SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE"

Transkript

1 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY v Č. BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE studijní text PaedDr. Zdeněk Slomek

2 Etopedie je jednou ze součástí speciální pedagogiky (z řec. ethos = mrav, paideia = výchova). Původně byla součástí psychopedie (v našem systému do roku 1969). Defektologický slovník charakterizuje etopedii jako vědní odvětví, zabývající se výchovou, vzděláváním a výzkumem sociálně narušené mládeže obtížně vychovatelné (pojem obtížná vychovatelnost je třeba chápat ve smyslu pedagogickém, nemá diagnostický charakter, jde o syndrom se širokou příčinnou základnou). Dílčí užívaná označení: poruchy chování, mravní problémy, emocionální narušení, neurotické problémy, mládež maladaptivní, problémová, delikventní, sociálně narušená apod. Všechna tato označení upřednostňují fakt, že primární postižení je ve sféře sociální. Předmět etopedie otázky morálního formování, ovlivňování osobnosti jedince s poruchami chování etiologie vzniku mravní narušenosti (jak, kdy, proč, intenzita) prevence (předcházení, aby defekt nepřerostl v poruchu sociálních vztahů) profylaxe (ochrana před možným vznikem podmínek, přístup při vzniku podezření) determinologické otázky oboru (co priorizuje, co je základní a určující a proč) systém školských institucí v dané sféře speciálně pedagogické péče obor a ostatní vědní disciplíny spolupracující instituce (orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, Policie apod.) Etopedie přejímá poznatky z věd, které se zabývají především společností a člověkem: pedagogika, psychologie patopsychologie sociologie, etika, axiologie (učení o povaze hodnot, teorie hodnot) psychiatrie, genetika, neurologie filosofie, politika právo, kriminologie, penologie Moor: Etopedie je pedagogika, do které velmi silně vstupují psychologické pricipy. Etopedie se nezabývá jen člověkem s poruchami chování, ale studuje etiologii vzniku mravních poruch a cesty vedoucí k možné nápravě. Častá kombinace: obtížná vychovatelnost + mentální retardace, ale i kombinace smyslového či tělesného postižení s poruchou chování (někdy nebývá obtížná vychovatelnost primárním nebo dominantním problémem u kombinace postižení viz dále). Klíčová slova: etopedie, porucha chování, maladaptace, etiologie, determinace, obtížná vychovatelnost, prevence, profylaxe. Etopedie a ostatní vědy vývojová psychologie má velmi blízký vztah k etopedii, přibližuje, vysvětluje zvláštnosti jednotlivých vývojových období, je určitým vodítkem normotvornosti vývoje, je teoretickou základnou pohledu na odchylnosti projevů (v průměru) pedagogická psychologie ozřejmuje zákonitosti učení (včetně sociálního učení) z psychologického hlediska, pomáhá etopedii odhalovat a hodnotit důsledky patologie výchovného prostředí. Ve školní práci přibližuje aspekty vztahů žák učitel, žák škola, žák žák 2

3 sociální psychologie podává řadu nezbytných informací o sociálních interakcích, rolích a různých společenských skupinách (pozitivních i negativních) psychopatologie zkoumá příčiny duševních poruch a jejich symptomy. Pro etopedii má především diagnostický význam patopsychologie je vědou o hraničních psychických stavech, vlastnostech a procesech mezi normou a patologií. Pro etopedii přináší informace o důvodech vybočení z normy sociologie výchovy, rodiny, sociální patologie etopedii pomáhá při odhalování vlivu patologického prostředí, pomáhá objasňovat příčiny vzniku obtížné vychovatelnosti, je základnou informací o dopadech při návratu do původního prostředí právní vědy význam je především normativní, určují legislativní rámec postupů před a při zajišťování výkonu ústavní či ochranné výchovy. Ovlivňují systém institucionální etopedické péče psychiatrie, neurologie pomáhají řešit hlavně problémy diferenciální diagnostiky, oporu tvoří i sociální psychiatrie. Rozlišení mravního či psychického narušení kriminologie, penologie přibližuje v náhledu pachatele, způsoby trestné činnosti, druhy potrestání a odlišnosti od pedagogického způsobu řešení. Ujasňují finální cíle při návratu z výkonu trestu, charakterizují vztah trestu a výchovy Některé základní pojmy v etopedii delikvence označení protispolečenské činnosti dětí do 15 let = do doby jejich trestné neodpovědnosti (jde o takové jednání a činy, které by u dospělého byly kvalifikovány pojmem trestný čin). Též pojmy dětská delikvence, juvenilní delikvence (viz dále) mravní narušenost termín vystihuje podstatu defektu a defektivity v etopedii (tento termín byl nejvíce používán v 1. polovině 20. století Chlup, Zeman, Zikmund). V roce 1960 byl nahrazen termínem obtížná vychovatelnost. Pojem je chápán především jako porušení vztahu k hodnotovému systému abnormita (lat. norma = pravidlo) zvláštnost, odchylka, nepravidelnost agrese, autoagrese (lat. aggressivus = útočný) jednání s úmyslem ublížit (agrese je jednou z běžných reakcí na frustraci). 4 stupně agrese: 1) navenek bez projevů (příp. zblednutí, zaťaté zuby apod.) 2) slovní forma = nadávky, urážky 3) projevy destrukce (rozbíjení předmětů) 4) projevy fyzického násilí (i zabití), v autoagresi = zaměření na sebe depravace (lat. depravatio = zkřivení) zvrácenost. Etiologicky: vliv nemoci, nevhodné vnější vlivy (parta), rodina, promiskuita, provokace, destrukce, inzultace, loupeže, krádeže, podvody, příživnictví. Podobné některým psychopatickým stavům deprivace (lat. privatio = stav nedostatku, chybí něco) nedostatek v uspokojování základních (hlavně duševních) potřeb člověka (potřeba jistoty, lásky, bezpečí, uznání apod. viz studijní text Základy speciální pedagogiky). Deprivace psychická chudé, nepodnětné prostředí (nejčastěji rodina, ale i nevhodně řízená školská instituce), deprivace citová dlouhodobé citové strádání může mít až deprivační dopady (často směřuje k asociálnímu jednání až delikvenci), deprivace sociální není např. uspokojována potřeba adekvátního místa mezi vrstevníky. Obecně se deprivace navenek manifestuje svou charakteristickou inteligenční a citovou nevyspělostí a poruchami chování (Drtilová Koukolík: Deprivanti jsou lidé, kteří z biologických, psychologických nebo sociokulturních důvodů nedosáhli lidské normality či o ni přišli ) deviace (lat. via = cesta, deviatio = sejití z cesty) odchýlení, vybočení. Deviace sexuální (pohlavní úchylnost), deviovaný vývoj (scestný vývoj), deviované dítě (vadné, úchylné, nápadné) 3

4 dificilita (lat. difficilis = těžký, obtížný) těžkosti v přizpůsobování se (rodině, škole, práci, kolektivu). Příčinou jsou většinou nevhodné vnější vlivy, často špatné návyky, špatná, nevhodná výchova etopat (řec. ethos = mrav, pathos = bolest, nemoc) jedinec s poruchami chování, narušenou mravní složkou osobnosti, nechápající a nerespektující mravní normy. Porušení je dlouhodobé a intenzívní (pak je možno použít pojmu etopat ). Etiologicky mapujeme vnitřní a vnější faktory, přístup má převýchovný (resocializační) základ etoped profesionální označení speciálního pedagoga v etopedických zařízeních (nezastupitelné místo má v diagnostických ústavech). Zabývá se především speciálně pedagogickou diagnostikou etopedickou, psychoterapií, ovlivňuje metodiku práce, spolupracuje s psychologem, výrazně se podílí na stanovení prognózy (DDÚ, DÚM) maladaptace, maladjustace ekvivalentní pojmy výrazněji snížená schopnost až neschopnost přizpůsobit se, projevuje se poruchami chování různého stupně. Následkem může být i vznik neuróz a psychóz. M. obvykle vzniká z psychické deprivace převýchova reedukace souhrn metod a postupů speciálně pedagogické práce s cílem resocializačním (náprava, znovuzapojení jedince do společnosti, úprava chování) sociální narušenost odpovídá pojmům obtížná vychovatelnost či mravní narušenost. Používá se též pojmů sociální nepřizpůsobivost či sociální nepřizůsobenost prevence v etopedii je rozlišována prevence primární, sekundární a terciární (postupy zaměřené na předcházení vzniku poruchy, zamezení jejího prohloubení nebo zamezení recidivy). U terciární prevence termíny následná péče či postpenitenciární péče sociopatie termín pro vyjádření druhu či komplexu abnormáních postojů vůči sociálnímu prostředí negativismus (lat. negativus = popírající, odpírající) postoj, tendence, návyk odporovat všemu. Formy: pasívní odpor, nečinnost, i zlostné výbuchy a útěkové reakce Klíčová slova: etopedie, delikvence, mravní narušenost, obtížná vychovatelnost, abnormita, depravace, deprivace, etoped, etopat, maladaptace, dificilita, sociopatie, negativismus Nástin přístupu k péči o mravně narušené (historicky) Názor na možnosti výchovy, úpravy projevů a vůbec péči o mravně narušené jedince se měnil v korelaci s vývojem společnosti, myšlení a vědomí a hlavně podle názorů těch, kdo měli možnost mocenského uplatnění. Lze uvést několik charakteristických stupňů v péči o jedince s poruchami chování: REPRESE hlavně v období počátků vývoje společnosti, defektní jedinci byli ze společnosti vylučováni likvidace = u jiných postižení ihned po narození, v etopedickém slova smyslu až po projevu. Segregace = vyloučení (např. vyhnanství) REHABILITACE hlavně od 15. století (Itálie), pak i celá Evropa. Projevovaly se snahy zapojit mravně narušené jedince do pracovního procesu s cílen získat zisk. Mizí represe, objevují se snahy o výchovu (převýchovu) vliv dobročinných spolků a reformátorských osobností PREVENCE vychází z principu, že lepší je zamezit a předejít, nežli následně odstraňovat. Objevuje se poradenská péče, vznikají příslušné instituce V historii péče o mravně narušené jedince je stěžejním znakem problematika používaných trestů dvojí směr: a) trest jako represe b) trest jako výchovný prostředek Klíčová slova: represe, rehabilitace, prevence, poradenství, trest 4

5 Vývoj péče o obtížně vychovatelné v zahraničí V historickém pohledu lze vysledovat velmi pomalý odklon od tělesných trestů a tvrdé represe (ani vězeňská zařízení neměla o mravně narušené jedince a jejich převýchovu zájem). Až při oddělení mladistvých od dospělých ve výkonu nápravy došlo k jinému přístupu. První takové zařízení bylo založeno v Bridevellu v Anglii (osobní zásluha anglického krále Eduarda VI. 1553). Cíl naučit poctivé práci + dobrý výdělek. Poměrně velkou tradici v oblasti převýchovného typu má Holandsko: - v roce 1595 byl v Amsterdamu založen ústav s výchovným charakterem (práce chovanců byla finančně oceňována), v roce 1612 byla vydána publikace o výchovných metodách tohoto ústavu. V Německu následovalo zakládání obdobných zařízení: 1609 = Brémy, 1613 = Lúbeck, v roce 1622 = Hamburk. Itálie 1667 ve Florencii, 1703 pak v Římě. Polsko 1629 byl založen ústav ve Varšavě, později pak v Belgii, Francii apod. Ve všech zařízeních byla hlavní metodou pracovní výchova a často i dobře organizačně a obsahově pojatá profesní příprava (byly vydávány i výuční listy). Historicky lze vysledovat několik etap ve vývoji péče o jedince s poruchami chování. Hovoříme o několika výchovných systémech: A) TRADIČNÍ SYSTÉMY: a) Filadelfský byl založen na úplné izolaci chovanců v samostatných celách. Účelem tohoto opatření bylo směrování jedinců k sebekritickému hodnocení situace, uvědomování si rozsahu a dopadu svých přečinů chovanci měli k dispozici i odborného pracovníka konzultanta. Platil zákaz kontaktu chovanců mezi sebou. Zakladatelé sekta Kvakerů (protestanti). První takovéto vězení bylo založeno v roce 1829 ve Filadelfii, následovala pak Kanada, Anglie. Tento systém byl též označován jako systém malých cel. b) Augburnský první ústav tohoto typu byl založen ve státě New York v roce 1832, byl organizačně řízen obdobně jako Filadelfský, ovšem v malých celách byli chovanci umístěni pouze v noci, jejich denní zaměstnání bylo společné (platil přísný zákaz vzájemné komunikace). Za výhodu byla považována možnost hromadného výchovného působení na chovance určitá uniformita přístupu. c) Lensburgský metodika přístupu byla odvozena z důvěry v člověka, jeho možné sebekázně, sebeuvědomění a sebekontroly. První ústav byl založen ve Švýcarsku roku Vlastní výchovný princip byl propracován do řady postupných cílů, které měly svou hierarchii. Předpokladem propuštění bylo splnění jednotlivých cílových etap (povrchní pohled na možnosti převýchovné práce). Prvně se přihlíží k pedagogickým a psychologickým aspektům. Kromě uváděných příkladů péče vznikaly i další více méně úspěšné pokusy. Např. v Belgii byl rozšířen názor, že mladí se od sebe neliší, že stačí vůči všem uplatňovat stejné a jednotné požadavky (=uniformita péče) a výsledek je zaručen. Základní metodou byl režim, řád, stereotyp vše řešeno cestou pokynu, příkazu, povelu (učení, práce). Prakticky mimo stojí možnosti sociální výchovy, vlivu interakce s okolím, individualita a její respektování apod. B) RODINNÉ SYSTÉMY: Vznikají především v polovině 19. století, duchovním otcem myšlenek byl J. H. Pestalozzi ( ), který zaváděl řadu nových prvků do výchovy obecně (výchova všem mínil tím i jedince v dnešní terminologii obtížně vychovatelné, propagoval 5

6 tvrzení, že výchova odkryje zárodky dobra. Založil ústav v Yverdonu, kde se snažil uplatnit systém výchovné práce podobné výchově v průměrné rodině. Ústav zanikl, ale idea zůstala. Mezi jeho pokračovatele můžeme zařadit Wehrliho (založil ústav v Hofwylu Švýcarsko, kde žil přímo s chovanci), Wicherna, který vytvořil kolonii rodinných domků (Německo), kde se o mravně narušené jedince staral manželský pár. Ve Francii vznikla v Tours velká kolonie s několika výchovnými skupinami (výchovnou skupinu tvořilo 40 chovanců, kterou vedl vychovatel otec). Každá skupina měla svůj dům i druh práce. Dva chovanci tvořili institut poradců otce tuto skutečnost můžeme považovat za určitou formu vznikající samosprávy. V kolonii byly uplatňovány tělesné tresty. Objevuje se i sledování chovance po odchodu z kolonie = princip postpenitenciární péče. Mezi progresívní prvky lze zařadit i fakt určité výchovy otců přímo v kolonii. Obdobně postupoval Rukavišnikov (Moskva 1864), podobné přístupy byly uplatňovány v ústavu Feuenbergu ve Švýcarsku apod. Mezi propagátory myšlenky postupné metody ve výchově a metody výchovy žáka žákem byl i apoštol opuštěné a zanedbané mládeže Giovanni Bosco ( ), který založil dům v Turíně, byl nekompromisním odpůrcem tělesných trestů (odmítal i veřejné pokárání chovance), jeho přístup měl nábožensky laděný základ, prosazoval osvětovou činnost ve výchovné i převýchovné práci (=zárodek prevence). C) SYSTÉMY S VNITŘNÍ SOCIÁLNÍ STRUKTUROU: (pod tímto pojmem chápeme systémy pracující se samosprávou umístěných jedinců) A. S. Makarenko ( ) vybudoval v roce 1920 kolonii pro mladistvé provinilce poblíž Poltavy. Mezi základní principy jeho pedagogické práce patří: humanismus, pedagogický optimismus, skupina či kolektiv jako činitel, samospráva. Dosahoval dílčích úspěchů v převýchovné a výchovné práci, ale jeho přístup měl znaky jednostrannosti (malá míra respektace biologické struktury osobnosti, úrovně fixace dřívějších návyků apod.). Wiliam Georg založil v USA první tzv. Republiku mladých provinilců pro věkovou kategorii let v koedukovaném složení (neobvyklé, odvážné). Republiku řídila samospráva chovanců ( Kabinet republiky ), kde byly zastoupeny i funkce prezidenta, státního tajemníka, soudu apod. Kolonie nebyla dotována státem. Nebyli přijímáni mentálně postižení jedinci. V roce 1917 bylo v Nebrasce založeno chlapecké město (Boys Town), kde byl uplatňován obdobný systém jako v republice mladých provinilců. Mezi hlavní zásady převýchovy patřily: samospráva, práce, vzdělávání. Byl zastáván názor: Mládež je taková, jakou ji vychovala rodina a společnost. V Evropě patřil mezi propagátory obdobných myšlenek Antonio Rivolta založil v Itálii Republicu dei Ragazzi = nekoedukovaný ústav (jen pro chlapce), který žil poněkud separativně ústav měl své peníze, vydával své noviny apod. Po druhé světové válce se objevují nové trendy v péči o obtížně vychovatelné, především je zjevná snaha rozvíjet více prevenci ve výchově (včetně i tzv. dohledů v rodinách) výrazněji rozpracováno v Anglii, Belgii, Polsku. Je budován (postupně a velmi diferencovaně) systém institučního zajištění jak preventivní péče, tak i přímé převýchovné (resocializační) práce. Úkol: Charakterizujte základní pozitiva a negativa uváděných přístupů. Co můžeme považovat za přínosné i pro současnou etopedickou praxi? 6

7 Péče o obtížně vychovatelné v našich zemích ve 40. letech 19. století u nás vznikají první spolky, které působí na poli převýchovy 1841 byl založen Spolek pro blaho nuzných dívek v Praze, Spolek paní sv. Ludmily zakladatelkou byla M. Riegrová Palacká 1847 vzniká Moravsko slezský ochranný spolek v Brně významným průkopníkem byl Slavibor Breuer, volnomyšlenkář, který se svými svěřenci opustil Čechy a společně vstoupili do kláštera v Chilandru. Putovali po Evropě. k významným pedagogům patřil Leopold Pek, ředitel vychovatelny v Říčanech, velký odpůrce tělesných trestů, dále Jaroslav Doležal (v ústavu modifikoval rodinné poměry), Josef Zeman (zakladatel časopisu Úchylná mládež ) výrazně vynikl Alois Zikmund, ředitel Zemské vychovatelny (původně polepšovny) v Opatovicích (ústav zanikl v roce 1947 a byl přemístěn do Králík). Zavedl podmínečné propouštění chovanců (teprve po dvacátém roce věku definitivně). Provedl třídění mravně narušené mládeže do tří skupin: a) mládež mravně ohrožená (hlavně prostředím, kde vyrůstá) b) mládež mravně narušená (chápal jako vybočení) c) mládež mravně vadná (s pasívní reakcí: žebráci, povaleči, s aktivní reakcí: agresívní) Rozlišoval dvě základní příčiny mravní poruchy: ENDOGENNÍ = vlohy, dědičnost EXOGENNÍ = okolí, dysf. rodiny Kladl velký důraz na vliv osobnosti vychovatele (autorita, erudice, ) Věnoval se řešení konfliktních situací doporučoval využívání modelových situací. Chtěl vytvořit ucelený výchovný systém. Prosazoval využívání pedagogických, psychologických a sociologických zásad. Čerpal z kriminologie. Přeceňoval možnosti psychoanalýzy a tělesných trestů. Navrhoval oddělení rozumově postižených v převýchově. Zabýval se kombinovanými vadami z etopedického hlediska. Mezi světovými válkami byla ve vztahu k dané oblasti přijata i některé legislativní opatření: - v roce 1931 byl vydán Zákon o trestním soudnictví nad mládeží, který stanovil trestní odpovědnost od 14 let, zavedl pojem ochranná výchova ve spojení s výkonem ve výchovně či léčebně, změnil název polepšovna na zemskou výchovnu -. Po druhé světové válce dochází k rozvoji speciálního školství, včetně etopedické oblasti, jsou zrušeny spolky pečující o mravně narušenou mládež, úlohu komplexní péče převzal stát (zákon č. 48/1949 Sb.). Ústavy pro obtížně vychovatelné u nás vývoj (výběr) Vychovatelna Jednoty pro blaho mladistvých káranců Dobrý pastýř Praha (založena byla v roce 1839) od roku 1904 sídlí v Lublaňské ulici (dnes Diagnostický ústav pro mládež chlapci) Ochranovna v Brně (Černá Pole) založena 1847, zrušena 1890) Vychovatelna pro opuštěnou a zanedbanou mládež v Modletíně (zal Sl. Breuer) Vychovatelna v Libni (založena 1883), organizačně pro chlapce ve věku 8 16 let, měla tři oddělení (určitá forma vnitřní diferenciace): vyšší pro malý stupeň narušení, nižší a pak trestní (pro vážné poruchy chování). Šlo o kombinaci ústavní a otevřené péče, byla využívána chovanecká samospráva, tělesné tresty byly odmítány. Při vychovatelně byla (jako součást) škola. Ústav byl jako celek přemístěn do Kostelce nad Orlicí. 7

8 Dívčí ochranovna v Černovicích u Tábora (založena roku 1885) byla situována pro péči o dívky, zařazování bylo prováděno podle žádosti rodičů, obce či i jiných institucí. Dnes je zde umístěn Výchovný ústav pro mládež (dívky) s profesní přípravou podle dané struktury. Výrazně se ústav podílí na péči o nezletilé matky ve výkonu ústavní či ochranné výchovy. Zemská polepšovna v Novém Jičíně (založena roku 1889). Původně jako zvláštní oddělení donucovaní pracovny. Organizačně pro chlapce a dívky ve věku let české a německé národnosti s kapacitou 250 míst, vlastní školou a řemeslnickými dílnami. Dnes Výchovný ústav pro mládež (chlapci) s potřebnou sférou péče po splněné povinné školní docházce. Zemská vychovatelna v Kostomatech pod Milešovkou byla založena původně jako první koedukovaná polepšovna v Čechách, později byly přijímány jen dívky. Bylo zajišťováno jak vzdělávání v rámci školní docházky, tak i přímý praktický (pracovní) výcvik. Dnes je zde umístěn Výchovný ústav pro děti a mládež (dívky) se zabezpečením povinné školní docházky i profesní přípravy. Klíčová slova: výchovný systém, samospráva, endogenní, exogenní, kombinovaná vada, ochranovna, vychovatelna, polepšovna, profesní příprava, koedukace Úkol: Vyhledejte v materiálech MŠMT kapitolu sítě speciálních výchovných zařízení. P O R U C H Y C H O V Á N Í Nejčastější členění poruch chování podle stupně závažnosti, obsahu a forem je následující: Chování disociální nepřiměřené, nespolečenské, avšak zvládnutelné a zvládané vhodnými pedagogickými postupy. Výskytově je nejčastější v rodinné či školní výchově, jeho charakteristickým rysem je skutečnost, že nenabývá sociální dimenze (viz kapitola vysvětlující pojem defektivita). Jde o drobnější výkyvy a nesoulady s běžnými zvyklostmi společenské normy, projevy často korespondují s typickými projevy některých věkových období (projevy věkových zvláštností) nebo jsou průvodním jevem u některých jiných druhů postižení (neuróz, lehkých mozkových dysfunkcí apod.). Řadíme sem kázeňské přestupky proti školnímu řádu, vzdorovitost, některé negativistické projevy, neposlušnost, odmítání kontaktu i některé lži. Při řešení těchto obtíží se uplatňují poradenské instituce, své místo zde má terapeutický přístup psychologa či speciálního pedagoga. Chování asociální je již patrný rozpor se zvyklostmi společenské morálky, většinou chybí sociální cítění jedince, případně je na nízké úrovni. Je patrná odlišnost od průměru. Tím jak jedná většinou škodí v důsledku sám sobě (např. záškoláctví, jehož neřešení vede k řadě dalších doprovodných problémů špatný prospěch, ztráta pozice u ostatních spolužáků, navazující lhaní, krádeže, kontakt se závadovými skupinami apod.). Asociální projevy mají většinou trvalejší charakter a často i vzestupný trend. Řadíme sem útěky, toulky, demonstrativní sebepoškozování, toxikománii, patologické hráčství, výrazné záškoláctví, lži, krádeže a jiné. Řešení situace již vyžaduje speciálně pedagogický postup, zapojení nejen poradenského sytému (včetně středisek výchovné péče), ale i řešení prostřednictvím speciálních výchovných zařízení, zdravotnických institucí a terapeutických pracovišť. 8

9 Chování antisociální má povahu protispolečenského jednání, které poškozuje jak jedince, tak i jeho okolí, společnost, ohrožuje majetek, hodnoty i život (včetně vlastního života problémového jedince). Vývojově je obyčejně pokračováním asociálních projevů, graduje v porušování zákonů a norem. Reedukace (náprava) je prováděna ve školských zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy (v případě mladistvého je realizována i ve vězeňských institucích). K antisociálním projevům a jednání řadíme veškerou trestnou činnost, krádeže, loupeže, sexuální delikty, vandalství, zabití a vraždy, výrazné násilí a agresivitu, terorizmus, organizovaný zločin. Patří sem i trestná činnost, která souvisí s gamblerstvím a toxikománií. Je nutno počítat s dlouhodobější reparací, velmi pravděpodobná je recidiva, výraznou roli sehrává návrat do původního (= nevhodného) prostředí. Poznámka: Jedinci s diagnózou lehké mozkové dysfunkce tvoří v etopedickém souboru dosti často specifickou skupinu. Je potřeba (ve smyslu diferenciální diagnostiky a speciálně pedagogického přístupu) vědět, že těmto jedincům musí být věnována náležitá pozornost, aby způsoby jejich jednání a chování nebyly považovány za projevy poruchy chování (přesto, že jejich manifestace je podobná či může mít značnou intenzitu). Je důležité znát příznaky lehké mozkové dysfunkce (ADD, ADHD), abychom správně posoudili problematiku kontaktu tohoto dítě s okolím, jeho zvláštnosti v citové oblasti, znali skutečnost nízké frustrační tolerance, chápali některé změny osobnostního rázu a chápali zvláštnosti jeho sociálního chování neodpovídající věku nebo intelektu. Klíčová slova: chování disociální, asociální, antisociální, reparace, reedukace, sociální chování, sebepoškozování, lehká mozková dysfunkce, frustrační tolerance Úkol: Prostudujte projevy dítěte s LMD a vyhledejte možná rizika etopedického rázu. Etiologie poruch chování 1) vliv sociálního prostředí především vliv rodiny, její modelová hodnota. Rizikovou je rodina asociálních jedinců, psychopatických osobností, rodičů s tendencí k nevhodným návykům (alkoholismus), emočně chladných a bez zájmu o své děti a jejich rozvoj, s málo vhodnou strukturou hodnot a norem. Vliv příliš ambiciózního prostředí, kterému neodpovídá naturel dítěte. Vliv školního prostředí, atmosféra, podpora pozitivních vazeb ve třídě, včasné řešení problémů pedagogem (správné, odborné řešení), eliminace šikany apod. Do této kategorie patří i nevšímavost rodičů k trávení volného času jejich dítěte, neznalost okruhu kamarádů, celkově nemotivační přístup. Svou roli sehrávají i prarodiče. 2) geneticky podmíněná dispozice dispozice k disharmonickému vývoji, případně až psychopatickému vývoji, genetická dispozice s často typickou odchylkou v rozvoji emočních a volních charakteristik. 3) oslabení nebo porucha centrální nervové soustavy především v období prenatálním nebo perinatálním (před nebo během porodu). Jsou tak vlastně vytvořeny podmínky pro vznik adaptačních poruch, jejichž základem je kolísavost emočního ladění, impulzivita a nižší schopnost sebeovládání (např. jedinci s lehkou mozkovou dysfunkcí a epilepsií). Některé výklady etiologie poruch chování Freud považuje základ za výraz pudových tendencí a nerovnováhu či disharmonii s ostatními subsystémy osobnosti 9

10 Adler klade důraz na sociální determinanci (předurčenost) psychiky, za podstatné považuje především sebehodnocení (zdroj pocitů méněcennosti), dále sociální roli dítěte v rodině a nepříznivé okolnosti a vlivy prostředí v raném dětství Bowlby autor tzv. deprivační teorie (vývoj osobnosti a jejích poruch je výrazně ovlivněn situací v raném dětství) Langmeier, Matějček navazují na deprivační teorii, hovoří o významu neuspokojování základních psychických potřeb, především citové jistoty Rohner teorie akceptace a odmítání = odmítané, citově neuspokojené děti bývají méně vyrovnané, málo empatické, ale mají i větší sklon k nepřátelství a agresivnímu jednání, jež nemůže být sociálně přijatelné a je tedy poruchové Výhradně biologizující výklad etiologie asociálního a antisociálního jednání byl oblíbený v 19. století. Nejznámější je Lombrosova teorie o rozeném zločinci, jehož chování bylo spojováno s dědičnými (hereditárními) předpoklady, které byly patrné i v somatických znacích (např. tvaru lebky apod.) Poruchy chování hledisko agresívnosti: Neagresivní dochází k porušování sociálních norem, ale jednání a chování nemá prvky agresivity (lži, záškoláctví, útěky, toulání, abusus různých látek) Dětské lži je potřeba vždy hodnotit ve vztahu k vývojové úrovni dítěte. Rozlišujeme tři druhy lží: konfabulaci (čili smyšlenku) normální jev u dětí předškolního věku, vzniká záměnou vzpomínek nebo fantazijními představami. V podstatě nejde o poruchu chování v pravém slova smyslu, protože chybí úmysl zkreslení reality a cílenost. Lež bájivá pseudologia fantastica = vymýšlení nepravdivých příběhů, kde dítě zpravidla hraje atraktivní roli. Disponovány bývají děti s hysteroidními rysy či děti určitým způsobem deprivované (kompenzují svoje potíže aspoň ve fantazii). Opět chybí vědomí nepravdy, chybí účelnost nejde o poruchu chování, za kterou by dítě mělo být trestáno. Pravá lež je charakteristická vědomím nepravdivosti, je typické i sledování nějakého účelu. Je možné ji vysledovat převážně až ve školním věku, kdy lež má již jinou významovou hodnotu. Při posuzování lži je významná frekvence (jak často lže), výběr osob kterým lže, specifičnost situací, kdy lže. Lež může být obranou v zátěžové situaci, kterou dítě neumí vyřešit jinak (např. očekává trest). Lži zaměřené na poškození někoho nebo na dosažení osobního prospěchu mívají jinou motivaci. Nejde o obranou reakci, spíše bývá tato lež spojována s dalšími negativními projevy egoismus, necitlivost. Jedná se již o závažnější odchylku s problematickou prognózou. Záškoláctví a případný odpor ke škole bývá spojováno se strachem z negativního hodnocení jeho školní práce. Příčiny je třeba hledat ve škole a v rodině, ale i v osobnosti dítěte (např. vyšší selhávání v jakékoliv zátěžové pro jiné běžné situaci). Počátkem záškoláctví bývá impulsívní jednání, které vyvolává nutnost dělat další přestupky (lhát, podvádět, utíkat) vždy jde o signál nevyřešeného problému (z pohledu dítěte). Záškoláctví může mít (obyčejně u starších dětí) charakter plánu a jeho realizace, může být uskutečňováno i individuelně i ve skupině (zde vliv party, přitažlivost příslušnosti, pokyn vůdce party). Může být i výrazem neochoty či neschopnosti akceptovat povinnost ve třídě může záškoláctví působit i jako sociální model, který děti napodobují (není-li správně řešeno, není-li izolován iniciátor). Je-li posuzováno a analyzováno záškoláctví, pak je potřeba vzít v úvahu i možný odlišný socializační vývoj jedince. Obecně lze uvést, že čím je záškoláctví častější a plánovanější a čím dříve se projeví, tím je jeho eliminace těžší, tím méně je příznivá prognóza nápravy. Škola a rodina zde sehrávají kardinální roli. Útěky a toulání jsou závažnou variantou únikového jednání (především z rodinného prostředí rodina by měla fungovat jako zdroj bezpečí a jistoty). Útěky mohou být 10

11 chronického či aktuálního charakteru, prakticky jde o adaptační selhání příčinou mohou být jak nedostatky v osobnostním vývoji dítěte, tak v prostředí. Dítě není schopné zvládnout situaci vhodnějším, adaptačně zralejším způsobem. Existují však i útěky tzv. bez příčiny, nemotivované zde je potřeba hledat odpověď ve spolupráci s medicínskou sférou. Reaktivní, impulzívní útěky jsou téměř vždy zkratkovitou reakcí na jinak pro dítě nezvladatelnou situaci doma či ve škole. Smyslem může být únik, ale i pomsta dospělým. Takto motivovaný útěk bývá ojedinělý a po vyřešení problému se neopakuje (reakce na vysvědčení a slibované následky neúspěchu). Plánované a připravované útěky obyčejně mají základnu v dlouhodobě neřešených problémech. Mívají na rozdíl od impulsívního útěku přesný cíl (kam uteče, kdy, ke komu, co řekne) a nechuť k návratu (např. útěk od matky k rozvedenému otci či naopak). Opakované útěky je možné považovat na projevy maladaptivity, za stereotypní reakci na opakující se a neřešený konflikt. Bývají projevem závažnější odchylky jak v chování rodiny, tak osobnosti dítěte (např. v případech nedostatečného vztahu rodičů a dítěte, při rozvrácení rodiny apod.) Diagnosticky je možné vysledovat i patologické okolnosti vývoje osobnosti dítěte vliv dědičných záležitostí. Chorobné útěky jsou výrazem nějakého onemocnění, mohou mít ráz impulsívního jednání. Dítě utíká bez důvodu takovéto projevy mohou souviset s epileptickými problémy, mohou se vyskytnout u jedinců s jiným organickým postižením mozku či u jedinců psychotických. Toulání je charakteristické dlouhotrvajícím opuštěním domova, většinou navazuje na útěky a záškoláctví. Sklon mívají děti s trvalejšími odchylkami ve vývoji osobnosti, děti, jejichž vývoj byl ovlivněn citovou karencí nebo děti citově chladné na základě vrozené anomální dispozice (společným rysem je nedostatečnost citové vazby k lidem). Toulají se sami či v partě (obyčejně v adolescentním věku), může být propojenost s krádežemi, drogou, prostitucí. Není výjimkou pevnost řádu a určitá rituálnost. S touláním se lze setkat i u dětí s organickým postižením CNS, kde je zřejmý určitý neklid, nezdrženlivost a organicky podmíněné obtíže sebeovládání. Krádeže jsou charakterizovány záměrností, mluvíme o ni tehdy, je-li dítě schopno pochopit pojem vlastnictví a akceptovat danou normu chování (moje věc, cizí věc). Vždy je potřeba posuzovat několik kriterií: Místo krádeže pouze doma, pouze ve škole, v obchodě. Mnohdy rozhoduje i snadnost provedení a mizivé riziko. Způsob krádeže je pro posouzení závažnosti maldaptovaného chování velmi podstatný. Neplánované, příležitostné krádeže mohou být výsledkem nezvládnuté aktuální potřeby přivlastnit si nějakou věc (zejména u mladších dětí). Plánované a předem promyšlené krádeže (starší školní věk) jsou mnohem závažnější. Mohou být prováděny v partě i samostatně, prognóza je tím nepříznivější, čím je dítě mladší. Sociální důsledky odhalených krádeží výrazně ovlivňují další situaci dítěte (komplikují, izolují, stresují, vedou až k výkonu ústavní výchovy apod.). Na řešení příčin, které vedly k jednání dítěte bývá mnohdy pozdě (nefungující rodinné zázemí, narušený vývoj osobnosti, fixace egoistického jednání, ztráta schopnosti adaptace na běžné podmínky, atd.). Cíl krádeže včetně motivace dítě může krást pro druhé = dítě se chce prosadit, není uspokojena jeho sociální akceptace nebo nemá osvojeny potřebné sociální dovednosti. Dítě krade pro sebe = nežádoucí aktivita získat něco, co jinak získat nemohu (třeba nemám předpoklady). Vzácně může jít i o uspokojení základních potřeb (jídlo na útěku) nebo v případech, kdy rodina selhává zásadním způsobem. Citově deprivované děti mohou mít zvýšenou potřebu hromadění věcí nebo jídla náhražka za strádání v emoční a vztahové oblasti. Krádež pro partu snaha udržet si svou pozici (souvisí se sociálními normami party, kdy může jít i o povinnou aktivitu) dochází k fixaci maladaptivního chování jako normy (mimořádně nebezpečné). Kleptomanie zdánlivě nesmyslná forma impulzivních, nevysvětlitelných krádeží. Odcizování bez výběru či přísně výběrově. Kleptomanie může souviset 11

12 s nutkavou neurózou, psychotickým onemocněním (kde chybí přiměřený vztah k realitě), lze se s ní setkat i u mentálně postižených (kleptomanie není porucha chování nejde o vědomé porušování sociálních norem, případně o vědomí těchto norem). Drogová problematika hovoříme o tělesné a duševní závislosti na určité látce, která ovlivňuje fyziologické a duševní projevy. Bývají zřejmé nápadnosti v citovém ladění, autoregulačních mechanismech a v jednání. Osobnost narkomana se vyznačuje postupnou ztrátou původně dosažené úrovně socializace. Jeho hierarchie hodnot je postupně ovládána pouze jedním motivem = získat drogu. Návykové užívání vede k destrukci osobnosti, s duševními změnami postupuje i tělesné chátrání. Doprovodné náležitosti (stálá potřeba zdroje pro nákup látky) vedou k trestné činnosti. Motivací k užívání drogy může být snaha zbavit se pocitů méněcennosti a nepříjemné tenze, úzkostí, strachů, pocitu prázdnoty, nepochopení okolí apod. Svou roli sehrává nuda a nedostatek atraktivní činnosti, zvědavost i nepochopení závažnosti svého jednání. Sociálním problémem narkomanů je jejich generalizované odmítání společnosti, profesní potíž, nízký sociální status handicap takového jedince bývá i po zdánlivém vyléčení dost komplexní. Recidiva je velmi pravděpodobná. Agresivní projevy jsou charakteristické porušováním sociálních norem, jsou spojeny často s omezováním základních práv ostatních. Mohou mít (a často mají) násilnou podobu. Typická bývá neschopnost emaptie (vcítění do pocitů druhého), nedostatek citového vztahu ke komukoliv, emoční plochost, lhostejnost. Objevuje se výrazný egoismus, je patrná dominance vlastních potřeb a osobního uspokojení nad jiným motivem. Pocit viny většinou schází. Jsou však i vyskytující se převahy impulzivní agresivity s nedostatkem sebeovládání a chybějícím úmyslem se takto chovat (i pozdější lítost). Mezi příčiny agresivních poruch chování řadíme specifické vlivy prostředí především závažnou psychickou deprivaci, která naruší emoční a socializační vývoj jedince (negativní vliv sociálního modelu agresivního chování v rodině). Dědičné dispozice k agresivním projevům mívají děti s disharmonickým vývojem osobnosti, často s odchylkami citového prožívání. Výskyt již v raném věku, výchovně málo ovlivnitelné. Zde bývá agresivita spojena s odmítáním běžných norem a preferencí vlastních pravidel (obyčejně egoistických) bez ohledu na jiné. Agresivita se vyskytuje i v souvislosti s některými chromosomálními odchylkami (znásobený počet Y chromosomů u chlapců nebo syndrom lomivého X v kombinaci s mentálním defektem také u chlapců). Poškození mozku - může být v některých případech příčinou zvýšené agresivity impulzivního charakteru (po úrazech hlavy, v rámci epileptických změn osobnosti apod.). Agresivní projev je spíše záležitostí neschopnosti sebeovládání a výbušnosti, než neschopnosti rozeznat nevhodnost svého jednání. Některé varianty agresivního jednání můžeme popsat jako prostředek k získání něčeho či prosazení se (jde pak o potřebu agresivně jednat kvůli cíli vandalismus, týrání). Cílené agresivní jednání se vyskytuje v některých partách mladistvých a bývá často spojeno s dalšími sociálně patologickými projevy. S osobnostním vývojem, který vede k poruchám chování jako projevu maladaptace na dané sociální prostředí, může souviset i upřednostňování a typ uspokojování základních psychických potřeb těchto dětí: - potřeba stimulace může být zvýšena nebo i kvalitativně změněna, často dominuje potřeba podnětů vyšší intenzity - potřeba určitého řádu a učení rozumět pravidlům sociálního prostředí (tato potřeba může být naopak snížena), děti podávají výrazně nižší výkony, setrvávají na stupni chování, které není vhodné. Korektivní zkušenost bývá málo účinná. Někdy je učení velmi výběrové a souvisí s uplatněním někde (dítě se učí krást v partě, rozvíjí sílu kvůli převaze) 12

13 - potřeba citové jistoty a bezpečí bývá často neuspokojována, neboť děti s poruchami chování jsou mnohdy citově deprivované - potřeba seberealizace - vlastní identita se vytváří postupně v průběhu celého dětství, v pubertě se mění v závislosti na úsilí o osamostatnění a jiném sociálním začlenění. Osobní aspirace dítěte mohou být sociálně nepřijatelné dítě hledá náhradní uspokojení bez ohledu na normu okolí (třeba v partě). Mnohé poruchy chování mohou být obranou vlastní identity a způsoby reakce dětí pak jsou založeny na nepřiměřeném úniku z frustrující situace (záškoláctví, podvody, lži). Sociální identita (někam patřit) je u těchto dětí různá typickým maladaptačním projevem je ztotožnění se s asociální partou (jinde děti nebývají sociálně akceptovány v potřebné míře a dítěti to vadí). Pak jejich vztahy s lidmi jsou krátkodobé, povrchní a často konfliktní. Jednání je zkratkovité. - rozumové schopnosti mohou hrát roli v porozumění normám, nižší intelektová úroveň je činitelem, který vznik poruch chování usnadňuje (dokáže-li rozeznat, které chování je žádoucí). V některých případech (zejména při kombinaci etiologických faktorů dědičnosti a negativních vlivů prostředí) může s rozvojem poruchového chování následovat disharmonický vývoj osobnosti - patrné jsou pak odlišnosti v oblasti prožívání (sklony k afektům, citová chudost), zvýrazněno pudové zaměření, patrné minimální úsilí o regulaci svého chování. Odlišně se rozvíjí i volní záležitosti bývají nestálí, nezdrženliví, chybí jim schopnost ovládat svoje jednání (neschopnost odložit svoje uspokojení). Odlišné může být též sebehodnocení a hodnocení vůbec (v sebehodnocení sklon k přeceňování vlastních schopností a možností, pocity vlastní výjimečnosti a významu). Problémy chování jedinců s mentálním postižením Chceme-li hodnotit nějaké chování jako poruchové, musíme zjistit důležitou okolnost: rozumí dotyčný platným normám a hodnotám? Mentálně postižení mohou mít problémy: s hodnocením nových situací s aplikací běžných pravidel neví si rady s adekvátní odpovědí často preferují stereotypy jsou sugestibilnější snáze se ocitají v poloze dezorientace někdy je afektivní až agresivní reakce vlastně reakcí obrannou (bojí se nové situace) i u lehké ment. retardace může hrát roli odlišné zpracování informací (požadavku, pokynu, návodu) může mít pro ně podobu nadměrné zátěže často se řídí především emocionálními impulsy nižší schopnost sebeovládání (pedagog pak může sám nevhodně vyhrotit situaci) obtíže při vyjádření pocitů a problémů (okolí jim neporozumí) = neadekvátní reakce verbálně vyjadřovací problémy nápadnosti se těmto jedincům osvědčily (dají jim tedy přednost) obvyklá snaha ihned dosáhnout svého = zdroj možných konfliktů V období adolescence bývá zvýšený sklon k agresivnímu jednání jde většinou o nedostatečné sebeovládání a příčinou bývají: stresující sociální požadavky (ale i výchovné tlaky odbornost pedagoga!) negativní postoje okolí vůči požadavkům jedince odmítání, kterému se mentálně postižený brání (často agresí) omezení, kterým nerozumí (hledá řešení v agresi) objevují se problémy ve vyšší nervové činnosti (např. při organickém poškození mozku), které zvyšují dráždivost a sklon k impulsi a útokům) 13

14 agrese může být zcela nevýběrová k personálu školy či zařízení, spolužákům, spolubydlícím, sourozencům, náhodné osobě apod. v daném období je adaptační fáze pobytu v novém prostředí mimořádně náročná (lze vysledovat i po přemístění dětí z diagnostického ústavu do návazného zařízení) Klíčová slova: lež, záškoláctví, útěky, toulání, vandalismus, týrání, krádež, návyková látka, agresivita, dědičnost, etiologie, empatie, egoismus, sociální identita, seberealizace, adaptace, agrese, adolescence, sugestibilita, mentální postižení, stereotyp, emoce Úkol: Popište projevy dítěte s poruchou chování, se kterými jste se setkali ve vlastní praxi. Poznámka: Zahraniční speciálně pedagogická literatura uvádí i jinou klasifikaci a třídění poruch chování, např.: poruchy chování vyplývající z konfliktu záškoláctví, lhaní, krádeže poruchy chování spojené s násilím agrese, šikana, loupeže poruchy chování související se závislostí toxikomanie, závislost na automatech nebo např.: poruchy chování s externími vlivy agrese, hyperaktivita, impulzivita, porucha pozornosti poruchy chování s interními vlivy strach, komplex méněcennosti, úzkostnost, ztráta zájmu o dění, poruchy spánku nezralé sociální vztahy snížení schopnosti koncentrace, infantilní chování, snadná unavitelnost, snížená výkonnost socializovaná delikvence násilnické chování, vznětlivost, nezodpovědnost, poruchy vztahů Z pohledu výchovně vzdělávací činnosti je vždy potřeba respektovat skutečnost, že porucha chování ovlivňuje možnosti práce s dítětem a jeho celkový osobnostní rozvoj, výrazně se podílí na výsledcích pedagogického charakteru a v celém komplexu působení se dotýká i budoucího pracovního uplatnění jedince (jak ve smyslu profesní přípravy, tak i výkonu). V současném pojetí etopedie je nutné překonat negativní trendy vnímání jedince s poruchou chování (uvědomit si, že většina problémů je získaných během života za přispění rodiny, školy, vrstevníků, okolí = společnosti). Od toho odvozovat své přístupy a hodnocení! PŘEVÝCHOVA A PŘEVÝCHOVNÝ PROCES Převýchovný proces a převýchova probíhá ve speciálních výchovných zařízeních pro děti a mládež (ale i pro dospělé vězeňství). Předmětem převýchovy je obtížně vychovatelný jedinec jedinec s poruchami chování. Převýchova začíná okamžikem umístění do speciálního výchovného zařízení jde o speciálně pedagogickou činnost s cílem vrátit jedince k sociální normě, upravit jeho vztahové a kontaktní problémy, řešit jeho hodnotový systém. Jde o dvoustranný proces probíhající současně: a) ruší se navyklá schémata jednání, upravují názory, přesvědčení, kompenzuje se nevhodné rodinné prostředí b) vytváří se nové náhledy, budují nová schémata jednání odpovídající sociální normě Nejde o jednoduchý etapový proces, převýchova neprobíhá ve smyslu překonání dřívějšího a pak budování nového je to záležitost dlouhodobá, ovlivňovaná řadou prolínajících se 14

15 okolností (včasnost zahájení převýchovné práce, doba fixace nevhodného chování, spolupráce či nespolupráce rodiny, zkušenosti, osobnostní výbava apod.). Převýchova je u dětí a mladistvých většinou spojena s překonáváním psychického odporu vychovávaných. Stupeň psychického odporu závisí na: etiologii poruchy chování věku a stupni narušenosti druhu postižení jednotlivých mravních vlastností stupni akceptace výchovných stimulů Příčina psychického odporu je obvykle v nesprávné, defektní výchově v rodině, ale i v náhradní péči v dětském domově či náhradní rodině, v přežívajícím negativním způsobu života, v motivační úrovni prostředí, kde vychovávaný žije. V převýchovné práci je nutno počítat s určitým stupněm odporu, nesouhlasu a zatvrzelosti vůči vnějším vlivům. Reakce převychovávaného na výchovné vlivy je výrazně individuální, liší se navzájem různou intenzitou aktivity. Čím lehčí narušení a nižší věk, tím jednodušší může být cesta k úpravě situace, tím zvladatelnější může být převýchova. Vzájemná propojenost vnějších a vnitřních vztahů a postojů je základním rámcem cíle převýchovné práce: za úspěch v převýchově můžeme považovat stav, kdy jedinec s indikovanými problémy mění své vnitřní kvality, přijímá nabízené a bere je za své. Cílem převýchovné práce je resocializace, náprava, návrat k respektování sociálních norem. Cesta musí mít jasné cíle (předpokladem je znalost situace dítěte či mladistvého), nahodilost je nebezpečná (promítá se v nedůslednosti). Jasná představa užitých prostředků je základem o tento fakt se musí opírat koncepce výchovné práce v etopedických zařízeních. Převýchovná práce má jednoznačně charakter dlouhodobosti, je to nepřetržitá a vůbec ne kampaňovitá záležitost (člověk se netvoří po částech). Je potřeba respektovat dva základní aspekty přímého působení: strategii působení (strategii převýchovné práce) stanovení klíčových bodů pedagogického vlivu, ujasnění si požadavků směřujících ke změně stavu, stanovení musí vycházet z maximálně možné míry informací o jedinci (viz metody pedagogické práce) postup převýchovy (cíl je ve strategii a je realizován v etapách působení jak, čím, kdy, ). Není založen na principu prosazování slepé poslušnosti a vyžadování plnění jen režimově daných norem (tento postup by nevytvářel potřebný prostor trénující samostatnost a vlastní způsoby rozhodování). Převýchovný proces definujeme jako pedagogickou činnost, zaměřenou na postupné odstraňování poruch chování, tlumení projevů defektivity u obtížně vychovatelných jedinců. Je to proces záměrný, cílený, řízený. Má své zákonitosti, své prostředky, formy a metody. Obvykle začíná eliminací (odstraňováním) patologických vlivů = vyjmutím z původního (nevhodného) prostředí. Rozhodující vliv na výsledky přímé resocializační práce má především: odborná připravenost pedagogických pracovníků a jejich reagenční pohotovost výrazná míra tolerance a odolnosti (podmíněná zájmem o vykonávanou práci a děti) kvalitně provedená diagnostika a z ní pramenící pravděpodobná prognostická doporučení uplatňování vhodných didaktických zásad, především zásady individuálního přístupu možnost včasného zahájení převýchovy možnost požadovaného ovlivnění následné (postpenitenciární) péče = značný problém! 15

16 Dítě s poruchou chování prožívá velice často situace napětí i stresu jde v podstatě o důsledek stálých konfliktů s okolím (pozor na automatická obviňování a neobjektivní šetření kázeňských problémů ve škole). Reagenční pohotovost a celkový projev chování pak vykazují určité charakteristické rysy, které ohrožují jejich perspektivu. Malá, snížená či tlumená stabilita chování se manifestuje buď projevy agrese (mluvíme o rovině externí ventilace napětí a nestability) nebo určitým stažením do sebe, až i po vnější dojem sociální izolace. Oba tyto projevy vedou někdy k vyčleňování z přirozené sociální skupiny lze vystopovat velmi dlouhodobý vliv, např. až i do dospělosti. Je třeba počítat i s negativní podobou a laděním vztahů ke spolužákům a okolí vůbec: zřejmá a viditelná neoblíbenost mezi vrstevníky (parta je samozřejmě jiná skupina) cílená provokace okolí k negativní reakci vyvolávají v ostatních nechuť spolupráce a vzájemného kontaktování tyto děti málokdy zažívají ve škole osobní úspěchy (v učení i jinak) zažívají pocity odcizení, cítí se sami mezi druhými (chybí akceptace okolím) provokují a dráždí autority (vyvolávají pocit potřeby potrestání) nemívají vůdčí postavení ve třídě či jiné pozitivní skupině Ve vztahu k sobě samému: mívají malé sebevědomí (vnější projevy tomu mnohdy nenasvědčují) mívají pocity neúspěšných, smolařů, negativně výjimečných často jejich rozhodování nese rysy unáhlenosti (chybí korekce) poměrně typická je snaha dosáhnout cíle v co nejkratší době (i za cenu agrese) neumí se radovat z drobností, nevýrazných pokroků motivační pohotovost je krátkodobá (zde zcela zřetelně vidíme možnosti pedagoga) rychle podléhají lákavému podnětu (vzniká dojem nesoustředěnosti a neochoty pracovat) předem vzdávají své původní aspirace Pedagog musí znát situaci dítěte, vědět o uváděných souvislostech a projevech (naučit se v nich orientovat = dobře znát dětskou dokumentaci), umět je věcně zpracovávat. Hledat příčinu a zaměřit se na ni víc než na nepříjemné okolnosti chování dítěte. Možnosti korekce pohledu nabízí vybraná zájmová činnost, psychoterapeutické postupy, systém hodnocení a sebehodnocení dětí, režimové složky života v zařízení, celkový vliv prostředí apod. Klíčová slova: psychický odpor, resocializace, převýchova, strategie, externí ventilace Znaky převýchovného procesu: zaměření na přetváření nežádoucích vlastností (či jejich úplnou eliminaci) složitost a provázanost vnitřních a vnějších vlivů (při nerespektování = výchova mělká a neadekvátní záměrům) věk, doba umístění, situace v době umístění, úroveň pracovníků, systém práce v zařízení, rodiče a jejich ovlivňování snah zařízení (většinou, bohužel, negativní) potřebnost maxima informací o jedinci s poruchami chování (v obecně vývojovém i specificky patologickém slova smyslu), zmapování jeho dosavadních zkušeností (často má širší spektrum zkušeností a ovládá řadu kamuflujících způsobů jednání, nežli je běžné) socializační dimenze jde především o výchovu pro život mezi lidmi, ve společnosti nelze uspěchat, urychleně realizovat jde o proces dlouhodobý převýchova je dvoustranný či mnohostranný proces (dítě vychovatel až spoluobčan) 16

17 převýchovou vzniká nová kvalita nový návyk, postoj, pozitivně se mění charakterové vlastnosti (obezřetné hodnocení je nutné) Etapy převýchovného procesu: seznamování jedince s požadavky (mimořádný vliv zde sehrává úroveň motivace a způsob komunikace) v zařízeních charakterizováno jako vstupní fáze (adaptační fáze) realizace požadavků v přímé praktické činnosti zahájení tvorby nových návyků (jasné pokyny, vyžadování plnění režimových záležitostí, stavění povinností, jednotnost nároků důsledné uplatňování individuálního přístupu v procesu vysvětlování, přesvědčování (ověření validnosti projevů svěřence je nezbytné vnější prezentace nemusí být projevem souhlasu a dokladem přesvědčenosti) vnitřní přijetí požadavků svěřencem (dosažení této etapy je ovlivněno řadou okolností: věk, doba zahájení převýchovy z hlediska dosavadní fixace nevhodných způsobů jednání, zkušenostní úroveň, vztahové záležitosti, atd) Jednoznačně respektovat skutečnost, že převýchova je multifaktoriální dlouhodobý proces! Prostředky a formy převýchovné práce: Prostředky: HRA vede k dodržování pravidel (výběr hry má zásadní dopad sportovní, společenské, soutěživé, náročné na individuální dispozice jedince, ) - učí sebeovládání, včetně zvládání afektivních projevů - je prostředkem k překonávání únavy - má výrazně motivační dopady - pěstuje morální vlastnosti ohled na druhé, spolupodíl v kolektivní hře apod. PRÁCE - bývá účinná i tam, kde jiné prostředky selhaly - fyzická práce pozitivně ovlivňuje charakterové vlastnosti - vychovává ke svědomitosti a vytrvalosti (kontrola je nezbytná vhodná míra) - práce musí mít smysl, zjevnou užitečnost (eliminovat trestání prací!) REŽIM - pomáhá budovat dynamický stereotyp - má své principy společenské (dodržování norem, společenských zvyklostí) - hygienické (biorytmus, hygienické návyky) - pedagogické (hlavně s ohledem na věkové zvláštnosti) PROSTŘEDÍ - především převýchovného zařízení (má nezastupitelný vliv) - lokalita - strukturace Formy: výchovně vzdělávací činnost vzdělávací jednotky (výuka ve škole při zařízení, profesní příprava apod.) výchovné jednotky (výchova mimo vyučování v celé šíři, víkendové a jiné aktivity, činnost jednotlivých výchovných skupin, letní prázdninová činnost) 17

18 specifické formy (komunita, celoústavní shromáždění, veřejně prospěšná činnost, účast na olympiádách a soutěžích - sportovní olympiády speciálních výchovných zařízení, přehlídky zájmové umělecké činnosti apod.) Klíčová slova: hra, práce, režim, prostředí, etapy a znaky převýchovného procesu METODY PŘEVÝCHOVNÉ PRÁCE: Vychází z psychologických disciplín, z psychiatrie, sociologie, kriminologie, penologie a řady dalších využitelnost je především v modifikační rovině. Použité metody pomáhají plnit základní cíl převýchovy = dosažení maximálního stupně sociální integrace, resocializace. Pro etopedii jsou specifické především metody: reedukace kompenzace rehabilitace aplikace psychoterapeutických přístupů prevence REEDUKACE obecně jde o působení, které je zaměřené na problémovou oblast, na její pozitivní ovlivňování, posilování žádoucích jevů v etopedii rozumíme způsoby odstraňování negativních jevů, které se týkají dosavadního života jedince (nejen osobnostní formativní okolnosti, ale i motivační činitelé, podněty jež vedly k asociálnímu až antisociálnímu jednání) v etopedii je reedukace zaměřena na novou orientaci, nové hodnotové vnímání, na pozitivní aktivitu cílem reedukace v etopedii je plná resocializace, tzn. odstranění defektivity i postižení, je-li rázu sociálního KOMPENZACE rozumíme tímto pojmem nahrazení či vyrovnání této metody lze využít i tehdy, nebyly-li reedukační postupy účinné nebo je nebylo možno vhodně zařadit (např. z důvodu stupně postižení) tato skutečnost platí ve speciální pedagogice obecně metoda kompenzace je v etopedických postupech vlastně jednou z dílčích metod reedukačního typu: náhrada původního patologického prostředí prostředím novým, více odpovídajícím cílům (prostředí náhradní rodiny, prostředí výchovného ústavu) odstranění či zmírnění citové chudosti, nedostatku citových podnětů či málo rozvinutých citových vztahů přeměna sociálně patologické činnosti (jednání) v pozitivní a společensky prospěšnou uplatňování kompenzačních metod je v rukou především pracovníků výchovných ústavů, je procesně dlouhodobá, denodenní 18

19 REHABILITACE obecně tímto pojmem rozumíme působení celostního charakteru (na celou osobnost), máme na mysli úpravu prostředí, vztahů, možné společenské a pracovní začlenění jde o přípravu obtížně vychovatelného (v závěrečné fázi převýchovné práce) na vstup mezi nepostiženou populaci mezi hlavní cíle rehabilitačních postupů patří vyhledání optimálního pracovního zařazení tuto okolnost výrazně ovlivňují možnosti sítě profesních institucí v rámci výkonu ústavní či ochranné výchovy (četnost nabídky v souvislosti s postupem resocializace) dílčí překážkou účinnější výslednosti při používání rehabilitačních postupů je určitá izolovanost speciálních výchovných zařízení (místo i systém vnitřní práce). Řešeno především intenzivnějším rozvojem kontaktů s okolím, vytvářením modelových situací, tréninkem ve smyslu řešení náročnějších problémů, nověji pak i realizací některých činností ve spolupráci s běžnými typy škol a školských zařízení možnost užití rehabilitačních metod je ovlivněna skutečností včasného či pozdního zahájení převýchovné práce (evidentní vliv terénních nedořešeností, prolongace postupů příslušných orgánů, pozdní avizace problémů apod.) APLIKACE PSYCHOTERAPEUTICKÝCH PŘÍSTUPŮ využívána v převýchovné práci je především technika založená na individuálním kontaktu (interakce mezi jedincem a terapeutem) či techniky skupinového charakteru (interakce mezi členy skupiny) předpokladem je důkladná průprava výcvik cílem využití těchto postupů je aktivizovat jedince k řešení svých problémů (i formou rozboru problémů ostatních a hledání řešení či doporučení dalších kroků), posílení důvěry ve své schopnosti, trénink samostatnosti v přístupu mezi psychoterapeutické prostředky zahrnujeme: domluvu, rozhovor, sugesci, hru, cvičení, práci a řadu dalších k psychoterapeutickým technikám řadíme: - porady (rozhovory) jsou v kompetenci erudovaných odborníků (psycholog, etoped) - užití při řešení silného vnitřního konfliktu klienta (svěřence) - (při výrazném citovém napětí), čili tam, kde svěřenec není schopen najít správný postoj k normě - metoda psychické ventilace jde o určité formy poradenství, svěřenec je veden k uvědomování si příčin svých problémů - metoda posilování tzv. podpůrná psychoterapie. Cílem je zahájení realistického hodnocení svých možností, objektivní způsob sebehodnocení, posílení důvěry ve své schopnosti (věřit si) - vhledová psychoterapie nezabývá se jednotlivými životními problémy, ale emočními stavy a pomáhá je měnit - druhem vhledové psychoterapie je terapie permisivní užití je tam, kde svěřenec inklinuje k agresivitě vůči autoritám (hlavně těm, kteří reprezentují společenskou autoritu) - permisivní psychoterapie má dvě fáze: 1) vytvoření vzájemné citové vazby až závislosti, 2) ztotožnění chování svěřence a terapeuta. V obou fázích má nezastupitelnou úlohu motivace 19

20 - psychodrama průkopníkem byl Moreno jde o dramatizaci určité situace. Cílem je pochopení místa mezi lidmi (pochopení interpersonálního základu osobnosti). Pracuje se s každým členem skupiny. PREVENCE rozumíme ve smyslu překladu pojmu ( obrana předem ) předcházení poruchám chování v etopedii pak jde o včasné odkrytí možností vzniku obtížné vychovatelnosti svůj pozitivní podíl odvádí vybudovaný poradenský systém, jsou využívány možnosti preventivně výchovných pobytů v zařízeních školského charakteru (včetně středisek výchovné péče pro děti a mládež viz dále), letních výchovných táborů uplatňovány jsou formy individuálních kontaktů přínosem je práce výchovných poradců ve školách výrazně se podílí v obsahovém řešení referáty sociálních věcí, systém protidrogového boje preventivní postupy plní funkci zpomalující i eliminační (odstraňující) odhalování činitelů povahy biologické, psychologické, sociální, situační eliminační potup má obvykle 3 etapy: 1) zásah do patogenních příčin vzniku poruchy chování (do sociální sféry rodiny, parta) účinně mohou zasáhnout učitelé, vychovatelé, pracovníci sociální oblasti, policie, soudy, 2) co nejrychlejší odhalení a řešení poruchy chování podíl medicínské sféry, psychologů, speciálních pedagogů-etopedů, 3) boj s recidivou a zabránění demoralizaci jedinců základní podmínkou prevence je depistáž (viz dále) Klíčová slova: reedukace, kompenzace, rehabilitace, psychoterapie, prevence, psychická ventilace, motivace, permisivní terapie PŘEHLED POUŽÍVANÝCH METOD V PŘEVÝCHOVĚ depistáž a primární diferenciace depistáží v etopedickém slova smyslu rozumíme vyhledávání obtížně vychovatelných jedinců s cílem včas příslušným způsobem ovlivnit celou sféru vzniku potíží. Provádí ji škola, sociální pracovníci, policie, poradenský systém (především střediska výchovné péče). Primární diferenciace je výsledkem depistáže vyjmutí z nevhodného prostředí, umístění do speciálního výchovného zařízení (viz síť), poskytnutí speciálně pedagogického (etopedického) servisu. Zásadní je přístup pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí sociálních referátů a soudů (správní akt), realizují se i tzv. dobrovolné (preventivně výchovné) pobyty v diagnostických ústavech a střediscích výchovné péče (internátní forma) diagnostika a sekundární diferenciace diagnostika následuje či předchází umístění (DÚ, SVP, PPP). Cílem je určit rozsah narušení, provádí se týmově. Diagnostické závěry jsou podkladem výchovné prognózy a ta je základem sekundární diferenciace, kterou rozumíme přijetí dalších opatření výchovného rázu, následné případné umístění do návazných (po DÚ) zařízení či eventuelní návrat při ukončení dobrovolných pobytů reedukace, kompenzace, rehabilitace vysvětlení viz výše postpenitenciární péče (následná péče) následné sledování jedince po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a odchodu ze školského zařízení. Je míněna pomoc při řešení 20

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Problematika agrese ve školských zařízeních ústavní péče. PhDr. Pavel Janský

Problematika agrese ve školských zařízeních ústavní péče. PhDr. Pavel Janský Problematika agrese ve školských zařízeních ústavní péče PhDr. Pavel Janský 1. Provázanost vztahu problematiky ústavní výchovy se společenskou situací Souvisí se sociálním klimatem. Odráží aktuální hodnoty,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Muzikoterapie pro děti s poruchami chování

Muzikoterapie pro děti s poruchami chování Muzikoterapie pro děti s poruchami chování Poruchy chování Problémy, které jsou obecně spojené s přizpůsobivostí v běžném sociálním prostředí, respektováním autorit a obecně přijímaných pravidel společenského

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Etiologie poruch chování

Etiologie poruch chování Etiologie poruch chování Etiologie (také aetiologie, aitiologie, z řec. αἰτία aitia, příčina) znamená soustavné hledání a výklad příčin. Porucha chování - projevy chování dětí a mládeže, které nerespektují

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více