SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: DATUM: dle rozdělovníku S DĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ Dne podala společnost Povodí Moravy, s.p., IČ , se sídlem Dřevařská 932, Veveří, Brno 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Morava, Tlumačov - ochranná hráz na pozemcích: pozemková parcela číslo 1670/4 (druh pozemku orná půda), 1670/5 (druh pozemku ostatní plocha), 1670/35 (druh pozemku orná půda), 1678/1 (druh pozemku ostatní plocha) v katastrálním území Kvasice, pozemková parcela číslo 1398/39 (druh pozemku ostatní plocha), 1398/34 (druh pozemku ostatní plocha), 2664 (druh pozemku vodní plocha), 2432/56 (druh pozemku ostatní plocha), 2432/57 (druh pozemku ostatní plocha), 2432/62 (druh pozemku ostatní plocha), 2422/4 (druh pozemku trvalý travní porost), 2422/5 (druh pozemku trvalý travní porost), 2432/31, (druh pozemku ostatní plocha),, pozemková parcela číslo 2661/1 - (dle PK) p.č. 338, 342, 343, 349, 353, 2416/1, 2416/2, 2661/5, 2099, 2092, 2100, 2661/1, 2661/4, 2420, 2419, 2418, 2417, pozemková parcela číslo 2360/6 (dle PK) p.č, 2414, pozemková parcela číslo 2416/2 (druh pozemku - vodní plocha), pozemková parcela číslo 2082/1 (dle PK) 2414, 2415, 2416/1, 2416/2, 2661/1, 2661/4, 2661/5, 2107, 2106, 349, 343, 342, 338, 2100, 2099, 2092, 2091, 2090, 2089, 2072, 2065, 2066, pozemková parcela číslo 353/2 (druh pozemku orná půda), pozemková parcela číslo 1857/1 (dle PK) 1712, 1713,1714, 1715, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1703, 1702, 1701, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1691, 1681, 1675, 1672, 1669, 1666, 1663, 1657, 1660, 1656, 1655, 1654, 1653, 2626, pozemková parcela číslo 1635 (dle PK) 1634, 1635, pozemková parcela číslo 1637/1 (dle PK) 1635, 1637, pozemková parcela číslo 1637/2 (dle PK) 1637, pozemková parcela číslo 1637/3 (dle PK) 1637, pozemková parcela číslo 1637/4 (dle PK) 1637, 1638, pozemková parcela číslo 1637/6 (dle PK) 1638, pozemková parcela číslo 1637/7 (dle PK) 1638, pozemková parcela číslo 1637/8 (dle PK) 1638, pozemková parcela číslo 1637/9 (dle PK) 1638, 1639, pozemková parcela číslo 1637/10 (dle PK) 1639, pozemková parcela číslo 1640/2 (dle PK) 1639, pozemková parcela číslo 1649 (dle PK) 1647, 1649, pozemková parcela číslo 1427/1 (druh pozemku orná půda), 1427/3 (druh pozemku orná půda), 1651 (druh pozemku trvalý travní porost), pozemková parcela číslo 1517 (dle PK) 1517, pozemková parcela číslo 1556/6 (dle PK) 1495/2, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559, 1565, 1570, 1571, pozemková parcela číslo 1556/5 (dle PK) 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1, 1540, 1541,1542, 1494/2, 1495/2, pozemková parcela číslo 1556/4 (dle PK) 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1555, pozemková parcela číslo 1556/3 (dle PK) 1542, 1541, 1540, 1539/1 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1520, 1519, 1518, 1495/2, 1494/2, pozemková parcela číslo 1556/2 (dle PK) 1527, 1528, 1529, 1530, 1555, pozemková parcela číslo 1556/1 (dle PK) 1536, 1539/1, 1540, 1541, 1542, 1543, pozemková parcela číslo 1640/1 (druh pozemku Strana 1 (celkem 6)

2 orná půda), 1641/1 (druh pozemku orná půda), 1642 (druh pozemku orná půda), 1643/1 (druh pozemku orná půda), 1643/2 (druh pozemku orná půda), 1643/3 (druh pozemku orná půda), 1644 (druh pozemku orná půda), 1645 (druh pozemku zahrada), 1857/2 (druh pozemku orná půda), 2064 (druh pozemku orná půda), 2071/1 (druh pozemku orná půda), 2082/15 (druh pozemku orná půda), 2444 (druh pozemku ostatní plocha), pozemková parcela číslo (dle PK) p.č. 2448, pozemková parcela číslo 2616/1 (druh pozemku ostatní plocha), 2656/1 (druh pozemku vodní plocha), 2657/1 (druh pozemku ostatní plocha), 2657/2 (druh pozemku vodní plocha) 2661/5 (druh pozemku ostatní plocha), 2658/1 (druh pozemku vodní plocha), 1614 (druh pozemku - orná půda), pozemková parcela číslo 1513 (dle PK) 1513, 1538, pozemková parcela číslo 1485 (dle PK) 1497/1, pozemková parcela číslo 2422/1 (dle PK) 2419, pozemková parcela číslo 1605/1 (druh pozemku ostatní plocha), pozemková parcela číslo 2432/14 ( druh pozemku vodní plocha), pozemková parcela číslo 2228/2 (dle PK) 2416/1, pozemková parcela číslo 2228/18 (dle PK) 2416/1, 2415, pozemková parcela číslo 2661/1 (dle PK) 2415, pozemková parcela číslo 2360/5 (dle PK) 2414, 2415 v katastrálním území Tlumačov na Moravě. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Dne stavební úřad vyzval pod č.j. SÚ/55482/2013/VOM navrhovatele k doplnění předloženého návrhu v termínu nejpozději do Současně bylo dne územní řízení usnesením č. 347/2013, pod č.j. SÚ/55486/2013/VOM, přerušeno. Požadované doklady byly ve stanovené lhůtě doplněny. Dne stavební úřad oznámil dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti zahájení územního řízení a současně k projednání návrhu nařídil veřejné ústní jednání na den Ve stanovené lhůtě byly uplatněny námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti. Na základě uplatněných námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti stavební úřad požádal navrhovatele a dotčené orgány o vyjádření k podaným námitkám. Ve stanoveném termínu byly požadované doklady doloženy: Vyjádření k podaným námitkám, MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní ze dne Vyjádření k námitkám-připomínkám veřejnosti k stavebnímu řízení , Povodí Moravy, s.p. ze dne Stanovisko za OŽP, MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí ze dne Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") dává v souladu s ustanovením 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a určuje k tomu v souladu s ustanovením 39 odstavec 1 správního řádu lhůtu do 10 dnů od doručení tohoto sdělení. Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00-11:30, 12:30-17:00, St 8:00-11:30, 12:30-17:00). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Ing. Zdeněk Fojtík referent odboru stavební úřad otisk razítka Strana 2 (celkem 6)

3 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poznámka: Toto sdělení je podle ustanovení 144 správního řádu řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným podle ustanovení 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a to v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Otrokovice, obecního úřadu Tlumačov na Moravě, obecního úřadu Kvasice a na webových stránkách Doručuje se: Účastníci řízení: Jana Holubcová, Jasenická 512, Vsetín, Jana Koryčánková, Milénova 126, Lesná, Brno 38 Miroslav Gazdoš, Machovská 733, Tlumačov Zdeněk Holub, Dolní 242, Tlumačov Jan Holub, Masarykova 144, Tlumačov Mgr. Vladislava Chalupová, Hlboká cesta 9, Bratislava, Slovakia JUDr. Marcela Šujanová, SNP 1449/53, Považská Bystrica, Slovakia Vladimíra Gardelková, Holasova 1129, Hrabůvka, Ostrava 30 Miriam Kaločová, K Novému dvoru 213/5, Lhotka, Praha 411 Jiří Skopalík, Dolní 274, Tlumačov Marie Šumberová, Dolní 8, Tlumačov Jana Piksová, Hracholusky 5, Prachatice Petr Tabara, Družba II 1285, Hulín Jana Tabarová, Prachatická 333, Strunkovice nad Blanicí Ivo Horák, Masarykova 497, Tlumačov Josef Kartousek, Křiby 4710, Zlín 5 Pavlína Hinková, Sokolská 98, Tlumačov Miroslava Vejsadová, Švermova 559, Tlumačov Jaromír Samohýl, Nivy 1487, Kvítkovice, Otrokovice 2 Dáša Samohýlová, náměstí SNP 1132, Černá Pole, Brno 13 Antonie Čevelová, Huštěnovice 92, Babice u Uher.Hradiště Ladislav Paďour, náměstí Komenského 286, Tlumačov Pavel Paďour, Slatiny 998, Malenovice, Zlín 4 Marie Mokrá, Masarykova 313, Tlumačov Jiří Gazdoš, Metlov 219, Tlumačov Antonín Blažek, Tyršova 1071, Malenovice, Zlín 4 Hana Žáková, třída Svobody 780, Malenovice, Zlín 4 Ing. Karel Skopal, Antonie Bejdové 1789, Ostrava 8 Poruba Karel Skopal, Kvasická 40, Tlumačov Strana 3 (celkem 6)

4 Božena Dědková, náměstí Komenského 45, Tlumačov Jarmila Hrušková, Masarykova 162, Tlumačov Miroslava Stoklásková, Nádražní 380, Tlumačov Milada Sukupová, Štěrkoviště 1293, Otrokovice 2 Pavel Rozsypal, Záhlinice 122, Hulín Josef Machálek, Mokrá II 293, Mladcová, Zlín 1 Věra Kozmínová, Dolní 105, Tlumačov Karel Nehoda, Metlov 141, Tlumačov Naděžda Nehodová, Metlov 141, Tlumačov Miroslav Jurča, Široká 17, Újezdec, Uherský Brod 3 Petr Jurča, Široká 17, Újezdec, Uherský Brod 3 Jaroslava Jurčová, Široká 17, Újezdec, Uherský Brod 3 Jitka Šrámková, Kulturní 1763, Rožnov pod Radhoštěm 1 Pavel Kutra, Metlov 218, Tlumačov Jakub Skopal - Procházka, Kúty 1966, Zlín, Josefa Horňáková, Tyršova 330, Otrokovice 2 MUDr. Jan Slovák, Sportovní 452, Tlumačov Lenka Košťálová, Sportovní 175, Tlumačov Miroslav Válek, Budovatelská 4796, Zlín 5 Vendulka Kobeljaková, Husova 1809, Louny Lenka Fiedlerová, Masarykova 2, Lukoveček, Fryšták Miroslava Gazdošová, Machovská 733, Tlumačov Vladimír Brázdil, Dr. Ignáce Horníčka 394, Tlumačov Eva Brázdilová, Dr. Ignáce Horníčka 394, Tlumačov Mgr. František Kel, Sportovní 451, Tlumačov Nikol Kelová, Sportovní 451, Tlumačov Milan Brázdil, Rataje 134, Rataje u Kroměříže Libuše Káčerová, M. Krasického 556, Kvasice Milan Zapletal, Na Uličce 1361, Otrokovice 2 Anna Petříková, náměstí Komenského 29, Tlumačov Miroslav Skopal-Procházka, Dolní 107, Tlumačov Helena Petrová, Dolní 365, Tlumačov Ing. Věra Horáková, Talichova 460, Kohoutovice, Brno 23 Božena Melichárková, K. Čapka 1199, Otrokovice 2 Olga Horová, Dolní 403, Tlumačov Marie Melichárková, Dolní 111, Tlumačov Ivan Stoklásek, tř. Tomáše Bati 9482, Otrokovice 2 Eva Stoklásková, tř. Tomáše Bati 9482, Otrokovice 2 Vlasta Batoušková, náměstí Komenského 43, Tlumačov Josef Pečeňa, Nádražní 386, Tlumačov Marie Pečeňová, Nádražní 386, Tlumačov Marie Ledererová, Jiříčkova 281, Lazce, Olomouc 9 Daniela Králová, Masarykova 83, Tlumačov Marek Doležel, Záhlinice 130, Hulín Kristián Jurák, Machová 201, Mysločovice Zdeňka Jonášková, Masarykova 436, Tlumačov Robert Jovanovski, Štěrkoviště 1295, Otrokovice 2 Ing. Josef Válek, Svážná 401, Nový Lískovec, Brno 34 František Skála, Štěrkoviště 1294, Otrokovice 2 Dana Skálová, Štěrkoviště 1294, Otrokovice 2 Pavel Barták, Dolní 103, Tlumačov František Gazdík, Dolní 103, Tlumačov Jaroslav Perútka, Dolní 730, Tlumačov Zdenka Perútková, Dolní 730, Tlumačov Jiří Adámek, Chvalovice 33, Znojmo 2 Jana Kučerňáková, Dolní 2, Tlumačov Božena Pallová, Sobělice 50, Rataje, Rataje u Kroměříže Richard Pokorný, Tyršova 951, Malenovice, Zlín 4 Božena Šimečková, Příční 1475, Holešov Marie Zelinová, Tyršova 1271, Vsetín 1 Strana 4 (celkem 6)

5 Věra Řeháčková, Puškinova 914, Bílovec 1 Ing. Bohuslav Kučera, Jinačovice 159, Kuřim Ing. Arch. Josef Pálka, Mathonova 874, Černá Pole, Brno 13 Ing. Václav Pálka, Prostějovská 1080, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 6 Vlasta Majdová, Vrobelova 2742, Kroměříž 1 Vojtěška Vondráková, Dolní 151, Tlumačov Marie Šumberová, náměstí Komenského 57, Tlumačov Libuše Gregorová, Nábřeží 1342, Napajedla Jiří Vybíral, Švermova 478, Tlumačov Ing. Jiří Fialka, Obeciny XIX 4186, Příluky, Zlín 1 Marie Ešlerová, Krajina 343, Kvasice Vladimír Vlček, Hlavní 1249, Kvítkovice, Otrokovice 2 Bedřich Kolaja, Jungmannova 6242, Otrokovice 2 Jitka Bednaříková, Sportovní 780, Tlumačov Radoslav Kopčil, Kvasická 256, Tlumačov Ladislav Vaňhara, Machovská 385, Tlumačov Věra Vaňharová, Machovská 385, Tlumačov Vladimír Brázdil, Sokolská 760, Tlumačov Lubomír Janiš, Masarykova 231, Tlumačov Jaromíra Janišová, Erbenovo nábřeží 4262, Kroměříž 1 Matěj Sácký, 6. května 582, Tlumačov Eva Petrželková, M. Knesla 4031, Zlín 1 František Zaorálek, Pšeník 372, Štýřice, Brno 39 Václav Dosoudil, Horní 9, Kvasice Jaroslav Rozsypal, třída Tomáše Bati 1276, Zlín 1 Ing. Ph.D. Antonín Vaculík, Zemědělská 2520, Šumperk 1 Michal Skopal-Procházka, Dolní 18, Tlumačov Martina Skopal-Procházková, Dolní 18, Tlumačov Marie Zbořilová, 6. května 806, Tlumačov Růžena Fajgarová, Metlov 167, Tlumačov Jaroslava Mičková, Stavovská 519, Kunčičky, Ostrava 18 Ing. Jiří Ohnutek, Březolupy 33, Březolupy Ing Vladimír Skácel, Čechova 1785, Otrokovice 2 Povodí Moravy,s.p., Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, Uherské Hradiště Římskokatolická farnost Tlumačov, Masarykova 62, Tlumačov Datová schránka: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veveří, Brno 2, DS: PO, m49t8gw Obec Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov, DS: OVM, xgybaz2 Obec Kvasice, A. Dohnala 18, Kvasice, DS: OVM, quhbdab Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, Nové Město, Praha 1, DS: PO, uccchjm Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Žižkov, Praha 3, DS: OVM, z49per3 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Nové Město, Praha 28, DS: OVM, 96vaa2e Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku 5001, Zlín 1, DS: PO, jjfsbqc Zemský hřebčinec Tlumačov s.p., Dolní 115, Tlumačov, DS: PO, 5asters MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, Olomouc, DS: PO, b3ge93n E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65, Nové Město, Praha 1, DS: OVM, yphaax8 FINWAY a.s., K Brance 1171, Stodůlky, Praha 515, DS: PO, xgzd5bf LUKROM plus s.r.o., Lípa 81, Želechovice nad Dřevnicí, DS: PO, mjfjbi5 ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819, Žižkov, Praha 3, DS: PO, dgzdjrp Strana 5 (celkem 6)

6 Ministerstvo obrany, Tychonova 221, Hradčany, Praha 6, DS: OVM, hjyaavk Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž 1, DS: PO, uk9gx2j Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř.t.bati 383, Zlín, DS: PO, r58gx4g O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266, Michle, Praha 4, DS: PO, d79ch2h Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, Nové Město, Praha 1, DS: PO, uccchjm PLEMANÁŘSKÉ SLUŽBY a.s., U Farmy 275, Kvítkovice, Otrokovice, DS: PO, y6xfnv9. Dotčené orgány: MěÚ Otrokovice - odbor dopravně-správní, nám. 3. května 1340, Otrokovice MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, Otrokovice Datová schránka: Krajský úřad Zlínského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, DS: OVM, scsbwku MěÚ Kroměříž - odbor životního prostředí, Velké nám. 115, Kroměříž 1, DS: OVM, bg2bfur Drážní úřad, Wilsonova 300, Vinohrady, Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd Na vědomí Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku města Otrokovice, obce Tlumačov a Kvasice MěÚ Otrokovice - odbor evidenčně-správní, nám. 3. května 1340, Otrokovice Obecní úřad Kvasice, nám.a.dohnala 18, Kvasice Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov Strana 6 (celkem 6)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70

Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70 Výpis dotčených pozemků 1034/4 Babín František Kantor Na Sušírně 5, Kamenice nad 13 vodní plocha 149 vlastník nezaslal 1033/7 Babín Miroslava Kovačková Jírova 645, Kamenice nad 333 vodní plocha 60 vlastník

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více