BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Full coverage of small businesses needs by open source software"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software

2 Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Úplné pok rytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open source software Lukáš Červenka Akadem ický rok: 2010 Kontak t: lukas.cervenk Tel.: (+420)

3 Bakalářská práce Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open 1. ZADÁNÍ 3

4 Bakalářská práce Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open 2. ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda-li je možné pokrýt potřeby malého podnikatele open source softwarem. Aby byla problematika open source softwaru plně pochopena, vysvětlil jsem na začátku práce vznik open source softwaru, jeho vlastnosti, výhody a popsal vývoj open source softwaru. Až poté jsem přešel k vybírání konkrétního open source softwaru. Abych mohl zkonkretizovat potřeby podnikatele, vybral jsem si jednoho konkrétní podnikatele, majitele malého penzionu. Pro toho jsem hledal open source software z několika oblastí. Operační systém, správu hotelu, správu skladového hospodářství, point-of-sale software, účetní software a kancelářský balík. Z každé oblasti jsem hledal vhodný software a poté ho prakticky testoval. Došel jsem k závěru, že v každé oblasti existuje alespoň jeden software, který splňuje všechny požadavky. Výsledkem mé práce je, že potřeby malého podnikatele lze pokrýt open source softwarem. Také jsem potvrdil některá tvrzení o vývoji open source softwaru, které jsem uvedl na začátku mé práce, a to na základě zkušeností s testovaným softwarem. Klíčová slova: open source software, Open Source Definition, vývoj open source software, správa hotelu, point-of-sale, účetnictví, skladové hospodářství, Linux, kancelářský balík 4

5 Bakalářská práce Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open 3. ABSTRACT The aim of this work was to find out if it is possible to cover all the needs of small businesses by open source software. To be sure that you understand the open source software, I explained at beginning of my work the history and the evolution of open source software, its advantages, specifics and I also described the specifics of development of open source software. Then I could start to look for the open source software. I wanted the needs of a small business to be more concrete, so I chose an owner of a small hotel to be the representative of a small business. Then I looked for the open source softwares which can cover different areas of his business. The software areas I had to cover were: an operating system, a hotel management, a warehouse management, a point-of-sale software, an accounting software and an office suite. In every area I looked for suitable softwares, which I tested afterwards. In every area there was at least one software that completely met all the requirements I had. I came to conclusion that it is possible to cover all the needs of small businesses by open source software. I also confirmed some of the statements I made about the development of open source software at the beginning of the work. I confirmed that by my experience with open source software I had during the testing. Keywords: open source software, Open Source Definition, development of open source software, hotel management, point-of-sale, accounting, warehouse management, Linux, office suite 5

6 Bakalářská práce Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Úplné pokrytí potřeb m alého podnikatele open source softwarem jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Lukáš Červenka 6

7 Bakalářská práce Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open 5. PODĚKOVÁNÍ (DOBROVOLNÉ) Děkuji vedoucímu bakalářské práce za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své přítelkyni, za pomoc při korektuře a pevné nervy. 7

8 Bakalářská práce Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování (dobrovolné) Obsah Úvod O Open source softwaru Jak vznikl open source software Co znamená open source software Výhody open source software Nižší pořizovací poplatky Otevřené formáty Snižuje pirátství Archivace dokumentů Větší odolnost vůči monopolizaci Vývoj open source softwaru Síla open source komunit Kde najdeme open source software Závěr Open source software pro malého podnikatele Operační systém OpenSuse Ubuntu Zhodnocení Management penzionu Sunalis Open Reservation Management System Php-residence FGMP Hotel Management Hotelier Zhodnocení Point-of-sale software Floreant POS OpenBravoPOS Zhodnocení Skladové hospodářství ERP software Simple Inventory System OpenOffice šablona OpenBravo POS Zhodnocení

9 Bakalářská práce Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem Full coverage of small businesses needs by open 9.5 Účetní software Gnucash JGnash Zhodnocení Kancelářský balík OpenOffice.org...38 Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek

10 10 7. ÚVOD Tématem mé bakalářské práce je Úplné pokrytí potřeb malého podnikatele open source softwarem. Práci rozdělím do dvou částí. V první části se zaměřím na podrobnější vysvětlení pojmu open source. Vysvětlím vznik myšlenky open source a popíši, do jaké podoby se myšlenka vyvinula. Dále se budu zabývat výhodami open osurce softwaru oproti proprietárnímu softwaru. Také vysvětlím, jak se open source software vyvíjí. Jeho vývoj má svá specifika a liší se od klasické představy o vývoji komerčního software, proto je velmi důležité se o jeho vývoji zmínit. V závěru první části se budu zabývat tím, jaké požadavky má open source komunita na nástroje pro vývoj open source software a kde můžeme open source software nalézt. V druhé části se zaměřím na použitelnost konkrétních open source software pro malého podnikatele. Malým podnikatelem je zde myšlena firma o maximálně několika zaměstnancích. Budu srovnávat vybraný software, který pokrývá určitou oblast potřeb našeho vybraného podnikatele na základě konkrétních kritérií. V závěru zhodnotím, zda-li je možné pokrýt potřeby tohoto podnikatele úplně. Pokud ne, tak do jaké míry, nebo zda-li se vůbec vyplatí nasazovat open source software v tomto prostředí. Také shrnu, co vše zajímavého a nového o open source jsem během testování softwaru zjistil.

11 11 8. O OPEN SOURCE SOFTWARU 8.1 Jak vznikl open source software Abychom pochopili, jak vůbec vznikl pojem open source, musíme se podívat do historie. Princip sdílení software a zdrojového kódu existuje prakticky již od začátku tvorby software. Bylo to díky tomu, že tvorba software byla v počátku doménou akademiků a universitní půdy. Po vzniku komerčních firem na tvorbu softwaru se mnoho z výše zmíněných akademiků stalo zaměstnanci a začali vyvíjet software uzavřený. [2] To se nelíbilo Richardovi Stallmanovi, který v roce 1984 založil Free Software Foundation. Stallmanova filozofie byla, aby zdrojový kód byl vždy volně přístupný. Stallman viděl informatiku a programování jako vědu a stejně jako se ve vědě šíří objevy volně, aby mohli být následně podrobeny přezkoumání z mnoha úhlů, tak byl pro šíření zdrojového kódů (objevů) volně. To by mimo jiné také podrobilo kód přezkoumání (debuggingu) a pomohlo rychlejšímu vývoji a inovacím. [1]. Aby zabránil společnostem zneužití svobodného softwaru pro své vlastní účely vydal GNU General Public License (GPL). Ta zaručovala, že při použití zdrojového kódu chráněného touto licencí, musel být program, ve kterém byl kód použit, šířen také pod GPL. GPL je dodnes nejpopulárnější open source licencí. [8] Pod GPL licencí začal s projektem GNU, který měl za cíl vytvořit kompletně svobodný operační systém GNU. GNU operační systém měl po několika letech vývoje spoustu nástrojů, ale byl stále bez té nejdůležitější části systému jádra. To se ale mělo změnit, když v roce 1991 Linus Torvalds začal pracovat na jádru operačního systému nazvaném Linux. Ten v roce 1992 po zkombinovaní s GNU vytvořil kompletně svobodný operační systém GNU/Linux. [2] Pojem open source vznikl až v roce To se sešli vůdcové hnutí za svobodný software a přemýšleli, jak myšlenku svobodného softwaru rozšířit. Bylo jasné, že myšlenka svobodného softwaru se v business světě neuchytila. Důvodem bylo také to, že v angličtině je slovíčko free (svobodný, zadarmo) vícevýznamové. Nikdy nebylo dostatečně vysvětleno, že v pojmu free software, bylo slovo free použito právě ve významu svobodný a ne zadarmo. V angličtině byl tento problém vysvětlován hláškou. Free as in free speech, not as in free beer. [3] Dohodli se, že začnou používat termín open source. Krátce poté založili Open Source Initiative (OSI). OSI měla za úkol rozšiřovat a prosazovat myšlenku open source. Jako hlavní nástroj k tomu měla sloužit Open Source Definition (OSD). Open Source Definition vznikla transformováním Debain Social Contract. Hlavní rozdíl mezi ní a GPL byla, že umožňovala mnohem větší volnost v používání kombinace open source softwaru spolu s proprietárním software. Důležité to bylo ve známém problému mezi linuxovými desktopy KDE a GNOME. KDE byla závislá na proprietární knihovně Qt+, jejichž tvůrci by v době

12 12 před OSD měli možnost buď knihovnu vydat pod GPL a ztratit tak nad ní kontrolu nebo ji zanechat ve stavu, ve kterém se nacházela. Ani jedno by ale nebylo řešení, které by se líbilo všem. Po vzniku OSD se ovšem nabídla možnost šířit knihovnu pod licencí, která bude kompatibilní s OSD a umožní tak KDE, zbavit se přívlastku grafického prostředí závislého na proprietární knihovně. Zároveň kontrola nad knihovnou zůstane u tvůrců. I přesto, že se tvůrci knihovny nejprve bránili, nakonec podlehli tlaku open source komunity a vydali knihovnu pod open source licencí. OSD je od vydání standardem pro open source licence a svou pozici si stále drží. 8.2 Co znamená open source software Open source software je jakýkoliv software, který je šířen pod licencí, která splňuje OSD. Momentálně splňuje podmínky OSD 66 různých licencí. Každý software musí splňovat všechny z deseti bodů. [10] Každý může vlastnit jakékoliv množství kopií softwaru, dále je šířit či prodávat a nemusí za tyto práva platit. Software musí obsahovat zdrojový kód a povolovat šíření, jak pomocí zdrojového kódu, tak jako zkompilovaný program. Pokud se program nešíří se zdrojovým kódem, musí existovat jednoduchý způsob, jak si zdrojový kód obstarat. Software musí povolovat modifikace a nesmí zakazovat šíření pozměněného softwaru pod stejnou licencí Licence může zakazovat modifikace původního kódu a povolovat modifikaci softwaru jen pomocí záplat Licence nesmí diskriminovat žádnou skupinu lidí Licence nesmí diskriminovat žádné odvětví Práva spojená s programem se musí vztahovat na všechny, jimiž je program dále distribuován bez nutnosti schválení další licence těmito stranami. Práva spojená s programem nesmějí záviset na tom, že je program součástí konkrétní distribuce softwaru. Pokud je program vyňat z této distribuce a používán nebo distribuován v rámci podmínek licence daného programu, všechny strany, jimž je program dále distribuován, by měly mít stejná práva jako ty, které jsou poskytovány ve spojení s originální distribucí softwaru. Licence nesmí omezovat jiný software, který je šířen s licencovaným softwarem. Nesmí tedy například nařizovat, že veškerý software s ním šířený musí být také open source Žádné ustanovení licence nesmí být založeno na použití určité technologie nebo stylu rozhraní

13 Výhody open source software Tato část mé práce je inspirovaná myšlenkami z knihy Bohumíra Štědroně. [5] Nižší pořizovací poplatky Open source software neznamená, ať si to většina lidí myslí, že je zadarmo. Pokud se podíváme hned na první bod OSD vidíme, že i open source software lze prodávat. Kdo by ale kupoval software, který může mít zadarmo? Stačilo by totiž koupit software pouze jednou, a poté je již možné ho šířit volně nebo za nižší cenu v úplně stejné podobě. U open source software tedy odpadá nutnost platit pořizovací poplatky. Rozdíl mezi pořízením licencí pro Microsoft Office a Open Office je relativně vysoká částka, i přesto, že kvalitou jsou obě řešení srovnatelná Otevřené formáty Open source software nemůže z definice používat žádné uzavřené formáty. Aby si každý programátor nevymýšlel formát vlastní, existují formáty přesně definované. Nejznámější vytvořila nezisková organizace OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Nazývá se Open Document Format (ODF). Po technické stránce se jedná o otevřený formát dokumentů založený na XML, který je možný použít na textové dokumenty, tabulkové dokumenty, prezentace, grafy či obrázky. Je také pamatováno na ukládání metadat dokumentu jako např. autor, jazyk atd. Vzhledem k tomu, že je tento formát založen na XML, je ho možné jednoduše transformovat do jiných datových struktur (např. HTML). Díky tomu, že je dokument strukturovaný, je možné z nich vybírat programově jen určité části a díky textové podobě XML je možné dokumenty i jednoduše šifrovat a komprimovat. Formát je nezávislý na softwaru či platformě, díky tomu je možné předávat si data mezi různými aplikacemi, které formát podporují Snižuje pirátství Lidé si nelegálně stahují či vypalují programy, které se jim nechtějí platit, připadají jim drahé a tak volí pro ně pohodlnou a levnou cestu. Riskují tím ale velké pokuty i vězení. Kdyby jim někdo nabídl, že můžou mít software s podobnou kvalitou zadarmo a legálně neváhali by. Open source toto nabízí. Open source software je zadarmo a nabízí velmi podobnou funkčnost jako komerční software. Rozdíly jsou často ve věcech, které průměrný uživatel prakticky nevyužívá.

14 Archivace dokumentů Pokud budete pracovat s dnešními dokumenty za dvacet let a používáte proprietární formáty dokumentů, je docela velká pravděpodobnost, že dokument nebude moci přečíst. Případně vám to bude činit velké potíže. Proprietárním formátem můžeme mít namysli třeba formát.doc, který používá Microsoft Word. Používáním otevřených formátů velmi snižujete tuto pravděpodobnost. Formát ODF je standard, navíc je schválen jako ISO norma a je tudíž velmi velká pravděpodobnost, že se bude používat ještě dlouho Větší odolnost vůči monopolizaci Už Richard Stallman se při zakládání Free Software Foundation obával, že při současném vývoji by situace mohla vést k ovládnutí trhu se softwarem několika velmi silnými hráči. [1] Bylo to v době, kdy se začal prosazovat proprietární software, který omezoval uživatele uzavřeným zdrojovým kódem, zákazu kopírování apod. Pokud by se vyvíjel pouze software s uzavřeným zdrojovým kódem, umíme si asi představit, jak by to dopadlo. Podobnou situaci jsme vlastně i zažili, kdy Microsoft ovládl svět software se svým operačním systémem Windows. Díky tomu, že měl ohromnou převahu v operačních systémech, nejdůležitějším softwaru, co se v počítači nachází, dokázal ovládnout trh i na jiných frontách. Microsoft Office, Internet Explorer, Windows Media Player to všechno jsou aplikace, které byly instalovány právě s Windows a získali díky tomu velký podíl na trhu. Naštěstí stihl být open source software použitelný dostatečně rychle a začal tak konkurenční boj. Na jedné straně Microsoft s velkým tržním podílem, uzavřenými formáty a uzavřeným kódem. Na druhé straně software otevřený, který dával uživatelům svobodu, nesvazoval je licenčními podmínkami a byl zadarmo. Postupem času se objevil operační systém Linux a začal konkurovat operačnímu systému Windows. Mozilla Firefox konkuroval Internet Exploreru. OpenOffice se objevil jako náhrada za Microsoft Office. Najednou se objevila možnost volby a vzniklo i konkurenční prostředí, ze kterého nejvíc profituje uživatel. 8.4 Vývoj open source softwaru V této kapitole si objasníme specifika vývoje open source softwaru, protože se od vývoje proprietárního softwaru značně liší. Eric Raymond ve své eseji The Cathedral and the Bazaar popisuje dva modely vývoje open source softwaru. První z nich přirovnává ke stavbě katedrály. Zdrojový kód je k dispozici uživatelské základně pouze při každém releasu, ale mezi releasy je k

15 15 dispozici pouze skupině lidí, kteří software vyvíjí. Podobá se to vlastně vývoji proprietárního software, pouze se zveřejňuje zdrojový kód. Druhý z nich přirovnává k bazaru. V tomto případě je zdrojový kód k dispozici všem lidem, kteří o to mají zájem neustále. Jako komunikační kanál se používá Internet a každý se může stát vývojářem nebo testerem. Existují ale některé omezení, hlavní je, že takto nelze tvořit software na zelené louce. Síla bazar modelu je spíše ve vylepšování, nacházení chyb a a jejich opravování. Proto je nutné mít nejdříve něco, co je spustitelné, případně alespoň testovatelné. Tedy první release musí člověk naprogramovat sám, nebo s týmem, bez pomoci veřejnosti. Další podmínkou je, že lidé za projektem musí vidět něco, co má smysl. Software může vypadat ošklivě, být plný chyb, ale pokud lidé uvidí v projektu něco úžasného, co je dosažitelné v blízké budoucnosti, tak se rádi do projektu zapojí. Je to ale model, který vám při dobré myšlence a kvalitním vedení dá k dispozici prakticky neomezené lidské zdroje. Nejznámější takto vyvíjený software je Linux. Jeho vývoj byl veden Linusem Torvaldsem, který sám o sobě říká, že je líný člověk a tak se jen snažil, aby nemusel dělat všechno. Zřejmě tehdy ani netušil, že se v budoucnu ukáže, jak je to velmi efektivní metoda vývoje. Do té doby se většina lidí domnívala, že vývoj komplexního softwaru vyžaduje určitou centralizaci, tak jak je obvyklé u proprietárního software, tedy že ho například vyvíjí jedna společnost. Ve společnosti je jasně dané kdo projekt povede, kdo software navrhne, vývojáři dostanou na papíře, co naprogramují, testeři ho poté otestují, vybraní lidé ho proberou se zákazníkem, zapracují se změny atd. Torvalds při vývoji Linuxu využil několik věcí, které poté Raymond ve své knize The Cathedral and the Baazar popsal jako pravidla, kterými by se měl řídit vývoj open source software. Raymond říká, že Every good work of software starts by scratching a developer's personal itch. Torvaldsovi vadilo, že operační systém MINIX, který používal byl licencován tak, že mohl být použit pouze pro výukové účely a nemohl být modifikován. Začal tedy psát vlastní operační systém, který částečně vycházel z MINIXu. Raymond definuje druhé pravidlo, které říká, že dobří programátoři ví jak kód psát, výborní programátoři vědí, jak ho přepisovat nebo znovu použít. Torvalds nezačal psát Linux úplně na zelené louce, ale nechal se inspirovat již zaběhlým operačním systémem MINIX, jehož kód ale přímo nevyužil. [9] Další pravidlo, které je typické pro open source je Release early, release often. Torvalds už od první verze (0.01) zveřejnil svůj kód a to ještě nebyl Linux ani spustitelný. Ve verzi 0.12 byl Linux kernel relativně stabilní a obsahoval několik částí, které byly napsány jinými programátory. V době největšího tempa vydával Torvalds Linux každý den. [9] Díky tomuto přístupu každý viděl, že projekt žije a že úsilí, které programátor či tester na projektu vyvine, nepřijde nazmar. a Dokonce bude i rychle zapracováno. Dále to pomáhalo motivovat vývojáře pro práci na projektu. Je pro ně

16 16 lepší, když vidí svoji práci za několik dnů v dalším vydání a nemusí čekat půl roku. Je to jeden z důvodů, proč se kolem Linuxu vytvořila tak velká skupina vývojářů. To vede k dalšímu pravidlu, které se Linuxu povedlo skvěle naplnit. Given a large enough beta-tester and co-developer base, almost every problem will be characterized quickly and the fix obvious to someone. U nás se říká, že víc hlav víc ví. V softwaru platí víc hlav, vidí více chyb. S množstvím lidí může vzniknout i mnoho problémů, především ve vývoji. Naštěstí Linux byl v jádru velmi modulární a to umožňovalo nezávisle pracovat mnoha lidem najednou. Vždy ale musí být někdo, kdo celý vývoj bude řídit. To měl na starosti právě Torvalds, který měl plnou kontrolu nad tím, co se z vyvinutých částí kódu do finální verze dostalo a co ne. Negativa plynoucí z kontroly práci velkého počtu lidí, zdaleka nepřevyšují nad pozitivy. Odpověď na otázku, jestli najde víc chyb v software 15 testerů nebo 1000 testerů je jasná. Díky tomu, že je všem přístupný zdrojový kód, tak je i ten kriticky hodnocen a podrobován testům a to od mnoha nezávislých testerů. Když se chyba najde, může ji tester sám opravit. Stejně tak může vývojář při vývoji nalézt chybu v cizím kódu. Nikdo tak nemá specifickou roli. Každý dělá to, co umí a to co ve skutečnosti dělat chce. Když se chyba najde, je velká pravděpodobnost, že někdo bude problému dostatečně rozumět a chybu opraví. A to rychleji než při vývoji proprietárního software. Existuje studie, že jsou linuxové nástroje spolehlivější oproti komerčním Unixům, a to o 4-36%. [6] Síla open source komunit Abychom ukázali, jak ohromnou sílu open source komunita má, stačí se podívat na několik výzkumů. Operační systém, tak komplexní jako Linux, stojí neuvěřitelné množství práce. Napsání celé distribuce Debian 4.0 etch včetně všech balíčků v roce 2008 by stálo skoro $13 miliard, v přepočtu skoro 240 miliard korun. [11] Ačkoli je to pouze odhad, síla která je z těchto čísel vidět je ohromná. Za Debianem nestála žádná komerční společnost, jako u jiných populárních distribucí. Vše bylo vytvořeno lidmi, kteří pracovali bez vidiny peněz. 8.5 Kde najdeme open source software Z výše uvedených specifik vývoje open source software je vidět, co každý open source projekt musí řešit. Je nutné mít místo, kde si každý může zdrojové kódy stáhnout a kde také může vložit úpravy, které na programu udělal. Dále je potřeba místo, kde mezi sebou můžou komunikovat lidé, pracující na projektu. Dále je nutné mít systém na správu chyb a jejich oprav. Pokud je projekt už ve fázi, kdy je možné ho používat, je potřeba projekt prezentovat. Pro projekt by bylo dobré mít vše na jednom místě.

17 17 SourceForge.net je platforma, která má pomáhat při vývoji open source software a stala se tedy zároveň i místem, kde je možné open source software stáhnout. Momentálně v něm existuje projektů, z nichž je větší část ve stádiu vývoje. SourceForge.net nabízí kompletní služby na kontrolu celého projektu jako zálohování, správu verzí nebo kontrolu release souborů a různé statistiky. Pro komunikaci s uživateli je k dispozici hlasování, komentáře k projektu, novinky projektu, diskuzní fórum, wiki a další. Vzhledem k popularitě je na SourceForge.net prakticky všechen open source software, co v poslední době vznikl. I proto se SourceForge.net stal místem, kde jsem většinou hledal open source software pro druhou část práce. Větší projekty mají většinou své vlastní stránky, kde můžeme vývoj softwaru sledovat, a zapojovat se do něj. To už jsou ale případy, kdy za projektem stojí větší společnost a ta chce mít nad celým procesem vývoje větší kontrolu. Takovým příkladem může být prohlížeč Mozilla Firefox nebo kancelářský balík OpenOffice. 8.6 Závěr V první části mé práce je shrnuto vše potřebné, abychom pochopili problematiku open source software. Vysvětlil jsem, jaké hlavní myšlenky a jací lidé stojí za vznikem open source hnutí. Z těchto myšlenek vznikla pravidla definovaná v Open Source Definition, která musí každá open source licence a tedy i software dodržovat. Tato pravidla jako šíření softwaru spolu se zdrojovým kódem, povolení modifikací ve zdrojovém kódu a volnost šíření softwaru dávají větší volnost uživatelům. Vytvořila také specifické prostředí pro vývoj softwaru. Uživatel se může stát vývojářem a sám si upravit software podle svých potřeb nebo může pomoci jiným vývojářům s vývojem nové funkcionality. Uživatel se může stát testerem a pomoci tak produkovat kvalitnější kód. Pokud máme k softwaru vztah, existuje velké množství možností, jak mu pomoci být ještě lepší. Tyto principy zaujaly velké množství lidí, kteří pomohli vytvořit nebo vylepšit software jako je Linux, OpenOffice.org, Mozilla Firefox a další. Je mnoho oblastí, pro které již existuje kvalitní open source software. Otázku na kterou budu hledat odpověď ale je, zda existuje i kvalitní software na pokrytí potřeb malého podnikatele.

18 18 9. OPEN SOURCE SOFTWARE PRO MALÉHO PODNIKATELE V této části své práce budu zkoumat, zda-li je open source software schopen pokrýt potřeby malého podnikatele. Abych mohl určit potřeby tohoto podnikatele a mohl se zaměřit konkrétně na jednu oblast, vybral jsem jako cílového uživatele majitele penzionu. Majitele penzionu jsem vybral hlavně proto, že jeho potřeby nelze pokrýt pouze jedním komplexním softwarem. Nejprve jsem vybíral software, který takový podnikatel může ve své práci potřebovat. Identifikoval jsem procesy, které musíme softwarem pokrýt. Hlavní proces hotelu je ubytování hostů. V této oblasti musíme zajistit celý cyklus ubytování, který začíná rezervací pokojů. Pokračuje poté příjezdem hosta a zapsáním na recepci. Proces končí zúčtováním ceny pobytu a odjezdem hosta z penzionu. Součástí penzionu je i restaurace, takže by bylo výhodné využít pointof-sale software pro koncový prodej produktů restaurace. Pro evidenci stavu skladu bude majitel penzionu potřebovat jednoduchou správu skladu. Dále bude potřebovat kancelářský balík, který využije při psaní smluv, tvorbu tabulek, grafů a prezentací. Pro správu financí využije účetní aplikaci. Základem softwarové výbavy počítače je operační systém, i ten budeme vybírat mezi open sourcem. Shrnutí softwaru, který jsem pro naše řešení hledal: Operační systém Software na správu penzionu Point-of-sale software Skladové hospodářství Účetní software Kancelářský balík V každé kategorii je na výběr z mnoho softwaru, musel jsem si tedy předem určit kritéria, podle kterých jsem se rozhodoval, zda-li software vůbec vyzkouším. Velmi důležité bylo, aby software byl už ve stádiu, kdy má nějakou stabilní verzi. Kladně jsem hodnotil velký počet stáhnutí a velký počet kladných hlasů na projektu. Zkoumal jsem všechny informace o projektu a hodnotil, jak projekt vidí ostatní uživatelé. Velkou výhodou bylo pravidelné vydávaní nových verzí a oprav. Jedním z nejdůležitějším kritérií bylo, aby software, alespoň podle poskytnutých informací, co nejpřesněji

19 19 pokrýval potřeby našeho podnikatele. Rozhodoval jsem se pouze pro software, který funguje pod operačním systémem Linux. 9.1 Operační systém Jádrem každé softwarové výbavy počítače je operační systém. Pokud jsem chtěl najít open source řešení, musel jsem také hledat open source operační systém. Jasným kandidátem je Linux a některá jeho distribuce. Rozhodl jsem se, že vyzkouším 3 distribuce: Ubuntu, OpenSuse a Fedora. Ubuntu jako zástupce všech distribucí, které jsou odvozené z Debianu. OpenSuse a Fedora jako komunitní verze populárních komerčních řešení. Všechny operační systémy jsem hodnotil podle dvou hlavních kriterií. První kritérium bylo příjemné, dobře vypadající a intuitivní uživatelské prostředí, aby majitel penzionu, který nemusí být počítačový odborník, dokázal se systémem pracovat. Druhým kritériem byla dostupnost softwaru přímo přes správce balíčků v operačním systému. Tito správci umožňují jednoduchou instalaci balíčků a hlavně poté dokáží jednoduše balíčky aktualizovat. Pro ušetření času a jednoduchost jsem operační systémy instaloval do virtuálního stroje. Díky tomu jsem bohužel musel vynechat testování Fedory, protože WmWare Player ji nepodporuje. Testoval jsem tedy nakonec pouze dvě distribuce, OpenSuse a Ubuntu OpenSuse Operační systém OpenSuse je sponzorován společností Novell a je to odnož od jejich komerční verze Suse Linux. OpenSuse oproti komerční verzi umožňuje zapojení komunity do vývoje. OpenSuse jsem bez problémů stáhl ze stránky projektu, i přes jeho velkou velikost (4GB). V nabídce bylo velké množství možností, jak obraz instalačního DVD stáhnout. Zaujalo mne, že nabídka obsahovala i stahování přes torrent. Instalace proběhla naprosto bez problémů, prakticky bez mé asistence. Jediné, co jsem musel vybrat bylo grafické prostředí GNOME nebo KDE. Vybral jsem grafické prostředí KDE, protože následující kandidát Ubuntu využívá GNOME. Uživatelskému prostředí jsem neměl co vytknout, podobá se velmi uživatelskému prostředí Windows. Chybí klasická linuxová horní lišta, místo toho má lištu spodní, kde v levém dolním rohu je menu podobné nabídce Start. Design systému, včetně ikon a oken, vypadá dobře. V základní instalaci je obsaženo vše potřebné pro použití běžným uživatelem. Správce balíčků se nazývá v OpenSuse Yast2. Obsahuje opravdu velké množství balíčků, přehledně členěných do kategorií podle využití. I přesto, že používá jiného správce balíčků než Ubuntu, ve výsledku umí oba vše, co je potřebné. Zásadní rozdíl mezi nimi není poznat. V OpenSuse se mi

20 20 líbila možnost otevření si terminálu ve složce, ve které se právě nacházím. Tuto možnost Ubuntu nenabízí Ubuntu Ubuntu je nejpopulárnější distribuce [7] a je známá tím, že je vhodná pro linuxové začátečníky. Pokud je podnikatel začátečník s Linuxem, může být Ubuntu lepší volba. Instalace Ubuntu proběhla zcela bez problémů. Po prvním restartování počítače jsem se však nemohl přihlásit jinak než v nouzovém režimu. Po krátkém hledání jsem zjistil, že problém může být v nastavení průhlednosti oken. U tak stabilní distribuce jako je Ubuntu, je tento fakt překvapující. Poté, co jsem nastavil okna jako neprůhledná, problémy přestali. Naštěstí to byl také poslední problém, který jsem s Ubuntu měl. Většina aplikací potřebná k pohodlnému běhu počítače je už v Ubuntu předinstalovaná. Uživatelské prostředí považuji za přehlednější než v OpenSuse. Stejně tak i správce balíčku Synaptic. Subjektivně musím říci, že se mi s Ubuntu pracovalo o trochu lépe. Jedinou výtku kterou bych k Ubuntu měl je, že nelze otevřít terminál v jakékoliv složce v původní instalaci a tuto možnost je třeba doinstalovat Zhodnocení Pro malého podnikatele bych vybral distribuci Ubuntu, která mi přišla o trochu příjemnější na používání. Obě distribuce jsou si ale velmi podobné a dokážu si představit, že bych jako linuxový začátečník nenašel velké rozdíly mezi žádnými z nejpopulárnějších distribucí. Ve správci balíčků jsem nenašel podstatný rozdíl, který by rozhodl. Všechny balíčky, které jsem instaloval byly dostupné v obou distribucích. 9.2 Management penzionu Nejprve jsem musel určit jaké požadavky na software pro podporu managementu hotelu jsou důležité. Software může být tlustý klient i webová aplikace. Webová aplikace je výhodná, pokud umožňuje rezervaci uživatelům přes internet. Pokud tuto možnost software nenabízí, není to nepřekonatelný problém, protože existuje velké množství stránek, které jsou schopny rezervace zprostředkovat, a můžeme pak využívat pouze ruční vkládání rezervací. Klíčovou funkčností je zarezervování pokoje. Abychom mohli zarezervovat pokoj, je nejprve nutné definovat, jaké druhy pokojů se v hotelu nachází, kolik postelí je na každém pokoji a jaké jsou ceny. Pro efektivní

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal , open source, licence Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými informaci

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Jaroslav Řezník , Red Hat, Inc. Agenda Open source a Free Software Komunita Byznys Mobilní technologie 19.

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Základní principy Open Source

Základní principy Open Source Základní principy Open Source Erika Orlitová GISAT Svobodný software Free software podle definice Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software) je počítačový program který je možné svobodně používat,

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Komunity a vývoj SW. Autor: Petr SiLK Koloros

Komunity a vývoj SW. Autor: Petr SiLK Koloros Komunity a vývoj SW Autor: Petr SiLK Koloros GNU/Linux je postaven na práci dobrovolníků. V čem je tento přístup jiný? Proč tvoří linuxáci tak silné komunity? A jak se v vyvíjí svobodný software v prostředí

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Návod k použití webového portálu služby viphone business

Návod k použití webového portálu služby viphone business Návod k použití webového portálu služby viphone business 1. Požadavky na operační systém a PC Požadavky na operační systém a počítač jsou: - běžně vybavený kancelářský počítač, bylo by vhodné aby měl alespoň

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

faktura, LaTeX, open source, freeware, Python, multiplatformní program

faktura, LaTeX, open source, freeware, Python, multiplatformní program Poděkování Děkuji Ing. Petru Včelákovi za velmi dobré vedení, za rychlou a obětavou pomoc při zpracování této práce. Dále děkuji za všechny připomínky a odborné rady, které mi během zpracování poskytl.

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

GNU/LINUX SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

GNU/LINUX SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY GNU/LINUX SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu GNU/Linux silnéaslabéstránky Autor Martin

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Návod k použití MSDNAA

Návod k použití MSDNAA Návod k použití MSDNAA Autor: Mgr. Martin Trčka, poslední aktualizace 21. 10. 2011 VŠMIE je účastníkem programu MSDN Academic Alliance (dále jen MSDNAA). MSDNAA je licenční program, v rámci kterého mohou

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více