Rok Hospodaření národního výboru Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství Kčs. tržby míst.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst."

Transkript

1 Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce starých struktur v politice i ekonomice. Celý tento společenský kvas probíhal mnohem bouřlivěji ve velkých městech zejména v Praze, než u nás na venkově. Ale i v našem městě na pozadí negace minulých čtyřiceti let se projevovaly nové názory, zakládaly se nové strany a hnutí, objevily se i nové osobnosti, ovlivňující dění v našem městě. Vedoucím motivem politického dění byla příprava a uskutečnění svobodných demokratických voleb jak do zákonodárných sborů, tak i do orgánů místní správy. Druhým neméně důležitým úkolem bylo položit legislativní základy ekonomické reformy, spočívající v přechodu národního hospodářství od direktivního řízení k tržní ekonomice. Jak se tato velká společenská změna projevovala v životě občanů našeho města jsem se snažila zachytit v zápise kroniky za rok Hospodaření národního výboru Celkové příjmy roku 1990 Celkové výdaje představují Přebytek hospodaření Kčs Kčs 124,986 Kčs Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství Kčs školství (stravování) Kčs jesle (tržby za pobyt) Kčs příjmy z kulturní činnosti Kčs správní poplatky Kčs tržby míst. hospodářství 1

2 (popelnice) Kčs stavebnictví (parcely) Kčs daň zemědělská Kčs daň ze mzdy Kčs daň domovní Kčs vnitřní správa Kčs Doplňkové příjmy Kčs z toho: popl. ze vstupného Kčs popl. z místa Kčs popl. ze psů Kčs daň z příjmů obyv Kčs Dotace ze státního rozpočtu: Kčs ostatní. převod z fondu rezerv na Z Kčs převod z fondu rezerv na inv Kčs převod na ostatní účely Kčs převod z druž. prostř. na Z Kčs převod z druž. prostř. na cestu do Valchy Kčs subvence na výkup domu čp. 153 z ONV Kčs na náklady vol. v červnu ONV Kčs na činnost muzea od ONV Kčs Použití zdrojů výdaje investiční akce Z - čistírna odpad. vod dětská léčebna Kateřina Kčs - pavilon mateřské školy Kčs investice - hrotový soustruh starší Kčs - výkup domu čp. 153 (Dočekalové) Kčs neinvestiční akce Z - oprava domu čp Kčs - chodníky Lipárky Kčs - oplocení u sochy P. Marie Kčs Neinvestiční výdaje: 2

3 - vodní hospodářství Kčs - doprava (parkoviště u hřbitova, cesta ve Valše) Kčs - školství: Kčs mateřská Kčs základní Kčs jídelny Kčs lidová šk. umění Kčs dětské jesle Kčs - kultura Kčs kino Kčs knihovna Kčs SPOZ Kčs rekonstr. muzea Kčs muzeum přísp Kčs Mě KS přísp Kčs - vnitřní správa Kčs - sociální výdaje Kčs doplňková péče Kčs péče o rod. a děti Kčs vdovecký přísp Kčs dům pečov. služby Kčs pohřebné Kčs klub důchodců 234 Kčs - místní hospodářství Kčs - stavebnictví Kčs Hospodaření s fondy: Sdružené prostředky: stav k 1. lednu Kčs příspěvek ČVUT na opravu komunikace na Valše Kčs Všechny prostředky byly vyčerpány na účely, pro než byly sdruženy. Fond rezerv a rozvoje: 3

4 zůstatek k 1. lednu Kčs zdroje: fin. vypořádání Kčs úroky z účtu Kčs odměna za soutěž obč. výborů Kčs odměna za čestné uznání vlády (min. Štěpová) Kčs dotace od ONV Kčs čerpání: na posílení rozpočtu zejména na akce Z Kčs zůstatek k 30.XII Kčs Rekonstrukce poslaneckého sboru a rady Měst NV Počátky V souvislosti se změnou ústavy a zrušením příslušného článku o vedoucí úloze Komunistické strany byl novelizován i zákon o národních výborech v tom smyslu, aby bylo možno doplnit bez voleb poslanecké sbory v národních výborech o zástupce nových politických stran a hnutí. Plenárním zasedáním předcházela jednání o tzv. kulatých stolů, kde se zástupci jednotlivých stran a hnutí dohadovali o početním zastoupení svých členů mezi poslanci. V souvislosti s těmito změnami byla uvolněna poslanecká místa i na našem Měst NV v počtu jedenácti osob. S těmito byla tato záležitost projednána a byli požádáni, aby rezignovali na funkci poslance Měst NV. Na plenárním zasedání dne byl předložen návrh na doplnění nových poslanců. Ke zvolení, které bylo prováděno aklamací byl třeba souhlas nadpoloviční většiny stávajících poslanců, zbylých po rezignacích. Původně bylo 45 poslanců, rezignovalo 11, ke zvolení nových bylo třeba minimálně 18 kladných hlasů. Všichni navržení byli zvoleni. Na poslanecké funkce rezignovali: Barták Miroslav, Felbinger Ladislav, Zajíček Antonín, Davidová Marie, Matoušek Karel, Ficková Eva, Strašíková Milada, Nováček Jiří, Kysela Milan, Matějů Luboš, Kubů Miluše. Nově byli zvoleni: za Československou str. lidovou ing. Peroutka František, Martínek Pavel, Fiala Karel, za Československou stranu socialistickou Hezina Karel, Tesař Karel, Říha Josef a za Občanské fórum Adolf Lehejček, Bouzek Jan, Ižovský Josef, ing. Jan Třebický, MUDr. Heřmánek Karel. Po doplnění poslanců byla též zvolena nová rada Měst NV v následujícím složení: Jelínek Oldřich KSČ stávající člen předseda Měst NV 4

5 Peltan Jiří KSČ nový člen JZD Počátky Novotný Karel KSČ stávající člen Agrostroj Počátky Sankotová Dana KSČ stávající člen Vých. ústav Počátky Tesař Karel ČSS nový člen Agrostroj Počátky Ing. Peroutka Frant. ČSL nový člen Agrostroj Počátky MUDr. Heřmánek P. OF nový člen nemocnice Počátky Lehejček Adolf OF nový člen autoservis Pelhřimov Jirků Ludvík nestr. stávající člen tajemník Měst NV Syrovátka Frant. nest. stávající člen Agrostroj Počátky Petrů Marie nestr. stávající člen mateřská škola Poč. Hanzálek Jan nestr. stávající člen Knof. prům. Žirovn. Kyba Bohuslav nestr. stávající člen Agrostav J. Hradec Ke stejnému datu rezignoval na funkci tajemníka Miroslav Vichr, vrátil se do svého původního zaměstnání v Partexu Žirovnice. Tajemníkem byl zvolen Ludvík Jirků dosavadní místopředseda. Funkce místopř. nebyla obsazena. V tomto složení pak pracoval národní výbor až do voleb, konaných 24. listopadu 1990 s malou změnou a to že pan Ludvík Jirků, který byl pro funkci tajemníka celodenně uvolněn, se vrátil do svého původního zaměstnání (přednosta stanice ČSD) k 1. červenci 1990 a funkci tajemníka vykonával až po práci. Oldřich Jelínek zastával funkci předsedy Měst NV až do a pak se vrací ke svému původnímu zaměstnání do ZD Lísek farma Stojčín. Jako nová referentka nastupuje od 1. února paní Alena Fuková (oficiálně) s odchodem paní Jarmily Dvořákové do důchodu. Výstavba města V roce 1990 bylo pokračováno na rozestavěných akcích Z. Dokončen byl až na drobné nedodělky hospodářský pavilón u mateřské školky. Značně pokročily i práce na výstavbě čistírny odpadních vod u léčebny v Kateřině. Konečně byla zahájena i výstavba obchodního domu pro podniky Domácí potřeby a Drobné zboží, kde celou stavbu převzaly Pozemní stavby J. Hradec. Není však vyjasněno celé financování stavby a vzhledem k připravované privatizaci obchodní sítě ani její dokončení. 5

6 Družstvo Stavba Jemnice závod Počátky dále rozšířilo svoji kapacitu a jedná o osamostatnění. Jeho pracovníci pokračovali na rekonstrukci muzea a opravách budovy býv. měšťanské školy (výměna střešní krytiny a oprava části fasády) Okresní stavební podnik zahájil modernizaci domu čp. 136 a 137 na 6 bytových jednotek pro s. p. Agrostroj Počátky, který tento dům koupil od p. Brdlíka. Další akcí byly práce na inženýrských sítích pro parcely rodinných domků v lokalitě za Agrostrojem vodovod a el. rozvody tak, aby výstavba řadových domků mohla být povolena do konce I. pololetí. Téměř současně bylo připraveno území pro stavbu hromadných garáží na zavážce pod Nádražní ulicí. Dokončeno bylo parkoviště u hřbitova a současně přeasfaltována silnička v úseku Valcha chatový tábor Volmanec. Pozemní stavby J. Hradec dokončovaly výstavbu rekreačního zařízení ve Valše pro Vysoké učení technické stavební fakultu Praha. Drobnější akce: vyasfaltování chodníků kolem ČSAD až na křižovatku u kina, oprava fasády a městského znaku na čp. 21, fasáda domu čp. 37 (roh proti samoobsluze), opraveny střechy na kapličkách sv. Markéta a sv. Vojtěch v lázeňských lesích, opravena opěrná zeď u hřbitova při jihlavské silnici, opravena (zrestaurována) a znovu umístěna památná socha Panny Marie na Strážném kopci. Z připravovaných akcí byly zastaveny: příprava stavby bytovek pro ZD Lísek na kopci u Vesce (důvod nedostatek fin. prostředků po omezení státní podpory druž. výstavbě) projekční práce na dopravním průtahu městem ve směru Žirovnice Studená pro odpor občanů na veřejných schůzích, kteří požadovali vybudování obchvatu kolem města a přípravné práce na vybudování odstavné plochy pro vozidla ČSAD dle směrného územního plánu na zavážce pod nemocnicí, protože někteří občané vystupovali proti tomuto záměru a proto byl hledán nový pozemek za městem při silnici k nádraží. Do konce roku k dohodě nedošlo dále: přípravné práce na rozšíření pletárny, protože sousedé odmítli dříve dohodnutý prodej, části zahrad. Vydaná stavební povolení: 44 řadových garáží 17 rodinných domků 1 nástavba rodinného domku přístavba zameč. dílny v areálu Okres. podniku služeb oprava a vyčištění Klátova rybníka Stát. rybářství Telč Sklad hotových výrobků pro s. p. Agrostroj montážní dílna v čp. 611 soukromý podnikatel A. Lehejček. 6

7 Pozemky pro stavbu rod. domků o výměře do 300 m2/ řadová výstavba (byly poskytovány zdarma, parcely o vyšší výměře účtovány 8,- Kčs za m2). Kolaudace: Jaroslav Benda čp. 621 novostavba RD Josef Rod čp. 603 novostavba RD Růžena Šteflová čp. 619 novostavba RD Jiří Kalina čp. 120 novostavba RD Václ. a A. Křížovi čp. 517 nástavba RD 4 řadové garáže u elektrárny: Jan Bouzek, Jen Záruba, Frant. Budín, ing. Petr Vobr. Oldřich a Zdena Jelínkovi čp. 487 přístavba RD Opěrná zeď a objezdová komunikace v areálu Agrostroje Zelenina s. p. Č. Budějovice prodejna zeleniny (Štítného náměstí). Volby do zákonodárných sborů Hlavní politickou událostí letošního roku byly svobodné a demokratické volby do zákonodárných sborů do: Sněmovny lidu, Federálního shromáždění Sněmovny národů, Federálního shromáždění České národní rady a následně pak volby komunální do obecních zastupitelstev. Termín voleb poslanců zákonodárných sborů byl stanoven na 8. červen. předcházela mu několikatýdenní předvolební kampaň zúčastněných politických stran a hnutí prostřednictvím všech informačních prostředků i prostředků sdělovacích. V našem městě probíhala četná předvolební shromáždění nejsilnějších politických stran a koalic v sále kina, byl využíván i městský rozhlas. Různé agitační materiály, letáčky a nepřeberné množství plakátů se naráz objevilo nejen na plakátovacích tabulích, ale i ve výlohách, oknech i na různých ohradách i vratech, dokonce i na sloupech elektrického vedení, což dokládají fotografie v příloze k tomuto zápisu. Volební zákon stanovil jako základní volební jednotku volební kraj, který měl přiděleny v závislosti na počtu obyvatel maximální počty kandidátů na poslance zákonodárných sborů. V našem případě měl českobudějovický volební kraj stanoveno 20 míst pro Českou národní radu, 9 míst ve sněmovně národů a 12 míst ve sněmovně lidu. Voleb v kraji se zúčastnily jen ty strany, které ve stanoveném čase zaregistrovali své kandidátky. Voliči mohli volit do každého zákonodárného sboru pouze jednu stranu, ale mohli zakroužkováním dát preferenci v pořadí kandidátů, uvedených na kandidátkách (maximálně 4). Zaregistrované politické strany a hnutí 7

8 pak navrhovaly své zástupce do volebních komisí, předsedové a místopředsedové volebních komisí byli určováni losem. V Počátkách se volilo ve 4 okrscích a to v zasedací síni Měst NV, v požární zbrojnici, ve škole ve Stojčíně a v budově občanského v Polesí. Z ostatních obcí se mohli voliči dostat do volebních míst zvláštními autobusy. Pro nemocné doma a pacienty v nemocnici měla volební komise připravené přenosné urny. Každý volič se musel povinně odebrat při volbě do zakrytého prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků a jejich vložení do zvláštní obálky, aby byla zaručena tajnost volby. Voleb se zúčastnila naprostá většina zapsaných občanů. V okrese Pelhřimov to bylo 98,6% volících. Výsledky voleb v Počátkách v %. Politická strana nebo hnutí: Česká Sněmovna Sněmovna nár. rada lidu národů 2 Československá str. socialistická 4,1 2,7 2,6 4 Hnutí za občanskou svobodu - 0,3 0,1 6 Svobodný blok 1,4 0,6 1,3 7 Občanské fórum 49,1 55,2 51,2 8 Všelidové demokr. strana -sdružení pro republiku 1 1,4 1,6 9 Volební seskupení zájmových svazů české republiky 0,9 0,9 1,3 10 Komunistická str. Českoslov. 12,9 12,4 12,4 11 Spojenectví zemědělců a venkova 8,3 7,2 8,7 13 Československé demokr. fórum0,1 0,5 0,1 18 Strana zelených 2,9 2,3 2,4 19 Hnutí českoslov. porozumění - 0,1 0,2 20 Hnutí za samosprávnou dem. - společnost pro Moravu a Slezko 0,6 0,4 0,6 21 Sociální demokracie 2,8 3,0 2,9 22 Strana přátel piva 0, Křesťanská a demokrat. unie 15,1 13,2 14,5 Z místa nebo blízkého okolí nebyl žádný kandidát zvolen do zákonodárných sborů. 8

9 Komunální volby Nový federální parlament a Česká národní rada složené z poslanců, zvolených v červnových volbách, projednávali urychleně a postupně schvalovali celou řadu nových zákonů, tvořících základ nového právního státu. Mezi ně patří i zákon České národní rady o volbách do obecních zastupitelstev a zákon o obcích a okresních úřadech. Dnem voleb, který byl stanoven na 24. listopad, končí svoji činnost národní výbory fungující od května roku Dochází k oddělení výkonu státní správy od obecní samosprávy. Obec spravuje zvolené obecní (městské) zastupitelstvo, které volí ze svých řad obecní radu v čele se starostou a místostarostou. Tajemník obecního (městského) úřadu není volen, ale do své funkce je jmenován zastupitelstvem. Je vedoucím městského úřadu. Obec spravuje své záležitosti samostatně řídí se jen zákony a obecně závaznými předpisy ústředních orgánů. Do samostatné působnosti náleží zejména: samostatné hospodaření s obecním majetkem zakládání a zřizování organizací a zařízení, případně jejich rušení přijímání stanovisek k záměrům jiných organizací zabezpečuje místní veřejný pořádek spravuje předškolní zařízení a základní školy vytvářejí podmínky pro začlenění zdravotně postižených a sociálně oslabených do společnosti podílení se na sociální péči o občany spravování a udržování místních komunikací a veřejného osvětlení zajišťování čistoty obce a odvozu domovních odpadů a jejich nezávadnou likvidaci. Dále obec může: zakládat a zřizovat organizace, sloužící k uspokojování potřeb více obcí v dohodě s nimi, zřizovat a spravovat zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, ústavy sociální péče a další zařízení, sloužící k uspokojování potřeb občanů, zřizovat střední školy, základní umělecké školy a jazykové školy a zajišťovat jejich činnost, samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti právnických i fyzických osob. Rozsah podnikání stanoví zvláštní zákon. 9

10 Kromě toho vykonává obec státní správu v rozsahu přenesené působnosti, stanovenou zvláštními zákony. V okrese Pelhřimov bylo určeno 5 měst s přenesenou působností ve státní správě, mezi nimi i Počátky, které vykonávají státní správu v první instanci v rozsahu, který dříve náležel okresním národním výborům. Nově zřízené okresní úřady jsou odvolacím místem. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá obecní rada obecnímu zastupitelstvu. Při výkonu přenesené působnosti je podřízena okresnímu úřadu. Městem je obec, ve které do počátku účinnosti zákona o obcích působil městský národní výbor. Volební zákon pro volby do obecních zastupitelstev je odlišný od volebního zákona pro volby do zákonodárných sborů. Zavádí se pojem Volební strana, kterou může být politická strana a hnutí, nebo jejich koalice, ale i kterákoliv společenská organizace a jednotlivec (nezávislý kandidát), nebo skupina jednotlivců. Minimální počet členů obecního zastupitelstva je 7 členů, pro větší místa, je pak stanoven a odstupňován podle počtu obyvatel. Pro Počátky je to 17 členů zastup. Volby byly vypsány na 24. listopad Současně byly stanoveny lhůty pro registraci volebních stran, pro předvolební kampaň apod. Volební komise byly ustavovány obdobně, jako v červnu. Navíc byla zřízena městská volební komise, která garantovala demokratičnost voleb, dodržování volebního zákona a sumarizaci výsledků voleb za celou obec. Volilo se opět ve 4 okrscích,jako v červnu. Volební zákon také stanovil odlišně sestavení kandidátek a způsob hlasování. Každá volební strana mohla uvést maximálně počet kandidátů odpovídající počtu zastupitelstva, tj. 17. Kandidátky jednotlivých volebních stran byly uvedeny na společném archu. Každý volič měl k dispozici tolik hlasů, kolik bylo voleno členů zastupitelstva v našem případě 17. Své hlasy mohl dát jedné (jen jedné) volební straně, nebo jednotlivcům z různých kandidátek, nebo kombinovaně zakroužkováním příslušných osob. Podle počtu odevzdaných hlasů pro jednotlivé volební strany a jejich kandidáty bylo vypočítáno poměrně složitě pomocí počítače kdo byl zvolen a kdo nikoliv. V Počátkách bylo zaregistrováno 5 volební stran: Československá strana lidová, Komunistická strana Čecha Moravy, Československá strana socialistická, Československá strana socialistická, Československá strana zemědělská a Občanské fórum. 10

11 Předvolební kampaň byla mnohem klidnější, než na jaře, prakticky se zúžila na předvolební shromáždění jednotlivých volebních stran, které seznamovaly voliče se svými kandidáty a předkládaly svůj volební program. Výsledky voleb: Ve voličských seznamech bylo zapsáno 2244 voličů voleb se zúčastnilo 88,2% tj voličů. Výsledky hlasování pro jednotlivé vol. strany: podle voleb okrsků: % Čsl. strana lidová ,82 Komunistická strana Čech a Moravy ,02 Čsl. strana soc ,21 Čsl. strana zemědělská ,85 Občanské fórum ,10 Počet hlasů celkem Voliči těchto volebních okrsků odevzdali celkem hlasů. Mandáty do městského zastupitelstva získali: věk: 1. Ing. Jan Třebický 1009 hlasů OF 47 let 2. Oldřich Jelínek 989 hlasů KSČM 35 let 3. Ing. Frant. Peroutka 888 hlasů ČSL 27 let 4. Karel Šimánek 768 hlasů ČSL 38 let 5. Antonín Forman 764 hlasů OF 37 let 6. MUDr. Lenka Lisková 681 hlasů OF 35 let 7. JUDr. František Hezina 951 hlasů ČSL 67 let 8. Adolf Lehejček 644 hlasů OF 34 let 9. Karel Fiala (H. Vilímeč) 612 hlasů ČSL 59 let 10. Lubomír Trkola 612 hlasů ČSL 41 let 11. MUDr. Pavel Heřmánek 594 hlasů OF 36 let 12. MUDr. Miroslav Buchal 544 hlasů ČSS 61 let 13. Milan Březina 531 hlasů KSČM 38 let 11

12 14. Jan Záruba 518 hlasů KSČM 41 let 15. Jan Soukup 497 hlasů ČSSZ 41 let 16. Vladimír Kalina 419 hlasů ČSSZ 35 let 17. Jaroslav Houška 412 hlasů ČSSZ 45 let Ve čtvrtek mělo městské zastupitelstvo v sále kina své první zasedání (zastupitelstvo bylo voleno již ). Stěžejním bodem jednání byla volba starosty, zástupce starosty a členů rady města Počátek. Při veřejné volbě byl zvolen starostou města pan Ing. Jan Třebický bytem v Léskovci, zástupcem starosty pan Ing. František Peroutka, bytem v Počátkách a tajemníkem MěÚ byl jmenován Václav Marek. Členy nové městské rady jsou: pan ing. Jan Třebický pan ing. František Peroutka pan JUDr. František Hezina pan Antonín Forman pan MUDr. Pavel Heřmánek Ekonomická reforma V průběhu roku 1990 schválilo Federální shromáždění celou řadu ekonomických zákonů, které vytvářejí legislativní rámec pro postupné zavádění tržních vztahů a privatizace státního sektoru hospodářství. Byla přijata koncepce rychlého postupu, kterou prosazuje federální min. financí Ing. V. Klaus. Současně byly přijaty i zákony podle nichž dochází k nápravě křivd, způsobených některým občanům od roku 1948 a k vrácení majetku, který jim byl v té době znárodněn. Podle přijatého postupu došlo od 9. července ke značnému zdražení potravin. Jeho důvodem bylo zrušení státních dotací k maloobchodním cenám poskytovaných ve formě záporné daně z obratu. Jako kompenzaci zvýšených nákladů dostává ze státní pokladny od července každý občan děti, pracující i důchodci měsíčně 140,- Kčs. Přehled některých druhů potravin: Cukr krystalový ze 7,30 na 10,- Kčs Kompot třešně z 5,20 na 10,50 Kčs Rajčat. protlak ze 13,- na 20,- Kčs 12

13 Ovocný sirup směs z 10,- na 15,- Kčs Maso: hovězí, před. z 22,- na 37,- Kčs hovězí, zad. z 46,- na 67,- Kčs vepř. bok z 20,- na 25,- Kčs Mouka hrubá kg z 3,80 na 4,75 Kčs Mouka hladká kg z 4,20 na 2,80 Kčs Máslo kg ze 40,- na 67 Kčs Rohlík z 0,40 na 0,50 Kčs Čočka kg z 15,60 na 21,- Kčs Mléko lt z 1,90 na 3,60 Kčs Sýr tavený kostka z 4,60 na 6,40 Kčs Chléb kg z 4,- na 5,60 Kčs Párky kg ze 30,- na 50,- Kčs Vuřty kg z 25,- na 36,- Kčs Značné zvýšení cen bylo zaznamenáno u všech druhů zelenin, zvláště pak sterilovaných. V prům. jde o zvýšení o 70% - u steril. zelí, leča, mrkve aj. o 100 i více %. Uprostřed letní sezóny zaplatil zákazník za salátové okurky až 14,- Kčs, za petržel 6,50 Kčs, za mrkev 3,60 Kčs. Od 20. července 1990 byly výrazně zvýšeny ceny pohonných hmot. U benzinu z 8,- na 12,- Kčs za 1 lt a současně se značně zvyšují veškeré ceny výrobků produkovaných z ropy. Důvodem bylo omezení nákupu ropy ze Sovětského svazu, zvýšení světových cen a nákup z jiných oblastí. Vzhledem k napjatému stavu ve světě způsobenému obsazením Kuvajtu sousedním Irákem a následně k válce v Perském zálivu došlo k regulaci odběru pohonných hmot maximálně 25 lt benzinu za 12,- Kčs a následně byla cena benzinu zvýšena na současných 16,- Kčs. Zdražení nafty probíhalo v několika intervalech postupně během celého roku z původních 5,- Kčs za lt na 5,60 7,50 9,- 12,- až na současných 15,- Kčs. Automobilový olej MOGUL byl zdražen ze 17,- Kčs za litr na 25,- Kčs a následně na 37,- Kčs. Růst cen pohonných hmot měl za následek snížení spotřeby u zdejší čerpací stanice z dřívějších průměrných lt pohonných hmot na dnešních cca 13

14 lt měsíčně. Méně nakupují zejména starší občané na soukromé cesty autem. Od 1. září bylo zvýšeno jízdné na železnici o 100%, v autobusech o 30% ale dělnické jízdenky rovněž o 100%. I zde bylo hlavním důvodem podstatné snížení státních dotací. Tak např. jízdenka na dráze z Počátek do Jindřichova Hradce stála 4,- Kčs, nyní platí cestující 8,- Kčs. Rychlíkové příplatky se nezvyšují, ruší se spěšninové příplatky. Jízdenky dělnické jsou dražší o 100%. Žákovské zůstávají ve stejné výši. Autobusové jízdenky pro dělníky se zdražují o 100%. Slevu jízdného sníženého na polovinu mohou nyní využívat děti až do 16 let. Jízdné pro dospělé činí např.: Počátky Praha (136 km) dříve 36,- Kčs nyní 47,- Kčs Počátky Pelhřimov (23 km) dříve 7,- Kčs nyní 9,- Kčs Počátky Brno (129 km) dříve 34,- Kčs nyní 44,- Kčs Kulturní dění v Počátkách Kulturně společenských akcí bylo méně než minulá léta, ve veřejném dění převládaly politické akce jednotlivých stran a hnutí zejména v předvolební kampani před volbami do obecních zastupitelstev, které byly uskutečněny 24. listopadu Vánoční večer odložené představení z prosince pro onemocnění některých účinkujících. Nastudoval a účinkoval pěvecký a recitační soubor ZŠ, žáci LŠU, taneční soubor Javoráček a recitační soubor Mě KS Tip a Top v nebezpečí divadelní představení pro školy 5.1. Ples myslivců Ples sdruž. rodičů a přátel školy Ples hasičů 2.2. Koncert skupiny Poutníci Ples závodu Agrostroj Ples mládežníků 2.3. Prodejní výstava výrobků z vázaných květin při úpravě výstavy opět pomáhala paní ing. Slavíková, která předvedla různé způsoby vázání květin Taneční zábava s tombolou hrála populární dechová hudba Božejáci 5.4. Za přírodou do Skandinávie přednáška ing. Strnada z Lukavce Keramička koncert dechové hudby z Bechyně 14

15 1.5. Májové veselice a Country bál v Sokolovně 9.5. Dál jen vejdi koncert Věry Martinové a skupiny Gram Výstava Amatérské malířky paní Svárovské (obrazy a řezbářské práce). 11. a Srdce v rákosí operetní představení našeho ochotnického divadelního souboru J. K. Tyl Pohádkový les na Valše a Volmanci uspořádali pro děti sportovci ZRTV Princezna se zlatou hvězdou na čele divadelní soubor z Jihlavy pro děti Českoslovenští letci v boji proti fašismu přednáška majora Oldřicha Hlobila, jednoho z pilotů, působících za války v Anglii Koncert skupiny Kern Počátecká pouť její pořádání bylo inspirováno úspěšným průběhem oslav 700 let Počátek v minulém roce. První návrh konání pouti vzešel z komise ustavené pro loňské oslavy. Byl určen přibližný termín dřívějších poutí v lázních Sv. Kateřiny, kterých se zúčastňovali občané nejen z Počátek, ale z celého širokého okolí. Tyto poutě zanikly v padesátých letech a termín lázeňské pouti převzala sousední obec Jihlávka, kde bylo v tradici pokračováno. Přímo ve městě, jak dokazují zápisy, se nikdy pouť nekonala, ale byly zde pravidelně výroční a čtvrtletní trhy jarmarky. Letošní pouť tedy založila novou tradici, navazující na slavné lázeňské poutě před léty. O zdárný průběh se zasloužilo nejen pěkné počasí, ale celá řada místních společenských organizací i začínající soukromí podnikatelé. Návštěvníci si mohli pochutnat na rybách, domácích klobásách, kremrolích, preclíkách. Ani o nápoje nebyla nouze. Od limonád přes kávu, pivo až po vínko přímo z Moravy. Také některé místní podniky využily příležitost k prodeji výrobků. Samozřejmě zde byli i cizí stánkáři se suvenýry, hračkami, bižuterií a oblečením, nechyběly ani pouťové atrakce. Věřme, že se tato tradice ujme výstava Českoslovenští letci v boji proti fašismu. 23. a výstava drobné hospodářského zvířectva na hřišti u sokolovny kabaretní pořad Sexy Miss Revue první veřejný striptýz v Počátkách. 15

16 22.7. koncert Studenské kapely na hřišti u sokolovny, kde bylo stolové zařízení s možností občerstvení. Bylo to příjemné čtyřhodinové posezení s lidovými a národními písničkami. Hosté si mohli koupit pivo, párky, kávu, víno, cukrovinky i tombolu, kterou připravil svaz žen. Ti, kteří tuto akci navštívili byli spokojeni. Platících bylo z celého města jen 120. Byli ale takoví, kteří by zaplatili 10,- Kčs vstupného, stáli hodiny kolem plotu a poslouchali zdarma, či se dostali dovnitř jiným způsobem, než vchodem První setkání heligonkáři (hřiště u sokolovny) Dlabáček, Hamáček a ti druzí Dikobrazu zábavný pořad Výstava originálních kreseb a karikatur z Dikobrazu Počkej ty budeš litovat koncert venkovské kapely Hubertská zábava pořádaná svazem myslivců Výstava vánočních doplňků a výrobků vyrobených zručnýma rukama našich občanů, spojená s prodejem. (Pořádal svaz žen 1) Zapsáno v matrice Sbor pro občanské záležitosti k 31.XII Narodilo se: 33 dětí. Přivítání občánků bylo při šesti obřadech vždy současně po dvou ve dnech 20.II. 12 dětí, 22.V. 9 dětí, 16.X. 12 dětí. Přivítání prvňáčků: Zcela nové prostředí je škola pro 49 dětí, které byly přivítány do prvních tříd Předány občanské průkazy byly 24 dětem (věk 15 let) Sňatky: V Počátkách uzavřelo manželství 22 párů - delegováno na základě zmocnění 12 párů. Zlatou svatbu oslavili dne manželé Jan a Marie Tománkovi čp. 74 Životní jubilea v letošním roce blahopřáli zástupci sboru a Měst NV občanům, kteří se dožili: 75 let 19 občanů 80 let 18 občanů 16

17 85 let 6 občanů 90 let 1 občanka 91 let 1 občanka 92 let 4 občanky Nejstarší občankou města se tento rok stala paní Marie Bártová z čp. 415, svým odchodem dne uprázdnila místo nejstarší občanky pro paní Františku Vránkovou z Domu pečovatelské služby které dovršila v březnu 92 let. V tomto roce vykazuje matrika 123 úmrtí včetně pacientů z nemocnice, z toho pak 35 občanů počáteckých. Ukončením roku 1990 zaniká končí svou dlouholetou činnost Sbor pro občanské záležitosti a pracovní náplň tohoto Sboru přechází do kulturní komise Městského úřadu v Počátkách. Žijí mezi námi... DÁRCI KRVE. Naše planeta - naše zdraví mysli na svět - jednej kde žiješ... toto heslo se seznam jmen si může přečíst každý, kdo navštíví naše zdravotní středisko v Horní ulici čp. 90. Proč právě zde? Jde o vývěsní skříňku Československého červeného kříže, ve které paní MUDr. Přibylová zveřejňuje jména těch občanů, kteří se před léty rozhodli dát svým bližním nemocným lidem dar nejcennější svou krev. Již dříve najdeme v kronice v rubrikách o zdravotnictví zmínky o organizování odběrů krve transfuzní stanicí ve spolupráci s našim obvodním lékařem. Před několika lety, vzpomínají naši dárci, jsme se podrobovali zdravotním prohlídkám před odběrem ve stísněném prostředí čekárny a ordinace obvodního lékaře a vlastní odběr byl prováděn v autobusu, přistaveném na náměstí, který byl k tomuto účelu vybaven. Později byl odběr krve prováděn v budově kulturního zařízení počátecké nemocnice, kde byl také dočasně umístěn jeden zdravotní obvod. V posledních letech se naši dárci dočkali pěkného moderního zařízení v areálu pelhřimovské nemocnice. V tomto zařízení se pravidelně střetávají již léta známé tváře dárců, lékařů a milých sestřiček. Za dveřmi tohoto pavilonu jsou všichni jedna velká rodina, všichni mladí i ti dříve narození mají jedinou myšlenku darovat krev darovat život. 17

18 Seznam uvádí jména těch dárců krve, kteří jsou držiteli bronzové a stříbrné Jánského plakety Bronzová 10 bezplatných odběrů krve: občané Počátek rok 1986 Dubská Věra čp. Počátky rok 1988 Dvorský Petr čp. 555 Počátky Dostál Pavel čp. 568 Počátky Kopečný Luboš čp. 605 Počátky Matoušek Václav čp. 624 Počátky Šimka Bohumil čp. 551 Počátky rok 1989 Holubová Marie čp. 85 Počátky Straka Jaroslav čp. 578 Počátky Pokorný Jan čp. 354 Počátky Svobodová Marie čp. 227 Počátky rok 1990 Klacna Milan čp. 584 Počátky Soukupová Alena čp. 557 Počátky Hanzálek Jan čp. 2 Počátky Polesí Dvořák Radek čp. 558 Počátky Semorád Stanislav čp. 518 Počátky ing. Přibyl Václav čp. 555 Počátky Stříbrná 20 bezplatných odběrů krve: občané Počátek rok 1983 Buček Jiří čp. 568 Počátky rok 1984 Svoboda Jaroslav čp. 531 Počátky rok 1985 Dědič Václav čp. 1 Počátky Polesí Zluky Jan čp. 349 Počátky rok 1986 Mráček Bedřich čp. 574 Počátky Kyselák František čp. 534 Počátky Slavíček Karel čp. 388 Počátky rok 1987 Kouba Jan čp. 225 Počátky rok 1988 Koubová Hana čp. 225 Počátky Březina Milan čp. 578 Počátky rok 1989 Smetana Ladislav čp. 353 Počátky rok 1990 Vytiska Václava čp. 464 Počátky Hernová Marie čp. 553 Počátky 18

19 Kopecká Marie čp. 38 Počátky Výsledky hospodaření ZD Lísek Počátky Zemědělské družstvo hospodaří celkem na ha půdy, z toho je 1735 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha půdy, brambory zasázeny na 140 ha, len byl pěstován na 60 ha, bílý mák na 80 ha, hořčice a tykev na 10 ha, jetel a víceleté trávy na semeno na 20 ha. Na zbytku orné půdy a na loukách byly pěstovány pícniny, hlavně kukuřice a jetel. Hektarové výnosy hlavních plodin v q. Pšenice ozimá 51,8 q Žito 51,6 q Triticale 79 q Obilí celkem 57 q rekordní výnos, nejvyšší v historii družstva Ječmen ozimý 42,3 q Ječmen jarní 61,9 q Oves 54,7 q Brambory 191,5 q Užitkovost živočišné výroby. Prům. dojivost 1 dojnice za rok lt mléka tj. 10,12 lt mléka na den. Skot ve výkrmu přírůstek na den 0,78 kg pokračoval chov kuřecích brojlerů, chov husí byl pro ekologické a hygienické závady zrušen. Výroba hlavních rostlinných a živočiš. produktů. Obilí q Brambory q Bílý mák 600 q Lněné semeno 510 q Lněný stonek q Maso hovězí a vepřové q Mléko lt Maso drůbeží q 19

20 Dosahované ceny při prodeji utržili: Mléko 4,42 Kčs/lt Skot ve výkrmu 27,70 Kčs/kg Dojnice 20,79 Kčs/kg Prasata 20,79 Kčs/kg Drůbež 16,45 Kčs/kg Odbytové potíže byly u obilí vzhledem k vysoké úrodě a snížené poptávce (zdražení potravin), brambory byly z větší části uskladněny v bramborárně a expedovány postupně po celou zimu. Celkové tržby družstva činí Kčs Čistý zisk za rok 1990 činí Kčs Na nižším zisku se podílí jednak nižší tržby z rostlinné výroby (neprodaná produkce) a vyšší náklady zdražení pohonných hmot, zvýšení cen náhradních dílů na opravy strojů, zvýšení cen el. energie. Provozní úvěr u komerční banky činil Kčs Investiční úvěr Kčs Spotřeba paliv a energií v roce Nafta lt Benzin lt Koks 4 t Černé uhlí 8 t Hnědé uhlí 30 t Lehký topný olej lt Letecký benzín 600 lt Hydraul. a mazací oleje lt Spotřeba elektrického proudu kwh. Ke konci roku se výrazně zhoršila finanční situace, projevila se platební neschopnost odběratelů a zásoby vzrostly o více, než 4 miliony Kčs. Z investičních akcí stojí za zmínku dokončení mechanizovaného seníku (stavba zahájena v roce 1989) celkový náklad Kčs. Urychleně byly prováděny práce na rekonstrukci bývalé mlékárny v Žirovnici, která byla zakoupena od spotřebního družstva Jednota a renovována pro výrobu sýrů a plnotučného 20

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet se zpracovává dle 17 zák. 250/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec Pernink se při hospodaření s

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory.

OBEC Nové Dvory. 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008. novedvory.eu. www.novedvory. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www. www.novedvory. novedvory.eu eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více