Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích."

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO , DIČ CZ , Na Návsi 95, Malenice, PSČ Zastoupený: Josefem Bláhovcem, starostou obce Kontaktní osoba: Josef Bláhovec, starosta obce, telefon: , 2. Název veřejné zakázky: Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. 3. Předmět veřejné zakázky: Pronájem nebytových nemovitostí Předmětem veřejné zakázky je výběr nájemce a uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory Kulturního domu v Malenicích č.p. 130 Malenická hospůdka - za podmínek stanovených touto výzvou. 4. Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Mimo režim ZVZ, viz 18 odst. 3 ZVZ, příslušná ustanovení ZVZ jsou použita podpůrně. 5. Uveřejnění výzvy: Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace bude uveřejněna na webové stránce zadavatele. 6. Místo plnění Místem plnění je Obec Malenice. 7. Lhůta pro podání nabídek 1. Začátek běhu lhůty pro podání nabídek: Konec běhu lhůty pro podání nabídek: Délka zadávací lhůty: 27 dnů 8. Požadavky na zpracování nabídky 1. Uchazeč podá nabídku na adresu zadavatele v uzavřené neprůhledné obálce, která musí být opatřena NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a textem NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA a opatřena adresou uchazeče a na uzavření razítky uchazeče. Nabídku podá nejpozději do 16. září 2013 do 10:00 hodin. 2. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 3. Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh Smlouvy o nájmu zpracovaný v rozsahu obchodních podmínek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v prostých kopiích. 4. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ prokáže uchazeč formou čestného prohlášení.

2 5. Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 ZVZ prokáže uchazeč doložením výpisu z obchodního rejstříku a /nebo/ výpisu ze živnostenského rejstříku, a to v prostých kopiích. Doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dní. 6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením seznamem svých aktivit vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky a to za poslední tři roky. Uchazeč uvede osoby, u kterých může zadavatel požádat o reference uchazeče. 7. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč, nabídky podané po uvedené lhůtě budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny. 8. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje dvě dílčí hodnotící kritéria: - nabídková výše nájemného bez DPH = váha kritéria 60 % - kvalita návrhu = váha 40 %. Dílčí hodnotící kritérium nabídková výše nájemného bez DPH bude hodnoceno tak, že nejvyšší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. V dílčím kritériu kvalita návrhu bude hodnoceno - navržené vybavení kulturního domu zařízením, - navržená provozní doba a služby, - předchozí zkušenosti uchazeče. Toto hodnotící kritérium bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 9. Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem dne 16. září 2013 po 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Malenice, Na Návsi 95, Malenice, PSČ Za každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, může být otevírání obálek přítomen jeden zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. 10. Ostatní podmínky výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo: 1. Ověřit si skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. 2. Odmítnout nabídky všech uchazečů a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. 3. Zrušit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku. 4. Jednat s vybraným uchazečem o obsahu smlouvy na zajištění předmětu této veřejné zakázky, přičemž jako základní podklad bude využit návrh smlouvy o nájmu předložený uchazečem v nabídce. 5. Požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 6. Zveřejnit informace uvedené v nabídkách uchazečů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V Malenicích 20. srpna Josef Bláhovec starosta Obce Malenice

3 Přílohy: - č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor - č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

4 Příloha č. 1: č. 1 Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Článek I. Smluvní strany Obec Malenice, IČO: , DIČ.: CZ , se sídlem Na Návsi 95, Malenice, PSČ , zastoupená panem Josefem Bláhovcem, starostou obce, jako pronajímatel na straně jedné, a jako nájemce na straně druhé, se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodli v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i především v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, na této smlouvě o nájmu nebytových prostor. Článek II. Předmět a účel smlouvy Předmětem této smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy. Článek III. Předmět nájmu 1) Pronajímatel je vlastníkem Kulturního domu v Malenicích č. p. 130, st. parc. KN 175 v k. ú. Malenice. 2) Pronajímatel pronajímá nájemci část nebytových prostor v Kulturním domě, a to: pohostinství o výměře 64,66 m2, salónek 28,03 m2, kuchyňka 11,43 m2, včetně movitých věcí. Nebytové prostory jsou pronajímány se zařízením, jehož seznam je Přílohou č. 1 (Inventární seznam bude vytvořen při předání nebytových prostor do pronájmu). 3) Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem nebytových prostor, a že je mu stav nebytových prostor, pronajímaných touto nájemní smlouvou, dobře znám. Článek IV. Účel nájmu 1) Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu v souladu s určením prostor dle Článku III. této smlouvy. 2) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výlučně podle jeho určení a v souladu s předmětem své činnosti, tj. pro provozování hostinské činnosti.

5 3) Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení způsobilý a vhodný pro účel nájmu, a že uvedené užívání nájemcem odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že předmět nájmu nájemci pronajímá. Článek V. Převzetí předmětu nájmu 1) Pronajímatel se zavazuje předat nájemci a nájemce se zavazuje převzít od pronajímatele pronajaté prostory nejpozději ke dni uzavření této nájemní smlouvy. 2) Při předání a převzetí pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude zejména zachycovat skutečný stav pronajatých prostor k datu předání, předanou dokumentaci, a další náležitosti. Předávací protokol bude Přílohou č. 1 této smlouvy. 3) Platební povinnosti nájemce dle článku IX. této smlouvy začínají dnem skutečného řádného předání a převzetí pronajatých prostor. Článek VI. Doba trvání nájmu, ukončení nájmu 1) Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od. 2) Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu nebo odstoupit od této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Výpověď v obou případech musí být písemná a výpovědní lhůta, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, činí tři měsíce. 3) Nájemce může ze zdravotních důvodů ukončit tuto nájemní smlouvu písemnou dohodou. 4) Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení této smlouvy a to o dobu a za podmínek, které ujednají. Pokud nájemce požádá pronajímatele písemně o prodloužení doby trvání nájmu nejpozději šest měsíců před dnem skončení nájmu, může se doba trvání nájmu prodloužit podle nové dohody smluvních stran. Současně se má za to, že lhůta šesti měsíců je zachována, jestliže ve lhůtě bylo písemné prohlášení odevzdáno na poště v podobě doporučeného dopisu k doručení druhé smluvní straně. 5) V případě, že pronajímatel v době trvání nájmu získá finanční prostředky pro provedení stavebních úprav a udržovacích prací (rekonstrukci) kulturního domu, bude tato nájemní smlouva ukončena ke dni zahájení uvedených prací. Termín zahájení prací a tím termín ukončení nájmu je pronajímatel povinen oznámit nájemci alespoň dva měsíce předem. 6) Dohodou smluvních stran může místo ukončení nájemní smlouvy podle předchozího bodu dojít k jejímu přerušení po dobu provádění stavebních úprav a udržovacích prací, a to za předpokladu, že stávající nájemce bude souhlasit s novým výpočtem výše nájemného, ve kterém pronajímatel promítne zhodnocení předmětu nájmu. Článek VII. Práva a povinnosti pronajímatele Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je pronajímatel zejména: 1) Povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu této smlouvy. 2) Pronajímatel je povinen provádět opravy a údržbu pronajatých prostor, které jsou nad rámec oprav a údržby uložených touto smlouvou nájemci, bez zbytečného odkladu. Zahájení provedení takových oprav oznámí nájemci nejpozději jeden měsíc předem, nepůjde-li o odstranění havárie, kterou je pronajímatel povinen řešit bez zbytečného odkladu.

6 3) V případě nemožnosti plnění povinností pronajímatele z důvodu zásahu vyšší moci, je pronajímatel povinen začít plnit své povinnosti bezprostředně po té, kdy odpadnou překážky, které tomu bránily. 4) Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba, která se prokáže pověřením pronajímatele nájemci, jsou oprávněni vstoupit do pronajatých prostor spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je i kterákoliv jiná doba, než stanovená provozní doba, po kterou je nájemce v předmětu této smlouvy přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do pronajatých prostor ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Výkonem tohoto oprávnění nesmí pronajímatel zatěžovat zbytečně nad míru obvyklou, zejména jím nesmí bránit v plnění provozování předmětu podnikání nájemce podle účelu této smlouvy. V této souvislosti bere nájemce na vědomí, že pronajímatel bude mít v držení náhradní klíče k prostorům, které jsou předmětem nájmu a nájemce není oprávněn provést bez souhlasu pronajímatele výměnu zámků. Rovněž v případě, že pronajímatel bude požádán o provedení drobných úprav v předmětu této smlouvy, je oprávněn takto provést i mimo výše stanovenou dobu případně i bez přítomnosti nájemce či jiné jím pověřené osoby, jestliže nemá možnost provést tuto opravu v jiném čase a na tuto skutečnost nájemce upozorní. 5) Pronajímatel je oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách jakákoliv označení v souvislosti s provozem budovy a odpovídající příslušným bezpečnostním a provozním předpisům. Rovněž je oprávněn instalovat v prostorách budovy či mimo budovu kamerový systém ke sledování pohybu osob a uchovávat takto zjištěné informace pro potřebu vyhodnocování bezpečnostních rizik. 6) Pronajímatel je oprávněn při neplnění povinností a závazků nájemcem, na které ho písemně upozornil a nezjedná-li nájemce nápravu do deseti pracovních dnů, zajistit nápravu buďto sám nebo prostřednictvím třetích osob na vlastní náklady, a tyto náklady následně započíst do výše nájmu podle článku IX. této smlouvy. V takovém případě je nájemce oprávněn výši nákladů a nutnost jejich vynaložení rozporovat právní cestou. Článek VIII. Práva a povinnosti nájemce Vedle práv a povinností uvedených v jiných článcích této nájemní smlouvy je nájemce zejména: 1) Nájemce je povinen předávat a přebírat prostory KD Malenice případným nájemcům. 2) Nájemce je povinen a zároveň oprávněn užívat pronajatých prostor v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to po celou dobu nájemního vztahu. Nájemce je povinen vybavit pronajaté prostory vhodným zařízením na vlastní náklady, kterým doplní, případně nahradí stávající vybavení ve vlastnictví pronajímatele podle Soupisu vybavení, která je Přílohou č. 1. 3) Nájemce je oprávněn využívat příslušenství v 1.NP KD Malenice a je povinen dodržovat čistotu a pořádek v užívaných prostorách. 4) Nájemce je povinen hradit nájemné podle článku IX. této smlouvy, případně další náklady v souladu s příslušnými ustanovením této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. 5) Nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, které by rušily nebo mohly rušit výkon práv ostatních osob, zejména se pak zdrží jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností v době nočního klidu a ve dnech pracovního klidu a volna. 6) Nájemce je povinen dodržovat příslušná ustanovení předpisů na úseku boje s alkoholismem a jinými toxikomániemi, zejména prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let, anebo jinak umožňovat jejich požívání, osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem

7 nebo jinou návykovou látkou, při kulturních podnicích a tanečních zábavách určených pro mládež, prodávat nebo podávat jiné návykové látky a výrobky, nebo jinak umožňovat jejich škodlivé užívání, prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Případné prokazatelné porušení této povinnosti je důvodem pro okamžitou výpověď této nájemní smlouvy pronajímatelem. 7) Nájemce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a zdržet se v pronajatých prostorách používání, skladování nebo manipulace s toxickými nebo nebezpečnými látkami, jakož i jakýmikoliv látkami způsobilými poškodit životní prostředí. Při porušení této povinnosti nájemcem je pronajímatel oprávněn podniknout podle svého uvážení nutná opatření ať už sám nebo prostřednictvím třetích osob k odstranění nebezpečných nebo škodlivých látek na vlastní náklady, a úhradu těchto nákladů následně požadovat na nájemci, přičemž nájemce je povinen tyto náklady bez zbytečného prodlení uhradit. 8) Nájemce je povinen zajistit, že jakákoliv technická zařízení a přístroje používané nebo nainstalované nájemcem v pronajatých prostorách, budou v souladu s právním řádem ČR a českými normami, a to i byť i jen doporučovanými. Nájemce je povinen zajistit, aby manipulace a používání takovýchto zařízení a přístrojů byla prováděna pouze osobami pro takovou manipulaci školenými, oprávněnými a kvalifikovanými. 9) Nájemce je oprávněn umístit na vnější plášť budovy své označení a logo po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce je rovněž oprávněn nainstalovat, umístit a udržovat v pronajatých prostorách prvky vnitřního informačního systému. Nájemce je povinen nenarušovat bez předchozí dohody s pronajímatelem vzhled budovy, zejména neumísťovat na vnější plášť budovy jakákoliv oznámení, vývěsky, značky a podobně. 10) Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle, a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti pronajímateli vznikla. 11) Nájemce je povinen zabezpečovat úklid a trvalou čistotu v pronajatých prostorách, jakož i přístupu do budovy venkovním schodištěm, včetně odklízení sněhu. 12) Nájemce je povinen zabezpečovat finální úklid (praní ubrusů, vyčištění podlah) po všech akcích ve všech využitých prostorách KD Malenice. 13) Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. V případě poskytnutí takového písemného souhlasu pronajímatelem, je nájemce povinen předložit uzavřenou podnájemní smlouvu ke kontrasignaci pronajímateli, bez podpisu pronajímatele na podnájemní smlouvě není podnájemní smlouva platná a účinná. IX. Nájemné 1) Za užívání pronajatých prostor a movitých věcí se nájemce zavazuje platit pronajímateli měsíční nájemné ve výši 3.800,- Kč + DPH, slovy tři tisíce osm set korun českých, plus DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečněného plnění. Přestane-li být česká koruna zákonnou měnou a zákonným platidlem v České republice, budou veškeré platební závazky vyplývající z této nájemní smlouvy hrazeny v EUR podle směnného kurzu stanoveného obecným právním předpisem ke dni zavedení EUR v České republice. 2) Nájemné bude hrazeno nájemcem čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce běžného čtvrtletí, počínaje dnem uzavření této nájemní smlouvy. Začne-li nájemní vztah jinak, než na začátku kalendářního měsíce, je dnem zdanitelného plnění den předání pronajatých prostor. 3) Nájemné bude hrazeno nájemcem bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele u České spořitelny a.s., číslo účtu /0800, VS 130, případně v hotovosti v pokladně pronajímatele. Nájemce hradí nájemné na základě této platné smlouvy.

8 4) Vždy k 1. lednu každého kalendářního roku po dobu trvání nájemní smlouvy dojde k revizi výši stanoveného nájmu dle skutečného provozu pohostinství na základě předchozího souhlasu nájemce (výše režie). Poprvé se tak stane k Pokud nájemce nebude s upravenou výší nájmu souhlasit, nájemní smlouva bude ukončena ke dni běžného kalendářního roku. 5) V případě prodlení nájemce s platbou nájemného (byť i jen v částečné výši) je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího uplatnění pronajímatelem. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, úroky z prodlení a vydání bezdůvodného obohacení, které lze požadovat samostatně vedle smluvní pokuty. X. Zajišťovací vklad 1) Nájemce převede nejpozději ke dni předání pronajatých prostor, ve prospěch pronajímatele bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet zajišťovací vklad ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, tzn. ve výši ,- Kč. Zajišťovací vklad bude sloužit jako záruka plnění povinností nájemce vyplývajících z této smlouvy. 2) Pronajímatel je oprávněn uspokojit své pohledávky za nájemcem, k jejichž vzniku dojde porušením povinností nájemce podle této smlouvy, ze zajišťovacího vkladu, a to za předpokladu, že nájemce nesplní svou povinnost ani dodatečně do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele ke splnění povinnosti. 3) Nájemce je povinen doplnit zajišťovací vklad do výše uvedené v bodu 1) tohoto článku smlouvy do 20 dnů ode dne doručení písemné výzvy pronajímatele. 4) Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že nájemce nedodrží povinnosti uvedené v bodu 1) a v bodu 3) tohoto článku smlouvy. 5) Pronajímatel vrátí zajišťovací vklad nájemci do 30 dnů po skončení nájmu, a to za předpokladu, že pronajaté prostory byly nájemcem vráceny pronajímateli v souladu s článkem XIV. této smlouvy. 6) Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s doplněním zajišťovacího vkladu podle bodu 3) tohoto článku. 7) Pronajímatel je povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den, kdy by byl v prodlení s vrácením zajišťovacího vkladu podle bodu 5) tohoto článku. XI. Údržba, opravy, úpravy 1) Pronajímatel odpovídá za údržbu a opravy konstrukcí, vnějších zdí, střechy, hlavních společných rozvodných systémů včetně distribuční elektrické sítě a transformačních zařízení, společných vodních čerpadel, měřičů s výjimkou těch, které jsou vlastněny nájemcem, a ventilačních systémů budovy, stejně jako vnějších dlážděných prostor, bezpečnostní infrastruktury, a vrat. 2) Nájemce odpovídá za údržbu a opravy vybavení a příček, systémů a zařízení v pronajatých prostorách, včetně dveří, oken, všech elektrických, mechanických, instalačních, topných, ventilačních, klimatizačních a bezpečnostních systémů, systémů protipožární ochrany. Nájemce je povinen zajistit bezodkladnou opravu poškození či výměnu nefunkčních výše uvedených zařízení a systémů na vlastní náklady, a je povinen výše uvedená zařízení a systémy udržovat trvale ve funkčním a dobrém vztahu. 3) Nájemce není oprávněn provádět změny nebo úpravy, technická zhodnocení, dokončovací práce a instalace v pronajatých prostorách, ať už trvalé nebo dočasné, nebo instalovat zařízení, které by mohlo způsobit přetížení, či by vyžadovalo nadměrné užívání některých medií, nebo jakýchkoliv elektrických, potrubních nebo mechanických systémů v pronajatých prostorách, a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Ve sporném případě se má za to, že souhlas vyžadují veškeré změny, zasahující do stavební a architektonické podstaty předmětu nájmu,

9 podstatně měnící předmět nájmu, či pevná instalace jakýchkoliv zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení a rozvodů. 4) Smluvní strany se dohodly, že výdaje vynaložené nájemcem na investice provedené v pronajatých prostorách nájemcem s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, které mají charakter technického zhodnocení pronajatého majetku ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být zohledněny ve výši nájemného, za tím účelem uzavřou smluvní strany příslušný písemný dodatek této nájemní smlouvy. Článek XII. Pojištění nájemce 1) Nájemce je povinen sjednat a udržovat po celou dobu nájmu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, a to u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Pojištění odpovědnosti sjednané nájemcem bude pokrývat zejména odpovědnost za škodu, která může nastat v souvislosti s činností nájemce v pronajatých prostorách. Pojištění musí být sjednáno bez omezení odpovědnosti ze škody na věcech a škody na zdraví na částku, která bude odpovídat podnikatelské činnosti nájemce, nejméně však ve výši Kč, slovy jeden milion pět set korun českých. 2) Nájemce je povinen předat pronajímateli kopie příslušné pojistné smlouvy podle předchozího bodu tohoto článku, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Nájemce je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění zůstalo v platnosti a účinnosti po celou dobu nájmu podle této smlouvy. 3) Pokud nájemce neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti a účinnosti uvedenou pojistnou smlouvu, je pronajímatel oprávněn uzavřít takové pojištění sám a náklady na zřízení pojištění a platby pojistného vyúčtovat nájemci, který je povinen je pronajímateli uhradit. 4) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smluvních povinností vymezených v tomto článku této smlouvy nájemcem, uhradí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného za každý započatý měsíc prodlení s plněním povinnosti podle tohoto článku této smlouvy, a to až do jejího úplného splnění. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. Článek XIII. Měřitelná média a poplatky za služby 1) Pronajímatel je povinen uzavřít příslušné smlouvy pro zajištění odběru měřitelných médií (dodávky elektrické energie, vody) a hradit poskytované dodávky přímo dodavatelům měřitelných médií. 2) Pronajímatel je povinen zajistit vytápění pronajatých prostor na své náklady. Nájemce zodpovídá za případné škody na topných zařízeních a rozvodech topného média vzniklých zaviněním nájemce nebo jím pověřených osob. 3) Nájemce je povinen hradit poplatky za služby (např. odvoz komunálního odpadu) Obci Malenice na základě uzavřené písemné smlouvy. Článek XIV. Ostatní ustanovení 1) Pronajímatel souhlasí s umístěním letního posezení před pohostinstvím KD Malenice, na pozemku KN č. parc. 141/1 a s jeho provozem v letních měsících, bez ohlášení, do 23,00 hod. Podmínkou je dodržování nočního klidu a veřejného pořádku.

10 2) Cena pronájmu ostatních prostor KD Malenice na jednu akci v kalendářním roce ze strany nájemce Malenické hospůdky je totožná s cenou pro místní organizace a složky. V každém dalším případě je shodná s cenou pro ostatní pořadatele. 3) Za každou komerční akci, pořádanou jakýmkoliv pořadatelem, na které bylo využito služeb nájemce Malenické hospůdky, zaplatí nájemce Malenické hospůdky pronajímateli 2.000,- Kč + DPH v sazbě platné. Článek XV. Vrácení pronajatých prostor po skončení nájmu 1) Nájemce je povinen nejpozději do 15 dnů po dni skončení nájmu pronajaté prostory vyklidit, provést nutnou údržbu pronajatých prostor, a předat pronajaté prostory pronajímateli ve stejném stavu, v jakém budou popsány v předávacím protokolu v jeho aktuálním znění, který tvoří Přílohu č. 4 této nájemní smlouvy, s ohledem na přiměřené opotřebení. O předání pronajatých prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 2) Jestliže nájemce nevyklidí pronajaté prostory podle bodu 1) tohoto článku sám, je povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši desetinásobku denního nájemného odpovídajícímu poslednímu dnu nájmu. Denním nájemným se pro tento účel rozumí částka měsíčního nájemného dělená třiceti, včetně DPH. XV. Společná a závěrečná ustanovení 1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru pronajímatele prohlašuje nájemce, že je seznámen s touto skutečností, a že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2) Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy a jejích příloh lze platně sjednat jen písemnou formou. 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, a to po dvou pro každou smluvní stranu. 6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 7) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v průběhu trvání nájmu neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního neúčinného ustanovení. 8) Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení. 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a jimi podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz souhlasu s obsahem této nájemní smlouvy připojují své podpisy. V Malenicích dne nájemce:... pronajímatel:...

11 Příloha č. 1 ke smlouvě: Protokol o předání a převzetí prostor pohostinství a jeho zařízení v budově Kulturního domu v Malenicích, ulice Archiváře Teplého č. p. 130 k dlouhodobému pronájmu Nájemce:.. /dále jen uživatel/ název organizace/ jméno, příjmení Pronajímatel: Obec Malenice, Na Návsi 95, Malenice, IČ: , DIČ: CZ , zastoupena starostou Josefem Bláhovcem Zástupce pronajímatele předává prostory a jejich zařízení uživateli v následujícím stavu: Číslo řádku název Počet kusů stav Obě strany souhlasí s výše uvedeným stavem. Uživatel tímto bere na vědomí, že každá skutečnost zjištěná při předávání prostor a zařízení zpět správci KD neuvedená v tomto zápisu, půjde na jeho vrub. Malenice dne Pronajímatel: Nájemce:

12 Příloha č. 2 Plán vnitřní dispozice kulturního domu

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ

OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ OBEC MODRÁ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBJEKTU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ - BUFETU V ARCHEOSKANZENU MODRÁ PODMÍNKY výběrového řízení: 1) Vyhlašovatel Obec Modrá Modrá 170 68706 Velehrad IC: 00 362

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: 62741811, DIČ: CZ-62741811 Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ 46006 Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma»

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více