Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC SD- ZB2502BXE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: ) Napájecí kabel nepipojujte a neodpojujte, máte-li mokré ruce. (Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.) Dbejte, aby nebylo pekroceno naptí zásuvky a zaízení nepipojujte na jiné naptí, nez je uvedené na stítku. (Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru.) Dbejte, aby naptí pedepsané pro zaízení souhlasilo s naptím ve vasí elektrorozvodné síti. Napájení dalsích zaízení ze stejné zásuvky mze zpsobit její pehívání. Vidlici zapojte spolehliv do zásuvky. (Jinak hrozí úraz elektrickým proudem a pozár vyvolaný teplem vznikajícím kolem zásuvky.) Zásuvku udrzujte cistou. (Necistoty nahromadné na vidlici zhorsují její izolacní vlastnosti a spolu s vlhkostí mohou být pícinou pozáru. ) Vidlici odpojte a ocistte suchou utrkou. 5 Bezpecnostní pokyny Uvedené pokyny dsledn dodrzujte. Varování Pokud by zaízení pestalo správn fungovat, i kdyz je to málo pravdpodobné, ihned je pestate pouzívat. (Mohl by z nho vycházet kou nebo ohe, mohlo by zavinit úraz elektrickým proudem nebo pozár.) Píklady nenormální funkce nebo poruchy Napájecí kabel a vidlice se nezvykle zahívají. Napájecí kabel je perusený, pop. doslo k výpadku elektrického proudu. Pekárnu umístte na pevnou, suchou, cistou, rovnou a teplot odolnou pracovní plochu, alespo 10 cm od kraje. (Zaízení by mohlo z pracovní plochy sklouznout a spadnout.) Nestavjte ji na nestabilní povrch, na jiná elektrická zaízení, jako nap. na lednicku, na ubrusy nebo na koberce apod. (Mohla by spadnout nebo zavinit pozár.) Bhem pecení se zaízení zaheje. Pekárna by mla stát aspo 5 cm od zdi a ostatních objekt. (Mohlo by dojít ke zmnám barvy nebo tvaru pekárny.) Bhem pecení nesahejte na horké plochy jako je nádoba na pecení, vnitní povrch, topné tleso nebo vnitní stranu víka. Je-li zaízení v provozu, mají i dosazitelné cásti pekárny vysokou teplotu. (Mohli byste se popálit.) Kdyz vyndáváte z pekárny pecící nádobu nebo hotový chleba, pouzívejte kuchyské rukavice. (Rukavice nesmjí být mokré. ) Bute rovnz opatrní pi vyjímání upeceného chleba nebo hntacích hák. Dlezité informace Nepouzívejte zaízení venku, v bezprostední blízkosti topných tles a v místnostech, kde je vysoká vlhkost vzduchu. (Mohlo by dojít k poruse nebo deformaci pekárny.) Pi kontaktu s díly podle obrázku vpravo nepouzívejte nadmrnou sílu. (Mohlo by dojít k poruse nebo deformaci pekárny.) Topné tleso Teplotní cidlo Vnitní strana víka ] Toto zaízení nelze ovládat externím casovacem nebo pomocí samostatného dálkového ovladace. Informace pro uzivatele týkající se likvidace pouzitých elektrických a elektronických zaízení (domácnosti). Tento symbol uvedený na výrobku nebo v pilozené dokumentaci znamená, ze daný výrobek je zakázáno vyhazovat do bzného domovního odpadu. Místo toho by ml být odevzdán na sbrném míst urceném k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Pípadn mzete v nkterých zemích vrátit takový výrobek místnímu prodejci pi nákupu nového pístroje. ádnou likvidací tohoto výrobku pomzete setit hodnotné zdroje a pedcházet jakýmkoliv potenciálním negativním dopadm na lidské zdraví a zivotní prostedí, ke kterému by mohlo dojít v pípad nesprávného nakládání s odpadem. Podrobné informace o nejblizsím sbrném dvoe vám podá vás místní úad. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mze být v souladu s platnou právní úpravou udlena pokuta. Pro komercní uzivatele v Evropské unii Budete-li chtít provést likvidaci elektrického nebo elektronického zaízení, obrate se prosím na prodejce, který vám poskytne vsechny potebné informace. Informace o likvidaci pro zem mimo Evropskou unii Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Budete-li chtít provést likvidaci tohoto výrobku, obrate se laskav na místní úady nebo na prodejce a pozádejte o informaci, jak zaízení správn zlikvidovat. 7 Popis píslusenství a soucástí Dávkovac písad Hlavní jednotka Písady vlozené do dávkovace se do nádoby vysypou automaticky, jestlize zvolíte nkterý program s rozinkami (03, 06, 14, 17, 19 nebo 25). Na stran 16 jsou uvedeny písady, které se mohou pidávat pomocí dávkovace. Vícko dávkovace Dávkovac drozdí Víko Klapka dávkovace Hntací hák (zitný chléb) Hntací hák (psenicný chléb) Drzadlo Nádoba na pecení Ovládací panel Píslusenství Odmrka K odmení kapalin Dávkovací lzicka K dávkování cukru, soli, drváte-li zitnou mouku, dodrzujte pedepsané mnozství, aby se nepetzoval motor pekárny. Mlécné výrobky Obohacují chu a výzivnou hodnotu. Pidáte-li mléko místo vody, bude nutricní hodnota chleba vyssí, ale nevyuzívejte v takovém pípad odlozený start pekárny, protoze by mléko mohlo pes noc zkysnout. Pidáte-li mléko, uberte stejné mnozství vody. Spaldová mouka Nálezí mezi psenice, je vsak zcela geneticky odlisná.

3 Ackoliv obsahuje lepek, nkteí lidé trpící nesnásenlivostí lepku ji dokází strávit. (Porate se u svého lékae.) Bochníky jsou nizsí s propadlou krkou. Chleba z celozrnné spaldy je nizsí a hutnjsí ve srovnání s chlebem z bílé spaldové mouky. Doporucujeme pouzívat bílou spaldu v mnozství více nez poloviny celkové váhy mouky. Pod oznacením spalda se prodává Spalda (Triticum spelta), která se hodí na pecení chleba, ale také druh Triticum monococcum, který je k pecení chleba nevhodný. Pouzívejte prvn jmenovaný druh. (pouzívá se v programech 13, 14, 24 nebo 25) 10 Pouzití chlebové smsi... Chlebové smsi s drozdím Voda Pouzijte bznou vodu z kohoutku. Kdyz pouzijete programy 02, 05, 07, 12 nebo 20 v chladné místnosti, pouzijte vlaznou vodu. Studenou vodu pouzijte v programech 07, 08, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24 nebo 25 v teplé místnosti. Kapalné písady odmujte pomocí pilozené odmrky. 1 Sms vysypejte do pecicí nádoby a pidejte vodu. (Potebné mnozství vody zjistíte z návodu na obalu.) 2 Zvolte program 02, nastavte velikost podle obsahu smsi a program spuste. 600 g XL 500 g L U nkterých smsí chybí údaj o mnozství drozdí. V takovém pípad budete muset trochu experimentovat, abyste dosáhli optimálního výsledku. Chlebová sms obsahující sácek s drozdím Sl Zlepsuje chu a podporuje funkci lepku pi kynutí. Neodvázíte-li suroviny pesn, bude to mít vliv na velikost a chu chleba. 1 Sms vysypejte do pecicí nádoby a pidejte vodu. Dávku drozdí vlozte do dávkovace. 2 Podle druhu mouky ve smsi vyberte program a spuste. Bílá mouka, hndá mouka program 01 Bílá mouka, sms program 04 Zitná mouka program 07 Vyberte program 11 nebo 02 velikost,medium` - krka,light` (svtlá). (Strana 35) Píprava peciva ze smsi na briosky Tuk Chu chleba mzete vylepsit rznými písadami: Dodává chlebu chu a jemnost. Doporucujeme pouzívat máslo nebo rostlinný tuk. Vejce Otruby Cukr (krystalový cukr, hndý cukr, med, sirup apod. Podporuje funkci drozdí, dodává chlebu sladsí chu a pispívá k barv chlebové krky. Budete-li pidávat rozinky nebo jiné ovoce s obsahem fruktózy, dejte mén cukru. Psenicné klícky Koení Zlepsí nutricní hodnotu a barvu chleba. (Bude teba pimen ubrat vody) Nez vejce pidáte, rozslehejte je. Zvysují obsah vlákniny. Pidejte nejvýse 75 ml (5 lzicek). Dodávají chlebu píchu oísk. Pidejte nejvýse 60 ml (4 lzicky). Zvýrazuje chu chleba. Pid&aacu 30 min1 h 5 min (Kynutí) 7-15 min (Hntení) asi 10 min (Kynutí) pibl. 10 min 2 h 20 min 2 h 20 min 3 h 15 min 3 h 15 min 2 hodiny 3 h 35 min 45 min 1 h 50 min 2 h 45 min 2 h 45 min 1 h 30 min2 h 30 min 1 h1 h 40 min min*3 35 min 1 h 10 min15-30 min*3 1 h 55 min 3 1 h 10 min15-30 min* 1 h 55 min 13 Pecení chleba Do nádoby na pecení vlozte suroviny Hntací hák Dávkovac drozdí Na stránkách 23 a 24 najdete recepty na chleba 1 Vyndejte nádobu a nasate hák 1Otocte nádobu podle sipky. 2 Vyndejte nádobu. 2 Vlozte odmené suroviny do pecicí nádoby 1 Vlozte suché suroviny krom suseného drozdí. (mouku, cukr, sl atd.). Mouka se musí navázit. 2 Nalijte vodu a pípadn ostatní tekutiny. 3 Na hídel nasate pevn hntací hák. Zkontrolujte, jestli jsou hídel a vnitek háku cisté. (Strana 31) Budete-li péct zitný chléb, pouzijte speciální hntací hák. Hntací hák lze nasadit celkem voln, ale musí se dotýkat dna nádoby. 3 Z vnjsku nádoby otete vodu a mouku. 4 Nádobu vlozte do pekárny a otocte trochu zprava doleva. Sklopte drzadlo. 5 Zavete víko. Víko neotvírejte, dokud nebude chléb hotový (má to vliv na kvalitu). Pecení chleba s písadami (str. 16) Pedem vycistte a vysuste 3 4 Do dávkovace vlozte susené drozdí Pokud je vnitek dávkovace vlhký, vytete jej nap. ubrouskem. (Dávkovac neutírejte dlouho, jinak se z nj drozdí nevysype kvli statické elektin.) 1 Otevete vícko dávkovace. 2 Vlozte písady. 3 Zavete vícko. Pekárnu pipojte do zásuvky 230 V 14 Vyberte a spuste program Vyndejte chleba 5 Vyberte program pecení (Tak vypadá displej, kdyz byl vybrán program,01`.) Vypnte napájení, pokud je jiz chleba hotový. (pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end`.) Program, moznosti nastavení velikosti a krky, viz str. 12. Zmna velikosti Zmna barvy krky Chléb ihned vyklopte, Kuchyské rukavice Nádoba na pecení píklad: Te je 21:00 hodin a ráno v 6:30 chcete mít cerstv upecený chleba. Nastavte casovac na,9:30` (9 hodin 30 minut od nynjska) Nastavení casovace 9h 30min od nynjska nechte vychladnout, nap. na drátné mízce Aktuální cas { Cas dokoncení chleba Jedním stisknutím tlacítka se cas na casovaci posune o 10 minut (pidrzíte-li tlacítko stisknuté, pjde nastavení rychleji). 6 Stisknte,Start` Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Pi prvním stisknutí tlacítka `Start' se spustí program 01. Pokud nestisknete tlacítko "stop" a chléb hned nevyklopíte, bude pekárna udrzovat vyssí teplotu, aby uvnit bochníku nekondenzovala pára. Tím se vsak urychluje hndnutí krky, proto je nejvhodnjsí po skoncení pecení chléb hned vyklopit a nechat vychladnout.

4 Necháte-li jej vychladnout uvnit nádoby, bude v nm kondenzovat voda. Nejlepsího výsledku dosáhnete, kdyz necháte bochník vychladnout na drátné mízce, aby k nmu mohl vzduch ze vsech stran. 15 Po pouzití pekárny odpojte síový kabel (drzte jej pitom za zástrcku) Kdy se pidávají zvlástní písady... Pidání dalsích ingrediencí do chleba nebo do tsta Kdyz si vyberete nkterý program s rozinkami (03, 06, 14, 17, 19 nebo 25), budete moci pidat do tsta svoje oblíbené písady a pipravit rzné druhy ochuceného chleba. Zvlástní písady jednoduse vlozte jest ped zapnutím pekárny do dávkovace nebo rovnou do nádoby na pecení.. Suché, nerozpustné písady Dodatecné písady vlozte do dávkovace a pouzijte vhodné nastavení pekárny. Vlhké/husté, rozpustné písady* Písady tohoto druhu vlozte do nádoby s ostatními surovinami. Susené ovoce Nakrájejte na kosticky o velikosti asi 5 mm. Písady obalené v cukru mají tendenci pilnout k dávkovaci a nespadnout do nádoby. Cerstvé ovoce, ovoce nalozené v alkoholu Pidejte jen takové mnozství, jaké je uvedeno v receptu, protoze obsah vody v písadách ovlivní pipravovaný chléb. Oísky Nasekejte na drobné kousky. Oechy zhorsují úcinek lepku, proto jich nepidávejte pílis mnoho. Sýr, cokoláda Semínka Velká, tvrdá semena mohou poskrábat povrch dávkovace a nádoby. * Uvedené písady nedávejte do dávkovace, protoze se lepí a casto z nho nevypadnou. Bylinky Slanina, salám Mzete pidat 1 az 2 lzicky susených bylinek. V pípad cerstvých bylinek postupujte podle receptu. Mastné písady mají tendenci pilnout k dávkovaci a nespadnout do nádoby. Co se týce dávkování písad, postupujte podle receptu. 16 Pecení briosk bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru lzic tucnjsího mléka (suseného) máslo (nakrájet na kousky asi 2 cm velké, nechat ztuhnout v lednici) voda rozslehané vejce ;stedn velké lzicek suseného drozdí máslo, které budeme pidávat pozdji (nakrájet na kousky asi 1-2 cm velké, nechat ztuhnout v lednici) 400 g 1½ g 180 ml 2 (100 g) 1¼ 70 g Pípravy (str. 14) Máslo, které budeme pidávat pozdji, nakrájejte na kousky asi 12 cm velké, nechte ztuhnout v lednici. Do nádoby nasate hntací hák. Vlozte suroviny v poadí, jak je uvedeno v receptu. Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky. 2, 3 4 Vyberte program,11` [Jednoduchý zpsob pecení briosk] Máslo pidejte s ostatními písadami hned na zacátku. Spuste program pekárny Máslo nakrájejte na kostky asi 2 cm velké a dejte je do nádoby zárove s ostatními písadami. Postupujte podle krok vlevo. Kdyz vsak pekárna v kroku 3 pípne kvli pidání másla, nevsímejte si toho. Cas do dokoncení je 3 hodiny 30 minut. *Pidáte-li máslo hned na zacátku pecení, bude mít chleba jinou chu, jinou strukturu a bude i jinak kynout, nez kdyz je pidáte pozdji. Cas do pidání másla nebo písad Rozsvítí se indikátor start Proces zacne ihned po zapnutí fází 'Rest' (odpocinutí), pak bude následovat fáze 'Knead' (hntení) a 'Rise' (kynutí). Kdyz se ozve pípnutí, pidejte máslo a znovu stisknte,start` Kdyz zacne blikat ", pidejte na kostky rozkrájené máslo. Po stisknutí tlacítka Start Na displeji se objeví cas do ukoncení programu. Pípadné dalsí písady, nap. rozinky, pidejte spolecn s máslem. (Pouzijte max. 150 g písad. ) Hntení bude pokracovat po 5 minutách, i kdyz nestisknete tlacítko Start. Po pidání másla nebo dalsích písad hntení nezacne ihned, i kdyz stisknte tlacítko Start. Jakmile se na displeji objeví zbývající cas pecení, uz máslo nepidávejte. (Strana 35) Stisknte,Stop` a chleba vyklopte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. 17 Píprava tsta Na stran 25 najdete recepty Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) Píprava (str. 14) 1 Do nádoby nasate hntací hák V programech na pípravu tsta se nepouzívá casovac (krom programu 22). Budete-li chtít pidat do tsta dalsí písady, viz str Vlozte suroviny v poadí, jak je uvedeno v receptu. 3 Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyberte program tsto (Tak vypadá displej, kdyz byl vybrán program,16`.) Spuste program pekárny S výjimkou program 22, 26 a 27 se ihned po spustní programu zahájí fáze 'Rest' (odpocinutí), po níz následují `Knead' (hntení) a `Rise' (kynutí). Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Stisknte,Stop` a chleba vyklopte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor start zhasne. Vytvarujte hotové tsto a nechte jej podruhé kynout podle pokyn v receptu, potom jej dejte péct do trouby. 18 Píprava tsta na briosky Na stran 25 najdete recepty Zastavení/zrusení (Pidrzet déle nez 1 vteinu) spustného programu 1 Pípravy (str. 14) , 3 4 Máslo, které budeme pidávat pozdji, nakrájejte na kousky asi 12 cm velké, nechte ztuhnout v lednici.

5 Do nádoby nasate hntací hák. Vlozte suroviny v poadí, jak je uvedeno v receptu. Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyberte program,23` [Jednoduchý zpsob pecení briosk] Máslo pidejte s ostatními písadami hned na zacátku. Spuste program pekárny Máslo nakrájejte na kostky asi 2 cm velké a dejte je do nádoby zárove s ostatními písadami. Postupujte podle krok vlevo. Kdyz vsak pekárna v kroku 3 pípne kvli pidání másla, nevsímejte si toho. Cas do dokoncení je 1 hodiny 50 minut. * Pidáte-li máslo hned na zacátku pecení, bude mít chleba jinou chu, jinou strukturu a bude i jinak kynout, nez kdyz je pidáte pozdji. Proces zacne ihned po zapnutí fází 'Rest' (odpocinutí), pak bude následovat fáze 'Knead' (hntení) a 'Rise' (kynutí). Cas do pidání másla nebo písad Rozsvítí se indikátor start Kdyz se ozve pípnutí, pidejte máslo a znovu stisknte,start` Kdyz zacne blikat,, ", pidejte na kostky rozkrájené máslo. Po stisknutí tlacítka Start Na displeji se objeví cas do ukoncení programu Pípadné dalsí písady, nap. rozinky, pidejte spolecn s máslem. (Pouzijte max. 150 g písad.) Hntení bude pokracovat po 5 minutách, i kdyz nestisknete tlacítko Start. Po pidání másla nebo dalsích písad hntení nezacne ihned, i kdyz stisknte tlacítko Start. Jakmile se na displeji objeví zbývající cas pecení, uz máslo nepidávejte. (str. 35) Stisknte,Stop` a tsto vyndejte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. Vytvarujte hotové tsto a nechte jej podruhé kynout podle pokyn v receptu, potom jej dejte péct do trouby. 19 Pecení dortu Na stran 25 najdete recepty na dort Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) Píprava 1 Pipravte si suroviny podle receptu. 2 Nádobu vylozte papírem na pecení a vlijte promíchané suroviny. 3 Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyndejte hntací hák 1 2 Nádobu vylozte papírem na pecení. (Dort nebo podobné cukroví by se pi kontaktu s nádobou pipálilo.) Vyberte program,15` V programu 15 casovac není k dispozici. (Tlacítkem casovace lze nastavit jen dobu pecení. ) Nastavte dobu pecení Spuste program pekárny Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Jakmile pekárna pípne a znacka u slova,end` zacne blikat, stisknte,stop`, zkontrolujte, jestli je dort propecený, a nádobu vyndejte Blikající indikátor start zhasne. Jestlize jest propecený není, opakujte kroky 13 (Cas pecení lze prodlouzit dvakrát. Jednotlivé prodlouzení by nemlo být delsí nez 50 minut. Pokud je pekárna horká, zacne casovac znovu od 1 minuty. Cas prodlouzíte stisknutím tlacítka Timer podle poteby.) Dávejte pozor! Je horká! Pi kontrole, jestli je dort upecený, zapíchnte doprosted dortu spejli - pokud se na ni tsto nenalepí, je dort upecený a mzete jej vyklopit. Píprava dzemu Na stran 29 najdete recepty na dzem Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) 1 Píprava V programu 26 casovac není k dispozici. (Tlacítkem casovace lze nastavit jen dobu pecení.) Aby byl dzem dostatecn hustý, je teba mít k dispozici správné mnozství cukru, kyseliny a pektinu. Ovoce s vysokým obsahem pektinu houstne dobe. Ovoce s nízkým obsahem pektinu rosoluje obtízn. Pouzívejte práv dozrále plody. Pezrálé nebo nedozrálé ovoce také rosoluje spatn. Podle recept v této knize pipravíte nepílis husté dzemy. Je to zpsobeno nizsím obsahem cukru. Písady dávkujte pesn podle recept. Nemte pedepsané mnozství ovoce. Dzem by byl pevaený a mohl by se pipalovat. Mnozství cukru nezvysujte nad polovinu váhy ovoce. Dzem by byl pevaený a mohl by se pipalovat. Kdyz pouzijete málo cukru, bude dzem ídký. *Je-li ovoce hodn kyselé, mzete snízit mnozství citronové sávy, ale pidáte-li jí moc málo, bude dzem ídký. Kdyz pílis zkrátíte dobu vaení, bude dzem obsahovat kousky ovoce a bude ídký. S pokracujícím chladnutím se hustota dzemu zvysuje. Dávejte pozor na pevaení. Pipravte si suroviny podle receptu. Do nádoby nasate hntací hák. Suroviny dejte do nádoby v tomto poadí: polovinu ovoce polovinu cukru zbývající ovoce zbývající cukr. Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyberte program,26` Nastavte dobu pecení Spuste program pekárny Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Hotovým dzemem naplte sklenice co nejdíve. Pi manipulaci s dzemem dávejte pozor, abyste se nepopálili. Dzem se mze spálit, pokud jej necháte v nádob na pecení. Dzem ulozte na chladném a tmavém míst. Kvli nizsímu obsahu cukru nebude zivotnost dzemu stejná, jako u dzem v obchodech. Po otevení jej skladujte v lednicce a co nejdíve spotebujte. Stisknte,Stop` a dzem vyndejte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. Jestlize jest není hotový, opakujte kroky 13 (Cas pípravy lze prodlouzit dvakrát. Jednotlivé prodlouzení by mlo být v rozmezí 1040 minut.

6 Pokud je pekárna horká, zacne casovac znovu od 1 minuty. Cas prodlouzíte stisknutím tlacítka Timer podle poteby. ) 21 Píprava kompotu Na stran 30 najdete recepty na kompoty Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) Píprava 1 Pipravte si suroviny podle receptu. (vyndejte z nádoby hák) 2 Vlozte suroviny v tomto poadí: ovoce cukr voda. 3 Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky V programu 27 casovac není k dispozici. (Tlacítkem casovace lze nastavit jen dobu pecení. ) Písady dávkujte pesn podle recept. Nemte pedepsané mnozství ovoce. Kompot by byl pevaený a mohl by se pipalovat Vyberte program,27` Nastavte dobu pecení Spuste program pekárny Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Stisknte,Stop` a kompot vyndejte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. Jestlize jest není hotový, opakujte kroky 13 (Cas pípravy lze prodlouzit dvakrát. Jednotlivé prodlouzení by mlo být v rozmezí 1040 minut. Pokud je pekárna horká, zacne casovac znovu od 1 minuty. Cas prodlouzíte stisknutím tlacítka Timer podle poteby.) Recepty na chleba BÍLÝ CHLEBA Zvolte program,01` nebo,02` M bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení)) 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 (2) L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml 1 (2) XL 600 g g 420 ml 1½ (2½) bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky ROZINKOVÝ CHLEBA Vyberte program,03` M 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 80 g L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml g XL 600 g g 420 ml 1½ 120 g CELOZRNNÝ CHLEBA Zvolte program,04` nebo,05` M celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení) 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 (1½) L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml 1 (1½) XL 600 g g 420 ml 1¼ (2) ITALSKÝ CHLEBA Vyberte program,09` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli olivový olej (lzic) voda lzicek suseného drozdí 400 g 1½ 1½ 260 ml 1 SENDVICOVÝ CHLEBA Vyberte program,10` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí 380 g 2 30 g 250 ml 1 CELOZRNNÝ CHLEBA S ROZINKAMI Vyberte program,06` M celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 80 g L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml g XL 600 g g 420 ml 1¼ 120 g BEZLEPKOVÝ CHLEBA Vyberte program,12` voda lzic oleje sms na bezlepkový chleba lzicek suseného drozdí FRANCOUZSKÝ CHLEBA Vyberte program,08` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 300 g 1 20 g 220 ml 3/4 430 ml g 2 OBYCEJNÉ BRIOSKY Vyberte program,11` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru lzic mléka máslo (nakrájet na kousky asi 2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) rozslehané vejce; stedn velké voda lzicek suseného drozdí dalsí máslo (nakrájet na kousky asi 1-2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) 400 g g 2 (100 g) 180 ml 1¼ 70 g Italský PANNETTONE Vyberte program,11` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru lzicek soli máslo (nakrájet na kousky asi 2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) rozslehané vejce ;stedn velké mléko lzicek suseného drozdí dalsí máslo (nakrájet na kousky asi 1-2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) pomerancová kra; nakrájené na malé kousky* hndé sultánky* susený cerný rybíz* 400 g 4½ 1 50 g 2 (100 g) 200 ml 1½ 70 g 50 g 50 g 50 g * : pidat s dalsím máslem 23 Recepty na chleba SPALDOVÝ BÍLÝ CHLEBA Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 400 g 1½ 1¼ 5g 260 ml 1 L 500 g 2 1½ 10 g 340 ml 1¼ XL 600 g 2 1¾ 10 g 400 ml 1½ CHLEBA Z RÝZOVÉ A SPALDOVÉ MOUKY SE SEMÍNKY BOROVICE A CIBULKOU Vyberte program,14` M spaldová bílá mouka hndá rýzová mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): semínka borovice lzicek osmazené cibulky 320 g 80 g 1½ 1¼ 5g 260 ml 1 40 g 3 L 400 g 100 g 2 1½ 10 g 340 ml 1¼ 50 g 4 XL 480 g 120 g 2 1¾ 10 g 400 ml 1½ 60 g 5 CELOZRNNÝ SPALDOVÝ CHLEBA Vyberte program,13` M celozrnná spaldová mouka spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli lzic oleje voda lzicek suseného drozdí 200 g 200 g 1½ 1¼ ml 1 L 250 g 250 g 2 1½ ml 1¼ XL 300 g 300 g 2 1¾ ml 1½ CHLEBA ZE SPALDOVÉ MOUKY S MÁKEM A CITRONOVOU KROU Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo nastrouhaná citronová kra citronová sáva lzicek máku voda lzicek suseného drozdí 400 g 1½ 1¼ 5g 1 20 ml ml 1 L 500 g 2 1½ 10 g 1 20 ml ml 1¼ XL 600 g 2 1¾ 10 g 1 30 ml ml 1½ CHLEBA ZE ZITNÉ A SPALDOVÉ MOUKY (nepouzívat odlozený start) Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka zitná mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo bílý jogurt voda lzicek suseného drozdí 275 g 125 g 1½ 1¼ 5g 120 g 180 ml 1 L 350 g 150 g 2 1½ 10 g 150 g 230 ml 1¼ XL 425 g 175 g 2 1¾ 10 g 180 g 270 ml 1½ CHLEBA ZE SPALDOVÉ MOUKY S OVOCEM Vyberte program,14` M spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo lzicek smsi koení lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): sms suseného ovoce 400 g 1½ 1¼ 5g g L 500 g 2 1½ 10 g 2½ 1¼ 125 g XL 600 g 2 1¾ 10 g 3 1½ 150 g CHLEBA Z POHANKOVÉ A SPALDOVÉ MOUKY SE SEMÍNKY Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka pohanková mouka lzicek medu lzicek soli lzicek sezamových semínek lzicek lnných semínek lzicek máku voda lzicek suseného drozdí 320 g 80 g 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 250 ml 1 L 400 g 100 g 1 1½ ml 1¼ XL 480 g 120 g 1½ 1¾ 2½ 2 2½ 380 ml 1½ 24 Recepty na tsto ZÁKLADNÍ TSTO Vyberte program,16` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí 500 g 1½ 1½ 30 g 310 ml 1 Recepty na dorty a koláce DORT S TESNMI A MARCIPÁNEM Vyberte program,15` hndý krystalový cukr máslo vejce mouka (hladká a polohrubá 1:1) kandované tesn, nakrájené marcipán, nastrouhaný mléko mandle, loupané, prazené 50 g 175 g g 100 g 75 g 60 ml 15 g ZÁKLADNÍ ROZINKOVÉ TSTO Vyberte program,17` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky 500 g 1½ 1½ 30 g 310 ml g TSTO NA PIZZU Vyberte program,22` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli rostlinný olej (lzic) voda lzicek suseného drozdí 450 g ml 1 TSTO NA FRANCOUZSKÝ CHLEBA Vyberte program,21` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 300 g 1 20 g 180 ml ¾ TSTO NA BRIOSKY (ROHLÍCKY S KOUSKY COKOLÁDY) na 12 rohlíck Vyberte program,23` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru lzicek soli máslo (nakrájet na kousky asi 2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) rozslehané vejce; stedn velké mléko lzic rumu (hndého) lzicek suseného drozdí dalsí máslo (nakrájet na kousky asi 1-2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) nastrouhaná cokoláda* Pak slozte na polovinu.

7 TSTO NA CELOZRNNÝ CHLEBA Vyberte program,18` celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí 500 g 2 1½ 30 g 340 ml 1½ 400 g g 3 (150 g) 90 ml 1 1½ 50 g 120 g * Vyndané tsto posypejte kousky cokolády a pelozte spodní tetinu nahoru a horní dol. TSTO NA CELOZRNNÝ CHLEBA S ROZINKAMI Vyberte program,19` celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky 500 g 2 1½ 30 g 340 ml 1½ 100 g SPALDOVÉ ROHLÍKY na 8 rohlíck Vyberte program,24` spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 500 g 1½ 1½ 10 g 310 ml 1¼ 25 Recepty pro bezlepkovou dietu Píprava bezlepkového chleba se od normálního znacn lisí. Budete-li chtít péct bezlepkový chleba ze zdravotních dvod, porate se nejprve se svým lékaem a dodrzujte následující pokyny. Program byl vyvinut pro speciální bezlepkové smsi, a proto se mze stát, ze s vasí smsí nedosáhnete tak dobrého výsledku. Zvolíte-li program,gluten free` (bezlepkový), dodrzujte pesn dávkování surovin podle receptu. (Chleba by se vám jinak nemusel vydait. ) Existují dva druhy bezlepkových smsí; smsi s malým obsahem lepku a smsi, které neobsahují psenicnou mouku a neobsahují proto zádný lepek. Nez si vyberete sms pro pecení bezlepkového chleba, porate se se svým lékaem. Chu, struktura a tvar upeceného chleba se mze podle pouzité smsi lisit. Nkdy mze na okrajích bochníku zstat trochu mouky. Smsi bez obsahu psenicné mouky budou dávat promnlivé výsledky. Nez budete chleba krájet, pockejte az vychladne. Chleba skladujte na chladném míst a spotebujte bhem 2 dn. Jestlize bochník nemzete bhem 2 dn spotebovat, nakrájejte jej na pimené porce, vlozte do mikrotenových sáck a ulozte do mrazáku. Upozornní pro uzivatele, kteí hodlají tento program pouzívat ze zdravotních dvod: Budete-li chtít pouzívat bezlepkový program, porate se nejprve s odborným lékaem a pouzívejte jen takové suroviny, které jsou vhodné pro vás zdravotní stav. Panasonic není odpovdný za následky vyplývající z pouzití jakýchkoliv surovin bez odborné konzultace. Dlezité je zabránit kontaminaci pekárny moukou s obsahem lepku, budete-li pipravovat chléb kvli diet. Zvlástní pozornost vnujte mytí nádoby, hntacího háku a vsech dalsích pouzívaných pomcek. Pro zákazníky z Belgie Níze uvedené bezlepkové recepty vyuzívají bzn dostupnou bezlepkovou sms AVEVE. Lze ji nakoupit v lékárnách, prodejnách zdravé výzivy a pílezitostn ve velkých supermarketech. Více informací o produktech AVEVE získáte na telefonním císle 0800/ BEZLEPKOVÝ CHLEBA Vyberte program,12` voda lzic oleje bezlepková mouka lzicek suseného drozdí 320 ml g 2 BEZLEPKOVÝ CHLEBA S VEJCEM Vyberte program,12` voda mléko vejce lzic oleje bezlepková mouka lzicek suseného drozdí 100 ml 180 ml g 2 POZNÁMKA V tomto programu nelze vybírat velikost. Bezlepková kuchaka pro domácí pekárnu Panasonic Domácí pekárnu na chléb znacky Panasonic, které jsou výjimecné speciálním programem,,gluten free", urceným pro pecení bezlepkového peciva. Tento program umozuje pipravit chutné bezlepkové pecivo ze speciálních bezlepkových smsí, které se pomrn hodn lisí od bzných surovin, obsahujících lepek. Celiakie a bezlepková dieta Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) je spolecné oznacení pro celosvtov se vyskytující onemocnní dtí i dosplých, které je vyvolané nesnásenlivostí lepku (glutenu). Lepek je bílkovinný komplex obsazený v obilných zrnech. Výrazným projevem tohoto onemocnní jsou zántlivé zmny sliznice tenkého steva s prjmy, chudokrevností, váhovým úbytkem a celkovou poruchou somatického i psychického vývoje. Pokud není lepek z potravy trvale vyloucen, onemocnní postihuje dalsí orgány a vznikají pidruzené choroby a cetné komplikace, z nichz nkteré jsou zivot ohrozující. Bezlepková dieta Kauzální lécbou celiakie dtí i dosplých je písná celozivotní bezlepková dieta. To znamená trvalé a úplné vyloucení vsech potravin, potravinových pímsí a nápoj pipravených s pouzitím obilných surovin tj. zrn, mouky, skrob a ostatních výrobk z psenice, jecmene, zita a ovsa. Jako bezpecné náhradní suroviny se pouzívají rýze, sója, kukuice, pohanka, proso, jáhly, amarant a brambory. V prodeji jsou hotové speciální bezlepkové mouky a smsi, které lze pouzít na místo bzné mouky, obsahující lepek. Recepty pro bezlepkové pecení v domácí pícce znacky Panasonic byly sestaveny z bzn dostupných bezlepkových smsí a bezlepkových surovin na ceském trhu. 26 Recepty AVEVE [01 Basic] (základní) [02 Basic Rapid] (základní rychlý) BÍLÝ CHLEBA Zvolte program,01` nebo,02` M cukr (lzicek) mouka AVEVE,,Surfina" voda máslo (lzic) lzicek soli lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení)) g 250 ml 1 1 3/4 (1 1/2) L g 320 ml 1 1 1/2 1 (1 3/4) XL g 380 ml 1 1/ /4 (2) * Tyto recepty jsou uvedeny zejména pro uzivatele v Belgii.

8 Dalsí informace získáte dotazem u firmy AVEVE na tel. c. 0800/ [08 French] (francouzský) FRANCOUZSKÉ ROHLÍKY Vyberte program,08` mouka AVEVE,,Frans krokant" voda lzicek soli máslo (lzic) lzicek suseného drozdí 400 g 260 ml POZNÁMKA U tohoto programu nelze volit velikost a barvu krky. Podle tohoto receptu pipravíte velmi lehký, kyprý chleba, který vsak nevydrzí dlouho. POZNÁMKA V tom pípad chleba tolik nevykyne a bude tzsí. [09 Italian] (italský) ITALSKÝ CHLEBA Vyberte program,09` mouka AVEVE,,Frans krokant" voda lzicek soli olivový olej (lzic) lzicek suseného drozdí 400 g 240 ml 1 1/2 1 1/2 3/4 [04 Whole wheat] (celozrnný) [05 Whole wheat] (celozrnný rychlý) CELOZRNNÝ CHLEBA Zvolte program,04` nebo,05` M celozrnná hladká mouka AVEVE mouka AVEVE,,Frans krokant" cukr (lzicek) máslo (lzic) lzicek soli voda lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení) 300 g 100 g ml 1 (1 1/2) L 400 g 100 g ml 1 1/4 (1 3/4) XL 450 g 150 g ml 1 1/2 (2) POZNÁMKA U tohoto programu nelze volit velikost a barvu krky. Podle tohoto receptu pipravíte velmi lehký, kyprý chleba, který vsak nevydrzí dlouho. [10 Sandwich] (sendvicový) ZÁKLADNÍ SENDVICOVÝ Vyberte program,10` cukr (lzicek) mouka AVEVE,,Surfina" voda máslo (lzic) lzicek soli lzicek suseného drozdí g 250 ml 1 1 3/4 POZNÁMKA V tom pípad chleba tolik nevykyne a bude tzsí. Tento program je vhodnjsí pro pecení chleba ze smsi normální a celozrnné mouky. Ve výse uvedených receptech je vzdy pidáno trochu bílé mouky. Pokud bílou mouku nechcete pouzít, nahrate ji píslusným mnozstvím mouky celozrnné, ale chléb bude mensí a tzsí. Kdyz pouzijete vtsí mnozství bílé mouky, uberte trochu vody, protoze bílá mouka absorbuje vody mén). POZNÁMKA U tohoto programu nelze volit velikost a barvu krky. Podle tohoto receptu zhotovíte lehký, vlácný chleba s hndou krkou, který je ideální na pípravu toast. 27 Recepty AVEVE [16 Basic] (základní) TSTO NA DORTÍKY (na 2 ks) Vyberte program,16` cukr cukráská mouka mléko vejce máslo lzicek soli lzicek suseného drozdí 60 g 500 g 100 ml g 1 1/2 2 * Tyto recepty jsou uvedeny zejména pro uzivatele v Belgii. Dalsí informace získáte dotazem u firmy AVEVE na tel. c. 0800/ [15 Bake only] (jen pecení) Vyberte program 15. Zobrazí se cas pecení 30 minut. Opakovaným mackáním tlacítka,timer` se bude doba pecení zvysovat (po 1 minut), nejvyssí hodnota je 1 hodina a 30 minut. RECEPT NA DORT Vyberte program,15` vejce mléko (lzic) mkké máslo dortová sms,,anco CAKE MIX" (balícek) Postup g 1 [18 Whole wheat] (celozrnný) TSTO NA CELOZRNNÝ CHLEBA Vyberte program,18` lzic cukru mouka AVEVE,,Frans krokant" mouka AVEVE,,Boerebruin" voda lzicek soli lzicek suseného drozdí g 250 g 280 ml 1 1/2 2 Vyberte program 15 a casovac nastavte na 1 hodinu a 10 minut. Az pekárna pípne, vyndejte nádobu a nechte ji vychladnout. Kdyz je nádoba chladná, vyklopte dort a nechte jej vychladnout na mízce. Postup Tsto rozdlte na kulicky asi po 50 g. Nechte vykynout pod plátnou utrkou. Pecte v pedeháté troub asi minut pi 220 C. [22 Pizza] TSTO NA PIZZU Vyberte program,22` mouka AVEVE,,Frans krokant" voda lzicek soli máslo (lzic) lzicek suseného drozdí 500 g 290 ml 1 1 1/2 2 Postup Vyválejte tsto a vlozte do formy na pizzu. Okraj upravte vidlickou. Potete rajskou omáckou a pidejte oblíbené písady. Pecte v pedeháté troub asi minut pi 220 C. 28 Recepty na dzem [26 Jam] (dzem) JAHODOVÝ DZEM Vyberte program,26` jahody rozkrájené na malé kousky cukr pektin v prásku 600 g 400 g 13 g SVESTKOVÝ DZEM Vyberte program,26` svestky rozkrájené na malé kousky cukr pektin v prásku 700 g 350 g 6g borvky cukr Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. BORVKOVÝ DZEM Vyberte program,26` 700 g 400 g DZEM Z MRAZENÝCH BOBULOVIN Vyberte program,26` sms mrazených bobulovin cukr pektin v prásku 700 g 400 g 10 g 1 2 Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 50 minut. DZEM Z JABLEK A OSTRUZIN Vyberte program,26` nastrouhaná nebo nadrobno nakrájená jablka ostruziny cukr pektin v prásku 300 g 400 g 300 g 6g Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. DZEM Z CERVENÉHO RYBÍZU A CILI Vyberte program,26` cervený rybíz, rozmackaný stedn velká cervená cili papricka, nakrájená na malé kousky zázvor, jemn nastrouhaný pomerance, sáva a nastrouhaná kra cukr pektin v prásku 300 g cm g 3g Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. BROSKVOVÁ MELBA Vyberte program,26` broskve rozkrájené na malé kousky maliny cukr pektin v prásku 500 g 200 g 300 g 8g Suroviny krom cukru dejte do nádoby na pecení. Pidejte cukr a vse posypejte pektinem.

9 Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. MERUKOVÝ DZEM Vyberte program,26` meruky rozkrájené na malé kousky cukr pektin v prásku 500 g 250 g 6g Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 30 minut. 29 Recepty na kompoty [27 Compote] (kompot) KOENNÝ JABLKOVÝ KOMPOT Vyberte program,27` jablka, oloupaná, zbavená jaderník a pokrájená skoice celá hebícek citron (jen kra) citronová sáva cukr voda 1000 g lzíce 100 g 75 ml KOMPOT ZE SMSI BOBULOVIN Vyberte program,27` sms bobulovin nap. jahody, maliny, borvky cukr voda 800 g 75 g 2 lzíce Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalejte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu a 20 minut. Po dovaení promíchejte Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu Po dovaení promíchejte. JABLKOVÁ SÁVA Vyberte program,27` jablka odrdy Bramley, oloupaná, zbavená jaderník 1000 g a pokrájená voda 2 lzíce 300 g 250 g 250 g 75 g 75 ml 200 g KOMPOT Z CERVENÉHO OVOCE Vyberte program,27` svestky, vypeckované, nakrájené na poloviny tesn, vypeckované jahody, zbavené stopek hndý krystalový cukr voda maliny (pidají se az po uvaení) Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu Po dovaení promíchejte. Pidejte maliny Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Do nádoby vlozte nakrájená jablka. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu a 20 minut. Po dovaení promíchejte. BROSKVE VE VANILKOVÉM SIRUPU Vyberte program,27` broskve, zbavené pecek a nakrájené na 1/8 cukr lusk vanilky voda 1000 g 100 g 1/2 125 ml REBARBOROVÝ KOMPOT SE ZÁZVOREM Vyberte program,27` rebarbora, nakrájená na 2 cm kousky pomerancová sáva kandovaný zázvor, nadrobno nakrájený cukr voda 700 g 2 lzíce 20 g 100 g 100 ml Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu Po dovaení vyndejte broskve drovanou nabrackou. Ovoce opatrn pelijte sirupem. Nechte vychladnout Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. Po dovaení promíchejte. Péce a cistní Nez budete pekárnu cistit, odpojte ji ze zásuvky a nechte vychladnout. Aby se pekárna neposkodila... Víko Otete vlhkou utrkou Nepouzívejte cisticí prostedky s obsahem prásku! (cisticí prásky, podusky apod.) Zádnou cást pekárny nemyjte v mycce! Nepouzívejte benzín, edidla, alkohol nebo blidla! Po opláchnutí omyvatelných cástí vse osuste utrkou. Soucásti pekárny udrzujte stále cisté a suché. Otvory pro únik páry Otete vlhkou utrkou. Nádoba na pecení a hntací hák Odstrate zbytky tsta a umyjte hák a nádobu vodou. Nedaí-li se vyjmout hntací hák, namocte nádobu asi na 5-10 minut do horké vody. Nádobu neponoujte celou. Dávkovací lzicka a odmrka Umývejte vodou. Tlo pekárny Otete vlhkou utrkou Pracujte opatrn, abyste neposkodili teplotní cidlo. Teplotní cidlo Tyto pedmty nejsou upraveny pro mytí v mycce. Barva vnitních cástí pekárny se po njaké dob pouzívání mze zmnit.. 31 Péce a cistní Vícko dávkovace Vyndejte a omyjte vodou. Vícko zvednte do úhlu asi 75 stup. Upravte úhel spojovacích výstupk a tahem k sob vícko uvolnte, pípadn ve stejném úhlu opatrn zatlacte zpt pi nasazování. (Nejdíve nechte pekárnu vychladnout, protoze po pecení je uvnit hodn horká. ) Dávejte pozor, abyste neposkodili tsnní. (Poskozeným tsnním uniká pára, dochází ke kondenzaci a mze se deformovat víko.) Dávkovac drozdí Ocistte navlhceným hadíkem a nechte normáln vyschnout. Vycistíte-li dávkovac suchou utrkou, susené drozdí nevypadne kvli úcinkm statické elektiny. Tsnní Pokud je vlhké, otete je suchou utrkou. Dávkovac písad Vyndejte a omyjte vodou. Omyjte jej po kazdém pouzití, aby v nm nezstaly zádné zbytky. Ochrana nepilnavé povrchové úpravy Pecicí nádoba a hntací hák jsou opateny nepilnavou povrchovou úpravou, aby se na n nelepilo tsto a upecený chléb se snáze vyklápl. Dodrzujte následující pokyny, abyste tuto úpravu neporusili. Pi vyklápní chleba z nádoby nepouzívejte ostré pedmty, jako nap. nz, vidlicku apod. Kdyz chleba nejde snadno vyklopit, ctte na stran 35. Nez budete bochník krájet, pesvdcte se, ze v nm nezstal hntací hák. Jestlize hák zstal uvznný v bochníku, pockejte, az chléb vychladne, a potom hák vyndejte. (Nepouzívejte pi tom ostré pedmty, jako je nz nebo vidlicka.) Bute opatrní, a se nespálíte, protoze hák mze být jest horký. Pi cistní nádoby a hntacího háku mzete pouzít mkkou houbicku.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nepouzívejte cisticí prásky a jiné abrazivní prostedky. Tvrdé, kehké nebo velké písady, jako je teba mouka s celými zrnky, cukr, oechy nebo semena, mohou poskodit nepilnavý povrch nádoby nebo hntacího háku. Kusové písady nakrájejte na mensí kousky. Dodrzujte mnozství uvedená v receptech. 32 Odstraování potízí Problém Nez ponesete pekárnu do opravny v pípad nastalého problému, projdte si následující cást: Pícina esení [Vsechny druhy chleba] Kvalita lepku v mouce je nízká nebo jste pouzili nevhodnou mouku. (Kvalita lepku kolísá v závislosti na teplot, vlhkosti, zpsobu skladování mouky, ale také na sezón sklizn obilí.) Vyzkousejte jiný druh mouky, jinou znacku nebo výrobní sarzi. Tsto je pílis tuhé, pravdpodobn jste dali málo vody. Mouka s vtsím obsahem bílkovin absorbuje více vody nez jiné druhy, proto zkuste dát o ml více vody. Pouzili jste nesprávný druh drozdí. Pouzijte susené drozdí v sácku, které je oznacené jako,instantní`. Tento druh se nemusí nechat kvasit pedem. Pouzili jste málo drozdí, nebo bylo pílis staré. K urcení správného mnozství pouzijte pibalenou odmrku. Zkontrolujte datum pouzitelnosti drozdí. (Uchovávejte ho v lednici.) Drozdí pislo do kontaktu s vodou jest ped hntením tsta. Zkontrolujte, jestli jste dávali suroviny do nádoby na pecení v poadí podle receptu. (str. 14) Mozná jste dali moc soli nebo málo cukru. Ovte si dávky v receptu a pouzívejte dodané odmrky. Zkontrolujte, jestli nejsou sl nebo cukr obsazeny v jiných surovinách. Chléb nekyne Horní cást bochníku není úhledná [Speciální druhy chleba] Buto byla pi pecení speciálního chleba pouzita mouka z psenice Einkorn, nebo jste pouzili více jiné nez spaldové mouky. Mnozství spaldové mouky by mlo pedstavovat az 60% celkového mnozství, pokud krom ní pouzíváte jest více nez dva jiné druhy. Rýzové a kukuicné mouky by mlo být do 40% celkového mnozství a pohanková mouka by nemla pekrocit 20%. Pouzili jste moc drozdí. Ovte si dávky v receptu a pouzívejte dodané odmrky. Pouzili jste moc tekutin. Nkteré druhy mouky absorbují víc vody nez jiné, zkuste dát o ml vody mén. Chleba je samá díra Chleba po vykynutí zase klesne Pouzitá mouka není moc kvalitní. Zkuste pouzít jinou znacku. Pouzili jste moc tekutin. Zkuste dát o ml mén vody. Pouzili jste moc drozdí nebo vody. Ovte si dávky v receptu a k urcení mnozství drozdí nebo vody pouzívejte dodané odmrky. Zkontrolujte, jestli ostatní suroviny neobsahují moc vody. Pouzili jste málo mouky. Mouku pozorn zvazte. Chleba vykynul pílis. Proc je chleba bledý a lepí se? Pouzili jste málo drozdí, nebo bylo pílis staré. K urcení správného mnozství pouzijte pibalenou odmrku. Zkontrolujte datum pouzitelnosti drozdí. (Uchovávejte ho v lednici. ) Mozná byl vypnutý proud nebo jste pekárnu v prbhu pecení vypnuli. Je-li pekárna vypnuta na více nez 10 minut, program uz dál nepokracuje. Vyklopte nepodaený bochník z nádoby a zacnte znovu s novými surovinami. Pouzili jste více mouky nebo málo vody. Ovte si mnozství v receptu a navazte správné mnozství mouky nebo odmte správné mnozství vody. Zapomnli jste do nádoby vlozit hntací hák. Nez dáte do nádoby suroviny, zkontrolujte, jestli je hntací hák na svém míst. Mozná byl vypnutý proud nebo jste pekárnu v prbhu pecení vypnuli. Je-li pekárna vypnuta na více nez 10 minut, program uz dál nepokracuje. Mzete zkusit spustit program znovu, ale pokud uz ped výpadkem elektiny probíhalo hntení, bude kvalita chleba pravdpodobn horsí. 33 Na spodní stran a na bocích chleba zstávají zbytky mouky. Tsto není dostatecn promíseno Odstraování potízí Problém Nez ponesete pekárnu do opravny v pípad nastalého problému, projdte si následující cást: Pícina esení Vybrali jste program na pípravu tsta. Programy na pípravu tsta neobsahují fázi pecení. Mozná byl vypnutý proud nebo jste pekárnu v prbhu pecení zastavili. Je-li pekárna vypnuta na více nez 10 minut, program uz dál nepokracuje. Pokud tsto ádn vykynulo, mzete chleba upéct v troub. Jestlize jste dali do nádoby málo vody, mohlo pekárnu zastavit zaízení chránící motor ped petízením. To se mze stát, kdyz je motor petízený hntením pílis tuhého tsta. Porate se s prodejcem nebo servisním technikem. Píst dávejte vtsí pozor na správné dávkování surovin podle receptu. Mozná jste zapomnli do nádoby nasadit hntací hák. Hntací hák nasate do nádoby jako první (str. 14). Hídel hntacího háku se nemze voln otácet. Kdyz je hntací hák nasazený a hídel se nemze tocit, budete muset vymnit blok jejího ulození. (Porate se v míst nákupu nebo v servisním stedisku Panasonic.) Chleba se neupekl. Malé mnozství tsta mze unikat ventilacními otvory, takze neomezí pohyb hídele. To neznamená poruchu, je vsak teba cas od casu zkontrolovat, jestli se hídel hntacího háku voln tocí. Kdyz je hntací hák nasazený a hídel se nemze tocit, budete muset vymnit blok jejího ulození. (Porate se v míst nákupu nebo v servisním stedisku Panasonic.

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-2501WXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999851

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-2501WXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999851 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC SD-2501WXE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2512 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5808925

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2512 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5808925 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-2511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5808921

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-2511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5808921 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD257WXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732037

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD257WXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734747

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 755 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3949850

Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 755 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3949850 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Problémy při pečení a jejich řešení

Problémy při pečení a jejich řešení Problémy při pečení a jejich řešení Popis problému Příčina problému Návod na odstranění problému Po upečení je chléb přilepený k nádobě Jak lze zabránit vzniku otvorů v chlebě, které vznikají v důsledku

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz Automatická domácí pekárna NÁVOD K OBSLUZE A RECEPTY Model č. SD-255/SD-254 Toto je ilustrace modelu č. SD-255. Děkujeme, že jste si zakoupili automatickou domácí pekárnu SD-255/SD-254. Před použitím tohoto

Více

Automatická domácí pekárna

Automatická domácí pekárna Automatická domácí pekárna NÁVOD K OBSLUZE A RECEPTY Model č. SD-255/SD-254 Toto je ilustrace modelu č. SD-255. Děkujeme, že jste si zakoupili automatickou domácí pekárnu SD-255/SD-254. Před použitím tohoto

Více

Automatická domácí pekárna

Automatická domácí pekárna Automatická domácí pekárna NÁVOD K OBSLUZE A RECEPTY Model č. SD-255/SD-254 Toto je ilustrace modelu č. SD-255. Děkujeme, že jste si zakoupili automatickou domácí pekárnu SD-255/SD-254. Před použitím tohoto

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Domácí pekárna M-SD257/256-CZ. English Deutsch Nederlands SD-257/SD-256. NÁVOD K OBSLUZE A RECEPTY (pro použití v domácnosti) SD- Model

Domácí pekárna M-SD257/256-CZ. English Deutsch Nederlands SD-257/SD-256. NÁVOD K OBSLUZE A RECEPTY (pro použití v domácnosti) SD- Model Domácí pekárna NÁVOD K OBSLUZE A RECEPTY (pro použití v domácnosti) Modelnr./Modèle n SD-257/SD-256 Model SD- English Deutsch Nederlands SD-257/SD-256 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Panasonic.

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 OBSAH Bílý chléb...3 Chléb s ořechy a rozinkami...3 Chléb s mákem...3 Hrubý bílý chléb...4 Francouzský bílý chléb...4 Italský bílý chléb...4 Ovesný chléb...5 Chléb z podmáslí...5

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

EURONAKUPY.CZ www.euronakupy.cz Návod ZMRZLINOVAČ

EURONAKUPY.CZ www.euronakupy.cz Návod ZMRZLINOVAČ Návod ZMRZLINOVAČ DŮLEŽÍTÉ 1. Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití. 2. Používejte tento přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. 3. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/2622066

Vaše uživatelský manuál KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/2622066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Kapitola 6 - POUŽÍTÍ. 6.1 Tipy a triky

Kapitola 6 - POUŽÍTÍ. 6.1 Tipy a triky Pekárna BEEM TOP CLASS Zadávání vlastního programu Pauza (pozastavení běžícího programu) Rozsvícení / zhasnutí vnitřního osvětlení. Žárovka se po minutě zhasne automaticky. Časovač Zbarvení kůrky: světlé

Více

CLARITY ZMRZLINOVAČ. Recepty

CLARITY ZMRZLINOVAČ. Recepty CLARITY ZMRZLINOVAČ Recepty 2 obsah Spojení vanilky a čokolády 4 Osvěžující citrónová zmrzlina 6 Sladký hřích s mandarinkami, čokoládou a likérem 7 Mražený banánový jogurt 9 Zázvorovo-meruňková symfonie

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM Příprava: 40 minut Pečení: 12 minut Počet porcí: 16 pusinek Ingredience 180 g změklého másla 30 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu 230 g hladké mouky 2 vejce Na náplň:

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB KATALOG PRODUKTŮ CHLÉB A PEČIVO dextróza, lecitin, voda, sádlo, droždí, sůl, cukr, diarol, pšeničný škrob do 20 mg / kg BÍLÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB Hmotnost: 650 g nebo 500 g Cena 650g: 74,20 Kč bez DPH 89,00

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 Tento spotřebič je určen pro práci v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé, viz

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB SLUNEČNICOVÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB

CHLÉB A PEČIVO LNĚNÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB SLUNEČNICOVÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB KATALOG PRODUKTŮ CHLÉB A PEČIVO BÍLÝ BEZLEPKOVÝ CHLÉB dextróza, lecitin, voda, sádlo, droždí, sůl, cukr, diarol, pšeničný škrob do 20 mg / kg Hmotnost: 650 g nebo 500 g Cena 650g: 74,20 Kč bez DPH 89,00

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích Vydáno v roce 2012 Pekařství Kovářov Informace o výrobcích Zákon o potravinách č. 110/1997 a spousty následujících vyhlášek Pekařství Kovářov 398 55 Kovářov 53 IČO: 691 07 670 1/6 22.3.2012 složení výrobků

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50

letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 letakgpa3.indd 1 2.9.2010 23:00:50 I C2 B C1 A D F G I1 I2 I3 E J H K letakgpa3.indd 2 2.9.2010 23:00:52 Děkujeme vám za nákup tohoto spotřebiče z našeho sortimentu. Tento výrobek je určen výhradně pro

Více

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky 7 Domácí chleba Doma peče chléb stále více lidí, buď

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

Pochutnejte si bez zbytečných kalorií

Pochutnejte si bez zbytečných kalorií 23 Pochutnejte si bez zbytečných kalorií aneb jak udělat z jídla vysoce kalorického jídlo nízkoenergetické? Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS WP13T552BY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS WP13T552BY v uživatelské

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více