Výroční zpráva 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008/2009"

Transkript

1 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 Výroční zpráva 2008/2009 Praha říjen 2009

2 2 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ str. 3 a) Základní údaje o zařízení, kontakty 3 b) Přehled činností 4 c) Přehled pracovníků 7 d) Další vzdělávání pracovníků 8 e) Hospodářský výsledek 8 f) Prezentace na veřejnosti 8 JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ 9 I. Výchovný ústav 9 1. Předvýstupní oddělení Motivační oddělení Tréninkové oddělení Oddělení pro ochrannou výchovu Režimové oddělení Detašované odd. VÚ Křešín Denní stacionář a Sociální byt 31 II. Středisko výchovné péče Ambulantní oddělení Prosek Ambulantní oddělení Malvazinky Celodenní oddělení Prosek, Malvazinky 40 III. Základní a praktická škola 47 IV. Závěr 50

3 3 I. ZÁKLADNI INFORMACE O ZAŘÍZENÍ a) Základní údaje: Název: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51 Sídlo: Čakovická 51, Praha 9 - Prosek, Adresy detašovaných pracovišť: Křešín 43, okres Pelhřimov, Na Pláni 59, Praha 5 Malvazinky, U Starého mostu 572/2, Kostelec nad Labem, Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Charakteristika školského zařízení: Naše školské zařízení získalo právní subjektivitu dne 1. července l995 jako Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem Středisko pro mládež Klíčov. Jsme příspěvková organizace. K 1. září 2005 se změnil název naší organizace, náš současný oficiální název je: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51. Součásti Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov jsou: Výchovný ústav Středisko výchovné péče Školní jídelna Praktická škola Základní škola

4 4 Od 13. září 2006 nám MŠMT udělilo akreditaci na Keramické práce v rozsahu 560 vyučovacích hodin. Vedení zařízení: Ředitel: Mgr. Patrik Matoušů Statutární zástupce ředitele: JUDr. Jana Portlíková Vedoucí školní výuky a PVS: Mgr. Gabriela Varodi Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz: Michal Stříbrný Adresa pro dálkový přístup: Telefon: Fax: Mobil: b) Přehled činností Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 14 a 17 zákona č. 109/02 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 16, 44, a 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Výchovný ústav vykonává ústavní a ochrannou výchovu uloženou soudem a předběžná opatření nařízená soudem. Středisko výchovné péče zajišťuje preventivně výchovnou péči dětí a mládeže, u nichž je dominantní porucha chování, zneužívání návykových látek a projevy asociality. VÝCHOVNÝ ÚSTAV /VÚ/ je určen pro chlapce od 15 do 18 /19/let s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Sídlí na Praze 9, Čakovická 51, kde je umístěno 6 oddělení, zbývající 2 jsou detašovaná (Křešín a Kostelec), Každé oddělení VÚ je specifické s odlišnými výchovnými přístupy. Stávající kapacita celého VÚ je 64 lůžek. Jednotlivá oddělení Výchovného ústavu: - Předvýstupní oddělení vedoucí Václav Lebduška - Motivační oddělení vedoucí Mgr. Robert Linhart

5 5 - Tréninkové oddělení vedoucí Karel Šiška - Ochranné oddělení vedoucí: Mgr. Jan Cibulka - Režimové oddělení vedoucí Petr Vávra - Oddělení specializované na drogovou problematiku - Denní stacionář a Sociální byt detašované pracoviště Křešín vedoucí Mgr. Marek Stránský vedoucí Mgr. Kateřina Soukupová - Kontaktní oddělení vedoucí Karel Šiška STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE /SVP/ poskytuje ambulantní, celodenní (stacionární) služby a internátní péči v nepřetržitém provozu. V současnosti má Středisko výchovné péče 5 samostatných oddělení: - Ambulantní oddělení Prosek sídlo: Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Vladislav Dykast - Ambulantní oddělení Malvazinky sídlo: Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Mgr. Věra Přidalová - Celodenní oddělení Malvazinky sídlo Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Mgr. Kateřina Valentová - Celodenní oddělení Prosek sídlo Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Miroslav Vondra - Internátní oddělení Prosek sídlo Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Miroslav Vondra ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA organizuje vzdělávání, profesní přípravu a pracovní zařazení dětí VÚ a klientů SVP. Vzdělávání a profesní přípravu poskytuje: - Praktická škola kapacita: 12 žáků

6 6 - Základní škola kapacita: 32 žáků - Záuční obor kapacita: 12 žáků - Rekvalifikační kurs Keramické práce (rozsah 560 hodin) - Pracovně výchovná skupina pro nezařazené chlapce Vedoucí školní výuky a PVS Mgr. Gabriela Varodi Přehled činností jednotl. odd. viz část JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ Činnost ve školním roce 2008/2009 Nad rámec základních povinností jsme ve školním roce 2008/2009 zrealizovali řadu aktivit, které úzce souvisejí, podporují a progresivním způsobem rozvíjejí předmět činnosti: Setkání s kurátory a výchovnými poradci zaměřené na prohloubení spolupráce. Spolupráce s Probační a mediační službou a soudy vedení skupin. Umožnění odpracování Obecně prospěšných prací mladistvým. Umožnění praxe a stáže studentům a pracovníkům příbuzných oborů. Nabídka tréninku dysfunkcí pomocí EEG Biofeedbacku. Uspořádání fotbalového turnaje s ostatními VÚ. Uspořádání dne dětí s volejbalovým turnajem. Ve spolupráci s Ped.fakultou UK uspořádání dalšího kursu vzdělávání pracovníků. Uspořádání Filmového festivalu z vlastní tvorby chlapců VÚ i dětí SVP.. I nadále máme od Pedagogické fakulty propůjčen název: Fakultní zařízení University Karlovy v Praze Pedagogické fakulty. Koncepční změny Ve školním roce 2008/09 nedošlo k zásadním koncepčním změnám.. Velice se osvědčilo oddělení VÚ, které poskytuje stacionární péči. Proto plánujeme rozšíření tohoto oddělení.

7 7 c) Přehled pracovníků Na konci sledovaného období jsme naplňovali přidělený počet pracovních úvazků na 96,9 %. Limit počtu zaměstnanců pro naše zařízení pro rok 2009 byl 98 pracovních úvazků. Z celkového počtu je 66,4 pedagogických pra. úv. a 30,5 nepedagogických pracovních úvazků. Ve sledovaném období jsme zaměstnávali 4 pracovníky, kteří mají částečnou nebo plnou invaliditu. d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci dalšího vzdělávání pracovníků byl zahájen ve školním roce 2008/09 další běh třísemestrového kursu Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování, který v našem zařízení pořádá Pedagogická Fakulta UK. Kurz začalo studovat 9 našich pracovníků. Na vzdělávání pracovníků, supervize a školení jsme přispěli v roce 2008 pracovníkům celkem částkou Kč. Tyto vzdělávací akce byly akreditovány MŠMT. Dále se pracovníci zúčastnili i bezplatných přednášek, které pořádala PL Bohnice. V rámci individuálního vzdělávání studuje 9 pracovníků vysokou školu. Další pracovníci si doplňují vzdělávání absolvováním sebezkušenostních výcviků, odborných kursů a seminářů. Ve sledovaném období na všech odděleních SVP a VÚ probíhaly supervize týmové práce. e) Hospodářský výsledek k Naše zařízení skončilo roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 207 tis. Kč Tento zlepšený hospodářský výsledek jsme převedli do rezervního fondu a fondu odměn. Viz rozbor hospodaření za rok Hospodaření naší organizace viz Rozbor hospodaření.

8 8 f) Prezentace zařízení na veřejnosti Uskutečňujeme pravidelné setkávání s kurátory a výchovnými poradci. Uspořádali jsme Dny otevřených dveří. Spolupracujeme především s vyššími odbornými a vysokými studentům umožňujeme stáže v našem zařízení. školami, jejich Aktivně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK. Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační službou a umožňujeme výkon TO obecně prospěšných prací. Velmi dobrá spolupráce probíhá s městkou částí Praha 9 a Praha 5. Informace o činnosti jednotlivých odd., přijetí, umísťování dětí a formy práce - viz Výroční zprávy jednotlivých odd.

9 JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ I. VÝCHOVNÝ ÚSTAV 9

10 10 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Předvýstupní Vedoucí oddělení: Václav Lebduška 1. Úvod Ve sledovaném období tvořila základ výchovné činnosti oddělení koncepce, která byla úspěšně ověřována již v předchozích obdobích (kreditní systém, plánování života v delším časovém horizontu, důraz na samostatnost atd.). Daleko razantnější důraz však začal být kladen na přípravu dětí pro úspěšné zvládnutí možných krizových situací sociálního rázu po odchodu z VÚ. Tomuto aspektu byly přizpůsobeny některé stávající i nově vytvořené prvky (např.měsíční plány, systém tzv.sociálních tréninků apod.). Zároveň zde došlo i k určité zřetelnější profilaci oddělení v celkovém systému VÚ svoji činnost nadále orientovalo především na děti v závěrečné fázi pobytu na VÚ. Vzrostl počet dětí, které zůstávaly na oddělení i po skončení oficiální ústavní péče na tzv.dobrovolném pobytu. V souvislosti s uvedenými změnami došlo i k úpravě názvu z otevřeného na předvýstupní oddělení. V průběhu prázdnin bylo předvýstupní oddělení sloučeno s jinými s užitím odlišných koncepčních prvků. 2. Profesní obsazení a jeho změny vedoucí odd., 2x odborný vychovatel, 1x asistent pedagoga, 1,5 úvazek noční vychovatel 3. Charakteristika klientely Počet dětí umístěných na otevřeném odd. ve školním roce 2008/2009 : 19 Věková kategorie: let SOU nebo OU mimo VÚ : 9 Praktická škola, záuční obor nebo kurs při VÚ: 10 Dobrovolný pobyt: 4 Aktuální problematika zařazených dětí: Záškoláctví: 30 %; zneužívání OPL: 80 %; agresivita: 35 %; aktuální trestná činnost: 40 %; rodinné problémy: 90 % 4. Struktura pedagogické práce 4.1. Předvýstupní program: Systém sociálních tréninků zaměřený na osm oblastí, v nichž jsou děti teoreticky a prakticky vzdělávány (např. telefonování; sociálně pomocné instituce, pracovně právní záležitosti, hledání práce, ubytování, spoření atd.- viz příloha 1; 2). Dítě zařazené na oddělení má povinnost tento plán průběžně plnit (je také obsahem dílčích měsíčních plánů). V optimálním případě by měl být

11 11 zakončen závěrečnou zkouškou. Výrazně by k němu mělo být přihlíženo při žádosti dítěte o SPM nebo dobrovolný pobyt na odd Pevné režimové prvky: Základ tvořily koncepční a režimové prvky naznačené v předchozí výroční zprávě Doplňkové výchovné programy: Připravoval vychovatel nebo organizovaly samotné děti. Byly určeny pro děti přítomné v ústavu, dle aktuální situace a situace a dohody s nimi (volnočasové aktivity sport, kultura, kvízy a hry, práce dle potřeby atd.). Jejich příprava nebo účast na nich byla honorována kredity dle pravidel Výjezdové aktivity V průběhu uplynulého období participovali vychovatelé i děti z oddělení na dvou delších výjezdových pobytech lyžařském a vodáckém. Kromě toho byl uskutečněn jeden víkendový pobyt mimo VÚ, přičemž se na jeho přípravě a realizaci aktivně podílely i děti samotné. Jako výjezd lze hodnotit i celodenní programy, kterých se uskutečnilo několik chlapců ve spolupráci s jiným odd. VÚ. Většinou byly spojeny se atraktivní zážitkovou pedagogikou (rafting, horolezectví) 4.4. Spolupráce s rodinami dětí d a ostatními institucemi : Ve sledovaném období pracovníci odd. situačně participovali na práci s rodinami dětí i s ostatními institucemi vedené etopedkou. V rámci individuální případové práce zde spolupracovali jednotliví vychovatelé především především s OSPOD a PČR. Dále byl jako součást praktické části sociálních tréninků realizován kontakt s ÚP, azylovými ubytovnami (např. Naděje) a o.s.rozmarýna, které se věnuje dětem po skončení ústavní péče. 5. Závěr : úspěchy, potíže a plány do budoucna Uplynulé období lze z hlediska předvýstupního oddělení hodnotit jako velmi přínosné. Aplikovaný model předvýstupního programu dal oddělení jasnější koncepci, která plynule navazuje na výchovný proces ostatních složek VÚ, jež by dítě mělo mít za sebou. Tento směr zároveň plně koresponduje s moderními požadavky na ústavní péči, resp. posiluje její provázanost s každodenní i budoucí sociální realitou dítěte. Jako pozitivní lze hodnotit i to, že se na předvýstupním odd. podařilo udržet stabilnější skupinu dětí, jež se rozhodly požádat o možnost tzv. dobrovolného pobytu na VÚ i po skončení oficiální ústavní péče, ať již vzhledem k neukončené školní docházce; špatným sociálním podmínkám nebo nedostatečné vyzrálosti pro samostatný život. Ukázalo se však, že v budoucnu bude lepší oddělit tyto mladé dospělé od běžných dětí v ústavní péči, protože zde dochází k určitým rozporům v nárocích, pravidlech, režimu, jež jsou u obou skupin poněkud odlišné. Proto lze jako optimálnější považovat zařazení dobrovolných pobytu na jedno speciální oddělení. V dalším období bude koncepce oddělení dále dotvářena se zohledněním všech případných nedostatků, jež byly ve školním roce naznačeny.

12 12 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Motivační Vedoucí oddělení: Robert Linhart 1. Úvod Nejvyšší prioritou motivačního oddělení je připravit děti na úspěšné dokončení studia a získání výučních, nebo záučních listů. Další nezanedbatelnou stránkou práce na motivačním oddělení je rozvoj sociálních dovedností a jejich aplikace v praxi. Upevňování manuálních dovedností a příprava na profesní zapojení v běžné populaci. Vše probíhá v intencích zákona č.109/2002sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních. Velký důraz je kladen na samostatnou práci s volným časem a na získávání a nakládání s finančními prostředky.

13 13 2. Profesní obsazení a jeho změny Ve sledovaném období pracovalo na Motivačním oddělení: 5 odborných vychovatelů 1 asistent 3 noční vychovatelé Odborný vychovatel VŠ Sppg / 20 let/ Odborný vychovatel VŠ Sppg /32 let/ Odborný vychovatel VŠ /5 let/ Odborný vychovatel VŠ studující Odborný vychovatel VŠ psycholog (pracovní poměr ukončen) Asistent SOŠ kurz Sppg,UJAK / studující/ (pracovní poměr ukončen) Věkový průměr pracovníků motivačního oddělení: 34let 3. Charakteristika klientely A/ věk dítěte let/ ve výjimečných případech do 19 let/ B/ s ÚV nebo s PO C/ důvody nařízení ÚV kriminalita zneužívání OPL dysfunkční rodina záškoláctví D/ dítě je schopno pracovat v mezích řádu motivačního oddělení schopno samostatného pohybu schopno sociálních návyků schopno pracovat s volným časem schopno hospodařit s finančními prostředky E/zdravotní stav odpovídá možnostem motivačního oddělení F/ dítě není ohrožujícím prvkem ve skupině Důvody umístění:

14 14 Při určování důvodů umístění je nutné zdůraznit, že v mnoha případech se důvody umístění kumulují. V grafu je tedy zvýrazněn pouze nejsilnější důvod. Umístěno: 34 Hospitalizace: 4 Zletilost: 9 Převoz: 1 Na jiné oddělení: 12 Na Režimové oddělení: 29 Z jiných oddělení: 7 Schválený pobyt mimo: 4 Zrušena ÚV: 1 Vazba: 1 Rodina: Věkové složení skupiny:

15 15 Zneužití OPL Testování probíhalo: Celoplošně dvakrát měsíčně. Individuálně dle potřeb a situace. 4. Struktura pedagogické práce Řád motivačního oddělení ve sledovaném období neprodělal zásadní změny. Vzhledem k tomu, že motivační oddělení klade velký důraz na vzdělávání a úspěšné dokončení všech typů škol, byla i forma zvolena tak, aby chlapci měli dostatečné možnosti ke studiu a k celkovému vzdělávání. A/ vzdělávací činnosti a programy B/ sociální programy C/pracovní činnosti D/sportovní činnosti E/ zájmové a volnočasové aktivity Práce na oddělení byla vždy koncipována tak, aby chlapci po návratu ze školy měli ještě čas na občerstvení a relaxaci. Programy byly rozděleny na odpolední a

16 16 večerní blok. Snahou celého kolektivu vychovatelů byla co největší pestrost programů a zároveň co možná největší vyváženost aktivit. 1/ sportovní kroužek 2/zahradnický kroužek 3/kroužek vaření 4/ akvaristický kroužek 5/modelářský kroužek 7/ výtvarný kroužek 8/ divadelní kroužek 9/brigádnická činnost Motivační oddělení spolupracuje s rodiči. Ve sledovaném období se podařilo navštívit většinu rodin. Nejvyšší prioritu měly rodiny, kde bylo potřeba naší intervence, aby se zlepšil vztah s dítětem, nebo aby se vysvětlily vzniklé problémy. Dalším způsobem komunikace byl - telefon. Děti mají možnost posílat SMS zprávy a telefonovat jak rodičům, tak i svým kurátorům. Velmi malé bylo procento návštěv rodičů na našem oddělení- i když nabídka trvá po celý rok. Motivační oddělení realizovalo výjezdové akce samostatně, ale i společně s ostatními odděleními. Akce byly vybírány a realizovány s přihlédnutím k jejich fyzické a mentální úrovni. Od ledna 2008 byly akce pořádány tak, aby jedna větší akce byla realizována každý měsíc. Stručný přehled p akcí:airsoft, vodácké výjezdy, lyžařský zájezd, ligový fotbal, ZOO, botanická zahrada, Ještěd, motokáry, bobová dráha, Mořský svět, Osvětim, Skanzen Rožnov, Letecký den, Škoda muzeum, Tatra muzeum, IQ park, taneční, pravidelná účast na fotbalových a florbalových turnajích. Ambicí Motivačního oddělení je, aby chlapci jednou za měsíc odjeli na společnou akci (výlet).

17 Společná akce s tréninkovým oddělením a oddělením ochranné výchovy. 5. Spolupráce s ostatními institucemi Motivační oddělení spolupracuje hlavně se školou na VÚ a dále se školami, na které naše děti docházejí. Všechny tyto aktivity jsou koordinovány a realizovány s Mgr. Varodi. Dále spolupracujeme s kurátory jednotlivých dětí, nemocnicemi a PČR a i s Městskou policií. Jako velký problém cítím malou, někdy až formální návštěvu kurátorů na našem zařízení. Jejich neochota získat více informací je někdy až zarážející. Často pak vznikají problémy, že neznají systém oddělení a ani faktické fungování našeho zařízení. 6. Závěr, úspěchy, potíže a plány do budoucna Úspěchy a potíže K největším úspěchům Motivačního oddělení bylo zdárné dokončení ročníku. Hlavně vzhledem k tomu, že během celého školního roku jsme se potýkali s velkou absencí dětí ve škole a v několika případech naši chlapci předčasně ukončili studia. Problémy s docházkou a přípravou na vyučování nás provázaly celý školní rok. Velkým problémem je přetrvávající nechuť ke čtení jak novin, tak i beletrie. K potížím Motivačního oddělení patřila ve sledovaném období i hygiena chlapců. K dílčím úspěchům patří i velmi dobrý stav nábytku zachování a vybavení oddělení. K vyloženým neúspěchům patří dlouhodobě boj s OPL. Nepodařilo se dostatečně motivovat kurátory k návštěvě našeho zařízení aby získali větší náhled na naše zařízení a pochopili reálné fungování oddělení/ nejen to co jim vypráví chlapci/. Za velký úspěch považuji realizaci s etopedem - návštěvy v rodinách. V loňském roce se velmi osvědčili skupiny vedené Mgr. Čermákovou a Mgr. Šiškou, které nemohli být v letošním realizovány pro dlouhodobou pracovní neschopnost Mgr. Šišky. 17

18 18 Plány do budoucna Plány motivačního oddělení na příští školní rok se budou pohybovat v několika rovinách: A/ Realizovat návštěvy v rodinách. B/ Motivovat chlapce k upevňování vztahu v rodině, nebo navazovat tento vztah. C/ Motivovat ke zdárnému ukončení ročníku, prohlubovat zájem o zvolený obor, domácí příprava. D/ Motivovat k větší a uvědomělejší odpovědnosti za své chování škola, oddělení, MHD, úřady. E/ Motivovat k větší samostatnosti v rozhodování o svých záležitostech práce, studium, brigády, trestní stíhání, přestupkové řízení. F/ Fixovat a prohlubovat hygienické návyky. G/ Konsolidovat oddělení a motivovat všechny pracovníky Motivačního oddělení k velmi dobrým výkonům.

19 19 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Tréninkové Mgr. Zbyněk Koleňák 1. Úvod Tréninkové oddělení během školního roku 2008/09 prošlo nemalými změnami. Přestěhovalo se do větších prostorů, navýšil se počet klientů a s tím narostl i počet zaměstnanců. Cílem oddělení je vytvářet a ovlivňovat podmínky umožňujících optimální rozvoj dítěte v souladu s individuálními dispozicemi, tedy proces, jehož završením má být, co nejvíce je to možné, autentická, vnitřně integrovaná a socializovaná osobnost. 2. Profesní obsazení a jeho změny Tým pracovníků Tréninkového oddělení se skládá ze čtyř odborných vychovatelů s VŠ, z čehož jeden po celou dobu veden v pracovní neschopnosti, dvou asistentů vychovatele se středoškolským vzděláním, a tří vychovatelů nočních, kteří jsou všichni studenti VŠ.

20 3. Charakteristika klientely 20 Klienty TO jsou děti ve věku dítěte let (ve výj. případech až 19 let) s nařízenou ÚV nebo v rámci PO. Mezi hlavní důvody klientů TO pro umístění do VÚ patří: nefunkční rodina, záškoláctví, užívání psychotropních látek a trestná činnost. Dítě musí být schopno se orientovat v řádu oddělení a respektovat jej. Při zvládnutí podmínek a povinností je možné dítě přemístit na Předvýstupní oddělení nebo schválit dlouhodobý pobyt mimo VÚ. Při opakovaném selhání může být dítě přemístěno na Režimové oddělní nebo na detašované pracoviště v Křešíně. Ve výjimečných případech může být dítě přemístěno do jiného VÚ

21 21 4. Struktura pedagogické práce Řád TO neprodělal žádné závažné změny, den je strukturován na dopolední činnost, tj. škola, práce či pracovně výchovná skupina, a odpolední, která je uskutečňována v rámci VÚ. Největší důraz se klade na aktivity spojené se školou a sociální trénink. Největší oblibě u dětí se dostává sportovním programům a zájmovým kroužkům (akvaristika, modelování, filmový klub). Každý den je večerní komunita, v jejímž rámci je zhodnocení dne a plány na den následující. Každý týden je hodnotící komunita celého týdne, jejímž účelem je mj. retrospektiva uplynulého pobytu každého dítěte na oddělení a zároveň plány do budoucna.děti jsou vedeni k samostatnosti. Spolupráce s rodinnou zpravidla na bázi toho, jak rodinní příslušníci jeví o dítě zájem. Ideálním cílem je jedince zařadit zpět do rodinného a plně funkčního prostředí, avšak nutno říci, že ne vždy se toto daří. 5. Spolupráce s ostatními institucemi Tréninkové oddělení spolupracuje se školami klientů, kurátory dětí, PČR a soudy. Do budoucna otvírá možnost spolupracovat i s řadou neziskových organizací.

22 22 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: ochranná výchova Mgr. Jan Cibulka 1. Úvod Oddělení ochranné výchovy je jedno ze čtyř oddělení výchovného ústavu. Na oddělení jsou přijímány děti s nařízenou ochrannou výchovou. Úlohou oddělení je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům (kriminalita, vznik závislosti na drogách, psychické poruchy), naučit se alternativním a optimálním způsobům zvládání náročných životních situací a tím opustit dosavadní destruktivní vzorce chování. 2. Profesní obsazení a jeho změny Mgr. Jan Cibulka vedoucí oddělení absolvent PedF UK obor SpPg vychovatelství, absolvent pětiletého psychoterapeutického výcviku, 13 let praxe v oboru, 10 let praxe na pozici vedoucího pracovního týmu. Mgr. Michal Jirásek odborný vychovatel absolvent PedF UK SpPg oborové studium, výcvik SUR , výcvik EEG Biofeedback, 13 let praxe v oboru. Mgr. Michal Balek odborný vychovatel, absolvent HTF UK obor psychosociální studia, absolvent kurzu celoživotního vzdělávání obor speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování, 3 roky praxe v oboru. Mgr. Zuzana Zachová odborná vychovatelka absolventka FTVS UK obor psychologie - tělesná výchova, 2 roky praxe v oboru Bc. Veronika Pánková odborná vychovatelka absolventka PVŠ psychosociálních studií, obor sociál. práce, pětiletý psychoter. Výcvik, výcvik krizové intervence a výcvik práce s traumatem a postraumatickými stres. poruchami, 2 roky praxe v oboru 3. Charakteristika klientely oddělení je určeno pro chlapce ve věku (resp. 19) let. Ve většině se jedná o děti z neúplných a sociálně slabých rodin. DŮVODY UMÍSTĚNÍ majetková trestná činnost, násilná TČ, drogová problematika, útěky z jiných zařízení, z domova POHYBY DĚTÍ V DANÉM OBDOBÍ ve sledovaném období prošlo oddělením ochranné výchovy 11 dětí

23 23 díky zletilosti ukončily pobyt 4 děti do jiných zařízení v rámci sítě VÚ byly přeřazeny 3 děti Hlavní důvody umístění násilná trestná činnost - 4 děti majetková trestná činnost - 5 dětí drogová problematika - 4 děti 4. Struktura pedagogické práce naplňování nové koncepce práce na oddělení koncepci byl přizpůsoben i řád oddělení, který vycházel ze základů řádu VÚ dodržování systému hodnocení klientů kreditovým systémem nastavení a reálné otevření problematiky jednotlivých dětí, seznamování s realitou, možnými následky, budování důvěry ve vztazích mezi dětmi navzájem i k ped. pracovníkům nabídka alternativních vzorců chování, alternativního trávení volného času, budování zodpovědnosti zaměření se na drogovou problematiku Věnujeme se dětem : kterým byla soudně nařízena ochranná výchova jejichž životní styl je za hranicí obecné společenské únosnosti kteří jsou velmi málo odolní vůči negativním vlivům okolí vytváříme strukturovaný prostor, jasná pravidla, odměny a sankce, jasně daný denní režim týdenní plán výchovně - vzdělávací činnosti, pravidelný časový harmonogram zážitky, zátěžové sportovní programy, denní povinnosti a práce, vzdělávání, relaxace, rituály, skupinová a komunitní setkávání, volný čas Práce s rodinou : ve většině případů nemají rodiče zájem o intenzivní spolupráci nabízíme pravidelné konzultace a setkání, účast na jednotlivých programech, pomoc při řešení krizových situací, pomoc při jednání s kurátory, úřady v současné době je spolupráce s rodinami omezena pouze na telefonický kontakt a velmi ojedinělé návštěvy rodičů nebo rodinných příslušníků Škola : jednou z hlavních priorit oddělení je úspěšné dokončení studia. Děti jsou zařazeny do výuky přímo v prostorách výchovného ústavu, ve výjimečných případech je možná docházka do učiliště mimo prostory ústavu. O průběhu studia jsou vychovatelé průběžně informováni, nad dětmi je dozor a kontrola ze strany vychovatelů kontrola studijních průkazů, docházkových listů atd. Studijní úspěchy nebo nedostatky vychovatelé konzultují s učiteli i s vedoucím školy. Studijní výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány na poradách vychovatelů odd. ochranné výchovy, v případě potřeby je dítě motivováno k odstranění nedostatků.

24 24 Výjezdy : program oddělení je zaměřen na zátěžové aktivity. Sportovní aktivity jsou zařazovány dle klimatických podmínek, jsou přizpůsobovány mentální a fyzické úrovni dětí. Cílem je motivovat děti k fyzickým aktivitám, naučit je vytrvalosti, smyslu pro kolektiv, dát dětem pocítit radost z úspěchu, nabídnout alternativní vzorce trávení volného času. Děti se věnují nácviku a možností dalšího využití horolezeckých dovedností, oddělení realizuje vodní turistiku, jednou měsíčně pobyt mimo zařízení v Doubí u Tábora. v průběhu školního roku nebylo nutné měnit řád oddělení 4. Spolupráce s ostatními institucemi probační a mediační služba ČR Policie ČR s pracovníky rekreačního zařízení Doubí u Tábora a s Obecním úřadem v Sobíňově s pracovníky různých psychiatrických oddělení PLB s institucemi zaměřenými na drogovou problematiku Sananim, ESET HELP, DROP-IN... navázání spolupráce se sdružením Rozmarýna o.p.s. 5. Úspěchy a potíže daří se nám motivovat děti ke školní docházce, neúspěchy jsou sporadické a pouze v ojedinělých případech. nedaří se nám motivovat rodiče ke spolupráci, která by vedla k úspěšnému návratu a začlenění jejich dítěte po ukončení ústavní výchovy velkým problémem se začala jevit drogová problematika dětí na oddělení daří se nám aktivně zapojovat klienty do prožitkově zátěžových programů primární a sekundární drogová prevence ve spolupráci s odborníky má za výsledek podstatné snížení výskytu konzumace tzv. tvrdých drog, stále se v 90% dětí našeho oddělení vyskytuje konzumace THC, u většiny se jedná o nárazové případy 6. Plány do budoucna přetrvává zintenzivnění spolupráce s kurátory spolupráce s rodinou a následná snaha o začlenění dítěte motivace rodičů k účasti na dění na oddělení asistence sociálně slabým rodinám a poradenství starost o prostory oddělení maximální zapojení klientů

25 25 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Režimové Petr Vávra 1. Úvod Jedná se o oddělení se zvýšenou péčí, je určeno pro děti, s nimiž je třeba více pracovat při zvládání jejich výchovných problémů, především pak v oblastech dodržování společenských a právních norem, slušného chování a vystupování na veřejnosti. Cílem oddělení je pomoci uvědomit si svoje problémy, uvědomit si, že každý systém má svoje pravidla a naučit se za ně přijímat odpovědnost. Zastavit jejich narůstající problémové chování, připravit děti na každodenní život, zamyslet se nad výběrem cesty ke snadnému splynutí se společností. Režimové oddělení je oddělením uzavřeným bez samostatného pohybu mimo oddělení. 2. Profesní obsazení a jeho změny Petr Vávra vedoucí oddělení - SŠ, Sppg, student VŠ Jan Horáček asistent vychovatele, SŠ, student kurzu Sppg, Martin Kulíček, Mgr. - vychovatel VŠ, Sppg, Petr Moravčík,Mgr vychovatel VŚ, Sppg, nástup Lukáš Prostřední, Bc. - vychovatel, VŠ, Sppg Zuzana Ruferova, Mgr. - vychovatelka, VŠ, studentka kurzu Sppg, nástup Jiří Falout úvazek 0,5 noční vychovatel Martin Holeček 0,5 noční vychovatel Jan Holman 0,5 noční vychovatel František Chvátal 0,5 noční vychovatel Zbyněk Koleňák, Mgr. - vychovatel, VŠ, Sppg, od na tréninkovém oddělení Miluše Vartýřová, Bc. - vychovatel, VŠ, Sppg, od 1.9. na MD 3. Charakteristika klientely Do oddělení může být přijato dítě, které má dlouhodobější nebo závažnější problémy s dodržováním vnitřních řádů všech ostatních oddělení, je přivezeno zpět do VÚ policií z útěku.

26 důvody umístění 45 Příjem z: 40 27% útěky řád Sloupec B 10 73% 5 0 Útěk TO MO OV po Křešín Stac 30 Počet nástupů za měsíc 6 průměrná obložnost Sloupec B Sloupec B září listopad leden březen červenec květen 0 listopad březen červenec září leden květen 25 opakované pobyty ukončení pobytu Sloupec B Sloupec B p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 0 detox zpět na oddělení jiné zařízení útěk

27 27 4. Struktura pedagogické práce Hodnocení na RO je v pozitivní rovině. Maximální délka pobytu na režimovém oddělení je stanovena na 21 dnů.. Vstupní kredit na oddělení je stanoven na 2100 nebo 4200 kreditů. Doba pobytu na oddělení je určena posunem k hranici 0 bodů. Každé dítě oddělení je na ranní komunitě hodnoceno za předchozí den max. počet dosažených bodů je 300 ( 100 bodů automaticky za pobyt na oddělení a dalších 200 podle spolupráce a ochoty na oddělení něco dělat v jednotlivých blocích hodnocených po 50 kreditech -100 % výkon ), při závažném porušení pravidel je možnost řešit situaci podáním návrhu na mimořádné opatření. Při dosažení hranice 0 bodů dojde ke zhodnocení pobytu a následnému řešení možnému přemístění na jiné oddělení, popř. prodloužení pobytu. 5.Úspěchy a potíže Mezi úspěchy režimového oddělení lze zařadit: spolupráce s dětmi, které by v případě zařazení do běžného oddělení po převezení z útěku opět utekly, zklidnění dětí, které mají problémy s dodržováním řádu na svém oddělení, zajištění základní péče dětem, které mají problémy se zneužíváním OPL Mezi potíže lze zařadit: neznalost práce s dětmi s problémem spojeným se zneužíváním OPL omezené možnosti k vybití přebytečné energie ( hřiště, tělocvična) 6. Plány do budoucna I v příštím roce bychom chtěli udržet pozici, kterou režimové oddělení zaujalo v rámci celého výchovného ústavu, a to především jednotností působení celého týmu vychovatelů. Působit více na prevenci před případným opakovaným pobytem dítěte, zároveň nabídnout pestrost programů aktivit, které by mohli pozitivně ovlivnit vývoj dětí při dalším pobytu ve výchovném ústavu i mimo něj. Očekáváme, že velkou změnou bude pro všechny přesun režimového oddělení do Kostelce nad Labem.

28 28 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Křešín Mgr. Marek Stránský 1. Úvod Uplynulý rok byl čtvrtým rokem od ustanovení provozu oddělení Křešín při VÚ Klíčov. Společně s dětmi, které byly svěřeny do naší péče jsme pokračovali v plnění komunitního programu našeho oddělení. 2. Profesní obsazení a jeho změny V uplynulém roce nedošlo k žádným změnám v týmu pracujícím na oddělení. Ke konci školního roku však opouští oddělení D. Lučanová (odborný vychovatel) a nastupuje P. Houser (na pozici asistenta) Na oddělení tedy v průběhu roku pracovali 2 odborní vychovatelé na plný úvazek, 1 psycholog (vedoucí oddělení), 1 odb. vychovatel na částečný úvazek (¼), 2 asistenti, 1 noční vychovatel. Odborní vychovatelé mají všichni VŠ vzdělání (psychologie, psychosociální studia, pedagogika - 3 x Mgr., 1 x Bc.), speciálně pedagogické doplňkové studium si dodělává 1 pracovník, v terapeutickém výcviku 1 pracovník. 3. Charakteristika klientely Charakteristika klientely se pokud jde o základní demografické údaje přirozeně nemění. Chlapci především ve věku 17 let z neúplných a doplněných rodin s problémovým chováním typu záškoláctví, nerespektování rodičů, trestná činnosti (krádeže, vloupání, obchod s návykovými látkami). Hlavním důvodem umístění na naše oddělení zůstalo zneužívání návykových látek (marihuana, pervitin). Pohyby klientů v období 09/08 08/09, nastiňuje následující tabulka: Září Říjen List. Pros. Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červec. Srpen Počet dětí Příchod Odchod Důvody ukončení spolupráce s klientem: SPM schválený pobyt mimo 3 Zletil odchod domů 4

29 přemístění RO 5 přemístění MO, TO 4 zůstává 1 dlouhodobý útěk, jiný VÚ 4 4.Struktura pedagogické práce Řád a jeho změny: Řád nebylo nutné v průběhu roku nijak zásadněji upravovat. Práce na oddělení: Práce na oddělení byla v tomto roce maximálně přizpůsobena možnostem chlapců. Snížili jsme dle možností její objem i náročnost. I tak představovala pro naše děti velmi nepříjemnou překážku v rámci plnění pobytu. Práce s rodinou: Naše dosavadní práce s rodinou (její intenzita) se ukázala být nedostatečná. Zvláště v závěru roku a při plánování prázdninových dovolenek se ukazovalo, že někteří rodiče neřešili a neoznamovali prohřešky dětí při běžných víkendových dovolenkách, ale s blížícím se začátkem léta a možným nástupem dětí na prázdninové dovolenky začali vyjadřovat obavy a i nechuť vzít si své děti na delší dobu domů, s poukazem na předchozí problémy. Nakonec jsme se rozhodli upravit frekvenci setkávání s rodiči až v následujícím školním roce. Školní docházka: Ve školní docházce pokračoval 1 klient. Bohužel po dosažení zletilosti (letos v dubnu) se rozhodl školu (i naše oddělení) opustit a vrátil se domů. Výjezdy a mimořádné akce: Vzpomínat budeme především na vodácké akce, jako byl sjezd jarní Jizery (společně a díky V. Lebduškovi) a rafting na Doubravě. Podařilo se uskutečnit také putovní akce do Železných Hor a do údolí Kamenice. Mimořádná byla také spolupráce se studenty DAMU a zapojení našeho oddělení do projektu býti tělem, které se konalo 3 x 2 dny, 3 týdny po sobě v červenci, např. s uskutečněným setkáním našich hochů s hiphopovou hvězdou české scény Vladimírem Spolupráce s ostatními institucemi Na konci roku jsme navázali kontakt s výchovným ústavem Hostouň a jejich odloučeným komunitním pracovištěm Medvědí Kámen. Toto zařízení jsme v červenci navštívili a setkali jsme tam s dětmi, které absolvovaly část pobytu na našem oddělení a byly sem přemístěny pro dlouhodobý útěk, nebo opakované závažné porušování řádu našeho oddělení. Jako v minulých letech nás potěšila profesionalita a vstřícnost dětského oddělení nemocnice Pelhřimov, stejně jako RZS téhož pracoviště. Za korektní jednání patří díky i policii ČR Pelhřimov. 29

30 30 6. Úspěchy a potíže V průběhu roku jsme setkali s mimořádným odporem dětí vůči zapojení především do pracovních programů. Práce na změně postojů našich dětí vůči práci byla hlavní náplní naší práce v tomto roce. Rovněž jsme byli konfrontováni se závadovým, delikventním chováním dětí přímo na oddělení (krádež, vloupání). Především v závěru roku jsme využili možnosti přemístit 2 děti krátce po sobě na jiná oddělení, nebo dokonce do jiného výchovného ústavu. Žádnému dítěti se nepodařilo dokončit plný pobyt na našem oddělení. Pouze jeden klient dokončil u nás pobyt základní (po téměř celoročním úsilí na obou stranách). Tyto události a obsah naší práce mne vede k tomu, hodnotit tento školní rok jako ten nejobtížnější z uplynulých let. Do dalšího roku si přeji alespoň o jednoho úspěšného klienta více, tak aby mohla být opět posílena naše vlastní důvěra v naše schopnosti pracovat s tímto typem dětí. Tímto děkuji Dr. M. Těmínové za vedení supervizních setkání našeho oddělení, v jejímž rámci pomohla mimo jiné odbourávat naše starosti s vedením skupiny dětí a mimořádně podpořila týmovou integritu. 7. Plány do budoucna Naše plány do dalšího školního roku se zaměřují především na 2 oblasti. Za prvé se jedná o to zajistit pro naše děti co nejvíce smysluplné, pokud možno alespoň minimálně honorované práce, nejlépe přímo v regionu, a za druhé zintenzivnění práce s rodinou, tzn. pořádání rodičovských víkendů, zintenzivnění návštěv v rodině, atd. Kéž se nám daří.

31 31 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Denní stacionář Kateřina Soukupová, Dis. 1. Úvod Denní stacionář VÚ Klíčov je oddělení pro děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají trvalý pobyt v Praze, je důvodný předpoklad, že nebudou páchat trestnou činnost a mají schválený pobyt mimo (SPM). Jeho cílem je reintegrace dítěte zpět do rodiny, protože během internátního pobytu ve VÚ může docházet k oslabení vzájemných vazeb a odvyknutí každodenního kontaktu. Dalším pozitivem je snížení dohledu a kontroly ze strany pedagogů VÚ, které by mělo vést k větší samostatnosti a odpovědnosti dítěte. Samozřejmostí je užší spolupráce s rodinou a kurátorem dítěte. Dítě dochází na programy stacionáře (sociální, kulturní, sportovní) 1-3x týdně podle délky pobytu a spolehlivosti. Denní stacionář je obousměrně prostupný z VÚ, což znamená, že vytipované dítě po souhlasu rodiny i kurátora přechází na stacionář, ale v případě opakovaného selhávání se vrací zpět na internátní pobyt. Vzhledem k tomu, že se fungování stacionáře během dvou let jeho činnosti osvědčilo, došlo od září 2009 k rozšíření kapacity Denního stacionáře z osmi na šestnáct míst (dvě výchovné skupiny). 2. Profesní obsazení a jeho změny Do září 2009 bylo oddělení o jedné výchovné skupině a profesní obsazení bylo následující: 1.0 úvazek Kateřina Soukupová, ukončená VOŠ sociálně právní, v současné době studující 3.ročník VŠ, speciální pedagogika - vychovatelství 0.3 úvazku Martin Zikmund Od září 2009 došlo k rozšíření oddělení a ped. pracovníků následovně:

32 32 1,0 úvazek Mgr. Michal Balek, Husitská teologická fakulta UK, obor psychosociální studia. Doplňkové studium speciální pedagogika se zaměřením na mládež s poruchami chování 3. Charakteristika klientely Na DS jsou dvě výchovné chlapecké skupiny věkem od 15 do 19let. Většina dětí pochází z rozvedených rodin, bývají umístěny na SPM k matkám. Důvody umístění: Důvody umístění problémy ve škole (10) návykové látky (9) problémy doma (13) útěky z domova (2) tr.činnost (4) Pohyb dětí v hodnoceném období: Celkem v období 2008/2009 prošlo oddělením 22 dětí. 2 klienti byli vyřazeni z důvodů porušení smlouvy o dobrovolném pobytu. Pohyb dětí v hodnoceném období formálně ukončeno (8) vyřazeno (2) přeřazeno (3) v evidenci (9)

33 33 4. Struktura pedagogické práce Řád a jeho změny: Jak bylo již řečeno, od září 2009 prošlo oddělení celkovou změnou, která se dotkla i inovace řádu. V současné době je nová možnost získávat pochvaly tzv. do foroty. Více v příloze (řád DS). Práce na oddělení: Práce je rozdělená do dvou bloku přímé a nepřímé práce. Nepřímá práce probíhá většinou dopoledne, kdy je prostor pro kontakt s kurátory a rodiči, možnost osobních setkání apod. Přímá práce probíhá odpoledne případně večer, kdy je na každý den připraven program složený z více možností, které si vybírají děti jedenkrát týdně na hodnotící komunitě. Výběr programu je závazný. Práce s rodinou: Naším cílem je být s rodinou v co nejčastějším a nejužším kontaktu. Důvodem je ověření chování dítěte doma, řešení možných problémů co možná nejdříve atd. Od září proběhla osobní setkání s většinou rodičů. Byla jim vysvětlena nová pravidla, předány kontakty. Byli požádáni o aktivní spolupráci i z jejich strany. Školní docházka: V současné době většina dětí DS dochází na školy mimo VÚ. Kontakty se školami dětí zajišťuje ved. školy VÚ Klíčov. S dětmi se o škole pravidelně bavíme, sledujeme jejich úspěchy i neúspěchy a škola VÚ je ochotna pomoci s případným doučováním. Snažíme se děti pozitivně motivovat, dokončení středního vzdělání je jednou z priorit našeho VÚ. Výjezdy: Každý měsíc probíhal jednodenní výjezd po ČR, zejména formou pěší turistiky. O prázdninách se uskutečnily dvě delší akce, putovní výlet po severu Čech a poznávácí výjezd v okolí města Tábora. Vícedenní výjezdy jsou otevřené i pro děti z jiných oddělení VÚ. Od září 2009 se zvýší počet víkendových akcí na dvě každý měsíc. Propagace oddělení: Pod naší záštitou funguje od září 2008 FKK (Filmový klub Klíčov), který je přístupný pro celý VÚ každé první pondělí v měsíci.

34 34 5. Spolupráce s ostatními institucemi Kurátoři děti za kurátory dochází 2krát do měsíce. Z naší strany jde častěji o tel. kontakt, v některých případech i o osobní setkání (při návštěvě VÚ). Soudy Zprávy píšeme na žádost soudu. Jedná se hlavně o průběžné zprávy chování dítěte na VÚ v rámci nařízení ústavní výchovy. Další státní a nestátní subjekty ubytovny, Rozmarýna Zkušenosti, náměty na zlepšení pokusit se ještě více zapojit chlapce do přípravy jejich týdenního plánu, aby toho byli schopni i po opuštění VÚ. Snaha užší spolupráce s DPC. 6. úspěchy a potíže Úspěchy DS si našel svoje místo v systému ústavní péče v rámci VÚ Klíčov. DS za dobu jeho fungování prošlo okolo 30 dětí, přičemž pouze cca ve 4 případech bylo nutné dítě vrátit zpět pro závažné nebo opakované porušování řádu DS na pobytové oddělení VÚ. Valná většina problémů se vyřešila v rámci oddělení, dítěte a rodičů. Jako potěšitelné lze brát i návštěvy chlapců po ukončení spolupráce s DS, kdy se rádi podělí o svoje úspěchy. Potíže v některých případech obtížnější spolupráce s rodinou dítěte (rodiče dítě např. kryjí při prohřešcích proti řádu, špatná komunikace apod.) 7. plány do budoucna Propracování řádu DS Přestěhování do nových větších prostor Zvládnutí chodu DS při zdvojnásobení kapacity oddělení

35 35 II. STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Ambulance Prosek Mgr. Vladislav Dykast 1. Úvod Profil oddělení, struktura práce, spolupráce. AP (ambulance Prosek) je vstupní a výstupní branou klientů, jejich rodin do péče SVP. Poskytuje rodinné a individuální konzultace, tři terapeutické skupiny pro klienty a jednu pro jejich rodiče. Spolupracuje s kurátory pro mládež, OSPOD, školami, policií, soudy. Zajišťuje odborné konzultace, intervence, stáže, prezentaci, přednášky pro studenty, 2. Profesní obsazení a jeho změny Mgr, Vladislav Dykast, speciální pedagog, vedoucí oddělení Mgr. Jitka Budínová, speciální pedagog Mgr. Aleš Borecký, psycholog Mgr. Anna Chladová, psycholog Mgr. Kamila Jurášková, psycholog 3. Charakteristika klientely 171 nových klientů, v péči celkem 302 Rodinné problémy Školní problémy Experiment s drogou Osobnostní a psychické problémy Asociální chování

36 36 4. Struktura pedagogické práce Odborný výkon: Počet: Počet JOV: Individuální výchovný plán Rodinná konzultace Individuální konzultace Odborná konzultace Skupina - klienti Skupina - rodiče Telefonická intervence Stáž (počet dnů) Prezentace oddělení EEG Biofeedback Celkem: JOV = jednotka odborného výkonu 5. Spolupráce s ostatními institucemi Iniciátor kontaktu Počet klientů Klient 2 Osoba odp. za výchovu 16 OSPOD 115 Škola 18 Jiná osoba, org. 20

37 37 6. úspěchy a potíže Dařilo se udržet dobrou úroveň kvality práce a renomé AP v laické i odborné veřejnosti. 7. plány do budoucna V reakci na opatření soudů otevírá AP od září 2009 terapeuticky výchovnou skupinu pro klienty se soudně nařízeným terapeuticky výchovným programem.

38 38 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: ambulantní odd. Malvazinky Vedoucí oddělení: Mgr.Věra Přidalová 1.Úvod Ambulantní oddělení je součástí Střediska výchovné péče Klíčov. Nabízí rodinné a individuální poradenství a terapie, psychologickou diagnostiku, odborné konzultace, skupinové programy pro děti, preventivně výchovné programy. Při své práci úzce spolupracuje s ostatními odděleními SVP. 1. Profesní obsazení a jeho změny Mgr. Věra Přidalová - vedoucí oddělení - 1 prac. úvazek PhDr. Petr Štípek - sociální pedagog, zástupce vedoucí - 1 prac. úvazek Mgr. Rita Uličná - psycholog - 0,5 prac. úvazku Mgr. Jitka Pýchová - psycholog - 1 prac. úvazek Mgr. Petr Flaks - sociální pedagog - 0,5 prac. úvazku (4 měsíce) Mgr.Štěpánka Veitzová - psycholog - 0,5 prac. úvazku (leden 09 návrat z MD) 2. Charakteristika klientely Nově přijatí klienti klienti celkem Chlapci dívky Věk Věk dívky chlapci celkem Do 15 let let nad 18 let Převažující problematika Rodinné problémy 30 Školní problémy 59 Experiment s drogou 6 Osobnostní a psychické problémy 11 Asociální chování 16 Přehled činností Vstupní konzultace 128 Individuální konzultace 88 Rodinné konzultace 577 Telefonické intervence 1190 Skupinové terapie 85 Zprávy 138 Prezentace 20 Stáže 11

39 Odborné konzultace 47 Celkový počet klientů počet rodin 195 počet klientů a rodinných příslušníků 624 Převažující problematika klientů ve šk. roce 2008/2009 rodinné problémy 9% 13% 25% školní problémy experiment s drogou 5% osobnostní a psychické problémy asociální chování 48% 3. Struktura pedagogické práce Při vstupní konzultaci je klient informován o typu a možnostech péče našeho SVP. Odborným garantem je ve spolupráci s rodičem vypracován individuální výchovný plán a vyplněn anamnestický dotazník rodiny. V případě, že rodina souhlasí se zařazením do péče našeho střediska, je s rodiči uzavřen kontrakt o spolupráci. Péče o klienta na našem oddělení je často dlouhodobá, trvá zpravidla 1 rok. Nejčastějším nástrojem péče jsou rodinné a individuální konzultace a skupinové programy. Spolupracujeme s pracovníky ostatních oddělení. 4. Spolupráce s ostatními institucemi Spolupracujeme zejména s pracovníky škol, OSPOD, soudy, PČR, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními i nestátními subjekty. Společně s CO Malvazinky jsme uspořádali Den otevřených dveří, dále setkání s pracovníky OSPOD a setkání s pracovníky škol a školských zařízení (prezentace SVP). 5. Úspěchy a potíže Daří se nám zapojit do péče celé rodiny, spolupráce s institucemi bez výraznějších problémů. Nejistota do budoucna bude-li objekt zbourán. 7. Plány do budoucna Oddělení bude pracovat bez výraznějších změn, v následujícím školním roce otevíráme terapeutickou skupinu pro rodiče. Důraz klademe na prezentaci oddělení navenek. 39

40 40 Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok 2008/2009 Oddělení: Vedoucí oddělení: Celodenní oddělení Prosek a Malvazinky Mgr. M. Vondra, Mgr. K. Valentová CELODENNÍ ODDĚLENÍ tel.: , fax: PROSEK CELODENNÍ ODDĚLENÍ Na Pláni 59, Praha 5, tel.: , , MALVAZINKY Po uplynulém školním roce 2008/2009 můžeme s potěšením konstatovat, že reorganizační změny se ukázaly jako přínosné a efektivní. Po rozběhu chodu a programu Celodenního oddělení Prosek jsme se převážně soustředili na zefektivnění samotné péče o cílovou skupinu klientů a propojení programů mezi oběma odděleními. Přestože se jedná o detašovaná pracoviště, obě celodenní oddělení fungují primárně na stejném programovém modelu a nabízí preventivně výchovnou (celodenní) péči o děti s poruchami chování. V období školního roku obě oddělení fungovala a vykazovala průměrnou kapacitní naplněnost. V období prázdnin se oddělení spojovala a pořádala společné výjezdy pro všechny klienty, které byly nabízeny i klientům zařazeným v ambulantním programu. Chod obou oddělení zajišťoval tým odborných pracovníků pod vedením vedoucího oddělení. Oba programy měly zajištěnou dopolední výuku (na základě individuálních vzdělávacích plánů, vypracovaných kmenovou školou), kterou zajišťoval speciální pedagog za asistence odborného vychovatele. Během roku se podařilo spojit některé odpolední výchovné programy zaměřené na sport, keramické práce a volnočasové aktivity. Propojení týmů i skupin oddělení se ukázalo jako přínosné a tak jsme se společně domluvili na jeho dalším trvání. Závěrem školního roku jsme díky této spolupráci opět uskutečnili letní tábor pro děti s poruchami chování, kam vyrazily oba týmy s našimi klienty.

41 1. Úvod 41 Celodenní oddělení nabízí preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování, s důrazem na problémy ve škole a v rodině. Obě oddělení stacionárního typu jsou součástí Střediska výchovné péče Klíčov a patří do strukturovaného systému tohoto zařízení. Jedná se o dvě detašovaná pracoviště dvě výchovné skupiny (se sídlem na Proseku a Malvazinkách). Celodenní oddělení nabízí preventivně výchovný a vzdělávací program po dobu dvou měsíců v průběhu celého školního roku. Program je celodenní a končí v odpoledních hodinách. Zařazení do programu (celodenního oddělení) určuje ambulantní oddělení, kam také klient po jeho ukončení odchází zpět do následné péče. 2. Profesní obsazení a jeho změny V uplynulém školním roce se obě oddělení z počátku potýkala s reorganizačními změnami v personálním obsazení a s absencí posily v obou týmech. Po odchodu vedoucího oddělení (v květnu 2008) došlo k personálním změnám na obou pracovištích. Vedením celodenního oddělení Malvazinky byla pověřena Mgr. Kateřina Valentová a vedoucím celodenního oddělení Prosek byl pověřen Mgr. Miroslav Vondra. Oddělení se budou od nového školního roku rozšiřovat kapacita klientů bude navýšena na klientů v obou výchovných skupinách. Obě oddělení nadále intenzivně spolupracovala. Výuku na obou odděleních zajišťovali speciální pedagogové našeho zařízení. Mgr. Kateřina Valentová ) Antonín Luft Barbora Saitlová od ) vedoucí CO Malvazinky, speciální pedagog (od odborný vychovatel CO Malvazinky odborný vychovatel CO Malvazinky (½ úvazku Mgr. Miroslav Vondra vedoucí CO Prosek, speciální pedagog (od ) Kateřina Nováková odborný vychovatel CO Prosek Šárka Vycpálková odborný vychovatel CO Prosek ( ½ úvazku od ) 3. Charakteristika klientely Jedná se převážně o děti a mladistvé se specifickými poruchami učení a chování, které mají výchovné problémy a to zejména ve škole, doma, ve vrstevnických skupinách. Kapacita oddělení je 8 klientů ve skupině, celkem tedy 16 klientů ve věku let (16 let), kteří si plní povinnou školní docházku. Podmínkou je, aby rodiče (zákonní zástupci) souhlasili s

42 42 dobrovolným vstupem klienta do tohoto typu programu na základě doporučení ambulantních oddělení SVP Klíčov. Využití kapacity oddělení Celková kapacita obou oddělení byla v uplynulém školním roce 16 klientů (2 výchovné skupiny na obou odděleních). Celodenní péče probíhala pouze ve dnech školního vyučování. Programy na obou odděleních probíhaly v celkovém rozsahu 190 dnů v průběhu celého školního roku. Obě oddělení zahájila provoz na začátku září Níže můžete vidět, jak probíhaly jednotlivé programy u klientů i naplněnost oddělení. Celkové využití kapacity CO Malvazinky činilo pro tento rok 68 % a CO Prosek 73 % (obložnost oddělení vyjádřena v procentech). Za krizový měsíc, kdy mají obě oddělení méně klientů, považujeme začátek školního roku, zejména měsíc září. Nejvíce klientů přicházelo do programu COM a COP na doporučení kmenových škol a spolupracujících institucí (OPD, OSPOD) ze spádové oblasti Praha 5 (10 klientů COM) a Praha 8, 9, 10 (4+4+4 klienti COP). Ostatní klienti byli převážně z Prahy 6 (5 klientů) a z Prahy 1, 3, 13. Doba celodenní péče (dny školního vyučování) Ø doba stacionární péče 190 dnů 38 dnů Celkový počet klientů 27 Chlapci 24 Dívky 3 Ø věk klientů: (13,4) Nejmladší: 10 let Nejstarší: 16 let desetiletí jedenáctiletí dvanáctiletí třináctiletí čtrnáctiletí patnáctiletí šestnáctiletí řádně ukončený program 14 52% přestup na jinou kmenovou školu (program řádně ukončen, případně zkrácen) Program předčasně ukončen nebo přerušen (nedodržování pravidel oddělení, závažné porušení pravidel nebo podmínek dohody o programu COM) 5 19% 2 7% 52% 19% 7% 22%

43 závažné výchovné problémy, porušování pravidel, doporučena změna programu - nástup na internátní oddělení nebo jiný typ péče program COP, detox) 6 22% Doba celodenní péče (dny školního vyučování) Ø doba stacionární péče 190dnů 38 dnů Celkový počet klientů 29 Chlapci 29 Dívky 0 Ø věk klientů: (14,4) Nejmladší 12 let Nejstarší 17 let dvanáctiletí třináctiletí čtrnáctiletí patnáctiletí šestnáctiletí sedmnáctiletí řádně ukončený program 28 96,5% předčasně ukončený program: 97% nedodržování pravidel oddělení (závažné porušení pravidel nebo podmínek dohody o programu CO) 1 3,5% 3% změna programu - nástup na internátní oddělení nebo jiný typ péče 0 0% přestup na jinou kmenovou školu 0 0% 4. Struktura pedagogické práce Nabízíme odbornou preventivně výchovnou péči i pro děti d s poruchami chování: Každý den v průběhu celého školního roku (mimo víkendů a prázdnin). Celodenní program je v rozsahu 8 týdnů a jednotlivá oddělení poskytují nabízenou péči v pracovním týdnu od pondělí do pátku (pondělí čtvrtek: , pátek: hod.). a) V dopoledních hodinách probíhá od 8:00 řádná výuka na základě individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného kmenovou školou. 43

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2010/2011 Praha říjen 2011 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2009/2010 Praha říjen 2010 1 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2011/2012 Praha říjen 2012 Obsah 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9. Výroční zpráva 2012/2013

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9. Výroční zpráva 2012/2013 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2012/2013 Praha říjen 2013 Obsah 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ str. 3 a) Základní

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2007/2008 Praha říjen 2008 1 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9. Výroční zpráva 2014/2015

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9. Výroční zpráva 2014/2015 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2014/2015 Praha říjen 2015 Obsah str. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ 3 a) Základní údaje o zařízení,

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Popis současného stavu. Cíl projektu

Popis současného stavu. Cíl projektu Občanské sdružení SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 Brno Zpráva o činnosti za rok 25 Popis současného stavu OS SVP HELP ME je nestátní nezisková organizace, jediná tohoto druhu v ČR. Je zařazena do sítě škol

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Karlovarská 67, Plzeň e-mail: dduplzen@dduplzen.cz web:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva 2006/2007

Výroční zpráva 2006/2007 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2006/2007 Praha říjen 2007 Obsah : ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více