Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků"

Transkript

1 Město Broumov Třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: Účinnost do: Doba neurčitá Zrušuje se: Tato SRM ruší Směrnici rady města č. 5/2004 včetně dodatku č. 1 ke směrnici č. 5/2004 ze dne Zpracoval: Ing. Marie Mikulenková Dne: Podpis: Přezkoumal: Mgr. Václav Špůr Dne: Podpis: Schválil/ platné od: Rada města Dne: Podpis: Razítko: Strana 1/7

2 Obsah: 1. Pronájem nebytových prostor v majetku města Úvodní ustanovení Záměr pronájmu Proces pronájmu Nájemní doba a nájemné Výpovědní lhůta Ostatní podmínky nájmu Nájem nemovitostí městem jako nájemcem Pronájem pozemků Záměr pronájmu Proces pronájmu Nájemní doba a nájemné Výpovědní lhůta Ostatní podmínky nájmu Sazebník výše nájemného z nebytových prostor Výše ročních sazeb nájemného z 1 m 2 podlahové plochy nebytových prostor Sazebník výše nájemného z pozemků Přílohy...7 Strana 2/7

3 1. Pronájem nebytových prostor v majetku města 1.1. Úvodní ustanovení 1. Nebytovým prostorem se rozumí prostor určený k jiným účelům než k bydlení nacházející se v nemovitosti, která je v majetku města. Touto směrnicí se neřídí pronájem nebytových prostorů, které jsou svěřeny do péče jinému odboru Městského úřadu v Broumově než odboru Správa majetku města (dále jen SMM) Záměr pronájmu 1. Odbor SMM zajistí zveřejnění záměru města pronajmout nemovitý majetek na úřední desce městského úřadu a to po dobu nejméně 15 dnů před projednáním pronájmu v orgánech města. Záměr může odbor SMM zveřejnit též způsobem v místě obvyklým (např. internetové stránky města, Broumovský zpravodaj apod.). Odbor SMM povede evidenci dokládající dobu, po kterou byl zveřejněn záměr pronájmu nebytového prostoru na úřední desce města. 2. Text záměru pronájmu obsahuje určení nemovitosti, v níž se prostory nacházejí, popis umístění v domě a jejich případné vybavení, stanovení vhodného druhu podnikání, minimální výši nájemného a lhůty jeho úhrad, termín případné prohlídky prostor, příjímání žádostí o pronájem na podatelně městského úřadu. 3. Zájemce o nájem nebytových prostorů, které jsou v majetku města, podá písemně žádost odboru Správy majetku města prostřednictvím podatelny. Je-li zájemců o nájem nebytových prostor více, bude zájemce, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, vybrán ve výběrovém řízení s přihlédnutím k nabízené výši nájemného a k účelu nájmu Proces pronájmu 1. Pronájem sjednává odbor SMM, přičemž se řídí touto směrnicí. 2. Žádá-li zájemce o nájem sjednání podmínek nájmu odlišných od této směrnice, předloží odbor SMM věc (tj. odlišující se požadavky zájemce o nájem) k rozhodnutí radě města a to společně s předcházejícím vyjádřením majetkové komise. 3. Nájemní smlouvy uzavírá rada města. Nájemní smlouvu podepisuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. 4. V nájemní smlouvě bude uvedena doba, po kterou byl záměr pronájmu nebytového prostoru zveřejněn na úřední desce města. V nájemní smlouvě bude uvedeno, kdy rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy. 5. Při prodloužení nájemní doby v případě dříve uzavřené nájemní smlouvy bude na žádost nájemce nájemní doba prodloužena, plní-li nájemce podmínky sjednané v nájemní smlouvě a to po doporučení odboru správy majetku města a majetkové komise Nájemní doba a nájemné 1. Nájemní doba se sjednává zpravidla na dobu určitou. Nejdéle je možné sjednat nájemní dobu na pět let. Sjednává-li se nájemní doba na dobu delší než dva roky, musí být v nájemní smlouvě sjednána valorizace nájemného v souladu s příslušným právním předpisem města. 2. Výše nájemného bude sjednávána podle sazebníku nájemného uvedeného v odíle IV. této směrnice. Částky uvedené v sazebníku jsou částkami minimálními, tzn., že nájemné je možné sjednat částkou vyšší než je v sazebníku uvedeno. 3. Placení nájemného bude sjednáno čtvrtletně předem. Nezaplacení nájemného je důvodem pro výpověď nájmu ze strany pronajímatele s jednoměsíční výpovědní lhůtou od obdržení výpovědi nájemcem nebo od uveřejnění výpovědi na úřední desce v případě, že nájemce výpověď nepřevzal. Strana 3/7

4 1.5. Výpovědní lhůta 1. Řádná výpovědní lhůta ze strany pronajímatele bude sjednána tříměsíční u nájemného do částky Kč 5 000,-Kč měsíčně, v ostatních případech bude sjednána řádná výpovědní lhůta šestiměsíční. 2. Lhůta pro vyklizení nebytových prostor bude sjednána čtrnáctidenní od skončení nájmu. Pro případ nevyklizení pronajatých prostor v této lhůtě bude sjednána smluvní pokuta přiměřeně odvozená od výše nájemného. V případě, že nedojde k vyklizení nebytových prostor do 14 dní od skončení nájmu, podá odbor SMM v součinnosti s právníkem města neprodleně soudu návrh na vyklizení nemovitosti Ostatní podmínky nájmu 1. Stavební úpravy pronajímaných nebytových prostor budou vázány v nájemní smlouvě na předcházející písemný souhlas pronajímatele. Bude-li se jednat o stavební úpravy nevyžadující stavební povolení, souhlas vydá za pronajímatele vedoucí odboru SMM. Bude-li se jednat o stavební úpravy vyžadující stavební povolení, vydá za pronajímatele souhlas starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Provedené stavební úpravy zůstávají po skončení nájmu součástí pronajatých nebytových prostor a nájemce nemá nárok na jejich náhradu, nadojde-li k jiné dohodě. 2. Další podmínky nájmu nebytových prostor (zejména údržba pronajatých nebytových prostor, možnost podnájmu, výpověď nájmu při nedodržování nájemní smlouvy apod.) budou v nájemní smlouvě upraveny v souladu s příslušnými právními předpisy tak, by zájmy města byly odpovídajícím způsobem zajištěny. 3. Za věcnou správnost znění nájemních smluv odpovídá vedoucí odboru správy majetku města. Originál uzavřené nájemní smlouvy se ukládá v odboru správy majetku města. O uzavřené nájemní smlouvě jakož i o jejích případných změnách odbor správy majetku města prokazatelně vyrozumí finanční odbor. 2. Nájem nemovitostí městem jako nájemcem 1. Nájem sjednává vedoucí odboru SMM ve spolupráci s vedoucím toho odboru nebo organizační složky, který bude v najatých prostorách vykonávat činnost. 2. Výše nájemného a podmínky nájmu budou sjednávány obdobně výši nájemného a podmínkám stanoveným touto vyhláškou. 3. Nájem nemovitostí městem jako nájemcem schvaluje rada města. Smlouvu podepisuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. 4. Za věcnou správnost nájemní smlouvy odpovídá vedoucí odboru SMM. Originál uzavřené nájemní smlouvy se ukládá v odboru SMM. O uzavřené nájemní smlouvě, jakož i o jejích případných změnách, odbor SMM prokazatelně vyrozumí finanční odbor. 3. Pronájem pozemků 3.1. Záměr pronájmu 1. Odbor SMM zajistí zveřejnění záměru města pronajmout pozemek, který je v majetku města, na úřední desce městského úřadu a to po dobu nejméně 15 dnů před projednáním pronájmu v orgánech města. Záměr může odbor SMM též zveřejnit způsobem v místě obvyklým (např. internetové stránky města, Broumovský zpravodaj apod.). Odbor SMM povede evidenci dokládající dobu, po kterou byl zveřejněn záměr pronájmu pozemku na úřední desce města. Strana 4/7

5 2. Text záměru pronájmu obsahuje určení nemovitosti, druh pozemku, minimální výši nájemného a lhůty jeho úhrad, termín případné prohlídky pozemku, informaci o příjmu žádostí o pronájem na podatelně městského úřadu. 3. Zájemce o nájem pozemku, který je v majetku města, podá písemně žádost odboru SMM prostřednictvím podatelny. Je-li zájemců o nájem pozemku více, bude zájemce, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, vybrán ve výběrovém řízení s přihlédnutím k nabízené výši nájemného a k účelu nájmu Proces pronájmu 1. Pronájem sjednává odbor správy majetku města, přičemž se řídí touto směrnicí. 2. Žádá-li zájemce o nájem sjednání podmínek nájmu odlišných od této směrnice, předloží odbor SMM věc (tj.odlišující se požadavky zájemce o nájem) k rozhodnutí radě města, a to společně s předcházejícím vyjádřením majetkové komise. 3. Nájemní smlouvy uzavírá rada města. Nájemní smlouvu podepisuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. 4. V nájemní smlouvě bude uvedena doba, po kterou byl záměr pronájmu pozemku zveřejněn na úřední desce města. V nájemní smlouvě bude uvedeno, kdy rada města souhlasila s uzavřením nájmu. 5. Při prodloužení nájemní doby v případě dříve uzavřené nájemní smlouvy bude na žádost nájemce nájemní doba prodloužena, plní-li nájemce podmínky sjednané v nájemní smlouvě, a to po doporučení odboru správy majetku města a majetkové komise Nájemní doba a nájemné 1. Nájemní doba se sjednává zpravidla na dobu určitou. Nejdéle je možné sjednat nájemní dobu na pět let. Sjednává-li se nájemní doba na dobu delší než dva roky, bude v nájemní smlouvě sjednána valorizace nájemného v souladu s příslušným výměrem ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 2. Výše nájemného bude sjednávána podle sazebníku nájemného z pozemků v souladu s příslušným výměrem ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Částky uvedené v sazebníku jsou částkami maximálními. 3. Placení nájemného bude sjednáno ročně předem. 4. Nezaplacení nájemného je důvodem pro výpověď nájmu ze strany pronajímatele s jednoměsíční výpovědní lhůtou od obdržení výpovědi nájemcem nebo od uveřejnění výpovědi na úřední desce v případě, že nájemce výpověď nepřevzal. Toto ustanovení musí být součástí uzavíraných nájemních smluv Výpovědní lhůta 1. Řádná výpovědní lhůta ze strany pronajímatele bude sjednána roční u nájmů delších než jeden rok, přičemž výpovědní doba počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. U pozemků určených k zemědělskému hospodaření se výpovědní lhůta řídí příslušným právním předpisem. 2. Lhůta pro vyklizení pozemku bude sjednána čtrnáctidenní od skončení nájmu. Pro případ nevyklizení pronajatého pozemku v této lhůtě bude sjednána smluvní pokuta přiměřeně odvozená od výše nájemného. V případě, že nedojde k vyklizení pozemku do 14 dní od skončení nájmu, podá odbor SMM v součinnosti s právníkem města neprodleně soudu návrh na vyklizení nemovitosti Ostatní podmínky nájmu 1. Další podmínky pronájmu pozemku (zejména možnost podnájmu, výpověď nájmu při nedodržování nájemní smlouvy apod.) budou v nájemní smlouvě upraveny v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby zájmy města byly odpovídajícím způsobem zajištěny. Strana 5/7

6 2. Za věcnou správnost znění nájemních smluv odpovídá vedoucí odboru správy majetku města. Originál uzavřené nájemní smlouvy se ukládá v odboru správy majetku města. O uzavřené nájemní smlouvě jakož i o jejích případných změnách odbor správy majetku města prokazatelně vyrozumí finanční odbor. 4. Sazebník výše nájemného z nebytových prostor 4.1. Výše ročních sazeb nájemného z 1 m 2 podlahové plochy nebytových prostor 1. V nebytových prostorech, které mají atraktivni polohu - jsou součástí objektů nacházejících se v ulicich U Horni brány, Generála Svobody, Opočenského, Střelnická, Obránců míru, Protifašistických bojovniků, V Kopečku, Přadlácká, U Horní brány, Mírové náměstí a Malé náměstí a) 1.720,- Kč využívané pro činnost peněžních ústavů, pojišťoven a dalších subjektů, mající obdobný předmět podnikání, b) 920,- Kč obchodní, restaurační, kancelářské a další prostory obdobných užitných vlastností, c) 410,- Kč prostory využívané nájemci, kteří poskytují drobné služby obyvatelstvu /holičství, kadeřnictví, kosmetika/, d) 320,- Kč využívané nájemci pro účely výrobní, dílenské a skladové, jako garáže a nebytové prostory, využívané pro činnost obuvníka a hodináře, e) 260,- Kč společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností, které nejsou využívány ke komerčním účelům, f) 190,- Kč ostatní prostory, především provizoria, g) 12,- Kč prostory využívané k provozu školských zařízení. 2. V nebytových prostorech, které se nacházejí v objektech mimo lokalit pod bodem 1. a) 280,- Kč prostory využívané úřadem práce b) 1.100,- Kč prostory využívané pro činnost peněžních ústavů, pojišťoven a dalších subjektů, mající obdobný předmět podnikaní. c) 550,- Kč obchodní, restaurační, kancelářské a další prostory obdobných užitných vlastností d) 390,- Kč prostory využívané nájemci, kteří poskytují drobné služby obyvatelstvu /holičství, kadeřnictví, kosmetika/, e) 320,- Kč prostory využívané nájemci pro účely výrobní, dílenské, skladové, jako garáže a nebytové prostory využívané pro činnost obuvníka a hodináře, f) 260,- Kč společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností, které nejsou využívány ke komerčním účelům, g) 190,- Kč ostatní prostory, především provizoria h) 12,- Kč prostory využívané k provozu školských zařízení. 3. Pokud neni výše nájmného upravena touto směrnicí, stanovi se dohodou. 4. Dohodou také může být výše nájemného upravena v případech hodných zvláštního zřetele, a to po zvážení všech skutečností, jež by mohly založit odlišný přístup k jeho stanovení. 5. O výši nájemného dle bodu 3 a 4 rozhoduje rada města. Strana 6/7

7 5. Sazebník výše nájemného z pozemků 1. Výše ročních sazeb nájemného z pozemků v zahrádkářských osadách činí 2,- Kč za m Výše ročních sazeb nájemného z pozemků vedených jako orná půda či trvalý travní porost, pokud se nenacházejí v zahrádkářských osadách, činí 1 % z ceny pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek. Tato cena je uvedena v příloze č. 19 vyhlášky č. 540/2002 Sb. 3. Výše ročních sazeb nájemného z pozemků k využití pro skladování, jako odstavné plochy a pro podnikání bude sjednána individuláně radou města na návrh SMM, pokud se nejedná o nájemné za pozemky uvedené v bodech 1a 2 tohoto článku. 6. Přílohy Přílohy nejsou. Strana 7/7

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne 15.4.2015 pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ PODMÍNKY výběrového řízení: 1) Vyhlašovatel Obec Modrá Modrá 170 68706 Velehrad IC: 00 362

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více