Rok Hospodaření národního výboru Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství Kčs. tržby míst.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst."

Transkript

1 Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce starých struktur v politice i ekonomice. Celý tento společenský kvas probíhal mnohem bouřlivěji ve velkých městech zejména v Praze, než u nás na venkově. Ale i v našem městě na pozadí negace minulých čtyřiceti let se projevovaly nové názory, zakládaly se nové strany a hnutí, objevily se i nové osobnosti, ovlivňující dění v našem městě. Vedoucím motivem politického dění byla příprava a uskutečnění svobodných demokratických voleb jak do zákonodárných sborů, tak i do orgánů místní správy. Druhým neméně důležitým úkolem bylo položit legislativní základy ekonomické reformy, spočívající v přechodu národního hospodářství od direktivního řízení k tržní ekonomice. Jak se tato velká společenská změna projevovala v životě občanů našeho města jsem se snažila zachytit v zápise kroniky za rok Hospodaření národního výboru Celkové příjmy roku 1990 Celkové výdaje představují Přebytek hospodaření Kčs Kčs 124,986 Kčs Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství Kčs školství (stravování) Kčs jesle (tržby za pobyt) Kčs příjmy z kulturní činnosti Kčs správní poplatky Kčs tržby míst. hospodářství 1

2 (popelnice) Kčs stavebnictví (parcely) Kčs daň zemědělská Kčs daň ze mzdy Kčs daň domovní Kčs vnitřní správa Kčs Doplňkové příjmy Kčs z toho: popl. ze vstupného Kčs popl. z místa Kčs popl. ze psů Kčs daň z příjmů obyv Kčs Dotace ze státního rozpočtu: Kčs ostatní. převod z fondu rezerv na Z Kčs převod z fondu rezerv na inv Kčs převod na ostatní účely Kčs převod z druž. prostř. na Z Kčs převod z druž. prostř. na cestu do Valchy Kčs subvence na výkup domu čp. 153 z ONV Kčs na náklady vol. v červnu ONV Kčs na činnost muzea od ONV Kčs Použití zdrojů výdaje investiční akce Z - čistírna odpad. vod dětská léčebna Kateřina Kčs - pavilon mateřské školy Kčs investice - hrotový soustruh starší Kčs - výkup domu čp. 153 (Dočekalové) Kčs neinvestiční akce Z - oprava domu čp Kčs - chodníky Lipárky Kčs - oplocení u sochy P. Marie Kčs Neinvestiční výdaje: 2

3 - vodní hospodářství Kčs - doprava (parkoviště u hřbitova, cesta ve Valše) Kčs - školství: Kčs mateřská Kčs základní Kčs jídelny Kčs lidová šk. umění Kčs dětské jesle Kčs - kultura Kčs kino Kčs knihovna Kčs SPOZ Kčs rekonstr. muzea Kčs muzeum přísp Kčs Mě KS přísp Kčs - vnitřní správa Kčs - sociální výdaje Kčs doplňková péče Kčs péče o rod. a děti Kčs vdovecký přísp Kčs dům pečov. služby Kčs pohřebné Kčs klub důchodců 234 Kčs - místní hospodářství Kčs - stavebnictví Kčs Hospodaření s fondy: Sdružené prostředky: stav k 1. lednu Kčs příspěvek ČVUT na opravu komunikace na Valše Kčs Všechny prostředky byly vyčerpány na účely, pro než byly sdruženy. Fond rezerv a rozvoje: 3

4 zůstatek k 1. lednu Kčs zdroje: fin. vypořádání Kčs úroky z účtu Kčs odměna za soutěž obč. výborů Kčs odměna za čestné uznání vlády (min. Štěpová) Kčs dotace od ONV Kčs čerpání: na posílení rozpočtu zejména na akce Z Kčs zůstatek k 30.XII Kčs Rekonstrukce poslaneckého sboru a rady Měst NV Počátky V souvislosti se změnou ústavy a zrušením příslušného článku o vedoucí úloze Komunistické strany byl novelizován i zákon o národních výborech v tom smyslu, aby bylo možno doplnit bez voleb poslanecké sbory v národních výborech o zástupce nových politických stran a hnutí. Plenárním zasedáním předcházela jednání o tzv. kulatých stolů, kde se zástupci jednotlivých stran a hnutí dohadovali o početním zastoupení svých členů mezi poslanci. V souvislosti s těmito změnami byla uvolněna poslanecká místa i na našem Měst NV v počtu jedenácti osob. S těmito byla tato záležitost projednána a byli požádáni, aby rezignovali na funkci poslance Měst NV. Na plenárním zasedání dne byl předložen návrh na doplnění nových poslanců. Ke zvolení, které bylo prováděno aklamací byl třeba souhlas nadpoloviční většiny stávajících poslanců, zbylých po rezignacích. Původně bylo 45 poslanců, rezignovalo 11, ke zvolení nových bylo třeba minimálně 18 kladných hlasů. Všichni navržení byli zvoleni. Na poslanecké funkce rezignovali: Barták Miroslav, Felbinger Ladislav, Zajíček Antonín, Davidová Marie, Matoušek Karel, Ficková Eva, Strašíková Milada, Nováček Jiří, Kysela Milan, Matějů Luboš, Kubů Miluše. Nově byli zvoleni: za Československou str. lidovou ing. Peroutka František, Martínek Pavel, Fiala Karel, za Československou stranu socialistickou Hezina Karel, Tesař Karel, Říha Josef a za Občanské fórum Adolf Lehejček, Bouzek Jan, Ižovský Josef, ing. Jan Třebický, MUDr. Heřmánek Karel. Po doplnění poslanců byla též zvolena nová rada Měst NV v následujícím složení: Jelínek Oldřich KSČ stávající člen předseda Měst NV 4

5 Peltan Jiří KSČ nový člen JZD Počátky Novotný Karel KSČ stávající člen Agrostroj Počátky Sankotová Dana KSČ stávající člen Vých. ústav Počátky Tesař Karel ČSS nový člen Agrostroj Počátky Ing. Peroutka Frant. ČSL nový člen Agrostroj Počátky MUDr. Heřmánek P. OF nový člen nemocnice Počátky Lehejček Adolf OF nový člen autoservis Pelhřimov Jirků Ludvík nestr. stávající člen tajemník Měst NV Syrovátka Frant. nest. stávající člen Agrostroj Počátky Petrů Marie nestr. stávající člen mateřská škola Poč. Hanzálek Jan nestr. stávající člen Knof. prům. Žirovn. Kyba Bohuslav nestr. stávající člen Agrostav J. Hradec Ke stejnému datu rezignoval na funkci tajemníka Miroslav Vichr, vrátil se do svého původního zaměstnání v Partexu Žirovnice. Tajemníkem byl zvolen Ludvík Jirků dosavadní místopředseda. Funkce místopř. nebyla obsazena. V tomto složení pak pracoval národní výbor až do voleb, konaných 24. listopadu 1990 s malou změnou a to že pan Ludvík Jirků, který byl pro funkci tajemníka celodenně uvolněn, se vrátil do svého původního zaměstnání (přednosta stanice ČSD) k 1. červenci 1990 a funkci tajemníka vykonával až po práci. Oldřich Jelínek zastával funkci předsedy Měst NV až do a pak se vrací ke svému původnímu zaměstnání do ZD Lísek farma Stojčín. Jako nová referentka nastupuje od 1. února paní Alena Fuková (oficiálně) s odchodem paní Jarmily Dvořákové do důchodu. Výstavba města V roce 1990 bylo pokračováno na rozestavěných akcích Z. Dokončen byl až na drobné nedodělky hospodářský pavilón u mateřské školky. Značně pokročily i práce na výstavbě čistírny odpadních vod u léčebny v Kateřině. Konečně byla zahájena i výstavba obchodního domu pro podniky Domácí potřeby a Drobné zboží, kde celou stavbu převzaly Pozemní stavby J. Hradec. Není však vyjasněno celé financování stavby a vzhledem k připravované privatizaci obchodní sítě ani její dokončení. 5

6 Družstvo Stavba Jemnice závod Počátky dále rozšířilo svoji kapacitu a jedná o osamostatnění. Jeho pracovníci pokračovali na rekonstrukci muzea a opravách budovy býv. měšťanské školy (výměna střešní krytiny a oprava části fasády) Okresní stavební podnik zahájil modernizaci domu čp. 136 a 137 na 6 bytových jednotek pro s. p. Agrostroj Počátky, který tento dům koupil od p. Brdlíka. Další akcí byly práce na inženýrských sítích pro parcely rodinných domků v lokalitě za Agrostrojem vodovod a el. rozvody tak, aby výstavba řadových domků mohla být povolena do konce I. pololetí. Téměř současně bylo připraveno území pro stavbu hromadných garáží na zavážce pod Nádražní ulicí. Dokončeno bylo parkoviště u hřbitova a současně přeasfaltována silnička v úseku Valcha chatový tábor Volmanec. Pozemní stavby J. Hradec dokončovaly výstavbu rekreačního zařízení ve Valše pro Vysoké učení technické stavební fakultu Praha. Drobnější akce: vyasfaltování chodníků kolem ČSAD až na křižovatku u kina, oprava fasády a městského znaku na čp. 21, fasáda domu čp. 37 (roh proti samoobsluze), opraveny střechy na kapličkách sv. Markéta a sv. Vojtěch v lázeňských lesích, opravena opěrná zeď u hřbitova při jihlavské silnici, opravena (zrestaurována) a znovu umístěna památná socha Panny Marie na Strážném kopci. Z připravovaných akcí byly zastaveny: příprava stavby bytovek pro ZD Lísek na kopci u Vesce (důvod nedostatek fin. prostředků po omezení státní podpory druž. výstavbě) projekční práce na dopravním průtahu městem ve směru Žirovnice Studená pro odpor občanů na veřejných schůzích, kteří požadovali vybudování obchvatu kolem města a přípravné práce na vybudování odstavné plochy pro vozidla ČSAD dle směrného územního plánu na zavážce pod nemocnicí, protože někteří občané vystupovali proti tomuto záměru a proto byl hledán nový pozemek za městem při silnici k nádraží. Do konce roku k dohodě nedošlo dále: přípravné práce na rozšíření pletárny, protože sousedé odmítli dříve dohodnutý prodej, části zahrad. Vydaná stavební povolení: 44 řadových garáží 17 rodinných domků 1 nástavba rodinného domku přístavba zameč. dílny v areálu Okres. podniku služeb oprava a vyčištění Klátova rybníka Stát. rybářství Telč Sklad hotových výrobků pro s. p. Agrostroj montážní dílna v čp. 611 soukromý podnikatel A. Lehejček. 6

7 Pozemky pro stavbu rod. domků o výměře do 300 m2/ řadová výstavba (byly poskytovány zdarma, parcely o vyšší výměře účtovány 8,- Kčs za m2). Kolaudace: Jaroslav Benda čp. 621 novostavba RD Josef Rod čp. 603 novostavba RD Růžena Šteflová čp. 619 novostavba RD Jiří Kalina čp. 120 novostavba RD Václ. a A. Křížovi čp. 517 nástavba RD 4 řadové garáže u elektrárny: Jan Bouzek, Jen Záruba, Frant. Budín, ing. Petr Vobr. Oldřich a Zdena Jelínkovi čp. 487 přístavba RD Opěrná zeď a objezdová komunikace v areálu Agrostroje Zelenina s. p. Č. Budějovice prodejna zeleniny (Štítného náměstí). Volby do zákonodárných sborů Hlavní politickou událostí letošního roku byly svobodné a demokratické volby do zákonodárných sborů do: Sněmovny lidu, Federálního shromáždění Sněmovny národů, Federálního shromáždění České národní rady a následně pak volby komunální do obecních zastupitelstev. Termín voleb poslanců zákonodárných sborů byl stanoven na 8. červen. předcházela mu několikatýdenní předvolební kampaň zúčastněných politických stran a hnutí prostřednictvím všech informačních prostředků i prostředků sdělovacích. V našem městě probíhala četná předvolební shromáždění nejsilnějších politických stran a koalic v sále kina, byl využíván i městský rozhlas. Různé agitační materiály, letáčky a nepřeberné množství plakátů se naráz objevilo nejen na plakátovacích tabulích, ale i ve výlohách, oknech i na různých ohradách i vratech, dokonce i na sloupech elektrického vedení, což dokládají fotografie v příloze k tomuto zápisu. Volební zákon stanovil jako základní volební jednotku volební kraj, který měl přiděleny v závislosti na počtu obyvatel maximální počty kandidátů na poslance zákonodárných sborů. V našem případě měl českobudějovický volební kraj stanoveno 20 míst pro Českou národní radu, 9 míst ve sněmovně národů a 12 míst ve sněmovně lidu. Voleb v kraji se zúčastnily jen ty strany, které ve stanoveném čase zaregistrovali své kandidátky. Voliči mohli volit do každého zákonodárného sboru pouze jednu stranu, ale mohli zakroužkováním dát preferenci v pořadí kandidátů, uvedených na kandidátkách (maximálně 4). Zaregistrované politické strany a hnutí 7

8 pak navrhovaly své zástupce do volebních komisí, předsedové a místopředsedové volebních komisí byli určováni losem. V Počátkách se volilo ve 4 okrscích a to v zasedací síni Měst NV, v požární zbrojnici, ve škole ve Stojčíně a v budově občanského v Polesí. Z ostatních obcí se mohli voliči dostat do volebních míst zvláštními autobusy. Pro nemocné doma a pacienty v nemocnici měla volební komise připravené přenosné urny. Každý volič se musel povinně odebrat při volbě do zakrytého prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků a jejich vložení do zvláštní obálky, aby byla zaručena tajnost volby. Voleb se zúčastnila naprostá většina zapsaných občanů. V okrese Pelhřimov to bylo 98,6% volících. Výsledky voleb v Počátkách v %. Politická strana nebo hnutí: Česká Sněmovna Sněmovna nár. rada lidu národů 2 Československá str. socialistická 4,1 2,7 2,6 4 Hnutí za občanskou svobodu - 0,3 0,1 6 Svobodný blok 1,4 0,6 1,3 7 Občanské fórum 49,1 55,2 51,2 8 Všelidové demokr. strana -sdružení pro republiku 1 1,4 1,6 9 Volební seskupení zájmových svazů české republiky 0,9 0,9 1,3 10 Komunistická str. Českoslov. 12,9 12,4 12,4 11 Spojenectví zemědělců a venkova 8,3 7,2 8,7 13 Československé demokr. fórum0,1 0,5 0,1 18 Strana zelených 2,9 2,3 2,4 19 Hnutí českoslov. porozumění - 0,1 0,2 20 Hnutí za samosprávnou dem. - společnost pro Moravu a Slezko 0,6 0,4 0,6 21 Sociální demokracie 2,8 3,0 2,9 22 Strana přátel piva 0, Křesťanská a demokrat. unie 15,1 13,2 14,5 Z místa nebo blízkého okolí nebyl žádný kandidát zvolen do zákonodárných sborů. 8

9 Komunální volby Nový federální parlament a Česká národní rada složené z poslanců, zvolených v červnových volbách, projednávali urychleně a postupně schvalovali celou řadu nových zákonů, tvořících základ nového právního státu. Mezi ně patří i zákon České národní rady o volbách do obecních zastupitelstev a zákon o obcích a okresních úřadech. Dnem voleb, který byl stanoven na 24. listopad, končí svoji činnost národní výbory fungující od května roku Dochází k oddělení výkonu státní správy od obecní samosprávy. Obec spravuje zvolené obecní (městské) zastupitelstvo, které volí ze svých řad obecní radu v čele se starostou a místostarostou. Tajemník obecního (městského) úřadu není volen, ale do své funkce je jmenován zastupitelstvem. Je vedoucím městského úřadu. Obec spravuje své záležitosti samostatně řídí se jen zákony a obecně závaznými předpisy ústředních orgánů. Do samostatné působnosti náleží zejména: samostatné hospodaření s obecním majetkem zakládání a zřizování organizací a zařízení, případně jejich rušení přijímání stanovisek k záměrům jiných organizací zabezpečuje místní veřejný pořádek spravuje předškolní zařízení a základní školy vytvářejí podmínky pro začlenění zdravotně postižených a sociálně oslabených do společnosti podílení se na sociální péči o občany spravování a udržování místních komunikací a veřejného osvětlení zajišťování čistoty obce a odvozu domovních odpadů a jejich nezávadnou likvidaci. Dále obec může: zakládat a zřizovat organizace, sloužící k uspokojování potřeb více obcí v dohodě s nimi, zřizovat a spravovat zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, ústavy sociální péče a další zařízení, sloužící k uspokojování potřeb občanů, zřizovat střední školy, základní umělecké školy a jazykové školy a zajišťovat jejich činnost, samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti právnických i fyzických osob. Rozsah podnikání stanoví zvláštní zákon. 9

10 Kromě toho vykonává obec státní správu v rozsahu přenesené působnosti, stanovenou zvláštními zákony. V okrese Pelhřimov bylo určeno 5 měst s přenesenou působností ve státní správě, mezi nimi i Počátky, které vykonávají státní správu v první instanci v rozsahu, který dříve náležel okresním národním výborům. Nově zřízené okresní úřady jsou odvolacím místem. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá obecní rada obecnímu zastupitelstvu. Při výkonu přenesené působnosti je podřízena okresnímu úřadu. Městem je obec, ve které do počátku účinnosti zákona o obcích působil městský národní výbor. Volební zákon pro volby do obecních zastupitelstev je odlišný od volebního zákona pro volby do zákonodárných sborů. Zavádí se pojem Volební strana, kterou může být politická strana a hnutí, nebo jejich koalice, ale i kterákoliv společenská organizace a jednotlivec (nezávislý kandidát), nebo skupina jednotlivců. Minimální počet členů obecního zastupitelstva je 7 členů, pro větší místa, je pak stanoven a odstupňován podle počtu obyvatel. Pro Počátky je to 17 členů zastup. Volby byly vypsány na 24. listopad Současně byly stanoveny lhůty pro registraci volebních stran, pro předvolební kampaň apod. Volební komise byly ustavovány obdobně, jako v červnu. Navíc byla zřízena městská volební komise, která garantovala demokratičnost voleb, dodržování volebního zákona a sumarizaci výsledků voleb za celou obec. Volilo se opět ve 4 okrscích,jako v červnu. Volební zákon také stanovil odlišně sestavení kandidátek a způsob hlasování. Každá volební strana mohla uvést maximálně počet kandidátů odpovídající počtu zastupitelstva, tj. 17. Kandidátky jednotlivých volebních stran byly uvedeny na společném archu. Každý volič měl k dispozici tolik hlasů, kolik bylo voleno členů zastupitelstva v našem případě 17. Své hlasy mohl dát jedné (jen jedné) volební straně, nebo jednotlivcům z různých kandidátek, nebo kombinovaně zakroužkováním příslušných osob. Podle počtu odevzdaných hlasů pro jednotlivé volební strany a jejich kandidáty bylo vypočítáno poměrně složitě pomocí počítače kdo byl zvolen a kdo nikoliv. V Počátkách bylo zaregistrováno 5 volební stran: Československá strana lidová, Komunistická strana Čecha Moravy, Československá strana socialistická, Československá strana socialistická, Československá strana zemědělská a Občanské fórum. 10

11 Předvolební kampaň byla mnohem klidnější, než na jaře, prakticky se zúžila na předvolební shromáždění jednotlivých volebních stran, které seznamovaly voliče se svými kandidáty a předkládaly svůj volební program. Výsledky voleb: Ve voličských seznamech bylo zapsáno 2244 voličů voleb se zúčastnilo 88,2% tj voličů. Výsledky hlasování pro jednotlivé vol. strany: podle voleb okrsků: % Čsl. strana lidová ,82 Komunistická strana Čech a Moravy ,02 Čsl. strana soc ,21 Čsl. strana zemědělská ,85 Občanské fórum ,10 Počet hlasů celkem Voliči těchto volebních okrsků odevzdali celkem hlasů. Mandáty do městského zastupitelstva získali: věk: 1. Ing. Jan Třebický 1009 hlasů OF 47 let 2. Oldřich Jelínek 989 hlasů KSČM 35 let 3. Ing. Frant. Peroutka 888 hlasů ČSL 27 let 4. Karel Šimánek 768 hlasů ČSL 38 let 5. Antonín Forman 764 hlasů OF 37 let 6. MUDr. Lenka Lisková 681 hlasů OF 35 let 7. JUDr. František Hezina 951 hlasů ČSL 67 let 8. Adolf Lehejček 644 hlasů OF 34 let 9. Karel Fiala (H. Vilímeč) 612 hlasů ČSL 59 let 10. Lubomír Trkola 612 hlasů ČSL 41 let 11. MUDr. Pavel Heřmánek 594 hlasů OF 36 let 12. MUDr. Miroslav Buchal 544 hlasů ČSS 61 let 13. Milan Březina 531 hlasů KSČM 38 let 11

12 14. Jan Záruba 518 hlasů KSČM 41 let 15. Jan Soukup 497 hlasů ČSSZ 41 let 16. Vladimír Kalina 419 hlasů ČSSZ 35 let 17. Jaroslav Houška 412 hlasů ČSSZ 45 let Ve čtvrtek mělo městské zastupitelstvo v sále kina své první zasedání (zastupitelstvo bylo voleno již ). Stěžejním bodem jednání byla volba starosty, zástupce starosty a členů rady města Počátek. Při veřejné volbě byl zvolen starostou města pan Ing. Jan Třebický bytem v Léskovci, zástupcem starosty pan Ing. František Peroutka, bytem v Počátkách a tajemníkem MěÚ byl jmenován Václav Marek. Členy nové městské rady jsou: pan ing. Jan Třebický pan ing. František Peroutka pan JUDr. František Hezina pan Antonín Forman pan MUDr. Pavel Heřmánek Ekonomická reforma V průběhu roku 1990 schválilo Federální shromáždění celou řadu ekonomických zákonů, které vytvářejí legislativní rámec pro postupné zavádění tržních vztahů a privatizace státního sektoru hospodářství. Byla přijata koncepce rychlého postupu, kterou prosazuje federální min. financí Ing. V. Klaus. Současně byly přijaty i zákony podle nichž dochází k nápravě křivd, způsobených některým občanům od roku 1948 a k vrácení majetku, který jim byl v té době znárodněn. Podle přijatého postupu došlo od 9. července ke značnému zdražení potravin. Jeho důvodem bylo zrušení státních dotací k maloobchodním cenám poskytovaných ve formě záporné daně z obratu. Jako kompenzaci zvýšených nákladů dostává ze státní pokladny od července každý občan děti, pracující i důchodci měsíčně 140,- Kčs. Přehled některých druhů potravin: Cukr krystalový ze 7,30 na 10,- Kčs Kompot třešně z 5,20 na 10,50 Kčs Rajčat. protlak ze 13,- na 20,- Kčs 12

13 Ovocný sirup směs z 10,- na 15,- Kčs Maso: hovězí, před. z 22,- na 37,- Kčs hovězí, zad. z 46,- na 67,- Kčs vepř. bok z 20,- na 25,- Kčs Mouka hrubá kg z 3,80 na 4,75 Kčs Mouka hladká kg z 4,20 na 2,80 Kčs Máslo kg ze 40,- na 67 Kčs Rohlík z 0,40 na 0,50 Kčs Čočka kg z 15,60 na 21,- Kčs Mléko lt z 1,90 na 3,60 Kčs Sýr tavený kostka z 4,60 na 6,40 Kčs Chléb kg z 4,- na 5,60 Kčs Párky kg ze 30,- na 50,- Kčs Vuřty kg z 25,- na 36,- Kčs Značné zvýšení cen bylo zaznamenáno u všech druhů zelenin, zvláště pak sterilovaných. V prům. jde o zvýšení o 70% - u steril. zelí, leča, mrkve aj. o 100 i více %. Uprostřed letní sezóny zaplatil zákazník za salátové okurky až 14,- Kčs, za petržel 6,50 Kčs, za mrkev 3,60 Kčs. Od 20. července 1990 byly výrazně zvýšeny ceny pohonných hmot. U benzinu z 8,- na 12,- Kčs za 1 lt a současně se značně zvyšují veškeré ceny výrobků produkovaných z ropy. Důvodem bylo omezení nákupu ropy ze Sovětského svazu, zvýšení světových cen a nákup z jiných oblastí. Vzhledem k napjatému stavu ve světě způsobenému obsazením Kuvajtu sousedním Irákem a následně k válce v Perském zálivu došlo k regulaci odběru pohonných hmot maximálně 25 lt benzinu za 12,- Kčs a následně byla cena benzinu zvýšena na současných 16,- Kčs. Zdražení nafty probíhalo v několika intervalech postupně během celého roku z původních 5,- Kčs za lt na 5,60 7,50 9,- 12,- až na současných 15,- Kčs. Automobilový olej MOGUL byl zdražen ze 17,- Kčs za litr na 25,- Kčs a následně na 37,- Kčs. Růst cen pohonných hmot měl za následek snížení spotřeby u zdejší čerpací stanice z dřívějších průměrných lt pohonných hmot na dnešních cca 13

14 lt měsíčně. Méně nakupují zejména starší občané na soukromé cesty autem. Od 1. září bylo zvýšeno jízdné na železnici o 100%, v autobusech o 30% ale dělnické jízdenky rovněž o 100%. I zde bylo hlavním důvodem podstatné snížení státních dotací. Tak např. jízdenka na dráze z Počátek do Jindřichova Hradce stála 4,- Kčs, nyní platí cestující 8,- Kčs. Rychlíkové příplatky se nezvyšují, ruší se spěšninové příplatky. Jízdenky dělnické jsou dražší o 100%. Žákovské zůstávají ve stejné výši. Autobusové jízdenky pro dělníky se zdražují o 100%. Slevu jízdného sníženého na polovinu mohou nyní využívat děti až do 16 let. Jízdné pro dospělé činí např.: Počátky Praha (136 km) dříve 36,- Kčs nyní 47,- Kčs Počátky Pelhřimov (23 km) dříve 7,- Kčs nyní 9,- Kčs Počátky Brno (129 km) dříve 34,- Kčs nyní 44,- Kčs Kulturní dění v Počátkách Kulturně společenských akcí bylo méně než minulá léta, ve veřejném dění převládaly politické akce jednotlivých stran a hnutí zejména v předvolební kampani před volbami do obecních zastupitelstev, které byly uskutečněny 24. listopadu Vánoční večer odložené představení z prosince pro onemocnění některých účinkujících. Nastudoval a účinkoval pěvecký a recitační soubor ZŠ, žáci LŠU, taneční soubor Javoráček a recitační soubor Mě KS Tip a Top v nebezpečí divadelní představení pro školy 5.1. Ples myslivců Ples sdruž. rodičů a přátel školy Ples hasičů 2.2. Koncert skupiny Poutníci Ples závodu Agrostroj Ples mládežníků 2.3. Prodejní výstava výrobků z vázaných květin při úpravě výstavy opět pomáhala paní ing. Slavíková, která předvedla různé způsoby vázání květin Taneční zábava s tombolou hrála populární dechová hudba Božejáci 5.4. Za přírodou do Skandinávie přednáška ing. Strnada z Lukavce Keramička koncert dechové hudby z Bechyně 14

15 1.5. Májové veselice a Country bál v Sokolovně 9.5. Dál jen vejdi koncert Věry Martinové a skupiny Gram Výstava Amatérské malířky paní Svárovské (obrazy a řezbářské práce). 11. a Srdce v rákosí operetní představení našeho ochotnického divadelního souboru J. K. Tyl Pohádkový les na Valše a Volmanci uspořádali pro děti sportovci ZRTV Princezna se zlatou hvězdou na čele divadelní soubor z Jihlavy pro děti Českoslovenští letci v boji proti fašismu přednáška majora Oldřicha Hlobila, jednoho z pilotů, působících za války v Anglii Koncert skupiny Kern Počátecká pouť její pořádání bylo inspirováno úspěšným průběhem oslav 700 let Počátek v minulém roce. První návrh konání pouti vzešel z komise ustavené pro loňské oslavy. Byl určen přibližný termín dřívějších poutí v lázních Sv. Kateřiny, kterých se zúčastňovali občané nejen z Počátek, ale z celého širokého okolí. Tyto poutě zanikly v padesátých letech a termín lázeňské pouti převzala sousední obec Jihlávka, kde bylo v tradici pokračováno. Přímo ve městě, jak dokazují zápisy, se nikdy pouť nekonala, ale byly zde pravidelně výroční a čtvrtletní trhy jarmarky. Letošní pouť tedy založila novou tradici, navazující na slavné lázeňské poutě před léty. O zdárný průběh se zasloužilo nejen pěkné počasí, ale celá řada místních společenských organizací i začínající soukromí podnikatelé. Návštěvníci si mohli pochutnat na rybách, domácích klobásách, kremrolích, preclíkách. Ani o nápoje nebyla nouze. Od limonád přes kávu, pivo až po vínko přímo z Moravy. Také některé místní podniky využily příležitost k prodeji výrobků. Samozřejmě zde byli i cizí stánkáři se suvenýry, hračkami, bižuterií a oblečením, nechyběly ani pouťové atrakce. Věřme, že se tato tradice ujme výstava Českoslovenští letci v boji proti fašismu. 23. a výstava drobné hospodářského zvířectva na hřišti u sokolovny kabaretní pořad Sexy Miss Revue první veřejný striptýz v Počátkách. 15

16 22.7. koncert Studenské kapely na hřišti u sokolovny, kde bylo stolové zařízení s možností občerstvení. Bylo to příjemné čtyřhodinové posezení s lidovými a národními písničkami. Hosté si mohli koupit pivo, párky, kávu, víno, cukrovinky i tombolu, kterou připravil svaz žen. Ti, kteří tuto akci navštívili byli spokojeni. Platících bylo z celého města jen 120. Byli ale takoví, kteří by zaplatili 10,- Kčs vstupného, stáli hodiny kolem plotu a poslouchali zdarma, či se dostali dovnitř jiným způsobem, než vchodem První setkání heligonkáři (hřiště u sokolovny) Dlabáček, Hamáček a ti druzí Dikobrazu zábavný pořad Výstava originálních kreseb a karikatur z Dikobrazu Počkej ty budeš litovat koncert venkovské kapely Hubertská zábava pořádaná svazem myslivců Výstava vánočních doplňků a výrobků vyrobených zručnýma rukama našich občanů, spojená s prodejem. (Pořádal svaz žen 1) Zapsáno v matrice Sbor pro občanské záležitosti k 31.XII Narodilo se: 33 dětí. Přivítání občánků bylo při šesti obřadech vždy současně po dvou ve dnech 20.II. 12 dětí, 22.V. 9 dětí, 16.X. 12 dětí. Přivítání prvňáčků: Zcela nové prostředí je škola pro 49 dětí, které byly přivítány do prvních tříd Předány občanské průkazy byly 24 dětem (věk 15 let) Sňatky: V Počátkách uzavřelo manželství 22 párů - delegováno na základě zmocnění 12 párů. Zlatou svatbu oslavili dne manželé Jan a Marie Tománkovi čp. 74 Životní jubilea v letošním roce blahopřáli zástupci sboru a Měst NV občanům, kteří se dožili: 75 let 19 občanů 80 let 18 občanů 16

17 85 let 6 občanů 90 let 1 občanka 91 let 1 občanka 92 let 4 občanky Nejstarší občankou města se tento rok stala paní Marie Bártová z čp. 415, svým odchodem dne uprázdnila místo nejstarší občanky pro paní Františku Vránkovou z Domu pečovatelské služby které dovršila v březnu 92 let. V tomto roce vykazuje matrika 123 úmrtí včetně pacientů z nemocnice, z toho pak 35 občanů počáteckých. Ukončením roku 1990 zaniká končí svou dlouholetou činnost Sbor pro občanské záležitosti a pracovní náplň tohoto Sboru přechází do kulturní komise Městského úřadu v Počátkách. Žijí mezi námi... DÁRCI KRVE. Naše planeta - naše zdraví mysli na svět - jednej kde žiješ... toto heslo se seznam jmen si může přečíst každý, kdo navštíví naše zdravotní středisko v Horní ulici čp. 90. Proč právě zde? Jde o vývěsní skříňku Československého červeného kříže, ve které paní MUDr. Přibylová zveřejňuje jména těch občanů, kteří se před léty rozhodli dát svým bližním nemocným lidem dar nejcennější svou krev. Již dříve najdeme v kronice v rubrikách o zdravotnictví zmínky o organizování odběrů krve transfuzní stanicí ve spolupráci s našim obvodním lékařem. Před několika lety, vzpomínají naši dárci, jsme se podrobovali zdravotním prohlídkám před odběrem ve stísněném prostředí čekárny a ordinace obvodního lékaře a vlastní odběr byl prováděn v autobusu, přistaveném na náměstí, který byl k tomuto účelu vybaven. Později byl odběr krve prováděn v budově kulturního zařízení počátecké nemocnice, kde byl také dočasně umístěn jeden zdravotní obvod. V posledních letech se naši dárci dočkali pěkného moderního zařízení v areálu pelhřimovské nemocnice. V tomto zařízení se pravidelně střetávají již léta známé tváře dárců, lékařů a milých sestřiček. Za dveřmi tohoto pavilonu jsou všichni jedna velká rodina, všichni mladí i ti dříve narození mají jedinou myšlenku darovat krev darovat život. 17

18 Seznam uvádí jména těch dárců krve, kteří jsou držiteli bronzové a stříbrné Jánského plakety Bronzová 10 bezplatných odběrů krve: občané Počátek rok 1986 Dubská Věra čp. Počátky rok 1988 Dvorský Petr čp. 555 Počátky Dostál Pavel čp. 568 Počátky Kopečný Luboš čp. 605 Počátky Matoušek Václav čp. 624 Počátky Šimka Bohumil čp. 551 Počátky rok 1989 Holubová Marie čp. 85 Počátky Straka Jaroslav čp. 578 Počátky Pokorný Jan čp. 354 Počátky Svobodová Marie čp. 227 Počátky rok 1990 Klacna Milan čp. 584 Počátky Soukupová Alena čp. 557 Počátky Hanzálek Jan čp. 2 Počátky Polesí Dvořák Radek čp. 558 Počátky Semorád Stanislav čp. 518 Počátky ing. Přibyl Václav čp. 555 Počátky Stříbrná 20 bezplatných odběrů krve: občané Počátek rok 1983 Buček Jiří čp. 568 Počátky rok 1984 Svoboda Jaroslav čp. 531 Počátky rok 1985 Dědič Václav čp. 1 Počátky Polesí Zluky Jan čp. 349 Počátky rok 1986 Mráček Bedřich čp. 574 Počátky Kyselák František čp. 534 Počátky Slavíček Karel čp. 388 Počátky rok 1987 Kouba Jan čp. 225 Počátky rok 1988 Koubová Hana čp. 225 Počátky Březina Milan čp. 578 Počátky rok 1989 Smetana Ladislav čp. 353 Počátky rok 1990 Vytiska Václava čp. 464 Počátky Hernová Marie čp. 553 Počátky 18

19 Kopecká Marie čp. 38 Počátky Výsledky hospodaření ZD Lísek Počátky Zemědělské družstvo hospodaří celkem na ha půdy, z toho je 1735 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha půdy, brambory zasázeny na 140 ha, len byl pěstován na 60 ha, bílý mák na 80 ha, hořčice a tykev na 10 ha, jetel a víceleté trávy na semeno na 20 ha. Na zbytku orné půdy a na loukách byly pěstovány pícniny, hlavně kukuřice a jetel. Hektarové výnosy hlavních plodin v q. Pšenice ozimá 51,8 q Žito 51,6 q Triticale 79 q Obilí celkem 57 q rekordní výnos, nejvyšší v historii družstva Ječmen ozimý 42,3 q Ječmen jarní 61,9 q Oves 54,7 q Brambory 191,5 q Užitkovost živočišné výroby. Prům. dojivost 1 dojnice za rok lt mléka tj. 10,12 lt mléka na den. Skot ve výkrmu přírůstek na den 0,78 kg pokračoval chov kuřecích brojlerů, chov husí byl pro ekologické a hygienické závady zrušen. Výroba hlavních rostlinných a živočiš. produktů. Obilí q Brambory q Bílý mák 600 q Lněné semeno 510 q Lněný stonek q Maso hovězí a vepřové q Mléko lt Maso drůbeží q 19

20 Dosahované ceny při prodeji utržili: Mléko 4,42 Kčs/lt Skot ve výkrmu 27,70 Kčs/kg Dojnice 20,79 Kčs/kg Prasata 20,79 Kčs/kg Drůbež 16,45 Kčs/kg Odbytové potíže byly u obilí vzhledem k vysoké úrodě a snížené poptávce (zdražení potravin), brambory byly z větší části uskladněny v bramborárně a expedovány postupně po celou zimu. Celkové tržby družstva činí Kčs Čistý zisk za rok 1990 činí Kčs Na nižším zisku se podílí jednak nižší tržby z rostlinné výroby (neprodaná produkce) a vyšší náklady zdražení pohonných hmot, zvýšení cen náhradních dílů na opravy strojů, zvýšení cen el. energie. Provozní úvěr u komerční banky činil Kčs Investiční úvěr Kčs Spotřeba paliv a energií v roce Nafta lt Benzin lt Koks 4 t Černé uhlí 8 t Hnědé uhlí 30 t Lehký topný olej lt Letecký benzín 600 lt Hydraul. a mazací oleje lt Spotřeba elektrického proudu kwh. Ke konci roku se výrazně zhoršila finanční situace, projevila se platební neschopnost odběratelů a zásoby vzrostly o více, než 4 miliony Kčs. Z investičních akcí stojí za zmínku dokončení mechanizovaného seníku (stavba zahájena v roce 1989) celkový náklad Kčs. Urychleně byly prováděny práce na rekonstrukci bývalé mlékárny v Žirovnici, která byla zakoupena od spotřebního družstva Jednota a renovována pro výrobu sýrů a plnotučného 20

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2016 konaného dne

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2016 konaného dne Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 4/2016 konaného dne 2. 9. 2016 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 7. Ladislav Vejmělek 2. Petr Vaněk 8. Ladislav

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet se zpracovává dle 17 zák. 250/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec Pernink se při hospodaření s

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více