přizpůsobení slouží ke snižování rozdílů mezi individuální potřebou vidění každého nositele a optickou konstrukcí čočky. Ideální progresivní design čoček pro daného uživatele je závislý na vizuálních požadavcích specifických pro jeho životní styl. Podle hodnocení potřeby, například pomocí dotazníku, může být rovnováha návrhu čoček, mezi zónou vidění na blízko a dálku, individuálně přizpůsobena. Nositelé progresivních čoček zabývající se častěji úkoly spojenými s viděním do dálky mohou dávat přednost progresivnímu designu čoček přizpůsobenému s větší zónou na dálku, proti tomu nositelé s většími nároky na vidění do blízka mohou preferovat design čoček s větší zónou pro blízko. 28

29 Bylo také prokázáno, že jedinci se liší ve svých obvyklých pohybech hlavy. Celková změna pohledu nositele je díky kombinaci pohybů hlavy a pohybů očí. Jednotlivci, kteří mají tendenci vykazovat větší relativní pohyb hlavy, jsou často označování jako " hybatelé hlavou ", zatímco jedinci, kteří vykazují více pohybů očí, jsou označováni jako "hybatelé očí" (obrázek 16). Vzhledem k omezené šířce zóny vidění progresivní čočky, může být omezen postranní pohyb očí. "Hybatelé očí" mohou mít prospěch z návrhu přizpůsobených čoček s širší zónou vidění. "Hybatelé hlavou" na druhé straně mohou mít prospěch z návrhu přizpůsobených čočky s jemnějšími přechody optického výkonu a astigmatismu s cílem minimalizovat plavání obrazu a podobné efekty zvětšení, které mohou narušit vidění během kompenzačního pohybu hlavy. 38 Obrázek 16. Zařízení využívající se k určení, zda daný jedinec pohybuje hlavou nebo očima Software Klíčem k úspěchu je software, který vypočítá zakřivení pro individuální design čočky a řídí strojní zařízení (generátor) na výrobu čoček. Proces začíná teoretickou konstrukcí modelu čočky. Vypočítávají se optimální zakřivení pro všechny možné předepsané hodnoty, povrch čočky je matematicky popsán souborem tisíce bodů. Vzhledem k tomu, že různé materiály čoček mají různý index lomu, musí se optimální křivky vypočítat pro každý materiál zvlášť. Tato informace se nakonec použije při řízení výrobního generátoru a leštění čoček. Některé návrhy umísťují progresivní design i výkonné parametry na zadní stranu. Jiné návrhy k tomu využívají obě plochy. Některé vyžadují měření vzdálenosti rohovky k zadní ploše čočky, jiné vyžadují analýzu a měření měnících se podmínek uživatele při čtení. Výsledné individuální čočky poskytují novou úroveň ostrosti a pohodlí vidění. 29

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální jako oči vašich zákazníků Viditelně vyšší přesnost vůdce v oblasti technologií: Zavedením individuálně přizpůsobitelných progresivních

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Zdeněk Rail 1, Bohdan Šrajer 2, Vít Lédl 1, Daniel Jareš 1, Pavel Oupický 1, Radek Melich 1, Zbyněk Melich 1 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., oddělení

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Návrh optické soustavy - Obecný postup Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. c.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Přednášky - Metody Návrhu Zobrazovacích Soustav SLO/MNZS Návrh optické soustavy - Obecný postup Miroslav Palatka Tento projekt

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Číselník úhrad VZP (verze 830, platnost od 1.1.2012, řazeno dle názvu položky)

Číselník úhrad VZP (verze 830, platnost od 1.1.2012, řazeno dle názvu položky) Číselník úhrad VZP (verze 830, platnost od 1.1.2012, řazeno dle názvu položky) kód položka úhrada rev četnost mj platí od do typ vyr země 90121 A-APLIKACE SKLENĚNÉ OČNÍ PROTÉZY SÉRIOVÉ VÝROBY VČETNĚ VYŠETŘENÍ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

Progresivní čočky - měření a hodnocení

Progresivní čočky - měření a hodnocení Progresivní čočky - měření a hodnocení Jim Sheedy, O.D., Ph.D.*, Raymond F. Hardy, B.S., and John R. Hayes, Ph.D. The Ohio State University, College of Optometry, Columbus, Ohio, Optometry 2006; 77:23-39

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

již 10 let jsme tu pro Vás

již 10 let jsme tu pro Vás již 10 let jsme tu pro Vás 2000 - první zákazníci, prodejna, dílna, kancelář, vše pohromodě a staraly jsme se o Vás dvě 2001 - přibyla nám kolegyně a dílnu jsme přestěhovali do patra 2002 - již jsme ve

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla Kovaná hliníková kola Alcoa Fakta a čísla VÍTE, ŽE? Kola Alcoa jsou nejpevnější Každé z těchto kol vzniká z jednoho kusu nerezavějící hliníkové slitiny o vysoké pevnosti. Pomocí lisu o síle 8000 tun je

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Nový typ vláknového laseru HXP 30

Nový typ vláknového laseru HXP 30 Nový typ vláknového laseru HXP 30 Složení laserového systému Tento typ laserového popisovacího a gravírovacího systému HXP 30 se skládá ze tří částí: - Zdrojové jednotky, obsahující: o řídící jednotku

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009 Michelin XHA2 Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností Tiskový balíček Leden 2009 Kontakt pro média: + 33 1 45 66 22 22 Obsah Souhrnná tisková zpráva Michelin

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY EUROLIGHT Pracovní desky jsou sendvičové elementy skládající se z EUROLIGHT lehčených konstrukčních desek, které jsou na ploše a/nebo v oblasti profilu bezešvě potaženy

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY 2009, Design: Bob Jezerský (bjez@graphicgarden.cz), Foto: Ivan Šamaj (arfa@volny.cz) NEW 2009 NEW 2009 PL PRAHA OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK ČESKÝ TĚŠÍN STARÉ MĚSTO SK Česká republika

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Informace o výrobku. www.polycasa.com

Informace o výrobku. www.polycasa.com Informace o výrobku www.polycasa.com CAST VISION POLYCASA CAST VISION JSOU DESKY URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO PROJEKCI PŘI AUDIOVIZUÁLNÍCH PREZENTACÍCH. Ve světě rychle se měnících obrazů a informací je pro vaše

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

Rychlejší. Spolehlivější. Ziskovější. Standardní pracovní procesy s brusivem Premium GRANAT.

Rychlejší. Spolehlivější. Ziskovější. Standardní pracovní procesy s brusivem Premium GRANAT. Rychlejší. Spolehlivější. Ziskovější. Standardní pracovní procesy s brusivem Premium GRANAT. Vaši zákazníci očekávají perfektní výsledky a to včas. K tomu potřebujete výborné vybavení, od nářadí až po

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

CNC-Obráběcí centrum 2010

CNC-Obráběcí centrum 2010 CNC-Obráběcí centrum 2010 Venture 08 2 4 5 1 3 wood loves Venture /// German Technology 2 rychlovýměnné systémy nástrojů ve standardu Laserové polohování Elektronické snímání všech dorazových válců 1 2

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Excentrická bruska EVA 150 E

Excentrická bruska EVA 150 E Excentrická bruska EVA 150 E EVA 150 E: Síla a bezpečnost. Made in Germany Nízké vibrace vysoký úběr EVA 150 E je určena především pro dlouhodobé použití. Absorbér vibrací odděluje držadlo, tak aby se

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje

Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje H-1000-0087-02-A Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje Optické měřicí stroje Equator Upínací přípravky na míru Upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více