Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích."

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO , DIČ CZ , Na Návsi 95, Malenice, PSČ Zastoupený: Josefem Bláhovcem, starostou obce Kontaktní osoba: Josef Bláhovec, starosta obce, telefon: , 2. Název veřejné zakázky: Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. 3. Předmět veřejné zakázky: Pronájem nebytových nemovitostí Předmětem veřejné zakázky je výběr nájemce a uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory Kulturního domu v Malenicích č.p. 130 Malenická hospůdka - za podmínek stanovených touto výzvou. 4. Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Mimo režim ZVZ, viz 18 odst. 3 ZVZ, příslušná ustanovení ZVZ jsou použita podpůrně. 5. Uveřejnění výzvy: Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace bude uveřejněna na webové stránce zadavatele. 6. Místo plnění Místem plnění je Obec Malenice. 7. Lhůta pro podání nabídek 1. Začátek běhu lhůty pro podání nabídek: Konec běhu lhůty pro podání nabídek: Délka zadávací lhůty: 27 dnů 8. Požadavky na zpracování nabídky 1. Uchazeč podá nabídku na adresu zadavatele v uzavřené neprůhledné obálce, která musí být opatřena NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a textem NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA a opatřena adresou uchazeče a na uzavření razítky uchazeče. Nabídku podá nejpozději do 16. září 2013 do 10:00 hodin. 2. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 3. Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh Smlouvy o nájmu zpracovaný v rozsahu obchodních podmínek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v prostých kopiích. 4. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ prokáže uchazeč formou čestného prohlášení.

2 5. Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 ZVZ prokáže uchazeč doložením výpisu z obchodního rejstříku a /nebo/ výpisu ze živnostenského rejstříku, a to v prostých kopiích. Doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dní. 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením seznamem svých aktivit vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky a to za poslední tři roky. Uchazeč uvede osoby, u kterých může zadavatel požádat o reference uchazeče. 7. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč, nabídky podané po uvedené lhůtě budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny. 8. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje dvě dílčí hodnotící kritéria: - nabídková výše nájemného bez DPH = váha kritéria 60 % - kvalita návrhu = váha 40 %. Dílčí hodnotící kritérium nabídková výše nájemného bez DPH bude hodnoceno tak, že nejvyšší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. V dílčím kritériu kvalita návrhu bude hodnoceno - navržené vybavení kulturního domu zařízením, - navržená provozní doba a služby, - předchozí zkušenosti uchazeče. Toto hodnotící kritérium bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 9. Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem dne 16. září 2013 po 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Malenice, Na Návsi 95, Malenice, PSČ Za každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, může být otevírání obálek přítomen jeden zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. 10. Ostatní podmínky výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo: 1. Ověřit si skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. 2. Odmítnout nabídky všech uchazečů a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 3. Zrušit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku. 4. Jednat s vybraným uchazečem o obsahu smlouvy na zajištění předmětu této veřejné zakázky, přičemž jako základní podklad bude využit návrh smlouvy o nájmu předložený uchazečem v nabídce. 5. Požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 6. Zveřejnit informace uvedené v nabídkách uchazečů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V Malenicích 20. srpna Josef Bláhovec starosta Obce Malenice

3 Přílohy: - č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor - č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

4 Příloha č. 1: č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Článek I. Smluvní strany Obec Malenice, IČO: , DIČ.: CZ , se sídlem Na Návsi 95, Malenice, PSČ , zastoupená panem Josefem Bláhovcem, starostou obce, jako pronajímatel na straně jedné, a jako nájemce na straně druhé, se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodli v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i především v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, na této smlouvě o nájmu nebytových prostor. Článek II. Předmět a účel smlouvy Předmětem této smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy. Článek III. Předmět nájmu 1) Pronajímatel je vlastníkem Kulturního domu v Malenicích č. p. 130, st. parc. KN 175 v k. ú. Malenice. 2) Pronajímatel pronajímá nájemci část nebytových prostor v Kulturním domě, a to: pohostinství o výměře 64,66 m2, salónek 28,03 m2, kuchyňka 11,43 m2, včetně movitých věcí. Nebytové prostory jsou pronajímány se zařízením, jehož seznam je Přílohou č. 1 (Inventární seznam bude vytvořen při předání nebytových prostor do pronájmu). 3) Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem nebytových prostor, a že je mu stav nebytových prostor, pronajímaných touto nájemní smlouvou, dobře znám. Článek IV. Účel nájmu 1) Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu v souladu s určením prostor dle Článku III. této smlouvy. 2) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výlučně podle jeho určení a v souladu s předmětem své činnosti, tj. pro provozování hostinské činnosti.

5 3) Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení způsobilý a vhodný pro účel nájmu, a že uvedené užívání nájemcem odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že předmět nájmu nájemci pronajímá. Článek V. Převzetí předmětu nájmu 1) Pronajímatel se zavazuje předat nájemci a nájemce se zavazuje převzít od pronajímatele pronajaté prostory nejpozději ke dni uzavření této nájemní smlouvy. 2) Při předání a převzetí pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude zejména zachycovat skutečný stav pronajatých prostor k datu předání, předanou dokumentaci, a další náležitosti. Předávací protokol bude Přílohou č. 1 této smlouvy. 3) Platební povinnosti nájemce dle článku IX. této smlouvy začínají dnem skutečného řádného předání a převzetí pronajatých prostor. Článek VI. Doba trvání nájmu, ukončení nájmu 1) Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od. 2) Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu nebo odstoupit od této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Výpověď v obou případech musí být písemná a výpovědní lhůta, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, činí tři měsíce. 3) Nájemce může ze zdravotních důvodů ukončit tuto nájemní smlouvu písemnou dohodou. 4) Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení této smlouvy a to o dobu a za podmínek, které ujednají. Pokud nájemce požádá pronajímatele písemně o prodloužení doby trvání nájmu nejpozději šest měsíců před dnem skončení nájmu, může se doba trvání nájmu prodloužit podle nové dohody smluvních stran. Současně se má za to, že lhůta šesti měsíců je zachována, jestliže ve lhůtě bylo písemné prohlášení odevzdáno na poště v podobě doporučeného dopisu k doručení druhé smluvní straně. 5) V případě, že pronajímatel v době trvání nájmu získá finanční prostředky pro provedení stavebních úprav a udržovacích prací (rekonstrukci) kulturního domu, bude tato nájemní smlouva ukončena ke dni zahájení uvedených prací. Termín zahájení prací a tím termín ukončení nájmu je pronajímatel povinen oznámit nájemci alespoň dva měsíce předem. 6) Dohodou smluvních stran může místo ukončení nájemní smlouvy podle předchozího bodu dojít k jejímu přerušení po dobu provádění stavebních úprav a udržovacích prací, a to za předpokladu, že stávající nájemce bude souhlasit s novým výpočtem výše nájemného, ve kterém pronajímatel promítne zhodnocení předmětu nájmu. Článek VII. Práva a povinnosti pronajímatele Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je pronajímatel zejména: 1) Povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu této smlouvy. 2) Pronajímatel je povinen provádět opravy a údržbu pronajatých prostor, které jsou nad rámec oprav a údržby uložených touto smlouvou nájemci, bez zbytečného odkladu. Zahájení provedení takových oprav oznámí nájemci nejpozději jeden měsíc předem, nepůjde-li o odstranění havárie, kterou je pronajímatel povinen řešit bez zbytečného odkladu.

6 3) V případě nemožnosti plnění povinností pronajímatele z důvodu zásahu vyšší moci, je pronajímatel povinen začít plnit své povinnosti bezprostředně po té, kdy odpadnou překážky, které tomu bránily. 4) Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba, která se prokáže pověřením pronajímatele nájemci, jsou oprávněni vstoupit do pronajatých prostor spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je i kterákoliv jiná doba, než stanovená provozní doba, po kterou je nájemce v předmětu této smlouvy přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do pronajatých prostor ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Výkonem tohoto oprávnění nesmí pronajímatel zatěžovat zbytečně nad míru obvyklou, zejména jím nesmí bránit v plnění provozování předmětu podnikání nájemce podle účelu této smlouvy. V této souvislosti bere nájemce na vědomí, že pronajímatel bude mít v držení náhradní klíče k prostorům, které jsou předmětem nájmu a nájemce není oprávněn provést bez souhlasu pronajímatele výměnu zámků. Rovněž v případě, že pronajímatel bude požádán o provedení drobných úprav v předmětu této smlouvy, je oprávněn takto provést i mimo výše stanovenou dobu případně i bez přítomnosti nájemce či jiné jím pověřené osoby, jestliže nemá možnost provést tuto opravu v jiném čase a na tuto skutečnost nájemce upozorní. 5) Pronajímatel je oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách jakákoliv označení v souvislosti s provozem budovy a odpovídající příslušným bezpečnostním a provozním předpisům. Rovněž je oprávněn instalovat v prostorách budovy či mimo budovu kamerový systém ke sledování pohybu osob a uchovávat takto zjištěné informace pro potřebu vyhodnocování bezpečnostních rizik. 6) Pronajímatel je oprávněn při neplnění povinností a závazků nájemcem, na které ho písemně upozornil a nezjedná-li nájemce nápravu do deseti pracovních dnů, zajistit nápravu buďto sám nebo prostřednictvím třetích osob na vlastní náklady, a tyto náklady následně započíst do výše nájmu podle článku IX. této smlouvy. V takovém případě je nájemce oprávněn výši nákladů a nutnost jejich vynaložení rozporovat právní cestou. Článek VIII. Práva a povinnosti nájemce Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je nájemce zejména: 1) Nájemce je povinen předávat a přebírat prostory KD Malenice případným nájemcům. 2) Nájemce je povinen a zároveň oprávněn užívat pronajatých prostor v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to po celou dobu nájemního vztahu. Nájemce je povinen vybavit pronajaté prostory vhodným zařízením na vlastní náklady, kterým doplní, případně nahradí stávající vybavení ve vlastnictví pronajímatele podle Soupisu vybavení, která je Přílohou č. 1. 3) Nájemce je oprávněn využívat příslušenství v 1.NP KD Malenice a je povinen dodržovat čistotu a pořádek v užívaných prostorách. 4) Nájemce je povinen hradit nájemné podle článku IX. této smlouvy, případně další náklady v souladu s příslušnými ustanovením této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 5) Nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, které by rušily nebo mohly rušit výkon práv ostatních osob, zejména se pak zdrží jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností v době nočního klidu a ve dnech pracovního klidu a volna. 6) Nájemce je povinen dodržovat příslušná ustanovení předpisů na úseku boje s alkoholismem a jinými toxikomániemi, zejména prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let, anebo jinak umožňovat jejich požívání, osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem

7 nebo jinou návykovou látkou, při kulturních podnicích a tanečních zábavách určených pro mládež, prodávat nebo podávat jiné návykové látky a výrobky, nebo jinak umožňovat jejich škodlivé užívání, prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Případné prokazatelné porušení této povinnosti je důvodem pro okamžitou výpověď této nájemní smlouvy pronajímatelem. 7) Nájemce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a zdržet se v pronajatých prostorách používání, skladování nebo manipulace s toxickými nebo nebezpečnými látkami, jakož i jakýmikoliv látkami způsobilými poškodit životní prostředí. Při porušení této povinnosti nájemcem je pronajímatel oprávněn podniknout podle svého uvážení nutná opatření ať už sám nebo prostřednictvím třetích osob k odstranění nebezpečných nebo škodlivých látek na vlastní náklady, a úhradu těchto nákladů následně požadovat na nájemci, přičemž nájemce je povinen tyto náklady bez zbytečného prodlení uhradit. 8) Nájemce je povinen zajistit, že jakákoliv technická zařízení a přístroje používané nebo nainstalované nájemcem v pronajatých prostorách, budou v souladu s právním řádem ČR a českými normami, a to i byť i jen doporučovanými. Nájemce je povinen zajistit, aby manipulace a používání takovýchto zařízení a přístrojů byla prováděna pouze osobami pro takovou manipulaci školenými, oprávněnými a kvalifikovanými. 9) Nájemce je oprávněn umístit na vnější plášť budovy své označení a logo po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce je rovněž oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách prvky vnitřního informačního systému. Nájemce je povinen nenarušovat bez předchozí dohody s pronajímatelem vzhled budovy, zejména neumísťovat na vnější plášť budovy jakákoliv oznámení, vývěsky, značky a podobně. 10) Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle, a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti pronajímateli vznikla. 11) Nájemce je povinen zabezpečovat úklid a trvalou čistotu v pronajatých prostorách, jakož i přístupu do budovy venkovním schodištěm, včetně odklízení sněhu. 12) Nájemce je povinen zabezpečovat finální úklid (praní ubrusů, vyčištění podlah) po všech akcích ve všech využitých prostorách KD Malenice. 13) Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. V případě poskytnutí takového písemného souhlasu pronajímatelem, je nájemce povinen předložit uzavřenou podnájemní smlouvu ke kontrasignaci pronajímateli, bez podpisu pronajímatele na podnájemní smlouvě není podnájemní smlouva platná a účinná. IX. Nájemné 1) Za užívání pronajatých prostor a movitých věcí se nájemce zavazuje platit pronajímateli měsíční nájemné ve výši 3.800,- Kč + DPH, slovy tři tisíce osm set korun českých, plus DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečněného plnění. Přestane-li být česká koruna zákonnou měnou a zákonným platidlem v České republice, budou veškeré platební závazky vyplývající z této nájemní smlouvy hrazeny v EUR podle směnného kurzu stanoveného obecným právním předpisem ke dni zavedení EUR v České republice. 2) Nájemné bude hrazeno nájemcem čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce běžného čtvrtletí, počínaje dnem uzavření této nájemní smlouvy. Začne-li nájemní vztah jinak, než na začátku kalendářního měsíce, je dnem zdanitelného plnění den předání pronajatých prostor. 3) Nájemné bude hrazeno nájemcem bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele u České spořitelny a.s., číslo účtu /0800, VS 130, případně v hotovosti v pokladně pronajímatele. Nájemce hradí nájemné na základě této platné smlouvy.

8 4) Vždy k 1. lednu každého kalendářního roku po dobu trvání nájemní smlouvy dojde k revizi výši stanoveného nájmu dle skutečného provozu pohostinství na základě předchozího souhlasu nájemce (výše režie). Poprvé se tak stane k Pokud nájemce nebude s upravenou výší nájmu souhlasit, nájemní smlouva bude ukončena ke dni běžného kalendářního roku. 5) V případě prodlení nájemce s platbou nájemného (byť i jen v částečné výši) je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího uplatnění pronajímatelem. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, úroky z prodlení a vydání bezdůvodného obohacení, které lze požadovat samostatně vedle smluvní pokuty. X. Zajišťovací vklad 1) Nájemce převede nejpozději ke dni předání pronajatých prostor, ve prospěch pronajímatele bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet zajišťovací vklad ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, tzn. ve výši ,- Kč. Zajišťovací vklad bude sloužit jako záruka plnění povinností nájemce vyplývajících z této smlouvy. 2) Pronajímatel je oprávněn uspokojit své pohledávky za nájemcem, k jejichž vzniku dojde porušením povinností nájemce podle této smlouvy, ze zajišťovacího vkladu, a to za předpokladu, že nájemce nesplní svou povinnost ani dodatečně do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele ke splnění povinnosti. 3) Nájemce je povinen doplnit zajišťovací vklad do výše uvedené v bodu 1) tohoto článku smlouvy do 20 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele. 4) Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že nájemce nedodrží povinnosti uvedené v bodu 1) a v bodu 3) tohoto článku smlouvy. 5) Pronajímatel vrátí zajišťovací vklad nájemci do 30 dnů po skončení nájmu, a to za předpokladu, že pronajaté prostory byly nájemcem vráceny pronajímateli v souladu s článkem XIV. této smlouvy. 6) Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s doplněním zajišťovacího vkladu podle bodu 3) tohoto článku. 7) Pronajímatel je povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s vrácením zajišťovacího vkladu podle bodu 5) tohoto článku. XI. Údržba, opravy, úpravy 1) Pronajímatel odpovídá za údržbu a opravy konstrukcí, vnějších zdí, střechy, hlavních společných rozvodných systémů včetně distribuční elektrické sítě a transformačních zařízení, společných vodních čerpadel, měřičů s výjimkou těch, které jsou vlastněny nájemcem, a ventilačních systémů budovy, stejně jako vnějších dlážděných prostor, bezpečnostní infrastruktury, a vrat. 2) Nájemce odpovídá za údržbu a opravy vybavení a příček, systémů a zařízení v pronajatých prostorách, včetně dveří, oken, všech elektrických, mechanických, instalačních, topných, ventilačních, klimatizačních a bezpečnostních systémů, systémů protipožární ochrany. Nájemce je povinen zajistit bezodkladnou opravu poškození či výměnu nefunkčních výše uvedených zařízení a systémů na vlastní náklady, a je povinen výše uvedená zařízení a systémy udržovat trvale ve funkčním a dobrém vztahu. 3) Nájemce není oprávněn provádět změny nebo úpravy, technická zhodnocení, dokončovací práce a instalace v pronajatých prostorách, ať už trvalé nebo dočasné, nebo instalovat zařízení, které by mohlo způsobit přetížení, či by vyžadovalo nadměrné užívání některých medií, nebo jakýchkoliv elektrických, potrubních nebo mechanických systémů v pronajatých prostorách, a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Ve sporném případě se má za to, že souhlas vyžadují veškeré změny, zasahující do stavební a architektonické podstaty předmětu nájmu,

9 podstatně měnící předmět nájmu, či pevná instalace jakýchkoliv zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů. 4) Smluvní strany se dohodly, že výdaje vynaložené nájemcem na investice provedené v pronajatých prostorách nájemcem s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, které mají charakter technického zhodnocení pronajatého majetku ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být zohledněny ve výši nájemného, za tím účelem uzavřou smluvní strany příslušný písemný dodatek této nájemní smlouvy. Článek XII. Pojištění nájemce 1) Nájemce je povinen sjednat a udržovat po celou dobu nájmu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, a to u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Pojištění odpovědnosti sjednané nájemcem bude pokrývat zejména odpovědnost za škodu, která může nastat v souvislosti s činností nájemce v pronajatých prostorách. Pojištění musí být sjednáno bez omezení odpovědnosti ze škody na věcech a škody na zdraví na částku, která bude odpovídat podnikatelské činnosti nájemce, nejméně však ve výši Kč, slovy jeden milion pět set korun českých. 2) Nájemce je povinen předat pronajímateli kopie příslušné pojistné smlouvy podle předchozího bodu tohoto článku, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Nájemce je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění zůstalo v platnosti a účinnosti po celou dobu nájmu podle této smlouvy. 3) Pokud nájemce neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti a účinnosti uvedenou pojistnou smlouvu, je pronajímatel oprávněn uzavřít takové pojištění sám a náklady na zřízení pojištění a platby pojistného vyúčtovat nájemci, který je povinen je pronajímateli uhradit. 4) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smluvních povinností vymezených v tomto článku této smlouvy nájemcem, uhradí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného za každý započatý měsíc prodlení s plněním povinnosti podle tohoto článku této smlouvy, a to až do jejího úplného splnění. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. Článek XIII. Měřitelná média a poplatky za služby 1) Pronajímatel je povinen uzavřít příslušné smlouvy pro zajištění odběru měřitelných médií (dodávky elektrické energie, vody) a hradit poskytované dodávky přímo dodavatelům měřitelných médií. 2) Pronajímatel je povinen zajistit vytápění pronajatých prostor na své náklady. Nájemce zodpovídá za případné škody na topných zařízeních a rozvodech topného média vzniklých zaviněním nájemce nebo jím pověřených osob. 3) Nájemce je povinen hradit poplatky za služby (např. odvoz komunálního odpadu) Obci Malenice na základě uzavřené písemné smlouvy. Článek XIV. Ostatní ustanovení 1) Pronajímatel souhlasí s umístěním letního posezení před pohostinstvím KD Malenice, na pozemku KN č. parc. 141/1 a s jeho provozem v letních měsících, bez ohlášení, do 23,00 hod. Podmínkou je dodržování nočního klidu a veřejného pořádku.

10 2) Cena pronájmu ostatních prostor KD Malenice na jednu akci v kalendářním roce ze strany nájemce Malenické hospůdky je totožná s cenou pro místní organizace a složky. V každém dalším případě je shodná s cenou pro ostatní pořadatele. 3) Za každou komerční akci, pořádanou jakýmkoliv pořadatelem, na které bylo využito služeb nájemce Malenické hospůdky, zaplatí nájemce Malenické hospůdky pronajímateli 2.000,- Kč + DPH v sazbě platné. Článek XV. Vrácení pronajatých prostor po skončení nájmu 1) Nájemce je povinen nejpozději do 15 dnů po dni skončení nájmu pronajaté prostory vyklidit, provést nutnou údržbu pronajatých prostor, a předat pronajaté prostory pronajímateli ve stejném stavu, v jakém budou popsány v předávacím protokolu v jeho aktuálním znění, který tvoří Přílohu č. 4 této nájemní smlouvy, s ohledem na přiměřené opotřebení. O předání pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 2) Jestliže nájemce nevyklidí pronajaté prostory podle bodu 1) tohoto článku sám, je povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši desetinásobku denního nájemného odpovídajícímu poslednímu dnu nájmu. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. XV. Společná a závěrečná ustanovení 1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru pronajímatele prohlašuje nájemce, že je seznámen s touto skutečností, a že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2) Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy a jejích příloh lze platně sjednat jen písemnou formou. 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, a to po dvou pro každou smluvní stranu. 6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 7) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v průběhu trvání nájmu neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního neúčinného ustanovení. 8) Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení. 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a jimi podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz souhlasu s obsahem této nájemní smlouvy připojují své podpisy. V Malenicích dne nájemce:... pronajímatel:...

11 Příloha č. 1 ke smlouvě: Protokol o předání a převzetí prostor pohostinství a jeho zařízení v budově Kulturního domu v Malenicích, ulice Archiváře Teplého č. p. 130 k dlouhodobému pronájmu Nájemce:.. /dále jen uživatel/ název organizace/ jméno, příjmení Pronajímatel: Obec Malenice, Na Návsi 95, Malenice, IČ: , DIČ: CZ , zastoupena starostou Josefem Bláhovcem Zástupce pronajímatele předává prostory a jejich zařízení uživateli v následujícím stavu: Číslo řádku název Počet kusů stav Obě strany souhlasí s výše uvedeným stavem. Uživatel tímto bere na vědomí, že každá skutečnost zjištěná při předávání prostor a zařízení zpět správci KD neuvedená v tomto zápisu, půjde na jeho vrub. Malenice dne Pronajímatel: Nájemce:

12 Příloha č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen a Jméno: sídlo: IČO: zast. osoba odpovědná za průběh akce: tel: Zápsána v Živnostenském rejstříku dále jen uzavřeli

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Nákup a dodání hemodialyzačního monitoru pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s. Horní Brána 429 381 27 Český Krumlov IČO: 26095149

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1379/2014 Haniš/286 028 366 12. 5. 2014 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku školního nábytku I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel se sídlem: Studentská 1384, 753 01 HRANICE Zastoupená: Ing. Drahomírou Drašnerovou

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 2. 2015 Vyřizuje: Ing. Vladimír

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více