élének I. Smluvni strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "élének I. Smluvni strany"

Transkript

1 Zvlziétni smlouva E. 5T90W002 0 poskytovéni a tihradé o eti"ovatelské pé c'e V zafizenich sociailnich sluieb poskytujicich pobytové sociélni sluiby élének I. Smluvni strany Charita Hluéin, zafizeni sociélnich sluieb poskytujici pobytové sociélnl sluiby které zastupuje: Mgr. Luk2'1 Volnjl, funkce: feditel se sidlem: PSC , obec Hluéin, ulice a <":.p. U Ba ty 275/3 rozhodnuti 0 registraci: Krajsky fifad MSK V Ostravé, sp.zn.: SOC/30819/2007/Her, ze dne , Véetné zmén a dop11'1k1 1 zépis V obchodnim rejsti"1'ku: nezapisuje se 160: : misto provozoveini: PSC , obec Hluéin, ulice a <":.p. U Baéty 275/3 tel.: fax.: e-gnailz bankovni spojeni: (déle jen,,pobytové zai"izeni ) na strané jedné a V eobec112'1 zdravotni poji t 0Vna éeské republiky, 1& se sidlem V Praze 3, Orlické 4/2020, zfizena zékonem c :. 551/1991 Sb., do obchodniho rej stfiku se nezapisuje, Regionélni poboéka Ostrava, poboéka pro Moravskoslezskjr, Olomoucky a Zlinsky kraj kterou zastupuje: Ing. Michal Vojééek, funkce: feditel Odboru zdravotni péée, Regionélni poboéky Ostrava, poboéky pro Moravskoslezsky, Olomoucky a Zlinsky kraj doruéovaci adresa: VZP CR, Regionélni poboéka Ostrava, poboéka pro Mo1'aVskos1ezsk)'/, Olomoucky a Zlinsky kraj, Masarykovo némésti 24/13, Ostrava Moravské Ostrava, tel.: fax: bankovni spojeni: Komerém banka, a.s. éislo fiétu: /0100 (déle jen,,p0ji t ovna ) na strané druhe uzaviraji podle 17a zékona 6. 48/1997 Sb., 0 vefejném zdravotnim pojiéténi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen zékon ('3. 48/ 1997 Sb.), V souladu s prévnimi pfedpisy upravujicimi Vefejné zdravotni pojiéténi a poskytovéni zdravotnich sluieb a se zfetelem na povinnost Poji t ovny zajistit poskytovéni hrazenych sluieb svym poji ténc1 1m, majicim V intencich 11 odst. 1 pism. a) zékona 6. 48/1997 Sb. prévo na Vybér zdravotni p0ji t 0Vny, tuto zvl:i tni smlouvu 0 poskytovéni a lihradé o eti"ovatelské péée v zafizenich socizilnich sluieb poskytujicich pobytové socirilni sluiby (déle jen,,sm1ouva ).

2 élének II. Obecnzi ustanoveni 1) Smlouva upravuje podminky, za nichi Poji t ovna1 uhradi oéetfovatelskou pééi poskytovanou jejim pojiéténcfim umisténym V Pobytovém zafizeniz (déle jen,,poji ténec ). 2) Prévni vztahy mezi Poji t ovnou a Pobytovjlm zafizenim se fidi touto smlouvou, uzavfenou V souladu s prévnimi pfedpisy, upravujicimj Vefejné zdravotni pojiéténi a poskytovém zdravomich sluieb. Ve Vécech neupravenych témito prévnimi pfedpisy nebo smlouvou se vztahy smluvnich stran fidi pfisluényrni prévnimi pfedpisy. 3)Zék1adn1' podminky pro uzavfeni smlouvy: a) oprévnéni Pobytového zafizeni k poskytovéni sociélnich sluieb s pobytovymi sluibami podle zvléétniho prévnfho pfedpisuzg b) prokézéni, Ze oéetfovatelské péée bude poskytovéna zdravotnick}'imi pracovniky Pobytového zafizeni, odborné zpfisobiljrmi podle zv1é tn1'ho pr2'1vm'ho pfedpisu3 ; c) akceptace dohodnutého postupu pro pofizovéni, pfedévéni a Vyhodnocovéni dokladfi V souladu s Metodikou pro pofizovéni a pfedévéni dokladfi VZP CR (déle jen "Metodika"), Pravidly pro Vyhodnocovéni dokladfi (déle jen "PraVid1a") a jednotnym datovym rozhranim, Vytvéfenymi Véeobecnou zdravotni poji t ovnou Ceské republiky V souéinnosti se zéstupci zdravotnich pojiéfoven a zéstupci profesnich sdruieni poskytovatelfi zdravotnich sluieb a Vydévanymi Véeobecnou zdravotni poji t ovnou Ceské republiky. 1) Smluvni strany élanek III. Préva a povinnosti smluvnich stran a) dodriuji p1"i poskytovéni a fihradé oéetfovatelské péée platné znéni obecné zévaznjrch prévnich pfedpisfi, upravujicich vefejné zdravotni poji tén1' a poskytovém zdravotnich sluieb poji ténc1 1m a smluvni uj ednéni obsaiené ve smlouvé a jejich pfflohéch, b) dodriuji dohodnutjr postup pro pofizovéni, pfedévéni a vyhodnocovém dokladfi V souladu s platnym znénim Metodiky, Pravidel a jednotného datového rozhrani, c) zavéii své zaméstnance, ktefi se podfleji na plnéni pfedmétu této smlouvy, s ohledem na ochranu prév poji téncfi4 a zéjmfi Pobytového zafizem ipoji t ovny, k zachovéni povinné mléenlivosti 0 skuteénostech, 0 nichi se dozvédéli pfi Vjlkonu zaméstnéni, pfi zpracovélni 1'1daj fl, popffpadé v souvislosti s 2) Pobytové zafizeni a) poskytuje o etfovatelskou pééi (odbornost 913 véeobecné sestra V sociélnich sluibéch) Vymezenou Vjrétem pfisluénych vykonfi dle platného znéni Vyhlééky é. 134/1998 Sb.5, pro které je Vécné atechnicky vybaveno a personélné zaji téno (pffloha 6. 2 smlouvy); za dobu, po kterou Pobytové zafizeni doéasné nesplfiuje personélni pfedpoklady 1 zékou é. 551/1991 Sb., 0 Véeobecné zdravotni poji fovné Ceské republiky, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi 2 zékon /2006 Sb., 0 sociélnich sluibéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi 3 zékon 6. 96/2004 Sb., 0 podminkéch ziskévéni a uznévéni zpiisobilosti k vj/konu nelékafskych zdravomickj/ch povoléni a k v 'Ikonu éinnosti souvisejicich s poskytovém zdravotni péée, ve znéni pozdéj ich pfedpisfi 4 zékon E. I01/2000 Sb., 0 ochrané osobnich fidajfl a o zméné nékterf/ch zékonfi, ve znéni pozdéjsiich pfedpisfi 5 vyh1é ka /1998 Sb., kterou sc Vydeivé seznam zdravotnich vykonfi s bodovj/mi hodnotami, ve znéni pozdéj ich pfedpisfi

3 pro poskytovém o etfovatelské péée, nem oprévnéno pfedklédat Pojiéfovné Vyfiétovéni a je povinno tuto skuteénost Pojiéfovné pisemné neprodlené oznémit tj. do 7 dnfi ode dne, kdy pfestane splfiovat personélni pfedpoklady pro poskytovéni oéetfovatelské péée; b) odpovidé 2a to, Ze jeho zaméstnanci zdravotniéti pracovnici, ktefi budou pojiéténcfim poskytovat oéetfovatelskou pééi ve smlouvé sjednanou, splfiuji poiadavky odbomé zpfisobilosti stanovené zvléétnim prévnim pfedpisemé. Do ziském zpfisobilosti k vjikonu povolém bez odborného dohledu mohou zdravotniéu pracovnici tuto éinnost Vykonévat pouze pod odbomym dohledem zdravotnického pracovnika zpfisobilého k vfrkonu povoléni bez odborného dohledu; c) odpovidé 23. to, ie zdravotniéti pracovnici poskytuji oéetfovatelskou pééi na zékladé ordinace o etfuj1 c1'ho lékafe, ktery je ve smluvnim Vztahu k Poji t ovné, zpravidla registrujiciho praktického Iékafe; d) Vede pro posouzeni oprévnénosti vyl 1étoVané oéetfovatelské péée V prfikazné formé zdravotnickou dokumentaci o lééeni pojiéténcfi, Ve které jsou zaznamenévény provedené zdravotni Vjrkony a naklédé s ni V souladu S pfisluénymi prévnimi pfedpisy7; e) poskytuje oéetfovatelskou pééi "lege artis" bez nadbyteénjlch nékladfi, Vidy Véak se zfetelem k tomu, aby potfebného diagnostického nebo lééebného efektu bylo dosaieno s ohledem na individuélni zdravotm stav pojiéténce; f) nepodmini prévo pojiéténce na poskytnuti oéetfovatelské péée Zédnj/n1i zékonem neuloienymi registraénimi poplatky nebo sponzorskymi dary a za poskytnutou oéetfovatelskou pééi hrazenou Poji t ovnou nebude od pojiéténce, pokud to nevypljrvzi z prévnich pfedpisfi, vybirat Zédnou fmaném fihradu; g) poskytne V souladu s przivnimi pfedpisy poskytovatelfim zdravotnich sluzeb, kterjrm pojiéténce pfedé do péée nebo které si pojiéténec zvoli, informace potfebne pro zajiétém névaznosti zdravotnich sluieb a k zamezeni duplicitniho provédéni diagnostickych a lééebnych Vjrkonfi; h) nepodmim prévo poji ténce na poskytnuti o etfovatelské péée zménou zdravotni poji t ovny nebo jinj/in zpfisobem; i) oznémi Poji t ovné V souladu s 55 zékona 5. 48/1997 Sb. véechny lirazy nebo jiné poékozeni zdravi osob, kterj/in poskytlo 0 etfovatelskou pééi, pokud mé dfivodné podezfeni, Ze byly zpfisobeny jednénim prévnické nebo fyzické osoby; j) doloii pfi podpisu této smlouvy doklad 0 pojiéténi odpovédnosti za ékodu zpfisobenou V souvislosti s poskytovénim oéetfovatelské péée a zavazuje se, is bude poji téno po celou dobu trvéni smluvniho Vztahu s Poji t ovnou; 3) Poji t ovna: a) uhradi Pobytovému zafizeni o etfovatelskou pééi, prfikazné zdokumentovanou a poskytnutou na zékladé indikace jejim pojiéténcfim V souladu s prévnimi pfedpisy a smlouvou; b) poskytuje Pobytovérnu zafizem k zajiéténi jednotnych podminek dohodnutou Metodiku, Pravidla, datové rozhrani a p1"'1 s1u né (':ise1nfl<y vydévané Pojiéfovnou k Vykazovéni a Vypoétu fihrady oéetfovatelské péée; 6 zékon 6. 96/2004 Sb., 0 podminkéch ziskévéni a uznévéni zpfisobilosti k V3 /konu nelékafskych zdravotnickych povoléni a k vykonu éinnosti souvisejicich s poskytovénim zdravomi péée a o zméné nékterych souvisejicich zékonfi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi 7 zeikon /2011 Sb., 0 zdravomich sluibéch; vyhlé ka 6. 98/2012 Sb., 0 zdravotnické dokumentaci

4 0) seznémi Pobytové zafizeni s dohodnutymi zménarni Metodiky, Pravidel a se zménami < :ise1nfl<1"1 alespofi jeden mésic a se zménou datového rozhrani alespofi dva mésice pfed stanovenj/111 tenninem jejich platnosti, V pfipadé zmény prévnich pfedpisfi, které neumofzni tuto lhfitu dodriet, rnfiie by : uvedené lhfita pfiméfené zkrécena; d) je oprévnéna provédét kontrolu plnéni sjednanj/ch podminek poskytovémi o etfovatelské péée Pobytovym zafizenim podle srnlouvy; e) nebude Vyiadovat zvyhodr'1ovén1' svjrch pojiéténcfi -na 1'1kor pojiéténcfi ostatnich poji t oven. I (':1ének IV. Uhrada poskytované o eti"0vatelské péée 1) Hodnota bodu 0 etf0vate1ské péée podle seznamu Vykonfi, V}'I e fihrad oéetfovatelské péée a regulaém omezeni objemu poskytnuté o et1"rovate1ské péée se uvedou V dodatku ke Smlouvé. 2) Za zpfisoby fihrady se povaiuji zejména: a) fihrada za zdravotni vykony podle seznamu zdravotnich vykonfi s bodovymi hodnotami, b) jiné zpfisoby fihrady, pokud jsou mezi smluvnimi stranami dohodnuty. 3) Mezi smluvnimi stranami musi byt vidy pfedem dohodnuto zv3 I en1 nebo sniieni objemu poskytované oéetfovatelské péée z dfivodu zmény kapacity, struktury Pobytového zafizeni, zmény éi obnovy pfistrojového Vybaveni specifikovaného ve smlouvé. 4) Pobytové zafizeni pro uplatnéni nérokfi na fihradu poskytnuté oéetfovatelské péée pfedévé Poji t ovné jednou mésiéné Vyfiétovéni této péée fakturou s p1"is1u n3 Imi pfflohami, pokud se smluvni strany nedohodnou na pfedévéni Vyfiétovéni za de1 i obdobi. Faktura obsahuje néleiitosti 1 1c :etn1'ho dokladus. Néleiitosti pfflohy jsou obsaieny V Metodice, nebo se V souladu s Metodikou upfesm Ve smlouvé. V pfipadé, Ze faktura neobsahuje nélezitosti L'1éetn1"ho dokladu nebo p1"1 1oha neobsahuje néleiitosti podle dohodnuté Metodiky nebo smlouvy, mé Poji t ovna prévo ji odmitnout a Vrétit bez zbyteéného odkladu Pobytovému zafizeni k doplnéni, popfipadé k opravég V takovém pfipadé béii 1h1 1ta splatnosti ai od terminu jej fl1o opétovného pfevzeti Poji t ovnou. 5) Pobytové zafizeni odpovfdé za tiplnost, formélm i Vécnou spréwnost dokladfi a za jejich pfed2'1ve'1n1 zpfisobem dohodnutym V Metodice a datovém rozhrani. Individuélni doklady za oéetfovatelskou pééi poskytnutou poji ténc1 1m pfedévé Pobytové zafizeni Poji t 0V11é spolu s Vyfiétovénim V terminu do 7. dne nésledujicfllo mésice V elektronické podobé. 6) Zjisti-li P0ji t ovna Ve Vyfiétovéni pfed provedenim fihrady nesprévné nebo neoprévnéné Vyfiétovanou oréetfovatelskou pééi, fihradu této éésti Vyfiétované péée V terminu splatnosti neprovede. Poji t ovna oznétni Pobyiovému zafizeni bez zbyteéného odkladu rozsah a dfivod vyfiétované, ale neuhrazené oéetfovatelské péée. Tim Poji t ovna Vyzve Pobytové zafizeni k opravé nesprévné Vyfiétované oéetfovatelské péée nebo k doloieni poskytnuté o etfovate1ské péée. Rédné poskytnutou a Vyfiétovanou oéetfovatelskou pééi Poji t ovna vvr uhradi v nejb1izs1m terminu fihrady. 8 zékon é. 563/1991 Sb., 0 ixéetnictvi, Ve méni pozdéjéich pfedpisfi

5 7) Poji t ovna provede Iihradu o etfovatelské péée poskytnuté jejim pojiéténcfim, Vyfiétované V souladu s prévnimi pfedpisy a smlouvou. Poskytnutim fihrady neni dotéeno prévo Poji t ovny k provédém nésledné kontroly proplacenych Vy1'1<":tova'1ni V rozsahu a za podminek stanovenych prévnimi pfedpisy a smlouvou. Pokud pfi nésledné kontrole zjisti chyby V dokladech, postupuje podle Metodiky a Pravidel. Odmitnuti fihrady nebo éésti fihrady Poji t ovna bez zbyteéného odkladu Pobytovému zafizeni pisemné zdfivodni. 8) Uhrada oéetfovatelské péée, p1'*i dodrieni smluvnich podminek, bude provedena V pfipadé pfedéni Vyfiétovéni na elektronickém nosiéi «Bi V elektronické podobé do 30 kalendéfnich dnii, v pfipadé pfedéni vy1'1c":tovén1 na papirovjrch dokladech do 40 kalendéfnich dnfi ode dne doruéem faktury Pojiéfovné, nedohodnou-li se srnluvni strany jinak. Lhfita splatnosti je dodriena, je-ii platba nejdéle posledni den lhfity odepséna z tiétu Poji t ovny Ve prospéch fiétu Pobytového zafizeni. élének V. Kontrola 1) Pojiéfovna provédi V souladu s 42 zékona 5:. 48/1997 Sb. a smlouvou kontrolu Vyuiivéni a poskytovéni hrazené oéetfovatelské péée V jejim objemu a kvalité, véetné dodriovéni cen, a to prostfednictvim svého informaéniho systému, reviznich lékaffi a daléich odbornj/ch pracovnflcfi Ve zdravotnictvi, zpfisobilych k revizni éinnosti (déle jen "odborni pracovnici"). 2) V rémci své odborne zpfisobilosti revizni lékafi a odborni pracovnici oprévnéni ke kontrole posuzuji, zda oéetfovatelské péée byla poskytnuta V souladu se souéasnj/mi dostupnjrmi poznatky lékafské Védy, V souladu s prévnimi pfedpisy, upravujicimj poskytovéni oéetfovatelské péée, a touto smlouvou, pouze V rozsahu indikace a zda byla fédné zdokumentovéna. 3) Pobytové zafizeni poskytne Pojiéfovné pfi Vjrkonu kontroly nezbytnou souéinnost, zejména pfedklédé poiadované doklady, sdéluje fldaje a poskytuje Vysvétleni. Umoini reviznim lékaffim a odborn) /m pracovnikfim Poji t ovny, ktefi se prokéiou oprévnénim k revizni éinnosti, Vstup do svého objektu, nahliieni do zdravotnické dokumentace pojiéténcfi a da1 ich dokladfi bezprostfedné souvisejicich s provédénou kontrolou. Revizni lékaf (revizni odborny pracovnik) je povinen postupovat tak, aby kontrola nenaru i1a provédénjr lééebny V3 /kon. V pfipadé opakovaného neumoinéni kontroly ze strany Pobytového zafizeni je Pojiéfovna oprévnéna kpozastaveni fihrad o etfovate1ské péée do doby, nei Pobytové zafizeni kontrolu umoini. 4) V pfipadé kontroly (éetfeni) V Pobytovém zafizeni bude na misté zpracovén zéznam s uvedenim nejdfileiitéjéich zjiéténi a stanoviska Pobytového zafizeru. Tento zéznam nenahrazuje zprévu podle odst. 5 tohoto élénku. Pobytové zafizem umoini v pfipadé potfeby pofidit na néklady Poji t ovny fotokopie kontrolovanych dokladfi, uvedenjrch V odst. 3 tohoto é1é11ku, Véetné zdravotnické dokumentace. 5) Zprévu obsahujici zévéry kontroly Poji t ovna zpracuje a pfedé Pobytovému zafizem do 15 kalendéfnich dnfi po ukonéeni kontroly; pokud nebude moino z objektivnich d1"1vod1 1 tuto lhfitu dodriet, oznémi Poji t ovna tuto skuteénost Pobytovému zafizeni. Kontrola bude ukonéena zpravidla do 30 kalendéfnich dnfi od jejiho zahzij eni.

6 6) Pobytové zafizeni je oprévnéno do 15 kalendéfnich dnfi od pfevzeti zévéru kontroly podat Poji t ovné pisemné zdfivodnéné némitky. K némitkém sdéli Poji 1 ovna stanovisko do 30 kalendéfnich dnfi od jejich doruéem. Pokud nebude moino z objektivnich dfivodfi tyto lhfity dodriet, Ize jc na Zédost pfisluéné smluvni strany prodlouiit ai na dvojnésobek. Ve stanovené lhfité Poji t ovna sdéli Pobytovému zafizem, zda potvrzuje nebo méni zévéry kontroly. Podéni nétrnitek nemé z hlediska fmanénich nérokfi Poji t ovny V1 1<':i Pobytovému zafizeni odkladn}? fiéinek. Tim neni dotéeno prévo Pobytového zafizeni uplatnjt svfij nesouhlas s rozhodnutim Poji t ovny V jiném fizeni. 7) Pokud kontrola prokéie neoprévnénost nebo nesprévnost Vyfiétovéni 0 etfovate1ské péée nebo jej1' neodfivodnéné poskytovéni, P0ji t 0vna podle 42 odstavce 3 zékona 6. 48/1997 Sb. takovou pééi neuhradi. V pfipadé, fie se zévéry kontroly prokéiou jako neodfivodnéné, uhradi Poji t ovna Pobytovému zafizeni ééstku, 0 kterou na zékladé kontroly sniiila fihradu poskytnuté o etfovateiske péée. Smlouva se uzaviré do élének VI. Doba Iiéinnosti élének VII. Zpfisob a dfivody ukonéeni smlouvy 1) Pfed uplynutim sjednané doby lze smlouvu ukonéit pisemnou vypovédi, s vypovédni lhfitou péti mésicfi, které zaéne béiet prvnim dnem mésice nésledujiciho po doruéeni vypovédi druhé smluvni strané, jestliie V dfisledku zévainych okolnosti nelze rozumné oéekévat da1 i plnéni smlouvy, a to V pfipadé, ie: a) smluvni strana 1. uvedla pfi uzavfeni smlouvy druhou smluvni stranu v omyl ve véci podstatné pro plnéni smlouvy, 2. ve smluvnich Vztazich hrubjim zpfisobem poruéila zévainou povinnost uloienou ji pfisluénym prévnim pfedpisem nebo smlouvou, 3. vstoupi do likvidace nebo na ni soud prohlési konkurz; b) Pobytové zafizeni pfes pisemné upozornéni 1. bez pfedchozi dohody s Poji t ovnou dlouhodobé bezdfivodné neposkytuje oéetfovatelskou pééi Ve sjednaném rozsahu a kvalité, 2. bez pfedchozi dohody s Poji t ovn0u opakované fiétuje o etfovate1skou pééi poskytnutou nad rémec sj ednaného druhu, odbornosti a rozsahu éinnosti, 3. prokazatelné opakované neoprévnéné fiétuje o et1'*ovatelskou pééi a zpfisobi tim Pojiéfovné finanéni kodu, 4. opakované neposkytne nezbytnou souéinnost k Vykonu kontrolni éinnosti provédéné Poji t ovnou v souladu se zékonem 6. 48/1997 Sb., 5. prokazatelné neposkytuje poji ténc1 1m oéetfovatelskou pééi kvalitné a 1ege artis, pfipadné opakované odmitne poskytnuti o etfovate1ské péée z jinych, nei préwnimi pfedpisy stanovenych dfivodfi, 6. poiaduje V rozporu s prévnimi pfedpisy od poji téncl 1 finanéni fihradu za oéetfovatelskou pééi hrazenou Poji t ovnou nebo za pfijeti poji ténce do oéetfovatelské péée;

7 c) Poji t ovna pfes pisemné upozornéni 1. opakované prokazatelné neoprévnéné neuhradi Pobytovému zafizeni poskytnutou hrazenou oéetfovatelskou pééi, 2. opakované nedodrii lhfity splatnosti dohodnuté ve smlouvé, 3. poskytne tfeti strané fidaje 0 Pobytovém za1 1'zen1' nad rémec prévnich pfedpisfi nebo smlouvy, 4. opakované pfekraéuje rozsah kontrolrli éinnosti stanovenjr zékonem 6. 48/1997 Sb. 2) Pfed uplynutirn sj ednané doby lze smlouvu ukonéit: a) pisemnou dohodou smluvnich stran, a to za podminek a ve Ihfité uvedené V této dohodé, nebo b) stanovi 1itak zékon. 3) Smluvni vztah zaniké: a) dnem, kdy nabylo prévni moci rozhodnuti o zru eni nebo zméné registrace Pobytového zafizeni, jejichi dfisledkem je neschopnost Pobytového zaffzeni poskytovat pobytové sluéby, b) dnem zéniku prévnjcké osoby, c) dnem uvedenjrm V pisemném oznzimeni Pojiéfovné, pokud Pobytové zafizem ze zévainjzch provoznich dfivodfi nemfiie oéetfovatelskou pééi nadéle poskytovat, d) dnem, kdy Pobytové zafizeni pozbylo vécne, technické nebo personélni pfedpoklady pro poskytovém oéetfovatelské péée ve sjednaném rozsahu, stanovené prévnim pfedpisem a smlouvou, pokud Pobytové zafizeni nedostatky neodstranilo ani po dodateéné stanovené pfiméfené lhfité a pro které nelze oéekévat da1 s ip1néni smlouvy. élének V111. Vzéjemné sdélovéni Iidajfi a pfedzivéni dokladfi nutnjfch ke kontrole plnéni smlouvy 1) SmluVn1' strany: a) pouiivaji V souladu s Metodikou pro jednoznaénou identifikaci Pobytového zafizeni identifikaéni éislo organizace (ICO) spolu s identifika<':m'm éislem zafizeni (ICZ), b) sdéluji si fidaje nutné kc kontrole plném smlouvy, k hodnoceni kvality a efektivity poskytované oéetfovatelské péée. 2) Pobytové zafizeni: a) doloii Pojiéfovné pfi dfivodném podezfeni na nedodrieni postupu "lege artis", ie zdravotnické prostfedky byly pfi poskytovéni hrazené oéetfovatelské péée pouiity V souladu se zvléétnimi prévnimi pfedpisyg, b) oznémi neprodlené, nejpozdéji do 30 kalendéfnich dnfi druhé smluvni strané skuteénosti, ktere by podstatnym zpfisobem mohly ovlivnit plnéni smlouvy, zejména zmény fidajfi uvedenych ve smlouvé, pokud dojde I. kc zruéeni pracoviété nebo jeho éésti bez néhrady, nebo jeho uzavfeni na dobu de1 i nei 30 kalendaifnich dnfi, 2. k vjlpadku materiélné technickj/ch podminek nezbytnych pro provédéni vjlkonu bez néhrady na dobu del i nei 30 kalendéfnich dnfi. Q Napf. zékon /2000 Sb., 0 zdravotnick}'ich prostfedcich a o zméné souvisejicich zékonfi, ve znéni pozdéjfiich pfedpisfi

8 3) Poji t ovna: a) zajisti trvale pfistupné a jasné informace o existenci smluvniho vztahu a prévech vypljrvajicich z ného pro pojiéténce Pojiéfovny, b) je oprévnéna zvefejnit fidaje o vyéi fihrady a kvalité oéetfovatelské péée, poskytované Pobytovym zafizenim. 4) Poji t ovna mfiie poskytnout Pobytovému zafizeni V zobecnéné formé informace potfebné kekonomizaci jeho éinnosti nebo k jeho Védecké a vjizkumné éinnosti a ke kontrole kvality poskytované oéetfovatelské péée, a to V rozsahu 21 2a podminek dohodnutj/ch dodatkern k této smlouvé. 5) Pobytové zafizeni pfedé Poji t ovné pfi uzavfeni této smlouvy kopii rozhodnuti o registracim. Déle je povinno Poji t ovné doloiit V6 k6i é zmény, tjikajici se rozhodnuti o registraci, které se tjrkaji plnéni dle této smlouvy, a to Ve formé kopii pfisluéného rozhodnuti nejpozdéji do deseti dn1 1 ode dne jeho pr2'1vn1' moci. K ovéfeni shody pfedany'ch kopii s originélem pfisluéného dokumentu pfedloii Pobytové za'izen1 spoleéné s kopii Vidy i original, kter}? je mu po ovéfeni shody Poji t 0Vnou vrécen. élének IX. Re eni sporii 1) Smluvni strany budou feéit pfipadne spory tykajici se plnéni smlouvy pfedev irn vzéjemnym jednénim zéstupcfi smluvnich stran, a to zpravidla do 14 kalendéfnich dn1 1 od V3 /zvy jedne ze smluvnich stran. Pokud mezi nimi nedojde k dohodé, mohou sporné otézky proj ednat ve smiréim jedném. Tim neni dotéeno prévo smluvnich stran uplatnit sv1 1j nérok na111fe eni sporu u soudu nebo v rozhodéim fizeni podle zvléétniho prévniho pfedpisu. 2) Smiréi jednéni navrhuje jedna ze smluvnich stran. Névrh musi obsahovat pfesné a dostateéné podrobné Vymezeni sporu. Uéastnikem smiréiho jednéni je smluvni strana, které podala névrh na proj ednéni sporu, smluvm strana, které j e névrh na projednéni sporu adresovén, zéstupce profesniho sdruieni poskytovatelfi pobytovych socié1n1 ch sluieb a zéstupce Poji t ovny. K projednéni sporu si kaidé smluvni strana mfiie pfizvat nejv3 r e dva odborné poradce. Smiréi jednéni se ukonéi zépisem, obsahujicim smir nebo zeivér, Ze rozpor nebyl odstranén s uvedenim stanovisek obou stran. Clének X. Pfechodnai ustanoveni Budou-1i ministerstvem praice a sociélnich Véci, ministerstvem zdravotnictvi nebo dohodou profesnfho sdruieni poskytovatelfi pobytovych sociélnich sluieb se zdravotnimi poji t ovnami stanoveny parametry personeilniho zabezpeéeni o etfovate1ske' péée V pobytovj/ch zafizenich, je Pobytové zafizeni povinno uvést svfij personél do souladu so stanovenj/mi parametry do 6 mésicfi od jejich stanoveni zékona /2006, o sociélnich sluibéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi 1 zékon / 1994 Sb., 0 rozhodéim Fizeni a o vykonu rozhodéich nélezfi, ve znéni pozdéjéich pfedpisf:

9 Clélnek XI. Ostaftni usfranm/em 1) Nedflnou souéésti této smlouvy jsou pfilohyz Pffloha 6. I Metodika pro pofizovéni a pfedévémi dokladfi :\/ZP CR, Pravidla pro vyhodnocovéni dokladfi ve VZP CR, Datové rozhrani VZP CR. Pfiloha 6. 2 Scan vyplnéného elektronického formuléfe (EP2) typu Z, nebo jeho listinné podoba 2) Prévni Vztahy mezi smluvnimi stranami Ve vécech neupravenj/ch pre'1vn1'mi pfedpisy upravujicimi Vefejné zdravotni pojiéténi, p0skyt0v2'u1i oéetfovatelské péée a sociélnich sluieb a smlouvou se Fidi pfisluénymi préwnimi pfedpisy. Clzinek XII. Zzivéreéné ustanoveni 1) Srnlouva naby'v2'1 platnosti dnem podpisu zéstupci obou sm1uvn1'ch stran a fiéinnosti dnem ) Smlouva je Vyhotovena Ve 2 stejnopisech, Z nichi kazdé smluvni strana obdrii lvyhotoveni. 3) Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy lze provédét Vjrhradné p1'semnymi oéislovanymi dodatky, podepsanjrmi na znameni souhlasu obéma sm1uvn1'n1i stranami. 4) Smluvni strany svy'm podpisem stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzavfena podle jejich svobodné vfile a is souhlasi s jejim obsahem. Hluéin dne L2. Ostrava dne

10 '.37 I.II'."-'-:l.-u- rt.-_.-r.. =-I-._rI-.-.-r. Ia!-:1-inf I ' '. ".' I.-=- fl 'rl.&::-i-ri.i. I I "F" I -2! IN -I" INI-I--hli_'.IIIId2 ' IIIIII-II. II 3" II F I"I " ill :...-. _._ '1-I ' I 4._

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Zvláštní smlouva č. 5J76W003. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. 5J76W003. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č. 5J76W003 o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Více

Zvláštní smlouva č. 5Z82W006

Zvláštní smlouva č. 5Z82W006 Zvláštní smlouva č. 5Z82W006 o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany "HVĚZDA z.ú." zařízení sociálních

Více

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany Poskytovatel pobytových sociálních služeb: Sídlo

Více

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany... zařízení sociálních služeb poskytující pobytové

Více

Néjemni smlouva uzavfené dle ust a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., Obéansk}? zékonik. I. Smluvni strany. Néjemni smlouvu II.

Néjemni smlouva uzavfené dle ust a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., Obéansk}? zékonik. I. Smluvni strany. Néjemni smlouvu II. Evidenéni Eislo smlouvy...... Néjemni smlouva uzavfené dle ust. 2235 a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., Obéansk}? zékonik I. Smluvni strany Zakladni ékola éemoéice, pfispévkové organizace Zastoupenaz Mgr.

Více

G510 0&0; /0800 na strané jedné (déle jen,,pr0najimate1,,)

G510 0&0; /0800 na strané jedné (déle jen,,pr0najimate1,,) Evidenéni Eislo smlouvy 29/ 2016 Neijemni smlouva uzavfené dle ust. 2235 a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., Obéanskj zékonik I. Smluvni strany Zékladni ékola (Iemoéice, pfispévkové organizace Zastoupenaz Mgr.

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Véieny pan. tf. 2. kvétna O1 Zlin

Véieny pan. tf. 2. kvétna O1 Zlin 1l II Kraiskfi lfiad Odbor Fizeni lidskych zdrojfi Véieny pan lng. Ludék Madéra tf. 2. kvétna 4098 760 O1 Zlin DATUM SPISOVA ZNACKA CiSLO JEDNACi OPR. UREDNI OSOBA 2. 12. 201s KUSP/57672/2012/RLZ/Po KUZL/76423/2013

Více

éerpadla D162: DIČ: CZ , IČO: 16:0: DIČ: D162: CZ C Číslo Cislo smlouvy:

éerpadla D162: DIČ: CZ , IČO: 16:0: DIČ: D162: CZ C Číslo Cislo smlouvy: Příloha PFI loha č. 6:. 1 Smlouva o 0 poskytování poskytovani zéloiniho záložního zdroje elektřiny elekti iny ačerpadla éerpadla Číslo Cislo smlouvy: uzavrena uzavřená dle zákona zakonač. 6:. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě zdravotních služeb

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě zdravotních služeb SMLOUVA č.... o poskytování a úhradě zdravotních služeb Článek I. Smluvní strany Proton Therapy Center Czech s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Praha 6, Křenova 11, PSČ 162 00 rozhodnutí

Více

' ' Hmské chata SMLOUVA 0 POSKYTNUTI UBYTOVACICH SLUZEB. Niie uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji I. Smluvni strany

' ' Hmské chata SMLOUVA 0 POSKYTNUTI UBYTOVACICH SLUZEB. Niie uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji I. Smluvni strany ' ' Hmské chata SMLOUVA 0 POSKYTNUTI UBYTOVACICH SLUZEB Niie uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji I. Smluvni strany Ubytovatel: Tichy 1111 Stra nické 1140/8, 102 00 Praha - Hostivaf 16; 11201983 Fyzické

Více

Část první Obecná ustanovení. Čl. 1 Smluvní vztahy

Část první Obecná ustanovení. Čl. 1 Smluvní vztahy Příloha č. 6 k vyhlášce č. 290/2006 Sb. Rámcová smlouva pro zdravotnická zařízení poskytující domácí zdravotní péči, fyzioterapii (odbornost 902 a 918), ergoterapii a klinickou logopedii a zdravotní pojišťovny

Více

S M L O U V A č. o výdeji zdravotnických prostředků

S M L O U V A č. o výdeji zdravotnických prostředků S M L O U V A č. o výdeji zdravotnických prostředků, (jméno a příjmení u fyzické osoby / název - obchodní firma u právnické osoby Dodavatele zdravotnických prostředků) se sídlem: PSČ, obec, ulice a č.p.,

Více

SMLOUVA č. 1682R004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro diagnostickou péči)

SMLOUVA č. 1682R004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro diagnostickou péči) SMLOUVA č. 1682R004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro diagnostickou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: MUDr. Eva Trávníčková Sídlo (obec): Valašské Klobouky Ulice,

Více

Článek I. Smluvní strany. Komerční banka, u z a v í r a j í

Článek I. Smluvní strany. Komerční banka, u z a v í r a j í SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné péče) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro lázeňskou péči)

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro lázeňskou péči) SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro lázeňskou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb:.., jehož jménem jedná:, funkce: se sídlem: , .....,

Více

Rámcová smlouva pro zdravotnická zařízení poskytující lázeňskou péči a zdravotní pojišťovny. Část první Obecná ustanovení. Čl.

Rámcová smlouva pro zdravotnická zařízení poskytující lázeňskou péči a zdravotní pojišťovny. Část první Obecná ustanovení. Čl. Rámcová smlouva pro zdravotnická zařízení poskytující lázeňskou péči a zdravotní pojišťovny Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Smluvní vztahy Příloha č. 9 k vyhlášce č. 290/2006 Sb. (1) Rámcová smlouva

Více

Článek I. Smluvní strany. Komerční banka, u z a v í r a j í

Článek I. Smluvní strany. Komerční banka, u z a v í r a j í SMLOUVA č.... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro domácí zdravotní péči, fyzioterapii - odbornost 902, ergoterapii, porodní asistenci, ortoptickou a pleoptickou péči, nutriční terapii, péči psychiatrických

Více

SMLOUVA č. 1754V002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro klinickou psychologii a klinickou logopedii)

SMLOUVA č. 1754V002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro klinickou psychologii a klinickou logopedii) SMLOUVA č. 1754V002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro klinickou psychologii a klinickou logopedii) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Klinická logopedie Mgr. Zdenka Janoušková

Více

Část první Obecná ustanovení. Čl. 1 Smluvní vztahy

Část první Obecná ustanovení. Čl. 1 Smluvní vztahy Naformátováno: Tabulátory: 13,23 cm, (Zarovnání vlevo) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 290/2006 Sb. Rámcová smlouva pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech,

Více

SMLOUVA č.: 1686B004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost)

SMLOUVA č.: 1686B004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost) SMLOUVA č.: 1686B004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: SAGENA s.r.o. Sídlo (obec):

Více

Obecná ustanovení. Článek I. Smluvní vztahy

Obecná ustanovení. Článek I. Smluvní vztahy Rámcová smlouva pro zdravotnická zařízení poskytující ambulantní specializovanou péči včetně ortoptistů, zrakových terapeutů, klinických psychologů a klinickou logopedů a zdravotní pojišťovny. Obecná ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č.... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: obec, ulice a č.p......, PSČ rozhodnutí

Více

SMLOUVA č. 3S28R008 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro diagnostickou péči)

SMLOUVA č. 3S28R008 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro diagnostickou péči) SMLOUVA č. 3S28R008 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro diagnostickou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: PP Hospitals, s.r.o. jehož jménem jedná: Miroslav Kadlec,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zdravotnické dopravní služby)

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zdravotnické dopravní služby) SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zdravotnické dopravní služby) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice, č.p., PSČ: Zápis v obchodním rejstříku:...soud.,

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro lázeňskou péči)

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro lázeňskou péči) SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro lázeňskou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice, č.p., PSČ: Zápis v obchodním rejstříku:...soud.,

Více

SMLOUVA č. 5J35A028 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5J35A028 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5J35A028 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Oční ordinace Pelhřimov s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Pelhřimov,

Více

SMLOUVA č. 1688G002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 1688G002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 1688G002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: MUDr. Alexandra Holubová s.r.o. Sídlo (obec):

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele lůžkové péče)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele lůžkové péče) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele lůžkové péče) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice, č.p., PSČ: Zápis v obchodním rejstříku:...soud.,

Více

SMLOUVA č. 6A05A001 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 6A05A001 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 6A05A001 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: MUDr. Kateřina Márová Sídlo (obec): Praha 5 Ulice,

Více

Smluvní strany. bankovní spojení: název a pobočka banky:... číslo účtu/kód banky:...

Smluvní strany. bankovní spojení: název a pobočka banky:... číslo účtu/kód banky:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní poskytovatele ambulantní specializované péče, s výjimkou poskytovatelů fyzioterapie (odbornost 902 a 918) a ergoterapie, a pro poskytovatele

Více

SMLOUVA č. 2A04M004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zařízení lůžkové péče)

SMLOUVA č. 2A04M004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zařízení lůžkové péče) SMLOUVA č. 2A04M004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zařízení lůžkové péče) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Ústav pro péči o matku a dítě, jehož jménem jedná: doc.

Více

SMLOUVA č. 1691G004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 1691G004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 1691G004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: GYNURO s.r.o. Sídlo (obec): Ostrava Ulice, č.p.,

Více

SMLOUVA č. 5J76G012 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5J76G012 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5J76G012 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany MUDr. Libor Kopuletý, poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Jihlava, Kpt.

Více

SMLOUVA č. 5B75A067 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5B75A067 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5B75A067 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany MATMED s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Hodonín, Moravní 4185/16,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Článek II. Předmět Smlouvy

Článek II. Předmět Smlouvy Roškotova 1225/1 140 21 Praha 4 www.ozp.cz Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví IČ: 47114321, DIČ: CZ47114321, kód 207 Zástupce : Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

SMLOUVA č. 1832A019 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro odb koroner)

SMLOUVA č. 1832A019 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro odb koroner) SMLOUVA č. 1832A019 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro odb. 007 - koroner) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: 1.KORONERSKÁ s.r.o. Sídlo (obec): Trutnov Ulice, č.p., PSČ:

Více

SMLOUVA č.: 1728B037 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost)

SMLOUVA č.: 1728B037 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost) SMLOUVA č.: 1728B037 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: MUDr. Michal Kraus-všeobecné

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA č. 6A01G404 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 6A01G404 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 6A01G404 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Městská poliklinika Praha, poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Praha 1,

Více

SMLOUVA č. 5B71A029 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5B71A029 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5B71A029 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany IATREIA - MD s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Brno, Božetěchova

Více

SMLOUVA č. 5H66A011 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5H66A011 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5H66A011 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany MUDr. Leoš Žďánský, poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Opočno, Nádražní

Více

SMLOUVA č. 5K42A052 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5K42A052 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5K42A052 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Chirurgie KV s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Karlovy Vary,

Více

SMLOUVA č. 6Z77A101 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 6Z77A101 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 6Z77A101 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Oční ambulance H + H s.r.o. Sídlo (obec): Hulín

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků Článek I. Smluvní strany., provozovatel zařízení lékárenské péče, se sídlem: ,

Více

SMLOUVA č. 5P44A120 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5P44A120 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5P44A120 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany OFTA s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Plzeň, Sokolovská 82,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA č. 1859S004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zubní lékaře)

SMLOUVA č. 1859S004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zubní lékaře) SMLOUVA č. 1859S004 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zubní lékaře) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

SMLOUVA č. 5C38A027 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5C38A027 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5C38A027 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany MUDr. Michaela Havelcová, poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Strakonice,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče)

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče) SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo

Více

SMLOUVA č. 5K48A044 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5K48A044 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5K48A044 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany MUDr. Alena Tichá, poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Sokolov, Staré

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA č. 5C36A077 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5C36A077 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5C36A077 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Chirurgická ambulance Písek s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem:

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

SMLOUVA č. 5B72A333 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5B72A333 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5B72A333 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Cornea Lexum s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Praha, Antala

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

SMLOUVA č. 5K48G001 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5K48G001 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5K48G001 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany GAP - AP BELLA VITA s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Kadaň,

Více

SMLOUVA č. 1871U002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zdravotnické dopravní služby)

SMLOUVA č. 1871U002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zdravotnické dopravní služby) SMLOUVA č. 1871U002 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro zdravotnické dopravní služby) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Meditrans plus s.r.o. Sídlo (obec): Brno Ulice,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků Článek I. Smluvní strany Poskytovatel lékárenské péče:.., jehož jménem jedná:,

Více

Smlouva č /15 o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Smluvní strany

Smlouva č /15 o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Smluvní strany (14121500305419) Smlouva č. 29362/15 o poskytování a úhradě zdravotních služeb (pro stomatologickou péči) kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve

Více

D o d a t e k č. 1. ke Zvláštní smlouvě č. 5J35W011, ze dne (dále jen smlouva ) (ošetřovatelská péče zařízení pobytových sociálních služeb)

D o d a t e k č. 1. ke Zvláštní smlouvě č. 5J35W011, ze dne (dále jen smlouva ) (ošetřovatelská péče zařízení pobytových sociálních služeb) D o d a t e k č. 1 ke Zvláštní smlouvě č. 5J35W011, ze dne 23.2.2015 (dále jen smlouva ) (ošetřovatelská péče zařízení pobytových sociálních služeb) uzavřené mezi Zařízením sociálních služeb poskytujícím

Více

SMLOUVA č. 5B72A032 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5B72A032 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5B72A032 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Dětská neurologie, EEG - Lněničková s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

SMLOUVA č. 5C32A288 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5C32A288 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5C32A288 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany Mediclinic a.s., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Brno, Minská 84/97,

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

SMLOUVA č. 5H61G011 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č. 5H61G011 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č. 5H61G011 o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany DoMeNa Gyn s.r.o., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: Hradec Králové,

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách ) a příslušných ustanoveních občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více