TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM"

Transkript

1 TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 15B A) Zpráva o životě sboru v Chrástu u Plzně (podporované místo do ) I. Život sboru Úvod - Formulář stručně zobrazuje vývoj života sboru s podporovaným či misijním místem. - Formulář vyplňuje kazatel sboru společně se staršovstvem. - Odpovědi na jednotlivé otázky musí být co možná jednoznačné a stručné, avšak s uvedením relevantních podrobností, které popisují vývoj během sledovaného období. 1. Bohoslužby a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Bohoslužby se konají v sídle sboru každou neděli a o církevních svátcích, jednou měsíčně v administrovaném sboru v Kralovicích a příležitostně domácnostech nemocných členů sboru a v plzeňském středisku Diakonie ČCE. b) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Nově se během uplynulého roku nikde nezačalo. c) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Účast na bohoslužbách v sídle sboru v Chrástu v uplynulých letech výrazně narostla a pohybuje se nyní stabilně přes 20 účastníků, přestože řada starších lidí postupně pro nemoc ze shromáždění ubývá. Účastníky tvoří lidé všech věkových kategorií z Chrástu i širokého okolí. Na ostatních místech (Kralovice, Diakonie) je účast setrvalá. d) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, každým rokem se objeví noví lidé. Někteří jsou pokřtěni a stávají se členy sboru, jiní zůstávají členy jiných sborů a na životě sboru se přesto aktivně podílí, jiní dochází občas. e) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, především v oblasti hudebního doprovodu (písně, žalmy, ordinarium). Účastníci se bohoslužby aktivně účastní zejména společnými aklamacemi či přednášením čtení a modliteb. f) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Ano, staršovstvo stále promýšlí podoby nedělních bohoslužeb ať už se jedná o jejich liturgickou podobu, častost vysluhování večeře Páně či nejnověji aktivnějšího zapojení dětí (kromě rodinných nedělí se děti i při běžných nedělích účastní bohoslužby např. rozhovorem s farářem, přinášením eucharistických darů či vlastním programem během kázání). Pro příchozí je důležité společné hledání, skutečnost, že se mohou podílet na utváření bohoslužby i bohatší podoba liturgie. To je pro mnohé důvodem účasti na bohoslužbách v chrásteckém sboru, třebaže dojíždí i z širšího okolí. Hojně navštěvované jsou také sváteční bohoslužby mimo neděle (Předpůlnoční vánoční bohoslužba, Popeleční středa, velikonoční vigilie, roráty v adventu). g) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Vzhledem k věkovému složení a spektru sboru vyplývá, že většina kazuálií je vysluhována lidem mimo sbor: v uvedeném období to byly dvě svatby. 2. Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Během uplynulého období se ve sboru konaly čtyři křty dospělých. b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Z drtivé většiny ano. Platí to i o nově pokřtěných. 1

2 c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Formálně ne, zatím neformálně začala chodit jedna rodina. d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? V případě dětí se zatím vždy jednalo o aktivní členy sboru proto se katecheze omezila na jedno či dvě setkání v rodině. U dospělých probíhá katechumenát po dobu zhruba jednoho roku s týdenní periodicitou setkání. Farář při něm formou výkladu i rozhovoru uvádí katechumeny do Písma, Apostolika a života církve. Součástí katechumenátu je veřejný vstup do katechumenátu na začátku adventu a skrutinia (modlitby za katechumeny s předáním Písma, vyznání víry a modlitby Páně) při bohoslužbách v postu. Křty dospělých se pak zpravidla konají během velikonoční vigilie. e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Ano, náboženství je vyučováno na Základní škole Chrást. V tomto ročníku se ho účastní 7 dětí (pouze dvě z nich je členem sboru). f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Biblické hodiny, setkání střední generace, příprava pro děti k účasti na večeři Páně, biblické chvilky ve středisku Diakonie ČCE atd. 3. Pastorace a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Přibližně 12 zpravidla opakovaně navštívených. b) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Zejména farář, který navštěvuje zejména starší členy sboru především ty, kdo se nemohou účastnit bohoslužebného života. Příležitostí bývá doručení sborového listu nebo gratulace k narozeninám. Návštěvy probíhají také u mladých rodin nebo střední generace. c) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, občas někdo přijde v nějaké náročné životní situaci na faru. Ale zpravidla se farář snaží reagovat na náročné situace spoluobčanů sám (neštěstí, úmrtí partnera, sociální nouze). Do této kategorie spadá také působení faráře v rámci Týmu posttraumatické intervenční péče Policie ČR pro policisty a občany, zasažené neštěstím, v Plzeňském kraji. d) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Ano, především úzce spolupracujeme Diakonií ČCE středisko Západní Čechy (každotýdenní biblické chvilky v denním stacionáři pro mládež a dospělé s mentálním handicapem, adventní bohoslužby střediska a žehnání nových prostor a programů, poskytování pastoračního poradenství v centru SOS Archa, spolupořádání Hovorů v Arše o náročných životních situacích s důrazem na spirituální rozměr, úvodníky v diakonickém zpravodaji, účast na setkáních s pracovníky). Na faře rovněž probíhá program podpory samostatného bydlení pro lidi s mentálním handicapem. Dále již zmíněná spolupráce s místním Domem s pečovatelskou službou bohoslužby a vánoční, velikonoční a dušičková setkání. 4. Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Přímo v Chrástu nepůsobí jiná církev. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, především se sousední římskokatolickou farností v Dýšině společné bohoslužby 2x ročně, společné biblické hodiny 2x ročně, spolupráce při Tříkrálové sbírce, společný divadelní ochotnický soubor apod. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Samozřejmostí jsou sbírky, případně nárazová pomoc. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ano, viz bod 3d. Kromě toho například prodej výrobků klientů Diakonie na sborových akcích nebo členství dvou členů sboru v dozorčí radě Diakonie Západ. 2

3 e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Ano, součástí života sboru jsou četné kulturní aktivity Čaje o páté s literárním, hudebním nebo cestopisným programem, projekce filmů, divadlo, výstava betlémů, přednášky, rukodělné aktivity, zahradní slavnosti. V loňském roce jsme začali se slavností Díkůvzdání za úrodu, v níž chceme pokračovat. Velký úspěch měl i živý Betlém na Štědrý den. Spolupracujeme a řadu akcí spolupořádáme ve spolupráci s obecní knihovnou, základní uměleckou školou nebo obcí. Všechny akce se v současné době intenzivně rozvíjí vzhledem k novým prostorům sboru v rámci projektu Živá fara. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Dobré, důležité jsou přátelské kontakty se starostou a některými zastupiteli, kteří se aktivně účastní některých sborových akcí. Obec podporuje aktivity sboru například zapůjčením mobiliáře pro zahradní akce, letos také poskytla sboru poprvé příspěvek ze svého rozpočtu. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Vývěska, sborové listy, webové stránky (http://chrast.evangnet.cz), Facebook, obecní zpravodaj, sdělovací prostředky apod. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Náš sbor chápe svou situaci především jako misijní. Možnost sloužit v obci, kde není jiná možnost setkat se s církví a evangeliem, vnímáme i díky podpoře církve jako dar velkou příležitost i velký závazek. Zásadním krokem pro vytvoření lepších podmínek pro život sboru i jeho službu pro nás v současné době představuje projekt Živá fara, spojený se zdárně dokončenou rekonstrukcí sborového domu a vybudováním víceúčelového centra setkávání na faře. Formou nabídky rozmanitých kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve spolupráci s občany Chrástu a okolí očekáváme další otevření se sboru a jeho růst, který bude mít i finanční efekt. V Chrástu dne Zprávu předkládá: Karel Šimr (farář), Magdalena Vroblová (kurátorka) a Marta Esterlová (účetní) 3

4 II. Hospodaření FS ČCE v Chrástu u Plzně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2008 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , Spotřeba energie 502, , , , , , Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, , , , , Náklady celkem ÚT , , , , ,

5 21 Sborové sbírky , Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy ,90 44, ,28 387, , Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,53 B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT , , , , , , , ,53 B.3. - pohledávky ÚT z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 D. Aktiva celkem = A+B+C , , , , , , , ,53 Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS , , , , , , , ,53 E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT E.1. - Krátkodobé závazky ÚT z toho závazky vůči ČCE 321,325, E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a 95 F.1. - z toho závazky vůči ČCE 959 G. Časové rozlišení pasivní 383,384, Pasiva celkem = D+E+F+G , , , , , , , ,53 5

6 Vzhledem ke skutečnosti, že se do ekonomické tabulky nevejdou údaje za loňský rok, přikládáme jako přílohu výkaz hospodaření za rok Ukazatel 2014 rozpočet 2014 skutečnost 2015 rozpočet Spotřební a kancel. materiál, zboží , , ,00 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 Běžná údržba , , ,00 Cestovné 0,00 0,00 0,00 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt , , ,00 Telekomunikace 0,00 0,00 0,00 Placené nájemné 0,00 0,00 0,00 Spotřeba ostatních služeb 5 000, , ,00 Mzdové náklady vč. pojištění 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky 1 000, , ,00 Poskytnuté dary 1 000,00 300, ,00 Odvod repartic seniorátních 2 200, , ,00 Odvod repartic celocírkevních 4 200, , ,00 Odvod do PF , , ,00 Odvod do PF administrátora 0,00 0,00 0,00 Odvod za pastoračního pracovníka 0,00 0,00 0,00 Odpisy, prodaný majetek , , ,00 Ostatní náklady 4 524, , ,00 Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , , ,00 Sborové sbírky , , ,00 Dary tuzemské , , ,00 Dary zahraniční 0, ,00 0,00 Salár , , ,00 Příjmy z hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 Ostatní sbor. příjmy 50,00 530,00 0,00 Tržby z prodeje majetku 0,00 0 0,00 Přijaté příspěvky 0,00 0 0,00 Provozní dotace 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,00 Dále vzhledem k tomu, že do horní tabulky už se nevejde sloupec s aktivy a pasivy k , přikládáme níže ve výpisu ze sborového účetnictví za rok 2013: AKTIVA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM A.II. Dlouhodobý finanční majetek 0 A.III. Oprávky B.I. Zásoby 0 B.II. Pohledávky celkem B.III. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení) 0 6

7 PASIVA Běžné účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní zdroje celkem A.I. Vlastní jmění A.II. Fondy A.III. Oceňovací rozdíly 0 A.IV. Účet výsledku hospodaření 0 A.V. VH ve schv.řízení A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta B. Cizí zdroje 0 I. Rezervy 0 B.II. Dlouhodobé závazky 0 B.III. Krátkodobé závazky 0 C. Jiná pasiva (časové rozlišení) Vyjádření Západočeského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Chrástu Seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE souhlasí se zprávou o podporovaném místě FS ČCE v Chrástu. Seniorátní výbor vyjadřuje spokojenost s tím, že sbor již žije z vlastních prostředků bez čerpání podpory z celocírkevních zdrojů. V Plzni, Miroslav Hamari, senior 7

8 B) Zpráva o životě sboru v Sedlci Prčici 1. Bohoslužby h) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Jen v místě sboru neděle a svátky. i) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Ne. j) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Rok 2010: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 26. Rok 2011: prům. účast 21, rodinné bohoslužby 29. Rok 2012: prům. účast 22, rodinné bohoslužby 29. Rok 2013: prům účast 22, rodinné bohoslužby 30. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Zavedli jsme nedělní školu pro děti. Rok 2014: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 31. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Probíhají 2 nedělní školy pro větší i pro menší děti. k) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano. Mladá žena žadatelka o křest, příprava na křest. Jedna mladá dívka nepravidelně (má zájem o křest). Rodina sousedů (nepravidelně). Známí kazatelky a členů sboru. Místní přátelé. Občas děti z Dětského domova (= školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). l) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Připravujeme společně první čtení, které pak čtou presbyteři. Při rodinných bohoslužbách se přípravy účastní s kazatelkou děti, pak mají čtení, přímluvnou modlitbu, vyřizují poslání, zajišťují hudební doprovod. m) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Rodinné bohoslužby s dětmi přijdou i dospělí, kteří se většinou ostatního pravidelného sborového života neúčastní. Sváteční bohoslužby (Velikonoce, Vánoce) přijdou členové, kteří se běžně bohoslužeb neúčastní, někdy i nečlenové. n) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? V roce 2014 se konaly 2 církevní pohřby: členky sboru a nečlena sboru. 2. Katecheze g) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Rok 2010: křest dospělého. Rok 2011: 2 křty nemluvňat, 1 křest a konfirmace. Rok 2013: 2 křty (konfirmace). Rok 2014: probíhá příprava na křest dospělého. h) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. i) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Rok 2010: 2 dospělí (křtem a přestupem). Rok 2012: 1 dospělá (přestupem). Rok 2013: 1 dospělý (přestupem). Rok 2014: 1 dospělá (z důvodu přestěhování). j) Jakou podobu má předkřestní katecheze? Dospělí: rozhovory, účast na biblických hodinách, bohoslužbách Děti: konfirmační příprava, účast na bohoslužbách (hlavně rodinných) k) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? 8

9 Kazatelka navštěvuje každý týden Dětský domov se školou (školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). Forma vyprávění biblických příběhů, pak následuje rozhovor s dětmi. Občas přijdou některé dětí do sboru na bohoslužby. l) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Na biblické hodiny pro děti a na biblické hodiny pro konfirmandy chodí i děti, jejichž rodiče nejsou členy sboru (kamarádi dětí ze sboru). 3. Pastorace e) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Rok 2010: pastor. návštěvy členů sboru: 43 pastorační návštěvy v LDN: 160 návštěv Dětský domov: 9 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2011: pastor. návštěvy členů sboru: 39 LDN, Dům pro seniory: 240 návštěv Dětský domov: 10 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2012: pastor. návštěvy členů sboru: 41 LDN, Dům pro seniory: 230 návštěv Dětský domov: 12 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2013: pastor. návštěvy členů sboru: 53 LDN, Dům pro seniory: 200 návštěv Dětský domov: 20 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2014: pastor. návštěvy členů sboru: 70 LDN, Dům pro seniory: 160 návštěv Dětský domov: 14 pastor. rozhovorů s dětmi (jednotlivě). f) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Návštěvy koná většinou kazatelka, ale i členové sboru (v nemocnici, při nemoci, osobních, rodinných problémech,...) Kazatelka členům, kteří se neúčastní pravidelného sborového života, nosí sborové dopisy, informuje o činnosti sboru, zve na akce konající se ve sboru. g) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano. h) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Kazatelka působí v místní LDN a v Domově pro seniory: duchovní, pastorační služba, rozhovory, čtení Bible, Kazatelka působí v Dětském domově se školou: viz bod 2. e) Sbor spolupracuje s Diakonií ČCE ve Vlašimi děti klientek s námi jezdí na tábory, víkendové pobyty. Člen sboru se svou šermířskou skupinou ( Páni ze Zvěřince ) pořádá pro děti klientek zdarma vystoupení. Jedna rodina (členové sboru) podporuje Diakonii Vlašim i hmotně (dodává brambory). 4. Působení sboru v místě h) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Katolická církev (většina obyvatel města jsou katolíci). i) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Rozhovory s novým místním katol. farářem plánování možnosti ekumenické spolupráce. Plánování dalších ekumenických bohoslužeb a možností spolupráce s CČSH a s církví katolickou ve Voticích. j) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Nevíme o nikom potřebném. k) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. V místě není zařízení Diakonie. Ale sbor spolupracuje s Diakonií ve Vlašimi viz bod 3d. 9

10 l) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Spolupracujeme s místním komunitním centrem (přednášky). Články, pozvánky, fotografie ze sborových akcí vychází v místním časopise a jsou na webových stránkách města. V naší kapli se konají koncerty dětí místní ZUŠ pro veřejnost. Na Vánoce hrají děti v kapli vánoční hru (i pro veřejnost), pořádáme setkání s hostem (přednášky), čtení Máchova Máje (v přírodě). Těchto akcí se účastní i lidé mimo sbor. Nabízíme prostor kaple městu k přednáškám, koncertům, m) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Kazatelka spolupracuje se starostkou města (při některých kulturních akcích promluva při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Sedlci a v Prčici, promluvy u památníku občanů ze Sedlce-Prčice popravených na konci 2. svět. války, ). Město nám finančně vypomohlo při dostavbě bytu pro kazatele. Dostali jsme od města finanční dar na opravu dřevěné podlahy v kapli ( Kč). Jedna členka sboru působí v místní organizaci pro obnovu a rozvoj venkova (MAS Krajina srdce). Nyní nám město přislíbilo finanční dar na opravu harmonia ( Kč). n) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Veřejnost: spolupracujeme s místním informačním centrem. Informace o akcích ve sboru jsou na webových stránkách města, vycházejí v místním časopise, jsou vyhlašovány v místním rozhlase, vylepujeme pozvánky (plakáty) na akce, zveme osobně. Členy: sborový časopis, sborové dopisy, sborový program, ohlášky. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor nemá mnoho členů, ale je zde jádro sboru přibližně 15 členů různého věku, kteří se účastní pravidelně a aktivně veškerého sborového života. Sbor si váží toho, že má vlastního kazatele. Členové sboru mají zájem jeden o druhého, pomáhají si navzájem jak slovem, tak skutkem. Členové sboru spolu rádi tráví volný čas po bohoslužbách posedíme při kávě, čaji, občerstvení, společně navštěvujeme koncerty, kulturní akce, společně slavíme narozeniny, dáváme si maličkosti. Každý týden (kromě zimního období) se koná setkání žen posezení, povídání s občerstvením. Jednou za rok máme společnou sborovou dovolenou. Opravujeme svépomocí (i finanční) sborové prostory. V roce 2013 jsme svépomocí vyměnili starou dřevěnou podlahu v kapli (dostali jsme finanční dar od města Kč a dar od JJ na materiál). V posledních letech stoupla finanční obětavost členů sboru. V Sedlci-Prčici dne Zprávu předkládá: Pavla Jandečková, jáhenka, a za staršovstvo kurátor Petr Dubský Administrátor sboru: f. Tomáš Trusina 10

11 II. Hospodaření FS ČCE v Sedlci-Prčici Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2010 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , , , , , ,00 2 Spotřeba energie 502, , , , , , , ,00 3 Prodané zboží , , ,00 801,00 929,00 776, ,00 4 Běžná údržba ,00 5 Cestovné , , , , , , ,00 6 Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění Telekomunikace , , , , , ,00 8 Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary ,00 13 Odvod repartic seniorátních , , , , , , ,00 14 Odvod repartic celocírkevních , , , , , , ,00 15 Odvod do PF , ,00 700, , ,00 16 Odvod do PF administrátora , ,00 17 Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, ,00 986, , , , , ,00 20 Náklady celkem ÚT , , , , , , ,00 11

12 21 Sborové sbírky , , , , , , ,00 22 Dary tuzemské , , , , , , ,00 23 Dary zahraniční Salár , , , , , , ,00 25 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 880,00 929,00 776, ,00 26 Ostatní sborové příjmy , ,2 130,00 4,67 0,95 3,48 3,15 27 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , , ,15 30 Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , ,15 k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek , , , , , , , ,0 B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,0 B.1. - zásoby B.2. - krátkodobý finanční majetek , , , , , , , ,0 B.3. - pohledávky 4 700, , , , , , , ,0 z toho pohledávky vůči ČCE C. Časové rozlišení aktivní Aktiva celkem , , , , , , , ,0 D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) , , , , , , , ,0 E. Krátkodobé závazky a výpomoci 96,0 E.1. - Krátkodobé závazky 96,0 - z toho závazky vůči ČCE E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci F. Dlouhodobé závazky F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní Pasiva celkem , , , , , , , ,0 12

13 C) Zpráva o životě sboru v Berouně I. Život sboru a) Bohoslužby 1. Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Každou neděli od v sídle sboru. 2. Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Jiné než nedělní bohoslužby v ekumenickém formátu - 1. ledna, Týden modliteb za jednotu křesťanů, Velký pátek zájemci přicházejí, modlitba na Noc kostelů. Zatím se 3x konalo shromáždění v Domově důchodců TGM. 3. Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Počet účastníků je závislý na ročním období na podzim se účastnilo kolem 20 návštěvníků, v lednu a únoru kolem deseti. 4. Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, v září přijato 5 členů s různým stupněm členství (plnoprávný člen, dvojí členství, členysympatizant), v prosinci pokřtěn dospělý muž. 5. Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, členové sboru zajišťují hudební doprovod, občas čtou Písmo. 6. Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? První neděli v měsíci rodinné bohoslužby (kázání a písně pro děti), druhou jsou ideálem, kterého se vždy nedosáhne, bohoslužby s nedělní školou. 7. Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Svateb bylo několik všichni nečlenové, svatební přípravy na další léto probíhají průběžně (cca zatím 5 svateb), pohřeb vykonán jeden v Praze (dr. Michal Flegl). b) Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Farář vykonal 3 křty dospělých, z toho jen jeden ovšem přímo v kostele (zbylé dva v řece Sázavě, budoucích členů jiných sborů). b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? 1 členka přestoupila z pražského sboru, 2 členové vstoupili v rámci tzv. dvojího členství (s Evangelickou církví metodistickou), 2 členové vstoupili jako sympatizanti sboru (jsou baptisté, což je církev, která neuznává dvojí členství). d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? 5 setkání (v současnosti chystá farář opět několik křtů dospělého a skupinky dětí, které budou ovšem pokřtěny v kostele sv. Martina ve zdi). e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Besedy (např. na gymnáziu "jsi spokojen se svými sousedy"), některé školní třídy před Vánoci navštívily kostel s vánočními krabicemi od bot apod. f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Výuka náboženství dětí 1x týdně, křesťanský přírodovědecký kroužek občas. c) Pastorace - Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. 30? Některé návštěvy v okolí byly opakované, několik výjezdů za vzdálenějšími. - Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? 13

14 Farář seznámení se členy sboru a jejich životem, návštěvy křesťanské skupinky svobodného sboru, který má v kostele odpoledne bohoslužby, návštěvy vzdálených členů kurátorka. - Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, poměrně často. - Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Domov důchodců TGM sám požádal o spolupráci, 3 králové, přednášky, biblické hodiny, azylové domy předvánoční návštěvy, spolupráce s katolickou Charitou ve sboru sbíráme potraviny do tzv. potravinové banky a odevzdáváme nejčastěji charitě pro lidi bez přístřeší. d) Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. ŘKC, CB, CASD, CČsH a svobodná společenství všichni dělají, co mohou, v sekularizovaném městě. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, nejvíce s církvemi, s nimiž sdílíme společnou budovu svobodný křesťanský sbor, CČsH, ale i s ostatními - adventisty, CB a ŘKC společné bohoslužby při týdnu modliteb, velmi hezká spolupráce při Taizé v Praze, soubor přednášek o Janu Husovi, které se odehrají nejprve u adventistů a posléze u evangelíků, vzájemné předávání reklam. Obecně vztahy jsou dobré až přátelské. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Viz výše potravinová banka, různé další akce. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ne. e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? V září probíhá ve sboru festival Stánek míru, účastníme se Noci kostelů, Husova výročí na náměstí apod. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Farář se kontaktuje s místostarostou pro kulturu a památkovým úřadem. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Nástěnkou na náměstí, sborovými dopisy, y na širší adresář. e) Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor má velký kapitál v budově, která je přímo na hlavním berounském náměstí. Součástí služeb, které poskytujeme, je také to, že pronajímáme prostory institucím a jedincům, poskytujícím sociální služby, jichž je v místě nedostatek - bezplatné dluhové poradně (to je diakonie Církve bratrské), NNO Lomikámen, pracující s duševně nemocnými a dětské psycholožce. Prostory se snažíme dále upravovat. Značně limitujícím faktorem je ovšem přetíženost členů sboru i staršovstva civilními zaměstnáními, za nimiž dojíždí do Prahy, péčí o děti a příbuzné i věk. V Berouně dne Zprávu předkládá: Mikuláš Vymětal, farář, Hana Skleničková, kurátorka 14

15 II. Hospodaření FS ČCE v Berouně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2014 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží Spotřeba energie 502, Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, Náklady celkem ÚT

16 21 Sborové sbírky Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT Hospodářský výsledek = ř.29 ř k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT B.3. - pohledávky ÚT 3 z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 Aktiva celkem = A+B+C D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT 3 E.1. - Krátkodobé závazky ÚT 3 - z toho závazky vůči ČCE 321,325,379 E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní 383,384,389 Pasiva celkem = D+E+F+G

17 Vyjádření Pražského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Berouně a FS ČCE v Sedlci-Prčici Na své pravidelné schůzi dne jsme se seznámili se zprávami o životě sborů s podporovaným místem v Sedlci-Prčici a v Berouně. Za Sedlec-Prčici vypracovala zprávu ses. jáhenka Pavla Jandečková, za sbor v Berouně br. farář Mikuláš Vymětal. Ze zprávy o sboru v Sedlci-Prčici vyplývá, že sbor setrvale roste, přibývá dětí, sbor je otevřený směrem ven. Vztahy s obcí jsou nadstandardní. Zvyšuje se obětavost i aktivita členů sborů. Sbor, který byl téměř 40 let neobsazený, ožil. Sestra jáhenka se se sborem velmi dobře sžila a daří se vytvářet živé společenství, kam lidé přicházejí rádi. Zároveň je to společenství otevřené. Sestra farářka navštěvuje Domov důchodců a dochází i do Dětského domova. Prostory sboru jsou k disposici také akcím, které pořádá obec. Život sboru sledujeme a můžeme jako seniorátní výbor potvrdit, že zpráva dobře postihuje vše, co se ve sboru daří. Je to naše seniorátní radost. Zpráva Mikuláše Vymětala odráží jinou výchozí situaci v Berouně. Tam se jedná o místo výrazně misijní. Br. Mikuláš Vymětal otvírá sbor směrem ven. Jádro sboru je maličké, ale už se ukazují noví lidé. Třeba v malých začátcích se ukazuje, že sbor, který o sobě dává vědět, začíná přitahovat. Můžeme potvrdit, že br. farář klade velký důraz na osobní rozhovory a vedení nových lidí, kteří se objevují. Práci pojímá ekumenicky a do šíře. Jistě půjde do budoucna o posílení vlastního jádra sboru, ale důležité je, že o svědecké přítomnosti sboru se už ve městě ví. Br. farář pořádá besedy na gymnáziu, otevřel kostel při příležitosti akce "Krabice od bot" apod. Práce v takové misijní situaci vyžaduje veliké osobní nasazení, které je u br. Vymětala pozoruhodné. Zprávu považujeme za střízlivý a reálný popis situace pomalu se oživujícího sboru, který je zároveň "průchodný" a otevřený. Myslíme si, že je to velmi dobrý vklad pro budoucnost. U obou sborů jsme si uvědomili, jak důležitá je osobní přítomnost kazatele. Vážíme si práce obou, kazatelky i kazatele, i toho, že postupně kolem sebe vytvářejí síť spolupracovníků. K oběma zprávám se jako seniorátní výbor vyjadřujeme kladně. V Praze Za seniorátní výbor Pražského seniorátu Petr Firbas, 1. náměstek seniora Zdena Skuhrová, seniorátní kurátorka 17

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 18/7 (Komise B, D) 3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 2. zasedání 33. synodu svým usnesením č. 61 schválilo koncepci rekreačních středisek

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

v Praze 5 Radotíně. BŘEZEN 2015

v Praze 5 Radotíně. BŘEZEN 2015 Sborový dopis číslo 1 Českobratrského evangelického sboru U konce s dechem. v Praze 5 Radotíně. BŘEZEN 2015 Žijeme ve stále rychlejším světě. S přibývajícím zrychlením však ubývá trpělivosti. Čekání na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi Komunitní centrum Matky Terezy 2014 VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov patří do III. pražského vikariátu

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Obsah Výroční zprávy: VZNIK A HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM... 2 POSLÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 VÝZNAM KOMUNITY A PODMÍNKY

Více

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda domov pro seniory 5 Kruh přátel Bethesdy 8 Centrum Slunečnice 9 Chráněné bydlení

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Obsah 1. Základní údaje o Diakonii CB...4 2. Bethesda - domov pro seniory....4 3. Kruh přátel Bethesdy...7 4. Chráněné bydlení na Xaverově...8 5. Centrum Slunečnice... 10 6. Rekreace seniorů... 12 7. Pobočka

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PRAHA 4 CHODOV KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY PRAHA 4 HÁJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PRAHA 4 CHODOV KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY PRAHA 4 HÁJE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PRAHA 4 CHODOV KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY PRAHA 4 HÁJE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více