Vyhodnocení plnění za rok 2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plnění za rok 2019"

Transkript

1 Vyhodnocení plnění za rok 2019 Minimálního standardu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na léta

2 Část I: Minimální standard rovnosti žen a mužů ve státní správě Úkol č. 2: V rámci své působnosti a v souladu s cíli Strategie a relevantními Prioritami na dané období definovat své priority na následující období. 2.1 Popište základní zaměření resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů pro rok 2019 a předložte odkaz na zveřejněné resortní priority a postupy (stručně popište v rozsahu max znaků): Rezortní priority a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen na rok 2019 obsahovaly 5 základních cílů: - vytvářet právní předpoklady rovných příležitostí (uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR), - zvyšovat úroveň právního vědomí v oblasti rovných příležitostí (média, vzdělávání/výchova/), - zajišťovat rovné příležitosti v přístupu k profesní kariéře (programové cíle), - sledovat, vyhodnocovat, uplatňovat princip rovných příležitostí, - spolupracovat s jinými orgány a organizacemi, - kontrolovat. Všechna rezortní opatření jsou zpřístupněna na webu včetně služební pomůcky Pers-51-1 Rovné zacházení s muži a ženami, která je určena všem zaměstnancům ve služebním a pracovním poměru. Úkol č. 5: Implementovat metodiku hodnocení dopadů materiálů předkládaných vládě ČR do oblasti rovnosti žen a mužů (pozn. - Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR ), v relevantní koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací činnosti dovnitř i vně resortu zahrnovat hledisko rovnosti žen a mužů. 5.1 Popište koncepční, rozhodovací a hodnotící materiály, ve kterých je podrobněji rozpracováno hledisko rovnosti žen a mužů a uveďte jejich počet (stručně popište v rozsahu max znaků): Právní předpisy, jejichž gestorem je MO, byly z pohledu prosazování principu rovnosti žen a mužů ve sledovaném období podrobeny posouzení tohoto kritéria jako standardní součásti důvodové zprávy (odůvodnění) i obecného hodnocení dopadů regulace, a to s využitím Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (Metodika). Ve sledovaném období nebyl identifikován žádný případ právní úpravy ani vnitřní úpravy, který by odůvodňoval rozdílnou úpravu pro muže nebo ženy, popřípadě který by svými důsledky případnou nerovnost vyvolával. Zásadním rezortním koncepčním materiálem, ve kterém hledisko rovnosti žen a mužů proniká do všech oblastí (právní předpoklady, vzdělávání, média, analýzy, výzkum, spolupráce, kontrola), je vnitřní předpis Prosazování principu rovnosti žen a mužů v působnosti MO a Akční plán rezortu MO k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, o ženách, míru a bezpečnosti. Dále pak v Koncepci primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO na období let a v Plánu činnosti rezortu MO na rok Problematika byla rozpracovaná i do Plánu součinnostních úkolů organizačních celků rezortu MO (tato kapitola byla také hodnocena). 2

3 5.2 Uveďte informaci, jakým způsobem byli s metodikou seznámeni relevantní pracovníci a pracovnice ministerstva (stručně popište v rozsahu max. 900 znaků): Na Metodiku jsou zaměstnanci upozorňováni v rámci vzdělávacích aktivit (v části institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů). Metodika je dostupná na intranetu MO stejně tak, jako další důležitá vládní a rezortní opatření přijatá k problematice prosazování rovnosti žen a mužů. Ustanovení, které se týká vyhodnocení dopadů na ženy a muže v rámci přípravy právních předpisů, vnitřních předpisů a zásadních rezortních rozhodnutí, je promítnuto i ve vnitřním předpisu k prosazování principu rovnosti žen a mužů. Školení k práci s Metodikou, které Úřad vlády ČR organizoval pro legislativní odbory ministerstev, subjekty s legislativní iniciativou a pro rezortní koordinátorky a koordinátory rovnosti žen a mužů, se v roce 2018 za rezort MO zúčastnilo 8 odborníků, kteří takové materiály zpracovávají a koordinátorka rovnosti žen a mužů (celkem 9 dotčených osob). V roce 2019 se k účasti na tomto školení nikdo z dotčených odborníků nepřihlásil. Úkol č. 7: Prostřednictvím mediální politiky resortu informovat o tématech rovnosti žen a mužů a o opatřeních, která přispívají k jejímu zabezpečování. 7.1 Předložte zprávu o realizovaných konkrétních krocích v oblasti mediální politiky (např. tiskové zprávy, odkazy na web či tištěná média) a vyhodnoťte vývoj v této oblasti za rok 2019 (stručně popište v rozsahu max znaků): Působení žen v AČR je medializováno každoročně nejen v rezortních médiích, ale i v celostátních médiích. V průběhu roku 2019 se jednalo o více než 80 článků, reportáží a rozhovorů v rozhlasu, televizi a tisku a dotazů médií - viz následující vybrané příklady: - článek (parlamentnilisty.cz, vyškovské noviny, Právo) věnovaný náboru nováčků, mezi kterými jsou ženy, které po absolvování základní přípravy nastoupily jako profesionálky spojařka, řidička či logistička; - reportáž Návrat vojáků z mise v Litvě (ČT 1) věnovaná slavnostnímu nástupu vojáků a osmi vojákyním na Vítkově, jimž byla udělena medaile za službu v zahraničí; - reportáž (irozhlas.cz) věnovaná závodu Winter Survival v Jeseníkách, kterého se po deseti letech zúčastnily úspěšně i dvě ženy jedna ze 42. mechanizovaného praporu a druhá z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu; - reportáž (ČT 24) věnovaná náboru žen a mužů do AČR, resp. podmínkám výběru žen a mužů; - článek (Právo) věnovaný 22 civilistům a 6 civilistkám, kteří si vyzkoušeli na 25 hodin, jaké je to být vojákem a vojákyní 25. protiletadlového pluku; - článek (Info.cz) Jde to i bez kvót věnovaný úspěšným ženám v rámci konference k Mezinárodnímu dni žen, přičemž jednou z panelistek byla mluvčí Generálního štábu AČR, plk. Magdaléna Dvořáková; - rozhovor Ta, co mužům velí s kapitánkou Kateřinou Hebedovou, která je na pozici leteckého zbrojíře: Jsem velitelkou roje údržby a přípravy letecké výzbroje. Úkolem mým a mých podřízených je tedy celková příprava a údržba výzbroje vojenských vrtulníků Mi-171š ; - článek (hanackyvecernik.cz) Něžná blondýnka? Pozor, tahle řídí vojenskou Tatru! věnovaný třiatřicetileté Lucii Mačátové, která se může pochlubit povoláním, které většinu žen mine - řídí totiž vojenskou Tatru, a pokud by jí to vyšlo, touží jet Dakar; - článek (radio.cz) věnovaný náboru nových vojáků a vojákyň; nabrat více žen se AČR nedaří i kvůli profesím, které v současnosti AČR hledá; - článek (nova.cz) věnovaný výběrovému řízení na výsadkáře v Chrudimi. Mezi uchazeči byla i jedna žena, která se extrémní zátěží nenechala odradit a dotáhla konkurz až do konce; - rozhovor (ČRo Radiožurnál) věnovaný náboru nových vojáků a vojákyň. Oslovit ženy je 3

4 pro AČR komplikované i kvůli tomu, že teď nabízí hlavně technické pozice, konstatuje v rozhovoru poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR, brigádní generálka Lenka Šmerdová; - rozhovor (ct24.cz) s velitelem Hradní stráže o psychicky náročné službě. U strážních jednotek slouží téměř výhradně muži s výjimkou dvou žen. Důvod fyzicky i psychicky náročná služba hodinové stání v pozoru v horku i chladu ve strážních budkách; - reportáž (ČR 1) Ženy v české armádě věnovaný ocenění vojákyň za působení v misích; - rozhovor (Kutnohorský deník) s velitelkou čety dekontaminace letecké techniky a personálu. Úkol č. 8: Zohledňovat v relevantních dotačních či operačních programech téma rovnosti žen a mužů (např. jako ex-ante kondicionalitu, resp. horizontální prioritu), zahrnovat oblast rovnosti žen a mužů mezi Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO. 8.1 Uveďte, jakým způsobem bylo v roce 2019 v rámci dotačních programů přihlíženo k tématu rovnosti žen a mužů a o jaké se jednalo dotační programy. Uveďte jejich počet, stručný popis, formu a hodnocení výzev. Popište a vyhodnoťte projekty specificky prosazující rovnost žen a mužů, které byly vaším resortem v roce 2019 v rámci dotační politiky podporovány (stručně popište v rozsahu max znaků): MO vyhlásilo, v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019, výběrové dotační řízení s dotačními programy zaměřenými na spolky blízké vojenskému prostředí. Již čtvrtým rokem byl do těchto dotačních řízení zařazen program Podpora rovných příležitostí mužů a žen v ozbrojených silách. S využitím této dotace uskutečnilo sdružení Československá obec legionářská putovní výstavu Ošetřovatelky v Československém exilu a sdružení Mobilisace 1938 realizovalo akci Den s AZ. Cílem tohoto projektu bylo aktivní formou seznámit veřejnost s možnostmi vstupu žen do AČR a Aktivní zálohy AČR. Úkol č. 9: Zjišťovat, monitorovat a řešit případy sexuálního obtěžování na pracovišti. 9.1 Předložte popis a způsob opatření ke zjišťování, vyhledávání a monitorování případů sexuálního obtěžování na pracovišti, počet zjištěných případů a výsledky jejich šetření (stručně popište v rozsahu max znaků): Problematika sexuálního obtěžování je v rezortu MO sledována průběžně. Minimálně v posledních pěti letech neřešila hlavní ochránkyně lidských práv (ombudsmanka) rezortu MO podání na sexuální obtěžování, ať již oficiálně podané či anonymně podané. Toto platí i pro rok Nedostatky v této oblasti nebyly zjištěny ani v rámci kontrolní činnosti. Ombudsmanka provozuje anonymní schránku kam lze stížnosti týkající se obtěžování na pracovišti zaslat, případně požádat o konzultaci v konkrétní věci. Státní zaměstnanci a zaměstnankyně mohou za tímto účelem využít také anonymní schránku Všichni zaměstnanci/zaměstnankyně rezortu MO mohou, v případě nevhodného chování, využít také pomocníka, resp. služební pomůcku Rovné zacházení s muži a ženami, ve které je popsán postup při takovém chování, včetně kontaktů za účelem pomoci. Monitorování sexuálního obtěžování proběhlo v rezortu MO v roce 2015; toto šetření realizovalo, v rámci širšího reprezentativního výzkumu, pracoviště expertních služeb (rezortní sociologové, psychologové). V posledních třech letech (2016, 2017, 2018) pak bylo šetření týkající se sexuálního obtěžování prováděno na všech fakultách Univerzity obrany 4

5 (prováděla univerzitní socioložka). V roce 2017 cílilo toto šetření také na studenty/studentky 3. a 4. ročníku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy v Moravské Třebové (prováděla školní psycholožka). V roce 2018 bylo rovněž realizováno 14 přednášek zaměřených na problematiku sexuálního obtěžování, proškoleno bylo 1125 osob. S ohledem na výše zmíněné, v roce 2019 sociologické šetření zaměřené na sexuální obtěžování neproběhlo, je uvažováno až v letech následujících. Úkol č. 10: Zabezpečit navazování a rozšiřování spolupráce s NNO či sociálními partnery v oblasti rovnosti žen a mužů Uveďte počet, formy a výstupy spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi či sociálními partnery v oblasti rovnosti žen a mužů. Popište způsob propojení s dalšími aktivitami těchto nestátních neziskových organizací (stručně popište v rozsahu max znaků): Prostřednictvím rezortní dotační politiky proběhla spolupráce se sdruženími Československá obec legionářská a Mobilisace Další spolupráci zabezpečovala koordinátorka rovnosti žen a mužů v rámci svého členství v poradních orgánech Rady vlády pro rovnost žen a mužů, ve Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů a ve Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Další spolupráce se spolky probíhala ad hoc. Jednalo se především o účast na seminářích, konferencích a odborných diskuzích. Průběžně probíhá spolupráce se sociálními partnery, kteří jsou trvalým připomínkovým místem, jedná-li se o přípravu právních předpisů, vnitřních předpisů či zásadních rezortních rozhodnutí týkajících se občanských zaměstnanců. Účastní se rovněž vybraných jednání pracovní skupiny k řešení problematiky rovného zacházení s ženami a muži a všech pořádaných vzdělávacích a osvětových aktivit. Úkol č. 11: Zajistit vzdělávací aktivity zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů a na metody určené k jejímu dosahování a zajistit, aby se uvedeného vzdělávání účastnili povinně všichni nově přijatí, a jako doplňujícího koncepční pracovníci a pracovníci s rozhodovacími pravomocemi Uveďte počet vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast rovnosti žen a mužů a na metody určené k jejímu dosahování a počty a zařazení pracovníků a pracovnic, kteří se vzdělávacích aktivit zúčastnili (stručně popište v rozsahu max znaků): Vzdělávání žen a mužů v pracovním i služebním poměru rezortu MO probíhalo v souladu s vnitřním předpisem k prosazování principu rovnosti žen a mužů a v souladu s vnitřním předpisem k primární prevenci rizikového chování personálu rezortu MO. U organizačních/vojenských útvarů byla v hodnoceném období problematika zařazena do programu přípravy personálu, přičemž zaměřena byla na práci s negativními stereotypy a předsudky v podmínkách rezortu MO, na rovnost žen a mužů v rozhodovacích pozicích, na problematiku domácího násilí a agresivitu, genderovou problematiku z pohledu armád NATO, vztahy na pracovišti, sexuální obtěžování a na výstupy genderové analýzy/personálního auditu. Rezort má za tímto účelem připraven školený lektorský sbor. V rámci těchto aktivit bylo v hodnoceném období proškoleno osob. Pro nové zaměstnance byl uspořádán celodenní seminář k prevenci rizikového chování, jehož součástí byla i přednáška zaměřená na prosazování principu rovnosti žen a mužů (proškoleno bylo 68 osob). Problematika je také součástí úvodního vstupního vzdělávání pro státní zaměstnance, kteří jsou ve služebním poměru dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 5

6 znění pozdějších předpisů. Ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv zorganizovala koordinátorka osmnáctý přednáškový cyklus na téma Antidiskriminační zákon : 10 let společně proti diskriminaci a nerovnému zacházení. Přednáškový cyklus byl určen představeným, vedoucím zaměstnancům a státním zaměstnancům (účast 112 dotčených osob). Problematika diskriminace a rovných příležitosti žen a mužů je trvale začleněna do výuky studentů a studentek Univerzity obrany, a to v předmětu Základy práva, Mezinárodní humanitární právo, Veřejná ekonomika, Pracovní právo a právo služebního poměru, Sociologie a Organizační chování. Do výuky v kurzech pro vyšší důstojníky je problematika rovnosti pohlaví zařazena v rámci předmětu Aplikovaná teorie řízení a leaderschip (v rozsahu 2 hodin). Problematika prosazování rovnosti žen a mužů je také zařazena do učebních osnov kurzu pro vyšší důstojníky Vojenského zpravodajství. Tuto přednášku každoročně zabezpečuje koordinátorka rovnosti žen a mužů. Velitelství výcviku - Vojenská akademie ve Vyškově (VeV-VA) zařadilo vzdělávací aktivity k této problematice do programu kariérových kurzů (poddůstojnický kurz, základní praporčický kurz, vyšší praporčický kurz, základní důstojnický kurz, kurz nižších důstojníků). Lektorskou činnost v těchto kurzech provádí právníci z Centra kariérové přípravy. Další vzdělávací aktivity jsou u všech typů příprav vojáků a vojákyň součástí etických seminářů vedených příslušníky duchovní, psychologické a právní služby AČR. Vzdělávání v problematice rovnosti žen a mužů stálého stavu VeV-VA probíhalo formou e-learningového kurzu v prostředí Eduweb, které bylo ukončeno závěrečným testem. V rámci soustředěné přípravy personálu vysílaného do zahraničních operací je problematika rovnosti příležitostí a sexuálního obtěžování zařazena do odborné přípravy každého úkolového uskupení AČR s ohledem na jejich lokalitu nasazení. Princip prosazování rovnosti mužů a žen, resp. implementace rezoluce RB OSN č. 1325, o ženách, míru a bezpečnosti v operacích vedených NATO je začleněna do kurzu Kurz pro civilní zaměstnance NATO před vysláním do misí, který probíhá čtyřikrát do roka. Úkol č. 13: Připravit souhrn dostupných statistických i analytických podkladů obsahujících údaje o účasti žen a mužů na rozhodujících společenských aktivitách a o míře, kterou se podílejí na výsledcích těchto aktivit a publikovat tyto údaje na webových stránkách ČSÚ. předsedkyně ČSÚ, 13.1 Předložte popis druhů a počtů statistik týkajících se postavení žen a mužů v rozhodujících společenských aktivitách a míry jejich podílu na těchto aktivitách (stručně popište v rozsahu max znaků): Sběr statistických dat týkajících se fyzických osob členěných dle kategorie pohlaví probíhá v rezortu MO již od roku Z těchto statistických dat je pravidelně zpracovávána genderová analýza/audit personálu rezortu MO, včetně vývojového srovnání (zveřejněna na webu Na základě požadavku ČSÚ jsou vždy operativně rozšiřována 1 Sledovány jsou počty žen a mužů (ve služebním i pracovním poměru), ve vedoucích systemizovaných místech, v základních velitelských stupních, v hodnostech poručík a výše a štábní praporčík a nižší, ve vedoucích systemizovaných místech, dále pak délka trvání služebního poměru žen a mužů, hodnostní složení žen a mužů a délka trvání služebního poměru, vzdělání žen a mužů, plnění/neplnění kvalifikačních předpokladů vzdělání žen a mužů v pracovním poměru, počty studujících na vojenských školách, počty žen a mužů (v členění zájemce, uchazeč, přijat) v rámci výběru personálu náboru do AČR, počty žen a mužů ve strukturách NATO a EU a v zahraničních operacích, věk žen a mužů na systemizovaných místech i na vedoucích systemizovaných místech, počty žen a mužů na mateřské a rodičovské dovolené, ve vojenských odbornostech, v platových třídách a stupních, sleduje se i průměrná vyplacená složka platu žen a mužů na 1 osobu/měsíc, počty žen a mužů v aktivní záloze, účastnící a účastnice dobrovolných vojenských cvičení. 6

7 další dílčí statistická data, neboť koordinátorka je členkou autorského kolektivu pracovníků ČSÚ a státních institucí spravujících datové zdroje pro přípravu publikace Zaostřeno na ženy a muže. Část II: Akční plán pro rovnost žen a mužů na léta Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích Opatření č. 06: Podporovat provedení genderových auditů v rámci obchodních společností s většinovou majetkovou účastí státu a státních podniků. Výstupy Indikátor Termín a gestor Podpora provedení genderových auditů v rámci obchodních společností s většinovou majetkovou účastí státu a státních podniků. Předložení informace způsobu doporučení provedení genderových auditů, případně o provedených genderových auditech v rámci obchodních společností s většinovou majetkovou účastí státu a státních podniků členky a členové vlády V souladu s úkolovým listem ministra obrany ze dne bude podporu provádění těchto genderových auditů zajišťovat Sekce správy a řízení organizací MO. V souladu se zadaným termínem plnění tohoto opatření, bude jeho hodnocení součástí plnění Akčního plánu pro rovnost žen a mužů za rok

8 Část III: Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018 (dále jako Aktualizovaná opatření ) 2 Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Opatření č. 01: Implementovat Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Výstupy Indikátor Termín a gestor Zahrnutí školení k Metodice do rezortních plánů vzdělávacích akcí na rok 2019 pro státní zaměstnance/zaměstnankyně podílející se na přípravě legislativních a nelegislativních materiálů předkládaných vládě ČR. Zařazení školení k Metodice (a rovnosti žen a mužů ve státní správě) do nabídky kurzů v rámci vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnankyň ve služebních úřadech, které poskytuje Institut pro veřejnou správu. Informace o zahrnutí do plánu vzdělávacích akcí Informace o zařazení do nabídky kurzů členky a členové vlády MV ve spolupráci s ÚV ČR Odborníci (v počtu 9), kteří se podílejí na přípravě legislativních a nelegislativních materiálů předkládaných vládě ČR byli proškoleni, v souladu s Metodikou, v rámci zaměstnání pořádaného Úřadem vlády ČR v roce Na školení k Metodice, které bylo zahrnuto do nabídky kurzů Institutu pro veřejnou správu byla vyslána další odbornice, bohužel, kurz nebyl pro nedostatek zájemců otevřen. Opatření č. 06: Přijímat cílená opatření za účelem snižování rozdílu v průměrných příjmech žen a mužů Členky a členové vlády, MPSV Výstupy Indikátor Termín a gestor Poskytnutí přehledu průměrných platů v rámci ministerstva, a to v členění dle jednotlivých platových tříd, pohlaví a nárokových a nenárokových složek platu. Následná publikace údajů na intranetu daného rezortu. Sdílení výstupů projektu 22 % K ROVNOSTI prostřednictvím webových stránek projektu a navazující propagace. Analyzované a publikované údaje Fungující nastavení sdílení a propagace výstupů členky a členové vlády a následně průběžně dále členky a členové vlády 2 Schváleny usnesením vlády ČR ze dne 6. června 2018 č

9 Zvážení zapojení do pilotního testování nástroje Logib v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI. Zařazení kontroly dodržování práva na rovnou odměnu do ročního programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok Pilotní testování nástroje v prostředí rezortu Počet provedených kontrol v roce Zařazení do programu na rok a následně průběžně dále členky a členové vlády MPSV V rámci integrovaného subsystému o službě a personálu (ISSP) jsou již od roku 2002 sledovány počty žen a mužů v platových stupních, počty žen a mužů zařazených do platových tříd. Dále je srovnávána výdělková úroveň žen a mužů průměr vyplacené složky platu na 1 muže/měsíc a 1 ženu/měsíc v členění tarifní plat, příplatky za vedení, osobní příplatky, ostatní zvláštní příplatky, příplatky za práci v noci+so+ne, příplatky za práci přesčas a ve svátek, příplatky z pracovní pohotovosti, odměny mimořádné, jubilejní a první odchod do důchodu, náhrady platu (publikace viz - Systém odměňování vojáků a vojákyň z povolání je zcela transparentní (nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti). Pokud jde o vývoj rozdílu mezi vyplaceným průměrným platem žen a mužů, který sledujeme každoročně od roku 2002, lze konstatovat, že se tento rozdíl v průběhu let výrazně snížil: Rozdíl v průměrném platu žen proti mužům rok 2002 proti roku leden-prosinec 2002 leden-prosinec 2018 Do pilotního testování nástroje Logib v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI se rezort MO, s ohledem na výše uvedené, nezapojil 3. Současně podotýkáme, že zaměstnavatelé podle nařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech, poskytují pololetně informace o přiznaných a vyplacených složkách platu, o využití pracovní doby, a to až do zaměstnance v to. Data v obdobném rozsahu jsou předávána i za vojáky a vojákyně z povolání, a to podle nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování. Jde o neveřejné informační systémy veřejné správy, do kterých má na základě zmocnění uvedenými právními předpisy MPSV přístupy. Všechny potřebné údaje jsou s vysokou přesností sledovány a pravidelně poskytovány. 3 V rezortu MO je také více než 33 tisíc zaměstnanců (žen a mužů) v právním prostředí jiném u vojáků z povolání, občanských zaměstnanců, státních zaměstnanců. 9

10 TABULKA č. 1 Počty mužů a žen zastávajících vedoucí místa nebo vykonávajících odbornou práci na MO (stav k ) 2019 náměstek MO/ náměstkyně MO ředitel/ředitelka odboru vedoucí oddělení ostatní odborní zaměstnanci/ zaměstnankyně muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vojáci z povolání Státní zaměstnanci Občanští zaměstnanci CELKEM % žen v kategorii 42,86 % 4 10,00 % 18,29 % 41,22 % 4 K bylo zastoupení žen v této pozici 28,6%. 10

MINISTERSTVO OBRANY Příloha 1. Vyhodnocení plnění

MINISTERSTVO OBRANY Příloha 1. Vyhodnocení plnění MINISTERSTVO OBRANY Příloha 1 Vyhodnocení plnění Minimálního standardu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 2020 (usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

Část A: Minimální standard rovnosti žen a mužů ve státní správě

Část A: Minimální standard rovnosti žen a mužů ve státní správě Vyhodnocení plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 2020 a Aktualizovaných opatření priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Část A: Minimální standard

Více

V y h o d n o c e n í

V y h o d n o c e n í MINISTERSTVO OBRANY V y h o d n o c e n í Příloha 2 Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 (usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2016

Více

V y h o d n o c e n í

V y h o d n o c e n í MINISTERSTVO OBRANY V y h o d n o c e n í Příloha Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 (usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2016

Více

MINISTERSTVO OBRANY Příloha 1. V y h o d n o c e n í

MINISTERSTVO OBRANY Příloha 1. V y h o d n o c e n í MINISTERSTVO OBRANY Příloha 1 V y h o d n o c e n í plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 2020 (usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 931)

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Část A: Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018

MINISTERSTVO OBRANY. Část A: Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 MINISTERSTVO OBRANY V y h o d n o c e n í Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 (usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2016 č.632)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. května 2013 č. 348 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2012 Vláda

Více

úkolu. Předložení Priorit a postupů ministerstva na daný rok.

úkolu. Předložení Priorit a postupů ministerstva na daný rok. Příloha k Příkazu ministra č. /2017 Úkol: Ukazatel plnění: Gestor: Termín plnění: Institucionální zabezpečení 1. Každoročně vyhodnotit plnění Předložení vyhodnocení ředitelka odboru 31. ledna 2018 opatření

Více

V y h o d n o c e n í

V y h o d n o c e n í MINISTERSTVO OBRANY V y h o d n o c e n í plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 2020 (usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 931) a Aktualizovaných

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2013

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2013 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. října 2011 č. 770 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2010 Vláda

Více

úkolu. Předložení Priorit a postupů ministerstva na daný rok.

úkolu. Předložení Priorit a postupů ministerstva na daný rok. Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: Institucionální zabezpečení 1. Každoročně vyhodnotit plnění Předložení vyhodnocení ředitelka odboru 31. ledna 2017 opatření Priorit a postupů vlády splnění

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. června 2010 č. 464 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2009 Vláda

Více

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016 Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2016 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 4 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Příloha usnesení vlády ze dne 31. května 2017 č. 414 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: Institucionální

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Příloha k usnesení vlády ze dne 31. května 2017 Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: Institucionální zabezpečení

Více

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2018

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2018 Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2018 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 4 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu

Více

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2017

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2017 Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2017 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 4 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13, 14 a 15 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Příloha k usnesení vlády ze dne 12. září 2016 č. 813 Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: Institucionální

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Prezentace rovných příležitostí žen a mužů v resortu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Prezentace rovných příležitostí žen a mužů v resortu zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Prezentace rovných příležitostí žen a mužů v resortu zdravotnictví Institucionální zabezpečení agendy genderové rovnosti na ministerstvu zdravotnictví koordinátorka rovnosti

Více

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 540 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1. Prosazování rovných příležitostí

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2019

Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2019 Kvantitativní genderová analýza k 1. lednu 2019 Poznámka: Podklady byly pořízeny z ISSP bez Vojenského zpravodajství Genderová kvantitativní analýza/personální audit podíl mužů a žen (vojáků/vojákyň, státních

Více

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2009

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2009 Priority a postupy MŠMT při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2009 A. Úkoly pro MŠMT vyplývající z aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Prezentace na téma ROVNOST POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ

Prezentace na téma ROVNOST POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ Prezentace na téma ROVNOST POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ Dětská skupina ZAMIŇÁČEK Zákon 150/2017 Sb. o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) Odborová organizace - Mateřství a

Více

ÚDAJE UVEĎTE PŘÍMO DO OSNOVY.

ÚDAJE UVEĎTE PŘÍMO DO OSNOVY. Příloha k č.j.: 21180/09 - RRP Osnova k vyhodnocení plnění jednotlivých opatření usnesení vlády č. 964 ze dne 20. července 2009 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 Částka 4 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 Částka 4 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 10. srpna 2015 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2015 č. 475 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně)

Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně) Působnost zaměstnavatele Stupeň

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Vyhodnocení plnění. Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018

Vyhodnocení plnění. Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření

Více

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 1 OBRANA STÁTU Obranná strategie ČR 2012: Tři pilíře obrany státu Členství v NATO Akceschopné ozbrojené síly Spoluúčast občanů 2 Zákon 222/1999 Sb., o zajišťování

Více

Koncepce rozvoje probace a mediace v České republice do roku Strategický cíl 1: Odklonit pachatele od kriminální kariéry...

Koncepce rozvoje probace a mediace v České republice do roku Strategický cíl 1: Odklonit pachatele od kriminální kariéry... Akční plán 2018 Koncepce rozvoje probace a mediace v České republice do roku 2025 Dne 11. října 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 733 Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 (dále jen Koncepce

Více

Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze.

Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze. Dámy a pánové, v dnešním vystoupení bych Vás rád informoval o obsahu a stavu přípravy nového zákona o službě vojáků v záloze. Po seznámení se současným stavem legislativního procesu se v krátkosti vrátím

Více

Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů na léta 2016 až 2020

Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů na léta 2016 až 2020 Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů na léta 2016 až 2020 Ministerstvo vnitra 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky rovnosti žen a mužů 3 2. Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v ČR 5

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje

Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje Ministerstvo obrany Ústupky u Seče, 25. října 2016 1 Agenda 1. Role občana při obraně státu 2. Právní rámec 3. Koncepce POKOS 4. Nástroje na podporu vzdělávání 5.

Více

POKRYTÍ TÉMAT TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V RADĚ VLÁDY PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ, JEJÍCH VÝBORECH A PRACOVNÍCH SKUPINÁCH Odbor rovnosti žen a mužů

POKRYTÍ TÉMAT TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V RADĚ VLÁDY PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ, JEJÍCH VÝBORECH A PRACOVNÍCH SKUPINÁCH Odbor rovnosti žen a mužů POKRYTÍ TÉMAT TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V RADĚ VLÁDY PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ, JEJÍCH VÝBORECH A PRACOVNÍCH SKUPINÁCH Odbor rovnosti žen a mužů /Sekretariát Rady Důležitá koordinační role směrem

Více

V y h o d n o c e n í

V y h o d n o c e n í Příloha k čj. 1134-4/2015-7542KM MINISTERSTVO OBRANY V y h o d n o c e n í plnění opatření stanovených usneseními vlády č. 930 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti

Více

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015,

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, 9 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech Čl. 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

Koncepce rovnosti žen a mužů v Ministerstvu kultury na léta

Koncepce rovnosti žen a mužů v Ministerstvu kultury na léta Koncepce rovnosti žen a mužů v Ministerstvu kultury na léta 2017-2020 Ministerstvo kultury, 2016 Obsah I. Úvod 3 1. Obecný cíl, vize a principy Koncepce rovnosti 3 2. Kontext Koncepce rovnosti 4 3. Institucionální

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Příloha č. 1 Zprávy o rovnosti žen a mužů v roce 2011 v České republice

Příloha č. 1 Zprávy o rovnosti žen a mužů v roce 2011 v České republice Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zprávy o rovnosti žen a mužů v roce 2011 v České republice Zpráva o plnění Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů za

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č. 456 + P k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 228/2017/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí generálního a č. 228/2017/DI-1 ze dne 29. 3. 2017 Účinnost od: 1. 4. 2017 Schválil dne:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Statut. Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Statut. Rady vlády pro udržitelný rozvoj Příloha usnesení vlády ze dne 14. března 2018 č. 167 Statut Rady vlády pro udržitelný rozvoj Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada ) je stálým poradním, iniciačním

Více

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy Ing. Petr Pavlík, Ph.D. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Úvod Širší kontext politiky genderové rovnosti Prosazování rovných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro veřejnou správu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro veřejnou správu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680, ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 Statut Rady vlády pro veřejnou správu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

S t a t u t. R a d y v l á d y Č e s k é r e p u b l i k y p r o l i d s k á p r á v a

S t a t u t. R a d y v l á d y Č e s k é r e p u b l i k y p r o l i d s k á p r á v a S t a t u t R a d y v l á d y Č e s k é r e p u b l i k y p r o l i d s k á p r á v a Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády České republiky pro lidská práva (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

GENDEROVÉ NEROVNOSTI V ODMĚŇOVÁNÍ: PROBLÉM NÁS VŠECH

GENDEROVÉ NEROVNOSTI V ODMĚŇOVÁNÍ: PROBLÉM NÁS VŠECH GENDEROVÉ NEROVNOSTI V ODMĚŇOVÁNÍ: PROBLÉM NÁS VŠECH Alena Křížková Marta Vohlídalová Romana Marková Volejníčková Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Situace v ČR Rozdíl v průměrné mzdě mužů a žen v ČR je

Více

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2012

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2012 Příloha k č.j.: MF-15428/2012/30 Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2012 1. Pokračovat v činnosti pracovní skupiny k prosazování rovnosti

Více

Písemná příprava. Téma: Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče

Písemná příprava. Téma: Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Základní koncepce logistiky, přidělování

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

INFORMACE O STAVU AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMACE O STAVU AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY II. INFORMACE O STAVU AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Zadání aktualizace Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR) je aktuálně platným strategickým dokumentem,

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o postupu při služebním hodnocení vojáků

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o postupu při služebním hodnocení vojáků Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013 o postupu při služebním hodnocení vojáků Ministerstvo obrany stanoví podle 17 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání: 1 (1) Služební hodnocení vojáka (dále jen

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Studijní texty. Velení, řízení a součinnost v operacích pod národním velením.

Studijní texty. Velení, řízení a součinnost v operacích pod národním velením. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Velení, řízení a součinnost v operacích pod národním velením. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),. Čl. I

9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),. Čl. I Strana 1370 Sbírka zákonů č. 156 / 2019 Částka 65 156 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. června 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 20 o činnosti Ministerstva a sociálních věcí v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 20 o činnosti Ministerstva a sociálních věcí v oblasti poskytování informací (dále

Více

ÚDAJE UVEĎTE PŘÍMO DO OSNOVY.

ÚDAJE UVEĎTE PŘÍMO DO OSNOVY. Příloha k č.j.: 19107/08 - RRP Osnova k vyhodnocení plnění jednotlivých opatření usnesení vlády č. 540 ze dne 14. května 2008 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Česko a Norsko společně proti násilí aneb Jak dál se Zuřivcem?

Česko a Norsko společně proti násilí aneb Jak dál se Zuřivcem? Mezinárodní workshop Česko a Norsko společně proti násilí aneb Jak dál se Zuřivcem? 20. listopadu 2018, Etnosvět Michal Pavlíček Odbor rovnosti žen a mužů Sekce pro lidská práva ÚV ČR Prevence domácího

Více

Národní úřad pro vyzbrojování MO. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v působnosti resortu MO

Národní úřad pro vyzbrojování MO. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v působnosti resortu MO Národní úřad pro vyzbrojování MO Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v působnosti resortu MO Výchozí dokumenty Bezpečnostní strategie České republiky Obranná strategie České republiky. Bílá kniha

Více

PERSONALISTA 21. STOLETÍ

PERSONALISTA 21. STOLETÍ PERSONALISTA 21. STOLETÍ Genderové audity na úřadě případová studie Petr Špindler Praha 15. 6.2018 Cíl genderového auditu Zmapování stavu rovných příležitostí a návrh možných opatření k dosažení genderové

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH Němeček, V., Mičánek, F., Kolkus, J., Příprava personálu rezortu obrany v kariérových kurzech, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 2, s. 117-127,

Více

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2.

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018 Obsah Přehled použitých zkratek Výhled na 2. pololetí 2018

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68q odst. 2 zákona č. 221/1999

Více

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok Program Školního poradenského pracoviště na školní rok 2017-2018 Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Od 1. 9. 2017 je v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, v Ostravě

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více