Rok Hospodaření národního výboru Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství Kčs. tržby míst.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst."

Transkript

1 Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce starých struktur v politice i ekonomice. Celý tento společenský kvas probíhal mnohem bouřlivěji ve velkých městech zejména v Praze, než u nás na venkově. Ale i v našem městě na pozadí negace minulých čtyřiceti let se projevovaly nové názory, zakládaly se nové strany a hnutí, objevily se i nové osobnosti, ovlivňující dění v našem městě. Vedoucím motivem politického dění byla příprava a uskutečnění svobodných demokratických voleb jak do zákonodárných sborů, tak i do orgánů místní správy. Druhým neméně důležitým úkolem bylo položit legislativní základy ekonomické reformy, spočívající v přechodu národního hospodářství od direktivního řízení k tržní ekonomice. Jak se tato velká společenská změna projevovala v životě občanů našeho města jsem se snažila zachytit v zápise kroniky za rok Hospodaření národního výboru Celkové příjmy roku 1990 Celkové výdaje představují Přebytek hospodaření Kčs Kčs 124,986 Kčs Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství Kčs školství (stravování) Kčs jesle (tržby za pobyt) Kčs příjmy z kulturní činnosti Kčs správní poplatky Kčs tržby míst. hospodářství 1

2 (popelnice) Kčs stavebnictví (parcely) Kčs daň zemědělská Kčs daň ze mzdy Kčs daň domovní Kčs vnitřní správa Kčs Doplňkové příjmy Kčs z toho: popl. ze vstupného Kčs popl. z místa Kčs popl. ze psů Kčs daň z příjmů obyv Kčs Dotace ze státního rozpočtu: Kčs ostatní. převod z fondu rezerv na Z Kčs převod z fondu rezerv na inv Kčs převod na ostatní účely Kčs převod z druž. prostř. na Z Kčs převod z druž. prostř. na cestu do Valchy Kčs subvence na výkup domu čp. 153 z ONV Kčs na náklady vol. v červnu ONV Kčs na činnost muzea od ONV Kčs Použití zdrojů výdaje investiční akce Z - čistírna odpad. vod dětská léčebna Kateřina Kčs - pavilon mateřské školy Kčs investice - hrotový soustruh starší Kčs - výkup domu čp. 153 (Dočekalové) Kčs neinvestiční akce Z - oprava domu čp Kčs - chodníky Lipárky Kčs - oplocení u sochy P. Marie Kčs Neinvestiční výdaje: 2

3 - vodní hospodářství Kčs - doprava (parkoviště u hřbitova, cesta ve Valše) Kčs - školství: Kčs mateřská Kčs základní Kčs jídelny Kčs lidová šk. umění Kčs dětské jesle Kčs - kultura Kčs kino Kčs knihovna Kčs SPOZ Kčs rekonstr. muzea Kčs muzeum přísp Kčs Mě KS přísp Kčs - vnitřní správa Kčs - sociální výdaje Kčs doplňková péče Kčs péče o rod. a děti Kčs vdovecký přísp Kčs dům pečov. služby Kčs pohřebné Kčs klub důchodců 234 Kčs - místní hospodářství Kčs - stavebnictví Kčs Hospodaření s fondy: Sdružené prostředky: stav k 1. lednu Kčs příspěvek ČVUT na opravu komunikace na Valše Kčs Všechny prostředky byly vyčerpány na účely, pro než byly sdruženy. Fond rezerv a rozvoje: 3

4 zůstatek k 1. lednu Kčs zdroje: fin. vypořádání Kčs úroky z účtu Kčs odměna za soutěž obč. výborů Kčs odměna za čestné uznání vlády (min. Štěpová) Kčs dotace od ONV Kčs čerpání: na posílení rozpočtu zejména na akce Z Kčs zůstatek k 30.XII Kčs Rekonstrukce poslaneckého sboru a rady Měst NV Počátky V souvislosti se změnou ústavy a zrušením příslušného článku o vedoucí úloze Komunistické strany byl novelizován i zákon o národních výborech v tom smyslu, aby bylo možno doplnit bez voleb poslanecké sbory v národních výborech o zástupce nových politických stran a hnutí. Plenárním zasedáním předcházela jednání o tzv. kulatých stolů, kde se zástupci jednotlivých stran a hnutí dohadovali o početním zastoupení svých členů mezi poslanci. V souvislosti s těmito změnami byla uvolněna poslanecká místa i na našem Měst NV v počtu jedenácti osob. S těmito byla tato záležitost projednána a byli požádáni, aby rezignovali na funkci poslance Měst NV. Na plenárním zasedání dne byl předložen návrh na doplnění nových poslanců. Ke zvolení, které bylo prováděno aklamací byl třeba souhlas nadpoloviční většiny stávajících poslanců, zbylých po rezignacích. Původně bylo 45 poslanců, rezignovalo 11, ke zvolení nových bylo třeba minimálně 18 kladných hlasů. Všichni navržení byli zvoleni. Na poslanecké funkce rezignovali: Barták Miroslav, Felbinger Ladislav, Zajíček Antonín, Davidová Marie, Matoušek Karel, Ficková Eva, Strašíková Milada, Nováček Jiří, Kysela Milan, Matějů Luboš, Kubů Miluše. Nově byli zvoleni: za Československou str. lidovou ing. Peroutka František, Martínek Pavel, Fiala Karel, za Československou stranu socialistickou Hezina Karel, Tesař Karel, Říha Josef a za Občanské fórum Adolf Lehejček, Bouzek Jan, Ižovský Josef, ing. Jan Třebický, MUDr. Heřmánek Karel. Po doplnění poslanců byla též zvolena nová rada Měst NV v následujícím složení: Jelínek Oldřich KSČ stávající člen předseda Měst NV 4

5 Peltan Jiří KSČ nový člen JZD Počátky Novotný Karel KSČ stávající člen Agrostroj Počátky Sankotová Dana KSČ stávající člen Vých. ústav Počátky Tesař Karel ČSS nový člen Agrostroj Počátky Ing. Peroutka Frant. ČSL nový člen Agrostroj Počátky MUDr. Heřmánek P. OF nový člen nemocnice Počátky Lehejček Adolf OF nový člen autoservis Pelhřimov Jirků Ludvík nestr. stávající člen tajemník Měst NV Syrovátka Frant. nest. stávající člen Agrostroj Počátky Petrů Marie nestr. stávající člen mateřská škola Poč. Hanzálek Jan nestr. stávající člen Knof. prům. Žirovn. Kyba Bohuslav nestr. stávající člen Agrostav J. Hradec Ke stejnému datu rezignoval na funkci tajemníka Miroslav Vichr, vrátil se do svého původního zaměstnání v Partexu Žirovnice. Tajemníkem byl zvolen Ludvík Jirků dosavadní místopředseda. Funkce místopř. nebyla obsazena. V tomto složení pak pracoval národní výbor až do voleb, konaných 24. listopadu 1990 s malou změnou a to že pan Ludvík Jirků, který byl pro funkci tajemníka celodenně uvolněn, se vrátil do svého původního zaměstnání (přednosta stanice ČSD) k 1. červenci 1990 a funkci tajemníka vykonával až po práci. Oldřich Jelínek zastával funkci předsedy Měst NV až do a pak se vrací ke svému původnímu zaměstnání do ZD Lísek farma Stojčín. Jako nová referentka nastupuje od 1. února paní Alena Fuková (oficiálně) s odchodem paní Jarmily Dvořákové do důchodu. Výstavba města V roce 1990 bylo pokračováno na rozestavěných akcích Z. Dokončen byl až na drobné nedodělky hospodářský pavilón u mateřské školky. Značně pokročily i práce na výstavbě čistírny odpadních vod u léčebny v Kateřině. Konečně byla zahájena i výstavba obchodního domu pro podniky Domácí potřeby a Drobné zboží, kde celou stavbu převzaly Pozemní stavby J. Hradec. Není však vyjasněno celé financování stavby a vzhledem k připravované privatizaci obchodní sítě ani její dokončení. 5

6 Družstvo Stavba Jemnice závod Počátky dále rozšířilo svoji kapacitu a jedná o osamostatnění. Jeho pracovníci pokračovali na rekonstrukci muzea a opravách budovy býv. měšťanské školy (výměna střešní krytiny a oprava části fasády) Okresní stavební podnik zahájil modernizaci domu čp. 136 a 137 na 6 bytových jednotek pro s. p. Agrostroj Počátky, který tento dům koupil od p. Brdlíka. Další akcí byly práce na inženýrských sítích pro parcely rodinných domků v lokalitě za Agrostrojem vodovod a el. rozvody tak, aby výstavba řadových domků mohla být povolena do konce I. pololetí. Téměř současně bylo připraveno území pro stavbu hromadných garáží na zavážce pod Nádražní ulicí. Dokončeno bylo parkoviště u hřbitova a současně přeasfaltována silnička v úseku Valcha chatový tábor Volmanec. Pozemní stavby J. Hradec dokončovaly výstavbu rekreačního zařízení ve Valše pro Vysoké učení technické stavební fakultu Praha. Drobnější akce: vyasfaltování chodníků kolem ČSAD až na křižovatku u kina, oprava fasády a městského znaku na čp. 21, fasáda domu čp. 37 (roh proti samoobsluze), opraveny střechy na kapličkách sv. Markéta a sv. Vojtěch v lázeňských lesích, opravena opěrná zeď u hřbitova při jihlavské silnici, opravena (zrestaurována) a znovu umístěna památná socha Panny Marie na Strážném kopci. Z připravovaných akcí byly zastaveny: příprava stavby bytovek pro ZD Lísek na kopci u Vesce (důvod nedostatek fin. prostředků po omezení státní podpory druž. výstavbě) projekční práce na dopravním průtahu městem ve směru Žirovnice Studená pro odpor občanů na veřejných schůzích, kteří požadovali vybudování obchvatu kolem města a přípravné práce na vybudování odstavné plochy pro vozidla ČSAD dle směrného územního plánu na zavážce pod nemocnicí, protože někteří občané vystupovali proti tomuto záměru a proto byl hledán nový pozemek za městem při silnici k nádraží. Do konce roku k dohodě nedošlo dále: přípravné práce na rozšíření pletárny, protože sousedé odmítli dříve dohodnutý prodej, části zahrad. Vydaná stavební povolení: 44 řadových garáží 17 rodinných domků 1 nástavba rodinného domku přístavba zameč. dílny v areálu Okres. podniku služeb oprava a vyčištění Klátova rybníka Stát. rybářství Telč Sklad hotových výrobků pro s. p. Agrostroj montážní dílna v čp. 611 soukromý podnikatel A. Lehejček. 6

7 Pozemky pro stavbu rod. domků o výměře do 300 m2/ řadová výstavba (byly poskytovány zdarma, parcely o vyšší výměře účtovány 8,- Kčs za m2). Kolaudace: Jaroslav Benda čp. 621 novostavba RD Josef Rod čp. 603 novostavba RD Růžena Šteflová čp. 619 novostavba RD Jiří Kalina čp. 120 novostavba RD Václ. a A. Křížovi čp. 517 nástavba RD 4 řadové garáže u elektrárny: Jan Bouzek, Jen Záruba, Frant. Budín, ing. Petr Vobr. Oldřich a Zdena Jelínkovi čp. 487 přístavba RD Opěrná zeď a objezdová komunikace v areálu Agrostroje Zelenina s. p. Č. Budějovice prodejna zeleniny (Štítného náměstí). Volby do zákonodárných sborů Hlavní politickou událostí letošního roku byly svobodné a demokratické volby do zákonodárných sborů do: Sněmovny lidu, Federálního shromáždění Sněmovny národů, Federálního shromáždění České národní rady a následně pak volby komunální do obecních zastupitelstev. Termín voleb poslanců zákonodárných sborů byl stanoven na 8. červen. předcházela mu několikatýdenní předvolební kampaň zúčastněných politických stran a hnutí prostřednictvím všech informačních prostředků i prostředků sdělovacích. V našem městě probíhala četná předvolební shromáždění nejsilnějších politických stran a koalic v sále kina, byl využíván i městský rozhlas. Různé agitační materiály, letáčky a nepřeberné množství plakátů se naráz objevilo nejen na plakátovacích tabulích, ale i ve výlohách, oknech i na různých ohradách i vratech, dokonce i na sloupech elektrického vedení, což dokládají fotografie v příloze k tomuto zápisu. Volební zákon stanovil jako základní volební jednotku volební kraj, který měl přiděleny v závislosti na počtu obyvatel maximální počty kandidátů na poslance zákonodárných sborů. V našem případě měl českobudějovický volební kraj stanoveno 20 míst pro Českou národní radu, 9 míst ve sněmovně národů a 12 míst ve sněmovně lidu. Voleb v kraji se zúčastnily jen ty strany, které ve stanoveném čase zaregistrovali své kandidátky. Voliči mohli volit do každého zákonodárného sboru pouze jednu stranu, ale mohli zakroužkováním dát preferenci v pořadí kandidátů, uvedených na kandidátkách (maximálně 4). Zaregistrované politické strany a hnutí 7

8 pak navrhovaly své zástupce do volebních komisí, předsedové a místopředsedové volebních komisí byli určováni losem. V Počátkách se volilo ve 4 okrscích a to v zasedací síni Měst NV, v požární zbrojnici, ve škole ve Stojčíně a v budově občanského v Polesí. Z ostatních obcí se mohli voliči dostat do volebních míst zvláštními autobusy. Pro nemocné doma a pacienty v nemocnici měla volební komise připravené přenosné urny. Každý volič se musel povinně odebrat při volbě do zakrytého prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků a jejich vložení do zvláštní obálky, aby byla zaručena tajnost volby. Voleb se zúčastnila naprostá většina zapsaných občanů. V okrese Pelhřimov to bylo 98,6% volících. Výsledky voleb v Počátkách v %. Politická strana nebo hnutí: Česká Sněmovna Sněmovna nár. rada lidu národů 2 Československá str. socialistická 4,1 2,7 2,6 4 Hnutí za občanskou svobodu - 0,3 0,1 6 Svobodný blok 1,4 0,6 1,3 7 Občanské fórum 49,1 55,2 51,2 8 Všelidové demokr. strana -sdružení pro republiku 1 1,4 1,6 9 Volební seskupení zájmových svazů české republiky 0,9 0,9 1,3 10 Komunistická str. Českoslov. 12,9 12,4 12,4 11 Spojenectví zemědělců a venkova 8,3 7,2 8,7 13 Československé demokr. fórum0,1 0,5 0,1 18 Strana zelených 2,9 2,3 2,4 19 Hnutí českoslov. porozumění - 0,1 0,2 20 Hnutí za samosprávnou dem. - společnost pro Moravu a Slezko 0,6 0,4 0,6 21 Sociální demokracie 2,8 3,0 2,9 22 Strana přátel piva 0, Křesťanská a demokrat. unie 15,1 13,2 14,5 Z místa nebo blízkého okolí nebyl žádný kandidát zvolen do zákonodárných sborů. 8

9 Komunální volby Nový federální parlament a Česká národní rada složené z poslanců, zvolených v červnových volbách, projednávali urychleně a postupně schvalovali celou řadu nových zákonů, tvořících základ nového právního státu. Mezi ně patří i zákon České národní rady o volbách do obecních zastupitelstev a zákon o obcích a okresních úřadech. Dnem voleb, který byl stanoven na 24. listopad, končí svoji činnost národní výbory fungující od května roku Dochází k oddělení výkonu státní správy od obecní samosprávy. Obec spravuje zvolené obecní (městské) zastupitelstvo, které volí ze svých řad obecní radu v čele se starostou a místostarostou. Tajemník obecního (městského) úřadu není volen, ale do své funkce je jmenován zastupitelstvem. Je vedoucím městského úřadu. Obec spravuje své záležitosti samostatně řídí se jen zákony a obecně závaznými předpisy ústředních orgánů. Do samostatné působnosti náleží zejména: samostatné hospodaření s obecním majetkem zakládání a zřizování organizací a zařízení, případně jejich rušení přijímání stanovisek k záměrům jiných organizací zabezpečuje místní veřejný pořádek spravuje předškolní zařízení a základní školy vytvářejí podmínky pro začlenění zdravotně postižených a sociálně oslabených do společnosti podílení se na sociální péči o občany spravování a udržování místních komunikací a veřejného osvětlení zajišťování čistoty obce a odvozu domovních odpadů a jejich nezávadnou likvidaci. Dále obec může: zakládat a zřizovat organizace, sloužící k uspokojování potřeb více obcí v dohodě s nimi, zřizovat a spravovat zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, ústavy sociální péče a další zařízení, sloužící k uspokojování potřeb občanů, zřizovat střední školy, základní umělecké školy a jazykové školy a zajišťovat jejich činnost, samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti právnických i fyzických osob. Rozsah podnikání stanoví zvláštní zákon. 9

10 Kromě toho vykonává obec státní správu v rozsahu přenesené působnosti, stanovenou zvláštními zákony. V okrese Pelhřimov bylo určeno 5 měst s přenesenou působností ve státní správě, mezi nimi i Počátky, které vykonávají státní správu v první instanci v rozsahu, který dříve náležel okresním národním výborům. Nově zřízené okresní úřady jsou odvolacím místem. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá obecní rada obecnímu zastupitelstvu. Při výkonu přenesené působnosti je podřízena okresnímu úřadu. Městem je obec, ve které do počátku účinnosti zákona o obcích působil městský národní výbor. Volební zákon pro volby do obecních zastupitelstev je odlišný od volebního zákona pro volby do zákonodárných sborů. Zavádí se pojem Volební strana, kterou může být politická strana a hnutí, nebo jejich koalice, ale i kterákoliv společenská organizace a jednotlivec (nezávislý kandidát), nebo skupina jednotlivců. Minimální počet členů obecního zastupitelstva je 7 členů, pro větší místa, je pak stanoven a odstupňován podle počtu obyvatel. Pro Počátky je to 17 členů zastup. Volby byly vypsány na 24. listopad Současně byly stanoveny lhůty pro registraci volebních stran, pro předvolební kampaň apod. Volební komise byly ustavovány obdobně, jako v červnu. Navíc byla zřízena městská volební komise, která garantovala demokratičnost voleb, dodržování volebního zákona a sumarizaci výsledků voleb za celou obec. Volilo se opět ve 4 okrscích,jako v červnu. Volební zákon také stanovil odlišně sestavení kandidátek a způsob hlasování. Každá volební strana mohla uvést maximálně počet kandidátů odpovídající počtu zastupitelstva, tj. 17. Kandidátky jednotlivých volebních stran byly uvedeny na společném archu. Každý volič měl k dispozici tolik hlasů, kolik bylo voleno členů zastupitelstva v našem případě 17. Své hlasy mohl dát jedné (jen jedné) volební straně, nebo jednotlivcům z různých kandidátek, nebo kombinovaně zakroužkováním příslušných osob. Podle počtu odevzdaných hlasů pro jednotlivé volební strany a jejich kandidáty bylo vypočítáno poměrně složitě pomocí počítače kdo byl zvolen a kdo nikoliv. V Počátkách bylo zaregistrováno 5 volební stran: Československá strana lidová, Komunistická strana Čecha Moravy, Československá strana socialistická, Československá strana socialistická, Československá strana zemědělská a Občanské fórum. 10

11 Předvolební kampaň byla mnohem klidnější, než na jaře, prakticky se zúžila na předvolební shromáždění jednotlivých volebních stran, které seznamovaly voliče se svými kandidáty a předkládaly svůj volební program. Výsledky voleb: Ve voličských seznamech bylo zapsáno 2244 voličů voleb se zúčastnilo 88,2% tj voličů. Výsledky hlasování pro jednotlivé vol. strany: podle voleb okrsků: % Čsl. strana lidová ,82 Komunistická strana Čech a Moravy ,02 Čsl. strana soc ,21 Čsl. strana zemědělská ,85 Občanské fórum ,10 Počet hlasů celkem Voliči těchto volebních okrsků odevzdali celkem hlasů. Mandáty do městského zastupitelstva získali: věk: 1. Ing. Jan Třebický 1009 hlasů OF 47 let 2. Oldřich Jelínek 989 hlasů KSČM 35 let 3. Ing. Frant. Peroutka 888 hlasů ČSL 27 let 4. Karel Šimánek 768 hlasů ČSL 38 let 5. Antonín Forman 764 hlasů OF 37 let 6. MUDr. Lenka Lisková 681 hlasů OF 35 let 7. JUDr. František Hezina 951 hlasů ČSL 67 let 8. Adolf Lehejček 644 hlasů OF 34 let 9. Karel Fiala (H. Vilímeč) 612 hlasů ČSL 59 let 10. Lubomír Trkola 612 hlasů ČSL 41 let 11. MUDr. Pavel Heřmánek 594 hlasů OF 36 let 12. MUDr. Miroslav Buchal 544 hlasů ČSS 61 let 13. Milan Březina 531 hlasů KSČM 38 let 11

12 14. Jan Záruba 518 hlasů KSČM 41 let 15. Jan Soukup 497 hlasů ČSSZ 41 let 16. Vladimír Kalina 419 hlasů ČSSZ 35 let 17. Jaroslav Houška 412 hlasů ČSSZ 45 let Ve čtvrtek mělo městské zastupitelstvo v sále kina své první zasedání (zastupitelstvo bylo voleno již ). Stěžejním bodem jednání byla volba starosty, zástupce starosty a členů rady města Počátek. Při veřejné volbě byl zvolen starostou města pan Ing. Jan Třebický bytem v Léskovci, zástupcem starosty pan Ing. František Peroutka, bytem v Počátkách a tajemníkem MěÚ byl jmenován Václav Marek. Členy nové městské rady jsou: pan ing. Jan Třebický pan ing. František Peroutka pan JUDr. František Hezina pan Antonín Forman pan MUDr. Pavel Heřmánek Ekonomická reforma V průběhu roku 1990 schválilo Federální shromáždění celou řadu ekonomických zákonů, které vytvářejí legislativní rámec pro postupné zavádění tržních vztahů a privatizace státního sektoru hospodářství. Byla přijata koncepce rychlého postupu, kterou prosazuje federální min. financí Ing. V. Klaus. Současně byly přijaty i zákony podle nichž dochází k nápravě křivd, způsobených některým občanům od roku 1948 a k vrácení majetku, který jim byl v té době znárodněn. Podle přijatého postupu došlo od 9. července ke značnému zdražení potravin. Jeho důvodem bylo zrušení státních dotací k maloobchodním cenám poskytovaných ve formě záporné daně z obratu. Jako kompenzaci zvýšených nákladů dostává ze státní pokladny od července každý občan děti, pracující i důchodci měsíčně 140,- Kčs. Přehled některých druhů potravin: Cukr krystalový ze 7,30 na 10,- Kčs Kompot třešně z 5,20 na 10,50 Kčs Rajčat. protlak ze 13,- na 20,- Kčs 12

13 Ovocný sirup směs z 10,- na 15,- Kčs Maso: hovězí, před. z 22,- na 37,- Kčs hovězí, zad. z 46,- na 67,- Kčs vepř. bok z 20,- na 25,- Kčs Mouka hrubá kg z 3,80 na 4,75 Kčs Mouka hladká kg z 4,20 na 2,80 Kčs Máslo kg ze 40,- na 67 Kčs Rohlík z 0,40 na 0,50 Kčs Čočka kg z 15,60 na 21,- Kčs Mléko lt z 1,90 na 3,60 Kčs Sýr tavený kostka z 4,60 na 6,40 Kčs Chléb kg z 4,- na 5,60 Kčs Párky kg ze 30,- na 50,- Kčs Vuřty kg z 25,- na 36,- Kčs Značné zvýšení cen bylo zaznamenáno u všech druhů zelenin, zvláště pak sterilovaných. V prům. jde o zvýšení o 70% - u steril. zelí, leča, mrkve aj. o 100 i více %. Uprostřed letní sezóny zaplatil zákazník za salátové okurky až 14,- Kčs, za petržel 6,50 Kčs, za mrkev 3,60 Kčs. Od 20. července 1990 byly výrazně zvýšeny ceny pohonných hmot. U benzinu z 8,- na 12,- Kčs za 1 lt a současně se značně zvyšují veškeré ceny výrobků produkovaných z ropy. Důvodem bylo omezení nákupu ropy ze Sovětského svazu, zvýšení světových cen a nákup z jiných oblastí. Vzhledem k napjatému stavu ve světě způsobenému obsazením Kuvajtu sousedním Irákem a následně k válce v Perském zálivu došlo k regulaci odběru pohonných hmot maximálně 25 lt benzinu za 12,- Kčs a následně byla cena benzinu zvýšena na současných 16,- Kčs. Zdražení nafty probíhalo v několika intervalech postupně během celého roku z původních 5,- Kčs za lt na 5,60 7,50 9,- 12,- až na současných 15,- Kčs. Automobilový olej MOGUL byl zdražen ze 17,- Kčs za litr na 25,- Kčs a následně na 37,- Kčs. Růst cen pohonných hmot měl za následek snížení spotřeby u zdejší čerpací stanice z dřívějších průměrných lt pohonných hmot na dnešních cca 13

14 lt měsíčně. Méně nakupují zejména starší občané na soukromé cesty autem. Od 1. září bylo zvýšeno jízdné na železnici o 100%, v autobusech o 30% ale dělnické jízdenky rovněž o 100%. I zde bylo hlavním důvodem podstatné snížení státních dotací. Tak např. jízdenka na dráze z Počátek do Jindřichova Hradce stála 4,- Kčs, nyní platí cestující 8,- Kčs. Rychlíkové příplatky se nezvyšují, ruší se spěšninové příplatky. Jízdenky dělnické jsou dražší o 100%. Žákovské zůstávají ve stejné výši. Autobusové jízdenky pro dělníky se zdražují o 100%. Slevu jízdného sníženého na polovinu mohou nyní využívat děti až do 16 let. Jízdné pro dospělé činí např.: Počátky Praha (136 km) dříve 36,- Kčs nyní 47,- Kčs Počátky Pelhřimov (23 km) dříve 7,- Kčs nyní 9,- Kčs Počátky Brno (129 km) dříve 34,- Kčs nyní 44,- Kčs Kulturní dění v Počátkách Kulturně společenských akcí bylo méně než minulá léta, ve veřejném dění převládaly politické akce jednotlivých stran a hnutí zejména v předvolební kampani před volbami do obecních zastupitelstev, které byly uskutečněny 24. listopadu Vánoční večer odložené představení z prosince pro onemocnění některých účinkujících. Nastudoval a účinkoval pěvecký a recitační soubor ZŠ, žáci LŠU, taneční soubor Javoráček a recitační soubor Mě KS Tip a Top v nebezpečí divadelní představení pro školy 5.1. Ples myslivců Ples sdruž. rodičů a přátel školy Ples hasičů 2.2. Koncert skupiny Poutníci Ples závodu Agrostroj Ples mládežníků 2.3. Prodejní výstava výrobků z vázaných květin při úpravě výstavy opět pomáhala paní ing. Slavíková, která předvedla různé způsoby vázání květin Taneční zábava s tombolou hrála populární dechová hudba Božejáci 5.4. Za přírodou do Skandinávie přednáška ing. Strnada z Lukavce Keramička koncert dechové hudby z Bechyně 14

15 1.5. Májové veselice a Country bál v Sokolovně 9.5. Dál jen vejdi koncert Věry Martinové a skupiny Gram Výstava Amatérské malířky paní Svárovské (obrazy a řezbářské práce). 11. a Srdce v rákosí operetní představení našeho ochotnického divadelního souboru J. K. Tyl Pohádkový les na Valše a Volmanci uspořádali pro děti sportovci ZRTV Princezna se zlatou hvězdou na čele divadelní soubor z Jihlavy pro děti Českoslovenští letci v boji proti fašismu přednáška majora Oldřicha Hlobila, jednoho z pilotů, působících za války v Anglii Koncert skupiny Kern Počátecká pouť její pořádání bylo inspirováno úspěšným průběhem oslav 700 let Počátek v minulém roce. První návrh konání pouti vzešel z komise ustavené pro loňské oslavy. Byl určen přibližný termín dřívějších poutí v lázních Sv. Kateřiny, kterých se zúčastňovali občané nejen z Počátek, ale z celého širokého okolí. Tyto poutě zanikly v padesátých letech a termín lázeňské pouti převzala sousední obec Jihlávka, kde bylo v tradici pokračováno. Přímo ve městě, jak dokazují zápisy, se nikdy pouť nekonala, ale byly zde pravidelně výroční a čtvrtletní trhy jarmarky. Letošní pouť tedy založila novou tradici, navazující na slavné lázeňské poutě před léty. O zdárný průběh se zasloužilo nejen pěkné počasí, ale celá řada místních společenských organizací i začínající soukromí podnikatelé. Návštěvníci si mohli pochutnat na rybách, domácích klobásách, kremrolích, preclíkách. Ani o nápoje nebyla nouze. Od limonád přes kávu, pivo až po vínko přímo z Moravy. Také některé místní podniky využily příležitost k prodeji výrobků. Samozřejmě zde byli i cizí stánkáři se suvenýry, hračkami, bižuterií a oblečením, nechyběly ani pouťové atrakce. Věřme, že se tato tradice ujme výstava Českoslovenští letci v boji proti fašismu. 23. a výstava drobné hospodářského zvířectva na hřišti u sokolovny kabaretní pořad Sexy Miss Revue první veřejný striptýz v Počátkách. 15

16 22.7. koncert Studenské kapely na hřišti u sokolovny, kde bylo stolové zařízení s možností občerstvení. Bylo to příjemné čtyřhodinové posezení s lidovými a národními písničkami. Hosté si mohli koupit pivo, párky, kávu, víno, cukrovinky i tombolu, kterou připravil svaz žen. Ti, kteří tuto akci navštívili byli spokojeni. Platících bylo z celého města jen 120. Byli ale takoví, kteří by zaplatili 10,- Kčs vstupného, stáli hodiny kolem plotu a poslouchali zdarma, či se dostali dovnitř jiným způsobem, než vchodem První setkání heligonkáři (hřiště u sokolovny) Dlabáček, Hamáček a ti druzí Dikobrazu zábavný pořad Výstava originálních kreseb a karikatur z Dikobrazu Počkej ty budeš litovat koncert venkovské kapely Hubertská zábava pořádaná svazem myslivců Výstava vánočních doplňků a výrobků vyrobených zručnýma rukama našich občanů, spojená s prodejem. (Pořádal svaz žen 1) Zapsáno v matrice Sbor pro občanské záležitosti k 31.XII Narodilo se: 33 dětí. Přivítání občánků bylo při šesti obřadech vždy současně po dvou ve dnech 20.II. 12 dětí, 22.V. 9 dětí, 16.X. 12 dětí. Přivítání prvňáčků: Zcela nové prostředí je škola pro 49 dětí, které byly přivítány do prvních tříd Předány občanské průkazy byly 24 dětem (věk 15 let) Sňatky: V Počátkách uzavřelo manželství 22 párů - delegováno na základě zmocnění 12 párů. Zlatou svatbu oslavili dne manželé Jan a Marie Tománkovi čp. 74 Životní jubilea v letošním roce blahopřáli zástupci sboru a Měst NV občanům, kteří se dožili: 75 let 19 občanů 80 let 18 občanů 16

17 85 let 6 občanů 90 let 1 občanka 91 let 1 občanka 92 let 4 občanky Nejstarší občankou města se tento rok stala paní Marie Bártová z čp. 415, svým odchodem dne uprázdnila místo nejstarší občanky pro paní Františku Vránkovou z Domu pečovatelské služby které dovršila v březnu 92 let. V tomto roce vykazuje matrika 123 úmrtí včetně pacientů z nemocnice, z toho pak 35 občanů počáteckých. Ukončením roku 1990 zaniká končí svou dlouholetou činnost Sbor pro občanské záležitosti a pracovní náplň tohoto Sboru přechází do kulturní komise Městského úřadu v Počátkách. Žijí mezi námi... DÁRCI KRVE. Naše planeta - naše zdraví mysli na svět - jednej kde žiješ... toto heslo se seznam jmen si může přečíst každý, kdo navštíví naše zdravotní středisko v Horní ulici čp. 90. Proč právě zde? Jde o vývěsní skříňku Československého červeného kříže, ve které paní MUDr. Přibylová zveřejňuje jména těch občanů, kteří se před léty rozhodli dát svým bližním nemocným lidem dar nejcennější svou krev. Již dříve najdeme v kronice v rubrikách o zdravotnictví zmínky o organizování odběrů krve transfuzní stanicí ve spolupráci s našim obvodním lékařem. Před několika lety, vzpomínají naši dárci, jsme se podrobovali zdravotním prohlídkám před odběrem ve stísněném prostředí čekárny a ordinace obvodního lékaře a vlastní odběr byl prováděn v autobusu, přistaveném na náměstí, který byl k tomuto účelu vybaven. Později byl odběr krve prováděn v budově kulturního zařízení počátecké nemocnice, kde byl také dočasně umístěn jeden zdravotní obvod. V posledních letech se naši dárci dočkali pěkného moderního zařízení v areálu pelhřimovské nemocnice. V tomto zařízení se pravidelně střetávají již léta známé tváře dárců, lékařů a milých sestřiček. Za dveřmi tohoto pavilonu jsou všichni jedna velká rodina, všichni mladí i ti dříve narození mají jedinou myšlenku darovat krev darovat život. 17

18 Seznam uvádí jména těch dárců krve, kteří jsou držiteli bronzové a stříbrné Jánského plakety Bronzová 10 bezplatných odběrů krve: občané Počátek rok 1986 Dubská Věra čp. Počátky rok 1988 Dvorský Petr čp. 555 Počátky Dostál Pavel čp. 568 Počátky Kopečný Luboš čp. 605 Počátky Matoušek Václav čp. 624 Počátky Šimka Bohumil čp. 551 Počátky rok 1989 Holubová Marie čp. 85 Počátky Straka Jaroslav čp. 578 Počátky Pokorný Jan čp. 354 Počátky Svobodová Marie čp. 227 Počátky rok 1990 Klacna Milan čp. 584 Počátky Soukupová Alena čp. 557 Počátky Hanzálek Jan čp. 2 Počátky Polesí Dvořák Radek čp. 558 Počátky Semorád Stanislav čp. 518 Počátky ing. Přibyl Václav čp. 555 Počátky Stříbrná 20 bezplatných odběrů krve: občané Počátek rok 1983 Buček Jiří čp. 568 Počátky rok 1984 Svoboda Jaroslav čp. 531 Počátky rok 1985 Dědič Václav čp. 1 Počátky Polesí Zluky Jan čp. 349 Počátky rok 1986 Mráček Bedřich čp. 574 Počátky Kyselák František čp. 534 Počátky Slavíček Karel čp. 388 Počátky rok 1987 Kouba Jan čp. 225 Počátky rok 1988 Koubová Hana čp. 225 Počátky Březina Milan čp. 578 Počátky rok 1989 Smetana Ladislav čp. 353 Počátky rok 1990 Vytiska Václava čp. 464 Počátky Hernová Marie čp. 553 Počátky 18

19 Kopecká Marie čp. 38 Počátky Výsledky hospodaření ZD Lísek Počátky Zemědělské družstvo hospodaří celkem na ha půdy, z toho je 1735 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha půdy, brambory zasázeny na 140 ha, len byl pěstován na 60 ha, bílý mák na 80 ha, hořčice a tykev na 10 ha, jetel a víceleté trávy na semeno na 20 ha. Na zbytku orné půdy a na loukách byly pěstovány pícniny, hlavně kukuřice a jetel. Hektarové výnosy hlavních plodin v q. Pšenice ozimá 51,8 q Žito 51,6 q Triticale 79 q Obilí celkem 57 q rekordní výnos, nejvyšší v historii družstva Ječmen ozimý 42,3 q Ječmen jarní 61,9 q Oves 54,7 q Brambory 191,5 q Užitkovost živočišné výroby. Prům. dojivost 1 dojnice za rok lt mléka tj. 10,12 lt mléka na den. Skot ve výkrmu přírůstek na den 0,78 kg pokračoval chov kuřecích brojlerů, chov husí byl pro ekologické a hygienické závady zrušen. Výroba hlavních rostlinných a živočiš. produktů. Obilí q Brambory q Bílý mák 600 q Lněné semeno 510 q Lněný stonek q Maso hovězí a vepřové q Mléko lt Maso drůbeží q 19

20 Dosahované ceny při prodeji utržili: Mléko 4,42 Kčs/lt Skot ve výkrmu 27,70 Kčs/kg Dojnice 20,79 Kčs/kg Prasata 20,79 Kčs/kg Drůbež 16,45 Kčs/kg Odbytové potíže byly u obilí vzhledem k vysoké úrodě a snížené poptávce (zdražení potravin), brambory byly z větší části uskladněny v bramborárně a expedovány postupně po celou zimu. Celkové tržby družstva činí Kčs Čistý zisk za rok 1990 činí Kčs Na nižším zisku se podílí jednak nižší tržby z rostlinné výroby (neprodaná produkce) a vyšší náklady zdražení pohonných hmot, zvýšení cen náhradních dílů na opravy strojů, zvýšení cen el. energie. Provozní úvěr u komerční banky činil Kčs Investiční úvěr Kčs Spotřeba paliv a energií v roce Nafta lt Benzin lt Koks 4 t Černé uhlí 8 t Hnědé uhlí 30 t Lehký topný olej lt Letecký benzín 600 lt Hydraul. a mazací oleje lt Spotřeba elektrického proudu kwh. Ke konci roku se výrazně zhoršila finanční situace, projevila se platební neschopnost odběratelů a zásoby vzrostly o více, než 4 miliony Kčs. Z investičních akcí stojí za zmínku dokončení mechanizovaného seníku (stavba zahájena v roce 1989) celkový náklad Kčs. Urychleně byly prováděny práce na rekonstrukci bývalé mlékárny v Žirovnici, která byla zakoupena od spotřebního družstva Jednota a renovována pro výrobu sýrů a plnotučného 20

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod V symbolický den 7.7.2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování o nových sedmi divech světa jsou jimi Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro v Brazílii,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE www.dobra.cz Obec Dobrá 14. prosince 2004 Zpravodaj ZVEME NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které proběhne ve středu 29. prosince 2004 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu, obřadní síň. Program jednání bude

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453

Tato nová kronika obsahuje 468 číslovaných stran. Obsah kroniky strana 453 Jmenuji se Věra Buráňová, rozená Dohnalová. Narodila jsem se 23. června 1948 ve Zlíně. Bydlím v Topolné č. 149. Pracuji jako správce databáze v akciové společnosti Fatra Napajedla. Jsem vdaná a mám jednu

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2009. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2009 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, září 2010 Rok 2009 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2009 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil, titulní

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2010 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Slavnostního otevření jihozápadní části okruhu 20. září se vedle ministra dopravy Víta Bárty a pražského primátora Pavla Béma zúčastnil i prezident

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více