TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM"

Transkript

1 TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 15B A) Zpráva o životě sboru v Chrástu u Plzně (podporované místo do ) I. Život sboru Úvod - Formulář stručně zobrazuje vývoj života sboru s podporovaným či misijním místem. - Formulář vyplňuje kazatel sboru společně se staršovstvem. - Odpovědi na jednotlivé otázky musí být co možná jednoznačné a stručné, avšak s uvedením relevantních podrobností, které popisují vývoj během sledovaného období. 1. Bohoslužby a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Bohoslužby se konají v sídle sboru každou neděli a o církevních svátcích, jednou měsíčně v administrovaném sboru v Kralovicích a příležitostně domácnostech nemocných členů sboru a v plzeňském středisku Diakonie ČCE. b) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Nově se během uplynulého roku nikde nezačalo. c) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Účast na bohoslužbách v sídle sboru v Chrástu v uplynulých letech výrazně narostla a pohybuje se nyní stabilně přes 20 účastníků, přestože řada starších lidí postupně pro nemoc ze shromáždění ubývá. Účastníky tvoří lidé všech věkových kategorií z Chrástu i širokého okolí. Na ostatních místech (Kralovice, Diakonie) je účast setrvalá. d) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, každým rokem se objeví noví lidé. Někteří jsou pokřtěni a stávají se členy sboru, jiní zůstávají členy jiných sborů a na životě sboru se přesto aktivně podílí, jiní dochází občas. e) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, především v oblasti hudebního doprovodu (písně, žalmy, ordinarium). Účastníci se bohoslužby aktivně účastní zejména společnými aklamacemi či přednášením čtení a modliteb. f) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Ano, staršovstvo stále promýšlí podoby nedělních bohoslužeb ať už se jedná o jejich liturgickou podobu, častost vysluhování večeře Páně či nejnověji aktivnějšího zapojení dětí (kromě rodinných nedělí se děti i při běžných nedělích účastní bohoslužby např. rozhovorem s farářem, přinášením eucharistických darů či vlastním programem během kázání). Pro příchozí je důležité společné hledání, skutečnost, že se mohou podílet na utváření bohoslužby i bohatší podoba liturgie. To je pro mnohé důvodem účasti na bohoslužbách v chrásteckém sboru, třebaže dojíždí i z širšího okolí. Hojně navštěvované jsou také sváteční bohoslužby mimo neděle (Předpůlnoční vánoční bohoslužba, Popeleční středa, velikonoční vigilie, roráty v adventu). g) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Vzhledem k věkovému složení a spektru sboru vyplývá, že většina kazuálií je vysluhována lidem mimo sbor: v uvedeném období to byly dvě svatby. 2. Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Během uplynulého období se ve sboru konaly čtyři křty dospělých. b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Z drtivé většiny ano. Platí to i o nově pokřtěných. 1

2 c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Formálně ne, zatím neformálně začala chodit jedna rodina. d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? V případě dětí se zatím vždy jednalo o aktivní členy sboru proto se katecheze omezila na jedno či dvě setkání v rodině. U dospělých probíhá katechumenát po dobu zhruba jednoho roku s týdenní periodicitou setkání. Farář při něm formou výkladu i rozhovoru uvádí katechumeny do Písma, Apostolika a života církve. Součástí katechumenátu je veřejný vstup do katechumenátu na začátku adventu a skrutinia (modlitby za katechumeny s předáním Písma, vyznání víry a modlitby Páně) při bohoslužbách v postu. Křty dospělých se pak zpravidla konají během velikonoční vigilie. e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Ano, náboženství je vyučováno na Základní škole Chrást. V tomto ročníku se ho účastní 7 dětí (pouze dvě z nich je členem sboru). f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Biblické hodiny, setkání střední generace, příprava pro děti k účasti na večeři Páně, biblické chvilky ve středisku Diakonie ČCE atd. 3. Pastorace a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Přibližně 12 zpravidla opakovaně navštívených. b) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Zejména farář, který navštěvuje zejména starší členy sboru především ty, kdo se nemohou účastnit bohoslužebného života. Příležitostí bývá doručení sborového listu nebo gratulace k narozeninám. Návštěvy probíhají také u mladých rodin nebo střední generace. c) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, občas někdo přijde v nějaké náročné životní situaci na faru. Ale zpravidla se farář snaží reagovat na náročné situace spoluobčanů sám (neštěstí, úmrtí partnera, sociální nouze). Do této kategorie spadá také působení faráře v rámci Týmu posttraumatické intervenční péče Policie ČR pro policisty a občany, zasažené neštěstím, v Plzeňském kraji. d) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Ano, především úzce spolupracujeme Diakonií ČCE středisko Západní Čechy (každotýdenní biblické chvilky v denním stacionáři pro mládež a dospělé s mentálním handicapem, adventní bohoslužby střediska a žehnání nových prostor a programů, poskytování pastoračního poradenství v centru SOS Archa, spolupořádání Hovorů v Arše o náročných životních situacích s důrazem na spirituální rozměr, úvodníky v diakonickém zpravodaji, účast na setkáních s pracovníky). Na faře rovněž probíhá program podpory samostatného bydlení pro lidi s mentálním handicapem. Dále již zmíněná spolupráce s místním Domem s pečovatelskou službou bohoslužby a vánoční, velikonoční a dušičková setkání. 4. Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Přímo v Chrástu nepůsobí jiná církev. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, především se sousední římskokatolickou farností v Dýšině společné bohoslužby 2x ročně, společné biblické hodiny 2x ročně, spolupráce při Tříkrálové sbírce, společný divadelní ochotnický soubor apod. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Samozřejmostí jsou sbírky, případně nárazová pomoc. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ano, viz bod 3d. Kromě toho například prodej výrobků klientů Diakonie na sborových akcích nebo členství dvou členů sboru v dozorčí radě Diakonie Západ. 2

3 e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Ano, součástí života sboru jsou četné kulturní aktivity Čaje o páté s literárním, hudebním nebo cestopisným programem, projekce filmů, divadlo, výstava betlémů, přednášky, rukodělné aktivity, zahradní slavnosti. V loňském roce jsme začali se slavností Díkůvzdání za úrodu, v níž chceme pokračovat. Velký úspěch měl i živý Betlém na Štědrý den. Spolupracujeme a řadu akcí spolupořádáme ve spolupráci s obecní knihovnou, základní uměleckou školou nebo obcí. Všechny akce se v současné době intenzivně rozvíjí vzhledem k novým prostorům sboru v rámci projektu Živá fara. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Dobré, důležité jsou přátelské kontakty se starostou a některými zastupiteli, kteří se aktivně účastní některých sborových akcí. Obec podporuje aktivity sboru například zapůjčením mobiliáře pro zahradní akce, letos také poskytla sboru poprvé příspěvek ze svého rozpočtu. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Vývěska, sborové listy, webové stránky (http://chrast.evangnet.cz), Facebook, obecní zpravodaj, sdělovací prostředky apod. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Náš sbor chápe svou situaci především jako misijní. Možnost sloužit v obci, kde není jiná možnost setkat se s církví a evangeliem, vnímáme i díky podpoře církve jako dar velkou příležitost i velký závazek. Zásadním krokem pro vytvoření lepších podmínek pro život sboru i jeho službu pro nás v současné době představuje projekt Živá fara, spojený se zdárně dokončenou rekonstrukcí sborového domu a vybudováním víceúčelového centra setkávání na faře. Formou nabídky rozmanitých kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve spolupráci s občany Chrástu a okolí očekáváme další otevření se sboru a jeho růst, který bude mít i finanční efekt. V Chrástu dne Zprávu předkládá: Karel Šimr (farář), Magdalena Vroblová (kurátorka) a Marta Esterlová (účetní) 3

4 II. Hospodaření FS ČCE v Chrástu u Plzně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2008 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , Spotřeba energie 502, , , , , , Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, , , , , Náklady celkem ÚT , , , , ,

5 21 Sborové sbírky , Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy ,90 44, ,28 387, , Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,53 B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT , , , , , , , ,53 B.3. - pohledávky ÚT z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 D. Aktiva celkem = A+B+C , , , , , , , ,53 Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS , , , , , , , ,53 E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT E.1. - Krátkodobé závazky ÚT z toho závazky vůči ČCE 321,325, E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a 95 F.1. - z toho závazky vůči ČCE 959 G. Časové rozlišení pasivní 383,384, Pasiva celkem = D+E+F+G , , , , , , , ,53 5

6 Vzhledem ke skutečnosti, že se do ekonomické tabulky nevejdou údaje za loňský rok, přikládáme jako přílohu výkaz hospodaření za rok Ukazatel 2014 rozpočet 2014 skutečnost 2015 rozpočet Spotřební a kancel. materiál, zboží , , ,00 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 Běžná údržba , , ,00 Cestovné 0,00 0,00 0,00 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt , , ,00 Telekomunikace 0,00 0,00 0,00 Placené nájemné 0,00 0,00 0,00 Spotřeba ostatních služeb 5 000, , ,00 Mzdové náklady vč. pojištění 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky 1 000, , ,00 Poskytnuté dary 1 000,00 300, ,00 Odvod repartic seniorátních 2 200, , ,00 Odvod repartic celocírkevních 4 200, , ,00 Odvod do PF , , ,00 Odvod do PF administrátora 0,00 0,00 0,00 Odvod za pastoračního pracovníka 0,00 0,00 0,00 Odpisy, prodaný majetek , , ,00 Ostatní náklady 4 524, , ,00 Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , , ,00 Sborové sbírky , , ,00 Dary tuzemské , , ,00 Dary zahraniční 0, ,00 0,00 Salár , , ,00 Příjmy z hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 Ostatní sbor. příjmy 50,00 530,00 0,00 Tržby z prodeje majetku 0,00 0 0,00 Přijaté příspěvky 0,00 0 0,00 Provozní dotace 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,00 Dále vzhledem k tomu, že do horní tabulky už se nevejde sloupec s aktivy a pasivy k , přikládáme níže ve výpisu ze sborového účetnictví za rok 2013: AKTIVA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM A.II. Dlouhodobý finanční majetek 0 A.III. Oprávky B.I. Zásoby 0 B.II. Pohledávky celkem B.III. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení) 0 6

7 PASIVA Běžné účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní zdroje celkem A.I. Vlastní jmění A.II. Fondy A.III. Oceňovací rozdíly 0 A.IV. Účet výsledku hospodaření 0 A.V. VH ve schv.řízení A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta B. Cizí zdroje 0 I. Rezervy 0 B.II. Dlouhodobé závazky 0 B.III. Krátkodobé závazky 0 C. Jiná pasiva (časové rozlišení) Vyjádření Západočeského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Chrástu Seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE souhlasí se zprávou o podporovaném místě FS ČCE v Chrástu. Seniorátní výbor vyjadřuje spokojenost s tím, že sbor již žije z vlastních prostředků bez čerpání podpory z celocírkevních zdrojů. V Plzni, Miroslav Hamari, senior 7

8 B) Zpráva o životě sboru v Sedlci Prčici 1. Bohoslužby h) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Jen v místě sboru neděle a svátky. i) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Ne. j) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Rok 2010: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 26. Rok 2011: prům. účast 21, rodinné bohoslužby 29. Rok 2012: prům. účast 22, rodinné bohoslužby 29. Rok 2013: prům účast 22, rodinné bohoslužby 30. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Zavedli jsme nedělní školu pro děti. Rok 2014: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 31. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Probíhají 2 nedělní školy pro větší i pro menší děti. k) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano. Mladá žena žadatelka o křest, příprava na křest. Jedna mladá dívka nepravidelně (má zájem o křest). Rodina sousedů (nepravidelně). Známí kazatelky a členů sboru. Místní přátelé. Občas děti z Dětského domova (= školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). l) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Připravujeme společně první čtení, které pak čtou presbyteři. Při rodinných bohoslužbách se přípravy účastní s kazatelkou děti, pak mají čtení, přímluvnou modlitbu, vyřizují poslání, zajišťují hudební doprovod. m) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Rodinné bohoslužby s dětmi přijdou i dospělí, kteří se většinou ostatního pravidelného sborového života neúčastní. Sváteční bohoslužby (Velikonoce, Vánoce) přijdou členové, kteří se běžně bohoslužeb neúčastní, někdy i nečlenové. n) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? V roce 2014 se konaly 2 církevní pohřby: členky sboru a nečlena sboru. 2. Katecheze g) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Rok 2010: křest dospělého. Rok 2011: 2 křty nemluvňat, 1 křest a konfirmace. Rok 2013: 2 křty (konfirmace). Rok 2014: probíhá příprava na křest dospělého. h) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. i) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Rok 2010: 2 dospělí (křtem a přestupem). Rok 2012: 1 dospělá (přestupem). Rok 2013: 1 dospělý (přestupem). Rok 2014: 1 dospělá (z důvodu přestěhování). j) Jakou podobu má předkřestní katecheze? Dospělí: rozhovory, účast na biblických hodinách, bohoslužbách Děti: konfirmační příprava, účast na bohoslužbách (hlavně rodinných) k) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? 8

9 Kazatelka navštěvuje každý týden Dětský domov se školou (školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). Forma vyprávění biblických příběhů, pak následuje rozhovor s dětmi. Občas přijdou některé dětí do sboru na bohoslužby. l) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Na biblické hodiny pro děti a na biblické hodiny pro konfirmandy chodí i děti, jejichž rodiče nejsou členy sboru (kamarádi dětí ze sboru). 3. Pastorace e) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Rok 2010: pastor. návštěvy členů sboru: 43 pastorační návštěvy v LDN: 160 návštěv Dětský domov: 9 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2011: pastor. návštěvy členů sboru: 39 LDN, Dům pro seniory: 240 návštěv Dětský domov: 10 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2012: pastor. návštěvy členů sboru: 41 LDN, Dům pro seniory: 230 návštěv Dětský domov: 12 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2013: pastor. návštěvy členů sboru: 53 LDN, Dům pro seniory: 200 návštěv Dětský domov: 20 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2014: pastor. návštěvy členů sboru: 70 LDN, Dům pro seniory: 160 návštěv Dětský domov: 14 pastor. rozhovorů s dětmi (jednotlivě). f) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Návštěvy koná většinou kazatelka, ale i členové sboru (v nemocnici, při nemoci, osobních, rodinných problémech,...) Kazatelka členům, kteří se neúčastní pravidelného sborového života, nosí sborové dopisy, informuje o činnosti sboru, zve na akce konající se ve sboru. g) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano. h) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Kazatelka působí v místní LDN a v Domově pro seniory: duchovní, pastorační služba, rozhovory, čtení Bible, Kazatelka působí v Dětském domově se školou: viz bod 2. e) Sbor spolupracuje s Diakonií ČCE ve Vlašimi děti klientek s námi jezdí na tábory, víkendové pobyty. Člen sboru se svou šermířskou skupinou ( Páni ze Zvěřince ) pořádá pro děti klientek zdarma vystoupení. Jedna rodina (členové sboru) podporuje Diakonii Vlašim i hmotně (dodává brambory). 4. Působení sboru v místě h) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Katolická církev (většina obyvatel města jsou katolíci). i) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Rozhovory s novým místním katol. farářem plánování možnosti ekumenické spolupráce. Plánování dalších ekumenických bohoslužeb a možností spolupráce s CČSH a s církví katolickou ve Voticích. j) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Nevíme o nikom potřebném. k) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. V místě není zařízení Diakonie. Ale sbor spolupracuje s Diakonií ve Vlašimi viz bod 3d. 9

10 l) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Spolupracujeme s místním komunitním centrem (přednášky). Články, pozvánky, fotografie ze sborových akcí vychází v místním časopise a jsou na webových stránkách města. V naší kapli se konají koncerty dětí místní ZUŠ pro veřejnost. Na Vánoce hrají děti v kapli vánoční hru (i pro veřejnost), pořádáme setkání s hostem (přednášky), čtení Máchova Máje (v přírodě). Těchto akcí se účastní i lidé mimo sbor. Nabízíme prostor kaple městu k přednáškám, koncertům, m) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Kazatelka spolupracuje se starostkou města (při některých kulturních akcích promluva při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Sedlci a v Prčici, promluvy u památníku občanů ze Sedlce-Prčice popravených na konci 2. svět. války, ). Město nám finančně vypomohlo při dostavbě bytu pro kazatele. Dostali jsme od města finanční dar na opravu dřevěné podlahy v kapli ( Kč). Jedna členka sboru působí v místní organizaci pro obnovu a rozvoj venkova (MAS Krajina srdce). Nyní nám město přislíbilo finanční dar na opravu harmonia ( Kč). n) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Veřejnost: spolupracujeme s místním informačním centrem. Informace o akcích ve sboru jsou na webových stránkách města, vycházejí v místním časopise, jsou vyhlašovány v místním rozhlase, vylepujeme pozvánky (plakáty) na akce, zveme osobně. Členy: sborový časopis, sborové dopisy, sborový program, ohlášky. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor nemá mnoho členů, ale je zde jádro sboru přibližně 15 členů různého věku, kteří se účastní pravidelně a aktivně veškerého sborového života. Sbor si váží toho, že má vlastního kazatele. Členové sboru mají zájem jeden o druhého, pomáhají si navzájem jak slovem, tak skutkem. Členové sboru spolu rádi tráví volný čas po bohoslužbách posedíme při kávě, čaji, občerstvení, společně navštěvujeme koncerty, kulturní akce, společně slavíme narozeniny, dáváme si maličkosti. Každý týden (kromě zimního období) se koná setkání žen posezení, povídání s občerstvením. Jednou za rok máme společnou sborovou dovolenou. Opravujeme svépomocí (i finanční) sborové prostory. V roce 2013 jsme svépomocí vyměnili starou dřevěnou podlahu v kapli (dostali jsme finanční dar od města Kč a dar od JJ na materiál). V posledních letech stoupla finanční obětavost členů sboru. V Sedlci-Prčici dne Zprávu předkládá: Pavla Jandečková, jáhenka, a za staršovstvo kurátor Petr Dubský Administrátor sboru: f. Tomáš Trusina 10

11 II. Hospodaření FS ČCE v Sedlci-Prčici Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2010 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , , , , , ,00 2 Spotřeba energie 502, , , , , , , ,00 3 Prodané zboží , , ,00 801,00 929,00 776, ,00 4 Běžná údržba ,00 5 Cestovné , , , , , , ,00 6 Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění Telekomunikace , , , , , ,00 8 Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary ,00 13 Odvod repartic seniorátních , , , , , , ,00 14 Odvod repartic celocírkevních , , , , , , ,00 15 Odvod do PF , ,00 700, , ,00 16 Odvod do PF administrátora , ,00 17 Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, ,00 986, , , , , ,00 20 Náklady celkem ÚT , , , , , , ,00 11

12 21 Sborové sbírky , , , , , , ,00 22 Dary tuzemské , , , , , , ,00 23 Dary zahraniční Salár , , , , , , ,00 25 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 880,00 929,00 776, ,00 26 Ostatní sborové příjmy , ,2 130,00 4,67 0,95 3,48 3,15 27 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , , ,15 30 Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , ,15 k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek , , , , , , , ,0 B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,0 B.1. - zásoby B.2. - krátkodobý finanční majetek , , , , , , , ,0 B.3. - pohledávky 4 700, , , , , , , ,0 z toho pohledávky vůči ČCE C. Časové rozlišení aktivní Aktiva celkem , , , , , , , ,0 D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) , , , , , , , ,0 E. Krátkodobé závazky a výpomoci 96,0 E.1. - Krátkodobé závazky 96,0 - z toho závazky vůči ČCE E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci F. Dlouhodobé závazky F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní Pasiva celkem , , , , , , , ,0 12

13 C) Zpráva o životě sboru v Berouně I. Život sboru a) Bohoslužby 1. Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Každou neděli od v sídle sboru. 2. Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Jiné než nedělní bohoslužby v ekumenickém formátu - 1. ledna, Týden modliteb za jednotu křesťanů, Velký pátek zájemci přicházejí, modlitba na Noc kostelů. Zatím se 3x konalo shromáždění v Domově důchodců TGM. 3. Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Počet účastníků je závislý na ročním období na podzim se účastnilo kolem 20 návštěvníků, v lednu a únoru kolem deseti. 4. Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, v září přijato 5 členů s různým stupněm členství (plnoprávný člen, dvojí členství, členysympatizant), v prosinci pokřtěn dospělý muž. 5. Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, členové sboru zajišťují hudební doprovod, občas čtou Písmo. 6. Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? První neděli v měsíci rodinné bohoslužby (kázání a písně pro děti), druhou jsou ideálem, kterého se vždy nedosáhne, bohoslužby s nedělní školou. 7. Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Svateb bylo několik všichni nečlenové, svatební přípravy na další léto probíhají průběžně (cca zatím 5 svateb), pohřeb vykonán jeden v Praze (dr. Michal Flegl). b) Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Farář vykonal 3 křty dospělých, z toho jen jeden ovšem přímo v kostele (zbylé dva v řece Sázavě, budoucích členů jiných sborů). b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? 1 členka přestoupila z pražského sboru, 2 členové vstoupili v rámci tzv. dvojího členství (s Evangelickou církví metodistickou), 2 členové vstoupili jako sympatizanti sboru (jsou baptisté, což je církev, která neuznává dvojí členství). d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? 5 setkání (v současnosti chystá farář opět několik křtů dospělého a skupinky dětí, které budou ovšem pokřtěny v kostele sv. Martina ve zdi). e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Besedy (např. na gymnáziu "jsi spokojen se svými sousedy"), některé školní třídy před Vánoci navštívily kostel s vánočními krabicemi od bot apod. f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Výuka náboženství dětí 1x týdně, křesťanský přírodovědecký kroužek občas. c) Pastorace - Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. 30? Některé návštěvy v okolí byly opakované, několik výjezdů za vzdálenějšími. - Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? 13

14 Farář seznámení se členy sboru a jejich životem, návštěvy křesťanské skupinky svobodného sboru, který má v kostele odpoledne bohoslužby, návštěvy vzdálených členů kurátorka. - Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, poměrně často. - Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Domov důchodců TGM sám požádal o spolupráci, 3 králové, přednášky, biblické hodiny, azylové domy předvánoční návštěvy, spolupráce s katolickou Charitou ve sboru sbíráme potraviny do tzv. potravinové banky a odevzdáváme nejčastěji charitě pro lidi bez přístřeší. d) Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. ŘKC, CB, CASD, CČsH a svobodná společenství všichni dělají, co mohou, v sekularizovaném městě. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, nejvíce s církvemi, s nimiž sdílíme společnou budovu svobodný křesťanský sbor, CČsH, ale i s ostatními - adventisty, CB a ŘKC společné bohoslužby při týdnu modliteb, velmi hezká spolupráce při Taizé v Praze, soubor přednášek o Janu Husovi, které se odehrají nejprve u adventistů a posléze u evangelíků, vzájemné předávání reklam. Obecně vztahy jsou dobré až přátelské. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Viz výše potravinová banka, různé další akce. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ne. e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? V září probíhá ve sboru festival Stánek míru, účastníme se Noci kostelů, Husova výročí na náměstí apod. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Farář se kontaktuje s místostarostou pro kulturu a památkovým úřadem. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Nástěnkou na náměstí, sborovými dopisy, y na širší adresář. e) Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor má velký kapitál v budově, která je přímo na hlavním berounském náměstí. Součástí služeb, které poskytujeme, je také to, že pronajímáme prostory institucím a jedincům, poskytujícím sociální služby, jichž je v místě nedostatek - bezplatné dluhové poradně (to je diakonie Církve bratrské), NNO Lomikámen, pracující s duševně nemocnými a dětské psycholožce. Prostory se snažíme dále upravovat. Značně limitujícím faktorem je ovšem přetíženost členů sboru i staršovstva civilními zaměstnáními, za nimiž dojíždí do Prahy, péčí o děti a příbuzné i věk. V Berouně dne Zprávu předkládá: Mikuláš Vymětal, farář, Hana Skleničková, kurátorka 14

15 II. Hospodaření FS ČCE v Berouně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2014 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží Spotřeba energie 502, Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, Náklady celkem ÚT

16 21 Sborové sbírky Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT Hospodářský výsledek = ř.29 ř k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT B.3. - pohledávky ÚT 3 z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 Aktiva celkem = A+B+C D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT 3 E.1. - Krátkodobé závazky ÚT 3 - z toho závazky vůči ČCE 321,325,379 E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní 383,384,389 Pasiva celkem = D+E+F+G

17 Vyjádření Pražského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Berouně a FS ČCE v Sedlci-Prčici Na své pravidelné schůzi dne jsme se seznámili se zprávami o životě sborů s podporovaným místem v Sedlci-Prčici a v Berouně. Za Sedlec-Prčici vypracovala zprávu ses. jáhenka Pavla Jandečková, za sbor v Berouně br. farář Mikuláš Vymětal. Ze zprávy o sboru v Sedlci-Prčici vyplývá, že sbor setrvale roste, přibývá dětí, sbor je otevřený směrem ven. Vztahy s obcí jsou nadstandardní. Zvyšuje se obětavost i aktivita členů sborů. Sbor, který byl téměř 40 let neobsazený, ožil. Sestra jáhenka se se sborem velmi dobře sžila a daří se vytvářet živé společenství, kam lidé přicházejí rádi. Zároveň je to společenství otevřené. Sestra farářka navštěvuje Domov důchodců a dochází i do Dětského domova. Prostory sboru jsou k disposici také akcím, které pořádá obec. Život sboru sledujeme a můžeme jako seniorátní výbor potvrdit, že zpráva dobře postihuje vše, co se ve sboru daří. Je to naše seniorátní radost. Zpráva Mikuláše Vymětala odráží jinou výchozí situaci v Berouně. Tam se jedná o místo výrazně misijní. Br. Mikuláš Vymětal otvírá sbor směrem ven. Jádro sboru je maličké, ale už se ukazují noví lidé. Třeba v malých začátcích se ukazuje, že sbor, který o sobě dává vědět, začíná přitahovat. Můžeme potvrdit, že br. farář klade velký důraz na osobní rozhovory a vedení nových lidí, kteří se objevují. Práci pojímá ekumenicky a do šíře. Jistě půjde do budoucna o posílení vlastního jádra sboru, ale důležité je, že o svědecké přítomnosti sboru se už ve městě ví. Br. farář pořádá besedy na gymnáziu, otevřel kostel při příležitosti akce "Krabice od bot" apod. Práce v takové misijní situaci vyžaduje veliké osobní nasazení, které je u br. Vymětala pozoruhodné. Zprávu považujeme za střízlivý a reálný popis situace pomalu se oživujícího sboru, který je zároveň "průchodný" a otevřený. Myslíme si, že je to velmi dobrý vklad pro budoucnost. U obou sborů jsme si uvědomili, jak důležitá je osobní přítomnost kazatele. Vážíme si práce obou, kazatelky i kazatele, i toho, že postupně kolem sebe vytvářejí síť spolupracovníků. K oběma zprávám se jako seniorátní výbor vyjadřujeme kladně. V Praze Za seniorátní výbor Pražského seniorátu Petr Firbas, 1. náměstek seniora Zdena Skuhrová, seniorátní kurátorka 17

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY TISK č. 16 A) Úvod Statut podporovaného kazatelského místa mají v současné době tyto farní sbory ČCE: FS ČCE v Silůvkách místo prohlášeno za podporované do

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení Výroční zpráva 2007 Budulínek občanské sdružení Úvodní slovo Vzpomínky jsou součástí našeho života a nelze je vymazat. I naše děti jednou budou vzpomínat na své dětství. My, rodiče, se snažíme, aby bylo

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více