Výroční zpráva 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008/2009"

Transkript

1 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 Výroční zpráva 2008/2009 Praha říjen 2009

2 2 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ str. 3 a) Základní údaje o zařízení, kontakty 3 b) Přehled činností 4 c) Přehled pracovníků 7 d) Další vzdělávání pracovníků 8 e) Hospodářský výsledek 8 f) Prezentace na veřejnosti 8 JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ 9 I. Výchovný ústav 9 1. Předvýstupní oddělení Motivační oddělení Tréninkové oddělení Oddělení pro ochrannou výchovu Režimové oddělení Detašované odd. VÚ Křešín Denní stacionář a Sociální byt 31 II. Středisko výchovné péče Ambulantní oddělení Prosek Ambulantní oddělení Malvazinky Celodenní oddělení Prosek, Malvazinky 40 III. Základní a praktická škola 47 IV. Závěr 50

3 3 I. ZÁKLADNI INFORMACE O ZAŘÍZENÍ a) Základní údaje: Název: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51 Sídlo: Čakovická 51, Praha 9 - Prosek, Adresy detašovaných pracovišť: Křešín 43, okres Pelhřimov, Na Pláni 59, Praha 5 Malvazinky, U Starého mostu 572/2, Kostelec nad Labem, Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Charakteristika školského zařízení: Naše školské zařízení získalo právní subjektivitu dne 1. července l995 jako Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem Středisko pro mládež Klíčov. Jsme příspěvková organizace. K 1. září 2005 se změnil název naší organizace, náš současný oficiální název je: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51. Součásti Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov jsou: Výchovný ústav Středisko výchovné péče Školní jídelna Praktická škola Základní škola

4 4 Od 13. září 2006 nám MŠMT udělilo akreditaci na Keramické práce v rozsahu 560 vyučovacích hodin. Vedení zařízení: Ředitel: Mgr. Patrik Matoušů Statutární zástupce ředitele: JUDr. Jana Portlíková Vedoucí školní výuky a PVS: Mgr. Gabriela Varodi Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Michal Stříbrný Adresa pro dálkový přístup: Telefon: Fax: Mobil: b) Přehled činností Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 14 a 17 zákona č. 109/02 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 16, 44, a 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Výchovný ústav vykonává ústavní a ochrannou výchovu uloženou soudem a předběžná opatření nařízená soudem. Středisko výchovné péče zajišťuje preventivně výchovnou péči dětí a mládeže, u nichž je dominantní porucha chování, zneužívání návykových látek a projevy asociality. VÝCHOVNÝ ÚSTAV /VÚ/ je určen pro chlapce od 15 do 18 /19/let s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Sídlí na Praze 9, Čakovická 51, kde je umístěno 6 oddělení, zbývající 2 jsou detašovaná (Křešín a Kostelec), Každé oddělení VÚ je specifické s odlišnými výchovnými přístupy. Stávající kapacita celého VÚ je 64 lůžek. Jednotlivá oddělení Výchovného ústavu: - Předvýstupní oddělení vedoucí Václav Lebduška - Motivační oddělení vedoucí Mgr. Robert Linhart

5 5 - Tréninkové oddělení vedoucí Karel Šiška - Ochranné oddělení vedoucí: Mgr. Jan Cibulka - Režimové oddělení vedoucí Petr Vávra - Oddělení specializované na drogovou problematiku - Denní stacionář a Sociální byt detašované pracoviště Křešín vedoucí Mgr. Marek Stránský vedoucí Mgr. Kateřina Soukupová - Kontaktní oddělení vedoucí Karel Šiška STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE /SVP/ poskytuje ambulantní, celodenní (stacionární) služby a internátní péči v nepřetržitém provozu. V současnosti má Středisko výchovné péče 5 samostatných oddělení: - Ambulantní oddělení Prosek sídlo: Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Vladislav Dykast - Ambulantní oddělení Malvazinky sídlo: Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Mgr. Věra Přidalová - Celodenní oddělení Malvazinky sídlo Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Mgr. Kateřina Valentová - Celodenní oddělení Prosek sídlo Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Miroslav Vondra - Internátní oddělení Prosek sídlo Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Miroslav Vondra ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA organizuje vzdělávání, profesní přípravu a pracovní zařazení dětí VÚ a klientů SVP. Vzdělávání a profesní přípravu poskytuje: - Praktická škola kapacita: 12 žáků

6 6 - Základní škola kapacita: 32 žáků - Záuční obor kapacita: 12 žáků - Rekvalifikační kurs Keramické práce (rozsah 560 hodin) - Pracovně výchovná skupina pro nezařazené chlapce Vedoucí školní výuky a PVS Mgr. Gabriela Varodi Přehled činností jednotl. odd. viz část JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ Činnost ve školním roce 2008/2009 Nad rámec základních povinností jsme ve školním roce 2008/2009 zrealizovali řadu aktivit, které úzce souvisejí, podporují a progresivním způsobem rozvíjejí předmět činnosti: Setkání s kurátory a výchovnými poradci zaměřené na prohloubení spolupráce. Spolupráce s Probační a mediační službou a soudy vedení skupin. Umožnění odpracování Obecně prospěšných prací mladistvým. Umožnění praxe a stáže studentům a pracovníkům příbuzných oborů. Nabídka tréninku dysfunkcí pomocí EEG Biofeedbacku. Uspořádání fotbalového turnaje s ostatními VÚ. Uspořádání dne dětí s volejbalovým turnajem. Ve spolupráci s Ped.fakultou UK uspořádání dalšího kursu vzdělávání pracovníků. Uspořádání Filmového festivalu z vlastní tvorby chlapců VÚ i dětí SVP.. I nadále máme od Pedagogické fakulty propůjčen název: Fakultní zařízení University Karlovy v Praze Pedagogické fakulty. Koncepční změny Ve školním roce 2008/09 nedošlo k zásadním koncepčním změnám.. Velice se osvědčilo oddělení VÚ, které poskytuje stacionární péči. Proto plánujeme rozšíření tohoto oddělení.

7 7 c) Přehled pracovníků Na konci sledovaného období jsme naplňovali přidělený počet pracovních úvazků na 96,9 %. Limit počtu zaměstnanců pro naše zařízení pro rok 2009 byl 98 pracovních úvazků. Z celkového počtu je 66,4 pedagogických pra. úv. a 30,5 nepedagogických pracovních úvazků. Ve sledovaném období jsme zaměstnávali 4 pracovníky, kteří mají částečnou nebo plnou invaliditu. d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci dalšího vzdělávání pracovníků byl zahájen ve školním roce 2008/09 další běh třísemestrového kursu Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování, který v našem zařízení pořádá Pedagogická Fakulta UK. Kurz začalo studovat 9 našich pracovníků. Na vzdělávání pracovníků, supervize a školení jsme přispěli v roce 2008 pracovníkům celkem částkou Kč. Tyto vzdělávací akce byly akreditovány MŠMT. Dále se pracovníci zúčastnili i bezplatných přednášek, které pořádala PL Bohnice. V rámci individuálního vzdělávání studuje 9 pracovníků vysokou školu. Další pracovníci si doplňují vzdělávání absolvováním sebezkušenostních výcviků, odborných kursů a seminářů. Ve sledovaném období na všech odděleních SVP a VÚ probíhaly supervize týmové práce. e) Hospodářský výsledek k Naše zařízení skončilo roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 207 tis. Kč Tento zlepšený hospodářský výsledek jsme převedli do rezervního fondu a fondu odměn. Viz rozbor hospodaření za rok Hospodaření naší organizace viz Rozbor hospodaření.

8 8 f) Prezentace zařízení na veřejnosti Uskutečňujeme pravidelné setkávání s kurátory a výchovnými poradci. Uspořádali jsme Dny otevřených dveří. Spolupracujeme především s vyššími odbornými a vysokými studentům umožňujeme stáže v našem zařízení. školami, jejich Aktivně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK. Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační službou a umožňujeme výkon TO obecně prospěšných prací. Velmi dobrá spolupráce probíhá s městkou částí Praha 9 a Praha 5. Informace o činnosti jednotlivých odd., přijetí, umísťování dětí a formy práce - viz Výroční zprávy jednotlivých odd.

9 JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ I. VÝCHOVNÝ ÚSTAV 9

10 10 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Předvýstupní Vedoucí oddělení: Václav Lebduška 1. Úvod Ve sledovaném období tvořila základ výchovné činnosti oddělení koncepce, která byla úspěšně ověřována již v předchozích obdobích (kreditní systém, plánování života v delším časovém horizontu, důraz na samostatnost atd.). Daleko razantnější důraz však začal být kladen na přípravu dětí pro úspěšné zvládnutí možných krizových situací sociálního rázu po odchodu z VÚ. Tomuto aspektu byly přizpůsobeny některé stávající i nově vytvořené prvky (např.měsíční plány, systém tzv.sociálních tréninků apod.). Zároveň zde došlo i k určité zřetelnější profilaci oddělení v celkovém systému VÚ svoji činnost nadále orientovalo především na děti v závěrečné fázi pobytu na VÚ. Vzrostl počet dětí, které zůstávaly na oddělení i po skončení oficiální ústavní péče na tzv.dobrovolném pobytu. V souvislosti s uvedenými změnami došlo i k úpravě názvu z otevřeného na předvýstupní oddělení. V průběhu prázdnin bylo předvýstupní oddělení sloučeno s jinými s užitím odlišných koncepčních prvků. 2. Profesní obsazení a jeho změny vedoucí odd., 2x odborný vychovatel, 1x asistent pedagoga, 1,5 úvazek noční vychovatel 3. Charakteristika klientely Počet dětí umístěných na otevřeném odd. ve školním roce 2008/2009 : 19 Věková kategorie: let SOU nebo OU mimo VÚ : 9 Praktická škola, záuční obor nebo kurs při VÚ: 10 Dobrovolný pobyt: 4 Aktuální problematika zařazených dětí: Záškoláctví: 30 %; zneužívání OPL: 80 %; agresivita: 35 %; aktuální trestná činnost: 40 %; rodinné problémy: 90 % 4. Struktura pedagogické práce 4.1. Předvýstupní program: Systém sociálních tréninků zaměřený na osm oblastí, v nichž jsou děti teoreticky a prakticky vzdělávány (např. telefonování; sociálně pomocné instituce, pracovně právní záležitosti, hledání práce, ubytování, spoření atd.- viz příloha 1; 2). Dítě zařazené na oddělení má povinnost tento plán průběžně plnit (je také obsahem dílčích měsíčních plánů). V optimálním případě by měl být

11 11 zakončen závěrečnou zkouškou. Výrazně by k němu mělo být přihlíženo při žádosti dítěte o SPM nebo dobrovolný pobyt na odd Pevné režimové prvky: Základ tvořily koncepční a režimové prvky naznačené v předchozí výroční zprávě Doplňkové výchovné programy: Připravoval vychovatel nebo organizovaly samotné děti. Byly určeny pro děti přítomné v ústavu, dle aktuální situace a situace a dohody s nimi (volnočasové aktivity sport, kultura, kvízy a hry, práce dle potřeby atd.). Jejich příprava nebo účast na nich byla honorována kredity dle pravidel Výjezdové aktivity V průběhu uplynulého období participovali vychovatelé i děti z oddělení na dvou delších výjezdových pobytech lyžařském a vodáckém. Kromě toho byl uskutečněn jeden víkendový pobyt mimo VÚ, přičemž se na jeho přípravě a realizaci aktivně podílely i děti samotné. Jako výjezd lze hodnotit i celodenní programy, kterých se uskutečnilo několik chlapců ve spolupráci s jiným odd. VÚ. Většinou byly spojeny se atraktivní zážitkovou pedagogikou (rafting, horolezectví) 4.4. Spolupráce s rodinami dětí d a ostatními institucemi : Ve sledovaném období pracovníci odd. situačně participovali na práci s rodinami dětí i s ostatními institucemi vedené etopedkou. V rámci individuální případové práce zde spolupracovali jednotliví vychovatelé především především s OSPOD a PČR. Dále byl jako součást praktické části sociálních tréninků realizován kontakt s ÚP, azylovými ubytovnami (např. Naděje) a o.s.rozmarýna, které se věnuje dětem po skončení ústavní péče. 5. Závěr : úspěchy, potíže a plány do budoucna Uplynulé období lze z hlediska předvýstupního oddělení hodnotit jako velmi přínosné. Aplikovaný model předvýstupního programu dal oddělení jasnější koncepci, která plynule navazuje na výchovný proces ostatních složek VÚ, jež by dítě mělo mít za sebou. Tento směr zároveň plně koresponduje s moderními požadavky na ústavní péči, resp. posiluje její provázanost s každodenní i budoucí sociální realitou dítěte. Jako pozitivní lze hodnotit i to, že se na předvýstupním odd. podařilo udržet stabilnější skupinu dětí, jež se rozhodly požádat o možnost tzv. dobrovolného pobytu na VÚ i po skončení oficiální ústavní péče, ať již vzhledem k neukončené školní docházce; špatným sociálním podmínkám nebo nedostatečné vyzrálosti pro samostatný život. Ukázalo se však, že v budoucnu bude lepší oddělit tyto mladé dospělé od běžných dětí v ústavní péči, protože zde dochází k určitým rozporům v nárocích, pravidlech, režimu, jež jsou u obou skupin poněkud odlišné. Proto lze jako optimálnější považovat zařazení dobrovolných pobytu na jedno speciální oddělení. V dalším období bude koncepce oddělení dále dotvářena se zohledněním všech případných nedostatků, jež byly ve školním roce naznačeny.

12 12 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Motivační Vedoucí oddělení: Robert Linhart 1. Úvod Nejvyšší prioritou motivačního oddělení je připravit děti na úspěšné dokončení studia a získání výučních, nebo záučních listů. Další nezanedbatelnou stránkou práce na motivačním oddělení je rozvoj sociálních dovedností a jejich aplikace v praxi. Upevňování manuálních dovedností a příprava na profesní zapojení v běžné populaci. Vše probíhá v intencích zákona č.109/2002sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních. Velký důraz je kladen na samostatnou práci s volným časem a na získávání a nakládání s finančními prostředky.

13 13 2. Profesní obsazení a jeho změny Ve sledovaném období pracovalo na Motivačním oddělení: 5 odborných vychovatelů 1 asistent 3 noční vychovatelé Odborný vychovatel VŠ Sppg / 20 let/ Odborný vychovatel VŠ Sppg /32 let/ Odborný vychovatel VŠ /5 let/ Odborný vychovatel VŠ studující Odborný vychovatel VŠ psycholog (pracovní poměr ukončen) Asistent SOŠ kurz Sppg,UJAK / studující/ (pracovní poměr ukončen) Věkový průměr pracovníků motivačního oddělení: 34let 3. Charakteristika klientely A/ věk dítěte let/ ve výjimečných případech do 19 let/ B/ s ÚV nebo s PO C/ důvody nařízení ÚV kriminalita zneužívání OPL dysfunkční rodina záškoláctví D/ dítě je schopno pracovat v mezích řádu motivačního oddělení schopno samostatného pohybu schopno sociálních návyků schopno pracovat s volným časem schopno hospodařit s finančními prostředky E/zdravotní stav odpovídá možnostem motivačního oddělení F/ dítě není ohrožujícím prvkem ve skupině Důvody umístění:

14 14 Při určování důvodů umístění je nutné zdůraznit, že v mnoha případech se důvody umístění kumulují. V grafu je tedy zvýrazněn pouze nejsilnější důvod. Umístěno: 34 Hospitalizace: 4 Zletilost: 9 Převoz: 1 Na jiné oddělení: 12 Na Režimové oddělení: 29 Z jiných oddělení: 7 Schválený pobyt mimo: 4 Zrušena ÚV: 1 Vazba: 1 Rodina: Věkové složení skupiny:

15 15 Zneužití OPL Testování probíhalo: Celoplošně dvakrát měsíčně. Individuálně dle potřeb a situace. 4. Struktura pedagogické práce Řád motivačního oddělení ve sledovaném období neprodělal zásadní změny. Vzhledem k tomu, že motivační oddělení klade velký důraz na vzdělávání a úspěšné dokončení všech typů škol, byla i forma zvolena tak, aby chlapci měli dostatečné možnosti ke studiu a k celkovému vzdělávání. A/ vzdělávací činnosti a programy B/ sociální programy C/pracovní činnosti D/sportovní činnosti E/ zájmové a volnočasové aktivity Práce na oddělení byla vždy koncipována tak, aby chlapci po návratu ze školy měli ještě čas na občerstvení a relaxaci. Programy byly rozděleny na odpolední a

16 16 večerní blok. Snahou celého kolektivu vychovatelů byla co největší pestrost programů a zároveň co možná největší vyváženost aktivit. 1/ sportovní kroužek 2/zahradnický kroužek 3/kroužek vaření 4/ akvaristický kroužek 5/modelářský kroužek 7/ výtvarný kroužek 8/ divadelní kroužek 9/brigádnická činnost Motivační oddělení spolupracuje s rodiči. Ve sledovaném období se podařilo navštívit většinu rodin. Nejvyšší prioritu měly rodiny, kde bylo potřeba naší intervence, aby se zlepšil vztah s dítětem, nebo aby se vysvětlily vzniklé problémy. Dalším způsobem komunikace byl - telefon. Děti mají možnost posílat SMS zprávy a telefonovat jak rodičům, tak i svým kurátorům. Velmi malé bylo procento návštěv rodičů na našem oddělení- i když nabídka trvá po celý rok. Motivační oddělení realizovalo výjezdové akce samostatně, ale i společně s ostatními odděleními. Akce byly vybírány a realizovány s přihlédnutím k jejich fyzické a mentální úrovni. Od ledna 2008 byly akce pořádány tak, aby jedna větší akce byla realizována každý měsíc. Stručný přehled p akcí:airsoft, vodácké výjezdy, lyžařský zájezd, ligový fotbal, ZOO, botanická zahrada, Ještěd, motokáry, bobová dráha, Mořský svět, Osvětim, Skanzen Rožnov, Letecký den, Škoda muzeum, Tatra muzeum, IQ park, taneční, pravidelná účast na fotbalových a florbalových turnajích. Ambicí Motivačního oddělení je, aby chlapci jednou za měsíc odjeli na společnou akci (výlet).

17 Společná akce s tréninkovým oddělením a oddělením ochranné výchovy. 5. Spolupráce s ostatními institucemi Motivační oddělení spolupracuje hlavně se školou na VÚ a dále se školami, na které naše děti docházejí. Všechny tyto aktivity jsou koordinovány a realizovány s Mgr. Varodi. Dále spolupracujeme s kurátory jednotlivých dětí, nemocnicemi a PČR a i s Městskou policií. Jako velký problém cítím malou, někdy až formální návštěvu kurátorů na našem zařízení. Jejich neochota získat více informací je někdy až zarážející. Často pak vznikají problémy, že neznají systém oddělení a ani faktické fungování našeho zařízení. 6. Závěr, úspěchy, potíže a plány do budoucna Úspěchy a potíže K největším úspěchům Motivačního oddělení bylo zdárné dokončení ročníku. Hlavně vzhledem k tomu, že během celého školního roku jsme se potýkali s velkou absencí dětí ve škole a v několika případech naši chlapci předčasně ukončili studia. Problémy s docházkou a přípravou na vyučování nás provázaly celý školní rok. Velkým problémem je přetrvávající nechuť ke čtení jak novin, tak i beletrie. K potížím Motivačního oddělení patřila ve sledovaném období i hygiena chlapců. K dílčím úspěchům patří i velmi dobrý stav nábytku zachování a vybavení oddělení. K vyloženým neúspěchům patří dlouhodobě boj s OPL. Nepodařilo se dostatečně motivovat kurátory k návštěvě našeho zařízení aby získali větší náhled na naše zařízení a pochopili reálné fungování oddělení/ nejen to co jim vypráví chlapci/. Za velký úspěch považuji realizaci s etopedem - návštěvy v rodinách. V loňském roce se velmi osvědčili skupiny vedené Mgr. Čermákovou a Mgr. Šiškou, které nemohli být v letošním realizovány pro dlouhodobou pracovní neschopnost Mgr. Šišky. 17

18 18 Plány do budoucna Plány motivačního oddělení na příští školní rok se budou pohybovat v několika rovinách: A/ Realizovat návštěvy v rodinách. B/ Motivovat chlapce k upevňování vztahu v rodině, nebo navazovat tento vztah. C/ Motivovat ke zdárnému ukončení ročníku, prohlubovat zájem o zvolený obor, domácí příprava. D/ Motivovat k větší a uvědomělejší odpovědnosti za své chování škola, oddělení, MHD, úřady. E/ Motivovat k větší samostatnosti v rozhodování o svých záležitostech práce, studium, brigády, trestní stíhání, přestupkové řízení. F/ Fixovat a prohlubovat hygienické návyky. G/ Konsolidovat oddělení a motivovat všechny pracovníky Motivačního oddělení k velmi dobrým výkonům.

19 19 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Tréninkové Mgr. Zbyněk Koleňák 1. Úvod Tréninkové oddělení během školního roku 2008/09 prošlo nemalými změnami. Přestěhovalo se do větších prostorů, navýšil se počet klientů a s tím narostl i počet zaměstnanců. Cílem oddělení je vytvářet a ovlivňovat podmínky umožňujících optimální rozvoj dítěte v souladu s individuálními dispozicemi, tedy proces, jehož završením má být, co nejvíce je to možné, autentická, vnitřně integrovaná a socializovaná osobnost. 2. Profesní obsazení a jeho změny Tým pracovníků Tréninkového oddělení se skládá ze čtyř odborných vychovatelů s VŠ, z čehož jeden po celou dobu veden v pracovní neschopnosti, dvou asistentů vychovatele se středoškolským vzděláním, a tří vychovatelů nočních, kteří jsou všichni studenti VŠ.

20 3. Charakteristika klientely 20 Klienty TO jsou děti ve věku dítěte let (ve výj. případech až 19 let) s nařízenou ÚV nebo v rámci PO. Mezi hlavní důvody klientů TO pro umístění do VÚ patří: nefunkční rodina, záškoláctví, užívání psychotropních látek a trestná činnost. Dítě musí být schopno se orientovat v řádu oddělení a respektovat jej. Při zvládnutí podmínek a povinností je možné dítě přemístit na Předvýstupní oddělení nebo schválit dlouhodobý pobyt mimo VÚ. Při opakovaném selhání může být dítě přemístěno na Režimové oddělní nebo na detašované pracoviště v Křešíně. Ve výjimečných případech může být dítě přemístěno do jiného VÚ

21 21 4. Struktura pedagogické práce Řád TO neprodělal žádné závažné změny, den je strukturován na dopolední činnost, tj. škola, práce či pracovně výchovná skupina, a odpolední, která je uskutečňována v rámci VÚ. Největší důraz se klade na aktivity spojené se školou a sociální trénink. Největší oblibě u dětí se dostává sportovním programům a zájmovým kroužkům (akvaristika, modelování, filmový klub). Každý den je večerní komunita, v jejímž rámci je zhodnocení dne a plány na den následující. Každý týden je hodnotící komunita celého týdne, jejímž účelem je mj. retrospektiva uplynulého pobytu každého dítěte na oddělení a zároveň plány do budoucna.děti jsou vedeni k samostatnosti. Spolupráce s rodinnou zpravidla na bázi toho, jak rodinní příslušníci jeví o dítě zájem. Ideálním cílem je jedince zařadit zpět do rodinného a plně funkčního prostředí, avšak nutno říci, že ne vždy se toto daří. 5. Spolupráce s ostatními institucemi Tréninkové oddělení spolupracuje se školami klientů, kurátory dětí, PČR a soudy. Do budoucna otvírá možnost spolupracovat i s řadou neziskových organizací.

22 22 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: ochranná výchova Mgr. Jan Cibulka 1. Úvod Oddělení ochranné výchovy je jedno ze čtyř oddělení výchovného ústavu. Na oddělení jsou přijímány děti s nařízenou ochrannou výchovou. Úlohou oddělení je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům (kriminalita, vznik závislosti na drogách, psychické poruchy), naučit se alternativním a optimálním způsobům zvládání náročných životních situací a tím opustit dosavadní destruktivní vzorce chování. 2. Profesní obsazení a jeho změny Mgr. Jan Cibulka vedoucí oddělení absolvent PedF UK obor SpPg vychovatelství, absolvent pětiletého psychoterapeutického výcviku, 13 let praxe v oboru, 10 let praxe na pozici vedoucího pracovního týmu. Mgr. Michal Jirásek odborný vychovatel absolvent PedF UK SpPg oborové studium, výcvik SUR , výcvik EEG Biofeedback, 13 let praxe v oboru. Mgr. Michal Balek odborný vychovatel, absolvent HTF UK obor psychosociální studia, absolvent kurzu celoživotního vzdělávání obor speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování, 3 roky praxe v oboru. Mgr. Zuzana Zachová odborná vychovatelka absolventka FTVS UK obor psychologie - tělesná výchova, 2 roky praxe v oboru Bc. Veronika Pánková odborná vychovatelka absolventka PVŠ psychosociálních studií, obor sociál. práce, pětiletý psychoter. Výcvik, výcvik krizové intervence a výcvik práce s traumatem a postraumatickými stres. poruchami, 2 roky praxe v oboru 3. Charakteristika klientely oddělení je určeno pro chlapce ve věku (resp. 19) let. Ve většině se jedná o děti z neúplných a sociálně slabých rodin. DŮVODY UMÍSTĚNÍ majetková trestná činnost, násilná TČ, drogová problematika, útěky z jiných zařízení, z domova POHYBY DĚTÍ V DANÉM OBDOBÍ ve sledovaném období prošlo oddělením ochranné výchovy 11 dětí

23 23 díky zletilosti ukončily pobyt 4 děti do jiných zařízení v rámci sítě VÚ byly přeřazeny 3 děti Hlavní důvody umístění násilná trestná činnost - 4 děti majetková trestná činnost - 5 dětí drogová problematika - 4 děti 4. Struktura pedagogické práce naplňování nové koncepce práce na oddělení koncepci byl přizpůsoben i řád oddělení, který vycházel ze základů řádu VÚ dodržování systému hodnocení klientů kreditovým systémem nastavení a reálné otevření problematiky jednotlivých dětí, seznamování s realitou, možnými následky, budování důvěry ve vztazích mezi dětmi navzájem i k ped. pracovníkům nabídka alternativních vzorců chování, alternativního trávení volného času, budování zodpovědnosti zaměření se na drogovou problematiku Věnujeme se dětem : kterým byla soudně nařízena ochranná výchova jejichž životní styl je za hranicí obecné společenské únosnosti kteří jsou velmi málo odolní vůči negativním vlivům okolí vytváříme strukturovaný prostor, jasná pravidla, odměny a sankce, jasně daný denní režim týdenní plán výchovně - vzdělávací činnosti, pravidelný časový harmonogram zážitky, zátěžové sportovní programy, denní povinnosti a práce, vzdělávání, relaxace, rituály, skupinová a komunitní setkávání, volný čas Práce s rodinou : ve většině případů nemají rodiče zájem o intenzivní spolupráci nabízíme pravidelné konzultace a setkání, účast na jednotlivých programech, pomoc při řešení krizových situací, pomoc při jednání s kurátory, úřady v současné době je spolupráce s rodinami omezena pouze na telefonický kontakt a velmi ojedinělé návštěvy rodičů nebo rodinných příslušníků Škola : jednou z hlavních priorit oddělení je úspěšné dokončení studia. Děti jsou zařazeny do výuky přímo v prostorách výchovného ústavu, ve výjimečných případech je možná docházka do učiliště mimo prostory ústavu. O průběhu studia jsou vychovatelé průběžně informováni, nad dětmi je dozor a kontrola ze strany vychovatelů kontrola studijních průkazů, docházkových listů atd. Studijní úspěchy nebo nedostatky vychovatelé konzultují s učiteli i s vedoucím školy. Studijní výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány na poradách vychovatelů odd. ochranné výchovy, v případě potřeby je dítě motivováno k odstranění nedostatků.

24 24 Výjezdy : program oddělení je zaměřen na zátěžové aktivity. Sportovní aktivity jsou zařazovány dle klimatických podmínek, jsou přizpůsobovány mentální a fyzické úrovni dětí. Cílem je motivovat děti k fyzickým aktivitám, naučit je vytrvalosti, smyslu pro kolektiv, dát dětem pocítit radost z úspěchu, nabídnout alternativní vzorce trávení volného času. Děti se věnují nácviku a možností dalšího využití horolezeckých dovedností, oddělení realizuje vodní turistiku, jednou měsíčně pobyt mimo zařízení v Doubí u Tábora. v průběhu školního roku nebylo nutné měnit řád oddělení 4. Spolupráce s ostatními institucemi probační a mediační služba ČR Policie ČR s pracovníky rekreačního zařízení Doubí u Tábora a s Obecním úřadem v Sobíňově s pracovníky různých psychiatrických oddělení PLB s institucemi zaměřenými na drogovou problematiku Sananim, ESET HELP, DROP-IN... navázání spolupráce se sdružením Rozmarýna o.p.s. 5. Úspěchy a potíže daří se nám motivovat děti ke školní docházce, neúspěchy jsou sporadické a pouze v ojedinělých případech. nedaří se nám motivovat rodiče ke spolupráci, která by vedla k úspěšnému návratu a začlenění jejich dítěte po ukončení ústavní výchovy velkým problémem se začala jevit drogová problematika dětí na oddělení daří se nám aktivně zapojovat klienty do prožitkově zátěžových programů primární a sekundární drogová prevence ve spolupráci s odborníky má za výsledek podstatné snížení výskytu konzumace tzv. tvrdých drog, stále se v 90% dětí našeho oddělení vyskytuje konzumace THC, u většiny se jedná o nárazové případy 6. Plány do budoucna přetrvává zintenzivnění spolupráce s kurátory spolupráce s rodinou a následná snaha o začlenění dítěte motivace rodičů k účasti na dění na oddělení asistence sociálně slabým rodinám a poradenství starost o prostory oddělení maximální zapojení klientů

25 25 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Režimové Petr Vávra 1. Úvod Jedná se o oddělení se zvýšenou péčí, je určeno pro děti, s nimiž je třeba více pracovat při zvládání jejich výchovných problémů, především pak v oblastech dodržování společenských a právních norem, slušného chování a vystupování na veřejnosti. Cílem oddělení je pomoci uvědomit si svoje problémy, uvědomit si, že každý systém má svoje pravidla a naučit se za ně přijímat odpovědnost. Zastavit jejich narůstající problémové chování, připravit děti na každodenní život, zamyslet se nad výběrem cesty ke snadnému splynutí se společností. Režimové oddělení je oddělením uzavřeným bez samostatného pohybu mimo oddělení. 2. Profesní obsazení a jeho změny Petr Vávra vedoucí oddělení - SŠ, Sppg, student VŠ Jan Horáček asistent vychovatele, SŠ, student kurzu Sppg, Martin Kulíček, Mgr. - vychovatel VŠ, Sppg, Petr Moravčík,Mgr vychovatel VŚ, Sppg, nástup Lukáš Prostřední, Bc. - vychovatel, VŠ, Sppg Zuzana Ruferova, Mgr. - vychovatelka, VŠ, studentka kurzu Sppg, nástup Jiří Falout úvazek 0,5 noční vychovatel Martin Holeček 0,5 noční vychovatel Jan Holman 0,5 noční vychovatel František Chvátal 0,5 noční vychovatel Zbyněk Koleňák, Mgr. - vychovatel, VŠ, Sppg, od na tréninkovém oddělení Miluše Vartýřová, Bc. - vychovatel, VŠ, Sppg, od 1.9. na MD 3. Charakteristika klientely Do oddělení může být přijato dítě, které má dlouhodobější nebo závažnější problémy s dodržováním vnitřních řádů všech ostatních oddělení, je přivezeno zpět do VÚ policií z útěku.

26 důvody umístění 45 Příjem z: 40 27% útěky řád Sloupec B 10 73% 5 0 Útěk TO MO OV po Křešín Stac 30 Počet nástupů za měsíc 6 průměrná obložnost Sloupec B Sloupec B září listopad leden březen červenec květen 0 listopad březen červenec září leden květen 25 opakované pobyty ukončení pobytu Sloupec B Sloupec B p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 0 detox zpět na oddělení jiné zařízení útěk

27 27 4. Struktura pedagogické práce Hodnocení na RO je v pozitivní rovině. Maximální délka pobytu na režimovém oddělení je stanovena na 21 dnů.. Vstupní kredit na oddělení je stanoven na 2100 nebo 4200 kreditů. Doba pobytu na oddělení je určena posunem k hranici 0 bodů. Každé dítě oddělení je na ranní komunitě hodnoceno za předchozí den max. počet dosažených bodů je 300 ( 100 bodů automaticky za pobyt na oddělení a dalších 200 podle spolupráce a ochoty na oddělení něco dělat v jednotlivých blocích hodnocených po 50 kreditech -100 % výkon ), při závažném porušení pravidel je možnost řešit situaci podáním návrhu na mimořádné opatření. Při dosažení hranice 0 bodů dojde ke zhodnocení pobytu a následnému řešení možnému přemístění na jiné oddělení, popř. prodloužení pobytu. 5.Úspěchy a potíže Mezi úspěchy režimového oddělení lze zařadit: spolupráce s dětmi, které by v případě zařazení do běžného oddělení po převezení z útěku opět utekly, zklidnění dětí, které mají problémy s dodržováním řádu na svém oddělení, zajištění základní péče dětem, které mají problémy se zneužíváním OPL Mezi potíže lze zařadit: neznalost práce s dětmi s problémem spojeným se zneužíváním OPL omezené možnosti k vybití přebytečné energie ( hřiště, tělocvična) 6. Plány do budoucna I v příštím roce bychom chtěli udržet pozici, kterou režimové oddělení zaujalo v rámci celého výchovného ústavu, a to především jednotností působení celého týmu vychovatelů. Působit více na prevenci před případným opakovaným pobytem dítěte, zároveň nabídnout pestrost programů aktivit, které by mohli pozitivně ovlivnit vývoj dětí při dalším pobytu ve výchovném ústavu i mimo něj. Očekáváme, že velkou změnou bude pro všechny přesun režimového oddělení do Kostelce nad Labem.

28 28 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Křešín Mgr. Marek Stránský 1. Úvod Uplynulý rok byl čtvrtým rokem od ustanovení provozu oddělení Křešín při VÚ Klíčov. Společně s dětmi, které byly svěřeny do naší péče jsme pokračovali v plnění komunitního programu našeho oddělení. 2. Profesní obsazení a jeho změny V uplynulém roce nedošlo k žádným změnám v týmu pracujícím na oddělení. Ke konci školního roku však opouští oddělení D. Lučanová (odborný vychovatel) a nastupuje P. Houser (na pozici asistenta) Na oddělení tedy v průběhu roku pracovali 2 odborní vychovatelé na plný úvazek, 1 psycholog (vedoucí oddělení), 1 odb. vychovatel na částečný úvazek (¼), 2 asistenti, 1 noční vychovatel. Odborní vychovatelé mají všichni VŠ vzdělání (psychologie, psychosociální studia, pedagogika - 3 x Mgr., 1 x Bc.), speciálně pedagogické doplňkové studium si dodělává 1 pracovník, v terapeutickém výcviku 1 pracovník. 3. Charakteristika klientely Charakteristika klientely se pokud jde o základní demografické údaje přirozeně nemění. Chlapci především ve věku 17 let z neúplných a doplněných rodin s problémovým chováním typu záškoláctví, nerespektování rodičů, trestná činnosti (krádeže, vloupání, obchod s návykovými látkami). Hlavním důvodem umístění na naše oddělení zůstalo zneužívání návykových látek (marihuana, pervitin). Pohyby klientů v období 09/08 08/09, nastiňuje následující tabulka: Září Říjen List. Pros. Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červec. Srpen Počet dětí Příchod Odchod Důvody ukončení spolupráce s klientem: SPM schválený pobyt mimo 3 Zletil odchod domů 4

29 přemístění RO 5 přemístění MO, TO 4 zůstává 1 dlouhodobý útěk, jiný VÚ 4 4.Struktura pedagogické práce Řád a jeho změny: Řád nebylo nutné v průběhu roku nijak zásadněji upravovat. Práce na oddělení: Práce na oddělení byla v tomto roce maximálně přizpůsobena možnostem chlapců. Snížili jsme dle možností její objem i náročnost. I tak představovala pro naše děti velmi nepříjemnou překážku v rámci plnění pobytu. Práce s rodinou: Naše dosavadní práce s rodinou (její intenzita) se ukázala být nedostatečná. Zvláště v závěru roku a při plánování prázdninových dovolenek se ukazovalo, že někteří rodiče neřešili a neoznamovali prohřešky dětí při běžných víkendových dovolenkách, ale s blížícím se začátkem léta a možným nástupem dětí na prázdninové dovolenky začali vyjadřovat obavy a i nechuť vzít si své děti na delší dobu domů, s poukazem na předchozí problémy. Nakonec jsme se rozhodli upravit frekvenci setkávání s rodiči až v následujícím školním roce. Školní docházka: Ve školní docházce pokračoval 1 klient. Bohužel po dosažení zletilosti (letos v dubnu) se rozhodl školu (i naše oddělení) opustit a vrátil se domů. Výjezdy a mimořádné akce: Vzpomínat budeme především na vodácké akce, jako byl sjezd jarní Jizery (společně a díky V. Lebduškovi) a rafting na Doubravě. Podařilo se uskutečnit také putovní akce do Železných Hor a do údolí Kamenice. Mimořádná byla také spolupráce se studenty DAMU a zapojení našeho oddělení do projektu býti tělem, které se konalo 3 x 2 dny, 3 týdny po sobě v červenci, např. s uskutečněným setkáním našich hochů s hiphopovou hvězdou české scény Vladimírem Spolupráce s ostatními institucemi Na konci roku jsme navázali kontakt s výchovným ústavem Hostouň a jejich odloučeným komunitním pracovištěm Medvědí Kámen. Toto zařízení jsme v červenci navštívili a setkali jsme tam s dětmi, které absolvovaly část pobytu na našem oddělení a byly sem přemístěny pro dlouhodobý útěk, nebo opakované závažné porušování řádu našeho oddělení. Jako v minulých letech nás potěšila profesionalita a vstřícnost dětského oddělení nemocnice Pelhřimov, stejně jako RZS téhož pracoviště. Za korektní jednání patří díky i policii ČR Pelhřimov. 29

30 30 6. Úspěchy a potíže V průběhu roku jsme setkali s mimořádným odporem dětí vůči zapojení především do pracovních programů. Práce na změně postojů našich dětí vůči práci byla hlavní náplní naší práce v tomto roce. Rovněž jsme byli konfrontováni se závadovým, delikventním chováním dětí přímo na oddělení (krádež, vloupání). Především v závěru roku jsme využili možnosti přemístit 2 děti krátce po sobě na jiná oddělení, nebo dokonce do jiného výchovného ústavu. Žádnému dítěti se nepodařilo dokončit plný pobyt na našem oddělení. Pouze jeden klient dokončil u nás pobyt základní (po téměř celoročním úsilí na obou stranách). Tyto události a obsah naší práce mne vede k tomu, hodnotit tento školní rok jako ten nejobtížnější z uplynulých let. Do dalšího roku si přeji alespoň o jednoho úspěšného klienta více, tak aby mohla být opět posílena naše vlastní důvěra v naše schopnosti pracovat s tímto typem dětí. Tímto děkuji Dr. M. Těmínové za vedení supervizních setkání našeho oddělení, v jejímž rámci pomohla mimo jiné odbourávat naše starosti s vedením skupiny dětí a mimořádně podpořila týmovou integritu. 7. Plány do budoucna Naše plány do dalšího školního roku se zaměřují především na 2 oblasti. Za prvé se jedná o to zajistit pro naše děti co nejvíce smysluplné, pokud možno alespoň minimálně honorované práce, nejlépe přímo v regionu, a za druhé zintenzivnění práce s rodinou, tzn. pořádání rodičovských víkendů, zintenzivnění návštěv v rodině, atd. Kéž se nám daří.

31 31 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Denní stacionář Kateřina Soukupová, Dis. 1. Úvod Denní stacionář VÚ Klíčov je oddělení pro děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají trvalý pobyt v Praze, je důvodný předpoklad, že nebudou páchat trestnou činnost a mají schválený pobyt mimo (SPM). Jeho cílem je reintegrace dítěte zpět do rodiny, protože během internátního pobytu ve VÚ může docházet k oslabení vzájemných vazeb a odvyknutí každodenního kontaktu. Dalším pozitivem je snížení dohledu a kontroly ze strany pedagogů VÚ, které by mělo vést k větší samostatnosti a odpovědnosti dítěte. Samozřejmostí je užší spolupráce s rodinou a kurátorem dítěte. Dítě dochází na programy stacionáře (sociální, kulturní, sportovní) 1-3x týdně podle délky pobytu a spolehlivosti. Denní stacionář je obousměrně prostupný z VÚ, což znamená, že vytipované dítě po souhlasu rodiny i kurátora přechází na stacionář, ale v případě opakovaného selhávání se vrací zpět na internátní pobyt. Vzhledem k tomu, že se fungování stacionáře během dvou let jeho činnosti osvědčilo, došlo od září 2009 k rozšíření kapacity Denního stacionáře z osmi na šestnáct míst (dvě výchovné skupiny). 2. Profesní obsazení a jeho změny Do září 2009 bylo oddělení o jedné výchovné skupině a profesní obsazení bylo následující: 1.0 úvazek Kateřina Soukupová, ukončená VOŠ sociálně právní, v současné době studující 3.ročník VŠ, speciální pedagogika - vychovatelství 0.3 úvazku Martin Zikmund Od září 2009 došlo k rozšíření oddělení a ped. pracovníků následovně:

32 32 1,0 úvazek Mgr. Michal Balek, Husitská teologická fakulta UK, obor psychosociální studia. Doplňkové studium speciální pedagogika se zaměřením na mládež s poruchami chování 3. Charakteristika klientely Na DS jsou dvě výchovné chlapecké skupiny věkem od 15 do 19let. Většina dětí pochází z rozvedených rodin, bývají umístěny na SPM k matkám. Důvody umístění: Důvody umístění problémy ve škole (10) návykové látky (9) problémy doma (13) útěky z domova (2) tr.činnost (4) Pohyb dětí v hodnoceném období: Celkem v období 2008/2009 prošlo oddělením 22 dětí. 2 klienti byli vyřazeni z důvodů porušení smlouvy o dobrovolném pobytu. Pohyb dětí v hodnoceném období formálně ukončeno (8) vyřazeno (2) přeřazeno (3) v evidenci (9)

33 33 4. Struktura pedagogické práce Řád a jeho změny: Jak bylo již řečeno, od září 2009 prošlo oddělení celkovou změnou, která se dotkla i inovace řádu. V současné době je nová možnost získávat pochvaly tzv. do foroty. Více v příloze (řád DS). Práce na oddělení: Práce je rozdělená do dvou bloku přímé a nepřímé práce. Nepřímá práce probíhá většinou dopoledne, kdy je prostor pro kontakt s kurátory a rodiči, možnost osobních setkání apod. Přímá práce probíhá odpoledne případně večer, kdy je na každý den připraven program složený z více možností, které si vybírají děti jedenkrát týdně na hodnotící komunitě. Výběr programu je závazný. Práce s rodinou: Naším cílem je být s rodinou v co nejčastějším a nejužším kontaktu. Důvodem je ověření chování dítěte doma, řešení možných problémů co možná nejdříve atd. Od září proběhla osobní setkání s většinou rodičů. Byla jim vysvětlena nová pravidla, předány kontakty. Byli požádáni o aktivní spolupráci i z jejich strany. Školní docházka: V současné době většina dětí DS dochází na školy mimo VÚ. Kontakty se školami dětí zajišťuje ved. školy VÚ Klíčov. S dětmi se o škole pravidelně bavíme, sledujeme jejich úspěchy i neúspěchy a škola VÚ je ochotna pomoci s případným doučováním. Snažíme se děti pozitivně motivovat, dokončení středního vzdělání je jednou z priorit našeho VÚ. Výjezdy: Každý měsíc probíhal jednodenní výjezd po ČR, zejména formou pěší turistiky. O prázdninách se uskutečnily dvě delší akce, putovní výlet po severu Čech a poznávácí výjezd v okolí města Tábora. Vícedenní výjezdy jsou otevřené i pro děti z jiných oddělení VÚ. Od září 2009 se zvýší počet víkendových akcí na dvě každý měsíc. Propagace oddělení: Pod naší záštitou funguje od září 2008 FKK (Filmový klub Klíčov), který je přístupný pro celý VÚ každé první pondělí v měsíci.

34 34 5. Spolupráce s ostatními institucemi Kurátoři děti za kurátory dochází 2krát do měsíce. Z naší strany jde častěji o tel. kontakt, v některých případech i o osobní setkání (při návštěvě VÚ). Soudy Zprávy píšeme na žádost soudu. Jedná se hlavně o průběžné zprávy chování dítěte na VÚ v rámci nařízení ústavní výchovy. Další státní a nestátní subjekty ubytovny, Rozmarýna Zkušenosti, náměty na zlepšení pokusit se ještě více zapojit chlapce do přípravy jejich týdenního plánu, aby toho byli schopni i po opuštění VÚ. Snaha užší spolupráce s DPC. 6. úspěchy a potíže Úspěchy DS si našel svoje místo v systému ústavní péče v rámci VÚ Klíčov. DS za dobu jeho fungování prošlo okolo 30 dětí, přičemž pouze cca ve 4 případech bylo nutné dítě vrátit zpět pro závažné nebo opakované porušování řádu DS na pobytové oddělení VÚ. Valná většina problémů se vyřešila v rámci oddělení, dítěte a rodičů. Jako potěšitelné lze brát i návštěvy chlapců po ukončení spolupráce s DS, kdy se rádi podělí o svoje úspěchy. Potíže v některých případech obtížnější spolupráce s rodinou dítěte (rodiče dítě např. kryjí při prohřešcích proti řádu, špatná komunikace apod.) 7. plány do budoucna Propracování řádu DS Přestěhování do nových větších prostor Zvládnutí chodu DS při zdvojnásobení kapacity oddělení

35 35 II. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Ambulance Prosek Mgr. Vladislav Dykast 1. Úvod Profil oddělení, struktura práce, spolupráce. AP (ambulance Prosek) je vstupní a výstupní branou klientů, jejich rodin do péče SVP. Poskytuje rodinné a individuální konzultace, tři terapeutické skupiny pro klienty a jednu pro jejich rodiče. Spolupracuje s kurátory pro mládež, OSPOD, školami, policií, soudy. Zajišťuje odborné konzultace, intervence, stáže, prezentaci, přednášky pro studenty, 2. Profesní obsazení a jeho změny Mgr, Vladislav Dykast, speciální pedagog, vedoucí oddělení Mgr. Jitka Budínová, speciální pedagog Mgr. Aleš Borecký, psycholog Mgr. Anna Chladová, psycholog Mgr. Kamila Jurášková, psycholog 3. Charakteristika klientely 171 nových klientů, v péči celkem 302 Rodinné problémy Školní problémy Experiment s drogou Osobnostní a psychické problémy Asociální chování

36 36 4. Struktura pedagogické práce Odborný výkon: Počet: Počet JOV: Individuální výchovný plán Rodinná konzultace Individuální konzultace Odborná konzultace Skupina - klienti Skupina - rodiče Telefonická intervence Stáž (počet dnů) Prezentace oddělení EEG Biofeedback Celkem: JOV = jednotka odborného výkonu 5. Spolupráce s ostatními institucemi Iniciátor kontaktu Počet klientů Klient 2 Osoba odp. za výchovu 16 OSPOD 115 Škola 18 Jiná osoba, org. 20

37 37 6. úspěchy a potíže Dařilo se udržet dobrou úroveň kvality práce a renomé AP v laické i odborné veřejnosti. 7. plány do budoucna V reakci na opatření soudů otevírá AP od září 2009 terapeuticky výchovnou skupinu pro klienty se soudně nařízeným terapeuticky výchovným programem.

38 38 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: ambulantní odd. Malvazinky Vedoucí oddělení: Mgr.Věra Přidalová 1.Úvod Ambulantní oddělení je součástí Střediska výchovné péče Klíčov. Nabízí rodinné a individuální poradenství a terapie, psychologickou diagnostiku, odborné konzultace, skupinové programy pro děti, preventivně výchovné programy. Při své práci úzce spolupracuje s ostatními odděleními SVP. 1. Profesní obsazení a jeho změny Mgr. Věra Přidalová - vedoucí oddělení - 1 prac. úvazek PhDr. Petr Štípek - sociální pedagog, zástupce vedoucí - 1 prac. úvazek Mgr. Rita Uličná - psycholog - 0,5 prac. úvazku Mgr. Jitka Pýchová - psycholog - 1 prac. úvazek Mgr. Petr Flaks - sociální pedagog - 0,5 prac. úvazku (4 měsíce) Mgr.Štěpánka Veitzová - psycholog - 0,5 prac. úvazku (leden 09 návrat z MD) 2. Charakteristika klientely Nově přijatí klienti klienti celkem Chlapci dívky Věk Věk dívky chlapci celkem Do 15 let let nad 18 let Převažující problematika Rodinné problémy 30 Školní problémy 59 Experiment s drogou 6 Osobnostní a psychické problémy 11 Asociální chování 16 Přehled činností Vstupní konzultace 128 Individuální konzultace 88 Rodinné konzultace 577 Telefonické intervence 1190 Skupinové terapie 85 Zprávy 138 Prezentace 20 Stáže 11

39 Odborné konzultace 47 Celkový počet klientů počet rodin 195 počet klientů a rodinných příslušníků 624 Převažující problematika klientů ve šk. roce 2008/2009 rodinné problémy 9% 13% 25% školní problémy experiment s drogou 5% osobnostní a psychické problémy asociální chování 48% 3. Struktura pedagogické práce Při vstupní konzultaci je klient informován o typu a možnostech péče našeho SVP. Odborným garantem je ve spolupráci s rodičem vypracován individuální výchovný plán a vyplněn anamnestický dotazník rodiny. V případě, že rodina souhlasí se zařazením do péče našeho střediska, je s rodiči uzavřen kontrakt o spolupráci. Péče o klienta na našem oddělení je často dlouhodobá, trvá zpravidla 1 rok. Nejčastějším nástrojem péče jsou rodinné a individuální konzultace a skupinové programy. Spolupracujeme s pracovníky ostatních oddělení. 4. Spolupráce s ostatními institucemi Spolupracujeme zejména s pracovníky škol, OSPOD, soudy, PČR, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními i nestátními subjekty. Společně s CO Malvazinky jsme uspořádali Den otevřených dveří, dále setkání s pracovníky OSPOD a setkání s pracovníky škol a školských zařízení (prezentace SVP). 5. Úspěchy a potíže Daří se nám zapojit do péče celé rodiny, spolupráce s institucemi bez výraznějších problémů. Nejistota do budoucna bude-li objekt zbourán. 7. Plány do budoucna Oddělení bude pracovat bez výraznějších změn, v následujícím školním roce otevíráme terapeutickou skupinu pro rodiče. Důraz klademe na prezentaci oddělení navenek. 39

40 40 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Celodenní oddělení Prosek a Malvazinky Mgr. M. Vondra, Mgr. K. Valentová CELODENNÍ ODDĚLENÍ tel.: , fax: PROSEK CELODENNÍ ODDĚLENÍ Na Pláni 59, Praha 5, tel.: , , MALVAZINKY Po uplynulém školním roce 2008/2009 můžeme s potěšením konstatovat, že reorganizační změny se ukázaly jako přínosné a efektivní. Po rozběhu chodu a programu Celodenního oddělení Prosek jsme se převážně soustředili na zefektivnění samotné péče o cílovou skupinu klientů a propojení programů mezi oběma odděleními. Přestože se jedná o detašovaná pracoviště, obě celodenní oddělení fungují primárně na stejném programovém modelu a nabízí preventivně výchovnou (celodenní) péči o děti s poruchami chování. V období školního roku obě oddělení fungovala a vykazovala průměrnou kapacitní naplněnost. V období prázdnin se oddělení spojovala a pořádala společné výjezdy pro všechny klienty, které byly nabízeny i klientům zařazeným v ambulantním programu. Chod obou oddělení zajišťoval tým odborných pracovníků pod vedením vedoucího oddělení. Oba programy měly zajištěnou dopolední výuku (na základě individuálních vzdělávacích plánů, vypracovaných kmenovou školou), kterou zajišťoval speciální pedagog za asistence odborného vychovatele. Během roku se podařilo spojit některé odpolední výchovné programy zaměřené na sport, keramické práce a volnočasové aktivity. Propojení týmů i skupin oddělení se ukázalo jako přínosné a tak jsme se společně domluvili na jeho dalším trvání. Závěrem školního roku jsme díky této spolupráci opět uskutečnili letní tábor pro děti s poruchami chování, kam vyrazily oba týmy s našimi klienty.

41 1. Úvod 41 Celodenní oddělení nabízí preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování, s důrazem na problémy ve škole a v rodině. Obě oddělení stacionárního typu jsou součástí Střediska výchovné péče Klíčov a patří do strukturovaného systému tohoto zařízení. Jedná se o dvě detašovaná pracoviště dvě výchovné skupiny (se sídlem na Proseku a Malvazinkách). Celodenní oddělení nabízí preventivně výchovný a vzdělávací program po dobu dvou měsíců v průběhu celého školního roku. Program je celodenní a končí v odpoledních hodinách. Zařazení do programu (celodenního oddělení) určuje ambulantní oddělení, kam také klient po jeho ukončení odchází zpět do následné péče. 2. Profesní obsazení a jeho změny V uplynulém školním roce se obě oddělení z počátku potýkala s reorganizačními změnami v personálním obsazení a s absencí posily v obou týmech. Po odchodu vedoucího oddělení (v květnu 2008) došlo k personálním změnám na obou pracovištích. Vedením celodenního oddělení Malvazinky byla pověřena Mgr. Kateřina Valentová a vedoucím celodenního oddělení Prosek byl pověřen Mgr. Miroslav Vondra. Oddělení se budou od nového školního roku rozšiřovat kapacita klientů bude navýšena na klientů v obou výchovných skupinách. Obě oddělení nadále intenzivně spolupracovala. Výuku na obou odděleních zajišťovali speciální pedagogové našeho zařízení. Mgr. Kateřina Valentová ) Antonín Luft Barbora Saitlová od ) vedoucí CO Malvazinky, speciální pedagog (od odborný vychovatel CO Malvazinky odborný vychovatel CO Malvazinky (½ úvazku Mgr. Miroslav Vondra vedoucí CO Prosek, speciální pedagog (od ) Kateřina Nováková odborný vychovatel CO Prosek Šárka Vycpálková odborný vychovatel CO Prosek ( ½ úvazku od ) 3. Charakteristika klientely Jedná se převážně o děti a mladistvé se specifickými poruchami učení a chování, které mají výchovné problémy a to zejména ve škole, doma, ve vrstevnických skupinách. Kapacita oddělení je 8 klientů ve skupině, celkem tedy 16 klientů ve věku let (16 let), kteří si plní povinnou školní docházku. Podmínkou je, aby rodiče (zákonní zástupci) souhlasili s

42 42 dobrovolným vstupem klienta do tohoto typu programu na základě doporučení ambulantních oddělení SVP Klíčov. Využití kapacity oddělení Celková kapacita obou oddělení byla v uplynulém školním roce 16 klientů (2 výchovné skupiny na obou odděleních). Celodenní péče probíhala pouze ve dnech školního vyučování. Programy na obou odděleních probíhaly v celkovém rozsahu 190 dnů v průběhu celého školního roku. Obě oddělení zahájila provoz na začátku září Níže můžete vidět, jak probíhaly jednotlivé programy u klientů i naplněnost oddělení. Celkové využití kapacity CO Malvazinky činilo pro tento rok 68 % a CO Prosek 73 % (obložnost oddělení vyjádřena v procentech). Za krizový měsíc, kdy mají obě oddělení méně klientů, považujeme začátek školního roku, zejména měsíc září. Nejvíce klientů přicházelo do programu COM a COP na doporučení kmenových škol a spolupracujících institucí (OPD, OSPOD) ze spádové oblasti Praha 5 (10 klientů COM) a Praha 8, 9, 10 (4+4+4 klienti COP). Ostatní klienti byli převážně z Prahy 6 (5 klientů) a z Prahy 1, 3, 13. Doba celodenní péče (dny školního vyučování) Ø doba stacionární péče 190 dnů 38 dnů Celkový počet klientů 27 Chlapci 24 Dívky 3 Ø věk klientů: (13,4) Nejmladší: 10 let Nejstarší: 16 let desetiletí jedenáctiletí dvanáctiletí třináctiletí čtrnáctiletí patnáctiletí šestnáctiletí řádně ukončený program 14 52% přestup na jinou kmenovou školu (program řádně ukončen, případně zkrácen) Program předčasně ukončen nebo přerušen (nedodržování pravidel oddělení, závažné porušení pravidel nebo podmínek dohody o programu COM) 5 19% 2 7% 52% 19% 7% 22%

43 závažné výchovné problémy, porušování pravidel, doporučena změna programu - nástup na internátní oddělení nebo jiný typ péče program COP, detox) 6 22% Doba celodenní péče (dny školního vyučování) Ø doba stacionární péče 190dnů 38 dnů Celkový počet klientů 29 Chlapci 29 Dívky 0 Ø věk klientů: (14,4) Nejmladší 12 let Nejstarší 17 let dvanáctiletí třináctiletí čtrnáctiletí patnáctiletí šestnáctiletí sedmnáctiletí řádně ukončený program 28 96,5% předčasně ukončený program: 97% nedodržování pravidel oddělení (závažné porušení pravidel nebo podmínek dohody o programu CO) 1 3,5% 3% změna programu - nástup na internátní oddělení nebo jiný typ péče 0 0% přestup na jinou kmenovou školu 0 0% 4. Struktura pedagogické práce Nabízíme odbornou preventivně výchovnou péči i pro děti d s poruchami chování: Každý den v průběhu celého školního roku (mimo víkendů a prázdnin). Celodenní program je v rozsahu 8 týdnů a jednotlivá oddělení poskytují nabízenou péči v pracovním týdnu od pondělí do pátku (pondělí čtvrtek: , pátek: hod.). a) V dopoledních hodinách probíhá od 8:00 řádná výuka na základě individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného kmenovou školou. 43

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: Středisko pro mládež Klíčov 190 00 Praha 9, Čakovická 51/783

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2012/2013 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, 637 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 V Brně 30. 8. 2013 Mgr. Bohdan Čermák pracovní doba telefony web, e-mail ambulance : po pá 8.00 17.30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení 4 2. Charakteristika

Více

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ

Více

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více