LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR"

Transkript

1 STUDIO B&M PROJEKTOVÁNÍ, OCHRANA KRAJINY LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU LETŃANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY V K.Ú. LETŇANY NA KRAJINNÝ RÁZ VESELSKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

2 Strana 2 2

3 Strana 3 Akce: LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY Popis akce: Posouzení vlivu navrhovaného záměru LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY v k.ú. Letňany na krajinný ráz ve smyslu znění 12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Metodika: Hodnocení je zpracováno podle postupu hodnocení krajinného rázu autorů Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Hodnocení krajinného rázu - metodika. Správa Chráněných krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR), Praha a navazující metodiky případového hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. 2004: Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Zadavatel: Zpracovatel: Ing. Jan Dvořák Barrandovská Praha 5 Studio B&M, sdružení fyzických osob, Praha Datum: Ing. Roman B. Bukáček, Ing. Josef Rusňák 3

4 Strana 4 LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY V K.Ú. LETŇANY NA KRAJINNÝ RÁZ VE SMYSLU ZNĚNÍ 12 ZÁKONA Č. 114/92 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. 1 CÍLE POSOUZENÍ Cílem odborného posudku je posouzení potenciálního vlivu záměru Letňany sever Obytný soubor, bytové a polyfunkční domy v k.ú. Letňany na krajinný ráz ve smyslu 12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon ). Dílčím cílem je nalézt problematická místa z pohledu snížení estetické a přírodní hodnoty ve smyslu ustanovení 12 zákona, kde je prioritní zachování stávajících hodnot krajinného rázu a případně navrhnout řešení. Toto hodnocení vlivu uvedeného záměru na krajinný ráz neposuzuje ani architektonickou kvalitu jednotlivých objektů ani kvalitu urbanistického řešení daného prostoru. 2 CHARAKTER ZÁMĚRU 2.1 SITUACE A STÁVAJÍCÍ STAV Jak je uvedeno v souhrnné zprávě je záměr navrhován do okraje urbanizovaného prostoru Letňan a Čakovic do prostoru stávajícího pole, jehož okraje jsou utvářeny zahrádkářskými koloniemi, lady a urbanizovanými plochami. Záměr, který je situován severovýchodně od kompaktní zástavby Letňan představuje rozsáhlejší výstavbu rodinných a bytových domů na ploše okolo 18 ha. Jak je uvedeno v předložené dokumentaci jedná se o návrh zástavby 118 rodinnými domy, 3 viladomy a stavbou sportovního areálu s tenisovým klubem, který je situována na parc. č. 760/1, 760/17, 764/2, 766/1, 768/4, 768/5, 796/1, 770, 771, 773/1, 838/1. Na pozemku č. 770 v současné době stojí jednopodlažní stavba bez čísla popisného a evidenčního, původně sloužící pro správu sportoviště umístěného na parcele 771. Na parcelách 776/1 a 768/4 se nachází zahrádkářská osada a na parcele 773/1 se nachází kynologický klub. Ostatní plochy jsou vedeny jako orná nebo jiná plocha. 2.2 ÚZEMNÍ PLÁN Funkční využití území je dáno Územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, kde je pro severní část území vymezena funkce OB-čistě obytné s kódem míry využití území C. Funkční plocha OB je obklopena ze tří stran funkčními plochami SO 3-sloužící oddechu, ZMK-zelení městskou a krajinnou, ZP-zelení parkovou a při východní straně urbanisticky významným dopravním spojením propojujícím Letňany a Čakovice, které je vedeno jako veřejně prospěšná stavba pod č.87/dk/33 Letňany komunikační propojení Veselská-V Sedlišti. V trase komunikace je počítáno s vedením cyklistické stezky. 4

5 Strana 5 Rodinné domy a viladomy se nachází v území vymezeném jako čistě obytné, které je označeno jako funkční plocha OB - C. Sportovní areál s tenisovým klubem je umístěn ve funkční ploše SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy na pozemku vyuţívaném v dnešní době jako sportoviště. V ploše ZMK - zeleň městská a krajinná se uvaţuje s umístěním cyklostezky a hřiště. Obrázek 1: Výřez z výkresu územního plánu hl. města Prahy. 2.3 CHARAKTER VÝSTAVBY Řešené území je rozděleno na tři funkční plochy (OB, OV, ZMK) a navrhované stavby svým charakterem a náplní odpovídají stanovenému funkčnímu využití dle platného územního plánu hl. města Prahy. V území čistě obytném jsou navrženy bytové domy označené ve výkresové dokumentaci písmeny A, B,C,D,E. V území všeobecně obytném polyfunkční domy označené PD1, PD2 a PD3. Území městské zeleně bude řešeno jako ozeleněná plocha s výsadbou nízké zeleně a stromovou výsadbou. V ploše je navržená cyklostezka doplněná drobnou parkovou architekturou. Dopravně jsou navržené stavby napojeny na obytnou ulici, která tvoří průjezdný okruh s jedním slepým ramenem s kruhovým obratištěm. Obytná ulice se napojuje na místní pozemní komunikaci vedenou ve směru jihovýchodním, ze které bude obsloužena část bytových domů a polyfunkční dům PD 3 ubytovna. Celý obytný soubor je tvořen třemi funkčními částmi a tomu odpovídá i jeho urbanistické řešení. Páteřní komunikace je stávající (je předmětem Dokumentace k územnímu řízení Obytný soubor Letňany sever rodinné domy a viladomy). Tvoří ji vozovka, která je řešená jako dvoupruhová, dvousměrná komunikace s jednostranným chodníkem, doplněná silniční zelení stromy v zatravněných plochách. Tato komunikace bude v rámci nové výstavby doplněná o dvě křižovatky pro napojení obytné ulice a podélný chodník po druhé straně komunikace se zelení a podélnými parkovacími stáními. Na komunikaci budou napojeny tři vjezdy do garáží bytových domů a vjezd na parkoviště a do garáží polyfunkčního domu PD3. Obytná ulice je řešená jako okružní se dvěmi křižovatkami, které ulici napojují na stávající pozemní komunikaci. Směrem k polyfunkčním domu je obytná ulice prodloužena slepým zásobovacím ramenem ukončeným kruhovým obratištěm. Prostor obytné ulice v proměnlivé šířce 8, 10, 15,3 m je tvořen dvoupruhovou dvousměrnou vozovkou doplněnou po jedné nebo obou stranách chodníkem, zelení a místy kolmými parkovacími stáními. Z obytné ulice jsou řešeny vjezdy do garáží bytových domů. Výstavba obytných domů je navržená převážně podél komunikací. Čtyři bytové 5

6 Strana 6 domy v západní části území jsou umístěny kolmo na obytnou ulici. Bytové domy jsou hmotově řešeny jako deskové s proměnlivou výškou, která klesá směrem k severovýchodu, tzn. směrem k druhé části čistě obytného území se zástavbou rodinnými domy a viladomy. Mezi bytovými domy vzniká ve střední části vnitroblok, který bude mít rekreační a odpočinkovou funkci. Parková úprava bude řešená chodníky, umístěním malého dětské hřiště nebo hracích prvků rozptýlených v ploše, vodním prvkem a ozeleněnými plochami sadových úprav. Vše bude doplněno drobnými prvky parkové architektury. Velká část bytových domů má první nadzemní podlaží zvýšené, umístěné cca 1,5 m nad terénem nad prostorem hromadných garáží pro jednotlivé domy. Plocha v jihozápadní části řešeného území je definovaná jako plocha všeobecně obytná a jsou v ní navrženy polyfunkční domy PD1, PD2 a PD3 a čtyřpodlažní bytový dům A4. Dům PD 1 je navržen jako deskový čtyřpodlažní objekt, který je propojen jednopodlažní podnoží s třípodlažním objektem PD2 obchodu a služeb. Oba objekty mají společnou podzemní hromadnou garáž s vjezdem ze severní strany. Výškově dominantním objektem je šestipodlažní bodový dům ubytovny umístěný v nárožní poloze území u vjezdu do území z komunikace Veselská. Polyfunkční domy jsou od prostoru komunikace odděleny pásem izolační zeleně. Architektonické řešení je dokumentováno ve výkresové části projektu v rozsahu polohového umístění staveb s ohledem na napojení na komunikace, odstupových vzdáleností a výškového řešení s ohledem na dodržení daných kódů míry využití území. Průměrná výška zástavby bytovými domy v čistě obytném území je 4 nadzemní podlaží (Domy A1, A2, A3 4+, B1 4+, B2 3+, B3 4, B4 3, C1 3+, C2 3+, E1 3+, E2 3+, D1 5+, D2 3+). Průměrná výška zástavby polyfunkčními domy a bytovým domem ve všeobecně obytném území je 4 nadzemní podlaží (Dům A4 4+, PD1 4, PD2 3, PD3 5+) Podlažnost 4 nadzemní podlaží splňuje kód míry využití území D z územního plánu, kde koeficient zeleně pro rozvolněnou čtyřpodlažní zástavbu městského typu je KZ = 0,55 a koeficient podlažních ploch je KPP = 0,8. Fasády bytových domů budou členěny architektonickými prvky, jako jsou balkóny, lodžie, terasy, pavlače, balkónové dveře, francouzská okna, okna. Povrchové úpravy budou řešeny kombinací omítaných povrchů s barevným nátěrem a fasádního obkladu. Všechny domy mají ploché střechy, některé jsou řešeny s ustupujícím posledním podlažím. Polyfunkční domy byly řešeny pouze objemově, jejich architektonické ztvárnění bude vyhotoveno po upřesnění účelu využití. Výtvarné řešení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace, není předmětem hodnocení vlivu na krajinný ráz. Část plochy zeleně ZMK je součástí řešeného území. Území městské zeleně bude řešeno jako ozeleněná plocha s výsadbou nízké zeleně a stromovou výsadbou. V ploše je navržená cyklostezka doplněná drobnou parkovou architekturou. Další podrobné údaje o dispozičním řešení domů jsou uvedeny v souhrnné zprávě ateliéru Stavební projekce architekt Mašek spol s r.o. Uvažovanou výstavbou z hlediska automobilové dopravy bude nejvíc ovlivněná ulice Veselská směrem k napojení na ulici Libereckou (R8) a Kbelskou (E55). 3 PODKLADY Hodnocení vychází z poskytnutých podkladů zadavatele (projektová dokumentace, souhrnná zpráva) a z podkladů získaných terénním průzkumem, který byl proveden v dubnu roku Hodnocení bylo zpracováno pomocí dostupných mapových podkladů (ČÚZK, Zeměměřický úřad - ZM 1:10000, Ministerstvo obrany ČR DMÚ 25, orotofotomapa serveru 6

7 Strana 7 mapy.cz). Dále se hodnocení opírá o dostupné literární prameny a práce, informace uvedené na www stránkách obcí či jiné zdroje. Charakteristiky byly analyzovány na základě informací získaných terénní pochůzkou, přístupných mapových podkladů, literárních údajů a s využitím informací z leteckých snímků a mapových podkladů pocházejících ze serveru a přiložené mapy byly vypracovány s využitím nástrojů GIS Janitor. Materiály využité k charakterizaci území jsou citovány vždy u příslušné kapitoly standardizovaným způsobem. 4 METODIKA HODNOCENÍ A POUŽITÉ POJMY Hodnocení vychází z uvedeného zákona č. 114/92 Sb., který chápe krajinný ráz jako důležitou vlastnost krajiny, kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením. Krajinný ráz je utvářen především třemi skupinami charakteristik: přírodní, kulturní a historickou, vyznačujícími se přítomnými znaky v krajině, které ve vzájemném působení utváří celkový výraz krajiny. Každý přítomný znak se vyznačuje svým projevem, který může být pozitivní, negativní nebo neutrální a významem (zásadním, spoluurčujícím, doplňujícím) a svou cenností. Ochrana krajinného rázu spočívá v ochraně pozitivních znaků jednotlivých charakteristik a v eliminaci negativního projevu těch znaků, které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné. Za nepřijatelné znaky především kulturní charakteristiky jsou považovány znaky, které z hlediska obecného vnímání jsou chápány jako nepřijatelné a rušivé. Hodnocení je prováděno ve smyslu uvedeného postupu ve čtyřech základních krocích etapách: Definice cílů hodnocení, popis navrhovaného záměru (viz kap. 1) Vymezení hodnoceného (hodnocených) území a jeho charakteristika - vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru (DoKP) na základě vyhodnocení potenciálního dopadu a síly uplatnění posuzovaného záměru; případně vymezení specifických míst krajinného rázu, která mohou být významně potenciálně zasažena záměrem pro detailní pohled v hodnocení Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území a vyhodnocení jejich významu, identifikace hodnot krajinného rázu Konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem Posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na základě zjištěných skutečností. Osnova hodnocení: Etapa A: Definice cílů hodnocení Popis (charakteristika) hodnoceného záměru Definování cíle a klíčových otázek, na které má hodnocení odpovědět Etapa B: Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru Analýza rozsahu dopadu daného záměru, případně analýza viditelnosti stavby Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru na základě předchozí analýzy s odůvodněním 7

8 Strana 8 Vymezení dílčích územních jednotek v záměrem dotčeném krajinném prostoru (je-li to potřebné) Charakteristika dotčeného krajinného prostoru Etapa C: Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území dle jednotlivých charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické) v rámci vymezených jednotek a jejich klasifikace Identifikace měřítka a vztahů v krajině a jejích znaků Existence indikátorů zvýšených hodnot Hodnocení významu identifikovaných znaků Etapa D: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz Hodnocení vlivu záměru na pozitivní hodnoty krajinného rázu Určení únosnosti vlivu záměru na krajinný ráz s odůvodněním 4.1 ZÁKLADNÍ POJMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA Č.114/92 SB. činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa je taková činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah jednotlivých charakteristik estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek) harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného využívání dané krajiny; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, chápaný jako harmonický soulad znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti. Patří sem i místa bitev. charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspořádáním krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a historické. Vnímáme ji jako soubor typických znaků krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky ( 3 zákona) 8

9 Strana 9 krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti ( 12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v krajině zanechal kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují charakter daného místa či oblasti místo krajinného rázu je menší část krajiny, která je pohledově spojitá z většiny pozorovacích stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti; místo lze většinou jednoznačně vymezit oblast krajinného rázu je území s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od sousedícího území ve všech charakteristikách nebo v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik přírodní hodnota je dána mírou přítomnosti ekosystémů chápaných jako ekosystémy přírodní a přírodě blízké, přirozenou morfologií krajiny, vnímatelných interakcí mezi ekosystémy a výraznými přírodními dominantami krajiny přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů významný krajinný prvek dle ustanovení 3, odst. 1, písm. b) zákona zvláště chráněné území dle ustanovení 3, odst. 1, písm. f) zákona 4.2 DALŠÍ POUŽÍVANÉ POJMY V NÁSLEDNÉM HODNOCENÍ dotčený krajinný prostor je část krajiny dotčená předpokládanými vlivy hodnoceného záměru (zpravidla vizuálními, ale též např. akustickými apod.); zahrnuje jedno nebo více míst krajinného rázu budova je vyhrazen pro nadzemní stavbu prostorově soustředěnou a navenek převážně uzavřenou obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (Vyhl.137/98Sb.) dominanta je převládající, vládnoucí prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné scény dominantní rys je převládající jev nebo vlastnost krajinné scény estetická hodnota krajinného rázu je vyjádřením míry celkového pozitivního či opačného chápání výrazu dané krajiny kompaktní zástavba je souvislá zástavba, ve které stavby na sebe bezprostředně navazují ve formě řad, uzavřených nebo otevřených bloků, která tvoří uliční fronty nebo má výrazně ucelenou hranici vůči okolní krajině krajinná scéna - při pozorování z různých míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou scénu - vnímáme ji staticky (např. jako pohled z významného bodu krajiny) nebo dynamicky (jako sled pohledů z různých míst trasy průchodu krajinou); krajinná scéna je nositelem estetických hodnot, 9

10 Strana 10 tkvících v prostorovém uspořádání, v neopakovatelnosti a jedinečnosti panoramat, v harmonickém měřítku a v harmonických vztazích krajiny prostorové vztahy krajinné scény jsou vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky krajinné scény, jejich vzájemné vzdálenosti, proporce šířkových a výškových dimenzí, význam důležitých bodů, linií a prostorů, vzájemné osové vazby, rysy symetrie, gradace, atd. zásah do znaků krajinného rázu posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky krajinného rázu. Zásah může mít pozitivní dopad, nemusí mít žádný dopad. V případě negativního dopadu jeho míra může nabývat různé intenzity na škále od slabého zásahu, přes středně silný, silný až po zásah stírající přítomné znaky krajinného rázu. znak běžný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který není významný ani ojedinělý v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu znak doplňující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě krajinného rázu doplňuje charakter krajiny znak jedinečný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu znak spoluurčující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny znak význačný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu znak zásadní jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny 5 ANALÝZA POTENCIÁLNÍHO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU Záměr představuje rozsáhlejší výstavbu rodinných a bytových domů. Je situován do okraje urbanizovaného prostoru Letňan a Čakovic do prostoru stávajícího pole, v jehož okrajích jsou situovány zahrádkářské kolonie, lada a urbanizované plochy. Záměr navazuje na stávající zástavbu Letňan. Řešené území leží v severovýchodní části území městské části Praha Letňany. Území se nachází v současně zastavěné i nezastavěné části obce. Ze severu je území ohraničené ochranným pásmem železniční trati Praha Všetaty Mělník. Ze západu přiléhá k ploše řešeného území stávající výrobní areál, území určené územním plánem pro výrobu, skladování a distribuci (VS). Slouží pro umístění výrobních zařízení všeho druhu, pro umístění průmyslové, zemědělské, stavební a řemeslné výroby, včetně skladů, skladovacích a distribučních ploch. Lokalita je v územně analytických podkladech oblastí určenou k obnově brownfield, kde se očekává vývoj koncepce územního plánu. Dále sousedí ze západu s areálem objektu Green Park, který je funkční plochou nerušící výroby a služeb. Z východu je nezastavěná plocha. Na východní hranici s řešeným územím se předpokládá výstavba kanalizačního Letňanského sběrače a veřejného vodovodního řadu LT 400, který zajistí zaokruhování vodovodu z Letňan do Čakovic. V územním plánu je navrženo dopravní spojení komunikací Letňany Čakovice jako veřejně prospěšná stavba pod č. 87/DK/33 Letňany. Z jihu vede stávající silniční komunikace ulice Veselská. Na její úpravu probíhá stavební řízení. Je vedená jako stavba č.0093 TV Kbely etapa 0008 Toužimská. 5.1 OBLASTI A MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU Prostor náleží pod územní plán hlavního města Prahy, kde byly v rámci pořizování územně analytických podkladů hlavního města Prahy vymezeny oblasti a místa krajinného rázu. Tyto 10

11 Strana 11 podklady jsou zveřejněny na stránkách Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (http://www.urm.cz/cs/uap_kraj_2007). Prostor dle těchto ÚAP leží ve vymezené oblasti č Letňanská pláň a 23 - Kbelská pláň. Záměr je situován do území oblasti Letňanská pláň, a vymezený DoKP zahrnuje část sousední oblasti Kbelská pláň. Zdroj: Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 5.2 UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU V ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAZÍCH Zástavba bude patrná pouze v bezprostředním okolí a jen výjimečně v několika průhledech ze zastavěného území ve Kbelech a Čakovicích. Dále se bude uplatňovat jako okraj zástavby města z okolní krajiny mezi Kbely a Miškovicemi. 6 VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU (DOKP) Záměrem dotčený krajinný prostor představuje území, které může uvedený záměr ovlivnit a ve kterém může dojít ke změně znaků a hodnot krajinného rázu ve smyslu 12, zákona č. 114/92 Sb. Obrázek 4: Záměrem potenciálně dotčený krajinný prostor prostor (DOKP) Dotčený krajinný prostor byl na základě těchto skutečností vymezen a zahrnuje, jak je uvedeno na přiloženém kartogramu, zastavěné území Letňan, Čakovic a části Kbelů s volnými různě využívanými prostory mezi těmito městskými částmi, letiště Letňany, parkové plochy mezi Letňanami a Kbely, zorněné plochy a lada se zelení, výstaviště a nákupní centrum a železniční koridor. 11

12 Strana 12 Vzhledem k charakteru a výšce uvedeného záměru představuje jím dotčený krajinný prostor území zastavěných částí sídel Letňany, Čakovice a Kbely a různě využívané prostory mezi nimi. Hranice je vedena po komunikacích a zastavěných částí, které vytváří pohledové i pocitové bariéry a umělé předěly v krajině. V tomto vymezeném prostoru se záměr bude uplatňovat změnou využití území a tedy ovlivnění vztahů v krajině (zorněné plochy z volné krajiny v okolí města vytváří specifický charakter okraje města), dále pohledově z různých částí této příměstské krajiny v průhledech tím, že místy doplní pohledový horizont, pohledově se uplatní v místě změnou charakteru místa a tím ovlivní vztahy a měřítko krajiny, dále ovlivní svým charakterem stávající zeleň a fragment tradičního obrazu krajiny sídel v okrajích hlavního města Prahy, čím ovlivní přírodní, kulturní i historickou charakteristiku krajinného rázu. 7 CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti. Tyto základní charakteristiky jsou v krajině zastoupeny přítomností určitých charakteristických znaků přírodní, kulturní či historické povahy. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území. Charakteristika je zpracována tak, aby bylo možné získat seznam charakteristických znaků krajinného rázu vymezeného území. Krajina, kam je záměr situován, je součástí Čakovické tabule. Záměr sám o sobě představuje zábor agrárně využívaného pozemku obklopeného zahrádkářskou kolonií, komplexem průmyslových a obytných budov a z východu pak navazují opět agrární kultury. 7.1 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ Z geomorfologického hlediska dle oficiálního členění členění náleží DOKP k oblasti Středočeská tabule (VIB) do celku Středolabská tabule (VIB-3) a podcelku Českobrodská tabule (VIB-3E), kde je situován do okrsku tohoto podcelku nazývaného Čakovická tabule (VIB-3E-b). Oblast Celek Podcelek Okrsek Středočeská tabule (VIB) Středolabská (VIB-3) tabule Českobrodská tabule (VIB-3E) Čakovická (VIB-3E-b) tabule PODCELEK Podcelek Českobrodská tabule (VIB-3E) - Leží v jižní a jihozápadní části Středolabské tabule a tvoří plochou pahorkatinu se střední výškou 242,8 m nad mořem a středním sklonem 1º 52'. Je složená z křídových pískovců a slínovců, permských sedimentů, hornin proterozoika a podřadně též kutnohorského krystalinika. Českobrodská tabule představuje strukturně denudační reliéf v okrajové oblasti České tabule, sklánějící se mírně od jihu k severu a charakterizovaný rozsáhlými strukturně denudačními plošinami, strukturními hřbety a suky, svahovými údolími menších levých přítoků Labe, říčními terasami a tvary na sprašových pokryvech. Okrsek Čakovická tabule (VIB-3E-b) - Leží ve střední části Českobrodské tabule. Je to plochá pahorkatina tvořená cenomanskými pískovci a spodnoturonskými písčitými spongility a slínovci. Čakovická tabule představuje k severovýchodu ukloněný reliéf rozsáhlých pleistocenních a staropleistocenních struktur denudačních plošin rozbrázděných na severovýchodě zpravidla nesouměrnými údolími svahových potoků, levých přítoků Labe. Místy 12

13 Strana 13 se uplatňuje akumulační povrch na sprašových pokryvech a závějích. Čakovická tabule leží v 2. až 3. výškovém stupni a její povrch je jen nepatrně zalesněný, pouze v západní a jižní části jsou plochy dubových a borových porostů. Území, kam je záměr situován, představuje plochou tabuli pouze na severu ohraničenou mírným hřbítkem (terasou). Citace výpisu: Demek J. (ed.) 2006: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny. Academia, Praha. Upraveno pro potřeby hodnocení. 7.2 BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ Dle biogeografického členění ČR (Culek (ed.)) se vymezené území DoKP rozkládá v Českobrodském bioregionu (1.5), který leží uprostřed středních Čech, zabírá přibližně Českobrodskou tabuli, východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny; tvoří tak úpatí Českomoravské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí. Bioregion má plochu 1214 km 2 a je výrazně protažen ve směru západ - východ. Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegetačního stupně, v jihozápadní části je již biota 3. (dubovo-bukového) vegetačního stupně. Biodiversita je podprůměrná, exklávních a mezních prvků je velmi málo, vyznívají zde některé západní prvky. Nereprezentativní součástí jsou vysoké kopce u Kutné Hory a přechodný pás k Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě. Bioregion je z naprosté většiny intezivně zemědělsky využíván, přesto se zde zachovaly unikátní komplexy přirozených částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec) i slabě teplomilná travnatobylinná lada a křoviny v zaříznutých údolích. Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až k severovýchodu. Plochý povrch zpestřují četná malá, výrazně zaříznutá, ale jen m hluboká údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi, tj. zhruba k severu. Údolí mají asymetrický profil; ploché svahy orientované k východu jsou většinou kryté spraší, svahy se západní orientací jsou strmé, někdy i skalnaté. Nejvýraznějším údolím je asi 50 m hluboký kaňon Vrchlice nad Kutnou Horou. Buližníky, křemence a ortoruly tvoří nízké kamýky a hřbety se skalními výchozy. Tam, kde vystupují kvádrové pískovce Cermanu, se lokálně vytvořily i mělké pískovcové kaňony (okolí Vinoře). Pozoruhodné jsou i pseudozávrty ve spraších na pískovcích u Miskovic. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí m, při okrajích vrchovin na jihu pak charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí m. Bioregion se rozkládá z části v termofytiku, z části v mezofytiku. Zaujímá větší část fytogeografického okresu 10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a. Jenštejnská tabule a západní části fytogeografického podokresu 10b. Pražská kotlina), v mezofytiku část fytogeografického okresu 64. Říčanská plošina (fytogeografický podokres 64a. Průhonická plošina a severní polovinu fytogeografického podokresu 64c. Černokostelecký perm) a značnou část fytogeografického okresu 65. Kutnohorská pahorkatina (s výjimkou jihozápadního a východního okraje). Vegetační stupně (Skalický): kolinní až suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion, a to zejména Melampyro nemorosi-carpinetum, na těžších podmáčených půdách charakteristicky i Tilio-Betuletum. Okrajově sem zasahovaly i acidofilní doubravy (Genisto germanicae-quercion) a méně náročné typy teplomilných doubrav (Potentillo albae-quercetum). Buk je zastoupen pouze fragmentárně, skutečné bučiny chybějí. Podél vodních toků byly luhy zastoupené nejspíše asociacemi Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-fraxinetum. Bažinné olšiny (Carici elongatae-alnetum a Carici 13

14 Strana 14 acutiformis-alnetum) byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených místech skalek bylo snad maloplošné přirozené bezlesí. Přirozená náhradní vegetace je především reprezentována travinobylinnými porosty. Na vlhkých stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion, výjimečně snad i Caricion davallianae a možná i Caricion fuscae, na něž navazovaly zřejmě i fragmenty svazu Violion caninae. Na suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion pinnati, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy (vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion spinosae. Flóra bioregionu je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima). Převládá otevřená kulturní step (havran polní), do níž jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev (z měkkýšů např. trojzubka stepní). Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. Většina lesů byla v minulosti smýcena, dnes lesy kryjí zlomek plochy bioregionu, zbývající část nemá vždy zachovalou porostní skladbu; hojné jsou lignikultury akátu a borovice. Na odlesněných místech převažují agrikultury, travinobylinné porosty jsou zachovány zejména na ostrůvkovitě se vyskytujících prudších svazích, výjimečně i na vlhkých loukách, dnes převážně zmeliorovaných. Rybníky mají nevelkou plochu. Citace výpisu: Culek, M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha. Upraveno pro potřeby hodnocení OBLAST Č KBELSKÁ PLÁŇ Vymezení 7.3 OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU Území zahrnující roviny Českobrodské tabule, mírně se svažující k SV. Ohraničení je nuanční, akcentované ne příliš vhodně na Z industriálními zónami. Na J tvoří hranici horizont vlastní Vysočanské kotliny. Charakteristiky Matrice: sídlo s rozsáhlými industriálními zónami, zástavbou domů, letištní plochou a poli. Osy: RBK na S, stará císařská silnice Praha -Brandýs a nově chystaná severní Kbelská spojka. Póly: historické jádro Kbel. Součást industriálního pásu Prahy omezovaného v rozvoji letišť. Doporučení Zvláštní pozornost věnovat případným aktivitám na J ohraničení oblasti, které tvoří zásadní horizont Vysočanské kotliny i širšího prostoru Pražské kotliny. 14

15 Strana OBLAST LETŇANSKÁ PLÁŇ Vymezení Zvlněná plošina Českobrodské tabule, ohraničení je nuanční, akcentované ne příliš vhodně na J a V industriálními zónami. Na J tvoří hranici horizont Vysočanské kotliny. Charakteristiky Matrice: velkoplošná mozaika sídlišť, domků a industriálních ploch, promísených poli, součást S průmyslového pásu Prahy. Osy: údolí Mratinského potoka, RBK, historické cestní trasy Libeň Březiněves, - Veleň, -Vinoř, D 8 a spojky D8 R10. Póly: vrch Ládví, park v Čakovicích, skládka odpadů Ďáblice, Zabitý kopec, historická jádra Ďáblic, Břežiněvsi, Třeboradic, Čakovic a Miškovic. Oblast je významně suburbanizována a na J je prakticky bez krajinářských (ale i urbanistických) hodnot. Cenné jsou Ládví a historická jádra sídel. Doporučení Území vyžaduje silnou urbanistickou koncepci, která jednotlivé industriální a komerční zóny sjednotí do ucelených zón a vytvoří v nich i zelené póly. Směrem na S je třeba tyto zóny, vůči volné rurální krajině, pohledově izolovat zelení RBK, v sledu typickém pro venkovská humna. Zdroj: Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Obrázek 2: Vymezení oblastí krajinného rázu v ÚAP hl. města Prahy. 7.4 VÝZNAMNÁ VYMEZENÁ MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU V prostoru jsou vymezena místa krajinného rázu, jejichž identifikace z uvedených mapových a textových podkladů citovaného ÚAP k jevu č. 18 a charakterizace v textové části není 15

16 Strana 16 srozumitelná. Není jasné, o jaké znaky se opírá vymezení míst. Materiál však obsahuje popis typu místa: Z hlediska míst krajinného rázu patří vymezený prostor výstavby v Letňanech k místům krajinářské hodnoty č. 3 střední - méně hodnotné celky (převážně homogenní, avšak esteticky málo kvalitní celky, např. kompaktní sídliště). Zdroj: Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Obrázek 3: Vymezení míst krajinného rázu dle ÚAP hl. města Prahy. 7.5 HISTORIE ÚZEMÍ A VÝVOJ KRAJINYV ŠIRŠÍM KONTEXTU Celé území mezi Vltavou a Labem je pokryto velmi úrodnou půdou, která odedávna lákala zemědělce k polnímu hospodaření. Díky tomu zdejší krajina oplývá nesčetnými předhistorickými nálezy. Z pražského území asi před roky vedly úzké karavanní stezky na Boleslavsko. Jedna důležitá stezka vedla (dle kulturních nálezů z neolitu) od starodávného vltavského brodu v Podbabě přes Tróju, Horní Libeň, Prosek a Kbely. Dále pak podle Vinořského potoka přes Vinoř, Jenštejn, Dřevčice, Vrábí, Brandýs, kde byl patrně vhodný brod do Staré a Mladé Boleslavi. Existenci stezky dokládají četné nálezy po pozdně neolitickém lidu s vypíchanou keramikou. Prvé osídlení v DokP se uskutečnilo v době bronzové. Podle vykopávek existovalo osídlení i v době železné. U Vinořského potoka směrem k Vinoři byly nalezeny zbytky většího sídliště o několika chatách s jamkami se železnou struskou a se zlomky nádob zhotovených na hrnčířském kruhu. To ukazuje na existenci řemeslnického sídliště. Stezka byla v Praze posléze přeložena z Podbaby přes Letnou, odtud přes libeňský brod a v době slovanské přes poříčský brod, Dolní Libeň do Vysočan a Kbel. Dále pak známou trasou na Boleslavsko. Později byla stezka prodlužována přes Mnichovo Hradiště, Stráž pod Ralskem, Jablonné v Podještědí, Žitavu, Zhořelec, Frankfurt nad Odrou a podle Odry do Štětína. Odtud 16

17 Strana 17 bylo možné plavit zboží přes Baltické moře na Rujanu a do Skandinávie. Ve středověku byla tato stezka nazvána "Žitavská". Koncem doby železné začaly ve hvozdu podél uvedené stezky vznikat osady: Kbely, Vinoř, Dřevčice, Vrábí. Byly to dvorce vladyků, kteří měli za úkol chránit bezpečnost ubírajících se bojovníků, družin a kupců před napadením lupiči či nepřáteli. Majitelé tvrzí pokračovali v zúrodňování krajiny žďářením a mýcením lesů. První písemná zmínka o Letňanech pochází z roku 1347, kdy se uvádí založení poplužního dvora Wesz Letniany" pražským měšťanem Mikulášem Velflínem od Věže zřejmě kolem roku Zdejší polnost pak v průběhu času často měnila majitele, krátce byla i majetkem Valdštejnů, až se roku 1651 Letňany staly součástí vinořského panství, které bylo ve vlastnictví rodu Černínů z Chudenic. Od roku 1850 byly Letňany samostatnou obcí, do školy a do kostela se tehdy ještě chodilo do Čakovic. Jak píše Ottův slovník naučný, v roce 1890 měly Letňany 50 domů a v nich 606 obyvatel české národnosti. Sousední Čakovice tehdy měly 126 domů a 2111 obyvatel, Prosek 46 domů a 562 obyvatel. Letňany se postupně rozrostly na počátku 20. století, kdy se sem stěhovali dělníci z vysočanských továren. Svůj charakter Letňany získávaly v době první republiky s výstavbou leteckých továren Letov (1921), Avia (1931), Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ, 1927) a pobočky Aera a Pragy. S nimi byla založena i dvě letiště. K další zásadní změně dochází v 70. a 80. letech 20. století, kdy bylo vybudováno sídliště na západní straně městské části. Na začátku devadesátých let k němu přibyla ještě panelová výstavba na Staré návsi, která nahradila dřívější centrum obce s usedlostí a rybníkem. Zbyl pouze park a klasicistní kaple sv. Kříže z roku 1865, nejvýznamnější letňanská památka. Za zmínku také stojí stavba krajinné dominanty majáku (vodárenské věže) na letišti ve Kbelích. Jedná se o kulturní památku vystavěnou v první polovině 2o. století, kombinující funkci majáku (neonové osvětlení) a vodárenské věže. Dobová fotografie. Přelomovým rokem v soudobých dějinách Letňan je rok 1999, kdy byla postavena 1. etapa Obchodního centra Letňany společností Tesco. Toto obchodní centrum je největší v ČR a týdně 17

18 Strana 18 přiláká kolem 70 tisíc zákazníků z celého hlavního města a jeho okolí. Jeho součástí je i multikino s 12 kinosály s celkovou kapacitou téměř 3 tisíce míst a Aquacentrum Letňany Lagoon, plavecký bazén s fitness centrem. V září 2001 začala premiérová sezona nové hokejové haly SC Letňany postavené v areálu společnosti TESCO. Její projekt předložili bratři František a Vojtěch Kučerovi. V hale jsou dvě ledové plochy evropského a kanadského rozměru, restaurace, obchodní plochy a posilovna. V roce 2002 se Letňany staly správním obvodem Prahou 18. Po vystavění bytového projektu firmy Skanska tzv. Nového Proseka, které je na katastrálním území Letňan, mají Letňany 15 tisíc trvale hlášených obyvatel. V květnu 2003 byl v Letňanech slavnostně zahájen provoz Centra aktivního životního stylu Blue Orange. Poskytuje celou škálu služeb k aktivnímu a zdravému trávení volného času. Letňany mají také tenisovou halu, která je součástí víceúčelového sportovního centra. Pražský veletržní areál (PVA), otevřený v září 1998, má velmi výhodnou polohu u průmyslového polookruhu a konečné metra C, která byla otevřena v květnu Areál hostí významné akce veletržního světa. S ním sousedí od roku 2005 Národní přírodní památka Letňanské letiště, která je největší rezervací sysla obecného v České republice VÝVOJ LETŇAN Stabilní katastr Současnost Překryv obou map 18

19 Strana VÝVOJ ČAKOVIC Stabilní katastr Současnost Překryv VÝVOJ KBELŮ Stabilní katastr Současnost 19

20 Strana 20 Překryv Čerpáno z podkladů: ( ), ( ), ( ) 8 IDENTIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU 8.1 ZPŮSOB IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE HODNOT Pro každou z charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní, historická) v dotčeném prostoru (DoKP) je třeba specifikovat markantní znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu je to prostá přítomnost objektů a jevů a jejich uplatnění: identifikovat důležité rysy a znaky hodnocené krajiny, které ji definují, identifikovat důležité znaky uplatňujících se sídel nebo jednoho sídla, identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a měřítka krajiny. Znaky přírodní charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, struktuře a vizuálním projevu následujících prvků a jevů: reliéf, lesy, porostní pláště okrajů lesů, rozptýlená dřevinná zeleň, louky, mokřady, vodní toky, vodní nádrže a jezera - břehové porosty, vodní plochy. Přítomnost přírodních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též zpravidla indikována přítomností přírodních cenností, chráněných zákonem (rezervace, památky). Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, struktuře a vizuálním projevu následujících prvků a jevů: místa kulturně-historického a duchovního významu, stavby a stavební soubory dokládající historický vývoj a využití krajiny, struktura osídlení a urbanistická struktura sídel, obraz sídla, kulturně - historický význam zástavby, zapojení sídla do přírodního rámce. 20

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Výroková část změny: A. základní údaje

Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 1383 / 06 A. základní údaje Číslo změny: Z 1383 / 06 Městská část: Katastrální území: Parcelní číslo: Praha Čakovice, Praha Ďáblice, Praha Březiněves, Praha Vinoř, Praha Satalice,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

bořislavka praha 6 shopping and office centrum

bořislavka praha 6 shopping and office centrum shopping and office centrum bořislavka praha 6 posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle ustanovení 12 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění leden 2014 1 doc.

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu Zpracováváno jako standardní příloha všech plánů péče o CHKO dle metodických listů AOPK ČR Pro

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

METODIKA POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODIKA POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODIKA POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky:

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: 11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: - a) c) H. Štěpánková, K. Vacková, Dr. Vacková, bytem Čenětice 3, 251 68 Kamenice,

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více