VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ"

Transkript

1 Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ IČ: DIČ: CZ ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední Suchá, Nový Svět 474/82, PSČ IČ: Zadáno v září 2006, zpracováno v prosinci Směrodatné jsou pouze autorizované výtisky. Rozdělovník autorizovaných výtisků: pare č. 1 12: Objednatel pare č. 13: Zhotovitel 1) Podpis zhotovitele: 1) FileName\Path: H:\Taška\00Dnes\VTE\0659VTEOstrýKámD:\Záloha071127\0645VTEČRybnáProseč\02VteČeskáRybnáVstup.docen\VteOstrýKámen01.doc - 1 -

2 Vliv stavby na avifaunu Strana 2 z 40 OBSAH 1. ÚVOD FORMÁLNÍ ÚDAJE ČINNOST ZHOTOVITELE PODKLADY Dokumentace objednatele K použité literatuře STRUKTURA DÍLA ZÁKLADNÍ POPISNÉ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ ÚDAJE O LOKALITĚ Poloha lokality Charakteristika stanovištních podmínek Ochrana přírody a krajiny Aktualizované průzkumy dalších souvisejících částí bioty VYHODNOCENÍ PŘEDMĚTU ZÁJMU VOLNĚ ŽIJÍCÍ PTÁCI A JEJICH BIOTOPY Vývoj ornitologie v území Monitorování biotopů PŘECHODNĚ CHRÁNĚNÉ PLOCHY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A CHRÁNĚNÉ DŘEVINY SOUSTAVA NATURA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY PTÁKŮ OSTATNÍ Zájmové druhy ptáků Sukcesní stadia, klimax Netopýři PRŮZKUMY METODIKA Práce v terénu Souhrn prováděných činností ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM Přehled zaznamenaných druhů Aktuální stav znalostí o avifauně Vyhodnocení průzkumu Vyhodnocení rizika ohrožení ZCHD CHIROPTEROLOGICKÝ PRŮZKUM Vyhodnocení průzkumu Přehled druhů Rozdělení podle rizika ohrožení Závěr pro netopýry VYHODNOCENÍ VÝSKYTU ZÁJMOVÝCH DRUHŮ (ZD) ZD pro lokalitu Česká Rybná Vymezení ZD pro danou lokalitu VLIVY STAVBY NA PŘEDMĚT ZÁJMU PŘEHLED NEGATIVNÍCH VLIVŮ Přímé vlivy Nepřímé vlivy VYHODNOCENÍ DOPADU NA ZD

3 Vliv stavby na avifaunu Strana 3 z Přehled potenciálních přímých vlivů pro jednotlivé ZD VYHODNOCENÍ VLIVŮ Rušení Bariérový efekt Kolize Ztráty a narušení prostředí PŘEHLED OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ OPATŘENÍ A POVINNOSTI PLYNOUCÍ Z LEGISLATIVY Kompenzační opatření Termínování stavebních prací DALŠÍ DOPORUČENÍ SOUVISEJÍCÍ KONKRÉTNĚ S VÝSTAVBOU VTE Obecná doporučení SOUHRN SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ ZÁVĚR

4 Vliv stavby na avifaunu Strana 4 z ÚVOD Na základě zadání objednatele byly na lokalitě u obce Česká Rybná (Pardubický kraj) zahájeny v roce 2006 průzkumné práce, jejichž cílem bylo zjistit výskyt živočichů, potenciálně ovlivněných možností realizace stavby větrných elektráren (dále jen jako VTE) ve vztahu k aktuálnímu výskytu ptáků. Ornitologická sledování 2) byly terénními pracovníky z týmu zhotovitele v území prováděny od září 2006 do zimy 2007 s přihlédnutím k aktuálnímu předpokladu, že zahájení i ukončení posuzované stavby se uskuteční ve druhé polovině roku Sledování avifauny je od roku 2007 doplněno o orientační chiropterologické průzkumy. 3) Fauna ptáků České republiky je bohatá je nutno si uvědomit, že recentně, tj. po roce 2000, bylo u nás zastiženo průměrně 109 druhů ptáků s hnízdním výskytem v území o ploše 133,2 km 2 (ŠŤASTNÝ et al., 2006). Aby nebyl zadavatel zahlcován málo podstatnými informacemi o všech pozorováních vysokého počtu druhů živočichů na lokalitě s VTE, byl pro lokalitu vypracován takový podklad, jenž umožňuje zaměřit pozornost na takové skupiny a druhy živočichů, u nichž byla prokázána potřeba vyloučit reálné riziko ohrožení populací ve vymezeném území, tj. především na ptáky a nově i netopýry. 2. FORMÁLNÍ ÚDAJE 2.1. ČINNOST ZHOTOVITELE Vypracování předkládaného dokumentu bylo zhotoviteli zadáno v září Činnost pracovníků z týmu zhotovitele v terénu spočívá v provádění průzkumů v takovém rozsahu, aby bylo možno na základě nejnovějších vědeckých poznatků vyhotovit podklad pro adekvátní odhad možného dotčení předmětu zájmu, tj. populací ptáků (aktuálně je věnována pozornost rovněž netopýrům), v souvislosti s výstavbou a provozem VTE. Těžiště terénní práce spočívalo dosud především v běžném bezkontaktním (tj. vizuálním či sluchovém) sledování avifauny. Na lokalitě s VTE budou od roku 2008 prováděny rovněž kontrolní odchyty do sítí, a to v denní i noční době. Navíc bude nad rámec zadání prováděno v místě záměru vyhledávání uhynulých ptáků a netopýrů s pomocí speciálně cvičeného psa pro získání vstupních dat, jež mohou později sloužit k porovnání s výsledky monitoringu kolizí s VTE v případě výstavby. Pro práci byly zhotovitelem využívány jednak podklady v rozsahu dokumentů vznikajících v souvislosti se záměrem, které byly získány od zástupců objednatele (vesměs tedy byly předány pracovníky fy SM&CZ s.r.o., zejména pak panem PODLEZLEM) případně od jiných zainteresovaných subjektů, jednak podklady pocházející z vlastních zdrojů. 2) Ornitologie nauka o ptácích. 3) Avifauna fauna ptáků, chiropterologie nauka o netopýrech

5 Vliv stavby na avifaunu Strana 5 z PODKLADY Dokumentace objednatele Zhotovitel pracoval s dokumentací 4) v podobě následujících písemných, mapových a výkresových podkladů (v textu je tato citována jako podklad s uvedením příslušného čísla). 5) 1) Mapový podklad SITUAČNÍ PLÁNEK (zákres umístění záměru v lokalitě) - situační mapové podklady byly předány v září 2006 panem PODLEZLEM (9 VTE). Po snížení počtu VTE byl převzat situační zákres od firmy EKOAUDIT, spol. s.r.o. (8 VTE) viz mapové podklady v příloze. 2) Dokumentace záměru Dokumentace záměru zoracované na základě 8 zákona č. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4, vypracované firmou EKOAUDIT, spol. s.r.o., ke stavbě: KRAJ PARDUBICKÝ 3) Odborné stanovisko NGO Stanovisko ČSO 6) k výstavbě větrných elektráren, jež bylo schváleno výborem ČSO dne 27. ledna 2005, a které obsahuje upozornění a doporučení jak pro investora, tak i následně pro každého zpracovatele posuzování vlivů na ptáky stanovisko je volně přístupné na internetových stránkách ČSO. 4) Podklady z aktuálních terénních průzkumů PROTOKOLY ORNITOLOGŮ vlastní podklady zhotovitele a hlášení z průzkumů a kontrol v řešeném území osobně dodaných následujícími kolegy: Marek HALUZÍK a Mgr. Martin MADÁK, přičemž platí, že: pro zpracování byla použita pouze data kolegů, kteří jsou členy ČSO; pro další sledování na lokalitě včetně následného monitorování vlivů stavby se nabízí možnost spolupráce s místními členy ČSO K použité literatuře Ve výčtu použité literatury jsou uváděna pouze díla citovaná v textu anebo mající důležitý vztah k řešené problematice. Některá speciální díla, k nimž bylo rovněž přihlíženo, nejsou jen majetkem zhotovitele, ale také dalších odborníků, s nimiž byla problematika konzultována. Tato díla jsou citována v příloze (kap. Literatura). Ostatní literatura je považována za běžně používanou a její citace v předkládaném dokumentu není proto nutná. 4) Řízení dokumentace veškeré získané a vytvořené podklady jsou zhotovitelem spravovány interní formou řízené dokumentace, která je na smluvním základě dostupná pouze objednateli. 5) Dokumenty nejsou řazeny chronologicky podle data svého vzniku, ale v pořadí, jak byla získány (případně vypořádány). 6) ČSO Česká společnost ornitologická (bližší údaje o ČSO viz

6 Vliv stavby na avifaunu Strana 6 z STRUKTURA DÍLA Na základě prací různých autorů (LANGSTON et PULLAN 2003, MÜLLER et al. 2003, PERCIVAL 2003, REICHENBACH 2003, TRAXLER et al. 2004) lze považovat za dostatečné řešit vlivy v okruhu několika set metrů (max. do 3, jen zcela výjimečně až 5 km, od plánovaných VTE v těchto případech je však brán ohled pouze na několik specifických druhů významných z hlediska posuzování VTE). Případné vlivy působící za touto hranicí jsou buďto prakticky nezjistitelné, anebo spadají do kategorie tzv. zbytkového rizika (TRAXLER et al. 2004, KOČVARA in litt.), jež zahrnuje stěží předvídatelné až zcela náhodné zálety ptáků a netopýrů, které je možno ve většině případů zanedbat. Metodika postupu pro vyhodnocení ohrožení avifauny po ukončení ročního sledování na lokalitě VTE je podrobněji rozepsán v příloze (významná je kapitola týkající se používané terminologie, kde je podáno bližší vysvětlení používaných pojmů) cílem je pro lokalitu VTE stanovit míru ohrožení populací druhů na základě hodnoty determinace signifikance zde je pro orientaci v textu předkládané studie podán pouze přehledný seznam jednotlivých prvků, které byly sestaveny v souladu s jejich řazením v zákoně č. 114/1992 Sb. a jsou obecně předmětem ročních hodnocení VTE. Významná je kapitola týkající se používané terminologie. Tato kapitola se nachází rovněž v příloze, aby jí nebyl zatěžován hlavní text ročního hodnocení. Prvky předmětu zájmu: všechny druhy volně žijících ptáků a v předkládané studii rovněž letounů (netopýrů z podčeledi Microchiroptera); biotopy obývané volně žijícími ptáky (+ netopýry); přechodně chráněné plochy, v nichž jsou předmětem ochrany ptačí druhy a netopýři; zvláště chráněné části přírody, které jsou významné pro výskyt alespoň některých druhů volně žijících ptáků a netopýrů tj. zvláště chráněná území a ptačí oblasti (případně navržené evropsky významné lokality /EVL/, a to pouze tehdy, pokud je pro to hodnotitelem shledán důvodný předpoklad předmětem ochrany v EVL je některý ze zástupců netopýrů); ohrožené ptačí druhy, které jsou zvláště chráněny podle 48 zákona č. 114/1992 Sb.; ostatní prvky předmětu zájmu některé z nich byly zhotovitelem zavedeny nad rámec cit. zákona. především tzv. Zájmové druhy (dále jako ZD) 7). ZR zbytkové riziko 8) Z hodnocení samozřejmě nelze zcela vyloučit druhy, jejichž výskyt na lokalitě lze na základě dosavadního stavu znalostí hodnotit jako nahodilý a tudíž stěží předvídatelný míru ohrožení pro takové druhy lze zařadit do kategorie ZR. 7) Zájmové druhy (v dalším textu jsou označovány zkratkou ZD) jejich výskyt je v dané lokalitě významný z hlediska aktuálních poznatků v ochraně přírody, nemusí to tedy být jen druhy zvláště chráněné. K termínu viz také kap. TERMINOLOGIE v příloze. 8) K zavedení termínu Zbytkové riziko v ČR viz v kap. TERMINOLOGIE v příloze

7 Vliv stavby na avifaunu Strana 7 z 40 Možnost přinejmenším náhodného záletu do prostoru VTE tedy nelze vyloučit pro druhy, které: jsou či mohou být v řešeném území přítomny, ale jsou silně vázány na jiné biotopy, než takové, jež jsou zastoupeny v bezprostředním okolí VTE pro takové druhy je předpokládáno nulové či zcela výjimečné dotčení; nebyly dosud zaznamenány systematicky prováděným monitoringem, ale přitom mohou být v širším okolí běžně zastoupeny předpokládáno je dotčení nahodilé; byly při průzkumech zaznamenány až ve větších vzdálenostech od lokality (několik km), nelze však u nich vyloučit možnost přinejmenším náhodného záletu do prostoru VTE předpokládáno je dotčení nahodilé; nebyly v řešeném území vůbec zaznamenány, nelze je však dokonce i v krátkodobém horizontu z hodnocení zcela vyloučit vzhledem k vysoké vagilitě 9) (dotčení nahodilé). 3. ZÁKLADNÍ POPISNÉ ÚDAJE 3.1. ÚDAJE O STAVBĚ Záměr zahrnuje výstavbu parku s 8 větrnými elektrárnami VTE DeWind D8, každá s turbínou o výkonu kw (t. o celkovém výkonu kw) v k.ú. Česká Rybná (viz situační mapový podklad se zákresem lokalizace jednotlivých VTE v příloze). Součástí záměru je výstavba obslužných ploch, zpevněných příjezdových komunikací a připojení k nadzemnímu vedení. Jednotlivé ocelové tubusy VTE mají výšku 100 m (v případě VTE značených jako V3, V4, V5 a V6) a 80 m (V2, V7, V8 a V9). Na každém z nich bude umístěna větrná elektrárna s třílistou vrtulí o délce listu 40 m a budou zakotveny do základů ve formě železobetonových desek o rozměrech cca 14 x 14 m a 16 x 16 m, které se překryjí cca jednometrovou vrstvou zeminy pro zarovnání s okolním terénem. Vyrobená elektrická energie bude dodávána zemními kabelovými přípojkami do trafostanic TS 22/0,69 kv. Stožáry elektráren budou osazeny pozičním a varovným osvětlením, které bude řešeno bodovými světly červené barvy pro noční provoz a sníženou viditelnost a bílým přerušovaným světlem pro denní provoz. Detailní popis stavby je podán v podkladu č ÚDAJE O LOKALITĚ Poloha lokality Záměr je situován do dvou prostor se zemědělskými pozemky J od obce Česká Rybná, které jsou protnuty zalesněným údolím Rybenského potoka: V6 až V9 jsou rozmístěny podél silnice z Č. Rybné do Rychnova východně od Rybenského potoka; V 2 až V5 se nacházejí na otevřené ploše západně od zalesněného údolí Rybenského potoka. 9 ) Vagilita schopnost přemisťovat se

8 Vliv stavby na avifaunu Strana 8 z 40 Administrativní obcí pro Českou Rybnou je obec Proseč. Územní celky Chrudim (okres CR), kraj Pardubický. Zájmová oblast z hlediska výskytu ptáků, jež se celá nachází v okrese Chrudim, je ze Z ohraničena obcí Otradov, místní částí Miřetín (obec Proseč), z V pak místními částmi Záboří u Proseče, Martinice u Skutče (obec Proseč) a Františky (obec Krouna). Kvadrát mezinárodního mapování organismů Rozhodující plocha řešeného území, v němž byla upravena trasa pravidelného monitoringu, se nachází v kvadrátu 6262 mezinárodního kvadrátového mapování organismů, pouze S část spadá i do sousedního kvadrátu 6162 (cf. PRUNER et MÍKA 1996). Další přilehlé kvadráty Pro účely monitorování jsou vyčleněny Zájmové druhy živočichů dále již jen ZD, u nichž je v případě potřeby přihlédnuto rovněž k výskytům ve vzdálenějším území, a to v některém z následujících kvadrátů: 6261 přiléhá k části řešeného území ze západní strany; 6161 (leží severozápadně); 6163 (přiléhá ze severovýchodu); 6263 (leží východně) Charakteristika stanovištních podmínek Je řešena samostatně v dokumentaci objednatele viz podklad č Ochrana přírody a krajiny Obecná ochrana přírody a krajiny Územní systém ekologické stability (ÚSES), významné krajinné prvky (VKP) Prvky ÚSES, VKP stanovené dle 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., VKP registrované dle ust. 6 písm. b) cit. zákona a rovněž problematika krajinného rázu jsou řešeny samostatně v dokumentaci objednatele viz podklad č. 2. Obecná ochrana rostlin a živočichů Volně žijící ptáci Obecnou ochranou volně žijících ptáků řeší ustanovení 5, 5a, 5b zákona č. 114/1992 Sb. Ve vztahu k záměru je relevantním způsobem řešena ochrana avifauny ustanoveními 5 cit. zákona 10), z nichž vyplývá následující: všechny druhy ptáků jsou chráněny před ničením a poškozováním, jež by mohlo vést k ohrožení těchto druhů na bytí až k zániku jejich populace, anebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí ( 5, odst. 1); 11) 10) Ustanovením 5 a zákona č. 114/1992 Sb. se není v tomto případě nutno zabývat, není zde totiž předpoklad, že úmyslem investora, stavebníka či provozovatele je učinit záměr, který by ohrožoval populace volně žijících ptáků. 11) Populací je zde ve smyslu naplnění požadavků evropské legislativy (Směrnice o ptácích viz rejstřík) myšlena rovněž populace lokální např. HORA J. [ed.],

9 Vliv stavby na avifaunu Strana 9 z 40 subjekty jsou povinny při provádění stavebních prací,... v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky ( 5, odst. 3); v zájmu ochrany volně žijících ptáků bere investor na vědomí, že stanovení potenciální míry ohrožení není možné bez znalosti aktuálního stavu místních populací, které je možné získat až po ukončení ročního sledování lokality. Dřeviny ( 7 odst. 1) Rozptýlená zeleň má v polních biotopech velký význam pro ornitofaunu. Podle dostupných informací nejsou zásahy do žádného z takových porostů očekávány, ani zde není předpokládáno kácení cenných dřevin (včetně doupných stromů) v širším okolí. Potřeba aplikace 8 zákona č. 114/1992 Sb. nemá tudíž přinejmenším z pohledu výskytu avifauny opodstatnění. Přechodně chráněné plochy ( 13 odst. 1) Je zapotřebí respektovat taková omezení využití území s přechodně chráněnou plochou, jež by znamenala zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany omezení jsou stanovena rozhodnutím o vyhlášení přechodně chráněné plochy Zvláště chráněné části přírody ve smyslu 3 odst. 1 písm. f Je zapotřebí respektovat ochranu takových zvláště chráněných částí přírody, jejichž potenciální ohrožení nelze předem jednoznačně vyloučit Aktualizované průzkumy dalších souvisejících částí bioty Savci (Mammalia) Metodika Při průzkumech jsou kromě ptáků zaznamenávány náhodným způsobem rovněž další druhy z jiných živočišných skupin. S přihlédnutím k zadání je však provedeno pouze stručné vyhodnocení fauny savců. Ta byla zjišťována jak přímým pozorováním, tak na základě pobytových značek a stop (jen při při průzkumu netopýrů, jež jsou jako předmět zájmu hodnoceni v dalších kapitolách, byl použit speciální přístroj). Z hlediska zadání je dále provedeno vyhodnocení možnosti výskytu zástupců ze skupiny netopýrů (podčeleď Microchiroptera) všechny na území ČR zjištěné druhy jsou po novelizaci vyhlášky č. 395/1992 Sb. 12) zařazeny mezi zvláště chráněné. Netopýři byli na lokalitě zjišťováni přímým pozorováním (zrakově a sluchově) a za pomocí detektoru. Vyhodnocení Speciální vyhledávání vzácnějších terestrických druhů savců s možným výskytem v okolí VTE není orgány ochrany přírody v obdobných pracech vyžadováno. 12) Vyhláška č. 395/1992 Sb. vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění

10 Vliv stavby na avifaunu Strana 10 z 40 Ve vztahu k VTE je u nás v současné době zájmem řešit z hlediska ochrany přírody pouze vlivy VTE na netopýry a dále na druhy významné z hlediska myslivosti. Zvláště chráněné druhy jsou v okolí zastoupeny takto: výskyt netopýrů byl při průzkumech zatím zjišťován v místech se zastoupením rozptýlené zeleně a vodního prostředí, tedy mimo lokalitu VTE. Savci významní z hlediska myslivosti Ze savců, kteří jsou podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, označováni termínem zvěř, se běžně v místě stavby vyskytuje např. srnec (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), z šelem se objevuje např. liška obecná (Vulpes vulpes). U většiny z nich je nutno počítat s noční aktivitou v zájmovém prostoru. 4. VYHODNOCENÍ PŘEDMĚTU ZÁJMU 4.1. VOLNĚ ŽIJÍCÍ PTÁCI A JEJICH BIOTOPY Vývoj ornitologie v území Vývoj ornitologie v území je podán pouze stručnou informativní formou vztaženou k potřebám zadané studie. Souhrnné poznatky o naší avifauně lze nalézt v základním ornitologickém díle ČR, a to v jednotlivých svazcích monografie o ptácích (HUDEC [ed.] 1983/1, HUDEC [ed.] 1983/2, HUDEC [ed.] 1994, HUDEC K., ŠŤASTNÝ K. et al. [eds.] /2005/1 a HUDEC K., ŠŤASTNÝ K. et al. [eds.] /2005/2). Řešená lokalita se nachází v území, které z hlediska ornitologie náleží mezi místa spíše méně prozkoumaná, proto bylo nutno pro základní vstupní zpracování využít publikovaná data z širšího okolí lokality tak, aby bylo možno sestavit seznam druhů, jejichž výskyt by neměl být v žádném případě opominut. Zdrojem dat pro srovnávání významu lokality s širším územím byly publikované poznatky z činnosti při vyhledávání území IBAs (Important Bird areas významná ptačí území), která byla připravována pro vymezení jako ptačí oblasti v soustavě NATURA 2000 v daném případě se v dotčeném okolí lokality nenachází žádné monitorované území IBA. Z recentní doby jsou do studie zpracovány nadstandardně vyčerpávajícím způsobem údaje, jež byly publikovány ve formě souhrnných údajů pro mapování ptáků v ČR naposledy pro mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice, které bylo provedeno v letech (ŠŤASTNÝ et al., 2006). Údaje o výskytu a početnosti jsou dávány do souvislosti s celoevropskými trendy vývoje pro jednotlivé druhy (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Důležitou část tvoří údaje publikované v další dostupné ornitologické literatuře především se jedná o nejaktuálnější poznatky ornitologů, jež jsou z širšího území publikovány především v regionálních ornitologických sbornících (Panurus, jenž je vydávaný východočeskou pobočkou). Významnou publikací je práce o ptácích Českomoravské vrchoviny (KUNSTMÜLLER et KODET, 2005). V případě zájmu nabízí zhotovitel možnost navázat spolupráci s místními znalci, nejlépe s členy příslušné pobočky ČSO, kteří by se mohli podílet na dalším doporučeném terénním monitoringu

11 Vliv stavby na avifaunu Strana 11 z Monitorování biotopů V území a v širším okolí se nacházejí stanoviště obývaná řadou druhů volně žijících ptáků, a to včetně druhů zvláště chráněných. Proto bylo přikročeno k provádění ročního ornitologického průzkumu ve vymezeném území, což je v souladu s následujícími doporučeními a stanovisky: stanovisko ČSO k výstavbě větrných elektráren (podklad č. 3); doporučení k metodice posuzování (KOČVARA et POLÁŠEK, in litt. viz příloha). Biotopy Lokalita se nachází v zemědělské krajině, jejíž jihoseverní osu představuje zalesněné údolí Rybenského potoka. Větší lesní celky se v širším okolí zájmového území nacházejí teprve u obce Zderaz, Z od Martinic a především J od silnice I. třídy Hlinsko Svitavy, která je S hranicí CHKO Žďárské vrchy. Krajina je zde přehledná a skýtá poměrně daleké rozhledy, a to vzhledem k odlesnění a využití pro zemědělství. Zemědělské pozemky jsou uspořádány do rozsáhlých honů (v okolí VTE se v menší míře nacházejí i louky). Rozptýlené zeleně je zde menší množství např. keře (bezy) u sloupů el. vedení nebo mezernaté aleje ovocných dřevin (jabloně) podél silnice IV. třídy. Nezanedbatelný význam pro avifaunu představují meze na starých polních cestách mezi Českou Rybnou a silnicí IV. třídy, dále pak hustá liniová zeleň (listnaté stromy) podél periodického přítoku Rybenského potoka. Z lokality je vzhledem ke zvlněnému terénu dobře viditelná pouze Česká Rybná a Františky, přesto lze předpokládat, že vysoké tubusy VTE budou z okolních obcí dobře viditelné. Při normální viditelnosti však bude větrný park z hlediska migrací ptáků představovat dominantní prvek v krajině. Při ročním průzkumu jsou prováděny návštěvy území tak, aby bylo možno v dotčeném území prohlédnout aktuálně významná stanoviště s výskytem ptáků v danou sezónu. Při stěžejních kontrolách jsou pozorováni ptáci a jejich chování a pohyby ve všech rozhodujících biotopech zastoupených v blízkém okolí záměru do 500 m od jednotlivých VTE. v místě stavby a v blízkém okolí do vzdálenosti 500 m jsou zastoupeny především biotopy, které CHYTRÝ et al. (2001) charakterizuje jako biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Reprezentanti přirozenějších stanovišť, kde se nacházejí další stanoviště s lokalitami obývanými ptáky, jsou zastoupeni až ve větších vzdálenostech nad 500 m. Ve velkých vzdálenostech nad 1,5 či 3 km byly příležitostně nad rámec monitoringu kontrolovány jen některé lokality, které by mohly vzhledem ke své případné atraktivnosti alespoň teoreticky ovlivnit pohyb ptáků a jejich výskyt u lokality VTE. Monitorované lokality Monitorování zahrnuje především rozhodující biotopy, které byly při návštěvách lokality procházeny pokaždé. Takto je zajištěn monitoring všech základních zastoupených biotopů v okruhu blízkého okolí záměru

12 Vliv stavby na avifaunu Strana 12 z 40 Závěr pro volně žijící ptáky a jejich biotopy V širším území bylo získáno značné množství údajů o výskytu avifauny. Není však možné ani žádoucí v rozsahu předloženého dokumentu zahlcovat pracovníky orgánů ochrany přírody málo podstatnými informacemi o výskytu všech druhů ptáků v rozsáhlém okolí řešené lokality. Pro zjednodušení procesu dalšího posuzování proto byly již v úvodu zavedeny specifické kategorie a pojmy, především se jedná o zájmový druh, čili ZD, a zbytkové riziko, ZR, s nimiž je v následujícím textu pracováno tak, aby bylo možné věnovat pozornost pouze těm druhům, u nichž by mohlo dojít k reálnému riziku ohrožení vymezených populací PŘECHODNĚ CHRÁNĚNÉ PLOCHY Na lokalitě a v bezprostředně dotčeném okolí neleží žádné území PCHP (vysvětlení zkratek pro území v různých kategoriích ochrany viz rejstřík), v nichž jsou předmětem ochrany ohrožené ptačí druhy. Závěr pro PCHP Pro tuto kategorii nebyly vybrány žádné ZD ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A CHRÁNĚNÉ DŘEVINY Lokalita neleží v žádném ze zvláště chráněných území, které je významné pro výskyt některého z druhů volně žijících ptáků, ani do něj nezasahuje. Žádné takové území, které by mohlo být stavbou zásadněji dotčeno z hlediska ohrožení zde chráněných zástupců avifauny, se nenachází ani v bezprostředním okolí. V okolí záměru jsou lokalizovány zvláště chráněné dřeviny, jež obecně představují potenciálně vhodná hnízdiště pro ptáky a úkryty pro netopýry. ZCHÚ jsou řešena samostatně v podkladu č. 2, v širším okolí zájmové oblasti (cca v 5 km okruhu od stavby) se nacházejí dvě MZCHÚ, a to PP Pivnice a PR Maštale, a jedno VZCHÚ, a to CHKO Žďárské vrchy 13. PP Pivnice PP s rozlohou 34,37 ha byla vyhlášena v roce Nachází se na k. ú. Střítež u Skutče (obec Hluboká) a Zderaz v okrese Chrudim. Předmětem ochrany je kaňon v opukách s pestrou geomorfologií, výskytem mechů, kapraďorostů a mloka skvrnitého. PR Maštale PR s rozlohou 1040,56 ha (!) byla vyhlášena v roce Nachází se na více k. ú. v okrese Chrudim a Svitavy. Předmětem ochrany je rozlehlé skalní město budované kvádrovými pískovci. CHKO Žďárské vrchy Nejbližší, cca 2,5 km J směrem vzdálenou chráněnou krajinnou oblastí je CHKO Žďárské vrchy. Tato CHKO o celkové výměře 715 km 2 byla vyhlášena v roce ZCHÚ vyhodnocení Je vhodné připomenout, že hodnocení ZCHÚ je prováděno pouze z hlediska specifického předmětu zájmu. 13 PCHP přechodně chráněná plocha, MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území, VZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území, PR přírodní rezervace, PP přírodní památka, CHKO chráněná krajinná oblast

13 Vliv stavby na avifaunu Strana 13 z 40 Jelikož stavba není umístěna do žádného ze ZCHÚ, které je významné pro výskyt některého z druhů volně žijících ptáků, není dále uvažováno o vlivu na ptáky (případně netopýry) vyskytující se v ZCHÚ. Ovlivnění ornitocenóz okolních ZCHÚ stavbou je stěží předvídatelné a je zde možné pouze hypoteticky uvažovat o přeletech ptáků z takových území, v nichž jsou zastoupeny různé typy biotopů osídlených ptáky. Vzhledem k tomu, že se v potenciálně dotčeném okolí (do vzdálenosti cca 3 km) nenacházejí žádná MZCHÚ, v nichž jsou předmětem ochrany ptačí společenstva či některé druhy ptáků anebo předmět ochrany se liší od řešeného předmětu zájmu, nebyly na základě současného stavu znalostí specifikovány žádné Zájmové druhy, u nichž by bylo třeba zabývat se potenciálním vlivem VTE. Zřejmě nejvýznamnější lokalitou v širším okolí bude PR Maštale, kde je předmětem ochrany skalní město takovýto typ prostředí mohou vyhledávat nejvíce zranitelné skupiny ptáků brodiví (čáp černý), dravci a sovy (výr velký). VZCHÚ jsou v okolí zastoupeny CHKO Žďárské vrchy, která leží v takové vzdálenosti (okrajové části CHKO probíhají 2,5 km daleko), že je na principu předběžné opatrnosti přihlédnuto k možným vlivům na zdejší populace ptáků a netopýrů. CHKO Žďárské vrchy představuje lokalitu s výskytem řady ohrožených druhů ptáků, z nichž některé z nich výrazně ovlivňují další výběr Zájmových druhů pro lokalitu VTE (tato skutečnost je pak zmíněna v komentářích pro jednotlivé druhy). Vzhledem k významu CHKO Žďárské vrchy pro čápa černého byl tento druh pro kategorii VZCHÚ vybrán jako Zájmový. S přihlédnutím k významu území CHKO pro populace netopýrů je však rovněž této málo známé a potenciálně dotčené skupině věnována při průzkumech lokality VTE bližší pozornost. Chráněné stromy a stromořadí. Pro tuto kategorii nebyly dosud vybrány žádné ZD. Závěr pro ZCHÚ Vyčlenění ZD probíhá při hodnocení avifauny tak, aby jimi byla vyčerpávajícím způsobem prezentována jednak sekundární společenstva aktuálně zastoupená v bližším okolí lokality, jednak společenstva v primárních biotopech, jimž se v území např. blíží fragmenty lesních ekosystémů. Ty jsou v dotčeném okolí chráněny formou ZCHÚ. V rámci zvláště chráněných částí přírody v kategoriích ZCHÚ a chráněné dřeviny byl vybrán jediný Zájmový druh čáp černý (Ciconia nigra), a to pro kategorii VZCHÚ. Vyčlenění Zájmových dále probíhá tak, aby jimi byla vyčerpávajícím způsobem prezentována jednak sekundární společenstva aktuálně zastoupená v blízkém okolí lokality, jednak společenstva v primárních biotopech, jimž se blíží ekosystémy s lesními a mokřadními biotopy zastoupené v nedalekém CHKO Žďárské vrchy. Další výběr Zájmových druhů pro lokalitu Česká Rybná je tedy existencí nepříliš vzdáleného CHKO velmi výrazně ovlivněn, zároveň je na lokalitě věnována zvýšená pozornost výskytu netopýrů (je nutno přihlédnout k možnosti migrací ptáků a netopýrů v okolí CHKO)

14 Vliv stavby na avifaunu Strana 14 z SOUSTAVA NATURA 2000 PTAČÍ OBLASTI Stavba je situována do prostoru, který se nenachází v sousedství žádné z legislativně vymezených ptačích oblastí. Nejbližší ptačí oblasti se nacházejí v takových vzdálenostech, že jakýkoliv vliv na druhy ptáků v nich zastoupené je vhodné zařadit do kategorie zbytkového rizika. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY Ptáci netvoří předmět ochrany v EVL. Mezi předměty ochrany EVL ležících v širším okolí patří některé druhy netopýrů. Závěr pro soustavu NATURA 2000 Problematika hodnocení vlivu záměru na území soustavy NATURA 2000 je řešena ust. 45h-i cit. zák. a závěry tedy nemohou být součástí předkládané zprávy ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY PTÁKŮ Z ornitologických průzkumů vyplývá, že se na lokalitě a v okolí nacházejí stanoviště obývaná ZCHD 14) podrobný rozbor a vyhodnocení stavu pro ZCHD jsou dále provedeny v textu týkajícím se průzkumu avifauny. Umísťování staveb VTE do biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je zakázáno (PETŘÍČEK et MACHÁČKOVÁ 2000). Výjimky ze zákazu uděluje místně příslušný orgán státní správy (dnes krajské úřady a místně příslušné správy CHKO, které jsou začleněny pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR) s tím, že vyhodnotí přijatelnost míry negativních dopadů na tyto druhy a rozsah navržených záchranných a kompenzačních opatření. Závěr pro ZCHD Na základě současného stavu znalostí je provedeno sestavení všech zjištěných ZCHD, které tvoří přehled pro případné udělení výjimek z ochrany ZCHD dle zákona č. 114/1992 Sb. Výskyt a ohrožení ZCHD jsou v dalším textu posouzeny z hlediska uvažovaného záměru a jsou z nich vyčleněny druhy, které již nebudou dále posuzovány jako ZD OSTATNÍ Zájmové druhy ptáků Výběr ZD je řešen průběžně a představuje základní nástroj pro hodnocení jednotlivých prvků předmětu zájmu a posuzování vlivů stavby. Vysvětlení termínu, který je účelově zaveden nad rámec zákona č. 114/1992 Sb., je podáno v kap. TERMINOLOGIE (viz příloha). Přednostní řešení ochrany ZD je možno považovat za nejvíce přínosné, jelikož je prakticky proveditelné, a to ve spolupráci investora se zainteresovanými správními orgány. 14) ZCHD - zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb

15 Vliv stavby na avifaunu Strana 15 z 40 Monitorování vybraných druhů je rovněž možné, a to ať již ve spolupráci se zhotovitelem, či s jinými ornitology, nejlépe pak z místní pobočky ČSO. Teprve naplněním dvou základních požadavků na účinnost ochrany, a to proveditelností opatření a jeho měřitelností, je dosaženo jeho smysluplnosti a efektivnosti. Závěr pro ZD Seznam ZD pro řešenou lokalitu je podán s komentářem ve vyhodnocení výskytu Zájmových ptačích druhů. Seznam musí zahrnout žádoucí druhy ve struktuře avifauny, která na lokalitě a v okolí nejen hnízdí, ale i protahuje, a to na základě aktuálního stavu znalostí Sukcesní stadia, klimax Jak bylo dříve uvedeno, záměr je situován do území z velké části odlesněného a řešená lokalita se nachází na zemědělských pozemcích. Z hlediska sukcesního zařazení je tedy možno na aktuální stav lokality pohlížet jako na rané sukcesní stadium, které je antropogenně neustále obnovováno a dlouhodobě udržováno. Vzhledem k přímé závislosti území na ekonomické činnosti člověka tedy dnes lokalita nepředstavuje předmět zájmu ochrany přírody v konzervativním smyslu (senzu CHYTRÝ et al., 2001). Při posuzování avifauny ovšem mohou být dále hodnoceny jako cenné druhy i ty, které jsou asociovány na polní, a tedy sekundární biotopy. Z nich jsou jako druhy Zájmové vyspecifikovány jen ty, jež reprezentují biologicky kvalitní kulturní krajinu, jejíž existence a zdárný rozvoj jsou v podmínkách daného území přinejmenším potenciálně možné. Území by však bylo bez zásahu člověka pokryto z větší části lesem (např. NEUHÄUSLOVÁ et al., 1998). Proto je také věnována zvýšená pozornost lesním druhům ptáků, jež se vyskytují v okolních komplexech lesů. Ve vztahu k řešenému záměru pak byly ze zástupců lesní avifauny metodicky vybrány ty Zájmové druhy, které by zde obývaly primární biotopy a jež nyní představují bioindikátory stavu zachovalosti přírodního prostředí v dané oblasti. Biologický potenciál krajiny vytvořit stadium blízké klimaxu není v území narušen drastickým způsobem, jako je tomu v některých jiných urbanizovaných oblastech kraje (např. v okolí velkých měst). Ve srovnání s výstavbou plošných staveb v okolí (komunikace, budovy a jejich komplexy) lze jednoznačně považovat vliv záměru na tento potenciál za nepatrný a navíc dočasný (životnost VTE je předpokládána na min. 20 let). To je dáno jednak nízkým nárokem stavby VTE na půdní zábor, jednak skutečností, že v případě potřeby (pokud by došlo k převážení jiných zájmů) je možné stavbu relativně snadno demontovat. Jinak tomu však je v případě Zájmových druhů ptáků, které charakterizují primární stav okolí lokality. U nich by mohlo dojít v souvislosti se záměrem k dotčení, jež by mohlo být rozpoznáno jako likvidační a z hlediska kraje by tak mělo být označeno za nepřípustné. Tento negativní vliv by mohl být navíc umocněn kumulativním dopadem staveb VTE, pokud by byly do oblasti v budoucnu dále umisťovány bez dostatečného posouzení. Významný negativní vliv může být také předpokládán u ZD, které charakterizují sice sekundární, avšak dosud stále žádoucí stav lokality. Z uvedeného vyplývá, jak vysoce potřebné je nadále sledovat zastoupení těchto ZD v místních ornitocenózách. Z hlediska správních orgánů by měla být jejich ochrana přednostně řešena. Snahou investora je prakticky se na této ochraně podílet (viz navržená opatření a kompenzace), případně dokonce aktivně přispět ke zlepšení stavu

16 Vliv stavby na avifaunu Strana 16 z 40 Závěr pro sukcesní stadia Ze zaznamenaných druhů je zapotřebí stanovit ZD reprezentující primární, ale také kvalitní sekundární biotopy. Výběr odráží především nejvíce žádoucí druhy ve struktuře avifauny, která na lokalitě a v okolí hnízdí. V případě řešené lokality se jedná o vybrané druhy ptáků obývající zachovalou kulturní krajinu s poli a loukami a rozptýlenou zelení. Ostatní druhy reprezentují lesy s druhovou skladbou alespoň částečně odpovídající přirozenému složení lesů v regionu. V případě lokality Česká Rybná se jedná přednostně o vybrané druhy ptáků obývající bukojedlové a bukové lesy Netopýři V území se vyskytují netopýři. Druhy vyskytující se na našem území náleží mezi letouny z podřádu Microchiroptera a patří mezi ohrožené a zvláště chráněné druhy živočichů. Navíc všechny patří mezi druhy z Přílohy IV 15) a Radou ES je pro ně vyžadována přísná ochrana jedinců. Metodika Přímo v místě stavby VTE byla prováděna orientační pozorování, která sestávala z vizuálního a sluchového zjišťování netopýrů při všech večerních návštěvách. Vyhodnocení Žádný zástupce Microchiroptera nebyl při večerních a nočních návštěvách zaznamenán přímo při průletu lokalitou VTE. V okolí byl výskyt netopýrů nahodile zaznamenán ve vzdálenosti od několika set metrů. Závěr pro netopýry Vzhledem ke zjištěnému výskytu netopýrů v okolí nelze vyloučit zálety do prostoru VTE. ZD proto budou vybrány z druhů, které budou zjištěny v rámci dalších průzkumů. 5. PRŮZKUMY 5.1. METODIKA Práce v terénu V území jsou prováděny od roku 2006 zoologické průzkumy spojené s monitoringem avifauny, jehož cílem je vyhodnotit aktuální stav výskytu ptáků na dané lokalitě v časovém úseku pokrývajícím všechna roční období. Monitorování lokality provádějí pouze zkušení terénní ornitologové. Ptáci jsou sledováni vizuálně i akusticky, zapisováni jsou všichni jedinci (hejna) zjištěni na trase, tedy i ti, kteří byli zaznamenáni ve větších vzdálenostech nad m od jednotlivých VTE. 15) K termínu Příloha IV viz kap. TERMINOLOGIE v příloze

17 Vliv stavby na avifaunu Strana 17 z 40 Monitorován je rovněž výskyt obtížněji zjistitelných druhů ptáků na lokalitě VTE budou např. prováděny noční odchyty sov do sítí a chiropterologické průzkumy. Kromě prvotní vizuální a sluchové registrace netopýrů bude pro detekci netopýrů na lokalitě aplikován ultrazvukový detektor typu D 1000X. Při stěžejních návštěvách jsou vždy navštěvovány základní biotopy zastoupené v nejbližším okolí záměru, kterým je zvýšená pozornost věnována až do vzdálenosti m od VTE. Průzkum je ale směřován do všech biotopů s předpokládanými asociovanými ptačími společenstvy, které se na lokalitě a v jejím okolí nacházejí byly navštíveny především otevřené biotopy s poli a loukami, okraje (obě strany Rybenského potoka, levá strana Martinického potoka) či interiéry (u potoka Krounka) lesních porostů a okraje intravilánů Rychnova, České Rybné a Františků (prakticky vše v kv. 6262). I přes změněnou druhovou skladbu představují zdejší lesy biotop, který významně určuje zastoupení ptáků v okolí lokality. Z mokřadních lokalit byly pouze fragmentárně prohlédnuty pravostranný přítok Krounky a samotná Krounka a dále krvavcové vlhké louky u Františků, které představují jeden z nejkvalitnějších biotopů v blízkém okolí stavby VTE Souhrn prováděných činností v místě záměru, tj. do vzdálenosti 500 m Na lokalitě se stavbou a v okolí do vzdálenosti 500 m (tj. v místě záměru) jsou podrobněji sledovány všechny základní biotopy, kde je možno předpokládat výskyt ptáků a netopýrů. Probíhají zde metodické pochůzky zahrnující kontrolu výskytu ptáků a netopýrů v bezprostředním okolí záměru. Jsou zde vyhledávány uhynulé exempláře ptáků a netopýrů v polním prostředí za pomocí speciálně cvičeného psa. V místě záměru bude prováděn odchyt dravců a sov. Průzkum netopýrů sestává z vizuálního a sluchového zjišťování ve večerních a nočních hodinách anebo při použití detektoru. od 500 do m Ve vzdálenosti od 500 do m jsou při každé kontrole prováděny rovněž návštěvy základních, ale také dalších cennějších biotopů, v nichž se nacházejí další stanoviště s lokalitami obývanými ptáky (příp. netopýry). Rovněž v této vzdálenosti jsou vyhledávány uhynulé exempláře ptáků a netopýrů v polním prostředí. Při dostatku času anebo při dalších nárazových návštěvách, které nejsou zmíněny v předloženém rozpise termínů monitoringu, jsou rovněž kontrolovány některé vzdálenější lokality (nad 3 km), jež by mohly vzhledem ke své případné atraktivnosti alespoň teoreticky ovlivnit pohyb migrujících ptáků a netopýrů a jejich výskyt u lokality VTE. K návštěvám ve vzdálenějších lokalitách je přihlíženo jen ve výjimečných případech a jen u výskytu specifických druhů. Druhy jsou uspořádány do přehledu, který zahrnuje všechny zástupce zjištěné jak v rámci monitoringu, tak na základě literárních dat. Názvosloví uváděných taxonů vychází z aktuálně používané systematiky. Ve vyhodnocení je provedeno základní rozlišení v zónách akčního rádia od VTE pro zjištěné druhy ( 500, tj. v místě záměru, 1.500, nad m), přičemž u zjištění ohrožených a vzácných druhů či významnějších pozorování je podána v dalším textu hodnotící informace o charakteristice výskytu

18 Vliv stavby na avifaunu Strana 18 z 40 Nepravidelně je prováděna fotodokumentace lokalit se stanovišti obývaných ptáky a netopýry, která je uložena v archivu zhotovitele ve formátu RAW ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM Přehled zaznamenaných druhů V následující tabulce je uveden přehled druhů ptáků zjištěných v zájmovém území nebo v jeho okolí vymezeném nejdále hranicemi kvadrátu mezinárodního kvadrátového mapování organismů č. 6262, ale v odůvodněných případech také kvadrátů sousedních. Druhy jsou řazeny abecedně dle českého názvu. U každého druhu jsou uvedeny tyto zhuštěné informace: - stupeň ohrožení podle přílohy č. III Vyhlášky u druhů s vyšším než obecným statutem ochrany (tedy pouze ZCHD) 16) (I); - stupeň ohrožení vyjádřený aktuální hodnotou vypočítaného rizikového faktoru (všechny druhy) (II); - charakter výskytu, který může být podle mezinárodně používané metodiky vyhodnocen jako hnízdní (ŠŤASTNÝ et al., 2006) a tahový, anebo pouze tahový (III); - mezinárodní kód pro stupeň průkaznosti hnízdění (IV); - zóna akčního radia se zastižením druhu (V); - místo pro poznámky (VI). Vysvětlivky jsou podány pod tabulkou Tabulka: Seznam hodnocených druhů No Druh I. II. III. IV. V. RF V Kód km 1 potápka malá Tachybaptus ruficollis O S. HT. C >1,5 2 potápka roháč Podiceps cristatus O S. HT. D >1,5 3 potápka černokrká Podiceps nigricollis O S. T.. >1,5 4 volavka bílá Egretta alba SO S. T.. >1,5 5 volavka popelavá Ardea cinerea N. HT.. 0,5 6 čáp černý Ciconia nigra SO V. HT. D 1,5 7 čáp bílý Ciconia ciconia O S. HT. D16 1,5 8 labuť velká Cygnus olor N. HT. D >1,5 9 kachna divoká Anas platyrhynchos N. HT. D 1,5 10 polák velký Aythya ferina N. HT. D >1,5 11 polák chocholačka Aythya fuligula N. HT. D >1,5 12 včelojed lesní Pernis apivorus SO V. HT.. >1,5 13 moták pochop Circus aeruginosus O S. HT. B 0,5 14 moták pilich Circus cyaneus SO VV. HT. C >1,5 15 moták lužní Circus pygargus SO V. T.. >1,5 16 jestřáb lesní Accipiter gentilis O S. HT. D 1,5 17 krahujec obecný Accipiter nisus SO S. HT. D 1,5 18 káně lesní Buteo buteo N. HT. D13 0,5 19 káně rousná Buteo lagopus N. TZ.. >1,5 20 orlovec říční Pandion haliaetus KO V. T.. >1,5 21 poštolka obecná Falco tinnunculus N. HT. D 0,5 22 dřemlík tundrový Falco columbarius SO S. T.. >1,5 23 ostříž lesní Falco subbuteo SO V. HT. C >1,5 24 jeřábek lesní Bonasa bonasia SO V. HT. C >1,5 25 koroptev polní Perdix perdix O S. HT. D >1,5 26 křepelka polní Coturnix coturnix SO S. HT. D 1,5 Poznámky 16) Vyhláška, ZCHD: Jde o vyhlášku č. 395/1992 Sb., která obsahuje v příloze č. III seznam ZCHD, tj. zvláště chráněných druhů živočichů

19 Vliv stavby na avifaunu Strana 19 z 40 No Druh I. II. III. IV. V. RF V Kód km 27 bažant obecný Phasianus colchicus N. HT. D 0,5 28 chřástal polní Crex crex SO V. HT. C >1,5 29 slípka zelenonohá Gallinula chloropus N. T.. >1,5 30 lyska černá Fulica atra N. HT. D >1,5 31 kulík říční Charadrius dubius N. HT. D >1,5 32 čejka chocholatá Vanellus vanellus N. HT. D 0,5 33 bekasina otavní Gallinago gallinago SO V. HT. D >1,5 34 sluka lesní Scolopax rusticola O S. HT. C >1,5 35 pisík obecný Actitis hypoleucos SO V. T.. >1,5 36 racek chechtavý Larus ridibundus N. T.. >1,5 37 holub domácí Columba livia f. domestica N. HT. B1 0,5 38 holub doupňák Columba oenas SO S. HT. D >1,5 39 holub hřivnáč Columba palumbus N. HT. D13 0,5 40 hrdlička zahradní Streptopelia decaocto N. HT. D13 >1,5 41 hrdlička divoká Streptopelia turtur N. HT. D 1,5 42 kukačka obecná Cuculus canorus N. HT. D 1,5 43 sova pálená Tyto alba SO V. HT. D >1,5 44 výr velký Bubo bubo O V. HT. D >1,5 45 kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum SO V. HT. C >1,5 46 sýček obecný Athene noctua SO V. HT. D >1,5 47 puštík obecný Strix aluco N. HT. D >1,5 48 kalous ušatý Asio otus N. HT. D >1,5 49 sýc rousný Aegolius funereus SO V. HT. D >1,5 50 lelek lesní Caprimulgus europaeus SO V. T.. >1,5 51 rorýs obecný Apus apus O N. HT. D >1,5 52 ledňáček říční Alcedo atthis SO V. HT. D >1,5 53 dudek chocholatý Upupa epops SO V. T.. >1,5 54 krutihlav obecný Jynx torquilla SO S. HT. C >1,5 55 žluna šedá Picus canus S. HT. D >1,5 56 žluna zelená Picus viridis N. HT. D 1,5 57 datel černý Dryocopus martius N. HT. D >1,5 58 strakapoud velký Dendrocopos major N. HT. D16 0,5 59 strakapoud malý Dendrocopos minor N. HT. D >1,5 60 skřivan lesní Lullula arborea SO V. HT. C >1,5 61 skřivan polní Alauda arvensis N. HT. D11 0,5 62 vlaštovka obecná Hirundo rustica O N. HT. D16 1,5 63 jiřička obecná Delichon urbica N. HT. D16 1,5 64 linduška lesní Anthus trivialis N. HT. D 1,5 65 linduška luční Anthus pratensis N. HT. D >1,5 66 konipas luční Motacilla flava SO S. HT. C >1,5 67 konipas horský Motacilla cinerea N. HT. D >1,5 68 konipas bílý Motacilla alba N. HT. D 0,5 69 skorec vodní Cinclus cinclus N. HT. D >1,5 70 střízlík obecný Troglodytes troglodytes N. HT. D 1,5 71 pěvuška modrá Prunella modularis N. HT. D 0,5 72 červenka obecná Erithacus rubecula N. HT. D 0,5 73 slavík obecný Luscinia megarhynchos O N. T.. >1,5 74 rehek domácí Phoenicurus ochruros N. HT. D12 1,5 75 rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus N. HT. D >1,5 76 bramborníček hnědý Saxicola rubetra O N. HT. D >1,5 77 bělořit šedý Oenanthe oenanthe SO V. HT. B >1,5 78 kos černý Turdus merula N. HT. D16 0,5 79 drozd kvíčala Turdus pilaris N. HT. D 0,5 80 drozd zpěvný Turdus philomelos N. HT. D15 0,5 81 drozd cvrčala Turdus iliacus SO S. T.. >1,5 82 drozd brávník Turdus viscivorus N. HT. D 0,5 Poznámky

20 Vliv stavby na avifaunu Strana 20 z 40 No Druh I. II. III. IV. V. RF V Kód km 83 cvrčilka zelená Locustella naevia N. HT. C >1,5 84 cvrčilka říční Locustella fluviatilis N. HT. C 1,5 85 rákosník zpěvný Acrocephalus palustris N. HT. D 1,5 86 rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus N. T.. 87 sedmihlásek hajní Hippolais icterina N. HT. D >1,5 88 pěnice pokřovní Sylvia curruca N. HT. D >1,5 89 pěnice hnědokřídlá Sylvia communis N. HT. D14 0,5 90 pěnice slavíková Sylvia borin N. HT. D >1,5 91 pěnice černohlavá Sylvia atricapilla N. HT. D14 0,5 92 budníček lesní Phylloscopus sibilatrix N. HT. D >1,5 93 budníček menší Phylloscopus collybita N. HT. D 0,5 94 budníček větší Phylloscopus trochilus N. HT. D >1,5 95 králíček obecný Regulus regulus N. HT. D 0,5 96 králíček ohnivý Regulus ignicapillus N. HT. D >1,5 97 lejsek šedý Muscicapa striata O N. HT. D >1,5 98 lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca N. HT. C >1,5 99 mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus N. HT. B 0,5 100 sýkora babka Parus palustris N. HT. D 1,5 101 sýkora lužní Parus montanus N. HT. D >1,5 102 sýkora parukářka Parus cristatus N. HT. D >1,5 103 sýkora uhelníček Parus ater N. HT. D 0,5 104 sýkora modřinka Parus caeruleus N. HT. D 0,5 105 sýkora koňadra Parus major N. HT. D 0,5 106 brhlík lesní Sitta europaea N. HT. D 0,5 107 šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris N. HT. D 1,5 108 šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla N. HT. D >1,5 109 žluva hajní Oriolus oriolus SO S. T.. >1,5 110 ťuhýk obecný Lanius collurio O S. HT. D16 >1,5 111 ťuhýk šedý Lanius excubitor O S. HT. D 1,5 112 sojka obecná Garrulus glandarius N. HT. D 0,5 113 straka obecná Pica pica N. HT. D >1,5 114 ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes O S. HT. D >1,5 115 kavka obecná Corvus monedula SO S. T.. >1,5 116 havran polní Corvus frugilegus N. T.. >1,5 117 vrána šedá Corvus cornix N. HT. D 0,5 118 krkavec velký Corvus corax O S. HT. D 1,5 119 špaček obecný Sturnus vulgaris N. HT. D 0,5 120 vrabec domácí Passer domesticus N. HT. D13 0,5 121 vrabec polní Passer montanus N. HT. D >1,5 122 pěnkava obecná Fringilla coelebs N. HT. D 0,5 123 zvonohlík zahradní Serinus serinus N. HT. D 1,5 124 zvonek zelený Carduelis chloris N. HT. D 0,5 125 stehlík obecný Carduelis carduelis N. HT. D 1,5 126 čížek lesní Carduelis spinus N. HT. D 0,5 127 konopka obecná Carduelis cannabina N. HT. D >1,5 128 čečetka zimní Carduelis flammea N. HT. D >1,5 129 křivka obecná Loxia curvirostra N. HT. D 0,5 130 hýl rudý Carpodacus erythrinus O S. HT. D >1,5 131 hýl obecný Pyrrhula pyrrhula N. HT. D 0,5 132 dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes N. HT. D 0,5 133 strnad obecný Emberiza citrinella N. HT. D 0,5 134 strnad rákosní Emberiza schoeniclus N. HT. D >1,5 135 strnad luční Miliaria calandra KO V. HT. C >1,5 Poznámky

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Panurus, 9 (1998): 53-61 ISBN: 80-86046-32-7 Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Birds of Staré Labe u Cihelny near the town of Pardubice in 1984-1997 Zdeněk Horák Úvod Staré

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 77 89. ISSN 1212-3560 DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU SPECIES COMPOSITION AND ABUNDANCE CHANGES OF AVIFAUNA ON THE ŠAFOV FISHPONDS

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování PANURUS, 12 (2002): 87 98 87 Ornitologická pozorování Ornithological observations Tomáš Bělka & Vladimír Lemberk (eds.) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 9.1.2001, Žernov (5562), cca 40 ex., T. Diviš

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu RNDR. LUKÁŠ MERTA, PH.D. Služby v ochraně přírody Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu Posudek na hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 dle 45i zákona č. 114/92

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Bc. Miroslava Miličková Diplomová práce předložená na Katedře

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy Radarová stanice na kótě 718,8 ve Vojenském újezdu Brdy (výtah) podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.:

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Druhová diverzita

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny Chelčického 4, 702 00 Ostrava 1, Česká republika, tel., fax: +420 596 114 440, tel.: +420 596 114 469, e-mail: rimmel@rceia.cz, http://www.rceia.cz Studie Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR Česká společnost ornitologická BirdLife Czech Republic Praha 2009 Zpracovali: Mgr.

Více

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Spring arrival of migratory birds in southern Moravia (Czech Republic) in 1997 1999 Zdeněk Hubálek 1, Karel Hudec 2 & Jiří Vačkař 3 1 Ústav biologie

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2009 číslo 5 Editorial Milí kolegové ornitologové, dostává se vám do rukou další v pořadí již 5. číslo našeho "Zpravodaje. Doufám, že vám přinese

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Věc: Rekonstrukce a nástavba bytového domu, Na Bělidle 309/31, parc.č. 427, Praha 5 Smíchov

Věc: Rekonstrukce a nástavba bytového domu, Na Bělidle 309/31, parc.č. 427, Praha 5 Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INŽENÝRSKÉ PROJEKTY Praha s.r.o. Ing. Antonín Mareš Pod Pekárnami 6 190 00 Praha 9 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum BE-2012-114

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Rekreační golfové hřiště Cínovec

Rekreační golfové hřiště Cínovec OZNÁMENÍ v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Rekreační golfové hřiště Cínovec Ilustrační foto Mgr. Luboš Motl Bc. Pavlína Hapštáková září říjen 2006 souvisejících

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Závěrečná zpráva Zpracovatel: fa Karel Poprach - TYTO Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz ~

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze PANURUS, 14 (2004): 53-65 53 Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze Oological collection of Josef Musílek (1885-1941) in the National Museum in Praha Jiøí Mlíkovský Zoologické

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více