Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích."

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO , DIČ CZ , Na Návsi 95, Malenice, PSČ Zastoupený: Josefem Bláhovcem, starostou obce Kontaktní osoba: Josef Bláhovec, starosta obce, telefon: , 2. Název veřejné zakázky: Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. 3. Předmět veřejné zakázky: Pronájem nebytových nemovitostí Předmětem veřejné zakázky je výběr nájemce a uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory Kulturního domu v Malenicích č.p. 130 Malenická hospůdka - za podmínek stanovených touto výzvou. 4. Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Mimo režim ZVZ, viz 18 odst. 3 ZVZ, příslušná ustanovení ZVZ jsou použita podpůrně. 5. Uveřejnění výzvy: Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace bude uveřejněna na webové stránce zadavatele. 6. Místo plnění Místem plnění je Obec Malenice. 7. Lhůta pro podání nabídek 1. Začátek běhu lhůty pro podání nabídek: Konec běhu lhůty pro podání nabídek: Délka zadávací lhůty: 27 dnů 8. Požadavky na zpracování nabídky 1. Uchazeč podá nabídku na adresu zadavatele v uzavřené neprůhledné obálce, která musí být opatřena NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a textem NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA a opatřena adresou uchazeče a na uzavření razítky uchazeče. Nabídku podá nejpozději do 16. září 2013 do 10:00 hodin. 2. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 3. Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh Smlouvy o nájmu zpracovaný v rozsahu obchodních podmínek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v prostých kopiích. 4. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ prokáže uchazeč formou čestného prohlášení.

2 5. Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 ZVZ prokáže uchazeč doložením výpisu z obchodního rejstříku a /nebo/ výpisu ze živnostenského rejstříku, a to v prostých kopiích. Doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dní. 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením seznamem svých aktivit vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky a to za poslední tři roky. Uchazeč uvede osoby, u kterých může zadavatel požádat o reference uchazeče. 7. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč, nabídky podané po uvedené lhůtě budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny. 8. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje dvě dílčí hodnotící kritéria: - nabídková výše nájemného bez DPH = váha kritéria 60 % - kvalita návrhu = váha 40 %. Dílčí hodnotící kritérium nabídková výše nájemného bez DPH bude hodnoceno tak, že nejvyšší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. V dílčím kritériu kvalita návrhu bude hodnoceno - navržené vybavení kulturního domu zařízením, - navržená provozní doba a služby, - předchozí zkušenosti uchazeče. Toto hodnotící kritérium bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 9. Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem dne 16. září 2013 po 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Malenice, Na Návsi 95, Malenice, PSČ Za každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, může být otevírání obálek přítomen jeden zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. 10. Ostatní podmínky výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo: 1. Ověřit si skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. 2. Odmítnout nabídky všech uchazečů a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 3. Zrušit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku. 4. Jednat s vybraným uchazečem o obsahu smlouvy na zajištění předmětu této veřejné zakázky, přičemž jako základní podklad bude využit návrh smlouvy o nájmu předložený uchazečem v nabídce. 5. Požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 6. Zveřejnit informace uvedené v nabídkách uchazečů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V Malenicích 20. srpna Josef Bláhovec starosta Obce Malenice

3 Přílohy: - č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor - č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

4 Příloha č. 1: č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Článek I. Smluvní strany Obec Malenice, IČO: , DIČ.: CZ , se sídlem Na Návsi 95, Malenice, PSČ , zastoupená panem Josefem Bláhovcem, starostou obce, jako pronajímatel na straně jedné, a jako nájemce na straně druhé, se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodli v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i především v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, na této smlouvě o nájmu nebytových prostor. Článek II. Předmět a účel smlouvy Předmětem této smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy. Článek III. Předmět nájmu 1) Pronajímatel je vlastníkem Kulturního domu v Malenicích č. p. 130, st. parc. KN 175 v k. ú. Malenice. 2) Pronajímatel pronajímá nájemci část nebytových prostor v Kulturním domě, a to: pohostinství o výměře 64,66 m2, salónek 28,03 m2, kuchyňka 11,43 m2, včetně movitých věcí. Nebytové prostory jsou pronajímány se zařízením, jehož seznam je Přílohou č. 1 (Inventární seznam bude vytvořen při předání nebytových prostor do pronájmu). 3) Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem nebytových prostor, a že je mu stav nebytových prostor, pronajímaných touto nájemní smlouvou, dobře znám. Článek IV. Účel nájmu 1) Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu v souladu s určením prostor dle Článku III. této smlouvy. 2) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výlučně podle jeho určení a v souladu s předmětem své činnosti, tj. pro provozování hostinské činnosti.

5 3) Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení způsobilý a vhodný pro účel nájmu, a že uvedené užívání nájemcem odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že předmět nájmu nájemci pronajímá. Článek V. Převzetí předmětu nájmu 1) Pronajímatel se zavazuje předat nájemci a nájemce se zavazuje převzít od pronajímatele pronajaté prostory nejpozději ke dni uzavření této nájemní smlouvy. 2) Při předání a převzetí pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude zejména zachycovat skutečný stav pronajatých prostor k datu předání, předanou dokumentaci, a další náležitosti. Předávací protokol bude Přílohou č. 1 této smlouvy. 3) Platební povinnosti nájemce dle článku IX. této smlouvy začínají dnem skutečného řádného předání a převzetí pronajatých prostor. Článek VI. Doba trvání nájmu, ukončení nájmu 1) Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od. 2) Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu nebo odstoupit od této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Výpověď v obou případech musí být písemná a výpovědní lhůta, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, činí tři měsíce. 3) Nájemce může ze zdravotních důvodů ukončit tuto nájemní smlouvu písemnou dohodou. 4) Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení této smlouvy a to o dobu a za podmínek, které ujednají. Pokud nájemce požádá pronajímatele písemně o prodloužení doby trvání nájmu nejpozději šest měsíců před dnem skončení nájmu, může se doba trvání nájmu prodloužit podle nové dohody smluvních stran. Současně se má za to, že lhůta šesti měsíců je zachována, jestliže ve lhůtě bylo písemné prohlášení odevzdáno na poště v podobě doporučeného dopisu k doručení druhé smluvní straně. 5) V případě, že pronajímatel v době trvání nájmu získá finanční prostředky pro provedení stavebních úprav a udržovacích prací (rekonstrukci) kulturního domu, bude tato nájemní smlouva ukončena ke dni zahájení uvedených prací. Termín zahájení prací a tím termín ukončení nájmu je pronajímatel povinen oznámit nájemci alespoň dva měsíce předem. 6) Dohodou smluvních stran může místo ukončení nájemní smlouvy podle předchozího bodu dojít k jejímu přerušení po dobu provádění stavebních úprav a udržovacích prací, a to za předpokladu, že stávající nájemce bude souhlasit s novým výpočtem výše nájemného, ve kterém pronajímatel promítne zhodnocení předmětu nájmu. Článek VII. Práva a povinnosti pronajímatele Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je pronajímatel zejména: 1) Povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu této smlouvy. 2) Pronajímatel je povinen provádět opravy a údržbu pronajatých prostor, které jsou nad rámec oprav a údržby uložených touto smlouvou nájemci, bez zbytečného odkladu. Zahájení provedení takových oprav oznámí nájemci nejpozději jeden měsíc předem, nepůjde-li o odstranění havárie, kterou je pronajímatel povinen řešit bez zbytečného odkladu.

6 3) V případě nemožnosti plnění povinností pronajímatele z důvodu zásahu vyšší moci, je pronajímatel povinen začít plnit své povinnosti bezprostředně po té, kdy odpadnou překážky, které tomu bránily. 4) Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba, která se prokáže pověřením pronajímatele nájemci, jsou oprávněni vstoupit do pronajatých prostor spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je i kterákoliv jiná doba, než stanovená provozní doba, po kterou je nájemce v předmětu této smlouvy přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do pronajatých prostor ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Výkonem tohoto oprávnění nesmí pronajímatel zatěžovat zbytečně nad míru obvyklou, zejména jím nesmí bránit v plnění provozování předmětu podnikání nájemce podle účelu této smlouvy. V této souvislosti bere nájemce na vědomí, že pronajímatel bude mít v držení náhradní klíče k prostorům, které jsou předmětem nájmu a nájemce není oprávněn provést bez souhlasu pronajímatele výměnu zámků. Rovněž v případě, že pronajímatel bude požádán o provedení drobných úprav v předmětu této smlouvy, je oprávněn takto provést i mimo výše stanovenou dobu případně i bez přítomnosti nájemce či jiné jím pověřené osoby, jestliže nemá možnost provést tuto opravu v jiném čase a na tuto skutečnost nájemce upozorní. 5) Pronajímatel je oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách jakákoliv označení v souvislosti s provozem budovy a odpovídající příslušným bezpečnostním a provozním předpisům. Rovněž je oprávněn instalovat v prostorách budovy či mimo budovu kamerový systém ke sledování pohybu osob a uchovávat takto zjištěné informace pro potřebu vyhodnocování bezpečnostních rizik. 6) Pronajímatel je oprávněn při neplnění povinností a závazků nájemcem, na které ho písemně upozornil a nezjedná-li nájemce nápravu do deseti pracovních dnů, zajistit nápravu buďto sám nebo prostřednictvím třetích osob na vlastní náklady, a tyto náklady následně započíst do výše nájmu podle článku IX. této smlouvy. V takovém případě je nájemce oprávněn výši nákladů a nutnost jejich vynaložení rozporovat právní cestou. Článek VIII. Práva a povinnosti nájemce Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je nájemce zejména: 1) Nájemce je povinen předávat a přebírat prostory KD Malenice případným nájemcům. 2) Nájemce je povinen a zároveň oprávněn užívat pronajatých prostor v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to po celou dobu nájemního vztahu. Nájemce je povinen vybavit pronajaté prostory vhodným zařízením na vlastní náklady, kterým doplní, případně nahradí stávající vybavení ve vlastnictví pronajímatele podle Soupisu vybavení, která je Přílohou č. 1. 3) Nájemce je oprávněn využívat příslušenství v 1.NP KD Malenice a je povinen dodržovat čistotu a pořádek v užívaných prostorách. 4) Nájemce je povinen hradit nájemné podle článku IX. této smlouvy, případně další náklady v souladu s příslušnými ustanovením této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 5) Nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, které by rušily nebo mohly rušit výkon práv ostatních osob, zejména se pak zdrží jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností v době nočního klidu a ve dnech pracovního klidu a volna. 6) Nájemce je povinen dodržovat příslušná ustanovení předpisů na úseku boje s alkoholismem a jinými toxikomániemi, zejména prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let, anebo jinak umožňovat jejich požívání, osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem

7 nebo jinou návykovou látkou, při kulturních podnicích a tanečních zábavách určených pro mládež, prodávat nebo podávat jiné návykové látky a výrobky, nebo jinak umožňovat jejich škodlivé užívání, prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Případné prokazatelné porušení této povinnosti je důvodem pro okamžitou výpověď této nájemní smlouvy pronajímatelem. 7) Nájemce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a zdržet se v pronajatých prostorách používání, skladování nebo manipulace s toxickými nebo nebezpečnými látkami, jakož i jakýmikoliv látkami způsobilými poškodit životní prostředí. Při porušení této povinnosti nájemcem je pronajímatel oprávněn podniknout podle svého uvážení nutná opatření ať už sám nebo prostřednictvím třetích osob k odstranění nebezpečných nebo škodlivých látek na vlastní náklady, a úhradu těchto nákladů následně požadovat na nájemci, přičemž nájemce je povinen tyto náklady bez zbytečného prodlení uhradit. 8) Nájemce je povinen zajistit, že jakákoliv technická zařízení a přístroje používané nebo nainstalované nájemcem v pronajatých prostorách, budou v souladu s právním řádem ČR a českými normami, a to i byť i jen doporučovanými. Nájemce je povinen zajistit, aby manipulace a používání takovýchto zařízení a přístrojů byla prováděna pouze osobami pro takovou manipulaci školenými, oprávněnými a kvalifikovanými. 9) Nájemce je oprávněn umístit na vnější plášť budovy své označení a logo po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce je rovněž oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách prvky vnitřního informačního systému. Nájemce je povinen nenarušovat bez předchozí dohody s pronajímatelem vzhled budovy, zejména neumísťovat na vnější plášť budovy jakákoliv oznámení, vývěsky, značky a podobně. 10) Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle, a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti pronajímateli vznikla. 11) Nájemce je povinen zabezpečovat úklid a trvalou čistotu v pronajatých prostorách, jakož i přístupu do budovy venkovním schodištěm, včetně odklízení sněhu. 12) Nájemce je povinen zabezpečovat finální úklid (praní ubrusů, vyčištění podlah) po všech akcích ve všech využitých prostorách KD Malenice. 13) Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. V případě poskytnutí takového písemného souhlasu pronajímatelem, je nájemce povinen předložit uzavřenou podnájemní smlouvu ke kontrasignaci pronajímateli, bez podpisu pronajímatele na podnájemní smlouvě není podnájemní smlouva platná a účinná. IX. Nájemné 1) Za užívání pronajatých prostor a movitých věcí se nájemce zavazuje platit pronajímateli měsíční nájemné ve výši 3.800,- Kč + DPH, slovy tři tisíce osm set korun českých, plus DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečněného plnění. Přestane-li být česká koruna zákonnou měnou a zákonným platidlem v České republice, budou veškeré platební závazky vyplývající z této nájemní smlouvy hrazeny v EUR podle směnného kurzu stanoveného obecným právním předpisem ke dni zavedení EUR v České republice. 2) Nájemné bude hrazeno nájemcem čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce běžného čtvrtletí, počínaje dnem uzavření této nájemní smlouvy. Začne-li nájemní vztah jinak, než na začátku kalendářního měsíce, je dnem zdanitelného plnění den předání pronajatých prostor. 3) Nájemné bude hrazeno nájemcem bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele u České spořitelny a.s., číslo účtu /0800, VS 130, případně v hotovosti v pokladně pronajímatele. Nájemce hradí nájemné na základě této platné smlouvy.

8 4) Vždy k 1. lednu každého kalendářního roku po dobu trvání nájemní smlouvy dojde k revizi výši stanoveného nájmu dle skutečného provozu pohostinství na základě předchozího souhlasu nájemce (výše režie). Poprvé se tak stane k Pokud nájemce nebude s upravenou výší nájmu souhlasit, nájemní smlouva bude ukončena ke dni běžného kalendářního roku. 5) V případě prodlení nájemce s platbou nájemného (byť i jen v částečné výši) je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího uplatnění pronajímatelem. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, úroky z prodlení a vydání bezdůvodného obohacení, které lze požadovat samostatně vedle smluvní pokuty. X. Zajišťovací vklad 1) Nájemce převede nejpozději ke dni předání pronajatých prostor, ve prospěch pronajímatele bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet zajišťovací vklad ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, tzn. ve výši ,- Kč. Zajišťovací vklad bude sloužit jako záruka plnění povinností nájemce vyplývajících z této smlouvy. 2) Pronajímatel je oprávněn uspokojit své pohledávky za nájemcem, k jejichž vzniku dojde porušením povinností nájemce podle této smlouvy, ze zajišťovacího vkladu, a to za předpokladu, že nájemce nesplní svou povinnost ani dodatečně do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele ke splnění povinnosti. 3) Nájemce je povinen doplnit zajišťovací vklad do výše uvedené v bodu 1) tohoto článku smlouvy do 20 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele. 4) Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že nájemce nedodrží povinnosti uvedené v bodu 1) a v bodu 3) tohoto článku smlouvy. 5) Pronajímatel vrátí zajišťovací vklad nájemci do 30 dnů po skončení nájmu, a to za předpokladu, že pronajaté prostory byly nájemcem vráceny pronajímateli v souladu s článkem XIV. této smlouvy. 6) Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s doplněním zajišťovacího vkladu podle bodu 3) tohoto článku. 7) Pronajímatel je povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s vrácením zajišťovacího vkladu podle bodu 5) tohoto článku. XI. Údržba, opravy, úpravy 1) Pronajímatel odpovídá za údržbu a opravy konstrukcí, vnějších zdí, střechy, hlavních společných rozvodných systémů včetně distribuční elektrické sítě a transformačních zařízení, společných vodních čerpadel, měřičů s výjimkou těch, které jsou vlastněny nájemcem, a ventilačních systémů budovy, stejně jako vnějších dlážděných prostor, bezpečnostní infrastruktury, a vrat. 2) Nájemce odpovídá za údržbu a opravy vybavení a příček, systémů a zařízení v pronajatých prostorách, včetně dveří, oken, všech elektrických, mechanických, instalačních, topných, ventilačních, klimatizačních a bezpečnostních systémů, systémů protipožární ochrany. Nájemce je povinen zajistit bezodkladnou opravu poškození či výměnu nefunkčních výše uvedených zařízení a systémů na vlastní náklady, a je povinen výše uvedená zařízení a systémy udržovat trvale ve funkčním a dobrém vztahu. 3) Nájemce není oprávněn provádět změny nebo úpravy, technická zhodnocení, dokončovací práce a instalace v pronajatých prostorách, ať už trvalé nebo dočasné, nebo instalovat zařízení, které by mohlo způsobit přetížení, či by vyžadovalo nadměrné užívání některých medií, nebo jakýchkoliv elektrických, potrubních nebo mechanických systémů v pronajatých prostorách, a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Ve sporném případě se má za to, že souhlas vyžadují veškeré změny, zasahující do stavební a architektonické podstaty předmětu nájmu,

9 podstatně měnící předmět nájmu, či pevná instalace jakýchkoliv zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů. 4) Smluvní strany se dohodly, že výdaje vynaložené nájemcem na investice provedené v pronajatých prostorách nájemcem s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, které mají charakter technického zhodnocení pronajatého majetku ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být zohledněny ve výši nájemného, za tím účelem uzavřou smluvní strany příslušný písemný dodatek této nájemní smlouvy. Článek XII. Pojištění nájemce 1) Nájemce je povinen sjednat a udržovat po celou dobu nájmu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, a to u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Pojištění odpovědnosti sjednané nájemcem bude pokrývat zejména odpovědnost za škodu, která může nastat v souvislosti s činností nájemce v pronajatých prostorách. Pojištění musí být sjednáno bez omezení odpovědnosti ze škody na věcech a škody na zdraví na částku, která bude odpovídat podnikatelské činnosti nájemce, nejméně však ve výši Kč, slovy jeden milion pět set korun českých. 2) Nájemce je povinen předat pronajímateli kopie příslušné pojistné smlouvy podle předchozího bodu tohoto článku, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Nájemce je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění zůstalo v platnosti a účinnosti po celou dobu nájmu podle této smlouvy. 3) Pokud nájemce neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti a účinnosti uvedenou pojistnou smlouvu, je pronajímatel oprávněn uzavřít takové pojištění sám a náklady na zřízení pojištění a platby pojistného vyúčtovat nájemci, který je povinen je pronajímateli uhradit. 4) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smluvních povinností vymezených v tomto článku této smlouvy nájemcem, uhradí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného za každý započatý měsíc prodlení s plněním povinnosti podle tohoto článku této smlouvy, a to až do jejího úplného splnění. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. Článek XIII. Měřitelná média a poplatky za služby 1) Pronajímatel je povinen uzavřít příslušné smlouvy pro zajištění odběru měřitelných médií (dodávky elektrické energie, vody) a hradit poskytované dodávky přímo dodavatelům měřitelných médií. 2) Pronajímatel je povinen zajistit vytápění pronajatých prostor na své náklady. Nájemce zodpovídá za případné škody na topných zařízeních a rozvodech topného média vzniklých zaviněním nájemce nebo jím pověřených osob. 3) Nájemce je povinen hradit poplatky za služby (např. odvoz komunálního odpadu) Obci Malenice na základě uzavřené písemné smlouvy. Článek XIV. Ostatní ustanovení 1) Pronajímatel souhlasí s umístěním letního posezení před pohostinstvím KD Malenice, na pozemku KN č. parc. 141/1 a s jeho provozem v letních měsících, bez ohlášení, do 23,00 hod. Podmínkou je dodržování nočního klidu a veřejného pořádku.

10 2) Cena pronájmu ostatních prostor KD Malenice na jednu akci v kalendářním roce ze strany nájemce Malenické hospůdky je totožná s cenou pro místní organizace a složky. V každém dalším případě je shodná s cenou pro ostatní pořadatele. 3) Za každou komerční akci, pořádanou jakýmkoliv pořadatelem, na které bylo využito služeb nájemce Malenické hospůdky, zaplatí nájemce Malenické hospůdky pronajímateli 2.000,- Kč + DPH v sazbě platné. Článek XV. Vrácení pronajatých prostor po skončení nájmu 1) Nájemce je povinen nejpozději do 15 dnů po dni skončení nájmu pronajaté prostory vyklidit, provést nutnou údržbu pronajatých prostor, a předat pronajaté prostory pronajímateli ve stejném stavu, v jakém budou popsány v předávacím protokolu v jeho aktuálním znění, který tvoří Přílohu č. 4 této nájemní smlouvy, s ohledem na přiměřené opotřebení. O předání pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 2) Jestliže nájemce nevyklidí pronajaté prostory podle bodu 1) tohoto článku sám, je povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši desetinásobku denního nájemného odpovídajícímu poslednímu dnu nájmu. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. XV. Společná a závěrečná ustanovení 1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru pronajímatele prohlašuje nájemce, že je seznámen s touto skutečností, a že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2) Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy a jejích příloh lze platně sjednat jen písemnou formou. 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, a to po dvou pro každou smluvní stranu. 6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 7) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v průběhu trvání nájmu neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního neúčinného ustanovení. 8) Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení. 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a jimi podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz souhlasu s obsahem této nájemní smlouvy připojují své podpisy. V Malenicích dne nájemce:... pronajímatel:...

11 Příloha č. 1 ke smlouvě: Protokol o předání a převzetí prostor pohostinství a jeho zařízení v budově Kulturního domu v Malenicích, ulice Archiváře Teplého č. p. 130 k dlouhodobému pronájmu Nájemce:.. /dále jen uživatel/ název organizace/ jméno, příjmení Pronajímatel: Obec Malenice, Na Návsi 95, Malenice, IČ: , DIČ: CZ , zastoupena starostou Josefem Bláhovcem Zástupce pronajímatele předává prostory a jejich zařízení uživateli v následujícím stavu: Číslo řádku název Počet kusů stav Obě strany souhlasí s výše uvedeným stavem. Uživatel tímto bere na vědomí, že každá skutečnost zjištěná při předávání prostor a zařízení zpět správci KD neuvedená v tomto zápisu, půjde na jeho vrub. Malenice dne Pronajímatel: Nájemce:

12 Příloha č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO 002 51 461, Na Návsi 95, Malenice,

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy)

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy) Výtisk číslo : Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy) mezi 1./ Společnost Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Študlov IČ: 642 11 517 se sídlem: Študlov okres Svitavy zastoupená: starostou

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-005-15 ze dne 19.10.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 18/1 na Obchodním náměstí a části pozemku parc. č. 4400/454 na Sofijském náměstí,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 66.19.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavř ená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve zně ní pozdě jších př edpisů

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 75.22.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavř ená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve zně ní pozdě jších př edpisů

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 CPA DELFÍN, příspěvková organizace Slovácké nám. 2377 688 01 Uherský Brod IČO: 71177108 DIČ:CZ71177108 zapsaná: OR KS Brno, oddíl Pr., vložka 1318 bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: tel: +420 602 309 988 email: Flatservice@ppmas.cz a jméno:...

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali Obec Klínec IČ: 00640719 se sídlem Klínec, 252 10 Mníšek pod Brdy zastoupená panem Janem Doubravou, starostou dále jen jako pronajímatel na straně jedné a Radek

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, mezi níže uvedenými účastníky: D/16/249

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle Obec Hrubý Jeseník Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dne..., mezi smluvními stranami: Obec Hrubý Jeseník

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Nájemní smlouva o nájmu pozemků

Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smlouva č. Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smluvní strany: Město Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem: Poděbrady I, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 zastoupené starostou města PhDr. Ladislavem Langrem bank. spoj.

Více

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen a Jméno: sídlo: IČO: zast. osoba odpovědná za průběh akce: tel: Zápsána v Živnostenském rejstříku dále jen uzavřeli

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. 2274 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Článek 1 Smluvní strany 1. Za Sluncem,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na pronájem objektů občerstvení na letním koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí 1. Pronájem restaurace 2. Pronájem občerstvovacích stánků 1. Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více