Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích."

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO , DIČ CZ , Na Návsi 95, Malenice, PSČ Zastoupený: Josefem Bláhovcem, starostou obce Kontaktní osoba: Josef Bláhovec, starosta obce, telefon: , 2. Název veřejné zakázky: Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. 3. Předmět veřejné zakázky: Pronájem nebytových nemovitostí Předmětem veřejné zakázky je výběr nájemce a uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory Kulturního domu v Malenicích č.p. 130 Malenická hospůdka - za podmínek stanovených touto výzvou. 4. Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Mimo režim ZVZ, viz 18 odst. 3 ZVZ, příslušná ustanovení ZVZ jsou použita podpůrně. 5. Uveřejnění výzvy: Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace bude uveřejněna na webové stránce zadavatele. 6. Místo plnění Místem plnění je Obec Malenice. 7. Lhůta pro podání nabídek 1. Začátek běhu lhůty pro podání nabídek: Konec běhu lhůty pro podání nabídek: Délka zadávací lhůty: 27 dnů 8. Požadavky na zpracování nabídky 1. Uchazeč podá nabídku na adresu zadavatele v uzavřené neprůhledné obálce, která musí být opatřena NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a textem NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA a opatřena adresou uchazeče a na uzavření razítky uchazeče. Nabídku podá nejpozději do 16. září 2013 do 10:00 hodin. 2. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 3. Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh Smlouvy o nájmu zpracovaný v rozsahu obchodních podmínek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v prostých kopiích. 4. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ prokáže uchazeč formou čestného prohlášení.

2 5. Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 ZVZ prokáže uchazeč doložením výpisu z obchodního rejstříku a /nebo/ výpisu ze živnostenského rejstříku, a to v prostých kopiích. Doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dní. 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením seznamem svých aktivit vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky a to za poslední tři roky. Uchazeč uvede osoby, u kterých může zadavatel požádat o reference uchazeče. 7. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč, nabídky podané po uvedené lhůtě budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny. 8. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje dvě dílčí hodnotící kritéria: - nabídková výše nájemného bez DPH = váha kritéria 60 % - kvalita návrhu = váha 40 %. Dílčí hodnotící kritérium nabídková výše nájemného bez DPH bude hodnoceno tak, že nejvyšší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. V dílčím kritériu kvalita návrhu bude hodnoceno - navržené vybavení kulturního domu zařízením, - navržená provozní doba a služby, - předchozí zkušenosti uchazeče. Toto hodnotící kritérium bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 9. Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem dne 16. září 2013 po 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Malenice, Na Návsi 95, Malenice, PSČ Za každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, může být otevírání obálek přítomen jeden zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. 10. Ostatní podmínky výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo: 1. Ověřit si skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. 2. Odmítnout nabídky všech uchazečů a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 3. Zrušit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku. 4. Jednat s vybraným uchazečem o obsahu smlouvy na zajištění předmětu této veřejné zakázky, přičemž jako základní podklad bude využit návrh smlouvy o nájmu předložený uchazečem v nabídce. 5. Požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 6. Zveřejnit informace uvedené v nabídkách uchazečů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V Malenicích 20. srpna Josef Bláhovec starosta Obce Malenice

3 Přílohy: - č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor - č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

4 Příloha č. 1: č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Článek I. Smluvní strany Obec Malenice, IČO: , DIČ.: CZ , se sídlem Na Návsi 95, Malenice, PSČ , zastoupená panem Josefem Bláhovcem, starostou obce, jako pronajímatel na straně jedné, a jako nájemce na straně druhé, se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodli v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i především v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, na této smlouvě o nájmu nebytových prostor. Článek II. Předmět a účel smlouvy Předmětem této smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy. Článek III. Předmět nájmu 1) Pronajímatel je vlastníkem Kulturního domu v Malenicích č. p. 130, st. parc. KN 175 v k. ú. Malenice. 2) Pronajímatel pronajímá nájemci část nebytových prostor v Kulturním domě, a to: pohostinství o výměře 64,66 m2, salónek 28,03 m2, kuchyňka 11,43 m2, včetně movitých věcí. Nebytové prostory jsou pronajímány se zařízením, jehož seznam je Přílohou č. 1 (Inventární seznam bude vytvořen při předání nebytových prostor do pronájmu). 3) Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem nebytových prostor, a že je mu stav nebytových prostor, pronajímaných touto nájemní smlouvou, dobře znám. Článek IV. Účel nájmu 1) Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu v souladu s určením prostor dle Článku III. této smlouvy. 2) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výlučně podle jeho určení a v souladu s předmětem své činnosti, tj. pro provozování hostinské činnosti.

5 3) Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení způsobilý a vhodný pro účel nájmu, a že uvedené užívání nájemcem odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že předmět nájmu nájemci pronajímá. Článek V. Převzetí předmětu nájmu 1) Pronajímatel se zavazuje předat nájemci a nájemce se zavazuje převzít od pronajímatele pronajaté prostory nejpozději ke dni uzavření této nájemní smlouvy. 2) Při předání a převzetí pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude zejména zachycovat skutečný stav pronajatých prostor k datu předání, předanou dokumentaci, a další náležitosti. Předávací protokol bude Přílohou č. 1 této smlouvy. 3) Platební povinnosti nájemce dle článku IX. této smlouvy začínají dnem skutečného řádného předání a převzetí pronajatých prostor. Článek VI. Doba trvání nájmu, ukončení nájmu 1) Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od. 2) Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu nebo odstoupit od této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Výpověď v obou případech musí být písemná a výpovědní lhůta, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, činí tři měsíce. 3) Nájemce může ze zdravotních důvodů ukončit tuto nájemní smlouvu písemnou dohodou. 4) Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení této smlouvy a to o dobu a za podmínek, které ujednají. Pokud nájemce požádá pronajímatele písemně o prodloužení doby trvání nájmu nejpozději šest měsíců před dnem skončení nájmu, může se doba trvání nájmu prodloužit podle nové dohody smluvních stran. Současně se má za to, že lhůta šesti měsíců je zachována, jestliže ve lhůtě bylo písemné prohlášení odevzdáno na poště v podobě doporučeného dopisu k doručení druhé smluvní straně. 5) V případě, že pronajímatel v době trvání nájmu získá finanční prostředky pro provedení stavebních úprav a udržovacích prací (rekonstrukci) kulturního domu, bude tato nájemní smlouva ukončena ke dni zahájení uvedených prací. Termín zahájení prací a tím termín ukončení nájmu je pronajímatel povinen oznámit nájemci alespoň dva měsíce předem. 6) Dohodou smluvních stran může místo ukončení nájemní smlouvy podle předchozího bodu dojít k jejímu přerušení po dobu provádění stavebních úprav a udržovacích prací, a to za předpokladu, že stávající nájemce bude souhlasit s novým výpočtem výše nájemného, ve kterém pronajímatel promítne zhodnocení předmětu nájmu. Článek VII. Práva a povinnosti pronajímatele Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je pronajímatel zejména: 1) Povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu této smlouvy. 2) Pronajímatel je povinen provádět opravy a údržbu pronajatých prostor, které jsou nad rámec oprav a údržby uložených touto smlouvou nájemci, bez zbytečného odkladu. Zahájení provedení takových oprav oznámí nájemci nejpozději jeden měsíc předem, nepůjde-li o odstranění havárie, kterou je pronajímatel povinen řešit bez zbytečného odkladu.

6 3) V případě nemožnosti plnění povinností pronajímatele z důvodu zásahu vyšší moci, je pronajímatel povinen začít plnit své povinnosti bezprostředně po té, kdy odpadnou překážky, které tomu bránily. 4) Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba, která se prokáže pověřením pronajímatele nájemci, jsou oprávněni vstoupit do pronajatých prostor spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je i kterákoliv jiná doba, než stanovená provozní doba, po kterou je nájemce v předmětu této smlouvy přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do pronajatých prostor ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Výkonem tohoto oprávnění nesmí pronajímatel zatěžovat zbytečně nad míru obvyklou, zejména jím nesmí bránit v plnění provozování předmětu podnikání nájemce podle účelu této smlouvy. V této souvislosti bere nájemce na vědomí, že pronajímatel bude mít v držení náhradní klíče k prostorům, které jsou předmětem nájmu a nájemce není oprávněn provést bez souhlasu pronajímatele výměnu zámků. Rovněž v případě, že pronajímatel bude požádán o provedení drobných úprav v předmětu této smlouvy, je oprávněn takto provést i mimo výše stanovenou dobu případně i bez přítomnosti nájemce či jiné jím pověřené osoby, jestliže nemá možnost provést tuto opravu v jiném čase a na tuto skutečnost nájemce upozorní. 5) Pronajímatel je oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách jakákoliv označení v souvislosti s provozem budovy a odpovídající příslušným bezpečnostním a provozním předpisům. Rovněž je oprávněn instalovat v prostorách budovy či mimo budovu kamerový systém ke sledování pohybu osob a uchovávat takto zjištěné informace pro potřebu vyhodnocování bezpečnostních rizik. 6) Pronajímatel je oprávněn při neplnění povinností a závazků nájemcem, na které ho písemně upozornil a nezjedná-li nájemce nápravu do deseti pracovních dnů, zajistit nápravu buďto sám nebo prostřednictvím třetích osob na vlastní náklady, a tyto náklady následně započíst do výše nájmu podle článku IX. této smlouvy. V takovém případě je nájemce oprávněn výši nákladů a nutnost jejich vynaložení rozporovat právní cestou. Článek VIII. Práva a povinnosti nájemce Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je nájemce zejména: 1) Nájemce je povinen předávat a přebírat prostory KD Malenice případným nájemcům. 2) Nájemce je povinen a zároveň oprávněn užívat pronajatých prostor v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to po celou dobu nájemního vztahu. Nájemce je povinen vybavit pronajaté prostory vhodným zařízením na vlastní náklady, kterým doplní, případně nahradí stávající vybavení ve vlastnictví pronajímatele podle Soupisu vybavení, která je Přílohou č. 1. 3) Nájemce je oprávněn využívat příslušenství v 1.NP KD Malenice a je povinen dodržovat čistotu a pořádek v užívaných prostorách. 4) Nájemce je povinen hradit nájemné podle článku IX. této smlouvy, případně další náklady v souladu s příslušnými ustanovením této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 5) Nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, které by rušily nebo mohly rušit výkon práv ostatních osob, zejména se pak zdrží jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností v době nočního klidu a ve dnech pracovního klidu a volna. 6) Nájemce je povinen dodržovat příslušná ustanovení předpisů na úseku boje s alkoholismem a jinými toxikomániemi, zejména prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let, anebo jinak umožňovat jejich požívání, osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem

7 nebo jinou návykovou látkou, při kulturních podnicích a tanečních zábavách určených pro mládež, prodávat nebo podávat jiné návykové látky a výrobky, nebo jinak umožňovat jejich škodlivé užívání, prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Případné prokazatelné porušení této povinnosti je důvodem pro okamžitou výpověď této nájemní smlouvy pronajímatelem. 7) Nájemce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a zdržet se v pronajatých prostorách používání, skladování nebo manipulace s toxickými nebo nebezpečnými látkami, jakož i jakýmikoliv látkami způsobilými poškodit životní prostředí. Při porušení této povinnosti nájemcem je pronajímatel oprávněn podniknout podle svého uvážení nutná opatření ať už sám nebo prostřednictvím třetích osob k odstranění nebezpečných nebo škodlivých látek na vlastní náklady, a úhradu těchto nákladů následně požadovat na nájemci, přičemž nájemce je povinen tyto náklady bez zbytečného prodlení uhradit. 8) Nájemce je povinen zajistit, že jakákoliv technická zařízení a přístroje používané nebo nainstalované nájemcem v pronajatých prostorách, budou v souladu s právním řádem ČR a českými normami, a to i byť i jen doporučovanými. Nájemce je povinen zajistit, aby manipulace a používání takovýchto zařízení a přístrojů byla prováděna pouze osobami pro takovou manipulaci školenými, oprávněnými a kvalifikovanými. 9) Nájemce je oprávněn umístit na vnější plášť budovy své označení a logo po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce je rovněž oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách prvky vnitřního informačního systému. Nájemce je povinen nenarušovat bez předchozí dohody s pronajímatelem vzhled budovy, zejména neumísťovat na vnější plášť budovy jakákoliv oznámení, vývěsky, značky a podobně. 10) Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle, a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti pronajímateli vznikla. 11) Nájemce je povinen zabezpečovat úklid a trvalou čistotu v pronajatých prostorách, jakož i přístupu do budovy venkovním schodištěm, včetně odklízení sněhu. 12) Nájemce je povinen zabezpečovat finální úklid (praní ubrusů, vyčištění podlah) po všech akcích ve všech využitých prostorách KD Malenice. 13) Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. V případě poskytnutí takového písemného souhlasu pronajímatelem, je nájemce povinen předložit uzavřenou podnájemní smlouvu ke kontrasignaci pronajímateli, bez podpisu pronajímatele na podnájemní smlouvě není podnájemní smlouva platná a účinná. IX. Nájemné 1) Za užívání pronajatých prostor a movitých věcí se nájemce zavazuje platit pronajímateli měsíční nájemné ve výši 3.800,- Kč + DPH, slovy tři tisíce osm set korun českých, plus DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečněného plnění. Přestane-li být česká koruna zákonnou měnou a zákonným platidlem v České republice, budou veškeré platební závazky vyplývající z této nájemní smlouvy hrazeny v EUR podle směnného kurzu stanoveného obecným právním předpisem ke dni zavedení EUR v České republice. 2) Nájemné bude hrazeno nájemcem čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce běžného čtvrtletí, počínaje dnem uzavření této nájemní smlouvy. Začne-li nájemní vztah jinak, než na začátku kalendářního měsíce, je dnem zdanitelného plnění den předání pronajatých prostor. 3) Nájemné bude hrazeno nájemcem bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele u České spořitelny a.s., číslo účtu /0800, VS 130, případně v hotovosti v pokladně pronajímatele. Nájemce hradí nájemné na základě této platné smlouvy.

8 4) Vždy k 1. lednu každého kalendářního roku po dobu trvání nájemní smlouvy dojde k revizi výši stanoveného nájmu dle skutečného provozu pohostinství na základě předchozího souhlasu nájemce (výše režie). Poprvé se tak stane k Pokud nájemce nebude s upravenou výší nájmu souhlasit, nájemní smlouva bude ukončena ke dni běžného kalendářního roku. 5) V případě prodlení nájemce s platbou nájemného (byť i jen v částečné výši) je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího uplatnění pronajímatelem. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, úroky z prodlení a vydání bezdůvodného obohacení, které lze požadovat samostatně vedle smluvní pokuty. X. Zajišťovací vklad 1) Nájemce převede nejpozději ke dni předání pronajatých prostor, ve prospěch pronajímatele bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet zajišťovací vklad ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, tzn. ve výši ,- Kč. Zajišťovací vklad bude sloužit jako záruka plnění povinností nájemce vyplývajících z této smlouvy. 2) Pronajímatel je oprávněn uspokojit své pohledávky za nájemcem, k jejichž vzniku dojde porušením povinností nájemce podle této smlouvy, ze zajišťovacího vkladu, a to za předpokladu, že nájemce nesplní svou povinnost ani dodatečně do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele ke splnění povinnosti. 3) Nájemce je povinen doplnit zajišťovací vklad do výše uvedené v bodu 1) tohoto článku smlouvy do 20 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele. 4) Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že nájemce nedodrží povinnosti uvedené v bodu 1) a v bodu 3) tohoto článku smlouvy. 5) Pronajímatel vrátí zajišťovací vklad nájemci do 30 dnů po skončení nájmu, a to za předpokladu, že pronajaté prostory byly nájemcem vráceny pronajímateli v souladu s článkem XIV. této smlouvy. 6) Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s doplněním zajišťovacího vkladu podle bodu 3) tohoto článku. 7) Pronajímatel je povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s vrácením zajišťovacího vkladu podle bodu 5) tohoto článku. XI. Údržba, opravy, úpravy 1) Pronajímatel odpovídá za údržbu a opravy konstrukcí, vnějších zdí, střechy, hlavních společných rozvodných systémů včetně distribuční elektrické sítě a transformačních zařízení, společných vodních čerpadel, měřičů s výjimkou těch, které jsou vlastněny nájemcem, a ventilačních systémů budovy, stejně jako vnějších dlážděných prostor, bezpečnostní infrastruktury, a vrat. 2) Nájemce odpovídá za údržbu a opravy vybavení a příček, systémů a zařízení v pronajatých prostorách, včetně dveří, oken, všech elektrických, mechanických, instalačních, topných, ventilačních, klimatizačních a bezpečnostních systémů, systémů protipožární ochrany. Nájemce je povinen zajistit bezodkladnou opravu poškození či výměnu nefunkčních výše uvedených zařízení a systémů na vlastní náklady, a je povinen výše uvedená zařízení a systémy udržovat trvale ve funkčním a dobrém vztahu. 3) Nájemce není oprávněn provádět změny nebo úpravy, technická zhodnocení, dokončovací práce a instalace v pronajatých prostorách, ať už trvalé nebo dočasné, nebo instalovat zařízení, které by mohlo způsobit přetížení, či by vyžadovalo nadměrné užívání některých medií, nebo jakýchkoliv elektrických, potrubních nebo mechanických systémů v pronajatých prostorách, a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Ve sporném případě se má za to, že souhlas vyžadují veškeré změny, zasahující do stavební a architektonické podstaty předmětu nájmu,

9 podstatně měnící předmět nájmu, či pevná instalace jakýchkoliv zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů. 4) Smluvní strany se dohodly, že výdaje vynaložené nájemcem na investice provedené v pronajatých prostorách nájemcem s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, které mají charakter technického zhodnocení pronajatého majetku ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být zohledněny ve výši nájemného, za tím účelem uzavřou smluvní strany příslušný písemný dodatek této nájemní smlouvy. Článek XII. Pojištění nájemce 1) Nájemce je povinen sjednat a udržovat po celou dobu nájmu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, a to u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Pojištění odpovědnosti sjednané nájemcem bude pokrývat zejména odpovědnost za škodu, která může nastat v souvislosti s činností nájemce v pronajatých prostorách. Pojištění musí být sjednáno bez omezení odpovědnosti ze škody na věcech a škody na zdraví na částku, která bude odpovídat podnikatelské činnosti nájemce, nejméně však ve výši Kč, slovy jeden milion pět set korun českých. 2) Nájemce je povinen předat pronajímateli kopie příslušné pojistné smlouvy podle předchozího bodu tohoto článku, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Nájemce je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění zůstalo v platnosti a účinnosti po celou dobu nájmu podle této smlouvy. 3) Pokud nájemce neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti a účinnosti uvedenou pojistnou smlouvu, je pronajímatel oprávněn uzavřít takové pojištění sám a náklady na zřízení pojištění a platby pojistného vyúčtovat nájemci, který je povinen je pronajímateli uhradit. 4) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smluvních povinností vymezených v tomto článku této smlouvy nájemcem, uhradí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného za každý započatý měsíc prodlení s plněním povinnosti podle tohoto článku této smlouvy, a to až do jejího úplného splnění. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. Článek XIII. Měřitelná média a poplatky za služby 1) Pronajímatel je povinen uzavřít příslušné smlouvy pro zajištění odběru měřitelných médií (dodávky elektrické energie, vody) a hradit poskytované dodávky přímo dodavatelům měřitelných médií. 2) Pronajímatel je povinen zajistit vytápění pronajatých prostor na své náklady. Nájemce zodpovídá za případné škody na topných zařízeních a rozvodech topného média vzniklých zaviněním nájemce nebo jím pověřených osob. 3) Nájemce je povinen hradit poplatky za služby (např. odvoz komunálního odpadu) Obci Malenice na základě uzavřené písemné smlouvy. Článek XIV. Ostatní ustanovení 1) Pronajímatel souhlasí s umístěním letního posezení před pohostinstvím KD Malenice, na pozemku KN č. parc. 141/1 a s jeho provozem v letních měsících, bez ohlášení, do 23,00 hod. Podmínkou je dodržování nočního klidu a veřejného pořádku.

10 2) Cena pronájmu ostatních prostor KD Malenice na jednu akci v kalendářním roce ze strany nájemce Malenické hospůdky je totožná s cenou pro místní organizace a složky. V každém dalším případě je shodná s cenou pro ostatní pořadatele. 3) Za každou komerční akci, pořádanou jakýmkoliv pořadatelem, na které bylo využito služeb nájemce Malenické hospůdky, zaplatí nájemce Malenické hospůdky pronajímateli 2.000,- Kč + DPH v sazbě platné. Článek XV. Vrácení pronajatých prostor po skončení nájmu 1) Nájemce je povinen nejpozději do 15 dnů po dni skončení nájmu pronajaté prostory vyklidit, provést nutnou údržbu pronajatých prostor, a předat pronajaté prostory pronajímateli ve stejném stavu, v jakém budou popsány v předávacím protokolu v jeho aktuálním znění, který tvoří Přílohu č. 4 této nájemní smlouvy, s ohledem na přiměřené opotřebení. O předání pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 2) Jestliže nájemce nevyklidí pronajaté prostory podle bodu 1) tohoto článku sám, je povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši desetinásobku denního nájemného odpovídajícímu poslednímu dnu nájmu. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. XV. Společná a závěrečná ustanovení 1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru pronajímatele prohlašuje nájemce, že je seznámen s touto skutečností, a že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2) Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy a jejích příloh lze platně sjednat jen písemnou formou. 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, a to po dvou pro každou smluvní stranu. 6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 7) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v průběhu trvání nájmu neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního neúčinného ustanovení. 8) Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení. 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a jimi podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz souhlasu s obsahem této nájemní smlouvy připojují své podpisy. V Malenicích dne nájemce:... pronajímatel:...

11 Příloha č. 1 ke smlouvě: Protokol o předání a převzetí prostor pohostinství a jeho zařízení v budově Kulturního domu v Malenicích, ulice Archiváře Teplého č. p. 130 k dlouhodobému pronájmu Nájemce:.. /dále jen uživatel/ název organizace/ jméno, příjmení Pronajímatel: Obec Malenice, Na Návsi 95, Malenice, IČ: , DIČ: CZ , zastoupena starostou Josefem Bláhovcem Zástupce pronajímatele předává prostory a jejich zařízení uživateli v následujícím stavu: Číslo řádku název Počet kusů stav Obě strany souhlasí s výše uvedeným stavem. Uživatel tímto bere na vědomí, že každá skutečnost zjištěná při předávání prostor a zařízení zpět správci KD neuvedená v tomto zápisu, půjde na jeho vrub. Malenice dne Pronajímatel: Nájemce:

12 Příloha č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice

Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice Město Jilemnice a SD Jilm vypisuje poptávkové řízení na provozovatele restaurace v přízemí budovy č. 500, Roztocká ulice, 514 01 Jilemnice,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563,

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563, Smlouva o nájmu části pozemku TATO SMLOUVA O NÁJMU ČÁSTI POZEMKU (dále jen Smlouva") byla uzavřena níže uvedeného dne mezi: 1.1 Nájemce Obchodní firma: Zastoupená: News Outdoor s.r.o. Mgr.Darkem Šmerdou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Nájemní smlouva č...

Nájemní smlouva č... Nájemní smlouva č... Městská část Praha 6 zastoupená Mgr. Tomášem Chalupou, starostou se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 identifikační číslo: 00063703 DIČ: CZ00063703 bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více