TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM"

Transkript

1 TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 15B A) Zpráva o životě sboru v Chrástu u Plzně (podporované místo do ) I. Život sboru Úvod - Formulář stručně zobrazuje vývoj života sboru s podporovaným či misijním místem. - Formulář vyplňuje kazatel sboru společně se staršovstvem. - Odpovědi na jednotlivé otázky musí být co možná jednoznačné a stručné, avšak s uvedením relevantních podrobností, které popisují vývoj během sledovaného období. 1. Bohoslužby a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Bohoslužby se konají v sídle sboru každou neděli a o církevních svátcích, jednou měsíčně v administrovaném sboru v Kralovicích a příležitostně domácnostech nemocných členů sboru a v plzeňském středisku Diakonie ČCE. b) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Nově se během uplynulého roku nikde nezačalo. c) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Účast na bohoslužbách v sídle sboru v Chrástu v uplynulých letech výrazně narostla a pohybuje se nyní stabilně přes 20 účastníků, přestože řada starších lidí postupně pro nemoc ze shromáždění ubývá. Účastníky tvoří lidé všech věkových kategorií z Chrástu i širokého okolí. Na ostatních místech (Kralovice, Diakonie) je účast setrvalá. d) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, každým rokem se objeví noví lidé. Někteří jsou pokřtěni a stávají se členy sboru, jiní zůstávají členy jiných sborů a na životě sboru se přesto aktivně podílí, jiní dochází občas. e) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, především v oblasti hudebního doprovodu (písně, žalmy, ordinarium). Účastníci se bohoslužby aktivně účastní zejména společnými aklamacemi či přednášením čtení a modliteb. f) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Ano, staršovstvo stále promýšlí podoby nedělních bohoslužeb ať už se jedná o jejich liturgickou podobu, častost vysluhování večeře Páně či nejnověji aktivnějšího zapojení dětí (kromě rodinných nedělí se děti i při běžných nedělích účastní bohoslužby např. rozhovorem s farářem, přinášením eucharistických darů či vlastním programem během kázání). Pro příchozí je důležité společné hledání, skutečnost, že se mohou podílet na utváření bohoslužby i bohatší podoba liturgie. To je pro mnohé důvodem účasti na bohoslužbách v chrásteckém sboru, třebaže dojíždí i z širšího okolí. Hojně navštěvované jsou také sváteční bohoslužby mimo neděle (Předpůlnoční vánoční bohoslužba, Popeleční středa, velikonoční vigilie, roráty v adventu). g) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Vzhledem k věkovému složení a spektru sboru vyplývá, že většina kazuálií je vysluhována lidem mimo sbor: v uvedeném období to byly dvě svatby. 2. Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Během uplynulého období se ve sboru konaly čtyři křty dospělých. b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Z drtivé většiny ano. Platí to i o nově pokřtěných. 1

2 c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Formálně ne, zatím neformálně začala chodit jedna rodina. d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? V případě dětí se zatím vždy jednalo o aktivní členy sboru proto se katecheze omezila na jedno či dvě setkání v rodině. U dospělých probíhá katechumenát po dobu zhruba jednoho roku s týdenní periodicitou setkání. Farář při něm formou výkladu i rozhovoru uvádí katechumeny do Písma, Apostolika a života církve. Součástí katechumenátu je veřejný vstup do katechumenátu na začátku adventu a skrutinia (modlitby za katechumeny s předáním Písma, vyznání víry a modlitby Páně) při bohoslužbách v postu. Křty dospělých se pak zpravidla konají během velikonoční vigilie. e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Ano, náboženství je vyučováno na Základní škole Chrást. V tomto ročníku se ho účastní 7 dětí (pouze dvě z nich je členem sboru). f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Biblické hodiny, setkání střední generace, příprava pro děti k účasti na večeři Páně, biblické chvilky ve středisku Diakonie ČCE atd. 3. Pastorace a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Přibližně 12 zpravidla opakovaně navštívených. b) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Zejména farář, který navštěvuje zejména starší členy sboru především ty, kdo se nemohou účastnit bohoslužebného života. Příležitostí bývá doručení sborového listu nebo gratulace k narozeninám. Návštěvy probíhají také u mladých rodin nebo střední generace. c) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, občas někdo přijde v nějaké náročné životní situaci na faru. Ale zpravidla se farář snaží reagovat na náročné situace spoluobčanů sám (neštěstí, úmrtí partnera, sociální nouze). Do této kategorie spadá také působení faráře v rámci Týmu posttraumatické intervenční péče Policie ČR pro policisty a občany, zasažené neštěstím, v Plzeňském kraji. d) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Ano, především úzce spolupracujeme Diakonií ČCE středisko Západní Čechy (každotýdenní biblické chvilky v denním stacionáři pro mládež a dospělé s mentálním handicapem, adventní bohoslužby střediska a žehnání nových prostor a programů, poskytování pastoračního poradenství v centru SOS Archa, spolupořádání Hovorů v Arše o náročných životních situacích s důrazem na spirituální rozměr, úvodníky v diakonickém zpravodaji, účast na setkáních s pracovníky). Na faře rovněž probíhá program podpory samostatného bydlení pro lidi s mentálním handicapem. Dále již zmíněná spolupráce s místním Domem s pečovatelskou službou bohoslužby a vánoční, velikonoční a dušičková setkání. 4. Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Přímo v Chrástu nepůsobí jiná církev. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, především se sousední římskokatolickou farností v Dýšině společné bohoslužby 2x ročně, společné biblické hodiny 2x ročně, spolupráce při Tříkrálové sbírce, společný divadelní ochotnický soubor apod. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Samozřejmostí jsou sbírky, případně nárazová pomoc. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ano, viz bod 3d. Kromě toho například prodej výrobků klientů Diakonie na sborových akcích nebo členství dvou členů sboru v dozorčí radě Diakonie Západ. 2

3 e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Ano, součástí života sboru jsou četné kulturní aktivity Čaje o páté s literárním, hudebním nebo cestopisným programem, projekce filmů, divadlo, výstava betlémů, přednášky, rukodělné aktivity, zahradní slavnosti. V loňském roce jsme začali se slavností Díkůvzdání za úrodu, v níž chceme pokračovat. Velký úspěch měl i živý Betlém na Štědrý den. Spolupracujeme a řadu akcí spolupořádáme ve spolupráci s obecní knihovnou, základní uměleckou školou nebo obcí. Všechny akce se v současné době intenzivně rozvíjí vzhledem k novým prostorům sboru v rámci projektu Živá fara. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Dobré, důležité jsou přátelské kontakty se starostou a některými zastupiteli, kteří se aktivně účastní některých sborových akcí. Obec podporuje aktivity sboru například zapůjčením mobiliáře pro zahradní akce, letos také poskytla sboru poprvé příspěvek ze svého rozpočtu. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Vývěska, sborové listy, webové stránky (http://chrast.evangnet.cz), Facebook, obecní zpravodaj, sdělovací prostředky apod. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Náš sbor chápe svou situaci především jako misijní. Možnost sloužit v obci, kde není jiná možnost setkat se s církví a evangeliem, vnímáme i díky podpoře církve jako dar velkou příležitost i velký závazek. Zásadním krokem pro vytvoření lepších podmínek pro život sboru i jeho službu pro nás v současné době představuje projekt Živá fara, spojený se zdárně dokončenou rekonstrukcí sborového domu a vybudováním víceúčelového centra setkávání na faře. Formou nabídky rozmanitých kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve spolupráci s občany Chrástu a okolí očekáváme další otevření se sboru a jeho růst, který bude mít i finanční efekt. V Chrástu dne Zprávu předkládá: Karel Šimr (farář), Magdalena Vroblová (kurátorka) a Marta Esterlová (účetní) 3

4 II. Hospodaření FS ČCE v Chrástu u Plzně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2008 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , Spotřeba energie 502, , , , , , Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, , , , , Náklady celkem ÚT , , , , ,

5 21 Sborové sbírky , Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy ,90 44, ,28 387, , Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,53 B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT , , , , , , , ,53 B.3. - pohledávky ÚT z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 D. Aktiva celkem = A+B+C , , , , , , , ,53 Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS , , , , , , , ,53 E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT E.1. - Krátkodobé závazky ÚT z toho závazky vůči ČCE 321,325, E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a 95 F.1. - z toho závazky vůči ČCE 959 G. Časové rozlišení pasivní 383,384, Pasiva celkem = D+E+F+G , , , , , , , ,53 5

6 Vzhledem ke skutečnosti, že se do ekonomické tabulky nevejdou údaje za loňský rok, přikládáme jako přílohu výkaz hospodaření za rok Ukazatel 2014 rozpočet 2014 skutečnost 2015 rozpočet Spotřební a kancel. materiál, zboží , , ,00 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 Běžná údržba , , ,00 Cestovné 0,00 0,00 0,00 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt , , ,00 Telekomunikace 0,00 0,00 0,00 Placené nájemné 0,00 0,00 0,00 Spotřeba ostatních služeb 5 000, , ,00 Mzdové náklady vč. pojištění 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky 1 000, , ,00 Poskytnuté dary 1 000,00 300, ,00 Odvod repartic seniorátních 2 200, , ,00 Odvod repartic celocírkevních 4 200, , ,00 Odvod do PF , , ,00 Odvod do PF administrátora 0,00 0,00 0,00 Odvod za pastoračního pracovníka 0,00 0,00 0,00 Odpisy, prodaný majetek , , ,00 Ostatní náklady 4 524, , ,00 Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , , ,00 Sborové sbírky , , ,00 Dary tuzemské , , ,00 Dary zahraniční 0, ,00 0,00 Salár , , ,00 Příjmy z hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 Ostatní sbor. příjmy 50,00 530,00 0,00 Tržby z prodeje majetku 0,00 0 0,00 Přijaté příspěvky 0,00 0 0,00 Provozní dotace 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,00 Dále vzhledem k tomu, že do horní tabulky už se nevejde sloupec s aktivy a pasivy k , přikládáme níže ve výpisu ze sborového účetnictví za rok 2013: AKTIVA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM A.II. Dlouhodobý finanční majetek 0 A.III. Oprávky B.I. Zásoby 0 B.II. Pohledávky celkem B.III. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení) 0 6

7 PASIVA Běžné účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní zdroje celkem A.I. Vlastní jmění A.II. Fondy A.III. Oceňovací rozdíly 0 A.IV. Účet výsledku hospodaření 0 A.V. VH ve schv.řízení A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta B. Cizí zdroje 0 I. Rezervy 0 B.II. Dlouhodobé závazky 0 B.III. Krátkodobé závazky 0 C. Jiná pasiva (časové rozlišení) Vyjádření Západočeského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Chrástu Seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE souhlasí se zprávou o podporovaném místě FS ČCE v Chrástu. Seniorátní výbor vyjadřuje spokojenost s tím, že sbor již žije z vlastních prostředků bez čerpání podpory z celocírkevních zdrojů. V Plzni, Miroslav Hamari, senior 7

8 B) Zpráva o životě sboru v Sedlci Prčici 1. Bohoslužby h) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Jen v místě sboru neděle a svátky. i) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Ne. j) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Rok 2010: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 26. Rok 2011: prům. účast 21, rodinné bohoslužby 29. Rok 2012: prům. účast 22, rodinné bohoslužby 29. Rok 2013: prům účast 22, rodinné bohoslužby 30. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Zavedli jsme nedělní školu pro děti. Rok 2014: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 31. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Probíhají 2 nedělní školy pro větší i pro menší děti. k) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano. Mladá žena žadatelka o křest, příprava na křest. Jedna mladá dívka nepravidelně (má zájem o křest). Rodina sousedů (nepravidelně). Známí kazatelky a členů sboru. Místní přátelé. Občas děti z Dětského domova (= školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). l) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Připravujeme společně první čtení, které pak čtou presbyteři. Při rodinných bohoslužbách se přípravy účastní s kazatelkou děti, pak mají čtení, přímluvnou modlitbu, vyřizují poslání, zajišťují hudební doprovod. m) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Rodinné bohoslužby s dětmi přijdou i dospělí, kteří se většinou ostatního pravidelného sborového života neúčastní. Sváteční bohoslužby (Velikonoce, Vánoce) přijdou členové, kteří se běžně bohoslužeb neúčastní, někdy i nečlenové. n) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? V roce 2014 se konaly 2 církevní pohřby: členky sboru a nečlena sboru. 2. Katecheze g) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Rok 2010: křest dospělého. Rok 2011: 2 křty nemluvňat, 1 křest a konfirmace. Rok 2013: 2 křty (konfirmace). Rok 2014: probíhá příprava na křest dospělého. h) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. i) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Rok 2010: 2 dospělí (křtem a přestupem). Rok 2012: 1 dospělá (přestupem). Rok 2013: 1 dospělý (přestupem). Rok 2014: 1 dospělá (z důvodu přestěhování). j) Jakou podobu má předkřestní katecheze? Dospělí: rozhovory, účast na biblických hodinách, bohoslužbách Děti: konfirmační příprava, účast na bohoslužbách (hlavně rodinných) k) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? 8

9 Kazatelka navštěvuje každý týden Dětský domov se školou (školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). Forma vyprávění biblických příběhů, pak následuje rozhovor s dětmi. Občas přijdou některé dětí do sboru na bohoslužby. l) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Na biblické hodiny pro děti a na biblické hodiny pro konfirmandy chodí i děti, jejichž rodiče nejsou členy sboru (kamarádi dětí ze sboru). 3. Pastorace e) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Rok 2010: pastor. návštěvy členů sboru: 43 pastorační návštěvy v LDN: 160 návštěv Dětský domov: 9 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2011: pastor. návštěvy členů sboru: 39 LDN, Dům pro seniory: 240 návštěv Dětský domov: 10 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2012: pastor. návštěvy členů sboru: 41 LDN, Dům pro seniory: 230 návštěv Dětský domov: 12 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2013: pastor. návštěvy členů sboru: 53 LDN, Dům pro seniory: 200 návštěv Dětský domov: 20 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2014: pastor. návštěvy členů sboru: 70 LDN, Dům pro seniory: 160 návštěv Dětský domov: 14 pastor. rozhovorů s dětmi (jednotlivě). f) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Návštěvy koná většinou kazatelka, ale i členové sboru (v nemocnici, při nemoci, osobních, rodinných problémech,...) Kazatelka členům, kteří se neúčastní pravidelného sborového života, nosí sborové dopisy, informuje o činnosti sboru, zve na akce konající se ve sboru. g) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano. h) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Kazatelka působí v místní LDN a v Domově pro seniory: duchovní, pastorační služba, rozhovory, čtení Bible, Kazatelka působí v Dětském domově se školou: viz bod 2. e) Sbor spolupracuje s Diakonií ČCE ve Vlašimi děti klientek s námi jezdí na tábory, víkendové pobyty. Člen sboru se svou šermířskou skupinou ( Páni ze Zvěřince ) pořádá pro děti klientek zdarma vystoupení. Jedna rodina (členové sboru) podporuje Diakonii Vlašim i hmotně (dodává brambory). 4. Působení sboru v místě h) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Katolická církev (většina obyvatel města jsou katolíci). i) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Rozhovory s novým místním katol. farářem plánování možnosti ekumenické spolupráce. Plánování dalších ekumenických bohoslužeb a možností spolupráce s CČSH a s církví katolickou ve Voticích. j) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Nevíme o nikom potřebném. k) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. V místě není zařízení Diakonie. Ale sbor spolupracuje s Diakonií ve Vlašimi viz bod 3d. 9

10 l) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Spolupracujeme s místním komunitním centrem (přednášky). Články, pozvánky, fotografie ze sborových akcí vychází v místním časopise a jsou na webových stránkách města. V naší kapli se konají koncerty dětí místní ZUŠ pro veřejnost. Na Vánoce hrají děti v kapli vánoční hru (i pro veřejnost), pořádáme setkání s hostem (přednášky), čtení Máchova Máje (v přírodě). Těchto akcí se účastní i lidé mimo sbor. Nabízíme prostor kaple městu k přednáškám, koncertům, m) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Kazatelka spolupracuje se starostkou města (při některých kulturních akcích promluva při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Sedlci a v Prčici, promluvy u památníku občanů ze Sedlce-Prčice popravených na konci 2. svět. války, ). Město nám finančně vypomohlo při dostavbě bytu pro kazatele. Dostali jsme od města finanční dar na opravu dřevěné podlahy v kapli ( Kč). Jedna členka sboru působí v místní organizaci pro obnovu a rozvoj venkova (MAS Krajina srdce). Nyní nám město přislíbilo finanční dar na opravu harmonia ( Kč). n) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Veřejnost: spolupracujeme s místním informačním centrem. Informace o akcích ve sboru jsou na webových stránkách města, vycházejí v místním časopise, jsou vyhlašovány v místním rozhlase, vylepujeme pozvánky (plakáty) na akce, zveme osobně. Členy: sborový časopis, sborové dopisy, sborový program, ohlášky. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor nemá mnoho členů, ale je zde jádro sboru přibližně 15 členů různého věku, kteří se účastní pravidelně a aktivně veškerého sborového života. Sbor si váží toho, že má vlastního kazatele. Členové sboru mají zájem jeden o druhého, pomáhají si navzájem jak slovem, tak skutkem. Členové sboru spolu rádi tráví volný čas po bohoslužbách posedíme při kávě, čaji, občerstvení, společně navštěvujeme koncerty, kulturní akce, společně slavíme narozeniny, dáváme si maličkosti. Každý týden (kromě zimního období) se koná setkání žen posezení, povídání s občerstvením. Jednou za rok máme společnou sborovou dovolenou. Opravujeme svépomocí (i finanční) sborové prostory. V roce 2013 jsme svépomocí vyměnili starou dřevěnou podlahu v kapli (dostali jsme finanční dar od města Kč a dar od JJ na materiál). V posledních letech stoupla finanční obětavost členů sboru. V Sedlci-Prčici dne Zprávu předkládá: Pavla Jandečková, jáhenka, a za staršovstvo kurátor Petr Dubský Administrátor sboru: f. Tomáš Trusina 10

11 II. Hospodaření FS ČCE v Sedlci-Prčici Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2010 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , , , , , ,00 2 Spotřeba energie 502, , , , , , , ,00 3 Prodané zboží , , ,00 801,00 929,00 776, ,00 4 Běžná údržba ,00 5 Cestovné , , , , , , ,00 6 Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění Telekomunikace , , , , , ,00 8 Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary ,00 13 Odvod repartic seniorátních , , , , , , ,00 14 Odvod repartic celocírkevních , , , , , , ,00 15 Odvod do PF , ,00 700, , ,00 16 Odvod do PF administrátora , ,00 17 Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, ,00 986, , , , , ,00 20 Náklady celkem ÚT , , , , , , ,00 11

12 21 Sborové sbírky , , , , , , ,00 22 Dary tuzemské , , , , , , ,00 23 Dary zahraniční Salár , , , , , , ,00 25 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 880,00 929,00 776, ,00 26 Ostatní sborové příjmy , ,2 130,00 4,67 0,95 3,48 3,15 27 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , , ,15 30 Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , ,15 k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek , , , , , , , ,0 B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,0 B.1. - zásoby B.2. - krátkodobý finanční majetek , , , , , , , ,0 B.3. - pohledávky 4 700, , , , , , , ,0 z toho pohledávky vůči ČCE C. Časové rozlišení aktivní Aktiva celkem , , , , , , , ,0 D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) , , , , , , , ,0 E. Krátkodobé závazky a výpomoci 96,0 E.1. - Krátkodobé závazky 96,0 - z toho závazky vůči ČCE E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci F. Dlouhodobé závazky F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní Pasiva celkem , , , , , , , ,0 12

13 C) Zpráva o životě sboru v Berouně I. Život sboru a) Bohoslužby 1. Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Každou neděli od v sídle sboru. 2. Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Jiné než nedělní bohoslužby v ekumenickém formátu - 1. ledna, Týden modliteb za jednotu křesťanů, Velký pátek zájemci přicházejí, modlitba na Noc kostelů. Zatím se 3x konalo shromáždění v Domově důchodců TGM. 3. Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Počet účastníků je závislý na ročním období na podzim se účastnilo kolem 20 návštěvníků, v lednu a únoru kolem deseti. 4. Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, v září přijato 5 členů s různým stupněm členství (plnoprávný člen, dvojí členství, členysympatizant), v prosinci pokřtěn dospělý muž. 5. Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, členové sboru zajišťují hudební doprovod, občas čtou Písmo. 6. Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? První neděli v měsíci rodinné bohoslužby (kázání a písně pro děti), druhou jsou ideálem, kterého se vždy nedosáhne, bohoslužby s nedělní školou. 7. Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Svateb bylo několik všichni nečlenové, svatební přípravy na další léto probíhají průběžně (cca zatím 5 svateb), pohřeb vykonán jeden v Praze (dr. Michal Flegl). b) Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Farář vykonal 3 křty dospělých, z toho jen jeden ovšem přímo v kostele (zbylé dva v řece Sázavě, budoucích členů jiných sborů). b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? 1 členka přestoupila z pražského sboru, 2 členové vstoupili v rámci tzv. dvojího členství (s Evangelickou církví metodistickou), 2 členové vstoupili jako sympatizanti sboru (jsou baptisté, což je církev, která neuznává dvojí členství). d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? 5 setkání (v současnosti chystá farář opět několik křtů dospělého a skupinky dětí, které budou ovšem pokřtěny v kostele sv. Martina ve zdi). e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Besedy (např. na gymnáziu "jsi spokojen se svými sousedy"), některé školní třídy před Vánoci navštívily kostel s vánočními krabicemi od bot apod. f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Výuka náboženství dětí 1x týdně, křesťanský přírodovědecký kroužek občas. c) Pastorace - Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. 30? Některé návštěvy v okolí byly opakované, několik výjezdů za vzdálenějšími. - Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? 13

14 Farář seznámení se členy sboru a jejich životem, návštěvy křesťanské skupinky svobodného sboru, který má v kostele odpoledne bohoslužby, návštěvy vzdálených členů kurátorka. - Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, poměrně často. - Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Domov důchodců TGM sám požádal o spolupráci, 3 králové, přednášky, biblické hodiny, azylové domy předvánoční návštěvy, spolupráce s katolickou Charitou ve sboru sbíráme potraviny do tzv. potravinové banky a odevzdáváme nejčastěji charitě pro lidi bez přístřeší. d) Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. ŘKC, CB, CASD, CČsH a svobodná společenství všichni dělají, co mohou, v sekularizovaném městě. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, nejvíce s církvemi, s nimiž sdílíme společnou budovu svobodný křesťanský sbor, CČsH, ale i s ostatními - adventisty, CB a ŘKC společné bohoslužby při týdnu modliteb, velmi hezká spolupráce při Taizé v Praze, soubor přednášek o Janu Husovi, které se odehrají nejprve u adventistů a posléze u evangelíků, vzájemné předávání reklam. Obecně vztahy jsou dobré až přátelské. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Viz výše potravinová banka, různé další akce. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ne. e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? V září probíhá ve sboru festival Stánek míru, účastníme se Noci kostelů, Husova výročí na náměstí apod. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Farář se kontaktuje s místostarostou pro kulturu a památkovým úřadem. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Nástěnkou na náměstí, sborovými dopisy, y na širší adresář. e) Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor má velký kapitál v budově, která je přímo na hlavním berounském náměstí. Součástí služeb, které poskytujeme, je také to, že pronajímáme prostory institucím a jedincům, poskytujícím sociální služby, jichž je v místě nedostatek - bezplatné dluhové poradně (to je diakonie Církve bratrské), NNO Lomikámen, pracující s duševně nemocnými a dětské psycholožce. Prostory se snažíme dále upravovat. Značně limitujícím faktorem je ovšem přetíženost členů sboru i staršovstva civilními zaměstnáními, za nimiž dojíždí do Prahy, péčí o děti a příbuzné i věk. V Berouně dne Zprávu předkládá: Mikuláš Vymětal, farář, Hana Skleničková, kurátorka 14

15 II. Hospodaření FS ČCE v Berouně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2014 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží Spotřeba energie 502, Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, Náklady celkem ÚT

16 21 Sborové sbírky Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT Hospodářský výsledek = ř.29 ř k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT B.3. - pohledávky ÚT 3 z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 Aktiva celkem = A+B+C D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT 3 E.1. - Krátkodobé závazky ÚT 3 - z toho závazky vůči ČCE 321,325,379 E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní 383,384,389 Pasiva celkem = D+E+F+G

17 Vyjádření Pražského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Berouně a FS ČCE v Sedlci-Prčici Na své pravidelné schůzi dne jsme se seznámili se zprávami o životě sborů s podporovaným místem v Sedlci-Prčici a v Berouně. Za Sedlec-Prčici vypracovala zprávu ses. jáhenka Pavla Jandečková, za sbor v Berouně br. farář Mikuláš Vymětal. Ze zprávy o sboru v Sedlci-Prčici vyplývá, že sbor setrvale roste, přibývá dětí, sbor je otevřený směrem ven. Vztahy s obcí jsou nadstandardní. Zvyšuje se obětavost i aktivita členů sborů. Sbor, který byl téměř 40 let neobsazený, ožil. Sestra jáhenka se se sborem velmi dobře sžila a daří se vytvářet živé společenství, kam lidé přicházejí rádi. Zároveň je to společenství otevřené. Sestra farářka navštěvuje Domov důchodců a dochází i do Dětského domova. Prostory sboru jsou k disposici také akcím, které pořádá obec. Život sboru sledujeme a můžeme jako seniorátní výbor potvrdit, že zpráva dobře postihuje vše, co se ve sboru daří. Je to naše seniorátní radost. Zpráva Mikuláše Vymětala odráží jinou výchozí situaci v Berouně. Tam se jedná o místo výrazně misijní. Br. Mikuláš Vymětal otvírá sbor směrem ven. Jádro sboru je maličké, ale už se ukazují noví lidé. Třeba v malých začátcích se ukazuje, že sbor, který o sobě dává vědět, začíná přitahovat. Můžeme potvrdit, že br. farář klade velký důraz na osobní rozhovory a vedení nových lidí, kteří se objevují. Práci pojímá ekumenicky a do šíře. Jistě půjde do budoucna o posílení vlastního jádra sboru, ale důležité je, že o svědecké přítomnosti sboru se už ve městě ví. Br. farář pořádá besedy na gymnáziu, otevřel kostel při příležitosti akce "Krabice od bot" apod. Práce v takové misijní situaci vyžaduje veliké osobní nasazení, které je u br. Vymětala pozoruhodné. Zprávu považujeme za střízlivý a reálný popis situace pomalu se oživujícího sboru, který je zároveň "průchodný" a otevřený. Myslíme si, že je to velmi dobrý vklad pro budoucnost. U obou sborů jsme si uvědomili, jak důležitá je osobní přítomnost kazatele. Vážíme si práce obou, kazatelky i kazatele, i toho, že postupně kolem sebe vytvářejí síť spolupracovníků. K oběma zprávám se jako seniorátní výbor vyjadřujeme kladně. V Praze Za seniorátní výbor Pražského seniorátu Petr Firbas, 1. náměstek seniora Zdena Skuhrová, seniorátní kurátorka 17

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM TISK č. 27 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM A) Úvod Sborům s podporovaným či misijním kazatelským místem

Více

4. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 15 B. (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

4. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 15 B. (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM TISK č. 15 B 4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 1. 6. 2014) TISK 15 B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM A) Zpráva o životě sboru v Silůvkách u Brna I. Život sboru Úvod - Formulář stručně

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Výroční zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech za rok 2013

Výroční zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech za rok 2013 Výroční zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech za rok 213 Následující zprávu předkládám s vědomím, že náš sbor je pestrým a živým společenstvím a jeho cestu nelze

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl.

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. Občanské sdružení BUBEC Strana:1 Přehled hospodaření za střediska za období 01.01.2011-31.12.2011 Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. ***** 1-Hl.M.Praha 50110 Kancelářské potřeby 0,00 4541,00

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_EKO-12 Metodický list Formuláře výkazu zisků a ztrát a rozvahy Anotace Metodický

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

ROZVAHA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště ROZVAHA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Rozvaha Autor Ing. Jana Šustrová Datum 10. 10. 2013 Stupeň atypvzdělávání

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29 IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70990808 700 Příspěvková organizace..05 0::05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..0 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 7505 700 Příspěvková organizace 5..06 0:5:5 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k..05 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více