Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat"

Transkript

1 Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do 50 metrû vcelku tím 0% a s tím spojen únik koufie se mûïe díky pouïití vodicích li t redukovat na0% Wand Pfii hmotnosti uzavírací li ty od 4,6 do 13,5 k/m minimalizujeme v kyv a ve spojení s vodícími V kyv znamená pohyb koufiové zástûny díky vztlakové síle horkého koufie, pohybu vzduchu nebo kombinaci obou faktorû. li tami ho redukujeme na0%. Podle konceptu odkoufiení nabízí systém Stöbich - Supercoil koufiové zástûny pro následující ãasové tfiídy 30, 60, 90 & 120 minut. systém Stöbich - Supercoil mûïe b t dodán v rozliãn ch teplotních a ãasov ch tfiídách. Type D (600 C) Type DH (ETK) Také pfii v padku primární enerie splníme poïadavky pren doba uzavfiení bûhem 60 sek s následujícími opatfieními: Systém uzavfiení ovládan motorem 24V/230V je napájen kabelem z baterie- odoln m proti poïáru nebo systém pohonu Stöbich - ravien podle principu Gravity-Fail (patent nahlá en) bez dodateãné pomocné enerie systém Stöbich - Supercoil je vybaven extrémními, zátûïi odoln mi, sklenûn mi vlákny. standardní provedení v rozvrstvení B1 PoÏadovaná hustota z pr EN je na í tkaninou 5x pfiekonána (5m 3 /hm 2 pfii 25Pa)

2 Supercoil - instalaãní technika protikoufiová technika která není vidût Volba vodicích li t Konstruktivní v stavba flexibilního protikoufiového systému Supercoil Typ 01 Tyãové vedení v otvoru zdi trubkov motor navíjecí hfiídel minimalizované speciální provedení vodicí li ta tkanina pár rolí Typ 01-na zdi uzavírací li ta Zvlá tní provedení v otvoru ve zdi V ňatek z rozmanitos možností instalace Varianty uspo ádání pevná kouřová zástûna Varianty zavû ení na strop nebo nosník Opticky vysoce hodnotná zaráïka uzavírací li ty ke stropu pomocí pružné uzavírací li ty montáž na zed kfiíïov spoj ovál mnohoúhelník T-spoj Pevné pole minimální hmotnost neznamená jiï pfiedem Ïádné statické problémy, které mohou vzniknout díky plechov m stûnám. provedení pro potrubí nebo kabelové trasy se provádí jednodu e, také dodateãnû. To je obzvlá t v hodné při dodateãném instalování minimální montáïní náklady a bezproblémové pfiizpûsobení se komplikovan m stropním konstrukcím a stropním obrysûm, jako napfi. klenuté stropy a prûbûïné v ztuhy nebo nosníky vyznamenávají proti koufiov systém Stöbich. Poboãka Sever Pracherstie Goslar Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Poboãka Jih Gewerbehof Bopfinen Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Poboãka V chod Geltestraße Halle/Queis Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Poboãka Západ Wittenberer Str Kamen Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Dal í prodejní místa Hessenko Rheinland Pfalz/Saarsko Hesensko/Rheinland- Pfalz Hambur / Schleswi - Holstein Zastoupení Baden-Würtember Severní Por ní-vestfálsko Mezinárodní zastoupení Belie, Bosna, Bulharsko, China, Ceská republika, Dánsko, Finsko, Francie, Griechenland, Hon Kon, Irsko, Itálie, Litauen, Nizozemi, Norsko, Österreich, Polsko, Portualsko, Rusko, Svédsko, Schweiz, Sinapur, Slovensko, Spanien, Taiwan, Turecko, Ukrajina, Unarn, USA, Velká Británie, Vietnam, Zypern

3 Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravních zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Rychlouzavírací protipoïární vrata Ovládání

4 Supercoil Problém 90% v ech obûtí poïáru jsou udu ení koufiem, ktefií padnou za obûè pûsobení koufiového d mu.v pfiípadû poïáru je jedovat koufi hlavním nepfiítelem ãlovûka. JiÏ mal oheà rychle vytváfií velké mnoïství koufie, kter se bez vhodn ch ochrann ch opatfiení roz ífií v ãástech budovy a únikov ch cestách. Hasiãi nemohou rozpoznat ohnisko poïáru a jiné prameny nebezpeãí. Ochrann cíl vytvofiit koufiové úseky udrïovat únikové a záchranné cesty bez koufie ulehãit boj s ohnûm zabránit kodám zpûsoben ch zplodinami hofiení zmírnit zatíïení stavebních çástí poïárem zabránit flash over (náhlé zapálení neshofiel ch plynû) pfii splnûní poïadovan ch ochrann ch cílû nabízejí koufiové zástûny systému Stöbich - Supercoil vysok uïitek pro zákazníka 15-ti leté zku enosti, certifikováno v eobecn m schválením stavebního dozoru Osvûdãení Z Vysoká architektonická kvalita (protipoïární ochrana, která není vidût) zvlá tní vyznamenání na inovaãní soutûïi architektury a stavebnictví 2002 Velká desinová volnost pfii tvorbû nosné skfiíàky a vodicích li t Vedlej í dvefie interovatelné do koufiov ch zástûn, které jdou aï na zem Supercoil splàuje vysoké poïadavky jako napfi. 0% únik (zbytkové otevfiení) aï do 50m rolovací ífiky z jednoho kusu obloïení otvorû odvádûjících a pfiivádûjících vzduch se mûïe minimalizovat díky zv ené úãinnosti kanalizování koufie bezpeãné uzavfiení díky pouïití systému pohonu Stöbich - ravien, podle principu Gravity-Fail, pfiiãemï není nutná elektrokabeláï (E30) odolná proti poïáru Koufiové zástûny Stöbich jsou vûdecky vyzkou eny. Koufiové pokusy stále znovu ukazují, Ïe ideální poãitatelné ífiení koufie existuje jen v ojedinûl ch pfiípadech. âasté ovlivnûní díky termice, pfiívodu vzduchu, pfiíãnému proudûní a chlazení dûlají dynamické a flexibilní vedení koufie nepostradateln m.

5 Supercoil - moïnosti instalace Velké rolovací ífiky Zvlá tní konstrukãní znaky na eho systému dovolují jednodílnou ífiku zástûny aï do 50 metrû pfii délce rolová ní aï 8,5 metrû. Flexibilní pro nás ale také znamená: speciální zhotovení, napfi. vût í délka rolování je moïná díky konstrukãním zmûnám. Volnost desinu Ohromnû jednoduchá a prostor etfiící montáï dûlá interaci realizovatelnou v kaïdém architektonickém zadání jako na vedlej ím vyobrazení pfiechodu pater s jezdícími schody. Stabilita a tûsnost Pokud poïadují koncepty protikoufiové ochrany zv enou tûsnost, nabízíme postranní vodicí li ty. Souãasnû se zamezí v kyvûm pfies tlakové kolísání (napfi. na nástupi ti metra). Funkãní svoboda Komplikované situace instalace, napfi. pfiechody jefiábov ch drah, trasy kabelû nebo dopravníkov ch systémû jsou jako dûlané pro pouïití systému Stöbich - Supercoil. Omezení v hledu a funkãnosti je vylouãeno. Ekonomie díky intelientnímu plánování Díky intelientnímu pouïití koufiov ch zástûn se koncepty protikoufiové ochrany realizují zvlá È ekonomicky. V podzemní aráïi saského zemského snûmu se mohlo ve vût í mífie upustit od zabudování draï ích ventilátorû na odvod koufie.

6 Supercoil - koncept ochrany & reference Spoleãenská aréna Nákupní centrum, Lindau Oblouk ABC, Hamburk Nákupní centrum Spofiitelna, Essen Leti û, KodaÀ IMAX, Berlin Aréna Preussa, Hannover Metro Sklenûná továrna, DráÏìany Domov dûchodcû, Zwickau Foyer ORB, Potsdam Aréna, Gelsenkirchen Pru myslová hala Hotel Upsalah, védsko Nákupní centrum, védsko CityCenter, Karlstadt Tempodrom, Berlin Galerie Nákupní centrum, Norrköpin Leti tû, KodaÀ

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Rychlouzavírací protipoïární vrata Ovládání zji Èovací

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ I strop

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování URSA XPS Smûrnice pro zpracování URSA XPS platné od srpna 2010 02 Obsah 1 V eobecnû 3 1.1 Popis 3 1.2 Vlastnosti 3 1.3 Dohled a certifikace 3 1.4 Skladování a stav pfied montáïí 3 1.5 Chemické chování

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW TECHNICKÉ INFORMACE KANALIZAČNÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW POTRUBNÍ SYSTÉMY OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5 1.2 POLO-EHP

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A 1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis MATTER MATERIALS TECHNOLOGY SVAZ V ROBCÒ CEMENTU A VÁPNA âech, MORAVY A SLEZSKA tûtkova

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více