Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC SD- ZB2502BXE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: ) Napájecí kabel nepipojujte a neodpojujte, máte-li mokré ruce. (Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.) Dbejte, aby nebylo pekroceno naptí zásuvky a zaízení nepipojujte na jiné naptí, nez je uvedené na stítku. (Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru.) Dbejte, aby naptí pedepsané pro zaízení souhlasilo s naptím ve vasí elektrorozvodné síti. Napájení dalsích zaízení ze stejné zásuvky mze zpsobit její pehívání. Vidlici zapojte spolehliv do zásuvky. (Jinak hrozí úraz elektrickým proudem a pozár vyvolaný teplem vznikajícím kolem zásuvky.) Zásuvku udrzujte cistou. (Necistoty nahromadné na vidlici zhorsují její izolacní vlastnosti a spolu s vlhkostí mohou být pícinou pozáru. ) Vidlici odpojte a ocistte suchou utrkou. 5 Bezpecnostní pokyny Uvedené pokyny dsledn dodrzujte. Varování Pokud by zaízení pestalo správn fungovat, i kdyz je to málo pravdpodobné, ihned je pestate pouzívat. (Mohl by z nho vycházet kou nebo ohe, mohlo by zavinit úraz elektrickým proudem nebo pozár.) Píklady nenormální funkce nebo poruchy Napájecí kabel a vidlice se nezvykle zahívají. Napájecí kabel je perusený, pop. doslo k výpadku elektrického proudu. Pekárnu umístte na pevnou, suchou, cistou, rovnou a teplot odolnou pracovní plochu, alespo 10 cm od kraje. (Zaízení by mohlo z pracovní plochy sklouznout a spadnout.) Nestavjte ji na nestabilní povrch, na jiná elektrická zaízení, jako nap. na lednicku, na ubrusy nebo na koberce apod. (Mohla by spadnout nebo zavinit pozár.) Bhem pecení se zaízení zaheje. Pekárna by mla stát aspo 5 cm od zdi a ostatních objekt. (Mohlo by dojít ke zmnám barvy nebo tvaru pekárny.) Bhem pecení nesahejte na horké plochy jako je nádoba na pecení, vnitní povrch, topné tleso nebo vnitní stranu víka. Je-li zaízení v provozu, mají i dosazitelné cásti pekárny vysokou teplotu. (Mohli byste se popálit.) Kdyz vyndáváte z pekárny pecící nádobu nebo hotový chleba, pouzívejte kuchyské rukavice. (Rukavice nesmjí být mokré. ) Bute rovnz opatrní pi vyjímání upeceného chleba nebo hntacích hák. Dlezité informace Nepouzívejte zaízení venku, v bezprostední blízkosti topných tles a v místnostech, kde je vysoká vlhkost vzduchu. (Mohlo by dojít k poruse nebo deformaci pekárny.) Pi kontaktu s díly podle obrázku vpravo nepouzívejte nadmrnou sílu. (Mohlo by dojít k poruse nebo deformaci pekárny.) Topné tleso Teplotní cidlo Vnitní strana víka ] Toto zaízení nelze ovládat externím casovacem nebo pomocí samostatného dálkového ovladace. Informace pro uzivatele týkající se likvidace pouzitých elektrických a elektronických zaízení (domácnosti). Tento symbol uvedený na výrobku nebo v pilozené dokumentaci znamená, ze daný výrobek je zakázáno vyhazovat do bzného domovního odpadu. Místo toho by ml být odevzdán na sbrném míst urceném k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. Pípadn mzete v nkterých zemích vrátit takový výrobek místnímu prodejci pi nákupu nového pístroje. ádnou likvidací tohoto výrobku pomzete setit hodnotné zdroje a pedcházet jakýmkoliv potenciálním negativním dopadm na lidské zdraví a zivotní prostedí, ke kterému by mohlo dojít v pípad nesprávného nakládání s odpadem. Podrobné informace o nejblizsím sbrném dvoe vám podá vás místní úad. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mze být v souladu s platnou právní úpravou udlena pokuta. Pro komercní uzivatele v Evropské unii Budete-li chtít provést likvidaci elektrického nebo elektronického zaízení, obrate se prosím na prodejce, který vám poskytne vsechny potebné informace. Informace o likvidaci pro zem mimo Evropskou unii Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Budete-li chtít provést likvidaci tohoto výrobku, obrate se laskav na místní úady nebo na prodejce a pozádejte o informaci, jak zaízení správn zlikvidovat. 7 Popis píslusenství a soucástí Dávkovac písad Hlavní jednotka Písady vlozené do dávkovace se do nádoby vysypou automaticky, jestlize zvolíte nkterý program s rozinkami (03, 06, 14, 17, 19 nebo 25). Na stran 16 jsou uvedeny písady, které se mohou pidávat pomocí dávkovace. Vícko dávkovace Dávkovac drozdí Víko Klapka dávkovace Hntací hák (zitný chléb) Hntací hák (psenicný chléb) Drzadlo Nádoba na pecení Ovládací panel Píslusenství Odmrka K odmení kapalin Dávkovací lzicka K dávkování cukru, soli, drváte-li zitnou mouku, dodrzujte pedepsané mnozství, aby se nepetzoval motor pekárny. Mlécné výrobky Obohacují chu a výzivnou hodnotu. Pidáte-li mléko místo vody, bude nutricní hodnota chleba vyssí, ale nevyuzívejte v takovém pípad odlozený start pekárny, protoze by mléko mohlo pes noc zkysnout. Pidáte-li mléko, uberte stejné mnozství vody. Spaldová mouka Nálezí mezi psenice, je vsak zcela geneticky odlisná.

3 Ackoliv obsahuje lepek, nkteí lidé trpící nesnásenlivostí lepku ji dokází strávit. (Porate se u svého lékae.) Bochníky jsou nizsí s propadlou krkou. Chleba z celozrnné spaldy je nizsí a hutnjsí ve srovnání s chlebem z bílé spaldové mouky. Doporucujeme pouzívat bílou spaldu v mnozství více nez poloviny celkové váhy mouky. Pod oznacením spalda se prodává Spalda (Triticum spelta), která se hodí na pecení chleba, ale také druh Triticum monococcum, který je k pecení chleba nevhodný. Pouzívejte prvn jmenovaný druh. (pouzívá se v programech 13, 14, 24 nebo 25) 10 Pouzití chlebové smsi... Chlebové smsi s drozdím Voda Pouzijte bznou vodu z kohoutku. Kdyz pouzijete programy 02, 05, 07, 12 nebo 20 v chladné místnosti, pouzijte vlaznou vodu. Studenou vodu pouzijte v programech 07, 08, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24 nebo 25 v teplé místnosti. Kapalné písady odmujte pomocí pilozené odmrky. 1 Sms vysypejte do pecicí nádoby a pidejte vodu. (Potebné mnozství vody zjistíte z návodu na obalu.) 2 Zvolte program 02, nastavte velikost podle obsahu smsi a program spuste. 600 g XL 500 g L U nkterých smsí chybí údaj o mnozství drozdí. V takovém pípad budete muset trochu experimentovat, abyste dosáhli optimálního výsledku. Chlebová sms obsahující sácek s drozdím Sl Zlepsuje chu a podporuje funkci lepku pi kynutí. Neodvázíte-li suroviny pesn, bude to mít vliv na velikost a chu chleba. 1 Sms vysypejte do pecicí nádoby a pidejte vodu. Dávku drozdí vlozte do dávkovace. 2 Podle druhu mouky ve smsi vyberte program a spuste. Bílá mouka, hndá mouka program 01 Bílá mouka, sms program 04 Zitná mouka program 07 Vyberte program 11 nebo 02 velikost,medium` - krka,light` (svtlá). (Strana 35) Píprava peciva ze smsi na briosky Tuk Chu chleba mzete vylepsit rznými písadami: Dodává chlebu chu a jemnost. Doporucujeme pouzívat máslo nebo rostlinný tuk. Vejce Otruby Cukr (krystalový cukr, hndý cukr, med, sirup apod. Podporuje funkci drozdí, dodává chlebu sladsí chu a pispívá k barv chlebové krky. Budete-li pidávat rozinky nebo jiné ovoce s obsahem fruktózy, dejte mén cukru. Psenicné klícky Koení Zlepsí nutricní hodnotu a barvu chleba. (Bude teba pimen ubrat vody) Nez vejce pidáte, rozslehejte je. Zvysují obsah vlákniny. Pidejte nejvýse 75 ml (5 lzicek). Dodávají chlebu píchu oísk. Pidejte nejvýse 60 ml (4 lzicky). Zvýrazuje chu chleba. Pid&aacu 30 min1 h 5 min (Kynutí) 7-15 min (Hntení) asi 10 min (Kynutí) pibl. 10 min 2 h 20 min 2 h 20 min 3 h 15 min 3 h 15 min 2 hodiny 3 h 35 min 45 min 1 h 50 min 2 h 45 min 2 h 45 min 1 h 30 min2 h 30 min 1 h1 h 40 min min*3 35 min 1 h 10 min15-30 min*3 1 h 55 min 3 1 h 10 min15-30 min* 1 h 55 min 13 Pecení chleba Do nádoby na pecení vlozte suroviny Hntací hák Dávkovac drozdí Na stránkách 23 a 24 najdete recepty na chleba 1 Vyndejte nádobu a nasate hák 1Otocte nádobu podle sipky. 2 Vyndejte nádobu. 2 Vlozte odmené suroviny do pecicí nádoby 1 Vlozte suché suroviny krom suseného drozdí. (mouku, cukr, sl atd.). Mouka se musí navázit. 2 Nalijte vodu a pípadn ostatní tekutiny. 3 Na hídel nasate pevn hntací hák. Zkontrolujte, jestli jsou hídel a vnitek háku cisté. (Strana 31) Budete-li péct zitný chléb, pouzijte speciální hntací hák. Hntací hák lze nasadit celkem voln, ale musí se dotýkat dna nádoby. 3 Z vnjsku nádoby otete vodu a mouku. 4 Nádobu vlozte do pekárny a otocte trochu zprava doleva. Sklopte drzadlo. 5 Zavete víko. Víko neotvírejte, dokud nebude chléb hotový (má to vliv na kvalitu). Pecení chleba s písadami (str. 16) Pedem vycistte a vysuste 3 4 Do dávkovace vlozte susené drozdí Pokud je vnitek dávkovace vlhký, vytete jej nap. ubrouskem. (Dávkovac neutírejte dlouho, jinak se z nj drozdí nevysype kvli statické elektin.) 1 Otevete vícko dávkovace. 2 Vlozte písady. 3 Zavete vícko. Pekárnu pipojte do zásuvky 230 V 14 Vyberte a spuste program Vyndejte chleba 5 Vyberte program pecení (Tak vypadá displej, kdyz byl vybrán program,01`.) Vypnte napájení, pokud je jiz chleba hotový. (pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end`.) Program, moznosti nastavení velikosti a krky, viz str. 12. Zmna velikosti Zmna barvy krky Chléb ihned vyklopte, Kuchyské rukavice Nádoba na pecení píklad: Te je 21:00 hodin a ráno v 6:30 chcete mít cerstv upecený chleba. Nastavte casovac na,9:30` (9 hodin 30 minut od nynjska) Nastavení casovace 9h 30min od nynjska nechte vychladnout, nap. na drátné mízce Aktuální cas { Cas dokoncení chleba Jedním stisknutím tlacítka se cas na casovaci posune o 10 minut (pidrzíte-li tlacítko stisknuté, pjde nastavení rychleji). 6 Stisknte,Start` Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Pi prvním stisknutí tlacítka `Start' se spustí program 01. Pokud nestisknete tlacítko "stop" a chléb hned nevyklopíte, bude pekárna udrzovat vyssí teplotu, aby uvnit bochníku nekondenzovala pára. Tím se vsak urychluje hndnutí krky, proto je nejvhodnjsí po skoncení pecení chléb hned vyklopit a nechat vychladnout.

4 Necháte-li jej vychladnout uvnit nádoby, bude v nm kondenzovat voda. Nejlepsího výsledku dosáhnete, kdyz necháte bochník vychladnout na drátné mízce, aby k nmu mohl vzduch ze vsech stran. 15 Po pouzití pekárny odpojte síový kabel (drzte jej pitom za zástrcku) Kdy se pidávají zvlástní písady... Pidání dalsích ingrediencí do chleba nebo do tsta Kdyz si vyberete nkterý program s rozinkami (03, 06, 14, 17, 19 nebo 25), budete moci pidat do tsta svoje oblíbené písady a pipravit rzné druhy ochuceného chleba. Zvlástní písady jednoduse vlozte jest ped zapnutím pekárny do dávkovace nebo rovnou do nádoby na pecení.. Suché, nerozpustné písady Dodatecné písady vlozte do dávkovace a pouzijte vhodné nastavení pekárny. Vlhké/husté, rozpustné písady* Písady tohoto druhu vlozte do nádoby s ostatními surovinami. Susené ovoce Nakrájejte na kosticky o velikosti asi 5 mm. Písady obalené v cukru mají tendenci pilnout k dávkovaci a nespadnout do nádoby. Cerstvé ovoce, ovoce nalozené v alkoholu Pidejte jen takové mnozství, jaké je uvedeno v receptu, protoze obsah vody v písadách ovlivní pipravovaný chléb. Oísky Nasekejte na drobné kousky. Oechy zhorsují úcinek lepku, proto jich nepidávejte pílis mnoho. Sýr, cokoláda Semínka Velká, tvrdá semena mohou poskrábat povrch dávkovace a nádoby. * Uvedené písady nedávejte do dávkovace, protoze se lepí a casto z nho nevypadnou. Bylinky Slanina, salám Mzete pidat 1 az 2 lzicky susených bylinek. V pípad cerstvých bylinek postupujte podle receptu. Mastné písady mají tendenci pilnout k dávkovaci a nespadnout do nádoby. Co se týce dávkování písad, postupujte podle receptu. 16 Pecení briosk bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru lzic tucnjsího mléka (suseného) máslo (nakrájet na kousky asi 2 cm velké, nechat ztuhnout v lednici) voda rozslehané vejce ;stedn velké lzicek suseného drozdí máslo, které budeme pidávat pozdji (nakrájet na kousky asi 1-2 cm velké, nechat ztuhnout v lednici) 400 g 1½ g 180 ml 2 (100 g) 1¼ 70 g Pípravy (str. 14) Máslo, které budeme pidávat pozdji, nakrájejte na kousky asi 12 cm velké, nechte ztuhnout v lednici. Do nádoby nasate hntací hák. Vlozte suroviny v poadí, jak je uvedeno v receptu. Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky. 2, 3 4 Vyberte program,11` [Jednoduchý zpsob pecení briosk] Máslo pidejte s ostatními písadami hned na zacátku. Spuste program pekárny Máslo nakrájejte na kostky asi 2 cm velké a dejte je do nádoby zárove s ostatními písadami. Postupujte podle krok vlevo. Kdyz vsak pekárna v kroku 3 pípne kvli pidání másla, nevsímejte si toho. Cas do dokoncení je 3 hodiny 30 minut. *Pidáte-li máslo hned na zacátku pecení, bude mít chleba jinou chu, jinou strukturu a bude i jinak kynout, nez kdyz je pidáte pozdji. Cas do pidání másla nebo písad Rozsvítí se indikátor start Proces zacne ihned po zapnutí fází 'Rest' (odpocinutí), pak bude následovat fáze 'Knead' (hntení) a 'Rise' (kynutí). Kdyz se ozve pípnutí, pidejte máslo a znovu stisknte,start` Kdyz zacne blikat ", pidejte na kostky rozkrájené máslo. Po stisknutí tlacítka Start Na displeji se objeví cas do ukoncení programu. Pípadné dalsí písady, nap. rozinky, pidejte spolecn s máslem. (Pouzijte max. 150 g písad. ) Hntení bude pokracovat po 5 minutách, i kdyz nestisknete tlacítko Start. Po pidání másla nebo dalsích písad hntení nezacne ihned, i kdyz stisknte tlacítko Start. Jakmile se na displeji objeví zbývající cas pecení, uz máslo nepidávejte. (Strana 35) Stisknte,Stop` a chleba vyklopte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. 17 Píprava tsta Na stran 25 najdete recepty Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) Píprava (str. 14) 1 Do nádoby nasate hntací hák V programech na pípravu tsta se nepouzívá casovac (krom programu 22). Budete-li chtít pidat do tsta dalsí písady, viz str Vlozte suroviny v poadí, jak je uvedeno v receptu. 3 Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyberte program tsto (Tak vypadá displej, kdyz byl vybrán program,16`.) Spuste program pekárny S výjimkou program 22, 26 a 27 se ihned po spustní programu zahájí fáze 'Rest' (odpocinutí), po níz následují `Knead' (hntení) a `Rise' (kynutí). Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Stisknte,Stop` a chleba vyklopte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor start zhasne. Vytvarujte hotové tsto a nechte jej podruhé kynout podle pokyn v receptu, potom jej dejte péct do trouby. 18 Píprava tsta na briosky Na stran 25 najdete recepty Zastavení/zrusení (Pidrzet déle nez 1 vteinu) spustného programu 1 Pípravy (str. 14) , 3 4 Máslo, které budeme pidávat pozdji, nakrájejte na kousky asi 12 cm velké, nechte ztuhnout v lednici.

5 Do nádoby nasate hntací hák. Vlozte suroviny v poadí, jak je uvedeno v receptu. Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyberte program,23` [Jednoduchý zpsob pecení briosk] Máslo pidejte s ostatními písadami hned na zacátku. Spuste program pekárny Máslo nakrájejte na kostky asi 2 cm velké a dejte je do nádoby zárove s ostatními písadami. Postupujte podle krok vlevo. Kdyz vsak pekárna v kroku 3 pípne kvli pidání másla, nevsímejte si toho. Cas do dokoncení je 1 hodiny 50 minut. * Pidáte-li máslo hned na zacátku pecení, bude mít chleba jinou chu, jinou strukturu a bude i jinak kynout, nez kdyz je pidáte pozdji. Proces zacne ihned po zapnutí fází 'Rest' (odpocinutí), pak bude následovat fáze 'Knead' (hntení) a 'Rise' (kynutí). Cas do pidání másla nebo písad Rozsvítí se indikátor start Kdyz se ozve pípnutí, pidejte máslo a znovu stisknte,start` Kdyz zacne blikat,, ", pidejte na kostky rozkrájené máslo. Po stisknutí tlacítka Start Na displeji se objeví cas do ukoncení programu Pípadné dalsí písady, nap. rozinky, pidejte spolecn s máslem. (Pouzijte max. 150 g písad.) Hntení bude pokracovat po 5 minutách, i kdyz nestisknete tlacítko Start. Po pidání másla nebo dalsích písad hntení nezacne ihned, i kdyz stisknte tlacítko Start. Jakmile se na displeji objeví zbývající cas pecení, uz máslo nepidávejte. (str. 35) Stisknte,Stop` a tsto vyndejte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. Vytvarujte hotové tsto a nechte jej podruhé kynout podle pokyn v receptu, potom jej dejte péct do trouby. 19 Pecení dortu Na stran 25 najdete recepty na dort Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) Píprava 1 Pipravte si suroviny podle receptu. 2 Nádobu vylozte papírem na pecení a vlijte promíchané suroviny. 3 Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyndejte hntací hák 1 2 Nádobu vylozte papírem na pecení. (Dort nebo podobné cukroví by se pi kontaktu s nádobou pipálilo.) Vyberte program,15` V programu 15 casovac není k dispozici. (Tlacítkem casovace lze nastavit jen dobu pecení. ) Nastavte dobu pecení Spuste program pekárny Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Jakmile pekárna pípne a znacka u slova,end` zacne blikat, stisknte,stop`, zkontrolujte, jestli je dort propecený, a nádobu vyndejte Blikající indikátor start zhasne. Jestlize jest propecený není, opakujte kroky 13 (Cas pecení lze prodlouzit dvakrát. Jednotlivé prodlouzení by nemlo být delsí nez 50 minut. Pokud je pekárna horká, zacne casovac znovu od 1 minuty. Cas prodlouzíte stisknutím tlacítka Timer podle poteby.) Dávejte pozor! Je horká! Pi kontrole, jestli je dort upecený, zapíchnte doprosted dortu spejli - pokud se na ni tsto nenalepí, je dort upecený a mzete jej vyklopit. Píprava dzemu Na stran 29 najdete recepty na dzem Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) 1 Píprava V programu 26 casovac není k dispozici. (Tlacítkem casovace lze nastavit jen dobu pecení.) Aby byl dzem dostatecn hustý, je teba mít k dispozici správné mnozství cukru, kyseliny a pektinu. Ovoce s vysokým obsahem pektinu houstne dobe. Ovoce s nízkým obsahem pektinu rosoluje obtízn. Pouzívejte práv dozrále plody. Pezrálé nebo nedozrálé ovoce také rosoluje spatn. Podle recept v této knize pipravíte nepílis husté dzemy. Je to zpsobeno nizsím obsahem cukru. Písady dávkujte pesn podle recept. Nemte pedepsané mnozství ovoce. Dzem by byl pevaený a mohl by se pipalovat. Mnozství cukru nezvysujte nad polovinu váhy ovoce. Dzem by byl pevaený a mohl by se pipalovat. Kdyz pouzijete málo cukru, bude dzem ídký. *Je-li ovoce hodn kyselé, mzete snízit mnozství citronové sávy, ale pidáte-li jí moc málo, bude dzem ídký. Kdyz pílis zkrátíte dobu vaení, bude dzem obsahovat kousky ovoce a bude ídký. S pokracujícím chladnutím se hustota dzemu zvysuje. Dávejte pozor na pevaení. Pipravte si suroviny podle receptu. Do nádoby nasate hntací hák. Suroviny dejte do nádoby v tomto poadí: polovinu ovoce polovinu cukru zbývající ovoce zbývající cukr. Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky Vyberte program,26` Nastavte dobu pecení Spuste program pekárny Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Hotovým dzemem naplte sklenice co nejdíve. Pi manipulaci s dzemem dávejte pozor, abyste se nepopálili. Dzem se mze spálit, pokud jej necháte v nádob na pecení. Dzem ulozte na chladném a tmavém míst. Kvli nizsímu obsahu cukru nebude zivotnost dzemu stejná, jako u dzem v obchodech. Po otevení jej skladujte v lednicce a co nejdíve spotebujte. Stisknte,Stop` a dzem vyndejte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. Jestlize jest není hotový, opakujte kroky 13 (Cas pípravy lze prodlouzit dvakrát. Jednotlivé prodlouzení by mlo být v rozmezí 1040 minut.

6 Pokud je pekárna horká, zacne casovac znovu od 1 minuty. Cas prodlouzíte stisknutím tlacítka Timer podle poteby. ) 21 Píprava kompotu Na stran 30 najdete recepty na kompoty Zastavení/zrusení spustného programu (Pidrzet déle nez 1 vteinu) Píprava 1 Pipravte si suroviny podle receptu. (vyndejte z nádoby hák) 2 Vlozte suroviny v tomto poadí: ovoce cukr voda. 3 Nádobu vlozte do pekárny a pipojte síový kabel do zásuvky V programu 27 casovac není k dispozici. (Tlacítkem casovace lze nastavit jen dobu pecení. ) Písady dávkujte pesn podle recept. Nemte pedepsané mnozství ovoce. Kompot by byl pevaený a mohl by se pipalovat Vyberte program,27` Nastavte dobu pecení Spuste program pekárny Piblizná doba do ukoncení zvoleného programu Rozsvítí se indikátor start Stisknte,Stop` a kompot vyndejte, jakmile pekárna 8krát pípne a bliká znacka u slova,end` Blikající indikátor,,start" zhasne. Jestlize jest není hotový, opakujte kroky 13 (Cas pípravy lze prodlouzit dvakrát. Jednotlivé prodlouzení by mlo být v rozmezí 1040 minut. Pokud je pekárna horká, zacne casovac znovu od 1 minuty. Cas prodlouzíte stisknutím tlacítka Timer podle poteby.) Recepty na chleba BÍLÝ CHLEBA Zvolte program,01` nebo,02` M bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení)) 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 (2) L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml 1 (2) XL 600 g g 420 ml 1½ (2½) bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky ROZINKOVÝ CHLEBA Vyberte program,03` M 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 80 g L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml g XL 600 g g 420 ml 1½ 120 g CELOZRNNÝ CHLEBA Zvolte program,04` nebo,05` M celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení) 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 (1½) L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml 1 (1½) XL 600 g g 420 ml 1¼ (2) ITALSKÝ CHLEBA Vyberte program,09` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli olivový olej (lzic) voda lzicek suseného drozdí 400 g 1½ 1½ 260 ml 1 SENDVICOVÝ CHLEBA Vyberte program,10` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí 380 g 2 30 g 250 ml 1 CELOZRNNÝ CHLEBA S ROZINKAMI Vyberte program,06` M celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky 400 g 1½ 1 20 g 280 ml 1 80 g L 500 g 1½ 1½ 30 g 350 ml g XL 600 g g 420 ml 1¼ 120 g BEZLEPKOVÝ CHLEBA Vyberte program,12` voda lzic oleje sms na bezlepkový chleba lzicek suseného drozdí FRANCOUZSKÝ CHLEBA Vyberte program,08` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 300 g 1 20 g 220 ml 3/4 430 ml g 2 OBYCEJNÉ BRIOSKY Vyberte program,11` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru lzic mléka máslo (nakrájet na kousky asi 2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) rozslehané vejce; stedn velké voda lzicek suseného drozdí dalsí máslo (nakrájet na kousky asi 1-2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) 400 g g 2 (100 g) 180 ml 1¼ 70 g Italský PANNETTONE Vyberte program,11` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru lzicek soli máslo (nakrájet na kousky asi 2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) rozslehané vejce ;stedn velké mléko lzicek suseného drozdí dalsí máslo (nakrájet na kousky asi 1-2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) pomerancová kra; nakrájené na malé kousky* hndé sultánky* susený cerný rybíz* 400 g 4½ 1 50 g 2 (100 g) 200 ml 1½ 70 g 50 g 50 g 50 g * : pidat s dalsím máslem 23 Recepty na chleba SPALDOVÝ BÍLÝ CHLEBA Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 400 g 1½ 1¼ 5g 260 ml 1 L 500 g 2 1½ 10 g 340 ml 1¼ XL 600 g 2 1¾ 10 g 400 ml 1½ CHLEBA Z RÝZOVÉ A SPALDOVÉ MOUKY SE SEMÍNKY BOROVICE A CIBULKOU Vyberte program,14` M spaldová bílá mouka hndá rýzová mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): semínka borovice lzicek osmazené cibulky 320 g 80 g 1½ 1¼ 5g 260 ml 1 40 g 3 L 400 g 100 g 2 1½ 10 g 340 ml 1¼ 50 g 4 XL 480 g 120 g 2 1¾ 10 g 400 ml 1½ 60 g 5 CELOZRNNÝ SPALDOVÝ CHLEBA Vyberte program,13` M celozrnná spaldová mouka spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli lzic oleje voda lzicek suseného drozdí 200 g 200 g 1½ 1¼ ml 1 L 250 g 250 g 2 1½ ml 1¼ XL 300 g 300 g 2 1¾ ml 1½ CHLEBA ZE SPALDOVÉ MOUKY S MÁKEM A CITRONOVOU KROU Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo nastrouhaná citronová kra citronová sáva lzicek máku voda lzicek suseného drozdí 400 g 1½ 1¼ 5g 1 20 ml ml 1 L 500 g 2 1½ 10 g 1 20 ml ml 1¼ XL 600 g 2 1¾ 10 g 1 30 ml ml 1½ CHLEBA ZE ZITNÉ A SPALDOVÉ MOUKY (nepouzívat odlozený start) Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka zitná mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo bílý jogurt voda lzicek suseného drozdí 275 g 125 g 1½ 1¼ 5g 120 g 180 ml 1 L 350 g 150 g 2 1½ 10 g 150 g 230 ml 1¼ XL 425 g 175 g 2 1¾ 10 g 180 g 270 ml 1½ CHLEBA ZE SPALDOVÉ MOUKY S OVOCEM Vyberte program,14` M spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo lzicek smsi koení lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): sms suseného ovoce 400 g 1½ 1¼ 5g g L 500 g 2 1½ 10 g 2½ 1¼ 125 g XL 600 g 2 1¾ 10 g 3 1½ 150 g CHLEBA Z POHANKOVÉ A SPALDOVÉ MOUKY SE SEMÍNKY Vyberte program,13` M spaldová bílá mouka pohanková mouka lzicek medu lzicek soli lzicek sezamových semínek lzicek lnných semínek lzicek máku voda lzicek suseného drozdí 320 g 80 g 1 1¼ 1½ 1½ 1½ 250 ml 1 L 400 g 100 g 1 1½ ml 1¼ XL 480 g 120 g 1½ 1¾ 2½ 2 2½ 380 ml 1½ 24 Recepty na tsto ZÁKLADNÍ TSTO Vyberte program,16` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí 500 g 1½ 1½ 30 g 310 ml 1 Recepty na dorty a koláce DORT S TESNMI A MARCIPÁNEM Vyberte program,15` hndý krystalový cukr máslo vejce mouka (hladká a polohrubá 1:1) kandované tesn, nakrájené marcipán, nastrouhaný mléko mandle, loupané, prazené 50 g 175 g g 100 g 75 g 60 ml 15 g ZÁKLADNÍ ROZINKOVÉ TSTO Vyberte program,17` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky 500 g 1½ 1½ 30 g 310 ml g TSTO NA PIZZU Vyberte program,22` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli rostlinný olej (lzic) voda lzicek suseného drozdí 450 g ml 1 TSTO NA FRANCOUZSKÝ CHLEBA Vyberte program,21` bílá chlebová mouka, druh 550 lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 300 g 1 20 g 180 ml ¾ TSTO NA BRIOSKY (ROHLÍCKY S KOUSKY COKOLÁDY) na 12 rohlíck Vyberte program,23` bílá chlebová mouka, druh 550 lzic cukru lzicek soli máslo (nakrájet na kousky asi 2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) rozslehané vejce; stedn velké mléko lzic rumu (hndého) lzicek suseného drozdí dalsí máslo (nakrájet na kousky asi 1-2cm velké, nechat ztuhnout v lednici) nastrouhaná cokoláda* Pak slozte na polovinu.

7 TSTO NA CELOZRNNÝ CHLEBA Vyberte program,18` celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí 500 g 2 1½ 30 g 340 ml 1½ 400 g g 3 (150 g) 90 ml 1 1½ 50 g 120 g * Vyndané tsto posypejte kousky cokolády a pelozte spodní tetinu nahoru a horní dol. TSTO NA CELOZRNNÝ CHLEBA S ROZINKAMI Vyberte program,19` celozrnná chlebová mouka lzicek soli lzic cukru máslo voda lzicek suseného drozdí písady (vlozte do dávkovace): rozinky 500 g 2 1½ 30 g 340 ml 1½ 100 g SPALDOVÉ ROHLÍKY na 8 rohlíck Vyberte program,24` spaldová bílá mouka cukr (lzicek) lzicek soli máslo voda lzicek suseného drozdí 500 g 1½ 1½ 10 g 310 ml 1¼ 25 Recepty pro bezlepkovou dietu Píprava bezlepkového chleba se od normálního znacn lisí. Budete-li chtít péct bezlepkový chleba ze zdravotních dvod, porate se nejprve se svým lékaem a dodrzujte následující pokyny. Program byl vyvinut pro speciální bezlepkové smsi, a proto se mze stát, ze s vasí smsí nedosáhnete tak dobrého výsledku. Zvolíte-li program,gluten free` (bezlepkový), dodrzujte pesn dávkování surovin podle receptu. (Chleba by se vám jinak nemusel vydait. ) Existují dva druhy bezlepkových smsí; smsi s malým obsahem lepku a smsi, které neobsahují psenicnou mouku a neobsahují proto zádný lepek. Nez si vyberete sms pro pecení bezlepkového chleba, porate se se svým lékaem. Chu, struktura a tvar upeceného chleba se mze podle pouzité smsi lisit. Nkdy mze na okrajích bochníku zstat trochu mouky. Smsi bez obsahu psenicné mouky budou dávat promnlivé výsledky. Nez budete chleba krájet, pockejte az vychladne. Chleba skladujte na chladném míst a spotebujte bhem 2 dn. Jestlize bochník nemzete bhem 2 dn spotebovat, nakrájejte jej na pimené porce, vlozte do mikrotenových sáck a ulozte do mrazáku. Upozornní pro uzivatele, kteí hodlají tento program pouzívat ze zdravotních dvod: Budete-li chtít pouzívat bezlepkový program, porate se nejprve s odborným lékaem a pouzívejte jen takové suroviny, které jsou vhodné pro vás zdravotní stav. Panasonic není odpovdný za následky vyplývající z pouzití jakýchkoliv surovin bez odborné konzultace. Dlezité je zabránit kontaminaci pekárny moukou s obsahem lepku, budete-li pipravovat chléb kvli diet. Zvlástní pozornost vnujte mytí nádoby, hntacího háku a vsech dalsích pouzívaných pomcek. Pro zákazníky z Belgie Níze uvedené bezlepkové recepty vyuzívají bzn dostupnou bezlepkovou sms AVEVE. Lze ji nakoupit v lékárnách, prodejnách zdravé výzivy a pílezitostn ve velkých supermarketech. Více informací o produktech AVEVE získáte na telefonním císle 0800/ BEZLEPKOVÝ CHLEBA Vyberte program,12` voda lzic oleje bezlepková mouka lzicek suseného drozdí 320 ml g 2 BEZLEPKOVÝ CHLEBA S VEJCEM Vyberte program,12` voda mléko vejce lzic oleje bezlepková mouka lzicek suseného drozdí 100 ml 180 ml g 2 POZNÁMKA V tomto programu nelze vybírat velikost. Bezlepková kuchaka pro domácí pekárnu Panasonic Domácí pekárnu na chléb znacky Panasonic, které jsou výjimecné speciálním programem,,gluten free", urceným pro pecení bezlepkového peciva. Tento program umozuje pipravit chutné bezlepkové pecivo ze speciálních bezlepkových smsí, které se pomrn hodn lisí od bzných surovin, obsahujících lepek. Celiakie a bezlepková dieta Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) je spolecné oznacení pro celosvtov se vyskytující onemocnní dtí i dosplých, které je vyvolané nesnásenlivostí lepku (glutenu). Lepek je bílkovinný komplex obsazený v obilných zrnech. Výrazným projevem tohoto onemocnní jsou zántlivé zmny sliznice tenkého steva s prjmy, chudokrevností, váhovým úbytkem a celkovou poruchou somatického i psychického vývoje. Pokud není lepek z potravy trvale vyloucen, onemocnní postihuje dalsí orgány a vznikají pidruzené choroby a cetné komplikace, z nichz nkteré jsou zivot ohrozující. Bezlepková dieta Kauzální lécbou celiakie dtí i dosplých je písná celozivotní bezlepková dieta. To znamená trvalé a úplné vyloucení vsech potravin, potravinových pímsí a nápoj pipravených s pouzitím obilných surovin tj. zrn, mouky, skrob a ostatních výrobk z psenice, jecmene, zita a ovsa. Jako bezpecné náhradní suroviny se pouzívají rýze, sója, kukuice, pohanka, proso, jáhly, amarant a brambory. V prodeji jsou hotové speciální bezlepkové mouky a smsi, které lze pouzít na místo bzné mouky, obsahující lepek. Recepty pro bezlepkové pecení v domácí pícce znacky Panasonic byly sestaveny z bzn dostupných bezlepkových smsí a bezlepkových surovin na ceském trhu. 26 Recepty AVEVE [01 Basic] (základní) [02 Basic Rapid] (základní rychlý) BÍLÝ CHLEBA Zvolte program,01` nebo,02` M cukr (lzicek) mouka AVEVE,,Surfina" voda máslo (lzic) lzicek soli lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení)) g 250 ml 1 1 3/4 (1 1/2) L g 320 ml 1 1 1/2 1 (1 3/4) XL g 380 ml 1 1/ /4 (2) * Tyto recepty jsou uvedeny zejména pro uzivatele v Belgii.

8 Dalsí informace získáte dotazem u firmy AVEVE na tel. c. 0800/ [08 French] (francouzský) FRANCOUZSKÉ ROHLÍKY Vyberte program,08` mouka AVEVE,,Frans krokant" voda lzicek soli máslo (lzic) lzicek suseného drozdí 400 g 260 ml POZNÁMKA U tohoto programu nelze volit velikost a barvu krky. Podle tohoto receptu pipravíte velmi lehký, kyprý chleba, který vsak nevydrzí dlouho. POZNÁMKA V tom pípad chleba tolik nevykyne a bude tzsí. [09 Italian] (italský) ITALSKÝ CHLEBA Vyberte program,09` mouka AVEVE,,Frans krokant" voda lzicek soli olivový olej (lzic) lzicek suseného drozdí 400 g 240 ml 1 1/2 1 1/2 3/4 [04 Whole wheat] (celozrnný) [05 Whole wheat] (celozrnný rychlý) CELOZRNNÝ CHLEBA Zvolte program,04` nebo,05` M celozrnná hladká mouka AVEVE mouka AVEVE,,Frans krokant" cukr (lzicek) máslo (lzic) lzicek soli voda lzicek suseného drozdí (lzicek pro BAKE RAPID (rychlé pecení) 300 g 100 g ml 1 (1 1/2) L 400 g 100 g ml 1 1/4 (1 3/4) XL 450 g 150 g ml 1 1/2 (2) POZNÁMKA U tohoto programu nelze volit velikost a barvu krky. Podle tohoto receptu pipravíte velmi lehký, kyprý chleba, který vsak nevydrzí dlouho. [10 Sandwich] (sendvicový) ZÁKLADNÍ SENDVICOVÝ Vyberte program,10` cukr (lzicek) mouka AVEVE,,Surfina" voda máslo (lzic) lzicek soli lzicek suseného drozdí g 250 ml 1 1 3/4 POZNÁMKA V tom pípad chleba tolik nevykyne a bude tzsí. Tento program je vhodnjsí pro pecení chleba ze smsi normální a celozrnné mouky. Ve výse uvedených receptech je vzdy pidáno trochu bílé mouky. Pokud bílou mouku nechcete pouzít, nahrate ji píslusným mnozstvím mouky celozrnné, ale chléb bude mensí a tzsí. Kdyz pouzijete vtsí mnozství bílé mouky, uberte trochu vody, protoze bílá mouka absorbuje vody mén). POZNÁMKA U tohoto programu nelze volit velikost a barvu krky. Podle tohoto receptu zhotovíte lehký, vlácný chleba s hndou krkou, který je ideální na pípravu toast. 27 Recepty AVEVE [16 Basic] (základní) TSTO NA DORTÍKY (na 2 ks) Vyberte program,16` cukr cukráská mouka mléko vejce máslo lzicek soli lzicek suseného drozdí 60 g 500 g 100 ml g 1 1/2 2 * Tyto recepty jsou uvedeny zejména pro uzivatele v Belgii. Dalsí informace získáte dotazem u firmy AVEVE na tel. c. 0800/ [15 Bake only] (jen pecení) Vyberte program 15. Zobrazí se cas pecení 30 minut. Opakovaným mackáním tlacítka,timer` se bude doba pecení zvysovat (po 1 minut), nejvyssí hodnota je 1 hodina a 30 minut. RECEPT NA DORT Vyberte program,15` vejce mléko (lzic) mkké máslo dortová sms,,anco CAKE MIX" (balícek) Postup g 1 [18 Whole wheat] (celozrnný) TSTO NA CELOZRNNÝ CHLEBA Vyberte program,18` lzic cukru mouka AVEVE,,Frans krokant" mouka AVEVE,,Boerebruin" voda lzicek soli lzicek suseného drozdí g 250 g 280 ml 1 1/2 2 Vyberte program 15 a casovac nastavte na 1 hodinu a 10 minut. Az pekárna pípne, vyndejte nádobu a nechte ji vychladnout. Kdyz je nádoba chladná, vyklopte dort a nechte jej vychladnout na mízce. Postup Tsto rozdlte na kulicky asi po 50 g. Nechte vykynout pod plátnou utrkou. Pecte v pedeháté troub asi minut pi 220 C. [22 Pizza] TSTO NA PIZZU Vyberte program,22` mouka AVEVE,,Frans krokant" voda lzicek soli máslo (lzic) lzicek suseného drozdí 500 g 290 ml 1 1 1/2 2 Postup Vyválejte tsto a vlozte do formy na pizzu. Okraj upravte vidlickou. Potete rajskou omáckou a pidejte oblíbené písady. Pecte v pedeháté troub asi minut pi 220 C. 28 Recepty na dzem [26 Jam] (dzem) JAHODOVÝ DZEM Vyberte program,26` jahody rozkrájené na malé kousky cukr pektin v prásku 600 g 400 g 13 g SVESTKOVÝ DZEM Vyberte program,26` svestky rozkrájené na malé kousky cukr pektin v prásku 700 g 350 g 6g borvky cukr Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. BORVKOVÝ DZEM Vyberte program,26` 700 g 400 g DZEM Z MRAZENÝCH BOBULOVIN Vyberte program,26` sms mrazených bobulovin cukr pektin v prásku 700 g 400 g 10 g 1 2 Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 50 minut. DZEM Z JABLEK A OSTRUZIN Vyberte program,26` nastrouhaná nebo nadrobno nakrájená jablka ostruziny cukr pektin v prásku 300 g 400 g 300 g 6g Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. DZEM Z CERVENÉHO RYBÍZU A CILI Vyberte program,26` cervený rybíz, rozmackaný stedn velká cervená cili papricka, nakrájená na malé kousky zázvor, jemn nastrouhaný pomerance, sáva a nastrouhaná kra cukr pektin v prásku 300 g cm g 3g Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. BROSKVOVÁ MELBA Vyberte program,26` broskve rozkrájené na malé kousky maliny cukr pektin v prásku 500 g 200 g 300 g 8g Suroviny krom cukru dejte do nádoby na pecení. Pidejte cukr a vse posypejte pektinem.

9 Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. MERUKOVÝ DZEM Vyberte program,26` meruky rozkrájené na malé kousky cukr pektin v prásku 500 g 250 g 6g Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut Do nádoby na pecení dejte polovinu ovoce a pidejte polovinu cukru. Opakujte se zbývajícím ovocem. Suroviny v nádob posypejte pektinem. Vyberte program 26 a casovac nastavte na 1 hodinu a 30 minut. 29 Recepty na kompoty [27 Compote] (kompot) KOENNÝ JABLKOVÝ KOMPOT Vyberte program,27` jablka, oloupaná, zbavená jaderník a pokrájená skoice celá hebícek citron (jen kra) citronová sáva cukr voda 1000 g lzíce 100 g 75 ml KOMPOT ZE SMSI BOBULOVIN Vyberte program,27` sms bobulovin nap. jahody, maliny, borvky cukr voda 800 g 75 g 2 lzíce Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalejte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu a 20 minut. Po dovaení promíchejte Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu Po dovaení promíchejte. JABLKOVÁ SÁVA Vyberte program,27` jablka odrdy Bramley, oloupaná, zbavená jaderník 1000 g a pokrájená voda 2 lzíce 300 g 250 g 250 g 75 g 75 ml 200 g KOMPOT Z CERVENÉHO OVOCE Vyberte program,27` svestky, vypeckované, nakrájené na poloviny tesn, vypeckované jahody, zbavené stopek hndý krystalový cukr voda maliny (pidají se az po uvaení) Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu Po dovaení promíchejte. Pidejte maliny Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Do nádoby vlozte nakrájená jablka. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu a 20 minut. Po dovaení promíchejte. BROSKVE VE VANILKOVÉM SIRUPU Vyberte program,27` broskve, zbavené pecek a nakrájené na 1/8 cukr lusk vanilky voda 1000 g 100 g 1/2 125 ml REBARBOROVÝ KOMPOT SE ZÁZVOREM Vyberte program,27` rebarbora, nakrájená na 2 cm kousky pomerancová sáva kandovaný zázvor, nadrobno nakrájený cukr voda 700 g 2 lzíce 20 g 100 g 100 ml Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu Po dovaení vyndejte broskve drovanou nabrackou. Ovoce opatrn pelijte sirupem. Nechte vychladnout Z nádoby na pecení vyndejte hntací hák. Vlozte suroviny ve výse uvedeném poadí. Na suroviny nalijte vodu. Vyberte program 27 a casovac nastavte na 1 hodinu a 40 minut. Po dovaení promíchejte. Péce a cistní Nez budete pekárnu cistit, odpojte ji ze zásuvky a nechte vychladnout. Aby se pekárna neposkodila... Víko Otete vlhkou utrkou Nepouzívejte cisticí prostedky s obsahem prásku! (cisticí prásky, podusky apod.) Zádnou cást pekárny nemyjte v mycce! Nepouzívejte benzín, edidla, alkohol nebo blidla! Po opláchnutí omyvatelných cástí vse osuste utrkou. Soucásti pekárny udrzujte stále cisté a suché. Otvory pro únik páry Otete vlhkou utrkou. Nádoba na pecení a hntací hák Odstrate zbytky tsta a umyjte hák a nádobu vodou. Nedaí-li se vyjmout hntací hák, namocte nádobu asi na 5-10 minut do horké vody. Nádobu neponoujte celou. Dávkovací lzicka a odmrka Umývejte vodou. Tlo pekárny Otete vlhkou utrkou Pracujte opatrn, abyste neposkodili teplotní cidlo. Teplotní cidlo Tyto pedmty nejsou upraveny pro mytí v mycce. Barva vnitních cástí pekárny se po njaké dob pouzívání mze zmnit.. 31 Péce a cistní Vícko dávkovace Vyndejte a omyjte vodou. Vícko zvednte do úhlu asi 75 stup. Upravte úhel spojovacích výstupk a tahem k sob vícko uvolnte, pípadn ve stejném úhlu opatrn zatlacte zpt pi nasazování. (Nejdíve nechte pekárnu vychladnout, protoze po pecení je uvnit hodn horká. ) Dávejte pozor, abyste neposkodili tsnní. (Poskozeným tsnním uniká pára, dochází ke kondenzaci a mze se deformovat víko.) Dávkovac drozdí Ocistte navlhceným hadíkem a nechte normáln vyschnout. Vycistíte-li dávkovac suchou utrkou, susené drozdí nevypadne kvli úcinkm statické elektiny. Tsnní Pokud je vlhké, otete je suchou utrkou. Dávkovac písad Vyndejte a omyjte vodou. Omyjte jej po kazdém pouzití, aby v nm nezstaly zádné zbytky. Ochrana nepilnavé povrchové úpravy Pecicí nádoba a hntací hák jsou opateny nepilnavou povrchovou úpravou, aby se na n nelepilo tsto a upecený chléb se snáze vyklápl. Dodrzujte následující pokyny, abyste tuto úpravu neporusili. Pi vyklápní chleba z nádoby nepouzívejte ostré pedmty, jako nap. nz, vidlicku apod. Kdyz chleba nejde snadno vyklopit, ctte na stran 35. Nez budete bochník krájet, pesvdcte se, ze v nm nezstal hntací hák. Jestlize hák zstal uvznný v bochníku, pockejte, az chléb vychladne, a potom hák vyndejte. (Nepouzívejte pi tom ostré pedmty, jako je nz nebo vidlicka.) Bute opatrní, a se nespálíte, protoze hák mze být jest horký. Pi cistní nádoby a hntacího háku mzete pouzít mkkou houbicku.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nepouzívejte cisticí prásky a jiné abrazivní prostedky. Tvrdé, kehké nebo velké písady, jako je teba mouka s celými zrnky, cukr, oechy nebo semena, mohou poskodit nepilnavý povrch nádoby nebo hntacího háku. Kusové písady nakrájejte na mensí kousky. Dodrzujte mnozství uvedená v receptech. 32 Odstraování potízí Problém Nez ponesete pekárnu do opravny v pípad nastalého problému, projdte si následující cást: Pícina esení [Vsechny druhy chleba] Kvalita lepku v mouce je nízká nebo jste pouzili nevhodnou mouku. (Kvalita lepku kolísá v závislosti na teplot, vlhkosti, zpsobu skladování mouky, ale také na sezón sklizn obilí.) Vyzkousejte jiný druh mouky, jinou znacku nebo výrobní sarzi. Tsto je pílis tuhé, pravdpodobn jste dali málo vody. Mouka s vtsím obsahem bílkovin absorbuje více vody nez jiné druhy, proto zkuste dát o ml více vody. Pouzili jste nesprávný druh drozdí. Pouzijte susené drozdí v sácku, které je oznacené jako,instantní`. Tento druh se nemusí nechat kvasit pedem. Pouzili jste málo drozdí, nebo bylo pílis staré. K urcení správného mnozství pouzijte pibalenou odmrku. Zkontrolujte datum pouzitelnosti drozdí. (Uchovávejte ho v lednici.) Drozdí pislo do kontaktu s vodou jest ped hntením tsta. Zkontrolujte, jestli jste dávali suroviny do nádoby na pecení v poadí podle receptu. (str. 14) Mozná jste dali moc soli nebo málo cukru. Ovte si dávky v receptu a pouzívejte dodané odmrky. Zkontrolujte, jestli nejsou sl nebo cukr obsazeny v jiných surovinách. Chléb nekyne Horní cást bochníku není úhledná [Speciální druhy chleba] Buto byla pi pecení speciálního chleba pouzita mouka z psenice Einkorn, nebo jste pouzili více jiné nez spaldové mouky. Mnozství spaldové mouky by mlo pedstavovat az 60% celkového mnozství, pokud krom ní pouzíváte jest více nez dva jiné druhy. Rýzové a kukuicné mouky by mlo být do 40% celkového mnozství a pohanková mouka by nemla pekrocit 20%. Pouzili jste moc drozdí. Ovte si dávky v receptu a pouzívejte dodané odmrky. Pouzili jste moc tekutin. Nkteré druhy mouky absorbují víc vody nez jiné, zkuste dát o ml vody mén. Chleba je samá díra Chleba po vykynutí zase klesne Pouzitá mouka není moc kvalitní. Zkuste pouzít jinou znacku. Pouzili jste moc tekutin. Zkuste dát o ml mén vody. Pouzili jste moc drozdí nebo vody. Ovte si dávky v receptu a k urcení mnozství drozdí nebo vody pouzívejte dodané odmrky. Zkontrolujte, jestli ostatní suroviny neobsahují moc vody. Pouzili jste málo mouky. Mouku pozorn zvazte. Chleba vykynul pílis. Proc je chleba bledý a lepí se? Pouzili jste málo drozdí, nebo bylo pílis staré. K urcení správného mnozství pouzijte pibalenou odmrku. Zkontrolujte datum pouzitelnosti drozdí. (Uchovávejte ho v lednici. ) Mozná byl vypnutý proud nebo jste pekárnu v prbhu pecení vypnuli. Je-li pekárna vypnuta na více nez 10 minut, program uz dál nepokracuje. Vyklopte nepodaený bochník z nádoby a zacnte znovu s novými surovinami. Pouzili jste více mouky nebo málo vody. Ovte si mnozství v receptu a navazte správné mnozství mouky nebo odmte správné mnozství vody. Zapomnli jste do nádoby vlozit hntací hák. Nez dáte do nádoby suroviny, zkontrolujte, jestli je hntací hák na svém míst. Mozná byl vypnutý proud nebo jste pekárnu v prbhu pecení vypnuli. Je-li pekárna vypnuta na více nez 10 minut, program uz dál nepokracuje. Mzete zkusit spustit program znovu, ale pokud uz ped výpadkem elektiny probíhalo hntení, bude kvalita chleba pravdpodobn horsí. 33 Na spodní stran a na bocích chleba zstávají zbytky mouky. Tsto není dostatecn promíseno Odstraování potízí Problém Nez ponesete pekárnu do opravny v pípad nastalého problému, projdte si následující cást: Pícina esení Vybrali jste program na pípravu tsta. Programy na pípravu tsta neobsahují fázi pecení. Mozná byl vypnutý proud nebo jste pekárnu v prbhu pecení zastavili. Je-li pekárna vypnuta na více nez 10 minut, program uz dál nepokracuje. Pokud tsto ádn vykynulo, mzete chleba upéct v troub. Jestlize jste dali do nádoby málo vody, mohlo pekárnu zastavit zaízení chránící motor ped petízením. To se mze stát, kdyz je motor petízený hntením pílis tuhého tsta. Porate se s prodejcem nebo servisním technikem. Píst dávejte vtsí pozor na správné dávkování surovin podle receptu. Mozná jste zapomnli do nádoby nasadit hntací hák. Hntací hák nasate do nádoby jako první (str. 14). Hídel hntacího háku se nemze voln otácet. Kdyz je hntací hák nasazený a hídel se nemze tocit, budete muset vymnit blok jejího ulození. (Porate se v míst nákupu nebo v servisním stedisku Panasonic.) Chleba se neupekl. Malé mnozství tsta mze unikat ventilacními otvory, takze neomezí pohyb hídele. To neznamená poruchu, je vsak teba cas od casu zkontrolovat, jestli se hídel hntacího háku voln tocí. Kdyz je hntací hák nasazený a hídel se nemze tocit, budete muset vymnit blok jejího ulození. (Porate se v míst nákupu nebo v servisním stedisku Panasonic.

Vaše uživatelský manuál TEFAL ACTIFRY KUCHA?KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3639168

Vaše uživatelský manuál TEFAL ACTIFRY KUCHA?KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3639168 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL ACTIFRY KUCHA?KA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ELECTRONIC BLENDER Návod k obsluze STOLNÍ MIXÉR Návod na obsluhu STOLNÝ MIXÉR Használati útmutató KÉZIMIXER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 6 Seznamte se se svým

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE

10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE 10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE 112114 USUŠTE TO, NEBUDETE LITOVAT... OBSAH Úvod... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 10 nerezových táců a digitální ovládání...

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

FOOD P R O C E S S O R FP 8010. Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT. Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT. Használati útmutató KONYHAI ROBOT

FOOD P R O C E S S O R FP 8010. Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT. Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT. Használati útmutató KONYHAI ROBOT FOOD P R O C E S S O R Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT Használati útmutató KONYHAI ROBOT FP 800 KUCHYŇSKÝ ROBOT OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 7

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL ETA RECEPTÁŘ REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? MISS AEROBIK ČR 2009

PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL ETA RECEPTÁŘ REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? MISS AEROBIK ČR 2009 PEČTE S NÁMI CHLÉB VITAL. JAK NA KYNUTÝ KOLÁČ BEZ KVASNIC? recepty, tipy a triky s pekárnou na chleba NOVINKA ROKU 2010 PEKÁRNA ETA DUPLICA VITAL REVOLUCE V DOMÁCÍM PEČENÍ ETA RECEPTÁŘ gandrea ZEMÁNKOVÁ

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů Velmi snadné pečení 17 základních bezlepkových receptů 1 VELMI SNADNÉ PEČENÍ S našimi bezlepkovými moukami Pečení bez lepku je tak snadné a zábavné. Budete-li při pečení s bezlepkovou moukou dodržovat

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití HORIZONTÁLNÍ GRIL Návod k použití CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předáváte další

Více