stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry"

Transkript

1 7/ dubna 2002 Cena 5,80 Kč Rekonstrukce parku u Základní školy T. G. M. Sušice Vážení čtenáři Sušických novin, dovolte mi, abych vám podala informaci týkající se chystané obnovy parku před Základní školou T. G. M. Rekonstrukce parku před ZŠ T. G. M. vycházela z následujícího zadání: U příležitosti 75. výročí založení této školy (oslava výročí proběhne v červnu t. r.) rekonstruovat park T. G. M. dle původních návrhů architekta Skřivánka. Přitom je nutno dbát na celkovou koncepci pohledové osy z nábřeží směrem ke škole a na těchto místech obnovit alejovou výsadbu. Navrhnout koncepci rekonstrukce zbývajících částí parku a přilehlých prostranství s ohledem na stávající stav rostlin, s využitím parku pro obyvatele města Sušice, zvláště pak výsadbu přizpůsobit žákům zdejší školy a obyvatelům budoucího domova důchodců. Po zadání požadavků byl zpracován pasportizační plán stávajícího stavu, při němž byly použity k hodnocení stromů následující kritéria: jako nejdůležitější byl vyhodnocen požadavek na odstranění starého, na mnohých místech neúplného a nemocného stávajícího stromořadí takovým způsobem, aby zde mohlo být vysázeno nové stromořadí ze zdravých stromů. Rostliny podléhající tomuto požadavku byly vyčleněny k likvidaci před začátkem vegetace. Jedná se o 52 kusů javoru mléče kulovitá koruna, tři kusy javoru mléče, jeden kus javoru klenu, šest kusů třešně pilovité (v případě čtyř kusů tohoto druhu bude proveden pokus o přestěhování na nové staveniště), dva kusy jedle douglasky, jeden kus borovice lesní, jeden kus smrku ztepilého Chirurgické oddělení pracuje v nových prostorách. Po dokončení stavebních prací a dokončení rekonstrukce operačních sálů se mohou lékaři nyní plně věnovat také zavádění a rozšiřování nových léčebných postupů. Před časem jsme již veřejnost informovali o neoperační léčbě hemeroidů, která se stala vyhledávanou nejen pacienty ze spádové oblasti sušické nemocnice. Přednosty chirurgického oddělení v Sušici, prim. MUDr. Rudolfa Voldřicha, jsme se zeptali na novinky v oboru chirurgie: Spektrum naší činnosti je rozsáhlé, zahrnuje klasické operace v dutině břišní kromě několika málo specializovaných výkonů rozšiřuje se oblast traumatologické operativy. Dále pak provádíme některé operace urologické, cévní a operativní zákroky na štítné žláze a operace prsů. Slovo starostky a jeden kus třešně ptačí. Do budoucna se počítá s odstraněním stromů esteticky nefunkčních přestárlých spolu se zbytky bývalého stromořadí po okrajích parku tak, aby mohla být obnovena i tato jeho část. Celkem se jedná o 36 stromů. V současné době budou tyto stromy ošetřeny opravným sanačním řezem tak, aby mohly s ohledem na bezpečí obyvatel města plnit svoji funkci veřejné zeleně až do té doby, než budou vyčleněny další prostředky na kompletní dokončení rekonstrukce parku. V rámci rekonstrukce se výhledově uvažuje o výsadbě trvalkových záhonů ve střední části parku, s obnovením malého dětského hřiště v levé horní části. Rovněž počítáme s osazením laviček, výsadbou keřových skupin a umožněním průchodu z domova důchodců přes lávku přímo do parku. V současné době je vypracovaná projektová dokumentace, ze které je patrné, že stromy určené k odstranění v horizontu několika let, budou nahrazeny výsadbou takových druhů, které mají park obohatit o nové barvy, vůně, tvarovou rozmanitost a prodloužit dobu kvetení až do počátku srpna. Dále by výsadba těchto druhů obohatila současný stav v období podzimu o zajímavé plody vhodné pro využití dětmi v oblasti estetického vzdělávání. Díky výběru zajímavých kultivarů stromů by pak tato rekonstrukce mohla obohatit funkci parku i v zimním období pomocí zajímavě zbarveného dřeva, či plodů některých stromů. Jaký je navržen postup při obnově parku? Odborná firma provede rekonstrukci I. části parku ve třech etapách. V první etapě bude provedena likvidace stávajících stromů, které zabraňují výsadbě nových stromořadí a stromů nebezpečných. Zároveň bude probíhat ošetření v podobě opravného sanačního řezu na s t r o m e c h, které tento zásah potřebují. Na tuto etapu by měla navazovat druhá, ve které bude v parku vysázeno 105 nových stromů a pro- Nové trendy v léčbě Celkem 149 nových stromů zkrášlí park u základní školy T. G. Masaryka v Sušici. Stávající výsadba je nevyhovující z několika důvodů některé stromy jsou přerostlé, nemocné, na mnoha místech výsadba chybí úplně. foto: pl běhne rovněž výsadba 17 stromů na nábřeží Jana Seitze. Třetí etapa počítá s výsevem nové travní plochy ve střední části parku. Dokončení poslední etapy je plánováno nejpozději v 2. polovině měsíce května Zastupitelstvo města schválilo dne 10. února 2002 rozpočet města na letošní rok. Ve svých investičních výdajích počítá tento rozpočet se dvěmi položkami, a to se 150 tisíci Kč na provedení náhradní výsadby na nábřeží Jana Seitze a 650 tisíci na rekonstrukci parku T. G. M. V této částce je zahrnuto přibližně 150 tis. Kč na obnovení jmen padlých v 1. a 2. světové válce v průčelí památníku před vstupem do parku T. G. M. Po schválení rozpočtu jsme se snažili pro rekonstrukci parku vybrat firmu, která provede pasport stávající zeleně, zpracuje projektovou dokumentaci a zároveň celou akci odborně zrealizuje za peníze, které má město v letošním roce k dispozici. Dne schválila rada města smlouvu o dílo na Chci se zmínit o nových způsobech, které zavádíme a dále rozvíjíme. Velká změna nastala s rozvojem miniinvazivní chirurgie (tzn. operační postupy s menšími řezy a následné snížení pacientovy zátěže), kterou nám umožňuje nové instrumentárium pro laparoskopií a operace kostí, kde užíváme nový operační rentgen. Změny doznala i pooperační výživa. Na chirurgii pracuje sedm lékařů, jeden lékař na částečný úvazek. Počet velkých operací se pohybuje ročně mezi , na oddělení je přijato kolem pacientů a veškerých ambulantních ošetření provádíme přibližně za rok. Klasická chirurgie je i nadále prováděna s kvalitními výsledky a navazuje na minulá léta. Jednou z dalších oblastí, kde dochází ke změnám, jsou operace břišních kýl. Počet zákroků pro tuto diagnózu je vysoký, pohybuje se ročně mezi výkony u všech věkových kategorií. Užívá tradiční postupy doplněné novými šicími materiály, i zde jsme zavedli laparoskopické operace s příznivějšími výsledky nižší pooperační bolest, kratší doba léčby a dřívější návrat do normálního života. Pokud to dovolí celkový stav pacienta, jsme schopni vyléčit všechny kýly různého umístění i velikosti. Každému pacientovi navrhneme nejvhodnější léčbu a dáme možnost volby, pokud je možné postupovat více způsoby. Komplikujících interních onemocnění přibývá s věkem, proto není vhodné tyto operace odkládat kýla se může pouze zvětšit a uskřinout. Těšíme se z práce v nové nemocnici a naší veřejnosti můžeme slíbit, že budeme dále zkvalitňovat a rozvíjet svoji práci a udržíme ji nadále na špičkové úrovni. as tuto akci s firmou Přemysl Písař návrhy a realizace zahrad z Klatov za cenu Kč včetně DPH. Dne požádalo město o vydání stavebního povolení k výjimečnému kácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Téhož dne jsme pozvali na jednání paní Naďu Kopelentovou, předsedkyni občanského sdružení Zelená Šumava, seznámili jsme paní předsedkyni se záměrem města i v terénu a na její žádost jsme nechali zpracovat odborný znalecký posudek Ing. Janem Spěváčkem, jehož závěr je jednoznačně doporučující, akci hodnotí jako přínosnou, nedoporučuje pokácení tří kusů jehličnatých stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry posudku bude město samozřejmě respektovat. Sušický stavební úřad provedl šetření na místě samém a z doručených podkladů má připraveno k vydání správní rozhodnutí o povolení kácení. V případě, že občanské sdružení Zelená Šumava využije svého práva a vzdá se neprodleně svého práva na odvolání proti vydanému rozhodnutí, stává se rozhodnutí tímto dnem pravomocným a město bude moci ještě v jarních měsících náročnou rekonstrukci parku provést, v opačném případě se tato akce bude muset přesunout na podzim letošního roku. Pevně věřím, že se nám podaří s ekologickým hnutím Zelená Šumava dohodnout a že zdravý rozum podpořený názory odborníků zvítězí. Snahou města Sušice a ve spolupráci s firmou Přemysl Písař návrhy a realizace zahrad je změnit současnou situaci veřejné zeleně ve městě Sušici a posunout ji ze stavu údržby do fáze výsadby nové zeleně sloužící široké veřejnosti. Tuto snahu může reprezentovat například rekonstrukce parku u školy TGM k příležitosti 75. výročí jejího založení, nebo výsadby nového stromořadí na nábřeží Jana Seitze. Úplným závěrem malá statistika. Současně aktuálně je k likvidaci určeno 73 stromů, na jejichž místo bude vysázeno 105 nových rostlin a 17 rostlin na nábřeží. V budoucnu se pak počítá s kácením 36 stromů, na místo kterých by mělo být vysazeno 44 nových rostlin + keřové výsadby, trvalkové záhony, dětské hřiště a lavičky. Celkem se tedy komplexně v rámci parku u školy TGM může hovořit o pokácení 109 ks a výsadbě 149 ks stromů. JIŘINA RIPPELOVÁ Pojeďte s námi sobota Vídeň Prohlídka jednoho z nejkrásnějších evropských měst, k jehož nejzajímavějším památkám patří zámek Hofburg, letní sídlo Schönbrunn, císařské hrobky, dóm sv. Štěpána, budova opery, ale také cenné muzejní sbírky či zábavný park Prater. Přihlášky v MKS, tel. 0187/ Přečtěte si jak si najít povolání požár stodoly si vyžádal korun v některých dubnových dnech dojde k přerušení dodávek el. energie o letošním SOLASIDU o krásných školních letech napsali jste nám pozvánku do kina sportovní novinky upozorňuje Sokolovna v hod. Samson a jeho parta Folkový koncert v hod. Mladí a Náhlovští Zábavný pořad SDS Klatovy. září prosinec 2002 Přijímáme přihlášky do Kurzu taneční a společenské výchovy Zajímavá nabídka: sobota Romeo a Julie muzikál Představení v hod. Cena vstupenky včetně dopravy 545 Kč sobota Beatles muzikál Představení v hod. Cena vstupenky včetně dopravy 595 Kč Nabízíme zajištění obou titulů a muzikálu Monte Christo kolektivům a školám v termínech podle přání. Možnost této zajímavé slevy platí po celý rok Bližší informace a objednávky v MKS, telefon 0187/ Těšíme se na váš zájem.

2 strana 2 Kuchař, lékař nebo zeměměřič? Oheň spolkl korun V pondělí 11. března likvidovali sušičtí hasiči ve spolupráci s jednotkami SDHO Hartmanice a Milínov požár stodoly u rekreační chalupy v Dolejším Krušci. Požárem byla zničena stodola včetně krovu a střechy, částečně byla poškozena i přilehlá rekreační chalupa. Předběžná škoda způsobená ohněm byla vyčíslena na korun, příčina požáru je v šetření. Ke zranění osob nedošlo. Na žádost Policie ČR otevírali sušičtí hasiči byt v Nádražní ul. Po otevření dveří byl v bytě nalezen nemocný majitel, kterého záchranná služba odvezla k ošetření do nemocnice. Dvě zraněné osoby si vyžádala dopravní nehoda, u níž zasahovali hasiči ze Sušice v sobotu 23. března. V Hrádku u Sušice se srazila dvě osobní auta, z nichž zraněné osoby odvezla záchranná služba ještě před příjezdem hasičů. Ti zajistili havarovaná vozidla a provedli úklid vozovky. Ve čtyři hodiny ráno, v sobotu 23. března, zasahovala jednotka HZS Horažďovice u dopravní nehody v Nalžovských Horách. Jednalo se o kolizi nákladního vozidla (návěs s mlékárenskou cisternou), Od 1. března letošního roku poskytuje Úřad práce Klatovy pracoviště v Sušici veřejnosti zajímavou a velmi účelnou službu. Jedná se o Informační a poradenské středisko, které můžete navštívit každé pondělí od 12 do 16 hodin. Co zde můžete získat? Především komplexní informace o všech sférách zaměstnání, možnostech dalšího vzdělávání, rekvalifikace a velmi důležitou poradenskou službu. V novém středisku se můžete s jakýmkoliv dotazem obrátit na pracovnici ÚP Klatovy, paní Ludmilu Pohankovou, která zde nové služby zajišťuje. Vítanými pomocníky v této oblasti služeb veřejnosti jsou také dva počítačové TEST programy, český a rakouský, s jejichž pomocí se můžete lépe orientovat při výběru vhodného povolání. Tato nabídka je zvláště oblíbená u žáků základních a středních škol, kteří mnohdy váhají, jakou školu a jaké budoucí povolání zvolit. Rakouský testovací program (Schuhfried) procentuálně vyhodnotí ze šedesáti otázek všeobecnou strukturu zájmů jednotlivce, poté vybere tři nejvýraznější zájmy, které podrobně charakterizuje, a určí odpovídající vhodná povolání, jež dále třídí podle stupně vzdělání. Samozřejmě se vyhodnocené údaje vztahují k zájmům, je třeba tedy také zvážit, zda povolání, které se vám nejvíce líbí, odpovídá vašim schopnostem. Český program zpracovaný Výzkumným ústavem Ministerstva školství je jednodušší, založený na stejném principu po zodpovězení méně než dvaceti otázek nabídne výběr jednotlivých oborů seřazený podle vyhodnocení testu, k jednotlivým povoláním navíc najde optimální znalosti a vzdělání pro zaměstnání potřebné. Informace, které poskytují oba zmíněné programy, jsou dobrým ukazatelem nejen pro samotné žáky základních a středních škol, ale i pro rodiče, kteří tak mohou zvážit svůj postoj k dalšímu vzdělávání dítěte, mnohdy si i opravit mylné představy o jeho schopnostech či zájmech. Pro ty, kteří již mají celkem jasno o svém budoucím studiu a hledají informace o vysokých školách, je zde připravena jejich kompletní databáze Bkov, nabízející vše o škole od adresy po poplatky, termíny přihlášek, počty přihlášených a přijatých v uplynulém roce, zpracovaná Moravsko slezskou univerzitou v Opavě. Ve středisku se můžete také dozvědět více o odborných či vyšších školách. Stane-li se, že nenajdete to, co právě potřebujete, ochotná paní Pohanková si s vámi sjedná další schůzku, na kterou požadované materiály připraví. Podle mého názoru je tato služba významným krokem vpřed možnostech orientace na trhu práce, vyhledávání vhodného zaměstnání a zcela určitě by neměla zůstat nepovšimnuta školami ani veřejností. (Dovolím si jednu poznámku, když hovoříme o školách v době, kdy jsem navštívila sušické středisko, zde byli na návštěvě žáci oboru kuchař číšník. V úvodu jim byla promítnuta videokazeta na téma Přijímací pohovor hodnotím ji jako velmi užitečný materiál, který bych možná doplnila o lekci slušného chování nejen na veřejnosti a v zaměstnání, a doporučila zhlédnout nejméně polovině národa ). as které sjelo do místního potoka. Při nehodě došlo k proražení palivových nádrží, z nichž vyteklo cca 300 litrů nafty. Ke zranění nedošlo. Zamořené břehy potoka v délce zhruba dvou kilometrů byly zasypány sorbentem, hasiči postavili také tři norné stěny k zachycení nafty, které zde byly ponechány a na nichž se vyměňoval prostředek potřebný k zachycení nafty (sorbent). K vyzvednutí návěsu bylo zapotřebí spolupráce dvou autojeřábů. Na místě nehody byla přítomna také Policie ČR a pracovníci Referátu životního prostředí. HZS KT,as Aktuality Radostně oslavili první jarní den učitelé a žáci Základní školy v Komenského ulici v Sušici. V sále sušického kina se již potřetí konala pěvecká soutěž SOLASIDO. Připravilo ji ředitelství a učitelé pro své žáky. Příležitost předvést své umění dostali všichni, kdo mají talent, odvahu a chuť si zazpívat. Na jevišti, s mikrofonem v ruce, v záři reflektorů a před kamerami jako opravdové hvězdy. Vystoupení uváděl a hudbou doprovázel moderátor Pavel Justich z Klatov. V téměř dvouhodinovém pořadu vystoupilo 16 žáků. Letos samá děvčata ze třídy a mezi nimi jeden odvážný druhák. V programu zazněly písně Princezna ze mlejna, Černé oči, Holky z naší školky, Pár havraních copánků a další. Celý sál, zaplněný do posledního místečka, pozorně poslouchal, nadšeně tleskal a podporoval své favority. Spolužáci, tatínkové, maminky, babičky a příznivci školy vytvořili nádhernou atmosféru a byli povzbuzením pro všechny účinkující. V porotě, která pěvecké výkony hodnotila, zasedli zástupci rodičů, školy a žáků 9. třídy. Měli nesnadný úkol. Všichni soutěžící byli odměněni čestným uznáním. 3. místo obsadila Tereza Kolaříková ze 3. třídy s písní ŠŠŠ šepotám, druhé Přivítali jaro zpěvem Vítězka letošního SOLASIDA Eva Korcová. místo patřilo Olze Grossmannové z 9. třídy a písni Frankie Dlouhán, 1. místo získala Eva Korcová ze 6. třídy s písní Sen, zpívanou ve slovenštině. Nakonec vystoupila Markéta Havlová, vítězka minulé soutěže, která potěšila všechny přítomné písní Jsi můj Pán. Blahopřejeme všem účinkujícím, přejeme jim ve zpěvu další úspěchy a děkujeme škole v Komenského ulici za péči, kterou věnují talentu svých žáků. Poděkování patří též zástupcům rodičů a SRPŠ, kteří mají na organizaci celé soutěže velký podíl. Čch Povodeň se neopakovala Určitě máte ještě v paměti povodeň, která postihla Sušici v roce Letošní velká voda ji téměř dostihla, naštěstí se situace ve městě neopakovala, ačkoliv okolí Sušice pod vodou opravdu bylo, jak dokládají fotografie. V přízemí Sokolovny jsou vystaveny záběry ze Sušice a okolí, kde Otava 21. března ukázala svou sílu. Ve čtvrtek , krátce po poledni, zachraňovali hasiči v Sušici chlapce, který díky zvýšené hladině řeky, uvízl na můstku přes Otavu v Luhu. Vytrvalý déšť zvedl hladinu řeky, která zaplavila přístupové cesty v Luhu. Hasiči chlapce přenesli na pevnou zem a předali jej Městské policii. Ta hocha odvezla domů. ŠumavaNet vyhrál Web našeho regionu vyhlášen nejlepším v ČR Prezentace našeho regionu na informačním serveru ŠumavaNet.CZ ( která obsahuje domovské stránky měst a obcí regionu (např. Klatovy, Sušice, Horažďovice, Nýrsko, Železná Ruda, Hrádek, Modrava ) byla v soutěži Zlatý erb 2002 vyhlášena nejlepší internetovou prezentací regionů České republiky. Soutěž Zlatý erb pořádá Svaz měst a obcí a Ministerstvo vnitra České republiky. Slavnostní vyhlášení proběhlo 25. března na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Ve finále server ŠumavaNet.CZ porazil prezentaci Kraje Vysočina a regionu Orlicko. Na serveru naleznete informace o městech, obcích i přírodě. Mnohé zaujmou aktuální informace z radnic i úřadů, řady institucí i škol, burza nabídek a poptávek pro podnikatele, ale i např. aktuality z regionu, stav sněhové pokrývky či nejčerstvější fotbalové výsledky. Velmi populární jsou také přehledy kulturních a sportovních akcí ( do kterých mohou pořadatelé zdarma a sami zapisovat pořádané akce. Výsledkem je pak velmi obsáhlý přehled o kulturním a sportovním dění. Za tímto oceněním stojí velmi dobrá spolupráce tvůrčího týmu serveru s městskými i obecními úřady, jejich zastupitelstvy, starosty i pověřenými zaměstnanci. Domovské stránky města Sušice, které jsou součástí oceněného serveru, spoluvytváří kromě pracovníků serveru ŠumavaNet.CZ a Městského úřadu i Městské kulturní středisko, Informační centrum a řada obětavých patriotů města. Toto je důkazem, že i v našem městě a regionu je využití Internetu přikládán velký význam. Redakce serveru uvítá každého, kdo bude mít zájem spolupracovat na ještě dalším zkvalitňování informací z města a regionu. Informace na tel. 0186/ nebo na Informace o soutěži naleznete na internetových adresách / a ph

3 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Zpráva z 5. jednání rady města v Sušici dne 18. března Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno sedm členů rady. Rada města souhlasila v případě doručení oficiální pozvánky prezidenta Douzelage p. Jeremy Barkera s programem jednání a s pozitivním vyhodnocením přínosu pro město Sušici, s účastí 3 zástupců na jednání Douzelage v Bruselu ve dnech dubna 2002 s tím, že jako zástupce města se zúčastní místostarosta Ing. Petr Kocman. RM schválila příspěvek ve výši Kč pro TJ Sokol Sušice. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti MěKS za rok 2001 a uložila ředitelce MěKS připravit výroční zprávu spolu s vyúčtováním příspěvku poskytnutého v roce 2001 zřizovatelem. RM souhlasila s uspořádáním Dne Sušice 2002 a s úhradou nákladů na ohňostroj v částce 30 tis. Kč z položky propagace města. Rada města uložila: ředitelce MKS zajistit dodržení termínu výroby a zabudování plakátovacích ploch a dodržení rozpočtovaných nákladů na tyto práce seznámení stálých zákazníků výlepové služby se změnou v její organizaci tak, aby nedošlo k přerušení informovanosti občanů o kulturních, sportovních a dalších akcích odboru HPO zajistit, aby současný provozovatel p. Dugovič ukončil svoji činnost a plakátovací plochy odstranil z městských pozemků nejpozději do Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti městského informačního střediska. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině MKS Sušice. Rada města souhlasila s realizací rekonstrukce parku před školou TGM a s realizací osázení nábřeží Jana Seitze. Rada města schválila smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a firmou pana Přemysla Písaře, Hlávkova 761, Klatovy v částce Kč a Kč. Rada města odložila žádost p. Matury o prominutí sankce a uložila p. tajemníkovi zjistit obecně možnosti upuštění od vymáhání uložené pokuty na MV ČR. RM vzala na vědomí výsledek inventury v zařízeních Města Sušice ke dni a schválila: převod fritézy IČ v hodnotě Kč z Domu penzion na MKS. Bezúplatný převod DHIM: police rohová Kč; PC včetně monitoru Kč; tiskárna 3 991,50 Kč; stůl rohový Kč; stůl pod PC Kč v celkové ceně ,50 Kč z majetku města na MKS. RM schválila vyplacení finančních příspěvků zájmovým organizacím pro rok 2002: Dům dětí a mládeže Kč; pěvecký sbor Svatobor Kč; Petrklíč Kč; Pionýrská skupina Otava Kč; Solovačka Kč; taneční klub FIALKA Kč; Klub vodních sportů Kč; Svaz zdravotně postižených Kč; Český svaz bojovníků za svobodu Kč; Nimbostratus Kč; Tomáš Cihlář (reklama) Kč; BUDO klub Kč. Rada města uložila finančnímu odboru zúřadovat poskytnutí příspěvků pro jednotlivé organizace a seznámit radu města jakým způsobem byly příspěvky využity. Rada města souhlasila s použitím městského znaku na reklamním plakátu města Sušice. Rada města jmenovala pana Josefa Maršáta členem výběrových komisí v poptávkovém řízení: a) vybavení chirurgického operačního sálu dvěma světly b) úklidové práce v objektech nemocnice. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje domu čp. 7/I, se stpč. 110 a 125 v Sušici formou výběrového řízení. Rada města uložila vedoucímu finančního odboru ve spolupráci s NJK Unicos projednat s bankou možnosti řešení zástavního práva, váznoucího na nemovitosti a výsledek předložit na jednání zastupitelstva. Rada města doporučila zastupitelstvu města odprodat vyjmenované nemovitosti v areálu bývalého SUVAKu, U Kapličky 386/II, v Sušici formou výběrového řízení a pověřila HPO zadáním zpracování znaleckého posudku. Rada města souhlasila se slevou na nájemném ve výši 10 % z čistého nájemného pro Dr. Petra Havla, a to z důvodu výskytu plísně v bytě 3+1/I. kat. Rada města schválila výměnu bytu mezi Klostermannova 675, Sušice a Kaštanová 1180, Sušice. Rada města rozhodla o přidělení bytu 1+1/I. kat. Nádražní 356/II, Sušice, na dobu určitou 1 roku. Rada města schválila výměnu bytu mezi Kaštanová 1160, Sušice a Kaštanová 1180, Sušice. RM rozhodla o přidělení bytu 0+1/I. kat., Kaštanová 1161, Sušice na dobu určitou jednoho roku. RM rozhodla o přidělení bytu 0+1/I. kat., Kaštanová 1180, Sušice na dobu určitou jednoho roku. Rada města souhlasila se záměrem prodeje 4 bytových jednotek v bytovém domě č. p. 669/II a 6 bytových jednotek v bytovém domě č. p. 784/II, ul. Smetanova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč a 1225 v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasila se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku. Rada města nesouhlasila s výměnou střešní krytiny pro dům č.p. 784/II, ul. Smetanova, Sušice. Rada města uložila zajistit návrh náhradního řešení investování této částky do opravy jiného bytového objektu. Rada města vzala na vědomí zápis jednání bytové komise ze dne Rada města schválila komisi pro vyhodnocení soutěže o veřejnou zakázku ZŠ T. G. M. fasáda tělocvičny a oprava oplocení a na akci Kanalizace, voda včetně povrchu v ul. v Brance ve složení: předseda Ing. Petr Kocman; členové: Ing. arch. Lejsek, Ing. Broža, Mgr. Prošek, V. Hrabý; náhradník: V. Marc Rada města souhlasila se složením komise na výběr dodavatele akce půdní vestavby 4 b. j. v objektu čp a 1106 ulice Nerudova Sušice ve složení: předseda Ing. Petr Kocman; členové: Ing. arch. Lejsek, Ing. Broža, p. Michálek Ingem Plzeň, V. Hrabý; náhradník V. Marc. RM souhlasila s obesláním těchto firem na následující akce: fasáda tělocvičny a oprava oplocení ZŠ TGM: firma Mikeš Římov, Český Krumlov, Stavební podnik Klatovy, Jihospol Strakonice, p. Fleisig, Klatovy. na půdní vestavby 4 b. j. v objektu čp a 1106 v ulici Nerudova v Sušici: Stavební podnik Klatovy, Stavoplast Stachy, Zetes Klatovy, Jihospol Strakonice, Stavpran, s. r. o., Plzeň Rada města vzala na vědomí informaci o zadání zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v ul. Villaniho (odstranění havarijního stavu firmou EKOEKO, s. r. o., České Budějovice. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci nouzového osvětlení v Domu penzion v ceně Kč včetně DPH firmou AXIS, Kaštanová 1164, Sušice. Rada města souhlasila s pokračováním přípravy rekonstrukce ZUŠ v rámci vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města za účelem dosažení konečné rekonstrukce objektu a sestěhování DDM a ZUŠ. Rada města souhlasila s odstraněním havarijního stavu vodovodního řadu v místě autobusového nádraží v délce 86 m. Náklady budou činit cca 150 tis. Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu v této výši, s tím, že tato částka bude použita z rezervy na provozní výdaje. RM schválila záměr prodeje ideální poloviny st. p. č. 591/4 takto: ideální čtvrtinu za smluvní cenu Kč p. Jaroslavu Tatouškovi ideální čtvrtinu za smluvní cenu Kč p. Jiřímu Věnečkovi. Rada města schválila vyvěšení tohoto záměru na úřední desce. Rada města schválila záměr prodeje těchto nově vytvořených pozemkových parcel pro výstavbu zděných garáží v k.ú. Sušice nad Otavou: parc. č. 377/33, 377/34, 377/35, 377/36, 377/37, 377/38, 377/39, 377/40, 377/41, 377/42, 377/43, 377/44, 377/45, 377/46, 377/47, 377/48, 377/49, podle g. p. číslo /2002 firmy SORS, s. r. o., Sušice. Rada souhlasila se zveřejněním záměru prodeje na úřední desce a v Sušických novinách. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej komisionálním vylosováním žadatelů a navrhuje kupní cenu ve výši Kč za jeden pozemek. Rada města schválila záměr prodeje dvou zděných garáží na st. p. č. 506/3 a 506/4 v k. ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Rada souhlasila se zadáním zpracování znaleckých posudků za účelem stanovení kupní ceny na objekty dvou zděných garáží na st. p. č. 506/3 a 506/4 a na objekt bývalé prádelny na st. p. č. 506/5, vše v k. ú. Sušice nad Otavou. Po zpracování znaleckých posudků bude rozhodnuto o výši kupní ceny a způsobu prodeje. RM nesouhlasila s prodejem části pozemku parc. 200/1 na základě žádosti p. Jiřího Staňka a chvaluje záměr pronájmu dle předloženého plánku a souhlasí se zveřejněním na úřední desce. Rada města vzala na vědomí odstoupení p. Václava Maška od pronájmu zděné garáže č. 4 na st. p. č. 531 v k. ú. Sušice nad Otavou a z tohoto důvodu revokovala příslušnou část svého usnesení č. 31 ze dne Rada zároveň rozhodla o pronájmu této garáže p. Pavlu Čechovi, bytem V Rybníčkách 715/II, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od , OZNÁMENÍ za roční nájemné Kč. RM rozhodla o pronájmu nebytového prostoru býv. úklidové komory o výměře 4,5 m 2 v přízemí domu čp. 1063/II ul. Pravdova v Sušici manž. Jaroslavu a Jaroslavě Kroužkovým, za účelem umístění dvou inv. vozíků, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, s účinností od , za roční nájemné ve výši 450 Kč/rok. Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor ve 2. patře objektu čp. 132/III v Sušici o celkové výměře 36 m 2 MUDr. Pavlu Syslovi, za účelem zřízení psychiatrické ambulance, s účinností od do doby ukončení rekonstrukce objektu čp. 131/III. Nájemné bude činit Kč měsíčně, paušální poplatek za topení a vodu vč. stočného 500 Kč měsíčně, el. energie bude hrazena Nemocnici, o. p. s., Sušice na základě faktury. Rada souhlasila, aby po dobu rekonstrukce objektu čp. 131/III, převzatého od Nemocnice, o. p. s., byly stávajícími nájemci nebytových prostor v objektu čp. 132/III (rehab.) hrazeny náklady na topení, vodné a stočné paušálním poplatkem v dosavadní výši. Odběr el. energie bude fakturován Nemocnicí, o. p. s. Rada města rozhodla o pronájmu pozemku parc. č. 236/2 v k. ú. Milčice o výměře 1,5246 ha, firmě Agrochlum Záluží, spol. s r. o., se sídlem Praha 3, Vlkova 24, zastoupené jednatelem Ing. Ant. Kostohryzem, za účelem sklizně sena, a to na dobu neurčitou s účinností od , s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za nájemné ve výši 500 Kč za 1 ha a rok s tím, že nájemce bude z pronajatých pozemků hradit příslušnou daň. Rada města schválila záměr pronájmu části nám. Svobody parc. č. 2256/1 v Sušici pro sezónní prodej místních podnikatelů. Rada stanovuje pro sezónu 2002 jednotné ceny za pronájem takto: 4 Kč/m 2 /den pro zřízení předzahrádky 20 Kč/m 2 /den za umístění zařízení pro prodej zmrzliny RM rozhodla o podání výpovědi pronájmu NP v přízemí domu čp. 29/I v Sušici na základě smlouvy o nájmu ze dne dosavadnímu nájemci p. Boženě Mikoškové, s termínem podání výpovědi dle dohody s budoucím nájemcem. Rada města schvaluje záměr pronájmu NP v přízemí tohoto objektu a souhlasí se zveřejněním na úřední desce. RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne o pronájmu nebytových prostor v objektu kina čp. 89/I v Sušici nájemci Petru Szvitkovi, kterým se s účinností od zvyšuje výměra pronajatých nebytových prostor na původních 39 m 2 za roční nájemné Kč. Rada města neměla námitek k záměru p. Jaroslava Prossera zřídit výjezd na pozemek města parc. č. 377/1, pod podmínkou schválení tohoto záměru příslušným stavebním úřadem. Rada města doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení ze dne , týkající se rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 774/5 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 639 m 2 Ing. Karlu Duškovi za cenu 550 Kč/m 2 z důvodu, že dosud nepodepsal kupní smlouvu a doporučila dále řešit prodej tohoto pozemku. Rada města uložila HPO projednat řešení trojsměny s jejími účastníky, v případě souhlasu s rozšířením vjezdu k objektu Sokolovny zadat zpracování nového geometrického plánu a předložit k projednání radě. Rada města akceptovala cenovou a obsahovou nabídku na zpracování studie rekonstrukce sušického náměstí atelierem Soukup, s. r. o., Klatovská 11, Plzeň a pověřila starostku dalším jednáním o přípravě smlouvy. Rada města schválila uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2002 s tím, že v letošním roce bude uhrazen příspěvek ve výši Kč. Dále rada města schválila, vzhledem k nevyužívání a velké ztrátovosti, zrušení linky č (městský spoj k nemocnici) k Rada města souhlasila s podáním žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu podpory výstavby nájemních bytů na výstavbu 3 32 b. j. v lokalitě ulice Kaštanová (Vojtěška II) a dále na výstavbu 40 b. j. v areálu kasáren v Nádražní ulici (sociální byty). Rada města schválila Dodatek ke smlouvě č. 2 SML v tomto znění: Město Sušice souhlasí s poskytováním finančních příspěvků na hospodaření v lesích a jejich čerpání, v případě investičního příspěvku bude nově pořízená investice zahrnuta do majetku Města Sušice. Rada města neakceptovala nabídku P. F. ART, spol. s r. o., Brno kartografické nakladatelství, na zařazení města Sušice do atlasu měst. Rada města schválila příspěvek ve výši Kč pro Farní charitu v Sušici jako příspěvek na činnost Farní Charity. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Podle 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Město Sušice dává na vědomí občanům záměry města s níže uvedeným majetkem: Prodej nově vytvořených pozemkových parcel pro výstavbu zděných garáží parc. č. 377/33, 377/34, 377/35, 377/36, 377/37, 377/38, 377/39, 377/40, 377/41, 377/42, 377/43, 377/44, 377/45, 377/46, 377/47, 377/48 a 377/49, vše v k. ú. Sušice nad Otavou, podle g. p. č /2002 firmy SORS, s. r. o., Sušice. Za Město Sušice JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ, starostka Jedná se o prodej pozemků v lokalitě Villaniho ulice po odstraněných plechových garážích. Podmínky prodeje budou stanoveny na zasedání zastupitelstva dne 10. dubna Veřejná sbírka na nemocnici Stav účtu k ,60 Kč ,00 Benefiční koncert ,70 Vklad z kasy MěÚ (koncert) ,00 Římskokat. Církev Svojšice ,00 Římskokat. Církev Petrovice ,00 Římskokat. Církev Sušice celkem ,70 Kč Pozor změna čísla účtu: /0300 Město Sušice a Nemocnice Sušice, o. p. s., děkují všem dosavadním i budoucím dárcům za jejich příspěvky do sbírky pro nemocnici, která je pořádána za účelem shromáždění finančních prostředků na dovybavení nemocnice. Vypínání elektrické energie V měsíci dubnu bude v Sušici a některých přilehlých obcích docházet k přerušení dodávky el. energie, z důvodu opravy a revize vedení vysokého napětí. K přerušení dodávek dojde v tyto dny na místech: od 8 00 do hodin Sušice, ul.: Pod Svatoborem, Jana Jáši, Pod Antonínem, Na Štěbetce, Pod Kalichem, Dlouhoveská, Táborská, Trocnovská, Luh, od do hodin Sušice, ul.: Nádržní, V Drahelinkách, V Hrůbatech, Otavská, Chmelenská, Palackého, Alšova, Mánesova, Pod Kalovy, Pod Stráží a obce: Vrabčov, Divišov, Nuzerov od do hodin Sušice, ul.: Hluboká, U Rocha, Hájkova a obce: Rok, Zaluží, Milčice od 8 00 do hodin Sušice, ul.: Nádražní, V Drahelinkách, V Hrůbatech, Otavská, Chmelenská, Palackého, Alšova, Mánesova, Pod Kalovy, Pod Stráží od do hodin Sušice, ul.: U Rocha, Hluboká, Hájkova, Pražská, Hrádecká, ubytovna Sola, chaty směr Tedražice a obce: Rok, Zaluží, Milčice od 8 00 do hodin Sušice, ul. Pražská od 8 00 do hodin Sušice, ul.: Hrádecká, ubytovna Sola, chaty směr Tedražice od 9 00 do hodin Sušice ul. Pod Lesem, obec Červené Dvorce. V místech, kde budou nalezeny závady na rozvodech el. energie, bude její dodávka přerušena na delší dobu za účelem odstranění nalezených závad. vk

4 strana 4 Vzpomínky Rok tiše uplynul, jak klidné řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. Dne 31. března 2002 jsme vzpomněli prvního výročí úmrtí paní Anny Tučkové z Dražovic. Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Synové Pavel a Vašek, sestry Marie a Jana s rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Dne 9. dubna 2002 uplyne pět let, co nás opustil pan Václav Čácha ze Sušice. Stále vzpomínají syn a dcery s rodinami. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička na hřbitov zůstala jen. Nebylo Ti přáno déle s námi být, neměl jsi sil, abys mohl žít. Dne 16. dubna 2002 uplyne jeden smutný rok, co nás tragicky, v nedožitých jedenácti letech, navždy opustil náš syn, vnuk a bratr Vašík Uher. S bolestí v srdci stále vzpomínají sourozenci s rodinami a ostatní příbuzní. Dne 10. dubna 2002 uplyne rok, co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Václav Mach ze Sušice. Se stálým, žalem v srdci vzpomínají maminka, manželka, děti a sourozenci. Opustili nás František Kramer, Karel Dvořák, Ladislav Krejčí, Štěpánka Bláhová, Antonín Brůha, Václav Hokr, Barbora Nováčková, Václav Ouředník, Františka Häuslerová, Štěpán Lašek, Zdeňka Podrazká, Václav Říha, Rudolf Melzer, Marie Řáhová, Václav Pikeš, Marie Panošová, Markéta Zetochová. V létě za dobrodružstvím táborů DDM Sušice pořádá Rybářský tábor v Žinkovech ( ) pro členy rybářských kroužků, cena Kč Letní tábor v Podmoklech ( ) sportovně turistického zaměření, aerobic, celotáborová hra, noční hra, koupání, cena Kč. Letní tábor v Jaroměři ( ) poznávací pobyt, Babiččino údolí, SAFARI Dvůr Králové nad Labem, cena Kč (v ceně je zahrnuta doprava, pobyt, strava a vstupné). Přihlášky v DDM Sušice, tel. 0187/ , Společenská kronika Neodradilo nás ani deštivé počasí Za vydatného deště jsme se v úterý 19. března vydali s dětmi na oblastní přehlídku mateřských škol do Klatov. Program přehlídky tvořilo 14 pódiových programů, ve kterých se představily tyto mateřské školy: Klatovy Máchova, Národních mučedníků, Koldinova, Studentská, MŠ Karafiát, Luby, MŠ Nýrsko ul. Práce, MŠ Hlavňovice, Sušice Tylova a Smetanova ul. Naše mateřská škola se představila hned dvakrát: jedním vystoupením pěveckého sboru Broučci pod vedením Mgr. Naglmüllerové a J. Hanusové, druhé pohybově-taneční předvedly Berušky pod vedením učitelek M. Koubové a J. Krátké. Sušici ještě reprezentovalo hudební vystoupení dětí z MŠ Tylova pod vedením učitelek M.Vítovcové a D. Řehákové. Všechna vystoupení dětí byla velice milá a bezprostřední. Děti v pěkných kostýmech se plně vžívaly do svých rolí a v jejich tvářích se značila radost a uspokojení. K příjemné atmosféře v sále přispěl i vtipný a pohotový moderátor přehlídky a vděčné publikum, které se viditelně dobře bavilo. Každá vystupující skupina byla odměněna dárečky. Podle našeho názoru se přehlídka velmi vydařila a splnila svůj účel. Akce tohoto druhu jsou velmi náročné na organizaci a proto chceme touto cestou poděkovat nejen všem organizátorům přehlídky, ale také učitelkám, které s dětmi pódiové skladby připravily a byly ochotné se představit na veřejnosti. pl PŘIPOMÍNÁME! Zápis do mateřské školy Zápisy dětí do mateřských škol v Sušici pro školní rok 2002/2003 se uskuteční v úterý 9. dubna od 8 00 do hodin (v kanceláři ředitelky školy) v Mateřské škole v Tylově u. 920 a v Mateřské škole ve Smetanově ul K zápisu přineste rodný list dítěte. Je nutné, aby k zápisu přišli také rodiče s dětmi, kteří uvažují o nástupu do MŠ v průběhu školního roku 2002/2003. Vyhodnocení veřejné ankety k provozu diskoték Obecně Zastupitelstvo města Sušice na svém 32. zasedání konaném dne 12. prosince 2001 schválilo usnesení, kterým vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy obecně závazné vyhlášky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték se změnou čl. 3 odst. 5 týkající se času ukončení provozu takto: PO, ČT, NE PÁ, SO a současně uložilo předložit veřejnosti návrh obecně závazné vyhlášky k vyjádření. Návrh obecně závazné vyhlášky byl zveřejněn v Sušických novinách a byl také otištěn anketní lístek: 1) Myslíte si, že je vhodné pořádání, průběh a ukončení tanečních zábav a diskoték upravit obecně závaznou vyhláškou města? 2) Souhlasíte se zněním vyhlášky v plném rozsahu tak, jak je zde uvedena? 3) Souhlasíte se zněním Článku 3, který upravuje závazné podmínky? 4) Jméno ulice, ve které bydlíte. Anketní lístky bylo možné vhodit do dvou připravených schránek ve vestibulu radnice, nebo v Městském informačním středisku, nejpozději do Vyhodnocení Celkem došlo 183 anketních lístků. Z toho pro omezení provozu bylo 41 lístků, proti omezení bylo 142 lístků. Některé lístky byly doplněné i o argumenty na podporu vyjádření respondentů. Pro omezení byly hlavní argumenty rušení nočního klidu a příjmu programu televize, hluk, nepořádek, rvačky, hluk aut (taxi), znečišťování ulice (výkaly, odpadky), rozbíjení oken, vývěsek, značek, odpadkových košů, nepořádek v ulicích, omezení nemá cenu jedině úplné zavření, protože pořadatelská Brázdy jsou dosud jak strnulá šíje Řeč jejich tvrdá jak kov Emisi sněženek však nezastaví Zima si vrší svůj rov Elegán kos si naplno hvízd Narcisy dávnou pověstí rozkvétají J. Doubravický (Měsíce) služba nezabrání dalšímu řádění, razantnější omezení provozu (pouze do nebo do ) vypuštění výjimek, protože žijeme ve společnosti, která umožňuje podplácení, rozšíření zóny i na další části města (např. Santos), přesunout provoz mimo město, měřit hluk častěji. Proti omezení byly hlavní argumenty diskriminace podnikatelů (omezování svobodného podnikání), omezování majitelů objektů, kde se provozují hudební produkce, vytváří se korupční ovzduší, omezování svobody mladých, stačí dodržovat příslušné zákony a hygienické normy, diskotéky k městu patří, mladí se nemají kde bavit (chceme se bavit), město se nestará o kulturu (málo kulturního vyžití), vytváří se smutné a mrtvé město, nelze zrušit co je v Sušici nejlepší (zábava) mezi 1 00 a 2 00 se to teprve rozjíždí, je to hloupost, nesmysl. Dále byly v rámci ankety prezentovány další názory pořadatel má zajistit pořádek i okolo provozovny v době konání akce, podávání alkoholu mladistvím, drogy, proč město nevyužije PDA, upravit vyhláškou také prodejní stánkové trhy a stanovit pravidla pro stojanové reklamy na chodnících, psí exkrementy. Veškeré podklady pro toto vyhodnocení jsou k dispozici u tajemníka. V Sušici Do dubnového jitra Už klapot podpatků dívčích Bubnuje rozpočitadlo jarní Enyky benyky kliky bé Neboj se jaro nás nemine J. Doubravický (Měsíce) Upozornění Vzhledem k vysoké ztrátovosti linky městské dopravy k sušické nemocnici, která v loňském roce činila korun, a vzhledem k tomu, že občané města tuto linku nevyužívají, zrušilo město od tento dopravní spoj. Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do 17 hodin Horažďovice Kašperské Hory Kolinec Sušice

5 Z historie strana 5 Ano, škola je skutečně základem života, o tomto rčení nelze pochybovat. Škola je základem vzdělanosti celého národa a samozřejmě podle vzdělání se národy řadí do různých stupňů vyspělosti. Náš český národ má schopné a vzdělané lidi, pro své dobré znalosti v nejrůznějších oborech jsou mnozí významnými osobnostmi v zahraničí. Komu vlastně vděčíme za to, že jsou z nás studovaní, inteligentní lidé, schopní podnikatelé a zruční řemeslníci? Předně, za výchovu vděčíme rodičům, ale za vzdělání vděčíme učitelům na všech stupních, za zručnost pak vděčíme všem mistrům odborných výcviků. Jistě, i vrozený talent hraje velikou úlohu, ale musíme ho včas objevit a rozvíjet. Oslavili jsme Den učitelů, proto mi dovolte zmínit se o některých, kteří se svou dokonalostí zapsali do mého života a jistě i do života mých spolužáků. Z mé paměti nikdy nevymizí moje první učitelka Anna Hejtmánková Vlčková. Přistěhovala se na Svojše se svými rodiči z Třemošné, myslím, že těsně po vystudování. Bylo to v roce 1946, kdy nastoupila jako učitelka jednotřídky a my, děti, jsme se staly jejími žáky. Po válce se vylidněné pohraničí osídlovalo, sešli se zde Němci, Slováci, Rumuni, Volyňští Češi a různé národnostní menšiny. Co to dalo první rok práce, aby nás naučila především dobře mluvit česky! Musela nás rozdělit do čtyř tříd, byli jsme různého stáří od 6 do 11 let. Těm starším žákům rozdělila práci tak, že jim zadala buď matematické úkoly, nebo doplňování různých znamének v gramatice českého jazyka. Poté se musela věnovat prvňáčkům a tam to neměla lehké! Copak početní úkoly a psaní, to jsme zvládali celkem dobře, ale jen když přišlo na čtení to byla groteska. Většina dětí uměla jen německy a takové čtení ve slabikáři pak vypadalo asi takhle: To je (nakreslená panenka) Puppe, nebo Máma má (nakreslená mísa) Teller. Nevěděly, jak se nakreslená věc řekne česky, tak použily výraz ve své mateřštině. Za rok jsme se už všichni naučili kloudně česky a druhý rok to s námi měla paní učitelka už lehčí. Záhy jsme poznali, jakou jsme získali nejen dobrou učitelku, ale i kamarádku, která nám poradila také ve věcech osobních. Obdivovali jsme její četné záliby doufám, že si na všechny vzpomenu. Především měla bohatou knihovnu a různé mapy, které nám učarovaly. Mnohokráte nám u sebe doma četla pohádky nejraději jsem měla Karafiátovy Broučky. Milovala přírodu, naučila nás poznávat veškerou faunu i flóru, naučila nás znát léčivé rostliny a houby. Ráda vzpomínám na společné vycházky do přírody. Odněkud si objednala morušovník s bourcem morušovým a snažila se nám toto pěstování přiblížit. Jejím velkým koníčkem byl chov andulek, králíků a psů. Častokrát jsme jeli s dřevěným vozíkem na poštu do Rejštejna pro další výstavní exempláře, nebo posílala svoje chovatelské rarity dalším zájemcům. Naučila nás milovat zpěv a je jen málo lidových písniček, které bych neznala. Naučila nás recitovat a hrát divadlo, dodržovat tradice jak vánoční, tříkrálové, tak i velikonoční. Pamatuji si, jak nám všem děvčatům pomáhala s převlékáním za Tři krále. My, tři děvčata (já byla ten černý vzadu), jsme obcházely všechny rodiny na Svojších, Kozích hřbetech a všechny samoty. Trvalo nám to dva dny, než jsme se dobrodily sněhem a všude zazpívaly nekonečnou tříkrálovou koledu. Nejlépe se nám dařilo na Čeňkově pile, v zotavovně Bystřina a na Turnerově chatě. Tam pobývali rekreanti a tam jsme se prvně setkaly s neznámými pamlsky a někdy jsme dostaly i peníze. To byla teprve radost! Paní učitelka s námi na Vánoce nacvičila recitační pásmo, jehož vrcholem byl živý Betlém, který jsme představovaly my, děti. Uměla překrásně malovat, takže nám vytvořila i kulisy a navrhla kostýmy. Naše vystoupení mělo takový ohlas, že jsme je opakovali i pro diváky v Rejštejně. Paní učitelka Vlčková byla a bude pro mne vzorem do konce života. Je ještě mnoho předností které měla a kterými si mne získala. Především jsem jejím přičiněním milovala učení, oblíbila jsem si četbu, získala vztah k přírodě a věnovala se spoustě koníčků, které jsem od ní okoukala. Abych nepsala jen o učení, prozradím vám těž několik perliček ze školního života. Moji sourozenci byli ještě menší, takže jsem z Jelenova chodila sama, a to hlubokým lesem a až v polovině cesty jsem se sešla u Trpasličího buku se spolužáky z Čeňkovy pily. Samozřejmě jsem se jako holka v lese bála, takže jsem si zpívala tak nahlas, že jsem zaplašila i ta pomyslná strašidla. Cestou do školy jsem si také hrála na učitelku a žákyni dávala jem si nahlas otázky a hned si na ně odpovídala, takže do školy jsem přišla vyzkoušená ze všech předmětů. Stejně doma čas na učení nebyl, tak jsem to doháněla při pasení dobytka nebo cestou do školy. Největší potupou pro mne bylo, když jsem přišla do školy s brekem a rozžvýkanou čítankou, na které si pochutnala naše Stračena. Takový byl život dětí z vesnice nejdříve povinnosti a pak učení a zábava. Mám též nezapomenutelný zážitek z výletu. Paní učitelka pro nás zorganizovala výlet do Prahy. Ona dobře věděla, že to nebude procházka růžovým sadem! Většina z nás jela poprvé vlakem a tramvaj pro nás byla čínskou vesnicí. Proto si na pomoc vzala svoje rodiče a i z našich rodičů si pár vybrala, ale ti na tom nebyli o nic lépe než my. Cílem měla být zoologická zahrada. Výlet do Prahy byl takovou událostí, že každá maminka chtěla svoji ratolest co nejlépe obléci. Moje maminka mi koupila i klobouk, ale její snaha se minula účinkem. Já měla nějakou sukni do půli lýtek, silné řádkové punčochy, šněrovací boty, krátký kabátek, copy spíchnuté do houpačky a na hlavě mi trůnil červený klobouk s mohutným kšiltem vpředu a na něm několik umělých třešniček a ještě jsem ho měla pod krkem připevněný černou gumičkou. Hrůza!!! Kdyby mne tenkrát potkal vlk z pohádky, určitě by utekl, protože by si myslel, že místo aby sežral on mne, zřejmě zbaštím já jeho. Tenkrát jsem udělala podlý podraz. Milý klobouk jsem vzala, pověsila do houštiny na smrček a při cestě z výletu jsem si ho zase vyzvedla. Z prohlídky ZOO jsme toho moc neměli, pro nás to velkoměstské hemžení bylo tak únavné a nevšední, že jsme byli rádi, že se vracíme domů. Ani tenkrát, ani dnes po tolika letech bych za nic nevyměnila hebký lesí mech za velkoměstskou dlažbu. Je to už 56 let, kdy jsem prvně vkročila do školy, ale vzpomínky mi zůstaly tak čerstvé, jako by to bylo před pár lety. A za to děkuji své první učitelce, která už bohužel mnoho let nežije. Mít tu moc, udělila bych jí diplom in memoriam Vzorný učitel a vzácný člověk a také zvláštní ocenění za statečnost v tehdejších podmínkách. Díky za vše, moje paní učitelko. Škola základ života? Po absolvování 4. třídy se z nás stali žáci osmiletky v Kašperských Horách. Byl to pro nás, žáky z jednotřídek veliký nápor. Museli jsme se především sžít s novými spolužáky a zvykat si na nové učitele. Přes týden jsme bydleli v internátě a v pátek jsme se vraceli domů. Při nástupu do kašperskohorské školy mě potkal opět módní trapas. Maminka mě chtěla dobře vybavit, koupila mi tedy kabát na zimu. Protože nás už tehdy bylo více sourozenců, znamenalo to šetřit, kde se dalo. Tedy, abych z toho kabátu ty tři roky nevyrostla, koupila mi jej tak o tři čísla větší. Byl hnědý, ušitý do zvonu, přepásaný páskem vypadala jsem v něm jako stará mladá. Pokud bylo možno, tak jsem ho moc nenosila, na smrček pověsit nešel, a tak jsem ho pověsila do skříně a chodila se na něj s odporem dívat. Visel tam dlouho, já už byla vdaná, jezdili jsme za rodiči a já si ten kabát jednou zkusila a ještě na mně plandal. Přiznávám, že od éry tohoto mantlu jsem na sebe už nic hnědého nevzala, ani v mém současném šatníku se hnědá nevyskytuje. Kabát upadl v zapomnění, ale zůstaly mi krásné vzpomínky na školní léta a na učitele, kteří svou originalitou vnikli do podvědomí, nás, žáků. Byl to pan učitel Emanuel Bouška, učil nás biologii a přírodopis, ve vyšším ročníku pak i fyziku. Nejkrásnější s ním byly hodiny, kdy jsme si promítali život z podmořských hlubin nebo film o klíčení rostlin a podobně. Mnohokrát za hodinu řekl že áno... Byl menšího vzrůstu a když se rozzlobil, vždy zrudl. Byl zakladatelem Muzea Šumavy na Kašperských Horách, mnoho exponátů přitáhl na svých bedrech z širokého okolí a i my, internátníci, jsme z domova nosili různé věci, které jsme pomáhali instalovat. Byl velice obětavý, velký obdivovatel a přítel Šumavy. Dalším nezapomenutelným učitelem byl svérázný matikář Antonín Šmrha. Vidím ho jako dnes. Jeho obličej zdobily vlnité vlasy takový tátovský typ, se snahou vtlouct nám do hlavy za každou cenu zákony matematiky. Myslím, že většina jeho žáků může potvrdit, že hodiny s ním byly sice někdy krušné, ale zanechaly v nás takové ty nejkrásnější vzpomínky na našeho Tondu. Měj bujarý slovník a velice zvučný hlas, takže jeho špatný den poznala celá škola. Měl ohromnou trpělivost s vysvětlováním látky, dokázal nám jediný příklad vysvětlit mnohokrát, ale běda, pokud jsme tvrdili, že všemu rozumíme a při zkoušení byli dutí! To pak použil ten svůj slovník a věty typu Já tě chytnu za límec u košile, zatřepu s tebou ve vzduchu, že z tebe zbyde jen mastný flek!, nebo Zlinýruju tě jak financ kozu, že tě vlastní matka nepozná! a jiné. Někdy jeho pádná ruka přistála na plecích nezbedníků, ale ti si vždy byli dobře vědomi, že to bylo oprávněné a nikdy se s tím doma nechlubili, protože teprve doma by byl ten pravý nářez! To nebylo jako dnes, kdy žák odmlouvá učiteli a vyvádí mnohem horší věci. Pro nás byli učitelé autoritou, poslouchali jsme je víc než své rodiče. Také učitel Šmrha se vyznačoval svou elegancí. Nosil vždy klobouk, s oblibou manšestrové sako a hnědé kalhoty s proužky a širokými záložkami, v ruce klasickou naditou aktovku tak si to denně vykračoval od pily, kde bydlel, přes náměstí ke škole. Po zadání matematické práce chodíval mezi uličkami třídy, často se u některého žáka pozastavil a pozoroval, jak se pere s vypočítáváním příkladů. Toho pozastavení jsme my nezdárníci využili a strkali jsme mu za záložky kalhot taháky pro méně zdatné borce v matematice. Omlouvám se mu za tu naši darebnost, jistě na nás kouká z učitelského nebe, čte tyto řádky a směje se svým bodrým smíchem, až mu tečou slzy. Třetím mým oblíbeným učitelem je pan Josef Bártík. Je to nejstarší náš žijící učitel. Zúčastňuje se našich školních setkání, je věčný mladík se srdcem na pravém místě. My žáci jsme (Klatovský deník, ) Zemřel válečný letec Desmond Plunkett Londýn v Británii zemřel válečný letec Desmond Plunkett, kterého gestapo věznilo v Praze. Společně s českým letcem Bedřichem Dvořákem a dalšími zajatci předtím utekl z německého zajateckého tábora při akci, která se později stala námětem filmu Velký útěk. Plunkett sám napsal své paměti pod názvem Muž, který odmítal zemřít. Z tábora Stalag Luft III tehdy uteklo rok kopaným tunelem 76 mužů. Nacisté jich 73 znovu zajali a na přímý rozkaz Adolfa Hitlera jich 50 popravili. Plunkett, který se do zajetí, z něhož unikl, dostal po sestřelení svého bombardéru nad Holandskem, strávil pak na samotce gestapa v Praze sedm měsíců. Zajímavý článek, týkající se druhé světové války a související s tímto případem, psaný v Klatovském deníku 21. února letošního roku, má pokračování v tomto článku: Byl jsem totálně nasazený v Breslau, dnešní Wratislav, a zaměstnán u Reichsbahn (Německé dráhy). Bydleli jsme jako všichni auslendři v dřevěných barácích to byla tehdy norma pro všechny občany, kteří se do Reichu nedobrovolně dostali. Bylo nás poměrně dost, spalo se na patrových pryčnách, malá kamínka nám dávala teplo když jsme přicházeli ze šichet (bylo to někdy až k nevydržení, protože na dráze je nepřetržitý provoz). Jednou za čas jsem měl ranní. Kamarádi plánovali co s načatým večerem. Někteří se věnovali kartám, to bylo celkem běžné ukrácení chvíle. Bylo to tak v půli léta, když se najednou rozlétly dveře se zařváním Heitla (německý pozdrav fonet.). Všichni jsme ztuhli. Tito vyvolení co nás tak překvapili, byli ozbrojeni naostro. Byli to dva vyvolenci ko- ho milovali pro jeho poetickou duši a stálý úsměv. Učil nás ruštinu a hudební výchovu. Při hezkém počasí jsme se učili venku za školním hřištěm to byla paráda! Vedl pěvecký kroužek a naučil nás nesčíselně lidových písniček, které umíme dodnes. Letos na podzim se naše 8. B opět sejde a všichni se na to setkání moc těšíme. Bude to po 48 letech od ukončení školní docházky a pan učitel Bártík se letos v prosinci dožije 80 let. Takže pro něj musíme vymyslet nějaké překvapení. Scházíme se vždy v naší třídě, kde pobudeme asi hodinku, řekneme si ty nejdůležitější věci, prohlédneme celou školu, obejdeme naše známá místa a pak spočineme v nějakém salónku a probíráme život až do pozdních večerních nebo časných ranních hodin. Toto vše s námi pan učitel Bártík absolvuje. Po vyříkání našich zážitků vždy dojde ke zpěvu. Zpívá pěvecký sbor důchodců a neodmyslitelnou součástí je písnička Potůček pod strání. Pan učitel nás pochválí, oči mu září, usmívá se a diví, jak si všechny ty písničky můžeme pamatovat. Nejen písničky, ale také jeho časté věty Sak na rby nebo při nezvládání učení to je bída s nouzí. Napsal mi do památníku takovou krásnou básničku o úsměvu, znám ji nazpaměť, básnička charakterizuje jeho povahu a vějířky vrásek okolo očí, které se mu jistě Stalo se za války vytvořily stálým úsměvem, jsou důkazem toho, že se touto básní řídí celý život. I já se o ni s vámi rozdělím: Úsměvem vítej každé ráno, s ním sedej denně ku práci, úsměvu měj vždy nachystáno tak jako písní zpěváci. Úsměv buď slunce tvého žití. s ním ozař každý, každý kout. s ním snaž se mračna rozptýliti a ze starostí uniknout. Kde jiní smutně věší hlavu, ty nepřicházej o svůj klid a jsi-li aspoň trochu v právu, pak snaž se úsměv vykouzlit. Jak milá a pravdivá slova! Slovy této básničky se pan učitel Bártík řídil celý život i v době, kdy jako mnozí jiní nesměl učit. Sušičtí ho z té doby znají jako laskavého knihkupce z prodejny na náměstí. Milí čtenáři, v tomto článku jsem se s vámi podělila o hezké školní zážitky a moje vzpomínky na učitele, kteří mi svou originalitou přirostli k srdci, kteří se mi stali vzorem a z jejichž vědomostí čerpám neustále. Moc jim za vše děkuji. Každý žák má svého učitele a mými favority se stali právě tito čtyři. Na závěr mi dovolte, abych všem vyučujícím popřála k jejich svátku hodně úspěchů a trpělivosti, aby na každého z nich po letech žáci vzpomínali s úctou. Učit, to není povolání to je poslání! MARIE MALÁ, Sušice manda SS, ale naháněli strachu za deset. Mimo klasických zbraní vytáhli silné ocelové jehly délky 80 cm možná i více. Kamarádi zůstali stát, ani se nehnuli na rozkaz těch dvou. Těmi ocelovými jehlami začali příslušníci SS propichovat naše slamníky, jež byly vyrobeny z papírové juty. Samozřejmě je pak po důkladné prohlídce (včetně podhlavníků a hadrových dek) hodili na zem. Nevím, co si v tu chvíli každý z kamarádů myslel, ale byli jsme mladí, tak to s nikým neseklo. Pán Bůh zaplať. Já, vyučený čalouník, jsem potřeboval na prošívání slamníku jehly cm dlouhé, ale tyto byly abnormální. Samozřejmě, že nekvalitně nacpané slamníky byly během těch zhruba dvaceti minut dost poškozeny. Stejně se ale musely obnovovat. Ne kvůli nám, pracovníkům, ale z jiných příčin. Inu štěnice, ty se tam rády zabydlely. Stejně to nebylo nic platné i kdyby celý lágr shořel, štěnice by to nezničilo. A hezky koušou, to potvrdí každý, kdo to zažil. Členové komanda skončili s prohlídkou, zasalutovali a znovu s pozdravem Heitla odešli kontrolovat další barák v Schönstrasse. Až druhý den jsme byli všichni seřazeni a vedoucí lágru (Němec), nám oznámil příčinu té podivné kontroly. Nedaleko našeho lágru byl zajatecký tábor amerických letců. Bylo hlášeno, že jich 80 uteklo. Toto číslo si pamatuji, i když nyní se uvádí 76 mužů. Ti hoši si prokopali tunel, ale snad chybný propočet způsobil, že se dostali na povrch poblíž nějaké strážnice. To jsme se v našem lágru dozvěděli, ale o dalším osudu mužů jsme již více nezvěděli. Ještě za totality vysílalo jedno rádio (snad Plzeň), tento případ údajně se jeden z uprchlíků dostal až do Klatov, kde byl četníkem zatčen (nevím už, zda německým, nebo českým). Jistě to pro něho bylo velmi špatné, dnes už se neví, zda-li přežil. Od té doby jsem o tom neslyšel, až nyní jsem měl možnost přečíst si krátkou zprávu. Možná, že díky Klatovskému deníku, jsem dopsal jednu z kapitol válečných dějin. KAREL RENDL, Volšovy Rok v pranostikách březen Kalendářní duben se na rozdíl od března opravdu kryje s tím přírodním kvetou duby. Podle starého římského kalendáře byl duben druhý měsíc v roce. Z té doby má patrně i své jméno aprilis; je odvozeno od slova aperire, jež v latině znamená otevírat (ve smyslu jarního otevírání přírody). Dubnové počasí nemůže být jiné než aprílové. Je následkem typických jarních vpádů chladného vzduchu, nejčastěji mořské arktické vzduchové hmoty, z vysokých zeměpisných šířek do střední Evropy. Naším nejstarším dochovaným popisem aprílového počasí je zápis v latinském deníku Karla Staršího ze Žerotína z roku V překladu zní: Co říká o dubnu lidové přísloví, nestálostí svou i tento měsíc dosvědčil, že pravdou jest. Bylo totiž nutno snášet proměnlivé počasí, po jasné pohodě deště následovaly, po deštích opět jasno. Obzvláště však měsíc tento skrze drsnější větry škodlivý byl, které bez ustání takřka vanouce, dílem od severu, dílem od jihu stav povětří nejistým a pochybným nám učinily, k tomu deště časté a mrazy ranní plodům též nemálo uškodily, obzvláště pšenici na místech nejúrodnějších, která buď příroda, nebo rolníků nedbalost neplodnými učinila.

6 strana 6 Čtenáři nám píší Zapomenuté klenoty v krajině U příležitosti dne památek 18. dubna 2002 Památky v krajině vypovídají o životě lidí v dané krajině, vypovídají o tradici, o vztahu a lásce k domovu. Čekají trpělivě, až si jich všimneme, až jim vrátíme jejich ztracenou podobu. V poslední době zhruba tří let se na fond drobných památek přesouvá stále více pozornosti díky projektu s názvem Památky i vaše odpovědnost organizovaným v roce 2000 Nadací Pro Bohemia o.s. Praha. Projekt lze definovat jako mediální kampaň, která má před očima co nejširší veřejnosti zvednout oponu nad drobnými památkami a ukázat je jako výrazné téma, kolem něhož lze budovat participativní pojetí památ- Bylo a je o čem přemýšlet 14. března se v Penzionu pro důchodce uskutečnilo setkání místní skupiny České křesťanské akademie. Hostem byl P. Jan Virth a diskutovalo se na téma Proč Bůh dopouští takové události, jakou byl např. teroristický útok 11. září v USA. Že to bylo opravdu zajímavé téma, o tom svědčí i účast 70 přítomných. Při těchto setkáních však nemusí jít jen o náboženská či filozofická témata. 11. dubna vás ČKA zve do DPD na setkání od hodin, jehož hostem bude PhDr. Eliška Hranáčová. Téma setkání je Etika ve zdravotnictví euthanasie z pohledu křesťanství. Další možností společného setkání je také koncert, pořádaný o den později 12. dubna ve Smetanově sále gymnázia, kdy Vlastimil Marek předvede Hru na tibetské mísy, nebo 9. května v kostele M. Boží při pořadu Antoine de Saint Exupéry Citadela (účinkuje Miroslav částek). čka kové péče a ochrany životního prostředí a v neposlední řadě sleduje rovněž i tvorbu lokální a regionální identity. Projekt bude sledovat osudy drobných objektů ve vybraných regionech. Jmenovitě se jedná o severní Plzeňsko, Telčsko a Pošumaví. Právě z toho důvodu se ve Státním okresním archivu v Plasích uskutečnil seminář s besedou nad otázkami záchrany a obnovy drobných památek v lokalitě okresu Plzeň sever. Zazněla zde řada podnětných příspěvků (PhDr. I. Bukačová, MUDr. T. Hájek, Ing. K. Drhovský, Mgr. Z. Bičan, JUDr. P. Kubíček atd). Městský úřad Plasy nebyl zvolen náhodně. Již v roce 1997 provedl registraci drobných památek na katastru města Plasy (registrováno 127 drobných objektů). Z vlastní iniciativy zde s obnovou drobných památek začaly Manětín, Kralovice, Kožlany, Potvorov, Žihle. U příležitosti tohoto setkání odborníků památkové péče, zástupců obcí, měst a novinářů byl vydán informační materiál k propagaci a popularizaci památek, nazvaný Zapomenuté klenoty v krajině a byla představena nová publikace zabývající se touto problematikou autorů PhDr. Ireny Bukačové a MUDr. Mgr. Tomáše Hájka Příběh drobných památek, jako 1. svazek edice Krajina domova. IVAN NIKL Sbor dobrovolných hasičů města Sušice oznamuje že 13. dubna 2002 proběhne sběr železného šrotu v dopoledních hodinách po celém městě informace na tel. 0187/ Jazykové zkoušky v květnu Státní jazykové zkoušky se na jaře letošního roku uskuteční z jazyka anglického (písemná část) 10. května 2002 (pátek odpoledne) a jazyka německého (písemná část) 11. května 2002 (sobota dopoledne). Ke státním jazykovým zkouškám konaným v těchto termínech se musí kandidáti přihlásit do 25. dubna S vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat i potvrzení o úhradě poplatku za státní jazykovou zkoušku, který činí Kč písemná část; 500 Kč ústní část. Předepsaný tiskopis pro přihlášku i složenku na zaplacení úhrady obdrží kandidáti v kanceláři SJŠ. Nedostaví-li se kandidát ke zkoušce, úhrada se mu nevrací. Pro vykonání státní jazykové zkoušky není podmínkou účast v řádném studiu během školního roku ani zapojení ve studiu tzv. přípravného kurzu pro stát. jazyk. zk. (toto zapojení se však doporučuje). Podrobnosti o obsahu a organizaci, zkušebním řádu a dalších ustanoveních můžete získat konzultací se ZŘ SJŠ v Sušici, Lerchova ul. MGR. PAVEL KAHLE, ZŘ SJŠ Sezóna skončila Přípravka hokejového oddílu TJ Sušice skončila mistrovským zápasem v sobotu 23. března letošní sezónu. V posledním zápase porazili sušičtí žáci HC Veselí nad Lužnicí poměrem 7:4. O branky se rozdělili: Štěpán 2, Chudý 2, Tuček, Procházka a Straka po jedné. Už od první třetiny se domácím dařilo a brzy vedli 2:0, ve druhé třetině hosté hru vyrovnali a snížili i nepříjemný stav. Sušičtí však nenechali nic náhodě a postupně zvyšovali skóre až na konečných 7:4. Po zápase zavládla v kabině domácích veliká radost nejen z tohoto vítězství, ale i ze skutečnosti, že se v průběhu celé mistrovské soutěže neustále zlepšovali. Vždyť stačí vzpomenout neslavných vysokých porážek v úvodu soutěže, kdy ani skóre 1:10 nebo 1:12 nebylo výjimkou. Poslední mistrovská utkání už byla daleko vyrovnanější, i když vítězství nebylo tolik, kolik by si jich chlapci přáli. Poděkování za poměrně úspěšnou hokejovou sezónu patří samozřejmě i oběma trenérům Janu Vachouškovi a Jaroslavu Koppovi, kteří věnovali chlapcům hodně svého volného času a kteří je také naučili mnohému ze složité hokejové abecedy. Nesmíme zapomenout ani na rodiče mladých hokejistů, neboť i ti svým přístupem a pochopením spoluvytvářeli dobrou atmosféru a častou osobní pomocí měli podíl na celkových výsledcích. Jedna sezóna skončila a nelze složit ruce do klína. V létě se žáci chystají na soustředění do Milevska a poctivou přípravou chtějí docílit v příštím období dalších úspěchů. Popřejme proto na závěr našim mladým hokejistům co nejvíce branek v síti soupeřů. hh Pod pokličkou nejen na Velikonoce První poslové jara odkvétají, z kočiček zbývají jen žluté chuchvalce. Na loukách žloutne podběl, blatouchy keře zlatice se otevírají vstříc zlatému slunci. A už jsou za námi i Velikonoce, svátky jara. Poslední roky jsou snad ve všech časopisech tradiční jídla na Velikonoce, my tedy zkusíme něco jiného, něco, co si nemusíme vařit jen o svátcích. Jehněčí maso i vajíčka ostatně můžeme mít po celý rok. Dovolená u moře Dalmácie MKS ve spolupráci s cestovní kanceláří MH travel Praha vám nabízí zajímavou dovolenou v jižním Chorvatsku střední Dalmácii. Zveme vás na romantický ostrov Vis, který byl zahraničním turistům otevřen až od roku 1990, je proto turistickým rájem v ekologické čisté lokalitě. Se svým nenarušeným životním prostředím je naprosto ideální pro poklidnou rodinnou dovolenou i s malými dětmi. Krásné koupání, možnost sportovního vyžití, potápění, řada historických památek června (odjezd 21. v podvečer, návrat 30. dopoledne) Zařízené apartmány pro 2 8 osob Vybavená kuchyně, sociální zařízení, povlečení, ručníky. Cena zahrnuje ubytování, dopravu autokarem i lodí, pobytový poplatek. Cena na osobu ve dvoulůžkovém apartmánu je Kč (možnost zajištění polopenze v hotelu za příplatek 450 Kč na osobu a den). Hotelové pokoje s polopenzí Cena zahrnuje ubytování, polopenzi, dopravu autokarem i lodí, pobytový poplatek. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji Kč (děti do 12 let Kč). Chorvatsko MEDULIN rybářské a turisticky zajímavé městečko leží v nejjižnější části Istrijského poloostrova, 10 km od Puly. Možnost sportovního vyžití půjčovna lodí, surfů, vodních lyží, kol, kuželková dráha, tenisové kurty atd. Možnost rekreačně léčebného pobytu pro děti s častým onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi, ekzémy (pod odborným dohledem lékaře, vhodný doprovod rodičů). Itálie Turistické středisko Rosolina mare - 60 km jižně od Benátek. Vhodné pro klidnější dovolenou s možností společenského vyžití, ideální pro rodiny s malými dětmi i pro neplavce(!). Můžete si vybrat také pobyty pro seniory a pobyty s léčebnými masážemi, seancemi u moře (pod odborným dohledem lékaře a terapeutky). Katalogy, přihlášky a bližší informace ihned v kanceláři MKS, tel. 0187/ S moudrými o odvaze a ctižádosti Mějte velkou ctižádost moc toho neočekávejte a buďte skromní. H. STEIN Ctižádostivý člověk na sebe upozorňuje především prací, kterou odevzdává tak, aby zaujal a aby si toho patřiční lidé všimli. Sebepřeceňovač naproti tomu jen žvaní a nic nedokáže udělat pořádně. J. HÁJEK Prostřednost je největším nepřítelem odvážných. CH. KRAUTHAMMER Život v jistotě a bezpečí je tou nejnejistější a nejnebezpečnější volbou, kterou si můžete vybrat. Jistota a bezpečí z vás činí otupělé a mrtvé bytosti. S. LEVINE Sebedůvěra, stejně jako umění, není založena na znalosti všech odpovědí. Sebedůvěru člověk získá, bude-li otevřen všem otázkám. G. STEVENS Objeví-li se příležitost, nezabouchněte jí dveře před nosem. T. PETERS Je lepší být odvážný a rozhodný, riskovat omyl, než dlouze váhat a mít pravdu příliš pozdě. MOATSOVÁ KENNEDYOVÁ Blahobyt a klid plodí zbabělce, tvrdost je vždy matkou statečnosti. W. SHAKESPEARE Na všechny tyto pobyty odjezd přímo ze Sušice. Vejce na smetaně Na dno ohnivzdorné misky nalijeme šálek rozkverlané smetany. Do ní pomalu rozklepneme vejce, jedno vedle druhého. Posypeme čtyřmi na drobno nakrájenými sardelovými řezy, osolíme, opepříme, zasypeme asi dvěma lžícemi strouhanky a pokapeme trochou másla. Pečeme v předehřáté troubě, až vejce ztuhnou. Posypeme petrželkou a podáváme s bramborovou kaší. Kdo má rád zeleninu, může si k tomuto jídlu udělat zeleninový salát a máte třeba i v létě chutnou večeři. Španělská vejce Asi pět lžic tatarské omáčky rozšleháme s 1 2 bílého jogurtu a přidáme lžičku nasekaných kapari. Dva nasekané sardelové řezy a jednu lžíci nasekaných nebo na plátky nakrájených plněných oliv, přidáváme pomalu k omáčce a stále mícháme. Necháme hodinu v chladničce odležet. Osm vajec natvrdo uvařených rozpůlíme, položíme řeznou plochou dolů a přelijeme omáčkou. Zdobíme zeleninou, variace na téma co dům dal. Anglické kotletky Čtyři jehněčí kotletky lehce naklepneme, nařízneme, aby se nekroutily, a naskládáme je na sebe do kameninového hrnce, proložené čtyřmi nastrouhanými cibulemi. Necháme uležet do druhého dne. Pak je na másle rychle opečeme po obou stranách. Zmírníme oheň a dodusíme doměkka. Pečeme i s cibulí. Podáváme s opečenými brambory, politými vypečenou šťávou. Jehněčí se sýrem Na 60 dkg kotlet potřebujeme 15 dkg šunky, dva žloutky, dvě lžíce smetany, petržel, pepř, cibuli, máslo a asi 10 dkg strouhaného sýra. Drobně pokrájenou cibuli spojíme se šunkou, žloutky a smetanou. Okořeníme, osolíme. Kotlety nařízneme a opečeme po jedné straně do červena. Složíme do pekáčku opeřenou stranou dolů a vrchní stranu potřeme směsí. Posypeme sýrem, poklademe kousky másla a 20 minut zapékáme. Podáváme s rýží nebo s bramborovou kaší. Lumírovo vejce Velkou cibuli pokrájíme na kolečka a rozložíme na talíř. Poklademe kolečky kabanosu a nakládané sladkokyselé okurky. Navrch položíme tři půlky vejce natvrdo. Zalijeme křenovou majolkou a ozdobíme červenou paprikou. Jíme opatrně, abychom se neumazali. Velikonoční preclíky Z 25 dkg hladké mouky, 25 dkg cukru, 25 dkg umletých mandlí a 6 žloutků vypracujeme těsto, z něhož vyválíme jako malíček silné tyčinky a stáčíme do tvaru preclíků. Pečeme je na horkém pomaštěném plechu a ještě horké obalujeme v cukru. Dobrou chuť přeje MARIE BUBENÍKOVÁ

7 Kultura strana 7 Filmy, které musíte vidět Mandolína kapitána Corelliho dubna Předlohou snímku je stejnojmenný bestseller anglického autora Louise de Berniéres z roku 1994, odměněný Cenou spisovatelů Britského společenství za nejlepší knihu roku v euroasijském regionu. Rozsáhlý román popisuje četné historické události i příběhy řady postav, filmaři se soustředili na milostný příběh. Děj se odehrává na krásném a klidném řeckém ostrově Kefallénie. Začíná však válka, koncem dubna 1940 přichází na ostrov italská okupační armáda, podporovaná Němci. Poklidný běh života na ostrově naruší vojenská cvičení a počáteční odpor proti okupantům. Italskému kapitánovi Antoniovi Corellimu a jeho mužům se na ostrově líbí, válka se zdá daleko a svým jednáním, láskou k hudbě a pořádáním koncertů na náměstí si postupně získávají místní obyvatele. Po Mussoliniho pádu se ale z Němců a Italů stávají nepřátelé, na ostrově se bojuje a jediný, kdo z italských vojáků přežívá, je kapitán Corelli V hlavních rolích uvidíte Nicolase Cage a Penélope Cruzovou. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Zatracení dubna Český snímek volně vychází z případů cizinců, zatčených v asijských zemích za pašování drog. Přímou inspirací pak bylo zatčení a věznění českého turisty Emila Novotného, odsouzeného v Thajsku v roce Dramatické téma o vině a drastickém trestu, o zlomu v lidském osudu i nejasných okolnostech případu se nabízelo k filmovému zpracování. Úkolu se ujal mladý scénárista a režisér Dan Svátek a vypráví svůj příběh ve třech rovinách líčí snahu českého mladíka pomoci krajanovi v nouzi, pobyt odsouzence v asijském vězení a jeho zvykání na tamní poměry a prostřednictvím videonahrávek líčí také historii celého případu. V hlavních rolích si zahráli Jan Plouhar, Jan Révai, Dana Vávrová a další. Zoolander dubna Bláznivá komedie, v níž hlavní roli hraje fiktivní postava světového top modelu, vyznačujícího se dokonalým vzhledem, nacvičenými pohledy, ale také nesmírně omezenou mozkovou kapacitou. Derek Zoolander podstoupí nedobrovolné vymytí mozku a při velké módní přehlídce v New Yorku má na daný signál proti své vůli spáchat atentát na premiéra Malajsie. Politik této asijské země chce totiž prosadit zákaz zneužívání dětí k práci v továrnách. Západní módní průmysl, jenž ve skutečnosti stojí za všemi politickými atentáty minulosti, ovšem potřebuje levné dodávky. Navzdory značně omezenému myšlení se Zoolander pokusí svému údělu vzepřít a spojí se při tom s novinářkou a dokonce i s nenáviděným konkurentem. Autor scénáře Ben Stiller sáhl k postupům silně nadsazené komedie kombinované se satirou na poměry v módním byznysu a na jeho představitele. Vyhýbá se vulgaritám a jeho dílo se vyznačuje řadou vtipných momentů. Zajímavostí je účast řady osobností amerického showbyznysu, které představují samy sebe. Ben Stiller si zahrál i hlavní roli. Zoolander byl jedním ze snímků, v jejichž záběrech na manhattanské panoráma byly kvůli událostem z 11. září 2001 odstraněny digitálně budovy Světového obchodního centra. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Banditi dubna Kriminální komedie, v níž režisér Barry Levinson těží z nápadité lupičské zápletky a z účasti hereckých hvězd, Cate Blanchettové, Billyho Boba Thorntona a především Bruce Willise. Drný chlápek Joe Blake a inteligentní hypochondr Terry Collins se po útěku z vězení rozhodnou pro kariéru bankovních lupičů. Vynaleznou přitom nezvyklou metodu noc před přepadením provinční banky vniknou do domácnosti ředitele, vezmou ho i s rodinou jako rukojmí a druhý den ho ještě před příchodem zaměstnanců přinutí otevřít sejf. Jejich komplicem je v roli řidiče Joeův bratranec Harvey, neúspěšný filmový kaskadér. Všechno klape až do doby, kdy se k partě dostane krásná žena v domácnosti Kate. Oba banditi se do ní zamilují, zatímco ona si mezi nimi nedovede vybrat. Autor snímku kombinuje postupy kriminální komedie, romantické komedie a akčního filmu, přičemž připravuje překvapivý závěr. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Traffic Nadvláda gangů dubna Kriminální snímek vznikl na motivy britského TV seriálu, zabývajícího se drogovou problematikou. Film je ověnčen řadou cen (mj. čtyřmi Oscary). Tvůrce osobitým způsobem diagnostikuje společenskou nemoc, přičemž téma drog zobrazuje s formální výjimečností líčí tři paralelně se odvíjející příběhy, jejichž protagonisté se navzájem neznají, avšak jsou při tom součástí jedné obchodní struktury, která se rozkládá od mexické Tijuany až po americký stát Ohio. Dojem autenticity zdůrazňuje i polodokumentární způsob snímání. Ve filmu vystupuje řada vynikajících herců Michael Douglas, Catherine Zeta Jonesová, výborná Benicio Del Toro aj. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída. Training Day dubna Drsné kriminální drama vychází z akčních policejních trillerů s tradiční dvojicí hrdinů ostříleným a drsným praktikem, ignorujícím zákony a idealistickým nováčkem. Mladý policista Jake je převelen do protinarkotického oddělení losangeleské policie a absolvuje den profesionální průpravy pod vedením zkušeného černošského detektiva Alonza. Ten uplatňuje v boji se zločinem metody, jež jsou mnohdy za hranicí zákona. Jake se chce držet profesionálních a obecných etických zásad, je však už od počátku zatažen proti své vůli do nečisté hry. V hlavních rolích uvidíte Denzela Washingtona a Ethana Hawka. Tvůrci své vyprávění umístili do konkrétních losangeleských lokalit a ukazují zejména odvrácenou tvář velkoměsta korupce, zločin, násilí i nespravedlnost byť v zájmu spravedlnosti. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Filmový klub Tuvalu čtvrtek 18. dubna Tuvalu je jméno ostrova. Jako ostrov také působí daleko široko opuštěný a rozpadající se dům s areálem plaveckého bazénu. Jejich majitel (lépe by se hodilo označení vězeň), slepý stařec a jeho ušlápnutý mladší syn se snaží udržet zařízení v provozu. Díky velkému úsilí se synovi daří vzbudit iluzi, že tento vrak je stále ještě prosperujícím podnikem. Je to stále obtížnější, protože sem ve skutečnosti nikdo nechodí a navíc starší bezohledný bratr usiluje pod vidinou velkého zisku o zbourání budovy a prodeji pozemku. Mladší syn však odolává a vytrvale udržuje v chodu prastaré zařízení, pouští do reproduktorů hudbu s hlukem bazénu plného lidí a s láskou sleduje jedinou krásnou plavkyni. Společně sní o útěku na opuštěný ostrov Tuvalu Německý režisér Veit Helmer postavil svůj celovečerní debut na neobvyklých postupech zvolených při tvorbě krátkých snímků. Zvuková stránka společně s postavami, naplněnými hlubokými city a velkým množstvím lásky a s uměním využít netradičních komických prvků, vytváří nevídaný efekt. Film byl natočen v Německu v roce Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Vážení diváci, stejně jako v roce 2001 jsme pro vás vybrali několik filmů z přehlídky domácí tvorby Finále V podvečerních hodinách vám přinášíme 4 celovečerní filmy, tři z nich reprezentují vynikajícího českého scénáristu a režiséra Karla Zemana, poslední z nich je dnes již legendární Balada pro banditu s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Přehlídka filmů Karla Zemana Autor se narodil v roce 1910 a byl jedním z nejlepších českých filmových scénáristů, výtvarníků a režisérů animovaných filmů, jichž je společně s Jiřím Trnkou a Hermínou Týrlovou zakladatelem. Jeho díla dosáhla značného ohlasu a řady významných ocenění v mezinárodním měřítku. Absolvoval dvouletou obchodní školu a kurz reklamního kreslení, v letech pracoval v reklamních ateliérech ve Francii, poté u Bati ve Zlíně a později ve zlínském trikovém ateliéru. Vytvořil sérii satirických loutkových filmů s postavou pana Prokouka, pozorovatele a komentátora společenských událostí. Největší proslulosti dosáhly jeho celovečerní, originálně vytvořené filmy, které se promítaly ve více než sedmdesáti zemích světa. První z nich byla Cesta do pravěku (1955), dále Vynález zkázy (1958), Baron Prášil (1961), Bláznova kronika (1964), Ukradená vzducholoď (1966), Na kometě (1970). V naší přehlídce uvidíte: 22. dubna Vynález zkázy Dobrodružný trikový film podle předlohy Julese Vernea. Černobílý, 81 min. 23. dubna Baron Prášil Kombinovaný hraný a kreslený film. Oceněn Stříbrnou plachtou na MFF Locarnu Hrají Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Karel Höger, Jan Werich a další. Barevný, 81 min. 24. dubna Bláznova kronika Veselohra z období Třicetileté války. Hrají Petr Kostka, Emílie Vašáryová, Karel Effa, Vladimír Menšík a další. Černobílý, 83 min. A navíc 25. dubna Balada pro banditu Film pohybující se mezi pohádkou, baladou a muzikálem byl natočen podle stejnojmenné inscenace brněnského Divadla na provázku. Mnoho příhod z natáčení znáte jistě v podání představitele hlavní postavy Nikoly Miroslava Donutila. Režie Vladimír Sís, hrají M. Donutil, Iva Bittová, Boleslav Polívka, Jiří Pecha a další. Vážení filmoví diváci, věříme, že se s chutí podíváte na klasická díla české kinematografie, která se setkala v době svého vzniku se skvělým ohlasem nejenom u nás, ale i ve světě. Uváděné tituly můžete vidět v uvedené dny, vždy v hod. Těšíme se na vaši návštěvu v sušickém kině. sz Zájezdový program MKS Sušice pro rok 2002 sobota 18. května 2002 Vídeň prohlídka kulturních památek jednoho z nejkrásnějších měst v Evropě neděle 2. června 2002 Praha ZOO vhodný dárek ke Dni dětí (zájezd je z důvodu konání zábavného odpoledne ke Dni dětí na Santosu přesunut na neděli!) sobota 15. června 2002 Salzburg čtvrté největší město Rakouska sobota 20. července 2002 Hrádek u Nechanic Dobrošov prohlídka romantického zámku u pevnosti Dobrošov (národní kulturní památka). sobota 3. srpna 2002 Slatiňany Žleby zámek Slatiňany s expozicí hipologického muzea, zámek Žleby sobota 17. srpna 2002 Dvůr Králové nad Labem ZOO Safari sobota 14. září 2002 Drážďany prohlídka nejcennější galerie evropského malířství do 18. století Obrazárny starých mistrů Zwinger sobota 23. listopadu 2002 Předvánoční Zwiesel sobota 7. prosince Vánoční Vídeň Český Krumlov otáčivé hlediště Upozornění: všechna uvedená představení jsou již vyprodána! Divotvorný hrnec muzikál Tři mušketýři činohra Sen noci svatojánské Katalogy zájezdů obdržíte v kanceláři MKS, v Městském informačním středisku a v CK Tempo Tours - na těchto místech se můžete na vámi vybrané zájezdy ihned přihlásit! Česká křesťanská akademie místní skupina v Sušici Vás srdečně zve na další Setkání s osobnostmi. Naším hostem bude pan Vlastimil Marek hudebník, muzikoterapeut, buddhista, šéfredaktor časopisu BARAKA, autor četných knih (např. hudba je lék budoucnosti, Tajné dějiny hudby atd.). Je znalcem u nás neobvyklých hudebních nástrojů a technik tibetských mís, australského nástroje didžeridu, šamanských bubnů, nahrál několik CD s touto hudbou. Pobýval v zenovém klášteře v Japonsku, studoval na Schumacher College v Anglii a dějiny moderního umění na Středoevropské univerzitě v Praze. Přednáší na Univerzitě nové doby. V současné době ho můžete slyšet v jeho pravidelných rozhlasových pořadech na stanici Vltava, vždy v sobotu od 7 05 hod. ráno. Přijďte v pátek 12. dubna 2002 v hod. do Smetanova sálu sušického gymnázia. Poznáte harmonizační moc zvuku tibetských mís, poslechnete si hudbu jinak, než jsme v tomto sále zvyklí. Těšíme se na vaši návštěvu. Vstupné dobrovolné. Za ČKA DR. PRAJEROVÁ

8 strana 8 Sport Turnaj starostky města Poslední hokejový turnaj v této sezóně na sušickém ledě sehráli kluci z pátých tříd. Sušický tým, přestože byl letos nováčkem krajského přeboru, ozdobil svou účast v sezónní soutěži několika Vítězné hokejové družstvo TJ Sušice s trenéry J. Koppem a J. Vachouškem společně s patronkou akce, starostkou města JUDr. Jiřinou Rippelovou. M. Křeček na voze Ford Escort RS Cosw. projíždí serpentiny v RZ nad Chlístovem. Jaro zahájili kontumací K prvnímu utkání jarní části oblastního přeboru odjeli sušičtí fotbalisté do Plzně změřit své síly s 1. FC. Bohužel však tamní pořadatelé podcenili aktivitu místního restituenta části hřiště, který obrněn transparentem a ochrankou znemožnil konání zápasu. Sušice si tak připsala první jarní body, ale na opravdový souboj si museli hráči ještě týden počkat. A byl to nakonec i přes nepřízeň počasí vydařený vstup do druhé části soutěže. Hosté ze Staňkova se sice na trávníku ve Velkých Hydčicích ujali vedení, ale domácí ještě do přestávky gólem Rittera srovnali a v druhé půli potvrdili svoji převahu brankami Pintíře a Hubáčka. V neděli 7. dubna v přivítají sušičtí fotbalisté snad už na svém hřišti obtížného soupeře, souseda z tabulky, celek Malešic. TJ Sušice sněmovala V pátek 22. března se uskutečnila valná hromada TJ Sušice. V úvodu jednání přivítala místopředsedkyně Milada Váňová hosty a zvolené delegáty jednotlivých oddílů, dále předseda Tělovýchovné jednoty Vladimír Holman přednesl zprávu o činnosti jednoty za rok TJ Sušice má 901 členů zapojených v šesti oddílech Asociace sport pro všechny, Atletika, Lední hokej, Kopaná, Nohejbal, Volejbal. Nejpočetnější oddíl kopané má 309 členů, nejmenším je nově založený nohejbalový oddíl s osmi členy. Ve své zprávě neopomenul V. Holman poděkovat sponzorům za finanční pomoc TJ, zejména vedení akciové společnosti GIOSTYLE PAP Sušice, bez jejichž pomoci by byla sportovní činnost značně omezena. Poděkování zaznělo také starostce města JUDr. Rippelové a zastupitelům za podporu tělovýchovné činnosti a pomoc při údržbě sportovních zařízení. V diskusi vystoupil delegát Pošumavského sportovního sdružení Václav Anděl, který vyjádřil poděkování TJ za rozsáhlou činnost a předal předsedovi TJ čestná uznání po dva členy sušické jednoty Václava Hrabého a Václava Zeleného, za dlouholetou a obětavou práci v Tělovýchovné jednotě. Pro další období byl zvolen nový sedmičlenný výbor ve složení: Vladimír Holman, Martin Jůn, Yvona Kieslingerová, Růžena Kladívková, vítězstvími, mezi která určitě patří i výhra 7:4 v zápase proti Veselí nad Lužnicí, odehraném den před turnajem. V samotném turnaji pak porazili všechny své soupeře: HC DDM České Budějovice 2:1, HC Rokycany 3:1 a HC Rakovník 6:2. Vítězství vybojovalo družstvo ze Sušice ve složení M. Procházka, J. Fabšic, M. Nekola, M. Mráček, J. Pokorný, J. Straka, T. Vavřina, J. Kostelník, P. Valdman, M. Štěrba, T. Bulín, L. Rydval, M. Šandara, P. Švec, J. Štěpán, D. Gola, J. Lejsek, T. Chudý, T. Perlík, J. Michna, T. Homolka, Š. Tuček a brankáři F. Lejsek a M. Potužák. O vzrůstající úroveň sušického mužstva se zasloužili trenéři J. Kopp a J. Vachoušek, kteří touto cestou děkují hráčům za přístup a nasazení ve hře, rodičům za pomoc při zajištění a organizaci a starostce města JUDr. Rippelové, která převzala záštitu nad celou akcí a při slavnostním závěrečném vyhlášení předala vítězům poháry od města. Zároveň převzali ocenění nejlepší hráč turnaje. Ze sušického týmu to byl obránce J. Kostelník. Rachot a oheň Bude divize? Velké věci v soutěžích stolního tenisu se plánují na příští sezónu. Již letošní jarní dobré výsledky A i B družstva KOC Sušice předznamenávaly možnost postupu těchto celků do vyšších soutěží, ale že se sušické áčko, posílené o několik hráčů z Horažďovic, chystá do divize, čekal asi málokdo. Pokud by došlo k dohodě, pak by podle slov V. Sommera Sušice měla ještě jedno družstvo v krajském přeboru, dvě družstva v okresním přeboru I. třídy a dvě družstva v okresním přeboru II. třídy, z nichž jedno by tvořily pouze ženy a využily by tak soutěž mužů. Právo na postup do krajského přeboru potvrdilo áčko ve složení J. Aschenbrenner, P. Lariš, P. Mazura, P. Holý a V. Smmer dalšími výhrami: KOC Sušice A Horažďovice 10:8 (hostům nepomohly ani posily z krajského přeboru) KOC Sušice A Sokol Klatovy 16:2 KOC Sušice A Plánice 10:8 (v dramatickém utkání P. Lariš byl oporou družstva) KOC Sušice A Svrčovec 15:3 KOC Sušice A Nýrsko A 14:4 (přestože je Nýrsko druhé hned za Sušicí, mělo utkání jednoznačný průběh) I sušické béčko se dalšími zápasy přiblížilo k postupu: KOC Sušice B Strašín 6:4 (P. Lariš byl vyhodnocen nejlepším hráčem okresu mezi dorostenci) KOC Sušice B Mochtín 4:6 (první prohra béčka zaviněna technickými problémy herny Sušice musela vzdát tři zápasy) KOC Sušice B Dolany 8:2 (ve stejné sestavě Sušice před dvěma lety stejným rozdílem prohrála) Céčko složené ze žáků R. Růžička, K. Aschenbrenner, L. Hanzík a I. Zippererová má v okr. přeboru mužů budoucnost stále před sebou: KOC Sušice C Mochtín 2:8 KOC Sušice C Volšovy 5:5 (R. Růžička získal nejvíce bodů) KOC Sušice C Strašín 1:9 KOC Sušice C Žichovice 4:6 (všichni hráči bodovali) KOC Sušice C Dolany 5:5 na okolních silnicích Rachot z vyladěných závodních motorů, oheň šlehající z výfuků a zvířený prach v zatáčkách taková byla kulisa letos již 37. ročníku lostní zkouška Boříkovy Srbice (konkrétně její část za Velharticemi a Kolincem), v sobotu RZ Pohorsko Chvalšovice (směr kace WRC (World Racing Cup), která splňují podmínky závodu světového poháru. Z osmi startujících vozů WRC však dojely pouze automobilové soutěže Ral- Nezdice, Strašín, Vacov). Sa- dva a celkově závod dokončilo lye Šumava, která se již tradičně jede jako úvodní podnik mezinárodního mistrovství ČR. Závod, který měl start i cíl na náměstí v Klatovech, byl sestaven ze dvou etap. Součástí těchto etap jsou motná auta pak byla k vidění přímo v Sušici, a to v sobotu ráno i odpoledne na servisním parkovišti ve dvoře bývalých kasáren. A bylo opravdu na co se dívat. Soutěže se zúčastnilo 110 vozů jen 49 strojů. Vítězství si nakonec vybojoval K. Trojan se spolujezdcem J. Možným z Joka teamu Klatovy na voze Toyota Corolla WRC. Soutěže se také zúčastnil J. Kalný z Čimic (spolujezdec měřené úseky, tzv. rychlostní ve dvou skupinách (A malosériové T. Drásta), který na netradičním zkoušky, kterých bylo pět v páteční etapě poblíž Klatov a osm v etapě sobotní mezi Sušicí a Prachaticemi. Pro diváky ze Sušice byla v pátek nejdostupnější rychové speciály, N upravené séri- vozy). Každá skupina se ještě dělí do čtyř tříd (podle obsahu motoru). Bezesporu nejsledovanější a nejzajímavější byla auta specifi- voze (Škoda Felicia) obsadil ve své třídě 3. místo. Další motoristickou akcí se startem v Klatovech bude června 13. ročník Historic Vltava Rallye. Ženy na síti Opravdu dramatické souboje sehrály volejbalistky v sobotu 23. března v rámci halového turnaje v tělocvičně ZŠ Lerchova ul. a v hale TJ. Do těchto prostor nastoupilo 11 přihlášených družstev. Sušickým děvčatům se podařilo sestavit tři celky a obsadit tak všechny základní skupiny. Za tajuplným názvem družstva TJ Sušice M+D se skrývaly M. a R. Kladívková, D. a Š. Radová, Y. Kislingerová a M. Podlipská (tedy matky s dětmi). Do závěrečných bojů o místo postoupil tým TJ Sušice a TJ Sušice S (S jako směs, nebo možná super). Ve vzájemném napínavém sebevražedném střetnutí se z vítězství nakonec radoval celek prvně jmenovaný ve složení J. Dolejšová, M. Křížová, V. Pekhartová, A. Sachrová, I. Fišerová, J. Havránková a K. Beníršková, když sušické S ve složení P. Vlčková, B. Šlaisová, M. Pajmová, M Bartošová, L. Potužáková, G. Hanžlová a L. Chmelíková porazil jen těsným výsledkem. Konečné pořadí turnaje tedy vypadalo takto: 1. TJ Šťáhlavy, 2. SK Radotín B, 3. TJ Kašperské Hory, 4. TJ Vimperk, 5. TJ Sušice, 6. TJ Sušice S, 7. TJ Janovice, 8. Kdyně, 9. Hartmanice a Sušice M+D a TJ Vimperk dorost. Vítězná družstva byla oceněna tradičními obřími koláči od Rendla, šampaňským a dále pak např. zajímavými slunečními brýlemi (co vítězka Sušický souboj: Vlevo smečuje I. Fišerová za asistence to jiný tvar obrouček) V. Pekhartové a A. Sachrové a na druhé straně úspěšně blokují Marie Penová, Pavel Probst a Milada Váňová. ak P. Vlčková a G. Hanžlová. stranu připravil: ED * * * Krátce * * * Je skokan školní druhem žáby? Odpovědět na tuto otázku asi mohou nejlépe žáci základní školy Komenského, kde se uskutečnil již pátý ročník takto pojmenované soutěže ve skoku vysokém. Tedy ne druh žáby, ale 27 účastníků této soutěže mezi kterými kralovali: R. Duda výkonem 110 cm (3. a 4. třída), L. Muller 120 cm (5. 6. třída), M. Brožová 130 cm (7. 9. třída) a Z. Jícha 157 cm (7. 9. třída). Sezónu zahájili ve Francii Klub vodních sportů zahájil letošní sezónu desetidenním soustředěním ve Francii, které bylo ukončeno náročným závodem za účasti reprezentačního družstva Francie. V kategorii muži obsadil Filip Taišl 8. místo, Vladislav Galuška 9. místo a Ladislav Ptašnik 18. místo. V kategorii dorostenců vyhrál Jindra Beneš. Děkujeme Klub vodních sportů chce touto cestou poděkovat radě města Sušice a vedoucímu HPO panu Václavu Marcovi za pomoc při zajištění rozšíření tréninkových možností pro slalom na divoké vodě a za finanční příspěvek pro letošní sezónu. Děkujeme také Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku, pracoviště Kašperské Hory za pochopení pro náš sport. Poděkování patří i OÚ Hrádek za spolupráci a umožnění brigádnické činnosti pro naše sportovce. Sušická doručovatelka si přivezla zlato! Ve Švédsku se konaly Mezinárodní zimní hry zaměstnanců pošt deseti států. Také Česká pošta vyslala na sportovní klání svých deset sportovců vítězů jednotlivých disciplin ze Zimních her České pošty, konaných v Harachově. Na tomto mezinárodním měření sil startovala v běžeckých disciplínách i poštovní doručovatelka ze sušické pošty paní Marie Benešová, která i ze štafetového běhu na lyžích na 3 5 km přivezla zlatou medaili. V závodě na 5 km bruslením obsadila 8. místo a na 15 km klasikou 9. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů! vv

9 strana 12 Sušice Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ dubna (pátek sobota) Kdo s koho/the Score * Kriminální drama o krádeži století s vynikajícím hereckým obsazením. Hrají Robert de Niro, Edward Norton, Angela Bassettová, Marlon Brando aj., režie Frank Oz. USA, titulky, 123 min., od 12 let dubna (neděle pondělí) Mandolina kapitána Corelliho * Válka v protikladu idylické krásy řeckého pobřeží, milostný příběh proti ničivé brutalitě války. Vynikající herecké výkony. Hrají Nicolas Cage, Penélope Cruzová aj., režie John Madden. Velká Británie/ Francie/USA, titulky, 131 min., od 12 let dubna (úterý středa) Zatracení * Nové české drama inspirované osudem krajanů odsouzených v Asii za pašování drog. Hrají Jan Plouhar, Jan Révai, Dana Vávrová aj., režie Dan Svátek. Česká republika, 100 min., přístupný dubna (čtvrtek pátek) Zoolander * Bláznivá komedie ze zákulisí módních přehlídek. Autentický rámec filmu vytváří skutečné top modelky (Claudie Schifferová aj.) i známé tváře ze společenských rubrik (Donald Trump, David Bowie aj.) Hrají Ben Stiller, Milla Jovovichová, Jon Voight aj., režie Ben Stiller. USA, titulky, 82 min., přístupný dubna (sobota neděle) Bulšit/Not Another Teen Movie * Komediální parodie na všechny teenagerské filmy, která nemá úctu před ničím, včetně vašeho dobrého vkusu Hrají Chris Evans, Chyler Leig aj., režie Joel Gallen. USA, titulky, 82 min., od 12 let dubna (pondělí úterý) Banditi/Bandits * Kriminální komedie o nejúspěšnějších bankovních lupičích v americké historii. Jednou však zajmou jako rukojmí znuděnou ženu v domácnosti a události naberou nečekaný směr. Hrají Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchettová, režie Barry Levinson. USA, titulky, 124 min., od 12 let. 17. dubna (středa) Jako kočky a psi/cats &Dogs Úspěšná komedie o odvěké válce mezi psy a kočkami, která se může klidně odehrávat ve vašem obývacím pokoji. Hrají Jeff Goldblum, Elizabeth Perkinsová aj., režie Lawrence Guterman. USA, český dabing, 87 min., přístupný. 18. dubna (čtvrtek) Filmový klub Tuvalu * Komediální příběh o snu, který se sice neuskuteční, ale může usnadnit život Hrají Denis Lavant, Čulpan Chamatova aj., režie Veit Helmer. Německo, titulky, 92 min., přístupný dubna (pátek sobota) Traffic nadvláda gangů/traffic * Strhující průřez americkým světem drog od nejvyšších postů až po pěšáky. Řada filmových cen 4 Oscary, Zlatý glóbus, Stříbrný medvěd a další. Hrají Michael Douglas, Catherine Zeta Jonesová aj., režie Steven Soderbergh. USA, titulky, 147 min., od 15 let dubna (neděle pondělí) Training Day * Jeden den veterána bojů s narkomafií a policejního nováčka v tvrdém prostředí velkoměsta. Hrají Denzel Washington, Ethan Hawke aj., režie Antoine Fuqua. USA, titulky, 122 min., od 12 let. Hrajeme pro děti 17. dubna (středa) od hod. Jako kočky a psi/cats &Dogs Úspěšná komedie o odvěké válce mezi psy a kočkami, která se může klidně odehrávat ve vašem obývacím pokoji. Hrají Jeff Goldblum, Elizabeth Perkinsová aj., režie Lawrence Guterman. USA, český dabing, 87 min., přístupný. Kultura Oblastní kulturní přehled od 5. do 19. dubna 2002 Společenská zábava 18. dubna od hod. Sokolovna Samson a jeho parta Folkový koncert J. Samsona Lenka 21. dubna od hod. Sokolovna Mladí a náhlovští Josef Mladý, Josef Náhlovský, pořádá SDS Klatovy Semináře Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel. 0187/ , 0777/ Odborné floristické semináře, Sokolovna Sušice, T. G. M. 120/I. Na každý seminář je nutné se přihlásit telefonicky, písemně či SMS zprávou! 9. dubna od hod. Sušina II celodenní prac. seminář, školné + materiál 300 Kč Muzeum Sušice Tel., fax 0187/ Muzeum je v zimních měsících uzavřeno, návštěvy pouze pro předem ohlášené výpravy v počtu minimálně 10 osob, objednávky a informace na uvedeném tel. čísle. Stálá expozice: sušické sirkařství, dějiny regionu, Karel Klostermann, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna. Tělovýchova, sport, relaxace Fitness centrum Valérie Mičková sportovní hala sídliště Vojtěška pondělí pátek a hod. sobota hod. Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hraje: otevřené turnaje jednotlivců Sušický šipkový Open Cup. Orientální břišní tanec se svíčkou Každou středu od hodin v tělocvičně ZŠ Komenského ul. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel , fax 0187/ Kino pokladna otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody radnice, tel. 0187/ , nebo Popagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce, filmy, telefonní karty, samolepky Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel. 0187/ Kašperské Hory Kino sobota 20. dubna v hod. kinosál Výbuch bude v pět Český film, dětský příběh z r. 1985, 75 minut. sobota 20. dubna v hod. kinosál Podzim v New Yorku Milostný příběh, americký film z r. 2000, 105 minut, vhodný od 12ti let. Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel. 0187/ (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště) Muzeum v zimním období uzavřeno, otevřeno pouze pro předem objednané výpravy v počtu minimálně 10 osob, informace na uvedeném tel. čísle. Galerie Kašperské Hory úterý sobota neděle, pondělí Informace na tel. 0187/ hod. zavřeno Muzeum Šumavy Železná Ruda Tel. 0186/ , celoroční provoz úterý sobota hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví Informace Městská knihovna, tel. 0187/ pondělí a středa hod. pátek hod. Městské kulturní středisko,tel. 0187/ Informace pro turisty o možnostech ubytování, stravování, turistických trasách, pořádaných akcích, prodej map, propagačních materiálů, regionálních publikací a pohledů, předprodej vstupenek, veřejná internetová stanice. Horažďovice Kino Otava, tel. 0187/ dubna (oba dny ve hod.) Téměř dokonalý zločin Byla to perfektní vražda Bohužel to všechno někdo viděl. Napínavý thriller. USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny ve hod.) Mandolína kapitána Corelliho Podle stejnojmenného bestselleru Louise de Bernieres. Nicolas Cage a Pénelope Cruz v hlavních rolích příběhu z války. USA, titulky,od 12 let dubna (oba dny ve hod.) Černý jestřáb sestřelen Šli do mírové operace, čekalo je krvavé peklo. Příběh hrdinů, kteří nepřišli včas. USA, titul.,od 15 let dubna (středa hod., čtvrtek a ) Pán prstenů Společenstvo prstenu Jeho moc ovládne každého jen jediný mu dokáže odolat. USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny v hod.) Příšerky s. r. o. Nový počítačem animovaný film. USA, dabing dubna (oba dny pouze ve hod.) Hrabě Monte Christo Slavný román Alaexandra Dumase po mnoha letech na filmovém plátně. USA, titulky, přístupný. Společenská zábava Kulturní dům, tel. 0187/ sobota 6. dubna od hod. Rocková zábava hraje MASH sobota 13. dubna od hod. Rocková zábava hraje ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA čtvrtek 18. dubna v hod. August, August, August Pavel Kohout, divadelní představení ochotnického sboru PIKI Volyně. sobota 20. dubna ve hod. Katapult rocková zábava Připravujeme: pondělí 22. dubna v hod. Mladí a náhlovští Vystoupení populární dvojice Mladý + Náhlovský čtvrtek 25. dubna v 8 30 a v hod. SALVE CARITAS A SALVE VITA 2002 V. mezinárodní hudeb. festival zdravotně postižených Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ pondělí středa hod. čtvrtek neděle hod. Veškeré informace na internetových stránkách: www. bazen.horazdovice.cz Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel. 0187/ Městské muzeum Horažďovice Tel. 0187/ Klatovy Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. Tel. 0186/ , Výstavy sobota 6. dubna v hod. slavnostní zahájení výstavy Divočina/příroda, duše, jazyk (7. dubna 26. května 2002) Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ Zámek Klenová sobota 6. dubna v hod. slavnostní zahájení výstavy Divočina/příroda, duše, jazyk (7. dubna 23. června 2002) Sýpka Klenová Divočina/příroda, duše, jazyk (7. dubna 30. června 2002) Divočina je rozsáhlý autorský projekt Jiřího Zemánka, zahrnující výstavu, mezinárodní konferenci a hudební a divadelní festival. Bude probíhat ve všech budovách galerie a obsáhne široké spektrum autorů počínaje J. Mařákem a J. Váchalem až po nejmladší umělce. Nebude jen nostalgickým návratem k počátkům, ani pouze apelativní reakcí na současnou ekologickou krizi Země. Především by měl klást otázky po smyslu naší další cesty a otevírat prostor pro jiné způsoby myšlení. Na zahájení na Klenové bude vypraven autobus v hod. od Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech. Informace Stálá divadelní scéna Klatovy 0186/ Chanovice Expozice lidové architektury Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. Exteriérová, volně přístupná expozice přenesených staveb lidové architektury, pro hromadné výpravy možnost objednávky prohlídky s průvodcem. Kontakt tel. 0186/ , 0603/ , 0604/ , fax 0186/ Chudenice Černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského Tel. 0186/ , tel. + fax 01876/ Černínská zámecká expozice, Expozice Josefa Dobrovského, Expozice Jaroslava Kvapila (autora libreta k opeře Rusalka), regionální muzeum Chudenicka. duben, květen, září, říjen sobota neděle a hod. červen, červenec, srpen denně mimo pondělí a hod. Návštěvu je možné dohodnout i mimo stanovenou dobu. Kulturní památky Hrad Rabí Tel., fax 0187/596235, Hrad Velhartice Tel. 0187/ Hrad Kašperk Tel. 0187/ otevřen denně mimo pondělí Hrad Švihov Tel. 0186/ jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více