(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)"

Transkript

1 Úřední věstník Evropské unie L 300/1 IV (Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO č. 390/09/KOL ze dne 7. října 2009 o založení společnosti Mesta AS (Norsko) KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO ( 1 ), VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM: S OHLEDEM na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ( 2 ), a zejména na články 61 až 63 a protokol 26 této dohody, S OHLEDEM na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora ( 3 ), a zejména na článek 24 této dohody, S OHLEDEM na čl. 1 odst. 2 části I a čl. 4 odst. 4, článek 6 a čl. 7 odst. 3 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru ( 4 ), I. SKUTEČNOSTI 1. POSTUP Dopisem ze dne 30. srpna 2004 obdržel Kontrolní úřad stížnost na norské orgány v souvislosti se založením společnosti Mesta AS, která byla zřízena s cílem převzít výrobní činnosti vykonávané v rámci Veřejné správy silnic v Norsku ( 8 ). Kontrolní úřad dopis obdržel a zaevidoval dne 2. září 2004 (dokument č ). S OHLEDEM na pokyny Kontrolního úřadu pro uplatňování a výklad článků 61 a 62 Dohody o EHP ( 5 ), a zejména na kapitolu o státní podpoře ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, S OHLEDEM na rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 o prováděcích ustanoveních uvedených v článku 27 části II protokolu 3 ( 6 ), Po výměně různé korespondence ( 9 ) Kontrolní úřad norské orgány dopisem ze dne 18. července 2007 informoval, že s ohledem na opatření přijatá v souvislosti se založením společnosti Mesta AS vydal rozhodnutí č. 350/07/KOL o zahájení řízení podle čl. 1 odst. 2 části I protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru (dále jen rozhodnutí o zahájení řízení ). POTÉ, co vyzval zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními ( 7 ), a s ohledem na tyto připomínky, ( 1 ) Dále jen Kontrolní úřad. ( 2 ) Dále jen Dohoda o EHP. ( 3 ) Dále jen Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru. ( 4 ) Dále jen protokol 3. ( 5 ) Pokyny pro uplatňování a výklad článků 61 a 62 Dohody o EHP a článku 1 protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, které byly přijaty a vydány Kontrolním úřadem ESVO dne 19. ledna 1994, zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Úř. věst.) L 231, , s. 1 a v dodatku EHP č. 32, , s. 1. Dále jen pokyny pro státní podporu. Aktuální znění pokynů pro státní podporu je zveřejněno na internetových stránkách Kontrolního úřadu na adrese: fieldstateaid/state_aid_guidelines. ( 6 ) Rozhodnutí č. 195/04/KOL ze dne 14. července 2004 zveřejněné v Úř. věst. L 139, , s. 37 a v dodatku EHP č. 26, , s. 1. Konsolidované znění tohoto rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách Kontrolního úřadu na adrese: ( 7 ) Zveřejněno v Úř. věst. C 310, , s. 5 a v dodatku EHP č. 61, Norské orgány podaly připomínky dopisem předaným dne 7. prosince 2007 (dokument č ). Rozhodnutí o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a v dodatku EHP a zúčastněné strany byly vyzvány, aby podaly připomínky ( 10 ). Kontrolní úřad obdržel připomínky od čtyř zúčastněných stran dne 29. ledna a 4., 21. a 27. února 2008 (dokumenty č , , a ). Další připomínky byly obdrženy dne 4. dubna 2008 (dokument č ). Dopisy zaslanými dne 21. února a 7. dubna 2008 (dokumenty č a ) předal Kontrolní úřad tyto připomínky norským orgánům, které měly možnost se k nim vyjádřit. Dopisem ze dne 23. května 2008 (dokument č ) podaly norské orgány své připomínky. ( 8 ) Překlad výrazu Statens vegvesen. ( 9 ) Další podrobnosti o této korespondenci viz rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 350/07/KOL o zahájení formálního vyšetřovacího řízení, jehož shrnutí je zveřejněno v Úř. věst. C 310, , s. 5 a v dodatku EHP č. 61, Celé znění je zveřejněno na internetových stránkách Kontrolního úřadu na adrese: ( 10 ) Publikační údaje jsou uvedeny v poznámce pod čarou výše.

2 L 300/2 Úřední věstník Evropské unie Během podzimu 2008 a jara 2009 byly Kontrolní úřad a norské orgány v souvislosti s tímto případem v neformálním styku prostřednictvím telefonických hovorů a elektronické pošty. Informace, které Kontrolní úřad v této souvislosti obdržel, byly norskými orgány shrnuty v dopise, který dne 6. července 2009 zaslalo ministerstvo státní správy a reforem elektronickou poštou (dokument č ) ( 11 ). strany společnosti a iv) společnost Mesta AS nezaplatila poplatky za dokumenty a registrační poplatky, které jsou obvykle splatné v případě převodu vlastnictví nemovitostí. Níže jsou popsány skutečnosti, které jsou důležité pro posouzení, zda každé z těchto údajných opatření zahrnovalo státní podporu. 2. OKOLNOSTI EXISTENCE ÚDAJNÉ PODPORY 2.1 STÍŽNOST OBSAHUJÍCÍ TVRZENÍ O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ PODPORY Veřejná správa silnic v Norsku je pověřená výstavbou a údržbou státních a krajských silnic, mostů a tunelů. Až do dne 1. ledna 2003 provozovala Norská správa silnic prostřednictvím okresních úřadů vnitropodniková výrobní oddělení (dále společně výrobní oddělení ), která jménem Veřejné správy silnic prováděla stavební práce. V roce se však norské orgány rozhodly provést celkovou restrukturalizaci vnitropodnikových výrobních činností. V této souvislosti vláda navrhla, aby parlament vyňal výrobní činnosti z Veřejné správy silnic a převedl je na společnost s ručením omezeným ve vlastnictví státu ( 12 ). Státní správě zůstaly administrativní funkce zahrnující plánování budoucích stavebních prací, včetně organizace veřejných nabídkových řízení. V důsledku toho byly dne 1. ledna 2003 výrobní činnosti výrobního oddělení v rámci Veřejné správy silnic odejmuty státu a převedeny na nově založenou společnost Mesta AS. Veškerá aktiva, práva a povinnosti výrobního oddělení byly převedeny na společnost Mesta AS jako příspěvky formou věcného plnění ( 13 ). Aktiva zahrnovala strojní zařízení a vybavení a rovněž smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi výrobním oddělením a Veřejnou správou silnic. Oplátkou stát získal akcie nové společnosti. V současnosti společnost Mesta AS vykonává činnosti v oblasti výstavby a údržby, přičemž soutěží s ostatními hospodářskými subjekty, které působí na tomto trhu. 2.2 RESTRUKTURALIZAČNÍ A JINÁ REORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Z přípravných legislativních prací vyplývá, že do nově založené společnosti Mesta AS mělo být převedeno přibližně pracovníků (z celkového počtu přibližně osob), kteří byli dříve zaměstnáni ve výrobním oddělení ( 14 ). Po převodu do společnosti Mesta AS by tito pracovníci přišli o své postavení státních zaměstnanců. Jelikož zaměstnanci mohli tento převod odmítnout, bylo nezbytné poskytnout jim pobídky s cílem přimět je, aby s převedením souhlasili ( 15 ). Aby bylo zajištěno, že bude založena společnost, která je z obchodního hlediska životaschopná, bylo mimoto nezbytné snížit počet pracovníků přibližně o na zhruba osob ( 16 ). Přípravné legislativní práce objasňují různá restrukturalizační opatření plánovaná norskými orgány. Čtyři opatření spočívala v i) dočasném zachování nároků na důchod státních zaměstnanců ( 17 ); ii) zachování nároku na zvláštní věk odchodu do důchodu ( 18 ); iii) balíčky týkající se předčasného odchodu do důchodu a různá jiná opatření zahrnující iv) stěhování, dojíždění, zachování mezd a renovaci strojů ( 19 ). Na tato opatření se odkazuje jako na restrukturalizační opatření a byla financována přímými granty. Původně se předpokládalo, že prostřednictvím přímého financování bude financována další nákladová položka, a to v) náhrada mezd ( 20 ). Avšak těsně před stanovením počáteční rozvahy společnosti Mesta AS norské orgány rozhodly, že by příslušné náklady měly být místo toho pokryty vkladem kapitálu do společnosti Mesta AS, a to ve formě vlastního kapitálu. Stěžovatel tvrdil, že společnost Mesta AS obdržela v rozporu s čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP státní podporu, a to ze čtyř důvodů: i) stát financoval náklady restrukturalizace; ii) fixní aktiva převedená na společnost Mesta AS byla v počáteční rozvaze oceněna hodnotou nižší, než je tržní hodnota; iii) společnost Mesta AS byla vzájemně subvencována v důsledku převzetí předchozího portfolia zakázek výrobního oddělení ze ( 11 ) Přílohy dopisu: dokumenty č ( 12 ) První návrh v tomto ohledu byl obsažen v St. prp. nr.1 Tillegg nr. 4 ( ). Návrh byl dále rozpracován v St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) s názvem Om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap převod výrobních činností v rámci Veřejné správy silnic na společnost ve vlastnictví státu. ( 13 ) 2 Ot. prp. nr. 6 ( ) s názvem Om lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap převod výrobních činností v rámci Veřejné správy silnic na společnost s ručením omezeným ve vlastnictví státu. Celkové náklady na čtyři restrukturalizační opatření, která byla financována přímým grantem, byly původně odhadovány na milionů NOK (diskontováno na současné hodnoty) a stát je měl podle plánu společnosti Mesta AS uhradit ve ( 14 ) Ve státní správě by mělo zůstat přibližně 250 zaměstnanců, viz 4 odst. 2 St. prp. nr. 1 Tillegg nr, 1 ( ). ( 15 ) Dopis ministerstva obchodu a průmyslu ze dne (dokument č ). ( 16 ) 4 odst. 2 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ), který odkazuje na snížení na osob již v roce 2003, z něhož však rovněž vyplývá, že se snížení bude týkat přibližně osob (využitím předčasného odchodu do důchodu u přibližně jednotlivců; zvláštního věku odchodu do důchodu u přibližně 275 jednotlivců a náhrady mezd nabídnuté přibližně 450 osobám). ( 17 ) Pojem důchod státních zaměstnanců je překladem výrazu tjenestepensjonsordning. ( 18 ) Překlad výrazu Opprettholdelse av særaldersgrense. ( 19 ) 5 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). ( 20 ) Překlad výrazu Ventelønn.

3 Úřední věstník Evropské unie L 300/3 splátkách během tříletého období od roku 2003 do roku 2005 ( 21 ). Tyto náklady restrukturalizace nebyly zahrnuty v počáteční rozvaze společnosti Mesta AS, jelikož měly být financovány státem ze státního rozpočtu během tří let 2003, 2004 a 2005 ( 22 ). Ze státního rozpočtu na rok 2006 vyplývá, že společnost Mesta AS obdržela od státu na úhradu nákladů restrukturalizace celkovou částku ve výši 993,6 milionu NOK ( 23 ). Do dne 30. června 2008 společnost Mesta AS vynaložila z této částky 879,6 milionu NOK, přičemž celkové náklady restrukturalizace byly odhadnuty na 1 097,8 milionu NOK (do roku 2013) ( 24 ). Norské orgány objasnily, že ačkoli se původně plánovalo, že by stát měl uhradit veškeré náklady restrukturalizace (to znamená, že pokud by původní odhad nákladů restrukturalizace ve výši milionů NOK nepostačoval, stát by poskytl další finanční prostředky), ze státních rozpočtů na roky 2007 a 2008 je zřejmé, že společnosti Mesta AS nebudou poskytnuty žádné další finanční prostředky určené na restrukturalizaci kromě částky ve výši 993,6 milionu NOK, kterou již obdržela ( 25 ). trh neotevřel, pokud by nemohl založit novou společnost s dostatečným počtem zaměstnanců. Norské orgány objasnily, že to bylo pozadím jednání státu s odborovými svazy ohledně převodu zaměstnanců z výrobního oddělení do společnosti Mesta AS. Jednání dne 4. června 2002 vedla k dohodě stran o dočasném zachování určitých práv vyplývajících z postavení státního zaměstnance a možnosti nabídnout opatření, jako je předčasný odchod do důchodu, jejichž cílem je snížení počtu pracovníků ( 27 ). Konkrétní prvky této dohody jsou objasněny v následujících pododdílech ( 28 ). Přede dnem 1. ledna 2003 bylo zřízeno prozatímní představenstvo společnosti Mesta AS (dále jen prozatímní představenstvo ) zastupující budoucí společnost. Norské orgány vysvětlily, že se prozatímní představenstvo neúčastnilo jednání ohledně zaměstnanců. Nárok na náhradu mezd však byl zahrnut do zákona o společnosti Mesta ( 29 ). Naopak, neexistoval žádný zákon či jiný právní nástroj upravující ostatní práva plynoucí z postavení státního zaměstnance. Norské orgány objasnily, že ačkoliv je to velmi nepravděpodobné, je nutno v případě, že by se na konci období ukázalo, že náklady restrukturalizace jsou nižší, než částka, kterou obdržela společnost Mesta AS, přebytečnou částku vrátit státu. Pokud jde o právní úpravu, norské orgány přijaly zákon o převedení výrobních činností Veřejné správy silnic na společnost s ručením omezeným ve vlastnictví státu, který upravuje některá práva zaměstnanců převedených z Veřejné správy silnic do společnosti Mesta AS (dále jen zákon o společnosti Mesta ) ( 26 ). Před popsáním podmínek dohody je vhodné stručně vysvětlit postavení zaměstnanců ve výrobním oddělení před jejich převedením do společnosti Mesta AS: norské orgány objasnily, že pracovníky ve výrobním oddělení zaměstnával stát. Podle norských právních předpisů mají zaměstnanci státu postavení státních zaměstnanců ( 30 ) a u těchto zaměstnanců je povinná účast ve státním penzijním fondu ( Statens pensjonskasse nebo SPK ) ( 31 ). Účast v SPK tudíž zajišťuje nároky na důchod státních zaměstnanců. Na základě zákona, který stanoví podmínky pro nárok na zvláštní věk odchodu do (předčasného) důchodu pro státní zaměstnance, měli někteří státní zaměstnanci ve výrobním oddělení (například řidiči a kuchaři) nárok na odchod do (předčasného) důchodu ve zvláštním věku ( 32 ) Obecné poznámky Norské orgány objasnily, že hlavním problémem v souvislosti s převodem zaměstnanců z výrobního oddělení do společnosti Mesta AS bylo umožnit, aby nová společnost působila za podobných podmínek jako její konkurenti, a tím zajistit rovné podmínky. Norské orgány se rozhodly převést pracovníky do společnosti Mesta AS a pověřit společnost Mesta AS (na rozdíl od Veřejné správy silnic) provedením opatření spojených s převodem pracovníků a snížením jejich počtu. Tyto problémy a jejich řešení byly součástí a předpokladem liberalizace a otevření trhu pro síť státních silnic. Norský stát by tento ( 21 ) 5 odst. 1 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). ( 22 ) 5 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). ( 23 ) Společnost Mesta AS obdržela pro rok 2003 částku ve výši 357 milionů NOK; pro rok 2004 částku ve výši 356,5 milionu NOK a pro rok 2005 částku ve výši 280 milionů NOK, viz St. prp. nr. 1 ( ). Veškeré odkazy na částku ve výši 993,5 milionu NOK byly norskými orgány upraveny na částku 993,6 milionu NOK. ( 24 ) St. prp. nr. 1 ( ). ( 25 ) Orgány poukazují na skutečnost, že společnost Mesta AS byla v průběhu prvních tří let od svého založení ziskovější, než se předpokládalo, viz bílá kniha parlamentu; Stortingsmelding nr. 13 ( ). ( 26 ) Zákon č. 84 ze dne ( lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap ). Jelikož je postavení státního zaměstnance spojeno se státním zaměstnáním, pracovníci převedení do společnosti Mesta AS přestali být dne 1. ledna 2003 státními zaměstnanci. Pokud by nebyla přijata dotyčná opatření v oblasti zaměstnanosti, tito pracovníci by přišli o svá práva spojená s jejich postavením státního zaměstnance ( 33 ). Norské orgány objasnily, že podle norských právních předpisů se převod výrobního oddělení ( 27 ) Shrnutí schůzky mezi norskými orgány a odborovými svazy dne (dokument č ). ( 28 ) Vyplývají rovněž ze St. prp. Nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). ( 29 ) Bod 1.4 dopisu ministerstva obchodu a průmyslu ze dne (dokument č ). ( 30 ) Práva státních zaměstnanců jsou stanovena v zákonu o státních zaměstnancích Lov 4. mars 1983 om statens tjenestemenn. ( 31 ) Zákon o státním penzijním fondu; Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse. ( 32 ) Zákon o zvláštním věku odchodu do důchodu; Lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m. fl., který se vztahuje pouze na účastníky SPK. Zákon byl použitelný na určité kategorie pracovních míst ve výrobním oddělení ( Spesialarbeider, Fagarbeider, Formann, Førstekokk, Renholdsbetjent, Fagarbeider med fagbrev and Sjåfør ), a to na základě rozhodnutí parlamentu ze dne během jednání o St. prp. nr. 38 ( ). ( 33 ) Bod 1.3 dopisu ministerstva obchodu a průmyslu ze dne (dokument č ).

4 L 300/4 Úřední věstník Evropské unie na společnost Mesta AS považuje za převod podniku ( 34 ). S odkazem na pravidla o převodu podniků byly pracovní smlouvy převedených zaměstnanců převedeny na novou společnost s výjimkou nároků na důchod ( 35 ). Norské orgány vysvětlily, že vzhledem k tomu, že nový zaměstnavatel nebyl součástí státní správy, mohli státní zaměstnanci zaměstnaní ve výrobním oddělení odmítnout převedení do společnosti Mesta AS. Pokud by však převedení odmítli, byli by vystaveni riziku propuštění podle obecně platných předpisů pro státní zaměstnance, pokud by nebylo možné najít jinou vhodnou pozici: za těchto okolností mají státní zaměstnanci přednostní právo na neobsazená pracovní místa ve státní správě (nikoli však na náhradu mzdy) ( 36 ). Ačkoliv se pracovníci mohli rozhodnout, že zůstanou ve státním zaměstnání, převedení zaměstnanců výrobního oddělení na nový subjekt (společnost Mesta AS) bylo předpokladem k tomu, aby vůbec mohlo dojít k liberalizaci. Na základě těchto skutečností musely norské orgány poskytnout zaměstnancům dodatečné pobídky, aby je přiměly k souhlasu s převedením. Státní prostředky poskytnuté společnosti Mesta AS jsou omezeny na rozdíl mezi průměrnými náklady běžného soukromého důchodového systému a (vyššími) náklady na zachování účasti v SPK. Zatímco původní odhad nákladů činil přibližně 395 milionů NOK ( 39 ), norské orgány uvedly, že náklady vzniklé do dne 30. června 2007 činily 277,3 milionu NOK (bez administrativních nákladů) ( 40 ). ii) Zachování nároku na zvláštní věk odchodu do důchodu Jak bylo uvedeno výše, někteří státní zaměstnanci, kteří byli převedeni do společnosti Mesta AS, měli nárok na předčasný odchod do důchodu (tj. v 65 letech) oproti běžnému věku odchodu do důchodu v 67 letech. Podle podmínek dohody mezi odborovými svazy a státem byl zaměstnancům ve výrobním oddělení, kteří měli v době založení společnosti Mesta AS (tj. dne 1. ledna 2003) 10 či méně let do odchodu do důchodu (tj. zaměstnanci ve věku 55 let a starší), přiznán nárok na zachování jejich zvláštního věku odchodu do důchodu v 65 letech ( 41 ). Toto ujednání umožnila skutečnost, že zaměstnanci byli dosud účastníky SPK, jak bylo popsáno výše. i) Dočasné zachování nároků na důchod státních zaměstnanců Jak bylo popsáno výše, pracovníci Veřejné správy silnic měli postavení státního zaměstnance, avšak po převedení do společnosti Mesta AS o toto postavení přišli. Nicméně na základě výše uvedené dohody mezi odborovými svazy a státem měli mít pracovníci během pětiletého přechodného období (tj. od 1. ledna 2003 do konce roku 2007) prospěch ze zachování nároků na důchod státních zaměstnanců. Státní prostředky poskytnuté společnosti Mesta AS mají uhradit dodatečné náklady za účelem zajištění, aby během příslušného období byly zaměstnancům zaručeny příspěvky na důchodové zabezpečení rovnající se příspěvkům státních zaměstnanců ( 37 ). Státní prostředky pro společnost Mesta AS pokrývají rozdíl mezi průměrnými náklady běžného důchodového systému a náklady na zachování zvláštního věku odchodu do důchodu. Ačkoli původní odhad nákladů činil přibližně 85 milionů NOK ( 42 ) (včetně administrativních nákladů představujících přibližně 5 % celkové částky), celkové náklady vzniklé do dne 30. června 2007 činily 26,5 milionu NOK (bez administrativních nákladů) ( 43 ). Jak bylo uvedeno výše, účast v SPK zajišťuje nároky na důchod státních zaměstnanců a náklady související s těmito nároky jsou hrazeny do SPK. V zájmu zajištění pětiletého přechodného režimu byla proto zachována účast zaměstnanců v SPK. Aby mohla společnost Mesta AS hradit příspěvky pro své zaměstnance, požádala o účast v SPK a této žádosti bylo vyhověno ( 38 ). ( 34 ) Ačkoliv rozsah tohoto práva není zcela jasný, viz předchozí zákon o ochraně zaměstnanců, který platil v té době; Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø. ( 35 ) Zákon o ochraně zaměstnanců; Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø, 73B. ( 36 ) 4 odst. 1 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ), zopakováno rovněž v bodě 1.3 dopisu ministerstva obchodu a průmyslu ze dne (dokument č ). ( 37 ) Norské orgány objasnily, že pokud se společnost Mesta AS rozhodne zachovat po roce 2007 nároky na důchod státních zaměstnanců, musí společnost hradit tyto náklady sama a stát společnosti takovéto náklady neproplatí. ( 38 ) Ačkoliv účast není obvykle dostupná pro pracovníky, kteří nejsou zaměstnáváni státem, norské orgány SPK nařídily, aby se odchýlil od této zásady na základě ustanovení v zákoně o státním penzijním fondu ( Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse ). Žádost společnosti Mesta AS o účast neobsahovala žádný odkaz na výše uvedenou lhůtu. iii) Balíčky týkající se předčasného odchodu do důchodu Dohoda mezi odborovými svazy a státem rovněž uvádí, že během tříletého období (ode dne 1. ledna 2003 do konce roku 2005) může společnost Mesta AS nabízet zaměstnancům, kteří byli převedeni z výrobního oddělení, ujednání, podle něhož mohou odejít do důchodu ve věku 60 let namísto běžného věku odchodu do důchodu v 67 letech ( 44 ). Předčasný odchod do důchodu mohla společnost nabízet podle uvážení na základě individuálního posouzení situace zaměstnanců ( 45 ). ( 39 ) 5 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). Původní částka neměla být stanovena pevně, jelikož se liší parametry pro roční důchodovou prémii, která má být vyplacena (jež jsou SPK hodnoceny jako procentní podíl z příjmu zakládajícího nárok na důchod). Prvky ovlivňujícími výši prémie jsou sazba prémie a příspěvek zaměstnavatelů na státní pojištění. ( 40 ) St. prp. nr. 1 ( ) p ( 41 ) Ujednání o zvláštním věku odchodu do důchodu by proto platila až do konce roku ( 42 ) 5 St. prp. nr.1 Tillegg nr. 1 ( ). ( 43 ) St. prp. nr. 1 ( ) s ( 44 ) St. prp. nr 1 ( ). ( 45 ) 4 odst. 3 St. prp. nr 1 ( ).

5 Úřední věstník Evropské unie L 300/5 Státní prostředky poskytnuté společnosti Mesta AS pokrývají rozdíl mezi průměrnými náklady běžného soukromého důchodového systému a náklady spojenými s nabízením předčasného odchodu do důchodu. V rámci přípravných legislativních prací se náklady na ujednání o předčasném odchodu do důchodu financované státem (včetně administrativních nákladů představujících přibližně 5 % celkových nákladů) odhadovaly na 911 milionů NOK ( 46 ). Norské orgány objasnily, že toto ujednání využilo přibližně 470 zaměstnanců a do dne 30. června 2007 činily celkové náklady 691,9 milionů NOK (bez administrativních nákladů) ( 47 ). iv) Stěhování, dojíždění, zachování mezd a renovace strojů Podle přípravných rozpočtových dokumentů tato položka nákladů zahrnuje náklady na stěhování ( flyttekostnader ), dojíždění ( pendlergodtgjørelse ), zachování mezd ( bibehold av lønn ) a renovaci strojů ( maskiner sanering ) ( 48 ). Norské orgány objasnily, že tato položka zahrnuje rovněž náklady spojené se stěhováním kanceláří ( kontor flyttekostnader ), stěhováním oddělení údržby a podpory ( støttepunkter flyttekostnader ) a přesunem archivů ( arkivoverføring ). pracovníků do zaměstnání v prostorách společnosti Mesta AS, které jsou vzdáleny od jejich bydliště. K příkladům nákladů patří náklady na dojíždění mezi bydlištěm a pracovištěm ( hjemreise ), náklady na dvojí nájemné ( dekning av husleie ) ( 51 ), příplatek na dojíždění mezi bydlištěm a pracovištěm ( kjøregodtgjørelse ) a příplatek na stravování ( kostgodtgjørelse ). Stěhování kanceláří: náklady vzniklé do ledna 2006: 7,8 milionu NOK Tato položka zahrnuje náklady na přemístění z kanceláří Veřejné správy silnic do ústředí a regionálních kanceláří společnosti Mesta AS. K příkladům těchto nákladů patří náklady na vyklizení starých kanceláří ( rydding og rengjøring av gamle kontorer ); zabalení kancelářských potřeb ( 52 ) a přepravu do nových kanceláří ( pakking og transport ); přípravu, vybavení a úpravu nových kanceláří společnosti Mesta AS ( klargjøring, innredning og oppgradering av nye kontorer ); jakož i náklady na řízení stěhování ( administrasjon av flyttning ). S výjimkou opatření týkajícího se zachování mezd (které nenabylo účinku, a tudíž nevznikly žádné náklady) byla všechna opatření provedena v době založení společnosti Mesta AS a trvala až do konce roku Zatímco se celkové náklady vztahující se na všechna opatření původně odhadovaly na 77 milionů NOK ( 49 ), norské orgány vysvětlily, že celkové náklady vynaložené do ledna 2006 činily přibližně 82,4 milionu NOK (bez administrativních nákladů). Tyto náklady uhradil stát ( 50 ). Stěhování: náklady vynaložené do ledna 2006: 0,5 milionu NOK Tato položka zahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s přemístěním řídících nebo administrativních pracovníků za účelem nástupu do zaměstnání ve společnosti Mesta AS. Jelikož zaměstnanci nastoupili na pracovní pozice na jiných místech v rámci společnosti Mesta AS, než v nichž tito zaměstnanci pracovali v rámci Veřejné správy silnic, museli se někteří zaměstnanci za účelem nástupu do nového zaměstnání přestěhovat. K příkladům nákladů patří skutečné, doložené náklady na stěhování ( faktiske, legitimerte kostnader ved boligkjøp ), placené volno z důvodu stěhování ( flyttepermisjon ) a cestovní výdaje v souvislosti s prohlídkou nových nemovitostí ( visningsreise ). Dojíždění: náklady vzniklé do ledna 2006: 6,7 milionu NOK Tato položka zahrnuje rovněž náklady považované za nezbytné, aby byl zajištěn nástup řídících nebo administrativních ( 46 ) 5 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). ( 47 ) St. prp. nr. 1 ( ) s ( 48 ) St. prp. nr.1 Tillegg nr.1 ( ). ( 49 ) 5 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). ( 50 ) St. prp. nr. 1 ( ) s Stěhování oddělení podpory a údržby: náklady vzniklé do ledna 2006: 40,2 milionu NOK Tato položka zahrnuje náklady za účelem přestěhování ze starých kanceláří do nových místních oddělení údržby a podpory a rovněž začlenění dřívějších provozních a podpůrných oddělení do nových provozních a podpůrných oddělení společnosti Mesta AS. To zahrnuje vytvoření nového informačního systému, které si vyžádala skutečnost, že výrobní oddělení sdílelo informační systém s ostatními odděleními v rámci Veřejné správy silnic. Ke zvláštním příkladům nákladů patří náklady na vyklizení starých provozních oddělení a podpůrných oddělení údržby ( rydding og rengjøring av gamle driftsstøttepunkt ), zabalení kancelářských potřeb a přepravu do nových kanceláří ( pakking og transport ), přípravu, vybavení a úpravu nových provozních oddělení a podpůrných oddělení údržby ( klargjøring, innredning og oppgradering av driftsstøttepunkt ) a řízení stěhování ( administrasjon av flytting ). Přesun archivů: náklady vzniklé do ledna 2006: 7,2 milionu NOK Tato položka zahrnuje náklady za účelem instalace elektronických a fyzických archivů ve společnosti Mesta AS. Tato položka pokrývá náklady spojené s oddělením příslušných archivů od ostatních bezpředmětných archivů v rámci Veřejné správy silnic, jakož i náklady spojené s vytvořením nových archivů ve společnosti Mesta AS. Příklady těchto nákladů zahrnují náklady na posouzení rozsahu potřebných zdrojů pro každý archív ( ressursbehov pr. arkiv ), kopírování ( kopiering ), přepravu ( frakt ), přípravu ( klargjøring ) a zajištění kvality ( kvalitetssikring og sikkerhetsarbeid ). ( 51 ) Například při pronájmu pokoje během týdne. ( 52 ) S výjimkou archivů, na něž se vztahuje zvláštní nákladová položka uvedená níže.

6 L 300/6 Úřední věstník Evropské unie Renovace strojů: náklady vzniklé do ledna 2006: 20 milionů NOK Ačkoliv by tato položka nákladů naznačovala, že zahrnuje náklady spojené s opravou nebo renovací strojů, není tomu tak. Orgány objasnily, že před reformou vykonávalo výrobní oddělení práce, v jejichž rámci byly stroje a jiné vybavení ponechány na místech výstavby nebo rekonstrukce ( 53 ). Tato položka nákladů se tudíž skládala ze zbývající odpovědnosti vyplývající z předchozích smluv o dílo a zahrnovala úklid staveniště ( opprydding ) a odstranění, sešrotování a přepravu nepotřebného strojního zařízení ( fjerning, skroting, og fraktkostnader ). Stroje, které měly být odstraněny, byly staré, pokažené a pro podnik nepoužitelné, nebyly proto součástí stanovení hodnoty strojů (nebo celého podniku ( 54 )). Norské orgány vysvětlily, že společnost Mesta AS zadala část prací subdodavatelům za komerčních podmínek. Zbývající část prací provedla společnost Mesta AS sama s hodinovou sazbou založenou na nákladech (bez ziskového rozpětí), jež byla tudíž nižší než tržní sazba za podobné práce v té době ( 55 ). Norské orgány předložily dokumentaci s uvedením faktur subdodavatelů a cen, které účtovala společnost Mesta AS ( 56 ). Náhrada mezd je upravena zákonem o státních zaměstnancích ( 58 ). Jedná se o ujednání, podle něhož mají státní zaměstnanci, kteří dostali výpověď pro nadbytečnost a jimž nebylo nabídnuto jiné vhodné místo, ode dne oznámení výpovědi nárok (s výhradou podmínek a lhůt stanovených v zákoně) na dvě třetiny mzdy. Ačkoliv náklady týkající se náhrady mezd byly původně součástí nákladů restrukturalizace, ministerstvo práce později rozhodlo, že by odhadované náklady měly být vzaty v úvahu spíše při stanovení výše vlastního kapitálu společnosti Mesta AS. Jinými slovy, prostředky na financování příslušných nákladů vloží stát do společnosti Mesta AS jako vlastní kapitál ( 59 ). Důvodem tohoto přístupu byla skutečnost, že by financování prostřednictvím vlastního kapitálu mělo vést k uváženějšímu využívání propouštění zaměstnanců jako nástroje reorganizace v nové společnosti. Místo toho by se měly více využívat jiné (levnější) nástroje reorganizace, jako pracovní volno se sníženou mzdou a důchodové balíčky atd. v) Náhrada mezd Nákladová položka týkající se náhrady mezd ( ventelønn ) netvoří součást toho, na co norské orgány odkazují jako na náklady restrukturalizace. Nicméně náhrada mezd tvořila součást pobídek poskytnutých zaměstnancům s cílem přimět je k přechodu do společnosti Mesta AS. Je třeba ji posoudit na základě nutnosti snížit počet pracovníků. Ačkoliv se původně předpokládalo, že se režim náhrady mezd bude vztahovat na 450 zaměstnanců s celkovými náklady ve výši přibližně 512 milionů NOK ( 60 ), tento odhad byl v říjnu 2002 aktualizován a změnil se na 150 zaměstnanců s celkovými náklady ve výši přibližně 150 milionů NOK ( 61 ). Při stanovení výše vlastního kapitálu společnosti Mesta AS byla proto vzata v úvahu posledně uvedená částka. Ačkoliv pracovníci převedení z výrobního oddělení přišli o postavení státního zaměstnance, byla po omezenou dobu zachována určitá zvláštní práva vyplývající z tohoto postavení. Některá tato práva jsou upravena v zákoně o společnosti Mesta ( 57 ). 4 zákona o společnosti Mesta stanoví, že během tříletého období od nástupu do zaměstnání ve společnosti Mesta AS ke dni 1. ledna 2003 mají zaměstnanci, kteří byli následně propuštěni a splňují určité podmínky (například minimální dobu trvání pracovního poměru v délce jednoho roku), nárok na to, aby jim bylo nabídnuto odpovídající místo ve státní správě ( fortrinnsrett til annen statlig stilling ), nebo v případě, že takovéto místo nelze nabídnout, právo na náhradu mzdy ( ventelønn ). ( 53 ) Norské orgány v tomto ohledu aktualizovaly vysvětlení uvedené v rozhodnutí o zahájení řízení. Na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v rozhodnutí o zahájení řízení, tato položka nezahrnuje lokality ve vlastnictví výrobního oddělení, které byly převedeny na společnost Mesta AS, nýbrž pouze pracovní vybavení ponechané na staveništích sítě státních silnic. ( 54 ) Určení nepoužitelných strojů a jiného vybavení provedlo strojní oddělení společnosti Mesta AS pod dohledem ředitele pro logistiku a nákup. Auditor společnosti Mesta ověřil, že využití těchto finančních prostředků bylo v souladu s vnitřními pokyny (které jsou založeny na přípravných legislativních pracích, např. St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( )). ( 55 ) Viz příloha 3 dopisu norských orgánů ze dne (dokument č ). ( 56 ) Viz příloha 3 dopisu norských orgánů ze dne (dokumenty č a ). ( 57 ) Zákon ze dne ( lov 13. desember 2002 om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap ). V zájmu snížení nákladů využila společnost Mesta AS níže uvedené (levnější) alternativní nástroje snížení počtu pracovníků ( 62 ). Norské orgány však objasnily, že společné náklady na tato opatření a náhradu mezd činily celkem 359 milionů NOK (z toho byla do dne 21. prosince 2008 vynaložena částka ve výši 255,1 milionu NOK), a zdaleka proto přesahují částku vloženou za účelem úhrady těchto nákladů: Balíčky týkající se ukončení pracovního poměru, což je ujednání, podle něhož zaměstnanci ukončí pracovní poměr, aniž by měli prospěch z náhrady mzdy, za což na oplátku obdrží až roční mzdu a rovněž finanční pomoc při hledání jiného zaměstnání. ( 58 ) Zákon o státních zaměstnancích ( lov 4. mars 1983 om statens tjenestemenn ). ( 59 ) Viz 4 odst. 4 St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ). Norské orgány vysvětlily, že ačkoliv stát odpovídá za vyplacení náhrady mzdy přímo oprávněným osobám, požaduje proplacení nákladů od společnosti Mesta AS, která zase od státu obdržela finanční prostředky ve formě vlastního kapitálu na uhrazení těchto nákladů. ( 60 ) Norské orgány objasnily, že se dopustily chyby, když prve uvedly, že částka vložená k uhrazení výdajů činila 512 milionů NOK, viz bod 2.2 podbod v) části I rozhodnutí o zahájení řízení. ( 61 ) Bod zprávy předložené norskými orgány v říjnu 2002 s názvem: Stanovení hodnoty, kterou vyhotovila společnost Ernst & Young. ( 62 ) Provedení alternativních opatření rovněž zahrnovalo různé druhy administrativních nákladů.

7 Úřední věstník Evropské unie L 300/7 Důchodové balíčky jsou ujednáním, podle něhož zaměstnanci ve věku 62 let ukončí pracovní poměr, za což jim bude na oplátku až do dosažení věku odchodu do důchodu v 67 letech zaručena částka ve výši 66 % mzdy a během tohoto období budou nadále oprávněni nabývat běžné nároky na důchod. Pracovní volno se sníženou mzdou je ujednání, jež má přimět zaměstnance, kteří by v období mezi rokem 2003 a 2005 získali nárok na předčasný důchod (ve věku 60 let), aby ukončili pracovní poměr dříve, a to tím, že těmto zaměstnancům bude nabídnuto okamžité ukončení pracovního poměru, za což na oplátku obdrží 66 % mzdy až do doby, než získají nárok na předčasný důchod. 2.3 HODNOTA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ (DÁLE JEN STROJE ) A POZEMKŮ A BUDOV (DÁLE JEN NEMOVITOSTI ) V POČÁTEČNÍ ROZVAZE Níže je uveden přehled postupu pro stanovení hodnoty fixních aktiv v konečné verzi počáteční rozvahy společnosti Mesta AS. Pro účely tohoto postupu byli najati dva auditoři: společnost Ernst & Young byla najata Veřejnou správou silnic za účelem založení nové společnosti, zatímco ministerstvo dopravy a komunikací najalo společnost Deloitte & Touche, aby ověřila kvalitu ocenění aktiv a návrhu počáteční rozvahy a rovněž zkontrolovala postup, metody a zásady použité v této souvislosti. Následně se společnost Ernst & Young stala auditorem společnosti Mesta AS. V květnu 2002 zahájili auditoři postup pro stanovení hodnoty aktiv na základě zásady simulované kontinuity (tj. rekonstruované účetní hodnoty), v srpnu 2002 však zásadu oceňování změnili na skutečnou hodnotu. Jednotlivá (nebo skupinová) ocenění byla provedena s ohledem na stroje i nemovitosti (jak je podrobně popsáno v oddíle 2.3.1). V říjnu 2002 provedli auditoři stanovení reálné hodnoty celého podniku Mesta AS jako fungujícího podniku na základě metody diskontovaných peněžních toků (podrobně popsáno v oddíle 2.3.2). Diskontované peněžní toky prokázaly, že celková hodnota podniku (tj. provozní kapitál) byla nižší než hodnota vyplývající z ocenění jednotlivých aktiv. Jelikož norský zákon o společnostech s ručením omezeným stanoví, že vlastní kapitál nesmí přesáhnout celkovou hodnotu podniku, byla hodnota jednotlivých aktiv (nebo jejich skupin) snížena Samostatné stanovení hodnoty aktiv vi) Stroje Za účelem stanovení hodnoty aktiv vyhotovili Veřejná správa silnic, společnost Arthur Andersen & Co AS, právní zástupce norské vlády, společnosti ViaNova a Skagerak Forsikringsmegling AS zprávu ze dne 10. KVĚTNA 2002 NAZVANOU POČÁTEČNÍ ROZVAHA ( 63 ). Ocenění v zásadě vycházelo z účetní hodnoty. Jelikož se však na státní správu nevztahuje zákon o účetnictví ( 64 ), hodnoty uvedené v účetních knihách ( 63 ) Název zprávy v originále zní Åpningsbalanse. ( 64 ) Regnskapsloven. výrobního oddělení bylo nutno rekonstruovat na hodnoty, které by existovaly v případě, že by se na výrobní oddělení vztahovalo obecné účetní právo ( 65 ). Zásadou ocenění bylo tudíž spíše stanovení účetní hodnoty se zpětnou platností nebo jednoduše simulovaná kontinuita. Na tomto základě byla hodnota strojů uvedená v účetních knihách výrobního oddělení ke dni 1. ledna 2002 ve výši milionů NOK upravena na 866 milionů NOK. Dne 1. ledna 2003 byla hodnota dále upravena na 747 milionů NOK. Z následné zprávy ze srpna 2002 nazvané Počáteční rozvaha ( 66 ), kterou vyhotovily Veřejná správa silnic, společnosti Ernst & Young, Via Nova a Skagerak Forsikringsmegling AS, však vyplývá, že v červenci 2002 bylo rozhodnuto, že aktiva výrobního oddělení převedená na společnost Mesta AS mají být oceněna na základě zásady reálné hodnoty namísto simulované kontinuity, jelikož první zásada je průhlednější. Zpráva z prosince 2002 nazvaná Počáteční rozvaha dodatek: stanovení hodnoty aktiv, kterou vyhotovily Veřejná správa silnic, společnosti Ernst & Young, Via Nova, OPAK a Skagerak Forsikringsmegling AS, udává hodnotu strojů na základě reálné hodnoty ( 67 ). Za účelem stanovení reálné hodnoty byly použity dvě koncepce: u určitých skupin strojů byla výchozím bodem účetní hodnota zaevidovaná ve státní správě, která byla upravena s ohledem na uplatnění daně z přidané hodnoty, dobu odepisování a určitá ocenění podle volného uvážení. U ostatních skupin strojů vycházely hodnoty z externího ocenění a cen ( 68 ). Na tomto základě byla reálná hodnota strojů odhadnuta na 572 milionů NOK, zatímco celková hodnota všech aktiv byla odhadnuta na milionů NOK ( 69 ). Společnost Ernst & Young následně objasnila, že výpočty uvedené ve výše zmíněné zprávě, která jako výchozí bod používá účetní hodnotu na základě simulované kontinuity ve výši 747 milionů NOK za účelem stanovení reálné hodnoty ve výši 572 milionů NOK, jsou nesprávné. Podle společnosti Ernst & Young nebyly tyto výpočty součástí postupu pro stanovení reálné hodnoty strojů, které mají být převedeny na společnost Mesta AS. vii) Nemovitosti Ve zprávě z května 2002 nazvané Počáteční rozvaha činila ke dni 1. ledna 2002 účetní hodnota nemovitostí evidovaných státní správou 596 milionů NOK. Po vyloučení nemovitostí, které neměly být převedeny na společnost Mesta AS, a provedení úprav na základě zásady simulované kontinuity byla hodnota odhadnuta na částku ve výši 277 milionů NOK. ( 65 ) To zahrnuje zohlednění rozdílů, pokud jde o dobu odepisování a uplatnění daně z přidané hodnoty. ( 66 ) Název zprávy v originále zní Åpningsbalanse. ( 67 ) Strana 11 zprávy. Název zprávy v originále zní Åpningsbalanse Supplering: Verdivurdering av eiendeler. ( 68 ) Tento přístup byl proto založen na ocenění jednotlivých aktiv. ( 69 ) Podle vysvětlení společnosti Ernst & Young na základě u ze dne (dokument č ).

8 L 300/8 Úřední věstník Evropské unie Po změně zásad oceňování ze simulované kontinuity na reálnou hodnotu byly nemovitosti oceněny nezávislým odborníkem na reality, společností OPAK. Norské orgány předložily znalecký posudek ze dne 28. srpna 2002, v němž společnost OPAK stanovila hodnotu 375 nemovitostí na přibližně 336 milionů NOK ( 70 ). Následná zpráva ze dne 31. října 2002 vyhotovená společností OPAK stanovila, že mimo jiné po přidání 16 nemovitostí činí přibližná hodnota nemovitostí 395 milionů NOK. Společnost Ernst & Young objasnila, že po vyloučení nemovitostí, jež neměly být převedeny na společnost Mesta AS, a po provedení oprav u najatých nemovitostí ( 71 ) byla hodnota nemovitostí následně snížena na 331 milionů NOK ( 72 ). Zpráva z prosince 2002 nazvaná Počáteční rozvaha dodatek: stanovení hodnoty aktiv prokazuje, že ačkoliv hodnota nemovitostí na základě zásady simulované kontinuity činila 596 milionů NOK, uplatnění zásady reálné hodnoty vedlo k hodnotě ve výši 331 milionů NOK Stanovení hodnoty na základě diskontovaných peněžních toků Souběžně s oceněním jednotlivých aktiv (avšak samostatně) byla stanovena reálná hodnota celé společnosti jako fungujícího podniku na základě metody diskontovaných peněžních toků, přičemž toto ocenění bylo shrnuto ve zprávě z října 2002 nazvané Stanovení hodnoty, kterou vyhotovila společnost Ernst & Young ( 73 ). Zpráva obsahuje závěr, že při použití metody diskontovaných peněžních toků činí provozní kapitál ( 74 ) přibližně 600 milionů NOK (v rozmezí +/ 25 %). Analýza vycházela z ocenění peněžních toků pro období , pro něž se předpokládala záporná současná hodnota ve výši 300 milionů NOK, a kladná konečná hodnota ve výši 900 milionů NOK ( 75 ). Míra návratnosti byla stanovena na 6,7 % nominální návratnosti u celkových aktiv po zdanění ( 76 ) milionů NOK činí provozní kapitál ( 77 ) 698 milionů NOK. To je více než provozní kapitál ve výši 600 milionů NOK vyplývající z ocenění na základě reálné hodnoty celého podniku (tj. metoda diskontovaných peněžních toků). Norský zákon o společnostech s ručením omezeným stanoví, že vlastní kapitál nesmí přesahovat celkovou hodnotu podniku, proto bylo nutné hodnotu aktiv snížit ( 78 ). Společnost Ernst & Young tudíž snížila hodnotu aktiv tak, aby provozní kapitál činil 619 milionů NOK. To je uvedeno níže ( 79 ): Fixní aktiva Krátkodobá aktiva 109 Krátkodobé dluhy (464) Netto 698 Snížení hodnoty strojů (25) Snížení hodnoty nemovitostí (54) Celková úprava hodnoty směrem (79) dolů Hodnota po snížení 619 Dluh (důchody) 319 Vlastní kapitál 300 Vlastní kapitál v hotovosti Celkový vlastní kapitál v počáteční rozvaze Jak je patrné z výše uvedených údajů, byla provedena úprava směrem dolů ve výši 79 milionů NOK. Kvůli vysoké nejistotě ohledně hodnoty nemovitostí a strojů byla u těchto aktiv provedena úprava směrem dolů níže uvedeným způsobem: Společnost Ernst & Young vysvětlila, že se provozní kapitál (ve výši 600 milionů NOK) skládá z celkových aktiv po odečtení krátkodobých dluhů. Při porovnání činil odhad vyplývající z ocenění jednotlivých aktiv milionů NOK. Po odečtení krátkodobých dluhů (ve výši 464 milionů NOK) od částky ( 70 ) Tento údaj bere v úvahu plánovaný prodej. Pokud se nepřihlédne k plánovanému prodeji, hodnota by činila 420 milionů, 486 milionů a 240 milionů NOK. Navštíveno bylo 100 z celkem 375 nemovitostí. ( 71 ) Opravy byly provedeny u nemovitostí, o nichž se usuzovalo, že jsou ve vlastnictví Veřejné správy silnic, jednalo se však pouze o pronajaté nemovitosti, a naopak. ( 72 ) Společnost Ernst & Young potvrdila, že hodnota nemovitostí vybraných pro převod odpovídá částce ve výši 331 milionů NOK. ( 73 ) Překlad norského názvu Verdivurdering. ( 74 ) Sysselsatt kapital. ( 75 ) Zpráva o diskontovaných peněžních tocích je založena na předpokladu, že se sníží počet pracovníků. ( 76 ) Skládá se z bezrizikové úrokové sazby ve výši 6 % před zdaněním, tj. 4,2 % po zdanění (ve výši 28 %), rizikové prémie po zdanění ve výši 2,1 % (0,35 6 %) a úpravy o faktor prémie k omezení ztráty u dluhu ve výši 0,4 %. Byla vypočítána na základě capital asset pricing model (CAPM): očekávaná návratnost aktiv (R) = bezriziková úroková sazba (r) plus beta faktor aktiva (b) X {očekávaná návratnost z tržního portfolia bezriziková úroková sazba (r)}. Odhadovaná reálná hodnota strojů 572 Nákupy 44 Úprava směrem dolů (25) Hodnota v počáteční rozvaze 591 Odhadovaná reálná hodnota 331 nemovitostí Nákupy 4 Úprava směrem dolů (54) Hodnota v počáteční rozvaze 281 ( 77 ) Tj. čistá hodnota aktiv. ( 78 ) Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, 2 6 odst. 1 pododst. 4. Společnost Ernst & Young uvedla, že Da samlet verdi var estimert til NOK600m, var det basert på Aksjelovens krav om at egenkapitalen ikke kan oppføres med en samlet verdi som overstiger verdien av virksomheten totalt sett, ansett nødvendig å foreta en nedjustering av verdien av de tilførte eiendeler ; dokument č ( 79 ) Společnost Ernst & Young objasnila, že se rozdíl mezi částkou 619 a 600 nepovažoval za významný; dokument č

9 Úřední věstník Evropské unie L 300/ Ověření kvality Souběžně s postupem pro stanovení reálné hodnoty zahájila společnost Deloitte & Touche (v říjnu 2002) ověřování prvních ocenění aktiv (na základě simulované kontinuity) v porovnání s výsledky metody diskontovaných peněžních toků. Na tomto základě společnost Deloitte & Touche zjistila, že hodnotu (podle zásady simulované kontinuity) fixních aktiv je nutno snížit z částky ve výši milionů NOK ( 80 ) na 937 milionů NOK (tj. o 200 milionů NOK) ( 81 ) Stanovení hodnoty v konečné verzi počáteční rozvahy Konečná verze počáteční rozvahy ke dni 1. ledna 2003 vyhotovená společností Mesta AS s pomocí společností Ernst & Young, ViaNova Plan and Trafikk AS (připojená jako příloha A) udává celkovou hodnotu fixních aktiv ve výši 977 milionů NOK ( 82 ). Konečná verze počáteční rozvahy potvrzuje, že hodnota strojů ve výši 572 milionů NOK uvedená ve zprávě z prosince 2002 (s názvem Počáteční rozvaha dodatek: stanovení hodnoty aktiv ) byla snížena o 25 milionů NOK na částku 547 milionů NOK. Po připočtení dalších investic a menších úprav byla konečná hodnota strojů stanovena na 594 milionů NOK. jednoho či dvou let od založení společnosti Mesta AS. Norské orgány objasnily, že stavební zakázky byly převedeny na společnost Mesta AS za ceny, které byly pro tyto zakázky stanoveny původně. Podle názoru norských orgánů tyto ceny odrážejí tržní ceny. Přede dnem 1. ledna 2003 byla značná část stavebních zakázek zadána ve veřejných nabídkových řízeních, Veřejná správa silnic proto získala určité zkušenosti, pokud jde o úroveň tržní ceny. Ceny vnitropodnikových stavebních zakázek sjednaných mezi Veřejnou správou silnic a výrobním oddělením musely být mimoto dojednány v souladu s vnitřními pokyny, které obsahovaly pravidla týkající se oceňování vnitropodnikových zakázek ( 83 ). Podle vnitřních pokynů musely být základem pro stanovení cen vnitropodnikových zakázek zkušenosti získané s ohledem na cenu v rámci otevřených nabídkových řízení: buď se použily přímo tyto ceny vyplývající z veřejných nabídkových řízení, nebo měly ceny vnitropodnikových zakázek vycházet z odhadů porovnaných s trhem a (případně) být sníženy na tržní úroveň ( 84 ). V obou případech bylo obecnou podmínkou Veřejné správy silnic to, že ceny stanovené ve vnitropodnikových dohodách musí odrážet výši cen na trhu ( 85 ). Norské orgány rovněž objasnily, že kromě daní a poplatků uložených všem službám neovlivnily daňové a jiné právní požadavky cenu, za niž byly zakázky převedeny ( 86 ). Ceny, za něž byly stavební zakázky převedeny na společnost Mesta AS, byly stejné jako ceny použité při výpočtu příjmů plynoucích ze zakázek v analýze diskontovaných peněžních toků. Po určitých nákupech ve výši 4 miliony NOK činila hodnota nemovitostí 335 milionů NOK a následné snížení hodnoty o 54 milionů NOK (nezbytné v důsledku metody diskontovaných peněžních toků) znamenalo, že hodnota nemovitostí činila 281 milionů NOK. 2.4 PŘEVOD PŘECHODNÝCH ZAKÁZEK A JEJICH HODNOTA V POČÁTEČNÍ ROZVAZE Stavební zakázky Norské orgány objasnily, že se ode dne 1. ledna 2003 na všechny nové stavební zakázky (stavební díla jako silnice, tunely, rampy a mosty) vztahovaly postupy při zadávání veřejných zakázek Zakázky v oblasti údržby a provozu Společnost Mesta AS převzala 102 existujících zakázek v oblasti provozu a údržby ( funksjonsavtaler ) ( 87 ). Všechny tyto zakázky, které zahrnovaly práce týkající se povrchu vozovky, značení, kanalizace, posypu a záplav a lavin, měly skončit nejvýše do čtyř let, tj. třetího čtvrtletí roku Pokud jde o dobu trvání, spadají do čtyř níže uvedených kategorií. Při skončení zakázek v oblasti provozu a údržby zadala Veřejná správa silnic k 1. září každého roku přibližně 25 % zakázek ve veřejném nabídkovém řízení, a to následovně: kategorie A: 24 zakázek, které skončily během podzimu 2003, Stávající stavební projekty však bylo nutno převést na společnost Mesta AS, aby mohlo pokračovat provádění probíhajících stavebních projektů. Stávající zakázky se lišily z hlediska složitosti a doby trvání, všechny však měly skončit v průběhu ( 80 ) Zahrnující stroje v hodnotě 747 milionů NOK, nemovitosti v hodnotě 331 milionů NOK a ostatní aktiva v hodnotě 59 milionů NOK. ( 81 ) Ze dne 12. prosince 2002 s názvem Posouzení návrhu ocenění a počáteční rozvahy. Ačkoliv společnost Deloitte & Touche vyjádřila určité obavy ohledně stanovení hodnoty na základě diskontovaných peněžních toků, společnost dospěla k závěru, že se jedná o nejlepší možný odhad hodnoty aktiv a že by se měl použít k snížení hodnoty provozních aktiv. ( 82 ) Kromě strojů a nemovitosti činila ostatní aktiva 102 milionů NOK. kategorie B: 25 zakázek, které skončily během podzimu 2004, ( 83 ) Vnitřní pokyny byly nazvány Oppgave-og rollefordeling, avtaleformer mellom myndighet og produksjon. ( 84 ) Podle vysvětlení norských orgánů týkajícího se ustanovení oddílů 2 a 5 vnitřních pokynů. ( 85 ) To je doloženo mimo jiné v bodě 3.3 a oddíle 8 vnitřních pokynů. ( 86 ) Na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v rozhodnutí o zahájení řízení, neexistoval žádný mechanismus následné úpravy. ( 87 ) 102 zakázek bylo vytvořeno na základě 67 zakázek v oblasti provozu a údržby sjednaných mezi výrobním oddělením a Veřejnou správou silnic.

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 291/84 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1989 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.1.2015 COM(2015) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 11-12/2014 CS CS OBSAH 1. Úvod...3 2. Příjmy účelově vázané

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2017 C(2017) 7436 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 14.11.2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11. COM() 699 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2014 COM(2014) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 12/2013 CS CS OBSAH 1. Úvod......3 2. Příjmy účelově vázané

Více

Úřední věstník C 114. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Ročník dubna České vydání. Obsah

Úřední věstník C 114. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Ročník dubna České vydání. Obsah Úřední věstník Evropské unie C 114 České vydání Informace a oznámení Ročník 60 11. dubna 2017 Obsah IV Informace INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Účetní dvůr 2017/C 114/01 Zpráva

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 355/60 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1423/2013 ze dne 20. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o požadavky na zpřístupňování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) C 417/176 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) ÚVOD 1.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.3.2019 C(2019) 1839 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.3.2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 ODDÍL II CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 330/20 16.12.2015 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2343 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl.

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl. EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III HLAVY KOMISE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 V BRUSELU 06/12/2012

Více

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH OBSAH PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO NEZÁVISLOU ZPRÁVU O VĚCNÉ SPRÁVNOSTI NÁKLADŮ UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉ

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 27.2.2018 L 55/21 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/289 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) C 449/82 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) ÚVOD 1.

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.1.2015 2014/2087(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00580201 Název: Obec Borovnička Sídlo: Borovnička čp. 93, 544 75 Borovnička A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Z právní povahy účetní jednotky je vyloučeno ukončení

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 ODDÍL II CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/20)

ZPRÁVA (2016/C 449/20) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/107 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 24.10.2018 L 265/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1595 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/223 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36) ÚVOD 1. Evropský policejní

Více

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název Rozpočet 2015 Rozpočet 2014 Plnění 2013 4 Různé daně, dávky a poplatky unie 966 000 1 000 000 662 025,74 9 Různé příjmy Celkem

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 14. října o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru

SMĚRNICE RADY. ze dne 14. října o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru SMĚRNICE RADY ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) C7-0265/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č.718/1999 o politice podpory vnitrozemské

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 129/68 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/151 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28) ÚVOD 1. Evropská

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/203 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38) ÚVOD

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace C 449/188 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 ODDÍL IX CS COM(2015) 300 CS 24.6.2015 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 13.5.2014 L 138/45 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra C 449/128 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra

Více

ANNEX PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI,

ANNEX PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2011 KOM(2011) 710 v konečném znění 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/09)

ZPRÁVA (2016/C 449/09) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/51 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

OBSAH ÚVOD PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÍMU ŘÍZENÍ Tabulka...

OBSAH ÚVOD PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÍMU ŘÍZENÍ Tabulka... 15.12.2009 Úřední věstník Evropské unie C 304/107 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska (2009/C

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 9 ODDÍL IX CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.2.2018 C(2018) 884 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 19.2.2018 o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na sendvičové

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/193 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36) ÚVOD

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

ZPRÁVA (2017/C 417/20)

ZPRÁVA (2017/C 417/20) C 417/126 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Aktuální situace s notifikací podpory. Jan Habart

Aktuální situace s notifikací podpory. Jan Habart Aktuální situace s notifikací podpory Jan Habart spolupráce 25.1.2017 2 Notifikace 2013-2016 (48) České orgány se zavázaly, že prostřednictvím legislativních změn zavedou mechanismus monitoringu, aby se

Více

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO FINANČNÍ STABILITU, FINANČNÍ SLUŽBY A UNII KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO FINANČNÍ STABILITU, FINANČNÍ SLUŽBY A UNII KAPITÁLOVÝCH TRHŮ EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO FINANČNÍ STABILITU, FINANČNÍ SLUŽBY A UNII KAPITÁLOVÝCH TRHŮ Brusel 8. února 2018 Rev 1 OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU

OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU Příloha 3 OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU DV\800769CS.doc PE432.337/BUR/ANN.3/REV. NÁVRH SCHVÁLENÝCH PRACOVNÍCH MÍST PRO OPRAVNÝ ROZPOČET 2010 včetně míst vyplývajících z

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. září 2010 (OR. en) 12986/10 Interinstitucionální spis: 2010/0235 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 140

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. září 2010 (OR. en) 12986/10 Interinstitucionální spis: 2010/0235 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 140 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. září 2010 (OR. en) 12986/10 Interinstitucionální spis: 2010/0235 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 140 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.10.2016 C(2016) 6867 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 31.10.2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb. Strana 3060 Sbírka zákonů č. 252 / 2015 Částka 102 252 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003. ze dne 6. ledna 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003. ze dne 6. ledna 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ve spojitosti s oprávněností výdajů souvisejících s opatřeními

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17) C 417/110 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17) Úvod

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 6 a článek 132 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 6 a článek 132 této smlouvy, L 314/66 1.12.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/2218 ze dne 20. listopadu 2015 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ C 152/16 CS Úřední věstník Evropské unie 20.5.2014 SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ROZHODNUTÍ č. S10 ze dne 19. prosince 2013 o přechodu od nařízení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm.

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 9 ODDÍL IX CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Cvičení 1: Studie a příklady Cvičící: David Procházka Email: prochazd@vse.cz Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

ICE Industrial Services a.s.

ICE Industrial Services a.s. Účetní závěrka 31. prosince 2018 1. Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 1/ CT/CA-002//01CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROK IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROK PŘIJATO SPRÁVNÍ RADOU

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24. 1. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 524 Pozměňovací návrhy poslance Ladislava Šincla k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

spolu s odpovědí agentury

spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Obecné pokyny. ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy EBA/GL/2014/07 16/07/2014

Obecné pokyny. ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy EBA/GL/2014/07 16/07/2014 EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Obecné pokyny ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy 1 Status těchto obecných pokynů Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané v souladu s článkem 16 nařízení Evropského

Více