Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s."

Transkript

1 Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá SMS na letišti Ostrava Mošnov, a.s. s popisem fází a zkušeností při jeho zavedení. Použité zkratky AST apron satety team (řeší provozní bezpečnost na odbavovacích plochách) Bezpečnost - používáno ve smyslu anglického safety. Jedná se o stav, kdy riziko zranění lidí anebo vzniku škody na majetku je redukováno a udržováno na nebo pod akceptovatelnou úrovní Just culture - anglický termín pro pravidlo netrestání viníka v případě, že sám oznámí bezpečnostní událost, kterou způsobil OOLD - Odbor obchodní letecké dopravy RST Runway safey team (řeší provozní bezpečnost na vzletové a přistávací dráze) RSP Runway safety program SMS Safety management systém (řízení provozní bezpečnosti) Společnost Letiště Ostrava Mošnov, a.s. ST Safety team (nejvyšší orgán pro řízení provozní bezpečnosti ve společnosti) ÚCL Úřad pro civilní letectví 1 Úvod Se zaváděním SMS jsme začali přípravnou fázi na začátku roku Jako podklady pro implementaci byly použity materiály ÚCL Doc 9859 Příručka pro řízení bezpečnosti [1.], Státní program provozní bezpečnosti ČR [2.], Poradní materiál CAA-OLD-02/2011 [3.], DOC 9774 Příručka pro osvědčování letišť a další dokumenty [4.]. Pro potřeby společnosti byla vydána organizační norma Systém řízení bezpečnosti, která upřesňuje, konkretizuje a rozvání pravidla pro SMS ve společnosti. Hlavním cílem zavedení SMS bylo a je stav bezpečnosti bez leteckých nehod, incidentů a bezpečnostních událostí. 2 Zavedení SMS Jelikož zavádění SMS představuje systémový přístup k řízení provozní bezpečnosti, věnovali jsme v přípravné fázi velkou pozornost úpravě vnitřní dokumentace. Cílový stav byl naplnit požadavky normy ISO 9001, část 4.2[5.]. Korekcí prošlo takřka devadesát vnitřních dokumentů. Zaměřili jsme se na to, aby se dokumenty nedublovaly, stejné procesy nebyly popisovány ve více dokumentech, fungovaly křížové odkazy, probíhala pravidelná aktualizace, apod. Tato činnost nám zabrala celkem šest měsíců a výsledem byla nejen opravená vnitřní dokumentace, ale i vlastní SW pro její řízení. Jako procesy jsme označili činnosti popisované ve vnitřních normách a směrnicích, tzn. proces = směrnice nebo vnitřní norma. Dalším krokem v přípravné fázi, bylo odstartování činností spojených s interním auditem. Jednalo se o výběr a přípravu interních auditorů a vytvoření pravidel pro provádění

2 Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/2 interního auditu. Byla vydána vnitřní norma provádění auditů, opět v intencích ISO 9001, část 8.2.2[5.]. Celý proces byl završen jmenováním interních auditorů a přípravou plánu auditů. Jmenování interních auditorů byl jedním z kroků ve jmenování klíčového personálu z hlediska provozní bezpečnosti. Dále byla ustanovena funkce Safety managera a byl jmenován představitel managementu pro SMS, kterým se stal provozní ředitel. V neposlední řadě byly ustanoveny ST, RST a AST. V polovině roku 2011 byla celá přípravná fáze zakončena schválením politiky bezpečnosti, jakožto vrcholovým dokumentem, který deklaruje závazek a odpovědnost vedení společnosti. Ke konci roku 2011 bylo dohodnuto, že SMS se začne zavádět v první fázi na pilotním středisku. Jako pilotní středisko bylo zvoleno Oddělení vedoucích provozu letiště. V rámci pilotního střediska byly odzkoušeny a stanoveny postupy pro zavádění SMS, viz Obr. 1. 1) Stanovení procesů SMS 2) Analýza rizik 3) Stanovení ukazatelů a cílů kvalitativní úrovně bezpečnosti 4) Doplnění požadavků na SMS do dokumentace 5) Školení a trénink Obr.1. Postup zavádění SMS. Stanovení procesů prověřily se všechny prováděné činnosti v rámci daného střediska a identifikovaly se ty, které měly vliv na SMS (provozní bezpečnost). V tomto konkrétním případě (pilotní středisko) bylo vybráno celkem pět hlavních procesů: (řízení toku cestujících, řízení provozu na odbavovacích plochách, kontrola pohybových ploch, zimní údržba a provoz za nízkých dohledností). U těchto procesů byla provedena analýza rizika, viz poradní materiál OOLD[3.]. Pro řízení rizik byl vyvinut vlastní SW, viz Obr. 2. Na základě informací získaných ze stanovení procesů a analýzy rizik byly stanoveny ukazatele a cíle kvalitativní úrovně bezpečnosti. Tyto

3 Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/3 cíle jsou pravidelně vyhodnocovány a měřeny v rámci tzv. SMS koeficientu. Následně byly do řízené dokumentace doplněny požadavky na SMS. S těmito požadavky byli seznámení zaměstnanci v rámci školení nebo tréninku. Obr. 2. Databáze rizik SMS. Po uplynutí období ½ roku bylo středisko zapojeno do procesu interního auditu a úspěšnost implementace prověřena diferenční analýzou. Jako podklady pro diferenční analýzu byl použit materiál ze stránek ÚCL, sekce OOLD [6.]. Při prvním hodnocení byla dosažena cca 58% úspěšnost, viz Obr 3. Obr. 3. Výsledek diferenční analýzy. Do řízení SMS byl zakomponován jako podmnožina i Runway Safety program [7], ve svém aktuálním zněni z června Pro RSP byla využita většina struktury zavedena pro SMS, jako bezpečnostní týmy všech úrovní, řízená dokumentace, interní audit, atd. Jako nevětší slabina se projevil sběr a analýza provozních dat a zapojení řadových zaměstnanců do SMS. Pro sběr provozních dat byla proto vytvořena databáze na bezpečnostním dispečinku, kde se ukládají veškeré události v organizaci, Obr. 4. Z těchto dat jsou filtrovány ty, které mají dopad na provozní bezpečnost a tyto události jsou dále řešeny

4 Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/4 samostatně v databázi událostí. Za dobu fungování databáze na bezpečnostním dispečinku bylo zaevidováno takřka 9 tis. záznamů, z toho bylo cirka 70 událostí hodnoceno jako bezpečnostních. V rámci sledování provozních parametrů (koeficient SMS) jsme zavedli sběr dat, které monitorují fungování (výkonnost) jednotlivých procesů. Do sběru dat byli zapojeni přímo řadoví zaměstnanci, kteří se tak nenásilně zapojují do SMS. Během fungování SMS dochází k neustálému zlepšování nástrojů pro sběr a analýzu dat, které umožňuje lépe identifikovat možné potenciální bezpečnostní hrozby. Stále bohužel přetrvává to, že ne všechny provozní události s bezpečnostním potenciálem jsou hlášeny. Přestože ve firmě byla zavedena politika Just Culture, zejména řadoví zaměstnanci nevyužívají ani anonymní možnosti oznámit událost. Obr. 4. Ukázka záznamů z databáze bezpečnostního dispečinku. Ve druhé fází je naplánována implementace SMS na střediscích Handling a Energetika spolu s části věnující se plánování pro případ nouzové situace. Konec druhé fáze je plánován do konce roku Následně se chceme zaměřit na spolupráci s externími dodavateli a složkami působícími na letišti. 3 Závěr Zkušenosti a poznatky plynoucí ze zavádění SMS se ukázali takhle: Jako velmi přínosné se ukázalo mít v pořádku vnitřní dokumentaci a její řízení v elektronické podobě, včetně záznamů. Bezpodmínečná je podpora vrcholového vedení, včetně vedoucích zaměstnanců. Pro řízení provozních záznamů a dat je naprosto nedostačující Word a Excel, mnohem výhodnější databázové aplikace, např. PHP + MySQL + intranet = nutná podpora IT oddělení.

5 Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/5 Plnění požadavků SMS je kontrolováno v rámci interních a bezpečnostních auditů. Věnovat pozornost detailnímu školení zaměstnanců, hlavně vysvětlení přínosů a jejich konkrétních úkolů v SMS. Literatura [1.] ÚCL, Pracovní překlad dokumentu ICAO Doc 9859 Safety management manual Chapter 18, Aerodrome Operations. [2.] Státní program provozní bezpečnosti České republiky, 1 vydání ze dne [3.] ÚCL, Směrnice OOLD Poradní materiál Systém řízení bezpečnosti, CAA-OLD-02/2011 ze dne [4.] ÚCL, Překlad dokumentu DOC 9774 Příručka pro osvědčování letišť, [5.] ČSN EN ISO 9001 ed. 2, září 2010 Systém managementu kvality Požadavky [6.] ÚCL, Diferenční analýza, [7.] ÚCL, C 15/12 Runway safety program pro Českou republiku, červen 2012

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více