LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR"

Transkript

1 STUDIO B&M PROJEKTOVÁNÍ, OCHRANA KRAJINY LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU LETŃANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY V K.Ú. LETŇANY NA KRAJINNÝ RÁZ VESELSKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

2 Strana 2 2

3 Strana 3 Akce: LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY Popis akce: Posouzení vlivu navrhovaného záměru LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY v k.ú. Letňany na krajinný ráz ve smyslu znění 12 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Metodika: Hodnocení je zpracováno podle postupu hodnocení krajinného rázu autorů Bukáček, R. Matějka, P. 1997: Hodnocení krajinného rázu - metodika. Správa Chráněných krajinných oblastí ČR (dnes AOPK ČR), Praha a navazující metodiky případového hodnocení autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. 2004: Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Zadavatel: Zpracovatel: Ing. Jan Dvořák Barrandovská Praha 5 Studio B&M, sdružení fyzických osob, Praha Datum: Ing. Roman B. Bukáček, Ing. Josef Rusňák 3

4 Strana 4 LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY V K.Ú. LETŇANY NA KRAJINNÝ RÁZ VE SMYSLU ZNĚNÍ 12 ZÁKONA Č. 114/92 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. 1 CÍLE POSOUZENÍ Cílem odborného posudku je posouzení potenciálního vlivu záměru Letňany sever Obytný soubor, bytové a polyfunkční domy v k.ú. Letňany na krajinný ráz ve smyslu 12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon ). Dílčím cílem je nalézt problematická místa z pohledu snížení estetické a přírodní hodnoty ve smyslu ustanovení 12 zákona, kde je prioritní zachování stávajících hodnot krajinného rázu a případně navrhnout řešení. Toto hodnocení vlivu uvedeného záměru na krajinný ráz neposuzuje ani architektonickou kvalitu jednotlivých objektů ani kvalitu urbanistického řešení daného prostoru. 2 CHARAKTER ZÁMĚRU 2.1 SITUACE A STÁVAJÍCÍ STAV Jak je uvedeno v souhrnné zprávě je záměr navrhován do okraje urbanizovaného prostoru Letňan a Čakovic do prostoru stávajícího pole, jehož okraje jsou utvářeny zahrádkářskými koloniemi, lady a urbanizovanými plochami. Záměr, který je situován severovýchodně od kompaktní zástavby Letňan představuje rozsáhlejší výstavbu rodinných a bytových domů na ploše okolo 18 ha. Jak je uvedeno v předložené dokumentaci jedná se o návrh zástavby 118 rodinnými domy, 3 viladomy a stavbou sportovního areálu s tenisovým klubem, který je situována na parc. č. 760/1, 760/17, 764/2, 766/1, 768/4, 768/5, 796/1, 770, 771, 773/1, 838/1. Na pozemku č. 770 v současné době stojí jednopodlažní stavba bez čísla popisného a evidenčního, původně sloužící pro správu sportoviště umístěného na parcele 771. Na parcelách 776/1 a 768/4 se nachází zahrádkářská osada a na parcele 773/1 se nachází kynologický klub. Ostatní plochy jsou vedeny jako orná nebo jiná plocha. 2.2 ÚZEMNÍ PLÁN Funkční využití území je dáno Územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, kde je pro severní část území vymezena funkce OB-čistě obytné s kódem míry využití území C. Funkční plocha OB je obklopena ze tří stran funkčními plochami SO 3-sloužící oddechu, ZMK-zelení městskou a krajinnou, ZP-zelení parkovou a při východní straně urbanisticky významným dopravním spojením propojujícím Letňany a Čakovice, které je vedeno jako veřejně prospěšná stavba pod č.87/dk/33 Letňany komunikační propojení Veselská-V Sedlišti. V trase komunikace je počítáno s vedením cyklistické stezky. 4

5 Strana 5 Rodinné domy a viladomy se nachází v území vymezeném jako čistě obytné, které je označeno jako funkční plocha OB - C. Sportovní areál s tenisovým klubem je umístěn ve funkční ploše SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy na pozemku vyuţívaném v dnešní době jako sportoviště. V ploše ZMK - zeleň městská a krajinná se uvaţuje s umístěním cyklostezky a hřiště. Obrázek 1: Výřez z výkresu územního plánu hl. města Prahy. 2.3 CHARAKTER VÝSTAVBY Řešené území je rozděleno na tři funkční plochy (OB, OV, ZMK) a navrhované stavby svým charakterem a náplní odpovídají stanovenému funkčnímu využití dle platného územního plánu hl. města Prahy. V území čistě obytném jsou navrženy bytové domy označené ve výkresové dokumentaci písmeny A, B,C,D,E. V území všeobecně obytném polyfunkční domy označené PD1, PD2 a PD3. Území městské zeleně bude řešeno jako ozeleněná plocha s výsadbou nízké zeleně a stromovou výsadbou. V ploše je navržená cyklostezka doplněná drobnou parkovou architekturou. Dopravně jsou navržené stavby napojeny na obytnou ulici, která tvoří průjezdný okruh s jedním slepým ramenem s kruhovým obratištěm. Obytná ulice se napojuje na místní pozemní komunikaci vedenou ve směru jihovýchodním, ze které bude obsloužena část bytových domů a polyfunkční dům PD 3 ubytovna. Celý obytný soubor je tvořen třemi funkčními částmi a tomu odpovídá i jeho urbanistické řešení. Páteřní komunikace je stávající (je předmětem Dokumentace k územnímu řízení Obytný soubor Letňany sever rodinné domy a viladomy). Tvoří ji vozovka, která je řešená jako dvoupruhová, dvousměrná komunikace s jednostranným chodníkem, doplněná silniční zelení stromy v zatravněných plochách. Tato komunikace bude v rámci nové výstavby doplněná o dvě křižovatky pro napojení obytné ulice a podélný chodník po druhé straně komunikace se zelení a podélnými parkovacími stáními. Na komunikaci budou napojeny tři vjezdy do garáží bytových domů a vjezd na parkoviště a do garáží polyfunkčního domu PD3. Obytná ulice je řešená jako okružní se dvěmi křižovatkami, které ulici napojují na stávající pozemní komunikaci. Směrem k polyfunkčním domu je obytná ulice prodloužena slepým zásobovacím ramenem ukončeným kruhovým obratištěm. Prostor obytné ulice v proměnlivé šířce 8, 10, 15,3 m je tvořen dvoupruhovou dvousměrnou vozovkou doplněnou po jedné nebo obou stranách chodníkem, zelení a místy kolmými parkovacími stáními. Z obytné ulice jsou řešeny vjezdy do garáží bytových domů. Výstavba obytných domů je navržená převážně podél komunikací. Čtyři bytové 5

6 Strana 6 domy v západní části území jsou umístěny kolmo na obytnou ulici. Bytové domy jsou hmotově řešeny jako deskové s proměnlivou výškou, která klesá směrem k severovýchodu, tzn. směrem k druhé části čistě obytného území se zástavbou rodinnými domy a viladomy. Mezi bytovými domy vzniká ve střední části vnitroblok, který bude mít rekreační a odpočinkovou funkci. Parková úprava bude řešená chodníky, umístěním malého dětské hřiště nebo hracích prvků rozptýlených v ploše, vodním prvkem a ozeleněnými plochami sadových úprav. Vše bude doplněno drobnými prvky parkové architektury. Velká část bytových domů má první nadzemní podlaží zvýšené, umístěné cca 1,5 m nad terénem nad prostorem hromadných garáží pro jednotlivé domy. Plocha v jihozápadní části řešeného území je definovaná jako plocha všeobecně obytná a jsou v ní navrženy polyfunkční domy PD1, PD2 a PD3 a čtyřpodlažní bytový dům A4. Dům PD 1 je navržen jako deskový čtyřpodlažní objekt, který je propojen jednopodlažní podnoží s třípodlažním objektem PD2 obchodu a služeb. Oba objekty mají společnou podzemní hromadnou garáž s vjezdem ze severní strany. Výškově dominantním objektem je šestipodlažní bodový dům ubytovny umístěný v nárožní poloze území u vjezdu do území z komunikace Veselská. Polyfunkční domy jsou od prostoru komunikace odděleny pásem izolační zeleně. Architektonické řešení je dokumentováno ve výkresové části projektu v rozsahu polohového umístění staveb s ohledem na napojení na komunikace, odstupových vzdáleností a výškového řešení s ohledem na dodržení daných kódů míry využití území. Průměrná výška zástavby bytovými domy v čistě obytném území je 4 nadzemní podlaží (Domy A1, A2, A3 4+, B1 4+, B2 3+, B3 4, B4 3, C1 3+, C2 3+, E1 3+, E2 3+, D1 5+, D2 3+). Průměrná výška zástavby polyfunkčními domy a bytovým domem ve všeobecně obytném území je 4 nadzemní podlaží (Dům A4 4+, PD1 4, PD2 3, PD3 5+) Podlažnost 4 nadzemní podlaží splňuje kód míry využití území D z územního plánu, kde koeficient zeleně pro rozvolněnou čtyřpodlažní zástavbu městského typu je KZ = 0,55 a koeficient podlažních ploch je KPP = 0,8. Fasády bytových domů budou členěny architektonickými prvky, jako jsou balkóny, lodžie, terasy, pavlače, balkónové dveře, francouzská okna, okna. Povrchové úpravy budou řešeny kombinací omítaných povrchů s barevným nátěrem a fasádního obkladu. Všechny domy mají ploché střechy, některé jsou řešeny s ustupujícím posledním podlažím. Polyfunkční domy byly řešeny pouze objemově, jejich architektonické ztvárnění bude vyhotoveno po upřesnění účelu využití. Výtvarné řešení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace, není předmětem hodnocení vlivu na krajinný ráz. Část plochy zeleně ZMK je součástí řešeného území. Území městské zeleně bude řešeno jako ozeleněná plocha s výsadbou nízké zeleně a stromovou výsadbou. V ploše je navržená cyklostezka doplněná drobnou parkovou architekturou. Další podrobné údaje o dispozičním řešení domů jsou uvedeny v souhrnné zprávě ateliéru Stavební projekce architekt Mašek spol s r.o. Uvažovanou výstavbou z hlediska automobilové dopravy bude nejvíc ovlivněná ulice Veselská směrem k napojení na ulici Libereckou (R8) a Kbelskou (E55). 3 PODKLADY Hodnocení vychází z poskytnutých podkladů zadavatele (projektová dokumentace, souhrnná zpráva) a z podkladů získaných terénním průzkumem, který byl proveden v dubnu roku Hodnocení bylo zpracováno pomocí dostupných mapových podkladů (ČÚZK, Zeměměřický úřad - ZM 1:10000, Ministerstvo obrany ČR DMÚ 25, orotofotomapa serveru 6

7 Strana 7 mapy.cz). Dále se hodnocení opírá o dostupné literární prameny a práce, informace uvedené na www stránkách obcí či jiné zdroje. Charakteristiky byly analyzovány na základě informací získaných terénní pochůzkou, přístupných mapových podkladů, literárních údajů a s využitím informací z leteckých snímků a mapových podkladů pocházejících ze serveru a přiložené mapy byly vypracovány s využitím nástrojů GIS Janitor. Materiály využité k charakterizaci území jsou citovány vždy u příslušné kapitoly standardizovaným způsobem. 4 METODIKA HODNOCENÍ A POUŽITÉ POJMY Hodnocení vychází z uvedeného zákona č. 114/92 Sb., který chápe krajinný ráz jako důležitou vlastnost krajiny, kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením. Krajinný ráz je utvářen především třemi skupinami charakteristik: přírodní, kulturní a historickou, vyznačujícími se přítomnými znaky v krajině, které ve vzájemném působení utváří celkový výraz krajiny. Každý přítomný znak se vyznačuje svým projevem, který může být pozitivní, negativní nebo neutrální a významem (zásadním, spoluurčujícím, doplňujícím) a svou cenností. Ochrana krajinného rázu spočívá v ochraně pozitivních znaků jednotlivých charakteristik a v eliminaci negativního projevu těch znaků, které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné. Za nepřijatelné znaky především kulturní charakteristiky jsou považovány znaky, které z hlediska obecného vnímání jsou chápány jako nepřijatelné a rušivé. Hodnocení je prováděno ve smyslu uvedeného postupu ve čtyřech základních krocích etapách: Definice cílů hodnocení, popis navrhovaného záměru (viz kap. 1) Vymezení hodnoceného (hodnocených) území a jeho charakteristika - vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru (DoKP) na základě vyhodnocení potenciálního dopadu a síly uplatnění posuzovaného záměru; případně vymezení specifických míst krajinného rázu, která mohou být významně potenciálně zasažena záměrem pro detailní pohled v hodnocení Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území a vyhodnocení jejich významu, identifikace hodnot krajinného rázu Konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem Posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na základě zjištěných skutečností. Osnova hodnocení: Etapa A: Definice cílů hodnocení Popis (charakteristika) hodnoceného záměru Definování cíle a klíčových otázek, na které má hodnocení odpovědět Etapa B: Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru Analýza rozsahu dopadu daného záměru, případně analýza viditelnosti stavby Vymezení záměrem dotčeného krajinného prostoru na základě předchozí analýzy s odůvodněním 7

8 Strana 8 Vymezení dílčích územních jednotek v záměrem dotčeném krajinném prostoru (je-li to potřebné) Charakteristika dotčeného krajinného prostoru Etapa C: Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území dle jednotlivých charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické) v rámci vymezených jednotek a jejich klasifikace Identifikace měřítka a vztahů v krajině a jejích znaků Existence indikátorů zvýšených hodnot Hodnocení významu identifikovaných znaků Etapa D: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz Hodnocení vlivu záměru na pozitivní hodnoty krajinného rázu Určení únosnosti vlivu záměru na krajinný ráz s odůvodněním 4.1 ZÁKLADNÍ POJMY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA Č.114/92 SB. činnost snižující estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu oblasti či místa je taková činnost, která natolik naruší specifické znaky a hodnoty oblasti či místa, že změní význam a obsah jednotlivých charakteristik estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině a je výsledkem trvale udržitelného vývoje krajiny; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek) harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného využívání dané krajiny; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, chápaný jako harmonický soulad znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa. Historická charakteristika je klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním a vzhledem a jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti. Patří sem i místa bitev. charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspořádáním krajinných složek, prvků a jevů nebo jejich souborů, které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o charakteristiky přírodní, kulturní a historické. Vnímáme ji jako soubor typických znaků krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky ( 3 zákona) 8

9 Strana 9 krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti ( 12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v krajině zanechal kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo dochované stopy kultivace krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují charakter daného místa či oblasti místo krajinného rázu je menší část krajiny, která je pohledově spojitá z většiny pozorovacích stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti; místo lze většinou jednoznačně vymezit oblast krajinného rázu je území s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od sousedícího území ve všech charakteristikách nebo v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik přírodní hodnota je dána mírou přítomnosti ekosystémů chápaných jako ekosystémy přírodní a přírodě blízké, přirozenou morfologií krajiny, vnímatelných interakcí mezi ekosystémy a výraznými přírodními dominantami krajiny přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů významný krajinný prvek dle ustanovení 3, odst. 1, písm. b) zákona zvláště chráněné území dle ustanovení 3, odst. 1, písm. f) zákona 4.2 DALŠÍ POUŽÍVANÉ POJMY V NÁSLEDNÉM HODNOCENÍ dotčený krajinný prostor je část krajiny dotčená předpokládanými vlivy hodnoceného záměru (zpravidla vizuálními, ale též např. akustickými apod.); zahrnuje jedno nebo více míst krajinného rázu budova je vyhrazen pro nadzemní stavbu prostorově soustředěnou a navenek převážně uzavřenou obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (Vyhl.137/98Sb.) dominanta je převládající, vládnoucí prvek v konfiguraci hmotných prvků krajinné scény dominantní rys je převládající jev nebo vlastnost krajinné scény estetická hodnota krajinného rázu je vyjádřením míry celkového pozitivního či opačného chápání výrazu dané krajiny kompaktní zástavba je souvislá zástavba, ve které stavby na sebe bezprostředně navazují ve formě řad, uzavřených nebo otevřených bloků, která tvoří uliční fronty nebo má výrazně ucelenou hranici vůči okolní krajině krajinná scéna - při pozorování z různých míst krajiny vnímáme tzv. krajinnou scénu - vnímáme ji staticky (např. jako pohled z významného bodu krajiny) nebo dynamicky (jako sled pohledů z různých míst trasy průchodu krajinou); krajinná scéna je nositelem estetických hodnot, 9

10 Strana 10 tkvících v prostorovém uspořádání, v neopakovatelnosti a jedinečnosti panoramat, v harmonickém měřítku a v harmonických vztazích krajiny prostorové vztahy krajinné scény jsou vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky krajinné scény, jejich vzájemné vzdálenosti, proporce šířkových a výškových dimenzí, význam důležitých bodů, linií a prostorů, vzájemné osové vazby, rysy symetrie, gradace, atd. zásah do znaků krajinného rázu posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky krajinného rázu. Zásah může mít pozitivní dopad, nemusí mít žádný dopad. V případě negativního dopadu jeho míra může nabývat různé intenzity na škále od slabého zásahu, přes středně silný, silný až po zásah stírající přítomné znaky krajinného rázu. znak běžný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který není významný ani ojedinělý v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu znak doplňující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě krajinného rázu doplňuje charakter krajiny znak jedinečný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu znak spoluurčující jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny znak význačný jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu znak zásadní jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo místě krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny 5 ANALÝZA POTENCIÁLNÍHO UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU Záměr představuje rozsáhlejší výstavbu rodinných a bytových domů. Je situován do okraje urbanizovaného prostoru Letňan a Čakovic do prostoru stávajícího pole, v jehož okrajích jsou situovány zahrádkářské kolonie, lada a urbanizované plochy. Záměr navazuje na stávající zástavbu Letňan. Řešené území leží v severovýchodní části území městské části Praha Letňany. Území se nachází v současně zastavěné i nezastavěné části obce. Ze severu je území ohraničené ochranným pásmem železniční trati Praha Všetaty Mělník. Ze západu přiléhá k ploše řešeného území stávající výrobní areál, území určené územním plánem pro výrobu, skladování a distribuci (VS). Slouží pro umístění výrobních zařízení všeho druhu, pro umístění průmyslové, zemědělské, stavební a řemeslné výroby, včetně skladů, skladovacích a distribučních ploch. Lokalita je v územně analytických podkladech oblastí určenou k obnově brownfield, kde se očekává vývoj koncepce územního plánu. Dále sousedí ze západu s areálem objektu Green Park, který je funkční plochou nerušící výroby a služeb. Z východu je nezastavěná plocha. Na východní hranici s řešeným územím se předpokládá výstavba kanalizačního Letňanského sběrače a veřejného vodovodního řadu LT 400, který zajistí zaokruhování vodovodu z Letňan do Čakovic. V územním plánu je navrženo dopravní spojení komunikací Letňany Čakovice jako veřejně prospěšná stavba pod č. 87/DK/33 Letňany. Z jihu vede stávající silniční komunikace ulice Veselská. Na její úpravu probíhá stavební řízení. Je vedená jako stavba č.0093 TV Kbely etapa 0008 Toužimská. 5.1 OBLASTI A MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU Prostor náleží pod územní plán hlavního města Prahy, kde byly v rámci pořizování územně analytických podkladů hlavního města Prahy vymezeny oblasti a místa krajinného rázu. Tyto 10

11 Strana 11 podklady jsou zveřejněny na stránkách Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (http://www.urm.cz/cs/uap_kraj_2007). Prostor dle těchto ÚAP leží ve vymezené oblasti č Letňanská pláň a 23 - Kbelská pláň. Záměr je situován do území oblasti Letňanská pláň, a vymezený DoKP zahrnuje část sousední oblasti Kbelská pláň. Zdroj: Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 5.2 UPLATNĚNÍ ZÁMĚRU V ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAZÍCH Zástavba bude patrná pouze v bezprostředním okolí a jen výjimečně v několika průhledech ze zastavěného území ve Kbelech a Čakovicích. Dále se bude uplatňovat jako okraj zástavby města z okolní krajiny mezi Kbely a Miškovicemi. 6 VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU (DOKP) Záměrem dotčený krajinný prostor představuje území, které může uvedený záměr ovlivnit a ve kterém může dojít ke změně znaků a hodnot krajinného rázu ve smyslu 12, zákona č. 114/92 Sb. Obrázek 4: Záměrem potenciálně dotčený krajinný prostor prostor (DOKP) Dotčený krajinný prostor byl na základě těchto skutečností vymezen a zahrnuje, jak je uvedeno na přiloženém kartogramu, zastavěné území Letňan, Čakovic a části Kbelů s volnými různě využívanými prostory mezi těmito městskými částmi, letiště Letňany, parkové plochy mezi Letňanami a Kbely, zorněné plochy a lada se zelení, výstaviště a nákupní centrum a železniční koridor. 11

12 Strana 12 Vzhledem k charakteru a výšce uvedeného záměru představuje jím dotčený krajinný prostor území zastavěných částí sídel Letňany, Čakovice a Kbely a různě využívané prostory mezi nimi. Hranice je vedena po komunikacích a zastavěných částí, které vytváří pohledové i pocitové bariéry a umělé předěly v krajině. V tomto vymezeném prostoru se záměr bude uplatňovat změnou využití území a tedy ovlivnění vztahů v krajině (zorněné plochy z volné krajiny v okolí města vytváří specifický charakter okraje města), dále pohledově z různých částí této příměstské krajiny v průhledech tím, že místy doplní pohledový horizont, pohledově se uplatní v místě změnou charakteru místa a tím ovlivní vztahy a měřítko krajiny, dále ovlivní svým charakterem stávající zeleň a fragment tradičního obrazu krajiny sídel v okrajích hlavního města Prahy, čím ovlivní přírodní, kulturní i historickou charakteristiku krajinného rázu. 7 CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti. Tyto základní charakteristiky jsou v krajině zastoupeny přítomností určitých charakteristických znaků přírodní, kulturní či historické povahy. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území. Charakteristika je zpracována tak, aby bylo možné získat seznam charakteristických znaků krajinného rázu vymezeného území. Krajina, kam je záměr situován, je součástí Čakovické tabule. Záměr sám o sobě představuje zábor agrárně využívaného pozemku obklopeného zahrádkářskou kolonií, komplexem průmyslových a obytných budov a z východu pak navazují opět agrární kultury. 7.1 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ Z geomorfologického hlediska dle oficiálního členění členění náleží DOKP k oblasti Středočeská tabule (VIB) do celku Středolabská tabule (VIB-3) a podcelku Českobrodská tabule (VIB-3E), kde je situován do okrsku tohoto podcelku nazývaného Čakovická tabule (VIB-3E-b). Oblast Celek Podcelek Okrsek Středočeská tabule (VIB) Středolabská (VIB-3) tabule Českobrodská tabule (VIB-3E) Čakovická (VIB-3E-b) tabule PODCELEK Podcelek Českobrodská tabule (VIB-3E) - Leží v jižní a jihozápadní části Středolabské tabule a tvoří plochou pahorkatinu se střední výškou 242,8 m nad mořem a středním sklonem 1º 52'. Je složená z křídových pískovců a slínovců, permských sedimentů, hornin proterozoika a podřadně též kutnohorského krystalinika. Českobrodská tabule představuje strukturně denudační reliéf v okrajové oblasti České tabule, sklánějící se mírně od jihu k severu a charakterizovaný rozsáhlými strukturně denudačními plošinami, strukturními hřbety a suky, svahovými údolími menších levých přítoků Labe, říčními terasami a tvary na sprašových pokryvech. Okrsek Čakovická tabule (VIB-3E-b) - Leží ve střední části Českobrodské tabule. Je to plochá pahorkatina tvořená cenomanskými pískovci a spodnoturonskými písčitými spongility a slínovci. Čakovická tabule představuje k severovýchodu ukloněný reliéf rozsáhlých pleistocenních a staropleistocenních struktur denudačních plošin rozbrázděných na severovýchodě zpravidla nesouměrnými údolími svahových potoků, levých přítoků Labe. Místy 12

13 Strana 13 se uplatňuje akumulační povrch na sprašových pokryvech a závějích. Čakovická tabule leží v 2. až 3. výškovém stupni a její povrch je jen nepatrně zalesněný, pouze v západní a jižní části jsou plochy dubových a borových porostů. Území, kam je záměr situován, představuje plochou tabuli pouze na severu ohraničenou mírným hřbítkem (terasou). Citace výpisu: Demek J. (ed.) 2006: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny. Academia, Praha. Upraveno pro potřeby hodnocení. 7.2 BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ Dle biogeografického členění ČR (Culek (ed.)) se vymezené území DoKP rozkládá v Českobrodském bioregionu (1.5), který leží uprostřed středních Čech, zabírá přibližně Českobrodskou tabuli, východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny; tvoří tak úpatí Českomoravské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí. Bioregion má plochu 1214 km 2 a je výrazně protažen ve směru západ - východ. Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegetačního stupně, v jihozápadní části je již biota 3. (dubovo-bukového) vegetačního stupně. Biodiversita je podprůměrná, exklávních a mezních prvků je velmi málo, vyznívají zde některé západní prvky. Nereprezentativní součástí jsou vysoké kopce u Kutné Hory a přechodný pás k Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě. Bioregion je z naprosté většiny intezivně zemědělsky využíván, přesto se zde zachovaly unikátní komplexy přirozených částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec) i slabě teplomilná travnatobylinná lada a křoviny v zaříznutých údolích. Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až k severovýchodu. Plochý povrch zpestřují četná malá, výrazně zaříznutá, ale jen m hluboká údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi, tj. zhruba k severu. Údolí mají asymetrický profil; ploché svahy orientované k východu jsou většinou kryté spraší, svahy se západní orientací jsou strmé, někdy i skalnaté. Nejvýraznějším údolím je asi 50 m hluboký kaňon Vrchlice nad Kutnou Horou. Buližníky, křemence a ortoruly tvoří nízké kamýky a hřbety se skalními výchozy. Tam, kde vystupují kvádrové pískovce Cermanu, se lokálně vytvořily i mělké pískovcové kaňony (okolí Vinoře). Pozoruhodné jsou i pseudozávrty ve spraších na pískovcích u Miskovic. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí m, při okrajích vrchovin na jihu pak charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí m. Bioregion se rozkládá z části v termofytiku, z části v mezofytiku. Zaujímá větší část fytogeografického okresu 10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a. Jenštejnská tabule a západní části fytogeografického podokresu 10b. Pražská kotlina), v mezofytiku část fytogeografického okresu 64. Říčanská plošina (fytogeografický podokres 64a. Průhonická plošina a severní polovinu fytogeografického podokresu 64c. Černokostelecký perm) a značnou část fytogeografického okresu 65. Kutnohorská pahorkatina (s výjimkou jihozápadního a východního okraje). Vegetační stupně (Skalický): kolinní až suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion, a to zejména Melampyro nemorosi-carpinetum, na těžších podmáčených půdách charakteristicky i Tilio-Betuletum. Okrajově sem zasahovaly i acidofilní doubravy (Genisto germanicae-quercion) a méně náročné typy teplomilných doubrav (Potentillo albae-quercetum). Buk je zastoupen pouze fragmentárně, skutečné bučiny chybějí. Podél vodních toků byly luhy zastoupené nejspíše asociacemi Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-fraxinetum. Bažinné olšiny (Carici elongatae-alnetum a Carici 13

14 Strana 14 acutiformis-alnetum) byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených místech skalek bylo snad maloplošné přirozené bezlesí. Přirozená náhradní vegetace je především reprezentována travinobylinnými porosty. Na vlhkých stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion, výjimečně snad i Caricion davallianae a možná i Caricion fuscae, na něž navazovaly zřejmě i fragmenty svazu Violion caninae. Na suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion pinnati, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy (vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion spinosae. Flóra bioregionu je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima). Převládá otevřená kulturní step (havran polní), do níž jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev (z měkkýšů např. trojzubka stepní). Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. Většina lesů byla v minulosti smýcena, dnes lesy kryjí zlomek plochy bioregionu, zbývající část nemá vždy zachovalou porostní skladbu; hojné jsou lignikultury akátu a borovice. Na odlesněných místech převažují agrikultury, travinobylinné porosty jsou zachovány zejména na ostrůvkovitě se vyskytujících prudších svazích, výjimečně i na vlhkých loukách, dnes převážně zmeliorovaných. Rybníky mají nevelkou plochu. Citace výpisu: Culek, M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha. Upraveno pro potřeby hodnocení OBLAST Č KBELSKÁ PLÁŇ Vymezení 7.3 OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU Území zahrnující roviny Českobrodské tabule, mírně se svažující k SV. Ohraničení je nuanční, akcentované ne příliš vhodně na Z industriálními zónami. Na J tvoří hranici horizont vlastní Vysočanské kotliny. Charakteristiky Matrice: sídlo s rozsáhlými industriálními zónami, zástavbou domů, letištní plochou a poli. Osy: RBK na S, stará císařská silnice Praha -Brandýs a nově chystaná severní Kbelská spojka. Póly: historické jádro Kbel. Součást industriálního pásu Prahy omezovaného v rozvoji letišť. Doporučení Zvláštní pozornost věnovat případným aktivitám na J ohraničení oblasti, které tvoří zásadní horizont Vysočanské kotliny i širšího prostoru Pražské kotliny. 14

15 Strana OBLAST LETŇANSKÁ PLÁŇ Vymezení Zvlněná plošina Českobrodské tabule, ohraničení je nuanční, akcentované ne příliš vhodně na J a V industriálními zónami. Na J tvoří hranici horizont Vysočanské kotliny. Charakteristiky Matrice: velkoplošná mozaika sídlišť, domků a industriálních ploch, promísených poli, součást S průmyslového pásu Prahy. Osy: údolí Mratinského potoka, RBK, historické cestní trasy Libeň Březiněves, - Veleň, -Vinoř, D 8 a spojky D8 R10. Póly: vrch Ládví, park v Čakovicích, skládka odpadů Ďáblice, Zabitý kopec, historická jádra Ďáblic, Břežiněvsi, Třeboradic, Čakovic a Miškovic. Oblast je významně suburbanizována a na J je prakticky bez krajinářských (ale i urbanistických) hodnot. Cenné jsou Ládví a historická jádra sídel. Doporučení Území vyžaduje silnou urbanistickou koncepci, která jednotlivé industriální a komerční zóny sjednotí do ucelených zón a vytvoří v nich i zelené póly. Směrem na S je třeba tyto zóny, vůči volné rurální krajině, pohledově izolovat zelení RBK, v sledu typickém pro venkovská humna. Zdroj: Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Obrázek 2: Vymezení oblastí krajinného rázu v ÚAP hl. města Prahy. 7.4 VÝZNAMNÁ VYMEZENÁ MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU V prostoru jsou vymezena místa krajinného rázu, jejichž identifikace z uvedených mapových a textových podkladů citovaného ÚAP k jevu č. 18 a charakterizace v textové části není 15

16 Strana 16 srozumitelná. Není jasné, o jaké znaky se opírá vymezení míst. Materiál však obsahuje popis typu místa: Z hlediska míst krajinného rázu patří vymezený prostor výstavby v Letňanech k místům krajinářské hodnoty č. 3 střední - méně hodnotné celky (převážně homogenní, avšak esteticky málo kvalitní celky, např. kompaktní sídliště). Zdroj: Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Obrázek 3: Vymezení míst krajinného rázu dle ÚAP hl. města Prahy. 7.5 HISTORIE ÚZEMÍ A VÝVOJ KRAJINYV ŠIRŠÍM KONTEXTU Celé území mezi Vltavou a Labem je pokryto velmi úrodnou půdou, která odedávna lákala zemědělce k polnímu hospodaření. Díky tomu zdejší krajina oplývá nesčetnými předhistorickými nálezy. Z pražského území asi před roky vedly úzké karavanní stezky na Boleslavsko. Jedna důležitá stezka vedla (dle kulturních nálezů z neolitu) od starodávného vltavského brodu v Podbabě přes Tróju, Horní Libeň, Prosek a Kbely. Dále pak podle Vinořského potoka přes Vinoř, Jenštejn, Dřevčice, Vrábí, Brandýs, kde byl patrně vhodný brod do Staré a Mladé Boleslavi. Existenci stezky dokládají četné nálezy po pozdně neolitickém lidu s vypíchanou keramikou. Prvé osídlení v DokP se uskutečnilo v době bronzové. Podle vykopávek existovalo osídlení i v době železné. U Vinořského potoka směrem k Vinoři byly nalezeny zbytky většího sídliště o několika chatách s jamkami se železnou struskou a se zlomky nádob zhotovených na hrnčířském kruhu. To ukazuje na existenci řemeslnického sídliště. Stezka byla v Praze posléze přeložena z Podbaby přes Letnou, odtud přes libeňský brod a v době slovanské přes poříčský brod, Dolní Libeň do Vysočan a Kbel. Dále pak známou trasou na Boleslavsko. Později byla stezka prodlužována přes Mnichovo Hradiště, Stráž pod Ralskem, Jablonné v Podještědí, Žitavu, Zhořelec, Frankfurt nad Odrou a podle Odry do Štětína. Odtud 16

17 Strana 17 bylo možné plavit zboží přes Baltické moře na Rujanu a do Skandinávie. Ve středověku byla tato stezka nazvána "Žitavská". Koncem doby železné začaly ve hvozdu podél uvedené stezky vznikat osady: Kbely, Vinoř, Dřevčice, Vrábí. Byly to dvorce vladyků, kteří měli za úkol chránit bezpečnost ubírajících se bojovníků, družin a kupců před napadením lupiči či nepřáteli. Majitelé tvrzí pokračovali v zúrodňování krajiny žďářením a mýcením lesů. První písemná zmínka o Letňanech pochází z roku 1347, kdy se uvádí založení poplužního dvora Wesz Letniany" pražským měšťanem Mikulášem Velflínem od Věže zřejmě kolem roku Zdejší polnost pak v průběhu času často měnila majitele, krátce byla i majetkem Valdštejnů, až se roku 1651 Letňany staly součástí vinořského panství, které bylo ve vlastnictví rodu Černínů z Chudenic. Od roku 1850 byly Letňany samostatnou obcí, do školy a do kostela se tehdy ještě chodilo do Čakovic. Jak píše Ottův slovník naučný, v roce 1890 měly Letňany 50 domů a v nich 606 obyvatel české národnosti. Sousední Čakovice tehdy měly 126 domů a 2111 obyvatel, Prosek 46 domů a 562 obyvatel. Letňany se postupně rozrostly na počátku 20. století, kdy se sem stěhovali dělníci z vysočanských továren. Svůj charakter Letňany získávaly v době první republiky s výstavbou leteckých továren Letov (1921), Avia (1931), Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ, 1927) a pobočky Aera a Pragy. S nimi byla založena i dvě letiště. K další zásadní změně dochází v 70. a 80. letech 20. století, kdy bylo vybudováno sídliště na západní straně městské části. Na začátku devadesátých let k němu přibyla ještě panelová výstavba na Staré návsi, která nahradila dřívější centrum obce s usedlostí a rybníkem. Zbyl pouze park a klasicistní kaple sv. Kříže z roku 1865, nejvýznamnější letňanská památka. Za zmínku také stojí stavba krajinné dominanty majáku (vodárenské věže) na letišti ve Kbelích. Jedná se o kulturní památku vystavěnou v první polovině 2o. století, kombinující funkci majáku (neonové osvětlení) a vodárenské věže. Dobová fotografie. Přelomovým rokem v soudobých dějinách Letňan je rok 1999, kdy byla postavena 1. etapa Obchodního centra Letňany společností Tesco. Toto obchodní centrum je největší v ČR a týdně 17

18 Strana 18 přiláká kolem 70 tisíc zákazníků z celého hlavního města a jeho okolí. Jeho součástí je i multikino s 12 kinosály s celkovou kapacitou téměř 3 tisíce míst a Aquacentrum Letňany Lagoon, plavecký bazén s fitness centrem. V září 2001 začala premiérová sezona nové hokejové haly SC Letňany postavené v areálu společnosti TESCO. Její projekt předložili bratři František a Vojtěch Kučerovi. V hale jsou dvě ledové plochy evropského a kanadského rozměru, restaurace, obchodní plochy a posilovna. V roce 2002 se Letňany staly správním obvodem Prahou 18. Po vystavění bytového projektu firmy Skanska tzv. Nového Proseka, které je na katastrálním území Letňan, mají Letňany 15 tisíc trvale hlášených obyvatel. V květnu 2003 byl v Letňanech slavnostně zahájen provoz Centra aktivního životního stylu Blue Orange. Poskytuje celou škálu služeb k aktivnímu a zdravému trávení volného času. Letňany mají také tenisovou halu, která je součástí víceúčelového sportovního centra. Pražský veletržní areál (PVA), otevřený v září 1998, má velmi výhodnou polohu u průmyslového polookruhu a konečné metra C, která byla otevřena v květnu Areál hostí významné akce veletržního světa. S ním sousedí od roku 2005 Národní přírodní památka Letňanské letiště, která je největší rezervací sysla obecného v České republice VÝVOJ LETŇAN Stabilní katastr Současnost Překryv obou map 18

19 Strana VÝVOJ ČAKOVIC Stabilní katastr Současnost Překryv VÝVOJ KBELŮ Stabilní katastr Současnost 19

20 Strana 20 Překryv Čerpáno z podkladů: ( ), ( ), ( ) 8 IDENTIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU 8.1 ZPŮSOB IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE HODNOT Pro každou z charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní, historická) v dotčeném prostoru (DoKP) je třeba specifikovat markantní znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu je to prostá přítomnost objektů a jevů a jejich uplatnění: identifikovat důležité rysy a znaky hodnocené krajiny, které ji definují, identifikovat důležité znaky uplatňujících se sídel nebo jednoho sídla, identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a měřítka krajiny. Znaky přírodní charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, struktuře a vizuálním projevu následujících prvků a jevů: reliéf, lesy, porostní pláště okrajů lesů, rozptýlená dřevinná zeleň, louky, mokřady, vodní toky, vodní nádrže a jezera - břehové porosty, vodní plochy. Přítomnost přírodních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též zpravidla indikována přítomností přírodních cenností, chráněných zákonem (rezervace, památky). Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, struktuře a vizuálním projevu následujících prvků a jevů: místa kulturně-historického a duchovního významu, stavby a stavební soubory dokládající historický vývoj a využití krajiny, struktura osídlení a urbanistická struktura sídel, obraz sídla, kulturně - historický význam zástavby, zapojení sídla do přírodního rámce. 20

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRUPÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRUPÁ O D B O R R O Z V O J E M Ě S T A Ú S E K Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í A G I S Vaše značka (čj.) Naše značka (čj.) Vyřizuje/linka Datum JID 8623/2013/muhb Ing. Veronika Havlíčková, 569 497 137, 5.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina

Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina 2008 Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina A: Teoretické rozbory, metodika zpracování studie Roman Bukáček, Pavlína Bukáčková, Martin Culek, Petr Matějka, Jiří Chroust, Josef Rusňák STUDIO B&M

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

bořislavka praha 6 shopping and office centrum

bořislavka praha 6 shopping and office centrum shopping and office centrum bořislavka praha 6 posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle ustanovení 12 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění leden 2014 1 doc.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

METODIKA POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODIKA POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODIKA POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Výroková část změny: A. základní údaje

Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 1383 / 06 A. základní údaje Číslo změny: Z 1383 / 06 Městská část: Katastrální území: Parcelní číslo: Praha Čakovice, Praha Ďáblice, Praha Březiněves, Praha Vinoř, Praha Satalice,

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu Zpracováváno jako standardní příloha všech plánů péče o CHKO dle metodických listů AOPK ČR Pro

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL:

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: 1 OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU A) TEXTOVÁ ČÁST B) GRAFICKÁ ČÁST 7. Zábor

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ ZPRACOVATEL: Generální projektant: Ing.arch. Pavel Kramář Pod Zahrady 1305, 50346 Třebechovice pod Orebem IČO 162 45 423 Závazná část Územního plánu obce

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6 návrh 6. změna ÚPNSÚ HODKOVICE nad Mohelkou zpřesnění železničního koridoru D 26 zadavatel pořizovatel projektant konzultace Monroe Czechia s.r.o. Rychnovská 383 Hodkovice nad Mohelkou Magistrát města

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více