Informace o aktuál í dě í. Michal Ku áň, Marti Nečaský Mi isterstvo v itra ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o aktuál í dě í. Michal Ku áň, Marti Nečaský Mi isterstvo v itra ČR"

Transkript

1 Informace o aktuál í dě í v o lasti otevře ý h dat v ČR Michal Ku áň, Marti Nečaský Mi isterstvo v itra ČR

2 Osnova Představe í Nová legislativa Strategie Pozi e ČR v EU Národ í katalog otevře ý h dat I for ač í portál Na ídka podpory

3 Nová legislativa )áko č. / o svo od é přístupu k i for a í : defi uje poje otevře ý h dat, zavádí Národ í katalog otevře ý h dat, z o ňuje vládu v dat Naříze í o sez a u i for a í zveřejňova ý h jako otevře á data

4 Strategie trategi ký rá e rozvoje veřej é správ ČR pro o do í 2020 Akč í plá oje s korup í a rok Akč í plá České repu lik Part erství pro otevře é vlád utí a o do í let až trategie rozvoje ICT služe V Akč í plá pro rozvoj digitál í trhu

5 Akč í plá pro rozvoj digitál ího trhu Otevře á data jako jed a z priorit koordi átora pro digitál í age du

6 Akč í plá pro rozvoj digitál ího trhu e-výzv Ide tifika e ejpří os ější h datový h sad )apoje í Úřadu vlád do otevírá í dat Propaga e té atu otevře ý h dat Podpora ko u ika e MV s ostat í i OVM

7 Akč í plá pro rozvoj digitál ího trhu Nové tre d Národ í katalog otevře ý h dat Pra ov í skupi a posk tovatelů otevře ý h dat Pra ov í skupi a uživatelů otevře ý h dat )asaze í otevře ý h dat do ko te tu NAP Rozvoj sta dardů pro pu lika i a katalogiza i otevře ý h dat Osvěta o otevře ý h datech Propoje á data

8 Pod ěty pro ové datové sady

9 Akč í plá České repu liky Part erství pro otevře é vlád utí a o do í let 6 až 2018 Gestor Ministr pro lidská práva, rov é příležitosti a legislativu a předseda Rad vlád pro koordi a e oje s korup í, Odděle í oje s korup í 4.2. )přístup ě í dat a i for a í... Otevře í priorit í h datový h sad veřej é správ a jeji h dopl ě í a základě veřej ý h ko zulta í Podpora rozvoje ekos sté u otevře ý h dat veřej é správ ČR Rozvoj sta dardů otevře ý h dat Škole í a posk tová í po o i s otevírá í dat Rozvoj Národ ího katalogu otevře ý h dat

10 Strategie rozvoje ICT služe VS 8 strategi ký h ílů 28 ko krét í h opatře í k jeji h dosaže í Cíl : Od izolova ý h dat k propoje ý a otevře ý datů veřej é správ a ke kvalifikova ý rozhod utí vedou í k v šší efektiv osti služe VS Opatře í č. : prosadit sta dard í pu liková í dat ve veřej é správě Opatře í č. : prosadit pu liková í dat V for ou tzv. otevře ý h dat

11 Open Data Maturity Report 2015 ČR v rá i EU

12 Open Data Maturity Report 2016 ČR v rá i EU

13 Digital Economy and Society Index 2016 ČR v rá i EU

14 Digital Economy and Society Index 2017 Open Data 25. ísto - > 17. ísto ČR v rá i EU

15 Národ í katalog otevře ý h dat Roz est ík a e istují í otevře á data Jaké orgá veřej é o i pu likují jaká data? Každý orgá veřej é o i zde usí katalogizovat veškerá svá otevře á data. Datové sad, které zde ejsou katalogizová ejsou otevře á dle plat é legislativ.

16 Kdo je v Národ í katalogu otevře ý h dat? a ospráv

17 Kdo je v Národ í katalogu otevře ý h dat? Ce trál í orgá

18 I for ač í portál )áklad í poj Důvod otevírá í dat Postup otevírá í dat Vzorové pu likač í plá Vzor i ter í h s ěr i Pro íhají í škole í Aktuality Kontakty

19 Na ídka podpor při otevírá í dat Škole í pra ov íků V světlí e ko ept otevře ý h dat v souvislostech Ukáže e, proč otevírat data a jak postupovat při otevírá í V světlí e te h ologi ké aspekty a aučí e pracovat s technologiemi Workshopy Po ůže e ide tifikovat a připravit datové sad k otevře í Po ůže e katalogizovat datové sad Práv í a te h i ké ko zulta e Odpoví e a ko krét í dotaz k legislativě, k i ter í s ěr i í a postupů i k te h i ký aspektů otevírá í dat

20 Hlav í pri ip otevírá í dat Ne jenom transparentnost doprava, život í prostředí, zdravot i tví, kultura, ezpeč ost, Nedíl á součást datové ar hitektur Soulad s legislativou Ope default Ne Proč otevírat? ale Proč eotevírat? Ope data first Nejprve otevře á data a pak další způso posk tová í i for a í Vel i důležité při rozvoji ko eptu art Cit apod.

21 Hlav í pri ip otevírá í dat

22 Jak ůžete požádat o spoluprá i? Oslovit árod ího koordi átora otevře ý h dat zde a ístě e o mailem. a ospráv : v pl it dotaz ík, který rozeslalo Mi isterstvo pro íst í rozvoj. Na základě Vašeho aktuál ího pokroku v o lasti otevře ý h dat připraví e škole í či workshopy. V případě dotazů zasla ý h a výše uvede ou adresu Vá odpoví e.

23 Výroč í ko fere e k otevře ý datů V pátek.. v prostorá h MV ČR Nad štolou /, Praha Aktuál í výsledk v o lasti otevře ý h dat a plá Představe í v ra ý h posk tovatelů otevře ý h dat Ce trál í orgá i íst í sa ospráv Představe í v ra ý h i i iativ v užívají í h otevře á data

24 Prv í hackathon veřej é správ

25 Prv í hackathon veřej é správ KDY?. a. září KDE? v udově NKÚ, Ja kov ova, Praha Ví e i for a í:

26 DĚKUJEME ZA POZORNOST

Strategie rozvoje ICT služe. I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR

Strategie rozvoje ICT služe. I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR Strategie rozvoje ICT služe I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR Strategie rozvoje ICT služe VS Strategie s hvále a UV č. 2.11.2015 spolu se )áklad í

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Národ í ar hitekto i ký plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Proč NAP a o je íle Národ í ar hitekto

Více

Ce tralizova é zadává í ICT I g. Miroslav Tů a, Ph. D.

Ce tralizova é zadává í ICT I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Ce tralizova é zadává í ICT 2015-2016 I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Od or ky er eti ké ezpeč osti a koordi a e i for ač í h a ko u ikač í h te h ologií MVČR Agenda Pri ipy e tralizova ého zadává í Portál

Více

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Motivace k projektu es írka a elegislativa Ústav í soud - Pl.Ús 77/06:

Více

Národ í plá rozvoje sítí ové ge era e. Luděk S h eider

Národ í plá rozvoje sítí ové ge era e. Luděk S h eider Národ í plá rozvoje sítí ové ge era e ISSS, Hrade Králové Nástroje podpor výstav vysokorychl. sítí Rozlišuje e dva základ í ástroje us adňují í výstav u v sokor hlost í h sítí elektro i ký h ko u ika í

Více

INSPIRE v rezortu Ministerstva život ího prostředí

INSPIRE v rezortu Ministerstva život ího prostředí INSPIRE v rezortu Ministerstva život ího prostředí Jitka Faug erová CENIA, česká i for ač í age tura život ího prostředí ISSS, Hrade Králové,.. 1 I frastruktura pro prostorová data v Evropě INfrastructure

Více

ehealth strategie ČR aneb Národ í strategie elektro i kého zdravot i tví Marti )e a, Jiří Borej ISSS 2016 Hrade Králové 4.

ehealth strategie ČR aneb Národ í strategie elektro i kého zdravot i tví Marti )e a, Jiří Borej ISSS 2016 Hrade Králové 4. ehealth strategie ČR aneb Národ í strategie elektro i kého zdravot i tví Marti )e a, Jiří Borej ISSS 2016 Hrade Králové 4. dubna 2016 Osnova )áklad í i for a e, íle projektu Co se podařilo Harmonogram

Více

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu )EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu Ja a Vol á ISSS, Hrade Králové 5. 4. 2016 Přehled ezplat ě poskytova ý h produktů Na základě podepsa é s louv posk tuje

Více

Jak efektiv ě a tra spare t ě řídit Strategi kého plá u využití součas é infrastruktury úřadu

Jak efektiv ě a tra spare t ě řídit Strategi kého plá u využití součas é infrastruktury úřadu Jak efektiv ě a tra spare t ě řídit ěsto o e v du hu Strategi kého plá u rozvoje ěsta o e s využití součas é infrastruktury úřadu Strategi ký plá rozvoje ěsta je důležitý ástroje pro říze í ěsta Města

Více

Co bude European accessibility act a k če u poslouží?

Co bude European accessibility act a k če u poslouží? Co bude European accessibility act a k če u poslouží? 1 O če je gover a e a essi ility Přístup á veřej á správa Přístup é a v užitel é služ I tegra e oso se zdravot í postiže í V užívá í služe a rov opráv

Více

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Orga izač í dopad při řeše í k er eti ké ezpeč osti I g. )de ěk ee a, CI A, CI M Mgr. To áš R dva

Více

I spiruj e se Jitka Faug erová.. 7, Ko fere e ISSS, Hrade Králové

I spiruj e se Jitka Faug erová.. 7, Ko fere e ISSS, Hrade Králové I spiruj e se Jitka Faug erová.. 7, Ko fere e ISSS, Hrade Králové I spiruj e se od roku 2008 listopad, Hotel Panorama Praha 2009 listopad, Floret Průho i e 2010 listopad, Floret Průho i e 2011 listopad,

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Zpráva o výsledcích. Úřadu pro ochra u hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích. Úřadu pro ochra u hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích fi a č ích ko trol za rok 12 Úřadu pro ochra u hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica, I g. Radi Slovák i ter í auditor ředitel EO Datum: 6. 2. 2013 Schválil: Datum: 6.

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

Aktuál í stav projektu přeshra ič í h služe ehealth

Aktuál í stav projektu přeshra ič í h služe ehealth Aktuál í stav projektu přeshra ič í h služe ehealth Deployment of Cross-Border ehealth Services in the Czech Republic NIXZD.CZ projektové ko sor iu : Kraj Vysoči a Mi isterstvo zdravot i tví České repu

Více

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN Jiří For á ek Obsah prezentace Úvod O sah RÚIAN a zdroje úvod ího apl ě í Úze í ide tifika e a adres Ko trol í a rozdílové sestav Co ás trápí při správě RÚIAN? Ko

Více

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

resortu I g. Miroslav Tů a, Ph. D.

resortu I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Ky er eti ká ezpeč ost resortu I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Od or ky er eti ké ezpeč osti a koordi a e i for ač í h a ko u ikač í h te h ologií MVČR Agenda Ky er eti ké e ezpečí a ezpeč ost í povědo í Čelí

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ

Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ I g. Duša Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Mgr. Mi hal Ku áň, M. A., Mgr. To áš Kroupa, Mgr. Jiří Kár ík, Ministerstvo vnitra

Více

Koncept Smart Cities z pohledu Mi isterstva prů slu a o hodu

Koncept Smart Cities z pohledu Mi isterstva prů slu a o hodu Koncept Smart Cities z pohledu Mi isterstva prů slu a o hodu I g. Vladi ír So hor ředitel od oru e ergeti ké úči osti a úspor Hrade Králové, 9. dubna 2018 1 Národ í akč í plá ve vztahu k MPO Národ í akč

Více

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka )a ezpeče í aktiv v aplikač í h systé e h ISSS 2015 Hrade Králo é,.. Igor Št erka Legislativa ČR )áko o Ky er eti ké ezpeč osti )áko č. / S. Pro ádě í předpis.go ert. z )áko o o hra ě oso í h údajů )áko

Více

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů Národ í ide tit í autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů CO NÁS ČEKÁ? Novela záko a / S., o základ í h registre h Novela záko a 328/1999 Sb., o o ča ský h průkaze h Záko o služ á h vytvářejí

Více

podle UV 889/2015 I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Mi isterstvo v itra ČR

podle UV 889/2015 I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Mi isterstvo v itra ČR NAP a hod o e í projektů podle UV 889/2015 I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Mi isterstvo v itra ČR Hod o e í projektů od ore hlav ího ar hitekta OHA 1. úkol žadatelů o čerpá

Více

Spokoje ost o yvatel Jiho oravského kraje s či ostí orgá ů Jiho oravského kraje OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY

Spokoje ost o yvatel Jiho oravského kraje s či ostí orgá ů Jiho oravského kraje OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY Spokoje ost o yvatel Jiho oravského kraje s či ostí orgá ů Jiho oravského kraje OBSAH METODOLOGIE VÝSLEDKY PRŮZKUMU PANEL BOOK KONTAKTY 2 METODOLOGIE Té a průzku u: Realizátor: Vý ěr respo de tů: Typ otázek:

Více

Úvod do problematiky BIM

Úvod do problematiky BIM Úvod do problematiky BIM Diskuz í setká í Te h ologi ké fóru FOR ARCH,. září Ing. Petr Serafín ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Úvod do problematiky BIM FOR ARCH 2017 1 Co je to BIM? Building

Více

Implementace GeoInfoStrategie. Ing. Roman Vrba, ředitel od oru egover e tu RNDr. Eva Ku átová, odbor egovernmentu

Implementace GeoInfoStrategie. Ing. Roman Vrba, ředitel od oru egover e tu RNDr. Eva Ku átová, odbor egovernmentu Implementace GeoInfoStrategie Ing. Roman Vrba, ředitel od oru egover e tu RNDr. Eva Ku átová, odbor egovernmentu Obsah Úvod )áklad í i for a e o GeoI fostrategii Rá e Cíle a klíčová té ata Akč í plá Stav

Více

Ko u ikač í infrastruktura veřej é správ

Ko u ikač í infrastruktura veřej é správ Ko u ikač í infrastruktura veřej é správ I g. Vladi ír Velas ředitel odboru provozu inf. te h ologií a teleko u ika í Mi isterstvo v itra ČR DNS KIVS rok 2013-2014 (I. vlna datové, hlasové služ Přehled

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI INKA doprav í z ače í Hrade Králové s.r.o. O rá ů íru 58 50 0 Před ěři e ad La e Spis. z ačka: 2409/2018 V řizuje: Ja a Šul ová Tel.: +420 327 300 131 E-mail: sulcova@meucaslav.cz Datum: 13.6.2018 VEŘEJNÁ

Více

Strategie implementace INSPIRE. Jitka Faug erová

Strategie implementace INSPIRE. Jitka Faug erová Stratege mplementace INSPIRE Jtka Faug erová ISSS, Hrade Králové,.. Stratege mplementace INSPIRE Doku e t vyjasňují í pov ost a určují í role př ple e ta S ěr e INSPIRE. Slouží pro Koord ač í vý or pro

Více

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S Stra a prv í. NZ 723/2016 S t e j n o p i s N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S sepsa ý mnou, Mgr. Lukáše Valigurou, otáře se sídle v Praze, dne 24.10.2016 (slovy: dva átého čtvrtého říj a roku dva tisí e šest á

Více

Klu český h turistů. 125 let

Klu český h turistů. 125 let Klu český h turistů 125 let 1888-2013 Z ače í turisti ký h tras prv í oz ače á pěší trasa Ště hovi esvatojánské proudy prv í dálková pěší trasa Praha-BrdyŠu ava v ývalé ČSR již k 1938 40 000 km 1938-1989

Více

Adam Kučínský. Národní bezpečnostní úřad. Národní centrum kybernetické bezpečnosti

Adam Kučínský. Národní bezpečnostní úřad. Národní centrum kybernetické bezpečnosti Adam Kučínský Národní bezpečnostní úřad Národní centrum kybernetické bezpečnosti o a poskytovatel služ y elektro i ký h ko u ika í a su jekt zajišťují í síť elektro i ký h ko u ika í, o b orgá e o oso

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

Evaluace vý ěru Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejný h politik

Evaluace vý ěru Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejný h politik Evaluace vý ěru Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejný h politik V Opavě.9.0 Zpracoval Mgr. Petr Rypl Evaluač í dotaz ík vý ěru Slezské u iverzit v Opavě V prv í kole přijí a ího říze í do akade i

Více

ELEKTRONICKÉ RECEPTY NOVĚ A POVINNĚ

ELEKTRONICKÉ RECEPTY NOVĚ A POVINNĚ erecept 1 ELEKTRONICKÉ RECEPTY NOVĚ A POVINNĚ I g. Re ata Golasíko á, I g. Petr Kou ký ISSS, Hrade Králo é,. du a erecept součas ý stav 2 Součas ý stav elektro i ká preskrip e fu guje a ázi do ro ol osti

Více

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky a management, zejména ředitele, finanční ředitele a další decision makery Tento modul je financován jako projekt v rámci

Více

Míst í akč í plá vzdělává í pro úze í ve správ í obvodu o í s rozšíře ou půso ostí Ústí ad Orli í a Česká Tře ová

Míst í akč í plá vzdělává í pro úze í ve správ í obvodu o í s rozšíře ou půso ostí Ústí ad Orli í a Česká Tře ová Míst í akč í plá vzdělává í pro úze í ve správ í obvodu o í s rozšíře ou půso ostí Ústí ad Orli í a Česká Tře ová CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000128 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Pravidla pri ipů MAP verze č.. ze

Více

SMART Hrade Králové a priorit í o lasti záj u ěsta

SMART Hrade Králové a priorit í o lasti záj u ěsta SMART Hrade Králové a priorit í o lasti záj u ěsta PhDr. Karel Vít, Ph. D. STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 08, 0 00 HRADEC KRÁLOVÉ Konference ISSS 2017, 3. 4. 2017 Vize ěsta Hrade

Více

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Bohdan Urban Ministerstvo itra České repu lik 13.dubna 2015 Rekapitulace (ISSS 2014) )áklad í krok k realiza i úpl ého elektro i kého podá í Legislativa

Více

Migrace na DVB-T a další aktivity ČTÚ ve správě rádiového spektra a podporu. infrastruktury. Pro konferenci ISSS )

Migrace na DVB-T a další aktivity ČTÚ ve správě rádiového spektra a podporu. infrastruktury. Pro konferenci ISSS ) Migrace na DVB-T a další aktivity ČTÚ ve správě rádiového spektra a podporu rozvoje oder í ko u ikač í infrastruktury Pro konferenci ISSS 2018 Hrade Králové,. du a 2018) Marek Ebert Český teleko u ikač

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ RO)VOJ. Pohled MMR a rozvoj o í, pohlede aktuál ě připravova é Strategie regio ál ího rozvoje ČR +

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ RO)VOJ. Pohled MMR a rozvoj o í, pohlede aktuál ě připravova é Strategie regio ál ího rozvoje ČR + MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ RO)VOJ Pohled MMR a rozvoj o í, pohlede aktuál ě připravova é Strategie regio ál ího rozvoje ČR + De alý h o í,. listopadu, Praha Pohled MMR a rozvoj alý h o í/ve kova» Ve kov je

Více

pro o last Šluk ovska

pro o last Šluk ovska MAS Český sever a spolupra ují í orga iza e zapoje é v procesu ko u it ího plá ová í so iál í h služe a aktivit a úze í Šluk ovsko, které je tvoře o 8 o e i dále je KPPSSŠ Návrh KPSSŠ yl realizová v rá

Více

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 Smart Cities inspirace pro města v ČR Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 1 Proč ěsta? Ko e tra e popula e, eko o iky i pro lé ů Udržitel ý rozvoj e viro e tál í, eko o i ké i so iál

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Maděra a Šípek spol. s r.o. Kluk 116 9 Podě rady Spis. z ačka: 4471/2018 V řizuje: Ja a Šul ová Tel.: +420 327 300 131 E-mail: sulcova@meucaslav.cz Datum: 28.11.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Citlivé údaje v GDPR. 20. ISSS 2017 Hrade Králové Vít Zvá ove

Citlivé údaje v GDPR. 20. ISSS 2017 Hrade Králové Vít Zvá ove Citlivé údaje v GDPR 20. ISSS 2017 Hrade Králové Vít Zvá ove Stávají í regulač í rá e ú luva Rad Evrop č. a o hra u oso se zřetele a auto atisova é zpra ová í oso í h dat ; č. 115/2001 Sb. m. s.): y í

Více

City Dashboard ěsto v číslech

City Dashboard ěsto v číslech Co je City Dashboard? City Dash oard je ko ept ko u ika e ěsta/úřadu s eřej ostí. Cit Dash oard je ko ple í služ a s expertizou porade ský h společ ostí. Cit Dash oard je soft are aplika e pro pro oz i

Více

Konec frontám! Žádosti o dotace z pohodlí domova. Karel Kolařík Karlovarský kraj Mgr. Václav Pávek Gordic Michal Kolb Microsoft

Konec frontám! Žádosti o dotace z pohodlí domova. Karel Kolařík Karlovarský kraj Mgr. Václav Pávek Gordic Michal Kolb Microsoft Konec frontám! Žádosti o dotace z pohodlí domova Karel Kolařík Karlovarský kraj Mgr. Václav Pávek Gordic Michal Kolb Microsoft 2 Projekt Kotlíkové dotace II Číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005152

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ Novi k a z ě k.. v hláška č. / S. a záko č. / S. Co se ě í? Nová v hláška č. / S. provádějí í pravidla a poze í h ko u ika í h s úči ostí od. led a ruší a ahrazuje v hlášku č. / S. upravují

Více

ARCHIVACE ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ V PROSTŘEDÍ ČÚ)K

ARCHIVACE ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ V PROSTŘEDÍ ČÚ)K ARCHIVACE ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ V PROSTŘEDÍ ČÚ)K Jan Tejchman Solution Consultant ISSS 2015 ČESKÝ ÚŘAD )EMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Milio y doku e tů roč ě 14 krajský h úřadů 105 pra ovišť 7 i spektorátů

Více

Sdíle é služ y státu z pohledu AIS

Sdíle é služ y státu z pohledu AIS Sdíle é služ y státu z pohledu AIS O dřej Felix Digitál í ša pio ČR MV ČR Dvě ou hy jed ou ra ou áz ake Sdíle é služ y státu a jejich důsledky pro AISy Proč potře uje e společ ý jazyk a NAP na příklade

Více

IoT příklad použití v pra i

IoT příklad použití v pra i IoT příklad použití v pra i Ing. František Nedvěd, ISSS 2016 4.4. 2016 ČD - Telematika a.s. - představení Poskytujeme Služ správ a výstav opti ký h a WiFi sítí, Teleko u ikač í a datové služ, ICT řeše

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Asig s.r.o. Budovatelů 533 12 Chvaletice Spis. z ačka: 2426/2019 V řizuje: Ja a Šul ová Tel.: +420 327 300 131 E-mail: sulcova@meucaslav.cz Datum: 29.5.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ

Více

eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR

eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR eidas I g. O dřej Feli CSc, MVČR Pro le atika rozděle a OHA a prac.skupin: PS č. - el.podpisy, el.pečetě, časo á razítka a aute tiza e e ů vede Filip Bílek, OeG, MVČR PS č. - pro elektro i ké doporuče

Více

Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí?

Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí? Dokáže e využít ož ostí digitál ího katastru e ovitostí? Konference ISSS 2017. du a Pl ě í Ko ep e digitaliza e katastru Ko ep e la přijata ro e Digitalizace popis ý h údajů katastru V udo á í o ého i

Více

ENERGO SUMMIT. Města a o e dekáda ve znamení. Dr. I g. Marie ZEZŮLKOVÁ

ENERGO SUMMIT. Města a o e dekáda ve znamení. Dr. I g. Marie ZEZŮLKOVÁ ENERGO SUMMIT Města a o e dekáda 2020 2030 ve znamení ge erač í z ě y Dr. I g. Marie ZEZŮLKOVÁ JSME NCEÚ A MÁME JASNÁ OČEKÁVÁNÍ ČLENŮ SPOLKU Příliv i vestič í h prostředků do modernizace a technologického

Více

Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury

Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury Filip Kadeřá ek, Asseco Central Europe, a. s. ISSS2016 2 Budo á í NGA sítí Elektro i ká e ide e trže Stih e

Více

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií De otevře ý h dveří, 6.. 6 Pojďte k á studovat o or Kdo jsme? Co u ás ůžeš studovat? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Ústa i for ač í h studií a k iho i t í & Studia nových médií. století!

Více

Míst í akč í plá vzdělává í pro úze í ve správ í obvodu o í s rozšíře ou půso ostí Ža erk a Králíky

Míst í akč í plá vzdělává í pro úze í ve správ í obvodu o í s rozšíře ou půso ostí Ža erk a Králíky Míst í akč í plá vzdělává í pro úze í ve správ í obvodu o í s rozšíře ou půso ostí Ža erk a Králíky CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000129 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Pravidla pri ipů MAP verze č.. ze d e.. 197 . Pravidla

Více

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Orga izač í řád Leden 2014 Fyzikál í ústav AV ČR, v. v. i., se sídle v Praze, Na Slova e /, PSČ, v dává ve s slu záko a č. / S., o veřej ý h výzku ý h i stitu í h, te to

Více

P ístup k centrálním sdíleným službám z pohledu kraje

P ístup k centrálním sdíleným službám z pohledu kraje P ístup k centrálním sdíleným službám z pohledu kraje Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 5. 4. 2016 Architektura ICT kraje krajské korporace STRATEGIE KRAJSKÉHO Ú ADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE DO ROKU

Více

AddNet I tegrova á správa sítě -

AddNet I tegrova á správa sítě - AddNet I tegrova á správa sítě - jako základ k er eti ké ezpeč osti orga iza e Ji dři h Šavel NOVICOM s.r.o. 015 2012 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz

Více

MĚSTO LOVOSICE. číslo: 34/2018. Město Lovosi e. I g. Mila e Dia e, Ph.D., starostou ěsta IČ: Svaz těles ě postiže ý h, z.s.

MĚSTO LOVOSICE. číslo: 34/2018. Město Lovosi e. I g. Mila e Dia e, Ph.D., starostou ěsta IČ: Svaz těles ě postiže ý h, z.s. MĚSTO LOVOSICE Veřej opráv í s louva o poskyt utí ei vestič í dota e z rozpočtu ěsta Lovosi e z dotač ího progra u PODPORA SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018 pro orga iza e zapoje é v ko u it í plá ová

Více

Stave í prvk digitaliza e ěst z pohledu ALEFu

Stave í prvk digitaliza e ěst z pohledu ALEFu Stave í prvk digitaliza e ěst z pohledu ALEFu ISSS 2017 Ha a Balášová Business Development Manager Mobility a IoT Představení ALEF Group v ČR Alef Nula a.s., ALEF Distribution CZ, s.r.o. )alože o v ro

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ORP BŘECLAV

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ORP BŘECLAV VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ORP BŘECLAV Zaslané soubory představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb základních a mateřských škol uskutečněného na území příslušného ORP. Výzkum

Více

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Co to jsou sdíle é služ? Co to je loud veřej é správ? Sdíle é služ = loud Co není cloud veřejné

Více

I ter etová sa oo sluha úřadu v roce 2015 a 2020

I ter etová sa oo sluha úřadu v roce 2015 a 2020 I ter etová sa oo sluha úřadu v roce 2015 a 2020 Jiří Wi kler, Asse o Ce tral Europe Duben 2015 2 Agenda Motivace Ar hitekto i ký vzor ko u ikač í rozhra í úřadu Ar hitekto i ký vzor ko u ikač í rozhra

Více

Evropské fondy 2014-2020: Nastavení pravidel a elektronizace

Evropské fondy 2014-2020: Nastavení pravidel a elektronizace Evropské fondy 2014-2020: Nastavení pravidel a elektronizace JUDr. Olga Letáčková náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro Národní orgán pro koordinaci Evropský fo d pro regio ál í rozvoj Evropské strukturální

Více

Národ í I ovač í Platfor a

Národ í I ovač í Platfor a Národ í I ovač í Platfor a Výro a doprav í h prostředků Mgr. Ar ošt Marks, PhD. á ěstek ístopředsedy vlády pro vědu, výzku a inovace Informace o aktuálním vývoji RIS3 Pokrok v přípravě RIS / s hvále í

Více

Národ í I ovač í Platfor a Společe ské výzvy

Národ í I ovač í Platfor a Společe ské výzvy Národ í I ovač í Platfor a Společe ské výzvy. červ a 1 OBSAH Informace o průběhu aktualizace RIS3 Identifikace podnikatelských příležitostí - EDP EDP - Karty, Update NRIS3 Různé 2 PŘEDBĚŽNÁ PODMÍNKA RIS

Více

Obec Petrovičky IČO: 0057Ř50ř. ZÁV REČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Petrovičky IČO: 0057Ř50ř. ZÁV REČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Petrovičky IČO: 0057Ř50ř ZÁV REČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.011, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 7.6.2017 14:19:31 1. Pln ní rozpočtu za období

Více

Smart city Kolín. Mgr. Michael Kašpar místostarosta města

Smart city Kolín. Mgr. Michael Kašpar místostarosta města Smart city Kolín Mgr. Michael Kašpar místostarosta města Kolín kultur í, histori ké okres í ěsto leží í a vý hodě Středočeského kraje a ře e La i založe o v roce 1261 přes 0 000 o vatel prů ěr ou ad ořskou

Více

Ko u it í plá rozvoje so iál í h služe a další h aktivit v obci Krás á Lípa v o do í

Ko u it í plá rozvoje so iál í h služe a další h aktivit v obci Krás á Lípa v o do í Ko u it í plá rozvoje so iál í h služe a další h aktivit v obci Krás á Lípa v o do í 2015-2018 Ko u it í plá avazuje a strategi ké doku e t plat é v lokalitě: PRSS Šluk ovského vý ěžku 2014-2017 PRSS Úste

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura k přípravě strategie komunitně vedeného

Více

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í. Petr D ořáček

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í. Petr D ořáček )EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í Petr D ořáček ISSS 2015 14. dubna 2015 Co ového v poskytová í dat a služe Obsah informace: Posk to á í katastrál í ap Plate

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Ministerstva vnitra. Konference ISSS 2018 duben 2018

Ministerstva vnitra. Konference ISSS 2018 duben 2018 I for ač í ka paň a odelo é situa e k pro le ati e o hra y oso í h údajů Ministerstva vnitra Konference ISSS 2018 duben 2018 Přehled i for ač í ka pa ě )áklade i for ač í ka pa ě je eustále aktualizo a

Více

OBSAH. STOLY A SEDACÍ MOBILIÁŘ Skláda í o dél íkový rautový stůl. 3 Barový stůl. 4

OBSAH. STOLY A SEDACÍ MOBILIÁŘ Skláda í o dél íkový rautový stůl. 3 Barový stůl. 4 OBSAH STOLY A SEDACÍ MOBILIÁŘ Skláda í o dél íkový rautový stůl. 3 Barový stůl. 4 Piv í set 5 Stůl z piv ího setu 6 Lavi e z piv ího setu.. 7 Skláda í židle čer á. 8 Skláda í židle ora žová. 9 Židle čer

Více

Otevřená data nejen ve vzdělávání

Otevřená data nejen ve vzdělávání Otevřená data nejen ve vzdělávání Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Seminář: Otevřené licence a otevřená data pro resort MŠMT Praha, 18.10.2017

Více

)e ědělst í a [architektura] David Šetina Ředitel odboru centrálních IS Ministerstvo zemědělství

)e ědělst í a [architektura] David Šetina Ředitel odboru centrálních IS Ministerstvo zemědělství Iììì Hrade Králo é )e ědělst í a [architektura] David Šetina Ředitel odboru centrálních IS Ministerstvo zemědělství david.setina@mze.cz Cíle preze ta e Předsta it o aktuál í sta realiza e ílů z roku o

Více

ISSS 2016. Národní architektura ehealth

ISSS 2016. Národní architektura ehealth ISSS 2016 Národní architektura ehealth Ing. Ji í Borej, CGEIT Koordinátor Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví České republiky Hradec Králové 4. dubna 2016 Agenda 1.

Více

Mož osti přístupu k datů progra u Copernicus

Mož osti přístupu k datů progra u Copernicus 3. 4. 2017 Mož osti přístupu k datů progra u Copernicus Kateři a Nohelová Odděle í rozvoje Odbor informatiky katerina.nohelova@mzp.cz O dřej Švá vedou í odděle í kos i ký h te h ologií a aplika í ondrej.svab@mdcr.cz

Více

EKOLOGICKÉ A JINÉ BARIÉRY DALŠÍHO ROZVOJE ODV TVÍ HUTNICTVÍ ŽELEZA. Konference Vladimír Toman

EKOLOGICKÉ A JINÉ BARIÉRY DALŠÍHO ROZVOJE ODV TVÍ HUTNICTVÍ ŽELEZA. Konference Vladimír Toman EKOLOGICKÉ A JINÉ BARIÉRY DALŠÍHO ROZVOJE ODV TVÍ HUTNICTVÍ ŽELEZA Konference 11. 12. 9. 2014 Vladimír Toman Problematika kapacit výrob oceli Nárůst nadbytečných kapacit: Sv t + 359 mil.t, z toho Asie

Více

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? K jaký účelů oso í údaje zpra ovává e, po jakou do u a o ás k tomu opravňuje?

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? K jaký účelů oso í údaje zpra ovává e, po jakou do u a o ás k tomu opravňuje? OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ I. O sah a účel doku e tu 1. V to to doku e tu jsou o saže i for a e týkají í se o hra oso í h údajů posk t utý h á ště ík e o ý h strá ek www.seznamseonline.cz, https://logport.visionsoft.cz,

Více

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ Li ity uplatňova ého edikač ího pro esu a pote iál elektro iza e a auto atiza e Ing. Simona Plischke, HC Logic, s. r. o. Konference ISSS2015, 13.., Hrade Králové Medikač í pro

Více

IT služ y a soft are, elektro ika, elektrotechnika. Mgr. Ar ošt Marks, PhD. á ěstek ístopředsedy lády pro ědu, ýzku a inovace

IT služ y a soft are, elektro ika, elektrotechnika. Mgr. Ar ošt Marks, PhD. á ěstek ístopředsedy lády pro ědu, ýzku a inovace Národ í I o ač í Platfor a IT služ y a soft are, elektro ika, elektrotechnika Mgr. Ar ošt Marks, PhD. á ěstek ístopředsedy lády pro ědu, ýzku a inovace Informace o aktuálním vývoji RIS3 Pokrok v přípravě

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. vhod é pro provozová í hotelu či pe zio u. Budova č.p. 1, stojí í a par ele č. St. Zastavě á plo ha: m 2

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. vhod é pro provozová í hotelu či pe zio u. Budova č.p. 1, stojí í a par ele č. St. Zastavě á plo ha: m 2 I for ač í e ora du VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ O jekt o ča ské v ave osti Staré Ho zí vhod é pro provozová í hotelu či pe zio u Budova č.p. 1, stojí í a par ele č. St. Staré Ho zí, Staré Ho zí Zastavě á plo ha: 1.424

Více

Aktuál í otázk rozvoje veřej é správ. I g. Mgr. David Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje

Aktuál í otázk rozvoje veřej é správ. I g. Mgr. David Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje Aktuál í otázk rozvoje veřej é správ I g. Mgr. David Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá OBSAH: S ěr dat e VS Dostup ost služe eřej é sprá Pří ěti ý úřad Veřej á sprá a

Více

Pří os i tegrova ého říze í a za ezpeče í sítě pro r hlé řeše í i ide tů

Pří os i tegrova ého říze í a za ezpeče í sítě pro r hlé řeše í i ide tů Pří os i tegrova ého říze í a za ezpeče í sítě pro r hlé řeše í i ide tů AddNet i tegrova ý DDI/NAC Ji dři h Šavel 10.04.2018 NOVICOM s.r.o. 018 2012Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved

Více

Přístup k informatizaci rezortu životního prostředí v kontextu Informační koncepce ČR a Strategie ICT rezortu

Přístup k informatizaci rezortu životního prostředí v kontextu Informační koncepce ČR a Strategie ICT rezortu Přístup k informatizaci rezortu životního prostředí v kontextu Informační koncepce ČR a Strategie ICT rezortu Praktické ukázky projektů Martin Lukáš 9.4.2019 1 Informatizace rezortu životního prostředí

Více

a odpadové hospodářství

a odpadové hospodářství Aktuál í ož osti OPŽP s ak e te a odpadové hospodářství M íšek pod Brdy, Bc. Marie Pod ře ká.. 2017 PODPOROVANÉ AKTIVITY OPŽP VODA VZDUCH ODPADY PŘÍRODA ENERGETICKÉ ÚSPORY RENARDS dotač í, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy: Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: Šu perk, Žerotí ova Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460 V itř í předpis č.: VP12/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval ředitel

Více

Národ í I ovač í Platfor a Kulturní a kreativní odvětví. 2. prosince 2015

Národ í I ovač í Platfor a Kulturní a kreativní odvětví. 2. prosince 2015 Národ í I ovač í Platfor a Kulturní a kreativní odvětví 2. prosince 2015 1 KONTEXT PRŮMYSL KULTURA VĚDA KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DIGITÁLNÍ EKONOMIKA 2 CCI A

Více

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING PLUS (EPC+) Partnerství SME pro inovativní energetické služ y. duben 2016

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING PLUS (EPC+) Partnerství SME pro inovativní energetické služ y. duben 2016 Vzděláva í oduly ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING PLUS (EPC+) Partnerství SME pro inovativní energetické služ y duben 2016 1 Obsah Modul I: Koncept EPC a obchodní model EPC+ Modul II: Finance a ekonomika

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

Ing.Robert Piffl porad e á ěstka i istra

Ing.Robert Piffl porad e á ěstka i istra eidas z ě Ing.Robert Piffl porad e á ěstka i istra Poz á ka k preze ta i Tato preze ta e slouží jako struč ý přehled z ě sou isejí í h s aříze í eida a předpokládá alespoň o e ou z alost pro le atik a

Více