Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004

2 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Alexandr Krejèiøík, Praha 2004 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Alexandr Krejèiøík: SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 OBSAH O KNIZE PRINCIP A MOŽNOSTI ZABEZPEÈENÍ OBECNÉ VLASTNOSTI HLÍDÁNÍ OBJEKTÙ STUPNÌ ZABEZPEÈENÍ CHRÁNÌNÉ OBJEKTY A JEJICH SPECIFIKA Objekty trvale obývané Objekty obývané obèasnì Prodejny, dílny a provozovny, sklady Vzdálené užitkové objekty Externí objekty Automobily Mechanické zabezpeèení Sériovì montované elektronické zabezpeèení Dodateènì montované elektronické zabezpeèení Imobilizér Autoalarm Snímaèe v autì Dálkové ovládání Signalizace Stáje chovaných zvíøat CENA ZABEZPEÈENÍ A PØENOSU INFORMACÍ SMS Cena SMS PØENOS INFORMACÍ MOBILNÍM TELEFONEM POJMY Z GSM TECHNIKY HISTORIE GSM TECHNOLOGIE SIM KARTA Operaèní systém karty Pøístup k SIM Odblokovací klíè A ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS 3

4 2.4 TECHNIKA PØENOSU SIGNÁLU SMS SHORT MESSAGE SERVICE Jak fungují SMS Úvod do SMS Hlavní výhody Go SMS Postup èinnosti pro možnost odesílání SMS z mobilního telefonu Doruèení textové zprávy Doruèování SMS na pøesmìrované mobilní telefony SMS a roaming LOKALIZACE POLOHY MOBILNÍHO TELEFONU Základní principy urèování polohy telefonu Princip lokalizace polohy mobilní stanice Bezpeènost pøenosu dat Šifrování dat Zjištìní, kdo volal a kdo byl volán Odposlouchávání hovoru ARCHITEKTURA GSM SÍTÌ Mobilní stanice (MS) Systém základnových stanic (BSS) Sí ový podsystém (NSS) Sestavení pøíchozího hovoru JAK SE ZABEZPEÈIT? Klasické a bezdrátové systémy GSM BRÁNY GSM APLIKACE PØEHLED VYRÁBÌNÝCH PAGERÙ Rádiový pager PG-2W Rádiový pager PG-4W GSM pager ABBAS AM-COMPACT GSM pager ABBAS AM-MINI GSM pager ABBAS AM-CAR GSM pager ALLTECH Antilump GSM pagery BraMo GSM pager BraMo ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS A

5 GSM pager BraMo GSM pager BraMo GSM pager BraMo GSM pager Cerberus GSM pagery TC10 a TC10 mini GSM pager TC10 kombi GSM pager Euroalarm Esprit GSM pager Level GB GSM pager Level GB GSM pagery Level øady GB GSM brány Level øady GB GSM brány Level øady GB GSM pager GUARD GD GSM pager Herald SK GSM pager SENSIT MB-G GSM pagery Zetron P1, P GSM Pager Zetron P GSM pager Zetron P GSM pager Zetron P16 profi GSM pager Zetron P20 profi GSM pager F&B Company PATRIOT GSM pagery Raška GE01 a GE GSM pager Raška GE GSM pager Raška GE GSM pager Beta Control SeCaS GSM pager Volný T GSM pager Volný T GSM SMS pager VYSOCKÝ GSM SMS motoalarm VYSOCKÝ GSM SMS terminál VYSOCKÝ typ C GSM SMS I/O terminál VYSOCKÝ (mini) GSM SMS terminál VYSOCKÝ typ V A ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS 5

6 3 KOMUNIKAÈNÍ PROCESOR GB050 FIRMY LEVEL POPIS ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY GB BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY MONTÁŽ GSM PAGERU GB UVEDENÍ DO PROVOZU VLOŽENÍ SIM KARTY A PØIPRAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU FUNKCE INDIKAÈNÍ LED NAPÁJENÍ A JEHO ZÁLOHOVÁNÍ ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH OBVODÙ PROGRAM PRO NAPROGRAMOVÁNÍ GB ZAPOJENÍ PRO PROGRAMOVÁNÍ INSTALACE PROGRAMU DO PC POSTUP PØI PROGRAMOVÁNÍ ULOŽENÍ A NAÈTENÍ NASTAVENÉ KONFIGURACE OVLÁDÁNÍ GB050 POMOCÍ SMS PROGRAMOVÁNÍ GB050 POMOCÍ SMS Nastavení (zmìna) PINu Automatické poplachové volání ALARMCALL Volba èísel pro odesílání SMS zpráv Volba textu poplachové zprávy ALARMSMS Posílání informaèních zpráv o provozu INFOSMS Mìsíèní volání MCALL Pravidelné informaèní volání ICALL PØÍKAZY PRO GB050 (JENOM) POMOCÍ SMS RESET èítaèù komunikaèního procesoru GB Nastavení komunikaèního procesoru GB050 na hodnoty z výroby Zjiš ování nastavení komunikaèního procesoru GB Odposlech zabezpeèeného prostoru ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS A

7 5.3 OVLÁDÁNÍ VÝSTUPÙ GB050 SMS ZPRÁVAMI ÈIDLA A AKÈNÍ ÈLENY DOPORUÈENÉ DRUHY ÈIDEL DIGITÁLNÍ ÈIDLA Kontaktní (mechanická, nášlapná, vytrhávací) èidla Kontaktní magnetická èidla Teplotní bimetalová èidla (termostaty) Teplotní membránová èidla Otøesová èidla Náklonová èidla Pohybová (infraèervená, IR) èidla Plynová èidla Doporuèení pro umístìní detektorù Èidla tøíštìní skla Ultrazvuková èidla Èidla kouøe MINIALARMY POUŽITÍ VSTUPÙ A VÝSTUPÙ KOMUNIKAÈNÍHO PROCESORU GB Jedno spínací kontaktní èidlo Jedno rozpínací kontaktní èidlo Dvì a více spínacích kontaktních èidel Dvì a více rozpínacích kontaktních èidel Dvì kontaktní èidla, jedno spínací a druhé rozpínací Více èidel s komunikaèním procesorem GB Èidla spojená s kladným pólem napájení Èidla s pøepínacím kontaktem Odeslání zprávy podmínìné stavem vstup/výstup Zpoždìný alarm èidla Èasovì omezený vliv èidla Hlášení výpadku sítì SPÍNÁNÍ AKÈNÍCH ÈLENÙ Spínání akèního èlenu aktivací èidla A ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS 7

8 6.5.2 Kontrola proudu sí ového akèního èlenu Bezkontaktní pøipojení sí ového spotøebièe SPÍNACÍ AKÈNÍ ÈLENY Kouøové systémy Vyvíjeè mlhy Spouštìè obranných plynù PØÍKLADY UMÍSTÌNÍ ÈIDEL Byt Byt Byt Vilka se zahradou Venkovská chalupa Malá prodejna Malá autodílna Statek ve vesnici Statek mimo vesnici PAGER S KOMUNIKAÈNÍM PROCESOREM PAG ÚVOD ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POPIS ÈINNOSTI VÝBÌR MOBILNÍHO TELEFONU FUNKCE KOMUNIKAÈNÍHO PROCESORU NAPÁJENÍ PAGERU UDRŽENÍ KREDITU NASTAVENÍ PAGERU FUNKCE LED SCHÉMA ZAPOJENÍ Seznam použitých souèástek Propojení komunikaèního procesoru PAG1 s mobilem Ericsson Propojení pageru PAG1 s mobilem pøi externím napájení OSAZENÍ PLOŠNÉHO SPOJE A OŽIVENÍ MODULU ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS A

9 7.12 POSTUP PØI UKLÁDÁNÍ TELEFONNÍCH ÈÍSEL VYZKOUŠENÍ FUNKCE VYZAØOVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONÙ SOUHRN DÙLEŽITÝCH UPOZORNÌNÍ Nejèastìjší problémy APLIKACE PAGERU S KOMUNIKAÈNÍM PROCESOREM PAG FUNKÈNÍ BLOKOVÉ SCHÉMA PAGERU NAPÁJENÍ PAGERU Napájení mobilu akumulátorem Napájení pro Pag ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY PAGERU Vstupní charakteristika aktivaèního vstupu Vstupní charakteristika Aktivace PØIPOJOVÁNÍ ÈIDEL K PAGERU Jedno spínací èidlo Dvì a více spínacích èidel Jedno rozpínací èidlo Dvì a více rozpínacích èidel Spínací a rozpínací èidlo VYUŽITÍ VÝSTUPNÍHO KONTAKTU RELÉ Ovládání spotøebièù Informace na dotaz SIGNALIZACE VÝPADKU NAPÁJENÍ KONKRÉTNÍ APLIKACE Hlídání motocyklu Hlídání automobilu Hlídání chaty nebo chalupy Hlídání bytu Hlídání vilky Hlídání malé provozovny Hlídání lesního stroje A ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS 9

10 9 PAGER FLAJZAR S KOMUNIKAÈNÍM PROCESOREM GSMSMS POPIS ÈINNOSTI NAPÁJENÍ PAGERU OSAZENÍ PLOŠNÉHO SPOJE OŽIVENÍ PAGERU VÝBÌR OPERÁTORA UDRŽENÍ KREDITU PLOŠNÝ SPOJ A SCHÉMA ZAPOJENÍ GSM PAGER FLAJZAR PAG POPIS ZAØÍZENÍ A ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMÍSTÌNÍ SOUÈÁSTEK NA DESCE PAG NASTAVENÍ KOMUNIKAÈNÍHO PROCESORU PAG VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH POZIC OVLÁDÁNÍ PAGER BEZ KOMUNIKAÈNÍHO PROCESORU POPIS KONSTRUKCE NAPÁJENÍ MOBILU PØIPOJENÍ ÈIDEL Èidla s rozpínacím kontaktem Snímání napìtí a proudu Hlídání napájecího napìtí PROBLÉM ODCHODU Z HLÍDANÉHO PROSTORU POUŽITÍ MOBILU BOSCH 509 S JEDNOTLAÈÍTKOVOU VOLBOU ZÁVÌREM PØEHLED PØÍPRAVKÙ LITERATURA ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS A

11 O KNIZE Tato publikace popisuje základní zásady ochrany objektù, støežených pomocí mobilního telefonu (mobilu) voláním a s pøedáváním výstražných SMS zpráv. Podrobnì uvádí aplikace komunikaèního procesoru GB050 fy Level, vybaveného programem (firmware GSM) ve spojení s klasickým mobilním telefonem, kdy pomocí SMS zpráv lze v jednom smìru pøedávat zprávy a v druhém pøíkazy. Stejnì podrobnì je rozebráno použití komunikaèního procesoru PAG1 p. Flajzara s poplašným voláním a posíláním SMS zpráv v jednom smìru. Nakonec je popsána jednoduchá úprava libovolného mobilu pro využití k pøenosu varovného volání. Ostatní podobné systémy jsou zmínìny pouze okrajovì a laskavý ètenáø si je musí nastudovat z jiných zdrojù. Komunikaèním procesorem GB050 je vytvoøena GSM brána, kterou lze softwarovì nakonfigurovat vývojovým prostøedím. Toto vývojové prostøedí je vlastnì program pro PC, ve kterém se do komunikaèního procesoru GB050 zadávají požadované parametry jeho èinnosti. Z toho vyplývá, že komunikaèní procesor GB050 je nutno pro jeho specifickou èinnost vždy nakonfigurovat vývojovým prostøedím, které je dodáváno spolu s komunikaèním procesorem GB050. Komunikaèním procesorem PAG1 se ovládá mobilní telefon, obsahující všechny potøebné údaje (telefonní èísla a text zpráv) vložené pøes klávesnici mobilu a tak tento komunikaèní procesor programování pøes PC nepotøebuje. U nejjednoduššího provedení pageru je vlastnì komunikaèní procesor tvoøen pouze pøipájenou dvoulinkou, takže cena tohoto pageru je skuteènì minimální. Samozøejmì mobilní telefon (oznaème jej jako interní, tj. ten, co je pøipojen ke komunikaènímu procesoru) musí být vybaven SIM kartou, aktivovanou pro nìkterého z operátorù, tj. interní mobilní telefon v této sadì musí mít zadanou informaci, na kterém telefonním èísle pøijímá operátor SMS zprávy, aby je dále doruèil adresátovi. Zjednodušenì se dá øíci, že tento interní telefon musí být schopen odesílat SMS i zprávy, napsané na jeho klávesnici. Pøenos informací pomocí GSM brány má své výhody i nevýhody. Nevýhodou je zejména jistá nejistota v doruèení zprávy, kdy do pøenosu vstupuje GSM operátor, který mùže napø. místní buòku pro pøenos GSM zpráv i doèasnì odstavit z provozu. Za další nevýhodu je možno považovat pøi velkém poètu pøenášených zpráv i jejich cenu. Fatální nevýhodou je místní nepokrytí signálem, i když poèet nepokrytých míst v republice stále klesá. Naopak mezi výhody GSM bran a pøenosu informací pøes nì pomocí SMS patøí spojení na jakékoliv vzdálenosti (i celosvìtovì), možnost povelování a pøijímání zpráv bìžným mobilním telefonem, který dnes témìø všichni nosíme jako doplnìk obleèení (nejsme vázáni na speciální zaøízení, které bychom museli nosit navíc k mobilnímu telefonu) a koneènì výhoda klasické pošty pomocí SMS, tj. zpráva je uložena ve støedisku SMS informací a dodána do externího mobilního telefonu (nazývejme tak ten telefon, co nosíme s sebou) v nejbližším možném termínu (po zapnutí externího mobilního telefonu, po získání signálu operátora) a v nìm i uložena, dokud ji nevymažeme (spolu s èasem odeslání, tj. kdy došlo k události, hlášené z interního mobilního telefonu na externí mobilní telefon pomocí SMS). A ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS 11

12 Jako autor této publikace doufám, že tato kniha napomùže k rozšíøení øízení a pøenosu zabezpeèovacích zpráv v ÈR stejnì jako je tomu dnes i v zahranièí a speciálnì v oblasti zabezpeèovací techniky pomocí tzv. tichého alarmu. Alexandr Krejèiøík 12 ALEXANDR KREJÈIØÍK: SMS A

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1 Instalace SIM karty 5.2 Baterie a napájení 5.3 Zapnutí pøístroje

Více

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY OBSAH Str. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více