TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM"

Transkript

1 TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 15B A) Zpráva o životě sboru v Chrástu u Plzně (podporované místo do ) I. Život sboru Úvod - Formulář stručně zobrazuje vývoj života sboru s podporovaným či misijním místem. - Formulář vyplňuje kazatel sboru společně se staršovstvem. - Odpovědi na jednotlivé otázky musí být co možná jednoznačné a stručné, avšak s uvedením relevantních podrobností, které popisují vývoj během sledovaného období. 1. Bohoslužby a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Bohoslužby se konají v sídle sboru každou neděli a o církevních svátcích, jednou měsíčně v administrovaném sboru v Kralovicích a příležitostně domácnostech nemocných členů sboru a v plzeňském středisku Diakonie ČCE. b) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Nově se během uplynulého roku nikde nezačalo. c) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Účast na bohoslužbách v sídle sboru v Chrástu v uplynulých letech výrazně narostla a pohybuje se nyní stabilně přes 20 účastníků, přestože řada starších lidí postupně pro nemoc ze shromáždění ubývá. Účastníky tvoří lidé všech věkových kategorií z Chrástu i širokého okolí. Na ostatních místech (Kralovice, Diakonie) je účast setrvalá. d) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, každým rokem se objeví noví lidé. Někteří jsou pokřtěni a stávají se členy sboru, jiní zůstávají členy jiných sborů a na životě sboru se přesto aktivně podílí, jiní dochází občas. e) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, především v oblasti hudebního doprovodu (písně, žalmy, ordinarium). Účastníci se bohoslužby aktivně účastní zejména společnými aklamacemi či přednášením čtení a modliteb. f) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Ano, staršovstvo stále promýšlí podoby nedělních bohoslužeb ať už se jedná o jejich liturgickou podobu, častost vysluhování večeře Páně či nejnověji aktivnějšího zapojení dětí (kromě rodinných nedělí se děti i při běžných nedělích účastní bohoslužby např. rozhovorem s farářem, přinášením eucharistických darů či vlastním programem během kázání). Pro příchozí je důležité společné hledání, skutečnost, že se mohou podílet na utváření bohoslužby i bohatší podoba liturgie. To je pro mnohé důvodem účasti na bohoslužbách v chrásteckém sboru, třebaže dojíždí i z širšího okolí. Hojně navštěvované jsou také sváteční bohoslužby mimo neděle (Předpůlnoční vánoční bohoslužba, Popeleční středa, velikonoční vigilie, roráty v adventu). g) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Vzhledem k věkovému složení a spektru sboru vyplývá, že většina kazuálií je vysluhována lidem mimo sbor: v uvedeném období to byly dvě svatby. 2. Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Během uplynulého období se ve sboru konaly čtyři křty dospělých. b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Z drtivé většiny ano. Platí to i o nově pokřtěných. 1

2 c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Formálně ne, zatím neformálně začala chodit jedna rodina. d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? V případě dětí se zatím vždy jednalo o aktivní členy sboru proto se katecheze omezila na jedno či dvě setkání v rodině. U dospělých probíhá katechumenát po dobu zhruba jednoho roku s týdenní periodicitou setkání. Farář při něm formou výkladu i rozhovoru uvádí katechumeny do Písma, Apostolika a života církve. Součástí katechumenátu je veřejný vstup do katechumenátu na začátku adventu a skrutinia (modlitby za katechumeny s předáním Písma, vyznání víry a modlitby Páně) při bohoslužbách v postu. Křty dospělých se pak zpravidla konají během velikonoční vigilie. e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Ano, náboženství je vyučováno na Základní škole Chrást. V tomto ročníku se ho účastní 7 dětí (pouze dvě z nich je členem sboru). f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Biblické hodiny, setkání střední generace, příprava pro děti k účasti na večeři Páně, biblické chvilky ve středisku Diakonie ČCE atd. 3. Pastorace a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Přibližně 12 zpravidla opakovaně navštívených. b) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Zejména farář, který navštěvuje zejména starší členy sboru především ty, kdo se nemohou účastnit bohoslužebného života. Příležitostí bývá doručení sborového listu nebo gratulace k narozeninám. Návštěvy probíhají také u mladých rodin nebo střední generace. c) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, občas někdo přijde v nějaké náročné životní situaci na faru. Ale zpravidla se farář snaží reagovat na náročné situace spoluobčanů sám (neštěstí, úmrtí partnera, sociální nouze). Do této kategorie spadá také působení faráře v rámci Týmu posttraumatické intervenční péče Policie ČR pro policisty a občany, zasažené neštěstím, v Plzeňském kraji. d) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Ano, především úzce spolupracujeme Diakonií ČCE středisko Západní Čechy (každotýdenní biblické chvilky v denním stacionáři pro mládež a dospělé s mentálním handicapem, adventní bohoslužby střediska a žehnání nových prostor a programů, poskytování pastoračního poradenství v centru SOS Archa, spolupořádání Hovorů v Arše o náročných životních situacích s důrazem na spirituální rozměr, úvodníky v diakonickém zpravodaji, účast na setkáních s pracovníky). Na faře rovněž probíhá program podpory samostatného bydlení pro lidi s mentálním handicapem. Dále již zmíněná spolupráce s místním Domem s pečovatelskou službou bohoslužby a vánoční, velikonoční a dušičková setkání. 4. Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Přímo v Chrástu nepůsobí jiná církev. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, především se sousední římskokatolickou farností v Dýšině společné bohoslužby 2x ročně, společné biblické hodiny 2x ročně, spolupráce při Tříkrálové sbírce, společný divadelní ochotnický soubor apod. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Samozřejmostí jsou sbírky, případně nárazová pomoc. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ano, viz bod 3d. Kromě toho například prodej výrobků klientů Diakonie na sborových akcích nebo členství dvou členů sboru v dozorčí radě Diakonie Západ. 2

3 e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Ano, součástí života sboru jsou četné kulturní aktivity Čaje o páté s literárním, hudebním nebo cestopisným programem, projekce filmů, divadlo, výstava betlémů, přednášky, rukodělné aktivity, zahradní slavnosti. V loňském roce jsme začali se slavností Díkůvzdání za úrodu, v níž chceme pokračovat. Velký úspěch měl i živý Betlém na Štědrý den. Spolupracujeme a řadu akcí spolupořádáme ve spolupráci s obecní knihovnou, základní uměleckou školou nebo obcí. Všechny akce se v současné době intenzivně rozvíjí vzhledem k novým prostorům sboru v rámci projektu Živá fara. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Dobré, důležité jsou přátelské kontakty se starostou a některými zastupiteli, kteří se aktivně účastní některých sborových akcí. Obec podporuje aktivity sboru například zapůjčením mobiliáře pro zahradní akce, letos také poskytla sboru poprvé příspěvek ze svého rozpočtu. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Vývěska, sborové listy, webové stránky (http://chrast.evangnet.cz), Facebook, obecní zpravodaj, sdělovací prostředky apod. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Náš sbor chápe svou situaci především jako misijní. Možnost sloužit v obci, kde není jiná možnost setkat se s církví a evangeliem, vnímáme i díky podpoře církve jako dar velkou příležitost i velký závazek. Zásadním krokem pro vytvoření lepších podmínek pro život sboru i jeho službu pro nás v současné době představuje projekt Živá fara, spojený se zdárně dokončenou rekonstrukcí sborového domu a vybudováním víceúčelového centra setkávání na faře. Formou nabídky rozmanitých kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve spolupráci s občany Chrástu a okolí očekáváme další otevření se sboru a jeho růst, který bude mít i finanční efekt. V Chrástu dne Zprávu předkládá: Karel Šimr (farář), Magdalena Vroblová (kurátorka) a Marta Esterlová (účetní) 3

4 II. Hospodaření FS ČCE v Chrástu u Plzně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2008 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , Spotřeba energie 502, , , , , , Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, , , , , Náklady celkem ÚT , , , , ,

5 21 Sborové sbírky , Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy ,90 44, ,28 387, , Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,53 B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT , , , , , , , ,53 B.3. - pohledávky ÚT z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 D. Aktiva celkem = A+B+C , , , , , , , ,53 Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS , , , , , , , ,53 E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT E.1. - Krátkodobé závazky ÚT z toho závazky vůči ČCE 321,325, E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a 95 F.1. - z toho závazky vůči ČCE 959 G. Časové rozlišení pasivní 383,384, Pasiva celkem = D+E+F+G , , , , , , , ,53 5

6 Vzhledem ke skutečnosti, že se do ekonomické tabulky nevejdou údaje za loňský rok, přikládáme jako přílohu výkaz hospodaření za rok Ukazatel 2014 rozpočet 2014 skutečnost 2015 rozpočet Spotřební a kancel. materiál, zboží , , ,00 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 Běžná údržba , , ,00 Cestovné 0,00 0,00 0,00 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt , , ,00 Telekomunikace 0,00 0,00 0,00 Placené nájemné 0,00 0,00 0,00 Spotřeba ostatních služeb 5 000, , ,00 Mzdové náklady vč. pojištění 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky 1 000, , ,00 Poskytnuté dary 1 000,00 300, ,00 Odvod repartic seniorátních 2 200, , ,00 Odvod repartic celocírkevních 4 200, , ,00 Odvod do PF , , ,00 Odvod do PF administrátora 0,00 0,00 0,00 Odvod za pastoračního pracovníka 0,00 0,00 0,00 Odpisy, prodaný majetek , , ,00 Ostatní náklady 4 524, , ,00 Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem , , ,00 Sborové sbírky , , ,00 Dary tuzemské , , ,00 Dary zahraniční 0, ,00 0,00 Salár , , ,00 Příjmy z hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 Ostatní sbor. příjmy 50,00 530,00 0,00 Tržby z prodeje majetku 0,00 0 0,00 Přijaté příspěvky 0,00 0 0,00 Provozní dotace 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,00 Dále vzhledem k tomu, že do horní tabulky už se nevejde sloupec s aktivy a pasivy k , přikládáme níže ve výpisu ze sborového účetnictví za rok 2013: AKTIVA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM A.II. Dlouhodobý finanční majetek 0 A.III. Oprávky B.I. Zásoby 0 B.II. Pohledávky celkem B.III. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení) 0 6

7 PASIVA Běžné účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní zdroje celkem A.I. Vlastní jmění A.II. Fondy A.III. Oceňovací rozdíly 0 A.IV. Účet výsledku hospodaření 0 A.V. VH ve schv.řízení A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta B. Cizí zdroje 0 I. Rezervy 0 B.II. Dlouhodobé závazky 0 B.III. Krátkodobé závazky 0 C. Jiná pasiva (časové rozlišení) Vyjádření Západočeského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Chrástu Seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE souhlasí se zprávou o podporovaném místě FS ČCE v Chrástu. Seniorátní výbor vyjadřuje spokojenost s tím, že sbor již žije z vlastních prostředků bez čerpání podpory z celocírkevních zdrojů. V Plzni, Miroslav Hamari, senior 7

8 B) Zpráva o životě sboru v Sedlci Prčici 1. Bohoslužby h) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Jen v místě sboru neděle a svátky. i) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Ne. j) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Rok 2010: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 26. Rok 2011: prům. účast 21, rodinné bohoslužby 29. Rok 2012: prům. účast 22, rodinné bohoslužby 29. Rok 2013: prům účast 22, rodinné bohoslužby 30. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Zavedli jsme nedělní školu pro děti. Rok 2014: prům. účast 20, rodinné bohoslužby 31. Bohoslužeb se účastní více dětí a mládež (účastní i bohoslužeb pro dospělé). Probíhají 2 nedělní školy pro větší i pro menší děti. k) Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano. Mladá žena žadatelka o křest, příprava na křest. Jedna mladá dívka nepravidelně (má zájem o křest). Rodina sousedů (nepravidelně). Známí kazatelky a členů sboru. Místní přátelé. Občas děti z Dětského domova (= školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). l) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Připravujeme společně první čtení, které pak čtou presbyteři. Při rodinných bohoslužbách se přípravy účastní s kazatelkou děti, pak mají čtení, přímluvnou modlitbu, vyřizují poslání, zajišťují hudební doprovod. m) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? Rodinné bohoslužby s dětmi přijdou i dospělí, kteří se většinou ostatního pravidelného sborového života neúčastní. Sváteční bohoslužby (Velikonoce, Vánoce) přijdou členové, kteří se běžně bohoslužeb neúčastní, někdy i nečlenové. n) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? V roce 2014 se konaly 2 církevní pohřby: členky sboru a nečlena sboru. 2. Katecheze g) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Rok 2010: křest dospělého. Rok 2011: 2 křty nemluvňat, 1 křest a konfirmace. Rok 2013: 2 křty (konfirmace). Rok 2014: probíhá příprava na křest dospělého. h) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. i) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? Rok 2010: 2 dospělí (křtem a přestupem). Rok 2012: 1 dospělá (přestupem). Rok 2013: 1 dospělý (přestupem). Rok 2014: 1 dospělá (z důvodu přestěhování). j) Jakou podobu má předkřestní katecheze? Dospělí: rozhovory, účast na biblických hodinách, bohoslužbách Děti: konfirmační příprava, účast na bohoslužbách (hlavně rodinných) k) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? 8

9 Kazatelka navštěvuje každý týden Dětský domov se školou (školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže). Forma vyprávění biblických příběhů, pak následuje rozhovor s dětmi. Občas přijdou některé dětí do sboru na bohoslužby. l) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Na biblické hodiny pro děti a na biblické hodiny pro konfirmandy chodí i děti, jejichž rodiče nejsou členy sboru (kamarádi dětí ze sboru). 3. Pastorace e) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. Rok 2010: pastor. návštěvy členů sboru: 43 pastorační návštěvy v LDN: 160 návštěv Dětský domov: 9 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2011: pastor. návštěvy členů sboru: 39 LDN, Dům pro seniory: 240 návštěv Dětský domov: 10 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2012: pastor. návštěvy členů sboru: 41 LDN, Dům pro seniory: 230 návštěv Dětský domov: 12 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2013: pastor. návštěvy členů sboru: 53 LDN, Dům pro seniory: 200 návštěv Dětský domov: 20 pastoračních rozhovorů s dětmi (jednotlivě) Rok 2014: pastor. návštěvy členů sboru: 70 LDN, Dům pro seniory: 160 návštěv Dětský domov: 14 pastor. rozhovorů s dětmi (jednotlivě). f) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? Návštěvy koná většinou kazatelka, ale i členové sboru (v nemocnici, při nemoci, osobních, rodinných problémech,...) Kazatelka členům, kteří se neúčastní pravidelného sborového života, nosí sborové dopisy, informuje o činnosti sboru, zve na akce konající se ve sboru. g) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano. h) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Kazatelka působí v místní LDN a v Domově pro seniory: duchovní, pastorační služba, rozhovory, čtení Bible, Kazatelka působí v Dětském domově se školou: viz bod 2. e) Sbor spolupracuje s Diakonií ČCE ve Vlašimi děti klientek s námi jezdí na tábory, víkendové pobyty. Člen sboru se svou šermířskou skupinou ( Páni ze Zvěřince ) pořádá pro děti klientek zdarma vystoupení. Jedna rodina (členové sboru) podporuje Diakonii Vlašim i hmotně (dodává brambory). 4. Působení sboru v místě h) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. Katolická církev (většina obyvatel města jsou katolíci). i) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Rozhovory s novým místním katol. farářem plánování možnosti ekumenické spolupráce. Plánování dalších ekumenických bohoslužeb a možností spolupráce s CČSH a s církví katolickou ve Voticích. j) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Nevíme o nikom potřebném. k) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. V místě není zařízení Diakonie. Ale sbor spolupracuje s Diakonií ve Vlašimi viz bod 3d. 9

10 l) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? Spolupracujeme s místním komunitním centrem (přednášky). Články, pozvánky, fotografie ze sborových akcí vychází v místním časopise a jsou na webových stránkách města. V naší kapli se konají koncerty dětí místní ZUŠ pro veřejnost. Na Vánoce hrají děti v kapli vánoční hru (i pro veřejnost), pořádáme setkání s hostem (přednášky), čtení Máchova Máje (v přírodě). Těchto akcí se účastní i lidé mimo sbor. Nabízíme prostor kaple městu k přednáškám, koncertům, m) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Kazatelka spolupracuje se starostkou města (při některých kulturních akcích promluva při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Sedlci a v Prčici, promluvy u památníku občanů ze Sedlce-Prčice popravených na konci 2. svět. války, ). Město nám finančně vypomohlo při dostavbě bytu pro kazatele. Dostali jsme od města finanční dar na opravu dřevěné podlahy v kapli ( Kč). Jedna členka sboru působí v místní organizaci pro obnovu a rozvoj venkova (MAS Krajina srdce). Nyní nám město přislíbilo finanční dar na opravu harmonia ( Kč). n) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Veřejnost: spolupracujeme s místním informačním centrem. Informace o akcích ve sboru jsou na webových stránkách města, vycházejí v místním časopise, jsou vyhlašovány v místním rozhlase, vylepujeme pozvánky (plakáty) na akce, zveme osobně. Členy: sborový časopis, sborové dopisy, sborový program, ohlášky. 5. Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor nemá mnoho členů, ale je zde jádro sboru přibližně 15 členů různého věku, kteří se účastní pravidelně a aktivně veškerého sborového života. Sbor si váží toho, že má vlastního kazatele. Členové sboru mají zájem jeden o druhého, pomáhají si navzájem jak slovem, tak skutkem. Členové sboru spolu rádi tráví volný čas po bohoslužbách posedíme při kávě, čaji, občerstvení, společně navštěvujeme koncerty, kulturní akce, společně slavíme narozeniny, dáváme si maličkosti. Každý týden (kromě zimního období) se koná setkání žen posezení, povídání s občerstvením. Jednou za rok máme společnou sborovou dovolenou. Opravujeme svépomocí (i finanční) sborové prostory. V roce 2013 jsme svépomocí vyměnili starou dřevěnou podlahu v kapli (dostali jsme finanční dar od města Kč a dar od JJ na materiál). V posledních letech stoupla finanční obětavost členů sboru. V Sedlci-Prčici dne Zprávu předkládá: Pavla Jandečková, jáhenka, a za staršovstvo kurátor Petr Dubský Administrátor sboru: f. Tomáš Trusina 10

11 II. Hospodaření FS ČCE v Sedlci-Prčici Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2010 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží , , , , , ,00 2 Spotřeba energie 502, , , , , , , ,00 3 Prodané zboží , , ,00 801,00 929,00 776, ,00 4 Běžná údržba ,00 5 Cestovné , , , , , , ,00 6 Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění Telekomunikace , , , , , ,00 8 Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary ,00 13 Odvod repartic seniorátních , , , , , , ,00 14 Odvod repartic celocírkevních , , , , , , ,00 15 Odvod do PF , ,00 700, , ,00 16 Odvod do PF administrátora , ,00 17 Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, ,00 986, , , , , ,00 20 Náklady celkem ÚT , , , , , , ,00 11

12 21 Sborové sbírky , , , , , , ,00 22 Dary tuzemské , , , , , , ,00 23 Dary zahraniční Salár , , , , , , ,00 25 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 880,00 929,00 776, ,00 26 Ostatní sborové příjmy , ,2 130,00 4,67 0,95 3,48 3,15 27 Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT , , , , , , ,15 30 Hospodářský výsledek = ř.29 ř , , , , , , ,15 k k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek , , , , , , , ,0 B. Oběžná aktiva , , , , , , , ,0 B.1. - zásoby B.2. - krátkodobý finanční majetek , , , , , , , ,0 B.3. - pohledávky 4 700, , , , , , , ,0 z toho pohledávky vůči ČCE C. Časové rozlišení aktivní Aktiva celkem , , , , , , , ,0 D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) , , , , , , , ,0 E. Krátkodobé závazky a výpomoci 96,0 E.1. - Krátkodobé závazky 96,0 - z toho závazky vůči ČCE E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci F. Dlouhodobé závazky F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní Pasiva celkem , , , , , , , ,0 12

13 C) Zpráva o životě sboru v Berouně I. Život sboru a) Bohoslužby 1. Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby. Každou neděli od v sídle sboru. 2. Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb? Uveďte, kde a s jakým úspěchem. Jiné než nedělní bohoslužby v ekumenickém formátu - 1. ledna, Týden modliteb za jednotu křesťanů, Velký pátek zájemci přicházejí, modlitba na Noc kostelů. Zatím se 3x konalo shromáždění v Domově důchodců TGM. 3. Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím. Počet účastníků je závislý na ročním období na podzim se účastnilo kolem 20 návštěvníků, v lednu a únoru kolem deseti. 4. Účastní se bohoslužeb noví lidé? Ano, v září přijato 5 členů s různým stupněm členství (plnoprávný člen, dvojí členství, členysympatizant), v prosinci pokřtěn dospělý muž. 5. Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. Ano, členové sboru zajišťují hudební doprovod, občas čtou Písmo. 6. Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a s jakým ohlasem? První neděli v měsíci rodinné bohoslužby (kázání a písně pro děti), druhou jsou ideálem, kterého se vždy nedosáhne, bohoslužby s nedělní školou. 7. Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy mezi nečleny sboru? Svateb bylo několik všichni nečlenové, svatební přípravy na další léto probíhají průběžně (cca zatím 5 svateb), pohřeb vykonán jeden v Praze (dr. Michal Flegl). b) Katecheze a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce. Farář vykonal 3 křty dospělých, z toho jen jeden ovšem přímo v kostele (zbylé dva v řece Sázavě, budoucích členů jiných sborů). b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru? Ano. c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru? 1 členka přestoupila z pražského sboru, 2 členové vstoupili v rámci tzv. dvojího členství (s Evangelickou církví metodistickou), 2 členové vstoupili jako sympatizanti sboru (jsou baptisté, což je církev, která neuznává dvojí členství). d) Jakou podobu má předkřestní katecheze? 5 setkání (v současnosti chystá farář opět několik křtů dospělého a skupinky dětí, které budou ovšem pokřtěny v kostele sv. Martina ve zdi). e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem? Besedy (např. na gymnáziu "jsi spokojen se svými sousedy"), některé školní třídy před Vánoci navštívily kostel s vánočními krabicemi od bot apod. f) Jaké další formy katecheze jsou užívány? Výuka náboženství dětí 1x týdně, křesťanský přírodovědecký kroužek občas. c) Pastorace - Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období. 30? Některé návštěvy v okolí byly opakované, několik výjezdů za vzdálenějšími. - Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního), při jakých příležitostech či z jakých podnětů? 13

14 Farář seznámení se členy sboru a jejich životem, návštěvy křesťanské skupinky svobodného sboru, který má v kostele odpoledne bohoslužby, návštěvy vzdálených členů kurátorka. - Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru? Ano, poměrně často. - Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb? Uveďte, jakým způsobem. Domov důchodců TGM sám požádal o spolupráci, 3 králové, přednášky, biblické hodiny, azylové domy předvánoční návštěvy, spolupráce s katolickou Charitou ve sboru sbíráme potraviny do tzv. potravinové banky a odevzdáváme nejčastěji charitě pro lidi bez přístřeší. d) Působení sboru v místě a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení. ŘKC, CB, CASD, CČsH a svobodná společenství všichni dělají, co mohou, v sekularizovaném městě. b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi? Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové podněty. Ano, nejvíce s církvemi, s nimiž sdílíme společnou budovu svobodný křesťanský sbor, CČsH, ale i s ostatními - adventisty, CB a ŘKC společné bohoslužby při týdnu modliteb, velmi hezká spolupráce při Taizé v Praze, soubor přednášek o Janu Husovi, které se odehrají nejprve u adventistů a posléze u evangelíků, vzájemné předávání reklam. Obecně vztahy jsou dobré až přátelské. c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy mezi nečleny? Viz výše potravinová banka, různé další akce. d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie? Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí. Ne. e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? V září probíhá ve sboru festival Stánek míru, účastníme se Noci kostelů, Husova výročí na náměstí apod. f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? Farář se kontaktuje s místostarostou pro kulturu a památkovým úřadem. g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? Nástěnkou na náměstí, sborovými dopisy, y na širší adresář. e) Další Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. Sbor má velký kapitál v budově, která je přímo na hlavním berounském náměstí. Součástí služeb, které poskytujeme, je také to, že pronajímáme prostory institucím a jedincům, poskytujícím sociální služby, jichž je v místě nedostatek - bezplatné dluhové poradně (to je diakonie Církve bratrské), NNO Lomikámen, pracující s duševně nemocnými a dětské psycholožce. Prostory se snažíme dále upravovat. Značně limitujícím faktorem je ovšem přetíženost členů sboru i staršovstva civilními zaměstnáními, za nimiž dojíždí do Prahy, péčí o děti a příbuzné i věk. V Berouně dne Zprávu předkládá: Mikuláš Vymětal, farář, Hana Skleničková, kurátorka 14

15 II. Hospodaření FS ČCE v Berouně Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2014 Č. ř. Ukazatel / č. účtu Spotřební a kancel. materiál, zboží Spotřeba energie 502, Prodané zboží Běžná údržba Cestovné Prezentace dary křesťanské služby a sborové pohoštění 7 Telekomunikace Placené nájemné Spotřeba ostatních služeb Mzdové náklady včetně pojištění 521,524,525, 527, Daně a poplatky 531,532, Poskytnuté dary Odvod repartic seniorátních Odvod repartic celocírkevních Odvod do PF Odvod do PF administrátora Odpisy, prodaný majetek Ostatní náklady (kromě 546) 19 Daň z příjmu 591, Náklady celkem ÚT

16 21 Sborové sbírky Dary tuzemské Dary zahraniční Salár Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní sborové příjmy Tržby z prodeje majetku Provozní dotace Výnosy celkem ÚT Hospodářský výsledek = ř.29 ř k k k k k k k A. Stálá aktiva dlouhodobý majetek ÚT B. Oběžná aktiva B.1. - zásoby ÚT 1 B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT B.3. - pohledávky ÚT 3 z toho pohledávky vůči ČCE ,378 C. Časové rozlišení aktivní 381,385,388 Aktiva celkem = A+B+C D. Vlastní kapitál (včetně HV předch. období) ÚS E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT 3 E.1. - Krátkodobé závazky ÚT 3 - z toho závazky vůči ČCE 321,325,379 E.2. - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24 F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a F.1. - z toho závazky vůči ČCE G. Časové rozlišení pasivní 383,384,389 Pasiva celkem = D+E+F+G

17 Vyjádření Pražského seniorátu ČCE ke zprávě FS ČCE v Berouně a FS ČCE v Sedlci-Prčici Na své pravidelné schůzi dne jsme se seznámili se zprávami o životě sborů s podporovaným místem v Sedlci-Prčici a v Berouně. Za Sedlec-Prčici vypracovala zprávu ses. jáhenka Pavla Jandečková, za sbor v Berouně br. farář Mikuláš Vymětal. Ze zprávy o sboru v Sedlci-Prčici vyplývá, že sbor setrvale roste, přibývá dětí, sbor je otevřený směrem ven. Vztahy s obcí jsou nadstandardní. Zvyšuje se obětavost i aktivita členů sborů. Sbor, který byl téměř 40 let neobsazený, ožil. Sestra jáhenka se se sborem velmi dobře sžila a daří se vytvářet živé společenství, kam lidé přicházejí rádi. Zároveň je to společenství otevřené. Sestra farářka navštěvuje Domov důchodců a dochází i do Dětského domova. Prostory sboru jsou k disposici také akcím, které pořádá obec. Život sboru sledujeme a můžeme jako seniorátní výbor potvrdit, že zpráva dobře postihuje vše, co se ve sboru daří. Je to naše seniorátní radost. Zpráva Mikuláše Vymětala odráží jinou výchozí situaci v Berouně. Tam se jedná o místo výrazně misijní. Br. Mikuláš Vymětal otvírá sbor směrem ven. Jádro sboru je maličké, ale už se ukazují noví lidé. Třeba v malých začátcích se ukazuje, že sbor, který o sobě dává vědět, začíná přitahovat. Můžeme potvrdit, že br. farář klade velký důraz na osobní rozhovory a vedení nových lidí, kteří se objevují. Práci pojímá ekumenicky a do šíře. Jistě půjde do budoucna o posílení vlastního jádra sboru, ale důležité je, že o svědecké přítomnosti sboru se už ve městě ví. Br. farář pořádá besedy na gymnáziu, otevřel kostel při příležitosti akce "Krabice od bot" apod. Práce v takové misijní situaci vyžaduje veliké osobní nasazení, které je u br. Vymětala pozoruhodné. Zprávu považujeme za střízlivý a reálný popis situace pomalu se oživujícího sboru, který je zároveň "průchodný" a otevřený. Myslíme si, že je to velmi dobrý vklad pro budoucnost. U obou sborů jsme si uvědomili, jak důležitá je osobní přítomnost kazatele. Vážíme si práce obou, kazatelky i kazatele, i toho, že postupně kolem sebe vytvářejí síť spolupracovníků. K oběma zprávám se jako seniorátní výbor vyjadřujeme kladně. V Praze Za seniorátní výbor Pražského seniorátu Petr Firbas, 1. náměstek seniora Zdena Skuhrová, seniorátní kurátorka 17

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM TISK č. 27 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 27 (Komise A, D) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM NEBO MISIJNÍM MÍSTEM A) Úvod Sborům s podporovaným či misijním kazatelským místem

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech za rok 2013

Výroční zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech za rok 2013 Výroční zpráva o životě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech za rok 213 Následující zprávu předkládám s vědomím, že náš sbor je pestrým a živým společenstvím a jeho cestu nelze

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

TISK č. 8 A (Komise D)

TISK č. 8 A (Komise D) 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014 Výběr ze zápisů jednání staršovstva v roce 2014 Kostel Byla podána žádost o grant na opravu varhan. Pardubický kraj vyhověl žádosti o podporu ve výši 20.000,- Kč. Díky tomu byla dokončena 1. etapa opravy

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více