Mgr. Martina Marková, Mgr. Hana Kocourová, Lenka Karásková, DiS. Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Martina Marková, Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Martina Marková, Mgr. Hana Kocourová, Lenka Karásková, DiS. Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Martina Marková, Mgr."

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: OŠKS Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel a návrh na úpravu Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov Předkládá: Vypracovala: Mgr. Petra Houšková Mgr. Martina Marková, Mgr. Hana Kocourová, Lenka Karásková, DiS. Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Martina Marková, Mgr. Hana Kocourová Předložení materiálu uloženo: správní radou kulturního fondu a kulturní komisí Rady města Turnov správní radou sportovního fondu a sportovní komisí Rady města Turnov správní radou fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a sociální a bytovou komisí Rady města Turnov Radou města Turnov Přílohy: příloha č. 1 Dotační statut města Turnov příloha č. 2 Statut kulturního fondu města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov příloha č. 3 Statut sportovního fondu města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov příloha č. 4 - Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov příloha č. 5 Statut Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov příloha č. 6 Pravidla pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity příloha č. 7 Pravidla pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost příloha č. 8 Pravidla pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci příloha č. 9 Pravidla pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov příloha č. 10 Pravidla pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska příloha č. 11 Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

2 Projednáno: správní radou fondu na podporu sociální oblasti města Turnova ( ) sociální a bytová komise Rady města Turnov ( ) správní radou kulturního fondu ( ) kulturní komisí Rady města Turnov ( ) správní radou sportovního fondu ( ) sportovní komisí Rady města Turnov ( ) Radou města Turnov ( ) Vztah k rozpočtu: běžné výdaje z rozpočtu města na dotační programy Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení členové Zastupitelstva města, předkládáme Vám návrh na změnu Dotačního statutu města Turnov včetně návrhu na změny pravidel (včetně statutů jednotlivých účelových fondů) pro jednotlivé oblasti podpory programové dotace (tj. Statut kulturního fondu města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov příloha č. 2, Statut sportovního fondu města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov příloha č. 3, Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov příloha č. 4, Statut Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov příloha č. 5, Pravidla pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity příloha č. 6, Pravidla pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost př.č.7, Pravidla pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci příloha č. 8, Pravidla pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov příloha č.9, Pravidla pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska př.č.10), které jsou dle čl nedílnou součástí Dotačního statutu města Turnov. Dotační statut města Turnov včetně souvisejících pravidel je uveden v příloze č a návrhy na změny jsou vyznačeny v každém dokumentu barevně. Dotační statut spolu s pravidly pro jednotlivé oblasti podpory byl schvalován Zastupitelstvem města Turnov dne usnesením č. 394/2015 a upravuje hlavní zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Turnov. Z dotačního statutu byly vyčleněny sociální služby, jejichž podpora podléhá zvláštním právním předpisům (zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) a jejichž financování probíhá tzv. vyrovnávací platbou podléhající dalším právním předpisům a metodikám. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov jsou přílohou č. 11 tohoto materiálu a návrhy na změny jsou vyznačeny červeně. Změna obou listin (Dotačního statutu města Turnov včetně návazných listin a Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov) je navrhována po zkušenostech z dotačních řízení uplynulých dvou let, neboť se ukázalo, že některá ustanovení nebyla formulována zcela optimálně a jejich nepřesná formulace může případně vést k nežádoucím problémům v dotačním řízení. Návrhy na změny vzešly zejména od správců dotačních oblastí a byly postupně projednávány ve správních radách fondů a v komisích Rady města Turnov, vždy dle příslušných oblastí podpory. Souhrnný návrh na změnu Dotačního statutu včetně všech pravidel a Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov byl dne projednán Radou města Turnov, která k němu přijala následně uvedené usnesení: Usnesení č. 602/2017 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit Dotační statutu spolu s Pravidly pro poskytování dotací na jednotlivé oblasti podpory a úpravami dle diskuze v RM. Hlasování: 8/0/0 (Pro/Proti/Zdržel(a) se) Usnesení bylo přijato.

3 Jsou navrhovány následující úpravy č. uvedené před názvem odpovídá č. přílohy tohoto materiálu: 1. Dotační statut města Turnov Odbor školství, kultury a sportu navrhuje doplnit v dokumentu nově článek č. 7.6.: Podmínkou pro poskytnutí dotace je uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města (uvedené v článku 7.1) nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov. Tato změna je z pohledu navrhovatele potřebná, neboť se objevují případy, kdy žadatelé (jejichž dotaci schválilo Zastupitelstvo města Turnov) nekomunikují a smlouvy nepodepíší a blokují tím finanční prostředky, které by mohly být v případě platnosti navrhovaného článku použity bez zbytečných odkladů pro jiné žadatele v dalších výzvách apod. Navrhovanou změnu podpořila svým souhlasným usnesením správní rada sportovního fondu a sportovní komise, správní rada kulturního fondu a kulturní komise a Rada města Turnov. Dále je navrhováno doplnění dotačního statutu v čl o odkaz na zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a doplnění čl o odkaz na webové stránky města Turnov, kde si lze zajistit pro povinnou publikaci logo města Turnov. 2. Statut kulturního fondu města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov Odbor školství, kultury a sportu navrhuje doplnit v Pravidlech pro poskytování dotací, která jsou součástí Statutu kulturního fondu, následující: - článek I.a. dle žlutě vyznačených změn, tak, aby byla možnost v případě právnické/fyzické osoby, která zastřešuje více uskupení jednajících navenek v právních aktech pod jménech této právnické/fyzické osoby, chápat jako žadatele konkrétní žádající subjekt (tj. konkrétní uskupení, skupina, soubor, sbor apod.). Návrh reaguje na dosavadní znevýhodnění velkých organizací, které zastřešují několik kulturních uskupení. Tento návrh byl doplněn až v návaznosti na jednání v oblasti spotu, kde vzniká stejný problém jako v oblasti kultury. Neboť byl návrh formulován jednotně do obou pravidel až po termínu konání kulturní komise, nemohl být v rámci jednání hlasován. - článek I.b. o větu ve druhé odrážce, která by podmínku udělit dotaci pouze do 75% skutečně vynaložených nákladů rozšířila o možnost udělit žadateli na projekt až 100% nákladů, a to v ojedinělých případech, kdy by se jednalo o neziskový-bezpříjmový anebo zcela výjimečný projekt. Tento návrh byl podpořen správní radou kulturního fondu, avšak nebyl podpořen členy kulturní komise, kteří se zúčastnili jednání. Radou města Turnov podpořen byl. - článek III.c. v kritériích hodnocení projektů dle vyznačených změn. Souhrnně se jedná se o zohlednění kvalitativních hledisek při bodovém hodnocení projektů, aby tak nebyly primárně podporovány zejména velké ziskové projekty oproti těm drobnějšího charakteru, které jsou však turnovskou veřejností vnímány jako potřebné. Při současném hodnocení projektů dle bodového systému dle čl. III.c. pravidel se praxí ukazuje, že u projektů, které jsou ojedinělé, neziskově založené a pracují s turnovskými soubory, např. na dobrovolnické bázi, nelze v bodovém hodnocení zohlednit tyto skutečnosti. Záměr úpravy pravidel naznačeným směrem, kdy by bylo bodové hodnocení rozšířeno o nová hlediska kvalitativního charakteru a o dotační (ne)kázeň žadatelů byl plně podpořen správní radou kulturního fondu a při jednání kulturní komise byly podpořeny návrhy zohledňující v kritériích dotační nekázeň u předchozích projektů žadatele, význam projektu pro Turnov, zapojení dětí a mládeže z turnovských souborů a spolků a neziskovost projektu. Kulturní komise oproti správní radě kulturního fondu nepodpořila návrh zohlednit v bodovém hodnocení průběh předchozích projektů žadatele (soulad údajů a skutečnost). Radou města Turnov návrh podpořen byl. - článek IV.b. o upřesnění dříve stanovené podmínky, že dotace není určena na mzdy zaměstnanců. Navrhované doplnění by umožnilo, aby bylo možné zahrnout do uznatelných nákladů i odměnu, která by byla vyplacena na základě jednorázově uzavřené dohody o provedení práce na danou akci. Návrh byl podpoření správní radu i kulturní komisí. - článek IV.e. o možnost stanovit příjemci dotace smlouvou termín k předložení závěrečného vyúčtování vyúčtování dotace je obvykle předkládáno správci dotačního programu do 60 dnů od ukončení

4 projektu. Ve smlouvě o poskytnutí dotace je třeba stanovit přesný datum odevzdání vyúčtování, což by bylo vhodné zejména u projektů konajících se na konci kalendářního roku pro včasnost doúčtování dotace v novém kalendářním roce. Návrh byl podpořen jak správní radou, tak kulturní komisí a plně koresponduje s dotačním statutem, článek 9.1. Všechny návrhy odboru školství, kultury a sportu podpořila na svém jednání správní rada kulturního fondu a také Rada města Turnov viz výše uvedené usnesení č. 602/2017. Zároveň přikládáme výsledky hlasování kulturní komise dne Usnesení Kulturní komise doporučuje upravit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. I.b. v druhé odrážce o větu pouze v ojedinělých případech, kdy se jedná o projekt neziskový anebo zcela výjimečný je možné, aby výše dotace dosáhla až 100% skutečně vynaložených nákladů. Hlasování: 7/3/1 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 7/2017 Kulturní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. III.c. pod kriteriální tabulkou pro jednotlivé oblasti podpory o rozšiřující kritérium dotační nekázeň u předchozích projektů žadatele nesoulad projektu s poskytnutými údaji (lze odečíst až 15 bodů). Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení bylo přijato. Usnesení Kulturní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. III.c. pod kriteriální tabulkou pro jednotlivé oblasti podpory o rozšiřující kritérium dotační kázeň u předchozích projektů žadatele soulad projektu s poskytnutými údaji (lze přidat až 15 bodů). Hlasování: 6/3/2 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení nebylo přijato. Usnesení č. 8/2017 Kulturní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. III.c. pod kriteriální tabulkou pro jednotlivé oblasti podpory o rozšiřující kritérium význam projektu pro Turnov (lze přidat až 10 bodů). Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení bylo přijato. Usnesení č. 9/2017 Kulturní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. III.c. pod kriteriální tabulkou pro jednotlivé oblasti podpory o rozšiřující kritérium zapojení dětí a mládeže z turnovských souborů a spolků (lze přidat až 10 bodů). Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení bylo přijato. Usnesení č. 10/2017 Kulturní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. III.c. pod kriteriální tabulkou pro jednotlivé oblasti podpory o rozšiřující kritérium neziskový projet bez jiných než vlastních či dotačních zdrojů v příjmech (lze přidat až 20 bodů). Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení bylo přijato. Usnesení č. 11/2017 Kulturní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. IV.b. Z dotace nelze hradit v 6 odrážce o větu (nelze uznat mzdu stálého zaměstnance nebo pracovníka, avšak lze uznat odměnu, která je v souvislosti s daným projektem vyplacena pracovníkovi, jenž nemá uzavřen žádný stálý pracovní poměr s pořádající organizací) Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení bylo přijato.

5 Usnesení č. 12/2017 Kulturní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov v čl. IV.e. Termín k předkládání vyúčtování dotace je obvykle do 60 dnů od ukončení projektu vždy je určen přesně smlouvou o poskytnutí dotace. Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel(a) se) - Usnesení bylo přijato. 3. Statut sportovního fondu města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov Odbor školství, kultury a sportu navrhuje doplnit Statut sportovního fondu města Turnov takto: - v článku 1.1 o výjimku, že dotace ze sportovního fondu může být žadateli poskytnuta i v případě, že se sportovní aktivita/akce nekoná přímo na území města. Vznikla by tak možnost podpořit ze sportovního fondu i takové akce/aktivity, které pro nelze pro jejich charakter na území města uspořádat, avšak tradičně jsou s městem Turnov spojovány a jsou obyvateli města navštěvovány. Odbor školství, kultury a sportu navrhuje doplnit v Pravidlech pro poskytování dotací, která jsou součástí Statutu sportovního fondu, následující: - článek I.a. dle vyznačených změn, aby byla možnost v případě právnické/fyzické osoby, která zastřešuje více uskupení jednajících navenek v právních aktech pod jménech této právnické/fyzické osoby, chápat jako žadatele konkrétní žádající subjekt (oddíl, uskupení, skupina apod.). Návrh reaguje na dosavadní znevýhodnění velkých organizací, které zastřešují několik sportovních oddílů. - článek I.b. o větu ve druhé odrážce, která by podmínku udělit dotaci pouze do 75% skutečně vynaložených nákladů rozšířila o možnost udělit žadateli na projekt až 100% nákladů, a to v ojedinělých případech, kdy by se jednalo o neziskový-bezpříjmový anebo zcela výjimečný. Návrh reaguje na projekt, které jsou pořádány např. pro školní skupiny a jsou zcela bezpříjmové. Zároveň je v tomto článku odkaz na změnu Statutu sportovního fondu uvedenou výše (konání akcí mimo území města). - článek IV.b. o upřesnění dříve stanovené podmínky, že dotace není určena na mzdy zaměstnanců. Navrhované doplnění by umožnilo, aby bylo možné zahrnout do uznatelných nákladů i odměnu, která by byla vyplacena na základě jednorázově uzavřené dohody o provedení práce na danou akci. - článek IV.e. o možnost stanovit příjemci dotace smlouvou termín k předložení závěrečného vyúčtování vyúčtování dotace je obvykle předkládáno správci dotačního programu do 60 dnů od ukončení projektu. Ve smlouvě o poskytnutí dotace je třeba stanovit přesný datum odevzdání vyúčtování, což by bylo vhodné zejména u projektů konajících se na konci kalendářního roku pro včasnost doúčtování dotace v novém kalendářním roce. Návrh plně koresponduje s dotačním statutem, článek 9.1. Výše uvedené návrhy odboru školství, kultury a sportu byly všechny podpořeny správní radou sportovního fondu a v rámci sportovní komise byly také projednány. K projednaným návrhům na změny nebylo sportovní komisí přijato žádné usnesení. Dále byly navrhované změny plně podpořeny na jednání Rady města Turnov viz shora uvedené usnesení č. 602/ Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov Odbor školství, kultury a sportu navrhuje doplnění pravidel v čl. A2 o povinnost příjemce dotace finanční spoluúčasti na vynaložených nákladech na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku (70%). Dále navrhuje, aby v čl. B. odst. a bylo slovo žadateli nahrazeno slovy sportovnímu oddílu. Návrh na změny v těchto pravidlech byl projednán na sportovní komisi, která přijala následně uvedené usnesení. Usnesení č. 6/2017 Sportovní komise doporučuje doplnit Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a

6 organizacím z rozpočtu města Turnov v čl. A2 o povinnost příjemce dotace o finanční spoluúčasti na vynaložených nákladech na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku. A dále doporučuje v článku B. odst. a slovo žadateli nahradit slovy sportovnímu oddílu. Hlasování: 12/0/1 (pro / proti / zdržel se) - Usnesení bylo přijato. Rada města Turnov na svém jednání dne tyto návrhy na změny podpořila a vznesla doplňující návrh na úpravu těchto pravidel, a to. v čl. A2, který se týká majetku sportovních spolků mimo katastr města a dotací na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku. Rada města Turnov navrhuje vyjmout větu: Možná je výjimečně pouze jednorázová dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku.. (dle přílohy č. 5) 5. Statut Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov Statut Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a Pravidla na pro poskytování dotací na sociální oblast navrhuje upravit odbor sociálních věcí pouze v pravidlech, kde jsou v příloze uvedeny kritéria pro přidělení dotace. Na jednání správní rady fondu byla na základě zkušeností z hodnocení žádostí o dotaci v roce 2017 členy rady navržena úprava kritérií hodnocení v těchto pravidlech s platností od roku 2018 takto: 1. Vypustit kritérium soulad se strategickým a komunitním plánem: Zda je předložený projekt v souladu se Strategickým plánem města Turnov a Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko (prospěšnost pro Turnov). Soulad se Strategickým plánem města Turnov i s Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko - 3 BODY. Soulad pouze se Strategickým plánem města Turnov nebo s Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko - 2 BODY. Projekt není v rozporu s cíli rozvojových strategií, ale není dostatečně prokázáno, že přispívá k jejich naplnění - 1 BOD a nahradit novým kritériem Přínos pro cílovou skupinu obyvatel města Turnov : Přínos pro cílovou skupinu obyvatel města Turnova. Velmi dobrý - 3 BODY, dobrý - 2 BODY, dostatečný - 1 BOD 2. U kritéria 3: Cílová skupina hledisko počtu zapojených osob cílové skupiny z Turnova doplnit s možností ověření. 3. U celkového hodnocení doplnit k procentuálnímu vyjádření, že se jedná o maximální možnou částku dotace. V příloze č. 5 tohoto materiálu je uveden stávající Statut Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast. Navrhované změny jsou vyznačeny červeně. Tento návrh na úpravu byl projednán na jednání sociální a bytové komisi Rady města Turnov dne , která přijala následně uvedené usnesení: Usnesení č. 33/2017 odpovídá předsedkyně komise, paní Kordová Členové sociální a bytové komise souhlasí s návrhem Správní rady fondu na úpravu Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast města Turnova a Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z fondu od roku 2018 a doporučují k projednání v radě města i zastupitelstvu města. Hlasování: 12/0/0

7 6. Pravidla pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity Odbor školství, kultury a sportu navrhuje upravit tato pravidla v článku I.b. o větu, že nebudou podpořeny projekty, které mají charakter pravidelné zájmové činnosti pro děti a mládež (zejm. pravidelné kroužky). Návrh reaguje na zkušenosti z předchozích dotačních řízení, kdy se žadatelé snaží o získání dotace na pravidelnou činnost spolku, za jejímž účelem spolek vznikl. Tento návrh podpořila Rada města Turnov viz usnesení č. 602/2017 výše. 7. Pravidla pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost Beze změn. 8. Pravidla pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci Beze změn. 9. Pravidla pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Odbor školství, kultury a sportu navrhuje změnu pouze v odst. IV.f. nahrazením slova prodloužen slovem upraven. Důvodem pro tento návrh je skutečnost, že ve smlouvě o poskytnutí dotace by mohl být stanoven přesný datum k odevzdání vyúčtování, což by bylo vhodné zejména u projektů konajících se na konci kalendářního roku pro včasnost doúčtování dotace v novém kalendářním roce. 10. Pravidla pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Beze změn. Všechny výše uvedené změny se týkají Dotačního statutu města a jemu podřazených listin tj. pravidel pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti a statutů účelových fondů města a byly projednány Radou města Turnov a doporučeny ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. Dále předkládáme v rámci tohoto materiálu k projednání úpravu Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov. Jak je uvedeno v úvodu. Tato pravidla nejsou součástí Dotačního statutu města, neboť podléhají nejen zákonu č. 250/2000 Sb., kterým se řídí ostatní dotační oblasti, ale i zvláštním právním předpisům (zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) a jejich financování probíhá tzv. vyrovnávací platbou podléhající dalším právním předpisům a metodikám. Tato pravidla ve své stávající podobě byla schvalována Zastupitelstvem města Turnov dne usnesením č. 420/2016 s účinností od Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov příloha č. 11. Odbor sociálních věcí navrhuje na základě podnětů vzešlých ze správní rady fondu na podporu sociální oblasti města Turnov upravit takto: - U celkového hodnocení doplnit k procentuálnímu vyjádření, že se jedná o maximální možnou částku dotace. Navrhovaná změna je v příloze vyznačena červeně a návrh byl projednán na jednání sociální a bytové komise Rady města Turnov dne , která přijala usnesení č. 33/2017 uvedené v bodu 5 tohoto materiálu. Dále jsou upraveny kontaktní osoby pro tento dotační program (odstranění konkrétních jmen), a to tak,

8 aby nebylo nutné v případě personálních změn měnit celou listinu a v kapitole 7. je doplněna možnost změnit termín vyúčtování z běžných 60 dnů na dobu určenou smlouvou. Navrhované usnesení ZM: Zastupitelstvo města Turnov schvaluje Dotační statut města Turnov spolu se statuty účelových fondů a pravidly pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory s účinností od Zastupitelstvo města Turnov schvaluje Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov s účinností od

9 Příloha č. 1 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV 1. Preambule 1.1. Dotační statut města Turnov upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území města a potřeb jeho občanů. Jejich využití je směřováno především na sociální, sportovní a kulturní oblast, volný čas dětí a mládeže, obecně prospěšnou činnost a na významné akce, které podporují propagaci města. Zároveň budou podporovány akce vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel města v souladu s udržitelným rozvojem Dotační statut města Turnov upravuje poskytování dotací v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Celkový objem finančních prostředků a rozdělení prostředků pro jednotlivé dotační oblasti schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci schvalování rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 2. Všeobecná ustanovení 2.1. Dotací se rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města na účel stanovený: - poskytovatelem v programu pro jednotlivé oblasti podpory (tzv. programová dotace - je po vyhlášení uveřejněna na úřední desce města Turnov v souladu s 10c zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci, která byla schválena Zastupitelstvem města Turnov. Dotace se vymezuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, ve které je stanoveno období, kdy lze dotaci využít, specifikován účel dotace a podmínky využití této dotace a další náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.) - žadatelem v jeho žádosti (tzv. individuální dotace v případě, že žadatel chce žádat o dotaci, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádné programové dotace, kterou vyhlásilo město Turnov, pak smí předložit žádost o poskytnutí dotace, která by řešila jeho konkrétní potřebu. Účel dotace pak určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o 1

10 poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. Město Turnov, zastoupené věcně příslušným odborem Městského úřadu, je povinno takovou žádost přijmout. Pokud splňuje veškeré podmínky dané zákony č. 250/2000 Sb., č. 128/2000 Sb., a tímto Dotačním statutem města Turnov, je povinno takovou žádost zpracovat a předložit Zastupitelstvu města Turnov k rozhodnutí. O věcné příslušnosti žádosti rozhoduje tajemník úřadu a přiděluje k vyřízení příslušnému odboru. Dotace se v takovém případě poskytuje na základě žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, ve které je stanoveno období, kdy lze dotaci využít a v níž je specifikován účel dotace a podmínky využití této dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 2.2. Oblasti podpory, ve kterých jsou vypisovány obvykle programové dotace, a jejich správci: Kultura správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu Sport správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu Sociální oblast správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí Volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu Obnova objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu Zahraniční spolupráce správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu Obecně prospěšná činnost správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu činnost Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor správní 2.3. Pro jednotlivé oblasti podpory - programové dotace jsou zpracována pravidla, případně statut příslušného fondu města Turnov: Statut kulturního fondu města Turnov Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov Statut sportovního fondu města Turnov Pravidla pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov Statut fondu na podporu sociální oblasti města Turnov Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov Pravidla pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity Pravidla pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost Pravidla pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci Pravidla pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Pravidla pro poskytování dotací na činnost Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí Dotačního statutu města Turnov. 2

11 2.4. Programové dotace pro jednotlivé oblasti podpory jsou vyhlašovány v souladu s 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 10c se nevztahuje na dotace individuální Na přidělení programové a individuální dotace není právní nárok V rozpočtu žádosti o poskytnutí dotace nesmí být kalkulován zisk Dotace nemůže být poskytnuta na úhradu pokut, penále a plateb sankčního charakteru, dále na splátky půjček a úvěrů včetně jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky, odpisy pohledávek, manka a škody včetně výdajů příjemce, které nelze účetně doložit. 3. Okruh žadatelů 3.1. Pokud není stanoveno pravidly pro poskytování dotace na danou oblast podpory jinak, může se o dotaci ucházet právnická osoba nebo fyzická osoba (starší 18 let) Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli dotace, organizacím zřízeným městem Turnov, vůči orgánům veřejné správy České republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii nebo některému z jejích členských států a orgánům, které poskytují finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Dotace nebudou poskytnuty ani žadateli, který se nachází v úpadku nebo jím byl podán insolvenční návrh či bylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů Žadatel musí být oprávněn provozovat činnost, související s projektem, na který má být poskytnuta dotace O poskytnutí dotace nemůže žádat organizace zřizovaná městem Turnov. 4. Podmínky účasti 4.1. Výzva k otevření programové dotace pro jednotlivé oblasti podpory je vždy zveřejněna poskytovatelem dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Žadatel má možnost se přihlásit do otevřených programových dotací, a to doručením žádosti o poskytnutí dotace a povinných příloh: a) žadatelem, příp. jeho zástupcem vyplněný formulář Žádost o dotaci z rozpočtu města Turnov b) kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele - je-li žadatelem právnická osoba, pak kopie stanov, zakládací listiny, doklad o přidělení IČ apod. - je-li žadatelem fyzická osoba, pak kopii občanského průkazu a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, pak doklad o přidělení identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. c) kopie dokladu o zřízení či o existenci účtu, který vlastní žadatel d) kopie dokladu o oprávnění zástupce jednat jménem žadatele (doklad o jmenování či volbě, plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele) e) čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků f) přílohy, které vyžadují pravidla pro poskytování dotací pro danou oblast podpory 3

12 4.3. Žádost, včetně všech povinných příloh je třeba doručit nejpozději v den uzávěrky termínu pro podávání žádostí (rozhodující je datum razítka poštou odeslané žádosti nebo datum razítka podatelny). Datum uzávěrky příjmu žádostí je uvedeno ve výzvě. Řádné vyplněné žádosti, včetně povinných příloh musí být zaslány na adresu: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo budou žadatelem doručeny osobně na podatelnu Městského úřadu Turnov s adresou tamtéž. Podání žádosti je možné učinit i prostřednictvím datových schránek (datová schránka města Turnov ISDS: vehbxe9). Takové podání je třeba opatřit zaručeným elektronickým podpisem (dle zvláštního právního předpisu) žadatelem, příp. osobou pověřenou jednat za žadatele Důvodem k vyřazení žádosti o poskytnutí dotace z posuzování je její nedodání na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů u programových dotací či formálních náležitostí žádosti. Administrativní neúplnost žádosti, její obsahová a věcná nesprávnost mohou být také důvodem k vyřazení Lhůta pro podání žádosti pro programové dotace je uvedena v příslušné výzvě konkrétní programové dotace, spolu s potřebnými náležitostmi, jejichž splnění umožňuje žadateli, aby jeho žádost byla projednána Na jeden účel může žadatel žádat pouze v rámci jedné programové dotace. 5. Posuzování žádostí 5.1. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí nejprve správce dané oblasti podpory Žádosti, které splní formální a administrativní požadavky, posoudí příslušná odborná komise Rady města Turnov, popř. orgán, který je k tomu oprávněn dle statutu konkrétního fondu nebo pravidel pro poskytování dotací pro danou oblast podpory. O přidělení dotace či o zamítnutí žádosti rozhodne na svém jednání Zastupitelstvo města Turnov Výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci budou zveřejněny na internetových stránkách sekce Dotace města, v souladu se zákonnými lhůtami vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Kritéria pro hodnocení žádosti 6.1. Kritéria pro hodnocení žádostí jsou podrobně upravena pravidly pro poskytování dotací pro danou oblast podpory Návrh na výši dotace či žadatelem požadovanou finanční částku (dotaci) může příslušná odborná komise Rady města Turnov, popř. orgán, který je k tomu oprávněn dle statutu konkrétního fondu nebo pravidel pro poskytování dotací pro danou oblast podpory, s odůvodněním upravit a po zdůvodnění předložit k jednání Zastupitelstvu města Turnov Výši dotace může Zastupitelstvo města Turnov upravit bez odůvodnění. 7. Poskytnutí dotace 7.1. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Turnov se poskytují po schválení žádosti žadatele o dotaci, a to na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem. Tato smlouva je následně 4

13 zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv Ve veřejnoprávní smlouvě má poskytovatel dotace možnost vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků Dotace se poukazují výhradně bezhotovostním převodem na účet žadatele v termínu stanoveném ve smlouvě mezi Městem Turnov a žadatelem Dotace je určena pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, který je definován ve smlouvě mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace. Náklady, které nelze z dotace hradit, jsou specifikované v pravidlech pro poskytování dotací pro danou oblast podpory Příjemce je povinen uvést ve všech materiálech použitých k realizaci a propagaci projektu tento text: Projekt je realizován za finanční podpory města Turnov. K tomuto textu bude připojeno městské logo, které lze vyžádat u správce pro danou oblast podpory a je k dispozici na webových stránkách města Turnov sekce Dotace města. V případě nesplnění tohoto požadavku bude žadatel povinen dotaci vrátit v plné výši poskytovateli. Pravidla další publicity jsou uvedena buď v pravidlech pro poskytování dotací pro danou oblast podpory, příp. budou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, kterou uzavře poskytovatel dotace s žadatelem-příjemcem dotace Podmínkou pro poskytnutí dotace je uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov (uvedené v bodě 7.1.) nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Turnov. 8. Sankce za porušení povinností příjemce dotace 8.1. V případě, že příjemce nedodrží body 7.4. nebo 7.5. či další povinnosti, ustanovené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou uzavře s poskytovatelem dotace, je poskytovatel dotace oprávněn požadovat nápravu takového jednání příjemce dotace, příp. je poskytovatel dotace oprávněn požadovat vrácení poskytnuté dotace nebo její části. 9. Závěrečná zpráva a vyúčtování 9.1. Příjemce dotace je povinen předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace stanoví žadateli ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha obsahující propagační materiály, které byly použity k realizaci a propagaci projektu Vyúčtování čerpání dotace se provádí pouze na předepsaném formuláři Vyúčtování dotace z rozpočtu města Turnov a musí obsahovat přehled výdajů (nákladů) hrazených z dotace. Obsah vyúčtování je upraven v pravidlech pro poskytování dotace pro danou oblast podpory Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Příslušné orgány města jsou oprávněny zejména v souladu s 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána. Příjemce je povinen v termínu určeném 5

14 městem strpět kontrolu účetnictví v rozsahu poskytnuté dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění V případě, že poskytovatelem dotace bude shledán nedostatek ve smyslu 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve smyslu porušení rozpočtové kázně, je poskytovatel oprávněn postupovat podle bodu 8. tohoto dotačního statutu. 10. Závěrečné ustanovení Dotační statut města Turnov schválený zastupitelstvem města Turnov dne , usnesením č.../2017 a nabývá účinnosti dnem jeho schválení Změny v Dotačním statutu města Turnov schvaluje Zastupitelstvo města Turnov. Ing. Tomáš Hocke, starosta 6

15 Příloha č. 2 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 KULTURNÍ FOND MĚSTA TURNOV STATUT kulturního fondu města Turnov Kulturní fond města Turnov (dále kulturní fond) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. 226/2008 ze dne jako trvalý účelový fond města Turnov podle 84 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu. Kulturní fond je účelový fond, který město Turnov zřizuje k zajištění finanční podpory kulturních aktivit na území města Turnov. Finanční prostředky kulturního fondu jsou poskytovány v souladu s Dotačním statutem města Turnova (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne a dle Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov (dále jen pravidla) schválených usnesením zastupitelstva města č. /2017 ze dne , která jsou nedílnou součástí tohoto statutu. Správcem kulturního fondu je Městský úřad v Turnově - odbor školství, kultury a sportu. Článek 1. - Účel fondu 1.1. Dotace z kulturního fondu může být poskytnuta na kulturní aktivity, které zvyšují kulturní úroveň, vzdělání, morálku a estetické cítění občanů, dětí a mládeže působících na území města Turnov, a to zejména: - dotace určená na konání kulturních akcí na území města s přímou podporou - dotace určená na konání kulturních akcí na území města - dotace určená na činnost spolku, zabývajícího se kulturními aktivitami na území města - dotace na vydání hudebních nosičů a publikací vydávaných žadatelem zabývajícím se kulturními aktivitami na území města, event. obsah publikace či nosiče se vztahuje k městu Turnovu. 1

16 2.1. Finanční zdroje (příjmy) kulturního fondu tvoří: Článek 2. - Rozpočet fondu - příděl finančních prostředků z rozpočtu města Turnov ve výši schválené Zastupitelstvem města Turnov v příslušném kalendářním roce, - zůstatek finančních prostředků fondu k předchozího kalendářního roku, - další příjmy od jiných subjektů (sponzorské dary), které jsou do kulturního fondu darovány na základě písemně uzavřené smlouvy mezi dárcem na straně jedné a Městem Turnov jako obdarovaným na straně druhé Výdaje kulturního fondu tvoří dotace na kulturu podle platných pravidel a článku 1. a 3. tohoto statutu Finanční hospodaření fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem Po schválení rozpočtu města Zastupitelstvem města Turnov je schválen následně rozpočet kulturního fondu, který schvaluje správní rada kulturního fondu města Turnov (dále jen správní rada fondu) Případné navýšení nebo snížení objemu finančních prostředků vložených do rozpočtu fondu schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci rozpočtových změn a po vydání platného usnesení Zastupitelstva města Turnov je rozpočet upraven dle schválených změn. Článek 3. - Zásady hospodaření fondu 3.1. Poskytnuté finanční prostředky z fondu nesmí přesáhnout objem skutečně získaných finančních prostředků v daném období Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na čísle účtu /0800. Čerpání finančních prostředků z fondu je prováděno výhradně bezhotovostními převody z účtu peněžního fondu na výdajový účet Města Turnov, z něhož jsou následně prováděny úhrady žadatelům, jejichž žádost o přidělení dotace byla schválena v konkrétní výši v souladu s dotačním statutem a pravidly. Dotace jsou přidělovány přísně účelově, tj. na konkrétní akce, projekt, činnost apod. U každé žádosti správní rada fondu posuzuje zejména význam, rozsah a míru financování akce z celkového rozpočtu ze zdrojů mimo kulturní fond. Pro čerpání finančních prostředků je předložen seznam, vyhotovený tajemníkem fondu a potvrzený předsedou správní rady fondu a vedoucím odboru školství, kultury a sportu. Seznam se subjekty, jejichž dotace byla schválena, je předáván do 14 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Turnov na finanční odbor Městského úřadu v Turnově S finančními prostředky kulturního fondu je oprávněn nakládat správce odbor školství, kultury a sportu, Finanční prostředky se poskytují účelově v souladu se schváleným věcným obsahem a rozpočtem fondu, dle dotačního statutu a pravidel Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém období jsou převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu fondu pro následující rozpočtové období. Článek 4. - Správní rada fondu 4.1. O výdajích kulturního fondu rozhoduje správní rada fondu. Správní radu tvoří 5 členů zástupce správce kulturního fondu (vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově), dva členové Zastupitelstva města Turnov a dva členové kulturní komise Rady města Turnov. U žádného z členů správní rady fondu nesmí být zřejmý střet zájmů Správní radu fondu jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a to po projednání se členy kulturní komise Rady města Turnov. 2

17 4.3. Správní rada doporučuje návrh na poskytnutí dotace na kulturu, který byl odsouhlasen v rámci jejího jednání řádným a platným hlasováním, ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. Dále správní rada fondu určuje procentní podíl finančních prostředků určených na činnost spolků, pořádané akce, vydání hudebních nosičů, publikací a jinou ediční činnost Správní rada na svém prvním zasedání zvolí předsedu, který ve spolupráci s tajemníkem svolává schůze správní rady a připravuje program jednání. Předseda podepisuje zápis z jednání správní rady fondu a jako jediný podává oficiální informace o usneseních správní rady. Předsedou může být zvolen pouze člen Zastupitelstva města Turnov Správní rada fondu je usnášení schopna pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina řádných členů a že byla sezvána písemnou pozvánkou v termínu minimálně 7 pracovních dní předem. Hlasování řídí předseda správní rady fondu. O výsledku rozhoduje nadpoloviční většina řádných a přítomných členů správní rady fondu. Veškerá hlasování se provádějí veřejně Tajemníkem správní rady fondu je pověřený pracovník odboru školství, kultury a sportu Za věcnou správnost a dodržování statutu fondu odpovídá předseda správní rady fondu. Odbor školství, kultury a sportu jako správce kulturního fondu je příkazcem finančních operací a předkládá návrhy na poskytnutí dotací na kulturu ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. Zároveň kontroluje dodržování statutu fondu a věcnou správnost Finanční odbor Městského úřadu Turnov odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu a provádění převodu finančních prostředků dle platné legislativy a vnitřních předpisů úřadu. Článek 5. - Zvláštní a závěrečná ustanovení 5.1. V případě porušení ustanovení statutu, popřípadě dalších pravidel upravujících hospodaření s prostředky fondu a jiných obecně závazných právních předpisů, se v plném rozsahu uplatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně Tato změna statutu nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Turnov usnesením č. /2017 ze dne

18 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov Dotace jsou určeny na aktivity spojené s kulturní činností spolků a zájmových skupin na území města Turnov a na částečnou podporu kulturních akcí pořádaných na území města Turnov. Poskytování dotací se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a jsou nedílnou součástí statutu kulturního fondu města Turnov (dále statutu kulturního fondu), v návaznosti na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. I. Všeobecná ustanovení I.a. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba trvale evidovaná na území města Turnov anebo jiná osoba provozující kulturní činnost na území města Turnov. Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na dotaci pouze na tři jím organizované a pořádané akce kulturního charakteru, v případě právnické/fyzické osoby, která zastřešuje více uskupení jednajících navenek v právních aktech pod jménech této právnické/fyzické osoby, je jako žadatel chápán konkrétní žádající subjekt (tj. konkrétní uskupení, skupina, soubor, sbor apod.) I.b. Podpořené aktivity dotace určená na konání kulturních akcí na území města s přímou podporou dotace určená na konání kulturních akcí na území města (výše dotace může dosáhnout maximálně 75% skutečně vynaložených nákladů pouze v ojedinělých případech, kdy se jedná o projekt neziskový bez vlastních příjmů anebo zcela výjimečný je možné, aby výše dotace dosáhla až 100% skutečně vynaložených nákladů) dotace určená na činnost spolku zabývající se kulturními aktivitami na území města (výše dotace může dosáhnout maximálně 50% skutečně vynaložených nákladů) 4

19 dotace na vydání hudebních nosičů a publikací vydávaných žadatelem zabývajícím se kulturními aktivitami na území města, event. obsah publikace či nosiče se vztahuje k městu Turnov (výše dotace může dosáhnout maximálně 40% skutečně vynaložených nákladů) I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce kulturního fondu Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále jen správce kulturního fondu), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. I.d. Finančními prostředky na příslušný rok se rozumí finanční částka určená pro tyto účely rozpočtem města Turnov, případně dalšími finančními prostředky, které byly na základě platné smlouvy poskytnuté kulturnímu fondu města Turnov jako dar od třetích osob. Z těchto prostředků budou odpočítány trvale stanovené dotace na konání vybraných kulturních a společenských akcí mimořádného významu (akce s přímou podporou) v daném kalendářním roce. Tento seznam akcí určuje kulturní komise individuálně pro každý kalendářní rok. Z takto získaného základu finančních prostředků vyčlení správní rada fondu procentní podíl finančních prostředků určených na činnost spolků, pořádané akce, vydání hudebních nosičů, publikací a jinou ediční činnost. II. Žádost o poskytnutí příspěvku II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov sekce Dotace města. II.b. Součásti žádosti jsou povinné přílohy: popis projektu popis aktivity, datum a místo konání (viz předepsaný formulář) rozpočet projektu celkový rozpočet, specifikace výdajů, které mají být hrazeny z dotace, přehled příjmů specifikace všech finančních zdrojů II.c. Žádost v programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově Městského úřadu. II.d Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. III. Posuzování a hodnocení žádostí III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce kulturního fondu. V případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění žádosti do stanovené lhůty, příp. má právo žádost z posuzování vyřadit. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádosti. Výši dotace navrhuje při svém jednání správní rada kulturního fondu jmenovaná Zastupitelstvem města Turnova. O konečné výši přidělené dotace rozhoduje při svém jednání Zastupitelstvo města Turnov. III.c. Kritéria hodnocení jsou stanovena následovně: 5

20 KRITÉRIA NA HODNOCENÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI SPOLKU Kritérium 2 body 5 bodů 7 bodů 10 bodů Počet členů do 10 členů do 30 členů do 50 více než 50 Podíl vlastních příjmů *1 do 50% do 60% do 70% nad 70% Počet vystoupení do 3 do 5 do 10 nad 10 Roční náklady na pronájmy do do do nad Ostatní provozní náklady **2 do do do nad *1 Do vlastních příjmů jsou zařazeny všechny příjmy získané spolkem s výjimkou příspěvků od Města Turnov, Libereckého kraje, Ministerstva kultury a dalších případných prostředků z veřejných zdrojů, které spolek obdržel. **2 - Doprava, správní poplatky, propagace apod. KRITÉRIA PŘÍSPĚVKŮ NA KONANÉ AKCE Kritérium 2 body 5 bodů 7 bodů 10 bodů Význam akce místní regionální celostátní mezinárodní Počet účinkujících/ počet souborů do 10/1-2 do 20/3-4 do 50/5-9 nad 50/více než 10 Doba trvání do 5 hodin nad 5 hodin 1 den více než 1 den Podíl příjmů vlastních ** do 20 % do 40 % do 60 % nad 60% Ročník v pravidelné řadě za sebou nepravidelně a více Cykly 6 a více pořadů v roce/sezoně 8 a více pořadů v roce/sezoně 10 a více pořadů v roce/sezoně Náklady na pronájmy do 3000 do do nad Náklady na techniku do do do nad Ostatní provozní náklady* do do do nad * Doprava, správní poplatky, propagace apod. **Do vlastních příjmů jsou zařazeny všechny příjmy získané spolkem s výjimkou příspěvků od Města Turnov, Libereckého kraje, Ministerstva kultury a dalších případných prostředků z veřejných zdrojů, které spolek obdržel. 6

21 KRITÉRIA PŘÍSPĚVKŮ NA VYDÁNÍ HUDEBNÍCH NOSIČŮ, PUBLIKACÍ APOD. Druh Náklad ks Max. možný příspěvek Kč Náklad ks Max. možný příspěvek Kč Náklad ks Max. možný příspěvek Kč Hudební nosič do do nad Knižní publikace do do nad Obrazový nosič (DVD) do do nad Vydavatel je vždy povinen předat bez úhrady 15 ks vydaných audio nebo video nosičů a publikací odboru školství, kultury a sportu. Po předchozí dohodě žadatele a správce kulturního fondu lze tento počet upravit a bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace. 2. V údajích o vydavateli díla bude vždy uvedena informace o finanční podpoře Města Turnov. K tomuto textu bude přidán oficiální městský znak logo města úměrné velikosti. Hodnocení bude doplněno u každé žádosti na činnost spolku, konání akcí či vydání hudebních nosičů, publikací apod. dále o tato kritéria: - dotační nekázeň u předchozích projektů žadatele nesoulad předchozích projektů s poskytnutými údaji (lze odečíst až 15 bodů) - správnost předchozích projektů žadatele soulad s předem poskytnutými údaji (lze přidat až 15 bodů) - význam projektu pro Turnov (lze přidat až 10 bodů) - zapojení dětí a mládeže z turnovských souborů a spolků (lze přidat až 10 bodů) - neziskový projekt bez jiných než vlastních či dotačních zdrojů v příjmech (lze přidat až 20 bodů) III. d. Na přidělení dotace z dotačního programu není právní nárok. IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem, jemuž byla schválena dotace Zastupitelstvem města Turnov. IV.b. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů projektu. Uznatelné výdaje projektu jsou časově určeny dobou realizace projektu. Z dotace nelze hradit: komerční a podnikatelské aktivity alkohol, cigarety náklady na reprezentaci pohoštění, dary nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) nákup DDHM mzdy zaměstnanců pořádajících organizací a běžné náklady pořádajících organizací (nelze uznat mzdu stálého zaměstnance nebo pracovníka, avšak lze uznat odměnu, která je v souvislosti s daným projektem vyplacena pracovníkovi, jenž nemá uzavřen žádný stálý pracovní poměr s pořádající organizací) výdaje prokazatelně s projektem nesouvisející (s termínem realizace projektu) anebo náklady nadbytečné 7

22 IV.c. Příjemce dotace (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IV.e. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování celkových nákladů projektu a poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je obvykle do 60 dnů od ukončení projektu vždy je určen přesně smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování je nutné poslat do uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu v obálce označen VYÚČTOVÁNÍ DOTACE KULTURA + ČÍSLO SMLOUVY. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, příp. kopie uzavřených pracovních smluv) fotografie k realizovanému projektu, propagační materiály IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování bankovním převodem na účet Města Turnov. V. Účetní kázeň V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit dotačním statutem a musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV. V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce kulturního fondu oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v těchto pravidlech či podmínky uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. VI. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 8

23 Příloha č. 3 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 SPORTOVNÍ FOND MĚSTA TURNOV STATUT sportovního fondu města Turnov Sportovní fond města Turnov (dále jen sportovní fond) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. 212/2011 ze dne jako trvalý účelový fond města Turnov podle 84 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu. Sportovní fond je účelový fond, který město zřizuje k zajištění finanční podpory sportovních aktivit na území města Turnov. Finanční prostředky sportovního fondu jsou poskytovány v souladu s Dotačním statutem města Turnov (dále jen dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne , a dle Pravidel pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov (dále jen pravidla), schválených usnesením Zastupitelstva města č. /2017 ze dne , která jsou nedílnou součástí tohoto statutu. Správcem sportovního fondu je Městský úřad v Turnově odbor školství, kultury a sportu. Článek 1. - Účel fondu 1.1. Dotace ze sportovního fondu může být poskytnuta na sportovní aktivity, které se konají na území města Turnov, a to zejména: 1. konkrétní sportovní akce 2. sportovní volnočasová aktivita 3. sport zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob 4. sport v rámci podpory cestovního ruchu 5. aktivity s cílem rozvoje sportovních aktivit obyvatel města Turnov Podmínku konání na území města lze u výše uvedených projektů prominout u takových projektů, které svým charakterem nelze na území města uspořádat, avšak tradičně jsou s městem Turnov spojovány a obyvateli města navštěvovány. 1

24 2.1. Finanční zdroje (příjmy) sportovního fondu tvoří: Článek 2. - Rozpočet fondu - příděl finančních prostředků z rozpočtu města Turnov ve výši schválené Zastupitelstvem města Turnov v příslušném kalendářním roce, - zůstatek finančních prostředků fondu k předchozího kalendářního roku, - další příjmy od jiných subjektů (sponzorské dary), které jsou do sportovního fondu darovány na základě písemně uzavřené smlouvy mezi dárcem na straně jedné a Městem Turnov jako obdarovaným na straně druhé Výdaje sportovního fondu tvoří dotace na sport podle platných pravidel a článku 1. a 3. tohoto statutu Finanční hospodaření fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem Po schválení rozpočtu města Zastupitelstvem města Turnov je schválen následně rozpočet sportovního fondu, který schvaluje správní rada sportovního fondu města Turnov (dále jen správní rada fondu) Případné navýšení nebo snížení objemu finančních prostředků vložených do rozpočtu fondu schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci rozpočtových změn a po vydání platného usnesení Zastupitelstva města Turnov je rozpočet upraven dle schválených změn. Článek 3. - Zásady hospodaření fondu 3.1. Poskytnuté finanční prostředky z fondu nesmí přesáhnout objem skutečně získaných finančních prostředků v daném období Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na čísle účtu /0800. Čerpání finančních prostředků z fondu je prováděno výhradně bezhotovostními převody z účtu peněžního fondu na výdajový účet Města Turnov, z něhož jsou následně prováděny úhrady žadatelům, jejichž žádost o přidělení dotace byla schválena v konkrétní výši v souladu s dotačním statutem a pravidly. Dotace jsou přidělovány přísně účelově, tj. na konkrétní akce, projekt, činnost apod. U každé žádosti správní rada fondu posuzuje zejména význam, rozsah a míru financování akce z celkového rozpočtu ze zdrojů mimo sportovní fond. Pro čerpání finančních prostředků je předložen seznam, vyhotovený tajemníkem fondu a potvrzený předsedou správní rady fondu a vedoucím odboru školství, kultury a sportu. Seznam se subjekty, jejichž dotace byla schválena, je předáván do 14 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Turnov na finanční odbor Městského úřadu v Turnově S finančními prostředky sportovního fondu je oprávněn nakládat správce odbor školství, kultury a sportu. Finanční prostředky se poskytují účelově v souladu se schváleným věcným obsahem a rozpočtem fondu, dle dotačního statutu a pravidel Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém období jsou převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu fondu pro následující rozpočtové období. Článek 4. - Správní rada fondu 4.1. O výdajích sportovního fondu rozhoduje správní rada fondu. Správní radu tvoří 5 členů - člen vedení města Turnov zodpovědný za oblast sportu, zástupce správce sportovního fondu (vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově), dále pak je volen jeden člen Zastupitelstva města Turnov, jeden 2

25 člen Rady města Turnov, jeden člen sportovní komise Rady města Turnov. U volených členů správní rady nesmí být zřejmý střet zájmů Správní radu fondu jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a to po projednání se členy sportovní komise Rady města Turnov Správní rada doporučuje návrh na poskytnutí dotace na sport, který byl odsouhlasen v rámci jejího jednání řádným a platným hlasováním, ke schválení Zastupitelstvu města Turnov Správní rada na svém prvním zasedání zvolí předsedu, který ve spolupráci s tajemníkem svolává schůze správní rady a připravuje program jednání. Předseda podepisuje zápis z jednání správní rady fondu a jako jediný podává oficiální informace o usneseních správní rady Správní rada fondu je usnášení schopna pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina řádných členů a že byla sezvána písemnou pozvánkou v termínu minimálně 7 pracovních dní předem. Hlasování řídí předseda správní rady fondu. O výsledku rozhoduje nadpoloviční většina řádných a přítomných členů správní rady fondu. Veškerá hlasování se provádějí veřejně Tajemníkem správní rady fondu je pověřený pracovník odboru školství, kultury a sportu Za věcnou správnost a dodržování statutu fondu odpovídá předseda správní rady fondu. Odbor školství, kultury a sportu jako správce sportovního fondu je příkazcem finančních operací a předkládá návrhy na poskytnutí dotací na sport ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. Zároveň kontroluje dodržování statutu fondu a věcnou správnost Finanční odbor Městského úřadu Turnov odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu a provádění převodu finančních prostředků dle platné legislativy a vnitřních předpisů úřadu. Článek 5. - Zvláštní a závěrečná ustanovení 5.1. V případě porušení ustanovení statutu, popřípadě dalších pravidel upravujících hospodaření s prostředky fondu a jiných obecně závazných právních předpisů, se v plném rozsahu uplatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně Tato změna statutu nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Turnova usnesením č. /2017 ze dne

26 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov Dotace jsou určeny na konkrétní akce či aktivity sportovního charakteru, které organizují sportovní spolky, organizace či zájmové skupiny na území města Turnov a na podporu sportu zdravotně znevýhodněných skupin na území města Turnov nebo na podporu aktivit, které by vedly k rozvoji sportovních aktivit obyvatel města Turnov. Poskytování dotací se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a jsou nedílnou součástí statutu sportovního fondu města Turnov (dále statutu sportovního fondu), v návaznosti na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. I. Všeobecná ustanovení I.a. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba trvale evidovaná na území města Turnova, popřípadě jiná osoba provozující sportovní činnost na území města Turnova. Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na dotaci pouze na tři jím organizované a pořádané akce. V případě právnické/fyzické osoby, která zastřešuje více uskupení jednajících navenek v právních aktech pod jménech této právnické/fyzické osoby, je jako žadatel chápán konkrétní žádající subjekt (oddíl, uskupení, skupina apod.) I.b. Podpořené aktivity: dotace určená na konání sportovních akcí na území města (výše dotace může dosáhnout maximálně 75% skutečně vynaložených nákladů) pouze v ojedinělých případech, kdy se jedná o projekt neziskový bez vlastních příjmů anebo zcela výjimečný je možné, aby výše dotace dosáhla až 100% skutečně vynaložených nákladů). Podmínku konání akcí na území města lze prominout v souladu s článkem 1.1. Statutu sportovního fondu města, tj. u takových projektů, které pro jejich charakter nelze na území města uspořádat, avšak tradičně jsou s městem Turnov spojovány a jsou obyvateli města navštěvovány. 4

27 I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce sportovního fondu odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově (dále jen správce sportovního fondu), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. I.d. Finančními prostředky na příslušný rok je finanční částka určená pro tyto účely rozpočtem města Turnova, případně dalšími finančními prostředky, které byly na základě platné smlouvy poskytnuté sportovnímu fondu města Turnov jako dar od třetích osob. II. Žádost o poskytnutí příspěvku II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov sekce Dotace města. II.b. Součásti žádosti jsou povinné přílohy: popis projektu popis aktivity, datum a místo konání (viz předepsaný formulář) rozpočet projektu celkový rozpočet, specifikace výdajů, které mají být hrazeny z dotace, přehled příjmů specifikace všech finančních zdrojů II.c. Žádost v programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu. II.d. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. III. Posuzování a hodnocení žádostí III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce sportovního fondu. V případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění žádosti do stanovené lhůty, příp. má právo žádost z posuzování vyřadit. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádosti. Výši dotace navrhuje při svém jednání správní rada sportovního fondu jmenovaná Zastupitelstvem města Turnova. O konečné výši přidělené dotace rozhoduje při svém jednání Zastupitelstvo města Turnov. III.c. Na přidělení dotace z dotačního programu není právní nárok. IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem, jemuž byla schválena dotace Zastupitelstvem města Turnov. IV.b. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů projektu. Uznatelné výdaje projektu jsou časově určeny dobou realizace projektu. Z dotace nelze hradit: komerční a podnikatelské aktivity alkohol, cigarety náklady na reprezentaci pohoštění, dary nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 5

28 nákup DDHM mzdy zaměstnanců pořádajících organizací a běžné náklady pořádajících organizací (nelze uznat mzdu stálého zaměstnance nebo pracovníka, avšak lze uznat odměnu, která je v souvislosti s daným projektem vyplacena pracovníkovi, jenž nemá uzavřen žádný stálý pracovní poměr s pořádající organizací) IV.c. Příjemce dotace (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IV. e. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování celkových nákladů projektu a poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je obvykle do 60 dnů od ukončení projektu vždy je určen přesně smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování je nutné poslat do uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu v obálce označené VYÚČTOVÁNÍ DOTACE sport + ČÍSLO SMLOUVY. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, příp. kopie uzavřených pracovních smluv) fotografie k realizovanému projektu, propagační materiály IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování na účet Města Turnov. V. Účetní kázeň V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV. V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce sportovního fondu oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v těchto pravidlech či podmínky uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. 6

29 VI. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 7

30 Příloha č. 4 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov Dotace může být poskytnuta na činnost spolku, případně pobočného spolku (dále jen spolek) podporujícího sportovní a občanský život obyvatel Turnova. Poskytování se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a navazují na dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. I. Všeobecná ustanovení I.a. O dotaci může požádat spolek, který provozuje sportovní a tělovýchovnou činnost na území města Turnova a je evidován odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov (OŠKS). Při zařazení do evidence OŠKS je nutno předložit tyto dokumenty: - spolek, který dosud není zapsán ve veřejném rejstříku, platné stanovy opatřené registrační doložkou Ministerstva vnitra ČR, které dle 6, odst. 2 zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, musí obsahovat název, sídlo, cíl činnosti, orgány spolku a zásady hospodaření. V případě spolků zapsaných ve veřejném rejstříku opatří stanovy OŠKS elektronickou cestou, doklad o přidělení IČ se nepředkládá - doklad o zřízení běžného bankovního účtu Bez předložení uvedených dokumentů nelze spolek zařadit mezi příjemce dotace. Okruh žadatelů je uzavřen a stanoven pro následující subjekty: Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s., Tělocvičná jednota Sokol Turnov, AC Turnov, z.s., FK Turnov z.s., Tenisový klub Turnov o.s., Klub českých turistů Sokol Turnov, Junák český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., SKI club Turnov, Klub lyžařů Turnov, z.s., ŠK ZIKUDA Turnov, z.s., Orel jednota Turnov, HC Turnov 1931, z.s., Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s., ABT Česana Rohozec o.s. 1

31 I.b. Dotace se poskytuje na daný kalendářní rok a v daném kalendářním roce musí být využita. Využitím se rozumí provedení úhrady dotovaných nákladů, resp. výdajů. I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále správce oblasti), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. I.d. Celková výše finančních prostředků pro tuto dotační oblast je každoročně schvalována zastupitelstvem města v rámci schvalování rozpočtu města na daný kalendářních rok. II. Žádost o poskytnutí dotace II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov sekce Dotace města. II.b. Součástí žádosti jsou povinné přílohy: Přehled registrovaných členů od 6 do 19 let uspořádaný podle jednotlivých družstev (tréninkových skupin apod.) s uvedením svazu a údaje o soutěži, v níž družstvo působí, a obsahující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště (lze doložit výpisem ze svazu). Údaje o nákladech na soutěže: na dopravu, startovné a rozhodčí, a to za období předcházející roku, na který se dotace poskytuje. Přehled neregistrovaných členů do 19 let obsahující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Informaci o členské základně obsahující alespoň údaj o celkovém počtu členů a o počtu členů do 19 let, u spolků, které jsou organizačně členěny do jednotlivých sportovních oddílů, tyto údaje též za jednotlivé oddíly. Přehled trenérů a cvičitelů mládeže a seznam tréninkových skupin (u spolků, které jsou organizačně členěny do jednotlivých sportovních oddílů, tyto údaje za jednotlivé oddíly). Systém a výše oddílových a členských příspěvků. Přehled sazeb nájmů tělocvičných a sportovních zařízení. V případě žádosti o dotaci na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku stručný popis akce a předběžný rozpočet. Pro účely tohoto programu patří do skupiny členů do 19 let i osoby, které věku 19 let dovršily v roce, na který je dotace poskytována. II.c. Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu, tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov (datem podání žádosti se rozumí den doručení) nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu. II.d. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři a nedodržení termínů je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. 2

32 III. Posuzování a hodnocení žádostí III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce oblasti. V případě neúplných žádostí nebo žádostí obsahujících formální závady vyzve žadatele k doplnění žádostí, případně k odstranění formálních závad do stanovené lhůty. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádosti. Výši dotace navrhuje místostarosta pro sport a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov. Návrh na rozdělení finanční dotace bude projednán na sportovní komisi Rady města Turnov a bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Turnov na jednání nejpozději v únoru příslušného roku. O konečné výši přidělené dotace rozhoduje zastupitelstvo města. Pokud bod poskytnutí dotace nebude na programu zasedání zastupitelstva města v únoru nebo dotace nebude na tomto zasedání schválena, je možno písemně požádat o zálohu až do výše 50% dotace předešlého roku. III.c. Komise při zpracování návrhu na rozdělení dotací vychází z následujících zásad: Pro Turnov je podstatné mít zajištěné podmínky pro sportování obyvatel města. Proto město Turnov podporuje klíčová sportoviště, která sice nejsou v majetku města nebo Městské sportovní Turnov, s.r.o., ale mají velmi důležitou úlohu jak ve sportovní oblasti, tak při zabezpečení výuky tělesné výchovy v rámci školního vzdělávání a v rámci aktivit škol. V tomto směru je důležité zajistit záruky sportovních spolků ve vztahu k majetku dotovanému městem Turnov jednání se budou týkat smluv o předkupních právech na nemovitosti pro město Turnov. Diferencovaný přístup k různým typům spolků z hlediska provozních nákladů, resp. vlastnictví nemovitostí: 1. Spolky vlastnící klíčová sportoviště 2. Spolky, které platí nájemné v areálech Městské sportovní Turnov, s. r. o., příp. Města Turnov 3. Spolky vlastnící ostatní sportoviště 4. Menší spolky Na základě výše uvedeného bude komise při stanovení výše dotace pro jednotlivé subjekty vycházet z následujícího základního rozdělení celkové výše dotace města dle tohoto programu: A. 73% z celkové výše dotace bude poskytnuto na krytí investic a nákladů sportovních zařízení, z toho A % na samotný provoz sportovních zařízení Sportoviště Energie Nájmy MST či městu Mzdové náklady Ekonomika provozu Běžná údržba A % na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku a jeho opravy (v tabulce kolonka pod názvem Investice) 3

33 B. 27% z celkové výše dotace bude poskytnuto na sportovní činnost v oblastech: Registrovaná mládež 6-19 let Neregistrovaná mládež 0-19 let Trenéři mládeže Soutěže III.d. Rozdělení dotací v jednotlivých oblastech podpory je podmíněno vždy celkovou alokovanou částkou pro tento dotační program, kterou schvaluje Zastupitelstvo města Turnov na kalendářní rok, přičemž dotace určená na danou oblast podpory může být poměrově krácena dle vyčleněných finančních prostředků ve všech oblastech bodu III.e. těchto pravidel. Pokud budou požadavky žadatelů přesahovat částky alokované na jednotlivé oblasti podpory při posuzování dle bodu III.b., musí být při krácení vždy zachována podmínka základního rozdělení celkové výše dotace dle bodu III.c. V jednotlivých oblastech podpory pak budou částky kráceny procentuálně stejným koeficientem všem žadatelům. III.e. Kritéria pro rozdělení celkové výše dotace města: A1. Dotace na provoz Spolky jsou rozděleny do skupin a každá z nich má specifická kritéria pro rozdělení provozních dotací: - A1.a. Spolky vlastnící klíčová sportoviště - A1.b. Spolky, které platí nájemné za sportoviště Městské sportovní Turnov, s. r. o., příp. Městu Turnov - A1.c. Spolky vlastnící ostatní sportoviště a menší spolky A1.a. Spolky vlastnící klíčová sportoviště - Hala TJ Turnov - v majetku spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. - Sokolovna Daliměřice - v majetku spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. - Sokolovna ve Skálově ulici - v majetku spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov - Hala TSC Turnov 2 - v majetku spolku Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s. U těchto sportovišť město Turnov přispívá na energie, mzdy správců a ekonomiku provozu a běžnou údržbu takto: Energie - příspěvek města Turnov na energie je určen částkou, ze které jsou odděleny energie na komerční využití (občerstvení, sauny, posilovny, ubytovny, byty, další nájmy apod.), při stanovení základny pro výpočet příspěvku se přihlíží k časové řadě nákladů na energie. Město Turnov přispívá na energie maximálně 60% skutečných nákladů. Spotřebou energie se myslí: spotřeba plynu, elektrické energie, vodné a stočné. Osobní náklady správců město Turnov přispívá fixními částkami na počty správců (1 správce/ 200 tis. Kč). U každého sportovního zařízení je stanoven počet správců, na které Město Turnov přispívá. Správci: 4

34 Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. - Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s. - Tělocvičná jednota Sokol Turnov - 2 správci: celkem 400 tis.kč 1 správce: celkem 200 tis.kč 1 správce: celkem 200 tis.kč V rámci dotace na ekonomiku provozu je dotace na administrativu spojenou s chodem spolku a sportovního zařízení stanoven takto: Tělovýchovná jednota Turnov, z.s tis.kč Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s tis.kč Tělocvičná jednota Sokol Turnov tis.kč Běžná údržba pro tento příspěvek je základnou pro výpočet zastavěná plocha pro sportovní nekomerční činnost. Jsou odečteny plochy využívané pro občerstvení, sauny, posilovny, ubytovny, byty, další nájmy apod. Částka na běžnou údržbu je stanovena na 100Kč/m2 Město Turnov vyžaduje u výdajů spojených s běžnou údržbou sportovních zařízení poptávkové řízení u akcí nad ,- Kč. A1.b. Spolky, které platí nájemné za sportoviště Městské sportovní Turnov, s. r. o., příp. městu Turnov Pro splnění této podmínky platí, že sportovní činnost spolku je na těchto sportovištích (nemovitostech) závislá a jsou tedy považována za hlavní sportoviště spolku. Jedná se o tyto spolky: AC Turnov, z.s., FK Turnov z.s., HC Turnov 1931, z.s., ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. Maximální možná výše dotace jednomu žadateli na nájemné je 450 tis. Kč a nájemné spolkům může být hrazeno do výše 100% požadavku, s následujícími výjimkami: AC Turnov, z.s. může být poskytnut příspěvek na nájem atletického stadionu ve výši 100% a příspěvek na energie prostorů pro sportovní činnost ve výši 60%. HC Turnov 1931, z.s. může být poskytnut příspěvek na nájem ledové plochy zimního stadionu v Turnově pro tréninky a zápasy členů do 19 let ve výši 100 % a 50% nájmu ledové plochy zimního stadionu v Turnově pro tréninky a zápasy pro družstvo mužů A. A1.c. Spolky vlastnící ostatní sportoviště a menší spolky I. Dotace na sportoviště v majetku spolku (mimo klíčová sportoviště a spolky platící nájem městu Turnov a MST, s.r.o.): Vlastní-li spolek sportoviště sportoviště Dotace města ,- Kč Podporovaná sportoviště: volejbalový areál, loděnice, areál házené, orlovna, areál skautů, hřiště Daliměřice, tenisové kurty, lyžařský areál Struhy II. Dotace na ekonomiku provozu Dotace na ekonomiku provozu bude spolkům stanovena kriteriální tabulkou podle kritérií: rozsah 5

35 spravovaného majetku, náročnost (složitost) administrativy, počet členů počet oddílů, aktivity pro veřejnost města, reprezentace města. A2. Dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku Dotace je určena především na rekonstrukce, modernizace a opravy většího rozsahu sportovišť ve vlastnictví spolků. Příspěvek je možno poskytnout na jakékoliv sportoviště bez ohledu na kategorizaci uvedenou v předchozím textu tohoto programu. Komise při stanovení příspěvku pro jednotlivé spolky bere v úvahu význam sportoviště pro sportovní činnost obyvatel města, nezbytnost požadované akce (přednostní řešení havarijního stavu) a přihlédne též k dotacím, které na dané sportoviště byly poskytnuty v minulém období. Finanční příspěvek z této kapitoly je příjemci uvolňován na základě předložení prvotních dokladů prokazujících pořízení majetku nebo poskytnutí příslušných stavebních či jiných prací. Požadavek na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku na daný kalendářní rok je žadatel povinen předložit spolu se žádostí. Město Turnov vyžaduje poptávkové řízení u akcí nad ,- Kč. Na sportoviště v majetku turnovských spolků mimo katastr města Turnova (chata Bosna, areál Pleskoty, chata Hluboká, chata TJ Kořenov apod.) není možno žádat provozní dotaci. Možná je výjimečně pouze jednorázová dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku. Tato sportoviště by si na svůj provoz a opravy měla vydělat. Dotace určená na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku sportovišť ve vlastnictví spolků může dosáhnout maximálně 70% skutečně vynaložených nákladů. B. Dotace na sportovní a volnočasovou činnost mládeže (členů do 19 let) a dotace na cvičitele a trenéry mládeže (členů do 19 let) a soutěže Město Turnov poskytuje na základě údajů uvedených v žádosti: a. dotaci na registrovaného člena ve věku od 6 do 19 let v částce 500,- Kč/rok, na neregistrovaného člena do 19 let v částce 100,- Kč/rok. Jako registrovaný člen je vnímán ten, kdo se aktivně účastní zápasů a soutěží organizovaných příslušným sportovním svazem je na soupisce. Maximální možná výše dotace jednomu žadateli sportovnímu oddílu na registrované členy ve věku 6 až 19 let je 200 tis. Kč. b. dotaci na trenéry a cvičitele. Maximální možná výše dotace jednomu žadateli na trenéry mládeže u registrovaných soutěží je 50 tis. Kč/sportovní oddíl/rok. - trenér mládeže u registrovaných soutěží 5.000,- Kč/rok - trenér mládeže u ostatních sportů 6.000,- Kč/spolek/rok - trenér mládeže u ostatních sportů a malých spolků 2.000,- Kč/spolek/rok c. dotaci na náklady soutěží, která je určena na dopravu, rozhodčí a startovné na závody v České republice a pořádané českými sportovními svazy. IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování 6

36 IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Turnov a žadatelem, jemuž byla dotace schválena zastupitelstvem města. Ve smlouvě má poskytovatel právo specifikovat přílohy, které budou doloženy k vyúčtování projektu s ohledem na charakter aktivity projektu. IV.b. Vyúčtování dotace se provede do následujícího roku tím, že žadatel předloží na odbor školství, kultury a sportu následující dokumentaci: Všichni žadatelé, resp. příjemci dotace předloží: 1) Spolky vedoucí podvojné účetnictví účetní závěrku, spolky vedoucí jednoduché účetnictví přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. 2) Spolky, které čerpaly dotaci na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku - celkové vyúčtování dotace podepsané statutárním zástupcem a dokumentaci prokazující provedení poptávkového řízení. 3) Daňové přiznání k dani z příjmu předkládají pouze subjekty, kterým vznikne povinnost daňové přiznání podat místně příslušnému správci daně (vyžadováno s otiskem razítka finančního úřadu, příp. s jiným dokladem potvrzujícím odevzdání daňového přiznání správci daně). 4) Spolky mají za povinnost předložit k vyúčtování výroční zprávu spolku za předchozí rok. Spolky, které čerpaly dotaci na klíčová sportoviště předloží také: 1) Rozpis stavu účtů, na kterých je účtováno o spotřebě energie, a to jednak podle druhů (plyn, elektřina, vodné a stočné), jednak podle objektů (samostatné vyčíslení spotřeby za klíčová sportoviště a za ostatní sportoviště) podepsaný statutárním zástupcem. 2) Kopie dokladů, na jejichž základě bylo v příslušném roce účtováno o spotřebě energie klíčového sportoviště. 3) Informaci o počtu správců, resp. obslužného personálu na klíčových sportovištích v zaměstnaneckém poměru a o výši osobních nákladů na tyto osoby podepsanou statutárním zástupcem. 4) Rozpis stavu účtů, na kterých je účtováno o nákladech na údržbu klíčového sportoviště (spotřeba materiálu, opravy a udržování, případně ostatní služby) podepsaný statutárním zástupcem, a kopie dokladů, na jejichž základě bylo o těchto nákladech účtováno. 5) Dokumentaci prokazující provedení poptávkového řízení v případech, kdy je tímto programem požadováno. IV.c. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů v rámci činností spolku uvedených v žádosti. Příjemce (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem. Za splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s Dotačním statutem města Turnov. IV.e. Příjemce je povinen v účetnictví odděleně sledovat náklady a výnosy hlavní a hospodářské (komerční, výdělečné) činnosti. IV.f. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je do následujícího roku. Vyúčtování je nutné doručit do uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 225, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu v obálce označené VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA SPORT + ČÍSLO SMLOUVY. V případě, že v předloženém vyúčtování budou zjištěny nesrovnalosti či nesprávnosti nebo bude 7

37 zjištěna absence některých požadovaných informací, vyzve správce oblasti příjemce dotace k doplnění nebo opravě vyúčtování a stanoví termín, v němž je příjemce dotace povinen toto doplnění nebo opravu provést. V. Vrácení dotace nebo její části Příjemce dotace je povinen vrátit dotaci dle následujících bodů: V.a. Dotaci vrátí v plné výši, pokud nepředloží vyúčtování dle čl. IV, bodu IV.b. V.b. Část dotace vrátí, pokud neprovede řádně a ve stanoveném termínu doplnění nebo opravu vyúčtování dle čl. IV, bodu IV.f. Částku, která bude předepsána k vrácení, navrhne vedoucí OŠKS s přihlédnutím k povaze a rozsahu porušení povinností příjemce, konečnou výši schválí zastupitelstvo města. V.c. Část dotace vrátí v případě, že se na základě účetní závěrky (resp. přehledu o příjmech a výdajích) spolku zjistí, že provozní náklady spolku jsou nižší, než poskytnutá dotace. V.d. Část dotace vrátí v případě, že skutečná spotřeba energie klíčového sportoviště přepočtená na plochu využívanou pro sportovní činnost za daný rok bude nižší, než dotace poskytnutá na tento účel. Částka k vrácení se vyčíslí jako rozdíl výše skutečné spotřeby a poskytnuté dotace na spotřebu energie. V.e. Část dotace vrátí v případě, že skutečné osobní náklady správce, případně dalšího obslužného personálu klíčového sportoviště za daný rok budou nižší, než dotace poskytnutá na tento účel. Částka k vrácení se vyčíslí jako rozdíl výše skutečných osobních nákladů a poskytnuté dotace na osobní náklady správce, resp. obslužného personálu. V.f. Část dotace vrátí v případě, že skutečné náklady na údržbu klíčového sportoviště za daný rok budou nižší, než dotace poskytnutá na tento účel. Částka k vrácení se vyčíslí jako rozdíl výše skutečných nákladů na údržbu a poskytnuté dotace na tento účel. V.g. Část dotace, případně i dotaci celou vrátí v případě, kdy veřejnosprávní kontrola provedená městem Turnov zjistí, že příjemce při čerpání dotace nedodržel podmínky stanovené tímto programem nebo že ve vyúčtování uvedl nesprávné informace. Částku, která bude předepsána k vrácení, navrhne vedoucí kontrolní skupiny a vedoucí OŠKS s přihlédnutím k povaze a rozsahu porušení povinností příjemce, konečnou výši schválí zastupitelstvo města. Veškerou dokumentaci prokazující řádné použití dotace ve smyslu tohoto programu je příjemce povinen archivovat a příslušnému kontrolnímu orgánu dát k dispozici po dobu 3 let následujících po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. V.h. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování na účet města Turnova. VI. Účetní kázeň VI.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto Pravidel. Dále musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a tato dokumentace musí být poskytovateli dotace kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované 8

38 a úplné finanční podklady dále těmito pravidly určené. Účetnictví žadatele musí být uspořádáno tak, aby bylo možno průkazně doložit čerpání dotace pro stanovený účel (střediskové nebo zakázkové členění nákladů a výnosů, případně výdajů a příjmů, analytické účty apod.) VI.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce oblasti oprávněn postupovat v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. VI.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či v podmínky uvedené v Dotačním statutu města Turnov, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. VI.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. VII. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 9

39 Příloha č. 5 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOV STATUT Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov Fond na podporu sociální oblasti města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 63/2009 ze dne jako trvalý účelový fond města Turnova podle 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Turnov zřizuje samostatný účet fondu. Fond na podporu sociální oblasti je účelový fond, který město Turnov zřizuje k zajištění finanční podpory v sociální oblasti na území města Turnov a pro občany města Turnov. Finanční prostředky jsou poskytovány dle Dotačního statutu města Turnova (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnova č. /2017 dne a dle Pravidel pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále pravidla) schválených usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 ze dne , která jsou nedílnou součástí tohoto statutu. Správcem Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov je Městský úřad Turnov odbor sociálních věcí. Článek 1. - Účel fondu Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova může být poskytnuta na sociální aktivity, a to zejména na: 1. dotace určená pro rodiny s dětmi 2. dotace určená pro osoby se zdravotním postižením a seniory 3. dotace určená na aktivity protidrogové prevence 4. dotace určená na sociální a zdravotní preventivní programy 1

40 2.1. Finanční zdroje (příjmy) fondu tvoří: Článek 2. Rozpočet fondu - příděl z rozpočtu města Turnov ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města Turnov v příslušném kalendářním roce, - zůstatek finančních prostředků fondu k předchozího kalendářního roku, - další příjmy od jiných subjektů (sponzorské dary), které jsou do fondu darovány na základě písemně uzavřené smlouvy mezi dárcem na straně jedné a Městem Turnov jako obdarovaným na straně druhé Výdaje fondu tvoří dotace na sociální oblast podle platných pravidel a článku 1 a 3 tohoto statutu Finanční hospodaření fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem Po schválení rozpočtu města Zastupitelstvem města Turnov je schválen následně rozpočet fondu, který schvaluje správní rada Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále správní rada fondu) Případné navýšení nebo snížení objemu finančních prostředků vložených do rozpočtu fondu schvaluje Zastupitelstvo města Turnov v rámci rozpočtových změn a po vydání platného usnesení Zastupitelstva města Turnov je rozpočet upraven dle schválených změn. Článek 3. - Zásady hospodaření fondu 3.1. Poskytnuté finanční prostředky z fondu nesmí přesáhnout objem skutečně získaných finančních prostředků v daném období Finanční prostředky fondu se vedou a sledují na čísle účtu /0800. Čerpání finančních prostředků z fondu je prováděno výhradně bezhotovostními převody z účtu peněžního fondu na výdajový účet Města Turnov, z něhož jsou prováděny úhrady žadatelům, jejichž žádost o přidělení dotace byla schválena v konkrétní výši v souladu s dotačním statutem a pravidly. Dotace jsou přidělovány přísně účelově, tj. na konkrétní akce, projekt, činnost apod. U každé žádosti správní rada fondu posuzuje zejména význam, rozsah a míru financování akce z celkového rozpočtu ze zdrojů mimo fond. Pro čerpání finančních prostředků je předložen seznam, vyhotovený tajemníkem fondu a potvrzený předsedou správní rady fondu a vedoucím odboru sociálních věcí. Seznam se subjekty, jejichž dotace byla schválena, je předáván do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Turnov na finanční odbor Městského úřadu v Turnově S finančními prostředky z rozpočtu fondu je oprávněn nakládat správce odbor sociálních věcí. Finanční prostředky se poskytují účelově v souladu se schváleným věcným obsahem a rozpočtem fondu, dle dotačního statutu a pravidel Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu fondu v běžném rozpočtovém období jsou převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu fondu pro následující rozpočtové období. Článek 4. - Správní rada fondu 4.1. O výdajích fondu rozhoduje správní rada fondu. Správní radu fondu tvoří 5 členů zástupce správce fondu (vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Turnově), dva členové Zastupitelstva města Turnov a dva členové sociální a bytové komise. U žádného z členů správní rady 2

41 fondu nesmí být zřejmý střet zájmů Správní radu Fondu na podporu sociální oblasti (dále SRF) jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a to po projednání se členy sociální a bytové komise Rady města Turnov SRF doporučuje návrh na poskytnutí dotace na sociální oblast, který byl odsouhlasen v rámci jejího jednání řádným a platným hlasováním, ke schválení Zastupitelstvu města Turnov SRF si na svém prvním zasedání zvolí předsedu, který ve spolupráci s tajemníkem svolává schůze správní rady fondu a připravuje program jednání. Předseda správní rady podepisuje zápis z jednání správní rady fondu a jako jediný podává oficiální informace o usneseních správní rady fondu. Předsedou může být zvolen pouze člen Zastupitelstva města Turnova SRF je usnášeníschopná pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina řádných členů a že byla sezvána písemnou pozvánkou v termínu minimálně 7 pracovních dní předem. Hlasování řídí předseda SRF. O výsledku rozhoduje nadpoloviční většina řádných a přítomných členů SRF. Veškerá hlasování v SRF se provádějí veřejně Tajemníkem správní rady fondu je pověřený pracovník odboru sociálních věcí Za věcnou správnost a dodržování statutu fondu a pravidel odpovídá předseda správní rady fondu. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov jako správce fondu je příkazcem finančních operací a předkládá návrhy na poskytnutí dotací ke schválení Zastupitelstvu města Turnov. Zároveň kontroluje dodržování statutu fondu a věcnou správnost Finanční odbor Městského úřadu Turnov odpovídá za řádné vedení účetní evidence fondu a provádění převodu finančních prostředků dle platné legislativy a vnitřních předpisů úřadu. Článek 5. - Zvláštní a závěrečná ustanovení 5.1. V případě porušení ustanovení statutu, popřípadě dalších pravidel upravujících hospodaření s prostředky fondu a jiných obecně závazných právních předpisů, se v plném rozsahu uplatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která se vztahují k porušení rozpočtové kázně Tato změna statutu nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Turnov usnesením č. /2017 ze dne

42 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov Dotace je určena na sociální aktivity realizované na území města Turnov a pro občany města Turnov. Poskytování dotací se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení, jsou nedílnou součástí statutu Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále statut fondu) a navazují na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnova č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů I. Všeobecná ustanovení I.a. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov se poskytují pro tyto oblasti: rodiny s dětmi osoby se zdravotním postižením a senioři protidrogová prevence sociální a zdravotní preventivní programy I.b. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba. I.c. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. I.d. Podmínkou každé žádosti o dotaci je souhlas žadatele o dotaci s bezplatným poskytováním údajů potřebných pro komunitní plánování sociálních služeb ORP Turnov a spolupráce při procesu plánování. I.e. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce odbor sociálních věcí (dále jen správce fondu), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. 4

43 II. Žádost o poskytnutí příspěvku II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru sociálních věcí nebo na internetových stránkách města Turnov sekce Dotace města. II.b. Součástí žádosti jsou povinné přílohy: popis projektu (místo realizace, aktivity, počet osob cílové skupiny zapojených do projektu, užitečnost pro město, soulad se Strategickým plánem města Turnov a Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb regionu Turnovska, publicita projektu) seznam realizovaných projektů obdobného typu a iniciativ v posledních dvou letech informace o organizaci (popis činnosti, poslání a cílů max. 550 znaků) rozpočet projektu zdroje na zajištění projektu výroční zpráva o činnosti organizace pověření k výkonu SPOD (u organizací, které pověření mají) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Žadatel o dotaci při podání žádosti předloží doklady o právním subjektu organizace pouze při první žádosti. Při opakovaném podání žádosti žadatel doloží pouze změny týkající se jeho organizace nebo realizace projektu. II.c. Žádost v programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu. II.d. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. III. Posuzování a hodnocení žádosti III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí odbor sociálních věcí, v případě neúplných žádostí vyzve žadatele o doplnění žádosti do stanovené lhůty, příp. má právo žádost z posuzování vyřadit. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádostí. Výši dotace navrhuje správní rada Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov (dále SRF) jmenovaná Zastupitelstvem města Turnov. SRF vyhodnotí žádosti podle schválených kritérií. O výši přidělené dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Turnov. III.c. Kritéria hodnocení (uvedena v příloze) realizované projekty obdobného typu v posledních dvou letech soulad se Strategickým plánem města Turnov a Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko a návaznost na jiné služby v dané oblasti počet osob zapojených do projektu či akce míra financování celkového rozpočtu projektu ze zdrojů mimo fond užitečnost projektu pro občany města 5

44 IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem, jemuž byla schválena dotace Zastupitelstvem města Turnov. IV.b. Dotace je určena především na úhradu nezbytných nákladů projektu. Z dotace nelze hradit: pohoštění, dary, náklady na reprezentaci nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) investiční výdaje cestovné odpisy majetku IV.c. Příjemce (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.d. Příjemce (žadatel) je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IV.e. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je do 60 dnů po ukončení čerpání prostředků (případně do 60 dnů po ukončení realizace projektu, případně smlouvou stanoveném termínu). Vyúčtování je nutné poslat do uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu v obálce označené VYÚČTOVÁNÍ DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST + ČÍSLO SMLOUVY. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující, doklad o jejich zaplacení, výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady, účtenky, paragony, mzdové listy, doklady o vyplacení mezd) propagační materiály, fotografie dokládající publicitu projektu apod. Předložené doklady se musí vztahovat k dotovanému projektu a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování na účet Města Turnov. V. Účetní kázeň V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit dotačním statutem a také dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV. 6

45 V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či podmínky uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. VI. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 7

46 Příloha bodové hodnocení žádostí pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Počet realizovaných projektů obdobného typu. Více jak 5 realizovaných projektů obdobného typu Více jak 3 realizované projekty obdobného typu Méně než 3 realizované projekty obdobného typu 3 BODY 2 BODY 1 BOD Přínos pro cílovou skupinu obyvatel města Turnova. Velmi dobrý Dobrý Dostatečný 3 BODY 2 BODY 1 BOD Cílová skupina hledisko počtu zapojených osob cílové skupiny z Turnova s možností ověření. Projekt zaručuje zapojení více jak 20 osob z cílové skupiny Projekt zaručuje zapojení osob z cílové skupiny Projekt zaručuje zapojení pouze 1-9 osob z cílové skupiny 3 BODY 2 BODY 1 BOD Další a jiné zdroje pro zajištění finančního krytí projektu (podíl v %). Žadatel prokázal, že má pro zajištění projektu i jiné finanční zdroje než z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují více než 50% z celkových nákladů projektu. Žadatel prokázal, že má pro zajištění projektu i jiné finanční zdroje než z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují 30-50% z celkových nákladů projektu. Žadatel prokázal, že má pro zajištění projektu i jiné finanční zdroje než z dotace města Turnova. Tyto jiné finanční zdroje zajišťují méně než 30% z celkových nákladů projektu. 3 BODY 2 BODY 1 BOD 8

47 Užitečnost projektu pro město Turnov. Velmi dobrá Dobrá Dostatečná 3 BODY 2 BODY 1 BOD Hodnocení BODŮ max. 100 % BODŮ max. 75 % 9 7 BODŮ max. 50 % 6 A MÉNĚ BODŮ max. 0 % 9

48 Příloha č. 6 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity Dotace je určena k zajištění podpory organizacím a subjektům, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let. Poskytování se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a navazují na Dotační statut města Turnov (dále jen dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. I. Všeobecná ustanovení I.a O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba, která má sídlo na území města Turnov a zabývá se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. I.b. Podpořeny budou aktivity projekty, které probíhají v době mimo školní vyučování, tj. ve volném čase dětí a mládeže (např. soutěže, turnaje, tábory, dětské dny, slavnosti pro děti) a jsou realizovány na území města Turnova (s výjimkou akcí pobytového charakteru tábor, soustředění). Podpořeny nebudou projekty, které mají charakter pravidelné zájmové činnosti pro děti a mládež (zejm. pravidelné kroužky). I.c. Dotace se poskytuje na daný kalendářní rok a v daném kalendářním roce musí být i využita. I.d. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce dotační oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále správce oblasti), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. I.e. Celková výše finančních prostředků pro tuto dotační oblast je každoročně schvalována Zastupitelstvem města Turnov v rámci schvalování rozpočtu města na daný kalendářních rok. 1

49 II. Žádost o poskytnutí příspěvku II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov sekce Dotace města. II.b. Součásti žádosti jsou povinné přílohy: popis projektu popis aktivit, datum a místo konání, předpokládaný počet účastníků rozpočet projektu celkový rozpočet, specifikace výdajů, které mají být hrazeny z dotace, přehled příjmů specifikace všech finančních zdrojů II.c. Žádost v programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu, tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově Městského úřadu. II.d. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. III. Posuzování a hodnocení žádostí III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce oblasti. V případě neúplných žádostí vyzve žadatele k doplnění žádosti do stanovené lhůty, příp. má právo žádost z posuzování vyřadit. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádostí. Výši dotace navrhuje tříčlenná komise vedoucí odboru školství, kultury a sportu, místostarosta zodpovědný za sekci školství a předseda komise Rady města Turnov pro výchovu a vzdělávání. O výši přidělené dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Turnov. III.c. Kritéria hodnocení předchozí projekty využití dotace, správnost vyúčtování zpracování rozpočtu projektu zdroje financování, specifikace výdajů podíl požadavku na celkových nákladech projektu IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem, jemuž byla dotace schválena Zastupitelstvem města Turnov. Ve smlouvě má poskytovatel právo po dohodě s žadatelem specifikovat přílohy, které budou doloženy k vyúčtování projektu s ohledem na charakter aktivity projektu. IV.b. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů projektu. Z dotace nelze hradit: komerční, podnikatelské a reklamní aktivity alkohol, cigarety náklady na reprezentaci pohoštění, dary (odměny dětem lze hradit) náklady na ubytování nákup DDHM nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 2

50 IV.c. Příjemce dotace (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IV.e. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je obvykle do 60 dnů od ukončení projektu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Vyúčtování je nutné doručit do uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu v obálce označené VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ + ČÍSLO SMLOUVY. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, příp. kopie uzavřených pracovních smluv fotografie k realizovanému projektu, propagační materiály IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování bankovním převodem na účet Města Turnova. V. Účetní kázeň V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit dotačním statutem a musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady dále těmito pravidly určené v článku IV. V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce oblasti oprávněn postupovat v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či v podmínky uvedené dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. VI. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 3

51 Příloha č. 7 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost Dotace může být poskytnuta na činnost organizace podporující společenský a občanský život obyvatel města Turnov. Poskytování dotací se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a navazují na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnova č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. I. Všeobecná ustanovení I.a O dotaci může požádat právnická osoba, která svojí neziskovou činností podporuje společenský a občanský život obyvatel, poskytuje obecně prospěšnou činnost obyvatelům Turnova, podporuje spolkovou činnost, má aktivní členskou základnu, rozvíjí občanskou společnost a iniciativu. Žadatel musí mít sídlo nebo trvale působit na území města Turnov (činnost žadatele musí být zřejmá z žádosti či z povinných příloh). I.b. Dotace se poskytuje na daný kalendářní rok a v daném kalendářním roce musí být i využita. I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále jen správce oblasti), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. I.d. Celková výše finančních prostředků pro tuto dotační oblast a na příslušný rok je každoročně schvalována Zastupitelstvem města Turnov v rámci schvalování rozpočtu města na daný kalendářních rok. II. Žádost o poskytnutí příspěvku II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov sekce Dotace města. 1

52 II.b. Součásti žádosti jsou povinné přílohy: přehled výdajů a příjmů organizace za uplynulý rok popis projektu (zpráva o činnosti za uplynulý rok, max. 1 A4, popis účelů, k jakým bude příspěvek využit, počet členů, informace o spolupráci s městem Turnov, spolupráce s dalšími organizacemi, prezentace organizace, jak dlouho organizace působí na území města) II.c. Žádost o dotaci na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu. II.d Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. III. Posuzování a hodnocení žádostí III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce oblasti. V případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění žádosti do stanované lhůty, příp. má právo žádost z posuzování vyřadit. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky příjmu žádosti. Výši dotace navrhuje tříčlenná komise starosta a oba místostarostové. O konečné výši přidělené dotace rozhoduje při svém jednání Zastupitelstvo města Turnov. III.c. Kritéria hodnocení žádost obsahuje všechny náležitosti a požadované údaje četnost členské základny četnost a rozsah akcí v daném roce spolupráce s městem Turnov a s dalšími organizacemi ve městě prezentace organizace IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem, jemuž byla schválena dotace Zastupitelstvem města Turnov. IV.b. Dotace je výhradně určena na činnost organizace dle žádosti. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů v rámci činnosti spolku, na úhradu akcí pro evidované členy spolku, v případě akcí pro širokou veřejnost je třeba tyto akce specifikovat v žádosti (datum a místo konání, charakter akce). Z dotace nelze hradit: odměny statutárnímu zástupci a členům organizace za výkon funkce související s řízením organizace komerční, podnikatelské a reklamní aktivity nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 2

53 IV.c. Příjemce dotace (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IV.e. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je do následujícího roku. Vyúčtování je nutné do uvedeného data doručit na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu či na odbor školství, kultury a sportu v obálce označené VYÚČTOVÁNÍ DOTACE OBECNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI + ČÍSLO SMLOUVY. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, příp. kopie uzavřených pracovních smluv fotografie k činnosti organizace a k podpořenému účelu IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování bankovním převodem na účet Města Turnov. V. Účetní kázeň V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit dotačním statutem a musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV. V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce oblasti oprávněn postupovat v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či podmínky uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. VI. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 3

54 Příloha č. 8 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci Dotace jsou určeny na aktivity spojené s činností a aktivitami v oblasti zahraniční spolupráce a prezentace města Turnov. Poskytování se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a navazují na Dotační statut města Turnov (dále jen dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. I. Všeobecná ustanovení I.a. O dotaci může požádat každá fyzická či právnická osoba trvale evidovaná na území města Turnov, popřípadě jiná osoba provozující svoji činnost na území města Turnov. Každý žadatel má v kalendářním roce právo podat požadavek na příspěvek pouze na dvě jím organizované a pořádané akce/projekty. Pokud jde o žadatele, který má v rámci své organizační struktury evidovány další spolky bez právní subjektivity, považuje se takový spolek za ten, který splňuje ustanovení předcházejícího bodu. I.b. Účel podpory: Příspěvek může být poskytnut na aktivity zahraniční spolupráce a prezentace města (projekty), které jsou primárně zaměřeny: na reprezentaci města Turnov v zahraničí na podporu spolupráce s partnerskými městy a jejich reprezentanty (spolky, sportovní oddíly, zájmové skupiny atd.) na podporu výjimečných prezentací města v zahraničí I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále správce oblasti), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. I.d. Finančními prostředky na příslušný kalendářní rok je finanční částka určená pro tyto účely rozpočtem města Turnov, případně dalšími finančními prostředky. 1

55 I.e. Komise pro zahraniční vztahy Rady města Turnov na základě podkladů předložených pověřeným členem vedení určí alokaci prostředků určených k zajištění aktivit zahraniční spolupráce pro město Turnov a prostředků určených k uspokojení ostatních žadatelů. II. Žádost o poskytnutí příspěvku II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov - sekce Dotace města. II.b. Součásti žádosti jsou povinné přílohy: popis projektu musí obsahovat mj. popis akce, pro jakou cílovou skupinu je určen, předpokládaný počet lidí, kteří budou do projektu zapojeni či počet účastníků rozpočet projektu celkový rozpočet, specifikace výdajů, které mají být hrazeny z dotace, přehled příjmů specifikace všech finančních zdrojů, dále vlastní podíl žadatele, popř. jiných subjektů II.c. Žádost v programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Turnov. II.d. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. III. Posuzování a hodnocení žádostí III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce oblasti. V případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění žádosti do stanované lhůty, příp. má právo žádost z posuzování vyřadit. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky. Výši dotace navrhuje komise pro zahraniční vztahy Rady města Turnov jmenovaná Radou města Turnov. O výši přidělené dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Turnov. IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem. IV.b. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů projektu. IV.c. Příjemce dotace (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.d. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IV.e. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování celkových nákladů projektu a poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je do 60 dnů po ukončení čerpání prostředků 2

56 (případně do 60 dnů po ukončení realizace projektu, případně v termínu stanoveném smlouvou s poskytovatelem dotace). Vyúčtování je nutné doručit do uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu v obálce označené: VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE + ČÍSLO SMLOUVY. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, příp. kopie uzavřených pracovních smluv fotografie k realizovanému projektu závěrečnou zprávu o projektu zhodnocení IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování bankovním převodem na účet Města Turnov. V. Účetní kázeň V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit dotačním statutem a musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV. V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce oblasti oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či podmínky pro poskytnutí dotace uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. VI. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 3

57 Příloha č. 9 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Dotace jsou určeny na činnosti spojené s obnovou objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Turnov. Poskytování dotací se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a navazují na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne Pravidla pro poskytování dotací se řídí platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. I. Všeobecná ustanovení I.a. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba, která vlastní objekt na území městské památkové zóny města Turnova, prohlášené Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích východočeského kraje Vč KNV č. 208, která nabyla platnosti , a není kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dále pak fyzická či právnická osoba, která vlastní objekt uvedený v příloze č. 3 těchto pravidel. Vlastník objektu se může nechat v řízení zastupovat. K prokázání zastupování je nutné předložit písemnou plnou moc. I.b. Účel podpory: Podpora je určena k úhradě zvýšených nákladů spojených s údržbou, opravami, obnovou, stavebními nebo jinými úpravami objektů nebo jejich prostředí (dále jen: projekt či akce), které se nachází na území městské památkové zóny Turnov a dále se týká objektů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto pravidel. Podporovány budou žádosti týkající se především stavebních úprav střech, fasád, okenních a dveřních výplní, umělecky ztvárněného oplocení, zpevněné plochy (zvláště v podobě původní kamenné dlažby). Příspěvek nebude poskytován na interiérové stavební úpravy s výjimkou historicky mimořádně hodnotného interiéru. Příspěvek není možné poskytnout na již realizovanou akci. 1

58 I.c. O zařazení žádosti do této dotační oblasti rozhoduje správce oblasti Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále správce oblasti), který je oprávněn případně žádost přesunout do jiné dotační oblasti dle převažujícího účelu. I.d. Finančními prostředky na příslušný rok je finanční částka určená pro tyto účely rozpočtem města Turnov, případně dalšími finančními prostředky. II. Žádost o poskytnutí příspěvku II.a. Všichni žadatelé musí o dotaci žádat písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu nebo na internetových stránkách města Turnov - sekce Dotace města. II.b. Součásti žádosti jsou povinné přílohy: popis projektu (popis současného stavu využití a technického stavu objektu, stručný popis akce, bližší specifikace zamýšlených prací, jejich zdůvodnění a předpokládaný přínos akce) rozpočet akce celkový rozpočet a položkový rozpočet, specifikace výdajů, které mají být hrazeny z dotace, přehled příjmů specifikace všech finančních zdrojů, dále vlastní podíl žadatele, popř. jiných subjektů výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) k uvedenému objektu závazné stanovisko věcně a místně příslušného orgánu státní památkové péče (Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu) k zamýšlenému projektu II.c. Základní podmínkou přijetí žádosti je: vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu města Turnov konzultace se zástupcem Národního památkového ústavu v době přípravy projektu-akce řádné vyúčtování akcí obnovy z minulých let, pokud byly žadateli v těchto letech poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu města Turnov minimální finanční podíl žadatele musí činit nejméně 50% z celkových nákladů akce II.d. Žádost o dotaci z programu na příslušný kalendářní rok je nutné podat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a doručit v souladu s podmínkami uvedenými v dotačním statutu tj. zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu. II.e. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování. III. Posuzování a hodnocení žádostí III.a. Formální a administrativní úplnost žádosti posoudí do data uzávěrky správce oblasti. V případě neúplné žádosti vyzve žadatele o doplnění žádosti do stanované lhůty, příp. má právo žádost z posuzování vyřadit. III.b. Žádosti budou hodnoceny po datu uzávěrky. Výši dotace navrhuje komise pro městskou památkovou zónu Rady města Turnov jmenovaná Radou města Turnov. O výši přidělené dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Turnov. 2

59 III.c. Preferované jsou takové žádosti o poskytnutí příspěvku na provedení akcí-projektů (prací na objektech specifikovaných v bodě č. I.b. těchto pravidel), které vedou ke zlepšení prostředí městské památkové zóny Turnov (tedy např. opravy venkovních omítek, opravy střech, výměny okenních a dveřních výplní). Všechny žádosti o dotaci musí mít předpoklad realizace projektu v tom kalendářním roce, v němž byly podány. U všech akcí, které se týkají objektů v městské památkové zóně Turnov, je nutný soulad navrhovaných úprav se stanoviskem Městského úřadu Turnov, odborem školství, kultury a sportu, který je věcně a místně příslušným orgánem státní památkové péče. Dále se při projednávání přidělení dotace posuzuje: míra zachování prvků kulturní a stavebně-historické hodnoty objektu, určující charakteristický ráz městského interiéru na původních místech (původní stavební detaily, okna, dveře, vrata, mříže, domovní znamení, církevní artefakty apod.), míra zachování ostatních prvků kulturní a stavebně-historické hodnoty (krovy, střechy, komínová tělesa), druh navrhované střešní krytiny dle povahy jednotlivých objektů, provedení výplní okenních a vstupních otvorů v materiálech, velikostech, členění a měřítkových vztazích odpovídajících historickému rázu budovy a prostředí (platí i pro okna zamřížovaná, výkladce a vjezdy), druh navrhovaných materiálů (ty mají korespondovat s prostředím městské památkové zóny a respektovat stavebně historické hodnoty předmětného objektu). IV. Poskytnutí dotace, její využití a vyúčtování IV.a. Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a žadatelem, jemuž byla schválena dotace zastupitelstvem města Turnov. IV.b. Dotace je především určena na úhradu nezbytných nákladů akce. IV.c. Žadatel je povinen písemně a bez zbytečného prodlení informovat správce oblasti o veškerých změnách v údajích, které byly uvedeny v žádosti. IV.d. Příjemce dotace (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IV.e. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IV.f. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování celkových nákladů akce a poskytnuté dotace. Termín k předkládání vyúčtování dotace je do 60 dnů po ukončení čerpání prostředků, případně do 60 dnů po ukončení realizace akce. Tento termín může být veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace, prodloužen upraven. Vyúčtování je nutné poslat do uvedeného data na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov nebo osobně doručit na podatelnu městského úřadu v obálce označené VYÚČTOVÁNÍ OBNOVA OBJEKTŮ V MPZ + ČÍSLO PROJEKTU. 3

60 K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, příp. kopie uzavřených pracovních smluv) kompletní fotodokumentaci k průběhu realizovaného projektu akce IV.f. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování bankovním převodem na účet Města Turnov. IV.g. Správce oblasti shromáždí závěrečná vyúčtování, provede jejich kontrolu a též kontrolu realizace provedení akcí, na něž byla dotace poskytnuta. V případě, že by práce nebyly provedeny v souladu se závazným stanoviskem, může být dotace v souladu se smlouvou krácena. V. Účetní kázeň V.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení těchto pravidel. Dále se musí řídit dotačním statutem a musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý uchazeč je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady těmito pravidly určené v článku IV. V.b. V případě nedodržení rozpočtové či běžné účetní kázně je správce oblasti oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.c. V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky určené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, kterou s ním Město Turnov uzavře, anebo podmínky definované v článku V. těchto pravidel či podmínky uvedené v dotačním statutu, je Město Turnov jako poskytovatel dotace oprávněno zahájit proti příjemci dotace správní řízení. Porušení rozpočtové kázně bude řešeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V.d. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. VI. Závěrečné ustanovení Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 4

61 Příloha č. 10 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Dotace může být poskytnuta na činnosti Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na území Města Turnova. Poskytování dotací se řídí těmito pravidly, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Turnov dne usnesením č. /2017. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení a navazují na Dotační statut města Turnov (dále dotační statut), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Turnov č. /2017 dne I. Úvodní ustanovení I.a. Jedná se o neinvestiční finanční dotaci, která je poskytnuta z rozpočtu města Turnov. Cílem podpory je rozvoj spolkové činnosti a zlepšení podmínek pro činnost sborů, podpora kulturní a sportovní činnosti sborů a rozvoj práce s dětmi v oblasti požární ochrany. I.b. Důvodem podpory činnosti sborů je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně a prevenci před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, napomáhat vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží podporou jejich osobnosti, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti jakož i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany a spoluvytvářet podmínky pro rozvoj spolkové a kulturní činnosti v daném území. II. Celkový objem finančních prostředků II.a. Celkový objem finančních prostředků vychází ze schváleného rozpočtu města Turnov na daný rok. II.b. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 25 tis. Kč. III. Způsobilí žadatelé III.a. Žadatelem může být pouze právnická osoba, která je účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo její organizační složka s právní subjektivitou (Sbor dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), která má ve svých stanovách jako hlavní činnost požární ochranu a má sídlo v územním obvodu města Turnov. 1

62 IV. Výzva pro podání žádosti IV.a. Výzva k podání žádostí s uvedenou lhůtou pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na daný kalendářní rok bude zveřejněna na webových stránkách a úřední desce města Turnov. IV.b. Výzva musí být zveřejněna nejméně 30 dnů před termínem ukončení příjmu žádostí. V. Způsob podání žádosti a lhůta pro rozhodnutí V.a. Žádosti musí být podány písemně na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov, nejpozději v den ukončení příjmu žádostí. Termín bude konkretizován ve výzvě pro daný rok. V.b. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat: a) vyplněný formulář žádosti, který je k dispozici na odboru správním nebo na webových stránkách města Turnov b) četnost členské základny, četnost a rozsah akcí v daném roce, spolupráce s Městem Turnov c) kopie dokladu o právní subjektivitě, d) kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci, e) kopie dokladu o zřízení účtu. V.c. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálním formuláři a obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které budou doručeny na podatelnu Městského úřadu Turnov. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele. V.d. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí pracovní skupina složená z místostarosty města Turnov, zastupitele města Turnov, velitele JPO města Turnov a vedoucího příslušného odboru. Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu příjmu žádostí budou vyřazeny. V.e. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti bude tato pracovní skupina hodnotit na základě kritérií vhodnosti projektu a následně zpracuje návrh na přidělení a výši příspěvku. Návrh na rozdělení příspěvku předloží na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Turnov. VI. Podmínky poskytnutí příspěvku VI.a. Na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova není právní nárok. Příspěvek se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a žadatelem. VI.b. Z dotace nelze hradit: - platby pokut, penále, cla, pojištění, úroků, půjček, daní - ceny do tombol při plesech a zábavách, - dary s výjimkou věcných cen při soutěžích, - pohoštění, občerstvení - pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města - odměny statutárnímu zástupci a členům organizace za výkon funkce související s řízením organizace - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity - nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) 2

63 VII. Kritéria hodnocení žádostí o dotaci VII.a. Písemně zpracované žádosti budou předloženy pracovní skupině k posouzení. Každý člen pracovní skupiny hodnotí všechny předložené žádosti. VII.b. Hodnocení předložených žádostí bude prováděno podle stanovených kritérií: žádost obsahuje všechny náležitosti a požadované údaje četnost členské základny četnost a rozsah akcí v daném roce spolupráce s městem Turnov a s dalšími organizacemi ve městě prezentace organizace Po vyhodnocení žádostí pracovní skupina zpracuje protokol hodnocení, který bude obsahovat: způsob hodnocení žádostí, seznam vybraných žádostí včetně výše navržené dotace pro jednotlivé uchazeče, - seznam vyřazených a nepodpořených žádostí, usnesení pracovní skupiny s výsledkem hlasování. Protokol bude podepsán všemi členy komise, kteří hodnocení prováděli. VII.c. O poskytnutí finančních příspěvků žadateli rozhoduje výhradně Zastupitelstvo města Turnov na základě doporučení pracovní skupiny. VII.d. Výše žádané finanční podpory nemusí být uspokojena. Finanční podpora může být v závislosti na výši vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města Turnov a na hodnocení projektu snížena nebo zcela zamítnuta. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. VII.e. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy. Finanční příspěvek se poskytne pouze na základě písemně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a lze jej použít pouze na účel uvedený ve smlouvě. VII.f. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení Zastupitelstva města Turnov. Výsledky budou též zveřejněny na webových stránkách města Turnov. VIII. Kontrola využití přidělených prostředků VIII.a. Každý žadatel o poskytnutí dotace musí dodržovat ustanovení dotačního statutu a těchto pravidel. Dále musí dodržovat běžnou účetní kázeň stanovenou platnými zákony České republiky. Dokumentaci o svém finančním hospodaření musí vést zodpovědně, věrohodně a prokazatelně a toto hospodaření musí být kdykoliv k nahlédnutí. Každý příjemce (žadatel) je povinen na vyzvání předložit požadované a úplné finanční podklady dále těmito pravidly určené. IX. Vyúčtování IX.a. Příjemce (žadatel) je povinen dotaci využít hospodárným způsobem a k účelu, který je specifikován v žádosti. Za splnění účelu, na který byl příspěvek poskytnut, a za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce. IX.b. Příjemce je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu v souladu s dotačním statutem. IX.c. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku. Termín k předkládání vyúčtování příspěvku je do následující roku. Vyúčtování se předkládá do uvedeného data na 3

64 podatelnu Městského úřadu v obálce označené VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU ČINNOSTI Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska včetně čísla smlouvy. K závěrečnému vyúčtování příjemce předloží: vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přiložen jako příloha smlouvy) kopie účetních dokladů (faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady), výpisy z účtu nebo pokladní doklad prokazující úhradu prvotních účetních dokladů, kopie uzavřených pracovních smluv fotografie k činnosti organizace a k podpořenému účelu IX.d. Nevyčerpaný finanční příspěvek je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od termínu vyúčtování na účet Města Turnova. X. Závěrečné ustanovení X.a. Poskytnutý příspěvek je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. X.b. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců. 4

65 Příloha č. 11 MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 DOTAČNÍ STATUT MĚSTA TURNOV 1. Preambule 1.1. Dotační statut města Turnov upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území města a potřeb jeho

Více

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOV STATUT

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOV STATUT MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOV STATUT Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov Fond na podporu sociální oblasti města Turnova byl zřízen usnesením

Více

Město Turnov. Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Město Turnov. Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových

Více

Město Turnov. Program: Podpora obecně prospěšné činnosti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora obecně prospěšné činnosti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora obecně prospěšné činnosti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací v oblasti

Více

Město Turnov. Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako

Více

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ 1) Preambule a) Dotační statut obce Všeň (dále jen dotace) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území obce a potřeb jeho občanů. Směřování

Více

Město Turnov. Program: Podpora zahraniční spolupráce. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora zahraniční spolupráce. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora zahraniční spolupráce Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací v oblasti zahraniční

Více

Město Turnov. Program: Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

7. Maximální výše dotace + maximální výše podpory ze způsobilých výdajů (%): Dle Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu

7. Maximální výše dotace + maximální výše podpory ze způsobilých výdajů (%): Dle Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu Město Turnov Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ 1) Preambule a) Dotační statut obce Všeň (dále jen dotace) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území obce a potřeb jeho občanů. Směřování

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

6. Lhůta pro podání žádostí: do 12:00 hod. 7. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města

6. Lhůta pro podání žádostí: do 12:00 hod. 7. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města MĚSTO TURNOV Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Dotace na podporu sociálních služeb

Více

5. Odkaz na webové stránky: Odbor sociálních věcí: Dotace města sociální oblast 6. Den zveřejnění výzvy (úřední deska,

5. Odkaz na webové stránky:   Odbor sociálních věcí: Dotace města sociální oblast 6. Den zveřejnění výzvy (úřední deska, MĚSTO TURNOV Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016 Dotace na podporu sociálních

Více

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 PAMÁTKOVÝ FOND MĚSTA TURNOV STATUT

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 PAMÁTKOVÝ FOND MĚSTA TURNOV STATUT MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 PAMÁTKOVÝ FOND MĚSTA TURNOV STATUT památkového fondu města Turnov Památkový fond města Turnov (dále památková fond) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Turnov č.

Více

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO ZUBŘÍ Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 1. Preambule 1.1. Prostředky z Programové podpory z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 (dále jen PP ) jsou určeny na podporu projektů zaměřených

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života Zastupitelstvo města Žlutice (dále jen zastupitelstvo města) se usneslo na těchto Pravidlech pro

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Telefon 353 240 111 ZASTUPITELSTVO MĚSTA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Zpracoval Vydal Alena Kynclová, vedoucí OE Zastupitelstvo

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Město Luby. Čl. I. Úvodní ustanovení

Město Luby. Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1 Obecná část 1. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen finanční podpora ) upravují

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 1 PLATNOST OD: 12. září 2016 ÚČINNOST OD: 23. září 2016 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 FOND MĚSTA TURNOV PRO PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU STATUT

MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 FOND MĚSTA TURNOV PRO PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU STATUT MĚSTO TURNOV ANTONÍNA DVOŘÁKA 335 FOND MĚSTA TURNOV PRO PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU STATUT fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu Fond města Turnov pro podporu cestovního ruchu (dále fond pro cestovní

Více

VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ pro rok 2019

VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ pro rok 2019 Dotační program VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ pro rok 2019 1. Dotační program Využívání městských sportovišť (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově zaměřený program města

Více

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa. SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 1/2016

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa. SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 1/2016 SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rozdělovník: starosta místostarostové zastupitelstvo města tajemník MěÚ vedoucí odborů sekretariát vedení města velitel MP interní auditor POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 24.

Více

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Martina Meierová tel: , mobil: ;

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Martina Meierová tel: , mobil: ; Program 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

Dotační program AKCE A REPREZENTACE vyhlášený městem Vamberk na rok Základní ustanovení

Dotační program AKCE A REPREZENTACE vyhlášený městem Vamberk na rok Základní ustanovení Dotační program AKCE A REPREZENTACE vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu AKCE A REPREZENTACE (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

STATUT DOTAČNÍHO FONDU SML

STATUT DOTAČNÍHO FONDU SML STATUT DOTAČNÍHO FONDU SML Článek 1 Úvodní ustanovení a základní pojmy 1.1 Usnesením Zastupitelstva města Liberec (dále ZM) č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 byl, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c)

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019. II. Vyhlašovatel

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 1. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017 (dále jen Program ) vyhlašuje

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 20. 12. 2017 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Program 4.3 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci ,- Kč

Program 4.3 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci ,- Kč Program 4.3 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.3 SPECIFICKÁ

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Valtrovice (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Valtrovice (dále jen Pravidla ) Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2019

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2019 Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2019 1. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí účelová dotace na neinvestiční

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o dotaci města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2017 Účel dotačního řízení 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC Dotační řízení je vyhlašováno v souladu

Více

STATUT FONDU OCHRANY VOD LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT FONDU OCHRANY VOD LIBERECKÉHO KRAJE STATUT FONDU OCHRANY VOD LIBERECKÉHO KRAJE Čl. 1 Úvodní ustanovení Zřízení Fondu ochrany vod Libereckého kraje (dále jen Fond ochrany vod ) vychází z ustanovení 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. 1. Důvodem vyhlášení programu je podpora celospolečenského úsilí o důstojné stáří a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel.

Čl. I. Úvodní ustanovení. 1. Důvodem vyhlášení programu je podpora celospolečenského úsilí o důstojné stáří a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje (dále jen pravidla ) na dotační program Senior Expres. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Důvodem

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální oblasti města Kolína pro rok 2017 (Pravidla) Platnost od: 12. 06. 2017 Účinnost od:

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně I. Základní ustanovení 1.1. Účelem těchto zásad je stanovení jednotného postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Chýně ve smyslu

Více

,- Kč

,- Kč Program 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ 1. ČÍSLO A NÁZEV PROGRAMU: 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE Zastupitelstvo obce Křešice na svém jednání dne 18.12.2015 usnesením č. 100/2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křešice.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení ÚSTECKÝ KRAJ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FONDU ÚSTECKÉHO KRAJE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou na rok 2018, Podprogramu na podporu volnočasových činností, č.. schválená Zastupitelstvem města Hrádek nad

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu kulturních akcí realizovaných v roce 2016

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu kulturních akcí realizovaných v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu kulturních akcí realizovaných v roce. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je neinvestiční finanční podpora

Více

Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2018

Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2018 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2018 1.2. Vyhlašovatel: Město Mikulov 2.

Více

SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rozdělovník: starosta místostarostové zastupitelstvo města tajemník MěÚ vedoucí odborů sekretariát vedení města velitel MP interní auditor POČET STRAN: 8 PLATNOST OD: 14.12.2016

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu PROVOZ (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. D/1 ze dne vyhlašuje Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. D/1 ze dne vyhlašuje Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. D/1 ze dne 3.12.2018 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka schválenými

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 Program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 (dále jen program ) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

Více

Program 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci ,- Kč

Program 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci ,- Kč Program 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Více

Program 4.4 PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci ,- Kč

Program 4.4 PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci ,- Kč Program 4.4 PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.4 PROGRAM

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu

Více